Graco 3A0016D - XM Plural-Component Sprayers Brugervejledning

Add to my manuals
82 Pages

advertisement

Graco 3A0016D - XM Plural-Component Sprayers Brugervejledning | Manualzz

Drift

XM

Flerkomponentsprutor

3A0016D

SWE

För att spruta skyddande tvåkomponentytbehandlingar med epoxy och uretan i brandfarliga och ej brandfarliga miljöer.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla meddelanden och föreskrifter i den här handboken. Spara föreskrifterna.

Se sidan 7 för modellinformation och

myndighetsgodkännanden. Se sidan 81 för maximalt

arbetstryck.

2

Innehåll

Tillhörande handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Isocyanat-fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Självantändande material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuktkänslighet hos isocyanater . . . . . . . . . . . . . . 9

Komponenter A och B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Byte av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Korrekt sätt att lyfta sprutan . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Systemförberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Komponentidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Typisk förberedelse: 75,71 l fathållare med

återcirkulation (sedd framifrån) . . . . . . . . . . 13

Normal förberedelse: 75,71 l fathållare med

återcirkulation (sedd bakifrån) . . . . . . . . . . . 14

Montering av vätskereglage . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kopplingsbox/Värmereglage . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tryckluftreglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Användargränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sätt i sladden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Konfigurering för strömtillförsel . . . . . . . . . . . . . . 20

Ledningsdragning för sprutor med explosionssäkra värmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Anslut tryckluftsmatningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Montering av vätskeanslutningsslangen . . . . . . 22

Justera tätmuttrarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Allmän användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Påslagning (System som drivs med generator) . 23

Påslagning (System drivna via vägguttag) . . . . . 23

Justera mängd och förberedelser . . . . . . . . . . . 23

Avslutande förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Systeminställning (frivilligt) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Inställning av skötselparametrar (frivilligt) . . . . . 25

Inställning av sprutbegränsningar (frivilligt) . . . . 26

Luftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Luftning av A- och B-vätskorna . . . . . . . . . . . . . 27

Luftning av lösningsmedelsspolnings- pumpen . 29

Återcirkulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Utan värme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Med värme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Värmning av vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Sprutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Justering av strypningen av blandningsröret för

B-komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Tryckavlastande procedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Spolning av blandat material . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Parkera pumpstavarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Avstängning av hela systemet . . . . . . . . . . . . . . . .39

Systemkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Blandnings- och integrationstester . . . . . . . . . . .40

Pump- och doseringstest . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Satsutmatningshastighetstest . . . . . . . . . . . . . .43

Nedströms ventilläckagetest . . . . . . . . . . . . . . . .44

Tömning och spolning av hela systemet

(ny spruta eller slutfört arbete) . . . . . . . . . . . .45

Nerladdning av data från USB . . . . . . . . . . . . . . . .47

USB-loggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Nerladdningsförberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Nerladdningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Tätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Rengöringsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Larmdiagnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Återställning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Larmkoder och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Tillbehör och satser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Bilaga A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Användargränssnittsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . .59

Förberedelsesidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Sidor med operatörskommandofunktioner . . . . .67

Automatikdisplaysidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Bilaga B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Doseringsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Bilaga C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Riktlinjer gällande ström och sladdar . . . . . . . . .76

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Systemets mått utan fathållare . . . . . . . . . . . . . .77

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . .78

Systemets mått med fathållare . . . . . . . . . . . . . .79

Pumpprestandadiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Graco-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

3A0016D

Tillhörande handböcker

Handböcker finns på www.graco.com.

Komponenthandböcker på engelska:

Handbok Beskrivning

313289

313292

311762

311238

312747

309524

312145

312769

312794

406699

Reparation av XM Flerkomponentsprutor - reservdelar

Anvisningar för XM flerkomponents

OEM-sprutor - reservdelar

Xtreme

®

kolvpumpar Handbok – reservdelar

Anvisningar för NXT

™ luftmotor - reservdelar

Kit med dubbel väggmonterad fathållare

Handbok – reservdelar

Anvisningar för Viscon

®

HP värmare - reservdelar

Anvisningar för sprutpistoler XTR

5 och

XTR

7 - reservdelar kit med matningspump och skakare

Handbok – reservdelar

Merkur

®

pumpmontering

Handbok – reservdelar

Installationssats och anvisningar för 75,71 l fathållare - reservdelar

406739 Anvisningar för avfuktarsats - reservdelar

406690 Anvisningar för gjutsats - reservdelar

406691 Anvisningar slangrack - reservdelar

406740

313258

313259

312770

312749

313293

313342

313343

Adaptersats för nivågivare

Handbok – reservdelar

Anvisningar för eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang - reservdelar

Anvisningar för fathållar- eller slangcirkulationssats - reservdelar

Sats med nedre sil och ventil

Handbok – reservdelar

Distributionsrörssats XM-blandning

Handbok – reservdelar

Omvandlarsatser för växelström

Handbok – reservdelar

Reservdelssats för doseringsventil

Handbok – reservdelar

Anvisningar för reservdelssats för allvarlig driftsstoppskontroll vid högt flöde - reservdelar

3A0016D

Tillhörande handböcker

3

4

Tillhörande handböcker

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna föreskrifter och symbolen fara anger en specifik risk i samband med åtgärden. Referera till de här föreskrifterna. Dessutom finns i handboken produktspecifika föreskrifter där de är tillämpliga.

BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA

Brandfarliga ångor från lösningsmedel och färg kan antändas eller explodera. Undvik brand och explosion genom att:

• Endast använda maskinen i välventilerade områden.

• Avlägsna gnistkällor, t. ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Hålla arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Inte sätta i eller dra ut sladdar eller tända och släcka ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning på arbetsområdet. Studera avsnittet Jordning.

• Endast använda jordade slangar.

• Hålla pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.

Omedelbart stänga av maskinen vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar. Använd inte maskinen förrän du lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

• Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

SPECIELLA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet, får utrustningens icke-metalldelar enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Se handboken för Viscon HP-värmare för speciella villkor för säker användning.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Felaktig jordning, inställning och användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till ett jordat eluttag.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

3A0016D

3A0016D

Tillhörande handböcker

WARNING

KAPSLING

Inkapslad utrustning som är felaktigt installerad eller som ansluts till icke inkapslad utrustning skapar en farlig situation och kan orsaka bland, explosion och elektrisk stöt. Följ lokala säkerhetsföreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Endast modeller med modellnummer XM_D_ _ or XM_E_ _ och förpackade modeller med reservdelsnummer som slutar på 00-13, 17-23, 27-29, 31 och som använder luftdriven generator

är godkända för installation i brandfarliga (explosiva) miljöer - se Godkännanden:, sidan 8. Enbart

de modeller som anges ovan uppfyller alla lokala säkerhets- och brandnormer inklusive NFPA 33,

NEC 500 och516, samt OSHA 1910.107. Undvik brand och explosion genom att:

• Installera inte utrustning som enbart godkänts för ej brandfarliga miljöer i en brandfarlig miljö.

Se modell-ID-etiketten för din modells inkapslingsklassificering.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra då det kan påverka säkerheten.

• Utrustning som kommer i kontakt med inkapslade terminaler måste vara klassade för inkapsling.

Det inkluderar spänningsmätare, ohmmätare, sladdar och kontakter. Avlägsna enheten från brandfarlig miljö före felsökning.

• Anslut inte, ladda inte ner och dra inte ur USB-enheten före enheten avlägsnats från den brandfarliga (explosiva) miljön.

• Om explosionssäkra värmare används, se till att alla ledningar, ledningskontakter, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller flamsäkerhets- (explosionssäkerhets-) krav.

VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK

Högtrycksstrålar från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt sår men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Sök läkare omedelbart.

• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.

• Håll inte handen eller fingrar över sprutmunstycket.

• Försök inte stoppa eller omleda läckor med handen, kroppsdelar, handske eller trasa.

• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärr är monterade.

• Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från pistolen/utmatningsventilen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka in i ögonen eller på huden och orsaka svåra skador.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service på maskinen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar före sprutning.

• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Snurrande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från snurrande delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken innan maskinen kontrolleras, flyttas eller repareras. Koppla bort sladdar eller luftförsörjning.

5

6

Tillhörande handböcker

WARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNING

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga kroppsskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den komponent i systemet som har lägsta gränser. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är kemiskt förenliga med materialet i delar som är i kontakt med vätskan. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Studera vätske- och lösningsmedelstillverkarens föreskrifter. Begär att få materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra inte och bygg inte om utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd. Kontakta Graco-distributören för upplysningar.

• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, t.o.m. dödliga skador om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs faktabladen om materialsäkerhet (MSDS), där de använda vätskornas specifika risker beskrivs.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

• Bär alltid täta handskar vid sprutning och vid rengöring av systemet.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Utrustningens yta och uppvärmda vätskor kan bli mycket heta under användningen. Undvik brännskador och vidrör inte varma vätskor eller maskiner. Vänta tills maskinen/vätskan svalnat helt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av giftiga ångor, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och reparation av maskinen och när du befinner dig inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen skall minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Skyddsdräkt och andningsskydd som rekommenderas av vätske- och lösningsmedelstillverkaren

• Handskar

• Hörselskydd

3A0016D

Modeller

Modeller

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Kontrollera märkskylten (ID) för att hitta sprutans 6-siffriga artikelnummer. Använd följande matris för att definiera din sprutas konstruktion, grundat på de sex siffrorna. Till exempel anger reservdel XM1A00 en XM flerkomponentsspruta (XM); 5200 psi pumpsats med pumpfilter (1); väggeluttag, inga värmare, ingen kopplingsbox, samt att den inte är godkänd för brandfarliga miljöer (A); inga ytterligare satser (00).

OBSERVERA:

Vissa konfigureringar i matrisen kan inte byggas. Se produktvalsguiden för tillgängliga system. Om alternativ för tredje, fjärde, femte och sjätte siffran är tom, finns inte alternativet med den aktuella siffran.

För att beställa reservdelar, se avsnittet Reservdelar i reservdelshandboken 313289 för XM flerkomponentsspruta.

Siffrorna i matrisen motsvarar inte referensnumren i bilder och listor på reservdelar.

XM

Första och andra siffran

1

Tredje siffran

A

Fjärde siffran

00

Femte och sjätte siffran

Systemval

(Se tabell 1 för undre modeller) Satsval

Ytterligare sats

Pumpsats

(slang/ pistol) Pumpfilter

Fristående blandningsrör

XM

(flerkompo nentsspruta monterad på en ram)

1 5200 psi

2 5200 psi

A

B

3 6300 psi D

E

Styrbox

Vägguttag

Matning

Vägguttag

Matning

Vätske- värmare

Koppling- sbox

Platskate- gori

 

NE

NE

IS/

Generator

IS/

Generator

EH

EH 4 6300 psi

5 5200 psi

6 5200 psi

7 6300 psi

8 6300 psi

Godkän- nanden

(se sidan 8

för godkän- nanden )

CE, FM,

FM c

CE, FM,

FM c

CE, FM,

FM c, Ex

CE, FM,

FM c, Ex

Se tabell 2 för val

Platskategorinyckel:

NE Får inte användas i explosiva miljöer.

EH Får användas i explosiva och farliga miljöer .

3A0016D 7

Modeller

Godkännanden:

Kod

1 eller 5

2 eller 6

3 eller 7

4 eller 8

Intrinsically safe for Class I, Div 1, Group D, T2

Class I, Division 1, Group D, T2

Ta = 0°C to 54°C

Se specialvillkor för säker användning i avsnittet

Säkerhetsföreskrifter sidan 4.

FM09ATEX0015X

II 2 G

Ex d ia px IIA T2 Tamb = 0ºC to 54ºC

Tabell 1: Undre modeller och motsvarande identifieringskoder

Systemtryck

(MPa, bar)

5200 psi (35, 350)

5200 psi (35, 350)

6300 psi (49, 490)

6300 psi (49, 490)

Pump

Filter

A undre

(se handbok 311762)

L250C4

L250C3

L180C4

L180C3

B undre

(se handbok 311762)

L220C4

L220C3

L145C4

L145C3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

26

27

29

30

31

21

23

24

25

15

16

17

19

00

11

13

14

75,71 l fathål- larsats

Tabell 2: Ytterligare satser - Förteckning över identifieringskod/reservdelsnummer

Fathål- larsats

240V

Vätskein- monte- loppssats ringssats för fathållare

Allmän för fathållare

Twistork skakarsats

T2 sats (på fathållare)

5:1 pumpin- pumpin- matnings- matnings-

Sats med

75,71 l sats (på fathållare) fathållare och fäste

Trumin- Trumin- Sats matnings- matnings- med upp- sats

(dubbel

T2 och skakare) sats

(Dubbel

5:1 och skakare) värmd fathållare

/slangcir- kulation

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

OBSERVERA:

Se Tillbehör och satser, sidan 57, för mer

information.

Se Tillhörande handböcker, sidan 3,

för satshandboksnummer.

8 3A0016D

Översikt

Översikt

Användning

XM flerkomponentssprutor kan blanda och spruta de flesta skyddande ytbehandlingar med två komponenter med epoxy och uretan. Vid användning av snabbtorkande material (under 10 minuter i behållaren) måste ett fristående blandningsrör användas.

XM flerkomponentssprutor sköts via instrumentpanelen, luftreglage och vätskereglage.

Självantändande material

Visst material kan bli självantändande om det appliceras för tjockt. Läs materialtillverkarens varningar och faktablad om materialsäkerhet (MSDS).

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Se ModellerModeller, sidan 7, för att avgöra

lämplig plats för din sprutmodell.

Isocyanat-fara

Sprejmaterial som innehåller isocyanater skapar potentiellt farliga dimmor, ångor och finfördelade partiklar.

Läs tillverkarens varningsmaterial och faktablad om materialsäkerhet (MSDS) för att ta reda på mer om speciella risker och förebyggande åtgärder avseende isocyanater.

Förhindra inandning av dimmor, ångor och finfördelade partiklar från isocyanater genom att säkerställa att arbetsplatsen är ordentligt ventilerad. Om det inte finns tillgång till tillräcklig ventilation, måste alla personer i arbetsområdet bära en renluftsmask.

För att förhindra kontakt med isocyanater, skall alla i arbetsområdet använda lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar, stövlar, förkläden och skyddsglasögon som är kemiskt säkra.

Fuktkänslighet hos isocyanater

Isocyanater (ISO) är katalysatorer som används i ytbehandlingar av uretan med två komponenter.

ISO reagerar med fukt och formar små hårda och sträva kristaller som utesluts i vätskan. Efter hand kommer en hinna att formas på ytan och ISO kommer att börja förhärdas och öka i klibbighet. Om denna delvis vulkaniserade ISO används kommer den att reducera alla blötlagda delars livslängd.

OBSERVERA:

Mänden av bildad hinna och graden av kristallisering varierar beroende på blandingen av ISO, fuktigheten och temperaturen.

För att undvika att utsätta ISO för fukt:

• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i utloppet, eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig

ISO i en öppen behållare.

• Använd fuktsäkra slangar särskilt designade för

ISO, som de som medföljer med ditt system.

• Använd aldrig återvunna lösningsmedel, som kan innehålla fukt. Håll alltid behållaren för lösningsmedel stängd när den inte är i användning.

• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sidan om det har förorenats från den andra sidan.

• Parkera alltid pumpar vid avstängning.

• Smörj alltid gängade delar med Part 217374 ISO pumpolja eller fett vid återmontering.

3A0016D 9

Översikt

Komponenter A och B

VIKTIGT!

Materialleverantörer kan beteckna flerkomponentmaterial på olika sätt.

I denna handbok betecknar:

Komponent A harts eller större volym.

Komponent B härdare eller mindre volym.

OBSERVERA:

Den här utrustningen blandar in komponent B i flödet av komponent A. En integrationsslang måste alltid användas efter blandningsröret och före den fasta blandaren.

OBSERVERA:

Följ de här förberedelserekommendationerna:

• använd en slang som är minst 10 mm x 7 m som integrationsslang.

• installera en 24 elements fast blandningsslang efter integrationsslangen.

Håll komponenterna A och B separata

OBSERVERA

För att förhindra kontaminering av utrustningens delar som kommer i kontakt med vätskan skall reservdelar för komponent A (harts) och komponent B (härdare)

aldrig växlas.

Byte av material

• Spola materialet upprepade gånger för att tillförsäkra att det är ordentligt rent vid utbyte av material.

• Rengör alltid vätskeinloppssilar och utloppsfilter

efter spolningen, Spolning av blandat material, på sidan 36.

• Kontrollera med din materialtillverkare för kemisk kompatibilitet.

• Epoxy har ofta aminer på B-sidan (härdaren).

Polyurea har ofta aminer på A-sidan (hartset).

OBSERVERA:

Se Spolning av blandat material, på sidan 36,

om aminen kommer att växla mellan de två sidorna.

10 3A0016D

Placering

Placering Korrekt sätt att lyfta sprutan

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Se ModellerModeller, sidan 7, för att avgöra

lämplig plats för din sprutmodell.

Följ instruktionerna för att undvika allvarliga personskador eller skada på utrustningen. Lyft den aldrig när fathållaren/fathållarna är fyllda.

Jordning

Anslut XM-sprutans jordklämma (FG) till en god jordningspunkt. Om vägguttag används för reglage eller värmare, skall elanslutningen jordas på korrekt sätt enligt lokala normer.

r_xm1a00_313289_9f

OBSERVERA

Töm ut all vätska före sprutan lyfts.

Lyft med hjälp av en gaffeltruck

Strömmen måste vara avslagen. Sprutan kan höjas och flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Lyft med hjälp av lyftanordning

Sprutan kan också lyftas och flyttas med hjälp av en lyftanordning. Anslut en bygel genom att kroka i ändarna i de båda lyftringarna på luftmotorn. Haka fast mittringen i en lyftanordning. Se bilden. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

FG

Minst 0,61 m

3A0016D 11

Systemförberedelse

Systemförberedelse

Utför följande steg i den ordning de anges enligt hur de

är tillämpliga för ditt system, som en första förberedelse.

1.

Kontrollera att din försändelse var korrekt.

Kontrollera att du har mottagit allt du beställde.

Se Komponentidentifiering, sidan 13 för typiska

systemkomponenter.

2.

Montera gjutsatsen om den beställts. Se handbok

406690 för anvisningar.

3.

Montera fathållarfästena om sådana beställts.

Se handbok 312747 för anvisningar.

4.

Montera fathållaren, om en sådan beställts, löst på fästena. Se handbok 312747 för anvisningar.

5.

Anslut den nedre fathållarens utlopp om en pump med självtrycksmatning används. Se handbok

312747 för anvisningar.

6.

Dra åt fathållarens monteringsmuttrar. Se handbok

312747 för anvisningar.

7.

Montera och anslut skakare och inmatningspump(ar), om sådana beställts. Se handbok 312769 för anvisningar.

8.

Montera och anslut fathållarens sänkvärmarsats om ett sådant beställts. Se handbok 312747 för anvisningar.

9.

Anslut återcirkulationsslangen, strypventilen

(inklusive ratt och nippel) och återcirkulationsröret.

Placera den i fathållaren eller trumman. Se handbok

312747 för anvisningar.

10. Ersätt USB-etiketten (på framsidan av kontrollpanelen) med rätt språkversion om det behövs.

11. Ersätt larmkodsektiketterna (under vätskekontrollventilerna) med rätt språkversion om det behövs.

12. Installera uppvärmd cirkulationssats för fathållare/ slang om en sådan beställts. Se handbok 313259 för anvisningar.

13. Anslut elsladden (inkluderas ej) för sprutor för

ofarliga miljöer. Se Sätt i sladden, sidan 19 för

anvisningar.

14. Anslut kopplingsboxledningar för sänk- och

återcirkulationsvärmare, för sprutor för ej brandfarliga miljöer. Se handbok 312747 för anvisningar för sänkvärmare. Se handbok 309524 för anvisningar för återcirkulationsvärmare.

15. Anslut explosionssäkra värmare för sprutor för

brandfarliga miljöer. Se Ledningsdragning för

sprutor med explosionssäkra värmare, sidan 21,

och handbok 309524 för anvisningar och rekommendationer.

16. Anslut tryckluftmatningen. Se Anslut

tryckluftsmatningen, sidan 21 för anvisningar

och rekommendationer.

17. Anslut vätskeslangsenheten, inklusive slang

och pistol. Se Montering av

vätskeanslutningsslangen, sidan 22, för

anvisningar. Anslut även det fristående blandningsröret om ett sådant beställts. Se handbok

312749 för anvisningar.

12 3A0016D

Komponentidentifiering

Komponentidentifiering

Typisk förberedelse: 75,71 l fathållare med återcirkulation

(sedd framifrån)

L

B

P

F

G

R

J

N

C

M

D

E

H K

A r_XM1A00_312359_313289_15A

F IG . 1: Typisk förberedelse: 75,71 l fathållare med återcirkulation (sedd framifrån)

A Chassi

B

Montering av vätskereglage (se Montering av

vätskereglage på sidan 15)

C Montering av 75,71 l fathållare (se handbok 312747)

D Fäste för 75,71 l fathållare (se handbok 312747)

E Huvudluftventil

F

GCA kontrolldisplay (se Användargränssnittsdisplay på sidan 18)

G På- och avknappar för pumpreglage

H Luftfilter

J Tryckluftreglering

K Viscon HP vätskevärmare

L Kopplingsbox/värmereglage (se

Kopplingsbox/Värmereglage, på sidan 16)

M Inline vätskevärmarreglage

N Luftdriven skakare

P Tryckmatad pump

R Återcirkulationsreglageventil

3A0016D 13

Komponentidentifiering

Normal förberedelse: 75,71 l fathållare med återcirkulation

(sedd bakifrån)

S

U

T

F IG . 2: Typisk förberedelse: 75,71 l fathållare med återcirkulation (sedd bakifrån)

S Air Motor

T Högtrycksvätskepump

U Spolningspump för lösningsmedel (Merkur

®

-pump)

V Vätskeslangmontering

V r_XM1A00_312359_313289_17A

14 3A0016D

Komponentidentifiering

Montering av vätskereglage

AA

AC

AL

AE

AH

F IG . 3: Montering av vätskereglage

AA Doseringsventil A

AB Doseringsventil B

AC Återcirkulationsventil A

AD Återcirkulationsventil B

AE Provtagningsventil A

AB

AD

AF

AG

AM

AJ

AK r_XM1A00_312359_313289_18A

AF Provtagningsventil B

AG Strypventil

AH Stängning av blandningsrör/Kontrollventil A

AJ Stängning av blandningsrör/Kontrollventil B

AK Lösningsmedelsavstängningsventil

AL Tryckgivare

AM Lösningsmedelskontrollventil

3A0016D 15

Komponentidentifiering

Kopplingsbox/Värmereglage

F IG . 4: Kopplingsbox/Värmereglage

BA Huvudströmbrytare

BB Reglage för vätskevärmare A

BC Reglage för vätskevärmare B

Tryckluftreglering

CA

BA

BB

BC

BE

BD r_XM1A00_312359_313289_19A

BD Reglage för fathållarvärmare A

BE Reglage för fathållarvärmare B

CC

CD

CE

CB

F IG . 5: Tryckluftreglering

CA Av- och påreglage för huvudpump och luft

CB Av- och påreglage för lösningsmedelspumpsluft

CC Manometer för inloppsluft

CD Huvudpumpluftregulator

16

CF

CG r_XM1A00_312359_313289_14A

CE Mätare för huvudpumpluftregulator

CF Luftmätare för lösningsmedelspump

CG Pumpluftregulator för lösningsmedel

3A0016D

Komponentidentifiering

Användargränssnitt

DA

DJ

DG

DF

DH

DE

DR

DD ti13365a

DP

DN

DM

DB

DK

DC

F IG . 6: Användargränssnitt

Knappar

Tecken Knapp

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DJ

DR

Funktion

Displayskärm Använd för att se mängd, lägesval,

Start

Stopp fel, totalsummering och systeminformation.

Startar det aktiva driftläge som valts på körsidan.

Stoppar det aktiva körläge som valts.

Bekräfta Tryck för att öppna rullgardinsfält, alternativ och för att spara värden.

Återställ larm Återställer larm.

Vänster/

Höger

Funktion

Flytta mellan sidor i drifts- eller förberedelseläge.

Aktiverar det läge eller den handling som representeras av ikonen ovanför var och en av de fyra knapparna på LCD-skärmen.

Upp/Ner Flytta mellan kryssrutor, rullgardinsmenyer och valbara värden på förberedelsesidor.

Förberedelse nyc- kellås

USB-port

Ändra mängd eller gå till förberedelseläge.

Anslutning för datahämtning.

Använd enbart i ej brandfarliga miljöer.

Lysdioder

Det finns fyra typer av lysdioder på displayen.

Tecken Lysdiod Funktion

DK

DM

DN

DP

Blå

Grön

Röd

Gul

Pumpen aktiv

• på - pumpen är aktiv; doseringsventilen är påslagen

• av - pumpen är inaktiv

Sprutläge aktivt

• sprutläget är påslaget (aktivt)

• sprutläge är avslaget (inaktivt)

Larm

• på - larm föreligger

• av - inget larm

Varning

• på - varning är aktiv. Kan förbigås när nyckeln är isatt och vriden.

• av- ingen varning visas. Mängd- och förberedelsefält kan inte bytas ut mellan varandra.

• blinkar - nyckeln är isatt och vriden. Mängd- och förberedelsefält kan bytas ut mot varandra.

3A0016D 17

Komponentidentifiering

Användargränssnittsdisplay

OBSERVERA:

Se Användargränssnittsdisplay, sidan 59,

för detaljinformation om användargränssnittet.

Huvuddisplaysidans komponenter

Följande tecken visar navigering, status och allmän information för var och en av displaysidorna.

Datum och klockslag

Fält för aktuell status

Kvarstående öppentid

Funktionsdisplay

Navigera till sidor inom samma grupp

Navigeringsfält

F IG . 7: Huvuddisplaysidans komponenter (visad med alla displayfunktioner aktiverade)

Gå tillbaka till föregående sida

OBSERVERA

För att undvika att skada softkey-knapparna bör de inte tryckas in med skarpa föremål som pennor, plastkort eller naglar.

18 3A0016D

Förberedelser

Förberedelser

Sätt i sladden

(För sprutor med värmekopplingsboxar.

Enbart värmare för ej brandfarliga miljöer.)

230V, 1 fas: Använd en skruvmejsel för att ansluta två effektkablar till de övre kontakternas N och L2 positioner.

Anslut den gröna till jord (GND).

PE L1 L2

Graco inkluderar inte elsladdar för värmekopplingsboxar.

Använd följande diagram för att avgöra vilken elsladd som krävs för din modell.

7L4

N L1 L2 L3

1L1 ti8611a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

Spänning

240V, 1 PH

240V, 3 PH

380V, 3 PH

Elsladdsbehov

Sladdspecifikation AWG (mm

4 (21,2) 2 sladd + jordning

6 (13,3) 3 sladd + jordning

6 (13,3) 4 sladd + jordning

2

)

OBSERVERA:

Sprutor utan värmare för ej brandfarliga miljöer inkluderar en amerikansk NEMA 5-15 elsladd och en IEC-320 elsladd. (Europeiska och australiska adaptrar inkluderas också.) De här elsladdarna är klassade för 90-240 Vac, 47-63 Hz. Se reparations- och reservdelshandboken för XM flerkomponentssprutor eller reparations- och reservdelshandboken för XM flerkomponents OEM-sprutor, för reservdelsnummer.

230V, 3 Fas Delta: Använd en skruvmejsel för att ansluta tre effektkablar till de övre kontakternas L1,

L2 och L3. Anslut grön till jord (GND).

L1 L2 L3

PE

N L1 L2 L3

1L1 ti8612a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

380V, 3 Fas WYE: Använd en skruvmejsel för att ansluta tre effektkablar till de övre kontakternas L1, L2 och L3.

Anslut neutral till N. Anslut grön till jord (GND).

N L1 L2 L3 PE

OBSERVERA:

Ignorera kontaktnumren på avkopplingsställarna.

Ledning till visade positioner.

1.

Öppna kopplingsboxen.

2.

Anslut elsladdar enligt följande.

7L4

N L1 L2 L3

1L1 ti8613a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

3A0016D 19

Förberedelser

Konfigurering för strömtillförsel

(Enbart värmare för ej brandfarliga miljöer.)

2.

Använd en platt skruvmejsel för att flytta de röda byglingarna från förvaringsposition till positioner för din el, så som visas nedan. Tryck in byglingarna ordentligt i de nya positionerna.

OBSERVERA:

Ändra byglingspositionerna så som visas nedan, för 230V, 1 Fas och 230V, 3 Fas-installationer. Maskinen levereras med byglingarna i säker 380 3Ø position.

OBSERVERA:

Ignorera kontaktnumren på avkopplingsställarna.

Ledning till visade positioner.

3.

Stäng kopplingsboxen.

1.

Leta upp elbyglingarna.

kraft

Byglingar

20

TB2

Kontaktblock

Positionera röda byglingar så som visas

N L1 L2 L3

380V 3ø WYE

(så som den levereras)

N L1 L2 L3

230V 3ø Delta

N L1 L2

230V 1ø

L3

3A0016D

Förberedelser

Ledningsdragning för sprutor med explosionssäkra värmare

(Enbart värmare för brandfarliga miljöer)

Anslut tryckluftsmatningen

Koppla tryckluftmatningen till 3/4 npt(f)-anslutningen på luftfiltret.

OBSERVERA:

Använd en minst 19,1 mm ID luftslang.

Om din spruta är klassad för brandfarliga miljöer och du har explosionssäkra värmare, måste du låta en kvalificerad elektriker ansluta värmarens ledningar.

Se till att ledningsdragning och installation uppfyller lokala elkrav för brandfarliga miljöer.

Felaktigt installerad eller ansluten utrustning skapar farliga situationer och kan orsaka brand, explosion eller elektrisk stöt. Följ lokala regler.

Se till att alla ledningar, ledningsanslutningar, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller brandsäkerhets- (explosionssäkerhets-) krav vid användning av explosionssäkra värmare.

Se Viscon HP-värmarens handbok 309524 för elanslutningsanvisningar och riktlinjer för brandfarliga miljöer.

E

OBSERVERA:

Tryckluftskrav: Maximalt 150 psi (1,0 MPa, 10,3 bar); minst 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar) (under drift).

Nödvändig flödesvolym: Minst 70 scfm (1,96 m

3

/min); maximalt 250 scfm (7,0 m

3

/min). Tillgängligt vätsketryck och flödeshastighet är direkt kopplade till tillgänglig

tryckluftsvolym. Se Pumpprestandadiagram, sidan 80.

Allmänna riktlinjer för flödesvolymer:

• 1,96 m

3

/min) per lpm under sprutning

• 0,28 m

3

/min tillagt per skakare

• 0,28 m

3

/min tillagt per trummatningspump

OBSERVERA:

Om din spruta är till för användning i brandfarliga miljöer, drivs kontrollboxen av en luftdriven generator.

OBSERVERA:

Doseringsventilerna drivs med tryckluft. Sprutan kommer inte att fungera rätt om inloppslufttrycket faller under 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar) under sprutningen.

3A0016D 21

Förberedelser

Montering av vätskeanslutningsslangen

1.

Anslut vätskeslangen till blandningsrörsutloppet.

Montera inte pistolens munstycke ännu.

Justera tätmuttrarna

1.

Fyll pumptätmuttrarna A och B med throat seal liquid

(TSL) och dra åt till 67,5 N•m). Följ anvisningarna i Xtreme Lowers handbok 311762.

OBSERVERA:

Efter första dagens användning skall tätmuttrarna dras

åt på nytt.

2.

Fyll tätmuttrarna för doseringsventilerna A och B med throat seal liquid (TSL) och dra åt 1/4 varv efter att muttern kommer i kontakt med packningen; cirka

16-18 N•m).

Vätska

Integrator

Slang

OBSERVERA

Montera inte den fasta blandaren direkt vid vätskeblandningsröret. Installera den fasta blandaren efter de första 7,5 m av integratorslangen för att säkerställa att materialdoserna integrerats helt.

Sprutning av dåligt integrerat material kan resultera i att man måste spruta på nytt.

2.

Dra åt alla kopplingar.

TSL TSL

OBSERVERA:

För pump och doseringsventilerna, kontrollera tätmuttrarnas åtdragning efter den första timmen av användning och igen efter 24 timmar. Kontrollera sedan efter behov eller när TSL ändrar färg eller läcker ut över packningsmuttern. Kontrollera också åtdragningen varje gång sprutan flyttats. Dra åt packningsmuttrarna bara när allt vätsketryck avlastats.

22 3A0016D

Allmän användning

Allmän användning

Påslagning (System som drivs med generator)

1.

Ställ in huvudpumpens luftreglage (CD) på dess minimumläge.

2.

Öppna huvudluftventilen (E) och huvudpump- och luftventilen (CA) för att starta den luftdrivna generatorn.

Huvudlufttryck visas på mätaren (CC).

Vätskereglagesidan visas efter fem sekunder.

CC

CD

CA

CE

Avslutande förberedelser

Utför följande steg vid avstängning under förberedelserna.

1.

Avlasta systemtrycket. Se Tryckavlastande

procedur, sidan 34.

2.

Renspola och fyll systemet. Se Luftning (sidan 27),

Spolning av blandat material (på sidan 36 och

Parkera pumpstavarna (på sidan 38).

3.

Kontrollera att mängden är korrekt. Kör

Pump- och doseringstest (på sidan 40) och

Satsutmatningshastighetstest (sidan 43)

för att kontrollera att mängden är korrekt.

Visning av larm

När ett larm uppstår visas larminformationssidan automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med klockikonen. Den visar också platsen för larmet sett uppifrån och från sidan av sprutan.

Påslagning (System drivna via vägguttag)

Slå på huvudströmbrytaren. Vätskereglagesidan visas efter fem sekunder.

Justera mängd och förberedelser

1.

Vrid nyckeln åt höger (förberedelseposition).

Den gula ljusdioden blinkar och Hem

Förberedelse-sidan visas.

Det finns två larmnivåer: varningar och rekommendationer. Larm betecknas av en klockikon.

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudalarmsignaler anger varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudalarmsignaler anger rekommendation.

Larmdiagnos

Se orsaker och lösningar för var och en av larmkoderna

i avsnittet Larmkoder och felsökning, sidan 51.

Återställning av larm

2.

Tryck på och för att ändra mängd.

3.

Vrid nyckeln till vänster när önskad mängd visas.

Den gula ljusdioden slocknar.

4.

Ändra frivilliga förberedelseval till önskade

parametrar enligt beskrivning i Systeminställning

(frivilligt), på sidan 24.

Tryck på för att återställa larm. Tryck på för att gå tillbaka till kör- (flödeskontroll) sidan.

Se Larm, sidan 50 för mer information om larm och

larmkoder.

3A0016D 23

Allmän användning

Systeminställning (frivilligt)

OBSERVERA:

Se Användargränssnittsdisplay, sidan 59

för detaljinformation om användargränssnittets displaysidor.

För att ställa in användargränssnittets parametrar och USB-parametrar, tryck på

Förberedelse-sidan.

på Hem

För att ändra datum och tid, tryck för att välja fält.

Tryck på för att göra fältet valbart. Tryck på och för att bläddra genom alla siffror. Tryck på

och för att flytta till nästa siffra i fältet.

Tryck på för att spara ändringen.

Ställ in användargränssnittets parametrar

Tryck på på sidan för öppentid/slanglängd, för att gå till sidan för användargränssnittets parametrar.

Följande av användargränssnittets parametrar kan konfigureras:

• datumformat

• datum (inställt på fabriken)

• tid (inställd på fabriken)

• enheter för mätning av:

• flödeshastighet

• tryck

• temperatur

• slanglängd

För att ändra datumformat, tryck på för att välja fält.

Tryck på för att öppna rullgardinsmenyn. Tryck på

och för att välja format. Tryck på igen för att spara datumformatet. Följ samma procedur för att

ändra måttenhetsformat.

Inställning av USB-parametrar

Tryck på från sidan för användargränssnittets parametrar för att gå till sidan för USB-parametrar.

För att ställa in sprutnumret, konfigurera det antal dagar som data skall registreras i USB-dataloggarna och hur ofta data skall registreras: Tryck på flytta från fält till fält. Tryck på

och för att

för att göra ett fält valbart. Tryck på och alla siffror. Tryck på och nästa siffra i ett fält. Tryck på

ändringen.

för att bläddra genom

för att flytta till

för att spara

24 3A0016D

Allmän användning

Inställning av skötselparametrar

(frivilligt)

OBSERVERA:

Se Aktivering av förberedelsesidor, sidan 64 före

konfigureringen av systeminställningarna, för att se till att de sidor som visas i det här avsnittet kan visas och konfigureras. Om de inte kan det, följ anvisningarna

i avsnittet Aktivering av förberedelsesidor för att

aktivera dem.

Inställning av skötselschema

För att ställa in ett antal dagar mellan byte av luftintagsfilter, vilket kommer att skapa en påminnelse, tryck på för att gå till sidan Skötselförberedelse 2.

Tryck på för att göra fältet valbart. Tryck på

för att bläddra igenom var och en av siffrorna och tryck på och för att bläddra igenom de olika värdena. Tryck på dagar.

för att spara värdet för antal

OBSERVERA:

Se Användargränssnittsdisplay, sidan 59 för

detaljinformation om användargränssnittets displaysidor.

För att ställa in skötselparametrar för pumpar och ventiler, inklusive skötselscheman, tryck på på Hem Förberedelse-sidan.

Använd den första sidan för att ställa in efter hur stor mängd skötsel skall ske av pumpar och doseringsventiler. Använd den andra sidan för att ställa in skötselschema för utbyte av luftintagsfilter.

Inställning av skötseltillfällen

För att ställa in skötseltillfällen, tryck på och för att gå från fält till fält och tryck på ett fält valbart. Tryck på

för att göra

för att bläddra igenom varje siffra. Tryck på och för att bläddra igenom de olika värdena. Fortsätt med den här proceduren tills önskat skötseltillfälle nåtts. Tryck på

för att spara skötseltillfället.

3A0016D 25

Allmän användning

Inställning av sprutbegränsningar (frivilligt)

OBSERVERA:

Se Sidor för förberedelse av användargränser, sidan 66 för detaljinformation om sidorna för

inställningar av begränsningar.

För att ställa in och justera pumptrycksbegränsningar och temperaturbegränsningar:

1.

Välj på sidan Aktivera Förberedelser 2.

Se Aktivering av förberedelsesidor, sidan 64,

för anvisningar.

2.

Från Hem Förberedelse-sidan, tryck på för att gå till begränsningssidorna.

3.

Följ anvisningarna i Inställning av

tryckbegränsningar och Inställning av

temperaturbegränsningar.

Inställning av tryckbegränsningar

Använd följande anvisningar för att ställa in tryckbegränsningar för var och en av pumparna som skall resultera i en rekommendation och/eller varning om de uppnås.

För att ställa in tryckbegränsningar, tryck på och

för att gå från fält till fält och tryck på för att göra ett fält valbart. Tryck på för att bläddra igenom var och en av trycksiffrorna och tryck på och för att bläddra igenom de olika värdena.

Fortsätt med den den här proceduren till du uppnått

önskad tryckbegränsning. Tryck på för att spara.

OBSERVERA:

B-pumpen körs alltid med 10-20 % högre tryck än

A-pumpen.

Inställning av temperaturbegränsningar

Använd följande anvisningar för att ställa in temperaturbegränsningar som skall resultera i en rekommendation och/eller varning om de uppnås.

Tryck på för att gå till sidan för temperaturbegränsningar. För att ställa in temperaturbegränsningar, tryck på och för att gå från fält till fält och tryck på valbart. Tryck

för att göra ett fält

för att bläddra igenom var och en av temperatursiffrorna och tryck på och bläddra igenom de olika värdena. Fortsätt med den här proceduren tills du uppnått önskad temperaturbegränsning. Tryck på värdet.

för att spara

OBSERVERA:

Det tillåtna värdet för temperaturgräns är 34° - 160° F

(1° - 71° C).

26 3A0016D

Luftning

Luftning

Luftning av A- och B-vätskorna

4.

Öppna kulventilerna till pumparna.

Använd handskar vid användande av spolvätskor och/eller om vätsketemperaturen överstiger

110° F (43° C).

OBSERVERA:

Montera inte pistolmunstycket ännu. Använd lägsta möjliga tryck vid luftning, för att undvika stänk.

1.

Behandla materialen före de förs in i fathållarna.

Se till att hartsmaterial skakats ordentligt, är homogent och rinnande innan det förs in i fathållaren. Rör tillbaka härdare i suspensions- lösning före materialet förs in i fathållaren.

2.

Fyll A- och B-tankarna med lämpligt material.

Fyll A-sidan med den större materialvolymen.

Fyll B-sidan med den mindre materialvolymen.

5.

Vrid blandningsrörsventilerna (AH, AJ) medsols för att stänga dem.

AH

AJ

6.

Sätt på luftintaget. Ställ in huvudpumpens luftregulator (CD) till 20 psi (138 kPa 1,38 bar).

CD

75,71 l fathållare visas

3.

Flytta återcirkulationsledningarna till tomma tankar.

3A0016D 27

Luftning

7.

Använd manuellt pumpkörningsläge.

OBSERVERA:

Ställ in på eller när de körs separat. Tryck

11. Mata ut en liten mängd av vart och ett av materialen genom båda provtagningsventilerna (AE, AF).

OBSERVERA:

Öppna provtagningsventilerna sakta för att undvika stänk.

på och för att lufta, när det behövs. Bevaka behållarna för att undvika att de svämmar över.

AE AF

8.

Välj pump A . Tryck på . Vrid sakta huvudpumpens luftregulatorvred (CD) medurs och höj trycket tills pump A startar. Mata ut till kärlet tills ren vätska kommer ur A. Stäng

återcirkulationsventilen.

OBSERVERA:

Det är normalt att få pumpaktiverings- eller pumprusningslarm vid luftning eller spolning av pumparna. Återställ larmen , och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter som kan skada pumptätningarna.

12. Stäng båda provtagningsventilerna (AE, AF).

OBSERVERA:

Om ett fristående blandningsrör används, koppla bort slangarna vid blandningsröret och lufta med material.

Anslut slangarna på nytt.

9.

Flytta tillbaka återcirkulationsledningen till tanken.

10. Gör om samma på B-sidan.

28 3A0016D

Luftning av lösningsmedelsspolnings- pumpen

Luftning

5.

Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen ned i ett jordat kärl. Använd ett kärllock med ett hål att mata ut genom. Täta kring hålet och pistolen med en trasa för att undvika återstänk. Var försiktig och håll fingrarna borta från framdelen av pistolen.

1.

Anslut spolningskärlets jordledning till ett metallkärl med lösningsmedel.

2.

Placera hävertslangen i kärlet med lösningsmedel.

TI1950a

TI1953a

6.

Öppna lösningsmedelspumpens luftventil (CB).

Dra ut och vrid sakta lösningsmedelspumpens luftregulator (CG) medsols för att lufta lösningsmedelspumpen och pressa ut luften ur blandningsslangen och pistolen. Tryck på pistolens avtryckare tills all luft pressats ur.

3.

Öppna hävertspolningsventilen (AK) på blandningsröret.

CG

CB

AK

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och tryck på pistolens avtryckare för att avlasta trycket.

Lås avtryckarspärren.

4.

Se till att avtryckarspärren är aktiverad.

Demontera sprutmunstycket.

TI1949a

TI1949a

4)!

TI1948a

3A0016D 29

Återcirkulation

Återcirkulation

.

4.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD).

Utan värme

Återcirkulation krävs före sprutning, även om ett system som inte kräver värme används. Återcirkulation säkerställer att alla fyllnadsmedel som satt sig blandas in, att pumpledningarna är helt luftade och att pumpens kontrollventiler fungerar smidigt.

1.

Följ Luftning, sidan 27.

2.

Stäng blandningsrörets ventil (AH, AJ).

AC

5.

Välj pumpar som skall återcirkulera genom att trycka på för att bläddra igenom: ,

AD

AJ

AH

, eller .

6.

Sätt på huvudluftventilen (CA). Använd systemets luftregulator (CD) för att långsamt öka lufttrycket till pumparna tills de börjar gå långsamt.

CD

CA

3.

Se till att återcirkulationsslangarna ligger i rätta fathållare.

7.

Stäng strypventilen på var och en av vätskeledningarna om pumparna går för snabbt.

30 3A0016D

Återcirkulation

8.

Kör pumparna tills materialet har uppnått önskad

temperatur. Se avsnitt Värmning av vätska, sidan 31.

9.

Tryck på när önskad temperatur uppnåtts.

10. Stäng huvudluftventilen (CA).

CA

11. Stäng återcirkulationsventilen (AC, AD).

AC

Med värme

Återcirkulationsläge krävs när materialet värms upp.

Notera temperaturen högst upp på värmaren (vid utflödet eller återflöde till fathållaren). När termometern och displayen når körtemperatur är materialet klart att sprutas.

Värmning av vätska

För att värma vätska jämnt i hela systemet:

1.

Cirkulera vätskan med cirka 3,8 l/min

(10-20 cykler/min.) för att höja fathållarens temperatur till 80° - 90° F (27° - 32° C.)

2.

Minska cirkulationshastigheten till cirka

1 lpm (5 cykler/min) för att öka värmarens utloppstemperatur så att den matchar spruttemperaturen.

OBSERVERA:

Att cirkulera vätska för fort kommer endast att öka temperaturen på cirkulationscylindern. Om vätskan cirkuleras för långsamt kommer enbart värmarutloppets temperatur att öka.

AD

OBSERVERA:

Skaka, återcirkulera och värm materialet enbart när det behövs, för att undvika att luft blandas in i vätskan.

12. Se Sprutning, sidan 32.

OBSERVERA:

Om du låter cirkulera i pumpläge med tryck på över

3000 psi (21 MPa, 210 bar), kommer en rekommendation att aktiveras och den gula ljusdioden på displayen tänds.

Det här är en påminnelse att välja sprutläge före sprutning och att cirkulera med lägre tryck för att undvika onödigt pumpslitage.

3A0016D 31

Sprutning

Sprutning

3.

Justera pumpens luftregulator till 30 psi

(0,21 MPa, 2,1 bar).

Använd handskar vid användande av spolvätskor och/eller om vätsketemperaturen överstiger 110° F

(43° C.)

4.

Välj . Tryck på .

5.

Frigör avtryckarlåset och skjut med pistolen in i ett jordat metallkärl. Mata ut genom ett metallock med ett hål för att undvika stänk. Mata ut spolningslös- ningsmedel från blandningsslangen tills välblandad ytbehandling flödar från pistolen.

OBSERVERA:

Efter första dagen av sprutning, skall Tryckavlastande

procedur, sidan 34 följas och sedan skall halstätningarna

på både pumparna och doseringsventilerna dras åt.

.

1.

Om värmare används, använd värmarkopplings- boxen för att slå på dem. Se anvisningar i Viscon

HP-handboken och avsnittet Värmning av vätska, sidan 31 för justering av värmartemperatur.

TI1950a

TI1953a

6.

Lås avtryckarspärren. Montera munstycke på pistolen.

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A

TI1949a

7.

Ställ in tryckluftregulatorn (CD) till spruttrycket som krävs och spruta ytbehandlingen på en testskiva.

Kontrollera hastighetssidan för att se att den läser av korrekt hastighet.

.

2.

Stäng återcirkulationsventilen och blandningsrörets spolningsventil. Öppna blandningsrörsventilerna

A (blå) och B (grön).

Harts-

Cirkulation

Harts-

Ventil

(Blå)

Härdar-

Cirkulation

Kontrollera även mätaren för att se till att blandningsrörets begränsningsjustering ligger inom de optimala värdena. Se

Satsutmatningshastighetstest, sidan 43 och

Justering av strypningen av blandningsröret för

B-komponenten, sidan 33.

8.

Följ Spolning av blandningsrör, sidan 36,

eller Parkera pumpstavarna, sidan sidan 38,

när sprutningen är avslutad och innan öppettiden löper ut.

Härdar-

Ventil

(Grön) OBSERVERA:

Öppettiden eller användningstiden för blandat material minskar med ökad temperatur. Öppettiden i slangen är mycket kortare än ytbehandlingens torktid.

32 3A0016D

Justering av strypningen av blandningsröret för B-komponenten

Justering av strypningen av blandningsröret för

B-komponenten

Justera skaftet på blandningsröret för att optimera

B-sidans doseringskontrollfönster. Målet är att skapa ett konstant flöde på A-sidan och frekvent dosering eller nära konstant flöde på B-sidan.

OBSERVERA:

• Det är normalt om strecket rör sig längs mätaren under sprutningen. Om justeringen är alltför förskjuten kommer du att få ett larm. Om hastigheten inte hålls kommer du att få larmR4B eller R1B.

Se Larmkoder och felsökning, sidan 51.

• Om strecket svänger fram och tillbaka och du använder matningspumpar, kan matningstrycket vara för högt. Håll matningstrycket på under 250 psi

(1,75 MPa, 17,5 bar). Högtryckspumpar får en tryckvåg som är dubbelt så hög som tryckmatningen enbart på uppåtslaget. Höga matningstryck kan orsaka trycksvängningar mellan A och B. Systemet kommer att kompensera, men mätaren kommer att visa svängningarna.

Stryp-

Skaft

1.

Håll in avtryckaren i minst 10 sekunder med materialet vid normal spruttemperatur och munstycket monterat på sprutpistolen.

2.

Gå till hastighetslägessidan. Se

Blandningsförhållandeläge, sidan 69.

Kontrollera mätaren.

• Om det mörka strecket stannar på högra sidan, doserar doseringsventil B med minimal puls på två gånger per sekund då ingen strypning sker.

Justera strypningsskaftet medsols för att minska

B-sidans flödeshastighet. Ventilen kommer att förbli öppen längre och/eller pulsera oftare.

• Om det mörka strecket stannar på vänstra sidan, förblir doseringsventil B öppen större delen av tiden och doseringsventil A kan komma att stanna cykeln för att kompensera.

Justera strypskaftet motsols för att öka B-sidans flödesdoseringshastighet.

3A0016D 33

Tryckavlastande procedur

Tryckavlastande procedur

7.

Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att avlasta trycket i materialslangarna.

Följ Spolning av blandat material när du avslutar

sprutning eller flöde och före rengöring, kontroll, reparation och transport av utrustningen.

Avlasta A- och B-vätsketryck

1.

Lås avtryckarspärren.

TI1953a

8.

Lås avtryckarspärren.

Ti1949A

.

2.

Tryck på .

3.

Om vätskevärmare används, stäng av dem med hjälp av reglagen i värmarens styrbox eller värmarens kopplingsbox.

TI1949a

Avlasta pumpens vätsketryck och spola blandningsslangen

9.

Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och öppna sedan blandningsrörets lösningsmedelsspolnings- ventil (AK).

AK

AJ

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A

4.

Stäng av matningspumparna om de använts.

5.

Ta av sprutmunstycket och rengör det.

6.

Frigör avtryckarspärren.

AH

TI1950a

34 3A0016D

10. Öppna lösningsmedelspumpens luftkontrollventil

(CB). Använd lägsta möjliga tryck för att spola ut materialet ur slangen.

Tryckavlastande procedur

13. Stäng lösningsmedelspumpens luftkontrollventil (CB).

14. Frigör avtryckarspärren.

15. Stäng lösningsmedelsspolningsventilen (AK) på blandningsröret.

CB

AK

11. Frigör avtryckarspärren.

TI1950a

12. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att spola blandat material ut ur ledningen med rent lösningsmedel.

16. Avlasta eventuellt resterande pistoltryck och lås avtryckarlåset.

TI1949a

3A0016D 35

Spolning av blandat material

Spolning av blandat material

.

4.

Öppna lösningsmedelspumpens luftventil (CB).

Dra ut och vrid lösningsmedelspumpens luftregulator (CG) långsamt medsols för att

öka lufttrycket. Använd lägsta möjliga tryck.

Spolning av blandningsrör

Använd lösningsmedelspump

CG

CB

1.

Tryck på för att slå av systemet.

Lås avtryckarspärren. Demontera sprutmunstycket.

TI1949a

4)!

TI1948a

2.

Se till att provtagningsventilerna (AE, AF) och blandningsrörets ventiler (AH, AJ) är stängda.

5.

Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen ned i ett jordat kärl. Använd ett kärllock med ett hål att mata ut genom. Täta kring hålet och pistolen med en trasa för att undvika återstänk. Var försiktig och håll fingrarna borta från framdelen av pistolen.

Spola ut blandat material tills rent lösningsmedel strömmar ut.

AE

TI1950a

AF

AK

6.

Lås avtryckarspärren.

AJ

AH

TI1953a

TI1949a

3.

Öppna lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

36 3A0016D

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

Håll in sprutpistolens avtryckare för att avlasta trycket.

9.

Lås avtryckarspärren.

Spolning av blandat material

AK

TI1949a

10. Montera isär sprutmunstycket och rengör det för hand med lösningsmedel. Montera den åter på pistolen.

8.

Följ Tryckavlastande procedur, sidan 34.

3A0016D 37

Parkera pumpstavarna

Parkera pumpstavarna

1.

Avlasta trycket. Se Tryckavlastande procedur, sidan 34.

5.

Stäng huvudpumpluftventilen (CA) och luftintaget för hela systemet.

2.

Tryck på .

3.

Vrid återcirkulationsventilerna (AC, AD) motsols för att öppna dem. Var och en av pumparna kommer att köras genom återcirkulationen tills de når nedåtslag och kommer sedan att stanna.

CA

CB

AC AD

4.

Stäng motsvarande cirkulationsventil när pumparnas blå lysdioder slocknat.

AC AD

38 3A0016D

Avstängning av hela systemet

Avstängning av hela systemet

Följ den här proceduren före utrustningen repareras eller stängs ner.

1.

Följ Spolning av blandat material, sidan 36.

Använd ett metallkärlslock med stänkskydd för att undvika stänk.

2.

Lås avtryckarspärren, stäng tryckluftregulatorn och stäng tryckluftkranen. Demontera sprutmunstycket.

TI1953a

TI1949a

4)!

TI1948a

3.

Avstängning för natten:

Följ Parkera pumpstavarna, på sidan 38.

• Sätt lock på utloppen för att hålla lösningsmedlet i ledningarna.

• Fyll tätmuttrarna på pump A och B med halstätningsvätska (throat seal liquid, TSL).

3A0016D 39

Systemkontroll

Systemkontroll

Graco rekommenderar att följande test utförs dagligen.

Blandnings- och integrationstester

Använd testerna nedan för kontroll av korrekt blandning och integration.

Fjärilstest

Mata ut en 12,7 mm droppe material på folie vid lågt tryck, normal flödeshastighet och utan sprutmunstycket monterat, tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Vik folien över vätskan, vik sedan upp den och titta efter oblandat material (ser marmorerat ut).

Härdtest

Spruta ett kontinuerligt mönster på en folie med normal tryckinställning, flöde och munstycksstorlek tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Tryck in och släpp avtryckaren med normal intervall för tillämpningen. Överlappa inte och korsa inte sprutmönstret.

Kontrollera härdning vid de olika tidsintervaller som anges på materialinformationsbladet. Kontrollera till exempel om det känns torrt vid beröring genom att dra med fingret längs med hela testmönstret vid de tidpunkter som anges på informationsbladet.

OBSERVERA:

Platser som tar längre tid att torka visar på otillräcklig integration.

Utseendetest

Spruta material på metallsubstrat. Titta efter variationer i färg, lyster och textur som kan tyda på felkatalyserat material.

Pump- och doseringstest

Detta test kontrollerar följande fem delar och bör göras varje gång ett nytt jobb startas, eller om något problem misstänks.

• Kontrollerar att pumparna som installerats matchar de pumpar som valts på förberedelsesidan, genom att låta exakt 750 ml av vardera materialet rinna ut.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpinloppsventilen, genom att stanna på nedåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpkolvsventilen och tätningarna, genom att stanna på uppåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av doseringsventilerna håller vätska och att det inte finns några yttre läckor mellan pumpen och doseringsventilen.

• Kontrollerar att återcirkulationsventilerna (AC, AD)

är stängda och inte läcker.

Det här testet kommer att låta 750 ml komponent A och sedan 750 ml komponent B matas ut i separata koppar, så att vätskan kan återföras till tankarna.

OBSERVERA:

Under var och en av utmatningarna, kommer flödet att stoppas en gång för att stanna uppåtslaget och en gång för att stanna nedåtslaget, varefter utmatningen kommer att slutföras. Stäng inte provtagningsventilen före det tredje flödet stoppats och den blå pumplysdioden (DK) slocknar.

1.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. Välj

köra pumptest. för att

40 3A0016D

2.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 50 psi

(0,35 MPa, 3,5 bar).

CA

CD b.

Ställ ett rent 1-literskärl under provtagningsventil A (AE).

Systemkontroll

.

3.

Utmatning av vätska A: a.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och båda provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AE

AH

AD

AF

AJ c.

Tryck på tänds.

. Lysdioden för pump A (DK) d.

Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera den till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lysdioden för pump A (DK) släcks och lysdioden för pump B

(DK) tänds.

4.

Stäng provtagningsventil A (AE).

5.

Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Sätt ett rent 1-literskärl under provtagningsventil B (AF).

3A0016D 41

Systemkontroll b.

Öppna och justera provtagningsventil B sakta till

önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lysdioden för pump B

(DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

.

6.

Jämför vätskemängden i behållarna; de bör vara lika med 750 ml vardera. Gör om testen om de inte är

lika. Om problemet kvarstår, se Larmkoder och

felsökning, sidan 51.

7.

Återför vätskan som använts i testet till respektive behållare.

Bekräftelse av pumptest

Sidan med bekräftelse av pumptest visas när pumptestet slutförts utan fel. Den här sidan visar målvolymen för material som matats ut till var och en av behållarna från var och en av pumparna.

42 3A0016D

Systemkontroll

Satsutmatningshastighetstest

OBSERVERA:

Det här testet matar ut en framräknad volym av var och en av vätskorna baserat på förhållande. De två vätskorna tillsammans motsvarar den valda satsstorleken.

CA

Följ den här proceduren för att mata ut en sats

(till behållaren) för finjustering för att kontrollera en förhållandeinställning (använd separata behållare för vätska A och B).

Mata ut i en behållare med gradering som inte

överstiger 5 % av var och en av komponenterna.

Använd en våg för bästa precision, om förhållandet

är känt enligt vikt.

1.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. välj

genomföra satsutmatningstest.

för att

CD

.

4.

Stäng återcirkulationsventilerna (AD, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AD

AE AF

AH AJ

2.

Justera utmatade mängder från 500 ml till 2000 ml

(i steg om 250 ml) genom att trycka på för att

öppna rullgardinsmenyn. Tryck sedan på och

för att välja önskat värde. Tryck på att välja värdet.

för

3.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 50 psi

(0,35 MPa, 3,5 bar).

5.

Ställ ett rent 1-literskärl under provtagningsventil

A (AE).

6.

Tryck på . Pump A-lampan tänds.

3A0016D 43

Systemkontroll

7.

Mata ut vätska A. Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts. Lysdioden för pump A (DK) släcks och lysdioden för pump B (DK) tänds.

8.

Stäng provtagningsventil A (AE).

9.

Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Satsutmatning: flytta behållaren under provtagningsventil B (AF).

Kontroll av blandningsförhållande: placera en ren behållare under provtagningsventil B (AF).

Den grå färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av pump A och den svarta färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av pump B.

Nedströms ventilläckagetest

Det här testet bekräftar eller söker läckor i komponenter som befinner sig nedströms från doseringsventilerna.

Använd det här testet för att finna stängda eller utslitna ventiler och för att upptäcka läckor i cirkulationsventiler som monterats på ett fristående blandningsrör.

b.

Öppna provtagningsventil B (AF) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts.

Lysdioden för pump B (DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

10. Satsutmatning: rör materialet tills det blandats samman.

Kontroll av blandningsförhållande: jämför utmatad vätska A och B.

Bekräftelse av satsutmatningstest

Sidan för bekräftelse av satsutmatningstest visas när satsutmatningstestet slutförts utan fel. Den här sidan visar det valda förhållandet mellan pumparna och volymen material som matats ut från var och en av pumparna.

44

1.

Stäng båda blandningsrörsventilerna nedströms från doseringsventilerna.

2.

Stäng återcirkulationsventilen (AC, AD).

3.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. Välj

för att genomföra nedströms ventilläckagetest.

4.

Välj

.

Tryck på . Se till att doseringsventilerna (AA, AB) är öppna genom att kontrollera att blå lysdioder lyser för båda doseringsventilerna.

5.

Om testet lyckas, kommer båda pumparna att stanna mot ventilerna nedströms när doserings- ventilerna (AA, AB) är öppna. Om någon rörelse detekteras hos pumparna efter att de stannat, kommer ett larm att utgå som visar vilken sidan som har en läcka.

3A0016D

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

Tömning och spolning av hela systemet

(ny spruta eller slutfört arbete)

Procedur

1.

Följ Luftning, på sidan 27 och Spolning av

blandat material, på sidan 36 efter behov. Lås

avtryckarspärren. Vrid huvudpumpens luftregulator

(CD) motsols helt och hållet för att stänga av den. OBSERVERA:

• Om systemet inkluderar värmare och uppvärmd slang, skall de stängas av och tillåtas svalna före spolningen. Slå inte på värmarna innan vätskeledningarna tömts på lösningsmedel.

• Täck över vätskebehållaren och använd lägsta möjliga tryck vid renspolningen för att undvika stänk.

• Renspola med högre flöde under längre tid före kulörbyte och innan enheten ställs undan.

Se Spolning av blandat material, sidan 36 för

spolning av enbart blandningsröret.

CD

Föreskrifter

Spola nya system om ytbehandlingsmaterial skulle kontamineras av 10W olja.

Spola systemet när någon av följande situationer föreligger. Spolning kommer att hjälpa till att förhindra att material stoppar upp ledningen mellan fathållare och pumpinlopp.

• varje gång sprutan kommer att förbli oanvänd under mer än en vecka

• om material som används kommer att sätta sig

• vid användning av thixotropiska hartser som kräver skakning

2.

Flytta cirkulationsåterföringsledningarna till separata vätskebehållare för att pumpa ut kvarvarande vätska ur systemet.

3.

Öka huvudpumpens luftregulators (CD) tryck till 20 psi (138 kPa, 1,38 bar).

4.

Välj . Tryck på

OBSERVERA:

Ställ in på eller

.

om pumparna körs separat. Tryck på att rengöra.

och efter behov för

OBSERVERA:

Öka trycket med steg om 10 psi (69 kPa, 0,7 bar), om sprutan inte startar med statiskt tryck. Överskrid inte 35 psi (241 kPa, 2,4 bar), för att undvika stänk.

3A0016D 45

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

5.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD) för respektive pumps utmatningssida. Kör pumparna tills behållarna A och B tömts. Spara materialet i separata, rena behållare.

9.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD) och

öppna blandningsrörsventilerna (AH, AJ). Mata in rent lösningsmedel genom blandningsrörsventilerna och ut genom pistolen.

AC

AD

AC

AE

AD

AF

AH

AJ

OBSERVERA:

Det är normalt att se kavitations- eller pumprusningslarm vid luftning och spolning av pumparna. Återställ larmen

, och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter som kan skada pumpens tätningar.

6.

7.

8.

Torka tankarna rena och häll lösningsmedel i dem.

Flytta cirkulationsledningarna till avfallsbehållare.

Upprepa steg 4 för att spola rent vardera sidan tills rent lösningsmedel rinner ur återcirkulationsslangen.

Tryck på . Flytta tillbaka

återcirkulationsslangarna till tankarna.

Fortsätt återcirkulationen till systemet är ordentligt renspolat.

10. Stäng blandningsrörets ventil (AH, AJ).

11. Öppna provtagningsventilerna (AE, AF) sakta för att spola lösningsmedel genom dem tills de är rena.

Stäng provtagningsventilerna. Tryck på

12. Följ Parkera pumpstavarna, sidan 38.

.

13. Ta bort pumpens vätskefilter om sådana monterats och lägg dem i blöt i lösningsmedel. Rengör och sätt tillbaka filterlocket. Rengör filtrets o-ring och lägg på tork. Lämna inte o-ringarna i lösningsmedlet.

14. Stäng huvudluftventilen (E).

OBSERVERA:

Fyll tätmuttrarna på pump A och B med TSL. Lämna också alltid någon typ av vätska, t.ex. lösningsmedel eller olja, i systemet för att förhindra avlagring av flagor.

De här avlagringarna kan senare lossa. Använd inte vatten.

46 3A0016D

Nerladdning av data från USB

Nerladdning av data från USB

Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

USB-loggar

Nerladdningsförberedelser

Gå till systemförberedelsesidan. Ändra hur många dagars dataregistrering som skall laddas ner

(standard är 32), genom att trycka på och

Sprutlogg 1

(Standardlogg för nerladdning.) Sprutloggen registrerar nyckeldata medan systemet är i sprutläge. Den registrerar temperatur för A och B, tryck för A och B, flöde för A och B, totala satser för A och B, hastigheter, strypjusteringar, larmkoder och kommandon.

Sprutloggen registrerar data var 60:e sekund som standard. Vid sprutning 8 timmar per dag, 7 dagar i veckan kommer data att registreras med 60-sekunders intervaller i cirka 32 dagar.

Se Nerladdningsförberedelser, sidan 47

för ändring av standard.

OBSERVERA:

När sprutloggen är full, kommer nya data automatiskt att skrivas över gamla data.

OBSERVERA:

Efter att data från sprutloggen laddats ner blir de kvar i USB-modulen tills de skrivs över.

Larmlogg 2

Larmloggen registrerar alla larmkoder som skapas under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas.

Kommandologg 3

Kommandologgen registrerar alla kommandon som tas emot under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas.

Datalogg 4

Dataloggen registrerar alla data (var 60:e sekund) som uppstår under sprutläge under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas.

OBSERVERA:

Registreringsperioden på 60 sekunder kan inte justeras.

för att gå till . Tryck på för att göra fältet valbart. Tryck på för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på för att spara den nya siffran.

Följ samma procedur för att ändra hur ofta data skall registreras (standard är 60 sekunder). Lämna systemförberedelsesidan.

Nerladdningsprocedur

Avlägsna sprutan från brandfarlig miljö eller avlägsna brandfaran före USB-flashminnet sätts i, laddas ner eller tas ut.

1.

För in USB-flashminnet i USB-porten (DR). Använd av Graco rekommenderade USB-flashminnen. Se

Rekommenderade USB-flashminnen, sidan 73.

OBSERVERA:

Om USB-flashminnet sätts i medan sprutan är igång kommer sprutningen att stoppas.

3A0016D 47

Nerladdning av data från USB

2.

Sidan för USB-nerladdning visas automatiskt och den valda loggen/loggarna laddas ner automatiskt.

USB-symbolen blinkar för att visa att nerladdning pågår.

OBSERVERA:

För att avbryta nerladdningen, tryck på medan den pågår. Vänta tills USB-ikonen slutar blinka och ta sedan ut USB-flashminnet.

3.

USB-ikonen slutar blinka när nerladdningen

är slutförd. Rutan här nedanför visar anger att nerladdningen lyckades

, vilket

4.

Ta ut USB-flashminnet från USB-porten (DR).

7.

Öppna Graco-mappen.

8.

Öppna sprutmappen. Om data från mer än en spruta laddas ner, kommer det att finnas fler än en sprutmapp. Varje sprutmapp är märkt med motsvarande USB-serienummer.

9.

Öppna NERLADDNINGS-mappen.

10. Öppna mappen med det högsta numret. Det högsta numret anger data som sist laddats ner.

11. Öppna loggfilen. Loggfilen öppnas i Microsoft

®

Excel

®

som standard. Däremot kan de även

öppnas i vilken som helst textredigerare eller

Microsoft

®

Word.

OBSERVERA:

Alla USB-loggar sparas i Unicode (UTF-16) format. Välj

Unicode-kodning om loggfilen öppnas i Microsoft Word.

Lämna aldrig USB-flashminnet i USB-porten (DR).

5.

Sätt in USB-flashminnet i datorns USB-port.

6.

USB-flashminnesfönstret öppnas automatiskt.

Om det inte gör det, öppna USB-flashminnet från

Windows

®

Explorer.

48 3A0016D

Skötsel

Skötsel

Filter

Kontrollera, rengör och byt (om det behövs) följande

filter en gång i veckan. Se till att följa Spolning av

blandat material, sidan 36, före filterskötsel.

• Båda pumpfiltrena; se handbok 311762 för anvisningar.

• Blandningsrörets huvudluftintagsfilter; se handbok 313289, avsnittet Byt ut luftfilterelement, för anvisningar.

• Luftregulatorfilter (5 mikrometer) på luftreglageenheten; se handbok 313289, avsnittet Byt luftfilterelement, för anvisningar.

• B-sidans blandningsrörssil (när det behövs); se handbok 312749.

Tätningar

Kontrollera och dra åt halstätningarna på båda pumparna och doseringsventilerna en gång i veckan.

Se till att följa Spolning av blandat material, sidan 36,

före tätningarna dras åt.

Rengöringsprocedur

1.

Se till att all utrustning är jordad. Se Jordning, sidan 11.

2.

Se till att området där sprutan skall rengöras är välventilerat och avlägsna alla källor till antändning.

3.

Slå av alla värmare och låt utrustningen svalna.

4.

Spola ut blandat material. Se Spolning av blandat

material, sidan 36.

5.

Avlasta trycket. Se Tryckavlastande procedur, sidan 34.

6.

Stäng av sprutan och slå av all ström. Se

Avstängning av hela systemet, sidan 39.

7.

Rengör enbart yttre ytor med en trasa doppad i lösningsmedel som är passar samman med sprutmaterialet och de ytor som rengörs.

8.

Låt lösningsmedlet hinna torka före sprutan används igen.

3A0016D 49

Larm

Larm

Visning av larm

När ett larm uppstår visas larminformationssidan automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med klockikonen. Den visar även platsen där larmet uppstått sedd ovanifrån och från sidan av sprutan.

Larmdiagnos

Se Larmkoder och felsökning för orsaker och

lösningar för var och en av larmkoderna.

Återställning av larm

Tryck på för att återställa larm. Tryck på larminformationssidan, för att gå tillbaka till kör

(flödesreglage) sidan.

Det finns två larmnivåer: varningar och rekommen- dationer. Larm betecknas av en klockikon. En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudalarmsignaler anger varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudalarmsignal anger rekommendation.

Rekommendationer är meddelanden som kräver uppmärksamhet men inte genast. Varningar kräver omedelbar åtgärd. Därför stoppas sprutningen automatiskt.

50 3A0016D

Larm

Larmkoder och felsökning

OBSERVERA: Se handboken för reparation av SM flerkomponentsspruta för felsökning som inte baseras på larm.

Larmkod

R4B

R1B

REC

FHA

FHB

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Hög hastighet B

(överdosering av B), systemet levererar för mycket av komponent B.

Systemet upptäckte fem

R4B-larm (hög hastighet B) eller fem R1B-larm (låg hastighet B) inom fem minuter. Sprutan stannar i fem minuter för att lösa problemet.

Systemet känner av pumprörelse (flöde) när det inte borde finnas någon.

Spruta

Låg andel B (under dosering för B); systemet levererar inte tillräckligt av komponent B.

Spruta

Spruta

Spruta

Allmänna funktionslarm

Doseringsvalv B stängs inte.

Ingen strypning vid blandningsröret.

Pumpfiltret igenstoppat på

A-sidan.

Luftintaget sjunker under 50 psi

(0,35 MPa, 3,5 bar) under sprutningen. Doseringsventil

B stängs inte ordentligt.

Använd mindre pistolmunstycken eller färre pistoler för att minska flödet.

Doseringsventil B öppnas inte.

Titta efter luftsignal till ventilen.

Blandningsrörsventil B är stängd.

Pumpfiltret är igenstoppat på B-sidan.

Öppna den gröna blandningsrörsventilen.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Se orsaker till R4B- och

R1B-larm.

Rengör B-pumpens utloppsfilter. Se handbok

311762.

Se lösningar för R4B- och

R1B-larm. Spola ur det blandade materialet om det behövs och spola ut det felaktiga blandade materialet från slangen.

Återcirkulationsventil eller doseringsventil är öppen eller läcker i mer än fem sekunder.

Genomför pumptest för att kontrollera om det finns läckor.

Se Pump- och doseringstest, sidan 40.

Lossa ventilens tätmutter.

Se handbok 313289.

Kontrollera luftsignalen ovanpå ventilen

Reparera ventilen eller luftsolenoiden. Se handbok

313289.

Öka B-strypningen genom att vrida strypskaft B medsols.

Se Justering av strypningen av blandningsröret för

B-komponenten, sidan 33.

Gör rent filtret. Se handbok

311762.

Använd en annan nätskärm 30.

Se handbok 311762 för reservdelsnummer.

Kontrollera luftfiltren.

Se handbok 313289.

Använd luftslang med större diameter.

Använd större kompressor.

Stäng eller reparera

återcirkulationsventilen och genomför ett pumptest. Se

Pump- och doseringstest, sidan 40. Se handbok 313289

om det behövs.

3A0016D 51

Larm

Larmkod

R2D

P4A

P4B

DAA

DAB

DDA

DDB

P1A

P1B

P4R

P5R

DFA

DFB

DGA

DGB

DEA

DEB

Larmproblem

Doseringsstorleken är inte optimerad.

Vid aktivering

Spruta

Pumpkavitation; sjunker mer

än 1/2 slag.

Spruta

Orsak

Doseringsventil körs nära hög eller låg tidsgräns.

Lösning

Justera strypskaftet på blandningsrör B medsols eller motsols enligt vad som visas av mätaren på sidan för blandningsförhållande.

Se Justering av strypningen av blandningsröret för

B-komponenten, sidan 33.

Minska huvudluftregulatorn.

Högt tryck.

Pumprusning, över 60 cpm i 10 sek.

Alltid

Alltid

Vätsketrycket ligger över maximum.

Inget material i pumpen eller ledningarna; ingen vätskestrypning.

Ingen vätska eller ventilen är stängd.

Materialet är för kallt eller för trögflytande.

Pumpens inloppskontrollventil stängs inte.

Fyll på material i tanken eller slangarna; installera vätskemunstycke.

Fyll på vätska och öppna inloppsventilen.

Öka materialtemperaturen för att minska viskositeten. Se

Värmning av vätska, sidan 31.

Blanda materialet med hjälp av skakning för att minska viskositeten.

Rensa ur skräp ur kontrollventilen. Eller byt ut kula, säte och tätning.

Kontrollera matningspumpen

(om en sådan används).

Kontrollera och rengör silen.

Se handbok 313289.

Öka huvudluftregulatorn.

Lågt tryck.

Högt tryck.

Matningspumpen levererar inget material.

Inloppssilen är igenstoppad

(om en sådan används).

Spruta, pumptest, läckagetest

Återcirkulation

Vätsketrycket understiger

1000 psi (7 MPa, 70 bar).

Trycket överstiger rekommenderad gräns på

3000 psi (21 MPa, 210 bar).

Högt tryck.

Återcirkulation Trycket överstiger maximal varningsgräns på 5200 psi

(35,9 MPa, 359 bar).

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på uppåtslaget.

Pumptest (daglig kontroll rekommenderas)

Pumptest Pumpkolvens kontrollventil, kolvtätningar eller doseringsventilen håller inte vätsketrycket.

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på nedåtslaget.

Pumpen rör sig inte på

10 minuter.

Pumptest

Parkering eller pumptest

Minska pumpens luftregulatortryck.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Pumpinloppets kontroll- eller doseringsventil är nedsmutsad eller skadad.

Återcirkulationsventilen

öppnades inte för att tillåta flöde.

Renspola pumpen. Se

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller

slutfört arbete), sidan 45.

Kontrollera på nytt. Avlägsna, rengör och reparera undre.

Se handbok 313289.

Avlägsna inloppshuset, rengör och inspektera. Se handbok

313289.

Öppna

återcirkulationsventilerna.

52 3A0016D

Larm

Larmkod

DJA

DJB

PJA

PJB

DKA

DKB

P6A

P6B

V1M

P1M

N6C

*MAA

*MAB

*MEA

*MEB

*MG0

*P5A

*P5B

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Pumpmotorgivaren har ingen signal.

Allmänna systemkomponentslarm

Alltid Ingen givarsignal från motorn. Låt A- och B-givaren byta plats.

Byt ut givaren om problemet följer med givaren. Se handbok

313289.

Givaren är ansluten medan strömmen är på.

Slå av sprutan och slå på den igen. Anslut inte givaren medan strömmen är påslagen.

Alltid Pumpmotorgivaren ligger utanför gränserna.

Pumpens givare ligger utanför gränserna.

Pumpens motorskeds strömbrytare fungerar inte; signal från ena eller båda strömbrytaren saknas.

Alltid

Alltid

Givaren ligger utanför gränserna.

Givarens signal ligger utanför gränserna.

Sprutan är inte ordentligt jordad.

Dålig motorkabelanslutning eller skedströmbrytare.

Byt ut givaren eller givarens magnet. Se handbok 313289.

Byt ut givaren eller givarens magnet. Se handbok 313289.

Se Jordning, sidan 11.

Tryckgivaren fungerar inte; ingen signal.

Låg spänning-kontroll.

Låg lufttillförsel-varning; spänningen faller under

10 Vdc när pumpen rör sig.

(Enbart turbinens eluttag).

Alltid

Alltid

Alltid

Displayen har ingen signal.

Alltid

Skedens strömbrytarkabel

är ansluten medan strömmen

är påslagen.

Tryckgivaren eller kabeln är dålig på den sida som visas.

Spänningen från eluttaget faller under gränsen.

Turbinen snurrar inte med luften påslagen.

Filtret är tilltäppt och/eller luftmotorerna använder tillgänglig luft och lämnar inte kvar tillräckligt för turbinreglagespänning.

Ingen displaykommunikationssignal.

Låt A- och B-motorkablarna byta plats. Byt ut kabeln om problemet kvarstår. Byt annars ut skedens givarenhet. Se handbok 313289.

Slå av sprutan och slå på den igen. Anslut inte skedens strömbrytarkabel medan strömmen är påslagen.

Byt ut givaren och kabelenheten. Se handbok

313289.

Byt ut luftfilter i kontrollfilterregulatorn.

Se handbok 313289.

Kontrollera att tryckinställningen på turbinluftregulatorn är 18 psi

(0,13 MPa, 1,3 bar).

Byt ut luftturbinpatronen.

Se handbok 313289.

Byt ut det stora luftfiltret och reglagets luftfilter. Se handbok

313289 för anvisningar. Använd större lufttillförsel. Använd ett mindre sprutmunstycke.

Kontrollera kabelanslutningarna.

Byt ut displayen.

Se handbok 313289.

Pumpskötsel.

Frivilliga skötselvarningar som användaren kan ställa in

Skötsel av doseringsventil.

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Pumpanvändningen överstiger användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Doseringsventilsanvändningen

överstiger användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Utför service på pumpen.

Se handbok 313289.

Utför service på doseringsventilen. Se handbok

313289.

Skötsel av luftfilter.

Trycket överstiger varningsgränser.

Alltid, om aktiverad

Spruta

Luftfiltret överskrider användarinställd gräns. Skötsel krävs.

Trycket överskrider hög eller låg varningsgräns i mer än

15 sekunder.

Utför service på huvudluftfiltret och kontrollera filterregulatorn.

Se handbok 313289.

Justera pumpens tryckregulator, byt munstycken eller justera målpunkten.

3A0016D 53

Larm

Larmkod

*T5A

T5B

*P2A

P2B

*T2A

T2B

*N4D

Larmproblem Vid aktivering Orsak Lösning

Frivilliga sprutgränser som kan ställas in av användaren

Temperaturen överstiger varningsgränser.

Spruta Vätsketemperaturen överstiger höga eller låga varningsgränser i mer än fyra minuter.

Om vätsketemperaturen är för låg, återgå till cirkulationsläge för att öka vätsketemperaturen.

Justera värmarens målpunkt

om det behövs. Se Värmning

av vätska, sidan 31.

Om vätsketemperaturen är för hög, sänk värmarens målpunkt och återgå till cirkulationsläge

för att kyla den. Se Värmning

av vätska, sidan 31.

Trycket överstiger rekommenderad gräns.

Spruta

Justera temperaturmålpunkt.

Se Värmning av vätska, sidan 31.

Samma som P5A eller P5B ovan.

Temperaturen överstiger rekommenderad gräns.

Öppettid överskriden.

Blandad vätska kommer att vulkaniseras i slangar, blandare och pistol.

Spruta

Spruta

Trycket överstiger hög eller låg rekommenderad gräns i mer än

15 sekunder.

Vätsketemperaturen överstiger hög eller låg gräns i mer än fyra minuter.

Har inte sprutat tillräcklig volym för att hålla nyblandad vätska i integrationsslangen, blandaren, slangen och sprutpistolen.

Samma som T5A eller T5B ovan.

Spruta vätskan eller spola.

Återställs när du lämnar

sprutläge. Se Sprutning,

sidan 32, eller Spolning av

blandat material, sidan 36.

54 3A0016D

Larm

Möjliga larm enligt läge

Följande tabell beskriver de larm som du kan se medan du använder systemet. Larmen är indelade enligt varje läge.

Spruta

Ventiltest

Läge

Parkering

Cirkulation

Pumptest

Satsutmatningstest

Kontrollogik

Doseringsventilerna stängs för starttest; grön lampa blinkar.

Om vätsketrycket understiger 1000 psi (7 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket visar internt läckage, STÄNG AV.

Om vätsketrycket överstiger 103 % av tillåtet maximalt tryck, kommer luftmotorn att stängas av.

Om trycket överstiger 110 % av tillåtet maximalt tryck, STÄNG AV.

Doseringsventil A öppnas och doseringsventil B cirkulerar för att bibehålla hastigheten.

Blå lampa när doseringsventilen är igång.

Om det inte finns tillräckligt av komponent B för att bibehålla hastigheten, kommer doseringsventil A att tillfälligt stängas.

Om komponent A eller B avviker mer än 5 % från blandningsförhållandepunkten, STÄNG AV.

Båda doseringsventilerna öppnas; de blå lamporna för A och B tänds.

Användaren öppnar cirkulationsventilerna eller sprutpistolen.

När pumpen når nedåtslaget slocknar den blå lampan.

Om parkeringen inte genomförs inom 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Doseringsventil A och/eller B stängs och motorns luft slås på.

Om vätsketrycket överstiger 3000 psi (21,0 MPa, 210 bar), syns följande gula rekommendationslampa.

Om vätsketrycket överstiger 5600 psi (39,2 MPa, 392 bar),

STÄNG AV.

Om ingen rörelse förekommer under 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Båda doseringsventilerna stängs; den gröna lampan blinkar.

Om vätsketrycket faller under 1000 psi (7,0 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket anger läckage), STÄNG AV.

Tänd blå A-lampa, öppna doseringsventil A, användaren öppnar provtagningsventilen.

Stäng doseringsventil A på uppåtslaget; titta efter rörelse.

Stäng doseringsventil A på nedåtslaget; titta efter rörelse.

Om pumpen rör sig både på uppåt- och nedåtslaget.

Öppna doseringsventil A och mata ut sammanlagt 750 ml material, stäng ventilen, släck den blå lampan.

Gör om samma på B-sidan.

Om båda pumparna klarar pumptestet, visar displayen två bägare med 750 ml var.

Användaren väljer den totala volym som önskas.

Öppna doseringsventil A, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Öppna doseringsventil B, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Displayen visar volymen komponent A och B vid slutet av satsutmatningstestet.

Om vätsketrycket inte är 1000 psi (7 MPa, 70 bar), STÄNG AV.

Kontrollera att pumparna inte rör sig (stannar inom 10 sekunder).

Larm

--

P1A

FHA, F4A, F4B, FHB

Inget

P4B

--

--

R5D

R4A, R4B, R1A, R4B

--

--

DE--

--

P4A, P4B

P4A, P4B

DEA, DEB

--

P1A, P1B

F4A, F4B

--

DFA

DGA

DHA

--

DFB, DGB, DHB

--

--

--

--

--

P1A

F4A, F4B

3A0016D 55

Larm

Larmkodsnyckel

Använd följande tabell som en snabbguide för att fastställa larmkoder.

Vad Varning

T

V

D

F

N

P

R

Flöde

Time (klockslag)

Tryck

Förhållande

Temperatur

Spänning

Pump

4

5

1

2

6

Lågt

Avvikelse

Högt

Gränsvarning

Givar- eller anslutningsfel

M Skötsel krävs

J

K

G

H

E

F

A

D

A

E

G

Pumprusning

Pumpdykning/kavitation

Pumptid överskriden

Pumpen stannade inte uppe

Pumpen stannade inte nere

Pumpen stannade inte

Givarfel

Riktningsväxlingsfel

Pump

Doseringsventil

Filter

A

B

C

D

M

R

Var

Material A

Material B

Styrenhet

Dosering/Öppettid

El- eller lufttillförsel

Återcirkulation

56 3A0016D

Tillbehör och satser

Tillbehör och satser

Alla tillbehör och satser är inte godkända för användning i farliga miljöer. Se separata handböcker för tillbehör och satser för information om godkännanden.

75,71 l fathållarsats, 255963

En komplett 75,71 l fathållare med dubbla väggar.

Se handbok 312747 för mer information.

5:1 inmatningspumpsats, 256276

För att mata in trögflytande material från en

75,71 l fathållare till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Fathållarvärmarsats (240V), 256257

För uppvärmning av vätska i 75,71 l fathållare.

Se handbok 312747 för mer information.

Sats med 26,5 l fathållare och fäste, 256260

En 26,5 l fathållare och monteringsfäste. Monteras vid sidan eller baksidan av SM-sprutan. Se handbok

406999 för mer information.

Universell vätskeinloppssats för fathållare,

256170

För att ansluta vilken som helst av de fyra nedre modellerna som medföljer SM-sprutor till en

75,71 l fathållare. Se handbok 312747 för mer information.

2:1 truminmatningssats, 256232

En T2 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Universell fathållarmonteringssats, 256259

För att montera en 75,71 l fathållare vid sidan eller baksidan av en SM-spruta. Se handbok 312747 för mer information.

5:1 truminmatningssats, 256255

En 5:1 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och inmatning av trögflytande material från en 208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Twistork skakarsats, 256274

För att blanda trögflytande material i en

75,71 l fathållare. Se handbok 312769 för mer information.

Fathållare/slang uppvärmningscirkulationssats, 256273

För cirkulation av uppvärmt vatten genom en

75,71 l fathållare, värmarslang och Viscon HP-värmare.

Se handbok 313259 för mer information.

T2 inmatningspumpsats, 256275

För att mata in trögflytande material från en

75,71 l fathållare till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Avfuktarsats, 256512

För användning med 75,71 l fathållare. Se handbok

406739 för mer information.

3A0016D 57

Tillbehör och satser

Gjutsats, 256262

För montering av gjutare på SM-sprutram. Se handbok

406690 för mer information.

10:1 truminmatningssats, 256433

För inmatning av mycket trögflytande material från en208,2 l trumma till en XM-spruta. Se handbok

312769 för mer information.

Slangfästessats, 256263

För montering vid sidan, framsidan eller baksidan av SM-sprutramar. Se handbok 406691 för mer information.

Stängnings-/Kontrollventilsats, 255278

För utbyte av avstängnings- eller kontrollventil.

Se handbok 313343 för mer information.

Sats med nedre sil och ventil, 256653

För att sila material från en inmatningspump till en

XM-sprutas vätskeinlopp. Se handbok 312770 för mer information.

Generatoromvandlingssats, 256991

För att ändra SM-sprutans elförsörjning från vägguttag till från säker inkapslad generator. Se handbok

313293 för mer information.

Blandningsrörssats, 255684

Se handbok 312749 för mer information.

Sats med eluttag för elektrisk uppvärmningsslang, 256876

För bevakning och kontroll av vätsketemperatur i lågspännings uppvärmningsslangar. Se handbok

313258 för mer information.

Fristående blandningsrörs- och patronsats,

256980

För att ändra till en fristående blandningsrörssats med skydd. Se handbok 312749 för mer information.

Sats med 5000 psi tvåkomponents uppvärmd huvudslang

Sats med elektrisk uppvärmningsslang för att lägga till ytterligare delar.

Komponent Beskrivning

248907

248908

Sats för uppvärmd slang; 6,35 mm

ID x 9,52 mm ID;

15,24 m

Sats för uppvärmd slang; 9,52 ID x 9,52 ID;

15,24 m

Nivågivaradaptersats, v

För bevakning av sprutmaterialsnivån inuti en

75,71 l fathållare. Se handbok 406740 för mer information.

58 3A0016D

Bilaga A

Bilaga A

Användargränssnittsdisplay

Användargränssnittsdisplayen är indelad i tre huvudsakliga funktioner: Förberedelser, kommandon och automatik.

Förberedelsefunktioner (nyckeln på "ON")

Förberedelsefunktionerna gör det möjligt för användaren att:

• ställa in önskat blandningsförhållande;

• konfigurera systeminställningar;

• ställa in öppettidsparametrar;

• aktivera/avaktivera funktioner, displayer och displaykomponenter;

• ställa in vilka USB-loggar som skall laddas ner;

• schemalägga skötselparametrar för larm och rekommendationer;

• ställa in tryck och temperaturgränser.

Kommandofunktioner (nyckeln på "OFF" eller uttagen)

Kommandofunktionerna gör det möjligt för användaren att:

• köra pumparna, inklusive renspolnings-, cirkulations- och luftningsprocedurer;

• parkera pumparna så att pumpstavarna

är nere när de inte används;

• blanda och spruta;

• se blandningsförhållande;

• genomföra pumptester;

• genomföra satsutmatningsförhållandetester;

• genomföra ventilläckagetester;

• se total utmatning;

• se larm;

• diagnostisera larm;

• återställa larm.

OBSERVERA: Alla inställningsfunktioner, utom blandningsproportion, måste aktiveras från aktiveringsinställningsskärmarna (Enable Setup) innan användare kan ändra eller ställa in konfigureringen. Se

Aktivering av förberedelsesidor, sidan 64, för

anvisningar.

Automatikdisplayfunktioner

Automatikdisplayfunktionerna gör det möjligt för användaren att:

• skapa öppettidstimerlarm

• ladda ner USB-loggar.

3A0016D 59

Bilaga A

Förberedelsesidor

Förberedelsesidorna är indelade i fem huvuddelar: hem, gränser, skötsel, aktivering och system. Följande bild visar förberedelsesidornas flöde med början på hemsidan.

Hem Versionkontroll

Tryckgränser

Temperaturgränser

Skötselförberedelser 1 Skötselförberedelser 2

(visas med inställningarna som ställts in som standard på fabriken)

Aktivera förberedelser 1

Aktivera förberedelser 2 Aktivera förberedelser 3

60

Öppettid/slanglängd Datum/tid/enhet Konfig. av system/USB/pump

3A0016D

Bilaga A

.

Hem Förberedelse-sidor

Hem

Hem är den första sidan som visas i förberedelseläge.

Den visar aktuell pumpfördelning och ger användaren möjlighet att ändra blandningsförhållandet, samt att gå till följande sidor: systemförberedelser, aktivera/avaktivera funktioner, skötselförberedelser och gränser. Se följande tabell för mer information.

Versionkontroll

Den här sidan visar systemkomponenternas version och/eller status. Se följande tabell för detaljinformation.

Tryck på på Hem Förberedelse-sidan för att komma till den här sidan.

Symbol Funktion

Displaymodulversion

Symbol Funktion

Ökning eller minskning av blandningsförhållandet. Tryck på och

för att ändra blandningsförhållandet.

Tryck för att gå till systemförberedelsesidorna.

Tryck för att gå till sidor för aktivering/avaktivering av funktioner.

Tryck för att gå till skötselförberedelsesidor.

A

B

Vätskereglagemodulversion

USB-version

Total mängd utmatad av pump A

Total mängd utmatad av pump B

A+B

Total mängd utmatad av pump A och B

Antal timmar systemet har varit igång

Tryck för att gå till sidor för förberedelse av tryck- och temperaturgränser.

3A0016D 61

Bilaga A

Systemförberedelsesidor

Systemförberedelse gör det möjligt för användare att konfigurera systeminställningar för vätskereglage och operatörstyrning. Se följande tabell för detaljinformation.

OBSERVERA:

Systeminställningar måste vara aktiverade på sidorna för aktivering av förberedelse, före användare kan ändra

eller ställa in konfigureringar. Se Aktivering av

förberedelsesidor, sidan 64, för anvisningar.

Symbol Funktion

Inställning av antal minuter före blandat material kommer att sätta sig i slangen.

Återställs efter att materialvolymen som ställts in av användaren har passerat genom slangen.

Visar total slangvolym. Visas alltid i enheten cc.

Inställning av slanglängd efter blandningsrör.

Används för att visa total slangvolym.

Inställning av kalenderdatum.

Inställning av tid.

Inställning måttenheter som önskas för displayen, så som vätska och temperatur.

Inställning av sprutnummer om mer än en spruta används.

Inställning av antal dagar som data skall registreras i USB-dataloggar.

Inställning av hur ofta data skall registreras i USB-dataloggar.

Val av hartspumpstorlek för A-sidan.

Inställning av öppettid/slanglängd

För att ställa in öppettidstimern och ange mått för slangen med blandat material, tryck på för att flytta mellan fälten och tryck på ett fält valbart.

och

för att göra

Tryck på och för att välja önskade måttenheter för öppettidstimern och längd på var och en av slangarna med blandat material. Tryck på och för att flytta till nästa siffra i ett fält. Tryck på

för att spara måttet, när måttenheten i fältet är den rätta.

Datum/tid/enhet

Den här sidan gör det möjligt för användare att ställa in dag, tid och enheter som skall visas på var och en av sidorna.

När vätskeflödet stannar, visas en nedräkning i steg om en minut. Timern återställs automatiskt när den framräknade volymen blandad vätska har matats ut.

Val av härdarpumpstorlek för B-sidan.

Öppettid/slanglängd

Den här sidan gör det möjligt för användaren att ställa in öppettidstimern och ange inre diameter och längd för var och en av slangarna med blandat material som är specifika för systemet. Öppettiden visas i övre högra hörnet.

62 3A0016D

Bilaga A

Systemnummer och USB-inställningar

Den här sidan gör det möjligt för användare att ställa in sprutnummer om mer än en spruta används. Den gör det också möjligt för användare att konfigurera antal dagar som data skall registreras i USB-dataloggar och

hur ofta data skall registreras. Se Systeminställning

(frivilligt), sidan 24, för anvisningar.

Pumpkonfigurering

Användare kan ändra systemets specifika pumpstorlek.

OBSERVERA

Om inställningen av pumpstorlek ändras, kan det få systemet att spruta med fel blandningsförhållande.

Inställning av pumpstorlekar

För att ändra pumpstorlek, tryck på och för att välja fält. Tryck på för att öppna rullgardinsmenyn.

Tryck på och pumpstorlek. Tryck på

ändringen.

för att välja önskad

igen för att spara

3A0016D 63

Bilaga A

Aktivering av förberedelsesidor

När förberedelser är aktiverade kan användare aktivera och avaktivera funktioner, sidor och USB-nerladdning av loggfiler. Markerade rutor anger aktiverad funktion, sida eller loggfil. Se följande tabell för detaljinformation.

För att aktivera och avaktivera funktioner, sidor och

USB-loggfiler, tryck på på Hem

Förberedelse-sidan. Tryck på och på sidan för aktivering av förberedelser, för att bläddra genom var och en av de underordnade sidorna.

Tryck på och för att bläddra igenom fälten på de underordnade sidorna och tryck på för att aktivera eller avaktivera dem. Tryck på tillbaka till Hem Förberedelse-sidan

för att gå

Symbol Funktion

Aktivering eller avaktivering av sidan för förberedelse av doseringsventilsskötsel.

Aktivering eller avaktivering av sidan för förberedelse av luftintagsfilterskötsel.

Aktivering eller avaktivering av gränssidor

(tryck och temperatur).

Snabbdoseringsfunktion. Aktivera funktionen för att minimera B-sidans doseringsstorlek och öka doseringshastigheten.

OBSERVERA: Om den här funktionen aktiveras kommer det att öka slitaget på doseringsventilen.

Visa tid på alla sidor.

Aktivering eller avaktivering av nerladdning av USB-loggfiler (1-4).

Symbol Funktion

Nerladdningsfunktion för USB-data.

Avaktivera den här funktionen för att hindra operatörer från att ändra USB-inställningar.

OBSERVERA: Valda USB-loggar kommer att laddas ner även om den här funktionen

är avaktiverad.

Aktivering eller avaktivering av totalsummeringssidor.

Aktivering eller avaktivering av funktionen

återställning av totalsummering av satser.

Visa öppettidstimern på alla sidor.

Aktivering eller avaktivering av sidan för förberedelse av öppettidstimern.

Visa flödeshastigheter på körsidorna

Aktivera förberedelser 1

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

Visa tryck för A och B på körsidorna.

Visa temperatur för A och B på körsidorna.

Aktivering eller avaktivering av förmågan att ändra pumpstorlek på sidorna för systemförberedelser.

Aktivering eller avaktivering av sidan för blandningsförhållande. Om sidan för blandningsförhållande är aktiverad, kommer den att visas automatiskt efter att sprutan körts i 10 sekunder.

Aktivering eller avaktivering av sidor för förberedelse av pumpskötsel.

64 3A0016D

Aktivera förberedelser 2

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

Aktivera förberedelser 3

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

Bilaga A

Skötselförberedelsesidor

Skötselförberedelsesida 1 gör det möjligt för användare att ställa in skötsel efter att en viss mängd gått genom pumparna och doseringsventilerna. Skötselför- beredelsesida 2 gör det möjligt för användare att ställa in en rekommendationssignal som utlöses ett visst antal dagar efter byte av huvudluftintagsfiltret.

Siffran som visas under vart och ett av de valbara fälten anger mängden material som matats ut och räknar fram till den punkt då skötsel krävs.

Symbol Funktion

Inställning av mängd material som skall ha gått genom pumpen före en skötselvarning utlöses.

Inställning av mängd material som skall ha gått genom doseringsvalvet före en skötselvarning utlöses.

Inställning av antal dagar efter att huvudluftintagsfiltret bytts ut, då en påminnelse utlöses.

Skötselförberedelser

Skötselförberedelser 2

3A0016D 65

Bilaga A

Sidor för förberedelse av användargränser

Förberedelse av användargränser gör det möjligt för användare att ställa in och justera tryck- och temperaturgränser för båda pumparna, inklusive gränser som skall utlösa rekommendationer och varningar. Se följande tabell för detaljinformation.

OBSERVERA:

De temperaturer som får ställas in är 34° - 160° F

(1° - 71° C.) Om temperatur- eller tryckinställningen

är noll, är tryckgränserna och larmen avaktiverade.

Symbol Funktion

Inställning och justering av tryckgränser för båda pumparna.

Inställning och justering av höga och låga temperaturgränser för båda pumparna.

Inställning av mål för tryck eller temperatur.

Processtryckgränser (för prutläge)

Processtemperaturgränser (för sprutläge)

Inställning och justering av gränser som kommer att utlösa en rekommendation om de överskrids. Används tillsammans med tryck- och temperaturgränser.

Inställning och justering av gränser som kommer att utlösa en varning om de

överskrids. Används tillsammans med tryck- och temperaturgränser.

66 3A0016D

Bilaga A

Sidor med operatörskommandofunktioner

Kommandolägessidorna är indelade i tre huvuddelar: kör (vätskereglage), text och larmreglage. Följande bild visar flödet för kommandolägessidorna med början på körsidorna (vätskereglage).

3A0016D 67

Bilaga A

Körsidor (vätskereglage)

Kör (vätskereglage) är den första sidan som visas då strömmen slås på. Den gör det möjligt för användare att spruta material, samt att köra och parkera pumparna. Kör består av två sidor: strömmen påslagen/bekräfta och blandningsförhållandeläge.

Sidan strömmen påslagen/bekräfta växlar mellan strömmen påslagen-läge, sprutläge och pumpläge.

Den visar alltid aktuell blandningsförhållandeinställning och kan också visa: tryck, temperatur och flödeshastighet om dessa funktioner valts.

Blandningsförhållandesidan visar aktuellt blandningsför- hållande och bevakar B-sidans strypjustering.

Symbol Funktion

Sprutning: dosering och sprutning av material.

Pumpkörning: körning av båda pumparna eller separat körning av pumparna

(luftning, spolning).

Parkering av pumparna: kör pumpen till botten av nedåtslaget.

Blandningsförhållande: gå till blandningsförhållandesidan.

Sprutläge

Användare måste vara i det här läget för att spruta eller dosera material. Tryck på knappen nedanför sprutikonen för att gå till det här läget.

Pumpläge

Användare måste vara i det här läget för att köra pumparna för luftning eller spolning. Tryck på knappen nedanför pumpikonen för att gå till det här läget. Fortsätt att trycka på pumpikonknappen för att cirkulera pump A, pump B och båda pumparna.

Strömmen påslagen/bekräfta läge

Sidan strömmen påslagen/bekräfta läge är standardsidan som visas för användare då de går till vätskereglage.

OBSERVERA:

Den här sidan förblir tom tills ett läge valts.

68 3A0016D

Bilaga A

Parkeringsläge

Användare måste vara i det här läget för att parkera vätskestavpumparna längst ner på nedåtslaget. Tryck på knappen nedanför parkeringsikonen för att gå till det här läget.

Testsidor

Testsidorna gör det möjligt för användare att utföra satsutmatningstester, pumptester och nedströms ventilläckagetester.

Blandningsförhållandeläge

Visar aktuellt blandningsförhållande. Tryck på för att gå till den här sidan. Mätaren visar om strypningsjusteringen av B behöver vridas medsols eller motsols.

Symbol Funktion

Pumptest: matar ut 750 cc vardera av

A och B ; kontrollerar pumpval, drift och dosering.

Satsutmatning: matar ut doserade mängder A och B med valfri totalmängd.

Nedströms ventilläckagetest: testar om ventiler efter doseringsventilen håller trycket.

Pumptest

Den här sidan gör det möjligt för användare att mata ut en fastställd 750 ml volym material från vardera pumpen. När pumpen är aktiv blinkar den svart på sidan. När pumpen slutför utmatningen visas den som grå på sidan.

OBSERVERA: Om fältet är aktiverat på sidan för aktiveringsförberedelser, kommer mätaren att ersättas av sprutlägessidan efter 10 sekunders sprutning. Tryck på sprutlägessidan.

för att gå tillbaka till

Bekräftelse av pumptest

Den här sidan visas när pumptestet slutförts utan fel.

Den här sidan visar målvolymen för material som matats ut till var och en av behållarna från var och en av pumparna.

3A0016D 69

Bilaga A

Satsutmatningstest

Den här sidan gör det möjligt för användare att mata ut en vald totalvolym material enligt blandningsförhållande.

Till exempel: 1000 ml med 4:1 = 800 ml A + 200 ml B.

När pumpen är aktiv blinkar den svart på sidan.

När pumpen slutfört utmatningen visas den som grå på sidan

Nedströms ventilläckagetest

Den här sidan gör det möjligt för användare att testa för att finna stängda eller utslitna ventiler nedströms från doseringsreglageventilerna A och B. Det kan användas för att testa blandningsrörets avstängnings/ kontrollventiler eller andra fristående cirkulationsventiler.

Om kontinuerlig pumprörelse på A- eller B-sidan förekommer under testet kommer ett felmeddelande att skapas. Felet påvisar en läcka i ventilen.

Det finns ingen bekräftelsesida för det här testet.

Däremot kommer en varning att skapas om nedströms ventiltestet misslyckas, som visar orsaken till misslyckandet.

Bekräftelse av satsutmatningstest

Den här sidan visas när satsutmatningstestet slutförts utan fel. Den här sidan visar det valda förhållandet mellan pumparna och volymen material som matats ut från var och en av pumparna. Den grå färgen i botten på bägaren representerar volymen material som matats ut av pump A. Den svarta färgen överst i bägaren representerar volymen material som matats ut av pump B.

70 3A0016D

Bilaga A

Larmreglagesidor

Larmreglagesidorna gör det möjligt för användare att se larmens diagnostiska information, larmloggar och pumpsats- och totalsummeringar. De här sidorna gör det också möjligt för användare att se skötselinformation gällande pump- och kontrollventiler, liksom skötselschemat.

OBSERVERA:

Om öppettidstimern är aktiverad, visar .

Larm

Larmsidan visar den specifika larmkoden. Det finns två larmnivåer: varningar och rekommendationer.

Larm betecknas av en klockikon. En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudalarmsignaler anger varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudalarmsignaler anger rekommendation.

Dessutom visar den här sidan systemet sett uppifrån och från sidan med platsen för felet. Se följande tabell och underavdelningar för mer information.

Symbol Funktion

Gå till skötselsidan. Gör det möjligt för användare att se skötselinformation, men inte att göra ändringar. Se

Skötselförberedelser 2, sidan 65.

Bekräfta spolning. Använd när

öppettidstimern är aktiverad. tryck på knappen för att bekräfta spolning före en öppettidsrekommendation skapats.

Spara data till USB-minne.

Den mängd material som kommer att resultera i en skötselvarning då det gått igenom pumpen.

Den mängd material som kommer att resultera i en skötselvarning då det gått genom doseringsventilen.

Det antal dagar mellan skötseltillfällen som kommer att resultera i en påminnelse.

Larmlogg

Se information om larm, inklusive datum, tid och larmkod för de senaste 16 larmen. Upp till fyra sidor med larm kan visas.

Tryck på och

för att gå till larmloggen. Tryck på

för att bläddra igenom sidorna med larm.

Symbol Funktion

Gå till larmlogg. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra igenom listan.

Gå till totalsummeringssidan. Gör det möjligt för användare att se den totala och satsens totalsummering för var och en av pumparna och för båda pumparna tillsammans.

3A0016D 71

Bilaga A

Totalsummering

Se det totala och satsens totalsummering för vardera pumpen och båda pumparna tillsammans.

Måttenheterna visas i hörnet och måttenheterna som visas är de som valts under förberedelserna.

Total summering är den mängd material som systemet har matat ut under sin livstid. Satstotalsummering är den mängd material som matats ut sedan senaste

återställning av användare.

Återställning av satstotalsummeringen

För att återställa satstotalsummeringen för A, B och

A+B, tryck på för att ställa alla värden på noll.

Skötselsida 1

Visar den mängd material som resulterar i en skötselvarning då den gått igenom båda pumparna och doseringsventilerna.

Skötselsida 2

Visar det antal dagar som resulterar i en påminnelse efter att huvudluftintagsfiltret bytts ut.

Symbol Funktion

Visar satstotalsummering och total summering för pump A. Den totala summeringen visas högst upp och satstotalsummeringen visas längst ner.

Visa satstotalsummering och total summering för pump B. Den totala summeringen visas högst upp och satstotalsummeringen visas längst ner.

Visar satstotalsummering och total summering för båda pumparna tillsammans. Den totala summeringen visas högst upp och satstotalsum- meringen visas längst ner.

Återställning av skötselräknaren

1.

Tryck på och för att bläddra igenom och välja det skötselfält som skall återställas.

2.

Tryck på till noll.

för att återställa skötselräknaren

72 3A0016D

Bilaga A

Automatikdisplaysidor

Öppettidssida

Öppettidssidan visas automatiskt när en öppettidsvarning uppstår. Sidan stängs automatiskt när rekommenda- tionen slutar eller användaren trycker på spolningsbek- räftelseknappen. Se följande tabell för mer information.

Symbol Funktion

En rekommendation har skapats.

Öppettidstimern är aktiverad.

Tid tills öppettiden går ut. Börjar på

0,00 och räknar ner till negativa till i steg om en minut.

Tryck för att stänga av rekommendationsljudet.

Tryck för att bekräfta att blandningsslangen har spolats. Återställer öppettidstimern.

Symbol Funktion

Blinkar medan datanerladdningsprocessen pågår.

Kontrollmärken visas efter att nerladdningen slutförts. Den visar att nerladdningen lyckats. Om nerladdningen inte lyckades, visas .

Visar totalt minne att ladda ner och minne som återstår att ladda ner.

Visar återstående tid tills nerladdningen av loggen är slutförd.

Tryck för att avbryta nerladdning. Ta ut

USB-flashminnet om nerladdningen avbryts.

Visar vilken/vilka logg/loggar som laddas ner.

USB-sida

USB-sidan visas automatiskt och den/de valda loggen/loggarna börjar automatiskt laddas ner när

USB-flashminnet sätts i styrboxen.

OBSERVERA:

Om USB-flashminnet sätts i medan sprutan är igång, stängs sprutan automatiskt av. Om USB-flashminnet tas ut stängs USB-sidan automatiskt.

Den logg som valts för nerladdning visas i den ensamma rutan bredvid USB-ikonen. De andra tillgängliga loggarna visas i rutor på sidans högra sida. Se följande tabell för mer information.

Rekommenderade USB-flashminnen

Användare rekommenderas att använda det 4GB flashminne (16A004) som medföljer XM-sprutan för nerladdning av data. Däremot kan följande

USB-flashminnen också användas, men kan inte köpas från Graco.

• Crucial Gizmo!™ 4GB USB-flashminne (modell

JDO4GB-730)

• Transcend JetFlash

®

V30 4GB USB-flashminne

(modell TS4GJFV30)

3A0016D 73

Bilaga B

Bilaga B

Doseringsdiagram

Doseringsdiagram utan fristående blandningsrör

XM Metering Diagram

Linear

Transducers

Air

Reg

Double

Motor Pilots

NXT

6500

Air

Motor

Reed

Switches

NXT

6500

Air

Motor

Controls

Recirculation

Control

250 HF or

180 HP

H

O

P

P

E

R

A

Gravity Feed

Or

Pump Feed

Circulation

Shut/Check

H

E

A

T

E

R

Control

Valves psi

F

L

U

S

H rtd psi rtd

Sample

& Test

Valves

H

E

A

T

E

R

220 HF or

145 HP

B

Mix

Manifold

Mix Manifold

Shut-off &

Check Valves

Settable ‘B’

Balancing

Restriction

H

O

P

P

E

R

Integration

Hose

3/8 x 25 ft minimum

Fluid Line

Control cable

Air Signal

Note: Additional guns may only be added after the integration hose and mixer

Mixers

Whip Hose

Spray Gun 3

Spray Gun

Spray Gun 2

74 3A0016D

Doseringsdiagram med fristående blandningsrör

Linear

Transducers

Recirculation

Control

NXT

6500

Air

Motor

XM Metering Diagram

with

Remote Mix Manifold

Air

Reg

Double

Motor Pilot

Reed

Switches

NXT

6500

Air

Motor

Controls

H

O

P

P

E

R

Gravity Feed or Pump Feed

250 HF or

180 HP

A

T

E

R

H

E

A

Control

Valves

Circulation On / Off

Sample

& Test

Valves psi rtd psi rtd

Shut-off &

Hose Isolation

Check Valves

T

E

R

H

E

A

220 HF or

145 HP

B

These hose isolation check valves must be added when mix manifold is remote.

This insures that pressure transducers read pump output and cavitation, and not just dampened hose pressure.

F

L

U

S

H

H

O

P

P

E

R

Remote

Shut-off &

Check Valves

Bilaga B

Fluid Line

Control cable

Air Signal

Mix Manifiold

Settable ‘B’

Balancing

Restriction

Integration Hose

3/8 x 25 ft minimum

Note: Additional guns may only be added after the integration hose and mixer

Mixers

Spray Gun 3

Spray Gun

Spray Gun 2

3A0016D 75

Bilaga C

Bilaga C

Riktlinjer gällande ström och sladdar

Använd riktlinjerna i följande tabell för att avgöra vilken elsladd som krävs för ditt system.

Tabell 3: Riktlinjer gällande ström och sladdar

Kraftmatning

Viscon

HP-väts- kevärmare

XM_A (00, 11,

13, 21, 23) vägg

Finns ej

Konfigureringsalternativ:

Reglage

XM_A (14-19,

24, 29) vägg

Finns ej

XM_B (all) vägg; kopplingsbox

2 värmare

1 A, 120 Vac 1 A, 120/240 Vac 1 A, 240 Vac

Finns ej Finns ej 32 A med 240

Vac,

1 PH

XM_D (00, 11,

13, 21, 23) generator

Finns ej

Finns ej

Finns ej

XM_D (17, 19,

27, 29) generator

Finns ej

Finns ej

Finns ej

XM_E (all) generator

2 värmare

Finns ej

32 A med 240 V,

1 PH (ledningar dras av användaren med hjälp av explosionssäkra metoder)

Finns ej

Viscon HP (2)

Sänkvärmare för fathållare (2)

Finns ej 13 A med 240 V,

1 PH

Finns ej

Viscon HP med värmecirkulation (1)

Elektriskt husreglage (1)

Full toppbelastning ampere med

240 V, 1 fas

Finns ej

1 A

16 A med 240 V,

1 PH  eller

15 A med 240 V,

1 PH 

Sladdspecifikation AWG (mm

2

) med:

30 A

13 A med 240 V,

1 PH

16 A med 240 V,

1 PH eller

15 A med 240 V,

1 PH

62 A

Finns ej

Finns ej

Finns ej

0 A

(enbart luft)

Finns ej

16 A med 240 V,

1 PH (ledningar dras av användaren med hjälp av explosionssäkra metoder)

Finns ej

16 A med 240 V,

1 PH (ledningar dras av användaren med hjälp av explosionssäkra metoder)

Finns ej

16 A

240 V, 1 PH

240 V, 3 PH

380 V, 3 PH

Finns ej 

4 (21,2)

2 ledningar + jordning

6 (13,3)

3 ledningar + jordning

6 (13,3)

4 ledningar + jordning

Finns ej Finns ej

 Ledningar dras av användaren om sådana beställts. Sladdstorlek bestäms av användaren.

 Full belastning ampere med alla komponenter igång med maximal kapacitet. Säkringskrav för olika flödeshastigheter och värmartemperaturinställningar kan vara mindre.

48 A

Finns ej

76 3A0016D

Mått

Mått

Systemets mått utan fathållare

(39,5 tum)

1003,3 mm

(70,0 tum)

1788,0 mm

(36,0 tum)

914,4 mm r_xm1a00_312359_313289_12a

(38,0 tum)

39.5

) r_312359_313289_b_2

3A0016D 77

Mått

Systemets mått med fathållare

Två 75,71 liters fathållare

Sidmonterad

Två 75,71 liters fathållare

Bakmonterad

(Sedd uppifrån)

(98,6 tum)

( 98.6

)

(54,0 tum)

1371,6 mm (49,7 tum)

1262,4 mm

( 72.5

)

(72,5 tum)

1841,5 mm

( 43.1

)

(43,1 tum)

1094,7 mm r_312359_313289_b_3

(62,8 tum)

1595,1 mm

78

(38,4 tum)

975,4 mm

(56,2 tum)

1427,5 mm r_xm1a00_312359_313289_13a

3A0016D

Mått

Systemets mått med fathållare

En 75,71 liters fathållare och en 26,5 liters fathållare

(72,5 tum)

72.5

)

(43,1 tum)

43.1

)

(

(79,1 tum)

2009,1 mm

79.1

)

Två 26,5 liters fathållare

3A0016D

(70,0 tum)

1788,0 mm

( 33.4

)

(33,4 tum)

848,4 mm r_312359_313289_b_5

(59,7 tum)

1516,4 mm

(70,0 tum)

1788,0 mm

(33,4 tum)

848,4 mm r_312359_313289_b_4

79

Pumpprestandadiagram

Pumpprestandadiagram

Uträkning av vätskeutloppstryck

Använd följande anvisningar och pumpdatadiagram för att räkna ut vätskeutloppstrycket (MPa/bar/psi) vid ett visst vätskeflöde (lpm/gpm) och driftslufttryck (MPa/bar/psi).

Uträkning av pumpens luftförbrukning

Använd följande anvisningar och pumpdatadiagram för att räkna ut pumpens luftförbrukning (m

3

/min eller scfm) vid ett visst vätskeflöde (lpm/gpm) och lufttryck (MPa/bar/psi).

1.

Sök önskat vätskeflöde i diagrammets nederkant.

2.

Följ den vertikala linjen upp till där den korsar kurvan för

önskat utloppstryck för vätskan. Följ kurvan ut till skalan till vänster, där finns vätskans utloppstryck.

1.

Sök önskat vätskeflöde i diagrammets nederkant.

2.

Följ den vertikala linjen upp till där den korsar kurvan för

önskad luftförbrukning. Följ kurvan ut till skalan till höger, där finns luftförbrukningen.

OBSERVERA: Blandningsförhållandeinställningen har ingen betydande effekt på kurvorna i någondera prestandadiagrammen.

Luftförbrukningen inkluderar turbingeneratorn. Den inkluderar inte utmatningspumpar eller skakare.

XM50 vätskeprestanda och luftförbrukning

7000

(49,0, 490)

5000

(35,0, 350)

3000

(21,0, 210)

1000

(7,0, 70)

0.0

BETECKNINGAR:

A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

B = 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar)

A

B

1,0

(3,8)

2,0

(7,6)

Vätskeflöde i (gpm) lpm

B

A

3,0

(11,4)

180

(5,0)

140

(3,9)

100

(2,8)

60

(1,7)

20

(0,6)

80

7000

(49,0, 490)

5000

(35,0, 350)

3000

(21,0, 210)

1000

(7,0, 70)

0.0

BETECKNINGAR:

A = 90 psi (0,62 MPa, 6,2 bar)

B = 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar)

A

XM70 vätskeprestanda och luftförbrukning

B

B

1,0

(3,8)

2,0

(7,6)

Vätskeflöde i (gpm) lpm

A

3,0

(11,4)

180

(5,0)

140

(3,9)

100

(2,8)

60

(1,7)

20

(0,6)

3A0016D

Tekniska data

Tekniska data

Blandningsförhållande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-10:1 (i steg om 0,1)

Toleransgräns för blandningsförhållande (före larm) . . . . . . . +/- 5 %

Flöde

Minimum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,95 liter/min.*

11,4 liter/min.

Viskositetsområde vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-20 000 cps (tyngre viskositet kan blandas med hjälp av värme, cirkulation och/eller tryckmatning)

Vätskefiltrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nät 60, (238 mikrometer) är standard på pumputloppen

(filterenhet medföljer inte vissa modeller); alternativa nät

30 skärmar medföljer

Luftintag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)

Vätskeinlopp utan matningssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/4 npt(m)

Maximalt vätsketryck för blandat material under drift

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5200 psi (35,8 MPa, 358 bar)

6300 psi (43,5 MPa, 435 bar)

Maximal vätsketemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160° F (71° C)

Intervall matningslufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-150 psi (0,35-1,0 MPa, 3,5-10,3 bar)

Maximalt lufttryck till pump

50:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 psi (0,70 MPa, 7,0 bar)

90 psi (0,62 MPa, 6,2 bar)

Maximalt vätskeinloppstryck till pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 MPa, 17 bar

Maximal luftförbrukning vid 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar) m

3

/min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,96 m

3

/min per lpm

Luftfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mikrometers huvudfilter, 5 mikrometers reglageluftfilter.

Se Pumpprestandadiagram, sidan 80

Omgivningstemperaturintervall

Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32° - 130° F (0° - 54° C)

30° - 160° F (-1° - 71° C)

Miljöklassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Användning inom- och utomhus

Höjd upp till 4000 m

Maximal relativ fuktighet upp till 99 % upp till 130° F (54° C)

Föroreningsgrad (11)

Installationskategori (2)

Ljudtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 dBA vid 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Bullernivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dBA vid 0,7 MPa (7 bar)

Material i delar som kommer i kontakt med vätskan

Sugrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renspola pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slangar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pumpar (A och B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aluminium karbid, PTFE, rostfritt stål, UHMWPE nylon kolstål, stållegering, kvaliteterna 303, 440 och 17-ph av rostfritt stål, förzinkning och förnickling, segjärn, volframkarbid, PTFE kolstål, förzinkning, hårdmetall, polyetylen, läder Doserventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kolstål, förzinkning, hårdmetall, rostfritt stål 302,

PTFE, UHMWPE

Blandare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprutpistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hus av rostfritt stål med acetaldelar

Se handboken för sprutpistol

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se Mått, sidan 77

Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basspruta (modell XM1A00 och XM5A00)

336,87 kg

(Lägg ihop komponenternas vikt och bassprutans vikt för att få din modells vikt.)

* Minimum flödeshastighet beror på materialet som sprutas och blandningsförmåga. Testa ditt material när det gäller flödeshastighet.

3A0016D 81

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Garantin gäller under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakad av felaktig installation, felaktig användning, slitning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco

är originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses felaktig, sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning vid brott mot garantin skall fastställas enligt ovan. Köpare medger att inga andra ersättningar

(inräknat men ej begränsat till följdskador, förlorade förtjänster, förlorad försäljning, person- och materiella skador och andra följdskador) finns.

Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO ANSVARAR INTE FÖR OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR ATT UTRUSTNINGEN ÄR LÄMPLIG FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL

TILLSAMMANS MED TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN EJ TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa som säljs men ej tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang m. m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Under inga omständigheter kan Graco hållas ansvariga för indirekt, tillfällig, särskild eller påföljande skada som ett resultat av att Graco levererar utrustning, eller inredning, utföranden eller användning av produkter eller annat gods som säljs, vilket det beror på kontraktsbrott, garantibrott, försummelse av Graco, eller annat.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.

Telefon: 612-623-6921 eller Avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Translation of original instructions. This manual contains Swedish. MM 312359

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. är registrerat till ISO 9001 www.graco.com

Reviderad 07/2011

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents