Graco 3A3664V, Husky™ 1050eeldriven membranpump, Drift Bruksanvisning

Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Graco 3A3664V, Husky™ 1050eeldriven membranpump, Drift Bruksanvisning | Manualzz

Drift

Viktiga

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i din reparations- och reservdelshandbok till Husky 1050e. Spara dessa anvisningar.

Maximala arbetstryck anges i prestandadiagrammen på sidorna

51-54.

Modellinformation, inklusive myndighetsgodkännanden, finns på sidorna 6-7.

3A3664V

SV

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Relaterade handböcker ....................................... 2

Varningar ........................................................... 3

Konfigurationsnummermatris ............................... 6

Beställningsinformation ....................................... 8

Översikt ............................................................. 9

Installation.......................................................... 10

Allmän information ....................................... 10

Dra åt fästelementen .................................... 10

Tips för att minska kavitation......................... 10

Montera pumpen.......................................... 13

Jordning ...................................................... 14

Tryckluftledning ........................................... 15

Vätskematningsledning ................................ 15

Vätskeutloppsledning ................................... 15

Läckagesensor ............................................ 16

Elektriska anslutningar

(växelströmsmodeller) ........................... 17

Kabelanslutningar på drivenhet med variabel frekvens (VFD) .................. 17

Kabelanslutningar på standardmotorn ........... 17

Kabelanslutningar på ATEX-motorn .............. 18

Kabelanslutningar på explosionssäker motor ............................................. 18

Inkoppling av läckagesensor

(växelströmsmodeller)..................... 19

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller) ................................. 20

Anslut kablarna ............................................ 20

Ledningsdragningstips ................................. 21

BLDC, ledningsdragning motorkablage ................................. 22

Kabeldragning, styrning ................................ 23

Inkoppling av läckagesensor (modeller med borstlös likströmsmotor) ........... 24

Kabeldragning PLC ...................................... 24

Ledningsdragning, kompressor............................ 25

Kabeldragning, vagn ........................................... 26

Drift ................................................................... 27

Dra åt fästelementen .................................... 27

Startinställningar (växelströmsmotor med

VFD).............................................. 27

Första inställningar (borstlös likströmsmotor med Graco motorstyrning)............... 27

Renspola pumpen innan första användningstillfället ........................ 27

Överföringsläge kontra Läge med låg pulsering ........................................ 27

Starta och justera pumpen............................ 28

Flödeskalibreringsprocedur........................... 28

Satskalibreringsprocedur .............................. 29

Tryckavlastningsprocedur ............................. 29

Avstängning av pumpen ............................... 29

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor) ..................................... 30

Display ........................................................ 30

Programvaran i Graco motorstyrning,

översikt .......................................... 31

Driftlägen..................................................... 34

Skötsel............................................................... 41

Skötselschema ............................................ 41

Dra åt gängade anslutningar......................... 41

Rengör Graco-motorstyrningen ..................... 41

Uppgradera programvaran i

Graco-motorstyrningen ................... 41

Renspolning och förvaring ............................ 42

Felsökning av Graco-motorstyrningen .................. 43

Diagnostikinformation................................... 44

Spänningsvariationer i nätmatningen............. 45

Mät nätspänningen med multimeter............... 45

Händelser.................................................... 46

Vridmomentsanvisningar ..................................... 49

Prestandadiagram .............................................. 51

Mått ................................................................... 57

Tekniska data..................................................... 67

Handboksnummer

334189

Titel

Husky 1050E eldriven dubbelmembranpump, reparation/reservdelar

2 3A3664V

Varningar

Följande varningar gäller konfiguration, användning, jordning, skötsel och reparation av denna utrustning. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter.

Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

Denna utrustning måste jordas. Felaktig jordning, konfiguration eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.

• Stäng av och koppla från strömmen innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen eller den installeras. Dra ur nätsladden till vagnmonterade modeller. Koppla bort strömmen vid huvudströmbrytaren för alla övriga system.

• Anslut endast till jordade strömkällor.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter och regler.

• Vänta fem minuter så att kondensatorn urladdas innan du öppnar apparaten.

• Använd bara jordade förlängningssladdar (3 trådar) till vagnmonterade modeller.

• Jordstiften måste vara hela på el- och förlängningssladdarna till vagnmonterade modeller.

• Utsätt inte vagnmonterade modeller för regn. Förvara inomhus.

explodera. Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet. Förhindra brand och explosioner:

• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.

• Eliminera alla antändningskällor, till exempel sparlågor, cigaretter, bärbara elektriska lampor och plastdraperier (risk för statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.

• Koppla inte in eller ur strömkablar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor förekommer.

• Använd endast jordade slangar.

inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

Statisk elektricitet kan bildas på plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända brandfarliga ångor. Förhindra brand och explosioner:

• Rengör endast plastdelar i ett välventilerat område.

• Rengör inte med en torr trasa.

• Använd inte elektrostatiska pistoler i utrustningens arbetsområde.

3A3664V 3

4

Varningar

VARNING

Vätska från utrustningen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka i ögonen eller på huden och orsaka svåra personskador.

service av utrustningen.

• Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används.

• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Läs avsnittet varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast reservdelar från originaltillverkaren.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

• Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.

• Dra slangar och kablar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Slå inte knut på eller böj slangarna överdrivet mycket, och använd inte slangar för att dra och flytta utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

Om vätskor som är oförenliga med aluminium används i trycksatt utrustning kan de orsaka allvarliga kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skada på egendom.

• Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid, andra halogenerade kolväten eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel.

• Använd inte klorbaserade blekningsmedel.

• Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din materialåterförsäljare för information om kemisk förenlighet.

3A3664V

3A3664V

Varningar

VARNING

Vätskor som utsätts för värme i begränsade utrymmen, t.ex. slangar, kan ge upphov till en snabb tryckökning som orsakas av värmeexpansion. Övertryck kan orsaka utrustningsbristning och allvarliga personskador.

• Öppna en ventil för att avlasta vätskeexpansionstrycket under uppvärmning.

• Byt ut slangarna regelbundet i förebyggande syfte, enligt vad som är tillämpligt under de aktuella driftförhållandena.

Många lösningsmedel kan förstöra plastdelar och medföra att de slutar att fungera, vilket kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador.

• Använd endast vattenbaserade lösningsmedel vid rengöring av konstruktionsdelar eller tryckutsatta delar av plast.

lösningsmedelstillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och rekommendationer.

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladet (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.

Utrustningens ytor och vätska som värms upp kan bli mycket varma vid drift. Undvika allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Skyddsutrustningen ska minst innefatta:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

5

Konfigurationsnummermatris

Pumpens konfigurationsnummer finns på identifieringsbrickan (ID). Använd följande matris för att identifiera pumpens komponenter.

6

Pumpmodell

Material i våta sektionen

Drivning

Material i mittsektion

Växellåda och motor

Vätskekåpor och fördelningsrör

SS BN BN

Säten Kulor Membran O-ringar till fördelningsrör

Pump Material

1050 A Aluminium

C Elektriskt ledande polypropylen

F PVDF

H Hastelloy

P Polypropen

S Rostfritt stål

E Elektrisk

Material iii mittsektion Motor

A

S

Aluminium

Rostfritt stål

04A Standard induktionsväxelströmsmotor med växellåda

04B Borstlös likströmsmotor med

Graco motorstyrning

04C Induktionsväxelströmsmotor

ATEX✦

04D Explosionssäker induktionsväxelströmsmotor ★

04E NEMA 56 C växellåda ✚

04F Växellåda med IEC 90 B5-fläns

04G Ingen motor, ingen växellåda

05A Standard induktionsväxelströmsmotor med kompressor (120 V)

05B Borstlös likströmsmotor, med

Graco motorstyrning, med kompressor (120 V)

06A Standard induktionsväxelströmsmotor med kompressor

(240 V)

06B Borstlös likströmsmotor, med

Graco motorstyrning, med kompressor (240 V)

3A3664V

Konfigurationsnummermatris

Vätskekåpor fördelningsrör

A1 Aluminium, npt-gänga

AC Acetal

A2 Aluminium, bsp AL Aluminium

AC Acetal BN Buna-N

C1 Elektriskt ledande polypropylen, mittfläns

C2 Elektriskt ledande polypropylen,

ändfläns

F1

F2

H1

PVDF, mittfläns

PVDF, ändfläns

Hastelloy, npt

BN

FK

GE

PP

PV

Buna-N

FKM fluoroelastomer

Geolast

Polypropen

PVDF

BN

CR

CW

FK

GE

PT

Buna-N

Polykloropren, standard

Polykloroprenviktad

FKM fluoroelastomer

Geolast

PTFE

CO Polykloroprenövergjuten

FK

GE

FKM fluoroelastomer

Geolast

PO PTFE/EPDM,

övergjuten

PT PTFE/EPDM tvådelad

PS PTFE/Santoprene, tvådelad

H2 Hastelloy, bsp SP Santoprene SP Santoprene SP Santoprene

P1 Polypropylen, mittfläns

P2 Polypropylen,

ändfläns

S1 Rostfritt stål, npt

SS 316 Rostfritt stål

TP TPE

SS

TP

316 Rostfritt stål

TPE

TP TPE

S2 Rostfritt stål, bsp

Modeller med säten i BN, FK eller TP har inte o-ringar.

PT PTFE

✦ Pumpar av aluminium, elektriskt ledande polypropylen, hastelloy och pumpar av rostfritt stål med kod 04C är certifierade enligt:

✚ Pumpar av aluminium, elektriskt ledande polypropylen, hastelloy och pumpar av rostfritt stål med kod 04E eller 04F är certifierade enligt:

★ Motorer med kod 04D är certifierade enligt:

Alla modeller (utom 04D , 05A och 05B ) är certifierade enligt:

II 2 G ck Ex d IIB T3 Gb

II 2 G ck IIB T3 Gb

Klass 1, Zon 1, AEx d IIB T3 0 °C<Ta<40°C

3A3664V 7

Beställningsinformation

1.

Besök www.graco.com

.

2.

Klicka på Var online på www.graco.com

Processutrustning.

8 3A3664V

Översikt

Produktserien Husky 1050e innehåller ett stort modellsortiment eldrivna membranpumpar. Välj och konfigurera en pump som uppfyller dina behov med hjälp av verktyget på www.graco.com. I detta avsnitt beskrivs grundstrukturen över de modeller som finns.

Motortyp Styrenhet

Alternativen för vätskesektionen är alltför många för att tas med. De många olika alternativen för grenrör, säten, kulor och membran kan fås på ett stort antal av modellerna.

Aluminium eller rostfritt stål

AC

Borstlös likström

Inga

VFD — ingår ej

VFD-satser 16K911

(240 V) och 16K912

(480 V) finns.

Graco-motorstyrning — ingår

Inga

* Vagnsats 24Y543 finns att beställa.

Ja, en del av motorn

IEC

NEMA

NEMA

NEMA

IEC

Ja - 120 V

Ja - 240 V

Nej

Nej

Nej

Ja - 120 V

Ja - 240 V

Nej

Nej

Nej

Inga

CE

ATEX och CE

Explosionssäker

Inga

CE

CE

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

Nej*

• Pumparna finns med växelströmsmotor eller borstlös likströmsmotor eller med enbart en växellåda (för tillämpningar där det redan finns en motor).

• Graco rekommenderar att en mjukstartare för motorn eller en VFD (artikelnr 16K911 eller

16K912) monteras i elkretsen i alla installationer.

Studera tillverkarens rekommendationer för att göra en korrekt installation när någon av dessa komponenter används. Kontrollera alltid att alla produkter installeras i enlighet med lokala normer och regler.

• Borstlösa likströmsmotorer styrs av

Graco-motorstyrning, som levereras med pumpen.

• Standard växelströmsmotorer (inte ATEX eller explosionssäkra) och borstlösa likströmsmotorer finns i modeller utan kompressor, med en 120

V-kompressor eller en 240 V-kompressor.

• Borstlösa likströmsmotorer finns i vagnmonterade modeller. Vagnsats 24Y543 finns att beställa till

övriga modeller.

3A3664V 9

Installation

Installationen som visas är endast en guide för val och installation av systemkomponenter. Kontakta din

Graco-distributör för att få hjälp med att planera ett system som är anpassat efter dina behov. Använd alltid Gracos originalreservdelar och originaltillbehör.

Se till att tillbehören passar och har korrekt märktryck för att kunna användas i ditt system.

Referensbokstäver i denna text, t.ex. (A), hänvisar till bildtexter i figuren.

när den används utomhus.

Kontrollera och dra åt alla utvändiga skruvar och muttrar innan pumpen monteras och tas i bruk första gången. Följ

Vridmomentsanvisningar, page 49

eller se pumpens vridmomentskort. Dra åt fästelementen igen efter första dagens drift.

Kavitation i en dubbelmembranpump är bildning och kollaps av bubblor i den pumpade vätskan. Ofta förekommande eller överdriven kavitation kan orsaka allvarliga skador, bland annat gropbildning och förtida slitage på vätskekamrar, kulor och säten. Det kan resultera i reducerad effektivitet hos pumpen.

Kavitationsskador och reducerad effektivitet ger båda

ökade driftkostnader.

Kavitation beror på den pumpade vätskans förångningstryck, sugtrycket i systemet och hastighetstrycket. Detta kan reduceras genom att någon av följande faktorer ändras.

1.

Sänk förångningstrycket: Sänk den pumpade vätskans temperatur.

2.

Öka sugtrycket: a.

Sänk ner pumpen relativt nivån i vätsketanken.

b.

Minska friktionslängden i sugledningen.

Tänk på att kopplingar adderar friktionslängd till ledningen. Minska antalet kopplingar för att få ner friktionslängden.

c.

Öka sugledningens dimension.

d.

Öka netto positivt tillgängligt sugtryck

(NPSHa). Se

Prestandadiagram, page 51 .

överstiger 25 % av utloppstrycket.

3.

Sänk vätskehastigheten: Sänk cykelhastigheten för pumpen.

Den pumpade vätskans viskositet är också mycket viktig men den styrs normalt av processberoende faktorer och kan inte ändras för att reducera kavitationen. Viskösa vätskor är svårare att pumpa och är mer kavitationsbenägna.

Graco rekommenderar att alla ovanstående faktorer beaktas när systemet konstrueras. Mata bara tillräckligt med effekt till pumpen för att upprätthålla

önskat flöde, så bibehålls pumpens effektivitet.

Graco-återförsäljare kan bidra med platsspecifika förslag gällande att öka pumpens prestanda och minska driftkostnaderna.

10 3A3664V

Installation

Figure 1 Exempelinstallation (växelströmsdriven pump visas i skissen)

A Nätsladd till VFD

B Vätskeinloppsport

C Vätskeutloppsport

D Fötter

E Luftinloppsport

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Jordad, flexibel luftmatningsslang

Avluftande huvudkran

Luftfilter-/regulatoranordning

Huvudkran (för tillbehör)

Jordad, flexibel vätskematningsslang

Vätskedräneringskran (kan behövas vid installation av pumpen)

Avstängningskran för vätska

Jordad, flexibel vätskeutloppsslang

Jordledning med klämma (måste finnas)

3A3664V 11

Installation

Figure 2

A Hål för kanaler

B Tavelstyrning

C Fästflikar

D Varningsetikett

12 3A3664V

Installation

För att undvika skada eller dödsfall på grund av giftiga vätskor eller ångor:

• Flytta eller lyft aldrig en trycksatt pump. Om den tappas kan vätskesektionen brista. Följ alltid

Tryckavlastningsprocedur, page 29

innan pumpen flyttas eller lyfts.

24Y388

24Y552

24Y553

24Y554

24Y555

24Y556

24Y557

24Y558

24Y559

24Y560

24Y561

24Y562

Pumpen är tung. Var alltid två personer när pumpen ska lyftas eller flyttas så att skador orsakade av att pumpen tappas undviks. Lyft inte pumpen i fördelningsrören. Använd minst en stropp.

1.

Gäller alla typer av montering: kontrollera att pumpen är fäst med skruvar genom fötterna

(D) och genom fästet på växellådan. Se

Mått, page 57

.

Använd alla åtta fästskruvar för att förhindra skador på pumpen.

648190

648250

648183

648243

648180

648240

648187

648247

650110

650154

651908

651944

2.

Se till att underlaget är plant och att pumpen står stadigt.

3.

Gäller modeller med borstlös likströmsmotor:

Montera Graco-motorstyrningen ordentligt med medföljande fästen.

4.

Montera pumpen så att vätskeinlopp och -utlopp

är lätt åtkomliga i syfte att underlätta drift och service.

5.

Längre exponering av UV-strålning bryter

6.

ner komponenter av naturlig polypropylen i pumparna. Utsätt inte pumpen och plastkomponenter för direkt solljus under längre tid så förhindras skador på utrustningen

Vagnmontering: Vissa modeller kan beställas monterade på vagn. Till alla övriga modeller finns vagnsats 24Y543 att beställa.

1050A-E,A05BA1SSCWCOPT

1050A-E,A06BA1SSCWCOPT

1050A-E,A05BA1SPSPSPPT

1050A-E,A06BA1SPSPSPPT

1050A-E,A05BA1TPACTP-

1050A-E,A06BA1TPACTP-

1050A-E,A05BA1BNBNBN-

1050A-E,A06BA1BNBNBN-

1050P-E,A05BP2PPPTPTSPT

1050P-E,A06BP2PPPTPTSPT

1050S-E,A05BS1SSPTPTSPT

1050S-E,A06BS1SSPTPTSPT

3A3664V 13

Installation

Utrustningen måste jordas för att minska risken för statisk gnistbildning och elektrisk stöt. Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

beskrivning nedan.

icke-ledande polypropylen- eller PVDF-pumpar ihop med eldfarliga vätskor.

• Följ lokala brandskyddsregler.

Jorda systemet enligt anvisningarna nedan innan pumpen används.

elektriskt ledande polypropylen, hastelloy och rostfritt stål har en jordskruv. Lossa jordskruvarna

(R). Trä in ena änden av en jordledning som har en ledningsarea på minst 2,05 mm i diameter

(12 gauge) bakom jordskruven och dra sedan

åt skruven ordentligt. Anslut klämman i andra

änden av jordledningen till en god jordningspunkt.

Jordkabel med klämma, artikelnr 238909, kan beställas från Graco.

likströmsmotorer har en jordskruv i kopplingsboxen.

Använd skruven för att jorda motorn till styrenheten.

slangarmed en sammanlagd längd på högst 150 m (500 ft) för att säkerställa en obruten jordkrets.

Kontrollera slangarnas elektriska motstånd. Byt ut slangen omedelbart om det totala motståndet till jord överstiger 29 Mohm.

elektriskt ledande metallkärl som är placerade på en jordad yta. Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor, såsom papper eller kartong, då dessa material bryter jordkretsen.

frekvens (VFD) genom en korrekt anslutning till elnätet. Ytterligare jordningsanvisningar finns i

VFD-handboken.

korrekt anslutning till en kraftkälla. Se

Kabeldragning, styrning, page 23 .

Kontrollera om ditt system är elektriskt ledande efter den första installationen, och lägg sedan upp ett regelbundet schema för kontroll av den elektriska ledningsförmågan i syfte att säkerställa att jordningen bibehålls. Motståndet ska inte överstiga 1 ohm.

14 3A3664V

En tryckluftledning är redan kopplad mellan kompressorn och pumpens luftinlopp.

Montera en jordad, böjlig tryckluftslang mellan kompressorn och pumpluftinloppet på 3/8 npt(f).

1.

Montera tryckluftfilter/regulator (H). Vätskans stopptryck kommer att vara detsamma som tryckluftregulatorns inställning. Filtret avlägsnar skadlig smuts och fukt ur tryckluftsmatningen.

2.

Placera en avluftande huvudluftventil (G) nära pumpen och använd den för att släppa ut instängd luft. Se till att ventilen enkelt kan nås från pumpen och att den placeras nedströms i förhållande till regulatorn.

Instängd luft kan få pumpen att slå oväntade slag, vilket kan orsaka allvarliga personskador på grund av stänk.

3.

Montera en andra huvudluftventil (J) uppströms i förhållande till alla tryckluftstillbehör, och använd ventilen för att isolera tillbehören i samband med rengöring och reparation.

4.

Montera en jordad, böjlig slang (F) mellan tillbehören och pumpluftinloppet på 3/8 npt(f).

Installation

1.

Anslut en jordad och böjlig vätskeslang (K) till vätskeinloppsporten. Porten på pumpar med vätskesektion av aluminium, hastelloy eller rostfritt stål är 1 tum npt(f) eller 1 tum bspt. På pumpar med vätskesektion av polypropylen, elektriskt ledande polypropylen eller PVDF är porten en 1 tums förhöjd ANSI/DIN-fläns.

2.

Om vätskeinloppstrycket till pumpen överstiger

25 % av utloppstryckets arbetstryck stängs inte kulbackventilerna tillräckligt snabbt, vilket resulterar i att pumpen fungerar ineffektivt.

För högt vätskeinloppstryck förkortar även membranets livslängd. Ett inloppsvätsketryck på ungefär 0,02–0,03 MPa (0,21–0,34 bar, 3–5 psi) bör vara adekvat för de flesta material.

3.

För information om maximal sughöjd (våt och torr), se

Tekniska data, page 67 . För bästa

resultat ska du alltid installera pumpen så nära materialkällan som möjligt. Minimera sugkraven för att få maximal pumpprestanda.

1.

Anslut en jordad böjlig vätskeslang (N) på vätskeutloppsporten. Porten på pumpar med vätskesektion av aluminium, hastelloy eller rostfritt stål är 1 tum npt(f) eller 1 tum bspt. På pumpar med vätskesektion av polypropylen, elektriskt ledande polypropylen eller PVDF är porten en 1 tums förhöjd ANSI/DIN-fläns.

2.

Montera en vätskeurtappningskran (L) nära vätskeutloppet.

3.

Installera en avstängningskran (M) på vätskeutloppsledningen.

3A3664V 15

Installation

Tillvalet läckagedetektor (sats 24Y661) rekommenderas starkt så att man undviker att köra pumpen med sprucket membran. Ta bort plugg 123 om läckagesensor ska installeras.

på läckagesensorn måste peka nedåt. Se även

Inkoppling av läckagesensor (växelströmsmodeller), page 19

eller

Inkoppling av läckagesensor (modeller med borstlös likströmsmotor), page 24

.

1 Applicera gänglåsningsmedel Loctite ® 425

Assure ™ på gängorna för att säkerställa en vattentät tätning.

16 3A3664V

Elektriska anslutningar (växelströmsmodeller)

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

Följ anvisningarna i motortillverkarens handbok.

Kabeldimensioner,säkringsstorlek och andra elektriska anordningar måste vara i enlighet med svenska föreskrifter. Motorn måste kopplas till VFD:n.

4.

Inkoppling för 460 V. Du kan låta kopplingen vara som den

är om detta är den spänning du önskar. Anslut ledning L1 till U1, L2 till V1 och L3 till W1 som i bilden.

W3 U3 V3

W2

U1

U2

V1

V2

W1

Följ anvisningarna i VFD-tillverkarens handbok.

Utförlig installations- och inkopplingsinformation finns i handboken som levereras med VFD:n, om du köpt tillvalet Graco VFD (artikelnr. 16K911 eller 16K912.

För att förhindra att utrustningen skadas får motorn inte kopplas in direkt till ett vägguttag.

L1 L2 L3

Figure 3 Anslutningar för inkoppling till 460V

5.

Ledningsdragning med ledaren (U3), den röda (V3) och den blåa (W3) enligt bilden. Brygga W2, U2 och V2. Anslut matningsledningarna L1 till U1, L2 till V1 och L3 till W1.

Installera kablarna på motorn enligt följande:

1.

Öppna motorns kopplingsbox.

2.

Montera kablaget med korrekta vattentäta anslutningar i en av portarna på sidan av kopplingsboxen på motorn.

3.

Anslut den gröna jordledaren till jordskruven.

W2

U1

U2

V1

V2

W1

L1

U3

L2

V3

L3

W3

Figure 4 Anslutningar för inkoppling till 230 V

6.

Dra åt anslutningarna till vridmoment 2,3 N•m

(20 in-lb).

7.

Stäng motorns elektroniklåda. Dra åt skruvarna till vridmoment 2,3 N•m (20 in-lb).

3A3664V 17

Elektriska anslutningar (växelströmsmodeller)

Installera kablarna på motorn enligt följande:

1.

Öppna motorns kopplingsbox.

2.

Montera kablaget korrekt till anslutningarna i kopplingsboxen på motorn.

3.

Anslut den gröna jordledaren till jordskruven.

4.

Inkoppling bilden och anslut sedan kabel L1 till U1, L2 till

V1 och L3 till W1.

W2

U1

U2

V1

V2

W1

L1 L2 L3

Figure 5 Anslutningar för inkoppling till 415 V

5.

Inkoppling till V1 och L3 till W1. Brygga som i bilden.

W2

U1

U2

V1

V2

W1

L1 L2 L3

Figure 6 Anslutningar för inkoppling till 240 V

6.

Dra åt anslutningarna till vridmoment 2,3 N•m

(20 in-lb).

7.

Stäng motorns elektroniklåda. Dra åt skruvarna till vridmoment 2,3 N•m (20 in-lb).

Installera kablarna på motorn enligt följande:

1.

Öppna motorns kopplingsbox.

2.

Montera kablaget korrekt till anslutningarna i kopplingsboxen på motorn.

3.

Anslut den gröna jordledaren till jordskruven.

4.

Inkoppling

L2 till T2 och L3 till T3 och brygga övriga ledare enligt bilden.

T7

T5

T8

T6

T1

T2

T3

T4

L1

L2

L3

T9

Figure 7 Anslutningar för inkoppling till 460V

5.

Ledningsdragning ledningarna enligt skisserna. Koppla sedan L1 till

T1/T7, L2 till T2/T8 och L3 till T3/T9.

T3

T9

T4

T5

T1

T7

T2

T8

L1

L2

L3

T6

Figure 8 Anslutningar för inkoppling till 230 V

6.

Alternativ: Anslut termostatledningarna P1 och P2 till extern överbelastningsavkänning.

Termostaten är normalt stängd (NC).

7.

Stäng motorns elektroniklåda. Dra åt skruvarna till vridmoment 2,3 N•m (20 in-lb).

18 3A3664V

Följ dessa anvisningarna för att koppla in tillvalet

Läckagesensorsats 24Y661 till en VFD.

• Spänning: 36 VDC/30 VAC

• Ström: 0,5 A

• Normalt stängd

1.

Välj och beställ en kabel i tabellen nedan, vilken kabel som ska väljas bestäms av avståndet mellan pump och VFD:n.

17H389

17H390

17H391

3,0 m; 9,8 ft

7,5 m; 24,6 ft

16 m; 52,5 ft

2.

Se

Läckagesensor, page 16

för installation av läckagesensorn. Anslut vald kabel till den monterade läckagesensorn.

3.

Stäng av strömmen till VFD:n.

4.

Öppna locket på VFD:n.

Elektriska anslutningar (växelströmsmodeller)

5.

Om du använder en VFD från Graco ska du utföra följande: a.

Koppla en kabelledning till kopplingspunkt

4 på skenan.

b.

Koppla en andra kabelledning till kopplingspunkt 13A på skenan.

c.

Stäng kåpan.

d.

Slå på strömmen till VFD:n.

e.

Gå till skärm P121.

f.

Ändra värdet till 21 och tryck på

Mode-knappen.

6.

Om du använder en VFD som inte kommer från

Graco ska du utföra följande: a.

Anslut de två kabelledningarna till detekteringskretsen i VFD:n.

korrekta anslutningspunkter.

b.

Stäng kåpan.

c.

Slå på strömmen till VFD:n.

d.

Konfigurera VFD:n så att den övervakar läckagesensorkretsen.

7.

Läs VFD-handboken för information om hur du konfigurerar VFD:n så att den genererar ett fel eller avbryter pumpens drift när ett läckage detekteras.

3A3664V 19

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller)

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

utsignalenheter. Anslut enligt tabellen nedan så att du är säker på att kablarna i systemet är kopplade till rätt kontakter på Graco-motorstyrningen.

kontrollera att endera en kabel eller en kontakt

är ansluten på alla M12- och M8-anslutningar så bibehålls höljets klassning.

Gracos motorstyrning har flera anslutningar för

CAN-kablage och systemspecifika insignal- och motorstyrningsetiketten Kontakttyp

1 M12, 8 positioner, hona

2 (Reserv)

3 och 4

Återföring av motorposition och temperatur. Anslut endast till

Graco borstlös likströmsmotor med Graco-kablage.

• 17F709 (0,3 m/1,0 ft)

• 15Y051 (3,0 m/9,8 ft)

• 16X521 (7,5 m/24,6 ft)

• 16P791 (16 m/52,5 ft)

M12, 5 positioner, hona, B-kod

Används ej.

M8, 4 positioner, hona Stift- och effektspecifikationer finns i tabell 2, måste matas av ett kraftaggregat av klass 2.

M12, 5 positioner, hane, A-kod

CAN-kraftförsörjning och kommunikation. Anslut endast till kablage och moduler som levereras av Graco. Anslut till maximalt 30 VDC, kraftaggregat av klass 2.

20 3A3664V

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller)

3 (läckagegivare och reservingång)

4 (PLC-styrning)

1 (brun)

2 (vit)

3 (blå)

4 (svart)

1 (brun)

2 (vit)

3 (blå)

4 (svart)

* Ledningsfärger gäller Graco-kablage.

Matning, 5 VDC 5 VDC, högst 20 mA

Digital ingång (reserv) Spänningsintervall: 5-24 VDC

Max. spänning: 30 VDC logiskt hög: >1,6 VDC logiskt låg: < 0.5 VDC

Dras upp internt till 5 VDC

Gemensam

Digitalingång

(läckagesignal)

Spänningsintervall: 5-24 VDC

Max. spänning: 30 VDC logiskt hög: >1,6 VDC logiskt låg: < 0.5 VDC

Dras upp internt till 5 VDC

Gemensam

Digitalingång

(start-/stoppsignal)

Spänningsintervall: 12-24 VDC

Max. spänning: 30 VDC logiskt hög: > 6,0 VDC logiskt låg: < 4.0 VDC

Dras upp internt till 12 VDC

Gemensam

Analog ingång

(flödessignal)

Ingångsimpendans: 250 ohm

Strömintervall: 4-20 mA

Max. spänning: 12,5 VDC (kontinuerligt);

30 VDC (momentant)

Max ström: 50 mA

• Använd en jordad eller skärmad metallkanal för kraftförsörjningskablage.

• Använd kortast möjliga kablar för matningskablar.

• Använd kortast möjliga kablar eller ledningar mellan styrenhet och motor.

• Dra lågspänningskablar på avstånd från högeffektkablar eller ledningar och andra kända elektromagnetiska störningskällor. Korsa i 90° vinkel om kablarna måste korsa varandra.

• Graco-motorstyrningen som används med borstlösa likströmsmotorer har ett inbyggt ledningsfilter så det behövs inga externa filter.

3A3664V 21

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller)

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

Se

Ledningsdragningstips, page 21 , för mer

information om ledningsdragning.

som klarar 75°C eller högre.

1.

Skruva bort locket på kopplingsboxen på motorn med en 1/4” hylsnyckel.

2.

Montera kablaget med korrekta vattentäta anslutningar i kopplingsboxen på motorn.

3.

Anslut Graco motorstyrning till motorn. Använd ledningar med minst 2,5 mm 2 (14 AWG) area.

Lossa kontaktbultarna med en 7 mm hylsnyckel.

a.

Anslut M1(U) på Graco motorstyrningen till

U1 på motorn.

b.

Anslut M2(V) på Graco motorstyrningen till

V1 på motorn.

c.

Anslut M3(W) på Graco motorstyrningen till

W1 på motorn d.

Lossa jordbulten med en 8 mm hylsnyckel.

Koppla skyddsjord på Graco motorstyrningen till skyddsjorden på motorn .

4.

Dra åt till moment enligt följande tabell: a.

Dra åt alla M4-bultar (U1, V1 och W1) till moment 1,7 N•m (15 in-lb).

b.

Dra åt M5-bulten (skyddsjord) till moment 2,3

N•m (20 in-lb).

5.

Anslut M12-8-stiftskabeln till kontakt 1 på motorn.

6.

Sätt på locket på kopplingsboxen på motorn. Dra

åt alla bultarna till moment 2,3 N•m (20 in-lb).

Figure 9 Kablage till motor

22

1 Använd inte.

3A3664V

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

• Stäng av strömförsörjningen innan service utförs.

• Vänta fem minuter så att kondensatorn urladdas innan du öppnar.

Se

Ledningsdragningstips, page 21 , för mer

information om ledningsdragning.

• Enheten skyddar inte gruppledningen.

Gruppledningsskydd måste tillhandahållas enligt svenska normer.

• Produkten kan orsaka likström i skyddsjordledaren.

När jordfelsbrytare (RCD) eller övervakning (RCM) av ström i jordledaren används i händelse av direkt eller indirekt kontakt, får enbart RCD eller RCM av typ B användas på matningssidan av denna produkt.

• Läckströmmen kan överskrida 3,5 mA växelström.

Minimiarea för skyddsjordledaren ska uppfylla svenska normer för skyddsjordledare för högt skydd av strömapparater.

• Använd endast kopparledningar med isolering som klarar 75°C eller högre.

• Dra åt anslutningarna till vridmoment 2,3 N•m (20 in-lb).

1.

Ta bort luckan på Graco-motorstyrningen.

2.

Montera kablaget med korrekta vätsketäta anslutningar för inkommande matning och utgående motorförsörjning.

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller)

3.

Anslut Graco motorstyrning till motorn. Använd ledningar med minst 2,5 mm 2 (14 AWG) area.

a.

Anslut M1(U) på Graco motorstyrningen till

U1 på motorn.

b.

Anslut M2(V) på Graco motorstyrningen till

V1 på motorn.

c.

Anslut M3(W) på Graco motorstyrningen till

W1 på motorn d.

Koppla skyddsjord på Graco motorstyrningen till skyddsjorden på motorn .

4.

Anslut M12-8-stiftskabeln till kontakt 1 på

Graco-motorstyrningen.

5.

Anslut 120/240 VAC enfasledningen till L1 och L2/N. Anslut skyddsjord till . Använd ledningar med minst 4 mm 2 area (12 AWG) när systemet är anpassat för 16 A-matning och minst

2,5 mm 2 (14 AWG) när det är anpassat för 12

A-matning.

välja att först koppla in matningen till kompressorn först och sedan vidare till Graco-motorstyrningen så att de delar samma krets.

6.

Sätt tillbaka luckan. Dra åt skruvarna till vridmoment 2,3 N•m (20 in-lb).

1 Dra åt skruvarna till moment 2,3 N•m (20 in-lb) så att tätningen blir vattentät.

3A3664V 23

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller)

4.

Gå till meny G206 på inställningsskärmarna

(se

Inställningsläge, page 34 ). Ange

läckagedetekteringstyp och ange om systemet ska varna att det finns en läcka, men fortsätta att gå (avvikelse), eller om pumpen ska stoppas

(larm).

• Spänning: 36 VDC/30 VAC

• Ström: 0,28 A

• Normalt stängd

Följ dessa anvisningar för att koppla in tillvalet Läckagesensorsatsen 24Y661 till en

Graco-motorstyrning.

1.

Välj och beställ en kabel i följande tabell; vilken kabel som ska väljas bestäms av avståndet mellan pump och Graco-motorstyrningen.

121683

17H349

17H352

3,0 m; 9,8 ft

7,5 m; 24,6 ft

16 m; 52,5 ft

2.

Se

Läckagesensor, page 16

för installation av läckagesensorn. Anslut vald kabel till den monterade läckagesensorn.

3.

Anslut läckagesensorn (med tillbehöret förlängningskabel) till kontakt 3 på

Graco-motorstyrningen.

Borstlösa likströmsmotorer kan fjärrstyras med en

PLC.

styrning av ”Enbart stopp” eller ”Start/stopp” ska göras. Se Separat ingångsstyrning i

Programvaran i Graco motorstyrning, översikt, page 31

för mer information om styrfunktionen. Ledningsfärgerna gäller Graco-kablage.

1.

Anslut PLC-styrningskabeln till kontakt 4 på

Graco-motorstyrningen.

2.

Koppla stift 2 (signal, vit ledare) och stift 1 (nolla, brun ledare) till start/stopp-signalen.

3.

Koppla stift 4 (signal, svart ledare) och stift 3

(nolla, blå ledare) till flödessignalen (4–20 mA).

4.

Ställ in önskat typ av fjärrstyrning på meny G209.

5.

Ställ in önskade lägsta och högsta flödeshastighet på menyerna G240 och G241.

6.

Ställ in de analoga lägsta och högsta ingångssignalerna på menyerna G212 och G213.

24 3A3664V

Ledningsdragning, kompressor

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

Följ anvisningarna vid inkoppling av Graco kompressor 24Y542 (120 V) eller 24Y541 (240 V).

Se

Ledningsdragningstips, page 21 , för mer

information om ledningsdragning.

som klarar 75°C eller högre.

1.

Ta bort locket på kopplingsboxen på kompressorn.

2.

Montera kablaget med korrekta anslutningar (kabelkanaler/kopplingar, nätsladd/dragavlastning) till kopplingsboxen på kompressorn.

3.

Anslut nätspänningen (120 VAC eller 240 VAC, beroende på kompressor) till L1 och L2/N. Anslut skyddsjord till . Använd ledningar med minst

4 mm 2 area (12 AWG) när systemet är anpassat för 16 A-matning och minst 2,5 mm 2 (14 AWG) när det är anpassat för 12 A-matning. Dra åt anslutningarna till vridmoment 1,2 N•m (10 in-lb).

4.

Anslut grenledningar till L1, L2/N och skyddsjord och koppla sedan till Graco-motorstyrningen eller VFD:n om Graco-motorstyrningen eller

VFD:n drivs från samma krets som kompressorn.

Använd samma ledningsdimensioner som i steg

2.

5.

Sätt tillbaka kåpan på kopplingsboxen. Dra åt skruvarna till vridmoment 6,8 N•m (60 in-lb).

Figure 10

B

A

L2

L1

3A3664V 25

Kabeldragning, vagn

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

Se

Ledningsdragningstips, page 21 , för mer

information om ledningsdragning.

som klarar 75°C eller högre.

passar i jordade 110 V-120 V-uttag medföljer.

Ledningsdragning, kompressor, page 25 ,

steg 1–3 och steg 5 för att dra nätspänning till enheten.

styrenheten enligt anvisningarna i

Elektriska anslutningar (växelströmsmodeller), page 17

eller

Elektriska anslutningar (borstlösa likströmsmodeller), page 20

om du monterar en icke-vagnsmodell på en vagn. Ledningsdra kompressorn till styrenheten enligt figur 10 och enligt

Ledningsdragning, kompressor, page 25

om du har en kompressor.

26 3A3664V

Drift

Kontrollera och dra åt alla utvändiga skruvar och muttrar innan pumpen monteras och tas i bruk första gången. Följ

Vridmomentsanvisningar, page 49

eller se pumpens vridmomentskort. Dra åt fästelementen igen efter första dagens drift.

4.

Gå till Aktivera maximala effektfunktionen (meny

G204). Använd denna meny för att indikera om strömbegränsningen är 12 A eller 16 A, och för att aktivera eller inaktivera maximal effektfunktion (se förklaring i referenstabellen i

Inställningsläge, page 34 ).

5.

Gå till Ange typ av läckagedetektering (meny

G206). Använd menyn för att ange hur systemet ska reagera om läckage upptäcks.

6.

Följ lämplig kalibreringsprocedur och ange pumpens K-faktor (meny G203). Använd proceduren och menyn för att justera pumpens slagvolym per cykel så att den matchar din pumps verkliga prestanda.

Ställ in din VFD efter informationen på motorns märkplåt.

Graco VFD (artikelnr. 16K911 eller 16K912) och

Graco standard induktionsmotor för växelström.

P108

P171

81

163

Pumpen har testats med vatten. Spola genom pumpen ordentligt med lämpligt lösningsmedel innan den tas i drift, om vatten kan förorena vätskan du ska pumpa. Se

Renspolning och förvaring, page 42 .

Gå åtminstone genom följande menyer och ställ in systemet efter dina behov innan du tar det i bruk första gången. Se referenstabellen i

Inställningsläge, page 34

för detaljerad information om varje menyalternativ och om standardinställningar. Se även

Snabbreferens, Graco motorstyrningsmeny, page 40

.

1.

Ange önskade flödesenheter på meny G201.

2.

Ange meny G200 till 1 om du vill ha satsläge och ställ in satsflödet på meny G247.

3.

Gå till menyerna för underhållsintervall (menyerna

G230, G231, G232). Aktivera underhållsräknaren och ange antal cykler (i miljoner) för vart och ett av de tre underhållsintervallen.

När lufttrycket är minst 0,07 MPa (0,7 bar, 10 psi) högre än önskat utloppstryck går pumpen i överföringsläge och ingen pulsdämpning uppträder. Starta genom att ställa lufttrycket lika med önskat vätskeutloppstryck, så minskas utloppspulseringen. Fortsätt att justera lufttrycket relativt vätskeutloppstrycket. Lägre relativt lufttryck ger mera pulsdämpning. Högre relativt lufttryck ger bättre pumpeffektivitet.

K-faktor. Se diagrammet Låg pulsering i

Prestandadiagram, page 51 .

3A3664V 27

Drift

1.

Kontrollera att vätskesystemet är korrekt jordat.

Se

Jordning, page 14 .

2.

Inspektera alla kopplingar och se till att de

är ordentligt åtdragna. Använd ett förenligt flytande gängtätningsmedel på alla hangängor.

Dra åt vätskeinlopps- och utloppsanslutningar ordentligt.

3.

Sänk ner matningsslangen i vätskan som ska pumpas.

överstiger 25 % av utloppstrycket stängs inte kulkranventilerna tillräckligt snabbt, vilket resulterar i att pumpen fungerar ineffektivt.

För högt vätskeinmatningstryck kan förkorta membranets livslängd.

4.

Placera vätskeslangens ände i lämpligt kärl.

5.

Stäng vätskeurtappningskranen.

6.

Vrid ratten på vätsketryckregulatorn till önskat vätskestopptryck. Öppna samtliga avluftande huvudluftsventiler.

7.

Om vätskeslangen har ett fördelningsmunstycke ska detta hållas öppet. Kontrollera att alla vätskekranar/-ventiler är öppna.

8.

VFD: Ställ in den önskade frekvensen.

flödet.

volymen.

9.

Tryck på startknappen (kör) på

Gracomotorstyrningen eller på VFD:n.

10. Vid renspolning ska pumpen köras tillräckligt länge så att både pump och slangar spolas ordentligt rena.

Gracos motorstyrning. Följ anvisningarna i användarhandboken till VFD:n om du använder en sådan.

1.

Systemet står i flödesstyrningsläge. Meny G200

= 0.

2.

Pumpen är luftad.

Se

Starta och justera pumpen, page 28

.

3.

Ange önskat flöde på körbilden.

4.

Gå till menyerna Visa eller Återställ volym

(G101).

5.

Tryck på och håll in totalvolymen.

för att nollställa

6.

Håll ett uppsamlingskärl redo att fånga upp utmatat material och starta pumpen.

7.

Kör pumpen under önskad kalibreringstid. Tänk på att en större volym är noggrannare, minst 10 cykler eller mer.

8.

Stanna pumpen.

9.

Notera volymen (V sats

G101-menyn.

) som visas på

10. Mät volymen (V verklig

) som faktiskt fångades upp under utmatningen. Se till att du mäter med samma enhet som visas. Se Ange flödesenheter

(meny G201) om du vill ändra enheter.

11. Se Ange Pumpens K-faktor (meny G203). Skriv ned den K-faktor som visas (K-faktor gammal

).

12. Beräkna den nya K-faktorn med följande formel:

K-faktor ny

= K-faktor gammal

✕ (V verklig

/

V sats

)

13. Ställ in meny G203 till K-faktor ny

.

28 3A3664V

Drift

Utför tryckavlastningsproceduren när du ser den här symbolen.

Gracos motorstyrning. Följ anvisningarna i användarhandboken till VFD:n om du använder en sådan.

1.

Systemet står i satsstyrningsläge. Meny G200

= 1.

2.

Pumpen är luftad.

Se

Starta och justera pumpen, page 28

.

3.

Ställ in önskat satsflöde på börvärdesmeny G247 för satsläget.

4.

Ange önskad satsvolym (V sats

) på körbilden.

Tänk på att en större volym är noggrannare, minst 10 cykler eller mer. Se Ange flödesenheter

(meny G201) om du vill ändra enheter.

5.

Håll ett uppsamlingskärl redo att fånga upp utmatat material och starta pumpen.

6.

Pumpen går tills inställd volym uppnåtts.

7.

Mät volymen (V verklig

) som faktiskt fångades upp under utmatningen, när pumpen har stannats.

Se till att du mäter med samma enhet som satsbörvärdet.

8.

Se Ange Pumpens K-faktor (meny G203). Skriv ned den K-faktor som visas (K-faktor gammal

).

9.

Beräkna den nya K-faktorn med följande formel:

K-faktor ny

= K-faktor gammal

✕ (V verklig

10. Ställ in meny G203 till K-faktor ny

.

/

V sats

)

Denna utrustning är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. För att lättare undvika allvarliga skador förorsakade av trycksatt vätska, som t.ex.

stänk i ögon och på hud, ska du alltid utföra

Tryckavlastande procedur när du slutar pumpa samt innan du rengör, kontrollerar eller servar utrustningen.

utför tryckavlastningsprocedurer på båda sidor av pumpen.

1.

Stäng av strömmen till systemet.

2.

Öppna utmatningsventilen (i förekommande fall).

3.

Öppna vätskedräneringskranen (L) för att avlasta vätsketrycket. Ha ett kärl redo att fånga upp spillmaterial.

4.

Stäng pumpluftkranen.

5.

Enheter kranen för att släppa ut kvarbliven luft.

Följ

Tryckavlastningsprocedur, page 29

vid arbetsskiftets slut och innan systemet kontrolleras, justeras, rengörs eller repareras.

3A3664V 29

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

Gracos motorstyrning tillhandahåller användargränssnittet så att användarna kan ange val och se information avseende inställning och drift.

Membrantangenter används för inmatning av numeriska data, ta fram inställningsbilder och välja eller ange inställningsvärden.

För att förhindra skador på funktionsknapparna ska de inte tryckas in med skarpa objekt som pennor, plastkort eller naglar.

30 sedan pumpen igen.

gång till på knappen (medan pumpen saktar ner).

fjärrstyrningen och aktivera EBG0-larmet.

Navigera bland inställningskoder, ändra ett numeriskt värde och för att bläddra till önskad inställningspunkt.

Funktionen varierar med funktionen och aktuell aktivitet.

Tryck också för att bekräfta en händelsekod. Tryck in och håll i två sekunder för att komma till inställningsläget när du inte ändrar.

håll i två sekunder för att återgå till driftläge när du inte ändrar.

LED-lampan tänds när flödesläget har valts och är i vänteläge, eller när tryckläget är igång.

LED-lampan tänds när tryckläget har valts och är i vänteläge, eller när flödesläget är igång.

3A3664V

Det finns två möjliga styrmetoder i Graco

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

motorstyrning: Flödesstyrning och satsutmatning.

En beskrivning av båda metoderna finns i tabell 3.

Viktiga funktioner i Gracos motorstyrning finns i tabell

4.

Flödeskontroll

Satsutmatning

• Styr pumpen genom att öka eller minska motorvarvtalet.

• Visar aktuellt pumpflöde i enheter valbara av användaren (G201).

• Maximal acceleration och hastighetsminskning begränsas av användarinställningar.

• Matar ut en materialmängd som bestäms av användaren.

– Visar volymen som återstår att mata ut i enheter valbara av användaren.

– Utmatningen kan avbrytas och återupptas om mängden inte ändras.

– Maximalt antal enheter som kan matas ut varierar beroende på materialets viskositet och pumpens hastighet.

• Satser kan upprepas enligt en tidsinställd cykel.

– Pumpen får inte befinna sig i vänteläget eller stoppas av en händelse.

– Fördelningsmängden har inte ändrats.

– Efter att en sats har slutförts visar timern återstående tid innan nästa sats påbörjas.

♦ XX h: timmar visas (> 35999 sekunder kvar)

♦ X h XX: timmar och minuter visas (600–35999 sekunder kvar)

♦ X m XX: minuter och sekunder visas (1–599 sekunder kvar)

• Utmatningsflödeshastigheten anges av användaren.

• Pumpens K-faktor kalibreras externt och bestäms av användarinställningar.

• Maximal acceleration och hastighetsminskning begränsas av användarinställningar.

3A3664V 31

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

Läckagedetektering

Cykelräknare

Satsräknare

Satstimer

Funktionen maximal effekt

Maxgräns för matningsström

• Mottar signal från läckagedetektorn i pumpen och anger att membranet har brustit.

• Styrenheten endera varnar eller stoppar pumpen, beroende på användarinställning.

• En händelsekod visas.

• Styrenheten räknar pumpcykler och informerar användaren om schemalagda serviceintervall.

• Användaren väljer antalet cykler för serviceintervallet (dvs. membranbyte).

• Styrenheten övervakar utmatad pumpvolym.

– Räknaren kan nollställas av användaren.

• Styrenheten startar satser vid en tidsintervall som definieras av G248.

– Tidsvärdet definieras av användaren.

– Startar pumpen när timern är klar.

– Tidsvärdet ställs in från start av aktuell sats till start av nästa sats.

– Ett värde som är kortare än avslutningstiden av en nuvarande definierad sats leder till oavsiktliga resultat, men något felmeddelande visas inte.

• Med funktionen kan användaren inaktivera överströms- och motortemperaturfel.

Resultatet ger reducerade pumpprestanda som beror på begränsningsfaktorn.

• Systemet varnar användaren för att pumpen körs med reducerad effekt och anger orsaken till minskningen.

• Motortemperaturskalning

– Graco-motorstyrningen begränsar effekten till motorn när temperaturen i motorlindningen är för hög.

♦ Begränsad start – 120 °C (248 °F)

♦ Begränsat stopp (fullständig avstängning) – 150 °C (302 °F)

• Graco-motorstyrningen begränsar effekten till motorn beroende på tillgänglig spänning och ström från elnätet.

– 12 A (120/240 V, krets 15 A) (standard)

– 16 A (120/240 V, krets 20 A)

32 3A3664V

PLC-styrenhet

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

• Ingångar:

– Digitalingång (start-/stoppsignal) — sänkande

♦ 12 VDC (dras upp internt) logisk

♦ Logisk låg (tvingad/sluten) < 4VDC

♦ Logisk hög (släppt/öppen) > 6 VDC

♦ 35 VDC tolerant

– Analog ingång (flödessignal)

♦ 4-20 mA logisk

♦ 250 ohm impedans

♦ 35 VDC (2 W) tolerant

• Endast stopp (manuell start)

– Start/stopp-signalen måste tvingas (till låg) för att pumpen ska gå.

– Användaren startar systemet manuellt.

– Stoppknappen eller start-/stoppsignalen stoppar pumpen.

• Start/stopp (fjärrstyrning)

– Slutflanken på start-/stoppsignalen startar pumpen. Start/stopp-signalen måste tvingas (till låg) för att pumpen ska gå.

– Trycker man på den lokala stoppknappen inaktiveras systemet tills lokala startknappen trycks in.

• Fullständig styrning (både start/stopp och flöde)

– Slutflanken på start-/stoppsignalen startar pumpen. Start/stopp-signalen måste tvingas (till låg) för att pumpen ska gå.

– Trycker man på den lokala stoppknappen inaktiveras systemet tills lokala startknappen trycks in.

– Analoga ingången används för pumpflödet.

– Insignalintervallet kan konfigureras med användarinställningar (se menyerna G212,

G213, G240 och G241)

– Analog styrning:

♦ Flödesstyrning: Önskad flödesgrad

♦ Satsutmatning: Flöde, utmatning

• Förbigå stopp: Vid drift med start/stoppstyrning eller fullständig styrning kan användas för att förbigå den externa signalen till pumpen. Gör man det sätts

EBG0-händelsen. Tryck på för att bekräfta alla händelser. Tryck sedan på för att återställa EBG0-händelsen och aktivera fjärrstyrningen igen. Styrenheten väntar då på en slutflank för att signalera start.

3A3664V 33

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

Det finns två driftlägen i Graco motorstyrning:

Körläge och inställningsläge.

I driftläge visar Graco-motorstyrningen aktuell driftpunkt (flöde eller återstående volym).

Tryck på

Tryck på om du vill ändra inställningspunkt.

och för att bläddra till önskat värde. Tryck på för att bekräfta ändringen.

Inställningspunkten fjärrstyrs om systemet använder fullständig fjärrstyrning (meny G209 inställd till 3).

Inställningspunkten kan visas, men den går inte att

ändra.

Vissa inställningsmenyer kräver att användaren anger ett värde.

1.

Ställ in varje siffra i värdet med och .

2.

Tryck på vid sista siffran för att återgå till de olika inställningsmenykoderna.

Andra alternativ kräver att användaren bläddrar genom och väljer ett nummer som motsvarar önskat val. I tabellen anges innehållet som motsvarar numren i menyn.

• Tryck på nummer.

och för att bläddra till önskat

• Tryck på på valt nummer. I exempelvis meny

G206 bläddrar du till nummer 2 och trycker på om du vill att systemet ska utlösa ett larm och stoppa pumpen om det upptäcker ett läckage.

Tryck på i två sekunder för att gå till inställningsläge. Ange lösenord om detta ställts in. Tavlan återgår till driftbilden efter 60 sekunder om ingen knapp tryckts in på inställningsbilderna.

Menyerna i inställningar visas i 30 sekunder om inte användaren trycker på .

in har du fortfarande åtkomst till menyerna 1xx och

3xx.

Inställningsläget är indelat i fyra breda kategorier:

• 100-tal: Skötsel

• 200-tal: Inställningar (lösenordsskyddad)

• 300-tal: Diagnostik (visar endast systemvärden; inte ändringsbar av operatör)

• 400-tal: Avancerad (lösenordsskyddad)

Referenstabellen innehåller beskrivningar av alla alternativ på inställningsmenyerna.

1.

Tryck på och inställningsmenykod.

för att bläddra till önskad

2.

Gör en inmatning eller ett val för koden med . Du kan exempelvis bläddra till inställningsmenykod G210, som används för att ställa in ett lösenord. Tryck på .

34 3A3664V

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

G100

VISA HÄNDELSER

G101

VISA eller NOLLSTÄLL

SATSVOLYM

De senaste 20 händelsekoderna visas. Tryck på genom händelsekoderna och för att bläddra

Visar satsvolymen som matats ut. Detta värde är i flödesenheterna som väljs i menyn G201. Ändring av G201 gör att värdet i G101 ändras till den nya flödesenheten.

G102

VISA TOTAL

• Tryck på i två sekunder för att nollställa räknaren.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

Totala antalet pumpcykler under pumpens livstid visas.

• Visas i cykler (XXXXX), tusentals cykler (XXXX K) eller miljontals cykler (XXXX

M).

Visar antalet pumpcykler sedan senaste pumpunderhåll.

G130

VISA UNDERHÅLL-

SRÄKNARE 1

• Tryck på i två sekunder för att nollställa räknaren.

• Visas i cykler (XXXXX), tusentals cykler (XXXX K) eller miljontals cykler (XXXX

M).

Visar antalet pumpcykler sedan senaste pumpunderhåll.

G131

VISA UNDERHÅLL-

SRÄKNARE 2

• Tryck på i två sekunder för att nollställa räknaren.

• Visas i cykler (XXXXX), tusentals cykler (XXXX K) eller miljontals cykler (XXXX

M).

Visar antalet pumpcykler sedan senaste pumpunderhåll.

G132

VISA UNDERHÅLL-

SRÄKNARE 3

G200

STÄLL IN STYRFUNKTION

G201

STÄLL IN FLÖDESEN-

HETER

G203

ANGE PUMPENS

K-FAKTOR

• Tryck på i två sekunder för att nollställa räknaren.

• Visas i cykler (XXXXX), tusentals cykler (XXXX K) eller miljontals cykler (XXXX

M).

Ställ in pumpens styrfunktion. Pumpen måste stoppas för att detta fält ska kunna redigeras.

0 = flödesstyrning (standard)

1 = satsstyrning

Ange flödesenheter som visas, vilket också ställer in interna volymenheter.

0 = cykler per minut (c/min, standard)

1 = gallon per minut (gpm)

2 = liter per minut (l/min)

Ange pumpens svepta volym per cykel.

Följ

Flödeskalibreringsprocedur, page 28

eller

Satskalibreringsprocedur, page 29

för att erhålla informationen som behövs för denna meny. Enheten är alltid ml/cykel.

Menyn syns bara om flödesenheter (meny G201) är inställd till gpm (1) eller l/min

G204

AKTIVERA MAXIMAL

EFFEKTFUNKTION

G205

MAXGRÄNS FÖR

MATNINGSSTRÖM

3A3664V

• Intervallet är 52–785 (standard är 523).

Aktivera denna inställning för att ändra överströms- och motortemperaturhändelser från Larm till Avvikelse, vilket tillåter att pumpen körs med reducerad effekt (kan eventuellt inte behålla flödets bestämda värde). Pumpen måste stoppas för att detta fält ska kunna redigeras.

0 = inaktiverad (standard)

1 = aktiverad

Ange maximal matningsström. Pumpen måste stoppas för att detta fält ska kunna redigeras.

0 = 12 A (standard)

1 = 16 A

35

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

36

G206

ANGE TYP AV

LÄCKAGEDETEKTERING

G207

STÄLL IN MAXIMAL

ACCELERATION

G208

STÄLL IN MAXIMAL

HASTIGHETSMINSKNING

G209

KONFIGURERA

FJÄRRSTYRNING

G210

STÄLL IN ELLER

INAKTIVERA LÖSENORD

G212

ANGE 4–20 ANALOG LÅG

INSIGNAL

G213

ANGE 4–20 ANALOG HÖG

INSIGNAL

G230

STÄLL IN UNDERHÅLLSIN-

TERVALL 1

G231

STÄLL IN UNDERHÅLLSIN-

TERVALL 2

G232

STÄLL IN UNDERHÅLLSIN-

TERVALL 3

Ange önskad systemrespons vid läckagedetektering.

0 = inaktiverad eller läckagesensorn ej installerad (standard)

1 = avvikelse (systemet uppmärksammar användaren på felet men stoppar inte pumpen)

2 = larm (systemet uppmärksammar användaren på felet och stoppar pumpen).

Ställ in tiden i sekunder till maximal hastighet (280 cpm) från stillastående.

• Intervallet är 1-300 sekunder.

• Förinställt värde är 20 sekunder.

Ställ in tiden i sekunder till stillastående från maximal hastighet (280 cpm).

• Intervallet är 1-300 sekunder.

• Förinställt värde är 1 sekund.

Konfigurera de externa styringångarna. Pumpen måste stoppas för att detta fält ska kunna redigeras.

0 = inaktiverad (standard)

1 = endast stopp (manuell start)

2 = start/stopp (fjärrstyrning)

3 = fullständig styrning (både start/stopp och flöde)

Ställ in lösenord för inställningar. Användare som inte har ett lösenord kan ändra informationen på G100-menyerna (underhåll) och G300-menyerna (diagnostik) men kommer inte åt G200-menyerna (inställningar) och G400-menyerna

(avancerat).

• Intervallet är 1-99999.

• Ange 0 för att inaktivera lösenordet.

• Ange 99999 för att ta fram den avancerade menyn (meny G400).

• Förinställt är 0.

Ange den analoga insignalnivån som motsvarar lägsta tillåtna inställningspunkt

(menyerna G240 eller G245). Menyn är bara synlig om fjärrstyrningen (meny

G209) är inställd på fullständig fjärrstyrning (3).

• Intervallet är 4,0 – 20,0 mA.

• Standardvärde är 4,0 mA.

Ange den analoga insignalnivån som motsvarar högsta tillåtna inställningspunkt

(menyerna G241 eller G246). Menyn är bara synlig om fjärrstyrningen (meny

G209) är inställd på fullständig fjärrstyrning (3).

• Intervallet är 4,0 – 20,0 mA.

• Standardvärde är 20 mA.

Ställ in önskat underhållsintervall i miljoner cykler.

• Intervallet är 0,1 — 99,9 miljoner cykler

• Ange 0 för att inaktivera underhållsräknaren.

• Förinställt är 0.

Ställ in önskat underhållsintervall i miljoner cykler.

• Intervallet är 0,1 — 99,9 miljoner cykler

• Ange 0 för att inaktivera underhållsräknaren.

• Förinställt är 0.

Ställ in önskat underhållsintervall i miljoner cykler.

• Intervallet är 0,1 — 99,9 miljoner cykler

• Ange 0 för att inaktivera underhållsräknaren.

• Förinställt är 0.

3A3664V

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

G240

STÄLL IN MINSTA

FLÖDESINSTÄLL-

NINGSPUNKT

G241

STÄLL IN HÖGSTA

FLÖDESINSTÄLL-

NINGSPUNKT

G245

STÄLL IN MINSTA

VOLYMINSTÄLL-

NINGSPUNKT

G246

STÄLL IN HÖGSTA

VOLYMINSTÄLL-

NINGSPUNKT

G247

MÅLFLÖDE I SATSLÄGE

Ange lägsta valbara flödesinställningspunkt.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

• Menyn är bara synlig om styrfunktionen flöde (0) är vald (meny G200) eller om fullständig fjärrstyrning (3) är vald (meny G209).

• Intervallet är 0-280 cykler per minut

• Förinställt är 0.

Exempel: Ställ in styrfunktionen till flödesstyrning (meny G200) och flödesenheten till liter (meny G201) om du vill att systemet ska mata ut minst 5 l/min. Sätt menyn till 5. Användaren kan inte ange en minsta inställningspunkt lägre än 5 l/min.

Ange högsta valbara flödesinställningspunkt.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

• Menyn är bara synlig om styrfunktionen flöde (0) är vald (meny G200) eller om fullständig fjärrstyrning (3) är vald (meny G209).

• Intervallet är 0-280 cykler per minut

• Förinställt är 280.

Exempel: Ställ in styrfunktionen till flödesstyrning (meny G200) och flödesenheten till liter (meny G201) om du vill att systemet ska mata ut högst 10 l/min. Sätt menyn till 10. Användaren kommer inte att kunna ange en högsta inställningspunkt högre än 10 l/min.

Ange lägsta valbara volyminställningspunkt.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

• Menyn är bara synlig om styrfunktionen sats (1) är vald (meny G200).

• Intervallet är 0–9999 cykler.

• Förinställt är 0.

Exempel: Ställ in styrfunktionen till satsstyrning (meny G200) och flödesenheten till gallon (meny G201) om du vill att systemet ska mata ut minst 15 gpm i varje sats. Sätt menyn till 15. Användaren kan inte ange en minsta inställningspunkt lägre än 15 gallon.

Ange högsta valbara volyminställningspunkt.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

• Menyn är bara synlig om styrfunktionen sats (1) är vald (meny G200).

• Intervallet är 0–9999 cykler.

• Förinställt är 9999.

Exempel: Ställ in styrfunktionen till satsstyrning (meny G200) och flödesenheten till gallon (meny G201) om du vill att systemet ska mata ut högst 50 gallon i varje sats. Sätt menyn till 50. Användaren kommer inte att kunna ange en högsta inställningspunkt högre än 50 gallon.

Ange flödet som ska användas i satsstyrningsläge.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

• Menyn är bara synlig om styrfunktionen sats (1) är vald (meny G200).

• Menyn kan inte redigeras om fjärrstyrningen (meny G209) är inställd på fullständig fjärrstyrning (3). Systemet visar inställningspunkten som den ställts in via den analoga ingången.

• Intervallet är 1-280 cykler per minut

• Standard är 10 cpm.

3A3664V 37

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

38

G248

STARTA SATSINTERVALL

G300

VISA FLÖDE

Menyn visas endast om G200 är inställd på 1. Ange antalet sekunder som det ska ta från att en sats påbörjas till att nästa sats påbörjas automatiskt. När intervalltimern räknar ner till noll kommer den återigen att återgå till det angivna värdet, börja räkna ner och starta satsen. Om den aktuella satsen inte har avslutats när nedräkningen når noll, kommer nästa sats inte börja förrän nästa gång timern räknar ner till noll. Pumpen måste stoppas för att detta fält ska kunna redigeras.

• Intervallet är 0–99999

• Standard är 0 (inaktivera)

Visa pumpflödet

• Användaren kan inte redigera.

• Enheter kan väljas av användaren. Se Ange flödesenheter (meny G201).

Visar BUS-spänningen i volt.

• Användaren kan inte redigera.

G302

VISA BUSSPÄNNINGEN

G303

VISA MOTORSPÄNNIN-

GEN

G304

VISA MOTORSTRÖMMEN

G305

VISA MOTOREFFEKTEN

G306

VISA STYRENHETENS

TEMPERATUR

G307

VISA MOTORTEMPERA-

TUREN

G308

VISA PROGRAMVARU-

VERSION OCH SE-

RIENUMMER

G309

VISA LÄCKAGESENSOR-

INGÅNG

G310

VISA KÖR/STOPPINGÅN-

GEN

G311

VISA 4–20 ANALOG

AVLÄSNING

Visar motorspänningens effektivvärde i V.

• Användaren kan inte redigera.

Visar motorströmmens effektivvärde i A.

• Användaren kan inte redigera.

Visar motoreffekten i W.

• Användaren kan inte redigera.

Visar IGBT-temperaturen i °C.

• Användaren kan inte redigera.

Visar motortemperaturen i °C.

• Användaren kan inte redigera.

Visar programvarukonfigurationen.

• Användaren kan inte redigera.

• Informationen som visas omfattar programvarans artikelnummer, programvaruversion och serienummer.

Visar läckagesensoringångens status.

• Användaren kan inte redigera.

• 0 = inget läckage

• 1 = läckage upptäckt, eller läckagesensorn ej installerad

Visar kör/stoppingångens status.

• Användaren kan inte redigera.

• 0 = stopp

• 1 = kör

Visar den analoga 4-20 mA-ingången i mA.

• Användaren kan inte redigera.

3A3664V

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

G312

SATSINTERVALLTIMER

G400

ÅTERSTÄLL TILL

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Visar tiden (i sekunder) som återstår tills nästa sats påbörjas.

• Användaren kan inte redigera.

Återställ alla inställningar till standardinställningarna från fabrik. Denna skärm visas endast om lösenordet 99999 är satt på meny G210. Tryck på när ”RESET” visas på tavlan så återställs systemet.

i två sekunder

3A3664V 39

Graco motorstyrning (modeller med borstlös likströmsmotor)

De senaste 20 händelsekoderna visas.

Utmatad satsvolym visas.

Totalt antal pumpcykler under pumpens livstid visas.

Antal pumpcykler sedan senaste servicen visas.

0 = flödesstyrning (standard)

1 = satsstyrning

0 = cykler/min., standard

1 = gpm

2 = l/m

Intervall: 52–785

Standard: 523

0 = ej aktiverad (standard)

1 = aktiverad

0 = 12 A (standard)

1 = 16 A

0 = ej aktiverad eller läckagesensorn ej installerad

(standard)

1 = avvikelse

2 = alarm

Intervall: 1-300 sekunder

Standard: 20 sekunder

Intervall: 1-300 sekunder

Standard: 1 sekund

0 = inaktiverad (standard)

1 = endast stopp (manuell start)

2 = start/stopp (fjärrstyrning)

3 = fullständig styrning (både start/stopp och flöde)

Intervall: 1–99999

99999 = visa menyn G400

Standard: 0 (lösenord inaktiverat)

Intervall: 4,0-20,0 mA

Standard: 4,0 mA

Intervall: 4,0-20,0 mA

Standard: 20 mA

Intervall: 0,1-99,9 miljoner cykler

Standard: 0

Intervall: 0–280 cpm

Standard: 0

Intervall: 0–280 cpm

Standard: 280

Intervall: 0-9999 cykler

Standard: 0

Intervall: 0-9999 cykler

Standard: 9999

Intervall: 1–280 cpm

Standard: 10

Intervall: 0–99999

Standard: 0

Pumpflödet visas.

BUS-spänningen visas i V.

Effektivvärdet visas i V.

Effektivvärdet visas i A.

Motoreffekten visas i W.

IGBT-temperaturen visas i °C.

Motortemperaturen visas i °C.

Programvaruversion och serienummer visas.

0 = ingen läcka upptäckt

1 = läckage upptäckt eller läckagesensorn ej installerad

0 = stopp

1 = kör

4–20 mA analog insignal visas i mA.

Intervall: 0–99999 sekunder

Alla inställningar återställs till fabrikens standardinställningar.

40 3A3664V

Skötsel

För att undvika skador av brand, explosion, elstötar måste all elektrisk ledningsdragning utföras av behörig personal och enligt svenska föreskrifter.

Upprätta ett schema för förebyggande skötsel med utgångspunkt från hur pumpen körs. Schemalagd skötsel är särskilt viktigt för att förhindra spill eller läckage till följd av membranfel.

Inspektera alla slangar och se efter om de är slitna eller skadade och byt ut om nödvändigt före drift. Se till att alla gängade anslutningar är

åtdragna och täta. Kontrollera monteringsbultar.

Kontrollera fästelementen. Dra åt eller spänn på nytt vid behov. I allmänhet ska fästelement dras åt varannan månad, även om pumpdriften varierar. Se

Vridmomentsanvisningar, page 49 .

Håll alltid kylflänsarna rena. Rengör dem med tryckluft.

modulen.

Uppgradera programvaran i Graco-motorstyrningen med hjälp av programvaruuppgraderingssats 17H104 och programmeringskabelsats 24Y788. Satserna innehåller alla anvisningar och delar som behövs.

3A3664V 41

Skötsel

För att undvika brand eller explosion ska utrustning och avfallsbehållare alltid jordas. Spola alltid med minsta möjliga tryck för att undvika statisk elektricitet och skador från stänk.

• Renspola innan första användningstillfället.

• Renspola innan vätska hinner torka i systemet, när arbetspasset är slut, innan systemet ställs undan och innan reparationer utförs.

• Spola med lägsta möjliga tryck. Kontrollera om det förekommer läckage vid kopplingar och dra åt vid behov.

• Spola med en vätska som är förenlig med vätskan som ska pumpas och med de delar i utrustningen som kommer i kontakt med vätska.

• Renspola alltid pumpen och avlasta trycket innan den ska förvaras under en längre tid.

Renspola pumpen ofta i syfte att förhindra att vätskan du pumpar torkar eller fryser i pumpen och skadar den. Förvara pumpen i temperaturer 0

°C (32 °F) eller högre. Plastdelar kan skadas om pumpen förvaras vid extremt låga temperaturer.

42 3A3664V

Felsökning av Graco-motorstyrningen

Motorn går inte runt (låter) och händelsekoden är F1DP, F2DP eller

WMC0.

Motorn går inte runt (låter) och händelsekoden är T6E0, K6EH eller

K9EH.

Motorn går inte med fullt varvtal.

(Händelsekoderna F1DP, F2DP, V1CB,

V9CB)

Motorn är varm.

Motorledningarna är felkopplade.

• Koppla in motorn korrekt enligt kretsschemat.

Återkopplingsledningen är urkopplad.

För låg matningsspänning.

Systemet körs utanför acceptabelt intervall för kontinuerlig drift.

• Kontrollera att motoråterkopplingsledaren är kopplad både till motorn och kontakt 1 på styrenheten.

• Avlägsna externa störningskällor om du får K9EH.

• Dra återkopplingskabeln på avstånd från kraftmatningskablarna till motorn.

• Kontrollera att nätspänningen är minst 108/216 VAC.

• Minska returtrycket.

• Ändra matningsspänningen från 120

VAC till 240 VAC.

• Minska pumpreturtrycket, flödet eller intermittensfaktorn.

• Addera extern kylning till motorn

(fläkt).

• Läge max effekt kan aktiveras så att pumpprestanda reduceras automatiskt för att eliminera

överhettning, om du får T4E0.

(Händelsekoder F2DT, T3E0 eller T4E0

G307 > 100 °C)

Membranknapparna fungerar inte eller membranbrytaren fungerar intermittent.

PLC-styrningen fungerar intermittent eller inte alls, eller så visas händelsekoderna

K6EH, K9EH, L3X0, L4X0.

Displayen är inte tänd eller tänds intermittent.

Membranbrytaren är urkopplad.

Bandkabeln är urkopplad.

Displaykabeln är urkopplad.

• Styrenheten stänger ner/återställs när kablaget ansluts till kontakt 3.

• Den gröna LED-lampan på styrkortet eller kraftförsörjningskortet är släckt, lyser svagt eller blinkar.

• Den röda lampan på styrkortet lyser svagt eller blinkar.

G200-menyerna visas inte när lösenordet matats in.

Jordfelsbrytaren löser ut när motorn körs.

Kortslutning i 5

V-matningen.

Interna strömförsörjningen har gått sönder.

Fel lösenord har angetts.

Läckströmmen

överskrider brytarens gränsvärde.

• Kontrollera att bandkabeln är korrekt inkopplad på styrkortet.

• Kontrollera att bandkabeln mellan styrkortet och kontaktkortet är korrekt inkopplad.

• Kontrollera att bandkabeln och klämman är korrekt inkopplad på styrkortet.

• Koppla loss kontakt 3.

• Rätta till felkopplingen.

• Minska strömförbrukningen på kontakt 3 – stift 1.

• Koppla bort kontakt 3 som kontroll av att 5 V-matningen inte är kortsluten.

• Kontakta Gracos tekniska kundtjänst.

• Ange rätt lösenord.

• Kontakta Gracos tekniska kundtjänst för anvisningar för hur lösenordet

återställs.

• Styrenheten kan inte användas tillsammans med alla jordfelsbrytare.

• Koppla in styrenheten till en strömförsörjning utan jordfelsbrytare eller en industriell matning med jordfelsbrytare.

3A3664V 43

Felsökning av Graco-motorstyrningen

Inga lampor lyser

Ingen ström.

Grön på Systemet är påslaget.

Gul lampa tänd Kommunikation med extern

GCA-enhet pågår.

Fast rött

Röd, blinkar snabbt

Maskinvarufel i Graco-motorstyrningen.

Laddar upp programvara.

Röd, blinkar långsamt

Slå på strömmen.

Byt ut Gracomotorstyrningen

Startladdarfel eller fel vid programvaruuppladdningen.

Vänta tills programvaran har laddats upp.

Kontakta

Gracos tekniska kundtjänst.

Figure 11 Styrkort

Figure 12 Kraftförsörjningskort

1 Röda lampan bak på kortet lyser.

44 3A3664V

Effektomvandlare kan vara känsliga för spänningsvariationer i matningen.

Graco-motorstyrningen betecknas som en effektomvandlare då energi lagras i en kapacitiv buss och sedan moduleras för att styra en borstlös motor.

Konstruktionen av Graco-motorstyrningen har detta med i beräkningen och den klarar därför ett stort intervall betingelser. Det är dock fortfarande möjligt för att matad effekt ibland går utanför toleransen i fabriksmiljöer, där det finns pulsbelastningar med höga reaktiva strömpulser, bland annat svetsaggregat.

Om matningen går utanför toleransvärdet, flaggas för

överspänning och systemet stängs ner i ett larmläge för att skydda det och uppmärksamma användaren på instabil matning. Överspänningshändelser med

Felsökning av Graco-motorstyrningen

mycket höga spänningar eller upprepade händelser kan ge utrustningen permanenta skador.

Funktionen MAX-HOLD på en multimeter kan användas för att mäta spänningsspikar i likströmsledningen. DC är korrekt inställning i motsats till AC då spänningstoppen är den kritiska parametern som påverkar likspänningsnivån, som lagras på den kapacitiva bussen i effektomvandlaren.

Mätvärdena får inte regelbundet överstiga cirka 400

VDC så att 420 VDC-larmet i Graco-motorstyrningen utlöses. Om kvaliteten på matningen är misstänkt rekommenderar vi stabilisering av spänningen eller att de apparater som orsakar den dåliga kvaliteten isoleras. Vänd dig till en behörig elektriker om du har bekymmer med spänningsmatningen.

3.

Tryck på Min och Max efter varandra för att visa positiva och negativa likströmstoppspänningen.

4.

Kontrollera att mätvärdena inte överskrider 400

VDC (Graco-motorstyrningen larmar vid 420

VDC).

1.

Ställ in multimetern på DC-mätning (likström).

2.

Koppla in multimetern på matningsledningen.

3A3664V 45

Felsökning av Graco-motorstyrningen

Lamporna visar händelsekoder som informerar användaren om eventuella problem med maskineller programvara. Om tillståndet i systemet kvarstår efter att användaren har bekräftat felet:

• Driftläge: Tavlan växlar mellan att visa händelsekoden och vanlig visning.

• Inställningsläge: Händelsekoden visas inte.

Fyra olika händelser kan inträffa. Alla fyra typerna registreras och kan visas på G100.

Händelsen kräver åtgärder och blinkar på körbilden tills operatören rättar till felet och inaktiverar larmet.

körbilden under en minut och registreras. Pumpen fortsätter att arbeta och händelsen kräver inte att operatören ingriper.

visas inte. Pumpen fortsätter att arbeta och händelsen kräver inte att operatören ingriper.

46 visar en händelsekod. Händelsen kräver åtgärder och blinkar på körbilden tills operatören rättar till felet och inaktiverar larmet.

Händelsenivå Beskrivning

A4CH

A4CS

CACC

CACH

EBC0

EBG0

EL00

ES00

F1DP

F2DP

F2DT

Larm

Larm

Larm

Larm

Avvikelse

Larm

Registrering

Registrering

Larm

Avvikelse

Avvikelse

Motorströmmen har överskridit gränsvärdet för maskinvaran.

Motorströmmen har överskridit gränsvärdet i programvaran.

Ett kommunikationsproblem har upptäckts på styrkortet.

Ett kommunikationsproblem har upptäckts på kraftförsörjningskortet.

Pumpningen har avbrutits. Pumpen saktar ned eller satsbearbetar och får stoppkommando.

Den lokala stoppknappen trycktes in på ett system som ställts in för fjärrstyrd start/stopp eller fullständig fjärrstyrning.

Lokala knappen förbigår extern styrning.

Anger att ström har applicerats till systemet

Hela minnet har raderats och inställningarna har återställts till standardinställningarna från fabrik.

Motorstyrningsgränsvärdet har uppnåtts och maximal effektfunktion är inaktiverad på meny G204. Styrningen är på maximal nätström, maximal motorström eller maximalt utspänningsvärde och kan inte upprätthålla inställt flöde.

Motorstyrningsgränsvärdet har uppnåtts och maximal effektfunktion är aktiverad på meny G204. Styrningen är på maximal nätström, maximal motorström eller maximalt utspänningsvärde men motorn fortsätter att arbeta med reducerade prestanda.

Motortemperaturen är högre än 120°C

(248°F) och maximal effektfunktion är aktiverad på meny G204. Utströmmen

är begränsad men systemet körs med reducerade prestanda.

Kontrollera driftbetingelserna för att bestämma orsaken till larmet. Händelsen rensas bort när den bekräftats.

Kontrollera driftbetingelserna för att bestämma orsaken till larmet. Händelsen rensas bort när den bekräftats.

Kontrollera anslutningen mellan styr- och kraftförsörjningskorten.

Kontrollera anslutningen mellan styr- och kraftförsörjningskorten.

Händelsen rensas bort när den bekräftats. Avbryt inte processen.

Rensa larmet och återställ fjärrstyrningen med startknappen.

Inga.

Inga.

Sänk pumpflödet/trycket. Aktivera maximala effektfunktionen (meny G204).

Sänk pumpflödet/trycket.

Sänk pumpflödet/trycket eller intermittensfaktorn.

3A3664V

Felsökning av Graco-motorstyrningen

K4E0

K6EH

K9EH

L3X0

L4X0

MA01

MA02

MA03

T3E0

T4C0

T4E0

T6E0

V1CB

V2CG

V4CB

V9CB

V9MX

WMC0

Händelsenivå Beskrivning

Larm

Larm

Avvikelse

Avvikelse

Larm

Rekommendation

Rekommendation

Rekommendation

Avvikelse

Larm

Larm

Larm

Larm

Avvikelse

Larm

Larm

Larm

Larm

Motorvarvtalet har överskridit det maximala.

Lägesgivaren har avläst ett ogiltigt läge, förmodligen för att den inte är inkopplad.

Händelsen rensas bort när den bekräftats. Kontrollera driftbetingelserna för att bestämma orsaken till larmet.

Kontrollera att återkopplingskabeln är korrekt inkopplad och ligger åtskild från externa störningskällor.

Kontrollera att återkopplingskabeln är korrekt inkopplad och ligger åtskild från externa störningskällor.

Lägesfel (bortfall, momentant ogiltiga lägen) har upptäckts. Beror sannolikt på störningar i motorns återkopplingskabel.

Pumpens läckagegivare har upptäckt en läcka och pumpläckagetypen har satts till Avvikelse på G206. Pumpen fortsätter att arbeta.

Pumpens läckagegivare har upptäckt en läcka och pumpläckagetypen har satts till Larm på G206. Pumpen har stoppats.

Antalet pumpcykler mellan serviceåtgärder, som ställts in på meny G230, har överskridits.

Antalet pumpcykler mellan serviceåtgärder, som ställts in på meny G231, har överskridits.

Antalet pumpcykler mellan serviceåtgärder, som ställts in på meny G232, har överskridits.

Motortemperaturen internt är över 100

°C (212 °F).

Temperaturen internt i IGBT-modulen har överskridit begränsningen på 100 °C

(212 °F).

Interna motortemperaturen är högre

än 150 °C (302 °F) och maximal effektfunktion är inaktiverad på meny

G204.

Byt ut slitna delar för att stoppa läckaget, tappa ur läckagegivaren och sätt tillbaka den.

Byt ut slitna delar för att stoppa läckaget, tappa ur läckagegivaren och sätt tillbaka den.

Nollställ underhållsräknaren (meny

G130).

Nollställ underhållsräknaren (meny

G131).

Nollställ underhållsräknaren (meny

G132).

Sänk pumpflödet eller intermittensfaktorn.

Sänk uteffekten eller sänk omgivningstemperaturen.

Sänk pumpflödet eller intermittensfaktorn. Aktivera maximala effektfunktionen

(meny G204).

Motorn arbetar utanför sitt temperaturområde eller signalen från temperaturgivaren är borta.

Kontrollera att motorns omgivningstemperatur är över minimitemperaturen.

Kontrollera att återkopplingskabeln

är korrekt monterad. Kontrollera att

TO1/TO2-ledningarna från styrkortet är korrekt isatta på kontaktkortet. Kontakta

Gracos tekniska kundtjänst.

Busspänningen ligger under acceptabel begränsning.

IGBT-portdrivspänningen ligger under acceptabel begränsning.

Busspänningen ligger över den högsta godtagbara begränsningen.

Busspänningsmätkretsen rapporterar onormalt låga värden när växelspänning avkänns.

Kontrollera spänningsmatningen.

Kontakta Gracos tekniska kundtjänst.

Förläng pumpens nedsaktningstid.

Kontrollera spänningsmatningen.

Kontrollera spänningsmatningen.

Kontakta Gracos tekniska kundtjänst.

Avbrott i växelspänningen har upptäckts.

Koppla in nätspänningen.

Styrenheten kan inte få motorn att rotera

(rotorn har låsts).

Frigör rotorn och starta sedan motorn.

3A3664V 47

Felsökning av Graco-motorstyrningen

WSCS

WX00

Händelsenivå Beskrivning

Larm

Larm

Programvaruversionen eller artikelnumret som rapporteras från kraftförsörjningskortet matchar inte förväntade värden.

Ett oväntat programvarufel har inträffat.

Försök på nytt om en programvaruuppdatering nyligen misslyckats eller avbrutits. Om inte, kontakta Gracos tekniska kundtjänst.

Händelsen rensas bort när den bekräftats. Kontakta Gracos tekniska kundtjänst.

48 3A3664V

Vridmomentsanvisningar

Om fästelementen för vätskekåpor eller fördelningsrör har lossnat är det viktigt att dra åt dem på följande sätt för att förbättra tätningen.

har gänglåstejp på gängorna. Om tejpen är mycket sliten kan fästelementen lossa under drift. Byt ut skruvarna mot nya eller applicera medelhållfast (blå)

Loctite-låsvätska eller motsvarande på gängorna.

fördelningsrören dras åt.

1.

Börja med att dra åt alla vätskekåpornas skruvar några varv. Dra sedan åt alla skruvar tills huvudet precis vidrör kåpan.

2.

Dra sedan korsvis åt en skruv i taget ett halvt varv tills specificerat vridmoment uppnås.

3.

Upprepa med fördelningsrören.

90 in-lb (10,2 Nm)

3A3664V 49

Anteckningar

50 3A3664V

nedsänkt inlopp. Lufttrycket sattes till 0,07 MPa (0,7 bar, 10 psi) högre än utloppstrycket.

1.

Välj ett flöde och utloppstryck som ligger under effektbegränsningskurvan. Betingelser utanför kurvan förkortar pumpens livslängd.

Prestandadiagram

2.

Ställ in VFD-frekvensen till motsvarande önskat flöde. Flödeshastigheten ökar vid utloppstryck som är lägre än 0,07 MPa (0,7 bar, 10 psi) och med högt inloppshuvudtryck.

3.

Net Positive Suction Head Available (NPSHa) ska i ditt system ligga ovanför kurvan Net Positive

Suction Head Required (NPSHr) i diagrammet, för att förhindra kavitationserosion i inloppet.

A Effektbegränsningskurva

B Netto positivt sugtryck som krävs

Det skuggade området rekommenderas för kontinuerlig drift.

Utlop ---

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

10

(36)

5

(19)

20

(72)

10

(38)

30

(109)

41

(145)

15

(57)

A

20

(76)

51

(181)

B

25

(95)

61

(217)

30

(114)

71

(253)

35

(132)

81

(290)

80

(24.4)

70

(21.3)

60

(18.3)

50

(15.2)

40

(12.2)

30

(9.1)

20

(6.1)

10

(3.1)

0

40

(151)

3A3664V 51

Prestandadiagram

A Effektbegränsningskurva

B Netto positivt sugtryck som krävs

Det skuggade området rekommenderas för kontinuerlig drift.

Utlop ---

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

10

(15)

2

(8)

4

20

(31)

(15)

6

(23)

30

(48)

8

(30)

40

(64)

10

(38)

50

(81)

A

12

(45)

B

60

(97)

14

(53)

70

(112)

16

(61)

80

(129)

18

(68)

90

(146)

20

(76)

22

(83)

25

(7.6)

20

(6.1)

15

(4.6)

10

(3.1)

5

(1.5)

0

40

(12.2)

35

(10.7)

30

(9.1)

52 3A3664V

Prestandadiagram

A Effektbegränsningskurva

B Netto positivt sugtryck som krävs

Det skuggade området rekommenderas för kontinuerlig drift.

Utlop ---

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

10

(27)

5

(19)

20

(56)

10

(38)

30

(92)

15

(57)

40

(121)

A

B

20

(76)

50

(159)

25

(95)

60

(190)

30

(114)

70

(224)

35

80

(257)

(132)

40

(151)

0

40

(12.2)

30

(9.1)

20

(6.1)

10

(3.1)

80

(24.4)

70

(21.3)

60

(18.3)

50

(15.2)

3A3664V 53

Prestandadiagram

A Effektbegränsningskurva (120 V)

B Effektbegränsningskurva (240 V)

C Netto positivt sugtryck som krävs

Det skuggade området rekommenderas för kontinuerlig drift.

Utlop ---

80

(5.5, 0.55)

70

(4.8, 0.48)

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

0

36 72

5

(19)

10

(38)

109 145

15

(57)

20

(76)

181

B

C

25

(95)

217

A

253

30

(114)

35

(132)

290

80

70

40

(151)

0

20

10

60

50

40

30

54 3A3664V

Två typiska driftsituationer visas i kurvorna.

Kurvorna visar förhållandet mellan utloppstryck och utloppsflöde i läge med små tryckvariationer

(över övergångslinjen) och överföringsläge (under

övergångslinjen). Ställ in pumphastighet och tryck tills önskat resultat nås.

Prestandadiagram

A 22 Hz, 80 cykler per minut

B 31 Hz, 115 cykler per minut

C 40 Hz, 150 cykler per minut

D Lufttryck 1,7 bar (25 psi)

E Lufttryck 2,5 bar (37 psi)

F Lufttryck 3,5 bar (50 psi)

G Övergångslinje (läge med små tryckvariationer

är skuggat).

60

(4.1, 0.41)

50

(3.4, 0.34)

40

(2.8, 0.28)

30

(2.1, 0.21)

20

(1.4, 0.14)

10

(0.7, 0.07)

0

0

A

D

E

B

C

F

G

5

(19)

10

(38)

15

(57)

20

(76)

25

(95)

3A3664V 55

Prestandadiagram

För ett givet flöde måste det finnas ett minimi vätsketryck på pumpmatningen så att kavitation förhindras. Detta minsta tryck visas på prestandakurvan, betecknat NPSHr. Enheten är fot vattenpelare (VP) i absolut tal. NPSHa i ditt system måste vara högre än NPSHr för att förhindra kavitation och på så sätt öka pumpens effektivitet och livslängd. Beräkna NPSHa i systemet med följande formel:

= H

a

± H

zz

– H

fff

––

vv

H a är det absoluta trycket på vätskeytan i tanken. Vanligen är detta atmosfärtrycket för en öppen tank, t.ex.

34 fot vid havsnivå.

H z är det vertikala avståndet mellan vätskeytan i tanken och mittlinjen på pumpintaget. Värdet ska vara positivt om nivån är högre än pumpen och negativt om nivån ligger lägre än pumpen. Använd alltid den lägsta nivån som vätskan i tanken kan nå.

H vp är vätskans absoluta förångningstryck vid pumpningstemperaturen.

56 3A3664V

Mått

Figure 13 Pumpar med vätskesektioner av aluminium, utan kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

3A3664V 57

Mått

Figure 14 Pumpar med vätskesektioner av aluminium, med kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

58 3A3664V

3A3664V

Mått

((( 04E och 04F )))

((( 04A ,,, 04C och

04D ))) ((( 04B )))

((( 05A och 06A )))

((( 05B och 06B )))

1,8

7,3

14,7

04E

17,0

04F

17,0

3,9

04E

21,0

04F

21,0

12,7

14,4

15,9

Ej tillämpligt

3,0

32,2

36,7

40,5

4,5

18,6

37,3

04E

43,2

04F

43,2

10,0

04E

53,5

04F

53,5

7,6

04A

28,8;

04C

34,4

04D

33,9

3,0

04A

24,8

04C

30,4

04D

29,9

3,9

12,7

14,4

15,9

04A

12,3

04C

13,2

04D

7,9

1,8

7,3

14,7

04A

73,2

04C

87,4

04D

86,1

7,6

04A

63,0

04C

77,1

04D

75,9

10,0

32,2

36,7

40,5

04A

31,1

04C

33,5

04D

20,1

4,5

18,6

37,3

12,7

14,4

15,9

11,4

1,8

7,3

14,7

27,1

3,9

31,1

3,0

32,2

36,7

40,5

29,0

4,5

18,6

37,3

68,8

12,7

15,4

16,9

13,1

2,8

7,3

14,7

24,8

10,0

79,0

3,9

28,8

7,6 3,0

32,2

39,1

42,9

33,4

12,7

15,4

16,9

12,4

32,2

39,1

42,9

31,5

7,1

18,6

37,3

63,0

2,8

7,3

14,7

27,1

7,1

18,6

37,3

68,8

10,0

73,2

3,9

31,1

10,0

79,0

7,6 3,0 7,6

59

Mått

Figure 15 Pumpar med vätskesektioner av polypropylen, elektriskt ledande polypropylen och

PVDF, utan kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

60 3A3664V

Mått

Figure 16 Pumpar med vätskesektioner av polypropylen, elektriskt ledande polypropylen och

PVDF, med kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

3A3664V 61

Mått

((( 04E och 04F )))

((( 04A ,,, 04C och

04D ))) strömsmotor( 04B ))) ((( 05A och 06A )))

((( 05B och 06B )))

13,2

15,7

17,8

Ej tillämpligt

3,9

04E

21,0

04F

21,0

2,5

8,0

6,4

20,3

Ej tillämpligt

16,0 40,6

15,1

04E

17,0

04F

17,0

38,4

04E

43,2

04F

43,2

3,0

33,5

39,9

45,2

10,0

04E

53,5

04F

53,5

7,6

04C

30,4

04D

29,9

3,9

04A

28,8

04C

34,4

04D

33,9

3,0

13,2

15,7

17,8

04A

13,3

04C

14,1

04D

8,9

2,5

04D

22,6

6,4

8,0 20,3

Ej tillämpligt

16,0

15,1

04A

24,8

40,6

38,4

04A

63,0

33,5

39,9

45,2

04A

33,7

04C

35,7

04C

77,1

04D

75,9

10,0

04A

73,2

04C

87,4

04D

86,1

7,6

13,2

15,7

17,8

12,4

33,5

39,9

45,2

31,6

2,5

8,0

6,4

20,3

Ej tillämpligt

16,0 40,6

15,1

27,1

38,4

68,8

3,9

31,1

3,0

10,0

79,0

7,6

13,2

15,7

17,8

13,3

33,5

39,9

45,2

33,7

13,2

15,7

17,8

12,4

33,5

39,9

45,2

31,6

2,5

8,0

6,4

20,3

Ej tillämpligt

16,0 40,6

15,1

24,8

38,4

63,0

2,5

8,0

6,4

20,3

Ej tillämpligt

16,0 40,6

15,1

27,1

38,4

68,8

3,9

28,8

3,0

10,0

73,2

7,6

3,9

31,1

3,0

10,0

79,0

7,6

10,42 265 10,55 268 10,37 263,4

62 3A3664V

Mått

Figure 17 Pumpar med vätskesektioner av Hastelloy eller rostfritt stål, utan kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

3A3664V 63

Mått

Figure 18 Pumpar med vätskesektioner av Hastelloy eller rostfritt stål, med kompressor (modell med borstlös likströmsmotor visas)

64 3A3664V

3A3664V

Mått

((( 04E och 04F )))

((( 04A ,,, 04C och

04D ))) ((( 04B )))

((( 05A och 06A )))

((( 05B och 06B )))

3,9

04E

21,0

04F

21,0

11,8

12,9

13,7

Ej tillämpligt

1,1 2,8

Ej tillämpligt

13,9

04E

17,0

04F

17,0

35,3

04E

43,2

04F

43,2

3,0

30,0

32,8

34,8

10,0

04E

53,5

04F

53,5

7,6

04A

28,8;

04C

34,4

04D

33,9

3,0

04A

24,8

04C

30,4

04D

29,9

3,9

11,8

12,9

13,7

04A

10,8

04C

11,6

04D

6,4

1,1

04D

16,3

2,8

Ej tillämpligt

13,9 35,3

30,0

32,8

34,8

04A

27,4

04C

29,4

04A

73,2

04C

87,4

04D

86,1

7,6

04A

63,0

04C

77,1

04D

75,9

10,0

11,8

12,9

13,7

9,9

30,0

32,8

34,8

25,2

1,1 2,8

Ej tillämpligt

13,9

27,1

35,3

68,8

3,9

31,1

3,0

10,0

79,0

7,6

11,8

15,4

16,5

10,6

3,6

13,9

24,8

3,0

30,0

39,1

41,9

27,0

9,1

Ej tillämpligt

35,3

63,0

3,9

28,8

10,0

73,2

7,6

11,8

15,4

16,5

9,9

30,0

39,1

41,9

25,2

3,6 9,1

Ej tillämpligt

13,9

27,1

35,3

68,8

3,9

31,1

10,0

79,0

3,0 7,6

65

Mått

66 3A3664V

Tekniska data

Maximalt vätskearbetstryck

Maximalt inkommande lufttryck

Lufttrycksintervall mittsektion

Luftinloppsstorlek

Luftförbrukning

120 V Kompressor

240 V Kompressor

Maximal sughöjd (lägre om kulorna inte passar bra i sätena på grund av att kulorna eller sätena är skadade, att lättviktskulor används eller extrema slaghastigheter förekommer)

Maximal partikelstorlek som kan pumpas

Omgivningstemperatur för drift och förvaring.

temperaturer.

Vätskeöverföring per slag

Maximalt fritt flöde

Maximal pumphastighet

Aluminium, Hastelloy eller rostfritt stål

Polypropylen, elektriskt ledande polypropylen och PVDF

Växelström, standard CE ( 04A, 05A, 06A )

Effekt

Antal motorpoler

Hastighet

Konstant vridmoment

Utväxling

Spänning

Maximal strömstyrka

Inträngningsskydd

IE-klassning

Växelström, ATEX ( 04C )

Effekt

Antal motorpoler

Hastighet

Konstant vridmoment

Utväxling

Spänning

Maximal strömstyrka

Inträngningsskydd

IE-klassning

70 psi

150 psi 1,03 MPa,10,3 bar

20 till 80 psi 0,14-0,55 MPa,

1,4-5,5 bar

3/8 tum npt (hona)

< 0,8 cfm

< 0,7 cfm

Våt: 29 ft

Torr: 16 ft

1/8 tum

32 – 104 °F

0,14 gallons

39 gpm

0,48 MPa, 4,8 bar

280 cpm

< 22,1 lpm

< 19,5 lpm

Våt: 8,8 m

Torr: 4,9 m

3,2 mm

0 – 40 °C

0,53 liter

148 lpm

1" npt(f) eller 1" bsp

1-tums- ANSI/DIN upphöjd flänsyta

2 hk 1,5 kW

4

1800 varv/min. (60 Hz) eller 1500 varv/min. (50 Hz)

6:1

8,16

3–fas 230 V / 3–fas 460 V

5,7 A (230 V)/2,85 A (460 V)

IP66

IE2

2 hk 1,5 kW

2-polig

3 420 varv/min. (60 Hz) eller 2 850 varv/min. (50 Hz)

10:1

18,08

3-fas 240 V/3-fas 415 V

5,44 A (230V) / 3,14 A (460V)

IP56

IE1

3A3664V 67

Tekniska data

Växelström, explosionssäker ( 04D )

Effekt

Antal motorpoler

Hastighet

Konstant vridmoment

Utväxling

Spänning

Maximal strömstyrka

Inträngningsskydd

IE-klassning

Borstlös likströmsmotor ( 04B, 05B, 06B )

Effekt

Hastighet

Utväxling

Spänning

Maximal strömstyrka

Inträngningsskydd

2 hk

2,2 hk

2-polig

320 VDC

5,2 A

IP56

1,5 kW

3 450 varv/min. (60 Hz) eller 2 875 varv/min. (50 Hz)

20:1

18,08

3–fas 230 V / 3–fas 460 V

5,2 A (230 V)/2,6 A (460 V)

IP54

IE2

3600 varv/min.

11,86

1,6 kW

NEMA ( 04E )

Monteringsfläns

Utväxling

IEC ( 04F )

Monteringsfläns

Utväxling

Kontaktklassning:

Tillstånd

Spänning

Ström

NEMA 56 C

18,08

IEC 90

18,08

Effekt

Omgivningstemperatur

Normalt stängd

Max. 240 V (AC/DC)

Max. 0,28 A vid 120 V AC

Max. 0,14 A vid 240 V AC

Max. 0,28 A vid 240 V DC

Max. 0,07 A vid 120 V DC

Max. 30 W

-20 till 40 °C (-4 till 104 °F)

Klassificering: ”enkel apparat” i enlighet med UL/EN/IEC 60079-11, paragraf 5.7

Klass I, Grupp D, Klass II, Grupp F och G,

Temperaturkod T3B

Parametrar

II 2 G Ex ib IIC T3

U i

I i

P i

C i

L i

= 24 V

= 280 mA

= 1,3 W

= 2,4 pF

= 1,00 µH

Ljudeffektnivå (uppmätt enligt ISO-9614-2) vid 0,5 MPa, (5 bar, 70 psi) vätsketryck och 50 cpm

68

71 dBa

3A3664V

vid 0,2 MPa (2 bar, 30 psi) vätsketryck och 280 cpm (fullt flöde)

Ljudtryck [testat 1 m (3,28 fot) från utrustningen] vid 0,5 MPa, (5 bar, 70 psi) vätsketryck och 50 cpm vid 0,2 MPa (2 bar, 30 psi) vätsketryck och 280 cpm (fullt flöde)

94 dBa

61 dBa

84 dBa

Tekniska data

Aluminium

Hastelloy

Plast

Rostfritt stål aluminium, belagt kolstål, brons hastelloy, rostfritt stål, aluminium (om det används i mittsektionen), brons rostfritt stål, polypropylen, belagt kolstål, brons rostfritt stål, aluminium, belagt kolstål, brons

(Alla installationer och kabeldragning måste uppfylla NEC och lokala elektriska normer.)

Likströmsförsörjning Endast kraftaggregat i klass 2

Godkännanden UL508C

Uppfyller

Omgivningstemperatur

Miljöklassning

Specifikation för övertemperaturavkänning (drivenheten är försedd med system som kan ta emot och agera på signaler från termogivaren i motorn. Övertemperaturavkänning i motorn krävs för att ge skydd mot överbelastning av motorn.)

Direktiven CE-lågspänning (2006/95/EC),

EMC (2004/108/EC) och RoHS (2011/65/EU)

-40 – 104 °F -40 °C – 40 °C

Typ 4X, IP 66

0–3,3 VDC, maximalt 1 mA

Matningsspänning

Matningsfaser

Matningsfrekvens

Matningsström per fas

Maximal grenledningskretsskydd

Kortslutningsström

120/240 VAC fas till fas

Enfas

50/60 Hz

16 A

20 A inverterad tidssäkring

5 kA

Utgångsspänning

Utgångsfaser

Utström (strömbegränsning, inställd via programvaran, ges som ett andra skydd mot överbelastning av motorn.)

Uteffekt

Utgångsöverbelastning

Drivenhet med variabel frekvens (2 hk)

0-264 VAC

Trefas

0–12 A

1,92 kW (2,6 hk)

200 % i 0,2 sekunder

16K911

16K911

16K912

208–240 V AC, 1-fas

208–240 V AC, 3-fas

400–480 V AC, 3-fas

† Utspänning är avhängig inspänning.

170–264 V AC

170–264 V AC

340–528 V AC

Nominell utspänning †

208–240 V AC, 3-fas

208–240 V AC, 3-fas

400–480 V AC, 3-fas

3A3664V 69

Tekniska data

Pumpmaterial

Vätskesektion

Mittsektion

Aluminium Aluminium

Aluminium

Elektriskt ledande polypropylen

Elektriskt ledande polypropylen

Rostfritt stål

Hastelloy Rostfritt stål

Polypropen Aluminium

Polypropen Rostfritt stål

PVDF

PVDF

Aluminium

Rostfritt stål

Rostfritt stål Aluminium

Rostfritt stål Rostfritt stål lb

106

AC kg

48,1

ATEX + IEC lb

144 kg

103,5 46,9 141,5 64,1 lb

107

Motor och växellåda

Flamsäker +

NEMA kg

65,3 109,5 49,7

48,5 lb

69,5

67

NEMA kg

31,5

30,4 lb

74

71,5

IEC kg

33,6

32,4 87,5 lb

BLDC+

NEMA kg

90 40,8

39,7

135

135

109

61,2

61,2

49,4

173

173

147

78,5

140,5 63,7 178,5 81,0

138,5

144

62,8

63,7

98,5

104

44,7

153 69,4 191 86,6 156,5 71,0 116,5 52,8

103,5 46,9 141,5 64,2 106,5 48,3 67 30,4

78,5 138,5 62,8 98,5 44,7

66,7 112,5 51,0 72,5 32,9

103

121

71,5

103

77

46,7

54,9

32,4

46,7

34,9

119

137

87,5

119

93

54,0

62,1

39,7

54,0

42,2

47,2 108,5 49,2 124,5 56,5

121,5 55,1 159,5 72,3

153 69,4 191 86,6

125

156,5

55,5

71,0

85

116,5

38,6

52,8

89,5

121

40,6 105,5 47,9

54,9 137 62,1

Kompressor

Graco VFD

Graco motorstyrning

Vagnmodeller

24Y388, 24Y552 och 24Y588

24Y559 och 24Y560

24Y561 och 24Y562

28 lb

6 lb

10,5 lb

184,5 lb

182 lb

200 lb

13 kg

3 kg

4,8 kg

83,7 kg

82,6 kg

90,7 kg

70 3A3664V

California Proposition 65

Temperaturgränserna baseras enbart på mekanisk belastning. Vissa kemikalier kan begränsa temperaturområdet ytterligare. Håll dig inom temperaturintervallet för de komponenter som har de striktaste restriktionerna och som kommer i kontakt med vätska. Om pumpen drivs med en vätsketemperatur som är för hög eller för låg för pumpens komponenter kan det medföra skador på utrustningen.

ledande polypropen Pumpar

Acetal ( AC )

Buna-N ( BN )

FKM Fluoroelastomer

( FK )*

Geolast® ( GE )

-20° till 180°F -29° till 82°C 32 °F till 150

°F

10° till 180°F -12° till 82°C 32 °F till 150

°F

-40° till 275°F -40° till 135°C 32 °F till 150

°F

-40° till 180°F -40° till 82°C 32 °F till 150

°F

14° till 176°F -10° till 80°C 32 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C 10° till 180 °F -12 °C till 82

°C

0 °C till 66 °C 10° till 180 °F -12 °C till 82

°C

0 °C till 66 °C 10° till 225 °F -12° till 107

°C

0 °C till 66 °C 10° till 150 °F -12 °C till 66

°C

0 °C till 66 °C 10° till 180 °F -12 °C till 82

°C

Membran övergjutna med polykloropren

( CO ) eller stoppkulor av polykloropren ( CR eller

CW )

Polypropen ( PP )

PTFE-övergjutna membran ( PO )

PTFE-backkulor eller tvådelat PTFE-/EPDMmembran ( PT )

PVDF ( PV )

32° till 175°F 0° till 79°C 32 °F till 150

°F

-40° till 180°F -40° till 82°C 40 °F till 150

°F

-40° till 220°F -40° till 104°C 40 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C 32 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C

4 °C till 66 °C 40 °F till 180

°F

4 °C till 82 °C

4 °C till 66 °C 40 till 220 °F 4 till 104 °C

10° till 225°F -12° till 107°C 32 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C 10° till 225 °F -12° till 107

°C

Kulor av Santoprene® eller ( SP ) eller tvådelade

PTFE/Santoprenemembran ( PS )

TPE ( TP )

-40° till 180°F -40° till 82°C 32 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C 10° till 225 °F -12° till 107

°C

-20° till 150°F -29° till 66°C 32 °F till 150

°F

0 °C till 66 °C 10° till 150 °F -12 °C till 66

°C

* Angiven maximal temperatur baseras på ATEX-standarden för temperaturklassificering T4. Om pumpen drivs i ej explosiv miljö, är FKM fluoroelastomerens maximala vätsketemperatur i pumpar av aluminium eller rostfritt stål 160 °C (320 °F).

3A3664V 71

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av

Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att

Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelser av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser av garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

TILLBEHÖR,

TILLVERKAS strömbrytare, slangar m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande.

Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.

För patentinformation, besök www.graco.com/patents.

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 334188

Gracos huvudkontor: Minneapolis

GRACO

Copyright 2015, wwww.graco.com

Revision V, juli 2021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents