Graco 3A6272C, LazerVac och Cyclone, Drift, reparation och reservdelar Bruksanvisning

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Graco 3A6272C, LazerVac och Cyclone, Drift, reparation och reservdelar Bruksanvisning | Manualzz

Drift, reparation och reservdelar

LazerVac™ och Cyclone

3A6272C

SV

Dammsugare för uppsamling av torrt betong- och asfaltdamm. Endast för yrkesmässigt bruk.

Vakuum-

Modell 25M860 - LazerVac 550 (bensin)

Avskiljare

Modell 25M862 - Cyclone 32 (123 liter)

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok innan du använder enheten. Var förtrogen med reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara instruktionerna.

LazerVac 550

??

??

www.graco.com/techsupport

Cyclone 32

2

Innehåll

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kassering av batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Komponentidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Avstängning och förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Service och reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Skiss, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Skiss, tillbehör (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Artikellista, tillbehör (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Skiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Artikellista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Skiss, filtrerpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Artikellista, filtrerpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Skiss, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Artikellista, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Skiss, Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3A6272C

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna varningar och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden. Referera till de här varningarna när dessa symboler visas i handbokens text eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen.

För att minska risken för allvarliga skador:

• Styr dammbildningen så att alla arbetarskyddsregler uppfylls.

• Bär godkänd och inpassad andningsmask, lämplig för dammmiljöer när uppsamlingsbehållaren töms och vid underhållsarbeten.

• Använd inte utrustningen utan dammpåse och filer monterade.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga personskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta din distributör för mer information.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

• Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet.

RISK FÖR INTRASSLING

Roterande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från roterande delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Bär inte lösa klädesplagg, smycken eller långt hår när utrustningen används.

• Koppla bort batteriet före kontroll, förflyttning och reparation av utrustningen.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Fläkten, diffusern och motorn kan bli mycket varma under drift. Berör inte apparaten så undviks svåra brännskador.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, inandning av damm och kemikalier och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen och när du befinner dig inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Hörselskydd

• Korrekt testad och statligt godkänd respirator lämplig för dammiga förhållanden.

3A6272C 3

4

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsutrymmet kan antändas eller explodera. Förhindra brand och explosioner:

• Sug inte upp brandfarliga vätskor som bensin, och sug inte i utrymmen där sådana kan finnas.

• Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.

• Fyll inte bränsletanken när motorn är i gång eller är varm. Stäng av den och låt den svalna. Bränsle

är brandfarligt och kan antändas om det spills på het ytor.

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

KOLMONOXIDRISKER

Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid, som är färg- och luktlös. Inandning av kolmonooxid kan leda till döden.

• Kör inte i slutna utrymmen.

RISKER MED BATTERIER

Blybatterier kan generera explosiva gaser och innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Undvik gnistor och skador vid hantering av blybatterier:

• Läs varningarna från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

• Var försiktig vid arbete med metallverktyg och ledare så att du undviker kortslutningar och gnistor.

• Håll gnistor, öppen eld och cigaretter på avstånd från batterier.

• Bär alltid skyddsglasögon och skydd för ansikte, händer och kropp.

• Spola med vatten och sök läkarvård om du kommit i direktkontakt med batterivätska.

• Installation och underhåll får bara utföras av kunnig personal.

FÖRSLAG 65, KALIFORNIEN

Motorutsläppen från denna produkt innehåller kemikalier som enligt delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, födelsedefekter eller andra reproduktiva skador.

Denna produkt innehåller en kemikalie som enligt delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktiva skador. Tvätta händerna efter hantering.

3A6272C

Kassering av batterier

Kassering av batterier

Kasta aldrig batterier i soporna. Återvinn batterier enligt svenska regler. Uppgifter om återvinningscentraler kan du få från kommunen.

3A6272C 5

Komponentidentifiering

Komponentidentifiering

LazerVac 550

Cyclone 32

6

Reservdelslista

Komponent

A Tryckluftfilterhus

B Spridare

C Motorchoke, bränslekran och gasreglage

D Motor

E Elstartnyckel

F Dammsugarpåse

G Batteri

H Kardborrband (för att fästa dammsugarpåsen)

J Slangkoppling

K Inlopp

L Utlopp

Komponent

M Huvudkåpa (innehåller filterpåsar)

N Separatorlock

O Lång dammsugarslang (för inkoppling av

LazerVac eller Cyclone till GrindLazer)

P Kort dammsugarslang (för inkoppling av

LazerVac till Cyclone)

R Fläkt

S Vakuumavlastningshandtag

T Dammuppsamlingsbehållare (dammpåsen finns i behållaren och visas inte)

V Avlastningsventil (skyddar luftfilter mot skador)

3A6272C

Installation

Installation

1. Sätt i dammpåsar i dammsugaren och i avskiljaren.

a. Trä dammpåsen på adaptern för den sammanhängande dammpåsen. Sätt i påsenheten på bottnen av huvudkåpan på

LazerVac. Dra kardborrbandet runt överänden av påsen så att det blir lufttätt. Dra ner så mycket påse att den vilar på bottnen av dammsugarvagnen och bind sedan ett buntband runt bottnen på påsen.

2. Anslut slangarna.

Om du använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den korta dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den korta damsugarslangen till utloppet på

Cyclone-avskiljaren.

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på Cyclone-avskiljaren. Anslut andra

änden av den långa dammsugarslangen till sugintaget på GrindLazer.

b. Ta bort avskiljarlocket och sätt i dammpåsen i behållaren, om du använder Cyclone-avskiljaren.

Sätt i dammpåshållaren i påsen. Trä påsen över kanten på behållaren och sätt tillbaka avskiljarlocket på behållaren.

Om du inte använder Cyclone-avskiljare:

• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen till intaget på LazerVac. Anslut andra änden av den långa dammsugarslangen till sugintaget på

GrindLazer.

3A6272C

OBS: Använd Y-kopplingen för att koppla två slangar till dammsugaren eller avskiljaren, om så önskas.

7

8

Drift

Drift

1. Öppna bränslekranen på motorn till ON.

4. Vid elstartnyckeln till START.

2. Stäng choken på motorn.

5. Öppna choken efterhand som motorn värms upp och reglera varvtalet med gasreglaget.

6. LazerVac är nu klar för uppsamling av damm från

GrindLazer.

7. Dra ner vakuumavlastningshandtaget var tionde minut som motorn på LazerVac är igång för att få till korrekt dammuppsamling. Detta rensar filterpåsarna från damm och skräp och för över det till dammsugarpåsen.

3. Ställ gasreglaget på 1/3 varvtal.

3A6272C

Tömma uppsamlingsbehållare och påsar

RISKER MED DAMM

Fräsning av betongytor och andra ytor kan generera damm som innehåller farliga ämnen. För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsskydd måste bäras vid tömning och rengöring av dammuppsamlingsbehållare och dammpåsar.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

Cyclone avskiljare

1. Stäng av dammsugaren när dammbehållaren är full.

Bär andningsskydd och ta bort avskiljarlocket och ta bort dammpåsen i behållaren.

2. Samla ihop överänden på dammpåsen. Lyft upp och ta bort påsen, bind ihop och deponera. Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

Drift

LazerVac

1. Damsugarpåsen ska bytas ut när cirka 20 kg damm har samlats upp. Dra tillfälligt ner vakuumavlastningshandtaget och stäng sedan av LazerVac.

2. Dra ner påsen tills 15 - 30 cm ny, oanvänd påse blir synlig.

3. Bind ihop överänden på påsen med ett buntband.

Sätt ännu ett buntband 5 cm över der första

4. Använd andningsskydd och skär av påsen mellan de två buntbanden.

5. Deponera dampåsen. Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.

6. Dra ner den nya påsen som sitter på dammsugaren tills bottnen på påsen vilar på bottnen av dammsugarvagnen. Bind om bottnen på påsen ordentligt med buntband.

3. Sätt i nya påsar och sätt i dammpåshållaren och avskiljarlocket på behållaren.

3A6272C 9

Avstängning och förvaring

Avstängning och förvaring

Avstängning

1. Dra ner vakuumavlastningshandtaget helt kort med motorn igång.

Förvaring

Stäng bränslekranen på motorn till OFF. Förvara systemet inomhus.

MEDDELANDE

Förvara inte i varma eller fuktiga utrymmen så undviks skador på LazerVac-komponenterna.

2. Dra ner gasreglaget till lägsta gaspådrag.

3. Vid elstartnyckeln till OFF.

10 3A6272C

Service och reparation

Service och reparation

För att minska risken för allvarliga skador:

• Andningsskydd måste bäras vid underhåll och reparation.

• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för hantering av damm.

• Koppla bort tändkabeln och svarta kabeln från batteriet innan underhåll utförs.

Skötsel

Följande steg bör vidtas för att upprätthålla korrekt drift och LazerVacs livslängd.

Dagligen

• Kontrollera alla slangar om det finns hål. Reparera eller byt skadade slangar.

• Upprätthåll prestanda och dammuppsamling genom att byta påsfilter och/eller luftfilter när:

Filtren har revor eller är igensatta.

Luftburet damm uppträder när LazerVac körs.

Luftburet damm kommer ur spridaren när

LazerVac körs.

• Kontrollera om remmen slirar eller är hårt sliten.

Spänn eller byt ut remmen vid behov.

• Kontrollera att avlastningsventilen inte öppnar när motorn är igång. Rengör eller byt ut filtren om avlastningsventilen öppnar.

RISKER MED DAMM

Dammsugarens prestanda reduceras om drivremmen

är hårt sliten eller felaktigt spänd.

Varje vecka

Kontrollera om tätningarna har skador. Byt tätningen om den är skadad. Kontrollera att tätningar är korrekt monterade och tätar ordentligt.

Kåplock

Tätningsring huvudkåpa

Tätning huvudkåpa

Huvudkåpa

Huvudkåpa

Filtertätning

Filtertrattbas

Trattkåpa

Reparation

Byte av filterpåse

1. Lossa tunnlåsen på huvudkåpa så att det går att komma åt filterpåsarna. Lyft av kåplocket.

2. Knyt upp knutarna överst på filterpåsarna.

3A6272C 11

Service och reparation

3. Tryck samman tråden i bottnen på filterpåsen.

7. Tryck ihop tråden och sätt i den nya filterpåsen i hålet.

4. Separera filtret från hålet genom att lyfta filterpåsen.

8. Kontrollera att tätningar är korrekt monterade och tätar ordentligt när huvudkåpan monteras ihop.

Byte och spänning av kilrem

Följ anvisningarna vid montering av en ny rem och om befintlig rem ska spännas.

1. Lossa de fyra bultarna (märkta ”A”) som fäster fläkten på plattan.

5. Ta bort den gamla filterpåsen från dammsugaren.

6. Sätt i en ny filterpåse och knyt en knut från den nya filterpåsen till tråden

12 3A6272C

2. Lossa de två bultarna (märkta ”B”) och ta bort remskyddet.

Service och reparation

5. Kontrollera efter spänning att remskivorna är inriktade. Avlasta remspänningen och lossa låsskruvarna på motorremskivan och rikta in remskivorna. Kontrollera inriktningen när du har spänt kilremmen.

3. Sätt på en 3/4-tums nyckel på ”C” och vrid så att fläktremskivan kommer närmare motorremskivan.

Byt ut remmen.

4. Sätt på en 3/4-tums nyckel på ”C” och vrid så att fläktremskivan kommer längre bort från motorremskivan så spänns remmen. Dra tills det går att trycka in remmen cirka tre mm med handen.

6. Dra åt de fyra bultarna (märkta ”A”) och fäst fläkten på plattan när kilremmen är korrekt inriktad och spänd. Sätt tillbaka remskyddet med de två bultarna

(märkta ”B” i steg 2).

3A6272C 13

Komponenter

Komponenter

Skiss, huvudenhet (LazerVac 550)

14 3A6272C

Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550)

Ref.

Artikelnummer Beskrivning

7

8

5

6

3

4

1

2

9*

10*

11

12

13

14

se sidan 17

17X196

17X197

17X198

se sidan 18

17X199

se sidan 19

17X200

17X154

17W295

17X925

17X927

17X202

17X924

17W966

17X926

Lock och vakuumavlastningskolv

Tätning huvudkåpa

Tätningsring huvudkåpa

Filterkåpa/huvudkåpa

Filterpåsenhet

Slangkoppling

Filterhusenhet

Huvudram

Kardborrband

Dammsugarpåse, (20 m i ett stycke)

Fläktremskiva, 3 tum

Bussning, fläktremskiva

Remskydd

Kilrem

Motorremskiva, 5 tum

Bussning, motorremskiva

19

?

20

?

21

?

22

15

16

17

18

?

17W422

17X204

17X205

17W132

194126

16D646

16C394

17X930

13 hk Honda-motor

Vakuummätare

Fatlås

Varningsetikett, flera, symboler

Varning, brand och explosion

Varning, het yta

Varning, roterande delar

Adapter för dammpåse i ett stycke

24

25

Ej tillämpl.

17X928

Buntband

Fläkt

26 17Y255 Avgasspridare

27 115753 33 Ah, slutet batteri (ej i skiss)

?

Reservetiketter för Fara och Varning kan fås kostnadsfritt.

* LazerVac 550 levereras med en extra av artiklarna 9 och 10.

Komponenter

Antal

2

1

1

3

7

1

1

1

1

1

Ej tillämpl.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6272C 15

Komponenter

Skiss, tillbehör (LazerVac 550)

Artikellista, tillbehör (LazerVac 550)

Artikelnummer

9

17X156

17X704

10 17X158

11 17X162

12 17X161

13 17X160

14 17X159

18 17X163

19 17X164

17X693

20

17W154

Beskrivning

Lån dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar detalj 19)

Lång dammsugarslang, kraftig, för höga temperaturer, 2 tum

Slangförlängning (sats om 2)

Stor dammsugarborste

Liten dammsugarborste

Golvmunstycke till dammsugare

Dammsugarkrök

Y-koppling

2 tums koppling för standardslang (LazerVac levereras med två extra kopplingar)

Kort dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar detalj 19)

Kort dammsugarslang, kraftig, för höga temperaturer, 2 tum

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

16 3A6272C

Skiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)

Komponenter

Artikellista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)

11

12

13

1

8

9

10

Artikelnummer

17X220

17X227

17X168

17W228

17X174

17W259

17X233

Beskrivning

Vakuumavlastningshandtag

Undre lock

1/4-20 kupolmutter

1/4 tum låsbricka

1/4-20 kopplingsmutter

1/4-20 sexkantmutter

1/4-20x1 1/4 bult med sexkanthuvud

Antal

4

4

4

4

4

1

1

3A6272C 17

Komponenter

Skiss, filtrerpåsenhet (LazerVac 550)

Artikellista, filtrerpåsenhet (LazerVac 550)

Beskrivning

3

4

1

2

10

Artikelnummer

17X235

17X236

17X237

17X238

17X244

Filtertrattbas

Filtertätning

Filterbasplatta

Filterpåse (sats om 7)

Trådnät- och fjädersats

Antal

1

1

1

1

1

18 3A6272C

Skiss, luftfilterenhet (LazerVac 550)

Komponenter

Artikellista, luftfilterenhet (LazerVac 550)

Beskrivning

3

4

1

2

Artikelnummer

17X245

17X246

17Y254

17X248

Huvudkåpa, filter

Kåplock

Luftfilter (sats om 2)

Avlastningsventil

3A6272C

Antal

1

1

1

1

19

Komponenter

Skiss, Cyclone 32-enhet och tillbehör

20 3A6272C

Artikellista Cyclone 32-enhet och tillbehör

Artikelnummer Beskrivning

8

9

1

4

17X206

17X209

17X196

17X197

Locktratt

Lockbas

Cyclone-ring, metall

Cyclone-tätning, gummi

10

11

17X215

17X216

Dammpåshållare

Dammpåse (90 x 120 cm, 35 x 47 tum) (sats om 20)

12 17X217 Huvudram, avskiljare

24* 17X693 Kort dammsugarslang, standard 2 tum (för anslutning till LazerVac)

* 2 tum, kraftig högtemperaturslang kan beställas (art.nr. 17W154)

Komponenter

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6272C 21

Tekniska data

Tekniska data

LazerVac 550 (25M860), 13 hk bensindriven

Luftflöde (fullgas, utan slang) - 501 m

3

/tim.

Luftflöde (fullgas, med 2 tums, 9,15 m slang) - 367 m

3

/tim.

Vakuum (inget flöde) - 276 mmHg, 0,37 bar

Maximal lufteffekt (utan slang) - 2045 luft-watt

Filtrering - 99,3% vid 0,3 μm partikelstorlek

Mått (utan emballage)

Höjd

Längd

Bredd

Vikt

USA

72 tum

48 tum

35 tum

575 lb

Alla varumärken som nämns i denna handbok tillhör sina respektive ägare.

Metriskt

183 cm

122 cm

89 cm

260 kg

22 3A6272C

Gracos standardgaranti

Gracos standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciell, förlängd och begränsad garanti som lämnats av Graco, kommer Graco under en tolvmånadersperiod att reparera eller byta ut alla delar som Graco avgör är defekta. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skriftliga anvisningar.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för, allmänt slitage och skada, felfunktion, skador och slitage som orsakas av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte är

Gracos originaldelar. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE

MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen godkänner att inte någon annan typ av ersättning

(däribland kostnader för följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) ska lämnas. Alla garantianspråk måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGEN GARANTI, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS

MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

De artiklar som säljs, men som inte tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang etc.) omfattas av respektive tillverkares garanti. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom

Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

Graco-information

För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING , kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste

återförsäljare.

3A6272C 23

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna.

This manual contains Swedish. MM 3A5577

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2018, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering C maj 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement