Graco 24P822 E-Flo® DC-styrmodulsats, Anvisningar – delar Bruksanvisning | Manualzz
Anvisningar – delar
24P822 E-Flo®
DC-styrmodulsats
Användargränssnitt till E-Flo® DC-pumpar med avancerad motor.
Endast för yrkesmässigt bruk.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok, den medföljande
ADCM-handboken och handböckerna till E-Flo DC. Spara dessa
anvisningar.
Se den separata handboken (medföljer)
för fullständiga varningar och
godkännandeinformation om 24L097
Avancerad displaykontrollmodul
(ADCM).
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
334299G
SV
Contents
Relaterade handböcker ................................ 2
Kontrollmodul ..................................................... 3
Installation..........................................................
Montera kontrollmodulen ..............................
Montera valbara tillbehörssatser ...................
Kabelanslutning ...........................................
3
3
4
5
Drift ................................................................... 6
Modulskärmar.............................................. 6
Modulknappar.............................................. 6
Symboler..................................................... 8
Skärmnavigering och redigering.................... 10
Initial konfigurering ....................................... 10
Skärmöversikt .................................................... 11
Körskärmar ........................................................ 13
Körskärm 1.................................................. 13
Körskärm 2.................................................. 14
Körskärm 3.................................................. 15
Körskärm 4.................................................. 15
Körskärm 5.................................................. 16
Driftbilderna 6–9........................................... 16
Konfigurationsskärmar ........................................ 18
Inställningsskärm 1 ...................................... 18
Inställningsskärm 2 ...................................... 20
Inställningsskärm 3 ...................................... 21
Inställningsskärm 4 ...................................... 22
Inställningsskärm 5 ...................................... 24
Inställningsskärm 6 ...................................... 25
Inställningsskärm 7 ...................................... 25
Inställningsskärmar 8 och 9 .......................... 26
Inställningsskärmar 10 och 11....................... 27
Inställningsskärmar 12 och 13....................... 27
Inställningsskärm 14 .................................... 28
Inställningsskärm 15 .................................... 29
Inställningsskärm 16 .................................... 29
Inställningsskärm 17 .................................... 30
Inställningsskärm 18 .................................... 31
Inställningsskärm 19 .................................... 32
Felkod vid felsökning .......................................... 33
Delar.................................................................. 36
24P822 Styrmodulsats ................................. 36
Tillbehörssatser .................................................. 37
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler............ 38
Bilaga B – pumpstyrning via en PLC .................... 46
Tillämpningsanmärkning 1 – flödesläge
kontra tryckläge .............................. 48
Tillämpningsanmärkning 2 – övergångar
mellan pumpens börvärden ............. 48
Bilaga C - systemkonfigurationer ......................... 49
Bilaga D - programmering av styrmodul................ 53
Anvisningar för
programvaruuppdatering ................. 53
Anteckningar ...................................................... 55
Relaterade handböcker
Handbok nr
Beskrivning
3A2526
Handbok med anvisningar – delar, E-Flo DC-motor
3A2096
Handbok med anvisningar – delar, E-Flo DC-motor, kolvpumpar med fyra kulor
332013
Handbok med anvisningar – delar till styrmodul med avancerad skärm (ADCM)
3A0539
Handbok med anvisningar – delar, underdelar med fyra kulor
2
334299G
Kontrollmodul
Kontrollmodul
Kontrollmodulen tillhandahåller användargränssnittet så att användarna kan ange val och se information avseende
inställning och drift.
Skärmens bakgrundsbelysning är fabriksinställd att vara på även om det inte är någon skärmaktivitet. Se
Inställningsskärm 4 för att ställa in timern för bakgrundsbelysning enligt dina önskemål. Tryck valfri knapp för
att återställa.
Knappar används för att mata in numerisk data, gå till inställningsskärmar, navigera inom skärmar, bläddra mellan
skärmar och välja inställningsvärden.
Installation
Montera kontrollmodulen
1. Stäng av och spärra strömmen till motorn.
2. Installera startkopplingen (5) över de två övre
anslutningarna på motorn med skruven (5a).
OBS! Se bilaga A i motorhandboken till E-Flo DC
(3A2526), där styrmodulen är den egensäkra
(IS) apparaten, vid sammankoppling av upp till
åtta motorer.
OBS! Information om olika multienhetssystem
finns i bilaga C.
3. Montera konsolsatsen (6a-6f) och hållaren och
spännbandet (11, 12) enligt bild.
4. Installera modulen (1) i konsolen (6a) och se till
att flikarna vid underdelen av konsolen passar in
i spåren i modulen, och att läppen på ovansidan
av konsolen håller modulen på plats på ett säkert
sätt.
5. Anslut tillbehörskabeln (C) med spännbandet
(12) som dragavlastning enligt bild. Se
Kabelanslutning, page 5 .
6. Koppla på strömmen till motorn.
Figure 1 Montera kontrollmodulen
334299G
3
Installation
Montera valbara tillbehörssatser
Tillbehörssatser finns att beställa separat, bland
annat en tryckgivarsats (art.nr. 24R050 till pumpar
med fyra kulor, art.nr. 24Y245 till pumpar med två
kulor), en start-/stoppbrytarsats (art.nr. 16U729) och
en styrsats (24V001) till en returtryckregulator.
BPR-kontrollen (back pressure
regulator/baktrycksregulator) låter användaren styra
det bakre vätsketrycket från kontrollmodulen.
1. Montera BPR-kontrollen med konsolen som
medföljer.
Tryckomvandlarsats
1. För att mäta vätsketrycket installeras
tryckomvandlaren i vätskeröret med en
t-koppling.
Alternativ
Beskrivning
Kontroll för sluten krets
aktiverad
Om kontroll för sluten
krets aktiveras på
inställningsskärm 8
(omvandlare 1) eller
inställningsskärm
9 (omvandlare 2)
monteras omvandlaren
nära pumpens utlopp,
inte nära slutet på
cirkulationsröret.
Kontroll för sluten krets
inaktiverad
BPR-kontroll
2. Anslut ett lufttillförselrör vid BPR-kontrollens
luftintag (105).
OBSERVERA
För att förhindra att utrustningen skadas ska
alltid lufttyck tillämpas på BPR-kontrollen innan
man kopplar på eltillförseln till systemet.
3. Anslut en luftledning från BPR-kontrollens
luftuttag (108) till BPR.
4. Anslut BPR-kontrollens intagskabel (102) till port
8 på kontrollmodulen.
Installera omvandlaren
där det behövs.
2. Anslut omvandlarkabeln till port 7 (omvandlare 1)
eller port 10 (omvandlare 2) på kontrollmodulen.
Start-/Stoppbrytarsats
1. Montera brytaren nära kontrollmodulen med den
medföljande konsolen.
2. Anslut brytarkabeln till port 4 på styrmodulen.
4
334299G
Installation
Kabelanslutning
Beställ en tillbehörskabel (C) ur tabell 1. Koppla kabeln till port 3 på undersidan av styrmodulen (se Fig. 2) Anslut en
andra änden till eluttaget (PT) på motorn (se fig. 3). Anslut övriga kablar enligt beskrivningen i tabell 2.
Table 1 CAN-kablar
Kabel
artikelnr.
Beskrivning
16P911
Egensäker CAN-kabel, hona x hona,
1 m (3 fot)
16P912
Egensäker CAN-kabel, hona x hona,
8 m (25 fot)
Figure 2 ADCM-kopplingar
Table 2 ADCM-kabelanslutningar
ADCMportnummer
Avsedd koppling
1
Fiberoptisk RX - till fiberoptiska
omvandlarmodulen
2
Fiberoptisk TX - till fiberoptiska
omvandlarmodulen
3
El- och CAN-kommunikation
Start-/stoppingång
4
Fyllnadspump, utgång
Ingång för tungströmställare/ingång för fatkåpans brytare/extra
utgång
5
Fiberoptik RX - till nästa ADCM
6
Fiberoptisk TX - till nästa ADCM
7
Tryckomvandlare 1
8
BPR-kontroll 4-20 mA uteffekt
9
Omrörarstyrning, 4-20 mA
10
Tryckomvandlare 2
334299G
Figure 3 Motorströmanslutning
5
Drift
Drift
Modulskärmar
Kontrollmodulen har två uppsättningar skärmar:
Kör- och inställningsskärmar. Detaljerad
information finns i Körskärmar, page 13 och
Konfigurationsskärmar, page 18. Tryck på
OBSERVERA
För att förhindra skador på funktionsknapparna ska
de inte tryckas in med skarpa objekt som pennor,
plastkort eller naglar.
för att växla mellan körskärmarna och
inställningsskärmarna.
Modulknappar
Figur 4 visar styrmoduldisplayen och
-knapparna. Tabell 2 förklarar funktionerna
hos membranknapparna på styrmodulen. När
du förflyttar dig mellan skärmarna kommer du att
lägga märke till att en stor del av informationen
kommuniceras via symboler i stället för ord i syfte
att förenkla global kommunikation. De detaljerade
skärmbeskrivningarna i Körskärmar, page 13 och
Konfigurationsskärmar, page 18 förklarar vad
varje symbol betyder. De två funktionsknapparna
är membranknappar vars funktion motsvarar
skärminnehållet som visas omedelbart till vänster om
knappen.
6
Figure 4 Knappanel och display på kontrollmodul
334299G
Drift
Table 3 Modulknappar
Membranknappar
Funktionsknappar
Tryck för att växla mellan körskärmar
och inställningsskärmar.
Öppna skärm. Markerar data som kan redigeras. Ändrar
också funktionen för upp-/nerpilar så att de rör sig mellan
datafält på skärmen, istället för mellan skärmar.
Återställning av fel: Använd för att rensa larm
efter att orsaken har åtgärdats. När det inte finns
något larm att rensa kommer denna knapp
att ställa den aktiva pumpprofilen på Stopp.
Används också för att avbryta datainmatning
och återgå till ursprunglig data.
Stäng skärm. Lämna dataredigering.
OBS! Pumpens stoppfunktion kan inaktiveras
på inställningsskärm 16.
Upp-/nerpilar: Används för att flytta mellan
skärmar och fält på en skärm eller för att öka
eller minska siffror i ett inställbart fält.
Enter (bekräfta val). Tryck för att aktivera ett fält för redigering
eller för att acceptera det markerade valet i en rullgardinsmeny.
Funktionsknappar: Användning varierar
beroende på skärm. Se kolumner till höger.
Höger. Gå till höger när du redigerar numeriska fält. Tryck
igen för att acceptera inmatningen när alla siffrorna är korrekta.
Återställ. Återställ räknare till noll.
Aktivera profil. Den här funktionsknappen är som standard
inaktiverad och visas bara på inställningsskärmarna
1–4 om rutan ”Låsning av profil” är markerad
på Inställningsskärm 17, page 30. Tryck för att
aktivera profilen som just har redigerats.
Sök. Tryck in körskärm 1 för att få den aktiva
pumpen att blinka för identifiering.
Bekräfta. Bekräfta att programvaruuppdateringen
är genomförd.
334299G
7
Drift
Symboler
När du förflyttar dig mellan skärmarna kommer du att lägga märke till att en stor del av informationen kommuniceras
via symboler i stället för ord i syfte att förenkla global kommunikation. De detaljerade skärmbeskrivningarna i
Körskärmar, page 13 och Konfigurationsskärmar, page 18 förklarar vad varje symbol betyder.
Skärmsymboler
Skärmsymboler
Tryckregulator
Profilnummer
Hastighet
Volym
Pumptryck
Flödeshastighet
tryck
Mål
Larm aktiverat
Kalibrering
Joggläge
Jogg upp/ner
Slag
Totalt antal slag
Skötsel
Enheter
Omvandlare
Tryckomvandlare av
I inställningsläge
Lägesval
Kalibreringsskala
Tryckläge
Flödesläge
Serienummer
Systemläge/-typ
Systemåterställning
Underdelens storlek
8
Returtryckregulator
Maximalgräns
Minimigräns
Maximal- och
minimigränser
Avvikelse aktiverad
Noll-offsett
Kontrollplacering
Lokal kontroll
PLC/fjärrkontroll
Modmus-enhet
Modmus-adress
Serieport
Serie-Baudhastighet
Kalender
Klocka
334299G
Drift
Skärmsymboler
Lösenord
Konfigurerbar in/ut
Verklig VFD-frekvens
334299G
Lås profil
Inställning av omrörarhastighet
Skärmsymboler
Tanknivå
Solenoid-utlopp
Avbryt-knapp
Inaktivera PLC/nätverksstyrning
9
Drift
Skärmnavigering och redigering
Referera till detta avsnitt om du har frågor om
skärmnavigering eller hur man anger information och
gör val.
Återställningsfält
Återställningsfältet används för räknarna. Tryck på
för att nollställa fältet.
Alla skärmar
för att lämna
När all data är korrekt, tryck på
för att gå mellan skärmar.
1. Använd
för att gå till en skärm. Skärmens
2. Tryck på
första datafält kommer att markeras.
skärmen. Använd sedan
för att gå till en ny
skärm eller
för att gå mellan inställningsskärmar
och körskärmar.
för att markera uppgiften du vill
3. Använd
ändra.
Initial konfigurering
för att redigera.
4. Tryck på
OBS! Innan du kan skapa pumpprofiler på
inställningsbilderna 1 t.o.m. 4 måste du ange
systemparametrarna på inställningsbilderna 5 t.o.m.
17 enligt nedan.
Rullgardinsfält
för att markera rätt val i
1. Använd
rullgardinsmenyn.
1. Tryck på
för att komma till
inställningsskärmarna. Inställningsskärm
1 visas.
för att välja.
2. Tryck på
3. Tryck på
för att avbryta.
2. Bläddra till inställningsskärm 5.
Numeriska fält
1. Den första siffran kommer att markeras. Använd
för att ändra siffran.
2. Tryck på
för att gå till nästa siffra.
3. När alla siffrorna är korrekta tryck igen på
för att acceptera.
4. Tryck på
3. Se Inställningsskärm 5, page 24 och välj den
underdel som används i ditt system.
för att avbryta.
4. Fortsätt att ställa in systemparametrarna
på Inställningsskärm 6, page 25 till
Inställningsskärm 17, page 30.
Kryssrutefält
Ett kryssrutefält används för att aktivera eller
inaktivera funktioner i programmet.
1. Tryck på
kryssruta.
för att växla mellan
och en tom
2. Funktionen är aktiverad om det finns ett
rutan.
10
5. Bläddra till inställningsskärm 1. Skapa profiler för
varje pump. Se Inställningsskärm 1, page 18 till
Inställningsskärm 4, page 22.
i
334299G
Skärmöversikt
Skärmöversikt
INITIAL KONFIGURERING
(inställningsskärmarna 5–17)
KONFIGURERA OCH
REDIGERA PROFILER
(inställningsskärmarna 1–4)
KÖR
(körskärmarna 1–9)
Inställningsskärm 5, page 24
Inställningsskärm 1, page 18
Körskärm 1, page 13
Inställningsskärm 6, page 25
Inställningsskärm 2, page 20
Körskärm 2, page 14
Inställningsskärm 7, page 25
Inställningsskärm 3, page 21
Körskärm 3, page 15
Inställningsskärmar 8 och 9, page 26
Inställningsskärm 4, page 22
Körskärm 4, page 15
Inställningsskärmar 10 och
11, page 27
Körskärm 5, page 16
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA.
334299G
11
Skärmöversikt
INITIAL KONFIGURERING
(inställningsskärmarna 5–17)
Inställningsskärmar 12 och
13, page 27
KONFIGURERA OCH
REDIGERA PROFILER
(inställningsskärmarna 1–4)
KÖR
(körskärmarna 1–9)
Driftbilderna 6–9, page 16
Inställningsskärm 14, page 28
Inställningsskärm 15, page 29
Inställningsskärm 16, page 29
Inställningsskärm 17, page 30
Inställningsskärm 18, page 31
Inställningsskärm 19, page 32
12
334299G
Körskärmar
Körskärmar
Körskärmarna visar aktuella målvärden och
prestanda för vald pump och profil. Alla larm visas
i sidopanelen till höger om skärmen. Bilderna 6–9
visar en logg med de senaste 20 larmen för aktiv
pump.
Informationen som visas på körskärmen
motsvarar Modbus-registren. Se
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler, page 38.
Den aktiva pumpen och profilen kan ändras i
körskärm 1, 2 och 3.
Körskärm 1
Denna skärm visar information för en vald pump
och profil. En ruta runt en symbol indikerar i vilket
läge den aktiva pumpen och profilen körs (tryck eller
flöde).
Körskärm 1 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Visar aktuell pumphastighet i slag per
minut.
Visar aktuellt pumptryck i procent. Om
en givare används ersätts denna symbol
med trycksymbolen.
Visar aktuell flödesgrad i enheterna som
har valts i Inställningsskärm 15, page 29.
Stäng skärmen.
Signalerar till den aktiva pumpen att
blinka kod 9 för identifiering.
Figure 5 Körskärm 1
Figure 6 Välj en pump
Figure 7 Välj en profil
334299G
13
Körskärmar
Körskärm 2
Bilden visar information för att styra en elektrisk
omrörare med 4–20 mA-signal till en drivenhet med
variabel frekvens (VFD).
Körskärm 2, förklaringar
Gå till skärmen.
Ange önskat hastighetsbörvärde för
omröraren mellan 0 och 100 % (4–20
mA, port 9). Inställningen 100 %
motsvarar 20 mA. Inställningen 50 %
motsvarar 12 mA.
Markera rutan för att inaktivera
nätverksstyrning av omröraren.
Figure 8 Körskärm 2
Markera rutan och håll funktionsknappen
nedtryckt för att manuellt styra
fyllnadspumpens solenoidutlopp.
Stäng skärmen.
Figure 9 Ange målhastighet för omröraren
Figure 10 Aktivera utsignal
Figure 11 Inaktivera nätverksstyrning
Figure 12 Fyllnadspump, manuell solenoidstyrning
14
334299G
Körskärmar
Körskärm 3
Körskärm 4
Denna skärm visar tryckinställningar för den aktiva
pumpen och profilen.
Denna skärm visar vätskeflödesinställningar för den
aktiva pumpen och profilen.
OBS! Vissa fält är skuggade beroende på
inställningsalternativ.
OBS! Vissa fält är skuggade beroende på
inställningsalternativ.
Figure 13 Körskärm 3 i tryckläge
Figure 15 Körskärm 4 i tryckläge
Figure 14 Körskärm 3 i flödesläge
Figure 16 Körskärm 4 i flödesläge
Körskärm 3 förklaringar
Körskärm 4, förklaringar
Gå till skärmen.
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Visar maximaltryck (första datafältet),
måltryck (andra datafältet) och
minimitryck (tredje datafältet) enligt
val i Inställningsskärm 2, page 20. Se
Inställningsskärm 4, page 22 för att ställa
in eller inaktivera trycklarm.
Den första raden visar maximal
flödesgrad och maximal slaghastighet
(visas som en cpm-konvertering av
maximal flödesinställning). Den andra
raden visar målflödesgraden. Den
tredje raden visar lägsta flödesgrad.
Se Inställningsskärm 3, page 21 för
att ange dessa inställningar. Se
Inställningsskärm 4, page 22 för att ställa
in eller inaktivera flödeslarm.
Stäng skärmen.
Stäng skärmen.
334299G
15
Körskärmar
Körskärm 5
Driftbilderna 6–9
Skärmen visar aktuella tryckvärden från givarna
1 och 2. Trycket visas i psi, bar eller MPa. Se
Inställningsskärm 15, page 29.
Driftbilderna 6–9 visar en logg med de senaste 20
larmen, med datum och klockslag. Den aktuella
aktiva pumpen visas i en ruta uppe till vänster på
skärmen.
Figure 17 Körskärm 5
16
Figure 18 Driftbilderna 6–9 (bild 6 visas)
334299G
Anteckningar
Anteckningar
334299G
17
Konfigurationsskärmar
Konfigurationsskärmar
Använd inställningsskärmarna för att ställa
in styrparametrarna för motorn. Se
Skärmnavigering och redigering, page 10 för
information om hur du gör olika val och anger data.
Inaktiva fält är gråfärgade på skärmen.
Inställningsskärm 1 förklaringar
Gå till skärmen.
Val av pump - se steg 1.
Information som visas på inställningsskärmarna
motsvarar Modbus-registren. Se ., page 38
Val av profil - se steg 2.
OBS! Gör startinställningarna på inställningsbilderna
5–17 innan du anger profiler på inställningsbilderna
1–4. Ditt systems konfiguration anges på bilderna
5–17 och påverkar data som visas.
Tryckläge eller flödesläge - se steg 3
Inställningsskärm 1
Använd denna skärm för att ställa in driftläget för en
vald pump och profil.
Inställning för baktrycksregulator - se
steg 4.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om
rutan ”Låsning av profil” är markerad på
Inställningsskärm 17, page 30. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Stäng skärmen.
Figure 19 Inställningsskärm 1
18
334299G
Konfigurationsskärmar
1. För system med flera pumpar och en display, välj
önskad pump (1 till 8) med rullgardinsmenyn.
• I flödesläge bibehåller motorn en konstant
hastighet för att uppnå målflödesgraden som
har ställts in på inställningsskärm 3, oavsett
vätsketryck, upp till pumpens maximala
arbetstryck.
Figure 20 Välj pumpnummer
2. Välj önskad profil (1 till 4) med rullgardinsmenyn.
Figure 22 Välj läge (tryckläge visas)
4. Om systemet är utrustat med en
baktrycksregulator (BPR) ställs mållufttrycket till
BPR från 0 till 100 procent (cirka 1 till 100 psi).
Lämna fältet inställt på 000 för system utan BPR.
Figure 21 Välj profilnummer
3. Välj önskat driftläge (tryck eller flöde) i
rullgardinsmenyn.
• I tryckläge justerar motorn pumphastigheten för
att bibehålla vätsketrycket vid den procentandel
som har angetts på inställningsskärm 2. Om
flödesgränsen uppnås före måltrycket avbryter
enheten drivningen mot trycket (om detta har
ställts in som ett larm).
334299G
Figure 23 Ställa in baktrycksregulator
19
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 2
Använd denna skärm för att ställa in maximalt
vätsketryck, målvätsketryck och lägsta vätsketryck
för vald pump och profil. I tryckläget kommer du att
ställa in ett målvätsketryck. I flödesläget kommer du
att ställa in maximalt vätsketryck. Ett minimitryck
kan om så önskas ställas in i antingen tryck- eller
flödesläge. Se Inställningsskärm 4, page 22 för att
ange hur systemet ska svara om pumpen börjar
arbeta utanför de angivna gränsvärdena.
1. För system med flera pumpar och en display, välj
önskad pump (1 till 8) med rullgardinsmenyn.
2. Välj önskad profil (1 till 4) med rullgardinsmenyn.
3. I flödesläge ställs önskat maximalt
pumpvätsketryck in som en procentandel
av det maximala trycket hos pumpen. OBS!
Motorn kommer inte att fungera om profilen inte
har någon inställning för maximalt tryck. Detta
fält används inte i tryckläge.
Inställningsskärm 2, förklaringar
Gå till skärmen.
Val av pump - se steg 1.
Val av profil - se steg 2.
Maximalt vätsketryck - se steg 3.
Målvätsketryck - se steg 4.
4. I tryckläge ställs önskat målvätsketryck in som
en procentandel av det maximala trycket på din
pump. Detta fält används inte i flödesläge.
Lägsta vätsketryck - se steg 5.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om
rutan ”Låsning av profil” är markerad på
Inställningsskärm 17, page 30. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Stäng skärmen.
20
OBS! Om tryck i sluten krets är aktiverat kommer
måltrycket att visas som ett tryckvärde snarare
än som en procentandel av maximalt tryck. Se
Inställningsskärmar 8 och 9, page 26 för att
aktivera kontroll av tryck i sluten krets.
5. Om så önskas kan ett lägsta pumpvätsketryck
ställas in som en procentandel av maximalt
vätsketryck hos pumpen.
334299G
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 3
Använd denna skärm för att ställa in
flödesgradsinställningar för en vald pump och
profil. I tryckläge kommer du att ställa in en maximalt
flödesgrad. I flödesläge kommer du att ställa in en
målflödesgrad. En minsta flödesgrad kan ställas in
i antingen tryck- eller flödesläge, om så önskas. Se
inställningsskärm 4 för att ange hur systemet ska
svara om pumpen börjar arbeta utanför inställda
gränsvärden.
1. För system med flera pumpar och en display ska
du välja önskad pump (1 till 8) i rullgardinsmenyn.
2. Välj önskad profil (1 till 4) i rullgardinsmenyn.
3. I flödesläge ska du ställa in en målflödesgrad.
Detta fält används inte i tryckläge.
Inställningsskärm 3 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Val av pump - se steg 1.
Val av profil - se steg 2.
Maximal flödesgrad - se steg 3.
Målflödesgrad - se steg 4.
Figure 24 Flödesläge: Flödesgradinställningar
4. I tryckläge ställer du in maximalflödesgrad.
Programvaran beräknar antal pumpslag som
krävs för att uppnå flödesgraden. Detta fält
används inte i flödesläge.
OBS! Motorn kommer inte att arbeta om profilen
inte har någon inställning för maximal flödesgrad.
Lägsta flödesgrad - se steg 5.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om
rutan ”Låsning av profil” är markerad på
Inställningsskärm 17, page 30. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Figure 25 Tryckläge: Flödesgradsinställningar
5. Ställ in en lägsta flödesgrad om så önskas.
Lämna dataredigering.
OBS! Med flödesenheten ml/min är högsta flöde
som kan visas 9999. Om #### visas i fältet
ligger det sparade värdet utanför intervallet. Gå
till Inställningsskärm 15, page 29 och ändra
flödesgraden till en större enhet. Återgå till denna
skärm och minska inställningen till ett lägre värde
som ligger inom displayens intervall och återställ
sedan flödesgradenheten till ml/min.
334299G
21
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 4
Använd bilden för att ange hur systemet ska
svara om pumpen börjar drivas utanför tryckoch flödesinställningarna, som angetts på
inställningsbilderna 2 och 3. Driftläget (tryck eller
flöde, inställt på bild 1) avgör vilka fält som är aktiva.
Inställningsskärm 4, förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Trycklarm aktiverat
Rad 1 (maximalt tryck): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in som
gränsvärde, avvikelse eller larm.
Rad 2 (lägsta tryck): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in
som gränsvärde, avvikelse eller larm.
Figure 26 Larminställningsmeny
Flödesgradslarm aktiverat
•
Rad 3 (maximalt flöde): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in som
gränsvärde, avvikelse eller larm.
/
– gränsvärde: Pumpen fortsätter att arbeta
och avger inget larm.
– Maximalt tryck är inställt på Limit (gränsvärde):
Systemet reducerar flödet vid behov för att
förhindra att trycket överskrider gränsvärdet.
– Maximalt flöde inställt på Limit (gränsvärde):
Systemet reducerar trycket vid behov för att
förhindra att flödet överskrider gränsvärdet.
– Lägsta tryck eller flöde inställt på Limit
(gränsvärde): Systemet vidtar ingen åtgärd.
Använd denna inställning om ingen inställning
för lägsta tryck eller flöde önskas.
•
Avvikelse: Systemet varnar dig för problemet,
men pumpen kan fortsätta att arbeta förbi maximal
och lägsta inställning tills systemets absoluta tryckeller flödesgränser nås.
•
Larm: Systemet varnar dig för larmorsaken och
stänger av pumpen.
Rad 4 (lägsta flöde): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in
som gränsvärde, avvikelse eller larm.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om
rutan ”Låsning av profil” är markerad på
Inställningsskärm 17, page 30. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Lämna dataredigering.
OBS! Varningarnas utlösningstidpunkter varierar
baserat på hur pass långt borta mätningarna ligger
från deras respektive gränsvärden.
Figure 27 Inställningsskärm 4 (i tryckläge)
Figure 28 Inställningsskärm 4 (i flödesläge)
22
334299G
Konfigurationsskärmar
Exempel vid tryckläge
Exempel vid flödesläge
• Rusningskontroll: Användaren kan välja att ställa
in det maximala flödet som larm. Om flödesgraden
överskrider det maximala som angetts på
inställningsskärm 3 kommer en larmsymbol
att
visas på skärmen och pumpen kommer att stängas
av.
• Rusningskontroll: Användaren kan välja att ställa
in det lägsta trycket som larm. Om en slang brister
kommer pumpen inte att ändra hastighet, men
baktrycket kommer att falla. När trycket faller
under det lägsta angivna på inställningsskärm 2
kommer en larmsymbol
att visas på skärmen
och pumpen kommer att stängas av.
• Upptäcka ett igensatt filter eller rör: Användaren
kan välja att ställa in det lägsta flödet som
avvikelse. Om flödesgraden sjunker under det
lägsta som angetts på inställningsskärm 3 kommer
en avvikelsesymbol
att visas på skärmen för
att varna användaren om att en åtgärd bör vidtas.
Pumpen fortsätter att arbeta.
334299G
• Skydda ansluten utrustning: Användaren kan välja
att ställa in det maximala trycket som gränsvärde
för att förhindra att den anslutna utrustningen
utsätts för överdrivet tryck.
• Upptäcka ett igensatt filter eller rör: Användaren
kan välja att ställa in det maximala trycket som
avvikelse. När trycket överskrider det maximalt
angivna på inställningsskärm 2 kommer en
att visas på skärmen för
avvikelsesymbol
att varna användaren om att åtgärd bör vidtas.
Pumpen fortsätter att arbeta.
23
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 5
Använd denna skärm för att ställa in pumpstorleken
för nederdelen (cc) för varje pump. Det är tomt som
förval; välj rätt nederdelsstorlek eller anpassad. Om
anpassad storlek väljs, ange nederdelens storlek i
cc. Skärmen aktiveras också joggläge, som låter dig
positionera motor-/pumpaxeln för anslutning eller
bortkoppling.
OBS! Motorn kommer att begränsa sin tryckeffekt när
den valda nederdelen är 750 cc för att förhindra att
tryckvärdet för nederdelen överskrids.
Figure 32 Välj en anpassad nederdel
Inställningsskärm 5 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Figure 29 Inställningsskärm 5
Välj för att aktivera joggläge.
Använd piltangenterna för att flytta
motor-/pumpaxeln upp eller ner.
Välj rätt pumpnederdelsstorlek från
rullgardinsmenyn. Detta är tomt som
förval. Om anpassad väljs kommer
ett fält att öppnas där man anger
nederdelens storlek i cc.
Tryck för att bekräfta valet.
Figure 30 Välj joggläge
Stäng skärmen.
Figure 31 Välj pumpnederdel
24
334299G
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 6
Inställningsskärm 7
Använd denna skärm för att se det totalräknarvärdet
och ställa in eller återställa batchräknaren.
Använd denna skärm för att ställa in önskat
underhållsintervall (i slag) för varje pump. Skärmen
visar också aktuellt slagantal. En rekommendation
utfärdas när räknaren når 0 (noll).
Figure 33 Inställningsskärm 6
Figure 35 Inställningsskärm 7
Inställningsskärm 7 förklaringar
Gå till skärmen.
Figure 34 Återställning av totalräknaren
Inställningsskärm 6 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Totalräknare - visar aktuellt totalt antal
pumpslag. Ej återställningsbar.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Ställ in önskat underhållsintervall (i slag)
för varje pump.
Tryck för att bekräfta valet.
Stäng skärmen.
Batchräknare - visar total batchsumma
i vald volymenhet.
Återställ batchräknare - återställer
batchräknaren till noll.
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna dataredigering.
334299G
25
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärmar 8 och 9
Använd dessa skärmar för att ställa in
tryckomvandlarna. Bilderna är identiska utom
att bild 8 är för givare 1 och bild 9 är för givare 2.
Välj en givare och en pump aktiveras tryckstyrning
i sluten slinga.
Figure 37 Välj tryckgivare
Figure 36 Inställningsskärm 8 och 9 (skärm 8 visas)
Inställningsskärm 8 och 9 förklaringar
Figure 38 Välj pump för att aktivera tryckkontroll av
sluten krets
Välj bland rullgardinsmenyns alternativ
för att aktivera omvandlaren.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn. Aktiverar tryckkontroll
av sluten krets och tilldelar givaren till en
pump.
När givaren för 34,5 kPa (5 psi) är vald så
visas denna som en kryssruta. Då denna
är vald återställs tanknivån till 100 %.
Figure 39 Ange kalibreringsskalfaktor
Ange kalibreringsskalfaktorn från
givarens etikett.
Ange kalibreringsoffsetvärdet från
omvandlarens etikett.
Visar det aktuella omvandlarvärdet.
Figure 40 Ange kalibreringsoffsetvärde
Lämna dataredigering.
Gå mellan inställningsskärmar, fält på en
skärm eller för att öka/minska siffrorna
vid redigering av numeriska fält.
OBS! Tryckreglering i sluten slinga kräver att givaren
monteras nära pumputloppet.
26
Figure 41 Nivåsensor 34,5 kPa (5 psi) vald, full
tanknivå återställs
334299G
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärmar 10 och 11
Inställningsskärmar 12 och 13
Dessa skärmar fylls i automatiskt av programvaran.
Skärm 10 visar serienummer för motor 1-4 och skärm
11 visar serienummer för motor 5-8.
Dessa skärmar fylls i automatiskt av programvaran.
Skärm 10 visar programvaruversion för motorerna
1–4 och skärm 11 visar programvaruversion för
motorerna 5–8.
OBS! Att ändra pumpordningen kommer att flytta
upp alla andra pumpar en position. Om exempelvis
AD00001 ändras till att vara pump 4 kommer
AD00002 att bli pump 1, AD00003 blir pump 2, och
så vidare.
Figure 44 Inställningsskärm 12 och 13 (skärm 12
visas)
Figure 42 Inställningsskärmar 10 och 11 (skärm 10
visas)
Figure 43 Välj ett pumpnummer för varje
serienummer
334299G
27
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 14
Använd denna skärm för att ställa in era
Modbus-preferenser.
Figure 46 Välj lokal eller fjärrstyrd kontroll
Figure 45 Inställningsskärm 14
Inställningsskärm 14 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Figure 47 Ställ in Modbus nod-ID
Kontrollplacering. Välj lokal
eller
fjärrstyrd
kontroll från alternativen i
rullgardinsmenyn. Inställningar tillämpas
endast för den valda pumpen.
Ange eller ändra Modbus nod-ID. Värdet
är mellan 1 och 247. Varje pump kräver
ett unikt nod-I, som identifierar pumpen
om fler än en är kopplad till displayen.
Välj seriella baudhastigheter från
alternativen i rullgardinsmenyn: 57600
eller 115200 Inställningen gäller genom
hela systemet.
Tryck för att bekräfta valet.
Figure 48 Ställ in baudhastighet (bitar per sekund)
OBS! Inställningarna nedan är fasta
Modbus-inställningar som inte kan konfigureras
eller ändras av användaren:
8 databitar,
2 stoppbitar,
ingen paritet.
Lämna dataredigering.
28
334299G
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 15
Inställningsskärm 16
Denna skärm används för övervakning, konfigurering
och styrning av delar av kringutrustningen ”Integrated
Paint Kitchen”.
Denna skärm används för att aktivera
Modbus-kommunikationslarm samt för att
inaktivera pumpens stoppfunktion som styrs via
knappen Avbryt.
Figure 49 Inställningsskärm 15
Inställningsskärm 15, förklaringar
Markera och håll denna ruta nedtryckt
för att manuellt styra fyllnadspumpens
solenoid.
Välj ansluten kringutrustning –
tungströmställare, brytare till
omrörarfatkåpan, extra solenoid.
eller
Figure 53 Inställningsskärm 16
Inställningsskärm 16, förklaringar
Välj önskad Modbus-larmtyp (ingen,
avvikelse, larm).
Markera den här rutan för att inaktivera
pumpens stoppfunktion som styrs via
knappen Återställ/avbryt.
Visar tungströmställarens aktuella
slagtakt.
Markera och håll denna ruta nedtryckt för
att manuellt styra den extra solenoiden.
Figure 54 Välj Modbus-larmtyp
Figure 50 Fyllnadspump, manuell solenoidstyrning
Figure 55 Markera för att inaktivera pumpens
stoppfunktion via knappen Avbryt
Figure 51 Välj konfigurerbar ingång/utgång
Figure 52 Manuell styrning av extra solenoid
334299G
29
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 17
Använd denna skärm för att ställa in önskade enheter
för tryck, totalsummor och flöde.
Figure 57 Välj önskade tryckenheter
Figure 56 Inställningsskärm 17
Inställningsskärm 17, förklaringar
Välj önskad tryckenhet (MPa, bar eller
psi).
Välj önskad volymenhet (liter, gallon eller
ml).
Figure 58 Välj önskade volymenheter
Välj önskad flödesgradenhet (l/min, gpm,
ml/min, oz/min eller slag/min).
Välj önskad valsymbol för systemläge
(enkel eller dubbel).
OBS! ”Dubbel” avser E-Flo
DC 2000-, 3000- och 4000cirkulationspumpsystemen.
Figure 59 Välj önskade flödesgradsenheter
Lämna dataredigering.
Gå mellan inställningsskärmar, fält på en
skärm eller för att öka/minska siffrorna
vid redigering av numeriska fält.
Figure 60 Välj önskat systemläge
30
334299G
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 18
Använd denna skärm för att ställa in datumformat,
datum och tid samt för att tvinga en omstart
av systemet när programvaran uppdateras
(kodstickan för uppdatering är isatt i displayen). När
programvaran uppdaterats måste kodstickan tas ur
innan man trycker på Bekräfta-knappen eller slår av
och på displayen. Uppdateringsprocessen startas om
på nytt om kodstickan inte tas ur efter uppdatering.
Figure 62 Välj datumformat
OBS! Se Bilaga D - programmering av styrmodul,
page 53 för anvisningar om uppdatering av
programvaran. Programvaruuppdateringen stör alla
pumpar som är anslutna till displayen. Ingen av
pumparna som är anslutna till displayen får pumpa
material när uppdateringen påbörjas.
Figure 63 Ställ in datum
Figure 61 Inställningsskärm 18
Inställningsskärm 18, förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Figure 64 Ställ in tid
Välj önskat datumformat från
rullgardinsmenyn.
MM/DD/ÅÅ
DD/MM/ÅÅ
ÅÅ/MM/DD
Ställ in aktuellt datum.
Figure 65 Starta programvaruuppdatering
(återställning)
Ställ in aktuell tid.
Starta om systemet.
Tryck för att bekräfta valet.
Bekräfta att programvaruuppdateringen
är genomförd.
Lämna dataredigering.
334299G
31
Konfigurationsskärmar
Inställningsskärm 19
Använd denna skärm för att ange ett lösenord
som kommer att krävas för åtkomst till
inställningsskärmarna. På denna skärm visas även
programvaruversionen.
Figure 67 Ställ in lösenord
Figure 66 Inställningsskärm 19
Inställningsskärm 19, förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in lösenordet.
När den översta rutan på skärmen
är markerad är lösenordet aktivt.
För att tillfälligt inaktivera lösenordet
avmarkeras rutan. Lösenordsfältet
kommer att skuggas.
Figure 68 Inaktivera lösenord
Ange önskat 4-siffrigt lösenord.
Markera rutan för att låsa profilfältet i
körskärmarna.
Figure 69 Lås profilen
Lämna dataredigering.
32
334299G
Felkod vid felsökning
Felkod vid felsökning
Felkoder kan anta tre olika former:
• Larm
: systemet varnar med orsaken till larmet
och stänger av pumpen.
• Avvikelse
: systemet varnar för problemet
men pumpen kan fortsätta att arbeta förbi
gränsvärdesinställningarna tills systemets absoluta
gränsvärden nås.
• Rekommendation : endast information. Pumpen
kommer att fortsätta att arbeta.
OBS! För avancerade motorer kan flöde (K-koder)
och tryck (P-koder) anges som larm eller avvikelser.
Se Inställningsskärm 4, page 22.
Displaykod
Tillämplig
motor
Blinkkod
Larm eller
avvikelse
Inga
Standard
6
Larm
OBS! I de listade felkoderna nedan betyder ett “X” att
koden endast är associerad med skärmkoden.
OBS! I de listade felkoderna nedan är ett ”_” i koden
en platshållare för numret på pumpen där händelsen
inträffade.
OBS! Blinkkoden visas via motorns strömindikator.
Blinkkoden som anges nedan indikerar sekvensen.
Till exempel, blinkkod 1-2 indikerar 1 blink och sedan
2 blinkningar; sekvensen upprepas sedan.
OBS! Blinkkod 9 är inte en felkod, utan
en indikator som visar vilken pump som är
aktiv (funktionstangenten
Körskärm 1, page 13).
har tryckts, se
Beskrivning
Ratten för lägesväljare är inställd mellan tryck
och flöde
. Ställ in ratten till önskat läge.
Inga
Standard och
avancerad
9
Inga
Blinkkod 9 är inte en felkod, utan en indikator som visar vilken
pump som är aktiv.
CAC_
Avancerad
Inga
Larm
Skärmen detekterar en förlorad CAN-kommunikation. Blinkande
larm visas på skärmen och blinkkoden visas.
CAD_
Avancerad
2–3
Larm
Enheten detekterar en förlorad CAN-kommunikation. Detta larm
loggas endast. Inget blinkande larm visas på displayskärmen,
men blinkkoden visas.
C3G_
Avancerad
Inga
C4G_
Avancerad
Inga
CBN_
Standard och
avancerad
2–4
CCN_
Standard och
avancerad
3–6
END_
Standard och
avancerad
5–6
Rekom- Kalibrering av kodaren och slagintervall pågår.
mendation
ENN_
Avancerad
Inga
Rekom- Kalibrering av system med dubbla underdelar har slutförts.
mendation
E5F_
Avancerad
Inga
Rekom- Kalibreringsfel av system med dubbla underdelar. Systemet körs
mendation för snabbt för att kalibrering ska kunna genomföras.
E5S_
Avancerad
Inga
Rekom- Kalibrering av system med dubbla underdelar har stoppats eller
mendation avbrutits.
E5U_
Avancerad
Inga
Rekom- Kalibrering av system med dubbla underdelar instabil. Systemet
mendation kunde inte fastställa optimal inställning.
EBCX
Avancerad
Inga
Rekom- Kör-/stoppbrytaren står i stoppläget (stängd).
mendation
K1D_
Avancerad
1–2
K2D_
Avancerad
Inga
334299G
Avvikelse Displayskärmen detekterar förlorad Modbus-kommunikation när
Modbus-avvikelse har aktiverats på inställningsskärm 16.
Larm
Displayskärmen detekterar förlorad Modbus-kommunikation när
Modbus-larm har aktiverats på inställningsskärm 16.
Avvikelse Tillfälligt kommunikationsfel i kretskort.
Larm
Larm
Kommunikationsfel i kretskort.
Flödet ligger under minimigränsen.
Avvikelse Flödet ligger under minimigränsen.
33
Felkod vid felsökning
Displaykod
Tillämplig
motor
Blinkkod
Larm eller
avvikelse
K3D_
Avancerad
Inga
Avvikelse Flödet överskrider maximalmålflöde. Indikerar också att ett
pumprusningstillstånd föreligger.
K4D_
Standard och
avancerad
1
MND_
Avancerad
Inga
Rekom- Underhållsräknaren är aktiverad och nedräkningen har nått noll
mendation (0).
P1D_
Avancerad
Inga
Avvikelse Obalanserad belastning. System med dubbla underdelar – P1D1
= motor 1 kräver mindre kraft för att bibehålla hastigheten,
pumpunderdelen kan behöva service. P1D2 = motor 2 kräver
mindre kraft än motor 1 för att bibehålla hastigheten.
P9D_
Avancerad
Inga
Avvikelse Allvarligt obalanserad belastning – se P1D_ (P9D_ innebär större
omfattning)
P1I_
Avancerad
1–3
P2I_
Avancerad
Inga
Avvikelse Trycket ligger under minimigränsen.
P3I_
Avancerad
Inga
Avvikelse Trycket överskrider maximalmåltryck.
P4I_
Avancerad
1–4
P5DX
Avancerad
Inga
Avvikelse Flera pumpar är tilldelade till en omvandlare. Tilldelningen för
denna omvandlare rensas automatiskt under detta tillstånd.
Användaren måste omtilldela.
P6CA
Avancerad
Inga
Avvikelse För enheter utan tryckkontroll för sluten krets: Givaren (A eller
B) är aktiverad men har inte detekterats.
P6D_
Avancerad
1–6
Larm
För enheter med tryckkontroll för sluten krets: Givaren är
aktiverad men har inte detekterats.
T2D_
Standard och
avancerad
3–5
Larm
Den interna termistorn har kopplats från eller motortemperaturen
ligger under 0 °C (32 °F).
T3D_
Standard och
avancerad
5
V1I_
Standard och
avancerad
2
Larm
Spänningsfall – spänningen till motorn är för låg.
V1M_
Standard och
avancerad
2–6
Larm
Förlorad växelström.
V4I_
Standard och
avancerad
3
Larm
Spänningen till motorn är för hög.
V9M_
Standard och
avancerad
7
Larm
Låg inspänning detekterades vid start.
WCW
Avancerad
Inga
Larm
Felanpassad systemtyp, motorn är en E-Flo DC med dubbla
underdelar och displaykonfigurationen matchar inte. Ändra
displayens systemtyp på skärmen Inställning av enheter (skärm
15).
WMC_
Standard och
avancerad
4–5
Larm
Internt programvarufel.
WNC_
Standard och
avancerad
3–4
Larm
Programvaruversionerna stämmer inte överens.
WNN_
Avancerad
Inga
Larm
Felanpassad systemtyp, motorn är en E-Flo DC med en underdel
och displaykonfigurationen matchar inte. Ändra displayens
systemtyp på bilden för inställning av enheter (bild 12 i läge
dubbla underdelar).
WSC_
Avancerad
Inga
eller
P6CB
34
Larm
Larm
Larm
Beskrivning
Flödet överskrider maximalmålflöde. Indikerar också att ett
pumprusningstillstånd föreligger.
Trycket ligger under minimigränsen.
Trycket överskrider maximalmåltryck.
Avvikelse Övertemperatur i motor – motorn kommer att dämpa sin
bränsletillförsel för att bibehålla en intern temperatur på under
85 °C (185 °F).
Avvikelse Profil är inställd på 0 tryck och 0 flöde.
334299G
Felkod vid felsökning
Displaykod
Tillämplig
motor
Blinkkod
Larm eller
avvikelse
WSD_
Avancerad
1–5
Larm
Felaktig underdelsstorlek; uppstår om enheten körs innan
underdelsstorleken har ställts in.
WXD_
Standard och
avancerad
4
Larm
Ett hårdvarufel har detekterats i ett internt kretskort.
334299G
Beskrivning
35
Delar
Delar
24P822 Styrmodulsats
Ref.
1
Del
Beskrivning
24P821
DISPLAYSATS,
kontrollmodul; inkluderar artikel 1a; se
handbok 332013 för
godkännandeinformation om enbart
ADCM-modulen
ETIKETT, varning,
engelska
ETIKETT, varning,
franska
ETIKETT, varning,
spanska (levereras
separat)
KOPPLING, start;
inkluderar artikel 5a
SKRUV, skall-, insex;
M5 x 40 mm
KONSOLSATS,
kontrollmodul;
inkluderar artiklarna
6a-6f
KONSOL,
kontrollmodul
1a▲
16P265
1b▲
16P265
1c▲
16P265
5
24N910
5a
———
6
24P823
6a
———
36
Antal
1
1
1
1
Ref.
6b
Del
Beskrivning
———
FÄSTE, montering
6c
———
6d
———
6e
———
6f
———
11
———
12
———
Antal
1
LÅSBRICKA,
utvändig tandning;
M5
BRICKA; M5
4
SKRUV, skall-, insex;
M5 x 12 mm
RATT; M5 x 0,8
2
HÅLLARE,
spännbandsBANDKLÄMMA
2
2
1
1
1
▲ Ersättningsetiketter för fara och varning, skyltar och
kort kan fås utan kostnad.
1
Artiklar markerade med — — — är inte tillgängliga
separat.
1
1
Kabel (C) visas för referens men inkluderas
inte i satsen. Beställ önskad längd separat. Se
Kabelanslutning, page 5 .
334299G
Tillbehörssatser
Tillbehörssatser
Start-/stoppbrytarsats 16U729
Satsen inkluderar brytare och hölje, en
monteringskonsol och kablar. Delar säljs inte
separat.
Tryckgivarsats 24R050 (till pumpar med fyra
kulor)
och sats 24Y245 (till pumpar med två kulor)
Varje sats innehåller en vätsketryckgivare med kabel,
en adapter och en o-ring. Delar säljs inte separat.
BPR kontrollsats 24V001
Ref.
101
Del
Beskrivning
Antal
———
1
102
———
OMVANDLARE,
miniatyr
KABEL, F/C, I.S., 8 M
103
110436
1
104
100030
MANOMETER, tryck,
luft
BUSSNING
105
198178
VINKEL
1
106
110207
VINKEL
1
107
C19466
T-KOPPLING
1
108
198171
VINKEL
1
———
334299G
1
1
Delar säljs inte separat.
37
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Se lämplig maskinvara enligt handbok 332356
för kommunikation via fiberoptik med E-Flo DC
styrmodul. I handboken finns olika alternativför
anslutning av fiberoptiska kablar från styrmodulen till
området utanför det brandfarliga utrymmet. Följande
tabell listar Modbus-register som finns tillgängliga för
PC eller PLC som är placerad i det icke-brandfarliga
området.
Tabell 4 visar de register som krävs för grundläggande
drift, övervakning och larmkontrollfunktioner. Tabell
5 och 6 tillhandahåller bit-definitioner som krävs för
vissa register. Tabell 7 visar enheterna och hur man
konverterar registervärdet till ett enhetsvärde.
Se Modbus-kommunikationsinställningarna som har
valts i Inställningsskärm 14, page 28.
Table 4 Modbus-register
Modbusregister
Variabel
Registeråtkomst
Dimension
Anmärkningar/enheter
403225
Fyllnadspump, solenoid uppsläppt
Läs/skriv
16 bitar
0 = av, 1 = på
403226
Solenoid uppsläppt, håll aktiv
Läs/skriv
16 bitar
Skriv valfritt värde för att aktivera.
403227
Räknare, tungströmställare
Läs/skriv
16 bitar
Antal slag
403228
Tanknivå 1, fullt tryck
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
403229
Tanknivå 2, fullt tryck
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
403230
Faktisk tanknivå 1 %
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
403231
Faktisk tanknivå 2 %
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
403232
Konfigurerbar IO-typ
Läs/skriv
16 bitar
0 = tungströmställare, ineffekt,
1 = brytare för fatkåpa, ineffekt
403233
Omrörare, halvstatus
Läs/skriv
16 bitar
0 = fatkåpa ned,
1 = fatkåpa upp,
2 = tillbehörssolenoid uppsläppt
403234
Tillbehörssolenoid uppsläppt
Läs/skriv
16 bitar
0 = av, 1 = på
404100
Pumpstatusbitar
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 6.
404101
Faktisk pumphastighet
Endast
läsning
16 bitar
Se hastighetsenheter i tabell 7.
404102
Faktisk pumpflödesgrad
Endast
läsning
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
404103
Faktiskt pumptryck
Endast
läsning
16 bitar
Se procentuellt tryck i tabell 7.
404104
Tryck i givare 1
Endast
läsning
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
404105
Tryck i givare 2
Endast
läsning
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
404106
Total batchsumma, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se volymenheter i tabell 7.
404107
Total batchsumma, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se volymenheter i tabell 7.
404108
Totalsumma, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
404109
Totalsumma, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
404110
Underhåll totalt, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
404111
Underhåll totalt, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
38
334299G
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Modbusregister
Variabel
Registeråtkomst
Dimension
Anmärkningar/enheter
404112
Pumplarm 1, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404113
Pumplarm 1, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404114
Displaylarm, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404115
Displaylarm, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404116
Pumplarm 2, high word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404117
Pumplarm 2, low word
Endast
läsning
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 5.
404118
Systemtyp
Endast
läsning
16 bitar
0 = enkel underdel,
1 = dubbla underdelar
404119
Kör-/stoppbrytarläge
Endast
läsning
16 bitar
0 = brytare stängd (stoppläge),
1 = brytare öppen (körläge)
Utökade Modbus-variabler
Registren i detta avsnitt är avsedda för avancerade systemlösningar, där användaren önskar full kontroll
över systemet via PLC. För optimal kommunikationsfördröjning rekommenderar vi att endast de register som
regelbundet kommer att övervakas och ändras mappas och att övriga parametrar ställs in via displayskärmen.
404150
Minimitryck
Endast
läsning
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
404151
Måltryck
Endast
läsning
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
404152
Maximaltryck
Endast
läsning
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
404153
Minimiflöde
Endast
läsning
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
404154
Målflöde
Endast
läsning
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
404155
Maximalflöde
Endast
läsning
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
404156
Läge
Endast
läsning
16 bitar
0 = tryck,
1 = flöde
404157
Returtryckregulator (BPR) % öppen
Endast
läsning
16 bitar
Värdet är 0–100 (cirka
0,007–0,7 MPa (0,07–7 bar,
1–100 psi), information om
returtryckregulatorsatsen (BPR)
finns i handbok 332142)
404158
Minimitryck/-kraft, larmtyp
Endast
läsning
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
404159
Maximaltryck/-kraft, larmtyp
Endast
läsning
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
404160
Minimiflöde, larmtyp
Endast
läsning
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
404161
Maximalflöde, larmtyp
Endast
läsning
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
334299G
39
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Modbusregister
Variabel
Registeråtkomst
Dimension
Anmärkningar/enheter
Systemkonfigurationssektion
I detta avsnitt finns styrvariabler på systemnivå som vid olika tillfällen (oregelbundet) kan behöva övervakas
och styras.
404200
Lokal-/fjärrstyrning
Läs/skriv
16 bitar
0 = lokal, 1 = fjärr/PLC
404201
Aktivt profilnummer
Läs/skriv
16 bitar
0 = stoppad, 1, 2, 3, 4
404202
Pumpstyrt bitfält
Läs/skriv
16 bitar
Se bitdefinitioner i tabell 6.
404203
Underhållsintervall, high word
Läs/skriv
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
404204
Underhållsintervall, low word
Läs/skriv
16 bitar
Se pumpslag i tabell 7.
404205
Givare 1, typ
Läs/skriv
16 bitar
404206
Givare 2, typ
Läs/skriv
16 bitar
0 = ingen,
1 = 3,47 MPa (34,74 bar, 500
psi),
2 = 34,47 MPa (344,74 bar, 5
000 psi),
3 = 34,5 kPa (0,345 bar, 5 psi)
Tanknivåsensor.
404207
Aktivera sluten krets, givare 1
Läs/skriv
16 bitar
404208
Aktivera sluten krets, givare 2
Läs/skriv
16 bitar
0 = inte aktiverad, 1 = aktiverad
(Obs! endast en givare kan
aktiveras för styrning av sluten
krets.)
404209
Reserverad
Läs/skriv
16 bitar
Ej tillämplig
404210
Typ av pumpunderdel
Läs/skriv
16 bitar
0 = ogiltig/inte konfigurerad,
1 = 145 ml,
2 = 180 ml,
3 = 220 ml,
4 = 290 ml,
5 = 750 ml,
6 = 1 000 ml,
7 = 1 500 ml,
8 = 2000 ml,
9 = anpassad storlek
404211
Storlek på pumpunderdel
Läs/skriv
16 bitar
Faktisk storlek på underdel i ml
404212
Omrörare, 4–20 mA uteffekt
Läs/skriv
16 bitar
0–100 = 4–20 mA
404213
Omrörare, 4–20 mA aktivera uteffekt
Läs/skriv
16 bitar
0 = inaktivera, 1 = aktivera
404214
Returtryckregulator (BPR) % öppen,
stopprofil
Läs/skriv
16 bitar
Inställning för när stopprofilen är
aktiv för att hålla vätsketrycket
i ledningen när pumpen är
stoppad. (Se 405107 nedan)
404215
Reserverad för E-Flo DCX2
404216
Reserverad för E-Flo DCX2
404250
Aktivera lösenord
Läs/skriv
16 bitar
0 = inaktivera, 1 = aktivera
404251
Låsning av profil
Läs/skriv
16 bitar
0 = olåst, 1 = låst
403102
Visa sekunder
Endast
läsning
16 bitar
Använd som pulsslag.
Profilkonfigurationssektioner
Var och en av profilsektionerna består av en grupp om 12 register. Profilen (1–4) är den fjärde siffran (x)
i registernumret och motsvarar den faktiska användarprofilen som definieras. Exempel: register 405x00
representerar 405100, 405200, 405300 och 405400.
405x00
40
Minimitryck/-kraft
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
334299G
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Modbusregister
Variabel
Registeråtkomst
Dimension
Anmärkningar/enheter
405x01
Måltryck/-kraft
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
405x02
Maximaltryck/-kraft
Läs/skriv
16 bitar
Se tryckenheter i tabell 7.
405x03
Minimiflöde
Läs/skriv
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
405x04
Målflöde
Läs/skriv
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
405x05
Maximalflöde
Läs/skriv
16 bitar
Se flödesenheter i tabell 7.
405x06
Lägesval
Läs/skriv
16 bitar
0 = tryck, 1 = flöde
405x07
Returtryckregulator (BPR) % öppen
Läs/skriv
16 bitar
Värdet är 0–100 (cirka
0,007–0,7 MPa (0,07–7 bar,
1–100 psi), information om
returtryckregulatorsatsen (BPR)
finns i handbok 332142)
405x08
Minimitryck/-kraft, larmtyp
Läs/skriv
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
405x09
Maximaltryck/-kraft, larmtyp
Läs/skriv
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
405x10
Minimiflöde, larmtyp
Läs/skriv
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
405x11
Maximalflöde, larmtyp
Läs/skriv
16 bitar
0 = gränsvärde, 1 = avvikelse, 2
= larm
334299G
41
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
OBS! Se Felkod vid felsökning, page 33 för beskrivningar av varje larm.
Table 5 Larmbitar
404112 - pumplarm word 1
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Avvikelse
T3D_
Övertemperatur
2
Larm
P6D_
Tryckgivare saknas
3
Avvikelse
ERR_
Internt programvarufel
4
Rekommendation
MND_
Underhållsberäkning
5
Larm
V1M_
AC-strömbortfall
6
Larm
T2D_
Låg temperatur
7
Larm
WNC_
Felaktig version
8
Larm
CCN_
IPC-kommunikation
9
Larm
WMC_
Internt programvarufel
10
Avvikelse
P5D_
Flera pumpar tilldelade till givaren
11
Avvikelse
WSC_
Ingen inställning på aktiv profil
12
Rekommendation
END_
Kodare/slaglängdsområde kalibreras
13
Larm
A4N_
Överström
14
Larm
T4D_
Övertemperatur
15
Larm
WCW
Dubbel underdel med displayen i läge enkel underdel
404113 - pumplarm word 2
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Larm
K1D_
Minimihastighet
1
Avvikelse
K2D_
Minimihastighet
2
Larm
K4D_
Maximalhastighet
3
Avvikelse
K3D_
Maximalhastighet
4
Larm
P1I_
Minimitryck
5
Avvikelse
P2I_
Minimitryck
6
Larm
P4I_
Maximaltryck
7
Avvikelse
P3I_
Maximaltryck
8
Larm
V1I_
Underspänning
9
Larm
V4I_
Överspänning
10
Larm
V1I_
Högtryck 120 V
11
Larm
CAD_
CAN-kommunikationspump
13
Larm
WXD_
Hårdvara för kretskort
14
Larm
WSD_
Ogiltig nederdelsstorlek
15
Larm
CAC_
CAN-kommunikationsdisplay
42
334299G
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
404114 - Displaylarm word 1
Bit
1
övrigt
Händelsetyp
Avvikelse
—
Händelsekod
Händelsenamn
P6C_
Tryckgivare saknas
—
Reserverad
404115 - Displaylarm word 2
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Avvikelse
P5D_
Givartilldelningskonflikt
1
Avvikelse
P1D_
Obalanserad belastning
2
Avvikelse
CAG_
Signal för ”Håll solenoid aktiv” hittades inte
3
Avvikelse
C3GX
Modbus-kommunikation förlorades
4
Larm
C4GX
Modbus-kommunikation förlorades
5
Avvikelse
P9D_
Allvarlig obalanserad belastning (2x systemet)
6
Rekommendation
EBCX
Kör-/stoppbrytaren stängd
7
Rekommendation
ENN_
X2-kalibrering slutförd
8
Rekommendation
E5F_
X2-kalibreringsfel, för snabb
9
Rekommendation
E5S_
X2-kalibreringsfel, avbruten
10
Rekommendation
E5U_
X2-kalibreringsfel, instabil
15
Larm
CAC_
CAN-kommunikationsdisplay
övrigt
—
—
Reserverad
404116 - pumplarm2 ord 1
Reserverad
404117 – pumplarm 2, word 2
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Rekommendation
E5F_
Kalibreringsfel av system med dubbla underdelar
1
Rekommendation
ENN_
Kalibrering av system med dubbla underdelar slutförd
2
Larm
WNN_
System med enkel underdel med displayskärm i läget för
dubbla underdelar
3
Avvikelse
P1D_
Obalanserad belastning
4
Rekommendation
E5S_
Kalibrering av system med dubbla underdelar stoppad eller
avbruten
5
Rekommendation
E5U_
Kalibrering av system med dubbla underdelar instabil
6
Larm
V9M_
Låg inspänning detekterades vid start
7
Avvikelse
CAG_
Kommunikation med register 403226 stoppades
8
Avvikelse
C3G_
Modbus-kommunikation förlorades
9
Larm
C4G_
Modbus-kommunikation förlorades
10
Larm
P9D_
Obalanserad belastning
övrigt
—
—
Reserverad
Table 6 Pumpstatus och kontrollbitar
404100 - Pumpstatusbitar
Bit
Betydelse
0
Visar 1 om pumpen försöker röra sig
1
Visar 1 om pumpen verkligen rör sig
334299G
43
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
2
Visar 1 om det finns aktiva larm
3
Visar 1 om det finns aktiva avvikelser
4
Visar 1 om det finns aktiva rekommendationer
5
Konfigurationen har ändrats
6
Reserverad
7
Kör-/stoppbrytaren stängd
8
Profil 1 har ändrats
9
Profil 2 har ändrats
10
Profil 3 har ändrats
11
Profil 4 har ändrats
övrigt
Reserverad för framtida bruk
404202 - Pumpkontrollbitar
Bit
Betydelse
0
Visar 0 vid ett aktivt larm eller avvikelse. Återställ till 1 för att rensa.
1
Ställ in på 1 för att återställa batchtotalen.
2
Ställ in på 1 för att återställa underhållsräkneverket.
övrigt
Reserverad för framtida bruk - skriv endast 0
44
334299G
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Table 7 Enheter
Enhetstyp
Valbara enheter
Enhetsregister
Konvertera register till
enhetsvärden
Registervärde för 1
enhet
tryck
Procent
Ej tillämplig
Tryck = Register
1 = 1 % tryck
tryck
psi
403208 = 0
Tryck = Register
1 = 1 psi
Bar
403208 = 1
Tryck = register/10
10 = 1,0 bar
MPa
403208 = 2
Tryck = register/100
100 = 1,00 MPa
Hastighet
Slag/min
Ej tillämplig
Hastighet = Register/10
10 = 1,0 slag/min
Flöde
Liter/min
403210 = 0
Flöde = register/10
10 = 1,0 l/min
Gallon/min
403210 = 1
Flöde = register/10
10 = 1,0 gal/min
ml/min
403210 = 2
Flöde = register
1 = 1 cc/min
oz/min
403210 = 3
Flöde = register
1 = 1 oz/min
Slag/min
403210 = 4
Flöde = register/10
10 = 1,0 slag/min
Liter
403209 = 0
Volym = 1 000*high +
low/10
0 (Hög)/10 (Låg) = 1,0 l
Gallon
403209 = 1
Volym = 1 000*high +
low/10
0 (high)/10 (low) = 1,0
gal
Pumpslag
Ej tillämplig
Slag = 10 000*Hög +
Låg
0 (high)/1 (low) = 1 slag
Volym✝
Slag✝✝
✝ Exempel på omvandling av volymregistervärden till enheter: Om avläsningsvärdet för register 404106 (volym
high word) är 12 och avläsningsvärdet för register 404107 (volym low word) är 34 är volymen 12 003,4 liter. 12*1
000 + 34/10 = 12 003,4.
✝✝ Exempel på omvandling av slagregistervärden till enheter: Om avläsningsvärdet för register 404108 (slag high
word) är 75 och avläsningsvärdet för register 404109 (slag low word) är 8 000 är volymen 758 000 slag. 75*10
000 + 8 000 = 758 000.
334299G
45
Bilaga B – pumpstyrning via en PLC
Bilaga B – pumpstyrning via en PLC
Denna guide visar hur man använder informationen i bilaga A för att fjärrstyra en pump från en PLC. Stegen beskrivs
från grundläggande pumpkontroll till mer avancerad övervakning och larmkontrollfunktioner.
Det är viktigt att du först följer alla anvisningar
på inställningsskärmarna för att konfigurera
systemet korrekt. Testa att pumpen fungerar
korrekt när den styrs från displayen. Kontrollera att
displayen, fiberoptiken, kommunikationsgateway
och PLC är korrekt anslutna. Se handboken till
kommunikationssatsen. Använd inställningsskärm
12 för att aktivera fjärrkontrollen och ställa in dina
modbuspreferenser.
2. Kör en pump: Ställ in register 404201. Ange 0
för stoppad eller 1 till 4 för önskad profil.
3. Visa pumpprofil: Läs register 404201. Detta
register uppdateras automatiskt och visar aktuell
pumpstatus. Om profilen ändras från displayen
kommer detta register också att ändras. Om
pumpen stannar på grund av ett larm kommer
registret att visa 0.
1. Aktivera PLC-kontroll: Ställ in register 404200
på 1.
46
334299G
Bilaga B – pumpstyrning via en PLC
4. Visa pumpstatus: Läs av register 404100 för
att se pumpstatus. Se bilaga A, tabell 6, för en
beskrivning av varje bit.
• Exempel 1: Register 404100, bit 1, visar 1 om
pumpen för närvarande är i rörelse.
• Exempel 2: Register 404100, bit 2, visar 1 om
pumpen har ett aktivt larm.
5. Övervaka larm och avvikelser: Läs registren
404112 till 404115. Alla bitar i dessa register
motsvarar ett larm eller en avvikelse. Se bilaga
A, tabell 5. I
• Exempel 1: Trycket faller under
minimiinställningen som angetts på
inställningsbild 2. Detta visas med bit 4 i
register 404113 om minimitrycket är inställt
på larm och med bit 5 i register 404113 om
minimitrycket är inställt på avvikelse.
6. Övervaka pumpslagtakt, flödesgrad och tryck:
Läs registren 404101 till 404105. Observera att
trycket bara är tillgängligt om en tryckgivare är
kopplad till displayen. Register 404104 visar
trycket i givare 1. Register 404105 visar trycket
i givare 2. Enheterna för dessa register finns i
bilaga A, tabell 7.
• Exempel 1: Om register 404101 visar 75 är
pumphastigheten 7,5 slag/minut.
• Exempel 2: Om register 404103 visar 67
arbetar pumpen med 67 procents tryck.
7. Återställa aktiva larm och avvikelser: Rensa
tillståndet som orsakade larmet. Ställ in register
404202, bit 0, på 1 för att rensa larmet. Pumpen
kommer att vara i profil 0 på grund av larmet.
Ställ in 404201 till önskad profil för att köra
pumpen igen.
• Exempel 2: Systemet är inställt för en
tryckomvandlare på inställningsskärm 8, men
ingen omvandlare kan upptäckas. Det kommer
att visas på bit 1 i register 404114.
334299G
47
Bilaga B – pumpstyrning via en PLC
Tillämpningsanmärkning 1 – flödesläge kontra tryckläge
Vid de flesta tillämpningar är det erforderligt att alltid
köra i flödesläge och låta returtryckregulatorn styra
ledningstrycket. Detta säkerställer att materialets
hastighet alltid ligger vid målvärdet som bibehåller
partikelsuspendering.
• Fastställ huruvida pumpen kan köras uteslutande
i flödesläge genom att testa pumpen vid
maximalflöde och öppna alla automatiserade
anslutningar och sprutpistoler o.s.v. Kontrollera
sedan pumpens utloppstryck för att avgöra om
returtryckregulatorn kan bibehålla detta tryck. Om
så är fallet är det inte nödvändigt att köra pumpen
i tryckläge.
materialbelastningstidpunkterna så är det
nödvändigt att använda tryckläget vid
produktionsarbete. I detta läge ökar pumpens
hastighet så att värdena överensstämmer med,
och bibehåller, måltrycket. Hastigheten sänks
även automatiskt för att bibehålla trycket vid
materialutmatningsminskningar.
När detta läge används kommer det troligtvis att
vara nödvändigt att växla mellan tryckläge och
flödesläge – tryckläge under produktionsarbete
och flödesläge under lägre arbetsbelastningar.
Följande tillämpningsanmärkning beskriver
överväganden vid detta scenario.
• Om returtryckregulatorn inte kan
bibehålla vätsketrycket vid de kraftigaste
Tillämpningsanmärkning 2 – övergångar mellan pumpens börvärden
Vid tillämpningar under vilka flödesgraden och
tryckinställningarna regelbundet ändras, till exempel
under perioder med låga arbetsbelastningar, är det
viktigt att ta hänsyn till följande:
• När pumpen är inställd på tryckläge så stannar
den helt närhelst returtrycket i ledningen motsvarar
eller överskrider pumpens tryckbörvärde.
• Förändringar i viskositet över tid kan öka
returtrycket i ledningen, och när det sedan är dags
att växla från flödesläge (vid låg arbetsbelastning)
till tryckläge så är det möjligt att pumpen inte börjar
arbeta. Detta inträffar på grund av att ett nytt,
högre börvärde, krävs för att motverka det ökade
returtrycket.
• Vi rekommenderar att man läser av det aktiva
trycket eller den aktiva kraften innan man växlar
till tryckläge, och att använda avläsningen för att
fastställa det nya tryckbörvärdet. Läs av register
404103 om motorn drivs utan en tryckgivare (d.v.s.
läget ”Kraft/%”).
• Läs av register 404104 om motorn styrs
av tryckgivare 1, och 404105 om den styrs
av tryckgivare 2. Vid tillämpningar där en
pneumatisk returtryckregulator (BPR) ingår kan
returtryckregulatorns profilbörvärde användas för
48
att hantera systemet via Gracos BPR-kontrollsats
(24V001).
• När flödesläge används vid låga arbetsbelastningar
kan register 405107 (405X07 för profil X) ställas
in till mellan 0 (%) och helt öppen BPR. Detta gör
det möjligt för målflödesgraden att flöda vid ett
lägre tryck, vilket reducerar energiförbrukningen.
Till exempel:
Med profil 1 ställs pumpen till flödesläge vid
låga arbetsbelastningar (register 405106 =
1) med en målflödesgrad på 30 liter/minut (8
gallon/minut) (register 405104 = 80) och profilens
maximaltryckinställning lämnas som systemets
standardvärde. Innan man växlar till tryckläge ska
det aktuella värdet från register 404104 sparas
(motorn styr värdeangivelserna som skickas
till tryckgivare 1), och detta värde kan sedan
användas som den nya måltryckinställningen
i register 405101. Därefter kan lägesregistret
(405106) ställas till 0 (tryckläge).
Obs! Om du endast använder profil 1 (av de fyra som
finns tillgängliga) kan du styra pumpen med färre
mappade register. Om du önskar konfigurera flera
profiler kan scenariot ovan tillämpas, där 405X01 är
måltrycket för profil X och 405X04 är målflödesgraden
för profil X o.s.v. för de andra profilvariablerna.
334299G
Bilaga C - systemkonfigurationer
Bilaga C - systemkonfigurationer
Dessa konfigurationsscheman visar grundläggande kommunikationskopplingar. Vänd dig till närmaste
Graco-återförsäljare om du vill skapa ett system som använder tryckgivare, returtryckstyrning eller
avstängningsbrytare.
Anslutningar för lokal styrning
Enkel display och en eller flera pumpar i kedjekoppling
D
Motsvarande kommunikation
D
P3†
C
P1†
P #1
P #1
P(n)
P #2
P #3
P2†
C
P1†
P(n)
P3†
P2†
J
D: Display
C: CAN-kabel
P #: Pumpnummer
P(n): Senaste pumpen, högsta antal i en kedja = 8
J: Bygling
† Kabelkontakt på enheten, se Kabelanslutning, page 5
334299G
OBS! Förlust av fysisk kontakt mellan två enheter
stänger av alla enheter i hela kedjan. Alla pumpar
stannar om pumpen med byglingen stängs av.
49
Bilaga C - systemkonfigurationer
Anslutningar för fjärrstyrning
FOCM
Rx†
RS485 MODBUS RTU
G
PLC
Tx†
S
F
P1†
Rx
P2†
Tx
D #1
P3†
P6†
Tx
P5†
Rx
P1†
Rx
F«
P2†
Tx
D #2
P3†
P6†
Tx
P5†
Rx
P1†
F«
D(n)
P2†
P3†
C
C
C
P1†
P1†
P1†
P #1
P #1
P2†
P2†
P1†
P(n)
P3†
P #1
P2†
J
C
C
P1†
P3†
P(n)
P2†
P3†
P2†
J
FOCM: Fiberoptisk omvandlarmodul (24R086)
G: Graco-gateway
D #: Displaynummer
D(n): Senaste display
P #: Pumpnummer
P(n): Senaste pumpen, högsta antal i en kedja = 8
J: Bygling
S: Kör-/stoppbrytare
F: Fiberoptisk kabel
C: CAN-kabel
† Kabelkontakt på enheten, se Kabelanslutning, page 5
50
P4†
J
* Förlust av fjärrkommunikation mellan två
displayskärmar gör att alla pumpar som är kopplade
till displayerna efter brottet förlorar fjärrstyrningen.
Pumparna kan fortfarande styras lokalt via displayen till
vilken de är anslutna.
OBS! Om en kör-/stoppbrytare används med en viss
display så stannar alla pumpar som är kopplade till
displayen om brytaren aktiveras.
334299G
Bilaga C - systemkonfigurationer
Stor konfiguration
RS485 MODBUS RTU
PLC
G
E
RS485 MODBUS RTU
FOCM
FOCM
F
F
F
F
F
D #1
D #2
D #3
D #4
D #5
C
C
C
C
C
P(n)
P(n)
P(n)
P
P
J
C
J
J
D #6
D #7
D #8
P(n)
P(n)
P(n)
J
J
J
C
P
P(n)
J
C
P(n)
J
FOCM: Fiberoptisk omvandlarmodul (24R086)
G: Graco-gateway
D #: Displaynummer
D(n): Senaste display
P #: Pumpnummer
P(n): Senaste pumpen, högsta antal i en kedja = 8
J: Bygling
S: Kör-/stoppbrytare
F: Fiberoptisk kabel
C: CAN-kabel
E: Ethernet eller annan fältbusskabel
334299G
OBS! Denna konfiguration reducerar antalet pumpar
som stannar om kommunikationen till en enstaka display
avbryts.
51
Bilaga C - systemkonfigurationer
Konfigurationsdelar
Konfiguration kräver inköp av separata kopplingskomponenter. Välj lämpliga kabellängder för din konfiguration.
Identifiering
Artikelnummer
Beskrivning
FOCM
24R086
Den fiberoptiska omvandlarmodulen innehåller en fiberoptisk kontaktmodul. Om FOCM
ska konfigureras för flera displayer krävs det att upp till tre ytterligare fiberoptiska
kontaktmoduler (M) köps till avsedd FOCM.
M
24N978
Modul, fiberoptisk kontakt
F
Kabel, fiberoptiskt par – ett par (en styck) krävs för anslutning mellan varje enhet i
förekommande fall
16M172
15 m (50 fot)
16M173
30 m (100 fot)
17B160
100 m (330 fot)
G
15V331
Gateway
D
24P822
Styrmodulsats med ADCM 24L097, inkluderar en bygling
52
334299G
Bilaga D - programmering av styrmodul
Bilaga D - programmering av styrmodul
5. Den röda indikatorlampan (L) blinkar medan
programvaran laddas till displayen. Den röda
lampan släcks när programvaran har laddats helt.
Förhindra brand och explosion genom att aldrig
koppla in, ladda ned eller koppla bort kodstickan
om inte enheten flyttas från riskområdet (explosiv
atmosfär).
• Alla data i modulen kan återställas till
standardinställningarna från fabrik. Notera alla
inställningar och användarval före uppgradering så
att de enkelt kan återställas efter uppgraderingen.
OBSERVERA
Ta inte ur kodstickan, stäng inte av strömmen
och koppla inte bort några moduler förrän
statusbilden anger att uppdateringen är klar,
så förhindras att programvaran går sönder.
6. Följande bild visas när displayen slås på.
• Den senaste programvaruversionen av varje
system finns på www.graco.com.
Anvisningar för programvaruuppdatering
OBS! Om programvaran på kodstickan är samma
version som redan finns inprogrammerad i
modulen, händer ingenting (inklusive blinkande
röd lampa). Ingen skada kan orsakas av att flera
programmeringsförsök av modulen görs.
1. Stäng av strömtillförseln till systemet för att
stänga av strömmen till Graco-styrmodulen.
OBS! Alternativt kan programvaran uppdateras
utan att strömmen stängs av genom att man
använder systemåterställningsknappen på
inställningsskärm 16 (datum och tid) så att
uppdateringen påbörjas när kodstickan sätts i.
2. Avlägsna luckan (C).
Kommunikation med upprättade motorer.
7. Vänta tills uppdateringen är klar.
OBS! Ungefärlig tid för uppdateringen anges
under förloppsindikatorn.
8. Uppdateringarna är klara. Ikonen indikerar
om uppdateringen gick bra eller misslyckades.
Ta ur kodstickan (T) ur urtaget förutsatt att
uppdateringen gick bra.
Ikon
Beskrivning
Uppdateringen är klar.
Uppdatering misslyckades.
Uppdateringen har slutförts, inga
ändringar behövs
3. För in kodstickan (T) ordentligt i uttaget.
OBS! Kodstickan kan vändas åt båda håll.
4. Mata ström till Graco styrmodulen.
334299G
9. Tryck på
för att fortsätta. Fjärrinläsningen
påbörjas igen om kodstickan fortfarande
sitter i. Återgå till steg 5 för att gå vidare om
uppdateringen startar om.
53
Bilaga D - programmering av styrmodul
10. Stäng av kraftmatningen till systemet för att
stänga av kraftmatningen till Graco styrmodulen.
12. Sätt tillbaka kåpan och skruva fast den med
skruvarna (S).
11. Ta ur kodstickan ur urtaget om den fortfarande
sitter i.
54
334299G
Anteckningar
Anteckningar
334299G
55
Gracos standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som anges i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär
dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga
köparen för användning. Med undantag för speciella, utökade eller begränsade garantiåtaganden
som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera
eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att
utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.
Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller fel, skador
eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller
felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkats av
Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att
Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte
har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av
konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med den förbetalda
returen till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda
felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan extra kostnad.
Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen
av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till
en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning för några överträdelser av garantin är de
som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till,
skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller
andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser mot garantin måste framläggas
inom två (2) år efter försäljningsdatum.
GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE
TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE
TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs, men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer,
strömbrytare, slangar m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande.
Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser
mot dessa garantier.
Graco är under inga omständigheter ansvariga för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller
följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts
häri, eller för utrustning, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt
detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or
indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction
du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires
exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les
procédures concernées.
Graco-information
För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.
För patentinformation, se www.graco.com/patents.
Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
Telefon: +1 612 623 6921 eller avgiftsfritt: +1 800 328 0211 Fax: +1 612 378 3505
Alla skriftliga och visuella uppgifter i detta dokument speglar den senaste produktinformationen som finns tillgänglig vid
publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande
Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 3A2527
Gracos huvudkontor: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2013, Graco, Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revidering G, april 2017
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement