Graco 3A0363M, XM Plural-Component Sprayers, Repair-Parts Bruksanvisning

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Graco 3A0363M, XM Plural-Component Sprayers, Repair-Parts Bruksanvisning | Manualzz

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

3A0363M

SV

För att spruta skyddande tvåkomponents ytbehandlingar med epoxi och uretan i brandfarliga och ej brandfarliga miljöer. Endast för yrkesmässigt bruk.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla meddelanden och föreskrifter i den här handboken. Spara anvisningarna.

Se sidorna 7 och 8 för modellinformation

och myndighetsgodkännanden.

Se sidan 86 för maximalt arbetstryck.

2

Innehåll

Tillhörande handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Isocyanat-fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Självantändande material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuktkänslighet hos isocyanater . . . . . . . . . . . . . . 9

Komponenter A och B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Byte av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Före reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Korrekt sätt att lyfta sprutan . . . . . . . . . . . . . . . 11

Anvisningar för tryckavlastning . . . . . . . . . . . . . 12

Renspolning innan utrustningen används . . . . . 13

Spolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Spolning av blandat material . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Avstängning av hela systemet . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rengöringsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Guide för XM-förberedelser och felsökning . . . . 19

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Larmdiagnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Återställning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Larmkoder och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Information diagnostik med signallampor . . . . . 30

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Byte av luftfilterinsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Instrumentpanel/Styrbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tryckluftsreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vätskekontrollenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Givare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pumpenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Lösningsmedelspump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Vätskevärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kopplingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Kopplingsschema för kopplingsbox . . . . . . . . . . 55

Vätskevärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Fathållarvärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Styrbox (255771), reservdelar . . . . . . . . . . . . . . 71

Styrbox eluttagsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar . . . . . 75

Kopplingsbox (256540), Reservdelar . . . . . . . . 76

Montering av vätskereglage, Reservdelar . . . . . 77

Blandningsrör för luftinlopp (255762), reservdelar

78

Generatormodul (255728), reservdelar . . . . . . . 79

Referenser, reparation och reservdelar . . . . . . . 80

Tillbehör och satser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Systemets mått utan fathållare . . . . . . . . . . . . . 83

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . 84

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . 85

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Information om Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3A0363M

Tillhörande handböcker

Handböcker finns på www.graco.com.

Komponenthandböcker på engelska:

Handbok Beskrivning

3A0016

313292

312463

312387

312747

309524

312145

312769

312794

406699

406739

406690

XM flerkomponentssprutor Drift

Anvisningar för XM flerkomponents

OEM-sprutor - reservdelar

Xtreme

®

Kolvpumpar Instruktioner - reservdelar

Anvisningar för NXT reservdelar

luftmotor -

Dubbelväggad fathållarsats anvisningar - reservdelar

Anvisningar för Viscon reservdelar

®

HP värmare -

Anvisningar för sprutpistoler XTR

5 och XTR

7 - reservdelar

Reservdelssatser för inmatningspump och omrörare, instruktioner - reservdelar

Merkur

®

Pumpenhet instruktioner - reservdelar

Installationssats och anvisningar för

26,50 l (7 gal.) fathållare - reservdelar

Anvisningar för avfuktarsats - reservdelar

Anvisningar för gjutsats - reservdelar

406691

313258

313259

312770

3A0343

313293

313342

313343

Anvisningar slangrack - reservdelar

Anvisningar för eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang - reservdelar

Anvisningar för fathållar- eller slangcirkulationssats - reservdelar

Sats med nedre sil och ventil anvisningar - reservdelar

XM blandningsrörssats anvisningar - reservdelar

Generatormvandlingssatser anvisningar - reservdelar

Reparationssats för doseringsventil anvisningar - reservdelar

Anvisningar för reservdelssats för allvarlig driftsstoppskontroll vid högt flöde - reservdelar

3A0363M

Tillhörande handböcker

3

4

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna föreskrifter och symbolen för fara anger en specifik risk i samband med åtgärden. Referera till de här föreskrifterna. I handboken finns ytterligare produktspecifika föreskrifter där de är tillämpliga.

BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA

Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel och färg, i arbetsområden kan antändas eller explodera.

För att undvika brand och explosion:

• Använd endast maskinen i välventilerade områden.

• Avlägsna gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning inom arbetsområdet. Studera avsnittet Jordning.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.

Stäng omedelbart av utrustningen vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar.

Använd inte maskinen förrän du lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

• Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

SPECIELLA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet, får utrustningens icke-metalliska delar enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Se handboken för Viscon HP-värmare för speciella villkor för säker användning.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Felaktig jordning, inställning och användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till ett jordat eluttag.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

3A0363M

3A0363M

Säkerhetsföreskrifter

WARNING

KAPSLING

Egensäker utrustning som inte är korrekt installerad eller som är ansluten till icke egensäker utrustning kommer att orsaka brandfarligt tillstånd och kan orsaka brand, explosion eller elchock. Följ lokala föreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Endast modeller med modellnummer XM_D_ _ eller XM_E_ _ och förpackade modeller med reservdelsnummer som slutar på 00-13, 17-23, 27-29, 31 och som använder luftdriven generator

är godkända för installation i brandfarliga (explosiva) miljöer - se Godkännanden:, sidan 8. Enbart

de modeller som anges ovan uppfyller alla lokala säkerhets- och brandnormer inklusive NFPA 33,

NEC 500 och 516, samt OSHA 1910.107. För att undvika brand och explosion:

• Installera inte utrustning som bara är godkänd för icke-brandfarlig miljö i brandfarlig miljö.

Se modell-ID-etiketten för din modells inkapslingsklassificering.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra då det kan påverka säkerheten.

• Utrustning som kommer i kontakt med egensäkra terminaler måste egensäkerhetsklassas.

Detta inkluderar voltmeter, ohmmätare, kablar och anslutningar. Avlägsna utrustningen from den brandfarliga ytan vid felsökning.

• Anslut inte, ladda inte ner eller ta bort USB-enhet om inte utrustningen har avlägsnats från den brandfarliga (explosiva) miljön.

• Om explosionssäkra värmare används, se till att alla ledningar, ledningskontakter, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller flamsäkerhets- (explosionssäkerhets-) krav.

VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK

Högtrycksstrålar från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt sår men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök läkare omedelbart.

• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.

• Håll inte handen eller fingrar över sprutmunstycket.

• Försök inte stoppa eller rikta om lackstrålar med handen, någon kroppsdel, handske eller trasa.

• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärr är monterade.

• Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från pistolen/fördelningsventilen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka in i ögonen eller på huden och orsaka svåra skador.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar före sprutning.

• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Snurrande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från snurrande delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken innan maskinen kontrolleras, flyttas eller repareras. Koppla bort sladdar eller luftförsörjning.

5

6

Säkerhetsföreskrifter

WARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga kroppsskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den komponent i systemet som har lägst gräns. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är kemiskt förenliga med materialen i delar som är i kontakt med vätskan. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

• Ändra inte och bygg inte om utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta Graco-distributören för upplysningar.

• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra eller t.o.m. dödliga skador om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs materialsäkerhetsdatabladen (MSDS) för att ta reda på mer om de specifika riskerna med de vätskor som du använder.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

• Bär alltid täta handskar vid sprutning och vid rengöring av systemet.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Ytor på utrustning samt vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. För att undvika brännskador ska inte varma vätskor eller maskiner vidröras. Vänta tills maskinen/vätskan svalnat helt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av giftiga ångor, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och reparation av maskinen och när du befinner inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen skall minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Skyddsdräkt och andningsskydd som rekommenderas av vätske- och lösningsmedelstillverkaren

• Handskar

• Hörselskydd

3A0363M

Modeller

Modeller

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Kontrollera märkskylten (ID) för att hitta sprutans 6-siffriga artikelnummer. Använd följande matris för att definiera din sprutas konstruktion, grundat på de sex siffrorna. Till exempel anger reservdel XM1A00 en XM flerkomponentsspruta (XM); 36,4 MPa (364 bar, 5200 psi) pumpsats med pumpfilter (1); väggeluttag, inga värmare, ingen kopplingsbox, samt att den inte är godkänd för brandfarliga miljöer (A); inga ytterligare satser (00).

ANM:

Vissa konfigureringar i matrisen kan inte byggas. Se produktvalsguiden för tillgängliga system. Om alternativ för tredje, fjärde, femte och sjätte siffran är tom, finns inte alternativet/alternativen med den aktuella siffran.

Se avsnittet Reservdelar i den här handboken för att beställa reservdelar. Siffrorna i tabellen har inget samband med referenssiffrorna i sprängskisser och reservdelsförteckningar.

XM

Första och andra siffran

1

Tredje siffran

A

Fjärde siffran

00

Femte och sjätte siffran

Systemval

(Se tabell 1 för undre modeller) Satsval

XM

(flerkomponentsspruta monterad på en ram)

1

Pumpsats

(slang/ pistol) Pumpfilter

5200 psi 

2

3

5200 psi

6300 psi

4 6300 psi

5 5200 psi

6 5200 psi

7 6300 psi

8 6300 psi

Fristående blandningsrör

Styrbox Vätskevärmare

A Vägguttag

B Vägguttag

C Vägguttag 

Kopplingsbox

D

E

IS/

Generator

IS/

Generator

Platskategori

NE

NE

NE

EH

EH

Ytterligare sats

Godkännanden

(Se sidan 8 för

godkännanden)

CE, FM, FMc

CE, FM, FMc

CE, FM, FMc

CE, FM,

FMc, Ex

CE, FM,

FMc, Ex

Se tabell 2 för val

Platskategorinyckel:

NE Får ej användas på platser med explosiva eller farliga miljöer enligt europeiska direktiv.

EH Får användas i explosiva och farliga miljöer .

3A0363M 7

Modeller

Godkännanden:

Se lämplig kolumn på sidan 7

.

XM _ A_ _

XM _ B_ _

XM _ C_ _

XM _ D_ _

XM _ E_ _

Intrinsically safe for Class I, Div 1, Group D, T2

Class I, Division 1, Group D, T2

Ta = 0°C to 54°C

FM09ATEX0015X

II 2 G

Ex d ia px IIA T2 Tamb = 0ºC to 54ºC

Se specialvillkor för säker användning i avsnittet Säkerhetsföreskrifter, sidan 4.

Kod

1 eller 5

2 eller 6

3 eller 7

4 eller 8

Tabell 1: Undre modeller och motsvarande identifieringskoder

Systemtryck

MPa (bar, psi)

35 (350, 5200 psi)

35 (350, 5200 psi)

49 (490, 6300 psi)

49 (490, 6300 psi)

Pumpfilter

A undre

(se handbok 311762)

L250C4

L250C3

L180C4

L180C3

B undre

(se handbok 311762)

L220C4

L220C3

L145C4

L145C3

Tabell 2: Ytterligare satser - Förteckning över identifieringskoder

24

25

26

27

17

19

21

23

29

30

31

32

00

11

13

14

15

16

75,71 l

(20 gal.) fathållarsats

Fathållarsats

240V

Vätskeinloppssats för fathållare

Allmän monterings

-sats för fathållare

Twistork skakarsats

T2 pump5:1 pumpinmatningsinmatnings-

Sats med

26,50 l

(7 gal.) fathållare sats (på fathållare) sats (på fathållare) och fäste

(Grön)

Sats med

26,50 l

(7 gal.) fathållare och fäste

(Blå)

Truminmatningssats

(dubbel T2 och skakare)

Truminmatningssats

(Dubbel 5:1 och skakare)

Sats med uppvärmd fathållare/ slangcirkulation

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1 1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

ANM:

Se Referenser, reparation och reservdelar, på sidan 80, för mer information.

Se Tillhörande handböcker, sidan 3,

för satshandboksnummer.

8 3A0363M

Översikt

Översikt

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala,

delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7,

för att avgöra lämplig plats för din modell.

Isocyanat-fara

Sprejmaterial som innehåller isocyanater skapar potentiellt farliga dimmor, ångor och finfördelade partiklar.

Läs tillverkarens varningsmaterial och säkerhetsdatablad för materialet (MSDS) för att få information om särskilda risker och försiktighetsåtgärder avseende isocyanater.

Förhindra inandning av dimmor, ångor och finfördelade partiklar från isocyanater genom att säkerställa att arbetsområdet är ordentligt ventilerat.

Om det inte finns tillgång till tillräcklig ventilation måste alla personer i arbetsområdet bära en renluftsmask.

För att förhindra kontakt med isocyanater ska alla i arbetsområdet använda lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar, stövlar, förkläden och skyddsglasögon som är kemiskt ogenomträngliga.

Fuktkänslighet hos isocyanater

Isocyanter (ISO) är katalysatorer som används i tvåkomponentsskum och polyureahöljen. ISO reagerar med fukt och bildar små hårda och sträva kristaller som blir suspenderade i vätskan. Efter hand bildas en film på ytan och ISO börjar övergå till gelform och får ökad viskositet. Om denna delvis härdade ISO används så minskar prestanda och livslängd hos alla delar som är i kontakt med vätskan.

ANM:

Mängden bildad film och graden av kristallisering varierar beroende på blandningen av ISO, fuktigheten och temperaturen.

Så här förhindrar du att ISO utsätts för fukt:

• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i ventilen eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig ISO i en öppen behållare.

• Håll ISO smörjningspumpen fylld med Graco halstätningsvätska (TSL), reservdel 206995.

Smörjmedlet skapar en barriär mellan ISO och omgivningen.

• Använd fuktsäkra slangar som är särskilt utformade för ISO, som de som följer med ditt system.

• Använd aldrig återvunna lösningsmedel som kan innehålla fukt. Håll alltid behållaren för lösningsmedel stängd när den inte används.

• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sidan om den har förorenats från den andra sidan.

• Parkera alltid pumpar vid avstängning.

• Smörj alltid gängade delar med Part 217374 ISO pumpolja eller fett vid återmontering.

Självantändande material

Visst material kan bli självantändande om det appliceras för tjockt. Läs materialtillverkarens varningar och säkerhetsdatablad (MSDS).

3A0363M 9

Översikt

Komponenter A och B

VIKTIGT!

Materialleverantörer kan beteckna flerkomponentmaterial på olika sätt.

I denna handbok betecknar:

Komponent A harts eller större volym.

Komponent B härdare eller mindre volym.

ANM:

Den här utrustningen blandar in komponent B i flödet av komponent A. Integrationsslang måste alltid användas efter blandningsröret.

Följ de här rekommendationerna för återmontering och förberedelser:

• använd en slang som är minst 10 mm (3/8 tum) x

7 m. (25 ft.).

• installera en 24 elements fast blandningsslang efter integrationsslangen.

Håll komponenterna A och B separata

OBSERVERA

För att förhindra korskontaminering av utrustningsdelar som kommer i kontakt med vätska ska reservdelar för komponent A (harts) och komponent B (härdare) aldrig förväxlas.

Byte av material

• Spola utrustningen flera gånger för att se till att den verkligen är ren när du byter material.

• Rengör alltid vätskeinloppssilar och utloppsfilter

efter spolningen. Se Spolning på sidan 14.

• Kontrollera med din materialtillverkare för kemisk kompatibilitet.

• Epoxi har ofta aminer på B-sidan (härdaren).

Polyurea har ofta aminer på A-sidan (hartset).

ANM:

Se Spolning, på sidan 14, om aminen kommer att växla

mellan de två sidorna.

10 3A0363M

Före reparation

Före reparation

Placering Korrekt sätt att lyfta sprutan

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller

lokala, delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7, för att avgöra lämplig plats för din modell.

Jordning

Anslut jordklämman (FG) på till en god jordningspunkt.

Om vägguttag används för reglage eller värmare, skall elanslutningen jordas på korrekt sätt enligt lokala normer.

r_xm1a00_313289_9f

Följ instruktionerna för att undvika allvarliga personskador eller skada på utrustningen. Lyft den aldrig när fathållaren/fathållarna är fyllda.

Lyft med hjälp av en gaffeltruck

Strömmen måste vara avslagen. Sprutan kan höjas och flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Lyft med hjälp av lyftanordning

Sprutan kan också lyftas och flyttas med hjälp av en lyftanordning. Anslut en bygel genom att kroka i ändarna i de båda lyftringarna på luftmotorn. Haka i mittenringen i en lyftanordning. Lyft spruta försiktigt.

Se till att den balanseras jämnt.

r_xm1a00_313289_7a1

FG in.

mm)

NIMUM

Minst 0,61 m

(2,0 ft.)

3A0363M 11

Före reparation

Anvisningar för tryckavlastning

7.

Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att avlasta trycket i materialslangarna.

Följ Anvisningar för tryckavlastning när

sprutningen avslutas och före rengöring, kontroll, service och transport av utrustningen.

Avlasta A- och B-vätsketryck

1.

Lås avtryckarspärren.

TI1953a

8.

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

2.

Tryck på .

3.

Om vätskevärmare används, ska de stängas av med hjälp av reglagen på värmarens styrbox.

TI1949a

Avlasta pumpvätsketrycket

9.

Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och öppna sedan blandningsrörets lösningsmedelsspolningsventil (AK).

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A r_312359_313289_1a

AK

AH

AJ

Ersätt med illustration

312359 313289

10. Öppna lösningsmedelspumpens tryckluftsreglage

(CB). Använd lägsta möjliga tryck för att spola ut materialet ur slangen.

4.

Stäng av matningspumparna om de använts.

5.

Ta av sprutmunstycket och rengör det.

6.

Frigör avtryckarspärren.

TI1950a

CB

12 r_312359_313289_14

3A0363M

Före reparation

11. Frigör avtryckarspärren.

TI1950a

12. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att spola blandat material ut ur ledningen med rent lösningsmedel.

13. Stäng lösningsmedelspumpen på tryckluftsreglagepanelen.

14. Upprepa steg 11 och 12. Fortsätt sedan till steg 15.

15. Stäng lösningsmedelsspolningsventilen (AK) på blandningsröret.

Renspolning innan utrustningen används

Utrustningen har testats med tunn olja, som lämnats kvar i vätskekanalerna som skydd för komponenterna.

Renspola systemet med lämpligt lösningsmedel innan det tas i drift så undviks oljeförorening av vätskan.

Se Spolning på sidan 14.

AK

Ersätt med illustration

r_312359_313289_5

16. Avlasta eventuellt resterande pistoltryck och lås avtryckarlåset.

TI1949a

3A0363M 13

Spolning

Spolning

Spolning av blandat material

4.

Öppna lösningsmedelspumpens tryckluftsreglage

(CB). Dra ut och vrid lösningsmedelspumpens luftregulator (CG) långsamt medsols för att öka lufttrycket. Använd lägsta möjliga tryck.

Spolning av blandningsrör

Använd lösningsmedelspump

1.

Tryck på för att slå av systemet. Följ

Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

Lås avtryckarspärren. Demontera sprutmunstycket.

CB

CG r_312359_312359_3

5.

Frigör avtryckarspärren. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den. Använd ett lock med ett hål i att spruta genom. Var försiktig och håll fingrarna borta från framdelen av pistolen. Aktivera pistolen tills lösningsmedel kommer ut.

TI1949a

TI1948a

2.

Stäng provtagningsventilerna (AE, AF) och blandningsrörets ventiler (AH, AJ).

4)!

AE

TI195oa

AF

AK

AJ

6.

Lås avtryckarspärren.

AH

TI1953a

TI1949a

3.

Öppna lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

14 3A0363M

Spolning

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

8.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

9.

Lås avtryckarspärren.

AK TI1949a

10. Montera isär sprutmunstycket och rengör det för hand med lösningsmedel. Montera det åter på pistolen.

3A0363M 15

Spolning

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

Procedur

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, på sidan 12

och Spolning av blandat material, sidan 14 efter

behov. Lås avtryckarspärren. Vrid huvudpumpens luftregulator (CD) motsols helt och hållet för att stänga av den.

CD

luftregulator

ANM:

• Om systemet inkluderar värmare och uppvärmd slang, skall de stängas av och tillåtas svalna före spolningen. Slå inte på värmarna innan vätskeledningarna tömts på lösningsmedel.

• Använd lägsta möjliga tryck vid spolning så att stänk undviks.

• Renspola med högre flöde under längre tid före kulörbyte och innan enheten ställs undan.

Se Spolning av blandningsrör, sidan 14,

för spolning av enbart blandningsröret.

Föreskrifter

Spola nya system om ytbehandlingsmaterial skulle kontamineras av 10W olja.

Spola systemet när någon av följande situationer föreligger. Spolning kommer att hjälpa till att förhindra att material stoppar upp ledningen mellan fathållare och pumpinlopp.

• varje gång sprutan kommer att förbli oanvänd under mer än en vecka

• om material som används kommer att sätta sig

• vid användning av thixotropiska hartser som kräver skakning

TI1949a r_312359_313289_13

ANM:

Ta bort pumpens vätskefilter, om sådana installerats, då spolning sker med ytbehandlingsmaterial och blötlägg i lösningsmedel för att förkorta rengöringstiden.

Fortsätt med steg 2. Vid spolning av ett nytt system, ska filtren lämnas kvar.

2.

Flytta cirkulationsåterföringsledningarna till separata vätskebehållare för att pumpa ut kvarvarande vätska ur systemet.

3.

Öka huvudpumpens luftregulators (CD) tryck till 21 kPa (2,1 bar, 30 psi).

4.

Välj

ANM:

Ställ in på

Tryck på

. Tryck på eller

och

.

om pumparna körs separat.

efter behov för fyllningen.

ANM:

Öka trycket med steg om 69 kPa (0,7 bar, 10 psi), om sprutan inte startar med statiskt tryck. Överskrid inte 28 kPa (2,8 bar, 40 psi), för att undvika stänk.

16 3A0363M

5.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD) för respektive pumps utmatningssida. Kör pumparna tills behållarna A och B tömts. Spara materialet i separata, rena behållare.

Spolning

9.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD) och

öppna blandningsrörsventilerna (AH, AJ). Mata in rent lösningsmedel genom blandningsrörsventilerna och ut genom pistolen.

AC

AD

AC

AE

AD

AF

AH

AJ

ANM:

Det är normalt att se kavitations- eller pumprusningslarm vid luftning och spolning av pumparna. Återställ larmen , och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter som kan skada pumpens tätningar.

6.

Torka tankarna rena och häll lösningsmedel i var och en. Flytta cirkulationsledningarna till avfallsbehållare.

7.

Upprepa steg 4 för att spola rent vardera sidan tills rent lösningsmedel rinner ur

återcirkulationsslangen.

8.

Stoppa och flytta tillbaka återcirkulationsslangarna till tankarna. Fortsätt återcirkulationen tills maskinen

är ordentligt renspolad.

r_312359_313289_76

10. Stäng blandningsrörets ventil (AH, AJ).

11. Öppna provtagningsventilerna (AE, AF) sakta för att spola lösningsmedel genom dem tills de är rena.

Stäng provtagningsventilerna. Tryck på .

12. Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

13. Ta bort pumpens vätskefilter om sådana monterats och lägg dem i blöt i lösningsmedel. Rengör och sätt tillbaka filterlocket. Rengör filtrets O-ring och lägg på tork. Lämna inte O-ringarna i lösningsmedlet.

14. Stäng huvudluftventilen (E).

ANM:

Lämna alltid någon typ av vätska, t.ex. lösningsmedel eller olja, i systemet för att förhindra avlagring av flagor. De här avlagringarna kan senare lossa.

Använd inte vatten.

3A0363M 17

Avstängning av hela systemet

Avstängning av hela systemet

Utför den här proceduren före längre avbrott och före reparation av maskinen.

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

Placera pistolen över kärlet. Tryck på pistolens avtryckare. Vänta tills pumparna gått ner.

TI1953a

2.

Lås avtryckarspärren, stäng tryckluftregulatorn och stäng tryckluftkranen. Demontera sprutmunstycket.

Rengöringsprocedur

1.

Se till att all utrustning är jordad. Se Jordning, sidan 11.

2.

Slå av alla värmare och låt utrustningen svalna.

3.

Spola ut blandat material. Se Spolning av blandat

material, sidan 14.

4.

Avlasta trycket. Se Anvisningar för

tryckavlastning, sidan 12.

5.

Stäng av sprutan och slå av all ström.

Se Avstängning av hela systemet, sidan 18.

6.

Se till att området där sprutan skall rengöras är välventilerat och avlägsna alla källor till antändning.

7.

Rengör enbart yttre ytor med en trasa doppad i lösningsmedel som lämpar sig för sprutmaterialet och de ytor som rengörs.

8.

Låt lösningsmedlet hinna torka före sprutan används igen.

TI1949a

4)!

TI1948a

3.

Följ spolningsproceduren, se Spolning på sidan 14.

4.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

5.

För långa uppehåll (en vecka eller mer):

Följ spolningsproceduren, se Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta

eller slutfört arbete) på sidan 16.

• Sätt lock på utloppen för att hålla lösningsmedlet i ledningarna.

• Fyll tätmuttrarna på pump A och B med halstätningsvätska (throat seal liquid, TSL).

18 3A0363M

Guide för XM-förberedelser och felsökning

Guide för XM-förberedelser och felsökning

Följande installationsinformation ser till att systemet installeras ordentligt. Se handboken för XM-reservdelar för felsökning och reparationsanvisningar.

Jordning

• Jorda systemet till en god jordpunkt.

• Se till att den ingående strömmen är jordad.

• Se till att NXT-motorns avisningsventiler är öppna så att varm luft flödar över isen.

• Se till att motorn lämnas aktiv när sprutning inte pågår, för att hålla den interna flödningsluften igång. Lämna motorn aktiv i sprutningsläge eller manuellt läge för att hålla flödningsluften på.

Tryckluftsmatning

• Använd en minst 19 mm (3/4 tum) tjock luftslang, inte längre än 15 m (50 ft.).

• Se till att den första mätaren (tillförseln) håller sig

över 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) under sprutning.

• Se till att pumpens spruttryckregulator är inställd på minst 24 kPa (2,4 bar, 35 psi) för sprutning.

• Se till att luftfiltret/regulatorn med solenoid bakom luftpanelen är inställd på minst 56-60 kPa (5,6-6 bar,

80-85 psi).

• Kontrollera att luftfilterelementet i luftfiltret/regulatorn med solenoid bakom luftpanelen är rent.

Strypningar eller förlorat tryck

• Använd alltid filternät i XM-pumpens underdelar.

Filterpumpar levereras med 60-nätskärmar.

30-nätelement levereras också som tillval.

• Använd alltid ett pistolfilter. 60-nät finns i pistolen.

Kontrollera att den statiska blandaren är ren.

• Tidiga blandningsrör (2009) hade en 40-nätskärm på B-sidan. Nätet kan pluggas igen med material som har fyllda vätskor på B-sidan.

Applikationer för fristående blandningsrör

Se till att den fristående utloppssatsen för blandningsrör

är installerad. Se handboken för XM-reservdelar.

Satsen innehåller utloppskontrollventiler som isolerar pumptrycksensorerna från utloppsslangarna, och innehåller en strypventil för maskinutloppet på B-sidan.

Kalibrering

• Justera B-sidans vätskestrypning så att kalibreringsmätarens medelvärden håller sig från mitten till höger. Detta innebär att “B”-doseringsventil

är öppen 25 till 75 % av tiden.

• Se till att tätmuttrarna till doseringsventilnålen inte

är justerade för spänt. De bör vara tätslutande när det inte är något vätsketryck på ventilen.

• Om matningspumpar används, använd då inte mer än

1,7 MPa (17 bar, 250 psi). Överflödigt tryck tillsätter den dubbla mängden tryck endast på uppåtslaget för

XM-mätarpumpen.

ANM: Tidiga fristående blandningsrörmaskiner innehöll inte “B”-strypventilen från fabriken.

• Se till att utgångsslang “A” och “B” storleksanpassar volymen så att det ligger nära blandningsförhållandet.

Obalanserade slangstorlekar kan orsaka klumpar i blandningsröret under tryck- och/eller flödesöverföringar. Se handboken för

XM-blandningsrörsatser.

• Om ett minimum av integrations- och blandningsslangar används, se då till att

“Snabbdosering” har valts på förberedelsesidorna.

Isbildning i motor

I luftmotorer ansamlas is i utloppsventilen och dämparen under varma och fuktiga förhållanden eller vid kalla omgivningsförhållanden. Det kan orsaka tryckförlust eller göra att motorn fastnar.

• Vätsketrycket “B” bör alltid vara 15 till 30 % högre än trycket “A”.

• En större tryckskillnad tyder på isbildning i motor “A”.

• En mindre eller negativ tryckskillnad tyder på isbildning i motor “B”.

Programvaruversion

• Se till att alla moduler i systemet använder samma sorts programvara. Olika programvaruversioner är kanske inte kompatibla.

• Den senaste programvaruversionen för varje system finns på den tekniska supporten på www.graco.com.

3A0363M 19

Felsökning

Felsökning

ANM:

Se Larm på sidan 23 om en felkod visas.

ANM:

Sprutan drivs med lufttryck. Många problem uppstår på grund av otillräcklig tryckluftsmatning. Manometern för inloppslufttryck får inte gå under 0,35 MPa (3,5 bar,

50 psi) under drift.

Problem Orsak Lösning

Displayen lyser inte på system med ström från generator.

Ingen spänning.

Luftventilen är inte öppnad.

Lufttrycket för lågt.

Generatorturbinen fungerar inte.

Nätdelen inte anslutet till huvudkortet.

Öppna huvudluftkranen.

Öka trycket till 0,21 MPa (2,1 bar, 30 psi) eller mer.

Tryckluftfiltret igensatt.

Inloppsblandningsrörets filter (604) eller luftregulatorns (344) filter är igensatt.

Rengör filterhus, byt ut filterelement.

Sidan 31.

Turbinluftregulatorn (277) inställd för lågt. Justera till 12,6 +/- 10 kPa

(1,26 +/- 0,07 bar, 18 +/- 1 psi).

Reparera eller byt ut turbinen. Sidan 38.

Kontrollera anslutningarna till

huvudkortet. Se Kopplingsschema som börjar på sidan 47.

Displayen lyser inte på system med ström från generator. Grönt ljus lyser på

FCM (218) och USB (219), men inget grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Displaykortet trasigt.

CAN-kabeln (268) är trasig.

Eller urkopplad CAN-kabel.

Displaymodulen är trasig.

Byt ut displaykortet. Sidan 36.

Kontrollera kabeln och byt ut.

Se Generatorenhet, sidan 73.

Byt ut displaymodulen.

Se Instrumentpanel/Styrbox, sidan 32.

Displayen lyser inte på system med ström från vägguttag. Inget grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Displayen lyser inte på system med ström från vägguttag. Grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Ingen spänning. Koppla “från” eller “till” brytaren.

Inget grönt ljus lyser på display-, FCM- eller USB-modulen.

Återställ huvudfrånkopplaren och brytaren.

Kontrollera 24 V DC på J1, stift 2 och

3 på eluttaget. Se Kopplingsschema som börjar på sidan 47. Om ingen

24 V DC finns, ersätt med 15V747.

Ingen displayström genom CAN-kabeln

(266). Grönt ljus lyser på FCM (218) men inte på USB-modulen (219).

Kontrollera CAN-kabeln. Byt ut vid behov.

Se Vägguttagsenhet, sidan 74.

Grönt ljus lyser på USB-modulen (219).

Kontrollera CAN-kabeln (274). Byt ut vid

behov. Se Vägguttagsenhet, sidan 74.

Displaymodulen är trasig.

Byt ut displaymodulen.

Se Instrumentpanel/Styrbox, sidan 32.

20 3A0363M

Felsökning

Problem Orsak Lösning

Pumparna kör inte när körläge har valts och den blå dioden lyser.

Lufttrycket till pumparna för lågt.

Styrluftledningarna igensatta.

Solenoiden har fastnat.

Öka trycket till mer än 0,35 MPa

(3,5 bar, 50 psi).

Kontrollera om styrluftledningarna

är skadade.

Aktivera solenoiden manuellt, byt ut

den om den inte fungerar. Sidan 32.

Byt ut ventilen(erna). Sidan 42.

Styrluftventilen(erna) till motorn har fastnat.

Doseringsventilen(erna) öppnas ej.

Luftmotorn stannar.

Gör service eller byt ut ventilen(erna).

Sidan 42.

Se handbok 311238.

Pumptest slutförs utan fel, men komponent A eller B har mer än

750 cc vätska i bägaren.

Satstest slutförs utan fel, men komponent

A eller B har mer vätska i bägaren än vad som anges på skärmen.

Sprutan startar inte när startknappen trycks in.

Fel pumpar valdes på systemförberedelsesidorna.

Det kommer luft i vätskan på grund av för mycket skakningar, cirkulation och värme.

Vätskan mäts efter volym när den är under tryck.

Se orsaker för föregående pumptestproblem.

Startbrytaren eller kablaget trasigt.

Se Bilaga A i handbok 312359.

Upprepa pumptestet med ny vätska.

Om den specifika massan för var och en av vätskorna inte är känd, kan prov kontrolleras efter vikt (750 cc x specifik massan är lika med vikt i gram).

Om vikten är korrekt, består den extra volymen i bägaren av luft.

Se lösningar för föregående pumptestproblem.

Vätskeventilerna läcker.

Färgen härdar inte jämnt.

Stoppbrytaren eller kablaget trasigt.

Lossnade eller slitna tätningar.

Felaktigt inställt blandningsförhållande.

Materialet blandas inte korrekt.

Kontrollera startbrytaren och kablaget, brytaren är normalt öppen.

Se Kopplingsschema som börjar på sidan 47.

Kontrollera stoppbrytaren och kablaget, brytaren är normalt öppen.

Se Kopplingsschema som börjar på sidan 47.

Spänn åt packningsmuttern. Byt ut tätningarna om det ändå läcker.

Kontrollera att rätt förhållande

är inställt och inställt efter volym.

Se handbok 312359.

Prova pumpen. Se till att blandaren

är ren. Spola om det behövs.

Se handbok 312359.

Placera blandaren efter integrationsslangen.

Blanda materialet ordentligt.

Materialet var inte tillräckligt behandlat före det fördes in i sprutan.

För lite integrationsslang används.

Dåligt sprutmönster.

Se även “Systemet går ojämnt” nedan.

För lågt vätsketryck.

För låg vätsketemperatur.

Sprutmunstycket smutsigt eller slitet.

Filtren för vätska A eller B igensatta.

Blandare eller slangar delvis igensatta eller har för liten diameter.

Lägg till mer integrationsslang.

Välj “snabbdosering” i förberedelserna.

Öka pumplufttrycket.

Höj vätsketemperaturen.

Avlasta trycket. Rengör eller byt ut munstycket. Följ anvisningarna i pistolhandboken.

Rengör filtren. Se pumphandboken.

Se efter om material härdat i komponenterna. Rengör eller byt ut eller använd större slangar och blandare.

3A0363M 21

Felsökning

Problem Orsak Lösning

Systemet går ojämnt.

Säkerhetsventilen öppnas.

Turbingeneratorn bullrar med hög ton eller stannar.

Displaymodulen slås på och av.

Flödeshastigheten för låg.

Får förhållandelarm efter start i sprutläge under användning av fristående blandningsrör.

Får förhållandelarm under användning av fristående blandningsrör efter stor tryckändring.

Luftfiltren igensatta. Byt ut insatserna.

Rengör. Byt ut insats(er). Se sidan 31.

Underdimensionerade lufttillförselslangar. Byt ut slangarna till rätt storlek.

Underdimensionerad luftkompressor.

Använd större luftkompressor.

Trycklufttanken underdimensionerad.

Manometer för inloppslufttrycket sjunker under 0,35 MPa (3,5 bar, 50 psi) under sprutningen.

Använd större trycklufttank.

Se ovanstående lösningar för problem med att systemet går ojämnt.

Luftmotor A och/eller B har is.

Pump fastnar.

Luftregulatorn inställd för högt.

Turbinlagren slitna. (Ställs turbinluftregulatorn in för högt slits lagren.)

Turbinen ger för lite kraft till kortet.

Lufttillförselslangen är för liten eller för lång.

Öppna luftmotorns flödningskontroller för avisning. Låt isen smälta. Torka tryckluften. Värm upp tryckluften.

Använd ett mindre munstycke och lägre flödeshastighet.

Reparera underdelen. Se Borttagning

av kolvpumpen, sidan 44.

Lägre inställning.

Byt ut turbinpatron.

Se Reglagekomponenter för

generatorströmtillförsel, sidan 38.

Höj turbinregulatorinställningen till

12,6 +/- 10 kPa (1,26 +/- 0,07 bar,

18 +/- 1 psi). Kontrollera spänningstalen på informationssidan. 10-14 V DC vid sprutning.

Kontrollera om luftutloppet turbin- och elstyrning är igensatt.

Byt ut turbinpatron.

Se Reglagekomponenter för

generatorströmtillförsel, sidan 38.

Använd en slang som är märkt 19 mm

(3/4 tum) (minimum). Se Tekniska data, sidan 86.

Använd större CFM-kompressor.

Otillräcklig lufttillförsel.

Lufttrycket till pumparna för lågt.

Filtren för vätska A eller B igensatta.

För litet sprutmunstycke.

Blandare eller slangar delvis igensatta eller har för liten diameter.

Slang A och B fylls inte samtidigt till rätt tryckförhållande. Därför ökar spruttiden för att balansera trycket. Mätaren på förhållandesidan stannar kvar på ena sidan tills trycket jämnats ut.

Slang A och B fylls inte samtidigt till rätt tryckförhållande. Därför ökar spruttiden för att balansera trycket. Mätaren på förhållandesidan stannar kvar på ena sidan tills trycket jämnats ut.

Öka trycket.

Rengör filtren. Se pumphandboken.

Avlasta trycket. Montera större munstycke. Följ anvisningarna i pistolhandboken.

Se efter om material härdat i komponenterna. Rengör eller byt ut eller använd större slangar och blandare.

Stäng cirkulationsventilerna i cirkulationsläge och öka trycket i slangarna tills rätt spruttryck uppnås.

Välj rätt slangstorlek för att balansera ditt volymförhållande. Se handbok 312749.

Stäng cirkulationsventilerna i cirkulationsläge och öka trycket i slangarna tills rätt spruttryck uppnås.

Välj rätt slangstorlek för att balansera ditt volymförhållande. Se handbok 312749.

Ojämnt tryck vid sprutpistol vid användning av matningspumpar.

Matningstrycket är för högt.

Matningstrycket vid doseringspumpen

är för högt på uppåtslaget. Fördubblar matningstrycket till utloppstrycket endast vid uppåtslaget.

Ändra trycket sakta under sprutning.

Använd lägsta matningstryck som krävs för att bibehålla matningen.

22 3A0363M

Larm

Visning av larm

När ett larm uppstår visas larminformationssidan automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med klockikonen. Den visar även platsen där larmet uppstått sedd ovanifrån och från sidan av sprutan.

Symbol Funktion

Rör sig upp

Rör sig ner

Övre växlingspunkt

Undre växlingspunkt

En skedströmbrytarsignal saknas

Tomt: Ingen skedströmbrytarsignal

Larm

Det finns två larmnivåer: varningar och rekommendationer. Larm betecknas av en klockikon.

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudalarmsignaler anger varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudalarmsignaler anger rekommendation.

Rekommendationer är meddelanden som kräver uppmärksamhet min inte genast. Larm kräver omedelbar åtgärd. Därför stoppas sprutningen automatiskt.

Denna sida visar också diagnostisk information.

Det finns tre rader med data på vänster sida. Den

översta raden visar strömtillförseln eller generatorns strömtillförsel. Denna bör vara mellan 23-25 volt för strömtillförselsystem och 10-14 volt för generatorsystem. Mittlinjen visar sensorspänningen.

Denna bör vara mellan 4,9-5,1 volt.

Mitten på sidan visar vertikala mätare för linjär givare och skedströmbrytarinformation. Informationen om

A-sidan är till vänster och B-sidan till höger. Den linjära givarens position visas på mätaren som går upp och ner när pumpen rör sig. Denna mätare bör röra sig från topp till botten på ett sätt som stämmer med varje pumpslag.

Läget för de två skedströmbrytarna i varje luftmotor visas med pilen ovanför varje vertikal mätare.

Larmdiagnos

Se Larmkoder och felsökning för orsaker och

lösningar för var och en av larmkoderna.

Återställning av larm

Tryck på för att rensa larm och rekommendationer.

Tryck på på larminformationssidan, för att gå tillbaka till kör (flödesreglage)-sidan.

3A0363M 23

Larm

Larmkoder och felsökning

Larmkod

R4B

R1B

REC

FHA

FHB

R2D

Larmproblem Vid aktivering

Hög hastighet B

(överdosering av B), systemet levererar för mycket av komponent B.

Spruta

Låg andel B (under dosering för B); systemet levererar inte tillräckligt av komponent B.

Spruta

Systemet upptäckte fem

R4B-larm (hög hastighet B) eller fem R1B-larm (låg hastighet B) inom fem minuter. Sprutan stannar i fem minuter för att lösa problemet.

Systemet känner av pumprörelsen (vätskeflödet) när ventilerna är stängda.

Doseringsstorleken är inte optimerad.

Spruta

Spruta

Spruta

Orsak

Allmänna funktionslarm

Doseringsventil B stängs inte.

Genomför pumptest för att kontrollera om det finns läckor.

Se avsnittet Pump- och doseringstest i handbok 312359.

Lossa ventilens tätmutter.

Kontrollera luftsignalen ovanpå ventilen.

Reparera ventilen eller

luftsolenoiden. Se Byt ut

solenoidmodulen, sidan 32.

Ingen strypning vid blandningsröret.

Pumpfiltret igenstoppat på A-sidan.

Luftintaget sjunker under 0,55 MPa

(5,5 bar, 80 psi) under sprutningen.

Doseringsventil B stängs inte ordentligt.

Öka B-strypningen genom att vrida strypskaft B medsols. Se avsnittet

Justera blandningsrörsstrypning för B i handbok 312359.

Gör rent filtret. Se handbok 311762.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Kontrollera luftfiltren.

Se Tryckluftsreglering, sidan 40.

Använd luftslang med större diameter.

Använd större kompressor.

Använd mindre pistolmunstycken eller färre pistoler för att minska flödet.

Justera luftregulatorn.

Luftregulatorn med solenoid inställd under 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi).

Doseringsventil B öppnas inte.

Titta efter luftsignal till ventilen.

Blandningsrörsventil B är stängd.

Pumpfiltret är igenstoppat på B-sidan.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Rengör pump Bs utloppsfilter.

Se handbok 311762.

Se orsaker till R4B- och R1B-larm.

Öppna den gröna blandningsrörsventilen.

Se lösningar för R4B- och

R1B-larm. Spola ur det blandade materialet om det behövs och spola ut det felaktiga blandade materialet från slangen.

Återcirkulationsventil eller doseringsventil är öppen eller läcker i mer än 5 sekunder.

Doseringsventil körs nära hög eller låg tidsgräns.

Lösning

Stäng eller reparera

återcirkulationsventilen och genomför ett pumptest. Se avsnittet

Pump- och doseringstest i handbok

312359. Se Blandningsrörenhet, sidan 42.

Justera strypskaftet på blandningsrör B medsols eller motsols enligt vad som visas av mätaren på sidan för strypning.

Se avsnittet Justera blandningsrörsstrypning för

B i handbok 312359.

24 3A0363M

Larm

Larmkod

P4A

P4B

DAA

DAB

DDA

DDB

P1A

P1B

P4R

P5R

P9A

P9B

B3A

Larmproblem

Högt tryck

Pumprusning, över 80 cpm i 10 s.

Pumpkavitation; sjunker mer

än 3/4 slag.

Alltid

Lågt tryck.

Högt tryck.

Högt tryck.

Trycket i pump B är onormalt lågt jämfört med trycket i pump A.

Spruta

Dosering storlek

A rekommendation

Vid aktivering

Alltid

Alltid

Spruta, pumptest, läckagetest

Återcirkulation

Återcirkulation

Trycket i pump A är onormalt lågt jämfört med trycket i pump B.

Spruta

Spruta

Orsak

Vätsketrycket ligger över maximum.

Inget material i pumpen eller ledningarna; ingen vätskestrypning.

Ingen vätska eller ventilen är stängd.

Materialet är för kallt eller för trögflytande.

Pumpens inloppskontrollventil stängs inte.

Lösning

Sänk huvudluftregulatorn eller pumpmatningstrycket.

Fyll på material i tanken eller slangarna; installera vätskemunstycke.

Fyll på vätska och öppna inloppsventilen.

Öka materialtemperaturen för att minska viskositeten. (Se avsnittet

Värmning av vätska i handbok

312359.) Blanda materialet med hjälp av skakning för att minska viskositeten.

Rensa ur skräp ur kontrollventilen.

Eller byt ut kula, säte och tätning.

Se Pumpenhet, sidan 44.

Kontrollera matningspumpen

(om en sådan används).

Kontrollera och rengör silen.

Se Pumpenhet, sidan 44.

Öka huvudluftregulatorn.

Matningspumpen levererar inget material.

Inloppssilen är igenstoppad

(om en sådan används).

Vätsketrycket understiger 7 MPa

(70 bar, 1000 psi).

Trycket överstiger rekommenderad gräns på 21 MPa (210 bar, 3000 psi) på A-sidan.

Trycket överstiger maximal varningsgräns på 35,9 MPa (359 bar,

5200 psi) på A-sidan.

Luftmotor A håller på att isas, vilket leder till strypning och lägre vätsketryck.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Pump A fastnar.

Motor A har fastnat.

Luftmotor B håller på att isas, vilket leder till strypning och lägre vätsketryck.

Pump B fastnar.

Vätskedoseringsmängden är större än

35 cc när snabbdosering är avstängd.

Vätskedoseringsmängden är större än

20 cc när snabbdosering är på.

Öppna luftmotorns flödningskontroller för avisning. Låt isen smälta.

Torka tryckluften. Värm upp tryckluften.

Använd ett mindre munstycke.

Reparera underdelen.

Se Borttagning av kolvpumpen, sidan 44.

Reparera luftmotorn.

Se Borttagning av luftmotorn, sidan 45.

Öppna luftmotorns flödningskontroller för avisning.

Låt isen smälta. Torka tryckluften.

Värm upp tryckluften.

Använd ett mindre munstycke.

Reparera underdelen.

Se Borttagning av kolvpumpen, sidan 44.

Justera vätskestrypningen på B-sidan.

Minska luftmotorns hastighet med ett mindre munstycke.

3A0363M 25

Larm

Larmkod

B4A

DFA

DFB

DGA

DGB

DEA

DEB

DJA

DJB

DKA

DKB

P6A

P6B

Larmproblem

Dosering storlek A larm

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på uppåtslaget.

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på nedåtslaget.

Pumpen rör sig inte på

10 minuter.

Pumpmotorgivaren har ingen signal.

Pumpmotorgivaren ligger utanför gränserna.

Pumpens motorskeds strömbrytare fungerar inte; signal från ena eller båda strömbrytaren saknas.

Tryckgivarens fungerar inte; ingen signal.

Vid aktivering Orsak Lösning

Spruta

Pumptest (daglig kontroll rekommenderas)

Pumptest

Alltid

Alltid

Alltid

Vätskedoseringsmängden är större än

45 cc när snabbdosering är avstängd.

Vätskedoseringsmängden är större än

30 cc när snabbdosering är på.

Pumpkolvens kontrollventil, kolvtätningar eller doseringsventilen håller inte vätsketrycket.

Pumptest Pumpinloppets kontroll- eller doseringsventil är nedsmutsad eller skadad.

Parkering eller pumptest

Alltid

Återcirkulationsventilen öppnades inte för att tillåta flöde.

Allmänna systemkomponentslarm

Ingen givarsignal från motorn.

Justera vätskestrypningen på B-sidan.

Minska luftmotorns hastighet med ett mindre munstycke.

Spola ren pumpen. Se Spolning, sidan 14. Kontrollera på nytt.

Avlägsna, rengör och reparera

undre. Se Pumpenhet, sidan 44.

Avlägsna inloppshuset, rengör

och inspektera. Se Pumpenhet, sidan 44.

Öppna återcirkulationsventilerna.

Givaren är ansluten medan strömmen är på.

Dålig anslutning inuti vätskereglagemodulen.

Givaren ligger utanför gränserna.

Sprutan är inte ordentligt jordad.

Dåliga motorkabelanslutning eller dålig skedströmbrytare.

Skedens strömbrytarkabel är ansluten medan strömmen är påslagen.

Dålig anslutning inuti vätskereglagemodulen.

Tryckgivaren eller kabeln är dålig på A- eller B-sidan.

Låt A- och B-givaren byta plats.

Byt ut givaren om problemet följer med givaren.

Slå av sprutan och slå på den igen.

Anslut inte givaren medan strömmen är påslagen.

Byt vätskereglagemodul.

Se sidan 34.

Byt ut givaren eller givarens magnet.

Se Jordning, sidan 11.

Låt A- och B-motorkablarna byta plats. Byt ut kabeln om problemet kvarstår. Byt annars ut skedens givarenhet.

Slå av sprutan och slå på den igen. Anslut inte skedens strömbrytarkabel medan strömmen

är påslagen.

Byt vätskereglagemodul.

Se sidan 34.

Byt ut givaren och kabelenheten.

Se Pumpenhet, sidan 44.

26 3A0363M

Larm

Larmkod

V1M

N6C

DLA

DLB

DMA

DMB

MAA

MAB

MEA

MEB

MG0

P5A

P5B

Larmproblem

Låg spänning-kontroll

Displayen har ingen signal.

Rekommendation om saknad signal för skedströmbrytaren till luftmotor A.

Alltid

Rekommendation om saknad signal för skedströmbrytaren till luftmotor B.

Alltid

Rekommendation om hopp i linjär givare till luftmotor A.

Rekommendation om hopp i linjär givare till luftmotor B.

Pumpskötsel

Skötsel av doseringsventil

Skötsel av luftfilter

Alltid

Alltid

Systemet har slut på vätska.

Den linjära givaren är dålig.

Systemet har slut på vätska.

Den linjära givaren är dålig.

Frivilliga skötselvarningar som användaren kan ställa in

Alltid, om aktiverad Pumpanvändningen överstiger användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Alltid, om aktiverad Doseringsventilsanvändningen

överstiger användarinställd gräns.

Skötsel krävs.

Alltid, om aktiverad Luftfiltret överskrider användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Trycket överstiger larmgränserna

Vid aktivering

Alltid

Orsak

Spänningen från eluttaget faller under

9 V DC.

Alltid

Turbinen snurrar inte med luften påslagen.

Ingen displaykommunikationssignal.

Maskinen avstängd i sprutläge.

Skedströmbrytaren ser inte luftmotormagneten.

Skedströmbrytarna är dåliga.

Isbildning i luftmotorn.

Skedströmbrytaren ser inte luftmotormagneten.

Skedströmbrytarna är dåliga.

Isbildning i luftmotorn.

Alltid, om aktiverad Trycket överstiger hög eller låg larmgräns i mer än 15 sekunder.

Lösning

Byt ut luftfilter

i kontrollfilterregulatorn. Se Byte av

luftfilterinsats, sidan 31.

Kontrollera att tryckinställningen på turbinluftregulatorn är 0,12 MPa

(1,24 bar, 18 psi).

Kontrollera spänningen på informationssidan.

Byt ut luftturbinpatronen.

Se Reglagekomponenter

för generatorströmtillförsel, sidan 38.

Kontrollera kabelanslutningarna.

Byt ut displayen.

Tryck på stoppknappen innan du stänger av strömmen.

Byt ut magneten till luftmotorns skedströmbrytare.

Byt ut luftmotorns skedströmbrytare. Förebygg isbildning i luftmotorn.

Se rekommendation P9A och P9B.

Byt ut magneten till luftmotorns skedströmbrytare.

Byt ut luftmotorns skedströmbrytare. Förebygg isbildning i luftmotorn.

Se rekommendation P9A och P9B.

Tillsätt vätska i systemet.

Byt den linjära givaren.

Tillsätt vätska i systemet.

Byt den linjära givaren.

Utför service på pumpen.

Se Pumpenhet, sidan 44.

Utför service på doseringsventilen.

Se Doseringsventilenhet, sidan 42.

Utför service på huvudluftfiltret och

reglagefilterregulatorn. Se Byte av

luftfilterinsats, sidan 31.

Justera pumpens tryckregulator, byt munstycken eller justera målpunkten.

3A0363M 27

Larm

P2A

P2B

T2A

T2B

N4D

Larmkod

T5A

T5B

Larmproblem Vid aktivering Orsak

Temperaturen överstiger larmgränser

Frivilliga sprutgränser som kan ställas in av användaren

Alltid, om aktiverad Vätsketemperaturen överstiger höga eller låga larmgränser i mer än fyra minuter.

Lösning

Om vätsketemperaturen är för låg,

återgå till cirkulationsläge för att

öka vätsketemperaturen. Justera värmarens målpunkt om det behövs. Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Om vätsketemperaturen är för hög, sänk värmarens målpunkt och

återgå till cirkulationsläge för att kyla den. Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Justera temperaturmålpunkt.

Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Samma som P5A eller P5B.

Trycket överstiger rekommenderad gräns

Temperaturen översteg temperaturgränserna

Öppettid överskriden.

Blandad vätska kommer att vulkaniseras i slangar, blandare och pistol.

Alltid, om aktiverad Trycket överstiger hög eller låg rekommenderad gräns i mer

än 15 sekunder.

Alltid, om aktiverad Vätsketemperaturen överstiger hög eller låg gräns i mer än fyra minuter.

Spruta Har inte sprutat tillräcklig volym för att hålla nyblandad vätska i integrationsslangen, blandaren, slangen och sprutpistolen.

Samma som T5A eller T5B.

Spruta vätskan eller spola.

Återställs när du lämnar sprutläge.

Se handbok 312359. Se Spolning, sidan 14.

28 3A0363M

Larm

Möjliga larm enligt läge

Följande tabell beskriver de larm som du kan se medan du använder systemet. Larmen är indelade enligt varje läge.

Spruta

Parkering

Pumptest

Ventiltest

Läge

Cirkulation

Satsutmatningstest

Kontrollogik

Doseringsventilerna stängs för starttest; grön lampa blinkar.

Om vätsketrycket understiger 7 MPa (70 bar, 1000 psi), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket visar internt läckage), STÄNG AV.

Om vätsketrycket är mer än 103 % av tillåtet maximalt tryck, stängs luftmotorn av tills vätsketrycket sjunker.

Om trycket överstiger 110 % av tillåtet maximalt tryck, STÄNG AV.

Doseringsventil A öppnas och doseringsventil B cirkulerar för att bibehålla hastigheten.

Blå ljus A och B tänds när doseringsventilerna är igång.

Om det inte finns tillräckligt av komponent B för att bibehålla hastigheten, kommer doseringsventil A att tillfälligt stängas.

Om komponent A eller B avviker mer än 5 % från blandningsförhållandepunkten, STÄNG AV.

Om doseringsstorlek A är för stor, STÄNG AV.

Doseringsventiler A och B stängs ett ögonblick vid varje pumpväxling.

Båda doseringsventilerna öppnas; de blå lamporna för A och B tänds.

Användaren öppnar cirkulationsventilerna eller sprutpistolen. När pumpen når nedåtslaget slocknar den blå lampan.

Om parkeringen inte genomförs inom 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Doseringsventil A och/eller B öppnas och motorns luft slås på.

Om vätsketrycket överstiger 21,0 MPa (210 bar, 3000 psi) på pump A, syns en gul rekommendationslampa.

Om vätsketrycket överstiger 39,2 MPa (392 bar, 5600 psi) på pump A,

STÄNG AV.

Om ingen rörelse förekommer under 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Båda doseringsventilerna stängs; den gröna lampan blinkar.

Om vätsketrycket faller under 7,0 MPa (70 bar, 1000 psi), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket anger läckage), STÄNG AV.

Tänd blå A-lampa, öppna doseringsventil A, användaren öppnar provtagningsventilen.

Stäng doseringsventil A på uppåtslaget; titta efter rörelse.

Stäng doseringsventil A på nedåtslaget; titta efter rörelse.

Öppna doseringsventil A och mata ut sammanlagt 750 ml material, stäng ventilen, släck den blå lampan.

Gör om samma på B-sidan.

Om båda pumparna klarar pumptestet, visar displayen två bägare med 750 ml var.

Användaren väljer den totala volym som önskas.

Öppna doseringsventil A, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Öppna doseringsventil B, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Displayen visar volymen komponent A och B vid slutet av satsutmatningstestet.

Om vätsketrycket inte är 7 MPa (70 bar, 1000 psi), STÄNG AV.

Kontrollera att pumparna inte rör sig (stannar inom 10 sekunder).

Larm

--

P1A

FHA, FHB

Inga

P4B

--

--

R2D

R1B, R4B

B4A

--

--

--

DEA, DEB

--

P4A

P4A

DEA, DEB

--

P1A, P1B

FHA, FHB

--

DFA

DGA

--

DFB, DGB, DHB

--

--

--

--

--

P1A

FHA, FHB

3A0363M 29

Larm

Larmkodsnyckel

Använd följande tabell som en snabbguide för att fastställa larmkoder.

Vad Larm

R

T

V

D

B

F

N

P

M

Dos

Flöde

Time (klockslag)

Tryck

Proportion

Temperatur

Spänning

Pump

Tillbörligt underhåll

9

A

5

6

3

4

1

2

D

E

F

G

H

J

K

M

A

E

G

Lågt

Avvikelse

Avvikelse hög

Högt

Gränsvärdesvarning

Fel i givare eller anslutning

Obalanserad

Pumprusning

Dyk-/kavitationspump

Timeout pump

Pump kunde inte stanna under rörelsen uppåt

Pump kunde inte stanna under rörelsen nedåt

Pump kunde inte stanna

Fel på linjär givare

Fel i riktningsomkopplare

Hopp i linjär givare

Pump

Doseringsventil

Filter

A

B

C

D

M

R

Var

Material A

Material B

Styrenhet

Dosering/öppettid

Effekt eller lufttillförsel

Återcirkulation

Information diagnostik med signallampor

Följande lysdiodsignaler, diagnoser och lösningar är samma för displaymodulen, vätskereglagemodulen och

USB-modulen. Dioderna sitter bredvid modulens strömkabel.

Statussignal på modul

Grön på

Gul

Fast röd

Fel

Systemet sätts på och strömtillförselspänningen

är större än 11 V DC.

Intern kommunikation pågår

Hårdvarufel

-

Lösning

Röd, blinkar snabbt

Röd, blinkar långsamt

Laddar upp programvara

Pollettfel

-

Byt ut displaymodulen, vätskereglagemodulen eller USB-modulen.

-

Ta ut polletten och ladda up programvarupolletten på nytt.

30 3A0363M

Reparation

Reparation

4.

Ta bort och byt ut insatsen.

344

Följ proceduren Avstängning av hela systemet, sidan 18, om tiden för servicen kan överstiga

öppettiden, före service av vätskekomponenter och innan utrustningen transporteras till serviceverkstaden.

Filterhus och element

Byte av luftfilterinsats

Det finns två luftfilter i systemet: filtret på inloppsluftregulatorn på tryckluftsreglagen och filtret på huvudluftinloppets blandningsrör. Kontrollera filtren varje vecka och byt insats efter behov.

Demontering av ett trycksatt luftfilterhus kan orsaka svåra skador. Utför inte service av luftfilter förrän trycket i luftledningen avlastats.

r_312359_313289_15

5.

Skruva fast huset ordentligt.

Filter på huvudluftinloppets blandningsrör

2.

Skruva loss filterhuset från huvudluftinloppets blandningsrör (6).

3.

Ta bort och byt ut filterinsatsen (604a).

Se Blandningsrör för luftinlopp (255762),

reservdelar, sidan 78.

Båda filtren

1.

Stäng huvudluftkranen på luftledningen och på enheten. Minska trycket i luftledningen.

Tryckluftregulatorfilter för reglage

2.

Ta bort främre och bakre kåpan (12, 13). Ta bort de fyra muttrarna (14) och sedan kåporna.

12

604a

13

Filterhus

14 r_312359_313289_b_6

4.

Sätt tillbaka filterhuset.

5.

Sätt tillbaka främre och bakre kåpan (12, 13) med hjälp av de fyra muttrarna (14).

3.

Skruva loss filterhuset från inloppsluftregulatorn (344).

3A0363M 31

Reparation

Instrumentpanel/Styrbox

ANM:

Det här avsnittet täcker alla komponenter inkluderade i alternativet med styrbox med vägguttag och alternativet med styrbox med inbyggd säker pneumatisk kraftkälla.

Ta bort kåpan

1.

Stäng huvudluftkranen på luftledningen och på enheten.

2.

Ta bort kåporna (12, 13) på styrboxen. Ta först bort de fyra muttrarna (14) och den främre kåpan (12).

5.

Koppla ur luftrören från solenoidblandningsrörsblocket (209).

ANM:

Om din spruta är en egensäker modell, måste du ta bort generatorns luftregulator från solenoidmodulen.

Se Byte av omformarregulator, sidan 39,

för anvisningar.

6.

Ta av de två skruvarna (210).

210

14

13

209

12

14 r_312359_313289_17

Byt ut solenoidmodulen

Följ denna procedur vid byte av en enstaka solenoid

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

11

7.

Ta bort och byt ut solenoiden (209).

8.

Återmontera skruvarna (210) och solenoidkabelkopplingarna (242).

ANM:

Solenoidfunktionerna är följande från vänster till höger:

• Doseringsventil A (DVA) (normalt öppen)

• Doseringsventil B (DVB) (normalt öppen)

• Pump A (PA) (normalt stängd)

• Pump B (PB) (normalt stängd)

DVA

DVB

4

PA

PB r_xm1a00_312359_313289_9_3 r_312359_313289_18

4.

Koppla ur solenoidkabelkopplingar (242) från solenoiderna.

32 3A0363M

Uppdatera USB-modulprogramvara

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Använd programvarupollett 16A265.

Se anvisningar i Graco Control Architecture

™ modulprogrammeringshandbok.

ANM: Uppgradera alla moduler i systemet till programvaruversionen på polletten, även om du bara byter en eller två moduler. Andra programvaruversioner är kanske inte kompatibla.

Alla data i modulen kan återställas till fabriksstandardinställningar. Registrera alla inställningar och användarpreferenser före uppgraderingen, för att lätt kunna återställa dem efteråt.

Den senaste programvaruversionen för varje system går att hitta hos den tekniska supporten på www.graco.com.

Reparation

Ersätt USB-modul

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur CAN-kablarna och USB-kabeln från

USB-modulen (219).

5.

Ta bort de två monteringsskruvarna från

USB-modulen och ta bort modulen från basplattan.

219

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny USB-modul.

7.

Ladda programvaran. Se Uppdatera

USB-modulprogramvara.

3A0363M 33

Reparation

Uppdatera programvaran för vätskereglagemodulen (FCM)

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Använd programvarupollett 16A265.

Se anvisningar i Graco Control Architecture

™ modulprogrammeringshandbok.

ANM: Uppgradera alla moduler i systemet till programvaruversionen på polletten, även om du bara byter en eller två moduler. Andra programvaruversioner är kanske inte kompatibla.

Alla data i modulen kan återställas till fabriksstandardinställningar. Registrera alla inställningar och användarpreferenser före uppgraderingen, för att lätt kunna återställa dem efteråt.

Den senaste programvaruversionen för varje system går att hitta hos den tekniska supporten på www.graco.com.

Byt vätskereglagemodul (FCM)

ANM:

USB-modulen behöver inte tas bort före FCM-modulen byts ut.

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Ta bort alla kablar från FCM (218). Notera var kablarna sitter.

5.

Lossa de fyra monteringsskruvarna (235).

r_312359_313289_26

218

235

235

6.

För FCM upp och ut ur nyckelhålsskårorna.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny

FCM-modul.

8.

Ladda programvaran. Se Uppdatera

programvaran för vätskereglagemodulen (FCM).

9.

Det mesta av systemkonfigurationen lagras i FCM.

Använd displayen för att ändra konfigurationen till värdena i den gamla FCM. Se anvisningarna i handboken för XM-flerkomponentsdrift.

34 3A0363M

Byte av larm

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla loss larmledningarna från larmet (217).

5.

Skruva loss larmet (217) och byt ut.

Reparation

ANM: Uppgradera alla moduler i systemet till programvaruversionen på polletten, även om du bara byter en eller två moduler. Andra programvaruversioner är kanske inte kompatibla.

Alla data i modulen kan återställas till fabriksstandardinställningar. Registrera alla inställningar och användarpreferenser före uppgraderingen, för att lätt kunna återställa dem efteråt.

Den senaste programvaruversionen för varje system går att hitta hos den tekniska supporten på www.graco.com.

6.

Skruva in nytt larm. Återanslut larmkablar.

Se Kopplingsschema, sidan 47.

7.

Återmontera tryckluftreglagets främre kåpa (12).

Display

Uppdatera programvara

217

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Skruva bort fyra skruvar (204f) och frontkåpan (204e).

204f

204e

Batteri

L

Uppgradera inte programvara om det kan finnas explosiv gas i luften.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

Använd programvarupollett 16A265.

Se anvisningar i Graco Control Architecture

™ modulprogrammeringshandbok.

3A0363M

T r_xm1a00_312359_313289_2a

5.

För in och tryck in polletten (T) ordentligt i skåran.

ANM:

Det spelar ingen roll åt vilket håll polletten är vänd.

6.

Sätt på strömmen.

7.

Den röda indikatorlampan (L) kommer att blinka tills ny programvara laddats upp helt och hållet.

8.

Stäng av strömmen.

9.

Ta bort polletten (T).

10. Sätt tillbaka kåpan (204e) och skruvarna (204f).

35

Reparation

Byte av displaybatteri

Byt inte batteri om det kan finnas explosiv gas i luften.

Byt ut displayen

ANM: Beställ sats 257484 för byte.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

OBSERVERA

1.

Utför steg 1-4 i avsnittet Uppdatera programvara, sidan 35.

2.

Använd en platt skruvmejsel för att lirka ut det gamla batteriet.

Ta bort det gamla batteriet

Sätt i nytt batteri

Anslutning

Flikar

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla ur strömmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur CAN-kabeln från displaymodulen.

5.

Ta bort de fyra skruvarna (204b) från displayens bakre panel (204c) medan du håller fast displayens främre panel (204d).

ANM:

Använd genomskinlig tejp för att hålla fast displayens främre panel (204d), för att underlätta borttagningen.

204d r_xm1a00_312359_313289_9_8a

3.

Byt ut batteriet. Se till att batteriet ryms under kopplingsflikarna före den andra änden snäpps fast.

ANM:

Använd enbart Panasonic CR2032 batterier för byte.

4.

Sätt tillbaka kåpan (204e) och skruvarna (204f).

204c

204b

6.

Ta bort displayens bakre panel (204c) och koppla ur displayens kabel och nyckelströmbrytarkabel (239) från kretskortet.

36 3A0363M

Reparation

7.

Ta bort display främre panel (204d) och packning (204g).

Displaykabel

204d

204g

204c

239

204b

Sätt tillbaka den främre panelen

Se Byt ut displayen, sidan 36, för anvisningar

Reglagekomponenter för vägguttag

Byt ut nätmodulen

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla bort huvudströmmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur eltillförselsladdarna från nätmodulen och jordledningen (260) från styrboxen.

5.

Koppla ur elsladden (272) från FCM (218).

6.

Ta bort de fyra skruvarna (273) som håller fast nätmodulens (270) fäste.

8.

Släng den gamla displayenheten.

9.

Placera displayens nya främre panel (204d) och packning (204g) på styrboxens (11) främre panel.

ANM:

Använd genomskinlig tejp för att hålla fast displayens främre panel, för att underlätta monteringen.

10. Anslut försiktigt displayens kablar och nyckelströmbrytarkabel till det nya kretskortet.

11. Installera displayens nya bakre panel (204c) och fäst med de fyra skruvarna (204b). Se till att nyckelströmbrytarkabeln sticker ut ur öppningen längst upp på displaymodulen.

12. Montera kåpan och skruvarna. Sätt varningsetikett på kåpan.

13. Återanslut CAN-kabeln till displaymodulen.

14. Koppla in elkablarna.

15. Ladda programvaran. Se Uppdatera

programvara, 35.

16. Sätt tillbaka kåpan.

17. Konfigurera systeminställningar som de var på den gamla displayen. Se anvisningarna i handbok

312359 för XM flerkomponentsdrift.

273 r_256991_313293_3a-1

272

260

7.

Ta bort och byt ut nätmodulen (270).

8.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny nätmodul.

270

3A0363M 37

Reparation

Reglagekomponenter för generatorströmtillförsel

Reparation av generatormodul

Generatorreservdelssats 257147 finns att beställa för byte av turbinlager.

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan.

2.

Koppla bort huvudströmmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade.

Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur utgående elledning från generatormodulen och jordledningen från styrboxen.

5.

Koppla ur elledningarna från FCM, USB och displayen.

Luftreglage

8.

Ta av sju skruvar (708) och sära på generatorhusen.

9.

Byt ut turbinen (704) vid behov. Smörj turbinens

O-ring lätt för att underlätta återmontering av omformarhuset.

708

703

708

704

705

702 r_xm1a00_312359_313289_9_4a-1

FCM

Display

USB Utblås

6.

Koppla ur luftregulatorns luftledning och utblåsets luftledning.

7.

Ta bort de fyra skruvarna (263) från monteringen för att ta bort generatorn från styrboxen.

r_256991_313293_7

10. Byt ut packningen (702) och/eller kretskortenheten

(705) om de skadats.

11. Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera omformarregulatordelarna och för att

återansluta strömkablar och luftledningar.

Se Kopplingsschema, sidan 47.

ANM:

Undvik att skapa veck i det flexibla kretskortet när du återansluter kretskortsenheten (705).

12. Starta maskinen. Kontrollera kontrollspänningen på larminformationssidan. Spänningen bör vara

10-14 V DC.

260

38

263

3A0363M

Reparation

Byte av omformarregulator

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla bort huvudströmmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur luftinloppsledningen från generatorenheten (265).

209

5.

Lossa luftregulatorns svivelfäste (276) och ta bort det från solenoidmodulen (209).

209

276

277

Luftinloppsledning

265

6.

Reparera eller byt ut omformarregulatordelar

vid behov. Se Generatorenhet, sidan 73, för

reservdelar. Byt ut luftregulatorns svivelfäste (276).

7.

Ställ in regulatorn på 12,6 +/- 10 kPa

(1,26 +/- 0,07 bar, 18 +/- 1 psi).

8.

Starta maskinen. Kontrollera spänningen på larminformationssidan. Spänningen bör vara

10-14 V DC.

3A0363M 39

Reparation

Tryckluftsreglering

Ta bort luftstyrningsenhet

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera luftreglageenheten.

Byte av lösningsmedelspumpens kulventil

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort de två muttrarna (330) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

6.

Koppla ur luftledningen (332) som går till kulventilenheten (326).

7.

Ersätt med ny kulventilenhet.

Se Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar, sidan 75.

8.

Följ stegen i omvänd ordning för att återmontera.

Byte av lösningsmedelsluftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort regulatorns mutter (331) och koppla ur luftledningarna (332, 333) som går till regulatorn (325).

6.

Ta bort regulatorenheten och ersätt med en ny.

Se Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar, sidan 75.

7.

Följ stegen i omvänd ordning för att återmontera.

40

Byte av systemluftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort regulatorns mutter (340) och koppla ur systemets luftledning.

6.

Ta bort skruvarna från snabbklämmorna och öppna klämmorna (342b, 342c) vid gångjärnet.

7.

Ta bort regulatorenheten (345) och ersätt med en

ny. Se Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar, sidan 75.

8.

Följ stegen i omvänd ordning för att återmontera.

Byte av solenoidinloppets luftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan, sidan 32.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Koppla ur luftledningen.

6.

Ta bort manometern från blocket (343).

7.

Ta bort skruvarna från snabbklämmorna (342a,

342b) som håller luftregulatorenheten (344) på plats.

8.

Öppna klämmorna (342a, 342b) vid gångjärnet och dra isär från blocket (343).

9.

Ta bort regulatorenheten (344) och ersätt med en

ny. Se Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar, sidan 75.

10. Följ stegen i omvänd ordning för att återmontera.

11. Sätt det nya lufttrycksreglaget på 0,55-0,58 MPa

(5,5-5,8 bar, 80-85 psi).

3A0363M

Reparation

319

Manometer

326

342a

342b

343

7

330

340

331

Manometer

332

325

344

345

342c

332

333

342d r_xm1a00_312359_313289_9_9

3A0363M 41

Reparation

Vätskekontrollenhet

Doseringsventilenhet

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla ur alla vätskeledningar från doseringsventilenheten (8).

3.

Ta bort de tre skruvarna (16) på baksidan av varje doseringsventil (501) från fästet.

4.

Skruva loss doseringsventilhusens säten från adaptrarna på blandningsröret.

6.

Ta bort doseringsventilerna. Se handbok 313342 för anvisningar beträffande service och reparationer av ventiler.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera doseringsventilenheten.

Blandningsrörenhet

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla ur vätskeledningen och lösningsmedelsledningarna från blandningsrörsenheten.

3.

Lossa de fyra skruvarna som håller fast blandningsröret (508) vid fästet.

508

Fäste

Bultar

Bultar

Hus

Säte

Adapter

5.

Koppla ur RTD (506) från sladdvindan. Koppla ur tryckgivaren (507) och vätskeledningsadaptern från varje doseringsventil (501).

501

Vätskeledning

Adapter

.

Fäste

16

506

4.

Skruva loss doseringsventilhusens säten från adaptrarna på blandningsröret.

5.

Ta bort de fyra skruvarna som håller fast blandningsröret (508) vid fästet.

6.

Ta bort blandningsrörsenheten (508) från fästet.

Se handbok 312749 för anvisningar beträffande service och reparationer av blandningsrör.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera blandningsrörsenheten.

r_312359_313289_41

42 3A0363M

Givare

Byte av vätsketryckgivare

1.

Stäng huvudluftkranen på luftledningen och på enheten.

2.

Avlasta vätsketrycket. Se Anvisningar för

tryckavlastning, sidan 12.

3.

Öppna styrboxkåpan.

Se Instrumentpanel/Styrbox, sidan 32.

4.

Koppla ur tryckgivaren (507) från FCM (218).

5.

Koppla ur vätsketryckgivaren (507) från doseringsventilen (501).

Reparation

Temperaturgivare (RTD)

1.

Stäng huvudluftkranen på luftledningen och på enheten.

2.

Avlasta vätsketrycket. Se Anvisningar för

tryckavlastning, sidan 12.

3.

Öppna styrboxkåpan.

Se Instrumentpanel/Styrbox, sidan 32.

4.

Koppla ur temperaturgivarna (506) från FCM (218).

507

501

506 Sladdvinda

507 r__312359_313289_30

6.

Ersätt med ny vätsketryckgivare och återanslut tryckgivaren till FCM.

506

#6 218 r_xm1a00_312359_313289_15a

#5

5.

Ta bort RTD-kabeln (506) från sladdvindan.

6.

Ersätt med ny temperaturgivare (RTD).

7.

Återmontera RTD-kabeln (506) och sladdvindan.

8.

Anslut temperatur (RTD-)givare till FCM-koppling nr 5. Använd inte koppling nr 6.

9.

Stäng styrboxens kåpa.

3A0363M 43

Reparation

Pumpenhet

5.

Ta bort pumpenheten med hjälp av lyftringen på luftmotorn.

Före service på pumpenheten måste du först ta bort antingen hela pumpenheten eller kolvpumpen och luftmotorn separat.

Borttagning av pumpenheten

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Stäng kulventilen på fathållarens utloppsenhet.

3.

Koppla ur kolvpumpen från vätskeinloppsenheten.

50:1 Pump: koppla ur förminskarens bussningsfäste från svivelfästet på vätskeinloppsenheten.

70:1 Pump: koppla ur förminskningssviveln från vätskeinloppsenheten.

Förminskning

Svivel

Svivelfäste

Förminskare

Bussning

Lyft inte pumpenhet i lyftringen om pumpenhetens totala vikt överstiger 250 kg (550 lb).

6.

Se handbok 311762 för Xtreme kolvpump för service och reparation av kolvpumpen. Se handbok

311238 för NXT luftmotor för service och reparation av luftmotorn.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera pumpenheten.

Borttagning av kolvpumpen

Följ de här anvisningarna för att ta bort enbart kolvpumpen. Luftmotorn stannar kvar.

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla ur kolvpumpen från vätskeinloppsenheten.

Se steg 2 och 3 i Borttagning av pumpenheten, sidan 44.

3.

Ta bort klämman (133), dra upp kopplingskåpan

(134) och ta bort kopplingen (132).

134

Kulventil r_256170_312747_6d

ANM:

Se handbok 312747 för Dubbel väggmonterad fathållare för service och reparation av vätskeinloppsenheten.

133

4.

Lossa luftmotorn.

a.

Koppla ur givarkabeln, luftledningen och jordledningen från luftmotorn.

b.

Ta bort monteringsskruvarna (4) och brickorna

(3) som håller fast luftmotorn (2) vid monteringsfästet. Se illustration i avsnittet

Borttagning av luftmotorn.

44

132 ti8264a

3A0363M

4.

Håll fast dragstängerna med en tång på de flata ytorna så att de inte vrids. Skruva loss muttrarna

(129) från dragstängerna (128) och ta försiktigt bort kolvpumpen (66 eller 67).

128

Reparation

Borttagning av luftmotorn

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla loss kolvpumpen från luftmotorn. Se steg

2 och 3 i Borttagning av kolvpumpen, sidan 44.

3.

Koppla ur givarkabeln, luftledningen och jordledningen från luftmotorn.

4.

Ta bort monteringsskruvarna (4) och brickorna (3) som håller fast luftmotorn (2) vid monteringsfästet.

66 eller 67

129 ti8301a

5.

Se handbok 311762 för Xtreme kolvpump för service och reparation av kolvpumpen.

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera kolvpumpen.

2

Fäste

3

4 r__312359_313289_32

5.

Se handbok 311238 för NXT luftmotor för service och reparation av luftmotorn.

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera luftmotorn.

3A0363M 45

Reparation

Lösningsmedelspump

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla ur vätskeledningen (140) och luftledningarna

(107, 126) från lösningsmedelspumpen.

3.

Ta bort de fyra skruvarna (106) som håller fast lösningsmedelspumpen (103) vid fästet (138) och ta bort lösningsmedelspumpen.

103

106

126

138

107

Vätskevärmare

ANM:

Ledningar för explosionssäkra värmare (245863) medföljer inte. Se handbok 309524 för Viscon HP värmare för information om ledningar, reparation och reservdelar för explosionssäkra värmare.

Service och reparation

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning, sidan 12.

2.

Koppla ur vätske- och elledningar från vätskevärmaren.

3.

Se handbok 309524 för Viscon HP värmare för service och reparation av värmaren.

4.

Återanslut vätske- och elledningarna.

Byte

1.

Följ stegen 1 till 2 ovan.

2.

Lossa de fyra monteringsskruvarna (X), låsbrickor

(Y) och de andra brickorna (127) på baksidan av värmaren (90). Dra upp värmaren och ta bort den från fästplattan.

140

106

4.

Se handbok 312794 för Merkur Pumpenhet för service och reparation av lösningsmedelspumpen.

5.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera lösningsmedelspumpen.

127

X

Y

90

Fästplatta r__312359_313289_34

3.

Byt ut värmaren. Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny värmare.

46 3A0363M

Kopplingsschema

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med generator

XM PLURAL COMPONENT SPRAYER WITH ALTERNATOR

Control

Cable, CAN

(15V783)

Display Module,

Rear (288997)

Front (255727)

Kopplingsschema

1.5FCM

(Min)

Alternator

Module

(255728)

Cable, CAN

(15V782)

Cable, CAN

(15V778)

USB MODULE

Base (289899)

Top (289900)

Fluid

Control

Module

(255920)

Air Motor A Side

Junction Box

(NXT411)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

Pressure

Transducer

A Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

A Side

(15R347)

Pressure

Transducer

B Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

B Side

(15R347)

Air Motor B Side

Junction Box

(NXT411)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

3A0363M 47

Kopplingsschema

Förenklat pneumatiskt kopplingsschema, XM-spruta med generator

48 3A0363M

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 1)

2 3 4 5 6 7 8 9 11 1

9 20 2

22 23 24 25 26 27 28 29 30

ND SC S0 S

LOFO /HOLD /CS

2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9

11 1

9 20 2

22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 11 1

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4

2 3 4 5 2 3 4 5

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

3A0363M

ANM: NC anger att ledningen inte är ansluten.

49

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 2)

Switch,

Start NO

(121618)

Buzzer

(122000)

DOSE A

MOTOR A

Manifold

A (Blue)

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHLD

Harness, Sart/Alram

(15M974)

NC

+SI G (ALARM)

COM

+SI G (START)

NC

Harness,Solenoid

(15M977)

NC

NC

COM

+SI G (MOTOR)

+SI G (DOSE)

J12

3

4

1

2

5

J4

3

4

1

2

5

J8

3

4

1

2

5

Pressure

Transducer

(15M669)

+EXE(5VDC)

-PRESSURE

-EXE(COM)

+PRESSURE

SHLD

J2

3

4

1

2

5

Air Motor

Junction

Box

(NXT411)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

(119700)

Temp

Sensor

RTD

(15R347)

Harness, Air Motor

(15U542)

LINEAR_SENS

NC

REED_TOPCH G OVR

REED_BTMCH G OVR

COM(REED)

+5V(LINEAR_SENS)

COM(LINEAR_SENS)

SHLD

+EXCITE

SHLD

CONDUCTOR

SENSE

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

J14

7

8

6

5

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

FLUID

CONTROL

MODULE

(255920)

7

8

5

6

3

4

1

2

J15

3

4

1

2

5

J7

3

4

1

2

5

J5

3

4

1

2

5

J13

3

4

1

2

5

J3

B ( G reen)

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHLD

Harness, Stop

(15M976)

NC

NC

COM

+SI G (STOP)

NC

Harness,Solenoid

(15M977)

NC

NC

COM

+SI G (MOTOR)

+SI G (DOSE)

+EXE(5VDC)

-PRESSURE

-EXE(COM)

+PRESSURE

SHLD

Switch,

Stop NC

(121619)

Manifold

DOSE B

MOTOR B

Pressure

Transducer

(15M669)

Harness, Air Motor

(15U542)

LINEAR_SENS

NC

REED_TOPCH G OVR

REED_BTMCH G OVR

COM(REED)

+5V(LINEAR_SENS)

COM(LINEAR_SENS)

SHLD

Air Motor

Junction

Box

(NXT411)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

(119700)

3

4

1

2

J11

3

4

1

2

J11

+EXCITE

SHLD

CONDUCTOR

SENSE

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

Temp

Sensor

RTD

(15R347)

ANM: NC anger att ledningen inte är ansluten.

50 3A0363M

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag

XM PLURAL COMPONENT SPRAYER WITH WALL POWER

Control

Kopplingsschema

Display Module,

Rear (288997)

Front (255727)

Power

Filter

(115306)

Power

Supply

(15V747)

Cable, CAN

USB MODULE

Base (289899)

Top (289900)

Fluid

Control

Module

(255920)

Air Motor A Side

Junction Box

(NXT411)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

Pressure

Transducer

A Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

A Side

(15R347)

Pressure

Transducer

B Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

B Side

(15R347)

Air Motor B Side

Junction Box

(NXT411)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

3A0363M 51

Kopplingsschema

Förenklat pneumatiskt kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag

52 3A0363M

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAN_L +V_CAN V CAN V CAN

CHASSIS GND CHASSIS GND V CAN R

BIT3 BIT2 GND SCK S0 S1 V CAN V CAN V CAN

CAN L CAN H

BIT0 BIT1 OKEN LOFO /HOLD /CS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAN_L +V_CAN

LED_RED NO

SIG CO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5

3A0363M

ANM: NC anger att ledningen inte är ansluten.

Se handbok 312359 för elanslutningsanvisningar.

53

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 2)

Switch ,

Start NO

(1 2 161 8)

B uzz er

(1 22000)

DOS E A

MO T OR A

Mani f o l d

A ( B lu e)

CAN _L

+ V _ CAN

V _ CAN _ R T N

CAN _H

S HL D

H arness , Sart/A l ram

(1 5M97 4 )

NC

+ S IG( A L ARM)

COM

+ S IG( S T AR T )

NC

H arness , So l enoid

(1 5M977)

NC

NC

COM

+ S IG( MO T OR)

+ S IG( DOS E )

J1 2

3

4

1

2

5

J4

3

4

1

2

5

J 8

3

4

1

2

5

Press u re

T ransd u cer

(1 5M 66 9)

+EXE( 5VDC)

PR E SS U R E

-EXE( COM)

+ PR E SS U R E

S HL D

J 2

3

4

1

2

5

Air Motor

Ju nction

Box

( N XT411 )

L inear

Sensor

( 25 6 893)

Reed

Switch

(11 9700)

T emp

Sensor

R T D

(1 5R3 4 7)

H arness , Air Motor

(1 5 U 5 4 2)

LI N E AR _ S E NS

NC

R EE D _T OPC HG OVR

R EE D _ B T MC HG OVR

COM ( R EE D)

+ 5V (LI N E AR _ S E NS)

COM (LI N E AR _ S E NS)

S HL D

+EX

S

S

COND

E

C

HL

U

NS

ITE

D

C

E

T OR

U N U S E D

U N U S E D

U N U S E D

U N U S E D

J 25

3

4

1

2

J 25

3

4

1

2

J14

7

8

6

5

3

4

1

2

FLUI D

CON T RO L

MOD ULE

( 255920)

7

8

5

6

3

4

1

2

J1 5

3

4

1

2

5

J 7

3

4

1

2

5

J 5

3

4

1

2

5

J1 3

3

4

1

2

5

J 3

B (G reen)

CAN _L

+ V _ CAN

V _ CAN _ R T N

CAN _H

S HL D

H arness , Stop

(1 5M97 6 )

NC

NC

COM

+ S IG( S T OP)

NC

H arness , So l enoid

(1 5M977)

NC

NC

COM

+ S IG( MO T OR)

+ S IG( DOS E )

+EXE( 5VDC)

PR E SS U R E

-EXE( COM)

+ PR E SS U R E

S HL D

Switch ,

Stop NC

(1 2 161 9)

Mani f o l d

DOS E B

MO T OR B

Press u re

T ransd u cer

(1 5M 66 9)

H arness , Air Motor

(1 5 U 5 4 2)

LI N E AR _ S E NS

NC

R EE D _T OPC HG OVR

R EE D _ B T MC HG OVR

COM ( R EE D)

+ 5V (LI N E AR _ S E NS)

COM (LI N E AR _ S E NS)

S HL D

Air Motor

Ju nction

Box

( N XT411 )

L inear

Sensor

( 25 6 893)

Reed

Switch

(11 9700)

3

4

1

2

J11

3

4

1

2

J11

+EX C ITE

S HL D

COND U C T OR

S E NS E

U N U S E D

U N U S E D

U N U S E D

U N U S E D

T emp

Sensor

R T D

(1 5R3 4 7)

ANM: NC anger att ledningen inte är ansluten.

54 3A0363M

Kopplingsschema för kopplingsbox

Kopplingsschema för kopplingsbox

Vätskevärmare

ANM: Se handbok 312359 för elanslutningsanvisningar.

3A0363M

TERS FLUID HEA

55

Kopplingsschema för kopplingsbox

Fathållarvärmare

56

ERS T HEA HOPPER

3A0363M

Kopplingsschema för kopplingsbox

3A0363M 57

Reservdelar

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

1

Använd inte svivelskarvkoppling för blandningsinloppet.

Använd rörgängad hona.

XM_B_ _ modeller

92

91

7

15 (fästs vid 317)

94

1

5

95

8

XM1, XM2,

XM3, XM4

Modeller

31

126

58

107 (fästs vid 325)

145

102

56

55

53

54

16

55

60, 61

58 59 1 65 62

63

64

28

100

101

58 3A0363M

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

14

17, 19, 20

7

18

108

15

32

12

14

11

13 2a

2

4

3

128

104

107

144

143

103

105

138

134

131

133

132

106

129

142

126

66 eller 67

140

6

7

115

53

53

116

117, 118, 119

53

54

XM_B_ _ och XM_E_ _

Modeller

3A0363M

90, 127

139

141

83

86

88

85 84

76

52

76

87

80

XM5, XM6,

XM7, XM8

Modeller

81

82

80

152

100

153

154

93

16

89

59

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

22

113

114

120

121

122

135

21 27

23

30

29

24

51

24

53

69

70

68

137

38

33

34

23

96

58

115

60 3A0363M

Gemensamma reservdelar

3A0363M

Reservdelar

10

2

1

4

8

4

3

1

1

8

1

2

8

2

1

1

1

1

2

1

1

3

Ref.

Komponent Beskrivning

58

59

60

61

62

63

64

65

75  206995

95

96

101  114593

103

104

105

106

107

113

114

115

120

121

117666

100028

115901

122 109025

124 

125  162449

128 257150

129 101712

131 15H392

132 244819

133 244820

134 197340

135 113796

136  114958

137  054760

138

139

140

141

142

143

144

H73825

15B729

15E592

248927

150287

H72510

XTR704

162024

15U655

15U654

257463

256169

112395

248208

256561

111799

256421

181073

116935

100081

157350

145 15T258

146  159239

147  16A004

SLANG, med kopplingar;

3/8-18 npsm; 7,6 m (25 ft)

KOPPLING;

3/8-18 npsm x 3/8-18 npt

BLANDARHUS

BLANDARSATS, insats; paket med 25 st.

KOPPLING;

1/4-18 npsm x 3/8-18 npt

SLANG, med kopplingar;

1/4-18 npsm; 3,1 m (10 ft)

PISTOL

KOPPLING; 3/8-18 npt x 3/8-18 npt

TSL; 1 kv.

ETIKETT, märk-

ETIKETT, märk-

RATT

LÖSNINGSMEDELSPUMP,

Merkur; se handbok 312794

PUMPPLATTA, lösningsmedel

SKRUV, sexkanthuvud, med fläns

LÅSSKRUV, flänsat huvud

SLANG, med kopplingar,

1,2 m (4 ft)

ANSLUTNING, jord

LÅSBRICKA

KANT

JORDLEDNINGSENHET

ELLEDNING; koppar

ANSLUTNINGSRING

ETIKETT, tryckreglage

NIPPEL, förminskning; 1/2 x 1/4 npt

STAG, styr-

MUTTER, lås

STÅNGADAPTER

KOPPLING, anordning

HÅRNÅLSKLÄMMA med snöre

KÅPA, koppling

SKRUV, med fläns, sexkanthd

SPÄNNBAND

RÖR, polyuretan, svart;

1,1 m (3,5 ft)

FÄSTPLATTA, lösningsmedelspump

BULT, sexkanthd

HÄVERTSLANGENHET

INTAGSSIL

SKRUV

BUSSNING, rör

ADAPTER, 3/8 npt x 1/4 npt

VERKTYG, skruvnyckel, Xtreme

NIPPEL, förminskning, 1/2 x 3/8 npt

FLASH DRIVE, USB; 4 GB

Antal

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

2

6

2

2

6

1

2

10

-

2

1

 Ytterligare etiketter, skyltar och kort för fara och varning kan beställas kostnadsfritt.

 Ej med i skiss.

 Ej monterade.

61

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell

XM1_ _ _ och XM2_ _ _ Models

XM-50 flerkomponentsspruta spruta, modeller

84

85

86

87

80

81

82

83

88

89

69

70

76

77

Ref.

Komponent Beskrivning

52

66

67

117623

L250C4

L250C3

L220C4

L220C3

15H652

15H654

121295

LOCKMUTTER

NEDRE, A-sida; se handbok 311762

NEDRE, A-sida (utan filter); se handbok 311762

NEDRE, B-sida; se handbok 311762

NEDRE, B-sida (utan filter); se handbok 311762

ETIKETT, motor, A-sida

ETIKETT, motor, B-sida

INSEXBULT

ETIKETT, system

XM1A00 XM1B00 XM1C00 XM1D00 XM1E00 XM2A00 XM2B00 XM2C00 XM2D00 XM2E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2 2

1

2

1

2 2 2 2

1

2

1

2 158491

100361

15R529

156684

121139

15J594

15J916

15R380

255747

24A034

NIPPEL; 1/2 npt

PLUGG, rör

BLOCK, vätskedistribution

KOPPLING, adapter

O-RING; PTFE

HUS, kontrollventil

HANDTAG, blått

HANDTAG, grönt

PATRON, ventil

VAGN, fristående blandningsrör

90

91

92

245869

245863

256540

113796

VÄRMARE, färg

1

2

1

5

2

1 1

2

1 1

2

1

5

2

1 1

2

1

93

94

100 

111801

113498

222200

102  156849

108

112

116† 158683

117

118

119

126

127

15T967

116171

122032

H42506

100527

KOPPLINGSBOX

SKRUV, med fläns, sexkanthd

BULT, sexkanthd

SÄKERHETSVENTIL;

1,76 MPa (7,6 bar, 110 psi)

STRYPVENTIL

RÖR, nippel; 3/8 npt

ETIKETT, XM50

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till

USB; hona B/hona B

VINKEL, 90 grader

VÄRMARKABEL

BUSSNING, avlastnings-

LEDNINGSMUTTER

SLANG, med kopplingar,

31,5 MPa (315 bar, 4500 psi)

BRICKA

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

4

1

8

1

2

2

1

1

2

2

2

4

1

8

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

8

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

4

1

8

1

2

2

1

1

2

2

2

4

1

8

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

8

62 3A0363M

Reservdelar

XM1_ _ _ och XM2_ _ _ modeller (forts.)

XM-50 flerkomponentsspruta spruta, modeller

Ref.

Komponent Beskrivning

128  224458

152 162505

153

154

155

155699

159239

164672

PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

SKARVKOPPLING, svivel;

3/8 hane x 1/2 hona npt

VINKEL, nippel; 3/8-18 npt

NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

ADAPTER

XM1A00 XM1B00 XM1C00 XM1D00 XM1E00 XM2A00 XM2B00 XM2C00 XM2D00 XM2E00

1 1 1 1 1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en icke uppvärmd spruta.

 Ej med i skiss.

 Ej monterade.

3A0363M 63

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell XM3_ _ _ och XM4_ _ _

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

100

102

108

Ref. Komponent Beskrivning

52 117623

66 L180C4

67

69

70

76

77

L180C3

L145C4

L145C3

15H107

15J692

121295

LOCKMUTTER

NEDRE, A-sida; se handbok 311762

NEDRE, A-sida (utan filter); se handbok 311762

NEDRE, B-sida; se handbok 311762

NEDRE, B-sida (utan filter); se handbok 311762

ETIKETT, motor, A-sida

ETIKETT, motor, B-sida

INSEXBULT

ETIKETT, system

XM3A00 XM3B00 XM3C00 XM3D00 XM3E00 XM4A00 XM4B00 XM4C00 XM4D00 XM4E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2 2

1

2

1

2 2 2 2

1

2

1

2 80 158491

81 100361

82 15R529

83 156684

84 121139

85 15J594

86 15J916

87 15R380

88 255747

89 24A034

NIPPEL; 1/2 npt

PLUGG, rör

BLOCK, vätskedistribution

KOPPLING, adapter

O-RING; PTFE

HUS, kontrollventil

HANDTAG, blått

HANDTAG, grönt

PATRON, ventil

VAGN, fristående blandningsrör

VÄRMARE, färg 2 2 2 2 90 245869

245863

91 256540

92 113796 1

1

5 1 1

2

1 1

1

5 1 1

2

1

93

94

111801

116643

222200

KOPPLINGSBOX

SKRUV, med fläns, sexkanthd

BULT, sexkanthd

SÄKERHETSVENTIL;

0,63 MPa (6,3 bar, 90 psi)

STRYPVENTIL

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

156849 RÖR, nippel; 3/8 npt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

112

116† 158683

ETIKETT, XM50

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till

USB; hona B/hona B

VINKEL, 90 grader

1

1

1

1

2

1

1

2

1 1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1 1

2

64 3A0363M

Reservdelar

Ref. Komponent Beskrivning

117 15T967

118 116171

119 122032

126 H42506

127 100527

VÄRMARKABEL

BUSSNING, avlastnings-

LEDNINGSMUTTER

SLANG, med kopplingar,

31,5 MPa (315 bar, 4500 psi)

BRICKA

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM3A00 XM3B00 XM3C00 XM3D00 XM3E00 XM4A00 XM4B00 XM4C00 XM4D00 XM4E00

1

2

2

4

1

2

2

4

1 1 1 1

2

2

4

1

2

2

4

1 1 1

8 8 8 8 8 8

3A0363M 65

Reservdelar

XM3_ _ _ och XM4_ _ _ modeller (forts.)

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

Ref.

Komponent Beskrivning

128  224458

152 162505

153

154

155

155699

159239

164672

PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

SKARVKOPPLING, svivel;

3/8 hane x 1/2 hona npt

VINKEL, nippel; 3/8-18 npt

NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

ADAPTER

XM3A00 XM3B00 XM3C00 XM3D00 XM3E00 XM4A00 XM4B00 XM4C00 XM4D00 XM4E00

1 1 1 1 1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en icke uppvärmd spruta.

 Ej med i skiss.

 Ej monterade.

66 3A0363M

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell XM5_ _ _ och XM6_ _ _

Ref. Komponent Beskrivning

52 117623

66 L250C4

LOCKMUTTER

NEDRE, A-sida; se handbok 311762

L250C3

67 L220C4

L220C3

69 15H652

70 15H654

76 121295

77

80

81

82

86

87

88

89

158491

100361

15R529

83 156684

84 121139

85 15J594

15J916

15R380

255747

24A034

NEDRE, B-sida; se handbok 311762

ETIKETT, motor, A-sida

ETIKETT, motor, B-sida

INSEXBULT

ETIKETT, system

NIPPEL; 1/2 npt

PLUGG, rör

BLOCK, vätskedistribution

KOPPLING, adapter

O-RING; PTFE

HUS, kontrollventil

HANDTAG, blått

HANDTAG, grönt

PATRON, ventil

VAGN, fristående blandningsrör

VÄRMARE, färg

2

2

2

2

4

2

2

1

1

1

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM5A00 XM5B00 XM5C00 XM5D00 XM5E00 XM6A00 XM6B00 XM6C00 XM6D00 XM6E00

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

8

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2 2 2 2 90 245869

245863

91 256540

92 113796

93 111801

94 113498

100

102

108

222200

156849

KOPPLINGSBOX

SKRUV, med fläns, sexkanthd

BULT, sexkanthd

SÄKERHETSVENTIL;

1,76 MPa (7,6 bar, 110 psi)

STRYPVENTIL

1

8

1

3

3

1

1

5

8

1

3

3

1

1

8

1

3

3

1

1

8

1

3

3

1

2

1

8

1

3

3

1

1

8

1

3

3

1

1

5

8

1

3

3

1

1

8

1

3

3

1

1

8

1

3

3

1

2

3

1

112

116† 158683

117 15T967

118 116171

119 122032

126 H42506

127 100527

RÖR, nippel; 3/8 npt

ETIKETT, XM50

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till

USB; hona B/hona B

VINKEL, 90 grader

VÄRMARKABEL

BUSSNING, avlastnings-

LEDNINGSMUTTER

SLANG, med kopplingar,

31,5 MPa (315 bar, 4500 psi)

BRICKA

1 1

2

2

2

4

8

1

2

2

2

4

8

2

8

1 1

2

2

2

4

8

1

2

2

2

4

8

1

8

1

3

2

8

3A0363M 67

Reservdelar

Modell XM5_ _ _ och XM6_ _ _

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

Ref.

Komponent Beskrivning

128  224458

152 162505

153

154

155

155699

159239

164672

PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

SKARVKOPPLING, svivel;

3/8 hane x 1/2 hona npt

VINKEL, nippel; 3/8-18 npt

NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

ADAPTER

XM5A00 XM5B00 XM5C00 XM5D00 XM5E00 XM6A00 XM6B00 XM6C00 XM6D00 XM6E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en icke uppvärmd spruta.

 Ej med i skiss.

 Ej monterade.

 Montera fristående strypventil.

68 3A0363M

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell XM7_ _ _ och XM8_ _ _

Ref.

Komponent Beskrivning

52

66

117623

L180C4

LOCKMUTTER

NEDRE, A-sida; se handbok 311762

67

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

69

70

76

77

L180C3

L145C4

L145C3

15H107

15J692

121295

158491

100361

15R529

156684

121139

15J594

15J916

15R380

255747

24A034

NEDRE, B-sida; se handbok 311762

ETIKETT, motor, A-sida

ETIKETT, motor, B-sida

INSEXBULT

ETIKETT, system

NIPPEL; 1/2 npt

PLUGG, rör

BLOCK, vätskedistribution

KOPPLING, adapter

O-RING; PTFE

HUS, kontrollventil

HANDTAG, blått

HANDTAG, grönt

PATRON, ventil

VAGN, fristående blandningsrör

VÄRMARE, färg

2

2

2

2

4

2

2

1

1

1

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM7A00 XM7B00 XM7C00 XM7D00 XM7E00 XM8A00 XM8B00 XM8C00 XM8D00 XM8E00

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

8

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

8

1

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

2 2 2 2 90

91

92

245869

245863

256540

113796

93

94

111801

116643

100  222200

102  156849

108

112

116† 158683

117 15T967

118 116171

119 122032

126 H42506

127 100527

KOPPLINGSBOX

SKRUV, med fläns, sexkanthd

BULT, sexkanthd

SÄKERHETSVENTIL;

0,63 MPa (6,3 bar, 90 psi)

STRYPVENTIL

RÖR, nippel; 3/8 npt

ETIKETT, XM50

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till

USB; hona B/hona B

VINKEL, 90 grader

VÄRMARKABEL

BUSSNING, avlastnings-

LEDNINGSMUTTER

SLANG, med kopplingar,

31,5 MPa (315 bar, 4500 psi)

BRICKA

1

8

1

3

3

1

1

1

5

8

1

3

3

1

1

2

2

2

4

8

1

8

1

3

3

1

1

2

2

2

4

8

1

8

1

3

3

1

2

1

8

1

3

3

1

2

8

1

8

1

3

3

1

1

1

5

8

1

3

3

1

1

2

2

2

4

8

1

8

1

3

3

1

1

2

2

2

4

8

1

8

1

3

3

1

2

1

2

8

1

8

1

3

3

3A0363M 69

Reservdelar

Modell XM7_ _ _ och XM8_ _ _

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

Ref.

Komponent Beskrivning

128  224458

152 162505

153

154

155

155699

159239

164672

PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

SKARVKOPPLING, svivel;

3/8 hane x 1/2 hona npt

VINKEL, nippel; 3/8-18 npt

NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

ADAPTER

XM7A00 XM7B00 XM7C00 XM7D00 XM7E00 XM8A00 XM8B00 XM8C00 XM8D00 XM8E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en icke uppvärmd spruta.

 Ej med i skiss.

 Ej monterade.

 Montera fristående strypventil.

70 3A0363M

Reservdelar

Styrbox (255771), reservdelar

Trycklufts- och elströmsversion

204g

204a, 204d

236

214

251

223

202

203

220

222

202

235

242

209

207

243

232 238

239

204b

201

243

227

232

226

204f

204h

204e

241

221

237

238

204c

240

244

245

208

226

201

243

230

228

229

215

210

242

233

234

217

226

224, 225

246

219c

Ref.

Komponent Beskrivning

201

202

203† 262641

204 z z

204b

257484

204a 15M483

204c 288997

204d 255727

204e 277463

204f 113768

204g 15R458

 204h 15W958

STYRBOX

ETIKETT, displayreglage

SATS, reserv, USB; inkluderar

219 och 206

MODUL, display, sats

SKYDDSMEMBRAN, display

(ant. 10)

SKRUV, platt huvud; #6 x 22 mm

(7/8 tum)

FODRAL, bakre, displaymodul,

IS-version

FODRAL, främre, datamodul

KÅPA, låg nivå, display

SKRUV, insex, platt huvud

PACKNING, reglage, främre panel

ETIKETT, varning, batteri

Antal

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1 ti18050a

Ref.

Komponent Beskrivning

205† 262642

206

207†

208

209

209a 121636

209b 15A789

209c 15A799

210

16A265

262643

256555

106084

214 15R379

215

216  15B056

217 122000

SATS, reserv, display; inkluderar

204 och 206

POLLETT, programvara

SATS, reserv, FCM; inkluderar 218 och 206

SKRUV, platt huvud

SOLENOIDMODUL, IS-version

SOLENOIDVENTIL, din-koppling

SOLENOIDPACKNING, utlopp

SOLENOIDPACKNING, inlopp/utblås

MASKINSKRUV, platt huvud

STYRBOXPACKNING

ETIKETT

ETIKETT, luftmotor/doseringsventil

LARM, panelmontering

Antal

1

1

1

4

1

4

1

1

2

1

1

1

1

3A0363M 71

Reservdelar

222 121619

223 121617

223a  123412

224 117745

225 117625

226 113505

227 15B090

228 558685

229 15R343

230 065213

231  172953

232 120493

233 15H189

234 15G816

235 110637

236 15R325

237 120494

238 120495

239 15M974

240 15M975

241 15M976

242 15M977

243 121988

244 195875

245 102063

246 15U542

251 

15X214

15X393

252  122829

Ref.

Komponent Beskrivning

218 z 255920

219 z 257088

219a 289899 z 219b 289900

219c 277674

220 121618

221 15R324

VÄTSKEREGLAGEMODUL

USB-ENHETSMODUL

BASPLATTA

USB-MODUL

LUCKMODUL

STARTKNAPP, tryckknapp, grön

USB-KABLAGE, plugg/skott;

0,8 m (32 tum)

STOPPKNAPP, tryckknapp, röd

TÄNDNINGSLÅS, 2 lägen, reglage

NYCKEL, extra (par)

BUSSNING, avlastnings-

LÅSMUTTER

MUTTER, keps, sexkanthuvud

LEDNING, jord, dörr

LÅSBRICKA, utvändig

KLÄMMA, jordning, el

KOPPARLEDNING, el

ETIKETT, märk,

MONTERINGSREGEL

STÖVEL, ledning går igenom

KÅPA, platta, ledning

MASKINSKRUV, platt huvud

DAMMKÅPA, skott behållare

BLOCK, strömbrytare, n.o.

BLOCK, strömbrytare, n.c.

KABLAGE, tändningslås

KABLAGE, start/larm

KABLAGE, stopp

KABLAGE, solenoid

RETAINER, ledningskablage

MASKINSKRUV, platt huvud

LÅSBRICKA

MOTORKABEL

ETIKETT, varnings-, USB

Engelska

Alla språk

LEDNING; 0,2 m (0,75 ft.)

Antal

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

3

1

3

2

1

1

6

1

1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

 Ytterligare etiketter, skyltar och kort för fara och varning kan beställas kostnadsfritt.

 Ej med i skiss.

Elektroniska baskomponenter har inte XM-specifik programvara installerad. Använd därför programvaruuppgraderingspollet (206) för att installera programvaran före användning.

† Inkluderar programvarupollet (206) och anvisningsblad.

72 3A0363M

Reservdelar

Styrbox eluttagsalternativ

Generatorenhet

262, 263

260

261

265

Ref.

260

261

262

265

266

267

268

Komponent Beskrivning

15B090

100284

102063

263 110637

264  C12508

255728

15V778

15V782

15V783

LEDNING, jord, dörr

MUTTER, sexkant

LÅSBRICKA; kolstål

MASKINSKRUV, platt huvud

RÖR, runt, nylon 1,5 m (5,0 ft)

GENERATORMODUL; se sidan 79

CAN-KABEL, IS, hona B/hona B;

0,5 m (20 tum)

CAN-KABEL, IS, hane B/hona B;

0,5 m (20 tum)

CAN-KABEL, IS, hona A/hane B;

1 m (39 tum)

Antal

1

5

1

1

1

1

1

1

263 r_256991_313293_7a

Montering, luftregulator

Kabelanslutningar för generatorenhet

282

276

266

267

277

279

278

281

280 r_256991_313293_1a

Ref.

Komponent Beskrivning

276 156971

277 115243

278 112307

279

280

281

282

15W017

115841

104655

156823

NIPPEL; kort 2 x 1/4-18 npt

REGULATOR, luft, 1/4 npt

VINKEL; 90 gr.;

1/8 npt(f) x 1/8 npt(m); kolstål

SÄKERHETSVENTIL, regulator

RÖRVINKEL, svivel, hane; 1/4 npt

MÄTARE, lufttryck

SVIVELKOPPLING; 2 x 1/4-18 npt

Antal

1

1

1

1

1

1

1

268 r_256991_313293_9

3A0363M 73

Reservdelar

Vägguttagsenhet

r_256991_313293_3a1

273

270

273

263

Kabelanslutningar för vägguttagsenhet

262

260

271

272

Ref.

Komponent Beskrivning

262 102063

263 110637

266 15V778

270 15V747

271 115306

272 

272a  15X407

272b  15Y685

195551

242001

242005

273 100035

274 15V779

LÅSBRICKA; kolstål

MASKINSKRUV, platt huvud

CAN-KABEL, IS, hona B/hona B;

0,5 m (20 tum)

NÄTAGGREGAT; 24V, 2,5A, 60W

FILTER, nätaggregat

ELKABEL, styrbox

ELKABEL, US-plugg

SLADD; 240V, 10A, IEC320

RETAINER, adapter, sladd

SLADDSATS, adapter, Europa

SLADDSATS, adapter, Australien

MASKINSKRUV, platt huvud

CAN-KABEL, IS, hona B/hona B;

1 m (39,4 tum)

Antal

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

 Endast på XM_A_ _-modeller.

 Ej med i skiss.

266

74

274 r_256991_313293_10

3A0363M

Reservdelar

Luftstyrningsmodul (255761), reservdelar

326

317

307

313

303

316 344

308

310

311

Ref. 94

345

342

312

309

315

336

332

337

332

329

319 338

335

317

313

346 347

318

330

325

327

328

333

335

329

334

340

331

327 318

Ref.

Komponent Beskrivning

303 157350

304 108307

306 101689

307 117346

308 114316

309* 114109

310

311

312

313

315

316

317

318

319

320

321

322

325

326

327

328

329

158962

116643

100721

119992

156589

113911

160327

15T119

15R437

121432

115942

116513

121457

121424

100451

114151

NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

RÖRVINKEL; hane

TRYCKLUFTMANOMETER

KULVENTIL, avluftande

VINKEL, hane, svängtapp

VINKEL, hane, svängtapp; rör 1/4 OD

VINKEL, nippel; 1/4(f) x 1/8(m)

SÄKERHETSVENTIL, luft

PLUGG, rör

NIPPEL, rör, 3/4 x 3/4 npt

ADAPTER, skarvkoppling; 90 gr.

Manometer, tryckluft

ADAPTER, skarvkoppling; 90 gr.

ETIKETT, regulator

FÄSTE, tryckluftsreglage

ADAPTERFÄSTE, tryckluftsreglage

MASKINSKRUV, sexkant platt huvud

MUTTER, sexkant, huvud med flänsar

TRYCKLUFTREGULATOR

KULVENTIL, tryckluft, panelmonterad

MANOMETER, panelmonterad

3,8 cm (1,5 tum)

KOPPLING

VINKEL, hane, svängtapp

Antal

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

3

2

1

1

2

4

1

2

1

1

1

333

306

321

320

343

342

322

304

341

Ref.

Komponent Beskrivning

330 100264

331 116514

332 054760

333

334

335

336

337

100840

162453

114114

114128

338 164259

340  122336

341  113440

342  113431

343  113442

344  15R488

344a 123454

345  15R487

346  15R486

347  15R485

MASKINSKRUV, platt huvud

MUTTER, reglage

RÖR, polyuretan, runt, svart;

3,17 cm (1,25 tum)

RÖR, polyuretan, runt,

18,29 cm (0,6 ft.)

Rörvinkel

FÄSTE; 1/4 npsm x 1/4 npt

VINKEL, hane, svängtapp

VINKEL, hane, svängtapp

RÖRVINKEL

PANELMUTTER, regulator

ADAPTER

SNABBKLÄMMA

BLOCK, port

REGULATOR

FILTERINSATS; 5 mikron

REGULATOR

LJUDDÄMPARE

STYRLUFTVENTIL, dubbel

 Delar i tryckluftsreglagesats 255772

(beställs separat).

* Tidiga modeller använde 114469 för 5/32-rör.

Antal

2

1

-

-

1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

2

3A0363M 75

Reservdelar

Kopplingsbox (256540), reservdelar

417

415

422

432

419

430

431

426

405

427

432

401

431

402

435

416

425

430

433

422

434

410

420

417

413

414

439

412

411

407

437

427

419

421

404

403

Ref.

Komponent Beskrivning

401

402 117545

403 117564

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

419

420

117553

15U423

255047

255048

116171

117745

117625

15U543

15U544

117666

115942

255045

255050

BEHÅLLARE, el

RATT, operatörs urkoppling

STRÖMBRYTARE, urkoppling;

100A

STRÖMBRYTARE, urkoppling, fasexpansion; 100A

STRÖMBRYTARE; 25A

BUSSNING, avlastnings-,

M40 gängor

MUTTER, avlastnings-,

M40 gängor

BUSSNING, avlastnings-

BUSSNING, avlastnings-

LÅSMUTTER

PLUGG, hål; 22 mm (7/8 tum)

PLUGG, hål; 28,5 mm (1 1/8 tum)

ANSLUTNING, jord

MUTTER, sexkant, huvud med flänsar

MONTERINGSSKENA, 76,2 mm

(3 tum)

MONTERINGSSKENA

BLOCK, stopplint

KÅPA, ände

SÄKERHETSBRYTARE; 25A

Antal

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

1

4

3

1

1

1

1

2

1

408

409 406 r_312359_313289_38

Ref.

Komponent Beskrivning

421 121623

422 120570

425

426 117679

427 120573

428  15U954

430 113505

431 15U662

432

433

434 112948

435 100166

436  15R344

437  196548

438 

439 558685

SÄKERHETSBRYTARE; 10A

BLOCK, terminal

BAR, elbuss, 6 stift

KOPPLING, elfäste

BRYGGA, kontakt

KABLAGE, kopplingsbox

MUTTER, keps, sexkanthuvud

ETIKETT, märk-

BLOCKMARKERING, anslutning

BLOCKMARKERING, anslutning

SKRUV, maskinhuvud

MUTTER, hel sexkant

ETIKETT, identifikation, ledningar

VARNINGSETIKETT

LEDNINGSSCHEMA

BRICKA, 1/4 yttre

Antal

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

2

1

1

2

3

5

 Ytterligare etiketter, skyltar och kort för fara och varning kan beställas kostnadsfritt.

 Ej med i skiss.

76 3A0363M

Reservdelar

Montering av vätskereglage, reservdelar

501

507

505

504

509

502

Ref. 338

506

512

513

Ref. 125 503 r_313289_68e

508

510

504

511 r_312359_313289_37

Ref.

Komponent Beskrivning

501  255478

502‡ 245143

503  15R381

DOSERINGSVENTIL

PROVVENTIL

VENTILHANDTAG, återcirkulation

504

505

506

507

* 255747

15J594

505a 121139

15R347

15M669

507a 121399

508  255684

509 

510  214037

(svart)

VENTILPATRON, kontroll

VENTILHUS, kontroll

O-RING, ventil; PTFE

GIVARE, RTD

VÄTSKEGIVARE, tryck

O-RING, tryckgivare

BLANDNINGSRÖRSENHET

STRYPVENTILSENHET

VENTILENHET FÖR

511

512

513

15T072

15T071

LÖSNINGSMEDEL, avstängning

VENTILHANDTAG, blandningsrör

(blått och grönt)

KABELFÄSTE

KOPPLING, thermowell

Antal

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

4

2

 Se handbok 313342 för doseringsventil för mer information.

‡ Se handbok 311762 för Xtreme kolvpumpar för mer information. Reservdelssats 245145 går att beställa.

 Se handbok 313343 för avstängningskontrollventil vid allvarligt högt flöde för mer information.

 Se handbok 312749 för XM blandningsrörssats för mer information och reservdelsnummer.

* Tätningssats 256239 går att beställa.

3A0363M 77

Reservdelar

Blandningsrör för luftinlopp

(255762), reservdelar

617

616

611

616

607

613

617

616

611

611

602

609

601

610

602

604

605

Ref.

Komponent Beskrivning

601 207675

602 119992

603 15E145

604 117628

604a  106204

605 122327

606 113218

607 157785

608 156172

609 100509

610 114234

611 155699

614 166590

616 157350

617 115781

LUFTFÖRDELARE

RÖR, NIPPEL, 3/4 x 3/4 npt

LUFTFÖRDELARE, distribution

LUFTFILTER, automatisk dränering; 3/4 npt

FILTERINSATS; 3/4 npt

RÖRVINKEL; hane

KULVENTIL, avluftande

SVIVEL

KOPPLING, svängtapp

PLUGG, rör

PLUGG, sexkanthuvud

RÖRVINKEL

RÖRVINKEL

ADAPTER

LOCKPLUGG

 Ej med i skiss.

Antal

1

1

1

2

3

1

3

2

1

1

1

1

1

1

606

608

614 r_xm1a00_312359_313289_21a

78 3A0363M

Generatormodul (255728), reservdelar

707

708

710

702

703

701 r_255278_313289a

706

708

711

701

704

705

Reservdelar

Ref.

Komponent Beskrivning

701

702

703

704 257147

705

706 122161

707  15R337

708 114380

709  C12508

710 122848

711  172953

HUS, övre och undre

PACKNING, stagad, intern

PACKNING, hus

TURBIN

TAVLA, enhet

KOPPLING, luft

ETIKETT, varning

INSEXBULT

RÖR, nylon 61 cm (2 ft.)

KOPPLING, luft

ETIKETT, jordning

 Ytterligare etiketter, skyltar och kort för fara och varning kan beställas kostnadsfritt.

 Ej med i skiss.

Antal

1

7

1

1

1

1

1

1

-

1

1

3A0363M 79

Reservdelar

Referenser, reparation och reservdelar

ANM:

Reservdelsnummer och underordnade enheter kan ändras. Se www.graco.com för aktuella reservdelsnummer och handböcker.

Komponent

245145

121139

121399

256238

551387

114434

185416

121410

15T630

214037

106204

257147

206995

255747

256239

223016

16A004

15M483

121636

123412

123454

234098

234131

245143

L220C4

244902

244852

L145C4

244900

244850

224458

224459

244895

262484

262483

15T258

257055

NXT600

NXT135

NXT136

256893

262478

248927

XTR704

XHD001

XHDxxx

L250C4

244903

244853

L180C4

244901

244851

Ref.

508d

508e

508f

510

604a

704

502a

505b

507b

508a

508b

508c

209a

223a

344a

501a

501b

502

75

88

88a

100a

147

204a

67a

67a

67b

67b

67b

72

67

67

67

67

67

67

66

66

66

66

66

66

2a

60

61

2

2

2

2

64

64a

64b

Beskrivning

NXT-motor m/linjär givare

Reservdelssats för motortätning

Reservdelssats för luftventilstätning

Reservdelssats för luftventil

Linjär givare

Blandarhus, ingen blandare; 12,7 mm (1/2 tum) ID, 3/8 nptm

Omrörningspinnar; 12,7 mm (1/2 tum) x 12 insats, paket med 25 st.

XTR sprutpistol; 50,75 MPa (507,5 bar, 7250 psi); inkluderar 519 RAC munstycke

RAC-skydd, hus, extra

RAC-munstycke, tätning, packning, x anger munstyckesstorlek

Xtreme kolvpump L250C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

Xtreme kolvpump L180C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

Xtreme kolvpump L220C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

Xtreme kolvpump L145C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

Filternät; 30 nät, paket med 2 st. (extra)

Filternät; 60 nät, paket med 2 st. (extra)

Filter-O-ringar; PTFE, paket med 10 st. (tunna)

Filter-O-ringar; paket med 10 (medel), PTFE

Filter-O-ringar; PTFE, paket med 10 st. (tjocka)

Skruvnyckel, Xtreme-pump

TSL; kvartsflaska

Patron, cirkulation, avstängning, blandningsrörsventiler

Tätningssats för patronventiler

Reservdelssats för b/p strypventil

Flash drive för USB-nerladdning; 4 GB

Membranskydd, paket med 10 st.

Solenoidventil, individuell utbytesventil med DIN

Extranyckel; ett par

Reglagefilter; 5 mikron, utbytesinsats

Tätningssats; inkluderar mjuka delar, gammal och ny doseringsventil

Återuppbyggnadssats; inkluderar tätningar, skaft, säte och luftfjäder

Provventil; komplett ventil

Reservdelssats för ventil; inkluderar O-ringar, kula, säte, klämma

Cirkulationsventilstätning; O-ring, -210, PTFE

Givartätning; O-ring, -012, lösningsmedelsresistent gummi

Reservdelssats; inkluderar tätningar, kulor, säten, avstängningsskaft

Vätskemanometer, bottenmontering; 70 MPa (690 bar, 10 000 psi)

Vätskemanometer, baksidesmontering; 70 MPa (690 bar, 10 000 psi)

Sil för B-sida; 40 nät (använd verktyg 15T630)

O-ring för sil; PTFE, -113, silhållare

Silverktyg (tryck in 121410 O-ring + stäng av u-cup)

Spolningsventil, kula; 1/4 npt(m) PTFE

Huvudluftfilter, insats (passar 3/4 npt luftfilter)

Turbinpatron (passar 255728 XM eller Xtreme Mix)

Antal Del av enhet

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

4

1

1

2

2

2

1

4-6

4-6

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

System

Avstängning/kontroll

Avstängning/kontroll

System

Kontroll

Kontroll

Kontroll

Reglage

Tryckluftreglage;

Doseringsventil

Doseringsventil

Doseringsventil

Doseringsventil

Doseringsventil

Doseringsventil

Blandningsrör

Blandningsrör

Blandningsrör

Blandningsrör

Blandningsrör

Blandningsrör

Blandningsrör

Tryckluftsreglering

Kontroll

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

System

System

System

System

System

XM50 “A” pump

XM50 “A” pump

XM50 “A” pump

XM70 “A” pump

XM70 “A” pump

XM70 “A” pump

XM50 “B” pump

XM50 “B” pump

XM50 “B” pump

XM70 “B” pump

XM70 “B” pump

XM70 “B” pump

Pump

Pump

Pump

Pump

Pump

System

80 3A0363M

Tillbehör och satser

Tillbehör och satser

Alla tillbehör och satser är inte godkända för användning i farliga miljöer. Se separata handböcker för tillbehör och satser för information om godkännanden.

75,71 l (20 gal.) fathållarsats, 255963

En komplett 75,71 l (20 gal.) fathållare med dubbla väggar. Se handbok 312747 för mer information.

Fathållarvärmarsats (240V), 256257

För uppvärmning av vätska i 75,71 l (20 gal.) fathållare.

Se handbok 312747 för mer information.

Universell vätskeinloppssats för fathållare, 256170

För att ansluta vilken som helst av de fyra nedre modellerna som medföljer XM-sprutor till en

75,71 l (20 gal.) fathållare. Se handbok 312747 för mer information.

Universell fathållarmonteringssats, 256259

För att montera en 75,71 l (20 gal.) fathållare vid sidan eller baksidan av en XM-spruta. Se handbok 312747 för mer information.

Twistork skakarsats, 256274

För att blanda trögflytande material i en 75,71 l (20 gal.) fathållare. Se handbok 312769 för mer information.

T2 inmatningspumpsats, 256275

För att mata in trögflytande material från en

75,71 l (20 gal.) fathållare till en XM-spruta.

Se handbok 312769 för mer information.

5:1 inmatningspumpsats, 256276

För att mata in trögflytande material från en

75,71 l (20 gal.) fathållare till en XM-spruta.

Se handbok 312769 för mer information.

Sats med 26,5 l (7 gal.) fathållare och fäste,

256260 (Grön)

24N011 (

Blå

)

En 26,5 l (7 gal.) fathållare och monteringsfäste.

Monteras vid sidan eller baksidan av XM-sprutan.

Se handbok 406699 för mer information.

2:1 truminmatningssats, 256232

En T2 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l (55 gal.) trumma till en XM-spruta.

Se handbok 312769 för mer information.

5:1 truminmatningssats, 256255

En 5:1 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l (55 gal.) trumma till en XM-spruta.

Se handbok 312769 för mer information.

Fathållare/slang uppvärmningscirkulationssats, 256273

För cirkulation av uppvärmt vatten genom

75,71 l (20 gal.) fathållare, värmarslang och Viscon

HP-värmare. Se handbok 313259 för mer information.

Avfuktarsats, 256512

För användning med 75,71 l (20 gal.) fathållare.

Se handbok 406739 för mer information.

Gjutsats, 256262

För montering av gjutare på XM-sprutram. Se handbok

406690 för mer information.

3A0363M 81

Tillbehör och satser

Slangfästesats, 256263

För montering vid sidan, framsidan eller baksidan av XM-sprutramar. Se handbok 406691 för mer information.

Blandningsrörssats, 255684

Se handbok 312749 för mer information.

Sats med nedre sil och ventil, 256653

För att sila material från en inmatningspump till en

XM-sprutas vätskeinlopp. Se handbok 312770 för mer information.

Fristående blandningsrörs- och patronsats, 256980

För att ändra till en fristående blandningsrörssats med skydd. Se handbok 312749 för mer information.

Sats med eluttag för elektrisk uppvärmningsslang, 256876

För bevakning och kontroll av vätsketemperatur i lågspännings uppvärmningsslangar. Se handbok

313258 för mer information.

Strypventilsats, 24F284

För doseringsutlopp B på fristående blandningsrörmaskiner. Används för att konvertera tidiga XM-maskiner utan ventilen på B-utloppet.

Sats med 35 MPa (350 bar, 5000 psi) tvåkomponents uppvärmd huvudslang

Sats med elektrisk uppvärmningsslang för att lägga till ytterligare delar.

Komponent Beskrivning

248907

248908

Sats för uppvärmd slang;

1/4 tum ID x 3/8 tum ID; 15,2 m (50 ft.)

Sats för uppvärmd slang;

3/8 tum ID x 3/8 tum ID; 15,2 m (50 ft.)

10:1 truminmatningssats, 256433

För inmatning av mycket trögflytande material från en

208,2 l (55 gal.) trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Skruvnyckel för vätskebägare i Xtreme pump, 15T258

Skruvnyckel för filter i Xtreme-pump,

16G819

Stängnings-/Kontrollventilsats, 255278

För utbyte av avstängnings- eller kontrollventil.

Se handbok 313343 för mer information.

Generatoromvandlingssats, 256991

För att ändra XM-sprutans elförsörjning från vägguttag till från säker inkapslad generator. Se handbok 313293 för mer information.

82 3A0363M

Mått

Mått

Systemets mått utan fathållare

1003,3 mm

(39,5 tum)

1788,0 mm

(70,0 tum)

914,4 mm

(36,0 tum) r_xm1a00_312359_313289_12a

965,2 mm

39.5

) r_312359_313289_b_2

3A0363M 83

Mått

Systemets mått med fathållare

Två 75,71 liters (20 gal.) fathållare

Sidmonterad

Två 75,71 liters (20 gal.) fathållare

Bakmonterad

(Sedd uppifrån)

1371,6 mm

(54,0 tum)

2504,4 mm

98.6

)

1262,4 mm

(49,7 tum)

( 72.5

)

1841,5 mm

(72,5 tum)

( 43.1

)

1094,7 mm

(43,1 tum) r_312359_313289_b_3

1595,1 mm

(62,8 tum)

84

975,4 mm

(38,4 tum)

1427,5 mm

(56,2 tum) r_xm1a00_312359_313289_13a

3A0363M

Systemets mått med fathållare

En 75,71 liters (20 gal.) fathållare och en 26,5 liters (7 gal.) fathållare

1841,5 mm

72.5

)

1788,0 mm

(70,0 tum)

Mått

1094,7 mm

43.1

) ( 33.4

)

848,4 mm

(33,4 tum) r_312359_313289_b_5

(

2009,1 mm

(79,1 tum)

79.1

)

Två 26,5 liters (7 gal.) fathållare

1788,0 mm

(70,0 tum)

3A0363M

1516,4 mm

(59,7 tum)

848,4 mm

(33,4 tum) r_312359_313289_b_4

85

Tekniska data

Tekniska data

Blandningsförhållande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-10:1 (i steg om 0,1)

Toleransgräns för blandningsförhållande (före larm) . . . . +/- 5 %

Flödeshastigheter

Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,95 liter/min. (1 qt./min.)*

11,4 liter/min. (3 gal./min.)

Viskositetsområde vätska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-20 000 cps (tyngre viskositet kan blandas med hjälp av värme, cirkulation och/eller tryckmatning)

Vätskefiltrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 nät, (238 mikron) standard på pumputlopp (filterenhet medföljer inte alla modeller)

Luftintag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)

Vätskeinlopp utan matningssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/4 npt(m)

Maximalt vätsketryck för blandat material under drift

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,8 MPa (358 bar, 5200 psi)

43,5 MPa (435 bar, 6300 psi)

Maximal vätsketemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71°C (160°F)

Intervall matningslufttryck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35-1,0 MPa (3,5-10,3 bar, 50-150 psi)

Maximalt lufttryck till pump

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,74 MPa (7,4 bar, 105 psi)

0,60 MPa (6,0 bar, 85 psi)

Maximalt vätskeinloppstryck till pump . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 MPa (17 bar, 250 psi)

Maximal luftförbrukning vid 0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) i scfm (m

3

/min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,96 m

3

/min per lpm (70 scfm per gpm)

Omgivningstemperaturintervall

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0-57°C (32-135°F)

-1-71°C (30-160°F)

Miljöklassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Användning inom- och utomhus

Höjd upp till 4000 m

Maximal relativ fuktighet upp till 99 % upp till

54°C (130°F)

Föroreningsgrad (11)

Installationskategori (2)

Ljudtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 dBA vid 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Bullernivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dBA vid 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Delar som kommer i kontakt med vätskan

Sugrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renspola pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aluminium karbid, PTFE, rostfritt stål, UHMWPE

Slangar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pumpar (A och B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nylon kolstål, stållegering, kvaliteterna 303, 440 och 17-ph av rostfritt stål, förzinkning och förnickling, segjärn, volframkarbid, PTFE

Doserventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fördelningsrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kolstål, förzinkning, hårdmetall, polyetylen, läder kolstål, förzinkning, hårdmetall, rostfritt stål 302,

Blandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprutpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PTFE, UHMWPE hus av rostfritt stål med acetaldelar

Se handboken för sprutpistol

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se Mått, sidan 83.

Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basspruta (modell XM1A00 och XM5A00)

336,87 kg (742 lbs)

(Lägg ihop komponenternas vikt och bassprutans vikt för att få din modells vikt. Se komponenthandböcker.)

* Minimum flödeshastighet beror på materialet som sprutas och blandningsförmåga. Testa ditt material när det gäller flödeshastighet.

86 3A0363M

Tekniska data

3A0363M 87

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet, reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte

Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DEN HÄR GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT

SPECIFIKT SYFTE.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland följdskador, förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM

SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Information om Graco

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

OM DU VILL GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste

återförsäljare.

Telefonnummer: +612-623-6921 eller avgiftsfritt: +1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan meddelande.

Se www.graco.com/patents för patentinformation.

Översättning av originalanvisningar.

This manual contains Swedish. MM 313289

Gracos huvudkontor: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. Samtliga av Gracos tillverkningsplatser är registrerade hos ISO 9001.

www.graco.com

Revised 1 June 2012

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents