Graco 3A6272D, bruksanvisning och reservdelar,LazerVac och Cyclone Bruksanvisning

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Graco 3A6272D, bruksanvisning och reservdelar,LazerVac och Cyclone Bruksanvisning | Manualzz

Drift, reparation, delar

LazerVac

och Cyclone

3A6272D

SV

Dammsugare för uppsamling av torrt betong- och asfaltdamm. Endast för yrkesmässigt bruk.

Dammsugare

Modell 25M860 - LazerVac 550 (bensin)

Avskiljare

Modell 25M862 - Cyclone 32 (123 liter)

Modell 25R090 - Cyclone LP

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok innan du använder enheten. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.

LazerVac 550 Cyclone 32

??

??

www.graco.com/techsupport

Cyclone LP

2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Komponenters funktion och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LazerVac 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Avstängning och förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Service och reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Återvinning och kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Kassation av laddbart batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skiss, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Skiss, tillbehör (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Artikellista, tillbehör (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Skiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Artikellista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Skiss, filtrerpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Artikellista, filtrerpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Skiss, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Artikellista, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Skiss, Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Cyclone LP-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Artikellista Cyclone LP-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Proposition 65, Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3A6272D

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.

Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän föreskrift, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika risk-symboler och föreskrifter som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen.

För att minska risken för allvarliga skador:

• Hantera dammet så att tillämpliga arbetsplatsbestämmelser följs.

• Bär godkänd och inpassad andningsmask, lämplig för dammmiljöer när uppsamlingsbehållaren töms och vid underhållsarbeten.

• Använd inte utrustningen utan dammpåse och filer monterade.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.

• Använd endast utrustningen för avsett ändamål. Ring din distributör för mer information.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

• Håll säkert avstånd från andra människor i arbetsområdet.

RISK FÖR INTRASSLING

Roterande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll ett behörigt avstånd från roterande delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Bär inte lösa klädesplagg, smycken eller långt hår när utrustningen används.

• Koppla bort batteriet före kontroll, förflyttning och reparation av utrustningen.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Fläkten, diffusern och motorn kan bli mycket varma under drift. Vidrör inte utrustningen så undviks allvarliga brännskador.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, inandning av damm och kemikalier och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen och när du befinner dig inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst ingå:

• Skyddsglasögon.

• Hörselskydd.

• Korrekt testad och statligt godkänt andningsskydd lämpligt för dammiga förhållanden.

3A6272D 3

4

Varningar

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

VARNING

Brandfarliga ångor i arbetsutrymmet kan antändas eller explodera. Förhindra brand och explosioner:

• Sug inte upp brandfarliga vätskor som bensin, och sug inte i utrymmen där sådana kan finnas.

• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.

• Fyll inte på bränsletanken medan motorn går eller är varm. Stäng av motorn och låt den svalna.

Bränsle är brandfarligt och kan antända eller explodera om det spills på varma ytor.

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

RISKER MED KOLMONOXID

Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid, som är färg- och luktlös. Inandning av kolmonoxid kan leda till dödsfall.

• Använd inte utrustningen i slutna utrymmen.

RISKER MED BATTERIER

Blyackumulatorer alstrar explosiva gaser och innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga brännskador. För att undvika gnistor och personskador vid hantering och arbete med en blyackumulator:

• Läs och följ batteritillverkarens varningar.

• Var försiktig vid arbete med verktyg eller ledare av metall för att förhindra kortslutningar och gnistor.

• Håll alla gnistor, lågor och cigarretter på avstånd från batterier.

• Bär alltid skyddsglasögon och skyddsutrustning för ansiktet, händerna och kroppen.

• Om du kommer i direkt kontakt med batterivätska, skölj med vatten och kontakta läkare omedelbart.

• Endast kompetent personal ska utföra montering och underhåll.

3A6272D

Komponenters funktion och placering

Komponenters funktion och placering

LazerVac 550 Cyclone 32 Cyclone LP

Komponent

A

B

Tryckluftfilterhus

Spridare

C Motorchoke, bränslekran och gasreglage

D Motor

E

F

Elstartnyckel

Dammsugarpåse

G Batteri

H Kardborrband (för att fästa dammsugarpåsen)

J

K

Slangkoppling

Inlopp

L Utlopp

M Huvudkåpa (innehåller filterpåsar)

N Separatorlock

O Lång slang (för inkoppling av LazerVac eller Cyclone till GrindLazer)

P Kort slang (för inkoppling av LazerVac till Cyclone)

Komponent

R

S

T

Fläkt

Vakuumavlastningshandtag

Dammuppsamlingsbehållare

(dammpåsen finns i behållaren och visas inte)

U

V

Påsadapter

Avlastningsventil (skyddar luftfilter mot skador)

W GrindLazer-uttag

X Mittenhus, separator

Y

Z

Nedre hus, separator

10-tumshjul

AA 4-tumshjul

BB Verktygslåda

CC Verktygslåda

DD Fatlås

3A6272D 5

Installation

Installation

1. Sätt i dammpåsar i dammsugaren och i avskiljaren.

a. Trä dammpåsen på adaptern för den sammanhängande dammpåsen. Sätt i påsenheten på bottnen av huvudkåpan på LazerVac. Dra kardborrbandet runt

överänden av påsen så att det blir lufttätt.

Dra ner så mycket påse att den vilar på bottnen av dammsugarvagnen och bind sedan ett buntband runt bottnen på påsen.

2. Anslut slangarna.

Om du använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den korta dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den korta damsugarslangen till utloppet på

Cyclone-avskiljaren.

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på Cyclone-avskiljaren. Anslut andra

änden av den långa dammsugarslangen till sugintaget på GrindLazer.

6 b. Ta bort avskiljarlocket och sätt i dammpåsen i behållaren, om du använder

Cyclone-avskiljaren. Sätt i dammpåshållaren i påsen. Trä påsen över kanten på behållaren och sätt tillbaka avskiljarlocket på behållaren.

Om du inte använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den långa dammsugarslangen till sugintaget på

GrindLazer.

OBS! Använd Y-kopplingen för att koppla två slangar till dammsugaren eller avskiljaren, om så önskas.

3A6272D

Användning

1. Öppna bränslekranen på motorn till ON.

4. Vid elstartnyckeln till START.

Användning

2. Stäng choken på motorn.

5. Öppna choken efterhand som motorn värms upp och reglera varvtalet med gasreglaget.

6. LazerVac är nu klar för uppsamling av damm från

GrindLazer.

7. Dra ner vakuumavlastningshandtaget var tionde minut som motorn på LazerVac är igång för att få till korrekt dammuppsamling. Detta rengör filterpåsarna från ansamlat damm och skräp och överför det till dammsugarpåsen.

3. Ställ gasreglaget på 1/3 varvtal.

3A6272D 7

8

Användning

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen. För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsskydd måste bäras vid tömning och rengöring av dammuppsamlingsbehållare och dammpåsar.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

Cyclone avskiljare

1. Stäng av dammsugaren när dammbehållaren är full. Sätt på andningsskyddet. Ta bort avskiljarlocket och ta bort dammpåsen ur behållaren.

2. Samla ihop överänden på dammpåsen. Lyft upp och ta bort påsen, bind ihop och deponera.

Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

LazerVac och Cyclone

1. Damsugarpåsen ska bytas ut när cirka 20 kg damm har samlats upp. Dra tillfälligt ner vakuumavlastningshandtaget och stäng sedan av LazerVac.

2. Dra ner påsen tills 15 - 30 cm ny, oanvänd påse blir synlig.

3. Bind ihop överänden på påsen med ett buntband.

Sätt på ett femcentimeters buntband till ovanför det första.

4. Sätt på andningsskyddet. Skär av påsen mellan de två buntbanden.

5. Deponera dammpåsen. Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

6. Dra ner den nya påsen som sitter på dammsugaren tills bottnen på påsen vilar på bottnen av dammsugarvagnen. Bind om bottnen på påsen ordentligt med buntband.

3. Sätt i nya påsar och sätt i dammpåshållaren och avskiljarlocket på behållaren.

3A6272D

Avstängning och förvaring

Avstängning

1. Dra ner vakuumavlastningshandtaget helt kort med motorn igång.

3. Vid elstartnyckeln till OFF.

Avstängning och förvaring

2. Dra ner gasreglaget till lägsta gaspådrag.

Förvaring

Stäng bränslekranen på motorn till OFF.

Förvara inomhus.

OBS!

Förvara inte i varma eller fuktiga utrymmen så undviks skador på LazerVac-komponenterna.

3A6272D 9

Service och reparation

Service och reparation

För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsskydd måste bäras vid underhåll och reparation.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för hantering av damm.

• Koppla bort tändkabeln och svarta kabeln från batteriet innan underhåll utförs.

Underhåll

Följande steg bör vidtas för att upprätthålla korrekt drift och LazerVacs livslängd.

Dagligen

• Kontrollera alla slangar om det finns hål. Reparera eller byt skadade slangar.

• Upprätthåll prestanda och dammuppsamling genom att byta påsfilter och/eller luftfilter när:

Filtren har revor eller är igensatta.

Luftburet damm uppträder när LazerVac körs.

Luftburet damm kommer ur spridaren när

LazerVac körs.

• Kontrollera om remmen slirar eller är hårt sliten.

Spänn eller byt ut remmen vid behov.

• Kontrollera att avlastningsventilen inte öppnar när motorn är igång. Rengör eller byt ut filtren om avlastningsventilen öppnar.

Varje vecka

Kontrollera om tätningarna har skador. Byt tätningen om den är skadad. Kontrollera att tätningar är korrekt monterade och tätar ordentligt.

Reparation

Huslock

Tätningsring huvudkåpa

Huvudkåpa

Huvudkåpa

Tätning huvudkåpa

Filtertätning

Filtertrattbas

Trattkåpa

Byte av filterpåse

1. Lossa tunnlåsen på huvudkåpa så att det går att komma åt filterpåsarna. Lyft av kåplocket.

RISKER MED DAMM

Dammsugarens prestanda reduceras om drivremmen

är hårt sliten eller felaktigt spänd.

10 3A6272D

2. Knyt upp knutarna överst på filterpåsarna.

Service och reparation

5. Ta bort den gamla filterpåsen från dammsugaren.

6. Sätt i en ny filterpåse och knyt en knut från den nya filterpåsen till tråden.

3. Tryck samman tråden i bottnen på filterpåsen.

7. Tryck ihop tråden och sätt i den nya filterpåsen i hålet.

4. Separera filtret från hålet genom att lyfta filterpåsen.

8. Kontrollera att tätningar är korrekt monterade och tätar ordentligt när huvudkåpan monteras ihop.

Byte och spänning av kilrem

Följ anvisningarna vid montering av en ny rem och om befintlig rem ska spännas.

3A6272D 11

Service och reparation

1. Lossa de fyra bultarna (märkta ”A”) som fäster fläkten på plattan.

4. Sätt på en 3/4-tums nyckel på ”C” och vrid så att fläktremskivan kommer längre bort från motorremskivan så spänns remmen. Dra tills det går att trycka in remmen cirka tre mm med handen.

2. Lossa de två bultarna (märkta ”B”) och ta bort remskyddet.

5. Kontrollera efter spänning att remskivorna är inriktade. Avlasta remspänningen och lossa låsskruvarna på motorremskivan och rikta in remskivorna. Kontrollera inriktningen när du har spänt kilremmen.

3. Sätt på en 3/4-tums nyckel på ”C” och vrid så att fläktremskivan kommer närmare motorremskivan.

Byt ut remmen.

6. Dra åt de fyra bultarna (märkta ”A”) och fäst fläkten på plattan när kilremmen är korrekt inriktad och spänd. Sätt tillbaka remskyddet med de två bultarna (märkta ”B” i steg 2).

12 3A6272D

Återvinning och kassering

Återvinning och kassering

Kassation av laddbart batteri

Släng inte batterier i soporna. Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter. I USA och Kanada kan du ringa

1-800-822-8837 för att hitta en återvinningsstation, eller gå in på www.call2recycle.org

.

Släng inte batterier i soporna. Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter.

Kassering

När produkten är uttjänt ska den återvinnas på ett miljövänligt sätt.

3A6272D 13

Delar

Delar

Skiss, huvudenhet (LazerVac 550)

14 3A6272D

Delar

Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550)

Ref Artikelnummer Beskrivning Ant.

7

8

5

6

3

4

1

2

9*

10*

11

12

13

14

Se sidan 17

Lock och vakuumavlastningskolv

17X196 Tätning huvudkåpa

17X197

17X198

Tätningsring huvudkåpa

Filterkåpa/huvudkåpa

Se sidan 18

Filterpåsenhet

17X199 Slangkoppling

Se sidan 19

Filterhusenhet

17X200 Huvudram

17X154

17W295

17X925

17X927

17X202

17X924

17W966

17X926

Kardborrband

Dammsugarpåse, (20 m i ett stycke)

Fläktremskiva, 3 tum

Bussning, fläktremskiva

Remskydd

Kilrem

Motorremskiva, 5 tum

Bussning, motorremskiva

19 s

20 s

21 s

22

15

16

17

18 s

17W422

17X204

17X205

17W132

194126

16D646

16C394

17X930

13 hk Honda-motor

Vakuummätare 1

Fatlås

Varningsetikett, flera, symboler

Varning, brand och explosion

Varning, het yta

Varning, roterande delar

Adapter för dammpåse i ett stycke

24

25

Ej tillämpligt Buntband

17X928 Fläkt

26 17Y255 Avgasspridare

27 115753 33 Ah, slutet batteri (ej i skiss) s

Reservexemplar av varningsdekaler, -skyltar och -kort kan beställas kostnadsfritt.

* LazerVac 550 levereras med en extra av artiklarna 9 och 10.

1

2

1

1

3

7

1

1

1

Ej tillämpligt

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6272D 15

Delar

Skiss, tillbehör (LazerVac 550)

Artikellista, tillbehör (LazerVac 550)

Artikelnummer

9

17X156

17X704

10 17X158

11 17X162

12 17X161

13 17X160

14 17X159

18 17X163

19 17X164

17X693

20

17W154

Beskrivning Ant.

Lån dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar detalj 19)

Lång dammsugarslang, kraftig, för höga temperaturer, 2 tum

Slangförlängning (sats om 2)

Stor dammsugarborste

Liten dammsugarborste

Golvmunstycke till dammsugare

Dammsugarkrök

Y-koppling

2 tums koppling för standardslang (LazerVac levereras med två extra kopplingar) 4

Kort dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar detalj 19) 1

Kort dammsugarslang, kraftig, för höga temperaturer, 2 tum 1

1

1

1

1

1

1

1

1

16 3A6272D

Skiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)

Delar

Artikellista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)

11

12

13

9

10

1

8

Artikelnummer

17X220

17X227

17X168

17W228

17X174

17W259

17X233

Beskrivning

Vakuumavlastningshandtag

Undre lock

1/4-20 kupolmutter

1/4 tum låsbricka

1/4-20 kopplingsmutter

1/4-20 sexkantmutter

1/4-20x1 1/4 bult med sexkanthuvud

Ant.

4

4

4

4

4

1

1

3A6272D 17

Delar

Skiss, filtrerpåsenhet (LazerVac 550)

Artikellista, filtrerpåsenhet (LazerVac 550)

Beskrivning

3

4

1

2

10

Artikelnummer

17X235

17X236

17X237

17X238

17X244

Filtertrattbas

Filtertätning

Filterbasplatta

Filterpåse (sats om 7)

Trådnät- och fjädersats

18

Ant.

1

1

1

1

1

3A6272D

Skiss, luftfilterenhet (LazerVac 550)

Delar

Artikellista, luftfilterenhet (LazerVac 550)

Beskrivning Artikelnummer

3*

4

1

2

17X245

17X246

17X247

17X248

* HEPA filtersats finns (17Y254)

Huvudkåpa, filter

Kåplock

Luftfilter (sats om 2)

Avlastningsventil

3A6272D

Ant.

1

1

1

1

19

Delar

Skiss, Cyclone 32-enhet och tillbehör

20 3A6272D

Delar

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

8

9

1

4

17X206

17X209

17X196

17X197

Locktratt

Lockbas

Cyclone-ring, metall

Cyclone-tätning, gummi

10

11

17X215

17X216

Dammpåshållare

Dammpåse (90 x 120 cm, 35 x 47 tum) (sats om 20)

12 17X217 Huvudram, avskiljare

24* 17X693 Kort dammsugarslang, standard 2 tum (för anslutning till LazerVac)

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas (art.nr. 17W154)

Ant.

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6272D 21

Delar

Cyclone LP-enhet och tillbehör

22 3A6272D

Artikellista Cyclone LP-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

10

12

8

9

6

7

3

4

19B348

19B345

19B344

17X930

19B350

19B346

17X154

17W295

Verktygslåda

10-tumshjul

Nedre hus, separator

Påsadapter

Dammluckelock

4-Tums ledhjul

Band (för att fästa dammsugarpåsen)

Plastpåse

17

18

19*

20

13

14

15

16

17X196

17X197

19B343

17X235

19B342

19B341

17X693

19B779

Metallring (tätning huvudenhet)

Gummitätning (huvudenhet)

Mittenhus, separator

Filtertrattbas

Lock

Slanginlopp

Kortdammsugarslang

Verktygslåda

21 17X205 Fatlås

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas: Art.nr 17W154

Delar

Ant.

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3A6272D 23

Tekniska data

Tekniska data

LazerVac 550 (25M860), 13 hk bensindriven

Luftflöde (fullgas, utan slang) - 501 m 3 /tim.

Luftflöde (fullgas, med 2 tums, 9,15 m slang) - 367 m 3 /tim.

Vakuum (inget flöde) - 276 mmHg, 0,37 bar

Maximal lufteffekt (utan slang) - 2045 luft-watt

Filtrering - 99,3% vid 0,3 μm partikelstorlek

Mått/vikt (oförpackad) US

LazerVac 550 (25M860)

Höjd

Längd

Bredd

72 tum

48 tum

35 tum

575 lb Vikt

Cyclone 32 (25M862)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

58 tum

26 tum

26 tum

90 lb

Cyclone LP (25R090)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

62 tum

28 tum

32 tum

125 pund

Registrerade varumärken som nämns tillhör respektive ägare.

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

VARNING: Cancer och reproduktiva skador -– www.P65warnings.ca.gov.

Meterformat

183 cm

122 cm

89 cm

260 kg

147 cm

66 cm

66 cm

41 kg

157 cm

71 cm

81 cm

57 kg

24 3A6272D

Graco standardgaranti

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen

är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad.

Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning

(inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS

MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande

överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att

Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

3A6272D 25

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A5577

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2018, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering D , november 2020

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals