Graco 3A0363D, XM Plural-Component Sprayers, Repair-Parts Bruksanvisning

Add to my manuals
78 Pages

advertisement

Graco 3A0363D, XM Plural-Component Sprayers, Repair-Parts Bruksanvisning | Manualzz

Reparation - reservdelar

XM flerkomponentssprutor

3A0363D

SWE

För att spruta skyddande tvåkomponentsytbehandlingar med epoxy och uretan i brandfarliga och ej brandfarliga miljöer.

Endast för yrkesmässig användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla meddelanden och föreskrifter i den här handboken. Spara föreskrifterna.

Se sidan 7 för modellinformation och

myndighetsgodkännanden.

Se sidan 77 för maximalt arbetstryck.

2

Innehåll

Tillhörande handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Isocyanat-fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Självantändande material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuktkänslighet hos isocyanater . . . . . . . . . . . . . . 9

Komponenter A och B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Byte av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Före reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Korrekt sätt att lyfta sprutan . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Anvisningar för tryckavlastning . . . . . . . . . . . . . 12

Renspola innan utrustningen tas i drift . . . . . . . 13

Första spolningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Spolning av blandat material . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tömning och spolning av hela systemet

(ny spruta eller slutfört arbete) . . . . . . . . . . 16

Avstängning av hela systemet . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rengöringsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Larmdiagnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Återställning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Larmkoder och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Byte av luftfilterinsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Instrumentpanel/Styrbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tryckluftsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Montering av vätskereglage . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Givare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Pumpenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lösningsmedelspump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Vätskevärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Kopplingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 1) . . . . . . . . . . . . . . . 46

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 1) . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kopplingsschema för kopplingsbox . . . . . . . . . . . 52

Vätskevärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Fathållarvärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Styrbox (255771), reservdelar . . . . . . . . . . . . . . 62

Styrbox eluttagsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Luftstyrningsmodul (255761), Reservdelar . . . . 66

Kopplingsbox (256540), Reservdelar . . . . . . . . . 67

Montering av vätskereglage, Reservdelar . . . . . 68

Blandningsrör för luftinlopp (255762), reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Generatormodul (255728), Reservdelar . . . . . . 70

Referenser, reparation och reservdelar . . . . . . . 71

Tillbehör och satser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Systemets mått utan fathållare . . . . . . . . . . . . . . 74

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . . 75

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . . 76

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Graco-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3A0363D

Tillhörande handböcker

Tillhörande handböcker

Handböcker finns på www.graco.com.

Komponenthandböcker på engelska:

Handbok Beskrivning

312359 XM flerkomponentssprutor Drift

313292

311762

311328

312747

309524

312145

312769

312794

406699

Anvisningar för XM flerkomponents

OEM-sprutor - reservdelar

Xtreme

®

kolvpumpar

Handbok - reservdelar

Anvisningar för NXT

luftmotor - reservdelar

Kit med dubbel väggmonterad fathållare

Handbok - reservdelar

Anvisningar för Viscon

®

HP värmare - reservdelar

Anvisningar för sprutpistoler XTR

5 och

XTR

7 - reservdelar

Satser med matningspump och omrörare

Handbok - reservdelar

Merkur

®

pumpmontering

Handbok - reservdelar

Installationssats och anvisningar för

75,71 l fathållare - reservdelar

406739 Anvisningar för avfuktarsats - reservdelar

406740

Nivågivaradaptersats

Handbok - reservdelar

406690 Anvisningar för gjutsats - reservdelar

406691 Anvisningar slangrack - reservdelar

313258

313259

312770

312749

313293

313342

313343

Anvisningar för eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang - reservdelar

Anvisningar för fathållar- eller slangcirkulationssats - reservdelar

Sats med nedre sil och ventil

Handbok - reservdelar

Distributionsrörssats XM-blandning

Handbok - reservdelar

Växelströmsomvandlarsatser

Handbok - reservdelar

Reservdelssats för doseringsventil

Handbok - reservdelar

Anvisningar för reservdelssats för allvarlig driftsstoppskontroll vid högt flöde - reservdelar

Översättningar

Handboken för XM flerkomponentssprutor, reparation - reservdelar, finns på följande språk. Se följande tabell för specifika språk och reservdelsnummer.

Handbok Språk

3A0354 Kinesiska

3A0355 Holländska

3A0356 Franska

3A0357 Tyska

3A0358 Italienska

3A0359 Japanska

3A0360 Koreanska

3A0361 Ryska

3A0362 Spanska

3A0363 Svenska

3A0363D 3

4

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna föreskrifter och symbolen fara anger en specifik risk i samband med åtgärden. Referera till de här föreskrifterna. Dessutom finns i handboken produktspecifika föreskrifter där de är tillämpliga.

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Brandfarliga ångor från lösningsmedel och färg kan antändas eller explodera . För att undvika brand och explosion:

• Endast använda maskinen i välventilerade områden.

• Avlägsna gnistkällor, t. ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier

(risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Hålla arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Inte sätta i eller dra ut sladdar eller tända och släcka ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning på arbetsområdet. Studera avsnittet Jordning .

• Endast använda jordade slangar.

• Hålla pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.

• Omedelbart stänga av maskinen vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar.

Använd inte maskinen förrän du lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

• Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

SPECIELLA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet, får utrustningens icke-metalldelar enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Se handboken för Viscon HP-värmare för speciella villkor för säker användning.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Felaktig jordning, inställning och användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till ett jordat eluttag.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

3A0363D

3A0363D

Säkerhetsföreskrifter

KAPSLING

Inkapslad utrustning som är felaktigt installerad eller som ansluts till icke inkapslad utrustning skapar en farlig situation och kan orsaka bland, explosion och elektrisk stöt. Följ lokala säkerhetsföreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Endast modeller med modellnummer XM_D_ _ or XM_E_ _ och förpackade modeller med reservdelsnummer som slutar på 00-13, 17-23, 27-29, 31 och som använder luftdriven generator

är godkända för installation i brandfarliga (explosiva) miljöer - se Godkännanden: , sidan 8. Enbart

de modeller som anges ovan uppfyller alla lokala säkerhets- och brandnormer inklusive NFPA 33,

NEC 500 och 516, samt OSHA 1910.107. För att undvika brand och explosion:

• Installera inte utrustning som enbart godkänts för ej brandfarliga miljöer i en brandfarlig miljö.

Se modell-ID-etiketten för din modells inkapslingsklassificering.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra då det kan påverka säkerheten.

• Utrustning som kommer i kontakt med inkapslade terminaler måste vara klassade för inkapsling. Det inkluderar spänningsmätare, ohmmätare, sladdar och kontakter. Avlägsna enheten från brandfarlig miljö före felsökning.

• Anslut inte, ladda inte ner och dra inte ur USB-enheten före enheten avlägsnats från den brandfarliga (explosiva) miljön.

• Om explosionssäkra värmare används, se till att alla ledningar, ledningskontakter, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller flamsäkerhets- (explosionssäkerhets-) krav.

VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK

Högtrycksstrålar från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt sår men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Sök läkare omedelbart.

• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.

• Håll inte handen eller fingrar över sprutmunstycket.

• Försök inte stoppa eller omleda läckor med handen, kroppsdelar, handske eller trasa.

• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärr är monterade.

• Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från pistolen/fördelningsventilen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka in i ögonen eller på huden och orsaka svåra skador.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar före sprutning.

• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Reparera eller byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER MED SNURRANDE DELAR

Snurrande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från snurrande delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken innan maskinen kontrolleras, flyttas eller repareras. Koppla bort sladdar eller luftförsörjning.

5

Säkerhetsföreskrifter

FARA VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga kroppsskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den komponent i systemet som har lägsta gränser. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är kemiskt förenliga med materialen i delar i kontakt med vätskan. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens föreskrifter. Begär att få materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast original reservdelar.

• Ändra inte och bygg inte om utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd. Kontakta Graco-distributören för upplysningar.

• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, t.o.m. dödliga skador om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs faktabladen om materialsäkerhet (MSDS), där specifika risker med de vätskor som används beskrivs.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

• Bär alltid täta handskar vid sprutning och vid rengöring av systemet.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Maskinytor och vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Undvik brännskador och vidrör inte varma vätskor eller maskiner. Vänta tills maskinen/vätskan svalnat helt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av giftiga ångor, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och reparation av maskinen och när du befinner inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen skall minst ingå. I skyddsutrustningen skall minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Skyddsdräkt och andningsskydd som rekommenderas av vätske- och lösningsmedelstillverkaren

• Handskar

• Hörselskydd

6 3A0363D

Modeller

Modeller

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Kontrollera märkskylten (ID) för att hitta sprutans 6-siffriga artikelnummer. Använd följande matris för att definiera din sprutas konstruktion, grundat på de sex siffrorna. Till exempel anger reservdel XM1A00 en XM flerkomponentsspruta ( XM ); 5200 psi pumpsats med pumpfilter ( 1 ); väggeluttag, inga värmare, ingen kopplingsbox, samt att den inte är godkänd för brandfarliga miljöer ( A ); inga ytterligare satser ( 00 ).

OBSERVERA:

Vissa konfigureringar i matrisen kan inte byggas. Se produktvalsguiden för tillgängliga system. Om alternativ för tredje, fjärde, femte och sjätte siffran är tom, finns inte alternativet/alternativen med den aktuella siffran.

Se avsnittet Reservdelar i den här handboken för att beställa reservdelar. Siffrorna i tabellen har inget samband med referenssiffrorna i sprängskisser och reservdelsförteckningar.

XM

Första och andra siffran

1

Tredje siffran

A

Fjärde siffran

00

Femte och sjätte siffran

Systemval

(Se tabell 1 för undre modeller)

Pumpsats

(slang/pistol) Pumpfilter

XM

(flerkomponentsspruta monterad på en ram)

1 5200 psi

2 5200 psi

3 6300 psi

Fristående blandningsrör

A

B

D

E

Styrbox

Vägguttag

Matning

Vägguttag

Matning

IS/

Generator

IS/

Generator

Satsval

Vätskev-

ärmare

Kopplingsbox

✔ ✔

Platskategori

NE

NE

Godkännanden

(Se sidan 8

för godkännanden)

CE, FM,

FM c

CE, FM,

FM c

Ytterligare sats

Se tabell

2 för val

EH

EH

CE, FM,

FM c, Ex

CE, FM,

FM c, Ex 4 6300 psi

5 5200 psi

6 5200 psi

7 6300 psi

8 6300 psi

Platskategorinyckel:

NE Får inte användas i explosiva miljöer.

EH Får användas i explosiva och farliga miljöer.

3A0363D 7

Modeller

Godkännanden:

Kod

1 eller 5

2 eller 6

3 eller 7

4 eller 8

Intrinsically safe for Class I, Div 1, Group D, T2

Class I, Division 1, Group D, T2

Ta = 0°C to 54°C

FM09ATEX0015X

II 2 G

Ex d ia px IIA T2 Tamb = 0ºC to 54ºC

Se specialvillkor för säker användning i avsnittet

Säkerhetsföreskrifter sidan 4.

Tabell 1: Undre modeller och motsvarande identifieringskoder

Systemtryck

(MPa, bar)

5200 psi (35, 350)

5200 psi (35, 350)

6300 psi (49, 490)

6300 psi (49, 490)

Pump

Filter

A undre

(se handbok 311762)

L250C4

L250C3

L180C4

L180C3

B undre

(se handbok 311762)

L220C4

L220C3

L145C4

L145C3

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

19

21

23

24

25

26

27

29

30

31

00

11

13

14

15

16

17

Tabell 2: Ytterligare satser - Förteckning över identifieringskoder

75.71 l Fathålfathållarsats larsats

240V

Vätskein-

Allmän monteloppssats ringssats för fathållare för Twistork fathållare skakarsats

T2 5:1 pumpinmatpumpinmatningssats

(på fathållare) ningssats

(på fathållare)

Sats med

TruminmatTruminmatningssats ningssats

75,71 l fathållare och fäste

(dubbel T2 och skakare)

(Dubbel 5:1 och skakare)

Sats med uppvärmd fathållare/ slangcirkulation

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2 2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

OBSERVERA:

Se Referenser, reparation och reservdelar , sidan 71,

för mer information.

Se Tillhörande handböcker , sidan 3,

för satshandboksnummer.

8 3A0363D

Översikt

Översikt

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer. Se

Modeller , sidan 7,

för att avgöra lämplig plats för din modell.

Isocyanat-fara

Sprejmaterial som innehåller isocyanater skapar potentiellt farliga dimmor, ångor och finfördelade partiklar.

Läs tillverkarens varningsmaterial och faktablad om materialsäkerhet (MSDS) för att ta reda på mer om speciella risker och förebyggande åtgärder avseende isocyanater.

Förhindra inandning av dimmor, ångor och finfördelade partiklar från isocyanater genom att säkerställa att arbetsplatsen är ordentligt ventilerad.

Om det inte finns tillgång till tillräcklig ventilation, måste alla personer i arbetsområdet bära en renluftsmask.

För att förhindra kontakt med isocyanater, skall alla i arbetsområdet använda lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar, stövlar, förkläden och skyddsglasögon som är kemiskt säkra.

Fuktkänslighet hos isocyanater

Isocyanter (ISO) är katalysatorer som används i tvåkomponentsskum och polyureahöljen. ISO reagerar med fukt och formar små hårda och sträva kristaller som utesluts i vätskan. Efter hand kommer en hinna att formas på ytan och ISO kommer att börja förhärdas och öka i klibbighet. Om denna delvis vulkaniserade

ISO används kommer den att reducera alla blötlagda delars livslängd.

OBSERVERA:

Mänden av bildad hinna och graden av kristallisering varierar beroende på blandingen av ISO, fuktigheten och temperaturen.

För att undvika att utsätta ISO för fukt:

• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i utloppet, eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig

ISO i en öppen behållare.

• Håll ISO smörjningspumpen fylld med Graco halstätningsvätska (TSL), reservdel 206995.

Smörjmedlet skapar en barriär mellan ISO och omgivningen.

• Använd fuktsäkra slangare särskilt designade för ISO, som de som medföljer med ditt system.

• Använd aldrig återvunna lösningsmedel, som kan innehålla fukt. Håll alltid behållaren för lösningsmedel stängd när den inte är i användning.

• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sida om det har förorenats från den andra sidan.

• Parkera alltid pumpar vid avstängning.

• Smörj alltid gängade delar med Part 217374 ISO pumpolja eller fett vid återmontering.

Självantändande material

Visst material kan bli självantändande om det appliceras för tjockt. Läs materialtillverkarens varningar och faktablad om materialsäkerhet (MSDS).

3A0363D 9

Översikt

Komponenter A och B

VIKTIGT!

Materialleverantörer kan beteckna flerkomponentmaterial på olika sätt.

I denna handbok betecknar:

Komponent A harts eller större volym.

Komponent B anger härdare eller mindre volym.

OBSERVERA:

Den här utrustningen blandar in komponent B i flödet av komponent A. Integrationsslang måste alltid användas efter blandningsröret.

Följ de här rekommendationerna för återmontering och förberedelser:

• använd en slang som är minst 10 mm x 7m.

• installera en 24 elements fast blandningsslang efter integrationsslangen.

Håll komponenterna A och B separata

OBSERVERA

För att förhindra kontaminering av utrustningens delar som kommer i kontakt med vätskan skall reservdelar för komponent A (harts) och komponent

B (härdare) aldrig växlas.

Byte av material

• Spola materialet upprepade gånger för att tillförsäkra att det är ordentligt rent vid utbyte av material.

• Rengör alltid vätskeinloppssilar och utloppsfilter efter spolningen. Se

Första spolningen på sidan 14.

• Kontrollera med din materialtillverkare för kemisk kompatibilitet.

• Epoxy har ofta aminer på B-sidan (härdaren).

Polyurea har ofta aminer på A-sidan (hartset).

OBSERVERA:

Se

Första spolningen , på sidan 14, om aminen

kommer att växla mellan de två sidorna.

10 3A0363D

Före reparation

Före reparation

Placering Korrekt sätt att lyfta sprutan

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer. Se

Modeller , sidan 7,

för att avgöra lämplig plats för din modell.

Jordning

Anslut jordklämman (FG) på till en god jordningspunkt.

Om vägguttag används för reglage eller värmare, skall elanslutningen jordas på korrekt sätt enligt lokala normer.

r_xm1a00_313289_9f

Följ instruktionerna för att undvika allvarliga personskador eller skada på utrustningen. Lyft den aldrig när fathållaren/fathållarna är fyllda.

Lyft med hjälp av en gaffeltruck

Strömmen måste vara avslagen. Sprutan kan höjas och flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Lyft med hjälp av lyftanordning

Sprutan kan också lyftas och flyttas med hjälp av en lyftanordning. Anslut en bygel genom att kroka i ändarna i de båda lyftringarna på luftmotorn. Haka i mittenringen i en lyftanordning. Lyft spruta försiktigt.

Se till att den balanseras jämnt.

r_xm1a00_313289_7a1

FG

Minst 0,61 m in.

mm)

NIMUM

3A0363D 11

Före reparation

Anvisningar för tryckavlastning

7.

Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att avlasta trycket i materialslangarna.

Följ Anvisningar för tryckavlastning när du avslutar

sprutning eller flöde och före rengöring, kontroll, reparation och transport av utrustningen.

Avlasta A- och B-vätsketryck

1.

Lås avtryckarspärren.

TI1953a

8.

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

2.

Tryck på .

3.

Om vätskevärmare används, ska de stängas av med hjälp av reglagen på värmarens styrbox.

TI1949a

Avlasta pumpvätsketrycket

9.

Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och öppna sedan blandningsrörets lösningsmedelsspolningsventil (AK).

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A r_312359_313289_1a

AK

AH

AJ

Ersätt med illustration

312359 313289

10. Öppna lösningsmedelspumpens tryckluftsreglage

(CB). Använd lägsta möjliga tryck för att spola ut materialet ur slangen.

4.

Stäng av matningspumparna om de använts.

5.

Ta av sprutmunstycket och rengör det.

6.

Frigör avtryckarspärren.

TI1950a

CB

12 r_312359_313289_14

3A0363D

Före reparation

11. Frigör avtryckarspärren.

TI1950a

12. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att spola blandat material ut ur ledningen med rent lösningsmedel.

13. Stäng lösningsmedelspumpen på tryckluftsreglagepanelen.

14. Upprepa steg 11 och 12. Fortsätt sedan till steg 15.

15. Stäng lösningsmedelsspolningsventilen (AK) på blandningsröret.

Renspola innan utrustningen tas i drift

Systemet är provat med tunn olja som lämnats kvar i vätskekanalerna som skydd. Renspola systemet med lämpligt lösningsmedel innan det tas i drift så undviks oljeförorening av vätskan. Se

Första spolningen på sidan 14.

AK

Ersätt med illustration

r_312359_313289_5

16. Avlasta eventuellt resterande pistoltryck och lås avtryckarlåset.

TI1949a

3A0363D 13

Första spolningen

Första spolningen

Spolning av blandat material

4.

Öppna lösningsmedelspumpens tryckluftsreglage

(CB). Dra ut och vrid lösningsmedelspumpens luftregulator (CG) långsamt medsols för att öka lufttrycket. Använd lägsta möjliga tryck.

Spolning av blandningsrör

Använd lösningsmedelspump

1.

Tryck på för att slå av systemet. Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12. Lås

avtryckarspärren. Demontera sprutmunstycket.

TI1949a

TI1948a

2.

Stäng provtagningsventilerna (AE, AF) och blandningsrörets ventiler (AH, AJ).

4)!

CB

CG r_312359_312359_3

5.

Frigör avtryckarspärren. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den. Använd ett lock med ett hål i att spruta genom. Var försiktig och håll fingrarna borta från framdelen av pistolen. Aktivera pistolen tills lösningsmedel kommer ut.

AE

TI195oa

AF

AK

AJ

6.

Lås avtryckarspärren.

AH

TI1953a

TI1949a

3.

Öppna lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

14 3A0363D

Första spolningen

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

8.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , på sidan 12.

9.

Lås avtryckarspärren.

AK TI1949a

10. Montera isär sprutmunstycket och rengör det för hand med lösningsmedel. Montera det åter på pistolen.

3A0363D 15

Första spolningen

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

Procedur

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , på sidan 12

och

Spolning av blandat material , sidan 14 efter

behov. Lås avtryckarspärren. Vrid huvudpumpens luftregulator (CD) motsols helt och hållet för att stänga av den.

CD

OBSERVERA:

• Om systemet inkluderar värmare och uppvärmd slang, skall de stängas av och tillåtas svalna före spolningen. Slå inte på värmarna innan vätskeledningarna tömts på lösningsmedel.

• Använd lägsta möjliga tryck vid spolning så att stänk undviks.

• Renspola med högre flöde under längre tid före kulörbyte och innan enheten ställs undan.

Se Spolning av blandningsrör , sidan 14 för

spolning av enbart blandningsröret.

Föreskrifter

Spola nya system om ytbehandlingsmaterial skulle kontamineras av 10W olja.

Spola systemet när någon av följande situationer föreligger. Spolning kommer att hjälpa till att förhindra att material stoppar upp ledningen mellan fathållare och pumpinlopp.

• varje gång sprutan kommer att förbli oanvänd under mer än en vecka

• om material som används kommer att sätta sig

• vid användning av thixotropiska hartser som kräver skakning

TI1949a r_312359_313289_13

luftregulator

OBSERVERA:

Ta bort pumpens vätskefilter, om sådana installerats, då spolning sker med ytbehandlingsmaterial och blötlägg i lösningsmedel för att förkorta rengöringstiden.

Fortsätt med steg 2. Vid spolning av ett nytt system, ska filtren lämnas kvar.

2.

Flytta cirkulationsåterföringsledningarna till separata vätskebehållare för att pumpa ut kvarvarande vätska ur systemet.

3.

Öka huvudpumpens luftregulators (CD) tryck till

30 psi (21 kPa, 2,1 bar).

4.

Välj

OBSERVERA:

. Tryck på .

Ställ in på

Tryck på eller

och om pumparna körs separat.

efter behov för att rengöra.

OBSERVERA:

Öka trycket med steg om 10 psi (69 kPa, 0,7 bar), om sprutan inte startar med statiskt tryck. Överskrid inte 40 psi (28 kPa, 2,8 bar), för att undvika stänk.

16 3A0363D

5.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD) för respektive pumps utmatningssida. Kör pumparna tills behållarna A och B tömts. Spara materialet i separata, rena behållare.

Första spolningen

9.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD) och

öppna blandningsrörsventilerna (AH, AJ). Mata in rent lösningsmedel genom blandningsrörsventilerna och ut genom pistolen.

AC

AD

AC

AE

AD

AF

AH

AJ

OBSERVERA:

Det är normalt att se kavitations- eller pumprusningslarm vid luftning och spolning av pumparna. Återställ larmen , och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter som kan skada pumpens tätningar.

6.

Torka tankarna rena och häll lösningsmedel i dem.

Flytta cirkulationsledningarna till avfallsbehållare.

7.

Upprepa steg 4 för att spola rent vardera sidan tills rent lösningsmedel rinner ur återcirkulationsslangen.

8.

Stoppa och flytta tillbaka återcirkulationsslangarna till tankarna. Fortsätt återcirkulationen till systemet

är ordentligt renspolat.

r_312359_313289_76

10. Stäng blandningsrörets ventil (AH, AJ).

11. Öppna provtagningsventilerna (AE, AF) sakta för att spola lösningsmedel genom dem tills de är rena.

Stäng provtagningsventilerna. Tryck på .

12. Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

13. Ta bort pumpens vätskefilter om sådana monterats och lägg dem i blöt i lösningsmedel. Rengör och sätt tillbaka filterlocket. Rengör filtrets o-ring och lägg på tork. Lämna inte o-ringarna i lösningsmedlet.

14. Stäng huvudluftventilen (E).

OBSERVERA:

Lämna alltid någon typ av vätska, t.ex. lösningsmedel eller olja, i systemet för att förhindra avlagring av flagor.

De här avlagringarna kan senare lossa. Använd inte vatten.

3A0363D 17

Avstängning av hela systemet

Avstängning av hela systemet

Utför den här proceduren före längre avbrott och före reparation av maskinen.

1.

Följ Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

Placera pistolen över kärlet. Tryck på pistolens avtryckare. Vänta tills pumpen gått ner.

Rengöringsprocedur

TI1953a

2.

Lås avtryckarspärren, stäng tryckluftregulatorn och stäng tryckluftkranen. Demontera sprutmunstycket.

1.

Se till att all utrustning är jordad. Se Jordning

,

sidan 11.

2.

Slå av alla värmare och låt utrustningen svalna.

3.

Spola ut blandat material. Se

Spolning av blandat material , sidan 14.

4.

Avlasta trycket. Se

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

5.

Stäng av sprutan och slå av all ström.

Se

Avstängning av hela systemet , sidan 18.

6.

Se till att området där sprutan skall rengöras är välventilerat och avlägsna alla källor till antändning.

7.

Rengör enbart yttre ytor med en trasa doppad i lösningsmedel som lämpar sig för sprutmaterialet och de ytor som rengörs.

8.

Låt lösningsmedlet hinna torka före sprutan används igen.

TI1949a

4)!

TI1948a

3.

Följ spolningsproceduren, se

Första spolningen på sidan 14.

4.

Följ, Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

5.

För långa uppehåll (en vecka eller mer):

• Följ spolningsproceduren, se

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete) på sidan 16.

• Sätt lock på utloppen för att hålla lösningsmedlet i ledningarna.

• Fyll tätmuttrarna på pump A och B med halstätningsvätska (throat seal liquid, TSL).

18 3A0363D

Felsökning

Felsökning

OBSERVERA:

Se Larm på sidan 22 om en felkod visas.

OBSERVERA:

Sprutan drivs med lufttryck. Många problem uppstår på grund av otillräcklig tryckluftsmatning. Manometern för inloppslufttryck får inte gå under 50 psi (0,35 MPa,

3,5 bar) under drift.

Problem Orsak Lösning

Displayen lyser inte på system med ström från generator.

Ingen ström.

Displayen lyser inte på system med ström från generator. Grönt ljus lyser på FCM (218) och

USB (219), men inget grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Luftventilen är inte öppnad.

Lufttrycket för lågt.

Öppna huvudluftkranen.

Öka trycket till 30 psi (0,21 Mpa, 2,1bar) ellermer.

Tryckluftfiltret igensatt.

Inloppsblandningsrörets filter (604) eller luftregulatorns (344) filter är igensatt.

Rengör filterhus, byt ut filterelement. Sidan 29.

Turbinluftregulatorn (277) inställd för lågt. Justera till 18 +/- 1 psi (12,6 +/- 10 kPa,

1,26 +/- 0,07 bar).

Generatorturbinen fungerar inte.

Nätdelen inte anslutet till huvudkortet.

Displaykortet trasigt.

CAN-kabeln (268) är trasig. Eller urkopplad CAN-kabel.

Displaymodulen är trasig.

Reparera eller byt ut turbinen. Sidan 34.

Kontrollera anslutningarna till huvudkortet.

Se

Kopplingsschema som börjar på sidan 44.

Byt ut displaykortet. Sidan 33.

Kontrollera kabeln och byt ut. Se

Generatorenhet , sidan 64.

Byt ut displaykortet. Se

Instrumentpanel/Styrbox , sidan 30.

Displayen lyser inte på system med ström från vägguttag. Inget grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Ingen ström. Frånkopplad ”av” eller brytare ”öppen”.

Inget grönt ljus lyser på display-,

FCM- eller USB-modulen.

Återställ huvudfrånkopplaren och brytaren.

Kontrollera 24 Vdc på J1, nålar 2 och 3 på eluttaget. Se

Kopplingsschema

som börjar

på sidan 44. Om ingen 24 Vdc finns, ersätt

med 15V747.

Ingen displayström genom CAN-kabeln

(266). Grönt ljus lyser på FCM (218) men inte på USB-modulen (219).

Kontrollera CAN-kabeln. Byt ut vid behov.

Se

Vägguttagsenhet , sidan 65.

Displayen lyser inte på system med ström från vägguttag.

Grönt ljus lyser på baksidan av displaymodulen (204).

Grönt ljus lyser på USB-modulen (219).

Kontrollera CAN-kabeln (274). Byt ut vid behov.

Se

Vägguttagsenhet , sidan 65.

Displaymodulen är trasig.

Byt ut displaykortet. Se sidan 30.

Instrumentpanel/Styrbox ,

3A0363D 19

Felsökning

Problem

Pumparna går inte.

Orsak

Lufttrycket till pumparna för lågt

Styrluftledningarna igensatta

Magnetventilen har fastnat.

Lösning

Öka trycket till mer än 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar).

Kontrollera om styrluftledningarna är skadade.

Aktivera magnetventilen manuellt, byt ut den

om den inte fungerar. Sidan 30.

Byt ut ventilen (erna). Sidan 39.

Styrluftventilen(erna) till motorn har fastnat.

Doseringsventilen(erna) öppnas ej.

Luftmotorn stannar.

Pumptest slutförs utan fel, men komponent A eller B har mer än

750 cc vätska i bägaren.

Fel pumpar valdes på systemförberedelsesidorna.

Det kommer luft i vätskan på grund av för mycket skakningar, cirkulation och värme.

Gör service eller byt ut ventilen(erna). Sidan 39.

Se handbok 311238.

Se Bilaga A i handbok 312359.

Upprepa pumptestet med ny vätska.

Om den specifika massan för var och en av vätskorna inte är känd, kan prov kontrolleras efter vikt (750 cc x specifik massan är lika med vikt i gram). Om vikten är korrekt, består den extra volymen i bägaren av luft.

Se lösningar för föregående pumptestproblem.

Satstest slutförs utan fel, men komponent A eller B har mer vätska i bägaren än vad som anges på skärmen.

Sprutan startar inte när startknappen trycks in.

Se orsaker för föregående pumptestproblem.

Vätskeventilerna läcker.

Färgen härdar inte jämnt.

Dåligt sprutmönster.

Se även ”Systemet går ojämnt” nedan.

Systemet går ojämnt.

Startbrytaren eller kablaget trasigt.

Stoppbrytaren eller kablaget trasigt.

Lossnade eller slitna tätningar.

Felaktigt inställt blandningsförhållande.

Kontrollera startbrytaren och kablaget, brytaren är normalt öppen. Se

Kopplingsschema som börjar på sidan 44.

Kontrollera stoppbrytaren och kablaget, brytaren är

normalt öppen. Se Kopplingsschema som börjar på sidan 44.

Dra åt tätningsmuttern. Byt ut tätningarna om det

ändå läcker.

Kontrollera att rätt förhållande är inställt och inställt efter volym. Se handbok 312359.

Materialet blandas inte korrekt.

Prova pumpen. Se till att blandaren är ren. Spola om det behövs. Se handbok 312359.

Placera blandaren efter integrationsslangen.

Blanda materialet ordentligt.

Materialet var inte tillräckligt behandlat före det fördes in i sprutan.

För lite integrationsslang används.

För lågt vätsketryck.

Lägg till mer integrationsslang.

Öka pumplufttrycket.

För låg vätsketemperatur.

Sprutmunstycket smutsigt eller slitet.

Höj vätsketemperaturen.

Avlasta trycket. Rengör eller byt ut munstycket.

Följ anvisningarna i pistolhandboken.

Rengör filtren. Se pumphandboken.

Filtren för vätska A eller B igensatta.

Blandare eller slangar delvis igensatta eller har för liten diameter.

Se efter om material härdat i komponenterna.

Rengör eller byt ut eller använd större slangar och blandare.

Luftfiltren igensatta. Byt ut insatserna.

Tvätta. Byt ut insats(er). Se sidan 29.

Underdimensionerade lufttillförselslangar. Byt ut slangarna till rätt storlek.

Underdimensionerad luftkompressor.

Trycklufttanken underdimensionerad.

Manometer för inloppslufttrycket sjunker under 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar) under sprutningen.

Använd större kompressor.

Använd större trycklufttank.

Se ovanstående lösningar för problem med att systemet går ojämnt.

20 3A0363D

Felsökning

Problem Orsak

Säkerhetsventilen öppnas.

Turbingeneratorn bullrar med hög ton eller stannar.

Luftregulatorn inställd för högt.

Turbinlagren slitna. (Ställs turbinluftregulatorn in för högt slits lagren.)

Displaymodulen slås på och av.

Turbinen ger för lite kraft till kortet.

Flödeshastigheten för låg.

Får förhållandelarm efter start i sprutläge under användning av fristående blandningsrör.

Får förhållandelarm under användning av fristående blandningsrör efter stor tryckändring.

Ojämnt tryck vid sprutpistol vid användning av matningspumpar.

Lösning

Lägre inställning.

Byt ut turbinpatron. Se Reglagekomponenter för generatorströmtillförsel , sidan 34.

Tryckluftsmatningsslangen är för liten.

Otillräcklig lufttillförsel.

Lufttrycket till pumparna för lågt.

Filtren för vätska A eller B igensatta.

För litet sprutmunstycke.

Blandare eller slangar delvis igensatta eller har för liten diameter.

Höj turbinregulatorinställningarna till

18 +/- 1 psi (12,6 +/- 10 kPa, 1,26 +/- 0,07 bar).

Kontrollera om luftutloppet turbin- och elstyrning

är igensatt.

Byt ut turbinpatron. Se Reglagekomponenter för generatorströmtillförsel , sidan 34.

Använd en slang som är märkt 19 mm (minimum).

Se

Tekniska data , sidan 77.

Använd större kompressor.

Höj trycket.

Rengör filtren. Se pumphandboken.

Avlasta trycket. Montera större munstycke.

Följ anvisningarna i pistolhandboken.

Se efter om material härdat i komponenterna.

Rengör eller byt ut eller använd större slangar och blandare.

Stäng cirkulationsventilerna i cirkulationsläge och

öka trycket i slangarna tills rätt spruttryck uppnås.

Välj rätt slangstorlek för att balansera ditt volymförhållande. Se handbok 312749.

Slang A och B fylls inte samtidigt till rätt tryckförhållande. Därför ökar spruttiden för att balansera trycket. Mätaren på förhållandesidan stannar kvar på ena sidan tills trycket jämnats ut.

Slang A och B fylls inte samtidigt till rätt tryckförhållande. Därför ökar spruttiden för att balansera trycket. Mätaren på förhållandesidan stannar kvar på ena sidan tills trycket jämnats ut.

Matningstrycket är för högt.

Matningstrycket vid doseringspumpen

är för högt på uppåtslaget.

Stäng cirkulationsventilerna i cirkulationsläge och

öka trycket i slangarna tills rätt spruttryck uppnås.

Välj rätt slangstorlek för att balansera ditt volymförhållande. Se handbok 312749.

Ändra trycket sakta under sprutning.

Använd lägsta matningstryck som krävs för att bibehålla matningen.

3A0363D 21

Larm

Larm

Visning av larm

När ett larm uppstår visas larminformationssidan automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med klockikonen. Den visar även platsen där larmet uppstått sedd ovanifrån och från sidan av sprutan.

Larmdiagnos

Se

Larmkoder och felsökning för orsaker och

lösningar för var och en av larmkoderna.

Återställning av larm

Tryck på för att återställa larm. Tryck på på larminformationssidan, för att gå tillbaka till kör

(vätskereglage) sidan.

Det finns två larmnivåer: varningar och rekommendationer. Larm betecknas av en klockikon.

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudalarmsignaler anger varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudalarmsignaler anger rekommendation.

Rekommendationer är meddelanden som kräver uppmärksamhet min inte genast. Varningar kräver omedelbar åtgärd. Därför stoppas sprutningen automatiskt.

22 3A0363D

Larm

Larmkoder och felsökning

Larmkod

R4B

R1B

REC

FHA

FHB

R2D

P4A

P4B

Larmproblem

Hög hastighet B

(överdosering av B), systemet levererar för mycket av komponent B.

Låg andel B (under dosering för B); systemet levererar inte tillräckligt av komponent B.

Systemet upptäckte fem R4B-larm (hög hastighet B) eller fem

R1B-larm (låg hastighet

B) inom fem minuter.

Sprutan stannar i fem minuter för att lösa problemet.

Systemet känner av pumprörelsen

(vätskeflödet) när ventilerna är stängda.

Spruta

Spruta

Vid aktivering

Spruta

Spruta

Orsak Lösning

Allmänna funktionslarm

Doseringsventil B stängs inte.

Genomför pumptest för att kontrollera om det finns läckor. Se avsnittet Pump- och doseringstest i handbok 312359.

Blandningsrörsventil B

är stängd.

Pumpfiltret är igenstoppat på B-sidan.

Se orsaker till R4B- och

R1B-larm.

Lossa ventilens tätmutter.

Kontrollera luftsignalen ovanpå ventilen

Ingen strypning vid blandningsröret.

Reparera ventilen eller luftsolenoiden.

Se Byt ut solenoidmodulen , sidan 30.

Öka B-strypningen genom att vrida strypskaft B medsols. Se avsnittet

Justera blandningsrörsstrypning för B i handbok 312359.

Gör rent filtret. Se handbok 311762.

Pumpfiltret igenstoppat på A-sidan.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Luftintaget sjunker under

50 psi (0.35 MPa, 3.5 bar) under sprutningen.

Doseringsventil B stängs inte ordentligt.

Kontrollera luftfiltren.

Se

Tryckluftsreglage , sidan 37.

Använd luftslang med större diameter.

Använd större kompressor.

Använd mindre pistolmunstycken eller färre pistoler för att minska flödet.

Doseringsventil B öppnas inte. Titta efter luftsignal till ventilen.

Öppna den gröna blandningsrörsventilen.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Rengör B-pumpens utloppsfilter.

Se handbok 311762.

Se lösningar för R4B- och R1B-larm.

Spola ur det blandade materialet om det behövs och spola ut det felaktiga blandade materialet från slangen.

Doseringsstorleken

är inte optimerad.

Högt tryck

Spruta

Alltid

Återcirkulationsventil eller doseringsventil är öppen eller läcker i mer än 5 sekunder.

Doseringsventil körs nära hög eller låg tidsgräns.

Vätsketrycket ligger över maximum.

Stäng eller reparera

återcirkulationsventilen och genomför ett pumptest. Se avsnittet Pump- och doseringstest i handbok 312359. Se

Blandningsrörsenhet , sidan 39.

Justera strypskaftet på blandningsrör B medsols eller motsols enligt vad som visas av mätaren på sidan för blandningsförhållande. Se avsnittet

Justera blandningsrörsstrypning för

B i handbok 312359.

Sänk huvudluftregulatorn eller pumpmatningstrycket.

3A0363D 23

Larm

Larmkod

DAA

DAB

DDA

DDB

P1A

P1B

P4R

P5R

DFA

DFB

DGA

DGB

DEA

DEB

DJA

DJB

PJA

PJB

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Pumprusning, över

60 cpm i 10 sek.

Lågt tryck.

Högt tryck.

Högt tryck.

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på uppåtslaget.

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på nedåtslaget.

Pumpen rör sig inte på 10 minuter.

Alltid

Pumpkavitation; sjunker mer än 3/4 slag.

Alltid

Inget material i pumpen eller ledningarna; ingen vätskestrypning.

Ingen vätska eller ventilen

är stängd.

Materialet är för kallt eller för trögflytande.

Fyll på material i tanken eller slangarna; installera vätskemunstycke.

Fyll på vätska och öppna inloppsventilen.

Öka materialtemperaturen för att minska viskositeten. (Se avsnittet

Värmning av vätska i handbok

312359.) Blanda materialet med hjälp av skakning för att minska viskositeten.

Pumpens inloppskontrollventil stängs inte.

Matningspumpen levererar inget material.

Inloppssilen är igenstoppad

(om en sådan används).

Vätsketrycket understiger

1000 psi (7 MPa, 70 bar).

Rensa ur skräp ur kontrollventilen.

Eller byt ut kula, säte och tätning.

Se

Pumpenhet , sidan 41.

Kontrollera matningspumpen

(om en sådan används).

Kontrollera och rengör silen.

Se

Pumpenhet , sidan 41.

Öka huvudluftregulatorn.

Spruta, pumptest, läckagetest

Återcirkulation

Återcirkulation

Trycket överstiger rekommenderad gräns på

3000 psi (21 MPa, 210 bar).

Trycket överstiger maximal varningsgräns på 5200 psi

(35,9 MPa, 359 bar).

Minska pumpens luftregulatortryck.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Pumptest (daglig kontroll rekommenderas)

Pumptest

Pumptest

Parkering eller pumptest

Pumpkolvens kontrollventil, kolvtätningar eller doseringsventilen håller inte vätsketrycket.

Pumpinloppets kontroll- eller doseringsventil är nedsmutsad eller skadad.

Återcirkulationsventilen

öppnades inte för att tillåta flöde.

Renspola pumpen. Se

Första spolningen , sidan 14. Kontrollera

på nytt. Avlägsna, rengör och reparera

undre. Se Pumpenhet , sidan 41.

Avlägsna inloppshuset, rengör och

inspektera. Se Pumpenhet , sidan 41.

Öppna återcirkulationsventilerna.

Pumpmotorgivaren har ingen signal.

Pumpmotorgivaren ligger utanför gränserna.

Pumpens givare ligger utanför gränserna.

Alltid

Alltid

Alltid

Allmänna systemkomponentslarm

Ingen givarsignal från motorn. Låt A- och B-givaren byta plats.

Byt ut givaren om problemet följer med givaren.

Givaren är ansluten medan strömmen är på.

Slå av sprutan och slå på den igen.

Anslut inte givaren medan strömmen

är påslagen.

Givaren ligger utanför gränserna.

Byt ut givaren eller givarens magnet.

Givarens signal ligger utanför gränserna.

Sprutan är inte ordentligt jordad.

Byt ut givaren eller givarens magnet.

Se

Pumpenhet , sidan 41.

Se

Jordning , sidan 11.

24 3A0363D

Larm

Larmkod

DKA

DKB

P6A

P6B

V1M

P1M

N6C

MAA

MAB

MEA

MEB

MG0

P5A

P5B

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Pumpens motorskeds strömbrytare fungerar inte; signal från ena eller båda strömbrytaren saknas.

Tryckgivarens fungerar inte; ingen signal.

Alltid

Låg spänning-kontroll Alltid

Pumpskötsel

Skötsel av doseringsventil

Skötsel av luftfilter

Trycket överstiger varningsgränser

Alltid

Låg lufttillförsel-varning; spänningen faller under

10 Vdc när pumpen rör sig. (Enbart turbinens eluttag).

Displayen har ingen signal.

Alltid

Alltid

Dåliga motorkabelanslutning eller dålig skedströmbrytare.

Skedens strömbrytarkabel

är ansluten medan strömmen

är påslagen.

Tryckgivaren eller kabeln

är dålig på A- eller B-sidan.

Spänningen från eluttaget faller under 10 Vdc.

Låt A- och B-motorkablarna byta plats.

Byt ut kabeln om problemet kvarstår.

Byt annars ut skedens givarenhet.

Slå av sprutan och slå på den igen.

Anslut inte skedens strömbrytarkabel medan strömmen är påslagen.

Byt ut givaren och kabelenheten.

Se

Pumpenhet , sidan 41.

Byt ut luftfilter i kontrollfilterregulatorn.

Se Byte av luftfilterinsats , sidan 29.

Turbinen snurrar inte med luften påslagen.

Kontrollera att tryckinställningen på turbinluftregulatorn är 18 psi

(0,12 MPa, 1,24 bar).

Byt ut luftturbinpatronen.

Se

Reglagekomponenter för generatorströmtillförsel , sidan 34.

Filtret är tilltäppt och/eller luftmotorerna använder tillgänglig luft och lämnar inte kvar tillräckligt för turbinreglagespänning.

Byt ut det stora luftfiltret och reglagets

luftfilter. Se Byte av luftfilterinsats

,

sidan 29. Använd större lufttillförsel.

Använd ett mindre sprutmunstycke.

Ingen displaykommunikationssignal.

Kontrollera kabelanslutningarna.

Byt ut displayen.

Frivilliga skötselvarningar som användaren kan ställa in

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Pumpanvändningen

överstiger användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Doseringsventilsanvändningen

överstiger användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Luftfiltret överskrider användarinställd gräns.

Skötsel krävs.

Trycket överskrider hög eller låg varningsgräns i mer än

15 sekunder.

Utför service på pumpen.

Se

Pumpenhet , sidan 41.

Utför service på doseringsventilen.

Se

Doseringsventilenhet , sidan 39.

Utför service på huvudluftfiltret och

reglagefilterregulatorn. Se Byte av luftfilterinsats , sidan 29.

Justera pumpens tryckregulator, byt munstycken eller justera målpunkten.

3A0363D 25

Larm

Larmkod

T5A

T5B

P2A

P2B

T2A

T2B

N4D

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Temperaturen

överstiger varningsgränser

Frivilliga sprutgränser som kan ställas in av användaren

Alltid, om aktiverad

Vätsketemperaturen

överstiger höga eller låga varningsgränser i mer än fyra minuter.

Om vätsketemperaturen är för låg,

återgå till cirkulationsläge för att

öka vätsketemperaturen. Justera värmarens målpunkt om det behövs.

Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Trycket överstiger rekommenderad gräns

Alltid, om aktiverad

Om vätsketemperaturen är för hög, sänk värmarens målpunkt och återgå till cirkulationsläge för att kyla den.

Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Justera temperaturmålpunkt.

Se avsnittet Värmning av vätska i handbok 312359.

Samma som P5A eller P5B.

Temperaturen översteg temperaturgränserna

Alltid, om aktiverad

Öppettid överskriden.

Blandad vätska kommer att vulkaniseras i slangar, blandare och pistol.

Spruta

Trycket överstiger hög eller låg rekommenderad gräns i mer än 15 sekunder.

Vätsketemperaturen

överstiger hög eller låg gräns i mer än fyra minuter.

Har inte sprutat tillräcklig volym för att hålla nyblandad vätska i integrationsslangen, blandaren, slangen och sprutpistolen.

Samma som T5A eller T5B.

Spruta vätskan eller spola. Återställs när du lämnar sprutläge. Sehandbok

312359. Se Första spolningen , sidan 14.

26 3A0363D

Larm

Möjliga larm enligt läge

Följande tabell beskriver de larm som du kan se medan du använder systemet. Larmen är indelade enligt varje läge.

Läge

Spruta

Kontrollogik

Doseringsventilerna stängs för starttest; grön lampa blinkar.

Om vätsketrycket understiger 1000 psi (7 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket visar internt läckage, STÄNG AV.

Larm

--

P1A

FHA, F4A,

F4B, FHB inget Om vätsketrycket överstiger 103% av tillåtet maximalt tryck, kommer luftmotorn att stängas av.

Om trycket överstiger 110% av tillåtet maximalt tryck, STÄNG AV.

Doseringsventil A öppnas och doseringsventil B cirkulerar för att bibehålla hastigheten.

Blå lampa när doseringsventilen är igång.

Om det inte finns tillräckligt av komponent B för att bibehålla hastigheten, kommer doseringsventil A att tillfälligt stängas.

Om komponent A eller B avviker mer än 5% från blandningsförhållandepunkten,

STÄNG AV.

Parkering Båda doseringsventilerna öppnas; de blå lamporna för A och B tänds.

Användaren öppnar cirkulationsventilerna eller sprutpistolen. När pumpen når nedåtslaget slocknar den blå lampan.

Om parkeringen inte genomförs inom 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Cirkulation Doseringsventil A och/eller B öppnas och motorns luft slås på.

Om vätsketrycket överstiger 3000 psi (21,0 MPa, 210 bar), syns följande gula rekommendationslampa.

Om vätsketrycket överstiger 5600 psi (39,2 MPa, 392 bar), STÄNG AV.

Om ingen rörelse förekommer under 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Pumptest Båda doseringsventilerna stängs; den gröna lampan blinkar.

Om vätsketrycket faller under 1000 psi (7,0 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket anger läckage), STÄNG AV.

Tänd blå A-lampa, öppna doseringsventil A, användaren öppnar provtagningsventilen.

Stäng doseringsventil A på uppåtslaget; titta efter rörelse.

Stäng doseringsventil A på nedåtslaget; titta efter rörelse.

Om pumpen rör sig både på uppåt- och nedåtslaget.

Öppna doseringsventil A och mata ut sammanlagt 750 ml material, stäng ventilen, släck den blå lampan.

Gör om samma på B-sidan.

Om båda pumparna klarar pumptestet, visar displayen två bägare med 750 ml var.

Satsutmatningstest

Användaren väljer den totala volym som önskas.

Öppna doseringsventil A, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Öppna doseringsventil B, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Displayen visar volymen komponent A och B vid slutet av satsutmatningstestet.

Ventiltest Om vätsketrycket inte är 1000 psi (7 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Kontrollera att pumparna inte rör sig (stannar inom 10 sekunder).

P4B

--

--

R5D

R4A, R4B,

R1A, R4B

--

--

DE--

--

P4A, P4B

P4A, P4B

DEA, DEB

--

P1A, P1B

F4A, F4B

--

DFA

DGA

DHA

--

DFB, DGB, DHB

--

--

--

--

--

P1A

F4A, F4B

3A0363D 27

Larm

Larmkodsnyckel

Använd följande tabell som en snabbguide för att fastställa larmkoder.

Vad Varning

T

V

D

F

N

P

R

Flöde

Tid (klockslag)

Tryck

Tryckförhållande

Temperatur

Spänning

Pump

4

5

1

2

6

Lågt

Avvikelse

Högt

Gränsvarning

Givar- eller anslutningsfel

M Skötsel krävs

J

K

G

H

E

F

A

D

A

E

G

Pumprusning

Pumpdykning/kavitation

Pumptid överskriden

Pumpen stannade inte uppe

Pumpen stannade inte nere

Pumpen stannade inte

Givarfel

Riktningsväxlingsfel

Pump

Doseringsventil

Filter

A

B

C

D

M

R

Var

Material A

Material B

Styrenhet

Dosering/Öppettid

El- eller lufttillförsel

Återcirkulation

28 3A0363D

Reparation

Reparation

4.

Ta bort och byt ut insatsen.

344

Följ proceduren

Avstängning av hela systemet , sidan 18, om tiden för servicen kan överstiga

öppentiden, före service av vätskekomponenter och före utrustningen transporteras till serviceverkstaden.

Byte av luftfilterinsats

Det finns två luftfilter i systemet: filtret på inloppsluftregulatorn på tryckluftsreglagen och filtret på huvudluftinloppets blandningsrör. Kontrollera filtren varje vecka och byt insats efter behov.

Avlägsnande av en trycksatt luftfilterhus kan orsaka allvarliga skador. Utför inte service av luftfilter förrän trycket i luftledningen avlastats.

Båda filtren

1.

Stäng huvudluftkranen på luftledningen och på enheten. Tryckavlasta luftledningen. Avlasta trycket i luftledningen.

Tryckluftregulatorfilter för reglage

2.

Ta bort främre och bakre kåpan (12, 13). Ta bort de fyra muttrarna (14) och sedan kåporna.

12

Filterhus och insats r_312359_313289_15

5.

Skruva fast huset ordentligt.

Filter på huvudluftinloppets blandningsrör

1.

Skruva loss filterhuset från huvudluftinloppets blandningsrör (6).

2.

Ta bort och byt ut filterinsatsen (604a).

Se

Blandningsrör för luftinlopp (255762), reservdelar , sidan 69.

604a

13

Filterhus

14 r_312359_313289_b_6

3.

Sätt tillbaka filterhuset.

4.

Sätt tillbaka främre och bakre kåpan (12, 13) med hjälp av de fyra muttrarna (14).

3.

Skruva loss filterhuset från inloppsluftregulatorn (344).

3A0363D 29

Reparation

Instrumentpanel/Styrbox

OBSERVERA:

Det här avsnittet täcker alla komponenter inkluderade i alternativet med styrbox med vägguttag och alternativet med styrbox med inbyggd säker pneumatisk kraftkälla.

Ta bort kåpan

1.

Stäng huvudluftventilen på luftledningen och på systemet.

2.

Ta bort kåporna (12, 13) på styrboxen. Ta först bort de fyra muttrarna (14) och den främre kåpan (12).

5.

Koppla ur luftrören från solenoidblandningsrörsblocket (209).

OBSERVERA:

Om din spruta är en inbyggd säker modell, måste du ta bort generatorns luftregulator från

solenoidmodulen. Se Byte av generatorregulator , sidan 35, för anvisningar.

6.

Ta bort två skruvar (210).

210

14

13

209

12

14 r_312359_313289_17

Byt ut solenoidmodulen

Följ denna procedur vid byte av en enstaka solenoid

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan .

2.

Dra ur sladden.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

11

7.

Ta bort och byt ut solenoiden (209).

8.

Återmontera skruvarna (210) och solenoidkabelkopplingarna (242).

OBSERVERA:

Magnetventilfunktionerna är följande från vänster till höger:

• Doseringsventil A (DVA) (normalt öppen)

• Doseringsventil B (DVB) (normalt öppen)

• Pump A (PA) (normalt stängd)

• Pump B (PB) (normalt stängd)

DVA

4

DVB

PA

PB r_xm1a00_312359_313289_9_3 r_312359_313289_18

4.

Koppla ur solenoidkabelkopplingar (242) från solenoiderna.

30 3A0363D

Reparation

Byte av USB-modul

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan .

2.

Dra ur sladden.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur CAN-kablarna och USB-kabeln från

USB-modulen (219).

5.

Ta bort de två monteringsskruvarna från

USB-modulen och ta bort modulen från basplattan.

5.

Lossa de fyra monteringsskruvarna (235).

r_312359_313289_26

218

235

235

219

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny USB-modul.

Byte av vätskereglagemodul (FCM)

OBSERVERA:

USB-modulen behöver inte tas bort före FCM-modulen byts ut.

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan .

2.

Dra ur sladden.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Ta bort alla kablar från FCM (218). Lägg märke till kablarnas placering.

6.

För FCM upp och ut ur nyckelhålsskårorna.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny FCM-modul.

Byte av larm

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan

.

2.

Dra ur sladden.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla loss larmledningarna från larmet (217).

5.

Skruva loss larmet (217) och byt ut.

217

6.

Skruva in nytt larm. Återanslut larmledningarna.

Se

Kopplingsschema , sidan 44.

7.

Återmontera tryckluftreglagets främre kåpa (12).

3A0363D 31

Reparation

Display

Uppdatera programvara

8.

Stäng av strömmen.

9.

Ta bort polletten (T).

10. Sätt tillbaka kåpan (204e) och skruvarna (204f).

Byte av displaybatteri

Uppgradera inte programvara om det kan finnas explosiv gas i luften.

Byt inte batteri om det kan finnas explosiv gas i luften.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

1.

2.

Ta bort kåpan. Se

Dra ur sladden.

Ta bort kåpan .

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Skruva bort fyra skruvar (204f) och frontkåpan

(204e).

OBSERVERA

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

1.

Utför steg 1-4 i avsnittet Uppdatera programvara , sidan 32.

2.

Använd en platt skruvmejsel för att lirka ut det gamla batteriet.

Ta bort det gamla batteriet

204f

204e

Batteri

L

T r_xm1a00_312359_313289_2a

5.

För in och tryck in polletten (T) ordentligt i skåran.

OBSERVERA:

Det spelar ingen roll åt vilket håll polletten är vänd.

6.

Sätt på strömmen.

7.

Den röda indikatorlampan (L) kommer att blinka tills ny programvara laddats upp helt och hållet.

Efter att programvaran laddats upp kommer den gröna lampan att blinka kontinuerligt.

Sätt i nytt batteri

Anslutning

Flikar r_xm1a00_312359_313289_9_8a

3.

Byt ut batteriet. Se till att batteriet ryms under kopplingsflikarna före den andra änden snäpps fast.

OBSERVERA:

Använd enbart Panasonic CR2032 batterier för byte.

4.

Sätt tillbaka kåpan (204e) och skruvarna (204f).

32 3A0363D

Reparation

Byt ut displayen

OBSERVERA: Beställ sats 257484 för byte.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband så undviks skador på kretskortet.

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan .

2.

Dra ur sladden.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur CAN-kabeln från displaymodulen.

5.

Ta bort de fyra skruvarna (204b) från displayens bakre panel (204c) medan du håller fast displayens främre panel (204d).

OBSERVERA:

Använd genomskinlig tejp för att hålla fast displayens främre panel (204d), för att underlätta borttagningen.

7.

Ta bort display främre panel (204d) och packning (204g).

204g

Displaykabel

204c

204d

239

204b

204c

204d

204b

6.

Ta bort displayens bakre panel (204c) och koppla ur displayens kabel och nyckelströmbrytarkabel (239) från kretskortet.

8.

Släng den gamla displayenheten.

9.

Placera displayens nya främre panel (204d) och packning (204g) på styrboxens (11) främre panel.

OBSERVERA:

Använd genomskinlig tejp för att hålla fast displayens främre panel, för att underlätta monteringen.

10. Anslut försiktigt displayens kablar och nyckelströmbrytarkabel till det nya kretskortet.

11. Installera displayens nya bakre panel (204c) och fäst med de fyra skruvarna (204b). Se till att nyckelströmbrytarkabeln sticker ut ur öppningen längst upp på displaymodulen.

12. Montera kåpan och skruvarna. Sätt varningsetikett på kåpan.

13. Återanslut CAN-kabeln till displaymodulen.

14. Koppla in elkablarna.

15. Sätt tillbaka kåpan.

16. Tryck på . Konfigurera systeminställningar som de var på den gamla displayen. Se anvisningarna i handbok 312359 för XM flerkomponentsdrift.

Sätt tillbaka den främre panelen

Se Byt ut displayen , sidan 33 för anvisningar.

3A0363D 33

Reparation

Reglagekomponenter för vägguttag

Byt ut nätmodulen

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan .

2.

Koppla ur huvudströmmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur eltillförselsladdarna från nätmodulen och jordledningen (260) från styrboxen.

5.

Koppla ur elsladden (272) från FCM (218).

6.

Ta bort de fyra skruvarna (273) som håller fast nätmodulens (270) fäste.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

4.

Koppla ur utgående elledning från generatormodulen och jordledningen från styrboxen.

5.

Koppla ur elledningarna från FCM, USB och displayen.

Luftreglage

FCM

Display

272

270

USB Utblås

6.

Koppla ur luftregulatorns luftledning och utblåsets luftledning.

7.

Ta bort de fyra skruvarna (263) från monteringen för att ta bort generatorn från styrboxen.

r_256991_313293_7

273 r_256991_313293_3a-1

260

7.

Ta bort och byt ut nätmodulen (270).

8.

Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny nätmodul.

260

Reglagekomponenter för generatorströmtillförsel

Reparation av generatormodul

Generatorreservdelssats 257147 finns att beställa för byte av turbinlager.

1.

Ta bort kåpan. Se Ta bort kåpan .

2.

Koppla ur huvudströmmen.

34

263

3A0363D

Reparation

8.

Ta av sju skruvar (708) och sära på generatorhusen.

9.

Byt ut turbinen (704) vid behov. Smörj turbinens o-ring lite för att underlätta återmontering av generatorhuset.

4.

Koppla ur luftinloppsledningen från generatorenheten (265).

265

708

708

703

704

209

705

702

277

Luftinloppsledning r_xm1a00_312359_313289_9_4a-1

5.

Lossa luftregulatorns svivelfäste (276) och ta bort det från solenoidmodulen (209).

209

10. Byt ut packningen (702) och/eller kretskortenheten

(705) om de skadats.

11. Följ stegen i motsatt ordning för att

återmontera generatorregulatorenheten och för att återansluta elsladdarna och luftledningarna.

Se

Kopplingsschema , sidan 44.

OBSERVERA:

Undvik att skapa veck i det flexibla kretskortet när du återansluter kretskortsenheten (705).

Byte av generatorregulator

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30

2.

Koppla ur huvudströmmen.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (4). Lämna två muttrar på vänster sida av panelen fastskruvade. Öppna styrboxens frampanel (11).

276

6.

Reparera eller byt ut generatorregulatordelarna

7.

efter behov. Se

Generatorenhet , sidan 64, för

reservdelar. Byt ut luftregulatorns svivelfäste (276).

Ställ in regulatorn på

1,26 +/- 0,07 bar).

18 +/- 1 psi (12,6 +/- 10 kPa,

3A0363D 35

Reparation

36 3A0363D

Reparation

Tryckluftsreglage

Avlägsna tryckluftsreglageenheten

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera luftreglageenheten.

Byte av lösningsmedelspumpens kulventil

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort de två muttrarna (330) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

6.

Koppla ur luftledningen (332) som går till kulventilenheten (326).

7.

Ersätt med ny kulventilenhet.

Se

Luftstyrningsmodul (255761), Reservdelar

,

sidan 66.

8.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera.

Byte av lösningsmedelsluftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort regulatorns mutter (331) och koppla ur luftledningarna (332, 333) som går till regulatorn (325).

6.

Ta bort regulatorenheten och ersätt med en ny.

Se

Luftstyrningsmodul (255761), Reservdelar

,

sidan 66.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera.

Byte av systemluftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Ta bort regulatorns mutter (340) och koppla ur systemets luftledning.

6.

Ta bort skruvarna från snabbklämmorna och öppna klämmorna (342b, 342c) vid gångjärnet.

7.

Ta bort regulatorenheten (345) och ersätt med

en ny. Se Luftstyrningsmodul (255761),

Reservdelar , sidan 66.

8.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera.

Byte av solenoidinloppets luftregulator

1.

Ta bort kåpan. Se

Ta bort kåpan , sidan 30.

2.

Koppla ur luftmotorns luftledningar och systemluftledning.

3.

Ta bort de fyra muttrarna (7) från framsidan av tryckluftsreglagefästet (319).

4.

Dra ut enheten.

5.

Koppla ur luftledningen.

6.

Ta bort manometern från blocket (343).

7.

Ta bort skruvarna från snabbklämmorna

(342a, 342b) som håller luftregulatorenheten

(344) på plats.

8.

Öppna klämmorna (342a, 342b) vid gångjärnet och dra isär från blocket (343).

9.

Ta bort regulatorenheten (344) och ersätt med

en ny. Se Luftstyrningsmodul (255761),

Reservdelar , sidan 66.

10. Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera.

3A0363D 37

Reparation

319

Manometer

326

342a

342b

343

7

330

340

331

Manometer

332

325

344

345

342c

332

333

342d r_xm1a00_312359_313289_9_9

38 3A0363D

Reparation

Montering av vätskereglage

Doseringsventilenhet

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla ur alla vätskeledningar från doseringsventilenheten (8).

3.

Ta bort de tre skruvarna (16) på baksidan av varje doseringsventil (501) från fästet.

4.

Skruva loss doseringsventilhusens säten från adaptrarna på blandningsröret.

6.

Ta bort doseringsventilerna. Se handbok 313342 för anvisningar beträffande service och reparationer av ventiler.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera doseringsventilenheten.

Blandningsrörsenhet

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla ur vätskeledningen och lösningsmedelsledningarna från blandningsrörsenheten.

3.

Lossa de fyra skruvarna som håller fast blandningsröret (508) vid fästet.

508

Fäste

Bultar

Bultar

Hus

Säte

Adapter

5.

Koppla ur RTD (506) från sladdvindan. Koppla ur tryckgivaren (507) och vätskeledningsadaptern från varje doseringsventil (501).

Vätskeledning

Adapter

501

.

Fäste

16

506

4.

Skruva loss doseringsventilhusens säten från adaptrarna på blandningsröret.

5.

Ta bort de fyra skruvarna som håller fast blandningsröret (508) vid fästet.

6.

Ta bort blandningsrörsenheten (508) från fästet.

Se handbok 312749 för anvisningar beträffande service och reparationer av blandningsrör.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återmontera blandningsrörsenheten.

r_312359_313289_41

3A0363D 39

Reparation

Givare

Byte av vätsketryckgivare

1.

Stäng huvudluftventilen på luftledningen och på systemet.

2.

Avlasta vätsketrycket. Se

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

3.

Öppna styrboxens kåpa. Se

Instrumentpanel/Styrbox , sidan 30.

4.

Koppla ur tryckgivaren (5 FCM07) från FCM (218).

5.

Koppla ur vätsketryckgivaren (507) från doseringsventilen (501).

Temperaturgivare (RTD)

1.

Stäng huvudluftventilen på luftledningen och på systemet.

2.

Avlasta vätsketrycket. Se

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

3.

Öppna styrboxens kåpa.

Se

Instrumentpanel/Styrbox , sidan 30.

4.

Koppla ur temperaturgivarna (506) från FCM (218).

507

501

506 Sladdvinda

507 r__312359_313289_30

6.

Ersätt med ny vätsketryckgivare och återanslut tryckgivaren till FCM.

506

218 r_xm1a00_312359_313289_15a

5.

Ta bort RTD-kabeln (506) från sladdvindan.

6.

Ersätt med ny temperaturgivare (RTD).

7.

Återmontera RTD-kabeln (506) och sladdvindan.

8.

Anslut temperaturgivaren (RTD) till FCM.

9.

Stäng styrboxens kåpa.

40 3A0363D

Reparation

Pumpenhet

5.

Ta bort pumpenheten med hjälp av lyftringen på luftmotorn.

Före service på pumpenheten måste du först ta bort antingen hela pumpenheten eller kolvpumpen och luftmotorn separat.

Borttagning av pumpenheten

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Stäng kulventilen på fathållarens utloppsenhet.

3.

Koppla ur kolvpumpen från vätskeinloppsenheten.

• 50:1 Pump: koppla ur förminskarens bussningsfäste från svivelfästet på vätskeinloppsenheten.

• 70:1 Pump: koppla ur förminskningssviveln från vätskeinloppsenheten.

Förminskning

Svivel

Svivelfäste

Förminskare

Bussning

Lyft inte pumpenhet i lyftringen om pumpenhetens totala vikt överstiger 250 kg.

Kulventil r_256170_312747_6d

OBSERVERA:

Se handbok 312747 för Dubbel väggmonterad fathållare för service och reparation av vätskeinloppsenheten.

133

6.

Se handbok 311762 för Xtreme kolvpump för service och reparation av kolvpumpen. Se handbok

311238 för NXT luftmotor för service och reparation av luftmotorn.

7.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera pumpenheten.

Borttagning av kolvpumpen

Följ de här anvisningarna för att ta bort enbart kolvpumpen. Luftmotorn stannar kvar.

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla ur kolvpumpen från vätskeinloppsenheten.

Se steg 2 och 3 i Borttagning av pumpenheten , sidan 41.

3.

Ta bort klämman (133), dra upp kopplingskåpan

(134) och ta bort kopplingen (132).

134

132 ti8264a

4.

Lossa luftmotorn.

a.

Koppla ur givarekabeln, luftledningen och jordledningen från luftmotorn.

b.

Ta bort monteringsskruvarna (4) och brickorna

(3) som håller fast luftmotorn (2) vid monteringsfästet. Se illustration i avsnittet

Borttagning av luftmotorn

.

3A0363D 41

Reparation

4.

Håll fast dragstängerna med en tång på de flata ytorna så att de inte vrids. Skruva loss muttrarna

(129) från dragstängerna (128) och ta försiktigt bort kolvpumpen (66 eller 67).

128

Borttagning av luftmotorn

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla loss kolvpumpen från luftmotorn. Se steg 2 och 3 i

Borttagning av kolvpumpen , sidan 41.

3.

Koppla ur givarekabeln, luftledningen och jordledningen från luftmotorn.

4.

Ta bort monteringsskruvarna (4) och brickorna (3) som håller fast luftmotorn (2) vid monteringsfästet.

66 eller 67

2 129 ti8301a

5.

Se handbok 311762 för Xtreme kolvpump för service och reparation av kolvpumpen.

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera kolvpumpen.

Fäste

3

4 r__312359_313289_32

5.

Se handbok 311238 för NXT luftmotor för service och reparation av luftmotorn.

6.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera luftmotorn.

42 3A0363D

Reparation

Lösningsmedelspump

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla ur vätskeledningen (140) och luftledningarna (107, 126) från lösningsmedelspumpen.

3.

Ta bort de fyra skruvarna (106) som håller fast lösningsmedelspumpen (103) vid fästet (138) och ta bort lösningsmedelspumpen.

103

106

126

138

107

140

106

4.

Se handbok 312794 för Merkur Pumpenhet för service och reparation av lösningsmedelspumpen.

5.

Följ stegen i motsatt ordning för att återinstallera lösningsmedelspumpen.

Vätskevärmare

OBSERVERA:

Ledningar för explosionssäkra värmare (245863) medföljer inte.

Se handbok 309524 för Viscon HP värmare för information om ledningar, reparation och reservdelar för explosionssäkra värmare.

Service och reparation

1.

Följ

Anvisningar för tryckavlastning , sidan 12.

2.

Koppla ur vätske- och elledningar från vätskevärmaren.

3.

Se handbok 309524 för Viscon HP värmare för service och reparation av värmaren.

4.

Återanslut vätske- och elledningarna.

Byte

1.

Följ stegen 1 till 2 ovan.

2.

Lossa de fyra monteringsskruvarna (X), låsbrickor

(Y) och de andra brickorna (127) på baksidan av värmaren (90). Dra upp värmaren och ta bort den från fästplattan.

127

X

Y

90

Fästplatta r__312359_313289_34

3.

Byt ut värmaren. Följ stegen i motsatt ordning för att installera en ny värmare.

3A0363D 43

Kopplingsschema

Kopplingsschema

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med generator

XM PLURAL COMPONENT SPRAYER WITH ALTERNATOR

Control

Cable, CAN

(15V783)

Display Module,

Rear (288997)

Front (255727)

Alternator

Module

(255728)

Cable, CAN

(15V782)

(Min)

Cable, CAN

(15V778)

USB MODULE

Base (289899)

Top (289900)

Fluid

Control

Module

(255920)

44

Air Motor A Side

Junction Box

(287733)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

Pressure

Transducer

A Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

A Side

(15R347)

Pressure

Transducer

B Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

B Side

(15R347)

Air Motor B Side

Junction Box

(287733)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

3A0363D

Förenklat pneumatiskt kopplingsschema, XM-spruta med generator

Kopplingsschema

3A0363D 45

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 1)

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAN_L +V_CAN

V CAN V CAN

CHASSIS GND CHASSIS GND V CAN R

BIT3 BIT2 GND SCK S0 S1 V CAN V CAN V CAN

CAN L CAN H

BIT0 BIT1

OKEN LOFO /HOLD /CS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LED_RED NO

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SIG CO

1 2 3 4

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

CAN_L +V_CAN CAN_L +V_CAN CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSERVERA: NC anger att ledningen inte är ansluten.

3A0363D

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med generator (sidan 2)

DOSE A

MOTOR A

Switch,

Start NO

(121618)

Buzzer

(122000)

Manifold

Pressure

Transducer

(15M669)

Air Motor

Junction

Box

(287733)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

(119700)

Temp

Sensor

RTD

(15R347)

Harness, Air Motor

(15R345)

LINEAR_SENS

NC

REED_TOPCHGOVR

REED_BTMCHGOVR

COM(REED)

+5V(LINEAR_SENS)

COM(LINEAR_SENS)

SHLD

+EXCITE

SHLD

CONDUCTOR

SENSE

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHLD

Harness, Stop

(15M976)

+V_CAN

NC

NC

+SIG(START)

+SIG(ALARM)

Harness,Solenoid

(15M977)

NC

+SIG

COM

+SIG

NC

+EXE(5VDC)

-PRESSURE

-EXE(COM)

+PRESSURE

SHLD

J2

3

4

1

2

5

J12

3

4

1

2

5

J4

3

4

1

2

5

J8

3

4

1

2

5

J14

7

8

5

6

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

FLUID

CONTROL

MODULE

(255920)

7

8

5

6

3

4

1

2

J15

3

4

1

2

5

J7

3

4

1

2

5

J5

3

4

1

2

5

J13

3

4

1

2

5

J3

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHLD

Harness, Stop

(15M976)

+V_CAN

NC

NC

+SIG(STOP)

NC

Harness,Solenoid

(15M977)

NC

+SIG

COM

+SIG

NC

+EXE(5VDC)

-PRESSURE

-EXE(COM)

+PRESSURE

SHLD

Harness, Air Motor

(15R345)

LINEAR_SENS

NC

REED_TOPCHGOVR

REED_BTMCHGOVR

COM(REED)

+5V(LINEAR_SENS)

COM(LINEAR_SENS)

SHLD

Switch,

Stop NC

(121619)

Manifold

DOSE B

MOTOR B

Pressure

Transducer

(15M669)

Air Motor

Junction

Box

(287733)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

(119700)

3

4

1

2

J11

3

4

1

2

J11

+EXCITE

SHLD

CONDUCTOR

SENSE

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

Temp

Sensor

RTD

(15R347)

OBSERVERA: NC anger att ledningen inte är ansluten.

3A0363D 47

Kopplingsschema

Förenklat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag

XM PLURAL COMPONENT SPRAYER WITH WALL POWER

Control

Display Module,

Rear (288997)

Front (255727)

Power

Filter

(115306)

Power

Supply

(15V747)

Cable, CAN

USB MODULE

Base (289899)

Top (289900)

Fluid

Control

Module

(255920)

Air Motor A Side

Junction Box

(287733)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

Pressure

Transducer

A Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

A Side

(15R347)

48

Pressure

Transducer

B Side

(15M669)

Temp

Sensor

RTD

B Side

(15R347)

Air Motor B Side

Junction Box

(287733)

Linear Sensor

(256893)

Reed Switch

(119700)

3A0363D

Förenklat pneumatiskt kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag

Kopplingsschema

3A0363D 49

Kopplingsschema

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAN_L +V_CAN V CAN V CAN

CHASSIS GND CHASSIS GND V CAN R

BIT3 BIT2 GND SCK S0 S1 V CAN V CAN V CAN

CAN L CAN H

BIT0 BIT1 OKEN LOFO /HOLD /CS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAN_L +V_CAN

LED_RED NO

SIG CO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5

CAN_L +V_CAN

1 2 3 4 5

50

OBSERVERA: NC anger att ledningen inte är ansluten. Se handbok 312359 för elanslutningsanvisningar.

3A0363D

Detaljerat kopplingsschema, XM-spruta med vägguttag (sidan 2)

Kopplingsschema

3A0363D

DOSE A

MO T OR A

Switch,

Start NO

( 1 2 1 6 1 8)

Bu zz er

( 1 22000)

Mani f o l d

Pressure

T ransducer

( 1 5M669)

Air Motor

Junction

Box

(287733)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

( 11 9700)

T emp

Sensor

R T D

( 1 5R347)

Harness, Air Motor

( 1 5R345)

LINEAR _ SENS

NC

REED _T OPCHGOVR

REED _ B T MCHGOVR

COM(REED)

+ 5V(LINEAR _ SENS)

COM(LINEAR _ SENS)

SHLD

+ E X CI

SHLD

CONDUC

T

SENSE

T

E

OR

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

CAN _ L

+ V _ CAN

V _ CAN _ R T N

CAN _ H

SHLD

Harness, Stop

( 1 5M976)

+ V _ CAN

NC

NC

+ SIG(S T AR T )

+ SIG(ALARM)

Harness,So l enoid

( 1 5M977)

NC

+ SIG

COM

+ SIG

NC

+

-PRESSURE

-E

+

E X

X

E(5VDC)

E(COM)

PRESSURE

SHLD

J8

J4

J 1 2

3

4

1

2

5

J2

3

4

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

1

2

5

J 1 4

7

8

5

6

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

FLUID

CON T ROL

MODULE

(255920)

3

4

1

2

5

3

4

1

2

5

J7

J5

3

4

1

2

5

J 1 3

3

4

1

2

5

J3

CAN _ L

+ V _ CAN

V _ CAN _ R T N

CAN _ H

SHLD

Harness, Stop

( 1 5M976)

+ V _ CAN

NC

NC

+ SIG(S T OP)

NC

Harness,So l enoid

( 1 5M977)

NC

+ SIG

COM

+ SIG

NC

+

+

E X E(5VDC)

-PRESSURE

-E X E(COM)

PRESSURE

SHLD

Switch,

Stop NC

( 1 2 1 6 1 9)

Mani f o l d

Pressure

T ransducer

( 1 5M669)

7

8

5

6

3

4

1

2

J 1 5

3

4

1

2

J 11

3

4

1

2

J 11

Harness, Air Motor

( 1 5R345)

LINEAR _ SENS

NC

REED _T OPCHGOVR

REED _ B T MCHGOVR

COM(REED)

+ 5V(LINEAR _ SENS)

COM(LINEAR _ SENS)

SHLD

+ E X CI

CONDUC

T

SHLD

SENSE

T

E

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

OR

T emp

Sensor

R T D

( 1 5R347)

Air Motor

Junction

Box

(287733)

Linear

Sensor

(256893)

Reed

Switch

( 11 9700)

DOSE B

MO T OR B

OBSERVERA: NC anger att ledningen inte är ansluten.

51

Kopplingsschema för kopplingsbox

Kopplingsschema för kopplingsbox

Vätskevärmare

OBSERVERA: Se handbok 312359 för elanslutningsanvisningar.

52

TERS FLUID HEA

3A0363D

Fathållarvärmare

Kopplingsschema för kopplingsbox

3A0363D

HOPPER HEATERS

53

Reservdelar

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

1

Använd inte svivelskarvkoppling för blandningsinloppet. Använd rörgängad hona.

Modell_XM_B_ _

92

91

7

15 (fästs vid 317)

94

1

5

95

8

XM1, XM2,

XM3, XM4

Modeller

31

126

58

107 (fästs vid 325)

145

102

56

55

16

55

53

54

60, 61

58 59 1 65 62

63

64

28

100

101

54 3A0363D

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

14

17, 19, 20

7

18

108

15

32

12

14

11

13 2a

2

4

3

128

104

107

144

143

103

105

138

134

131

133

132

106

129

142

126

66 eller 67

140

6

7

115

53

53

116

117, 118, 119

53

54

XM_B_ _ and XM_E_ _

Modeller

3A0363D

90, 127

139

141

76

86

88

85 84

83

80 81

82

52

76

87

XM5, XM6,

XM7, XM8

Modeller

109

80, 125, or 146

93

16

89

55

Reservdelar

XM flerkomponentssprutor

22

113

114

120

121

122

135

21 27

23

30

29

24

51

24

53

69

70

68

137

38

33

34

23

96

58

115

56 3A0363D

Reservdelar

Gemensamma komponenter

Ref.

Komponent Beskrivning

7

8

1

2

6

Chassi

257055 MOTOR, 6500, avisning; se handbok 311238

2a 256893 HUSENHET, linjär givare;

3

4

5 se handbok 311328

2b G NXT102 REGLAGEENHET, avisning

100133 LÅSBRICKA

100101 LOCKSKRUV, sexkanthuvud

255761 LUFTREGLAGEMODUL, övre, se

Luftstyrningsmodul

(255761), Reservdelar , sidan 66

255762 BLANDNINGSRÖR, inlopp,

luftdistribution; se Blandningsrör för luftinlopp (255762), reservdelar , sidan 69

112958 MUTTER, sexkant, med flänsar

VÄTSKEREGLAGEENHET

11

Montering av vätskereglage,

Reservdelar , sidan 68

255771 STYRBOX; se Styrbox (255771),

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

reservdelar , sidan 62

256177 KÅPA, främre

256178 KÅPA, bakre

117623 LOCKMUTTER, (3/8-16)

240900 SLANG med kopplingar, 76 cm

111801 LOCKSKRUV, sexkanthuvud

121471 GÅNGJÄRN, friktion, placering

15T568 LUCKA, reglagekåpa

15T567 MUTTER, bakplatta, gångjärn

112380 MASKINSKRUV, platt huvud

054753 NYLONRÖR, runt, svart; 3 m

054757 NYLONRÖR, runt; 2 m

C12508 NYLONRÖR, runt; 0,4 m

160327 SKARVKOPPLING; 90 grader

114601 LEDNING, flexibel, icke-metall;

28

29

30

0,9 m

115313 PLUGG, rör

121688 KOPPLING; 3/8 npt x 3/8 rör ptc

108636 LJUDDÄMPARE

31 114434 MANOMETER, vätska, sst

32 V 15T468 ETIKETT, varning

33 V ETIKETT, koder, signaler

15U926 Engelska

15X126 Alla språk

34 V 15W598 ETIKETT, varning

35 G 15U656 ETIKETT, märk-

38 293547 ETIKETT, märk-

51

53

15M987 VINKEL; 60 grader

H75003 SLANG, med kopplingar;

54

1/2-14 npsm; 0,9 m

H75002 SLANG, med kopplingar;

55

1/2-14 npsm; 0,6 m

H53806 SLANG, med kopplingar; 1,8 m

56 15T396 ÅTERCIRKULATIONSRÖR

57 G 551390 SYNGLAS, bägare, graderad

58 H73825 SLANG, med kopplingar;

3/8-18 npsm; 7,6 m

Antal.

1

2

2

1

9

1

8

1

2

8

1

10

1

2

2

1

1

1

2

3

1

2

1

8

1

1

4

3

10

1

1

2

1

4

8

2

1

Ref.

Komponent Beskrivning

59 15B729 KOPPLING;

3/8-18 npsm x 3/8-18 npt

60 15E592 BLANDARHUS

61 G 248927 BLANDARSATS, insats;

62

63 paket med 25 st.

150287 KOPPLING;

1/4-18 npsm x 3/8-18 npt

H72510 SLANG, med kopplingar;

64

65

1/4-18 npsm; 3 m

XTR704 PISTOL

162024 KOPPLING;

3/8-18 npt x 3/8-18 npt

75 G 206995 TSL; 1 kv.

95

96

15U655 ETIKETT, märk-

15U654 ETIKETT, märk-

100 222200 STRYPVENTIL

101 114593 RATT

102 156849 RÖR, nippel; 3/8 npt

103 W30CASLÖSNINGSMEDELSPUMP,

Merkur; se handbok 312794

104 256169 PUMPPLATTA, lösningsmedel

105 SKRUV, sexkanthuvud, med fläns

106 112395 LÅSSKRUV, flänsat huvud

107 248208 SLANG, med kopplingar, 1,2 m

113 117666 ANSLUTNING, jord

114 100028 LÅSBRICKA

115 115901 KANT

120 JORDLEDNINGSENHET

121 ELLEDNING; koppar

122 109025 ANSLUTNINGSRING

124 V ETIKETT, tryckreglage

125 G 162449 NIPPEL, förminskning;

1/2 x 1/4 npt

128 257150 STÅNG, distans

129 101712 LÅSMUTTER

131 15H392 STÅNGADAPTER

132 244819 KOPPLING

133 244820 HÅRNÅLSKLÄMMA med snöre

134 197340 KÅPA, koppling

135 113796 SKRUV, med fläns, sexkanthd

136 G 114958 SPÄNNBAND

137 G 054760 RÖR, polyuretan, svart; 1 m

138 256561 FÄSTPLATTA, lösningsmedelspump

139 111799 BULT, sexkanthd

140 256421 HÄVERTSLANGENHET

141 181073 INTAGSSIL

142 116935 BULT

143 100081 RÖRBUSSNING

144 157350 ADAPTER, 3/8 npt x 1/4 npt

145 15T258 VERKTYG, skruvnyckel, Xtreme

146 159239 NIPPEL, förminskning,

1/2 x 3/8 npt

147 G 16A004 FLASH DRIVE, USB; 4 GB

Antal.

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

4

1

1

2

1

1

2

1

1

10

-

1

2

2

6

6

2

2

1

1

1

1

4

1

1

1

V Etiketter, skyltar och kort med varningssymboler och säkerhetsföreskrifter kan beställas kostnadsfritt.

G Ej med i skiss.

Ej monterade.

3A0363D 57

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell

Modell_XM1_ _ _ and XM2_ _ _

69

70

76

77

Ref.

52

66

67

Komponent Beskrivning

117623 LOCKMUTTER

L250C4 NEDRE, A-sida; se handbok 311762

L250C3

L220C4 NEDRE, B-sida; se handbok 311762

L220C3

15H652 ETIKETT, motor, A-sida

15H654 ETIKETT, motor, B-sida

121295 LOCKSKRUV, insexhuvud

ETIKETT, system

XM-50 flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM1A00 XM1B00 XM1D00 XM1E00 XM2A00 XM2B00 XM2D00 XM2E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

91

92

93

94

83

84

85

86

80

81

82

87

88

89

90

158491 NIPPEL; 1/2 npt

100361 RÖRPLUGG

15R529 BLOCK, vätskedistribution

156684 KOPPLING, adapter

121139 O-RING; PTFE

15J594 HUS, kontrollventil

15J916 HANDTAG, blått

15R380 HANDLE, green

255747 PATRON, ventil

24A034 VAGN, fristående blandningsrör

245869 VÄRMARE, färg

245863

256540 KOPPLINGSBOX

113796 SKRUV, med fläns, sexkanthd

111801 BULT, sexkanthd

113498 SÄKERHETSVENTIL; 110 psi

(1,76 MPa 7,6 bar)

108

112

ETIKETT, XM50

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till USB; hona B/hona B

116† 158683 RÖRVINKEL, 90 grader

117 15T967 VÄRMARKABEL

118 116171 BUSSNING, avlastnings-

119 122032 LEDNINGSMUTTER

126 H42506 SLANG, med kopplingar, 4500 psi

127 100527 BRICKA

128

224458 PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

8

1

2

4

2

2

1

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

8

1

1

2

2

1

1

1

2

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en ickeuppvärmd spruta.

Ej med i skiss.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

8

1

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

2

2

1

1

1

2

58 3A0363D

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell_XM3_ _ _ och XM4_ _ _

69

70

76

77

Ref.

52

66

67

Komponent Beskrivning

117623 LOCKMUTTER

L180C4 NEDRE, A-sida; se handbok 311762

L180C3

L145C4 NEDRE, B-sida; se handbok 311762

L145C3

15H107 ETIKETT, motor, A-sida

15J692 ETIKETT, motor, B-sida

121295 LOCKSKRUV, insexhuvud

ETIKETT, system

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM3A00 XM3B00 XM3D00 XM3E00 XM4A00 XM4B00 XM4D00 XM4E00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

85

86

87

88

89

80

81

82

83

84

90

158491

100361

156684

121139

NIPPEL; 1/2 npt

RÖRPLUGG

15R529 BLOCK, vätskedistribution

KOPPLING, adapter

O-RING; PTFE

15J594 HUS, kontrollventil

15J916 HANDTAG, blått

15R380 HANDTAG, grönt

255747 PATRON, ventil

24A034 VAGN, fristående blandningsrör

91

92

93

245869 VÄRMARE, färg

245863

256540 KOPPLINGSBOX

113796 SKRUV, med fläns, sexkanthd

111801 BULT, sexkanthd

94

108

116643 SÄKERHETSVENTIL; 90 psi

(0,63 MPa, 6,3 bar)

ETIKETT, XM50

112

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till USB; hona B/hona B

116† 158683 RÖRVINKEL, 90 grader

117 15T967 VÄRMARKABEL

118 116171 BUSSNING, avlastnings-

119 122032 LEDNINGSMUTTER

126 H42506 SLANG, med kopplingar, 4500 psi

127 100527 BRICKA

128

G 224458 PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

1

2

2

8

1

1

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

8

1

1

2

2

1

1

1

2

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en ickeuppvärmd spruta.

G Ej med i skiss.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

4

1

2

2

8

1

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

8

3A0363D 59

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell XM5_ _ _ och XM6_ _ _

Ref.

Komponent Beskrivning

52 117623 LOCKMUTTER

66 L250C4 NEDRE, A-sida; se handbok 311762

L250C3

67 L220C4 NEDRE, B-sida; se handbok 311762

L220C3

69 15H652 ETIKETT, motor, A-sida

70 15H654 ETIKETT, motor, B-sida

76 121295 LOCKSKRUV, insexhuvud

77 ETIKETT, system

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM5A00 XM5B00 XM5D00 XM5E00 XM6A00 XM6B00 XM6D00 XM6E00

2

1

2

1

2

1

2

1

2 2 2 2

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

8

80 158491 NIPPEL; 1/2 npt

81 100361 RÖRPLUGG

82 15R529 BLOCK, vätskedistribution

83 156684 KOPPLING, adapter

84 121139 O-RING; PTFE

85 15J594 HUS, kontrollventil

86 15J916 HANDTAG, blått

87 15R380 HANDTAG, grönt

88 255747 PATRON, ventil

89 24A034 VAGN, fristående blandningsrör

90 245869 VÄRMARE, färg

245863

91 256540 KOPPLINGSBOX

92 113796 SKRUV, med fläns, sexkanthd

93 111801 BULT, sexkanthd

94 113498 SÄKERHETSVENTIL; 110 psi

(1,76 MPa 7,6 bar)

108 ETIKETT, XM50

112

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till USB; hona B/hona B

116† 158683 RÖRVINKEL, 90 grader

117 15T967 VÄRMARKABEL

118 116171 BUSSNING, avlastnings-

119 122032 LEDNINGSMUTTER

126 H42506 SLANG, med kopplingar, 4500 psi

127 100527 BRICKA

128 G 224458 PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

1

1

2

2

2

1

4

2

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

4

2

2

2

1

1

2

4

2

2

1

5

8

1

8

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

8

1

1

1

2

1

8

1

1

2

8

1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en ickeuppvärmd spruta.

G Ej med i skiss.

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

1

1

2

2

2

1

4

2

2

2

1

8

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

4

2

2

2

1

1

2

4

2

2

1

5

8

1

1

8

1

1

1

8

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

8

1

1

8

1

1

1

1

1

8

1

1

8

1

1

2

1

2

8

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

60 3A0363D

Reservdelar

Reservdelar som varierar beroende på modell (forts.)

Modell XM7_ _ _ och XM8_ _ _

69

70

76

77

Ref.

52

66

67

Komponent Beskrivning

117623 LOCKMUTTER

L180C4 NEDRE, A-sida; se handbok 311762

L180C3

L145C4 NEDRE, B-sida; se handbok 311762

L145C3

15H107 ETIKETT, motor, A-sida

15J692 ETIKETT, motor, B-sida

121295 LOCKSKRUV, insexhuvud

ETIKETT, system

XM flerkomponentsspruta spruta, modeller

XM7A00 XM7B00 XM7D00 XM7E00 XM8A00 XM8B00 XM8D00 XM8E00

2

1

2

1

2

1

2

1

2 2 2 2

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

1

8

1

1

1

8

91

92

93

94

84

85

86

87

88

80

81

82

83

89

90

158491 NIPPEL; 1/2 npt

100361 RÖRPLUGG

15R529 BLOCK, vätskedistribution

156684 KOPPLING, adapter

121139 O-RING; PTFE

15J594 HUS, kontrollventil

15J916 HANDTAG, blått

15R380 HANDTAG, grönt

255747 PATRON, ventil

24A034 VAGN, fristående blandningsrör

245869 VÄRMARE, färg

245863

256540 KOPPLINGSBOX

113796 SKRUV, med fläns, sexkanthd

111801 BULT, sexkanthd

116643 SÄKERHETSVENTIL; 90 psi

(0,63 MPa, 6,3 bar)

ETIKETT, XM50 108

112

ETIKETT, XM70

KABEL, CAN, IS, display till USB; hona B/hona B

116† 158683 RÖRVINKEL, 90 grader

117 15T967 VÄRMARKABEL

118 116171 BUSSNING, avlastnings-

119 122032 LEDNINGSMUTTER

126 H42506 SLANG, med kopplingar,

4500 psi

127 100527 BRICKA

128

G 224458 PUMPSIL; 30 nät (2 st.)

1

1

2

2

2

1

4

2

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

4

2

2

2

2

4

2

2

1

5

8

1

8

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

8

1

1

1

2

1

8

1

1

2

8

1

† Måste beställas vid installation av vätskevärmare på en ickeuppvärmd spruta.

G Ej med i skiss.

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

1

1

2

2

2

1

4

2

2

2

1

8

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

4

2

2

2

2

4

2

2

1

5

8

1

1

8

1

1

1

1

1

8

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

1

8

1

1

8

1

1

1

1

1

8

1

1

8

1

1

2

1

2

8

1

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

3A0363D 61

Reservdelar

Styrbox (255771), reservdelar

Trycklufts- och elströmsversion

204g

204a, 204d

236

214

219b

251

223

202

220

219a

222

202

235

242

209

218

243

232 238

239

204b

201

243

227

232

226

204f

204h

204e

241

221

237

238

204c

240

244

245

208

226

201

243

230

228

229

215

210

242

233

226

234

217

224, 225

219c

Ref.

Komponent Beskrivning

201

202

STYRBOX

ETIKETT, displayreglage

204 257484 MODUL, display, sats

204a 15M483 SKYDDSMEMBRAN,

204b display (ant. 10)

SKRUV, platt huvud; #6 x 22 mm

204c 288997 FODRAL, bakre, displaymodul,

IS-version

204d 255727 FODRAL, främre, datamodul

204e 277463 KÅPA, låg nivå, display

204f 113768 SKRUV, insex, platt huvud

204g 15R458 PACKNING, reglage, främre panel

V 204h 15W958 ETIKETT, varning, batteri

208 SKRUV, platt huvud

Antal.

1

1

1

4

1

1

4

4

1

1

1 r_xm1a00_312359_313289_6a-1

Ref.

Komponent Beskrivning

209 256555 SOLENOIDMODUL, IS-version

209a 121636 SOLENOIDVENTIL, din-koppling

209b 15A789 SOLENOIDPACKNING, utlopp

209c 15A799 SOLENOIDPACKNING,

210

214 inlopp/utblås

106084 MASKINSKRUV, platt huvud

15R379 STYRBOXPACKNING

215 ETIKETT

216 ❄ 15B056 ETIKETT,

217

218

219 luftmotor/doseringsventil

122000 LARM, panelmontering

255920 VÄTSKEREGLAGEMODUL

257088 USB-ENHETSMODUL

219a 289899 BASPLATTA

219b 289900 USB-MODUL

219c 277674 LUCKMODUL

Antal.

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

4

62 3A0363D

Ref.

220

221

Komponent Beskrivning

121618 STARTKNAPP, tryckknapp, grön

15R324 USB-KABLAGE, plugg/skott;

222

223

0,8 m

121619 STOPPKNAPP, tryckknapp, röd

121617 TÄNDNINGSLÅS, 2 lägen,

232

233

234

235

236

237

238

239 reglage

223a G 123412 NYCKEL, extra (par)

224

225

117745 BUSSNING, avlastnings-

117625 LÅSMUTTER

226

227

228

229

113505 MUTTER, keps, sexkanthuvud

15B090 JORDLEDNING, lucka

558685 LÅSBRICKA, utvändig

15R343 KLÄMMA, jordning, el

230 065213 KOPPARLEDNING, el

231 G 172953 ETIKETT, märk,

120493 MONTERINGSREGEL

15H189 STÖVEL, ledning går igenom

15G816 KÅPA, platta, ledning

110637 MASKINSKRUV, platt huvud

15R325 DAMMKÅPA, skott behållare

120495 BLOCK, strömbrytare, n.c.

120494 BLOCK, strömbrytare, n.o.

15M974 KABLAGE, tändningslås

240

241

242

243

15M975 KABLAGE, start/larm

15M976 KABLAGE, stopp

15M977 KABLAGE, solenoid

121988 RETAINER, ledningskablage

244 195875 MASKINSKRUV, platt huvud

245 102063 LÅSBRICKA

246 G 15U542 MOTORKABEL

251 V ETIKETT, varnings-, USB

15X214 Engelska

15X393 Alla språk

252 G 122829 LEDNING; 0,2 m

Antal.

2

1

1

1

1

4

3

1

3

2

1

1

6

1

1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

-

V Etiketter, skyltar och kort med varningssymboler och säkerhetsföreskrifter kan beställas kostnadsfritt.

G Ej med i skiss.

Reservdelar

3A0363D 63

Reservdelar

Styrbox eluttagsalternativ

Generatorenhet

263

262, 263

260

261

265

Ref.

Komponent Beskrivning

260 15B090 JORDLEDNING, lucka

261 100284 MUTTER, sexkant

262 102063 LÅSBRICKA; kolstål

263 110637 MASKINSKRUV, platt huvud

264 G C12508 RÖR, runt, nylon 1,5 m

265 255728 GENERATORMODUL; se sidan 70

266 15V778 CAN-KABEL, IS, hona B/hona B;

0,5 m

267 15V782 CAN-KABEL, IS, hane B/hona B;

0,5 m

268 15V783 CAN-KABEL, IS, hona A/hane B;

1 m

Antal.

1

1

1

5

1

1

1

1 r_256991_313293_7a

Montering, luftregulator

Kabelanslutningar för generatorenhet

282

276

266

267

277

279

278

281

280 r_256991_313293_1a

Ref.

Komponent Beskrivning

276 156971 NIPPEL; kort 2 x 1/4-18 npt

277 115243 REGULATOR, luft, 1/4 npt

278 112307 VINKEL; 90 gr.;

1/8 npt(f) x 1/8 npt(m); kolstål

279 15W017 SÄKERHETSVENTIL, regulator

280 115841 RÖRVINKEL, svivel, hane; 1/4 npt

281 104655 MANOMETER, tryckluft

282 156823 SVIVELKOPPLING; 2 x 1/4-18 npt

Antal.

1

1

1

1

1

1

1

268 r_256991_313293_9

64 3A0363D

Reservdelar

Vägguttagsenhet

r_256991_313293_3a1

273

270

273

263

Kabelanslutningar för vägguttagsenhet

262

260

271

272

Ref.

Komponent Beskrivning

262 102063 LÅSBRICKA; kolstål

263 110637 MASKINSKRUV, platt huvud

266 15V778 CAN-KABEL, IS, hona B/hona B; 0,5 m

270 15V747 NÄTAGGREGAT; 24 V, 2,5 A,

60 W

271 115306 FILTER, nätaggregat

272 ELKABEL, styrbox

272a G 15X407 ELKABEL, US-plugg

272b G 15Y685 SLADD; 240 V, 10 A, IEC320

195551 RETAINER, adapter, sladd

242001 SLADDSATS, adapter, Europa

242005 SLADDSATS, adapter, Australien

273 100035 MASKINSKRUV, platt huvud

274 15V779 CAN-KABEL, IS, hona B/hona B;

1 m

Antal.

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

Endast på XM_A_ _-modeller.

G Ej med i skiss.

266

3A0363D

274 r_256991_313293_10

65

Reservdelar

Luftstyrningsmodul (255761), Reservdelar

326

317

307

313

303

316 344

308

310

311

Ref. 94

345

342

312

309

315

336

332

337

332

329

319 338

335

317

313

346 347

318

330

325

327

328

333

329

334

335

340

331

327 318

Ref.

Komponent Beskrivning

303 157350 NIPPEL, rör, 1/2 x 3/8 npt

304 108307 RÖRVINKEL; hane

306 101689 TRYCKLUFTMANOMETER

307 117346 KULVENTIL, avluftande

308 114316 VINKEL, hane, svivel

309 114469 VINKEL, hane, svivel

310 158962 RÖRVINKEL; 1/4(f) x 1/8(m)

311 116643 SÄKERHETSVENTIL, luft

312 100721 RÖRPLUGG

313 119992 NIPPEL, rör, 3/4 x 3/4 npt

315 156589 ADAPTER, skarvkoppling; 90 gr.

316 113911 MANOMETER, tryckluft

317 160327 ADAPTER, skarvkoppling; 90 gr.

318 15T119 ETIKETT, regulator

319 FÄSTE, tryckluftsreglage

320 15R437 ADAPTERFÄSTE, tryckluftsreglage

321 121432 MASKINSKRUV, sexkant platt huvud

322 115942 MUTTER, sexkant, huvud med flänsar

325 116513 TRYCKLUFTSREGULATOR

326 121457 KULVENTIL, tryckluft, panelmonterad

Antal.

1

1

1

2

2

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

333

306

321

320

343

342

322

304

341

Ref.

Komponent Beskrivning

327 121424 MANOMETER, panelmonterad 3,8 cm

328 100451 KOPPLING

329 114151 VINKEL, hane, svivel

330 100264 MASKINSKRUV, platt huvud

331 116514 MUTTER, regulator

332 054760 RÖR, polyuretan, runt, svart;

333

3,17 cm

RÖR, polyuretan, runt, 18,29 cm

334 100840 RÖRVINKEL

335 162453 FÄSTE; 1/4 npsm x 1/4 npt

336 114114 VINKEL, hane, svivel

337 114128 VINKEL, hane, svivel

338 164259 RÖRVINKEL

340 + 122336 PANELMUTTER, regulator

341 + 113440 Adapter

342 + 113431 SNABBKLÄMMA

343 + 113442 BLOCK, port

344 + 15R488 REGULATOR

344a 123454 FILTERINSATS; 5 mikron

345 + 15R487 REGULATOR

346 + 15R486 LJUDDÄMPARE

347 + 15R485 STYRLUFTVENTIL, dubbel

Antal.

1

2

1

1

2

-

1

1

1

1

2

1

2

4

1

1

1

1

1

2

-

+ Delar i tryckluftsreglagesats 255772 (beställs separat).

66 3A0363D

Reservdelar

Kopplingsbox (256540),

Reservdelar

417

415

422

432

419

430

431

426

405

427

432

401

431

402

435

416

425

430

433

422

434

410

420

417

413

414

439

412

411

407

437

427

419

421

404

403

Ref.

Komponent Beskrivning

401 BEHÅLLARE, el

402 117545 RATT, operatörs urkoppling

403 117564 STRÖMBRYTARE, urkoppling; 100 A

404 117553 STRÖMBRYTARE, urkoppling, fasexpansion; 100 A

405 15U423 STRÖMBRYTARE; 25 A

406 255047 BUSSNING, avlastnings-, m40 gängor

407 255048 MUTTER, avlastnings-, m40 gängor

408 116171 BUSSNING, avlastnings-

409 117745 BUSSNING, avlastnings-

410 117625 LÅSMUTTER

411 15U543 PLUGG, hål; 22 mm

412 15U544 PLUGG, hål; 28,5 mm

413 117666 ANSLUTNING, jord

414 115942 MUTTER, sexkant, huvud med flänsar

415

416

MONTERINGSSKENA, 76,2 mm

MONTERINGSSKENA

417 255045 KLÄMBLOCK, ände

Antal.

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

3

2

1

1

1

408

409 406 r_312359_313289_38

Ref.

Komponent Beskrivning

419 KÅPA, ände

420 255050 SÄKERHETSBRYTARE; 25A

421 121623 SÄKERHETSBRYTARE; 10A

422 120570 ANSLUTNINGSBLOCK

425 BAR, elbuss, 6 stift

426 117679 KOPPLING, elfäste

427 120573 BRYGGA, kontakt

428 G 15U954 KABLAGE, kopplingsbox

430 113505 MUTTER, keps, sexkanthuvud

431 15U662 ETIKETT, märk-

432

433

BLOCKMARKERING, anslutning

BLOCKMARKERING, anslutning

434 112948 SKRUV, maskinhuvud

435 100166 MUTTER,hel sexkant

436 G 15R344 ETIKETT, identifikation, ledningar

437 V 196548 ETIKETT, försiktighet

438 G LEDNINGSSCHEMA

439 558685 BRICKA, 1/4 yttre

Antal.

1

1

1

4

1

2

2

1

2

4

1

2

2

2

9

1

1

1

V Etiketter, skyltar och kort med varningssymboler och säkerhetsföreskrifter kan beställas kostnadsfritt.

G Ej med i skiss.

3A0363D 67

Reservdelar

Montering av vätskereglage,

Reservdelar

501

507

509

502

506

505

504 r_312359_313289_36

503

508

504

510

511 r_312359_313289_37

Kompo-

Ref.

nent Beskrivning

501 ✠ 255478 DOSERINGSVENTIL

502‡ 245143 PROVVENTIL

503 ✿ 15R381 VENTILHANDTAG,

återcirkulation (svart)

504

* 255747 VENTILPATRON, kontroll

505 ✿ 15J594 VENTILHUS, kontroll

505a 121139 O-RING, ventil; PTFE

506 15R347 GIVARE, RTD

507 15M669 VÄTSKEGIVARE, tryck

507a 121399 O-RING, tryckgivare

508

255684 BLANDNINGSRÖRSENHET

509 ◆ STRYPVENTILSENHET

510

214037 LÖSNINGSMEDELSVENTILS

511 ◆

ENHET, avstängning

VENTILHANDTAG, blandningsrör (blått och grönt)

Antal.

2

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

4

2

Se handbok 313342 för doseringsventil för mer information.

‡ Se handbok 311762 för Xtreme kolvpumpar för mer information, Reservdelssats 245145 går att beställa.

Se handbok 313343 för allvarlig driftsstoppskontrollventil vid högt flöde för mer information.

Se handbok 312749 för XM blandningsrörssats för mer information och reservdelsnummer.

* Tätningssats 256239 går att beställa.

68 3A0363D

Reservdelar

Blandningsrör för luftinlopp

(255762), reservdelar

617

616

611

616

607

613

617

616

611

611

602

609

601

610

602

604

605

Ref.

Komponent Beskrivning

601

602

603

604

207675 LUFTFÖRDELARE

119992 NIPPEL, rör, 3/4 x 3/4 npt

15E145 LUFTFÖRDELARE, distribution

117628 LUFTFILTER, automatisk dränering; 3/4 npt

604a ❄ 106204 FILTERINSATS; 3/4 npt

605 122327 RÖRVINKEL; hane

606 113218 KULVENTIL, avluftande

607

608

609

157785 SVIVEL

156172 KOPPLING, svivel

100509 RÖRPLUGG

610

611

614

616

617

114234 PLUGG, sexkanthuvud

155699 RÖRVINKEL

166590 RÖRVINKEL

157350 ADAPTER

115781 LOCKPLUGG

Antal.

1

2

1

1

1

3

1

3

2

1

1

1

1

1

Ej med i skiss.

3A0363D

606

608

614 r_xm1a00_312359_313289_21a

69

Reservdelar

Generatormodul (255728), Reservdelar

707

708

710

702

703

701 r_255278_313289a

706

708

711

701

704

705

Ref.

Komponent Beskrivning

701

702

HUS, övre och nedre

PACKNING, staplad, intern

703 PACKNING, hus

704 257147 TURBIN

705 KORTENHET

706 122161 TRYCKLUFTKOPPLING

707

15R337 ETIKETT, varning

708 114380 LOCKSKRUV, insexhuvud

709

C12508 RÖR, nylon 61 cm

710 122848 TRYCKLUFTKOPPLING

711

172953 ETIKETT, jordning

▲ Etiketter, skyltar och kort med varningssymboler och säkerhetsföreskrifter kan beställas kostnadsfritt.

❄ Ej med i skiss.

Antal.

1

7

1

1

1

1

1

1

-

1

1

70 3A0363D

Reservdelar

Referenser, reparation och reservdelar

OBSERVERA:

Reservdelsnummer och underordnade enheter kan ändras, Se www.graco.com för aktuella reservdelsnummer och handböcker.

Ref.

Komponent Beskrivning Antal, Del av enhet

2a

60

61

64

2

2

2

2

257055 NXT-motor m/linjär givare

NXT600 Reservdelssats för motortätning

NXT135 Reservdelssats för luftventilstätning

NXT136 Reservdelssats för luftventil

256893 Linjär givare

15E592 Blandarhus, ingen blandare; 12,7 mm ID, 3/8 nptm

248927 Omrörningspinnar; 12,7 mm x 12 insats, paket med 25 st.

XTR704 XTR sprutpistol; 7250 psi; inkluderar 519 RAC munstycke

66

66

66

66

64a XHD001 RAC-skydd, hus, extra

64b XHDxxx RAC-munstycke, tätning, packning, x anger munstyckesstorlek

66

66

L250C4

244903

Xtreme kolvpump L250C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

244853

L180C4

244901

244851

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

Xtreme kolvpump L180C3 utan filter

Reservdelssats med Tuff Stack

Reservdelssats med Xtreme-tätningar

67

67

67

67

L220C4 Xtreme kolvpump L220C3 utan filter

244902 Reservdelssats med Tuff Stack

244852 Reservdelssats med Xtreme-tätningar

L145C4 Xtreme kolvpump L145C3 utan filter

67

67

244900 Reservdelssats med Tuff Stack

244850 Reservdelssats med Xtreme-tätningar

67a 224458 Filternät; 30 nät, paket med 2 st. (extra)

67a 224459 Filternät; 60 nät, paket med 2 st. (extra)

67b 24B732 Filter-o-ringar, lösningsmedelresistenta av gummi, paket med 10 st. (extra)

67b 244895 Filter-o-ringar; PTFE, paket med 10 st. (extra)

67b 24B733 Filter-o-ringar; lösningsmedelresistenta av gummi, paket med 10 st. (extra)

67b 244895 Filter-o-ringar; PTFE, paket med 10 st. (extra)

72

75

15T258 Skruvnyckel, Xtreme-pump

206995 TSL; kvartsflaska

88 255747 Patron, cirkulation, avstängning, blandningsrörsventiler

88a 256239 Tätningssats för patronventiler

100a 223016 Reservdelssats för b/p strypventil

147 16A004 Flash drive för USB-nerladdning; 4 GB

204a 15M483 Membranskydd, paket med 10 st.

209a 121636 Solenoidventil, individuell utbytesventil med DIN

223a 123412 Extranyckel; ett par

344a 123454 Reglagefilter; 5 mikron, utbytesinsats

501a 234098 Tätningssats; inkluderar mjuka delar, gammal och ny doseringsventil

501b 234131 Återuppbyggnadssats; inkluderar tätningar, skaft, säte och luftfjäder

502 245143 Provventil; komplett ventil

502a 245145 Reservdelssats för ventil; inkluderar o-ringar, kula, säte, klämma

505b 121139 Cirkulationsventilstätning; o-ring, -210, PTFE

507b 121399 Givartätning; o-ring, -012, lösningsmedelsresistent gummi

508a 256238 Reservdelssats; inkluderar tätningar, kulor, säten, avstängningsskaft

508b 551387 Vätskemanometer, bottenmontering; 10,000 psi (690 bar)

508c 114434 Vätskemanometer, baksidesmontering; 10,000 psi (690 bar)

508d 185416 Sil för B-sida; 40 nät (använd verktyg 15T630)

508e 121410 O-ring för sil; PTFE, -113, silhållare

508f 15T630 Silverktyg (tryck in 121410 o-ring + stäng av u-cup)

510 214037 Spolningsventil, kula; 1/4 npt(m) PTFE

604a 106204 Huvudluftfilter, insats (passar 3/4 npt luftfilter)

704 257147 Turbinpatron (passar 255728 eller Xtreme Mix

2 Motor

2 Motor

2 Motor

2 Motor

2 Motor

2 System

2 System

1 System

1 System

1 System

1 XM50 ”A” pump

1 XM50 ”A” pump

1 XM50 ”A” pump

1 XM70 ”A” pump

1 XM70 ”A” pump

1 XM70 ”A” pump

1 XM50 ”B” pump

1 XM50 ”B” pump

1 XM50 ”B” pump

1 XM70 ”B” pump

1 XM70 ”B” pump

1 XM70 ”B” pump

1 Pump

1 Pump

4 Pump

4 Pump

2 Pump

2 Pump

1 System

1 System

4-6 Avstängning/kontroll

4-6 Avstängning/kontroll

2 System

1 Reglage

1 Reglage

4 Reglage

1 Reglage

1 Tryckluftreglage;

2 Doseringsventil

2 Doseringsventil

2 Doseringsventil

2 Doseringsventil

2 Doseringsventil

2 Doseringsventil

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Blandningsrör

1 Tryckluftsreglage

1 Reglage

3A0363D 71

Tillbehör och satser

Tillbehör och satser

Alla tillbehör och satser är inte godkända för användning i farliga miljöer. Se separata handböcker för tillbehör och satser för information om godkännanden.

75.71 l fathållarsats, 255963

En komplett 75,71 l fathållare med dubbla väggar.

Se handbok 312747 för mer information.

5:1 inmatningspumpsats, 256276

För att mata in trögflytande material från en 75,71 l fathållare till en XM-spruta. Se handbok 312769 för mer information.

Fathållarvärmarsats (240 V), 256257

För uppvärmning av vätska i 75,71 l fathållare.

Se handbok 312747 för mer information.

Sats med 26,5 l fathållare och fäste, 256260

En 26,5 l fathållare och monteringsfäste. Monteras vid sidan eller baksidan av SM-sprutan. Se handbok

406999 för mer information.

Universell vätskeinloppssats för fathållare, 256170

För att ansluta vilken som helst av de fyra nedre modellerna som medföljer SM-sprutor till en 75,71 l fathållare. Se handbok 312747 för mer information.

2:1 truminmatningssats, 256232

En T2 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Universell fathållarmonteringssats, 256259

För att montera en 75,71 l fathållare vid sidan eller baksidan av en SM-spruta. Se handbok 312747 för mer information.

5:1 truminmatningssats, 256255

En 5:1 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Twistork skakarsats, 256274

För att blanda trögflytande material i en 75,71 l fathållare. Se handbok 312769 för mer information.

Fathållare/slang uppvärmningscirkulationssats, 256273

För cirkulation av uppvärmt vatten genom 75,7 l fathållare, värmarslang och Viscon HP-värmare.

Se handbok 313259 för mer information.

T2 inmatningspumpsats, 256275

För att mata in trögflytande material från en 75,71 l fathållare till en XM-spruta. Se handbok 312769 för mer information.

72

Avfuktarsats, 256512

För användning med 75,71 l fathållare. Se handbok

406739 för mer information.

3A0363D

Tillbehör och satser

Gjutsats, 256262

För montering av gjutare på SM-sprutram. Se handbok

406690 för mer information.

10:1 truminmatningssats, 256433

För inmatning av mycket trögflytande material från en208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok 312769 för mer information.

Slangfästessats, 256263

För montering vid sidan, framsidan eller baksidan av SM-sprutramar. Se handbok 406691 för mer information.

Stängnings-/Kontrollventilsats, 255278

För utbyte av avstängnings- eller kontrollventil.

Se handbok 313343 för mer information.

Sats med nedre sil och ventil, 256653

För att sila material från en inmatningspump till en

XM-sprutas vätskeinlopp. Se handbok 312770 för mer information.

Generatoromvandlingssats, 256991

För att ändra SM-sprutans elförsörjning från vägguttag till från säker inkapslad generator. Se handbok 313293 för mer information.

Sats med eluttag för elektrisk uppvärmningsslang, 256876

För bevakning och kontroll av vätsketemperatur i lågspännings uppvärmningsslangar. Se handbok

313258 för mer information.

Blandningsrörssats, 255684

Se handbok 312749 för mer information.

Sats med 5000 psi tvåkomponents uppvärmd huvudslang

Sats med elektrisk uppvärmningsslang för att lägga till ytterligare delar.

Komponent Beskrivning

248907

248908

Sats för uppvärmd slang;

6,35 mm ID x 9,52 mm ID; 15,24 m

Sats för uppvärmd slang;

9,52 ID x 9,52 ID; 15,24 m

Fristående blandningsrörs- och patronsats, 256980

För att ändra till en fristående blandningsrörssats med skydd. Se handbok 312749 för mer information.

Nivågivaradaptersats, v

För bevakning av sprutmaterialsnivån inuti en 75,71 l fathållare. Se handbok 406740 för mer information.

Skruvnyckel för vätskebägare i Xtreme pump, 15T258

3A0363D 73

Mått

Mått

Systemets mått utan fathållare

(39,5 tum)

1003,3 mm

(70,0 tum)

1788,0 mm

(36,0 tum)

914,4 mm r_xm1a00_312359_313289_12a

(38,0 tum)

39.5

) r_312359_313289_b_2

74 3A0363D

Systemets mått med fathållare

Två 75,71 liters fathållare

Sidmonterad

Två 75,71 liters fathållare

Bakmonterad

(Sedd uppifrån)

(54,0 tum)

1371,6 mm

(98,6 tum)

98.6

)

(49,7 tum)

1262,4 mm

( 72.5

)

(72,5 tum)

1841,5 mm

( 43.1

)

(43,1 tum)

1094,7 mm r_312359_313289_b_3

Mått

(62,8 tum)

1595,1 mm

3A0363D

(38,4 tum)

975,4 mm

(56,2 tum)

1427,5 mm r_xm1a00_312359_313289_13a

75

Mått

Systemets mått med fathållare

En 75,71 liters fathållare och en 26,5 liters fathållare

(72,5 tum)

72.5

)

(43,1 tum)

43.1

)

Två 26,5 liters fathållare

(

(79,1 tum)

2009,1 mm

79.1

)

76

(70,0 tum)

1788,0 mm

( 33.4

)

(33,4 tum)

848,4 mm r_312359_313289_b_5

(59,7 tum)

1516,4 mm

(70,0 tum)

1788,0 mm

(33,4 tum)

848,4 mm r_312359_313289_b_4

3A0363D

Tekniska data

Tekniska data

Blandningsförhållande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-10:1 (i steg om 0,1)

Toleransgräns för blandningsförhållande (före larm) . . . . +/- 5%

Flöde

Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,95 liter/min.*

11,4 liter/min.

Viskositetsområde vätska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-20 000 cps (tyngre viskositet kan blandas med hjälp av värme, cirkulation och/eller tryckmatning)

Vätskefiltrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 nät, (238 mikron) standard på pumputlopp (filterenhet medföljer inte alla modeller)

Luftintag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)

Vätskeinlopp utan matningssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/4 npt(m)

Maximalt vätsketryck för blandat material under drift

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5200 psi (35,8 MPa, 358 bar)

6300 psi (43,5 MPa, 435 bar)

Maximal vätsketemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160°F (71°C)

Intervall matningslufttryck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-150 psi (0,35-1,0 MPa, 3,5-10,3 bar)

Maximalt lufttryck till pump

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 psi (0,74 MPa, 7,4 bar)

85 psi (0,60 MPa 7,4 bar)

Maximalt vätskeinloppstryck till pump . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 MPa, 17 bar

Maximal luftförbrukning vid 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar) m

3

/min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,96 m

3

/min per lpm

Omgivningstemperaturintervall

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32-135°0-57°C

30-160°-1-71°C

Miljöklassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Användning inom- och utomhus

Höjd upp till 4000 m

Maximal relativ fuktighet upp till 99% upp till 54°C

Föroreningsgrad (11)

Installationskategori (2)

Ljudtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 dBA vid 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Bullernivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dBA vid 0,7 MPa (7 bar)

Material i delar som kommer i kontakt med vätskan

Sugrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spola pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slangar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pumpar (A och B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aluminium karbid, PTFE, rostfritt stål, UHMWPE

Nylon kolstål, stållegering, kvaliteterna 303, 440 och 17-ph

Doserventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blandare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

av rostfritt stål, förzinkning och förnickling, segjärn, volframkarbid, PTFE kolstål, förzinkning, hårdmetall, polyetylen, läder kolstål, förzinkning, hårdmetall, rostfritt stål 302,

Blandare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprutpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PTFE, UHMWPE hus av rostfritt stål med acetaldelar

Se handboken för sprutpistol

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se Mått , sidan 74

Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basspruta (modell XM1A00 och XM5A00)

336,87 kg

(Lägg ihop komponenternas vikt och bassprutans vikt för att få din modells vikt. Se komponenthandböcker.)

* Minimum flödeshastighet beror på materialet som sprutas och blandningsförmågan. Testa ditt material när det gäller flödeshastighet.

3A0363D 77

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med

Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakad av felaktig installation, felaktig användning, slitning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte

Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses felaktig, sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köpare medger att inga andra ersättningar (inräknat men ej begränsat till följdskador, förlorade förtjänster, förlorad försäljning, person- och materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO ANSVARAR INTE FÖR OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR ATT UTRUSTNINGEN ÄR LÄMPLIG FÖR ETT SPECIFIKT

ÄNDAMÅL TILLSAMMANS MED TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN EJ TILLVERKAS

AV GRACO . Dessa som säljs men ej tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang m. m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Under inga omständigheter kan Graco hållas ansvariga för indirekt, tillfällig, särskild eller påföljande skada som ett resultat av att Graco levererar utrustning, eller inredning, utföranden eller användning av produkter eller annat gods som säljs, vilket det beror på kontraktsbrott, garantibrott, försummelse av Graco, eller annat.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Gracoåterförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste

återförsäljare.

Telefonnummer: 612-623-6921 eller Avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

This manual contains Swedish. MM 313289

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. är registrerat till ISO 9001 www.graco.com

Reviderat 01/2010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents