Graco 3A6272A, LazerVac och Cyclone, Drift, reparation, delar Bruksanvisning

Graco 3A6272A, LazerVac och Cyclone, Drift, reparation, delar Bruksanvisning | Manualzz
Drift, reparation, delar
LazerVac™ och Cyclone
3A6272A
SV
Dammsugare för uppsamling av torrt betong- och asfaltdamm. Endast för yrkesmässigt bruk.
Dammsugare
Modell 25M860 - LazerVac 550 (bensin)
Separator
Modell 25M862 - Cyclone 32, 121 l (32 gallon)
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i handboken.
Var förtrogen med reglagen och hur man använder utrustningen
på korrekt sätt. Spara instruktionerna.
LazerVac 550
Cyclone 32
??
??
www.graco.com/techsupport
Innehåll
Innehåll
Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kassering av batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Komponentidentifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Reservdelslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tömma behållare och påsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Avstängning och förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Underhåll och reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Sprängskiss, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tillbehör (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Reservdelslista, (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Sprängskiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reservdelsslista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Sprängskiss, filterpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Reservdelsslista, filterpåsenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sprängskiss, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reservdelslista, luftfilterenhet (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Sprängskiss, Cyclone 32 med tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Reservdelslista, Cyclone 32 med tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2
3A6272A
Varningar
Varningar
Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger
allmänna varningar och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden. Referera till de här varningarna
när dessa symboler visas i handbokens text eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som
ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.
VARNING
RISKER MED DAMM
Slipning av betong och andra ytor kan generera damma som innehåller farliga ämnen.
För att minska risken för allvarliga skador:
• Förhindra dammbildningen så att arbetarskyddsreglerna följs.
• Bär godkänd och inpassad andningsmask, lämplig för dammiga miljöer, när uppsamlingsbehållaren
töms och när underhåll utförs.
• Använd inte maskinen utan dammpåse och filter monterade.
RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN
Felaktig användning kan orsaka svåra och t.o.m. dödliga personskador.
• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger.
• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång. Stäng av all utrustning när den inte
används.
• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och
använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
• Ändra eller modifiera inte utrustningen.
• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta din distributör för mer
information.
• Låt inte barn och djur befinna sig på arbetsområdet.
• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.
• Håll ett säkert driftavstånd från andra människor i arbetsområdet.
RISK FÖR INTRASSLING
Roterande delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.
• Håll fingrarna borta från rörliga delar.
• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.
• Bär inte lösa klädesplagg, smycken eller långt hår när utrustningen används.
• Koppla bort batteriet innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller servas.
RISK FÖR BRÄNNSKADOR
Fläkt, spridare och motor kan bli mycket varma under drift. Vidrör inte utrustningen så undviks
allvarliga brännskador.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
För att skydda dig mot svåra skador, inandning av damm eller kemikalier, brännskador och
hörselskador, måste du bära lämplig skyddsutrustning vid användning och underhåll av maskinen.
I skyddsutrustningen ska minst ingå:
• Skyddsglasögon
• Hörselskydd
• Korrekt testad och statligt godkänd respirator lämplig för dammiga förhållanden.
3A6272A
3
Varningar
VARNING
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK
Eldfängda ångor kan antändas eller explodera. För att undvika brand och explosion:
• Sug inte upp eldfängda eller brännbara vätskor som bensin och använd inte maskinen där sådana
kan finnas.
• Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.
• Fyll inte på bränsletanken medan motorn går eller är varm. Stäng av motorn och låt den svalna.
Bränsle är brandfarligt och kan antända eller explodera om det spills på varma ytor.
• Håll arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.
• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.
KOLOXIDSRISKER
Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid, som är färg- och luktlös. Inandning av kolmonooxid kan leda till
döden.
• Kör inte i slutna utrymmen.
RISKER MED BATTERIER
Blybatterier genererar explosiva gaser och innehåller svavelsyra som kan orsaka svåra frätskador.
Undvik gnistbildning och skador vid arbete med blybatterier genom att:
• Läs och följ batteritillverkarens säkerhetsföreskrifter.
• Var försiktig vid arbete med metallverkyg och ledningar för att förhindra kortslutningar och gnistor.
• Håll batterier på avstånd från gnistor, öppen eld och cigarretter.
• Bär alltid skyddsglasögon, visir, handskar och skyddsklädsel.
• Spola med vatten och sök omedelbart läkare om du kommit i kontakt med batterivätska.
• Installation och underhåll får endast utföras av kunnig personal.
FÖRSLAG 65, KALIFORNIEN
Motorutsläppen från denna produkt innehåller kemikalier som enligt delstaten Kalifornien anses orsaka
cancer, födelsedefekter eller andra reproduktiva skador.
Denna produkt innehåller en kemikalie som enligt delstaten Kalifornien anses orsaka cancer,
fosterskador eller andra reproduktiva skador. Tvätta händerna efter hantering.
4
3A6272A
Kassering av batterier
Kassering av batterier
Släng inte batterier i soporna. Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter. Kontakta kommunen beträffande
återvinningsstationer för batterier.www.call2recycle.org.
3A6272A
5
Komponentidentifiering
Komponentidentifiering
LazerVac 550
Cyclone 32
Reservdelslista
Komponent
Komponent
6
A
Luftfilterhus
M
Huvudenhet (innehåller filterpåsar)
B
Spridare
N
Separatorlock
C
Motorchoke, bränslekran och gasreglage
O
D
Motor
Lång dammsugarslang (för anslutning av
LazerVac eller Cyclone till GrindLazer)
E
Nyckel till elstart
P
Kort dammsugarslang (för anslutning av
LazerVac till Cyclone)
F
Dammsugarpåse
R
Fläkt
G
Batteri
S
Handtag för sugavlastning
H
Kardborrband (för att fästa dammsugarpåsen)
T
J
Dammsugarslangfäste
Dammbehållare (dammpåsen finns i behållaren,
visas ej i bilden)
K
Dammsugarintag
V
Säkerhetsventil (skyddar luftfiltren mot skador)
L
Dammsugarutlopp
3A6272A
Installation
Installation
1. Sätt i dammpåsar i dammsugaren och i separatorn.
a. Trä på dammpåsen på dammpåsadaptern Sätt i
påsen på underdelen av LazerVac-huset. Dra
kardborrbandet runt överkanten på påsen så att
den sluter tätt. Dra ner så mycket av påsen så att
den vilar på dammsugarvagnen och dra sedan
ett buntband runt påsbotten.
b. Ta bort separatorlocket och sätt i dammpåsen i
behållaren , om du använder en
Cyclone-separator. Sätt i dammpåshållaren i
dammpåsen. Trä påsen runt kanten på
behållaren och sätt i separatorlocket på tanken.
2. Anslut slangarna.
Om du använder en Cyclone-separator:
• Anslut ena änden av den korta dammsugarslangen
till intaget på LazerVac. Anslut den andra änden av
den korta dammsugarslangen till utloppet på
Cyclone-separatorn.
•
Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen
till intaget på Cyclone-separatorn. Anslut den andra
änden av den långa dammsugarslangen till
dammsugarfästet på GrindLazer.
Om du inte använder en Cyclone-separator:
• Anslut ena änden av den långa dammsugarslangen
till intaget på LazerVac. Anslut den andra änden av
den långa dammsugarslangen till dammsugarfästet
på GrindLazer.
OBS: Koppla två slangar till dammsugaren eller
separatorn med Y-kopplingen, om så önskas.
3A6272A
7
Drift
Drift
4. Vrid startnyckeln till START.
1. Dra bränslekranen på motorn till ON.
5. Öppna choken när motorn värms upp och justera
gasreglaget till önskat varvtal.
2. Stäng choken på motorn.
6. LazerVac är klar för dammuppsamling från
GrindLazern.
7. Dra ner vakuumavlastningshandtaget helt kort var
tionde minut när LazerVac-motorn är igång så
samlas dammet upp ordentligt. Filterpåsarna rensas
från ansamlat damm och skräp som överförs till
dammsugarpåsen
3. Ställ in gasreglaget till en tredjedel av full gas.
8
3A6272A
Drift
Tömma behållare och påsar
LazerVac
1. Dammsugarpåsen ska bytas när omkring 20 kg, (45
lbs) damm har samlats upp. Dra ner
vakuumavlastningshandtaget helt kort och stäng
sedan av LazerVac.
RISKER MED DAMM
Slipning av betong och andra ytor kan generera
damma som innehåller farliga ämnen. För att minska
risken för allvarliga skador:
• Andningsskydd måste bäras vid tömning av
dammbehållare och dammpåsar.
• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för
avfallshantering.
Cyclone separator
2. Dra ned påsen tills 15 - 30 cm (6 - 12 tum) ny,
oanvänd påse kommer fram.
3. Bind ihop överänden på påse med ett buntband. Bind
ännu ett buntband fem cm ovanför det första
buntbandet.
4. Bär andningsskydd och kapa påsen mellan de två
buntbanden.
1. Stäng av dammsugaren när dammbehållaren är full.
Bär andningsskydd, ta bort separatorlocket och ta
bort dammpåsen ur behållaren.
2. Samla ihop och bind överänden på dammpåsen. Lyft
upp, ta bort dammpåsen och gör dig av med den. Följ
lokala föreskrifter och/eller regelverk för
avfallshantering.
5. Kassera dammpåsen på ett korrekt sätt. Följ lokala
föreskrifter och/eller regelverk för avfallshantering.
6. Dra ner nederänden på den nya påsen som är
kopplad till dammsugaren tills den vilar på bottnen av
dammsugarvagnen. Kontrollera att påsbotten är
ordentligt hopbunden.
3. Sätt i ny dammpåse i behållaren och sätt tillbaka
dammpåshållaren och separatorlocket på tanken.
3A6272A
9
Avstängning och förvaring
Avstängning och förvaring
Avstängning
1. Dra ner vakuumavlastningshandtaget helt kort när
motorn är igång.
Dra bränslekranen på motorn till OFF. Förvara systemet
inomhus.
MEDDELANDE
Förvara inte i varma eller fuktiga utrymmen så
undviks skador på LazerVac-komponenterna.
2. Dra ner gasreglaget till lägsta gaspådrag.
3. Vrid startnyckeln till OFF.
Förvaring
10
3A6272A
Underhåll och reparation
Underhåll och reparation
Varje vecka
För att minska risken för allvarliga skador:
• Andningsskydd måste bäras vid underhåll och
reparation.
• Följ lokala föreskrifter och/eller regelverk för
deponering av damm.
• Lossa tändkabeln och svarta kabeln på batteriet
före underhåll.
Kontrollera om tätningar har skador. Byt ut skadade
tätningar. Kontrollera att tätningar är korrekt monterar och
tätar ordentligt.
Underhåll
Följande steg bör vidtas för att upprätthålla korrekt drift
och LazerVac livslängd.
Dagligen
•
•
•
•
Inspektera alla slangar och titta efter hål. Reparera
eller byt skadade slangar.
Byt påsfilter och/eller luftfilter när:
- Filtren har sprickor eller är igensatta.
- Synligt luftburet damm när
LazerVac körs.
- Luftburet damm kommer ur diffusorn när
LazerVac körs.
Kontrollera om remmen slirar eller är sliten. Spänn
remmen eller byt ut den vid behov.
Kontrollera att avlastningsventilen inte öppnar när
motorn är igång. Rengör eller byt ut luftfiltren om
avlastningsventilen öppnar.
Reparation
Byte av filterpåse
1. Lossa behållarlåsen på huset så att det går att
komma åt filterpåsarna. Lyft av locket.
2. Lossa knutarna i överändarna på filterpåsarna.
RISKER MED DAMM
Sugeffekten minskar om remmen är sliten eller
felaktigt spänd.
3A6272A
11
Underhåll och reparation
3. Tryck samman tråden i nederänden på filterpåsen.
4. Lyft upp filterpåsen och ta ur filtret ur hålet.
7. Tryck samman tråden och sätt i nya filterpåsen i
hålet.
8. Kontrollera att tätningar är korrekt monterar och tätar
ordentligt när du monterar samman huset.
Byte och spänning av kilrem
Följ anvisningarna vid montering av ny kilrem och
spänning av remmen.
1. Lossa de fyra bultarna (märkta med ”A”) som fäster
fläkten på fästplattan.
5. Ta bort den gamla filterpåsen från dammsugaren.
6. Sätt i ny filterpåse och knyt fast överänden i övre
trådgallret.
2. Lossa de två bultarna (märkta med ”B”) och ta bort
12
3A6272A
Underhåll och reparation
remskyddet.
3. Flytta fläktremskivan närmare motorremskivan med
en 3/4-tums nyckel på skruven ”C” när en ny kilrem
ska monteras. Byt ut remmen.
5. Kontrollera att remskivorna ligger ens efter
spänningen. Rikta in remskivorna i linje genom att
lossa motorremskivans låsskruvar om den inte ligger
i linje. Kontrollera inriktningen när remmen har
spänts.
6. Dra åt de fyra bultarna (märkta med ”A”) så att fläkten
fästs på fästplattan när kilremmen är rätt inriktad och
spänd. Sätt på remskyddet med de två bultarna
(märkta med ”B” i steg 2).
4. Flytta fläktremskivan från motorremskivan med en
3/4-tums nyckel på skruven ”C” så spänns remmen.
Spänn tills remmen kan tryckas in cirka 3 mm med
handen.
3A6272A
13
Komponenter
Komponenter
Sprängskiss, huvudenhet (LazerVac 550)
14
3A6272A
Komponenter
Komponenter, huvudenhet (LazerVac 550)
Ref.
Artikelnummer
1
se sidan 17
2
Beskrivning
Antal
Lock och vakuumavlastningskolv
1
17X196
Tätning, huvudenhet
1
3
17X197
Tätningsring, huvudenhet
1
4
17X198
Filterhus/huvudenhet
1
5
se sidan 18
Filterpåsar
1
6
17X199
Slangkopplare
1
7
se sidan 19
Filterhus
1
8
17X200
Chassi
1
9*
17X154
Kardborrband
1
10*
17W295
Dammsugarpåse (20 meter)
1
17X925
Fläktremskiva, 3 tum
1
17X927
Bussning, fläktremskiva
1
12
17X202
Remskydd
1
13
17X924
Kilrem
1
17W966
Motorremskiva, 5 tum
1
17X926
Bussning, motorremskiva
1
15
17W422
13 hk Honda-motor
1
16
17X204
Vakuummätare
1
17
17X205
Behållarlås
7
18L
17W132
Varningsetikett, flera, symboler
1
19L
194126
Varning, brand och explosion
1
20L
16D646
Varning, het yta
2
21L
16C394
Varning, dras in
2
22
17X930
Adapter för kontinuerlig dammpåse
1
24
Ej tillämplig
Buntband (för att binda ihop påsar)
Ej tillämplig
25
17X928
Fläkt
1
26
17X929
Utblåsdiffusor
1
27
115753
33 Ah förseglat batteri (ej i bild)
1
11
14
L Reservetiketter för Fara och Varning kan fås kostnadsfritt.
* LazerVac 550 levereras med en reservdel vardera av artiklarna 9 och 10.
3A6272A
15
Komponenter
Tillbehör (LazerVac 550)
Reservdelslista, (LazerVac 550)
Artikelnumm
er
Beskrivning
Antal
17X156
Lång dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar artikel 19)
1
17X704
Lång dammsugarslang,kraftig, för hög temperatur, 2 tum
1
10
17X158
Slangförlängning (sats om 2)
1
11
17X162
Stor borste
1
12
17X161
Liten borste
1
13
17X160
Golvmunstycke
1
14
17X159
Rörvinkel
1
18
17X163
Y-koppling
1
19
17X164
2 tums slangkoppling för standardslang (LazerVac levereras med två extra kopplingar) 4
17X693
Kort dammsugarslang, standard 2 tum (inkluderar artikel 19)
1
17W154
Kort dammsugarslang,kraftig, för hög temperatur, 2 tum
1
9
20
16
3A6272A
Komponenter
Sprängskiss, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)
Reservdelsslista, lock och vakuumavlastning (LazerVac 550)
Artikelnummer
Beskrivning
Antal
1
17X220
Handtag för sugavlastning
1
8
17X227
Undre lock
1
9
17X168
1/4-20 kupolmutter
4
10
17W228
1/4 tum låsbricka
4
11
17X174
1/4-20 kopplingsmutter
4
12
17W259
1/4-20 mutter
4
13
17X233
1/4-20x1 1/4 bult
4
3A6272A
17
Komponenter
Sprängskiss, filterpåsenhet (LazerVac 550)
Reservdelsslista, filterpåsenhet (LazerVac 550)
Artikelnummer
18
Beskrivning
Antal
1
17X235
Filtertrattbas
1
2
17X236
Filtertätning
1
3
17X237
Filterbasplatta
1
4
17X238
Filterpåse (sats om 7)
1
10
17X244
Sats, trådgaller och fjäder
1
3A6272A
Komponenter
Sprängskiss, luftfilterenhet (LazerVac 550)
Reservdelslista, luftfilterenhet (LazerVac 550)
Artikelnummer
Beskrivning
Antal
1
17X245
Filterhus
1
2
17X246
Filterhuslock
1
3
17X247
PTFE-luftfilter, sats om 2
1
4
17X248
Säkerhetsventil
1
3A6272A
19
Komponenter
Sprängskiss, Cyclone 32 med tillbehör
20
3A6272A
Komponenter
Reservdelslista, Cyclone 32 med tillbehör
Artikelnummer
Beskrivning
Antal
1
17X206
Locktratt
1
4
17X209
Lockbas
1
8
17X196
Cyclone-ring, metall
1
9
17X197
Cyclone-tätning, gummi
1
10
17X215
Dammpåshållare
1
11
17X216
Dammpåse (89 cm x 120 cm) (sats om 20)
1
12
17X217
Separatorchassi
1
24*
17X693
Kort dammsugarslang, standard 2 tum (för inkoppling på LazerVac)
1
* Tvåtum kraftig slang för höga temperaturer finns att beställa (art.nr. 17W154)
3A6272A
21
Tekniska data
Tekniska data
LazerVac 550 (25M860), 13 hk bensinmotor
Luftflöde (fullgas, utan slang) - 501 m3/tim. (295 cfm)
Luftflöde (fullgas, med 2 tum x 30 fot slang, utan Y-koppling) - 367 m3/tim. (216 cfm)
Sugkraft (utan flöde) - 276 mm Hg, 0,37 bar (376 cm H2O)
Maximal effekt (utan slang) - 2045 Air-Watt
Filtrering - 99,3 % vid 0,3 μm partikelstorlek
Mått och vikt (utan förpackning)
USA
Höjd
72 tum
Längd
48 tum
Bredd
35 tum
Vikt
575 lb
Alla varumärken som nämns i denna handbok tillhör sina respektive ägare.
22
Metriskt
183 cm
122 cm
89 cm
260 kg
3A6272A
Gracos standardgaranti
Gracos standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel
vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciell, förlängd och begränsad garanti
som lämnats av Graco, kommer Graco under en tolvmånadersperiod att reparera eller byta ut alla delar som Graco avgör är defekta. Den här
garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skriftliga anvisningar.
Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för, allmänt slitage och skada, felfunktion, skador och slitage som orsakas av felaktig installation,
felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte är
Gracos originaldelar. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel
med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller
underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av
det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den
ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer
att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen godkänner att inte någon annan typ av ersättning
(däribland kostnader för följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) ska lämnas. Alla
garantianspråk måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.
GRACO LÄMNAR INGEN GARANTI, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS
MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. De artiklar som säljs, men som inte tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang etc.) omfattas av
respektive tillverkares garanti. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.
Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom
Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser,
antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.
Graco-information
För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com
Information om patent finns på www.graco.com/patents.
FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste
återförsäljare.
3A6272A
23
All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.
Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A5577
Graco Headquarters: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2018, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revidering A, juli 2018
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement