Graco 3A0126A GrindLazer Bruksanvisning

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Graco 3A0126A GrindLazer Bruksanvisning | Manualzz

Drift

GrindLazer

Patents Pending

- Utformad att slipa plana horisontella cement- eller asfaltytor -

- För borttagning av material från cement- och asfaltytor -

- Endast för professionellt utomhusbruk -

3A0126A

SWE

Modell 571002 - Framåtskär

GrindLazer 270 (270 cc / 9 hp)

Modell 571003 - Framåtskär

GrindLazer 390 (390 cc / 13 hp)

Modell 571004 - Omvänt uppåtskär (Måste användas med LineDriver

)

GrindLazer 480 (480 cc / 16 hp)

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna.

ti14752a ti14763a

GrindLazer 270 och 390

Tillhörande handböcker:

Reparation - 3A0102

Delar - 3A0103

(Trummor, skärare och LineDriver

GrindLazer 480

säljes separat)

2

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna föreskrifter och symbolen fara anger en specifik risk i samband med åtgärden. Referera till de här föreskrifterna. Dessutom finns i handboken produktspecifika föreskrifter där de är tillämpliga.

VARNING

RISK FÖR DAMM OCH SKRÄP

Vid bruk av den här utrustningen för att slipa cement och andra gatubeläggningar kan eventuellt skadligt damm eller kemikalier från materialen utsöndras.

• Får endast användas av sofistikerade användare som känner till statens tillämpliga regleringar för säkerhet och industriell hygien.

• Använd endast maskinen i välventilerade områden.

• Använd korrekt testad och statligt godkänd respirator lämplig för dammförhållandena.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga kroppsskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast original reservdelar.

• Ändra inte och bygg inte om utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd. Kontakta Graco-distributören för upplysningar.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

• Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet.

• Undvik rörledningar, pelare, öppningar eller andra objekt som står ut från arbetsområdet.

RISKER MED FORDON I RÖRELSE

Oförsiktigt och vårdslöst beteende kan leda till olyckor. Om du faller från fordonet, krockar med människor eller objekt eller kläms av andra fordon kan detta leda till allvarlig skada eller död.

• Trampa inte på framåt-/bakåtpedalerna.

• Sväng sakta. Sväng inte skarpare än 45°.

• Man kan tappa väggreppet vid utförskörning. Kör inte i sluttningar brantare än 15°.

• Kör inte passagerare.

• Bogsera inte.

• Använd endast tillsammans med linjemålningssutrustning.

• Styr trafiken på lämpligt sätt inom trafikerade områden. Se MUTCD (Manual on Uniform Traffic

Control Devices), USA Department of Transportation, federal trafikadministrering eller lokala regler för transport och trafik.

RISKER MED SNURRANDE DELAR

Snurrande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från snurrande delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Stäng av strömmen innan du kontrollerar, flyttar eller underhåller utrustningen.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Utrustningens ytor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Vidrör inte utrustningen så undviks allvarliga brännskador. Vänta tills systemet kallnat helt.

3A0126A

3A0126A

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Brandfarliga ångor från lösningsmedel och färg i arbetsområden kan antändas eller explodera.

För att undvika brand och explosion:

• Använd endast maskinen i välventilerade områden.

• Fyll inte på bränsletanken medan motorn går eller är varm; stäng av motorn och låt den svalna.

Bränsle är brandfarligt och kan antändas eller explodera om det spills på varma ytor.

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

KOLOXIDSRISKER

Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid, som är färg- och luktlös. Inandning av koloxid kan leda till döden.

Kör inte i slutna utrymmen.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av damm eller kemikalier, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen och när du befinner inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen skall minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Skyddsskor

• Handskar

• Hörselskydd

• Korrekt testad och statligt godkänd respirator lämplig för dammförhållandena

3

D

C

B

A

Komponenters funktion och placering

Komponenters funktion och placering

Modell 270 och 390

E

F

N

D

C

B

A

G

K

H ti14753a

Modell 480

M

4

Komponent Beskrivning

A Motor gasspak

B Motorstoppbrytare

C Nödavstängning

D

E

Ratt för trumjustering

Trumkopplingsspak

Justera motorhastighet.

Förser motorn med el.

Kläms fast på användaren och stänger av motorn om sladden kopplas loss under drift.

Ställer in trumskärets djup.

När spaken används kan handtagen tryckas ner för att höja skärtrumman från marken och låsa den i positionen UPP. När trumman är låst i positionen

UPP kan GrindLazer flyttas runt utan att trumman vidrör marken.

F Låsspak för framhjul Framhjulet låses vanligtvis för att styra GrindLazer i en rak linje. När spaken används låses framhjulet upp och kan svänga fritt.

G Parkeringsbroms för bakhjul Hindrar bakhjulet från att röra sig.

H

K

Trumåtkomstpanel

Kontrollhjul för djup

M Vakuumport

Borttagbar platta som tillåter åtkomst för att byta ut skärtrumman.

Nivåskärande trumma.

N Lyftpunkter

Port för vakuumanslutning för att minska damm och främmande föremål under drift.

Det används förstärkta punkter för att lyfta GrindLazer under transport eller reparation.

3A0126A

Drift

Drift

GrindLazer är utformad att plana ut plana horisontella cement- eller asfaltbeläggningar.

GrindLazer modell 270 (270 cc) och GrindLazer

modell 390 (390 cc) är avsedda att skötas av en person bakom enheten i kombination med LineDriver.

GrindLazer 480 (480 cc) kan ENDAST hanteras med

LineDriver.

Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet. Undvik rörledningar, pelare, öppningar eller andra objekt som står ut från arbetsområdet.

Uppstart

Gör följande innan du startar motorn:

• Läs och förstå motorhandboken

• Se till att alla skydd är på plats och är säkrade

• Se till att alla mekaniska fästen är säkrade

• Kontrollera så att det inte finns skador på motorn eller yttre ytor

• Använd rätt skär för varje jobb. Se till att trumman är balanserad och rätt antal, storlek och typ av skärhjul används. Se till att trumaxeln är låst och säkrad.

• Inspektera arbetsområdet efter rör, pelare, inlägg eller andra objekt stucker upp från ytan. Undvik dessa föremål under drift.

3A0126A 5

6

Drift

Trummontering/byte

Montering

OBSERVERA: Det krävs ingen särskild orientering eller riktning för karbidslagskärarens trummor.

Karbidfräsmaskiner och Diamantblad är riktade.

De ska staplas så att pilarna på fräsar och blad riktas i samma riktning som trummans rotation.

3.

Sänk ratt för trumjustering (D) och för trumkopplingsspak (E) så att trumman vilar på marken. ti15141a

Karbidfräsmaskin Diamantblad ti15142a

Modell 270 och 390 är utformade för slipning med

”framåtskär” (trumman roterar i samma riktning som den rör sig). Modell 480 är utformade för slipning med

”bakåtskär” (trumman roterar i motsatt riktning som den rör sig).

ti15137a ti15138a ti14756a ti14755a

Dörrpluggen och hålet ska ligga i linje med varandra.

ti15256a

4.

Dra åt de fyra bultarna på trumåtkomstpanel (H).

Framåtskär (modell 270/390) Bakåtskär (upp) modell 480

1.

För på extratrumman på axeln.

2.

Byt ut trumåtkomstpanel (H).

ti14766a ti15257a

5.

Vrid trumjusteringsratten (D) till maximal höjd.

Demontering

1.

Ta bort de fyra bultarna och trumåtkomstpanel (H).

ti14764a ti14767a

2.

För av trumman från axeln.

ti14765a

3A0126A

Starta motorn

7.

Starta motorn: a.

Öppna bränslekranen.

3.

Lägg i den bakre hjulbromsen (G) för att förhindra att GrindLazer rör sig. ti5248a

Modell 270/390 b.

Stäng choken.

Modell 480 ti14754a

4.

Endast modell 480: Fäst LineDriver till GrindLazer.

ti5249a

Modell 270/390 Modell 480 c.

Ställ motorns strömbrytare (B) till ON.

Drift ti3315a

Modell 270 och 390 d.

Dra i startsnöret.

ti14872a

Modell 480

5.

För handtagen neråt tills trumman är låst i position UPP.

ti15089a ti5263a e.

Öppna choken när motorn startat.

TIA

Modell 270/390 f.

Ställ in önskat varvtal.

Modell 480 ti14758a

6.

Endast modell 480: Se till att motorns stoppknapp (C) är i position UPP.

ti6483a ti15088a

3A0126A 7

8

Drift

Skära material

5.

Tryck ner handtagen, dra i inkopplingsspaken och sänk ned trumman till läget NER.

1.

Starta motorn, se sidan 7.

2.

Anslut nödstoppssnöret (C) till operatören.

3.

Koppla loss bakhjulsbromsen (G).

ti14762a ti14755a

6.

Rotera trummans justeringsratt (D) tills trumman kommer i kontakt med ytan och önskat djup uppnås. ti14757a

4.

För motorns koppling (A) till önskad inställning.

ti6483a

OBSERVERA: Trumkopplingen fungerar inte när motorn går på tomgång. Modell 480: LineDriver måste vara fäst till GrindLazer.

ti14756a

OBSERVERA: Det kan vara nödvändigt att göra flera testskärningar för att ställa in önskat skärdjup.

OBSERVERA: På hårdare ytor kan det vara bäst att göra flera pass i steg om 1/32 tum till 1/8 tum.

3A0126A

Kontrollhjul för djup

Använd kontrollhjul för djup med 5 tum eller 10 tum bred skärguide

För att göra ett 5 tums skär, installera två distansbrickor

(S) på utsidan av kontrollhjulen för djup (K).

K K

S S

Hur man nivellerar trumman

För att nivellera trumman ordentligt, ska GrindLazer vila på en planutjämnad yta.

1.

Säkerställ att trumman är ordentligt monterad

(se Byte av trumma, sidan 6).

2.

Tryck ner handtagen, dra i inkopplingsspaken och sänk ned trumman till läget NER.

3.

Lossa (men ta inte av) de tre bultarna (T) på kontrollhjulens platta för djup.

Drift

5 tum

För att göra ett 10 tums skär, installera två distansbrickor (S) på insidan av kontrollhjulen för djup (K).

ti15095a

K K

S S

T

10 tum ti15094a ti15229a

4.

Justera plattan tills ledarhjulen ligger platt mot ytan.

5.

Dra åt de tre bultarna (T) på plattan.

3A0126A 9

Drift

Sluta skära material

1.

För handtagen neråt tills trumman är låst i position UPP.

3.

Sätt motorns strömbrytare (B) i läge OFF.

ti15176a ti15177a

Modell 480 Modell 270 och 390

Rengöring

ti14758a

2.

För motorns koppling (A) för att sänka inställning.

Rengör hela maskinens utsida då den kylts ner vid slutet av varje arbetsdag. Kontrollera att inga delar visar tecken på slitage eller skador och utför eventuellt krävt

Underhåll, sidan 12.

ti6482a

10 3A0126A

Delar till skärtrumma

Delar till skärtrumma

OBSERVERA: Varje ökning på trummans justeringsratt

(D) ger en 0,25 mm skillnad i djup för skärtrumman.

Undvik att röra eller hantera trumman efter bruk, tills den helt har kylts ner.

Olika trumkonfigurationer kan användas för olika applikationer. Det finns tre olika typer av trumdelar som är kompatibla med GrindLazer: karbidslagor, karbidfräsmaskiner och diamantblad.

Karbidslagskärare/delar

Justera gradvis djupet för att ta bort märklinjer

(minimal mängd belagd yta ska tas bort).

Karbidfräsmaskinskärare/delar

Bästa resultat för djupa skärningar uppnås genom att göra flera tunna pass. Varje enskilt pass ska inte vara djupare än 1/32 tum annars kan ledstänger och skär skadas.

Uppsättning av diamantblad

(endast modell 480)

Kontrollera kontrollhjul för djup (K) under drift; om hjulen spinner har korrekt djup uppnåtts.

OBSERVERA

Diamantblad är utformade att kylas ner av luftflödet runt bladen. Lyft bladet från skärningen var 10 till

15 sekund, kör sedan i full hastighet under några sekunder för att förhindra överhettning vilket kan skada bladen.

Uppsättning Skärare och trumma

• Motorn ska inte ansträngas. Kör motorn i full hastighet och justera hastigheten framåt så att den passar för det arbete som utförs. Hårdare cementytor måste skäras i långsammare takt

än asfalt och andra mjukare ytor.

Justering av handtag

Justera handtaget: ta av de fyra skruvarna (S), skjut handtaget till önskad höjd och sätt tillbaka skruvarna och dra åt.

S

S

3A0126A 11

Skötsel

Skötsel

• Tillför fett i smörjnipplar på trumman och centrera svängtapp

Undvik att röra motorn och trumman efter användning tills de helt kylts ner.

Följande steg bör vidtas för att upprätthålla korrekt drift och GrindLazers livslängd.

INNAN DRIFT:

• Kontrollera visuellt hela enheten efter skador eller lösa kopplingar

• Kontrollera motoroljan (se motorhandboken)

• Kontrollera trumbussningar och skär

• Kontrollera trumma för ojämnt slitage

• Kontrollera för korrekt däcktryck

DAGLIGEN:

• Sätt i och rengör luftfilter

• Ta bort damm och smuts från enhetens utsida

(använd INTE trycktvätt eller annan högtrycksrengöring)

• Kontrollera oljenivån och fyll på efter behov

• Kontrollera och fyll på bensin

• Ta bort locket på luftfiltret och gör ren insatsen.

Byt ut insatsen om nödvändigt. Reservdelar kan köpas hos närmaste handlare.

EFTER DE FÖRSTA 20 TIMMARNAS DRIFT:

• Tappa ur motoroljan och fyll på ren olja.

Se motorhandboken för korrekt viskositet.

VAR 40-50 DRIFTTIMMA:

• Byt motoroljan (se motorhandboken)

• Smörj hjullagren

VID BEHOV:

• Kontroller drivrem och spänning och dra åt och byt ut vid behov

För vidare information om underhåll av motor, se motorhandbok för Honda (modell 270 och 390) eller Briggs and Stratton (modell 480).

Underhåll av styrhjul

ti14760a

VARJE MÅNAD:

• Smörj hjullagret

• Kontrollera att stiftet inte är slitet. Om stiftet är slitet har styrhjulet för mycket spel. Vänd eller byt ut stiftet enligt behov.

• Kontrollera hjulinställningen efter behov. Rikta hjulet: lossa ställskruven, rikta hjulet och dra

åt skruven.

Inställning av främre svänghjul

1.

Lossa bulten.

2.

Vrid framhjulet åt vänster eller höger tills det står rakt.

3.

Dra åt bulten. Putta GrindLazer och låt den rulla utan att röra GrindLazer.

OBSERVERA: Om GrindLazer rullar till höger eller vänster, upprepa steg 1 och 3 tills linjesprutan rullar rakt.

12 3A0126A

Tekniska data

GrindLazer 270

(modell 571002)

Vikt lb/kg:

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Mått

Uppackad

46 (116,8)

28 (71,1)

62 (157,5)

300 (136)

Buller (dBa)

Bullernivå enligt ISO 3744:

Ljudtryck mätt vid 1 m:

107,3

91,6

Utan LineDriver:

Med LineDriver:

Vibration (m/sek

2

) enligt ISO 3744

7,9

8,3

Märkeffekt (hästkraft) enligt SAE J1349

8,0 @ 3600 vpm

Förpackad

50,5 (128,3)

37 (94,0)

73 (185,4)

400 (181)

GrindLazer 390

(modell 571003)

Vikt lb/kg:

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Mått

Uppackad

46 (116,8)

28 (71,1)

62 (157,5)

310 (141)

Buller (dBa)

Bullernivå enligt ISO 3744:

Ljudtryck mätt vid 1 m:

109,3

93,6

Utan LineDriver:

Vibration (m/sek

2

) enligt ISO 3744

7,5

Förpackad

50,5 (128,3)

37 (94,0)

73 (185,4)

410 (186)

Med LineDriver: 5,9

Märkeffekt (hästkraft) enligt SAE J1349

11,0 @ 3600 vpm

GrindLazer 480

(modell 571004)

Vikt lb/kg:

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Mått

Uppackad

46 (116,8)

28 (71,1)

62 (157,5)

330 (150)

Buller (dBa)

Bullernivå

108,6 enligt ISO 3744:

Ljudtryck

92,1 mätt vid 1 m:

Med LineDriver:

Vibration (m/sek

2

) enligt ISO 3744

4,9

Förpackad

50,5 (128,3)

37 (94,0)

73 (185,4)

430 (195)

Märkeffekt (hästkraft) enligt SAE J1349

16,0 @ 3600 vpm

3A0126A

Tekniska data

13

Anteckningar

Anteckningar

14 3A0126A

Anteckningar

3A0126A 15

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för, allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakad av felaktig installation, felaktig användning, slitning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot icke Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses felaktig, sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DEN HÄR GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE MEN

INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT SYFTE.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köpare medger att inga andra ersättningar (inräknat men ej begränsat till följdskador, förlorade förtjänster, förlorad försäljning, person- och materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO ANSVARAR INTE FÖR OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR ATT UTRUSTNINGEN ÄR LÄMPLIG FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL

TILLSAMMANS MED TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN EJ TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa som säljs men ej tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang m. m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan i inget fall göras ansvarig för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom

Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

This manual contains Swedish. MM 3A0101

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. är registrerat till ISO 9001 www.graco.com

2009

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals