Graco 333462D - Reactor 2 E-30 and E-XP2 Proportioning Systems Bruksanvisning

Graco 333462D - Reactor 2 E-30 and E-XP2 Proportioning Systems Bruksanvisning | Manualzz
Drift
Reactor 2 E-30 och E-XP2
doserarsystem
333462D
SV
Elektriskt, uppvärmt integrerat flerkomponentdosering för sprutning av polyuretanskum och
polyureabeläggningar. Ej för utomhusbruk. Endast för yrkesmässigt bruk. Ej godkänd för användning i
explosiva atmosfärer eller på farliga platser.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken.
föreskrifterna.
Spara
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
Contents
Varningar ............................................................ 3
Viktig information om isocyanat ................................ 6
Modeller .............................................................. 8
Godkännanden ..................................................... 10
Tillbehör .............................................................. 10
Bifogade handböcker ............................................. 11
Tillhörande handböcker .......................................... 11
Typinstallation utan cirkulation ................................. 12
Typinstallation med systemets vätskegrenrör till
trumcirkulation .......................................... 13
Typinstallation med pistolens vätskegrenrör till
trumcirkulation .......................................... 14
Komponenters funktion och placering ........................ 15
Advanced Display Module (ADM) ....................... 17
Elektrisk inkapsling .......................................... 22
Motorstyrningsmodul (MCM).............................. 23
Kabelanslutningar för temperaturkontrollmodul
(TCM) ............................................... 24
Installation ........................................................... 25
Installation ........................................................... 26
Jordning ........................................................ 26
Stäng pistolens vätskegrenrörsventiler A och
B ..................................................... 26
Allmänna riktlinjer för utrustningen ...................... 26
Strömanslutning.............................................. 27
Extra våtkoppar med halsförseglingsvätska
(TSL) ................................................ 28
Installera vätsketemperaturgivare ....................... 28
Registrera och aktivera Graco InSite ................... 28
Drift av avancerad displaymodul (ADM) ..................... 29
Skärmar Avancerad inställning........................... 32
System 1 ....................................................... 33
System 2 ....................................................... 33
Recipes (recept) ............................................. 33
2
Run Mode (körläge) ......................................... 34
Start ................................................................... 40
Vätskecirkulation................................................... 43
Cirkulation genom Reactor ................................ 43
Cirkulation genom pistolgrenrör.......................... 44
Joggläge ............................................................. 44
Sprutning............................................................. 45
Sprutjustering ................................................. 46
Manuellt läge för slangvärme ............................. 47
Avstängning ......................................................... 49
Anvisningar för tryckavlastning................................. 50
Renspolning......................................................... 51
Underhåll............................................................. 52
Förebyggande skötselschema ........................... 52
Doserunderhåll ............................................... 52
Spolning av inloppssilnät .................................. 53
Pumpsmörjningssystem.................................... 54
Fel ..................................................................... 55
Visa fel.......................................................... 55
Felsökning ..................................................... 55
Felsökning ........................................................... 56
Felkoder och felsökning.................................... 56
USB-data ............................................................ 57
Nedladdningsrutin ........................................... 57
USB-loggar .................................................... 57
Systemkonfigurationsinställningar....................... 58
Kundspecifik språkfil ........................................ 59
Uppladdningsprocedur ..................................... 59
Prestandadiagram ................................................. 60
Tekniska specifikationer ......................................... 63
Graco utökad garanti för Reactor®
2-komponenter ......................................... 65
333462D
Varningar
Varningar
Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna
föreskrifter och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden. När dessa symboler visas i handbokens text
hänvisas till dessa varningar. Symboler gällande varning för specifika produkter som inte finns med i det här avsnittet kan finnas i
texten i den här handboken där de är tillämpliga.
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
VARNING
Denna maskin måste jordas. Felaktig jordning, inställning och användning av systemet kan orsaka elstötar.
• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på
utrustningen eller den installeras.
• Anslut endast till ett jordat eluttag.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.
• Skydda mot regn. Förvara inomhus.
GIFTIGA VÄTSKOR ELLER ÅNGOR
Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, till och med dödliga, skador om de stänker på hud eller i
ögon, inandas eller sväljs.
• Läs materialsäkerhetsdatabladen (MSDS) för information om specifika risker med de vätskor som används.
• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.
• Bär alltid kemiskt ogenomträngliga handskar när du sprutar eller trycker ut vätska eller rengör utrustning.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att undvika allvarliga skador, inklusive ögonskador,
hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador. I skyddsutrustningen ska åtminstone följande ingå:
• Skyddsglasögon och hörselskydd.
• Andningsskydd, skyddskläder och handskar enligt rekommendationerna från vätske- och
lösningsmedelstillverkaren.
VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK
Högtrycksstrålar från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden. Detta kan se ut
som ett lindrigt sår men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök läkare omedelbart.
• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärr är monterade.
• Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.
• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.
• Håll inte handen eller fingrar över sprutmunstycket.
• Försök inte stoppa eller rikta om lackstrålar med handen, någon kroppsdel, handske eller trasa.
• Följ Tryckavlastande procedur när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller när underhåll på
utrustningen ska utföras.
• Dra åt alla vätskeanslutningar före sprutning.
• Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.
333462D
3
Varningar
BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA
VARNING
Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel och färg, i arbetsområden kan antändas eller explodera. För att
undvika brand och explosion:
• Använd maskinen endast i välventilerade områden.
• Avlägsna gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av
statisk elektricitet).
• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.
• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.
• Jorda all utrustning på arbetsområdet. Se anvisningar för Jordning.
• Använd endast jordade slangar.
• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet. Använd inte kärlinsatser
om de inte är antistatiska eller ledande.
• Stoppa omedelbart driften vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar. Använd inte maskinen
förrän du lokaliserat och rättat till felet.
• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.
RISK FÖR VÄRMEUTVIDGNING
Vätskor som utsätts för värme i inskränkta utrymmen, t.ex. slangar, kan ge upphov till en snabb tryckökning
orsakad av värmeutvidgning. Övertryck kan orsaka bristning av utrustningen och allvarlig skada.
• Öppna en ventil för att frigöra vätskeutvidgningen under uppvärmning.
• Byt ut slangarna regelbundet i förebyggande syfte, med intervall enligt aktuella driftförhållanden.
RISKER MED ALUMINIUMDELAR UNDER TRYCK
Användning av vätskor som inte är kemiskt förenliga med aluminium i utrustning under tryck kan orsaka allvarliga
kemiska reaktioner och att utrustningen brister. Följs inte denna säkerhetsanvisning kan det leda till dödsfall,
allvarlig kroppsskada eller egendomsskada.
• Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid eller andra lösningsmedel som innehåller klorerade kolväten eller
lösningar som innehåller sådana lösningsmedel.
• Många andra vätskor kan innehålla ämnen som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialleverantör
för att kontrollera detta.
PLASTDELAR, LÖSNINGSMEDELSFARA
Många lösningsmedel kan förstöra plastdelar och göra att de slutar fungera, vilket kan leda till allvarlig personeller egendomsskada.
• Använd enbart vattenbaserade lösningsmedel som lämpar sig för rengöring av plast vid rengöring av
konstruktionsdelar eller tryckutsatta delar i plast.
• Se avsnittet Technical Data i den här och alla andra handböcker för utrustning. Läs igenom tillverkarens
materialsäkerhetsblad och rekommendationer.
RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN
Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga kroppsskador.
• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.
• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den komponent i systemet som har lägst gräns.
Se Tekniska data i alla utrustningshandböcker.
• Använd vätskor och lösningsmedel som är kemiskt förenliga med materialen i delar i kontakt med vätskan. Se
avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens
föreskrifter. Begär att få ett materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från
distributören eller återförsäljaren.
• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång eller under tryck.
• Stäng av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används.
4
333462D
Varningar
VARNING
• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar och använd endast
originalreservdelar.
• Ändra inte och bygg inte om utrustningen. Ändringar eller modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden
ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.
• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för den miljö i vilken den används.
• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta Graco-distributören för upplysningar.
• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor.
• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen.
• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.
• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.
RISKER MED RÖRLIGA DELAR
Rörliga delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.
• Håll fingrarna borta från snurrande delar.
• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.
• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Tryckavlastande procedur och koppla från
strömförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller underhålls.
RISK FÖR BRÄNNSKADOR
Utrustningsytor och vätskor som är uppvärmda kan bli väldigt heta under drift. Undvik allvarliga brännskador
genom att:
• inte vidröra varm vätska eller utrustning.
333462D
5
Viktig information om isocyanat
Viktig information om isocyanat
Isocyanater (ISO) är katalysatorer som används i tvåkomponentmaterial.
Isocyanatförhållanden
Sprut- och utgivningsmaterial som innehåller isocyanater
skapar potentiellt farliga dimmor, ångor och finfördelade
partiklar.
Läs materialtillverkarens varningar och materialsäkerhetsdatablad (MSDS) för att få information om särskilda
risker och försiktighetsåtgärder avseende isocyanater.
Förhindra inandning av dimmor, ångor och finfördelade
partiklar från isocyanater genom att säkerställa att
arbetsområdet är ordentligt ventilerat. Om det inte finns
tillgång till tillräcklig ventilation måste alla personer i
arbetsområdet bära en renluftsmask.
För att förhindra kontakt med isocyanater ska alla i
arbetsområdet använda lämplig skyddsutrustning,
inklusive handskar, stövlar, förkläden och
skyddsglasögon som är kemiskt ogenomträngliga.
Självantändande material
Håll komponenterna A och B separata
Korskontaminering kan resultera i härdat material
i vätskeslangar, vilket kan orsaka allvarlig
personskada eller utrustningsskada. För att förhindra
korskontaminering:
• Byt aldrig plats på de våta delarna för komponent A
och B.
• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sidan om
den har förorenats från den andra sidan.
Fuktkänslighet hos isocyanater
Om den utsätts för väta (såsom fukt) kommer ISO delvis
att härda; forma små, hårda och slipande kristaller, som
överförs i vätskan. Efter hand bildas ett tunt skikt på ytan
och ISO kommer börja övergå till en gelform och få ökad
viskositet
OBSERVERA
Delvis härdad ISO kommer att minska prestandan
och livslängden för alla våta delar.
Visst material kan bli självantändande om det appliceras
för tjockt. Läs materialtillverkarens varningar och
materialsäkerhetsdatablad (MSDS).
6
• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i
ventilen eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig ISO i
en öppen behållare.
• Håll ISO-pumpens våtkopp eller reservoar (om
installerad) fylld med lämpligt smörjmedel.
Smörjmedlet bildar en barriär mellan ISO och
atmosfären.
• Använd endast fuktsäkra slangar som är kompatibla
med ISO.
• Använd aldrig återvunna lösningsmedel, som kan
innehålla fukt. Håll alltid behållaren för lösningsmedel
stängd när den inte används.
• Smörj alltid gängade delar med lämpligt smörjmedel
vid återmontering.
333462D
Viktig information om isocyanat
Skumhartser med 245 fa blåsagenter
Vissa skumblåsagenter löddrar sig vid temperaturer över
33 °C (90 °F) när de inte är under tryck, speciellt om de är
upprörda. Minska mängden löddring genom att minimera
förvärmning i ett cirkulationssystem.
Byte av material
OBSERVERA
Byte av materialtyper som används i din utrustning
kräver extra uppmärksamhet för att förhindra
utrustningsskador och driftavbrott.
• Spola utrustningen flera gånger för att se till att den
verkligen är ren när du byter material.
• Rengör alltid vätskeinloppssilarna efter spolning.
• Kontrollera med din materialtillverkare för kemisk
kompatibilitet.
• Vid byte mellan epoxier och uretan eller polyurea,
demontera och rengör alla vätskekomponenter och
byt slangarna. Epoxi har ofta aminer på B-sidan
(härdaren). Polyurea har ofta aminer på B-sidan
(hartset).
333462D
7
Modeller
Modeller
Reactor 2 E-30 och E-30 Elite
Alla elite-system inkluderar givare för vätskeinlopp, Graco InSite™ och Xtreme-Wrap 15 m (50 fot) uppvärmd slang. För
artikelnummer, se Tillbehör, page 10
Modell
Doserare★
Maximalt
vätskearbetstryck Mpa
(bar, psi)
Ungefärligt uttag per cykel
(A+B) gallons (liter)
Max flödeskapacitet
pund/min (kg/min)
Total systembelastning †
(watt)
Konfigurerbar
fasspänning
Toppström vid full
belastning*
Fusion AP-paket 
(Artikelnummer pistol)
Fusion CS-paket 
(Artikelnummer pistol)
Probler P2-paket 
(Artikelnummer pistol)
Grundmodell
E-30, 10 kW
E-30, 15 kW
272010
2000 (14, 140)
272011
2000 (14, 140)
272110
2000 (14, 140)
0.0272 (0.1034)
0.0272 (0.1034)
0.0272 (0.1034)
0.0272 (0.1034)
30 (13.5)
30 (13.5)
30 (13.5)
30 (13.5)
17,900
23,000
17,900
23,000
230
1Ø
78
230
3Ø∆
50

8
380
3ØY
34
AP2010
(246102)
CS2010
(CS02RD)
P22010
(GCP2R2)
24K240 (slitskydd)
Uppvärmd slang
15 m (50 fot)
Uppvärmd ledad slang
246050
3 m (10 fot)
Graco Insite™
Givare för vätskeinlopp (2)
*
Elite, 10 kW
Elite-modell
Elite, 15 kW
230
1Ø
100
230
3Ø∆
62
380
3ØY
35
AP2011
(246102)
CS2011
(CS02RD)
P22011
(GCP2R2)
24K240 (slitskydd)
246050
Full amperebelastning med alla enheter
vid full kapacitet. Säkringskraven vid
olika flödeshastigheter och storlekar på
blandningskamrar kan vara mindre.
Totala antalet watt använda av systemet, baserat
på varje enhets maximala längd för uppvärmd
slang.
• Serier E-30 och E-XP2: Maximal längd på
uppvärmd slang är 94,5 m (310 fot), inklusive
ledad slang.
★

230
1Ø
78
230
3Ø∆
50
272111
2000 (14, 140)
380
3ØY
34
230
1Ø
100
230
3Ø∆
62
380
3ØY
35
AP2110
(246102)
CS2110
(CS02RD)
P22110
(GCP2R2)
24Y240 (XtremeWrap)
246050
AP2111
(246102)
CS2111
(CS02RD)
P22111
(GCP2R2)
24Y240 (XtremeWrap)
246050
✓
✓
✓
✓
Se Godkännanden, page 10.
Förpackningar inkluderar pistol, uppvärmd slang
och ledad slang. Elite-förpackningar inkluderar
också Graco InSite och givare för vätskeinlopp.
333462D
Modeller
Reactor 2 E-XP2 och E-XP2 Elite
Alla elite-system inkluderar givare för vätskeinlopp, Graco InSite™ och Xtreme-Wrap 15 m (50 fot) uppvärmd slang. För
artikelnummer, se Tillbehör, page 10
Modell
Doserare ★
Maximalt
vätskearbetstryck Mpa
(bar, psi)
Ungefärligt uttag per cykel
(A+B) gallons (liter)
Max flödeskapacitet l/min
(gpm/min)
Total systembelastning †
(watt)
Konfigurerbar fasspänning
Toppström vid full
belastning (ampere)
Fusion AP-paket 
(Artikelnummer pistol)
Probler P2-paket 
(Artikelnummer pistol)
Uppvärmd slang
15 m (50 fot)
Uppvärmd ledad slang
3 m (10 fot)
Graco Insite™
Givare för vätskeinlopp (2)
*

E-XP2, 15 kW
Grundmodell
E-XP2, 15 kW
272012
3500 (24.1, 241)
272112
3500 (24.1, 241)
0.0203 (0.0771)
0.0203 (0.0771)
2 (7.6)
2 (7.6)
23,000
23,000
240 1Ø
100
240 3Ø
62
380 3Ø
35
AP2012
(246101)
P22012
(GCP2R1)
24K241
(slitskydd)
246050
Full amperebelastning med alla enheter
vid full kapacitet. Säkringskraven vid
olika flödeshastigheter och storlekar på
blandningskamrar kan vara mindre.
Totala antalet watt använda av systemet, baserat
på varje enhets maximala längd för uppvärmd
slang.
• Serier E-30 och E-XP2: Maximal längd på
uppvärmd slang är 94,5 m (310 fot), inklusive
ledad slang.
333462D
Elite-modell
240 1Ø
100
240 3Ø
62
380 3Ø
35
AP2112
(246101)
P22112
(GCP2R1)
24Y241
(Xtreme-Wrap)
246050
✓
✓
★

Se Godkännanden, page 10.
Förpackningar inkluderar pistol, uppvärmd slang
och ledad slang. Elite-förpackningar inkluderar
också Graco InSite och givare för vätskeinlopp.
9
Godkännanden
Godkännanden
Sats
nummer
Beskrivning
24U315
Luftfördelarsats (4 utlopp)
24U314
Hjul och handtagssats
24T280
Graco InSite-sats
16X521
Graco InSite-förlängningskabel 7,5
m (24,6 fot)
9902471
24N449
I enlighet med ANSI/UL-standard 499
Certifierad enligt CAN/CSA-standard C22.2 Nr. 88
15 m (50 fot) CAN-kabel (för
fjärrvisningsmodul)
24K207
Vätsketemperaturgivare (FTS) med
RTD
24U174
Fjärrdisplaymodulsats
15V551
ADM skyddslock (10-pack)
15M483
Skyddslock till fjärrdisplaymodul
(10-pack)
24M174
Trumnivåstickor
121006
45 m (150 fot) CAN-kabel (för
fjärrdisplaymodul)
24N365
RTD testkablar (för assistans vid
motståndsmätningar)
Intertek-godkännanden gäller doserare utan slangar.
Godkännanden för doserare:
Note
Uppvärmda slangar som medföljer ett system eller
som säljs individuellt är inte godkända av Intertek.
10
Tillbehör
333462D
Bifogade handböcker
Bifogade handböcker
Följande handböcker medföljer Reactor 2.
Referera till dessa handböcker för detaljerad
utrustningsinformation.
Handböcker finns även på www.graco.com.
Handbok
333023
333091
333092
Beskrivning
Reactor 2 E-30 och E-XP2, drift
Reactor 2 E-30 och E-XP2,
snabbguide för uppstart
Reactor 2 E-30 och E-XP2,
snabbguide för avstängning
Tillhörande handböcker
Följande handböcker gäller för tillbehör som används
med Reactorn.
Komponenthandböcker på engelska:
Handböcker finns på www.graco.com.
Systemhandböcker
333024
Reactor 2 E-30 och E-XP2, reparation
– delar
Handbok för kolvpump
309577
Elektrisk Reactor kolvpump,
reparation-reservdelar
Handböcker för matarsystem
309572
309852
309815
309827
Uppvärmd slang, anvisningar – delar
Sats för cirkulations- och returrör,
anvisningar – delar
Matarpumpsatser, anvisningar – delar
Lufttillförselsats för matarpump,
anvisningar – delar
Handböcker för sprutpistol
309550
312666
313213
Fusion™ AP-pistol
Fusion™ CS-pistol
Probler® P2-pistol
3A1905
Avstängningssats för matarpump,
anvisningar – delar
Ljustornsats, anvisningar – delar
Fjärrdisplaymodulsats, anvisningar –
delar
Luftfördelarsats, anvisningar – delar
Hjul och handtagssats, anvisningar –
delar
Graco InSite™-sats, anvisningar –
delar
Tillhörande handböcker
3A1906
3A1907
332735
332736
333276
333462D
11
Typinstallation utan cirkulation
Typinstallation utan cirkulation
H
J
K
G
A
J
L
M
K
G
F
N
(RES)
N
(ISO)
D
S
E
P
C*
B
Figure 1
* Visas för tydlighet. Vira in i tejp vid drift.
A
Reaktorproportioner
B
Värme slangsats
C
Sensor för vätsketemperatur (FTS)
D
Uppvärmd slang
E
Fusion-sprutpistol
F
Luftslang till pistolen
G
Lufttillförselledningar för matarpump
H
Lufttillförselledning för omrörare
12
J
K
L
M
N
P
S
Vätskematning
Matarpumpar
Omrörare
Tork för avfuktare
Luftningsledningar
Pistol vätskegrenrör (del av pistol)
Fjärrdisplaymodulsats (valbar)
333462D
Typinstallation med systemets vätskegrenrör till trumcirkulation
Typinstallation med systemets vätskegrenrör till
trumcirkulation
K
H
M
G
J
J
R
A
M
K
L
R
G
(RES)
F
(ISO)
D
S
E
P
C*
B
Figure 2
* Visas för tydlighet. Vira in i tejp vid drift.
A
Reaktorproportioner
B
Värme slangsats
C
Sensor för vätsketemperatur (FTS)
D
Uppvärmd slang
E
Fusion-sprutpistol
F
Luftslang till pistolen
G
Lufttillförselledningar för matarpump
H
Lufttillförselledning för omrörare
333462D
J
K
L
M
P
R
S
Vätskematning
Matarpumpar
Omrörare
Tork för avfuktare
Pistol vätskegrenrör (del av pistol)
Returledning
Fjärrdisplaymodul (valbar)
13
Typinstallation med pistolens vätskegrenrör till trumcirkulation
Typinstallation med pistolens vätskegrenrör till
trumcirkulation
Figure 3
* Visas för tydlighet. Vira in i tejp vid drift.
A
Reaktorproportioner
B
Värme slangsats
C
Sensor för vätsketemperatur (FTS)
CK
Cirkulationsblock (tillbehör)
D
Uppvärmd slang
F
Luftslang till pistolen
G
Lufttillförselledningar för matarpump
H
Lufttillförselledning för omrörare
14
J
K
L
M
P
R
S
Vätskematning
Matarpumpar
Omrörare
Tork för avfuktare
Pistol vätskegrenrör (del av pistol)
Returledning
Fjärrdisplaymodul (valbar)
333462D
Komponenters funktion och placering
Komponenters funktion och placering
Figure 4
333462D
15
Komponenters funktion och placering
Nyckel
BA
BB
ISO-sida utlopp för tryckavlastning
RES-sida utlopp för tryckavlastning
CD
DG
EC
EM
FA
FB
FH
FM
FV
GA
GB
HA
HB
HC
MP
PA
Advanced Display Module (ADM)
Drivenhetshus
Dragavlastare för elsladd
Elmotor
ISO-sida inlopp för vätskegrenrör
RES-sida inlopp för vätskegrenrör
Vätskevärmare (bakom hölje)
Reactor vätskegrenrör
Vätskeinloppsventil (RES-sida i bild)
ISO-sida manometer
RES-sida manometer
ISO-sida slanganslutning
RES-sida slanganslutning
Elanslutningar för värmeslang
Strömbrytare
ISO-sida pump
16
PB
RR
RS
SA
SB
TA
TB
XA
XB
RES-sida pump
Graco InSite-mobilmodul (endast Elite-modeller)
Röd stoppknapp
ISO-sida TRYCKAVLASTNING/SPRUTA-ventil
RES-sida TRYCKAVLASTNING/SPRUTAventil
ISO-sida tryckgivare (bakom GA-mätare)
RES-sida tryckgivare (bakom GB-mätare)
Givare för vätskeinlopp (ISO-sida, endast
Elite-modeller)
Givare för vätskeinlopp (RES-sida, endast
Elite-modeller)
333462D
Komponenters funktion och placering
Advanced Display Module (ADM)
ADM-displayen visar grafik- och textinformation relaterad
till förberedelser och sprutdrift.
OBSERVERA
För att förhindra skador på funktionsknappar ska
de inte tryckas in med vassa objekt som pennor,
plastkort eller naglar.
Figure 5 Sett framifrån
333462D
17
Komponenters funktion och placering
Table 1 : ADM-knappar och -indikatorer
Nyckel
Funktion
Tryck för systemstart eller -avstängning.
Knapp och indikator
för start och
avstängning
Tryck för att stoppa alla doseringsprocesser. Detta är inte ett säkerhets- eller nödstopp.
Stopp
Tryck för att välja den specifika skärmen eller funktionen som visas bredvid varje knapp på displayen.
Funktionsknappar
• Vänster-/högerpilar: Använd för att gå från skärm till skärm.
• Upp-/nerpilar: Använd för att flytta mellan skärmfält, objekt i en rullgardinsmeny eller flera
funktionsskärmar.
Navigeringsknappar
Numerisk knappsats
Använd för att mata in värden.
Använd för att avbryta ett datainmatningsfält.
Annullera
Tryck för att gå till eller gå från installationsläge.
Installation
Tryck för att välja ett fält att uppdatera, att göra ett val, att spara ett val eller värde, att gå till en skärm
eller bekräfta en händelse.
Bekräfta
18
333462D
Komponenters funktion och placering
CN
CP
CR
CS
Figure 6 Sedd bakifrån
CJ
CK
CL
CM
Platt panelinfästning (VESA 100)
Modell- och serienummer
USB-port och status-LED
CAN-kabelanslutning
Modulstatuslampor
Kabelanslutning för tillbehör
Pollettlucka
Åtkomstkåpa för batteri
Table 2 ADM-LED för statusbeskrivningar
LED
Systemstatus
USB-status (CL)
ADM-status (CN)
333462D
Tillstånd
Beskrivning
Fast grön
Körläge, system på
Blinkande grön
Inställningsläge, system på
Fast gul
Körläge, system av
Blinkande gul
Inställningsläge, system av
Blinkande grön
Dataregistrering pågår
Fast gul
Hämtar information till USB
Blinkande grön och gul
ADM är upptagen, USB kan inte
skicka information i detta läge
Fast grön
Strömsatt modul
Fast gul
Pågående kommunikation
Stadigt blinkande röd
Pågående överföring av
programvara från token
Stadig eller slumpvis blinkande röd
Ett modulfel finns
19
Komponenters funktion och placering
Information om ADM-display
Status
Startbild
Den aktuella systemstatusen visas längst ner till höger på
menyfältet.
Den här bilden visas medan ADM-displayen går igång.
Den fortsätter att visas under tiden ADM kör initiering och
etablerar kommunikation med andra systemmoduler.
Funktionsknappar
Symboler intill softkey-knappar anger vilket läge eller
vilken åtgärd som associeras med var och en av
softkey-knapparna. Softkey-knappar som inte har en
symbol intill sig är inte aktiverade för den aktuella sidan.
OBSERVERA
För att förhindra skador på funktionsknapparna ska de
inte tryckas in med vassa objekt så som pennor, plastkort
eller naglar.
Skärmnavigering
Menyfält
Menyfältet visas högst upp på varje sida. (Följande bild är
endast ett exempel.)
Datum och tid
Datum och tid visas alltid i något av följande format. Tid
visas alltid i 24 timmarsformat.
• DD/MM/ÅÅ TT:MM
• ÅÅ/MM/DD TT:MM
• MM/DD/ÅÅ TT:MM
Pilar
Vänster- och högerpilarna visar navigering i bilden.
Det finns två typer av skärmar:
• Körskärmar styr sprutdrift och visar systemstatus och
-data.
• Inställningsskärmar styr systemparametrar och
avancerade funktioner.
Tryck
på en körskärm för att gå till
inställningsskärmarna. Om systemet har ett
lösenordsskydd kommer lösenordsskärmen att visas.
Om systemet inte är låst (lösenordet satt till 0000) visas
systemskärm 1.
Tryck
på en inställningsskärm för att gå tillbaka till
startskärmen.
På alla skärmar, tryck på funktionsknappen Enter
för att aktivera redigeringsfunktionen.
Sidmeny
Bildmenyn visar och markerar den sidan som för
närvarande är aktiv. Den visar också de tillhörande sidor
som kan kommas åt genom att bläddra till höger och
vänster.
Systemläge
Tryck på funktionsknappen Exit
för att lämna en
skärm.
Använd de andra funktionsknapparna för att välja
funktionerna bredvid dem.
Det aktuella systemläget visas längst ner till vänster på
menyfältet.
Larm/avvikelse
Aktuellt systemfel visas i mitten av menyfältet. Det finns
fyra alternativ:
Symbol
Ingen
symbol
20
Funktion
Ingen information finns eller inget fel har
uppstått
Rekommendation
Avvikelse
Larm
333462D
Komponenters funktion och placering
Symboler
Symboler
Symbol
Funktion
Komponent A
Komponent B
Funktionsknappar
Sy- Funktion
mbol
Starta doserare
Starta och stoppa doserare i joggläge
Beräknad materialåtgång
Stoppa doserare
Slangtemperatur
Slå på och av den specificerade värmezonen.
Hastighet för joggläge
Parkera pump
Tryck
Gå till joggläge. Se Joggläge, page 44
Cykelräknare (tryck och håll)
Återställ cykelräknare
(tryck och håll)
Välj recept
Rådgivande.
Se Fel, page 36 för ytterligare
information.
Avvikelse.
Se Fel, page 36 för ytterligare
information
Larm.
Se Fel, page 36 för ytterligare
information
Sök
Flytta pekare ett tecken åt vänster
Flytta pekare ett tecken åt höger
Växla mellan versaler, gemener, siffror och
specialtecken.
Backsteg
Annullera
Rengör
Felsök valt fel
Öka värde
Minska värde
Nästa skärm
Föregående skärm
Gå tillbaka till första skärm
333462D
21
Komponenters funktion och placering
Elektrisk inkapsling
AAA Temperaturkontrollmodul (TCM)
AAB Motorstyrningsmodul (MCM)
AAC Skåpfläkt
AAD Kopplingsplintar för ledningsdragning
AAE Strömförsörjning
AAF Överbelastningsskydd
AAG Slangbrytare
AAH Motorbrytare
AAJ A-sida värmebrytare
AAK B-sida värmebrytare
AAL Transformatorbrytare
MP Huvudströmbrytare
22
333462D
Komponenters funktion och placering
Motorstyrningsmodul (MCM)
Elite-modell
Grundmodell
Figure 7
MS
1
2
3
4
5
6
7
8
Beskrivning
LED-lampor för modulstatus, se
LED-statustabell
CAN-kommunikationsanslutningar
Motortemperatur
Används ej
Används ej
Används ej
A-pump utloppstryck
B-pump utloppstryck
A-givare för vätskeinlopp (endast Elite)
9
10
11
12
14
15
16
RS
B-givare för vätskeinlopp (endast Elite)
Tillbehörsutgång
Används ej
Pumpcykelräknare
Graco Insite™
Motoreffektutgång
Huvudströmsingång
Vridreglage
MCM rotorbrytarpositioner
2 = E-30
3 = E-XP2
Table 3 MCM-modul LED-lampa (MB) statusbeskrivning
LED
MCM-status
333462D
Tillstånd
Beskrivning
Fast grön
Strömsatt modul
Fast gul
Pågående kommunikation
Stadigt blinkande röd
Pågående överföring av
programvara från token
Stadig eller slumpvis blinkande röd
Ett modulfel finns
23
Komponenters funktion och placering
Kabelanslutningar för temperaturkontrollmodul (TCM)
Figure 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
Strömingång
Värmare överhettning
CAN-kommunikationsanslutningar
Ström ut (ISO)
Ström ut (Res)
Ström ut (slang)
Modulstatuslampor
A-värmare temperatur (ISO)
B-värmare temperatur (RES)
Slangtemperatur
333462D
Installation
Installation
Förberedelser från leveranskonfiguration
1. Ta bort bultar (A) och muttrar.
2. Sväng upp elskåpet och återmontera bult (A) med
mutter. Dra åt bult (B) och mutter.
3. Placera kabelbuntarna mot ramen och fäst på ramen
med lösa buntband (C) på var sida.
Note
Monteringsfästen och bultar inkluderas i lådan med lösa
delar som medföljer ditt system.
1. Använd medföljande bultar för att installera L-fästen
på din systemram, i de fyrkantiga hålen högst upp.
Installera fästen på systemramens högra och vänstra
sidor.
2. Säkra L-fästena på väggen. Om L-fästen inte riktar in
sig med väggens reglar, bulta fast en bräda på reglarna
och säkra sedan L-fästena till brädan.
3. Använd de fyra hålen i systemramens basplatta för att
säkra den till golvet. Bultar medföljer ej.
För att förhindra allvarliga skador på grund av att
systemet välter, säkerställ att Reactor är ordentligt
förankrad i väggen.
333462D
25
Installation
Installation
Jordning
Utrustningen måste jordas för att minska risken för
statiska gnistor. Statiska gnistor kan få ångor att
antändas eller explodera. Jordning tillhandahåller en
flyktledning för den elektriska strömmen.
• Reactor: Systemet är jordat via nätsladden.
• Sprutpistol: anslut den ledade slangens jordkabel till
FTS. Se Installera vätsketemperaturgivare, page 28.
Koppla inte bort jordkabeln eller sprutan utan den ledade
slangen.
• Vätskematningsbehållare: följ dina lokala regler.
• Föremål som besprutas: följ dina lokala regler.
• Kärl för lösningsmedel som används vid renspolning:
följ dina lokala regler. Använd endast elektriskt ledande
kärl, placerade på en jordad yta. Ställ inte kärlet på
icke-ledande ytor, t. ex. papper eller kartong, vilket
bryter jordkretsen.
• För att bibehålla jordkretsen när du renspolar eller lättar
trycket, håller du en metalldel på sprutpistolen stadigt
mot sidan på ett jordat metallkärl, och trycker sedan av
pistolen.
Stäng pistolens vätskegrenrörsventiler A och B
26
Allmänna riktlinjer för utrustningen
• Fastställ korrekt generatorstorlek. Att använda korrekt
generatorstorlek och en lämplig tryckluftskompressor
möjliggör för doseraren att köra vid nästan oföränderlig
RPM. Underlåtenhet att göra detta kommer att orsaka
spänningsvariationer som kan skada elektrisk utrustning.
Använd följande procedur för att avgöra korrekt
generatorstorlek.
1. Lista systemkomponenter som använder
toppbelastning och deras krav i watt.
2. Lägg till wattförbrukningen som systemkomponenterna
kräver.
3. Utför följande beräkning:
Totalt antal watt x 1,25 = kVA (kilovoltampere)
4. Välj en generatorstorlek som är lika stor eller större än
den fastställda kVA.
• Använd nätsladdar till doserare som uppfyller
eller överskrider kraven som är listade i tabell 4.
Underlåtenhet att göra detta kommer att orsaka
spänningsvariationer som kan skada elektrisk utrustning.
• Använd en tryckluftskompressor med
huvudavlastningsenheter för kontinuerlig drift.
Direkta tryckluftskompressorer, som börjar och slutar
under ett jobb, kan orsaka spänningsvariationer som kan
skada elektrisk utrustning.
• Underhåll och inspektera generatorn,
tryckluftskompressorn och annan utrustning
enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika
oväntad nedstängning. Oväntad nedstängning av
utrustningen orsakar spänningsskiftningar som kan
skada elektrisk utrustning.
• Använd en strömförsörjning med tillräckligt ström för att
uppfylla systemkraven. Underlåtenhet att göra detta
kommer att orsaka spänningsvariationer som kan skada
elektrisk utrustning.
333462D
Installation
Strömanslutning
OBSERVERA: Kopplingsbyglarna är placerade på
3.
All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig
personal och enligt svenska föreskrifter.
1. Slå AV huvudströmbrytaren (MP).
2. Öppna elskåpsdörren.
6.
Table 4 Krav för inkommande ström
Modell
E-30, 10 kW
E-30, 15 kW
333462D
Ingångsström
230 1Ø
4.
5.
Sladdspecifikationer mm2
(AWG)
21,2 (4),
2-trådig + jord
230 3Ø∆
13,3 (6),
3-trådig + jord
380 3ØY
8,4 (8), 4-trådig
+ jord
230 1Ø
21,2 (4),
2-trådig + jord
230 3Ø∆
13,3 (6),
3-trådig + jord
380 3ØY
8,4 (8), 4-trådig
+ jord
insidan av elskåpsdörren.
Installera medföljande kopplingsbyglar, i de positioner
som visas i bild, för den strömkälla som används.
Dra strömkablar genom elskåpets dragavlastning (EC).
Koppla inkommande strömledningar så som visas i
bild. Dra försiktigt i alla anslutningar för att kontrollera
att de är ordentligt fastsatta.
Verifiera att alla objekt är korrekt anslutna så som visas
i bild och stäng sedan elskåpsdörren.
Modell
Ingångsström
Sladdspecifikationer mm2
(AWG)
E-XP2, 15 kW
230 1Ø
21,2 (4),
2-trådig + jord
230 3Ø∆
13,3 (6),
3-trådig + jord
380 3ØY
8,4 (8), 4-trådig
+ jord
27
Installation
Extra våtkoppar med halsförseglingsvätska (TSL)
• Komponent B (Resin)-pump: Kontrollera filtdistanser i
tätningsmuttern/våtkoppen (S) dagligen. Håll mättad
med Gracos halstätningsvätska (TSL), artikelnummer
206995, för att förhindra att material stelnar på
kolvstången. Sätt tillbaka filtdistanserna när de är slitna
eller kontaminerade med härdat material.
Pumpstång och vevstake rör sig under drift. Delarna kan
orsaka allvarliga skador, klämskador och amputation.
Håll händer och fingrar undan från våtkoppen under drift.
Slå AV huvudströmbrytaren för att förhindra att pumpen
rör sig.
• Komponent A (ISO)-pump: Håll behållaren (R) fylld
med Graco halsförseglingsvätska (TSL), artikel 206995.
Våtkoppskolven cirkulerar TSL genom våtkoppen för att
föra bort isocyanatfilm på kolvstången.
Figure 10 Pump komponent B
Installera vätsketemperaturgivare
Vätsketemperaturgivaren (FTS) medföljer. Installera
FTS mellan huvudslangen och den ledade slangen.
Se handboken för den uppvärmda slangen för
anvisningar.
Registrera och aktivera Graco InSite
Note
Endast Elite-system.
Figure 9 Pump komponent A
28
1. Gå till www.GracoInSite.com och följ sedan
anvisningarna på skärmen.
2. Leta upp och skriv ner det 15-siffriga serienumret från
mobilmodulen nedan.
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
När huvudströmmen slås på, genom att vrida
huvudströmbrytaren (MP) till läget PÅ, kommer
startskärmen att visas tills kommunikation och initiering
är slutförd.
Sedan kommer symbolen för strömknapp att visas tills
för ADM-ström trycks för första
på/av-knappen (A)
gången efter systemstart.
För att börja använda ADM måste maskinen
vara aktiv. För att verifiera att maskinen är aktiv,
verifiera att indikatorlampan för systemstatus (B)
lyser grönt, se Avancerad displaymodul (ADM),
page 17. Är indikatorlampan för systemstatus inte
grön, tryck av/på-knappen (A) för ADM-ström
.
Systemstatuslampan kommer att lysa gult om maskinen är
avaktiverad.
333462D
Utför följande för att installera systemet helt.
1. Sätt tryckvärden för tryckobalanslarm till aktiv. Se
Systemskärm 1, page 33.
2. Ange, aktivera eller avaktivera recept. Se
Receptskärm, page 33.
3. Ställ in allmänna systeminställningar. Se Avancerad
skärm 1 – Allmänt, page 32.
4. Ställ in mätenheter. Se Avancerad skärm 2 – Enheter,
page 32.
5. Ställ in USB-inställningar. Se Avancerad skärm 3 –
USB, page 32.
6. Ställ in måltemperaturer och måltryck. Se Mål, page
35.
7. Ställ in tillförselnivåer för komponent A och komponent
B. Se Skötsel, page 35.
29
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Inställningsläge
ADM kommer att starta i körskärmarna på "Hem"-skärmen. Från körskärmarna, tryck
för att komma till inställningsskärmarna.
Systemet är förinställt utan lösenord, angivet som 0000. Ange nuvarande lösenord och tryck sedan
. Tryck
för att
navigera genom inställningslägets skärmar. Se Inställningsskärmar, navigeringsdiagram, sidan 45.
Ställa in lösenord
Ställ in ett lösenord för att tillåta åtkomst till Inställningsskärm, se Avancerad skärm 1 – allmänt, page 32. Ange ett nummer
från 0001 till 9999. För att ta bort lösenord, ange det nuvarande lösenordet i Avancerad skärm – allmän skärm och ändra
lösenordet till 0000.
Från inställningsskärmarna, tryck
30
för att komma till körskärmarna.
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Inställningsskärmar, navigeringsdiagram
Figure 11
333462D
31
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Skärmar Avancerad inställning
Avancerade inställningsskärmar gör det möjligt för användare att ställa in enheter, justera värden, sätta format och se
för att bläddra igenom avancerade inställningsskärmar, när man
programinformation för varje komponent. Tryck
väl når den önskade skärmen tryck
att lämna redigeringsläge.
för att komma åt fält och göra ändringar. När ändringar är slutförda tryck på
för
Note
Avancerad skärm 3 – USB
Användare måste gå ur redigeringsläge
för att bläddra till andra avancerade
inställningssidor.
Använd denna skärm för att aktivera
USB-hämtningar/överföringar, aktivera en varning
för när loggar är 90 % fulla, ange maximalt antal dagar
att hämta data, aktivera specificering av datumintervall för
hämtning av data och hur ofta USB-loggar ska registreras.
Se .
Avancerad skärm 1 – Allmän
Använd denna skärm för att ställa in språk,
datumformat, aktuellt datum, tid, lösenord för
inställningsskärm (0000 för inget) eller (0001 till
9999) och fördröjning för skärmsläckare.
Avancerad skärm 4 – Programvara
Avancerad skärm 2 – Enheter
Denna skärm visar programvarunummer och
programvaruversion för avancerad displaymodul,
USB-konfiguration, motorstyrningsmodul och
temperaturkontrollmoduler.
Använd denna skärm för att ställa in
temperaturenheter, tryckenheter, volymenheter och
cykelenheter (pumpcykler eller pumpvolym).
32
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
System 1
Recipes (recept)
Använd denna skärm för att ställa in aktiveringen
av tryckobalanslarm och -avvikelse, aktivera eller
inaktivera diagnostikskärmar, ställa in maximal och
minimal trumvolym och aktivera trumlarm.
Använd denna skärm för att lägga till recept, se sparade
recept och aktivera eller avaktivera sparade recept.
Aktiverade recept kan väljas från startskärmen. 24 recept
kan visas på de tre receptskärmarna.
System 2
Använd denna skärm för att aktivera manuellt
slangläge och inloppsgivare samt för att
ställa in inloppsgivarens lågtryckslarm och
lågtemperaturavvikelse. Manuellt slangläge
inaktiverar slangtemperaturens RTD-givare så att
systemet kan köras om givaren skulle sluta fungera.
Standardinställningar är 0,07 MPa (0,7 bar, 10 psi)
för inloppets lågtryckslarm och 10 ˚C (50 ˚F) för
inloppets lågtemperaturavvikelse.
Lägg till recept
1. Tryck
och använd sedan
för att välja ett
receptfält. Tryck
för att ange ett receptnamn
(maximalt 16 tecken). Tryck
gamla receptnamnet.
för att rensa det
2. Använd
för att markera nästa fält och använd
för att
knappsatsen för att ange ett värde. Tryck
spara.
Aktivera eller avaktivera recept
för att välja
1. Tryck
och använd sedan
recept som ska aktiveras eller inaktiveras.
2. Använd
för att markera den aktiverade
för att aktivera eller inaktivera
kryssrutan. Tryck
receptet.
333462D
33
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Run Mode (körläge)
ADM kommer att starta i körskärmarna från ”Home” (Start)-skärmen. Tryck
Se Körskärmar, navigeringsdiagram, sidan 44.
Från körskärmarna, tryck
för att navigera genom körlägets skärmar.
för att komma till inställningsskärmarna.
Körskärmar,
navigeringsdiagram
34
Figure 12
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Hem – system av
Targets (mål)
Detta är hemskärmen när systemet är av. Denna
skärm visar verkliga temperaturer, verkligt tryck vid
vätskegrenröret, jogghastighet, kyltemperatur och
antal cykler.
Använd denna skärm för att definiera
inställningspunkter för A-komponenttemperatur,
B-komponenttemperatur, värmeslangstemperatur
och tryck.
Maximal temperatur för A och B: 88 °C (190 °F)
Maximal värmeslangtemperatur: 5 °C (10 °F) över det
högsta A- eller B-temperaturbörvärdet eller 82 °C (180 °F).
Note
Om fjärrdisplaymodulsatsen används kan
dessa inställningspunkter modifieras vid
pistolen.
Hem – system aktivt
När systemet är aktivt visar hemskärmen verklig
temperatur i värmezoner, verkligt tryck vid vätskegrenröret,
kyltemperatur, jogghastighet, antal cykler samt alla
associerade styrfunktionstangenter.
Använd denna skärm för att slå på värmezoner, se
kyltemperaturer, starta doseraren, stoppa doseraren,
parkera komponent A-pumpen, gå in i joggläge och
återställa cykel.
OBSERVERA: Den visade skärmen visar temperatur och
tryck för inloppsgivare. Dessa kommer inte att visas för
modeller utan inloppsgivare.
Underhåll
Använd denna skärm för att se dagligt och totalt cykelantal
eller gallons som har pumpats och gallons eller liter som
återstår i trummorna.
Totalt värde är det antal pumpcykler eller gallons sedan
första gången ADM slogs på.
Det dagliga värdet nollställs automatiskt vid midnatt.
Det manuella värdet är räknaren som kan nollställas
manuellt. Tryck
och håll för att nollställa manuell
räknare.
Hem – system med fel
Aktiva fel visas i statusfältet. Felkoden, larmklocka
och beskrivning av felet kommer att rulla fram i
statusfältet.
1. Tryck
för att bekräfta felet.
2. Se för korrigerande åtgärd.
333462D
35
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Cykler
Fel
Denna skärm visar dagliga cykler och antal gallons som
har sprutats under dagen.
All information som listas på denna skärm kan laddas ner
på ett USB.
Denna skärm visar datum, tid, felkod och beskrivning av
alla fel som har uppstått i systemet.
Alla fel som listats på denna skärm kan laddas ner på ett
USB-minne.
Händelser
Denna skärm visar datum, tid, händelsekod och beskrivning
av alla händelser som har uppstått i systemet. Det finns 10
sidor, varav varje innehåller 10 händelser. De 100 senaste
händelserna visas. Se Systemhändelser
för beskrivning av händelsekod.
Se Felkoder och felsökning, page 56 för beskrivning av
felkod.
Alla händelser och fel som listats på denna skärm kan
laddas ner på ett USB-minne. För att ladda ner loggar, se
Nedladdningsrutin, page 57.
36
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Felsökning
Denna skärm visar de senaste tio felen som uppstått i
systemet. Använd upp- och nerpilarna för att välja ett fel
och tryck
för att se det valda felets QR-kod. Tryck
för att komma till QR-kodskärmen för en felkod som inte är
listad på denna skärm. Se Felkoder och felsökning, page
56 för mer information om felkoder.
QR-koder
För att snabbt se online-hjälp för en given felkod, skanna
den visade QR-koden med din smarttelefon. Alternativt
gå till http://help.graco.com och sök efter felkoden för att
se den kodens online-hjälp.
333462D
37
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Diagnostic (diagnostik)
Job Data (jobbdata)
Använd denna skärm för att granska information om alla
systemkomponenter.
Använd denna skärm för att ange jobbnamn eller
-nummer.
Följande information visas:
Recipes (recept)
Temperatur
•
•
•
•
A Chemical (A-kemikalie)
B Chemical (B-kemikalie)
Slang kemikalie
TCM PCB – temperatur för temperaturkontrollmodul
Ampere
• A Current (A-Ström)
• B Current (B-ström)
• Slangström
Volt
Använd denna skärm för att välja ett aktiverat recept.
Använd upp- och nerpilarna för att markera ett recept
och tryck
för att ladda. Det aktuella laddade
receptet är markerat med en grön ruta.
Note
Denna skärm kommer inte att visas om
det inte finns några aktiverade recept.
För att aktivera eller inaktivera recept, se
Inställningsskärm för recept, page 33.
• MCM Bus (MCM-buss) – visar motorstyrningens
spänning, vilket är DC-spänningen som har omvandlats
från AC-spänningen som tillförs systemet
• Hose Voltage (slangspänning) (90 V)
Tryck
• Tryck A – kemiskt
• Tryck B – kemiskt
Cykler
• CPM – cykler per minut
• Total Cycles (totalt antal cykler) – totalt antal cykler
38
333462D
Drift av avancerad displaymodul (ADM)
Systemhändelser
Använd tabellen nedan för att hitta beskrivningar för systemets alla händelser som inte är felhändelser. Alla
händelser loggas i USB-loggfilerna.
Händelsekod Beskrivning
EACX
EADA
EADB
EADH
EAPX
EARX
EAUX
EB0X
EBDA
EBDB
EBDH
EBPX
EBRX
EBUX
EC0X
ECDA
ECDB
ECDH
ECDP
ECDX
EL0X
EM0X
EP0X
EQU1
EQU2
EQU3
EQU4
EQU5
ER0X
EVUX
333462D
Valt recept
Värme på A
Värme på B
Värme på slang
Pump på
Jogg på
USB-minne insatt
ADM röd stoppknapp intryckt
Värme av, A
Värme av, B
Värme av, slang
Pump av
Jogg av
USB-minne borttaget
Ändrat inställningsvärde
Inställningspunkt för A-temperatur ändrad
Inställningspunkt för B-temperatur ändrad
Inställningspunkt för slangtemperatur ändrad
Inställningspunkt för tryck ändrad
Ändrat recept
Systemström på
Systemström av
Pump parkerad
Systeminställningar nedladdade
Systeminställningar uppladdade
Kundspecifik språkfil nedladdad
Anpassad språkfil överförd
Loggar nedladdade
Nollställ användarräkneverk
USB avaktiverat
39
Start
Start
3. Kontrollera generatorns bränslenivå.
OBSERVERA
För att förhindra allvarlig skada, öppna endast Reactorn
med alla kåpor och höljen på plats.
OBSERVERA
Korrekta systeminställningar, uppstartsoch nedstängningsrutiner är avgörande för
tillförlitligheten på elektrisk utrustning. Följande
rutiner garanterar stabil spänning. Om dessa
rutiner inte följs orsakas spänningsinstabilitet som
kan skada elektrisk utrustning och ogiltigförklara
garantin.
1. Kontrollera vätskeinloppsnäten.
Innan daglig uppstart, kontrollera att
vätskeinloppsnäten är rena. Se Spolning av
inloppssilnät, page 53
Om man kör utan bränsle kommer detta att orsaka
spänningsinstabilitet som kan skada elektrisk
utrustning och ogiltigförklara garantin. Kör inte utan
bränsle.
4. Bekräfta att huvudströmbrytaren är AV innan du startar
generatorn.
5. Se till att huvudströmbrytaren på generatorn är i avläge.
6. Starta generatorn. Låt den nå full driftstemperatur.
7. Slå PÅ huvudströmbrytaren.
ADM kommer att visa följande skärm tills
kommunikation och initiering är slutförd.
2. Kontrollera ISO-smörjmedelsbehållaren.
Kontrollera nivå och tillstånd för ISO-fett dagligen. Se
Pumpsmörjningssystem, page 54.
40
333462D
Start
8. Slå på luftkompressorn, lufttorkaren och andningsluft,
om sådana medföljer.
e. Öppna vätskeinloppsventiler (FV). Kontrollera efter
läckage.
9. Vid en första uppstart av ett nytt system, ladda vätska i
matningspumpar.
a. Kontrollera att alla steg i Inställning följs helt. Se
Inställning, page 26.
b. Om en omrörare används, öppna omrörarens
luftinloppsventil.
c. Om du behöver cirkulera vätska genom systemet
för att förvärma materialet i trumman, se Cirkulering
genom reaktorn, page 43. Om du behöver cirkulera
material genom värmelangen till pistolgrenröret, se
Cirkulering genom pistolgrenröret, page 44.
d. Ställ både
TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventilerna (SA,
.
SB) på SPRUTA
Korskontaminering kan resultera i härdat
material i vätskeslangar, vilket kan orsaka
allvarlig personskada eller utrustningsskada.
För att förhindra korskontaminering:
• Byt aldrig plats på de våta delarna för
komponent A och B.
• Använd aldrig lösningsmedel på den ena
sidan om den har förorenats från den andra
sidan.
• Tillhandahåll alltid två jordade avfallsbehållare
för att hålla komponent A- och komponent
B-vätskor separata.
f. Håll pistolens grenrör över två jordade
avfallsbehållare. Öppna vätskeventil A och B tills
ren, luftfri vätska kommer från ventilerna. Stäng
ventiler.
Fusion AP-pistolens grenrör visas.
333462D
41
Start
10. Tryck på
för att aktivera ADM.
11. Konfigurera ADM i konfigurationsläget vid behov. Se
drift av avancerad displaymodul (ADM), page 29.
12. Förvärm systemet:
a. Tryck
för att slå på slangvärmezon.
Denna utrustning används med uppvärmd
vätska som kan göra utrustningsytorna väldigt
varma. Undvik allvarliga brännskador genom att:
• inte vidröra varm vätska eller utrustning.
• Sätt inte på slangvärme utan vätska i
slangarna.
• låta maskinen svalna helt innan den vidrörs.
• Använd handskar om vätsketemperaturen är
över 43 °C (110 °F).
42
Termisk expansion kan orsaka övertryck,
resultera i att utrustningen bryts sönder och
allvarlig skada, inklusive vätskeinjektion.
Trycksätt inte systemet när slangen förvärms.
b. Om du behöver cirkulera vätska genom systemet
för att förvärma materialet i trumman, se Cirkulering
genom reaktorn, page 43. Om du behöver cirkulera
material genom värmelangen till pistolgrenröret, se
Cirkulering genom pistolgrenröret, page 44.
c. Vänta tills slangen når temperaturbörvärde.
d. Tryck
för att slå på värmezoner A och B.
333462D
Vätskecirkulation
Vätskecirkulation
Cirkulation genom Reactor
OBSERVERA
3. Ställ TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventiler (SA, SB)
till TRYCKAVLASTNING/CIRKULATION
.
Cirkulera inte vätska som innehåller ett blåsmedel
utan att konsultera din materialleverantör
angående vätsketemperaturbegränsningar, för att
förhindra utrustningsskada.
OBSERVERA: Optimal värmeöverföring nås vid lägre
hastigheter för vätskeflöde med temperaturbörvärden
vid önskad trumtemperatur. Kan resultera i
avvikelsefel för låg temperaturökning.
För att cirkulera genom pistolgrenrör och
förvärmningsslang, se Cirkulation genom
pistolgrenrör, page 44.
1. Följ Start, page 40.
För att undvika skada och stänk, installera
inte avstängningspunkter nedströms om
TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventilsutloppen
(BA, BB). Ventilerna fungerar som övertrycksventiler
. Ledningar
när de är inställda till SPRUTA
måste vara öppna så att ventilerna automatiskt kan
avlasta tryck när maskinen körs.
4. Ställ in temperaturmålen. Se Mål, page 35.
5. Tryck
för att cirkulera vätska i joggläge tills
måltemperaturer för A och B nås. Se Joggläge, page
44 för mer information om joggläge.
för att slå på slangvärmezonen.
6. Tryck
7. Slå på A- och B-värmezonerna. Vänta tills
vätskeinloppets temperaturmätare (FV) når maximal
kemisk temperatur från tillförseltrummorna.
8. Avsluta joggläge.
9. Ställ in TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventilerna
.
(SA, SB) till SPRUTA
2. Se Typinstallation med systemets vätskegrenrör
till trumcirkulation, page 13. Rotera tillbaka
cirkulationsrören till respektive komponent A- eller
B-tillförseltrumma. Använd slangar som är klassade för
denna utrustnings maximala arbetstryck. Se Tekniska
specifikationer, page 63.
333462D
43
Joggläge
Cirkulation genom pistolgrenrör
3. Följ rutinerna i Start, page 40.
OBSERVERA
Cirkulera inte vätska som innehåller ett blåsmedel
utan att konsultera din materialleverantör
angående vätsketemperaturbegränsningar, för att
förhindra utrustningsskada.
OBSERVERA: Optimal värmeöverföring nås vid lägre
hastigheter för vätskeflöde med temperaturbörvärden vid
önskad trumtemperatur. Kan resultera i avvikelsefel för låg
temperaturökning.
Cirkulation av vätska genom pistolgrenröret ger snabb
föruppvärmning av slangen.
1. Montera pistolens vätskegrenrör (P) på tillbehörssatsen
för cirkulation (CK). Anslut högtryckscirkulationsrören
(R) till cirkulationsgrenröret.
4. Slå på huvudströmbrytaren
.
5. Ställ in temperaturmålen. Se Mål, page 35.
för att cirkulera vätska i joggläge tills
6. Tryck
måltemperaturer för A och B nås. Se Joggläge, page
44 för mer information om joggläge.
Joggläge
Joggläget har två syften:
• Det kan skynda på vätskeuppvärmningen under
cirkulation.
• Det kan underlätta systemspolning och flödning.
1. Slå på huvudströmbrytaren
2. Tryck cirkulera
3. Tryck upp eller ner
(J1 till J20).
.
för att gå till joggläge.
för att ändra jogghastighet
Note
Jogghastigheten motsvarar 3–30 % av
motoreffekten, men kommer inte att
överskrida 4,9 MPa (49 bar, 700 psi) för
varken A eller B.
Fusion AP-pistolens grenrör visas.
CK
Pistol
Handbok
246362
256566
Fusion AP
Fusion CS
309818
313058
2. Rotera tillbaka cirkulationsrören till respektive
komponent A- eller B-tillförseltrumma. Använd slangar
som är klassade för denna utrustnings maximala
arbetstryck. Se Tekniska specifikationer, page 63.
44
4. Tryck
för att starta motor.
5. För att stoppa motorn och lämna joggläge, tryck
eller
.
333462D
Sprutning
Sprutning
6. Öppna vätskeintagsventilen som sitter ovanför varje
pumpintag.
Fusion AP-pistolen visas.
1. Lås pistolkolvens säkerhetsspärr och stäng
vätskeinloppsventiler A och B.
Fusion
Probler
2. Anslut pistolens vätskegrenrör. Anslut pistolens
luftledning. Öppna luftledningsventil.
7. Tryck
3. Justera pistolens luftregulator på
doserarkontrollpanelen till önskat pistollufttryck.
Överskrid inte 0,2 MPa (2 bar, 130 psi).
4. Ställ in TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventilerna
.
(SA, SB) på SPRUTA
5. Kontrollera att värmezonerna är på och att
temperaturerna har nått målet, se Hemskärm, page 35.
för att starta motor och pumpar.
8. Kontrollera vätsketryckmätare (GA, GB) för att
garantera korrekt tryckbalans. Om den är obalanserad,
minska trycket på högre komponent genom att försiktigt
vrida TRYCKKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventilen
för den komponenten mot
TRYCKAVLASTNING/CIRKULATION
mätaren visar balanserat tryck.
tills
9. Öppna pistolens vätskeinloppsventiler A och B.
Fusion
Probler
OBSERVERA
För att förhindra övergång på direktverkande
pistoler, öppna aldrig vätskegrenrörets ventiler eller
tryck av pistolen om trycken är obalanserade.
333462D
10. Frigör pistolkolvens säkerhetslås.
45
Sprutning
Sprutjustering
Fusion
Probler
11. Tryck av pistolen för att testspruta på en kartongbit. Vid
behov, justera tryck och temperatur för att nå önskat
resultat.
46
Flödesnivå, sönderdelning och mängd översprutning
påverkas av fyra variabler.
• Vätsketrycksinställning. För lite tryck resulterar i ett
ojämnt mönster, grov droppstorlek, lågt flöde och
dålig blandning. För högt tryck resulterar i överdriven
sprutning, höga flödesnivåer, svår styrning och överdrivet
slitage.
• Vätsketemperatur. Liknande effekter på
vätsketrycksinställning. A- och B-temperaturer
kan vara utjämnade för att hjälpa till att balansera
vätsketrycket.
• Dimension, blandningskammare. Val av
blandningskammare baseras på önskad flödesnivå och
vätskeviskositet.
• Clean off-luftjustering. För lite clean off-luft resulterar i
droppbildning på framsidan av munstycket och ingen
mönsterkvarhållning som kan styra översprutning. För
mycket clean off-luft resulterar i luftburen sönderdelning
och överdriven översprutning.
333462D
Sprutning
Manuellt läge för slangvärme
Om systemet visar slanglarmet givarfel T6DH
eller TCM-larmet givarfel T6DT, använd manuellt
läge för slangvärme tills RTD-kabeln eller
FTS-temperaturgivaren kan repareras.
Använd inte manuellt slangläge under längre
tidsperioder. Systemet fungerar bäst när
slangen har en fungerande RTD och kan driftas i
temperaturkontrolläge. Om en slang-RTD går sönder
är första prioriteten att reparera RTD. Manuellt
slangläge kan hjälpa till att slutföra jobbet medan
man väntar på reservdelar.
4. Gå till körläge och navigera till skärmen Target (mål).
Använd upp- och nerpilarna för att ställa in önskad
slangspänning.
Aktivera manuellt slangläge
1. Koppla bort slangens RTD-givare från TCM.
2. Gå till inställningsläge och navigera till systemskärm 2.
Inställningar för
slangström
Standard
Maximum
Slangström
20A
37A
5. Navigera tillbaka till körlägets startskärm. Slangen
visar nu ström istället för temperatur.
3. Välj Enable Manual Hose Mode (aktivera manuellt
slangläge).
Note
När manuellt slangläge är aktiverat kommer
det manuella slanglägets rådgivande EVCH-V
att visas.
333462D
Note
Tills RTD-givaren är reparerad kommer
larm för T6DH-givarfel att visas varje gång
systemet startas.
47
Sprutning
Inaktivera manuellt slangläge
1. Gå till inställningsläge och navigera till systemskärm
2, avmarkera Enable Manual Hose Mode (inaktivera
manuellt slangläge) eller reparera slangens RTD-kabel
eller FTS.
2. Manuellt slangläge inaktiveras automatiskt när
systemet upptäcker en giltig RTD-givare i slangen.
48
333462D
Avstängning
Avstängning
OBSERVERA
Korrekta systeminställningar, uppstartsoch nedstängningsrutiner är avgörande för
tillförlitligheten på elektrisk utrustning. Följande
rutiner garanterar stabil spänning. Om dessa
rutiner inte följs orsakas spänningsinstabilitet som
kan skada elektrisk utrustning och ogiltigförklara
garantin.
1. Tryck
för att stoppa pumparna.
7. Slå AV huvudströmbrytaren.
2. Slå av alla värmezoner.
För att förhindra elektrisk chock, ta inte bort några
höljen och öppna inte elskåpsdörren.
8. Stäng alla vätskematningsventiler.
3. Avlasta trycket. Se Tryckavlastande procedur, page
50.
4. Tryck
för att parkera komponentpump A.
Parkeringen är slutförd när den gröna punkten släcks.
Verifiera att parkeringen är slutförd innan du fortsätter
med nästa steg.
5. Tryck
för att inaktivera systemet.
6. Stäng av tryckluftskompressorn, luftavfuktaren och
ventilationsluften.
333462D
9. Lås pistolkolvens säkerhetsspärr och stäng sedan
vätskeinloppsventiler A och B.
Fusion
Probler
49
Anvisningar för tryckavlastning
Anvisningar för tryckavlastning
Utför alltid den tryckavlastande
proceduren när du ser denna symbol.
4. Led vätskan till avfallsbehållare eller tillförseltankar.
Ställ TRYCKAVLASTNINGS-/SPRUT-ventiler (SA,
SB) till TRYCKAVLASTNING/CIRKULATION
Kontrollera att mätare faller till 0.
Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt.
Följ Tryckavlastande procedur när du slutar spruta och
innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för
att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada
från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, stänkande
vätska och rörliga delar.
Fusion AP-pistolen visas.
1. Avlasta trycket i pistolen och utför
pistolnedstängningsrutinen. Se pistolhandboken.
2. Stäng pistolens inloppsventiler A och B.
.
5. Aktivera pistolpistongens säkerhetslås.
6. Koppla bort pistolluftledningen och ta bort pistolens
vätskegrenrör.
3. Stäng av matarpumpar och omrörare, om sådan
används.
50
333462D
Renspolning
Renspolning
För att spola matarslangar, pumpar och
värmeelement separat från värmeslangar, ställ in
TRYCKAVLASTNING-/SPRUT-ventiler (SA, SB) till
För att undvika brand och explosion:
• Spola utrustningen endast i välventilerade områden.
• Spruta inte brandfarliga vätskor.
• Slå inte på värmeelement under spolning med
lättantändliga lösningsmedel.
• Spola ut gammal vätska med ny vätska, eller spola ut
gammal vätska med ett kompatibelt lösningsmedel
innan ny vätska introduceras.
• Spola med lägsta möjliga tryck.
• Alla delar som kommer i kontakt med vätskan är
kompatibla med vanliga lösningsmedel. Använd
endast fuktfria lösningsmedel.
TRYCKAVLASTNING/CIRKULATION
luftningsledningarna (N).
. Spola igenom
För att spola hela systemet, cirkulera genom pistolens
vätskegrenrör (med grenröret borttagen från pistolen).
Lämna alltid systemet fyllt med en fuktfri mjukgörare eller
olja för att förhindra att fukt reagerar med isocyanat.
Använd inte vatten. Lämna aldrig systemet torrt. Se Viktig
information om tvåkomponentmaterial, page 6 .
333462D
51
Underhåll
Underhåll
ISO-smörjmedelsnivå
Följ Tryckavlastningsprocedur, page 50 innan något
underhåll utförs.
Förebyggande skötselschema
Driftsförhållandena för ditt specifika system avgör hur ofta
underhåll krävs. Upprätta ett schema för förebyggande
underhåll genom att notera när och vilken typ av underhåll
som behövs, och skapa sedan ett vanligt schema för
kontroll av ditt system.
Inspektera ISO-smörjmedelsnivå och -tillstånd dagligen.
Fyll på eller byt ut efter behov. Se Pumpsmörjningssystem,
page 54.
Fukt
Utsätt inte komponent A för luftfuktighet för att förhindra
kristallisering.
Pistolens portar för blandningskammare
Rengör regelbundet pistolens portar för
blandningskammare. Se pistolhandboken.
Doserunderhåll
Nät för pistolens backventil
Våtkopp
Rengör regelbundet nätet för pistolens backventil. Se
pistolhandboken.
Kontrollera våtkoppen dagligen. Håll den 2/3 full med
Gracos halstätningsvätska (TSL®) eller kompatibelt
lösningsmedel. Dra inte åt tätningsmuttern/våtkoppen för
hårt.
Dammskydd
Tätningsmuttrar
Dra inte åt tätningsmuttern/våtkoppen för hårt. Halsens
u-kopp är inte justerbar.
Använd ren, torr och oljefri tryckluft för att förebygga
ansamling av damm på styrmoduler, fläktar och motor
(under skyddet).
Ventilationshål
Håll ventilationshålen på botten av elskåpet öppna.
Vätskeinloppssilnät
Inspektera vätskeinloppssilens nät dagligen, se Spolning
av inloppssilnät, page 53.
Fetta in cirkulationsventiler
Fetta in cirkulationsventiler (SA och SB) varje vecka med
Fusion-fett (117773).
SA
SB
ti10955a
52
333462D
Underhåll
Spolning av inloppssilnät
Inloppssilarna filtrerar ut partiklar som kan sätta igen
pumpinloppets styrventiler. Inspektera näten dagligen som
en del av uppstartsrutinen, och rengör vid behov.
Isocyanat kan kristalliseras av fuktkontaminering eller
om det fryser. Om kemikalierna som används är rena
och rutiner för förvaring, överföring och drift följs bör
kontamineringen på A-sidans nät vara minimal.
begränsat. Om mer än 25 % av nätet är blockerat, byt
ut skärmen. Inspektera packningen (B) och byt ut vid
behov.
4. Kontrollera att rörpluggen (D) är inskruvad i silpluggen
(C). Installera silpluggen med nätet (A) och o-ringen (B)
på plats och dra åt. Dra inte åt för hårt. Låt packningen
utgöra tätningen.
5. Öppna vätskeinloppsventilen, kontrollera att det inte
finns några läckor och torka ren utrustningen. Fortsätt
med åtgärden.
Note
Rengör A-sidans nät endast en gång
per dag vid uppstart. Detta minimerar
fuktkontaminering genom att man
omedelbart spolar ut alla rester av isocyanat
i början av utgivningsdriften.
1. Stäng vätskeinloppsventilen vid pumpinloppet och
stäng av lämplig matarpump. Detta förhindrar att
material pumpas när nätet rengörs.
2. Placera en behållare under silbasen för att fånga upp
dränaget när silpluggen tas bort (C).
3. Ta bort nätet (A) från silgrenröret. Spola nätet noggrant
med kompatibelt lösningsmedel och skaka den torr.
Inspektera nätet. Inte mer än 25 % av nätet bör vara
333462D
Figure 13
53
Underhåll
Pumpsmörjningssystem
Kontrollera skicket på ISO-pumpsmörjmedlet dagligen. Byt
ut smörjmedlet om det blir en gel, om färgen mörknar eller
om det blir utspätt med isocyanat.
Gelformation beror på att pumpsmörjmedlet har absorberat
fukt. Intervallet mellan byten beror på miljön i vilken
utrustningen körs. Pumpsmörjningssystemet minimerar
exponeringen för fukt, men viss kontaminering är ändå
möjlig.
Missfärgning av smörjmedel beror på ihållande läckage av
små mängder isocyanat förbi pumptätningarna under drift.
Om tätningarna fungerar ordentligt bör byte av smörjmedel
på grund av missfärgning inte behöva göras oftare än var
tredje eller fjärde vecka.
För att byta pumpsmörjmedel:
1. Följ Tryckavlastande procedur, page 50.
2. Lyft ut smörjmedelsbehållaren (R) ur hållare och ta
bort behållaren från locket. Medan locket hålls över
en lämplig behållare tas kontrollventilen bort och
smörjmedlet får dränera. Sätt tillbaka backventilen på
inloppsslangen.
3. Dränera behållaren och spola ur den med rent
smörjmedel.
4. Fyll med nytt smörjmedel när behållaren är renspolad.
54
5. Gänga på behållaren på lockenheten och placera den i
hållaren.
6. Smörjningssystemet är klart för drift. Ingen flödning
krävs.
Pumpsmörjningssystem
Figure 14
333462D
Fel
Fel
Felsökning
Visa fel
För att felsöka:
1. Tryck på funktionsknappen bredvid ”Help With This
Error” (Hjälp med detta fel) för hjälp med det aktuella
felet.
När ett fel uppstår visas felinformationsskärmen den aktiva
felkoden och beskrivning.
Felkod, larmklocka och aktiva fel kommer att rulla fram
i statusfältet. För en lista med de tio senaste felen, se
Felsökning, page 56. Felkoder lagras i felloggen och visas
på skärmarna för fel och felsökning i ADM.
Det finns tre typer av fel som kan uppstå. Fel indikeras på
displayen samt på ljustornet (valbart).
Larm indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en
parameter som är kritisk för processen har nått en nivå
som kräver att systemet stoppas. Larmet måste hanteras
omedelbart.
Avvikelser indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en
parameter som är kritisk för processen har nått en nivå
som kräver tillsyn, men som inte är tillräckligt för att stoppa
systemet vid denna tidpunkt.
Rådgivande indikeras av . Detta tillstånd indikerar en
parameter som inte är omedelbart kritisk för processen.
Denna rekommendation behöver uppmärksammas för att
förhindra allvarligare fel i framtiden.
För att diagnosticera aktiva fel, se Felsök fel, page 55.
Note
Tryck
eller
för att gå tillbaka till den
tidigare visade skärmen.
2. QR-kodskärmen kommer att visas. Skanna QR-koden
med din smarttelefon för att skickas direkt till
online-felsökningen för den aktiva felkoden. Du kan
även besöka http://help.graco.com och söka efter det
aktiva felet.
3. Finns det ingen internetanslutning, se Felkoder och
felsökning, page 56 för orsak och lösning för varje
felkod.
333462D
55
Felsökning
Felsökning
Se Felsökning, page 37 för de tio senaste felen som
har uppstått i systemet. Se Felsök fel, page 55 för att
diagnosticera fel på ADM som har uppstått i systemet.
Se Fel, page 55 för information om fel som kan uppstå i
systemet.
Felkoder och felsökning
Se systemreparationshandboken eller besök
http://help.graco.com för orsak och lösning för varje felkod.
56
333462D
USB-data
USB-data
Nedladdningsrutin
Note
Systemkonfigurationsinställningsfiler och
kundspecifika språkfiler kan ändras om filerna
ligger i mappen UPLOAD p USB-flashminnet.
Se avsnitten Systemkonfiguration
inställningsfil, Kundspecifik språkfil samt
Uppladdningsrutin.
1. För in USB-flashminnet i USB-porten.
2. Menyfältet och USB-indikatorlamporna visar att
USB-minnet laddar ner filer. Vänta tills USB-minnet
slutar arbeta.
3. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten.
4. Sätt in USB-flashminnet i datorns USB-port.
5. USB-flashminnesfönstret öppnas automatiskt. Öppnas
inte USB-minnet automatiskt kan du öppna den via
utforskaren i Windows®.
6. Öppna GRACO-mappen.
7. Instruktioner fortsätter på nästa sida.
8. Öppna systemmappen. Om data från mer än ett
system laddas ner, kommer det att finnas fler än
en mapp. Varje mapp är märkt med motsvarande
ADM-displays serienummer (serienumret finns på
ADM-displayens baksida).
9. Öppna NEDLADDNINGS-mappen.
10. Öppna mappen DATAxxxx.
11. Öppna DATAxxxx-mappen med det högsta numret.
Det högsta numret anger data som senast laddats ner.
12. Öppna loggfilen. Loggfiler öppnas som standard i
Microsoft® Excel om programmet är installerat. De kan
också öppnas i alla ordbehandlare eller Microsoft®
Word.
Note
Alla USB-loggar sparas i Unicode (UTF-16)
format. Välj Unicode-kodning om loggfilen
öppnas i Microsoft Word.
USB-loggar
Note
ADM kan skriva/läsa till FAT (File Allocation
Table/Filallokeringstabell)-lagringsenheter.
NTFS, som används med 32 GB eller större
lagringsenhet, stöds inte.
Under drift sparar ADM system- och prestandarelaterad
information till minnet i form av loggfiler. ADM upprätthåller
sex loggfiler:
• Händelselogg
• Jobblogg
• Daglig logg
• Logg för systemprogramvara
333462D
• Svarta lådans logg
• Diagnostiklogg
Följ Nedladdningsrutin, page 57 för att hämta loggfilerna.
Varje gång ett USB-minne sätts in i ADM USB-port skapas
en ny mapp med namnet DATAxxxx. Numret i slutet av
mappnamnet ökar varje gång ett USB-minne sätts in och
data laddas ner eller laddas upp.
Händelselogg
Händelseloggens filnamn är 1–EVENT.CSV och den
lagras i mappen DATAxxxx.
Händelseloggen upprätthåller ett register över de senaste
49 000 händelserna och felen. Varje händelseregistrering
innehåller:
• Datum för händelsekod
• Tid för händelsekod
• Händelsekod
• Händelsetyp
• Vidtagen åtgärd
• Händelsebeskrivning
Händelsekoder omfattar både felkoder (larm, avvikelser
och rekommendationer) och registrerar endast händelser.
Vidtagna åtgärder omfattar inställning och återställning
av händelsens tillstånd i systemet, och bekräftelse av
feltillstånd av användaren.
Jobblogg
Jobbloggens filnamn är 2–JOB.CSV och den lagras i
mappen DATAxxxx.
Jobbloggen uppdaterar ett register över datapunkter
baserat på USB-loggfrekvensen som definieras i
inställningsskärmarna. ADM lagrar de senaste 237 000
datapunkterna för hämtning. Se Inställning – Avancerad
skärm 3 – USB, page 32 för information om inställning av
nedladdningsdjup och USB-loggfrekvens.
• Datum för datapunkt
• Tid för datapunkt
• A-sida temperatur
• B-sida temperatur
• Slangtemperatur
• A-sida inställningspunkt för temperatur
• B-sida temperatur inställningspunkt
• Slangtemperatur inställningspunkt
• A-sida inloppstryck
• B-sida inloppstryck
• Börvärde för inloppstryck
• Systemets totala pumpcykelantal
• Tryck-, volym- och temperaturenheter
• Jobbnamn/-nummer
57
USB-data
Daglig logg
Svarta lådans loggfil
Den dagliga loggens filnamn är 3–DAILY.CSV och
den lagras i mappen DATAxxxx.
Namnet på svarta lådans loggfil är 5–BLACKB.CSV
och den finns i DATAxxxx-mappen.
Den dagliga loggen uppdaterar ett register över totalt antal
cykler och den totala volym som sprutats under varje dag
som systemet startas upp. Volymenheterna kommer att
vara samma enheter som används i jobbloggen.
Följande data lagras i denna fil:
• Datum då material sprutades
• Tid – oanvänd kolumn
• Totalt antal pumpcykler per dag
• Total volym som sprutats per dag
Svarta lådans logg innehåller registreringar över hur
systemet körs och de funktioner som används. Denna logg
hjälper Graco att felsöka systemfel.
Diagnostikloggfil
Diagnostikfilens namn är 6–DIAGNO.CSV och den
lagras i mappen DATAxxxx.
Diagnostikloggen upprätthåller ett register över hur
systemet körs och vilka funktioner som används. Denna
logg hjälper Graco att felsöka systemfel.
Logg för systemprogramvara
Systemets programvarufilnamn är 4-SYSTEM.CSV
och lagras i mappen DATAxxxx.
Systemets programvarulogg listar följande:
• Datum när logg skapades
• Tid när logg skapades
• Komponentnamn
• Programvaruversion nedladdad på ovanstående
komponent
58
Systemkonfigurationsinställningar
Namnet på inställningsfilen för systemkonfiguration är
SETTINGS.TXT och lagras i mappen DOWNLOAD.
En inställningsfil för systemkonfiguration laddas automatiskt
ner varje gång ett USB-minne sätts in i ADM. Använd denna
fil för att göra backup på systeminställningarna för framtida
återskapande eller för att enkelt kopiera inställningarna till
flera system. Referera till Uppladdningsrutin, page 59 för
anvisningar om hur man använder denna fil.
333462D
USB-data
Kundspecifik språkfil
Den kundspecifika språkfilens filnamn är DISPTEXT.TXT
och den sparas i mappen DOWNLOAD.
En kundspecifik språkfil laddas automatiskt ner varje
gång ett USB sätts in i ADM. Om så önskas kan denna fil
användas för att skapa en användardefinierad uppsättning
av kundspecifika språksträngar som visas i ADM.
Systemet kan visa följande Unicode-tecken. För
övriga tecken, kommer systemet att visa Unicode
ersättningstecken som visas som vita frågetecken inuti en
svart fyrkant.
• U+0020 - U+007E (grundläggande latinska)
• U+00A1 - U+00FF (latinska-1 tillägg)
• U+0100 - U+017F (latinska utökade-A)
• U+0386 - U+03CE (grekiska)
• U+0400 - U+045F (kyrilliska)
Skapa kundspecifika språksträngar
De kundspecifika språksträngarna är tab-delimited textfiler
med två kolumner. Den första kolumnen består av en lista
på strängar i det valda språket och tiden för nerladdningen.
Den andra kolumnen kan användas för att skriva in de
kundspecifika språksträngarna. Om språket installerats
tidigare, kommer den här kolumnen att innehålla de
kundspecifika strängarna. Annars är den andra kolumnen
tom.
Ändra den andra kolumnen i den kundspecifika språkfilen
efter behov och följ sedan Uppladdningsrutin, page 59 för
att installera filen.
Formatet i den kundspecifika språkfilen är mycket viktigt.
Följande regler måste följas för att installationsprocessen
ska lyckas.
• Ange en kundspecifik sträng för varje rad I den andra
kolumnen.
Note
Om den kundspecifika språkfilen används
måste du definiera en kundspecifiksträng för
varje inmatning i DISPTEXT.TXT-filen. Tomma
andra-kolumnsfält kommer att visas som tomma
i ADM.
• Filens namn måste vara DISPTEXT.TXT.
• Filformatet måste vara en tab-delimited textfil med
Unicode (UTF-16) teckenseparation.
333462D
• Filen får bara innehålla två kolumner som ska vara
separerade med ett enda tabulatortecken.
• Lägg inte till eller ta bort rader i filen.
• Ändra radernas ordningsföljd.
Uppladdningsprocedur
Använd den här proceduren för att installera en
systemkonfigurationsfil och/eller en kundspecifik
språkfil.
1. Om nödvändigt följ Nedladdningsrutin för att
automatiskt skapa den korrekta mappstrukturen på
USB-minnet.
2. Sätt in USB-flashminnet i datorns USB-port.
3. USB-flashminnesfönstret öppnas automatiskt. Om det
inte gör det, öppna USB-flashminnet från Windows
Explorer.
4. Öppna GRACO-mappen.
5. Öppna systemmappen. Om du arbetar med flera
system kommer det att finnas flera mappar under
GRACO-mappen. Varje mapp är märkt med
motsvarande ADM-displays serienummer (serienumret
finns på ADM-displayens baksida).
6. Om du installerar filen för
systemkonfigurationsinställningar ska du placera
SETTINGS.TXT-filen i UPLOAD-mappen.
7. Om du installerar den kundspecifika språkfilen, ska du
placera DISPTEXT.TXT-filen i mappen UPLOAD.
8. Ta bort USB-minnet från datorn.
9. Sätt in USB-minnet i USB-porten på ADM.
10. Menyfältet och USB-indikatorlamporna visar att
USB-minnet laddar ner filer. Vänta tills USB-minnet
slutar arbeta.
11. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten.
Note
Om den kundspecifika språkfilen har
installerats kan användare nu välja det nya
språket från menyn Language (språk) på
Avancerad skärm 1 – Allmänt, page 32.
59
Prestandadiagram
Prestandadiagram
Använd dessa diagram som hjälp att identifiera doseraren som kommer att arbeta mest effektivt med varje
blandningskammare. Flödesnivåer baseras på en materialviskositet på 60 cps.
OBSERVERA
För att förhindra systemskada, trycksätt inte systemet
ovanför linjen för munstycksstorleken som pistolen
använder.
Doserare för skum
2000
(138)
AR4242
(01)
AR5252
(02)
1500
(103)
TRYCK psi
(bar)
AR6060
(03)
1000
(69)
AR7070
(04)
E-30
500
(34) 0
5
(2.3)
10
(4.5)
15
(6.8)
20
(9.1)
25
(11.3)
30
(13.6)
35
(15.9)
40
(18.1)
FLÖDE pund/min (kg/min)
60
333462D
Prestandadiagram
Doserare för beläggningar
Table 5 Fusion Air Purge, runt mönster
3500
(241)
3000
(207)
2500
TRYCK psi
(bar)
E-XP2
AR2020
(000)
(172)
AR2929
(00)
2000
(138)
1500
(103)
AR4242
(01)
1000
(69)
500
(34) 0
0.5
1.0
(1.9)
1.5
(3.8)
2.0
(5.7)
(7.6)
FLÖDE gal./min (l/min)
Table 6 Fusion Air Purge, platt mönster
3500
(241, 24.1)
3000
(207, 20.7)
AF2929
(FTXX38 TIP)
2500
(174, 17.4)
TRYCK psi
(bar)
AF2020
(FTXX24 TIP)
2000
(138, 13.8)
E-XP2
AF4242
(FTXX38 TIP)
1500
(103, 10.3)
AF5252
(FTXX48 TIP)
1000
(69, 6.9)
500
(35, 3.5)
0
0.5
(1.9)
1.0
(3.8)
1.5
(5.7)
2.0
(7.6)
FLÖDE gal./min (l/min)
333462D
61
Prestandadiagram
Table 7 Fusion Mechanical Purge, runt mönster
3500
(241, 24.1)
E-XP2
3000
(207, 20.7)
XR2323
(RTM040)
2500
(174, 17.4)
TRYCK psi
(bar)
XR2929
(RTM040)
2000
(138, 13.8)
MR3535
(RTM040)
1500
(103, 10.3)
XR3535
(RTM055)
1000
(69, 6.9)
MR4747
(RTM055)
XR4747
(RTM055)
500
(35, 3.5)
0
0.5
1
(1.9)
1.5
(3.8)
2.0
(5.7)
(7.6)
FLÖDE gal./min (l/min)
Table 8 Fusion Mechanical Purge, platt mönster
3500
(241, 24.1)
XF2323
(FTM424)
XF1313
(FTM424)
3000
(207, 20.7)
MF2929
(FTM424)
2500
(174, 17.4)
TRYCK psi
(bar)
MF1818
(FTM424)
2000
(138, 13.8)
XF1818
(FTM424)
1500
MF4747
(FTM638)
XF2929
(FTM424)
(103, 10.3)
XF5757
(FTM638)
XF3535
(FTM638)
1000
(69, 6.9)
E-XP2
MF5757
(FTM638)
MF3535
(FTM638)
500
(35, 3.5)
0
0.2
(0.7)
0.4
(1.5)
0.6
(2.3)
0.8
(3.0)
1
(3.8)
1.2
(4.5)
1.4
(5.3)
1.6
(6.0)
1.8
(6.8)
2.0
(7.6)
FLÖDE gal./min (l/min)
62
333462D
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Reactor 2 E-30 och E-XP2 doseringssystem
USA
Metriskt
E-30
2 000 psi
14 MPa, 140 bar
E-XP2
3500 psi
24,1 MPa, 241 bar
E-30
150 °F
66 °C
E-XP2
190 °F
88 °C
30 lb/min
13,5 kg/min
2 gpm
7,6 l/m
310 fot
94 m
E-30
0,0272 gallons
0,1034 liter
E-XP2
0,0203 gallon
0,0771 liter
20 ° till 120 °F
–7 ° till 49 °C
Maximalt arbetstryck för vätska
Maximal vätsketemperatur
Maximalt vätskeflöde
E-30
E-XP2
Maximala längd för uppvärmd slang
Längd
Utmatning per cykel
ISO och RES
Omgivningstemperatur för drift
Temperatur
Ström till värmare
E-30 10 kW
10 200 watt
E-30, 15 kW
15 300 watt
E-XP2 15 kW
15 300 watt
Ljudtryck
Ljudtryck mätt enligt ISO-9614–2.
E-30
Mätt från 1 m (3,1 fot) vid 7 MPa (70
bar, 1 000 psi), 11,4 l/m (3 gpm)
87,3 dBA
E-XP2
Mätt från 1 m (3,1 fot) vid 21 MPa
(207 bar, 3 000 psi), 3,8 l/m (1 gpm)
79,6 dBA
333462D
63
Tekniska specifikationer
Bullernivå
E-30
Mätt från 1 m (3,1 fot) vid 7 MPa (70
bar, 1 000 psi), 11,4 l/m (3 gpm)
93,7 dBA
E-XP2
Mätt från 1 m (3,1 fot) vid 21 MPa
(207 bar, 3 000 psi), 3,8 l/m (1 gpm)
86,6 dBA
Vätskeintag
Komponent A (ISO) och
komponent B (RES)
3/4 NPT(f) med 3/4 NPSM(f)-skarv
Vätskeutlopp
Komponent A (ISO)
#8 (1/2 tum) JIC, med #5 (5/16 tum) JIC-adapter
Komponent B (RES)
#10 (5/8 tum) JIC, med #6 (3/8 tum) JIC-adapter
Portar för vätskecirkulation
Dimension
Maximalt tryck
1/4 NPSM (hane)
250 psi
1,75 MPa, 17,5 bar
Bredd
26,3 tum
668 mm
Höjd
63 tum
1 600 mm
Djup
15 tum
381 mm
E-30, 10 kW
315 lb
143 kg
E-30, 15 kW
350 lb
159 kg
E-30, 10 kW Elite
320 lb
145 kg
E-30, 15 kW Elite
355 lb
161 kg
E-XP2
345 lb
156 kg
E-XP Elite
350 lb
159 kg
Mått
Vikt
Delar i kontakt med vätskan
Material
64
Aluminium, rostfritt stål, förzinkat kolstål, mässing, karbid, krom, kemikaliskt
resistenta o-ringar, PTFE, polyeten med ultrahög molekylärvikt
333462D
Graco utökad garanti för Reactor® 2-komponenter
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess
namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör
till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco,
åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits
felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits
i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.
Gracos artikelnummer
24U050
24U051
24U831
24U832
24U855
24U854
Alla andra Reactor 2-delar
Beskrivning
Elmotor
Elmotor
Motorstyrningsmodul
Motorstyrningsmodul
Värmarens styrmodul
Avancerad displaymodul
Garantiperiod
36 månader eller 3 miljoner cykler
36 månader eller 3 miljoner cykler
36 månader eller 3 miljoner cykler
36 månader eller 3 miljoner cykler
36 månader eller 3 miljoner cykler
36 månader eller 3 miljoner cykler
12 månader
Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage
orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll,
misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco
för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör,
utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller
underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad
Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga
delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller
tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER
GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att
ingen annan ersättning (däribland följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador
och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter
inköpet eller ett (1) år efter att garantiperioden har löpt ut.
GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR,
UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa
artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande
fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden
utlöses.
Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer
till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller
användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett
avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.
Graco-information
Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.
Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
Telefon: +1 612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid
publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.
Se www.graco.com/patents för patentinformation.
Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 333023
Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan och Korea
GRACO INC. OCH DOTTERBOLAG • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2014, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsställen är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revision D, mars 2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement