Graco 3A6189E, LazerVac och Cyclone, drift, delar Bruksanvisning

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Graco 3A6189E, LazerVac och Cyclone, drift, delar Bruksanvisning | Manualzz

Drift, delar

LazerVac

och Cyclone

3A6189E

SV

Dammsugare för uppsamling av torrt betong- och asfaltdamm. Endast för yrkesmässigt bruk.

Dammsugare Beskrivning

25M858 LazerVac 230 (120 V)

25E237 LazerVac 330 (230V)

Avskiljare

25M861

25M862

25R090

Cyclone 20 (121 l, 20 gallon)

Cyclone 32 (121 l, 32 gallon)

Cyclone LP

Godkännanden

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok innan du använder enheten. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt.

Spara dessa anvisningar.

LazerVac Cyclone 20 och 32

??

??

www.graco.com/techsupport

Cyclone LP

2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Identifiering av komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

LazerVac 230 och 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Avstängning och förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Återvinning och kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Skiss, huvudenhet (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Komponenter, huvudenhet (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Skiss, motorhus (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Artikellista, motorhus (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skiss, motorhus (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Artikellista, motorhus (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Enhet för automatisk filterrengöring (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Anteckningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Cyclone 20-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Artikellista Cyclone 20-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Cyclone LP-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Artikellista Cyclone LP-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Proposition 65, Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3A6189E

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.

Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän föreskrift, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika risk-symboler och föreskrifter som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen.

För att minska risken för allvarliga skador:

• Hantera dammet så att tillämpliga arbetsplatsbestämmelser följs.

• Bär godkänd och inpassad andningsmask, lämplig för dammmiljöer när uppsamlingsbehållaren töms och vid underhållsarbeten.

• Använd inte utrustningen utan dammpåse och filer monterade.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Denna maskin måste jordas .

Felaktig jordning, installation eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.

• Stäng av och koppla ur nätsladden innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till jordade strömuttag.

• Använd endast 3-trådiga förlängningssladdar.

• Kontrollera att jordningsstiften är intakta på nät- och förlängningssladdar.

• Skydda mot regn. Förvara inomhus.

• Använd inte sladden på felaktigt sätt. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur apparaten. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.

• Använd inte på våta ytor.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, inandning av damm och kemikalier och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen och när du befinner dig inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst följande ingå:

• Skyddsglasögon.

• Hörselskydd.

• Korrekt testad och statligt godkänd andningsmask lämpligt för dammiga förhållanden.

3A6189E 3

4

Varningar

VARNING

JORDNING

Denna produkt måste vara jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att leda av den elektriska strömmen. Denna produkt är utrustad med en sladd som har en jordledning med lämplig jordkontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som

är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande lokala föreskrifter och regleringar.

• Felaktig installation av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.

• Koppla inte jordledningen till någon av flatstiftskontakterna om stickkontakten eller sladden behöver bytas ut eller repareras.

• Jordledningen är kabeln med isolering som har en grön utsida, med eller utan gula ränder.

• Vänd dig till en kvalificerad elektriker om du inte förstår jordningsanvisningarna eller om du

är osäker på om produkten är korrekt jordad.

• Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

• Produkten är avsedd för vanlig 120 V eller 230 V hushållsström och jordkontakten liknar den på bilden nedan.

120 V US 230 V

• Anslut produkten endast i ett uttag som den passar i.

• Använd inte en adapter tillsammans med den här produkten.

Förlängningssladdar:

• Använd endast en 3-trådig förlängningssladd som har en jordningskontakt och uttag som passar produktens stickkontakt.

• Säkerställ att förlängningssladden inte är skadad. Om en förlängningssladd behövs, använd minst 2,5 mm

2

ledningsarea (12 AWG) för att kunna leverera strömmen som produkten drar.

• En underdimensionerad sladd ger spänningsfall med effektförlust och överhettning som följd.

3A6189E

3A6189E

Varningar

VARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.

• Använd endast utrustningen för avsett ändamål. Ring din distributör för mer information.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

• Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet.

RISK FÖR INTRASSLING

Roterande delar kan orsaka allvarliga personskador.

• Håll dig borta från rörliga delar.

• Kör inte utrustningen med skydd eller kåpor borttagna.

• Bär inte lösa klädesplagg, smycken eller långt hår när utrustningen används.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsutrymmet kan antändas eller explodera. Brand- och explosionsrisk.

• Sug inte upp brandfarliga vätskor som bensin, och sug inte i utrymmen där sådana kan finnas.

5

Identifiering av komponent

Identifiering av komponent

LazerVac 230 och 330 Cyclone 20 Cyclone 32 Cyclone LP

6

Komponent

A

B

Strömbrytare, automatisk filterrengöring

Dammsugarmotorbrytare

C Dammsugarmotorbrytare

D Dammsugarmotorbrytare (endast LazerVac 330)

E

F

Motorhus

Spak

G Filterkåpa och hus

H Dammuppsamlingsbehållare (dammpåsen finns i behållaren och visas inte)

J

K

Slangkoppling

Inlopp

L Utlopp

N Separatorlock

O Lång slang (för inkoppling av LazerVac eller Cyclone till GrindLazer)

Komponent

P Kort slang (för inkoppling av LazerVac till Cyclone)

Q Dammsugarpåse

R Velcro

®

-band (för att fästa dammsugarpåsen)

S

T

Fatlås

GrindLazer-koppling

U Påsadapter

X Avskiljare, mellankåpa

Y

Z

Avskiljare, nedre kåpa

10" hjul

AA 4" hjul

BB Verktygslåda

CC Verktygsväska

3A6189E

Inställning

Inställning

1.

Sätt i dammpåsen i dammuppsamlingsbehållaren.

a.

Dra upp spaken, ta bort dammuppsamlingsbehållaren och sätt i påsen i behållaren. Trä påsen över kanten på behållaren och sätt i dammpåshållaren i

överänden på påsen. Sätt tillbaka behållaren längst ner på LazerVac. Tryck ner spaken så att behållaren låses.

2.

Anslut slangarna.

Om du använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den korta dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den korta slangen till utloppet på Cyclone-avskiljaren.

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på Cyclone-avskiljaren. Anslut andra

änden av den långa slangen till sugintaget på

GrindLazer.

b.

Ta bort avskiljarlocket och sätt i dammpåsen i behållaren, om du använder

Cyclone-avskiljaren. Sätt i dammpåshållaren längst upp på påsen. Trä påsen över kanten på behållaren och sätt tillbaka avskiljarlocket på behållaren.

Om du inte använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den långa slangen till sugintaget på GrindLazer.

OBS! Använd Y-kopplingen (endast LazerVac 330) för att koppla två slangar till dammsugaren eller avskiljaren, om så önskas.

3A6189E 7

Användning

Användning

1.

Kontrollera att alla motorbrytare på LazerVac är frånslagna. Anslut dammsugaren till ett jordat eluttag.

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar

2.

Slå på strömbrytaren till automatisk filterrengöring.

Kontrollera att ljudet av filterrengörarstången hörs mot insidan av filtret. Byt ut plastinsatserna på

rengörarstången om inget ljud hörs. Se sida 18.

3.

Slå på dammsugarmotorbrytaren efter tio sekunder.

Slå på fler dammsugarmotorer om mer sugkraft krävs.

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen. För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsmask måste bäras vid tömning och rengöring av dammuppsamlingsbehållare och dammpåsar.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

LazerVac och Cyclone 20 och 32

1.

Stäng av alla dammsugarmotorer och lämna autofilterrengörarströmbrytaren påslagen när dammuppsamlingsbehållarna är fulla. Slå av rengörarbrytaren och dra ur kontakten till dammsugaren efter två minuters rengöring av dammsugarfiltren.

2.

Använd andningsmask.

3.

Dra upp spaken och ta bort dammbehållaren om

LazerVac är full.

4.

Ta bort locket på avskiljaren om Cyclone-avskiljaren

är full.

5.

Ta bort dammpåshållaren från behållaren.

6.

Samla ihop överänden på dammpåsen. Lyft upp och ta bort påsen, bind ihop och deponera.

Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

4.

LazerVac är nu klar för uppsamling av damm från

GrindLazer eller annan borttagningsmaskin.

5.

Använd tillbehören som visas i avsnittet Skiss,

huvudenhet (LazerVac), sida 12 för att samla

upp damm från marken mellan fräsningarna.

8 3A6189E

Användning

7.

Sätt i nya påsar i behållarna och sätt i dammpåshållaren upptill på påsen. Sätt sedan i behållarna i Cyclone-avskiljaren och längst ner på

LazerVac. Kontrollera att uppsamlingsbehållaren sitter ordentligt på dammsugaren genom att trycka ner spaken.

4.

Använd andningsmask. Skär av påsen mellan de två buntbanden.

Cyclone LP

1.

Damsugarpåsen ska bytas ut när cirka 20 kg damm har samlats upp.

2.

Dra ner påsen tills 15 - 30 cm ny, oanvänd påse blir synlig.

3.

Bind ihop överänden på påsen med ett buntband.

Fäst ännu ett 2” (5 cm) buntband ovanför det första buntbandet.

5.

Deponera dampåsen. Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

6.

Dra ner den nya påsen som sitter på dammsugaren tills bottnen på påsen vilar på bottnen av dammsugarvagnen. Bind om bottnen på påsen ordentligt med buntband.

3A6189E 9

Avstängning och förvaring

Avstängning och förvaring

Avstängning

1.

Stäng av alla dammsugarmotorer och lämna autofilterrengörarströmbrytaren påslagen.

Förvaring

Koppla bort nätsladden före förvaring. Förvara inomhus.

MEDDELANDE

Förvara inte i varma eller fuktiga utrymmen så undviks skador på LazerVac-komponenterna.

2.

Låt autofilterrengöraren gå i två minuter och stäng sedan av.

3.

Koppla bort strömmen till LazerVac och ta bort slangarna från dammsugaren.

10 3A6189E

Underhåll

Underhåll

RISK MED DAMM OCH ELSTÖTAR

För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsmask måste bäras vid underhåll.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för hantering av damm.

• Koppla bort strömmen från dammsugaren innan underhåll utförs.

Följande steg bör vidtas för att upprätthålla korrekt drift och LazerVacs livslängd.

Dagligen

• Kontrollera alla slangar om det finns hål. Reparera eller byt skadade slangar.

• Upprätthåll prestanda och dammuppsamling genom att byta filter när:

Dammsugarfiltren har revor eller är igensatta.

Luftburet damm uppträder när LazerVac körs.

Varje vecka

• Inspektera filterringtätningen för att upptäcka eventuell skada. Byt tätningen om den är skadad.

Kontrollera att tätningar är korrekt monterade och tätar ordentligt.

Motorkåpa

Filterringtätningar

Filter

Filterinsats

Filterhus

Återvinning och kassering

Kassering

När produkten är uttjänt ska den återvinnas på ett miljövänligt sätt.

• Se efter om filterringplastinsatserna är slitna eller skadade. Byt ut insatserna regelbundet så bibehålls prestanda och effektiv damminsamling.

3A6189E 11

Delar

Delar

Skiss, huvudenhet (LazerVac)

12 3A6189E

Delar

Komponenter, huvudenhet (LazerVac)

Ref.

Artikelnummer Beskrivning

5

6

9*

10

3

4

1

2

Se sida 14-16

Se sida 18

17X185

17X197

17X187

17X188

17X156

17X158

Motorhus

Enhet för automatisk filterrengöring

Filter (inkluderar detalj 4)

Filtertätningsring

Huvudram

Dammuppsamlingsbehållare

Lång dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar detalj 19)

Slangförlängning (sats om 2)

11

12

13

14

17X162

17X161

17X160

17X159

Stor dammsugarborste

Liten dammsugarborste

Golvmunstycke till dammsugare

Dammsugarkrök

15 

(ej med i skiss)

16

17

18

17X522

17X523

17X524

17X696

17X695

17X163

Varningsetikett, varning (engelska/franska/spanska)

Varningsetikett, varning (engelska/kinesiska/koreanska)

Varningsetikett (symboler)

Dammpåshållare

Dammpåse (sats om 20)

Y-koppling, (endast LazerVac 330)

19 17X164 2-tum slangkoppling

 Reservexemplar av varningsdekaler, -skyltar och -kort kan beställas kostnadsfritt.

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas: Art.nr 17X704

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

Ant.

3A6189E 13

Delar

Skiss, motorhus (LazerVac 230)

14 3A6189E

Delar

6

7

10

11

12

3

4

1

2

Artikellista, motorhus (LazerVac 230)

Artikelnummer

17X168

17X382

17X170

17W092

17X381

17X174

17W102

17X178

17X179

Beskrivning

Kupolmutter

Motorkåpa (inkluderar nätsladd)

Sexkant mellanlägg (visas ej, sitter inuti detalj 2)

Sats med motorgummiringar och plastnät

Motor, 120 V

Sexkantig distans, kort

Motorbord 1

Plan bricka 6

Sexkantsskruv

2

6

6

6

2

6

1

Ant.

3A6189E 15

Delar

Skiss, motorhus (LazerVac 330)

16 3A6189E

Artikellista, motorhus (LazerVac 330)

Artikelnummer Beskrivning

10

11

6

7

3

4

1

2

17X168

17X169

17X170

17W092

17X173

17X174

17X177

17X178

Kupolmutter

Motorkåpa (inkluderar IEC-nätsladd)

Sexkant mellanlägg (visas ej, sitter inuti detalj 2)

Sats med motorgummiringar och plastnät

Motor, 230 V

Sexkantig distans, kort

Motorbord

Plan bricka

12

20

21

22

17X179

17Y218

17Y089

17A242

Sexkantsskruv

Nätsladd, IEC

Sladdadapter, US, NEMA

Sladdadapter, Australien

23

24

25

26

15G961

15G960

15G959

15G958

Sladdadapter, Schweiz

Sladdadapter, Danmark

Sladdadapter, Italien

Sladdadapter, Europa, Schuko

27 (visas ej) 121249 Sladdhållare för sladdadaptrar

† Sladdadaptrar säljs separat från LazerVac 330 (25E237)

Delar

1

1

1

1

1

1

Ant.

1

6

3

6

6

3

6

1

6

1

1

3A6189E 17

Delar

Enhet för automatisk filterrengöring (LazerVac)

Artikelnummer Beskrivning

1 17X182

17X383

Motorställ till enhet för automatisk filterrengöring

120 V motor till enhet för automatisk filterrengöring

2

3*

4†

17X181

17X180

17X183

230V motor till enhet för automatisk filterrengöring

Filterrengörarstång, fäste (sats med 2)

Plastinsats, filterrengörare

* LazerVac 230 och 330 levereras med en ersättningssats med detalj 3

LazerVac 230 och 330 levereras med tre ersättningar av detalj 4

Ant.

1

1

1

1

1

18 3A6189E

Anteckningar

Delar

3A6189E 19

Delar

Cyclone 20-enhet och tillbehör

20 3A6189E

Delar

Artikellista Cyclone 20-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

11*

12

13

14

17X693

17X694

17X695

17X696

Kort dammsugarslang, standard 2 tum (för anslutning till LazerVac)

Skräpbehållare

Dammpåse (sats om 20)

Dammpåshållare

15

16

17

18

17X197

17X196

17X206

17X209

Cyclone-tätning, gummi

Cyclone-ring, metall

Cyclone-huvud

Lockbas

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas: Art.nr 17W154

1

1

1

1

1

1

1

1

Ant.

3A6189E 21

Delar

Cyclone 32-enhet och tillbehör

22 3A6189E

Delar

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

8

9

1

4

17X206

17X209

17X196

17X197

Locktratt

Lockbas

Cyclone-ring, metall

Cyclone-tätning, gummi

10

11

12

24*

17X215

17X216

17X217

17X693

Dammpåshållare

Dammpåse (90 x 120 cm, 35 x 47 tum) (sats om 20)

Huvudram, avskiljare

Kort dammsugarslang, standard 2 tum (för anslutning till LazerVac)

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas: Art.nr 17W154

1

1

1

1

1

1

1

1

Ant.

3A6189E 23

Delar

Cyclone LP-enhet och tillbehör

24 3A6189E

Artikellista Cyclone LP-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

8

9

10

12

6

7

3

4

19B348

19B345

19B344

17X930

19B350

19B346

17X154

17W295

Verktygslåda

10" hjul

Avskiljare, nedre kåpa

Påsadapter

Dammklaff, kåpa

4” vridhjul

Rem (för att fästa dammsugarpåsen)

Plastpåse

17

18

19*

20

13

14

15

16

17X196

17X197

19B343

17X235

19B342

19B341

17X693

19B779

Metallring (tätning på huvudkåpa)

Gummitätning (huvudkåpa)

Avskiljare, mellankåpa

Filtertrattbas

Lock

Slang, inlopp

Vakuumslang, kort

Verktygsväska

21 17X205 Fatlås

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas: Art.nr 17W154

Delar

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

Ant.

3A6189E 25

Tekniska data

Tekniska data

LazerVac 230 (25M858)

Elektrisk specifikation: 120 VAC, 60 Hz, 20 A, 1Ø

Luftflöde (utan slang) - 1 dammsugarmotor: 135 cfm, två dammsugarmotorer: 262 cfm

Luftflöde (med 2" x 10 m-slang) - 1 dammsugarmotor: 93 cfm, två dammsugarmotorer: 178 cfm

Filtrering - 99,3% vid 0,3

μm

partikelstorlek

Mått/vikt (oförpackat) US Meterformat

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

43 tum

27 tum

27 tum

175 lb

109 cm

69 cm

69 cm

79 kg

LazerVac 330 (25E237)

Elektrisk specifikation: 230 VAC, 50/60 Hz, 16 A, 1Ø

Luftflöde (utan slang) - 1 dammsugarmotor: 139 cfm, två dammsugarmotorer: 263 cfm, tre dammsugarmotorer: 386 cfm

Luftflöde (med 2" x 10 m-slang) - 1 dammsugarmotor: 77 cfm, två dammsugarmotorer: 147 cfm, tre dammsugarmotorer: 202 cfm

Filtrering - 99,3% vid 0,3

μm

partikelstorlek

Bullernivå (dBa)

Ljudeffektnivå

100 dBa enligt ISO 3744

Ljudtryck

Mått/vikt (oförpackat)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

US

83 dBa, mätt vid 1 m (3,1 fot)

43 tum

27 tum

27 tum

180 lb

Meterformat

109 cm

69 cm

69 cm

81 kg

Cyclone 20 (25M861)

Mått/vikt (oförpackat)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

US

44 tum

23 tum

23 tum

50 lb

Cyclone 32 (25M862)

Mått/vikt (oförpackat)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

US

58 tum

26 tum

26 tum

90 lb

Cyclone LP (25R090)

Mått/vikt (oförpackat)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

US

62 tum

28 tum

32 in.

125 pund

Registrerade varumärken som nämns tillhör respektive ägare.

Meterformat

112 cm

58 cm

58 cm

23 kg

Meterformat

147 cm

66 cm

66 cm

41 kg

Meterformat

157 cm

71 cm

81 cm

57 kg

26 3A6189E

Proposition 65, Kalifornien

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

VARNING: Cancer och reproduktiva skador -– www.P65warnings.ca.gov.

3A6189E 27

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad.

Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning

(inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS

MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande

överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A5576

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor Belgien, Kina, Japan, Sydkorea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2018, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering E , november 2020

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals