Graco 3A6380C, GrindLazer, Drift/reservdelar Bruksanvisning

Add to my manuals
14 Pages

advertisement

Graco 3A6380C, GrindLazer, Drift/reservdelar Bruksanvisning | Manualzz

Drift/reservdelar

GrindLazer

3A6380C

SV

För borttagning av material från plana betong- och asfaltsytor. Endast för yrkesmässigt bruk.

Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller på farliga platser.

GrindLazer Standard DC21 E

25M841 1 HP, 120VAC

25N391 1 HP, 230 VAC, europeisk kontakt

25N609

1 HP, 230 VAC, australisk/nyzeeländsk kontakt

GrindLazer Standard RC7I E

25M848 1 HP, 120VAC

25N392 1 HP, 230 VAC, europeisk kontakt

25N610

1 HP, 230 VAC, australisk/nyzeeländsk kontakt

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i slipmaskinshandboken. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara alla anvisningar.

GrindLazer Standard DC21 E GrindLazer Standard RC71 E

844-241-9499

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Allmän säkerhetsinformation om elverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Identifiering av komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

GrindLazer Standard DC21 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

GrindLazer Standard RC71 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Maskinstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Skära material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Reservdelar - GrindLazer Standard DC21 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Reservdelar - GrindLazer Standard RC71 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 3A6380C

Allmän säkerhetsinformation om elverktyg

Allmän säkerhetsinformation om elverktyg

VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar.

Underlåtenhet att följa samtliga varningar och anvisningar kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Uttrycket “elverktyg” i varningarna avser det elektriska (sladdförsedda) motordrivna verktyget.

Säkerhet på arbetsområdet

• Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

Skräpiga och mörka områden innebär en högre risk för olyckor.

• Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, exempelvis i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.

Elverktyg avger gnistor som kan antända damm och ångor.

• Håll barn och åskådare på avstånd när du använder elverktyg.

Störande moment kan innebära att du förlorar kontrollen över verktyget.

Elsäkerhet

• Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget. Modifiera aldrig stickkontakten på något sätt. Använd inte adapterstickkontakter med jordade elverktyg.

Att använda stickkontakter och överensstämmande uttag minskar risken för elektriska stötar.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor så som rör, element, spisar och kylskåp.

Risken för elektriska stötar är större om din kropp

är jordad.

• Utsätt inte elverktyg för regn eller väta.

Om vatten tränger in i elverktyget ökas risken för elektriska stötar.

• Använd inte sladden på felaktigt sätt. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.

Skadade eller trasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

• Vid användning av elverktyg utomhus ska en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk användas.

Att använda en sladd som är lämpad för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.

• Jordfelsbrytare måste finnas om du måste använda elverktyget på en fuktig plats.

Att använda jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

• Stäng av och koppla ur nätsladden innan service utförs på utrustningen.

Personsäkerhet

• Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder elverktyg. Använd inte elverktyg när du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller läkemedel.

Endast ett ögonblicks oaktsamhet när du använder ett elverktyg kan resultera i allvarliga personskador.

• Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.

Skyddsutrustning så som andningsmask, halkfria säkerhetsskor, bygghjälm och hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.

• Förhindra att verktyget oavsiktligt startas. Kontrollera att brytaren står i av-läge innan verktyget kopplas till strömkällan och/eller batterienhet, lyfts upp eller bärs.

Att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller att mata ström till verktyget då brytaren är påslagen kan resultera i olyckor.

• Avlägsna alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan elverktyget slås på.

En skiftnyckel eller nyckel som lämnas fastsatt vid en rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.

• Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt med god balans.

Detta gör att du kan kontrollera elverktyget vid oväntade situationer.

• Bär lämpliga kläder. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.

Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

• Om verktyget har medföljande enheter för dammutsugning och -insamling ska dessa anslutas och användas på korrekt sätt.

Att använda damminsamling kan minska dammrelaterade faror.

Användning och skötsel av elverktyg

• Lägg inte överdriven kraft på elverktyget. Använd det elverktyg som är avsett för tillämpningen. Det korrekta motordrivna verktyget utför uppgifter på ett bättre och säkrare sätt om det körs med den hastighet som det är avsett för.

• Använd inte elverktyget om det inte kan slås på eller stängas av med strömbrytaren.

Elverktyg som inte kan regleras via strömbrytaren

är farligt och måste repareras.

• Koppla ur stickkontakten från strömkällan innan några justeringar görs, tillbehör byts eller verktygen förvaras.

Att vidta dessa säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget oavsiktligt startas.

• Förvara stillastående elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som ej har kunskap om verktyget eller dessa anvisningar använda det.

Elverktyg är farliga om de används av outbildade personer.

• Underhåll av elverktyg. Kontrollera att de rörliga delarna inte är felmonterade eller kärvar, att delar inte är skadade eller att det inte finns andra förhållanden som kan påverka verktygets drift. Se till att elverktyget repareras innan användning om skador hittas.

Många olyckor inträffar på grund av dåligt underhållna verktyg.

• Håll skärande verktyg vassa och rena.

Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skärkanter har mindre risk för att kärva och är enklare att kontrollera.

• Använd elverktyget, tillbehör o.s.v. i enlighet med dessa anvisningar samt ta hänsyn till arbetsförhållanden och uppgiften som ska utföras.

Om elverktyget används för ändamål som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

Service

• Service av elverktyget ska utföras av en kvalificerad reparatör som endast använder originalreservdelar.

Detta säkerställer att verktygets säkerhet bibehålls.

3A6380C 3

4

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller för förberedelser, drift, jordning, skötsel och reparation av den här utrustningen. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosym boler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

RISK FÖR DAMM OCH SKRÄP

VARNING

Slipning av betong och andra ytor med utrustningen kan skapa damm som innehåller farliga ämnen.

Slipning kan också detta leda till att skräp slungas omkring.

För att minska risken för allvarliga skador:

• Hantera dammet så att tillämpliga arbetsplatsbestämmelser följs.

• Använd skyddsglasögon och en korrekt testad och statligt godkänd ansiktsmask som är lämplig för dammförhållandena.

• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.

• Sliputrustning får bara användas av utbildad personal som förstår tillämpliga arbetsplatsbestämmelser.

RISK FÖR ROTERANDE DELAR

Roterande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll ett behörigt avstånd från roterande delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Stäng av strömmen innan du kontrollerar, flyttar eller utför underhållsarbete på utrustningen.

RISK FÖR BRÄNNSKADA

Utrustningens ytor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Vidrör inte utrustningen så undviks allvarliga brännskador. Vänta tills utrustningen har kallnat helt.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut eller reparera slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.

• Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

• Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet.

• Undvik rörledningar, pelare, öppningar eller andra objekt som står ut från arbetsområdet.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av damm eller kemikalier, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen och när du befinner dig inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst följande ingå:

• Skyddsglasögon.

• Skyddsskor.

• Handskar.

• Hörselskydd.

• Korrekt testad och statligt godkänd respirator lämplig för dammiga förhållanden.

3A6380C

3A6380C

Varningar

Följande varningar gäller endast 120 V-modeller

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

VARNING

Denna maskin måste jordas .

Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.

• Stäng av och koppla ur nätsladden innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till jordade strömuttag.

• Använd endast 3-trådiga jordade förlängningssladdar.

• Kontrollera att jordstiften är intakta på nät- och förlängningssladdar.

• Skydda mot regn. Förvara inomhus.

JORDNING

Denna utrustning måste vara jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en flyktledare för den elektriska strömmen. Denna produkt

är utrustad med en sladd som har en jordledning med lämplig jordkontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla gällande föreskrifter.

• Felaktig installation av jordkontakten kan leda till risk för elektriska stötar.

• Koppla inte jordledningen till någon av flatstiftskontakterna om stickkontakten eller sladden behöver bytas ut eller repareras.

• Kabeln med isolering som har en grön utsida med eller utan gula ränder är jordledningen.

• Rådfråga en elektriker eller en servicetekniker om du inte riktigt förstått jordningsinstruktionerna eller tvivlar på att produkten är ordentligt jordad.

• Modifiera inte stickkontakten om den inte passar i uttaget. Låt en elektriker installera ett korrekt uttag.

• Produkten är avsedd för vanlig 120V hushållsström och har en jordad stickkontakt som liknar den på bilden nedan.

120 V USA

• Anslut produkten endast i ett uttag som den passar i.

• Använd inte adapter tillsammans med den här produkten.

Förlängningssladdar:

• Använd endast en 3-trådig förlängningssladd som har en jordningskontakt och -uttag som passar produktens stickkontakt.

• Säkerställ att förlängningssladden inte är skadad. Om en förlängningssladd måste användas, ska det vara 12 AWG (2,5 mm 2 ) som minimum för att leda strömmen som produkten drar.

• En underdimensionerad sladd ger spänningsfall med effektförlust och överhettning som följd.

5

Identifiering av komponent

Identifiering av komponent

GrindLazer Standard DC21 E

6

I

G

H

E

F

C

D

A

B

Komponent

Slipmaskin

Skärtrumma

Handtag

Vakuumport

Avtryckare

Avtryckarspärr

Hastighetsreglage (1-långsammast, 6-snabbast)

Lås för drivspindel

Dammkjol

3A6380C

GrindLazer Standard RC71 E

Identifiering av komponent

I

G

H

E

F

C

D

A

B

Komponent

Slipmaskin

Skärtrumma

Handtag

Vakuumport

Avtryckare

Avtryckarspärr

Hastighetsreglage (1-långsammast, 6-snabbast)

Lås för drivspindel

Dammkjol

3A6380C 7

Drift

Drift

Maskinstart

1. Anslut vakuumslangen till vakuumporten om du använder vakuumport. Sätt på vakuum.

Skära material

1. Håll maskinen stadigt och tryck in skärarna i ytan som ska skäras.

2. Sätt i nätsladden i ett korrekt jordat uttag.

2. När skärningen är klar, lyft bort skärarna från ytan, släpp avtryckaren och låt skärarna stanna.

3. Håll enheten med skärarna 5-10 cm bort från ytan som ska bearbetas.

3. Dra ur nätsladden.

8

4. Tryck in avtryckaren och justera hastighetsreglaget till önskad inställning.

Skötsel

1. Inspektera skärarens dammkjol dagligen. Reparera eller byt ut skadade kjolar för att säkerställa bästa möjliga uppsamling av damm och skräp.

2. Inspektera skärarna dagligen och byt ut skärare som ser slitna ut för att uppnå optimal skärningshastighet och ytfinish.

3A6380C

Reservdelar - GrindLazer Standard DC21 E

Reservdelar - GrindLazer Standard DC21 E

3

4

Ref.

1

2

Åtdragningsmoment

27,1-28,2 N•m (240-250 in-lb)

7,9-9,0 N•m (70-80 in-lb)

13,6-14,7 N•m (120-130 in-lb)

1,1-1,4 N•m (10-12 in-lb)

4

3

Reservdelslista

Föremål: Art.nr

1

17W312

17Y399

2

3

17W269

17W313

3a

3b

3c

3d

17W870

17W871

17W872

17W873

4

5

6

7

8*

8a

17W874

17W876

17W314

18A897

25M889

17W879

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

Ant Beskrivning

1 Slipmaskin, 120 V

Slipmaskin, 230 V

Skumplasthandtag

Husenhet (inkl. 3a-3d)

Gummikjol

Skruv

Sidoplatta, yttre

Sidoplatta, inre

Låskrage

Insexskruv

Lock till vakuumport

Distansbricka för trumförskjutning

Slagtrumenhet (inkl. 8a-8g)

Blindtrumma (inkl. 8b-8e)

3A6380C

1

2

8b

8c

8d

8e

8f

17W880

17W881

17W882

17W883

19A009

8g

9

17W425

17W878

10  17W315

11 127442

6

2

4

Spindel

Fästplatta

Låsbricka

4 Skruv

36 Skärare

42 Distans

7 Flatskruv

1

1

Varningsetikett

Kontaktadapter, Schuko till ANZ

(visas ej)

* Andra trumenhetsalternativ finns som tillval.

 Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

9

Reservdelar - GrindLazer Standard RC71 E

Reservdelar - GrindLazer Standard RC71 E

Ref.

1

1

2

Åtdragningsmoment

7,3-8,5 N•m (65-75 in-lb)

35,3-40,7 N•m (26-30 ft-lb)

1

1

2

Reservdelslista

Föremål: Art.nr

1

17W312

17Y399

2

3

17W320

17W876

4

5

6

7

17W934

17W318

17W319

17W884

8

9

10*

18A898

17W885

17W886

25M911

10a 17W887

10b 17W888

10c 17W889

10d 19A009

1

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

Ant Beskrivning

1 Slipmaskin, 120 V

Slipmaskin, 230 V

Låskrage

Insexskruv

Låsbricka

Husenhet

Lock till vakuumport

Fäste för trumadapter (120 V-modeller)

Fäste för trumadapter (230 V-modeller)

Sexkantsskruv

Plan bricka

Slagtrumenhet (120 V-modeller)

1

7

Stifthållare (120 V-modeller)

Stift

1 Trumstomme (120 V-modeller)

21 Skärare

10e

11

13

17W425

17W321

12  17W315

127442

21 Distans

1

1

Sexkantsskruv (120 V-modeller)

Varningsetikett

1

Kontaktadapter, Schuko till ANZ

(visas ej)

* Andra trumenhetsalternativ finns som tillval.

 Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

10 3A6380C

Tekniska data

Mått (utan emballage)

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Vikt lb/kg:

Maximal strömstyrka

Nätkrav

Mått (utan emballage)

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Vikt lb/kg:

Maximal strömstyrka

Nätkrav

GrindLazer DC21 E (25M841)

19 (48,3)

8 (20,3)

9 (22,9)

12 (5,4)

10 A

120 Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø

GrindLazer RC71 E (25M848)

20 (50,8)

12 (30,5)

11 (27,9)

15 (6,8)

10 A

120 Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø

Tekniska data

3A6380C 11

Tekniska data

GrindLazer DC21 E (25N391, 25N609)

Mått (utan emballage)

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Vikt lb/kg:

Maximal strömstyrka

Nätkrav

Buller (enligt EN 60745-1)

19 (48,3)

8 (20,3)

9 (22,9)

12 (5,4)

5,5 A

230 Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø

Ljudtrycksnivå*

Ljudeffektnivå*

Osäkerhet*

Vibration (enligt ISO 5349, baserat på 8 timmars daglig exponering

Höger/vänster hand**

83 dBa

94 dBa

3 dBa

3,3 m/s

2

GrindLazer RC71 E (25N392, 25N610)

Mått (utan emballage)

Höjd tum/cm:

Bredd tum/cm:

Längd tum/cm:

Vikt lb/kg:

Maximal strömstyrka

Nätkrav

Buller (enligt EN 60745-1)

Ljudtrycksnivå*

Ljudeffektnivå*

Osäkerhet*

Vibration (enligt ISO 5349, baserat på 8 timmars daglig exponering

Höger/vänster hand**

20 (50,8)

12 (30,5)

11 (27,9)

15 (6,8)

5,5 A

230 Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø

83 dBa

94 dBa

3 dBa

6,3 m/s

2

* Bullervärden har hämtats från bruksanvisningen till Makitas poleringsmaskin modell 9237CB.

** Vibrationsvärden har tagits fram genom att GrindLazer med högsta hastighet utan belastning.

12 3A6380C

Gracos standardgaranti

Gracos standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelser av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser av garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS

MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO . Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande

överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Information från Graco

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

3A6380C 13

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A5575

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2018, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering C , maj 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals