Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift Bruksanvisning

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift Bruksanvisning | Manualzz

Drift

XM

™ flerkomponentssprutor

3A0016L

SV

För att spruta skyddande tvåkomponentytbehandlingar med epoxi och uretan i brandfarliga och ej brandfarliga miljöer.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok. Spara instruktionerna.

Se sidan 7 för modellinformation och myndighetsgodkännanden.

Se sidan 87 för maximalt arbetstryck.

ti21272a

2

Innehåll

Tillhörande handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Risker med isocyanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Självantändande material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fuktkänslighet hos isocyanater . . . . . . . . . . . . . . 9

Komponenter A och B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Byte av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Korrekt sätt att lyfta sprutan . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Systemförberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Komponentidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Användargränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sätt i sladden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Konfigurering för strömtillförsel . . . . . . . . . . . . . 20

Ledningsdragning för sprutor med explosionssäkra värmare . . . . . . . . . . . . . . 21

Anslutning av tryckluftsmatningen . . . . . . . . . . 21

Anslutning av vätskeslangenheten . . . . . . . . . . 22

Justera tätmuttrarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Grundläggande drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Påslagning (system som drivs med generator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Påslagning (system drivna via vägguttag) . . . . 23

Justera förhållande och inställningar . . . . . . . . . 23

Slutlig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Systeminställning (frivilligt) . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Inställning av underhållsparametrar (frivilligt) . . 25

Inställning av sprutbegränsningar (frivilligt) . . . . 26

Luftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Påfyllning av A- och B-vätskorna . . . . . . . . . . . 27

Påfyllning av lösningsmedelsspolningspumpen . . . . . . . . 29

Återcirkulera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Utan värme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Med värme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Värma vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Sprutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Justera strypning vid maskinutlopp B . . . . . . . . 33

Tryckavlastningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Spolning av blandat material . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Parkera vätskepumpstängerna . . . . . . . . . . . . . . 38

Avstängning av hela systemet . . . . . . . . . . . . . . . 39

Systemkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Blandnings- och integrationstester . . . . . . . . . . 40

Pump- och doseringstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Satsutmatning eller kontroll av blandningsförhållande . . . . . . . . . . . . . . 43

Tömning och spolning av hela systemet

(ny spruta eller slutfört arbete) . . . . . . . . . . . . 45

Nerladdning av data från USB . . . . . . . . . . . . . . . 47

USB-loggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Nerladdningsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Nedladdningsrutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Tätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rengöringsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

LED-diagnostikinformation . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tillbehör och satser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Bilaga A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Användargränssnittets display . . . . . . . . . . . . . . 54

Ändra en inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Inställningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bilder som visas automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . 70

Bilaga B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Bilaga C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Riktlinjer gällande nätsladdar . . . . . . . . . . . . . . 73

Bilaga D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Visning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Larmdiagnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Rensning av larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Pumpprestandadiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Graco-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3A0016L

Tillhörande handböcker

Handböcker finns på www.graco.com.

Komponenthandböcker på engelska:

Handbok Beskrivning

313289

313292

311762

311238

312747

309524

312145

312769

312794

406699

Reparation av XM flerkomponentssprutor - delar

XM flerkomponents OEM-sprutor

Anvisningar - delar

Xtreme

®

kolvpumpar Anvisningar - delar

NXT

luftmotor Anvisningar - delar

Dubbelväggad fathållarsats

Anvisningar - delar

Anvisningar för Viscon

®

HP-värmare – delar

Sprutpistoler XTR

Anvisningar - delar

5 och XTR

7

Satser för inmatningspump och omrörare, Anvisningar - delar

Merkur

® delar

pumpenhet Anvisningar -

Installationssats för 26 l (7 gallon) fathållare Anvisningar - delar

406739

406690

406691

313258

313259

312770

312749

313293

313342

313343

Avfuktarsats Anvisningar - delar

Sats med svängbara hjul Anvisningar - delar

Slanghållare Anvisningar - delar

Eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang Anvisningar - delar

Fathållar- eller slangcirkulationssats,

Anvisningar - delar

Sats med nedre sil och ventil

Anvisningar - delar

XM blandningsrörsats

Anvisningar - delar

Generatorkonverteringsatser

Anvisningar - delar

Reparationssats för doseringsventil

Anvisningar - delar

Reparationssats för kontrollventil vid allvarligt driftsstopp vid högt flöde

Anvisningar- delar

3A0016L

Tillhörande handböcker

3

4

Varningar

Varningar

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna varningar och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden. Referera till de här föreskrifterna.

Dessutom finns i handboken produktspecifika föreskrifter där de är tillämpliga.

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller explodera.

För att undvika brand och explosion:

• Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.

• Avlägsna gnistkällor, t. ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.

• Sätt inte i och ta inte ur kontakter och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning på arbetsområdet. Se anvisningarna i avsnittet Jordning.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.

Stäng omedelbart av utrustningen vid statisk gnistbildning eller om du får elektriska stötar.

Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

• Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet får utrustningens delar som inte är av metall enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Se handboken för Viscon HP-värmare för speciella villkor för säker användning.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Felaktig jordning, inställning och användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

• Anslut endast till ett jordat eluttag.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker och enligt svenska föreskrifter.

3A0016L

3A0016L

Varningar

VARNING

EGENSÄKERHET

Egensäker utrustning som inte är korrekt installerad eller som är ansluten till icke-egensäker utrustning kommer att orsaka ett riskfyllt tillstånd som kan orsaka brand, explosion eller elchock. Följ lokala föreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Endast modeller med modellnummer XM_D_ _ eller XM_E_ _ och förpackade modeller med reservdelsnummer som slutar på 00-13, 17-23, 27-29, 31 och som använder luftdriven generator

är godkända för installation i brandfarliga (explosiva) miljöer - se Godkännanden:, sidan 8. Enbart

de modeller som anges ovan uppfyller alla lokala säkerhets- och brandnormer inklusive NFPA 33,

NEC 500 och 516, samt OSHA 1910.107. För att undvika brand och explosion:

• Installera inte utrustning som bara är godkänd för icke-brandfarlig miljö i brandfarlig miljö.

Se modell-ID-etiketten för din modells inkapslingsklassificering.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra då det kan påverka egensäkerheten.

• Utrustning som kommer i kontakt med egensäkra terminaler måste egensäkerhetsklassas.

Detta inkluderar voltmeter, ohmmätare, kablar och anslutningar. Avlägsna utrustningen från riskområdet vid felsökning.

• Anslut inte, ladda inte ner eller ta bort USB-enhet om inte utrustningen har avlägsnats från den brandfarliga (explosiva) miljön.

• Om explosionssäkra värmare används, se till att alla ledningar, ledningskontakter, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller flamsäkerhets- (explosionssäkerhets-) krav.

VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK

Högtrycksstrålar från pistolen, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden. Detta kan se ut som ett skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Uppsök läkare omedelbart.

• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.

• Håll inte handen eller fingrar över sprutmunstycket.

• Försök inte stoppa eller rikta om läckstrålar med handen, kroppen, handske eller trasa.

• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarspärr är monterade.

• Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service av maskinen.

RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från pistolen/fördelningsventilen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka in i ögonen eller på huden och orsaka svåra skador.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken när du slutar spruta och före rengöring, kontroll eller service av maskinen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar före sprutning.

• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Roterande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll fingrarna borta från rörliga delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Anvisningar för tryckavlastning i handboken innan maskinen kontrolleras, flyttas eller repareras. Koppla bort sladdar eller luftförsörjning.

5

6

Varningar

VARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga personskador.

• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den komponent i systemet som har lägst gräns. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är kemiskt förenliga med utrustningens delar. Se avsnittet

Tekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta din distributör för mer information.

• Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, t.o.m. dödliga skador om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs materialsäkerhetsdatabladen där specifika risker med de vätskor som används beskrivs.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

• Bär alltid täta handskar vid sprutning och vid rengöring av systemet.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Ytor på utrustning samt vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. För att undvika brännskador ska inte varma vätskor eller maskiner vidröras. Vänta tills maskinen/vätskan svalnat helt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att skydda dig mot svåra skador, bland annat ögonskador, inandning av giftiga ångor, brännskador och hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och reparation av maskinen och när du befinner inom dess arbetsområde. I skyddsutrustningen ska minst ingå:

• Skyddsglasögon

• Skyddsdräkt och andningsskydd som rekommenderas av vätske- och lösningsmedelstillverkaren

• Handskar

• Hörselskydd

3A0016L

Modeller

Modeller

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala, delstatliga och statliga normer.

Kontrollera märkskylten (ID) för att hitta sprutans 6-siffriga artikelnummer. Använd följande matris för att definiera din sprutas konstruktion, grundat på de sex siffrorna. Till exempel anger del XM1A00 en XM flerkomponentsspruta (XM);

5 200 psi-pumpsats med pumpfilter (1); väggeluttag, inga värmare, ingen kopplingsbox samt att den inte är godkänd för brandfarliga miljöer (A); inga ytterligare satser (00).

OBSERVERA:

Vissa konfigureringar i följande matris kan inte byggas. Kontakta Gracos distributör eller representant.

Se avsnittet Reservdelar i reparations- och reservdelshandbok 313289 för XM flerkomponentspruta för att beställa reservdelar. Siffrorna i tabellen har inget samband med referensnumren på reservdelsritningar och i reservdelsförteckningar.

XM

Första och andra siffran

1

Tredje siffran

A

Fjärde siffran

00

Femte och sjätte siffran

Systemval

(Se tabell 1 för modeller med nedre del)

Pumpsats

(slang/ pistol)

Pump- filter

Fristående bland- ningsrör Styrbox

A Vägguttag XM

(fler- komponents- spruta monterad på en ram)

1 5200 psi

2 5200 psi

3 6300 psi

4 6300 psi

B

C

Vägguttag

Vägguttag

D IS/Generator

Satsval

Vätske- värmare

Kopplingsbox

Plats- kategori

NE

NE

NE

EH

E IS/Generator EH

Ytterligare sats

Godkännanden

(se sidan 8 för

godkännanden)

CE, FM, FM c

CE, FM, FM c

CE, FM, FM c

CE, FM, FM c,

Ex

CE, FM, FM c,

Ex

Se tabell 2 för val

5 5200 psi

6 5200 psi

7 6300 psi

8 6300 psi

Platskategorinyckel:

NE Ej för användning i explosiva atmosfärer.

EH Får användas i explosionsfarliga och brandfarliga miljöer

3A0016L 7

Modeller

Godkännanden:

Se lämplig kolumn på sidan 7.

XM _ A_ _

XM _ B_ _

XM _ C_ _

XM _ D_ _

XM _ E_ _

Egensäker för klass I, division 1, grupp D, T2

Klass I, div. 1, grupp D, T2

Ta= 0°C till 54°C

FM09ATEX0015X

II 2 G

Ex d ia px IIA T2 Tamb = 0°C till 54°C

Se specialvillkor för säker användning i avsnittet Varningar på sidan 4

Kod

1 eller 5

2 eller 6

3 eller 7

4 eller 8

Tabell 1: Nedre modeller och motsvarande identifieringskoder

Pumpfilter Systemtryck

(MPa, bar)

35 MPa (350, 5200)

35 MPa (350, 5200)

49 MPa (490, 6300)

49 MPa (490, 6300)

A undre

(se handbok 311762)

L250C4

L250C3

L180C4

L180C3

B underdel

(se handbok 311762)

L220C4

L220C3

L145C4

L145C3

Tabell 2: Ytterligare satser - Förteckning över identifieringskod/delens nummer

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

26

27

29

30

21

23

24

25

31

32

15

16

17

19

00

11

13

14

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

OBSERVERA:

Se Tillbehör och satser, på sidan 52, för mer information.

Se Tillhörande handböcker, på sidan 3 för satshandboksnummer,

1

1

1

1

1

1

1

1 1

2

2

1

1

1

1

8 3A0016L

Översikt

Översikt

Användning

XM flerkomponentssprutor kan blanda och spruta de flesta skyddande tvåkomponents ytbehandlingar med epoxi och uretan. Vid användning av snabbtorkande material (under 10 minuter i behållaren) måste ett fristående blandningsrör användas.

XM flerkomponentssprutor sköts via användargränssnittet, luftreglage och vätskereglage.

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala,

delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7

för att avgöra lämplig plats för din sprutmodell.

Risker med isocyanat

Sprutmaterial som innehåller isocyanater skapar potentiellt farliga immor, ångor och sönderdelade partiklar.

Läs tillverkarens varningsmaterial och säkerhetsdatablad för att ta reda på mer om speciella risker och förebyggande åtgärder avseende isocyanater.

Förhindra inandning av immor, ångor och finfördelade partiklar från isocyanater genom att säkerställa att arbetsområdet är ordentligt ventilerat. Friskluftsmask krävs för alla som befinner sig inom arbetsområdet om tillräcklig ventilation inte kan upprätthållas.

För att förhindra kontakt med isocyanater krävs att alla som befinner sig inom arbetsområdet förses med lämplig personlig skyddsutrustning, bland annat kemiskt ogenomträngliga handskar, stövlar, förkläden och skyddsglasögon .

Självantändande material

Vissa material kan självantända om de appliceras i för tjocka lager. Läs materialtillverkarens varningar och materialsäkerhetsdatabladen (MSDS).

Fuktkänslighet hos isocyanater

Isocyanater (ISO) är katalysatorer som används i ytbehandlingar av uretan med två komponenter.

ISO reagerar med fukt (exempelvis luftfuktighet) och bildar små, hårda och sträva kristaller som suspenderas i vätskan. Efter hand bildas ett tunt skikt på ytan och

ISO kommer börja övergå till en gelform och få ökad viskositet Om denna delvis härdade ISO används minskar prestanda och livslängd för alla delar som

är i kontakt med vätskan.

OBSERVERA:

Mängden bildad film och graden av kristallisering varierar beroende på blandningen av ISO, luftfuktigheten och temperaturen.

Förhindra att ISO utsätts för fuktighet genom att:

• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i ventilationen eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig

ISO i öppna kärl.

• Använd fuktsäkra slangar som är särskilt utformade för ISO, exempelvis de som medföljer ditt system.

• Återanvänd aldrig lösningsmedel som kan innehålla fukt. Håll lösningsmedelsbehållare stängda när de inte används.

• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sidan om den har kontaminerats från den andra sidan.

• Parkera alltid pumpar vid avstängning.

• Smörj alltid gängade delar med ISO-pumpolja eller fett, artikelnummer 217374, vid återmontering.

3A0016L 9

Översikt

Komponenter A och B

VIKTIGT!

Materialleverantörer kan beteckna flerkomponentmaterial på olika sätt.

I denna handbok betecknar:

Komponent A harts eller större volym.

Komponent B härdare eller mindre volym.

OBSERVERA:

Den här utrustningen doserar in komponent B i flödet av komponent A. En integrationsslang måste alltid användas efter blandningsröret och före den fasta blandaren.

Byte av material

• Spola utrustningen flera gånger för att se till att den

är ordentligt ren när du byter material.

• Rengör alltid vätskeinloppssilar och utloppsfilter

efter spolningen, Spolning av blandat material på sidan 36.

• Fråga din materialtillverkare om kemisk förenlighet.

• Epoxier har ofta aminer på B-sidan (härdaren).

Polyurea har ofta aminer på A-sidan (hartset).

OBSERVERA:

Se Spolning av blandat material på sidan 36 om

aminen kommer att växla mellan de två sidorna.

OBSERVERA:

Följ de här installationsrekommendationerna:

• Använd en slang som är minst 10 mm (3/8 tum) x 7 m

(25 fot) som integrationsslang.

• Installera en 24-elements fast blandningsslang efter integrationsslangen.

Håll komponenterna A och B åtskilda

OBSERVERA

För att förhindra kontaminering av utrustningens delar som kommer i kontakt med vätskan ska delar för komponent A (harts) och komponent B (härdare)

aldrig växlas.

10 3A0016L

Placering

Placering Korrekt sätt att lyfta sprutan

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala,

delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7

för att avgöra lämplig plats för din sprutmodell.

Jordning

Anslut XM-sprutans jordklämma (FG) till en god jordningspunkt. Om vägguttag används för reglage eller värmare, ska elanslutningen jordas på korrekt sätt enligt lokala normer.

FG

Följ anvisningarna för att undvika allvarliga personskador eller skada på utrustningen. Lyft den aldrig när fathållaren/fathållarna är fyllda.

OBSERVERA

Töm ut all vätska före sprutan lyfts.

Lyft med hjälp av en gaffeltruck

Strömmen måste vara avslagen. Sprutan kan höjas och flyttas med hjälp av en gaffeltruck. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Lyft med hjälp av lyftanordning

Sprutan kan också lyftas och flyttas med hjälp av en lyftanordning. Anslut en bygel genom att kroka i ändarna i de båda lyftringarna på luftmotorn. Haka fast mittringen i en lyftanordning. Se bilden. Lyft sprutan försiktigt.

Se till att den balanserar jämnt.

Minst 0,61 m

(2,0 fot) ti21273a ti21274a

3A0016L 11

Systemförberedelse

Systemförberedelse

Utför följande steg i den ordning de anges, enligt hur de är tillämpliga för ditt system, som en första systemförberedelse.

1.

Kontrollera att din försändelse var korrekt.

Kontrollera att du har mottagit allt du beställde.

Se Komponentidentifiering, sidan 13 för typiska

systemkomponenter.

2.

Montera satsen med de svängbara hjulen om den beställts. Se handbok 406690 för anvisningar.

3.

Montera fathållarfästena om sådana beställts.

Se handbok 312747 för anvisningar.

4.

Montera fathållaren, om en sådan beställts, löst på fästena. Se handbok 312747 för anvisningar.

5.

Anslut den nedre fathållarens utlopp om en pump med självtrycksmatning används. Se handbok

312747 för anvisningar.

6.

Dra åt fathållarens monteringsmuttrar. Se handbok

312747 för anvisningar.

7.

Montera och anslut omrörare och inmatningspump(ar), om sådana beställts. Se handbok 312769 för anvisningar.

8.

Montera och anslut fathållarens doppvärmarsats om en sådan beställts. Se handbok 312747 för anvisningar.

9.

Anslut återcirkulationsslangen, strypventilen

(inklusive ratt och nippel) och återcirkulationsröret.

Placera den i fathållaren eller trumman. Se handbok

312747 för anvisningar.

10. Byt ut USB-etiketten (på framsidan av kontrollpanelen) till rätt språkversion om det behövs.

11. Ersätt larmkodsetiketterna (under vätskereglageventilerna) med rätt språkversion om det behövs.

12. Installera uppvärmd cirkulationssats för fathållare/ slang om en sådan beställts. Se handbok 313259 för anvisningar.

13. Anslut elsladden (medföljer inte) för sprutor

för ofarliga miljöer. Se Sätt i sladden, sidan 19

för instruktioner.

14. Anslut kopplingsboxledningar för dopp- och

återcirkulationsvärmare, för sprutor för ej brandfarliga miljöer. Se handbok 312747 för anvisningar för doppvärmare. Se handbok 309524 för anvisningar för återcirkulationsvärmare.

15. Anslut explosionssäkra värmare för sprutor för

brandfarliga miljöer. Se Ledningsdragning för

sprutor med explosionssäkra värmare på sidan 21

och handbok 309524 för anvisningar och rekommendationer.

16. Anslut tryckluftsmatningen. Se Anslutning av

tryckluftsmatningen, sidan 21, för anvisningar

och rekommendationer.

17. Anslut vätskeslangsenheten, inklusive slang och

pistol. Se Anslutning av vätskeslangenheten, sidan 22 för instruktioner. Anslut även det fristående

blandningsröret om ett sådant beställts. Se handbok

312749 för anvisningar.

12 3A0016L

Komponentidentifiering

Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd framifrån)

L

B

P

Komponentidentifiering

N

C

G

F

R

J

M

D

E

H

A

F

IG

. 1: Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd framifrån)

K

A Chassi

B

Vätskestyrenhet (se Vätskereglageenhet på sidan 15)

C Montering av 76-liters (20 gallon) fathållare

(se handbok 312747)

D Fäste för 76-liters (20 gallon) fathållare

(se handbok 312747)

E Huvudluftventil

F

GCA kontrolldisplay (se Användargränssnittets display på sidan 18)

G På- och avknappar för pumpreglage

H Luftfilter

J Tryckluftreglulatorer

K Viscon HP vätskevärmare

L Kopplingsbox/värmereglage

(se Kopplingsbox/Värmereglage på sidan 16)

M Inline vätskevärmarreglage

N Luftdriven omrörare

P Tryckmatad pump

R Återcirkulationsreglageventil ti21272a

3A0016L 13

Komponentidentifiering

Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd bakifrån)

S

T

V

F IG . 2: Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd bakifrån)

S Luftmotor

T Högtrycksvätskepump

U Spolningspump för lösningsmedel (Merkur

®

-pump)

V Vätskematningsslang

U

14 3A0016L

Vätskereglageenhet

AA

AC

AL

AE

AH

F IG . 3: Vätskestyrenhet

AA

AB

AC

AD

Doseringsventil A

Doseringsventil B

Återcirkulationsventil A

Återcirkulationsventil B

AAH EProvtagningsventil A

Komponentidentifiering

AB

AD

AF

AG

AM

AJ

AK r_XM1A00_312359_313289_18A

AF Provtagningsventil B

AG Strypventil

AH Stängning av blandningsrör/backventil A

AJ Stängning av blandningsrör/backventil B

AK Lösningsmedelsavstängningsventil

AL Tryckgivare

AM Lösningsmedelsbackventil

3A0016L 15

Komponentidentifiering

Kopplingsbox/Värmereglage

BA

BB

BC

F IG . 4: Kopplingsbox/Värmereglage

BA Huvudströmbrytare

BB Reglage för vätskevärmare A

BC Reglage för vätskevärmare B

Tryckluftreglulatorer

CA

BD

BE

BD Reglage för fathållarvärmare A

BE Reglage för fathållarvärmare B

CC

CD

CE

CB

F IG . 5: Tryckluftreglulatorer

CA Av- och på-reglage för huvudpump och luft

CB Av- och påreglage för lösningsmedelspumpluft

CC Manometer för inloppsluft

CD Pumpluftregulator

CF

CG r_XM1A00_312359_313289_14A

CE Manometer för pumpluftregulator

CF Luftmätare för lösningsmedelspump

CG Lösningsmedelspumpluftregulator

16 3A0016L

Komponentidentifiering

Användargränssnitt

DA

DJ

DG

DF

DH

DE

DD

DR

DM

DB

F IG . 6: Användargränssnitt

Knappar

Tecken Knapp

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DJ

DR

Displayskärm

Start

Stopp

Funktion

Används för att se förhållande, lägesval, fel, totalsummering och systeminformation.

Startar det aktiva driftläge som valts på körskärmen.

Stoppar det aktiva körläge som valts.

Bekräfta

Återställ larm

Tryck för att öppna rullgardinsfält, alternativ och för att spara värden.

Återställer larm och rekommendationer.

Vänster/Höger Flytta mellan sidor i drifts- eller inställningslägen.

Funktion Aktiverar det läge eller den handling som representeras av ikonen ovanför var och en av de fyra knapparna på LCD-skärmen.

Upp/Ner

Inställnings- nyckellås

USB-port

Flytta mellan kryssrutor, rullgardinsmenyer och valbara värden på inställningsskärmar.

Ändra förhållande eller gå till inställningsläge.

Anslutning för datahämtning.

Använd enbart i ej brandfarliga miljöer.

DK

DC ti13365a

DP

DN

LED

Det finns fyra typer av lysdioder på displayen.

Tecken LED

DK

DM

DN

DP

Blå

Grön

Röd

Gul

Funktion

Doseringsventil aktiv

• på - doseringsventilen är aktiv

• av - doseringsventilen är inte aktiv

Sprutläge aktivt

• sprutläget är påslaget (aktivt)

• sprutläge är avslaget (inaktivt)

Larm

• på - larm föreligger

• av - inget larm

Varning

• på - är aktiv.

• av - ingen varning visas.

Förhållande- och inställningsfält kan inte bytas ut mellan varandra.

• blinkar - nyckeln är isatt och omvriden. Förhållande- och inställningsfält är utbytesbara.

3A0016L 17

Komponentidentifiering

Användargränssnittets display

OBSERVERA:

Se Användargränssnittets display på sidan 54 för

detaljinformation om Användargränssnittets display.

Huvuddisplayskärmens komponenter

Blandningsförhållandeläget visar om målinställningen för blandningsförhållandet anges som volym eller som vikt

. Om vikt är bortkorsat måste systemet kalibreras före körning. Se avsnittet Pump- och doseringstest, sidan 40.

Datum och klockslag

Återstående brukstid Blandningsförhållandeläge

(volym/vikt)

Funktionsdisplay

Navigeringsfält

F IG . 7: Huvuddisplayskärmens komponenter (visad med alla displayfunktioner aktiverade)

Gå tillbaka till föregående skärm

OBSERVERA

För att undvika att skada funktionsknapparna, tryck inte på knapparna med vassa föremål som pennor, plastkort eller naglarna.

18 3A0016L

Installation

Installation

Sätt i sladden

(För sprutor med värmekopplingsboxar.

Enbart sprutor för ej brandfarliga miljöer.)

230 V, 1-fas: Använd en skruvmejsel för att ansluta två effektkablar till de övre kontakternas N och L2 positioner.

Anslut grön till jord (GND).

L1 L2 PE

Graco inkluderar inte elsladdar för värmekopplingsboxar.

Använd följande diagram för att avgöra vilken elsladd som krävs för din modell.

7L4

N L1 L2 L3

1L1 ti8611a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

Spänning

240 V, 1 PH

240 V, 3 PH

380V, 3 PH

Nätsladd

Sladdspecifikation AWG (mm

2

)

21,2 (4), 2-ledare + jord

13,3 (6), 3-ledare + jord

13,3 (6), 4-ledare + jord

230 V, 3-fas delta: Använd en skruvmejsel för att ansluta tre effektkablar till de övre kontakternas L1, L2 och L3.

Anslut grön till jord (GND).

L1 L2 L3 PE

OBSERVERA:

För sprutor utan värmare för ej brandfarliga miljöer ingår en amerikansk NEMA 5-15 elsladd och en IEC-320 elsladd.

(Europeiska och australiska adaptrar ingår också.)

De här elsladdarna är klassade för 90-240 Vac, 47-63 Hz.

Se reparations- och reservdelshandboken för XM flerkomponentssprutor eller XM flerkomponents

OEM-sprutors handbok Anvisningar - delar för artikelnummer.

N L1 L2 L3

1L1 ti8612a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

380 V, 3-fas Y: Använd en skruvmejsel för att ansluta tre effektkablar till de övre kontakternas L1, L2 och L3.

Anslut neutral till N. Anslut grön till jord (GND).

N L1 L2 L3

PE

OBSERVERA:

Ignorera kontaktnumren på avkopplingsställarna.

Ledningsdragning till visade positioner.

1.

Öppna kopplingsboxen.

2.

Anslut elsladdar enligt följande.

7L4

N L1 L2 L3

1L1 ti8613a

N 1 2 3

N L1 L2 L3

G

GRND

3A0016L 19

Installation

Konfigurering för strömtillförsel

(Enbart sprutor för ej brandfarliga miljöer.)

2.

Skruva fast de röda byglarna på positionerna för din koppling med en spårskruvmejsel, enligt nedan.

Tryck in byglarna ordentligt på de nya positionerna.

OBSERVERA:

Ändra bygelpositionerna så som visas nedan, för 230 V,

1-fas och 230 V, 3-fas-installationer. Maskinen levereras med byglarna i säker 380 3Ø position.

OBSERVERA:

Ignorera kontaktnumren på avkopplingsställarna.

Ledningsdragning till visade positioner.

3.

Stäng kopplingsboxen.

1.

Leta upp byglingarna.

Byglingar ti18664a

TB2

Kopplingsplintar

Placera de röda byglarna så som visas

N L1 L2 L3

380V 3ø WYE

(så som de levereras)

N L1 L2 L3

230V 3ø Delta

N L1 L2

230V 1ø

L3

20 3A0016L

Ledningsdragning för sprutor med explosionssäkra värmare

(Enbart sprutor för brandfarliga miljöer)

Installation

Anslutning av tryckluftsmatningen

Anslut tryckluftsmatningen till 3/4 npt(f)-inloppet på luftfiltret.

OBSERVERA:

Använd en luftslang med en innerdiameter på minst

19,1 mm (3/4 tum).

Om din spruta är klassad för brandfarliga miljöer och du har explosionssäkra värmare, måste du låta en kvalificerad elektriker ansluta värmarens ledningar.

Se till att ledningsdragning och installation uppfyller lokala föreskrifter för el i brandfarliga miljöer.

Felaktigt installerad eller ansluten utrustning skapar farliga situationer och kan orsaka brand, explosion eller elektrisk stöt. Följ lokala regler.

Se till att alla ledningar, ledningsanslutningar, strömbrytare och eldistributionspaneler uppfyller brandsäkerhets-

(explosionssäkerhets-) krav vid användning av explosionssäkra värmare.

Se Viscon HP-värmarens handbok 309524 för elanslutningsanvisningar och riktlinjer för brandfarliga miljöer.

E

OBSERVERA:

Krav på tryckluftsmatning: Maximalt 150 psi (1,0 MPa,

10,3 bar); minst 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar) (under drift).

Nödvändig flödesvolym: Minst 70 scfm (1,96 m

3

/min); maximalt 250 scfm (7,0 m

3

/min). Tillgängligt vätsketryck och flödeshastighet är direkt kopplade till tillgänglig

tryckluftsvolym. Se Pumpprestandadiagram, sidan 86.

Allmänna riktlinjer för flödesvolymer:

• 70 scfm (1,96 m

3

/min) per gpm (l/min) under sprutning

• 10 scfm (0,28 m

3

/min) ytterligare per omrörare

• 10 scfm (0,28 m

3

/min) ytterligare per fatmatningspump

OBSERVERA:

Om din spruta är till för användning i brandfarliga miljöer, drivs kontrollboxen av en luftdriven generator.

OBSERVERA:

Doseringsventilerna drivs med tryckluft. Sprutan kommer inte att fungera rätt om inloppslufttrycket faller under

0,35 MPa (3,5 bar, 50 psi) under sprutningen.

3A0016L 21

Installation

Anslutning av vätskeslangenheten

1.

Anslut vätskeslangen till vätskeblandningsrörutloppet. Montera inte pistolmunstycket ännu.

Justera tätmuttrarna

1.

Fyll pumptätmuttrarna A och B med halstätningsvätska

(TSL

) och dra åt till 67,5 N•m (50 ft-lbs). Följ anvisningarna i Xtreme underdelshandbok 311762.

OBSERVERA:

Efter första dagens användning ska tätmuttrarna dras

åt på nytt.

2.

Fyll packningsmuttrarna (H) på doseringsventilerna

A och B med halstätningsvätska (TSL) och dra åt ett kvarts varv när muttern ligger an mot packningarna, cirka 16-18 N•m.

Halstätningsvätska, TSL

Vätskeintegratorslang Halstätnings-

vätska, TSL

OBSERVERA

Montera inte den fasta blandaren direkt vid vätskeblandningsröret. Installera den fasta blandaren efter de första 7,5 m (25 fot) av integratorslangen för att säkerställa att materialdoserna blandas helt.

Sprutning av dåligt integrerat material kan resultera i att man måste spruta på nytt.

2.

Dra åt alla kopplingar.

OBSERVERA:

För pump och doseringsventilerna, kontrollera tätmuttrarnas

åtdragning efter den första timmen av användning och igen efter 24 timmar. Kontrollera sedan efter behov eller när TSL ändrar färg eller läcker ut över tätmuttern.

Kontrollera också åtdragningen varje gång sprutan flyttats. Dra åt tätmuttrarna bara när allt vätsketryck avlastats.

22 3A0016L

Grundläggande drift

Grundläggande drift

Påslagning (system som drivs med generator)

1.

Ställ in huvudpumpens luftreglage (CD) på minimiläge.

2.

Öppna huvudluftventilen (E) och huvudpumpen och luftventilen (CA) för att starta den luftdrivna generatorn.

Huvudlufttryck visas på mätaren (CC).

Vätskereglageskärmen visas efter fem sekunder.

CC

CD

CA

CE

Slutlig installation

Utför följande steg vid avstängning under inställning.

1.

Avlasta systemtrycket. Se

Tryckavlastningsprocedur, sidan 34.

2.

Renspola och fyll systemet. Se Luftning (sidan 27),

Spolning av blandat material (sidan 36)

och Parkera vätskepumpstängerna (sidan 38).

3.

Kontrollera att förhållandet är korrekt. Kör Pump- och

doseringstest (sidan 40) och Satsutmatning eller

kontroll av blandningsförhållande (sidan 43) för att

kontrollera noggrannheten i blandningsförhållandet.

Visning av larm

När ett larm uppstår visas skärmen larminformation automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med en klockikon. Den visar även platsen där larmet uppstått sedd ovanifrån och från sidan av sprutan.

Påslagning (system drivna via vägguttag)

Slå på huvudströmbrytaren. Vätskereglageskärmen visas efter fem sekunder.

Justera förhållande och inställningar

1.

Vrid nyckeln åt höger (inställningsposition).

Den gula ljusdioden blinkar och startsidan för inställningsskärmen visas.

2.

Tryck på och för att ändra förhållande.

3.

Vrid nyckeln till vänster när önskat förhållande visas.

Den gula ljusdioden slocknar.

4.

Ändra valbara inställningar till önskade parametrar,

enligt beskrivning i Systeminställning (frivilligt), på sidan 24.

Det finns två nivåer för felkoder: larm och rekommendationer Larm betecknas av en klockikon.

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudsignaler anger ett larm. En ej ifylld klockikon och en enda ljudsignal anger en rekommendation.

Larmdiagnos

Se Larmkoder och felsökning, sidan 75 beträffande

orsaker och lösningar för var och en av larmkoderna.

Rensning av larm

Tryck på för att rensa larm och rekommendationer.

Tryck på

(flödeskontroll).

för att gå tillbaka till skärmen kör

Se LED-diagnostikinformation, sidan 51, för mer

information om larm och larmkoder.

3A0016L 23

Grundläggande drift

Systeminställning (frivilligt)

OBSERVERA:

För detaljinformation om skärmar för användargränssnittets

display se Användargränssnittets display, sidan 54.

Tryck på på startsidan för inställningsskärmen för att ställa in parametrar för användargränssnitt och USB.

För att ändra datum och tid, tryck på för att välja fält.

Tryck på för att göra fältet valbart. Tryck på och för att bläddra genom alla siffror. Tryck på

och för att flytta till nästa siffra i fältet.

Tryck på för att spara ändringen.

Ställ in parametrar för användargränssnitt

Tryck på på skärmen för brukstid/slanglängd, för att gå till skärmen för användargränssnittets parametrar.

Följande av användargränssnittets parametrar kan konfigureras:

• datumformat

• datum (inställt på fabriken)

• tid (inställd på fabriken)

• enheter för mätning av:

• flödeshastighet

• tryckmatning

• temperatur

• slanglängd.

• vikt

För att ändra datumformat, tryck på för att välja fält.

Tryck på för att öppna rullgardinsmenyn. Tryck på

och för att välja önskat format. Tryck på igen för att spara datumformatet. Följ samma procedur för att ändra måttenhetsformat.

Inställning av USB-parametrar

Tryck på från skärmen för användargränssnittets parametrar för att gå till skärmen för USB-parametrar.

Tryck på och för att ställa in sprutnumret, konfigurera antalet nedladdade timmar till externt

USB-flashminne och hur ofta data ska registreras.

Tryck på för att göra ett fält valbart. Tryck på och för att bläddra genom alla siffror. Tryck på

och för att flytta till nästa siffra i fältet.

Tryck på för att spara ändringen.

24 3A0016L

Inställning av underhållsparametrar (frivilligt)

OBSERVERA:

Innan systeminställningarna konfigureras, se Aktivering

av inställningsskärmar, sidan 59, för att säkerställa att

de skärmar som visas i det här avsnittet kan visas och konfigureras. Om de inte kan det, följ anvisningarna

i Aktivering av inställningsskärmar för att aktivera

dem.

Grundläggande drift

Inställning av underhållsschema

För att ställa in ett antal dagar mellan byte av luftintagsfilter, vilket kommer att skapa en rekommendationspåminnelse, tryck på för att gå till skärmen Underhållsinställning 2. Tryck på för att göra fältet valbart. Tryck på för att bläddra igenom var och en av siffrorna och tryck på och

för att bläddra igenom de olika värdena. Tryck på för att spara siffran för antalet dagar.

OBSERVERA:

För detaljinformation om skärmar för användargränssnittets display se

Användargränssnittets display, sidan 54.

För att ställa in underhållsparametrar för pumpar och ventiler, inklusive underhållsscheman, tryck på på startsidan för inställningsskärmen.

Använd den första skärmen för att ställa in mängd för underhållsbörvärden för pumpar och doseringsventiler.

Använd den andra skärmen för att ställa in underhållsschema för byte av luftintagsfilter.

Inställning av underhållsbörvärden

För att ställa in värden för underhållsbörvärde, tryck på

och för att gå från fält till fält och tryck på för att göra ett fält valbart. Tryck på för att bläddra igenom varje börvärdessiffra. Tryck på och för att bläddra igenom de valbara värdena. Fortsätt med den här proceduren tills önskad inställningspunkt nåtts.

Tryck på för att spara underhållsbörvärdet.

3A0016L 25

Grundläggande drift

Inställning av sprutbegränsningar

(frivilligt)

OBSERVERA:

För information om skärmarna för inställning av

begränsningar, se Skärmar för inställning av användargränser, sidan 61.

Inställning av temperaturbegränsningar

Använd följande anvisningar för att ställa in temperaturbegränsningar som ska resultera i en rekommendation och/eller varning om de uppnås.

Så här ställer du in och justerar pumptrycks- och temperaturbegränsningar:

1.

Välj på skärmen Aktivera inställningarna 2.

Se Aktivering av inställningsskärmar, sidan 59

för instruktioner.

2.

På startsidan för inställningsskärmen trycker du på för att gå till skärmarna för begränsningar.

3.

Följ anvisningarna i Inställning av

tryckbegränsningar och Inställning av

temperaturbegränsningar.

Tryck på för att gå till skärmen för temperaturbegränsningar. För att ställa in temperaturbegränsningar, tryck på och temperaturbegränsning. Tryck på värdet.

för att gå från fält till fält och tryck på fält valbart. Tryck på

för att göra ett

för att bläddra igenom var och en av temperatursiffrorna och tryck på och för att bläddra igenom de olika värdena. Fortsätt med den här proceduren tills du uppnått önskad

för att spara

OBSERVERA:

Tillåtet område för börvärdestemperatur är 1 ° - 71 °C

(34 ° - 160 °F).

Inställning av tryckbegränsningar

Använd följande anvisningar för att ställa in tryckbegränsningar för varje pump, vilka ska resultera i en rekommendation och/eller varning om de uppnås.

För att ställa in tryckbegränsningar, tryck på och för att gå från fält till fält och tryck på för att göra ett fält valbart. Tryck på för att bläddra igenom var och en av trycksiffrorna och tryck på och för att bläddra igenom de olika värdena.

Fortsätt med den här proceduren tills du uppnått

önskad tryckbegränsning. Tryck på för att spara.

OBSERVERA:

Pump B körs alltid med 10-20 % högre tryck än pump A.

26 3A0016L

Luftning

Luftning

Påfyllning av A- och B-vätskorna

4.

Öppna kulventilerna till pumparna.

Använd handskar vid användande av spolningslösningsmedel och/eller om vätsketemperaturen överstiger 43 °C (110 °F).

OBSERVERA:

Montera inte pistolmunstycket ännu. Använd lägsta möjliga tryck vid påfyllning för att undvika stänk.

1.

Behandla materialen före de förs in i fathållarna.

Se till att hartsmaterial skakats ordentligt, är homogent och rinnande innan det förs in i fathållaren.

Rör tillbaka härdare i suspensionslösning före materialet förs in i fathållaren.

2.

Fyll A- och B-tankarna med lämpligt material.

Fyll A-sidan med den större materialvolymen.

Fyll B-sidan med den mindre materialvolymen.

5.

Vrid blandningsrörsventilerna (AH, AJ) medsols för att stänga dem.

AH

AJ

6.

Sätt på luftmatningen. Ställ in huvudpumpens luftregulator (CD) till 138 kPa (1,38 bar, 20 psi).

CD

76-liters (20 gallon) fathållare visas

3.

Flytta returledningarna till tomma tankar.

3A0016L 27

Luftning

7.

Använd manuellt pumpkörningsläge.

OBSERVERA:

Ställ in på eller när de körs separat.

Tryck på och för att flöda när det behövs.

Övervaka behållarna för att undvika att de svämmar över.

11. Mata ut en liten mängd av vart och ett av materialen genom båda provtagningsventilerna (AE, AF).

OBSERVERA:

Öppna provtagningsventilerna sakta för att undvika stänk.

8.

Välj pump A . Tryck på . Vrid sakta huvudpumpens luftregulator (CD) medurs för att höja trycket tills pump A startar. Mata ut till kärlet tills ren vätska kommer ut ur A. Stäng

återcirkulationsventilen.

AE AF

OBSERVERA:

Det är normalt att få kavitations- eller pumprusningslarm vid flödning och spolning av pumparna. Återställ larmen

, och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter, som kan skada pumptätningarna.

12. Stäng båda provtagningsventilerna (AE, AF).

OBSERVERA:

Om ett fristående blandningsrör används, koppla bort slangarna vid blandningsröret och flöda med material.

Anslut slangarna på nytt.

9.

Flytta tillbaka returledningen till tanken.

10. Gör om samma på B-sidan.

28 3A0016L

Påfyllning av lösningsmedelsspolningspumpen

Luftning

5.

Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen ned i ett jordat kärl. Använd ett kärllock med ett hål att mata ut genom. Täta kring hålet och pistolen med en trasa för att undvika återstänk. Var försiktig och håll fingrarna borta från pistolens framdel.

1.

Anslut spolningskärlets jordledning till ett metallkärl med lösningsmedel.

2.

Placera hävertslangen i kärlet med lösningsmedel.

TI1950a

TI1953a

6.

Öppna lösningsmedelspumpens luftventil (CB).

Dra ut och vrid sakta lösningsmedelspumpens luftregulator (CG) medsols för att flöda lösningsmedelspumpen och pressa ut luften ur blandningsslangen och pistolen. Tryck på pistolens avtryckare tills all luft pressats ur.

3.

Öppna lösningsmedelspolventilen (AK) på blandningsröret.

CG

CB

AK

4.

Se till att avtryckarspärren är aktiverad.

Demontera sprutmunstycket.

TI1949a

4)!

TI1948a

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och tryck på pistolens avtryckare för att avlasta trycket.

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

3A0016L 29

Återcirkulera

Återcirkulera

.

4.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD).

Utan värme

Återcirkulation krävs före sprutning, även om ett system som inte kräver värme används. Återcirkulation säkerställer att alla fyllnadsmedel som satt sig blandas in, att pumpledningarna är helt fyllda och att pumpens backventiler fungerar smidigt.

1.

Följ Luftning, sidan 27.

2.

Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ).

AC

AD

5.

Välj pumpar som ska återcirkulera genom att trycka

AH

AJ på för att bläddra igenom: , eller

.

6.

Sätt på huvudluftventilen (CA). Använd systemets luftregulator (CD) för att långsamt öka lufttrycket till pumparna tills de börjar gå långsamt.

CA

CD

3.

Se till att återcirkulationsslangarna ligger i rätta fathållare.

7.

Stäng strypventilen på var och en av vätskeledningarna om pumparna går för snabbt.

30 3A0016L

8.

Kör pumparna tills materialet har uppnått önskad

temperatur. Se Värma vätska, sidan 31.

9.

Tryck på när önskad temperatur har uppnåtts.

10. Stäng huvudluftventilen (CA).

CA

11. Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD).

AC AD

Återcirkulera

Med värme

Återcirkulationsläget måste användas när materialet värms upp. Notera temperaturen högst upp på värmaren (vid utflödet eller återflöde till fathållaren).

När termometern och displayen når körtemperatur

är materialet klart att sprutas.

Värma vätska

Så här värms vätska jämnt i hela systemet:

1.

Cirkulera vätskan med cirka 3,8 l/min (1 gpm)

(10-20 cykler/min) för att höja fathållarens temperatur till 27-32 °C (80-90 °F).

2.

Minska cirkulationshastigheten till cirka 1 lpm

(0,25 gpm) (5 cykler/min) för att öka värmarens utloppstemperatur så att den matchar spruttemperaturen.

OBSERVERA:

Om vätskan cirkuleras för snabbt, utan att cirkulations- hastigheten minskas, kommer enbart fathållarens temperatur att öka. På samma sätt kommer enbart värmarutloppets temperatur att öka om vätskan cirkuleras för långsamt.

12. Se Sprutning, sidan 32.

OBSERVERA:

Om du låter cirkulera A-sidans pump med tryck på över

21 MPa (210 bar, 3 000 psi), kommer en rekommendation att avges och den gula ljusdioden på displayen tänds.

Det här är en påminnelse att välja sprutläge före prutning och att cirkulera med lägre tryck för att undvika onödigt pumpslitage.

Om du cirkulerar pumpen på A-sidan över 35,4 MPa

(354 bar, 5 200 psi) stänger ett larm av pumpen för att förhindra att material oavsiktligt sprutas medan cirkulationsläget fortfarande pågår.

OBSERVERA:

För att undvika att luft blandas in i vätskan ska materialet enbart röras om, återcirkuleras och värmas när det behövs.

3A0016L 31

Sprutning

Sprutning

3.

Justera pumpens luftregulator till 0,21 MPa (2,1 bar,

30 psi).

Använd handskar vid användande av spolningslösningsmedel och/eller om vätsketemperaturen överstiger 43 °C (110 °F).

OBSERVERA:

Efter första dagens sprutning ska

Tryckavlastningsprocedur, sidan 34 följas och sedan ska

halstätningarna på både pumparna och doseringsventilerna dras åt.

.

1.

Om värmare används, använd värmarkopplingsboxen för att slå på dem. Se anvisningar i Viscon

HP-handboken och avsnittet Värma vätska på sidan

31 för justering av värmartemperatur.

4.

Välj . Tryck på .

5.

Frigör avtryckarlåset och skjut med pistolen in i ett jordat metallkärl. Mata ut genom ett metallock med ett hål för att undvika stänk. Mata ut spolningslösningsmedel från blandningsslangen tills välblandad ytbehandling flödar från pistolen.

TI1950a

6.

Lås avtryckarspärren. Montera munstycke på pistolen.

TI1953a

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A ti21275a

.

2.

Stäng återcirkulationsventilen och blandningsrörets spolningsventil. Öppna blandningsrörsventilerna A

(blå) och B (grön).

TI1949a

7.

Ställ in tryckluftregulatorn (CD) till det spruttryck som krävs och spruta ytbehandlingen på en testskiva. Kontrollera hastighetssidan för att se att den läser av korrekt hastighet.

Hartscirkulation

Härdarcirkulation

Hartsventil

(blå)

Härdarventil

(grön)

Kontrollera även mätaren för att se till att blandningsrörets begränsningsjustering ligger inom

de optimala värdena. Se Satsutmatning eller

kontroll av blandningsförhållande, sidan 43 och

Justera strypning vid maskinutlopp B, sidan 33.

8.

Följ Spolning av blandningsrör på sidan 36 eller

Parkera vätskepumpstängerna på sidan sidan 38

när sprutningen är avslutad och innan brukstiden löper ut.

32

OBSERVERA:

Öppettiden eller användningstiden för blandat material minskar med ökad temperatur. Brukstiden i slangen

är mycket kortare än ytbehandlingens torktid.

3A0016L

Justera strypning vid maskinutlopp B

Justera strypskaftet på blandningsröret, eller på strypventilen om blandningsröret är fristående, för att optimera B-sidans doseringskontrollfönster. Målet är att skapa ett nästan konstant flöde på A-sidan och frekvent dosering eller nästan konstant flöde på B-sidan.

Strypskaft för blandningsrör

Justera strypning vid maskinutlopp B

• Det är normalt om markeringen rör sig längs diagrammet under sprutningen. Om justeringen

är alltför förskjuten kommer du att få ett larm.

Om hastigheten inte hålls kommer du att få larm R4B

eller R1B. Se Larmkoder och felsökning, sidan 75.

• Om markeringen svänger fram och tillbaka och du använder matningspumpar, kan matningstrycket vara för högt. Håll matningstrycket under 1,75 MPa

(17,5 bar, 250 psi). Högtryckspumpar får en tryckvåg som är dubbelt så hög som tryckmatningen enbart på uppåtslaget. Höga matningstryck kan orsaka trycksvängningar mellan A och B. Systemet kommer att kompensera, men svängningarna visas i diagramraden.

Hartsdosstorlek

Kombinerat flöde

1.

Håll in avtryckaren i minst 10 sekunder när materialet

är vid normal spruttemperatur och munstycket är monterat på sprutpistolen.

2.

Gå till skärmen för läge.blandningsförhållande.

Se Blandningsförhållandeläge, sidan 64.

Kontrollera stapeldiagrammet.

Stapeldiagrammet för förhållande visas när du trycker på . Denna skärm används för att visa hur korrekt sprutförhållandet är. Markeringen bör vara i de tre mittersta segmenten när strypningen justeras.

Stapeldiagrammet för strypjusteringar visas när man trycker på strypningen.

. Denna skärm används för att justera

• Vid maximalt vätskeflöde bör markeringen vara i mitten.

• Vid flöden som är lägre än maximalt vätskeflöde bör markeringen vara till höger.

• Markeringen bör aldrig vara till vänster.

• Konfigurera systemet vid maximalt vätskeflöde.

Vrid sedan strypningen medsols om diagramraden

är till höger och motsols om den är till vänster.

OBSERVERA: En pumpdoseringsstorlek, som visas uppe i vänstra hörnet, minimeras när strypningen är korrekt justerad. När strypningen väl är inställd för ett givet blandningsförhållande och material, bör den låsas på plats och inte röras mer.

3.

Tryck på för att gå till skärmen för strypjusteringar.

OBSERVERA:

• För fristående blandningsrör ställs maskinstrypningen in först. Stäng sedan det fristående blandningsrörets strypning tills det har ungefär samma inställning eller tills strypningsskärmen börjar röra sig åt vänster.

3A0016L 33

Tryckavlastningsprocedur

Tryckavlastningsprocedur

7.

Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att avlasta trycket i materialslangarna.

Följ Spolning av blandat material när du slutar

spruta eller mata ut och före rengöring, kontroll, reparation och transport av utrustningen.

Avlasta A- och B-vätsketryck

1.

Lås avtryckarspärren.

TI1953a

8.

Lås avtryckarspärren.

TI1949a

2.

Tryck på .

.

3.

Om vätskevärmare används, stäng av dem med hjälp av reglagen i värmarens styrbox eller värmarens kopplingsbox.

TI1949a

Avlasta pumpens vätsketryck och spola blandningsslangen

9.

Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och öppna sedan blandningsrörets lösningsmedelsspolningsventil (AK).

AK

AJ

Vätskevärmare B

Vätskevärmare A ti21275a

4.

Stäng av matningspumparna om de använts.

5.

Ta av sprutmunstycket och rengör det.

6.

Frigör avtryckarspärren.

AH

TI1950a

34 3A0016L

10. Öppna lösningsmedelspumpens luftkontrollventil

(CB). Använd lägsta möjliga tryck för att spola ut materialet ur slangen.

Tryckavlastningsprocedur

13. Stäng lösningsmedelspumpens luftkontrollventil

(CB).

14. Frigör avtryckarspärren.

15. Stäng lösningsmedelsspolningsventilen (AK) på blandningsröret.

CB

AK

11. Frigör avtryckarspärren.

16. Avlasta eventuellt resterande pistoltryck och lås avtryckarlåset.

TI1950a

12. Håll en av pistolens metalldelar stadigt mot ett metallkärl med stänkskydd påsatt, för att jorda den.

Håll in pistolens avtryckare för att spola blandat material ut ur ledningen med rent lösningsmedel.

TI1949a

3A0016L 35

Spolning av blandat material

Spolning av blandat material

.

4.

Öppna lösningsmedelspumpens luftventil (CB).

Dra ut och vrid lösningsmedelspumpens luftregulator

(CG) långsamt medsols för att öka lufttrycket.

Använd lägsta möjliga tryck.

Spolning av blandningsrör

Använd lösningsmedelspump

CG

CB

1.

Tryck på för att stänga av systemet.

Lås avtryckarspärren. Demontera sprutmunstycket.

TI1949a

4)!

TI1948a

2.

Se till att provtagningsventilerna (AE, AF) och blandningsrörsventilerna (AH, AJ) är stängda.

5.

Frigör avtryckarspärren och tryck av pistolen ned i ett jordat kärl. Använd ett kärllock med ett hål att mata ut genom. Täta kring hålet och pistolen med en trasa för att undvika återstänk. Var försiktig och håll fingrarna borta från pistolens framdel. Spola ut blandat material tills rent lösningsmedel matas ut.

AE

TI1950a

AF

AK

AJ

6.

Lås avtryckarspärren.

AH

TI1953a

TI1949a

3.

Öppna lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

36 3A0016L

Spolning av blandat material

7.

Stäng lösningsmedelspumpens luftventil (CB) och lösningsmedelsventilen (AK) på blandningsröret.

Håll in sprutpistolens avtryckare för att avlasta trycket.

9.

Lås avtryckarspärren.

AK

TI1949a

10. Montera isär sprutmunstycket och rengör det för hand med lösningsmedel. Sätt tillbaka det på pistolen.

8.

Följ Tryckavlastningsprocedur, sidan 34.

3A0016L 37

Parkera vätskepumpstängerna

Parkera vätskepumpstängerna

1.

Avlasta trycket. Se Tryckavlastningsprocedur, sidan 34.

5.

Stäng pumpluftventilen (CA) och tryckluftsmatningen för hela systemet.

CA

2.

Tryck på .

3.

Vrid återcirkulationsventilerna (AC, AD) motsols för att öppna dem. Var och en av pumparna kommer att köras genom återcirkulationen tills de når nedåtslag och kommer sedan att stanna.

CB

AC AD

4.

Stäng motsvarande cirkulationsventil när pumparnas blå lysdioder slocknat.

AC AD

38 3A0016L

Avstängning av hela systemet

Avstängning av hela systemet

Följ den här proceduren innan utrustningen repareras eller stängs av.

1.

Följ Spolning av blandat material, sidan 36.

Använd ett metallkärlslock med stänkskydd för att undvika stänk.

2.

Lås avtryckarspärren, stäng tryckluftregulatorn och stäng tryckluftkranen. Demontera sprutmunstycket.

TI1953a

TI1949a

4)!

TI1948a

3.

Avstängning för natten:

Följ Parkera vätskepumpstängerna på sidan 38.

• Sätt lock på utloppen för att hålla lösningsmedlet i ledningarna.

• Fyll packningsmuttrarna på pump A och B med halstätningsvätska (TSL);

3A0016L 39

Systemkontroll

Systemkontroll

Graco rekommenderar att följande test utförs dagligen.

Blandnings- och integrationstester

Använd testerna nedan för kontroll av korrekt blandning och integration.

Fjärilstest

Mata ut en 12,7 mm (1/2 tum) droppe material på folie vid lågt tryck, normal flödeshastighet och utan sprutmunstycket monterat, tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Vik folien över vätskan, vik sedan upp den och titta efter oblandat material (ser marmorerat ut).

Härdningstest

Spruta ett kontinuerligt mönster på en folie med normal tryckinställning, flöde och munstycksstorlek tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Tryck in och släpp avtryckaren med normal intervall för tillämpningen.

Överlappa inte och korsa inte sprutmönstret.

Kontrollera härdning vid de olika tidsintervaller som anges på materialinformationsbladet. Kontrollera t.ex. om det torkat genom att dra fingret längs hela mönstrets längd vid angiven tid på databladet.

OBSERVERA:

Platser som tar längre tid att torka visar på otillräcklig integration.

Utseendetest

Spruta material på metallsubstrat. Titta efter variationer i färg, lyster och textur som kan tyda på felkatalyserat material.

Pump- och doseringstest

Det här testet kontrollerar följande fyra punkter och bör utföras varje gång ett nytt arbete påbörjas samt om problem misstänks.

• Kontrollerar att pumparna som installerats matchar de pumpar som valts på skärmen för inställningar, genom att låta exakt 750 ml av vardera material rinna ut.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpinloppsventilen genom att stanna på nedåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpkolvventilen och tätningarna genom att stanna på uppåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av doseringsventilerna håller vätska och att det inte finns några yttre läckor mellan pumpen och doseringsventilen.

• Kontrollerar att återcirkulationsventilerna (AC, AD)

är stängda och inte läcker.

• Detta prov kalibrerar blandningsförhållandet efter vikt om blandningsförhållandeläge vikt är valt.

I det här testet matas 750 ml komponent A och sedan

750 ml komponent B ut. Mata ut i separata koppar så att vätskan kan återföras till tankarna.

OBSERVERA:

Under var och en av utmatningarna kommer flödet att stoppas en gång för att stanna uppåtslaget och en gång för att stanna nedåtslaget, varefter utmatningen kommer att slutföras. Stäng inte provtagningsventilen förrän det tredje flödet stannar och den blå pumplampan (DK) slocknar.

1.

Gå till Testskärmar (se sidan 64).

40 3A0016L

2.

Välj för att köra pumptest.

Systemkontroll b.

Sätt ett rent 1-literskärl under provtagningskran A

(AE).

Endera volymer eller vikter kan mätas om blandningförhållandeläge volym är valt.

Välj detta med . representerar volym, vilket är standard för XM-system.

3.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 0,35 MPa

(3,5 bar, 50 psi).

CA CD c.

Tryck på . Lysdioden för pump A (DK) tänds.

d.

Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera den till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lampan för pump A (DK) släcks och lampan för pump B

(DK) tänds.

5.

Stäng provtagningsventil A (AE).

6.

Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Sätt ett rent 1-literskärl (1 000 cc) under provtagningsventil B (AF).

.

4.

Utmatning av vätska A: a.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och båda provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AE

AD

AF

AH

3A0016L

AJ b.

Öppna och justera provtagningsventil B sakta till

önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lysdioden för pump B (DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

41

Systemkontroll

.

7.

Jämför vätskemängden i behållarna; de bör båda två innehålla 750 ml (25,3 fl. oz.). Gör om testet om de

inte gör det. Om problemet kvarstår, se Larmkoder

och felsökning på sidan 75

Bekräfta pump- och doseringstest

Skärmen för bekräftelse av pumptest visas när pumptestet slutförts utan fel. Beroende på blandningsförhållandeläge och provningsfunktion kan informationen på bilderna variera. Variationerna beskrivs

i bilaga A, Testbilder (sidan 64). Informationen där gäller

för blandningsförhållandeläge volym och den testvolym som är standard för XM-system. Den här skärmen visar målvolymen för material som matats ut till var och en av bägarna från var och en av doseringspumparna.

Ange de två volymerna för att avgöra om systemet håller blandningsförhållandet och för att testresultaten ska skrivas in i de nedladdningsbara USB-loggfilerna.

8.

Återför vätskan som använts i testet till respektive behållare.

42 3A0016L

Systemkontroll

Satsutmatning eller kontroll av blandningsförhållande

Det här testet matar ut en beräknad volym av var och en av vätskorna baserat på förhållande. De två vätskorna tillsammans motsvarar den valda satsstorleken.

Följ den här proceduren för att mata ut en sats

(till en behållare) för finjustering eller för att kontrollera en förhållandeinställning (använd separata behållare för vätska A och B).

Mata ut i en behållare med graderingar som inte

överstiger 5 % av var och en av komponenterna. Använd en våg för bästa precision om förhållandet är känt i vikt.

1.

Gå in på Testbilder (sidan 64).

.

5.

Stäng återcirkulationsventilerna (AD, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AE

AH

AD

AF

AJ

6.

Ställ en ren behållare under provtagningsventil A

(AE).

2.

Välj för att köra satsutmatningstest.

3.

Justera utmatade mängder från 500 ml till 2 000 ml

(i steg om 250 ml) genom att trycka på för att

öppna rullgardinsmenyn. Tryck sedan på

för att välja önskat värde. Tryck på välja värdet.

och

för att

4.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 0,35 MPa

(3,5 bar, 50 psi).

CA

CD

7.

Tryck på . Lysdioden för pump A tänds.

8.

Mata ut vätska A. Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts. Lampan för pump A (DK) släcks och lampan för pump B (DK) tänds.

9.

Stäng provtagningsventil A (AE).

3A0016L 43

Systemkontroll

10. Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Satsutmatning: Flytta behållaren under provtagningsventil B (AF).

Kontroll av blandningsförhållande: Placera en ren behållare under provtagningsventil B (AF).

Nedströms ventilläckagetest

Det här testet bekräftar eller söker läckor i komponenter som befinner sig nedströms från doseringsventilerna.

Använd det här testet för att upptäcka stängda eller utslitna ventiler och för att upptäcka läckor i cirkulationsventiler som monterats på ett fristående blandningsrör.

b.

Öppna provtagningsventil B (AF) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts. Lysdioden för pump B (DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

11. Satsutmatning: Rör om materialet tills det är blandat.

Kontroll av blandningsförhållande : jämför volymerna av A och B.

Bekräftelse av satsutmatningstest

Skärmen för bekräftelse av satsutmatningstest visas när satsutmatningstestet slutförts utan fel. Den här skärmen visar det valda förhållandet mellan doserpumparna och volymen material som matats ut från var och en av doserpumparna.

Den grå färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av doserpump A och den svarta färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av pump B.

Ange volymen för vart och ett av proven i rutorna för A och B. Systemet beräknar blandningsförhållandet och bockar i rutan om det ligger inom toleransen.

Testresultatet skrivs också in i USB-loggen.

1.

Stäng båda blandningsrörsventilerna nedströms från doseringsventilerna.

2.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD).

3.

Gå till testläge på skärmen kör (flödeskontroll).

Se Testskärmar, på sidan 64. Välj

nedströms ventilläckagetest.

för att köra

4.

Välj .

Tryck på . Se till att doseringsventilerna (AA, AB) är öppna genom att kontrollera att blå lysdioder lyser för båda doseringsventilerna.

5.

Om testet lyckas kommer båda pumparna att stanna mot ventilerna nedströms när doseringsventilerna

(AA, AB) är öppna. Om någon rörelse upptäcks hos pumparna efter att de stannat, kommer ett larm, som visar på vilken sida läckan finns, att avges.

44 3A0016L

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

Tömning och spolning av hela systemet

(ny spruta eller slutfört arbete)

Förfarande

1.

Följ Luftning, sidan 27 and Spolning av blandat

material, sidan 36 efter behov. Lås avtryckarspärren.

Vrid huvudpumpens luftregulator (CD) motsols helt och hållet för att stänga av den.

CD

OBSERVERA:

• Om systemet har värmare och uppvärmd slang, ska de stängas av och tillåtas svalna före spolningen.

Sätt inte på värmaren förrän vätskeledningarna är tomma på lösningsmedel.

• Täck över vätskebehållaren och använd lägsta möjliga tryck vid renspolningen för att undvika stänk.

• Renspola med högre flöde under längre tid före kulörbyte och innan enheten ställs undan.

För spolning av enbart blandningsröret, se Spolning

av blandat material på sidan 36.

Föreskrifter

Spola nya system om ytbehandlingsmaterial skulle kontamineras av 10 W olja.

Spola systemet när någon av följande situationer föreligger. Spolning kommer att hjälpa till att förhindra att material stoppar upp ledningen mellan fathållare och pumpinlopp.

• varje gång sprutan kommer att förbli oanvänd under mer än en vecka

• om material som används kommer att sätta sig

• vid användning av tixotropiska hartser som kräver omrörning.

2.

Flytta cirkulationsreturledningar till separata vätskebehållare för att pumpa ut kvarvarande vätska ur systemet.

3.

Öka huvudpumpens luftregulators (CD) tryck till

138 kPa (1,38 bar, 20 psi).

4.

Välj . Tryck på

OBSERVERA:

Ställ in på

Tryck på eller

och

.

om pumparna körs separat.

efter behov för att rengöra.

OBSERVERA:

Öka trycket med steg om 69 kPa (0,7 bar, 10 psi) om sprutan inte startar med statiskt tryck. Överskrid inte

241 kPa (2,4 bar, 35 psi), för att undvika stänk.

3A0016L 45

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller slutfört arbete)

5.

Öppna återcirkulationsventilerna (AC, AD) för respektive pumps utmatningssida. Kör pumparna tills tankarna A och B tömts. Spara materialet i separata, rena behållare.

9.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD) och öppna blandningsrörsventilerna (AH, AJ). Mata in rent lösningsmedel genom blandningsrörsventilerna och ut genom pistolen.

AD

AF

AC

AD

AC

AE

AH

AJ

OBSERVERA:

Det är normalt att få kavitations- eller pumprusningslarm vid flödning och spolning av pumparna. Återställ larmen

och tryck på igen om det behövs. De här larmen förhindrar för höga pumphastigheter som kan skada pumpens tätningar.

6.

7.

8.

Torka tankarna rena och häll lösningsmedel i dem.

Flytta cirkulationsledningarna till avfallsbehållare.

Upprepa steg 4 för att spola vardera sidan tills rent

lösningsmedel rinner ur återcirkulationsslangen.

Tryck på . Flytta tillbaka

återcirkulationsslangarna till tankarna. Fortsätt

återcirkulationen till systemet är ordentligt renspolat.

10. Stäng blandningsrörsventilerna (AH, AJ).

11. Öppna provtagningsventilerna (AE, AF) sakta för att spola lösningsmedel genom dem tills de är rena.

Stäng provtagningsventilerna. Tryck på .

12. Följ Parkera vätskepumpstängerna, sidan 38.

13. Ta bort pumpens vätskefilter om sådana monterats och lägg dem i blöt i lösningsmedel. Rengör och sätt tillbaka filterlocket. Rengör filtrets o-ring och lägg på tork. Lämna inte o-ringarna i lösningsmedlet.

14. Stäng huvudluftventilen (E).

OBSERVERA:

Fyll tätmuttrarna på pump A och B med TSL. Lämna också alltid någon typ av vätska, t.ex. lösningsmedel eller olja, i systemet för att förhindra avlagring av flagor. De här avlagringarna kan senare lossa. Använd inte vatten.

46 3A0016L

Nerladdning av data från USB

Nerladdning av data från USB

Anslut inte USB-enheten i explosiva miljöer.

USB-loggar

Sprutloggen registrerar data var 60:e sekund som standard. Vid prutning 8 timmar per dag, 7 dagar i veckan kommer data att registreras med 60 sekunders intervaller i cirka 32 dagar. För ändring av standard, se

Nerladdningsinställningar, sidan 47. Denna logg kan

innehålla upp till 18 000 rader data.

Blandningsförhållandelogg 1

(Standardlogg för nerladdning.)

I blandningsförhållandeloggen registreras datum, klockslag, jobbnummer, målförhållande, satsvolym och typ av blandningsförhållande (volym/vikt) när systemet är i sprutningsläge.

Sprutlogg 2

Sprutloggen registrerar nyckeldata medan systemet är i sprutläge. Den registrerar temperatur, tryck, flöde, totala satser, hastigheter, strypjusteringar, larmkoder och kommandon för A och B.

OBSERVERA: Nya data kommer automatiskt att skriva

över gamla data när blandningsförhållande- eller sprutloggen är full.

OBSERVERA: Efter att data från sprutloggen laddats ner finns de kvar i USB-modulen tills de skrivs över.

Händelselogg 3

I händelseloggen registreras alla larmkoder som skapas under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas. Denna logg kan innehålla upp till

39000 rader data.

Datalogg 4

Dataloggen registrerar alla data (var 120:e sekund) som uppstår under sprutläge under en tvåårsperiod. Den bör användas för felsökning och kan inte raderas. Denna logg kan innehålla upp till 43000 rader data.

Registreringsperioden på 120 sekunder kan inte justeras.

Nerladdningsinställningar

Gå till skärmen Systeminställningar. Ändra antalet timmar registrerade data som ska laddas ner (standard är

768 timmar) genom att trycka på och för att gå till . Tryck på för att göra fältet valbart.

Tryck på för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på

för att spara den nya siffran. Följ samma procedur för att ändra hur ofta data ska registreras (standard är

60 sekunder). Lämna skärmen Systeminställningar.

Nedladdningsrutin

Avlägsna sprutan från brandfarlig miljö eller avlägsna brandfaran innan USB-flashminnet sätts i, laddas ner eller tas ut.

1.

För in USB-flashminnet i USB-porten (DR). Använd av Graco rekommenderade USB-flashminnen.

Se Rekommenderade USB-flashminnen, sidan 70.

OBSERVERA:

Om USB-flashminnet sätts i medan sprutan är igång kommer sprutningen att stoppas.

2.

Skärmen USB-nerladdning visas automatiskt och den valda loggen/loggarna laddas ner automatiskt.

USB-symbolen blinkar för att visa att nerladdning pågår.

3A0016L 47

Nerladdning av data från USB

OBSERVERA:

För att avbryta nerladdningen, tryck på medan den pågår. Vänta tills USB-ikonen slutar blinka och ta sedan ut USB-flashminnet.

3.

USB-ikonen slutar blinka när nerladdningen är slutförd. Rutan här nedanför visar att nerladdningen lyckades

, vilket anger

4.

Ta ut USB-flashminnet från USB-porten (DR).

Lämna aldrig kvar USB-flashminnet i USB-porten

(DR).

7.

Öppna Graco-mappen.

8.

Öppna sprutningsmappen. Om data från mer än ett system laddas ner, kommer det att finnas fler än en sprutningsmapp. Varje sprutningsmapp är märkt med motsvarande USB-serienummer.

9.

Öppna DOWNLOAD-mappen.

10. Öppna mappen som är märkt med det högsta numret. Det högsta numret indikerar den data som laddades ner senast.

11. Öppna loggfilen. Loggfiler öppnas i Microsoft

®

Excel

®

som förval. De kan emellertid även öppnas i vilken textredigerare som helst eller i Microsoft

®

Word.

OBSERVERA:

Alla USB-loggar sparas i formatet Unicode (UTF-16). Välj

Unicode-kodning om loggfilen öppnas i Microsoft Word.

5.

Anslut ett USB-minne till USB-porten på datorn.

6.

USB-minnets fönster öppnas automatiskt. Öppnas inte USB-minnet automatiskt kan du öppna den via utforskaren i Windows

®

.

48 3A0016L

Underhåll

Underhåll

Filter

Kontrollera, rengör och byt (om det behövs) följande filter

en gång i veckan. Se till att följa Spolning av blandat

material, sidan 36, före filterunderhåll.

• För båda pumpfiltren; se handbok 311762 för anvisningar.

• För blandningsrörets huvudluftinloppsfilter; se handbok 313289, avsnittet Byt ut luftfilterinsats, för anvisningar.

• För luftregulatorfilter (5 mikrometer) på luftreglageenheten; se handbok 313289, avsnittet

Byt luftfilterinsats, för anvisningar.

• För B-sidans blandningsrörssil (när det behövs); se handbok 312749.

Tätningar

Kontrollera och dra åt halstätningarna på båda pumparna och doseringsventilerna en gång i veckan. Se till att följa

Spolning av blandat material, sidan 36, innan

tätningarna dras åt.

Rengöringsprocedur

1.

Se till att all utrustning är jordad. Se Jordning, sidan 11.

2.

Se till att området där sprutan ska rengöras är välventilerat och avlägsna alla källor till antändning.

3.

Slå av alla värmare och låt utrustningen svalna.

4.

Spola ut blandat material. Se Spolning av blandat

material, sidan 36.

5.

Avlasta trycket. Se Tryckavlastningsprocedur, sidan 34.

6.

Stäng av sprutan och slå av all ström.

Se Avstängning av hela systemet, sidan 39.

7.

Rengör enbart yttre ytor med en trasa doppad i lösningsmedel som är kompatibelt med sprutmaterialet och de ytor som rengörs.

8.

Låt lösningsmedlet hinna torka innan sprutan används igen.

3A0016L 49

Felsökning

Felsökning

Guide för XM-förberedelser och felsökning

Följande installationsinformation ser till att systemet installeras ordentligt. Se handboken för XM-reservdelar för felsökning och reparationsanvisningar.

Jordning

• Jorda systemet till en god jordpunkt.

• Se till att den ingående strömmen är jordad.

Tryckluftmatning

• Använd en luftslang med en innerdiameter på minst

19 mm (3/4 tum) och som inte är längre 15 m (50 fot).

• Se till att den första mätaren (matning) håller sig över

0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) under sprutning.

• Se till att pumpens spruttryckregulator är inställd på minst 24 kPa (2,4 bar, 35 psi) för sprutning.

• Se till att luftfiltret med solenoid/regulatorn bakom luftpanelen är inställd på minst 56-60 kPa (5,6-6 bar,

80-85 psi).

• Kontrollera att luftfilterelementet i luftfiltret/regulatorn med solenoid bakom luftpanelen är rent.

Kalibrering

• Justera B-sidans vätskestrypning så att diagramraden för kalibreringens medelvärde håller sig från mitten till höger. Detta innebär att B-doseringsventilen är öppen

25 till 75 % av tiden.

• Se till att tätmuttrarna till doseringsventilnålen inte är för hårt åtdragna. De bör vara tätslutande när det inte är något vätsketryck på ventilen.

• Om matningspumpar används ska inte mer än 1,7 MPa

(17 bar, 250 psi) användas. Överflödigt tryck tillsätter den dubbla mängden tryck enbart på uppåtslaget för

XM-mätarpumpen.

Isbildning i motor

I luftmotorer ansamlas is i utloppsventilen och dämparen under varma och fuktiga förhållanden eller vid kalla omgivningsförhållanden. Det kan orsaka tryckförlust eller göra att motorn fastnar.

• Vätsketrycket B bör alltid vara 15 till 30 % högre än trycket ”A”.

• En större tryckskillnad tyder på isbildning i motor ”A”.

• En mindre eller negativ tryckskillnad tyder på isbildning i motor ”B”.

• Se till att NXT-motorns avisningsventiler är öppna så att varm luft flödar över isen.

• För att det inre luftmunstycket ska hållas igång ska motorn lämnas aktiv när sprutning inte pågår. Lämna motorn aktiv i sprutningsläge eller manuellt läge för att hålla luftmunstycket igång.

Strypningar eller förlorat tryck

• Använd alltid filternät i XM-pumpens underdel.

Filterpumpar levereras med filter med maskstorlek 60.

Insatser med maskstorlek 30 levereras också som tillval.

• Använd alltid ett pistolfilter. Maskstorlek 60 finns i pistolen. Kontrollera att den statiska blandaren är ren.

• Tidiga blandningsrör (2009) hade filter med maskstorlek

40 på B-sidan. Filtret kan sättas igen med material som har fyllt B-sidans vätskor.

50 3A0016L

Applikationer för fristående blandningsrör

Se till att den fristående utloppssatsen för blandningsrör

är monterad. Se handboken för XM-reservdelar.

Satsen innehåller utloppskontrollventiler som isolerar pumptrycksgivarna från utloppsslangarna och innehåller en strypventil för maskinutloppet på B-sidan.

OBSERVERA: På tidiga fristående blandningsrörmaskiner medföljde inte B-strypventilen från fabriken.

• Se till att slangstorlekarna för A- och B-utlopp är volymbalanserade så att de ligger nära blandningsförhållandet. Obalanserade slangstorlekar kan orsaka klumpar, som inte stämmer med förhållandet, i blandningsröret under tryck- och/eller flödesöverföringar. Se handboken för

XM-blandningsrörsatser.

Felsökning

• Om ett minimum av integrations- och blandningsslangar används, se då till att "Snabbdosering" har valts på skärmen för inställningar.

Programvaruversion

• Se till att alla moduler i systemet använder samma sorts programvara. Olika programvaruversioner är kanske inte kompatibla.

• Den senaste programvaruversionen för varje system finns på den tekniska supporten på www.graco.com.

LED-diagnostikinformation

Följande lysdiodsignaler, diagnoser och lösningar är samma för displaymodulen, vätskereglagemodulen och

USB-modulen. Lysdioderna sitter bredvid modulens strömkabel.

Lösning Modulstatus-LED-signal

Grön tänd

Gul

Fast rött ljus

Diagnos

Systemet sätts på och strömtillförselspänningen är högre

än 11 VDC.

Intern kommunikation pågår

Hårdvarufel

-

Röd, blinkar snabbt

Röd, blinkar långsamt

Laddar upp programvara

Pollettfel

-

Byt ut displaymodulen, vätskereglagemodulen eller

USB-modulen.

-

Ta bort polletten och ladda upp programvarupolletten igen.

3A0016L 51

Tillbehör och satser

Tillbehör och satser

Alla tillbehör och satser är inte godkända för användning i riskområden. Se separata handböcker för tillbehör och satser för information om godkännanden.

75-liters fathållarsats (20 gallon), 255963

En komplett 75-liters (20 gallon) fathållare med dubbla väggar. Mer information finns i handbok 312747.

5:1 inmatningspumpsats, 256276

För att mata in trögflytande material från en 75-liters

(20 gallon) fathållare till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Fathållarvärmarsats (240 V), 256257

För uppvärmning av vätska i 75-liters (20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok 312747.

Sats med 26-liters fathållare (7-gallon) och fäste,

256260 (grön)

24N011 (blå)

En 26 l (7 gallon) fathållare och monteringsfäste.

Monteras på sidan eller baksidan av XM-sprutan.

Mer information finns i handbok 406699.

Universell vätskeinloppssats för fathållare,

256170

För att ansluta vilken som helst av de fyra underdelsmodellerna som medföljer XM-sprutor till en 75-liters (20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok 312747.

Universell fathållarmonteringssats, 256259

För att montera en 75-liters (20 gallon) fathållare på sidan eller baksidan av en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312747.

2:1-fatmatningssats, 256232

En T2 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och matning av trögflytande material från ett 208 l (55 gallon) fat till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Twistork

®

omrörarsats, 256274

För att blanda trögflytande material i en 75-liters

(20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok

312769.

5:1-fatmatningssats, 256255

En inmatningssats för 5:1-pumpar och en Twistork omrörarsats för blandning och matning av trögflytande material från ett 208 liters (55 gallon) fat till en XM-spruta.

Mer information finns i handbok 312769.

T2 matningspumpsats, 256275

För att mata in trögflytande material från en 75-liters

(20 gallon) fathållare till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Uppvärmningscirkulationssats för fathållare/slang, 256273

För cirkulation av uppvärmt vatten genom en 75,71-liters

(20 gallon) fathållare, värmarslang och Viscon

HP-värmare. Mer information finns i handbok 313259.

52 3A0016L

Avfuktarsats, 256512

För användning med 75-liters (20 gallon) fathållare.

Mer information finns i handbok 406739.

Tillbehör och satser

10:1-fatmatningssats, 256433

För matning av mycket trögflytande material från ett

208-liters (55 gallon) fat till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Sats med svängbara hjul, 256262

För montering av svängbara hjul på XM-sprutram.

Mer information finns i handbok 406690.

Stängnings-/backventilsats, 255278

För utbyte av avstängnings- eller kontrollventil.

Mer information finns i handbok 313343.

Slanghållarsats, 256263

För montering på sidan, framsidan eller baksidan av

XM-sprutramar. Mer information finns i handbok 406691.

Generatoromvandlingssats, 256991

För att omvandla XM-sprutans elförsörjning från vägguttag till egensäker generator. Mer information finns i handbok 313293.

Sats med nedre sil och ventil, 256653

För att sila material från en inmatningspump till en

XM-sprutas vätskeinlopp. Mer information finns i handbok 312770.

Blandningsrörssats, 255684

Mer information finns i handbok 312749.

Eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang,

256876

För bevakning och kontroll av vätsketemperatur i uppvärmda slangar med lågspännning. Mer information finns i handbok 313258.

Fristående blandningsrörs- och vagnsats,

256980

För att ändra till en fristående blandningsrörssats med skydd. Mer information finns i handbok 312749.

Strypventilsats, 24F284

För doseringsutlopp B på fristående blandningsrörmaskiner.

Används för att konvertera tidiga XM-maskiner utan ventil på utlopp B.

Sats med 35 MPa (350 bar, 5 000 psi) tvåkomponents uppvärmd huvudslang

Sats med elektrisk uppvärmd slang för att lägga till ytterligare avsnitt.

Del

248907

248908

Beskrivning

Sats för uppvärmd slang; 1/4 tum innerdiameter x 3/8 tum innerdiameter;

15,2 m (50 fot)

Sats för uppvärmd slang; 3/8 tum innerdiameter x 3/8 tum innerdiameter;

15,2 m (50 fot)

Skruvnyckel för vätskebägare i Xtreme pump, 15T258

Skruvnyckel för filter i Xtreme-pump,

16G819

Skruvnyckel för strypventil, 126786

För justering av strypventil. Se sidan 33.

3A0016L 53

Bilaga A

Bilaga A

Användargränssnittets display

Användargränssnittsdisplayen är indelad i tre huvudsakliga funktioner: Inställning, kommandon och automatik.

Inställningsbilder (förklaringar till höger)

Med inställningsfunktionerna kan användaren:

• Växla mellan blandningsförhållande efter volym eller vikt

• Ange önskat blandningsförhållande efter volym eller vikt

• Ange viktförhållande och tolerans för förhållandekontroller

• Konfigurera systeminställningar

• Ställa in brukstidsparametrar

• Aktivera/avaktivera funktioner, displayer och displaykomponenter

• Ställa in vilka USB-loggar som ska laddas ner

• Schemalägga underhållsparametrar för larm och rekommendationer

• Ställa in tryck och temperaturgränser.

• Ange nivåer för ”fyll på” och ”full” för tanken

OBSERVERA:

Vissa inställningsfunktioner måste vara aktiverade på skärmarna för aktivering av inställning innan användare

kan ändra eller ställa in konfigureringar. Se Aktivering av

inställningsskärmar, sidan 59 för instruktioner.

Operatörskommandobilder (förklaringar till vänster eller borttagna)

Använd bilderna för att:

• köra pumparna, inklusive renspolnings-, cirkulations- och luftningsprocedurer

• parkera doserpumparna så att pumpstängerna

är nere när de inte används

• blanda och spruta

• se blandningsförhållande

• köra pumptester/kalibrera viktfunktionen

• köra satsutmatningsförhållandetester

• köra ventilläckagetester

• se total utmatning

• se larm

• diagnostisera larm

• rensning av larm

Bilder som visas automatiskt

Bilderna visas när

• Brukstidsklockan larmar när material är på väg att härda i systemet.

• ladda ner USB-loggar.

Ändra en inställning

Alla inställningar ändras på samma sätt:

1.

Gå till önskad bild. Se

Operatörskommandoskärmar eller

Inställningsskärmar.

2.

Gå till alternativet som du vill ändra med pilknapparna när du fått fram önskad bild.

3.

Tryck på Enter för att gå in i redigeringsläge.

4.

Använd pilknapparna för att ändra val eller värde.

5.

Tryck på Enter igen för att spara eller på avbryta ändringen.

för att

54 3A0016L

Inställningsskärmar

Inställningsskärmarna är indelade i fem huvudgrupper: Start, gränsvärden, underhåll, aktivering och system.

Följande bild visar flödet för skärmarna för inställningslägen med början på startsidan.

Bilaga A

3A0016L 55

Bilaga A

Startinställningsskrämar

(nyckelbrytaren på)

Startsida

Programvaruversion

.

Startsidan är den första skärmen som visas i inställningsläge. Den visar aktuellt pumpblandningsförhållande och på den kan användaren

ändra blandningsförhållandet samt gå till följande skärmar: systeminställningar, aktivera/inaktivera funktioner, inställning av underhåll och gränsvärden.

Se följande tabell för mer information.

Symbol Funktion

Ökning eller minskning av blandningsförhållandet. Tryck på och

för att ändra blandningsförhållandet.

Välj för att gå till skärmarna för systeminställning.

Välj för att gå till skärmarna för att aktivera/inaktivera alternativskärmarna.

Välj för att gå till skärmarna för inställning av underhåll.

Välj för att gå till skärmarna för inställning av tryck- och temperaturgränser.

Den här skärmen visar systemkomponenternas version och artikelnummer. Se följande tabell för detaljinformation. Tryck på på inställningsskärmens startsida för att komma till den här skärmen.

Symbol Funktion

Visa modulversion (Vs) och artikelnummer

Modulversion (Vs) och artikelnummer för avancerad vätskestyrningsmodul

USB-version (Vs) och artikelnummer

USB-konfiguration (Vc) och artikelnummer

56 3A0016L

Bilaga A

Skärmar för systeminställning

Med systeminställning kan användare konfigurera systeminställningar för vätskereglage och operatörstyrning. Se följande tabell för detaljinformation.

OBSERVERA:

Vissa systeminställningar måste vara aktiverade på skärmarna för aktivering av inställning innan användare

kan ändra eller ställa in konfigureringar. Se Aktivering av

inställningsskärmar, sidan 59 för instruktioner.

Symbol Funktion

Inställning av antal minuter innan blandat material kommer att härda i slangen.

Återställs efter att materialvolymen som ställts in av användaren har passerat genom slangen.

Visar total slangvolym. Visas alltid i enheten cc.

Inställning av slanglängd efter blandningsrör. Används för att visa total slangvolym.

Ställ in kalenderdatum och format.

Inställning av tid.

Ställ in USB-språk.

Brukstid/slanglängd

På den här skärmen kan användaren ställa in brukstidstimern och längd för var och en av slangarna med blandat material som är specifika för systemet.

Total volym blandat material beräknas sedan och visas på sidan. Brukstiden visas i övre högra hörnet.

När vätskeflödet stannar, räknas brukstiden ner i steg om en minut. Timern återställs automatiskt när den beräknade volymen blandad vätska har matats ut.

Datum/tid/enhet

Ställ in dag, tid och enheter som ska visas på var och en av skärmarna. Valt språk används i USB-loggarna.

Följande USB-språk stöds: Engelska, franska, tyska, spanska, ryska, italienska, kinesiska, japanska, koreanska, norska och polska.

Inställning av måttenheter som önskas för displayen, som t.ex. vätska och temperatur.

Inställning av sprutnummer om mer

än en spruta används.

Ställ in hur ofta data ska registreras i USB-loggar för blandningsförhållande och sprutning.

Ställ in antal timmar registrerade data att ladda ned till USB-minnet.

Ange doserpumparnas storlek för A- och

B-sida.

Volymförhållandereferens

Viktförhållandereferens

Blandningsförhållandetolerans

3A0016L 57

Bilaga A

Systemnummer och USB-inställningar

På den här skärmen kan användare ställa in sprutnummer om mer än en spruta används. Här kan användare också konfigurera antal timmar som ska laddas ner till externt USB-flashminne och hur ofta

data ska registreras. Se Systeminställning (frivilligt), sidan 24 för instruktioner.

Blandningsförhållandetest

Pumpkonfiguration

Användare kan ändra pumpstorleken som är specifik

för systemet om pumpboxen väljs i Aktivera

inställningarna 1, sidan 59.

OBSERVERA

Om inställningen av pumpstorlek ändras, kan det få systemet att spruta med fel blandningsförhållande.

Inställning av pumpstorlekar

För att ändra pumpstorlek, tryck på och för att välja fält. Tryck på

Tryck på

Tryck på

och

för att öppna rullgardinsmenyn.

för att välja önskad pumpstorlek.

igen för att spara ändringen.

Ställ in blandningsförhållandet efter vikt (mittensiffran) och blandningsförhållandetolerans (undre siffran) i läge

Blandningsförhållande efter volym. Värdena avgör om förhållandetestet godkänns. Förhållandet efter volym

(övre siffran) visas man kan inte ändras på denna skärm.

Se skärmen Startsida på sidan 56 för att ändra förhållande efter volym.

Ställ in blandningsförhållandet efter vikttolerans (undre siffran) i läge Blandningsförhållande efter vikt.

Förhållandet efter vikt (övre siffran) visas man kan inte ändras på denna skärm. Se skärmen Startsida på sidan 56 för att ändra förhållande efter vikt.

58 3A0016L

Bilaga A

Aktivering av inställningsskärmar

Med aktivering av inställningar kan användare aktivera och avaktivera funktioner, skärmar och USB-nerladdning av loggfiler. Markerade rutor anger aktiverad funktion, skärm eller loggfil. Se följande tabell för detaljinformation.

För att aktivera och avaktivera funktioner, skärmar och

USB-loggfiler, tryck på på startsidan för inställningsskärmen. När du är på skärmen för aktivering av inställningar, tryck på och för att bläddra genom var och en av de underordnade skärmarna. Tryck på och för att bläddra igenom fälten på de underordnade skärmarna och tryck på för att aktivera eller avaktivera dem. Tryck på för att gå tillbaka till startsidan för inställningsskärmen.

Symbol Funktion

Nerladdningsfunktion för USB-data.

Avaktivera den här funktionen för att hindra operatörer från att ändra

USB-inställningar.

OBSERVERA: Valda USB-loggar kommer att laddas ner även om den här funktionen är avaktiverad.

Aktivering eller avaktivering av totalsummeskärmar.

Aktivering eller avaktivering av funktionen återställning av totalsummering av satser.

Visa öppettidstimern på alla sidor.

Aktivering eller avaktivering av sidan för förberedelse av öppettidstimern.

Visa flödeshastigheter på körskärmarna

Symbol Funktion

Aktivering eller avaktivering av skärmen för inställning av doseringsventilunderhåll.

Aktivering eller avaktivering av skärmen för inställning av luftintagsfilterunderhåll.

Aktivering eller avaktivering av skärmar för gränser (tryck och temperatur).

Snabbdoseringsfunktion. Aktivera funktionen för att minimera B-sidans doseringsstorlek och öka doseringshastigheten. Se tabellen nedan.

Använd denna funktion med kort integrationsslang. Systemet kommer att försöka hålla doseringsstorlekarna under den rekommenderade nivån.

Visa tid på alla skärmar.

Aktivering eller avaktivering av nerladdning av USB-loggfiler (1-3).

Välj systemblandningsförhållande efter volym eller efter vikt . Endast en av funktionerna i taget kan aktiveras.

Snabbdoseringsfunktion

Snabbdosering på av

Rekommendation

QTAE Larm QDAE

20 ml

35 ml

30 ml

45 ml

Aktivera inställningarna 1

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

Visa tryck för A och B på körskärmarna.

Visa temperatur för A och B på körskärmarna.

Aktivering eller avaktivering av möjligheten att ändra pumpstorlek på skärmarna för systeminställningar.

Aktivering eller avaktivering av skärmen för blandningsförhållande. Om skärmen för blandningsförhållande är aktiverad kommer den att visas automatiskt efter att sprutan körts i 10 sekunder.

Aktivering eller avaktivering av skärmar för inställning av pumpunderhåll.

3A0016L 59

Bilaga A

Aktivera inställningarna 2

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

Aktivera inställningarna bild 3

(Visas med standardinställningar från fabriken.)

OBSERVERA: Maskinen levereras inställd i läge volym.

Skärmar för underhållsinställning

På skärm ett för underhållsinställning kan användare ställa in underhållsbörvärdemängder för pumpar och doseringsventiler. På skärm två för underhållsinställning kan användare ställa in det antal dagar som ska gå mellan byte av huvudluftinloppsfiltret innan en rekommendationspåminnelse utlöses.

Siffran som visas under vart och ett av de valbara fälten anger mängden material som matats ut och räknar fram till det börvärde då underhåll krävs.

Symbol Funktion

Inställning av mängd material som ska ha gått genom pumpen före en underhållsvarning utlöses.

Inställning av mängd material som ska ha gått genom doseringsvalvet före en underhållsvarning utlöses.

Inställning av antal dagar efter att huvudluftinloppsfiltret bytts ut innan en rekommendationspåminnelse avges.

Inställning av underhåll 1

Inställning av underhåll 2

60 3A0016L

Skärmar för inställning av användargränser

För inställning av tryck- och temperaturgränser för båda doserpumparna, inklusive gränser som ska utlösa rekommendationer och varningar. Se följande tabell för detaljinformation.

Tillåtet område för börvärdestemperatur är 1 ° - 71 °C

(34 ° - 160 °F). Om temperatur- eller tryckbörvärdet

är noll är tryckgränserna och larmen avaktiverade.

OBSERVERA: Doserpump B körs alltid med 10-20 % högre tryck än pump A.

Symbol Funktion

Inställning och justering av tryckgränser för båda pumparna i sprutningsläge.

Inställning och justering av höga och låga temperaturgränser för båda vätskevärmarna i sprutningsläge.

Inställning av mål för tryck eller temperatur.

Inställning och justering av gränser som kommer att utlösa en rekommendation om de över- eller underskrids.

Används tillsammans med tryck- och temperaturgränser.

Inställning och justering av gränser som kommer att utlösa ett larm om de över- eller underskrids. Används tillsammans med tryck- och temperaturgränser.

Processtryckgränser (för sprutläge)

Processtemperaturgränser (för sprutläge)

Bilaga A

3A0016L 61

Bilaga A

Skärmar med operatörskommandofunktioner

Kommandoskärmar är indelade i tre huvudgrupper: kör (vätskestyrning), test och larmstyrning. Följande bild visar flödet för kommandolägesskärmarna med början på körskärmarna (vätskestyrning).

62 3A0016L

Körskärmar (vätskestyrning)

Kör (vätskestyrning) är den första skärmen som visas då strömmen slås på. Den gör det möjligt för användare att spruta material, samt att köra och parkera pumparna.

Kör består av två skärmar: Ström på/enter och blandningsförhållandeläge.

Skärmen Strömmen påslagen växlar mellan strömmen påslagen, sprutning och pumpning. Den visar alltid aktuell inställning för blandningsförhållande och kan också visa: tryck, temperatur och flöde om dessa funktioner är valda.

Skärmen för blandningsförhållande visar aktuellt blandningsförhållande och bevakar B-sidans strypjustering.

Symbol Funktion

Sprutning:: dosering och sprutning av material

Symbol längst ner på skärmen: Välj vilka doserpumpar som är aktiva. Tryck upprepade gånger för att cykla mellan doserpump A, doserpump B och båda doserpumparna.

Symbol i rektangel: Kör båda doserpumparna.

Kör endast doserpump A (luftning, spolning).

Kör endast doserpump B (luftning, spolning).

Parkering av doserpumparna: Kör doserpumparna till botten av nedåtslaget.

Blandningsförhållande: Gå till blandningsförhållandeskärmen.

Strömmen påslagen/bekräfta läge

Skärmen Strömmen påslagen/Bekräfta är den standardskärm som visas för användare då de går till vätskestyrning.

OBSERVERA:

Den här skärmen förblir tom tills ett läge valts.

Bilaga A

Sprutläge

Användare måste vara i det här läget för att spruta eller dosera material. Tryck på knappen nedanför sprutikonen för att gå till det här läget.

Pumpläge

Användare måste vara i det här läget för att köra pumparna för flödning eller spolning. Tryck på knappen nedanför pumpikonen för att gå till det här läget. Fortsätt att trycka på pumpsymbolknappen för att cykla genom pump A, pump B och båda pumparna.

3A0016L 63

Bilaga A

Parkeringsläge

Användare måste vara i det här läget för att parkera vätskestångpumparna längst ner på nedåtslaget.

Tryck på knappen nedanför parkeringsikonen för att gå till det här läget.

Testskärmar

På testskärmarna kan användare att köra satsutmatningstester, pumptester och nedströms ventilläckagetester.

Blandningsförhållandeläge

Visar aktuellt blandningsförhållande eller strypningsskärmen. Tryck på för att gå till den här skärmen. Stapeldiagrammet visar om strypningsjusteringen av B behöver vridas medsols eller

motsols. Se Justera strypning vid maskinutlopp B, sidan 33.

Blandningsförhållandet som visas är efter vikt om maskinen är i läge förhållande efter vikt.

Blandningsförhållandet som visas är efter volym om maskinen är i läge förhållande efter volym.

Symbol Funktion

Pumptest:matar ut 750 ml vardera av A och

B; kontrollerar pumpval, drift och dosering.

I läge vikt kalibreras systemet genom att vikter matas in.

Satsutmatning: Matar ut doserade mängder A och B med valfri totalmängd.

Ventilläckagetest nedströms: Testar om ventiler efter doseringsventilen håller trycket.

Val av testfunktion: Växla mellan testläge volym och vikt.

Pumptest/kalibrera

På den här skärmen kan användare mata ut en fastställd materialvolym på 750 ml från vardera pumpen.

När pumpen är aktiv blinkar den svart på skärmen.

När pumpen slutför utmatningen visas den som grå på skärmen.

OBSERVERA: Om fältet är aktiverat på skärmen för aktivering av inställningar, kommer sprutlägesskärmen att ersättas av diagramraden efter

10 sekunders sprutning. Tryck på till sprutlägesskärmen.

för att gå tillbaka

Trycker man på kan testet köras med mätning av endera volymer eller vikter om systemförhållandeläge volym är valt. Utmatat material måste vägas om systemförhållandeläge vikt är valt.

Strypningsskärm

Symbol Funktion

Visa blandningsförhållande:

Visar noggrannheten för vätskeblandningsförhållandet.

Visa strypjustering: Justera strypningen för att optimera blandningsförhållandet.

• Vid det maximala vätskeflödet bör markeringen vara i mitten.

• Vid mindre än maxflödet bör markeringen vara till höger.

Bekräfta pump- och doseringstest

Den här skärmen visas när pumptestet slutförts utan fel.

Det finns tre varianter på hur skärmen används.

64 3A0016L

Blandningsförhållande efter volym - test av volym

Ange volymerna för utmatat material i respektive ruta på skärmen. Rutan är ibockad om beräknat förhållande ligger inom toleransen som angetts på testskärmen för inställt förhållande. Resultaten registreras i USB-loggarna.

Målförhållandet efter volym för denna test anges på

Startbilden för inställningar på sidan 56. Toleransen

anges på skärmen Inställningar av förhållandetest

på sidan 58.

Bilaga A

Förhållande efter vikt

På skärmen finns två rutor där vikterna för proven A och B anges så att maskinen kalibreras för körning i läge blandningsförhållade efter vikt. Vikterna ska anges i gram.

Målförhållandet efter vikt för denna test anges på

Startbilden för inställningar på sidan 56. Toleransen

anges på skärmen Inställningar av förhållandetest

på sidan 58.

Rutan bockas i när det matats in. Det visas fortfarande ett X genom skalan i övre högra hörnet tills ett godkänt förhållandetest genomförts.

Blandningsförhållandeläge efter volym - test efter volym

Blandningsförhållande efter volym - test av vikt

Ange nettovikterna för utmatat material i respektive ruta på skärmen. Rutan är ibockad om de ligger inom toleransen som angetts på testskärmen för inställt förhållande. Resultaten registreras i USB-loggarna.

Målförhållandet efter vikt för denna test anges på

skärmen Inställningar för förhållandetest på sidan 58.

Blandningsförhållandeläge efter vikt

Blandningsförhållandeläge efter volym - test efter vikt

3A0016L 65

Bilaga A

Satsutmatning eller kontroll av blandningsförhållande

På den här skärmen kan användare mata ut en vald totalvolym material enligt blandningsförhållande.

Exempel: 1 000 ml vid 4:1 = 800 ml A + 200 ml B.

Den totala satsvolymen kan väljas från rullgardinsmenyn.

När pumpen är aktiv blinkar den svart på skärmen.

När pumpen slutfört utmatningen visas den som grå på skärmen

Trycker man på kan testet köras med mätning av endera volymer eller vikter om systemförhållandeläge volym är valt. Utmatat material måste vägas om systemförhållandeläge vikt är valt.

Blandningsförhållande efter volym - test av vikt

Ange nettovikterna för utmatat material i respektive ruta på skärmen. Rutan är ibockad om beräknat förhållande ligger inom toleransen som angetts på Testskärmen

för inställt förhållande. Resultaten registreras i

USB-loggarna.

Målförhållandet efter vikt för denna test anges på

skärmen Inställningar för förhållandetest på sidan 58.

Blandningsförhållandeläge efter volym - test efter vikt

Bekräftelse av satsutmatningstest

Den här skärmen visas när satsutmatningstestet slutförts utan fel. Den här skärmen visar det valda förhållandet mellan pumparna och volymen material som matats ut från var och en av pumparna. Den grå färgen i botten på bägaren representerar volymen material som matats ut av pump A. Den svarta färgen överst i bägaren representerar volymen material som matats ut av pump

B.

Det finns tre varianter på hur skärmen används.

Blandningsförhållande efter volym - test av volym

Ange volymerna för utmatat material i respektive ruta på skärmen. Rutan är ibockad om beräknat förhållande ligger inom toleransen som angetts på testskärmen för inställt förhållande. Resultaten registreras i

USB-loggarna.

Målförhållandet efter volym för denna test anges på

Startbilden för inställningar på sidan 56. Toleransen anges på skärmen Inställningar av förhållande

sidan 58.

Förhållande efter vikt

Ange nettovikterna för utmatat material i respektive ruta på skärmen. Vikterna ska anges i gram. Rutan är ibockad om beräknat förhållande ligger inom toleransen som angetts på Testskärmen för inställt förhållande.

Resultaten registreras i USB-loggarna.

Målförhållandet efter vikt för denna test anges på

Startbilden för inställningar på sidan 56. Toleransen anges på skärmen Inställningar av förhållandetest

på sidan 58.

Blandningsförhållandeläge efter vikt

66

Blandningsförhållandeläge efter volym - test efter volym

3A0016L

Bilaga A

Nedströms ventilläckagetest

På den här skärmen kan användare testa om det finns stängda eller utslitna ventiler nedströms från doseringsstyrventilerna A och B. Den kan användas för att testa blandningsrörets avstängnings/backventiler eller andra fristående cirkulationsventiler.

Om kontinuerlig pumprörelse på A- eller B-sidan förekommer under testet kommer ett felmeddelande att avges. Felet påvisar en läcka i ventilen.

Det finns ingen bekräftelseskärm för det här testet.

Däremot kommer en varning att avges, om nedströms ventiltestet misslyckas, om att identifiera orsaken till misslyckandet.

Informationsskärmar

På skärmarna visas diagnostisk information, larmloggar och pumpsats- och totalsummeringar. På de här skärmarna kan användare även se underhållsinformation gällande pump- och kontrollventiler, liksom underhållsschemat.

OBSERVERA:

Om brukstidstimern är aktiverad visas spolningsbekräftelsesymbolen .

Bekräfta ventilläckagetest

Skärmen visar när ventilläckagetestet är klart och om det var godkänt.

Larm

Larmskärmen visar den specifika larmkoden. Det finns två nivåer för felkoder: larm och rekommendationer

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudsignaler anger ett larm. En ej ifylld klockikon och en enda ljudsignal anger en rekommendation.

Dessutom visar den här sidan systemet sett uppifrån och från sidan med platsen för felet. Se följande tabell och underavsnitt för mer information.

Första siffran under larmkoden är matningsspänningen till elektronikmodulerna. Spänningen ska ligga mellan

23-25 VDC för ej riskområdessystem och 10-14 VDC för system för riskområden.

Andra siffran under larmkoden är matningsspänningen till systemgivarna. Den här spänningen måste vara

4,9-5,1 VDC.

Den tredje siffran under larmkoden är A-sidepumpens satsstorlek. Värdet visas i milliliter (ml) och är volymen som pumpas på A-sidan när B-sidans doserventil är stängd. Optimering av strypningen i systemet håller detta värde lågt och säkerställer god blandning av materialet.

3A0016L 67

Bilaga A

Symbol Funktion

Gå till larmlogg. Använd upp- och nerpilarna för att bläddra igenom listan med de senaste 16 felen.

Gå till totalsummeskärmen. Gör det möjligt för användare att se slutsumman och satsens totalsummering för var och en av pumparna och för båda pumparna tillsammans.

Gå till underhållsskärmen. Här kan användare se underhållsinformation, men

inte göra ändringar. Se Inställning av

underhåll 2, sidan 60.

Bekräfta spolning. Använd när brukstidstimern är aktiverad. Tryck på knappen för att bekräfta spolning före en brukstidsrekommendation avges.

Den mängd material som kommer att resultera i en underhållsvarning då det passerat igenom pumpen.

Den mängd material som kommer att resultera i en underhållsvarning då det passerat genom doseringsventilen.

Det antal dagar mellan underhållstillfällen som kommer att resultera i en rekommendationspåminnelse.

Rensa satstotalsumman eller underhållsräknarna.

Totalsummering och jobbnummer

Använd skärmen för att se totalsumma och satssumma för var och en av pumparna och för båda pumparna tillsammans. Måttenheterna visas längst ner på skärmen och måttenheterna som visas är de som valts under inställningarna.

Totalsumman är den mängd material som systemet har matat ut under sin livstid. Satssumman är den mängd material som matats ut sedan användarens senaste

återställning.

Ett jobbnummer kan anges i början av varje sprutjobb.

Detta underlättar organiseringen av USB-sprutloggen.

Återställning av satstotalsummeringen

Tryck på för att nollställa alla satssummevärden för A, B och A+B.

Larmlogg

Se information om larm, inklusive datum, tid och larmkod för de senaste 16 larmen. Upp till fyra sidor med larm kan visas.

och Tryck på för att gå till larmloggen. Tryck på

för att bläddra igenom sidorna med larm.

Symbol Funktion

Visar satssumma och totalsumman för pump A. Totalsumman visas högst upp och satssumman visas längst ner.

Visa satssumma och totalsumma för pump B. Totalsumman visas högst upp och satssumman visas längst ner.

Visar satssumma och totalsumma för båda pumparna tillsammans.

Totalsumman visas högst upp och satssumman visas längst ner.

Visar jobbnummer för varje sprutperiod.

Antal timmar systemet har varit igång

Ändra jobbnummer

1.

Tryck på

och

för att markera önskat fält. Tryck på

för att ändra siffran och och

68 3A0016L

Bilaga A

för att gå vidare till nästa siffra. Tryck på

för att spara numret eller för att avbryta.

Underhållsskärm 1

Visar börvärde för den mängd material som måste passera igenom båda pumparna och doseringsventilerna för att orsaka i en underhållsvarning.

Underhållsskärm 2

Visar det antal dagar det återstår efter ett byte av huvudluftinloppsfiltret innan en rekommendationspåminnelse avges.

Återställning av underhållsräknaren

1.

Tryck på och för att bläddra igenom och välja det underhållsfält som ska återställas.

2.

Tryck på till noll.

för att återställa underhållsräknaren

3A0016L 69

Bilaga A

Bilder som visas automatiskt

Brukstidsskärm

Brukstidsskärmen visas automatiskt när en brukstidsrekommendation uppstår. Sidan stängs automatiskt när rekommendationen slutar eller användaren trycker på spolningsbekräftelseknappen.

Se följande tabell för mer information.

Symbol Funktion

En rekommendation har avgetts.

Brukstidstimern är aktiverad.

Tid efter att brukstiden gått ut. Börjar på

0,00 och räknar ner till negativa steg om en minut.

Tryck för att stänga av rekommendationsljudet.

Tryck för att bekräfta att blandningsslangen har spolats.

Återställer brukstidstimern.

Symbol Funktion

Blinkar medan datanerladdningsprocessen pågår.

Bockar visas när nerladdningen slutförts.

Visar att nerladdningen lyckats. Om nerladdningen inte lyckades, visas

Visar totalt minne att ladda ner och minne som återstår att ladda ner.

.

Visar återstående tid tills nerladdningen av loggen är slutförd.

Tryck för att avbryta nerladdning.

Ta ut USB-flashminnet om nerladdningen avbryts.

Visar vilken/vilka logg/loggar som laddas ner.

USB-skärm

USB-skärmen visas automatiskt och den/de valda loggen/loggarna börjar automatiskt laddas ner när

USB-flashminnet sätts i styrboxen.

Om USB-flashminnet sätts i medan sprutan är igång, stängs sprutan automatiskt av. Om USB-flashminnet tas ut stängs USB-skärmen automatiskt.

Den logg som valts för nerladdning visas i den enda rutan bredvid USB-ikonen. De andra tillgängliga loggarna visas i rutor på skärmens högra sida. Se följande tabell för mer information.

Rekommenderade USB-flashminnen

Användare rekommenderas att använda det flashminne

(16A004) som medföljer XM-sprutan för nerladdning av data. Följande USB-flashminnen kan emellertid också användas, men Graco säljer dem inte.

• Crucial Gizmo!

4GB USB-flashminne

(modell JDO4GB-730)

• Transcend JetFlash

®

V30 4GB USB-flashminne

(modell TS4GJFV30)

70 3A0016L

Bilaga B

Bilaga B

Doseringsdiagram

Doseringsdiagram utan fristående blandningsrör

XT doseringsdiagram

Linjära givare

Luftreglering

Dubbla motorstyrningar

NXT NXT

6500 6500

Luftmotor Luftmotor

Reglage

Återcirkulationsreturtryckstyrning

A

R

E

Å

L

L

B

E

H

Tyngd- eller pumpmatning

250 HF eller

180 hk

A

V

Ä

R

E

R

M

A

Styrventiler

Cirkulation avstängning/back psi rtd

I

L

N

S

P

O

N

G psi rtd

Prov- och testkranar

V

Ä

R

M

A

R

E

145 HP

B

L

L

A

R

E

B

E

H

Å

Avstängnings- och backventiler för blandarrör

Blandningsrör

Inställbar balansstrypning för ”B”

Vätskeledning

Styrkabel

Luftsignal

Integrationsslang min. 3/8" x 25 ft

Observera: Fler pistoler får bara kopplas in efter integrationsslang och blandare

Sprutpistol 3

Blandare Sprutpistol

Sprutpistol 2

BÖJLIG PISTOLSLANG

3A0016L 71

Bilaga B

Doseringsdiagram med fristående blandningsrör

Linjära givare

NXT

6500

Luftmotor

Tung-

Srelän

XM doseringsdiagram med fristående blandarrör

Luftreglering

Dubbla motorstyrningar

NXT

6500

Luft- motor

Reglage

Återcirkulationsreturtryckstyrning

A

R

L

L

E

B

E

H

Å

Tyngd- eller pumpmatning

250 HF eller

180 hk

A

Cirkulation på/av

Prov- och testkranar

A

R

E

V

Ä

R

M

Styrning

Ventiler psi rtd psi rtd

Avstängning och slangisoleringsbackventiler

R

E

M

A

V

Ä

R

220 HF eller

145 HK

B

A

R

L

L

E

B

E

H

Å

Dessa isoleringsbackventiler måste läggas till för fristående blandarrör. Det säkerställer att tryckgivare mäter pumputmatning och kavitering och inte bara dämpat slangtryck.

Renspola

Vätskeledning

Styrkabel

Luftsignal

Fristående avstängnings- och backventiler

Blandningsrör

Observera: Fler pistoler får bara kopplas in efter integrationsslang och blandare

Inställbar balansstrypning för ”B”

Sprutpistol 3

Blandare

Integrationsslang min. 3/8" x 25 ft

Sprutpistol

Sprutpistol 2

72 3A0016L

Bilaga C

Bilaga C

Riktlinjer gällande nätsladdar

Använd riktlinjerna i följande tabell för att avgöra vilken elsladd som krävs för ditt system.

Tabell 3: Riktlinjer gällande nätsladdar

Nätaggregat

Viscon

HP-vätskevärmare

XM_A (00, 11, 13,

21, 23, 30-32)

Vägg

Ej tillämplig

Konfigureringsalternativ:

Reglage

1 A, 120 Vac

Ej tillämplig

XM_A (14-19,

24-29)

Vägg

Ej tillämpl.

1 A, 120/240 Vac

Ej tillämpl.

XM_B (alla)

Vägg; kopplingsbox

Två värmare

1 A, 240 Vac

32 A med

240 VAC, enfas

Viscon HP (2)

Doppvärmare för fathållare (2)

Ej tillämplig

Viscon HP med värmecirkulation

(1)

Elektrisk slangstyrning (1)

Ej tillämplig

Ej tillämplig

G Toppström vid full belastning vid 240 V, enfas

1 A

Sladdspecifikation AWG (mm

2

) vid:

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas eller

30 A

X

15 A vid 240 V, enfas X

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas eller

15 A vid 240 V, enfas

62 A

240 V, 1 PH

240 V, 3 PH

380 V, 3 PH

Ej tillämplig

X

4 (21,2) tvåledare + jord

6 (13,3) treledare + jord

6 (13,3) fyrledare + jord

XM_C (alla)

Vägg

Två värmare

1 A, 240 Vac

32 A med

240 VAC,

enfas

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas X eller

15 A vid 240 V, enfas X

62 A

X

XM_D (00, 11, 13,

21, 23, 30-32)

XM_D (17, 19, 27,

29) generator generator

Ej tillämplig Ej tillämpl.

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämpl.

0 A

(enbart luft)

Ej tillämplig

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

16 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

16 A

Ej tillämpl.

XM_E (alla) generator

Två värmare

Ej tillämpl.

32 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

16 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

48 A

Ej tillämpl.

X Dras av användaren om sådana beställts. Sladdstorlek bestäms av användaren.

G Ström vid full belastning med alla komponenter igång med maximal kapacitet. Säkringskrav för olika flödeshastigheter och värmartemperaturinställningar kan vara mindre.

3A0016L 73

Bilaga D

Bilaga D

Larm

Visning av larm

När ett larm uppstår visas skärmen larminformation automatiskt. Den visar aktuell larmkod tillsammans med en klockikon. Den visar även platsen där larmet uppstått sedd ovanifrån och från sidan av sprutan.

I skärmens mitt visas ett vertikalt stapeldiagram för den linjära givaren och tungreläinformation. Informationen om

A-sidan är till vänster och B-sidan till höger. Den linjära givarens position visas i stapeldiagrammet som går upp och ner när pumpen rör sig. Detta stapeldiagram bör röra sig från topp till botten på ett sätt som stämmer med varje pumpslag.

Läget för de två tungreläerna i varje luftmotor visas med pilen ovanför varje vertikalt stapeldiagram.

Symbol Funktion

Rör sig upp

Rör sig ner

Övre växlingspunkt

Undre växlingspunkt

En skedströmbrytarsignal saknas

Blank: Ingen tungreläsignal - fel

Det finns två nivåer av larm: varningar och rekommendationer Larm betecknas av en klockikon.

En fylld klockikon med ett utropstecken och tre ljudsignaler anger en varning. En ej ifylld klockikon och en enda ljudsignal anger en rekommendation.

Rekommendationer är meddelanden som inte kräver omedelbar uppmärksamhet. Larm kräver omedelbar

åtgärd. Därför stoppas sprutningen automatiskt.

Denna skärm visar också diagnostisk information.

Det finns tre rader med data på vänster sida.

Den översta raden visar strömmatningen. Den ska vara:

• Icke-riskområde 23-25 V

• Riskområde: 10-14 V

Mittenraden visar spänningen till alla givare som är anslutna till den avancerade vätskestyrningsmodulen.

Denna bör vara mellan 4,9-5,1 volt.

Den tredje raden är A-sidepumpens satsstorlek. Värdet visas i milliliter (ml) och är volymen som pumpas på

A-sidan när B-sidans doserventil är stängd. Optimering av strypningen i systemet håller detta värde lågt och säkerställer god blandning av materialet.

Larmdiagnos

Se Larmkoder och felsökning för orsaker och lösningar

för var och en av larmkoderna.

Rensning av larm

Tryck på för att rensa larm och rekommendationer.

Tryck på på skärmen för larminformation för att gå tillbaka till skärmen kör (flödesstyrning).

74 3A0016L

Bilaga D

Larmkoder och felsökning

OBSERVERA: Se XM flerkomponentssprutors handböcker för reservdelar för felsökning som inte baseras på larm.

Larmkod

DAAX

DABX

DDAX

DDBX

F7AX

F7BX

F8RX

P1AX

P1BX

P4AX

P4BX

P4RE

P5RE

P9AX

Larmproblem I aktivt läge Orsak Lösning

Pumprusning, över 80 cpm i 10 s.

Pumpkavitation; sjunker mer

än hälften av ett slag.

Systemet detekterar oväntad pumprörelse (vätskeflöde).

Ingen rörelse i cirkulationsläge

Lågt tryck.

Högt tryck.

Högt tryck.

Högt tryck.

Trycket i pump A är onormalt lågt jämfört med trycket i pump B.

Alltid

Spruta

Inget material i pumpen eller ledningarna; ingen vätskestrypning.

Ingen vätska eller ventilen

är stängd.

Materialet är för kallt eller för trögflytande.

Pumpens inloppskontrollventil stängs inte.

Fyll på material i tanken eller slangarna; montera vätskemunstycke.

Fyll på vätska och öppna inloppsventilen.

Öka materialtemperaturen för att minska viskositeten.

Se Värma vätska, sidan 31.

Tunna materialet genom att röra om det för att minska viskositeten.

Rensa ur skräp ur kontrollventilen. Eller byt ut kula, säte och tätning.

Spruta

Matningspumpen levererar inget material.

Inloppssilen är igensatt (om en sådan används).

Återcirkulationsventil eller doseringsventil är öppen eller läcker i mer än fem sekunder.

Pump A kärvar.

Motor A hänger sig.

Kontrollera matningspumpen

(om en sådan används).

Kontrollera och rengör silen.

Se handbok 313289.

Stäng eller reparera

återcirkulationsventilen och kör

ett pumptest. Se Pump- och

doseringstest, sidan 40.

Spruta i sprutningsläge.

Cirkulation

Spruta, pumptest, läckagetest

Gå inte under 7 kPa, (70 bar,

1000 psi ) eller över 10,3 MPa,

(103 bar, 1500 psi).

Alltid

Pumpen rörde sig inte under fem sekunder i cirkulationsläge.

Användaren kan ha försökt att spruta i cirkulationsläge.

Återcirkulation

Vätsketrycket ligger över maximalt vätsketryck.

Trycket överstiger maximal rekommenderad gräns på

21 MPa (210 bar, 3 000 psi) på A-sidan.

Återcirkulation

Spruta

Trycket överstiger maximal varningsgräns på 35,9 MPa

(359 bar, 5 200 psi) på A-sidan.

Isbildning på luftmotor A, vilket leder till strypning och lägre vätsketryck.

Öka huvudluftregulatorn.

Minska huvudluftregulatorn.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Minska pumpens luftregulatortryck.

Öppna luftmotorns luftreglagemunstycken för avisning. Låt isen smälta.

Torka den komprimerade luften.

Värm upp den komprimerade luften.

Använd ett mindre munstycke.

Reparera underdelen.

Se handbok 313289.

Reparera luftmotorn.

Se handbok 313289.

3A0016L 75

Bilaga D

Larmkod

P9BX

Larmproblem I aktivt läge

Trycket i pump B är onormalt lågt jämfört med trycket i pump A.

Spruta

QDAE

QTAE

R1BE

Dosstorlekslarm för A

Rekommenderad dosstorlek för A

Spruta

Lågt förhållande för B

(underdosering av B); systemet levererar inte tillräckligt av komponent B.

Spruta

Spruta

Orsak Lösning

Isbildning på luftmotor B, vilket leder till strypning och lägre vätsketryck.

Pump B kärvar.

Öppna luftmotorns luftreglagemunstycken för avisning. Låt isen smälta.

Torka den komprimerade luften.

Värm upp den komprimerade luften.

Använd ett mindre munstycke.

Reparera underdelen.

Se handbok 313289.

Vätskedosstorleken är större än

45 ml när snabbdosering är avstängd.

Justera vätskestrypningen på

B-sidan. Se Justera strypning

vid maskinutlopp B, sidan 33.

Vätskedoseringsstorleken

är större än 30 ml när snabbdosering är på.

Vätskedosstorleken är större

än 35 ml när snabbdosering

är avstängd.

Vätskedoseringsstorleken

är större än 20 ml när snabbdosering är på.

Minska luftmotorns hastighet med ett mindre munstycke.

Justera vätskestrypningen på

B-sidan. Se Justera strypning

vid maskinutlopp B, sidan 33.

Minska luftmotorns hastighet med ett mindre munstycke.

Doseringsventil B öppnas inte.

Titta efter luftsignal till ventilen.

Blandningsrörsventil B

är stängd.

Öppna den gröna blandningsrörsventilen.

Pumpfiltret är igenstoppat på B-sidan.

Använd ett annat filter med maskstorlek 30. Se handbok

311762 för artikelnummer.

Rengör pump B:s utloppsfilter.

Se handbok 311762.

76 3A0016L

Bilaga D

Larmkod

R4BE

Larmproblem I aktivt läge

Högt förhållande B

(överdosering av B), systemet levererar för mycket av komponent B.

Spruta

Orsak Lösning

Doseringsventil B stängs inte.

Genomför pumptest för att kontrollera om det finns läckor.

Se Pump- och doseringstest, sidan 40.

Lossa ventilens tätmutter.

Se handbok 313289.

Kontrollera luftsignalen överst på ventilen

Ingen B-strypning vid blandningsröret.

Pumpfiltret igenstoppat på A-sidan.

Luftintaget sjunker under

0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) under sprutningen.

Doseringsventil B stängs inte ordentligt.

Reparera ventilen eller luftsolenoiden. Se handbok

313289.

Öka B-strypningen genom att vrida strypskaft B medsols.

Se Justera strypning vid

maskinutlopp B, sidan 33.

Gör rent filtret. Se handbok

311762.

Använd ett annat filter med maskstorlek 30. Se handbok

311762 för artikelnummer.

Kontrollera luftfiltren.

Se handbok 313289.

Använd större luftslang.

Använd större kompressor.

Använd mindre pistolmunstycken eller färre pistoler för att minska flödeshastigheten.

R5BE

R5DX

R9BE

DEAX

DEBX

3A0016L

Dosstorlekarna är inte optimerade.

Okalibrerat system i viktläge

Pumpen rör sig inte på 10 minuter.

Spruta

Spruta

Systemet upptäckte fem

R4BE-larm (högt förhållande för B) eller fem R1BE-larm

(lågt förhållande för B) inom fem minuter. Sprutan stannar i fem minuter för att lösa problemet.

Spruta

Luftregulatorn med solenoid inställd under 0,55 MPa

(5,5 bar; 80 psi)

Doseringsventil körs nära hög eller låg tidsgräns.

Systemet är inte kalibrerat.

Se orsaker till R4BE- och

R1BE-larm.

Pumptest (daglig kontroll rekommenderas)

Parkering eller pumptest

Återcirkulationsventilerna

öppnades inte för att tillåta flöde.

Justera luftregulatorn.

Justera strypskaftet på blandningsrör B medsols eller motsols enligt vad som visas på diagramraden på skärmen

för strypning. Se Justera strypning vid maskinutlopp

B, sidan 33.

Kör Pump- och doseringstest,

sidan 40, och Satsutmatning eller kontroll

av blandningsförhållande, sidan 43 för att kalibrera

systemet i viktläge.

Kör systemet i volymläge.

Kör systemet i volymläge.

Se lösningar för R4BE- och

R1BE-larm. Spola ur det blandade materialet om det behövs och spola ut det felaktiga blandade materialet från slangen.

Öppna

återcirkulationsventilerna.

77

Bilaga D

Larmkod

DFAX

DFBX

DGAX

DGBX

CACP

DJAX

DJBX

DKAX

DKBX

F6AK

F6BK

F6AJ

Larmproblem I aktivt läge Orsak Lösning

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på uppåtslaget.

Pumptest Pumpkolvens backventil, kolvtätningar eller doseringsventil håller inte vätsketrycket.

Spola ren pumpen. Se

Tömning och spolning av hela systemet (ny spruta eller

slutfört arbete), sidan 45.

Kontrollera på nytt. Demontera, rengör och reparera underdelen. Se handbok

313289.

Avlägsna inloppshuset, rengör och inspektera.

Pumpen stannade inte mot vätsketrycket enbart på nedåtslaget.

Pumptest Pumpinloppets kontroll- eller doseringsventil är nedsmutsad eller skadad.

Se handbok 313289.

Displayen har ingen signal.

Pumpmotorns linjära givare har ingen signal.

Pumpmotorns linjära givare ligger utanför området.

Pumpens motorskeds strömbrytare fungerar inte; signal från ena eller båda strömbrytaren saknas.

Rekommendation om saknad signal för skedströmbrytaren till luftmotor B.

Alltid

Rekommendation om hopp i linjär givare till luftmotor A.

Allmänna systemkomponentlarm

Alltid

Alltid

Alltid

Alltid

Rekommendation om saknad signal för skedströmbrytaren till luftmotor A.

Alltid

Alltid

Ingen displaykommunikationssignal.

Den linjära givaren avger ingen signal från motorn.

Se handbok 313289.

Maskinen avstängd i sprutläge. Tryck på stoppknappen innan du stänger av strömmen.

Låt A- och B-givaren byta plats.

Byt ut givaren om problemet följer med givaren. Se handbok

313289.

Linjär givare kopplades in medan strömmen var på.

Kontrollera kabelanslutningarna. Byt ut displayen.

Dålig anslutning inuti vätskereglagemodulen.

Linjär givare ligger utanför området.

Slå av sprutan och slå på den igen. Anslut inte den linjära givaren medan strömmen är påslagen.

Byt vätskereglagemodul.

Se handbok 313289.

Byt ut den linjära givaren eller givarens magnet. Se handbok

313289.

Se Jordning, sidan 11.

Sprutan är inte ordentligt jordad.

Dåliga motorkabelanslutningar eller dåligt tungrelä.

Skedens strömbrytarkabel är ansluten medan strömmen är påslagen.

Låt A- och B-motorkablarna byta plats. Byt ut kabeln om problemet kvarstår. Byt annars ut skedens givarenhet.

Se handbok 313289.

Slå av sprutan och slå på den igen. Anslut inte skedens strömbrytarkabel medan strömmen är påslagen.

Dålig anslutning inuti vätskereglagemodulen.

Skedströmbrytaren ser inte luftmotormagneten.

Byt vätskereglagemodul.

Se handbok 313289.

Byt ut magneten till luftmotorns skedströmbrytare.

Skedströmbrytarna är dåliga.

Byt ut luftmotorns

Isbildning i luftmotorn.

skedströmbrytare. Förebygg isbildning i luftmotorn. Se rekommendation P9A och P9B.

Skedströmbrytaren ser inte luftmotormagneten.

Byt ut magneten till luftmotorns skedströmbrytare.

Skedströmbrytarna är dåliga.

Byt ut luftmotorns

Isbildning i luftmotorn.

skedströmbrytare. Förebygg isbildning i luftmotorn. Se rekommendation P9A och P9B.

Systemet har slut på vätska.

Den linjära givaren är dålig.

Tillsätt vätska till systemet.

Byt den linjära givaren.

78 3A0016L

Bilaga D

Larmkod

F6BJ

P6AX

P6BX

V2MX

*MAAX

*MABX

*MEAX

*MEBX

*MGPX

*P5AX

*P5BX

Larmproblem I aktivt läge Orsak Lösning

Rekommendation om hopp i linjär givare till luftmotor B.

Tryckgivaren fungerar inte; ingen signal.

Kontroll av låg spänning.

Alltid

Alltid

Alltid

Systemet har slut på vätska.

Den linjära givaren är dålig.

Tillsätt vätska till systemet.

Byt den linjära givaren.

Tryckgivaren eller kabeln är dålig på den sida som visas.

Spänningen från eluttaget faller under 9 V DC.

Byt ut givaren och kabelenheten. Se handbok

313289.

Byt ut luftfilter i kontrollfilterregulatorn.

Se handbok 313289.

Kontrollera att tryckinställningen på turbinluftregulatorn är

0,13 MPa (1,3 bar, 18 psi).

Kontrollera spänningen på skärmen för information.

Pumpunderhåll.

Skötsel av doseringsventil.

Skötsel av luftfilter

Turbinen snurrar inte med luften påslagen.

Byt ut luftturbinpatronen.

Se handbok 313289.

Valfria underhållsvarningar som kan ställas in av användaren

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Alltid, om aktiverad

Trycket överstiger larmgräns.

Spruta

Pumpanvändningen överstiger användarinställd gräns.

Underhåll krävs.

Doseringsventilsanvändningen

överstiger användarinställd gräns. Underhåll krävs.

Luftfiltret överskrider användarinställd gräns.

Underhåll krävs.

Trycket överstiger hög eller låg larmgräns i mer än

15 sekunder.

Utför service på pumpen.

Se handbok 313289.

Utför service på doseringsventilen. Se handbok

313289.

Utför service på huvudluftfiltret och kontrollera filterregulatorn.

Se handbok 313289.

Justera pumpens tryckregulator, byt munstycken eller justera börvärdet.

3A0016L 79

Bilaga D

Larmkod

*P2AX

P2BX

*QPDX

*T2DA

T2DB

*T5DA

T5DB

Larmproblem I aktivt läge Orsak Lösning

Valfria sprutgränser som kan ställas in av användaren

Trycket överstiger rekommenderad gräns.

Brukstid utgången. Blandad vätska kommer att härda i slangar, blandare och pistol.

Temperaturen överstiger rekommenderad gräns.

Temperaturen överstiger larmgräns.

Spruta

Spruta

Spruta

Spruta

Trycket överstiger hög eller låg rekommenderad gräns i mer än

15 sekunder.

Samma som P5A eller P5B ovan.

Har inte sprutat tillräcklig volym för att hålla nyblandad vätska i integrationsslangen, blandaren, whipslangen och sprutpistolen.

Spruta vätskan eller spola.

Återställs när du lämnar

sprutläge. Se Sprutning, sidan

32, eller Spolning av blandat

material, sidan 36.

Vätsketemperaturen överstiger hög eller låg gräns i mer än fyra minuter.

Samma som T5A eller T5B ovan.

Vätsketemperaturen överstiger höga eller låga larmgränser i mer än fyra minuter.

Om vätsketemperaturen är för låg, återgå till cirkulationsläge för att öka vätsketemperaturen.

Justera värmarens börvärde om

det behövs. Se Värma vätska, sidan 31.

Om vätsketemperaturen är för hög, sänk värmarens börvärde och återgå till cirkulationsläge

för att kyla ner. Se Värma

vätska, sidan 31.

Justera temperaturbörvärdet.

Se Värma vätska, sidan 31.

80 3A0016L

Bilaga D

Möjliga larm efter läge.

Följande tabell beskriver de larm som du kan få medan du använder systemet. Larmen är indelade efter varje läge.

Spruta

Parkering

Pumptest

Ventiltest

Läge

Cirkulation

Satsutmatningstest

Kontrollogik

Doseringsventilerna stängs för starttest; grön lampa blinkar.

Om vätsketrycket faller under 7 MPa (70 bar, 1000 psi), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket visar internt läckage), STÄNG AV.

Om vätsketrycket är mer än 103 % av tillåtet maximalt tryck, stängs luftmotorn av tills vätsketrycket sjunker.

Om trycket överstiger 110 % av tillåtet maximalt tryck, STÄNG AV.

Doseringsventil A öppnas och doseringsventil B cyklar för att bevara förhållandet.

A och B:s blå lampor tänds när doseringsventilerna är igång.

Om det inte finns tillräckligt av komponent B för att bevara förhållandet, kommer doseringsventil A att stängas för ett ögonblick.

Om komponent A eller B avviker mer än 5 % från förhållandebörvärdet,

STÄNG AV.

Om A:s dosstorlek är för stor, STÄNG AV.

Doseringsventiler A och B stängs ett ögonblick vid varje pumpväxling.

Sprutläge med systemet okalibrerat i viktläge

Båda doseringsventilerna öppnas; A och B:s blå lampor tänds.

Användaren öppnar cirkulationsventilerna eller sprutar med pistolen.

När pumpen når nedåtslaget slocknar den blå lampan.

Om parkeringen inte genomförs inom 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Doseringsventil A och/eller B stängs och motorns luft slås på.

Om vätsketrycket överstiger 21,0 MPa (210 bar, 3 000 psi) på pump A, syns en gul rekommendationslampa.

Om vätsketrycket överstiger 39,2 MPa (392 bar, 5 600 psi) på pump A,

STÄNG AV.

Om ingen rörelse förekommer under 10 minuter, stäng av luften till båda motorerna.

Pumpen rörde sig inte under fem sekunder i cirkulationsläge.

Båda doseringsventilerna stängs; den gröna lampan blinkar.

Om vätsketrycket faller under 7,0 MPa (70 bar, 1000 psi), STÄNG AV.

Om pumparna rör sig (vilket anger läckage), STÄNG AV.

Tänd blå lampa A, öppna doseringsventil A, användaren öppnar provtagningsventilen.

Stäng doseringsventil A på uppåtslaget; titta efter rörelse.

Stäng doseringsventil A på nedåtslaget; titta efter rörelse.

Öppna doseringsventil A och mata ut sammanlagt 750 ml material, stäng ventilen, släck den blå lampan.

Gör om samma på B-sidan.

Om båda pumparna klarar pumptestet, visar displayen två bägare med 750 ml var.

Användaren väljer den totala volym som önskas.

Öppna doseringsventil A, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Öppna doseringsventil B, tänd den blå lampan, användaren öppnar provtagningsventilen, släck den blå lampan när det är slutfört.

Displayen visar volym för komponent A och B vid slutet av satsutmatningstestet.

Om vätsketrycket inte är 7 MPa (70 bar, 1 000 psi), STÄNG AV.

Kontrollera att pumparna inte rör sig (stannar inom 10 sekunder).

Larm

--

P1AX

F7AX, F7BX

Inga

P4BX

--

--

R5BE

R1BE, R4BE

QDAE

--

R5DX

--

--

DEAX, DEBX

--

P4AX

P4AX

DEAX, DEBX

F8RX

--

P1AX, P1BX

F7AX, F7BX

--

DFAX

DGAX

--

DFBX, DGBX

--

--

--

--

--

P1AX, P1BX

F7AX, F7BX

3A0016L 81

Bilaga D

Larm och rekommendationskoder

Använd följande tabell som en snabbguide för att fastställa larmkoder.

HÄNDELSE LÄGE PLACERING

A

F

L

Ström

Flöde

Tanknivå

T

V

P Tryck

R Blandningsförhållande

Temperatur

Spänning

4

5

1 Larm låg

2 Låg avvikelse

3 Hög avvikelse

Larm hög

Kalibrering

A Material A

B Material B

C Styrenhet

D Utmatat material

F Inmatat material

C

D

M

Q

Kommunikation

Pump

Underhåll

Dosering

ZON

1 Färgbehållare A

2 Färgbehållare B

A Värmare A

B Värmare B

C Nivågivare A

8

9

6

7

Givarfel M Pneumatisk matning D Nivågivare B

Oväntat värde skilt från noll P Pneumatisk matning E Slang

Oväntat nollvärde

Instabilt

R Återcirkulation H

J

Värmeslangsats

Linjär givare

A Förlust

A Rusning

D Kavitation

K

P

X

Tungrelä

Display

System

E Tidsutlösning

F Stannar ej i uppåtläge

G Stannar ej i nedåtläge

J Linjär givare

K Tungrelä

A Pump

E Ventil

G Filter

D Överdos

P Brukstid

T Doseringstid

82 3A0016L

Mått

Systemets mått utan fathållare

1003,3 mm

(39,5 tum)

914,4 mm

(36,0 tum)

1788,0 mm

(70,0 tum)

965,2 mm

(38,0 tum) ti21282a

Mått

3A0016L 83

Mått

Systemets mått med fathållare

Två 26-liters

(20 gallon) fathållare

Sidmonterad

1841,5 mm

(72,5 tum)

84

2504,4 mm

(98,6 tum)

Två 26-liters

(20 gallon) fathållare

Bakmonterad

(Sedd uppifrån)

1371,6 mm

(54,0 tum) 1262,4 mm

(49,7 tum)

1595,1 mm

(62,8 tum)

1094,7 mm

(43,1 tum)

975,4 mm

(38,4 tum)

1427,5 mm

(56,2 tum) ti21283a

3A0016L

Systemets mått med fathållare

En 75-liters (20 gallon) fathållare och en 26-liters (7 gallon) fathållare

1841,5 mm

(72,5 tum)

1788,0 mm

(70,0 tum)

Mått

1094,7 mm

(43,1 tum)

848,4 mm

(33,4 tum)

2009,1 mm

(79,1 tum)

Två 26-liters (7 gallon) fathållare

1788,0 mm

(70,0 tum)

3A0016L

1516,4 mm

(59,7 tum)

848,4 mm

(33,4 tum) ti21284a

85

Pumpprestandadiagram

Pumpprestandadiagram

Beräkning av vätskeutloppstryck

Använd följande anvisningar och pumpdatadiagram för att beräkna vätskeutloppstrycket (MPa/bar/psi) vid ett visst vätskeflöde (l/m/gpm) och driftlufttryck (MPa/bar/psi).

Beräkning av pumpens luftförbrukning

Använd följande anvisningar och pumpdatadiagrammet för att beräkna pumpens luftförbrukning (m

3

/min eller scfm) vid ett specifikt vätskeflöde (lpm/gpm) och lufttryck (MPa/bar/psi).

1.

Sök upp önskat flöde i diagrammets nederkant.

2.

Följ den vertikala linjen upp till där den korsar kurvan för

önskat utloppstryck för vätskan. Följ kurvan ut till skalan till vänster där vätskans utloppstryck läses av.

1.

Sök upp önskat flöde i diagrammets nederkant.

2.

Följ den vertikala linjen upp till där den korsar kurvan för

önskad luftförbrukning. Gå ut till höger och läs av luftförbrukningen.

OBSERVERA: Börvärdet för blandningsförhållandet har ingen betydande effekt på kurvorna i någotdera prestandadiagram.

I luftförbrukningen ingår turbingeneratorn. Utmatningspumpar eller omrörare ingår inte.

XM50 vätskeprestanda och luftförbrukning

7000

(49,0; 490)

5000

(35,0; 350)

3000

(21,0; 210)

1000

(7,0; 70)

0,0

BETECKNING:

A = 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

B = 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

A

B

1,0

(3,8)

2,0

(7,6)

Vätskeflöde i l/m (gpm)

B

A

3,0

(11,4)

180

(5,0)

140

(3,9)

100

(2,8)

60

(1,7)

20

(0,6)

7000

(49,0; 490)

5000

(35,0; 350)

3000

(21,0; 210)

1000

(7,0; 70)

0,0

BETECKNING:

A = 0,62 MPa (6,2 bar, 90 psi)

B = 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

A

XM70 vätskeprestanda och luftförbrukning

B

B

1,0

(3,8)

2,0

(7,6)

Vätskeflöde i l/m (gpm)

A

3.0

(11,4)

180

(5,0)

140

(3,9)

100

(2,8)

60

(1,7)

20

(0,6)

86 3A0016L

Tekniska data

Tekniska data

Område för blandningsförhållande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-10:1 (i steg om 0,1)

Toleransområde för blandningsförhållande (före larm) . . . . . +/- 5 %

Flöden

Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1qt./min (0.95 liter/min.)*

Maximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,4 liter/min (3 gallon/min)

Viskositetsområde vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-20 000 cps (mer trögflytande vätskor kan blandas med hjälp av värme, cirkulation och/eller tryckmatning)

Vätskefiltrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maskstorlek 60, (238 mikrometer) är standard på pumputloppen (filterenhet medföljer inte vissa modeller); alternativa silar med maskstorlek 30 medföljer

Luftanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt (f)

Vätskeinlopp utan matningssatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/4 npt(m)

Maximalt vätsketryck för blandat material under drift

50:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,8 MPa (358 bar; 5200 psi).

43,5 MPa, (435 bar; 6300 psi)

Maximal färgtemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 °C (160 °F)

Intervall matningslufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35-1,0 MPa; 3,5-10,3 bar (50-150 psi)

Maximalt lufttryck till pump

50:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,70 MPa (7,0 bar; 100 psi).

0,62 MPa, (6,2 bar; 90 psi)

Maximalt vätskeinloppstryck till pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 MPa (17 bar; 250 psi).

Maximal luftförbrukning vid 0,7 MPa (7,0 bar) i m

3

/min (scfm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,96 m

3

/min per lpm (70 scfm per gpm)

Luftfiltrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 mikrometers huvudfilter, 5 mikrometers styrluftfilter.

Se Pumpprestandadiagram, sidan 86.

Omgivningstemperaturintervall

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32- 130° F (0-54° C)

30- 160° F (-1-71° C)

Miljöklassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Användning inom- och utomhus

Höjd upp till 4 000 m

Maximal relativ fuktighet upp till 99 % upp till 54 °C (130 °F)

Föroreningsgrad (11)

Installationskategori (2)

Ljudtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 dBA vid 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Bullernivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dBA vid 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Material i delar som kommer i kontakt med vätskan

Sugrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aluminium

Renspolningspump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slangar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pumpar (A och B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hårdmetall, PTFE, rostfritt stål, UHMWPE nylon kolstål, stållegering, kvaliteterna 303, 440 och 17-ph av rostfritt stål, förzinkning och förnickling, segjärn,

Doserventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fördelningsrör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

volframkarbid, PTFE kolstål, förnickling, hårdmetall, polyetylen, läder kolstål, förzinkning, karbid, rostfritt stål 302,

PTFE, UHMWPE

Blandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprutpistol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hus av rostfritt stål med acetaldelar

Se sprutpistolens handbok

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se Mått, sidan 83.

Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basspruta (modell XM1A00 och XM5A00)

336,87 kg (742 lbs)

(Lägg ihop komponenternas vikt och bassprutans vikt för att få din modells vikt.)

* Minimiflödeshastighet beror på materialet som sprutas och blandningsförmågan. Testa ditt material när det gäller flödeshastighet.

3A0016L 87

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciell, förlängd och begränsad garanti som lämnats av Graco, kommer Graco under en tolvmånadersperiod att reparera eller byta ut alla delar som Graco avgör

är defekta. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skriftliga anvisningar.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för, allmänt slitage och skada, felfunktion, skador och slitage som orsakas av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte

är Gracos originaldelar. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen

är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar utan kostnad. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen godkänner att inte någon annan typ av ersättning (däribland kostnader för följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) ska lämnas. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO LÄMNAR INGEN GARANTI, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER

SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. De artiklar som säljs, men som inte tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang etc.) omfattas av respektive tillverkares garanti. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste

återförsäljare.

Telefon: 612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Se www.graco.com/patents för patentinformation.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 312359

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2009, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revision L - mars 2017

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents