Graco 332726M, E-Flo® DC-motor Användarmanual

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Graco 332726M, E-Flo® DC-motor Användarmanual | Manualzz

Handbok – reservdelar

Elektrisk drift

Endast

Viktiga

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok. Spara dessa anvisningar.

Se modellartikelnummer och godkännandeinformation på sida

3.

332726M

SV

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Relaterade handböcker ................................ 2

Modeller............................................................. 3

Standardmodeller......................................... 3

Standardmodeller med regionspecifika godkännanden ............................... 4

Avancerade modeller ................................... 5

Avancerade modeller med regionspecifika godkännanden ............................... 6

Säkerhetsföreskrifter........................................... 7

Installation.......................................................... 10

Kontrollera oljenivån innan utrustningen används ......................................... 10

Strömförsörjningskrav .................................. 10

Anslut strömförsörjningen ............................. 11

Jordning ...................................................... 12

Installationskrav för egensäkerhet för avancerade motorer........................ 12

Drift ................................................................... 13

Uppstart ...................................................... 13

Avstängning ................................................ 13

Tryckavlastande procedur ............................ 13

Avancerad motordrift .................................... 13

Standardmotordrift ....................................... 14

Skötsel............................................................... 16

Förebyggande skötselschema ...................... 16

Byt olja ........................................................ 16

Kontrollera oljenivå ...................................... 16

Felkod vid felsökning .......................................... 17

Tillbehör............................................................. 18

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637 ............. 19

Mönster för monteringshål................................... 24

Tekniska specifikationer ...................................... 25

3A4801

3A2527

E-Flo® DC Reparera–Delar

Anvisningar – Delar, 24P822 E-Flo® DC-styrmodulsats

2 332726M

Modeller

EM0011

EM0021

C

C

1

2

II 2 G

Ex db IIA T6 0 °C≤Ta≤40 °C

FM12ATEX0067X

IECEx FMG 12.0028X

1400 (6227)

2800 (12455)

För klass I, div. 1, grupp D T6.

klass 1, zon 1, AEx db IIA T6 0 °C≤Ta≤40 °C

Ex d IIA T6 Gb 0 °C≤Ta≤40 °C

Figure 1 Identifikationsetikett för standardmotor

• IEC 60079–0: 2011 (Ed. 6)

• IEC 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• EN 60079–0: 2012

• EN 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• ANSI/ISA 60079–0: 2009

• ANSI/ISA 60079–1: 2009

• FM 3615:2006

1.

Kontakta tillverkaren om du behöver måttinformation för de flamsäkra sammanfogningarna.

2.

Kontakta tillverkaren av originalreservdelar för fästelement. Acceptabla alternativ är M8 x 30 insexskruvar i stålklass 12.9, eller bättre, med en minsta sträckgräns om 1 100 MPa (11 000 bar,

160 000 psi).

• CSA C22.2 No. 0.4:2004 (R2009)

• CSA C22.2 No. 0.5:82 (R2008)

• CSA C22.2 No. 30:M86 (R2007)

• CAN/CSA-E60079–0:2011

• CAN/CSA-E60079–1:2011

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1:2004

332726M 3

Modeller

EM0013

EM0023

C

C

1

2

II 2 G

Ex d IIA T6 0°C≤Ta≤40°C

FM12ATEX0067X

IECEx FMG 12.0028X

1400 (6227)

2800 (12455)

Figure 2 Standardmotor med identifikationsetikett för regionspecifika godkännanden

• IEC 60079–0: 2011 (Ed. 6)

• IEC 60079–1: 2014 (Ed. 7)

1.

Kontakta tillverkaren om du behöver måttinformation för de flamsäkra sammanfogningarna.

2.

Kontakta tillverkaren av originalreservdelar för fästelement. Acceptabla alternativ är M8 x 30 insexskruvar i stålklass 12.9, eller bättre, med en minsta sträckgräns om 1 100 MPa (11 000 bar,

160 000 psi).

• EN 60079–0: 2012

• EN 60079–1: 2014 (Ed. 7)

4 332726M

Modeller

EM0012

EM0015

EM0022

EM0025

C

C

C

C

1

1

2

2

II 2 (1) G

Ex db [ia] IIA T6 0°C≤Ta≤40°C

FM12ATEX0067X

IECEx FMG 12.0028X

1400 (6227)

1400 (6227)

2800 (12455)

2800 (12455)

För klass I, div. 1, grupp D T6.

klass 1, zon 1, AEx db IIA T6 0 °C≤Ta≤40 °C

Ex d IIA T6 Gb 0 °C≤Ta≤40 °C

Figure 3 Identifikationsetikett för avancerad motor

• IEC 60079–0: 2011 (Ed. 6)

• IEC 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• IEC 60079–11: 2011 (Ed. 6)

• EN 60079–0: 2012

• EN 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• EN 60079–11: 2012

• FM 3600:2011

• FM 3610:2010

• FM 3615:2006

• FM 3810:2005

• CSA C22.2 No. 0.4:2004 (R2009)

1.

Kontakta tillverkaren om du behöver måttinformation för de flamsäkra sammanfogningarna.

2.

Kontakta tillverkaren av originalreservdelar för fästelement. Acceptabla alternativ är M8 x 30 insexskruvar i stålklass 12.9, eller bättre, med en minsta sträckgräns om 1 100 MPa (11 000 bar,

160 000 psi).

• CSA C22.2 No. 0.5:82 (R2008)

• CSA C22.2 No. 30:M86 (R2007)

• CSA C22.2 No. 157–92 (R2006)

• CAN/CSA-E60079–0:2011

• CAN/CSA-E60079–1:2011

• CAN/CSA C22.2 No. 1010.1:2004

• CAN/CSA-E60079–11:2011

• ANSI/ISA 60079–0:2009

• ANSI/ISA 60079–1:2009

• ANSI/ISA 60079–11:2011

332726M 5

Modeller

EM0014

EM0016

EM0024

EM0026

C

C

C

C

2

2

1

1

II 2 (1) G

Ex d [ia] IIA T6 0°C≤Ta≤40°C

FM12ATEX0067X

IECEx FMG 12.0028X

1400 (6227)

1400 (6227)

2800 (12455)

2800 (12455)

Figure 4 Avancerad motor med identifikationsetikett för regionspecifika godkännanden

• IEC 60079–0: 2011 (Ed. 6)

• IEC 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• IEC 60079–11: 2011 (Ed. 6)

1.

Kontakta tillverkaren om du behöver måttinformation för de flamsäkra sammanfogningarna.

2.

Kontakta tillverkaren av originalreservdelar för fästelement. Acceptabla alternativ är M8 x 30 insexskruvar i stålklass 12.9, eller bättre, med en minsta sträckgräns om 1 100 MPa (11 000 bar,

160 000 psi).

• EN 60079–0: 2012

• EN 60079–1: 2014 (Ed. 7)

• EN 60079–11: 2012

6 332726M

Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger allmänna föreskrifter och symbolen fara anger specifika risker i samband med åtgärden. Gå tillbaka till dessa varningar när sådana symboler syns i texten. Symboler gällande varning för specifika produkter som inte finns med i det här avsnittet kan finnas i texten i den här handboken där de är tillämpliga.

explodera. För att undvika brand och explosion:

• Använd utrustningen endast i välventilerade utrymmen.

• Avlägsna alla gnistkällor som sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastöverdrag (risk för gnistbildning från statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från skräp, lösningsmedel inbegripet, trasor och bensin.

• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet. Använd inte kärlinsatser om de inte är antistatiska eller ledande.

innan du har lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig vid arbetsområdet.

Statisk elektricitet kan bildas i plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända lättantändliga ångor. För att undvika brand och explosion:

• Rengör plastdelar endast på en välventilerad plats.

• Rengör inte med torr trasa.

• Använd inte elektrostatiska pistoler i utrustningens arbetsområde.

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet får utrustningens icke-metalldelar enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Aluminiumhuset kan ge gnistor vid stöt eller kontakt med rörliga delar, vilket kan orsaka brand eller explosion. Iaktta försiktighet för att undvika sådan påverkan eller kontakt.

• Alla flamskyddade kopplingar är kritiska för motorns integritet i enlighet med godkännande för farliga miljöer och kan inte repareras om de skadas. Skadade delar får enbart bytas ut mot Gracos originalreservdelar och får inte ersättas.

332726M 7

8

Säkerhetsföreskrifter

Denna utrustning måste vara jordad. Felaktig jordning, inställning eller användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen eller den installeras.

• Anslut endast till en jordad strömkälla.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och enligt lokala normer och regleringar.

Egensäker utrustning som inte är korrekt installerad eller som är ansluten till icke-egensäker utrustning kommer att orsaka ett riskfyllt tillstånd som kan orsaka brand, explosion eller elchock. Följ lokala föreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Säkerställ att din installation uppfyller nationella och lokala föreskrifter för installation av elektriska apparater i klass I, grupp D, division 1 för riskområde inklusive alla lokala brandföreskrifter NFPA

33, NEC 500, 516 och OSHA 1910.107.

• Utrustning som kommer i kontakt med utrustningens egensäkra anslutningar måste uppfylla enhetens parameterkrav specificerad i kontrollritning 24N637. Se

Installationskrav för egensäkerhet för avancerade motorer, page 12

. Detta inkluderar säkerhetsbarriärer, voltmätare för likström, ohmmätare, kablar och anslutningar. Avlägsna utrustningen från riskområdet vid felsökning.

• Installera inte utrustning endast godkänd för en säker plats i ett riskområde som definierat i artikel

500 av de nationella elföreskrifterna (USA) eller dina lokala föreskrifter. Se identifikationsetiketten för klassningen av egensäkerhet för din utrustning.

• Jorda motorn. Använd en jordledning med minst 2,5 mm2 (12 gauge) kopplad till en äkta jordningspunkt. Se

Jordning, page 12

.

• Kör inte motorn med några kåpor borttagna.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra då det kan påverka egensäkerheten.

Utrustningsytor och vätskor som är uppvärmda kan bli väldigt heta under drift. För att undvik allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

Rörliga delar kan klämma, skära eller amputera fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll alltid ett säkert avstånd från rörliga delar.

• Kör inte utrustningen med skydd eller kåpor borttagna.

utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras och koppla bort alla kraftkällor.

332726M

332726M

Säkerhetsföreskrifter

Vätska från utrustningen, läckor eller spruckna komponenter kan stänka i ögon eller på hud och orsaka allvarliga skador.

av utrustningen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar innan utrustningen används.

• Kontrollera dagligen slangar, rör och kopplingar. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, till och med dödliga, skador om de stänker på hud eller i

ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladen (SDS) för information om specifika risker med de vätskor som används.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att undvika allvarliga skador inklusive

ögonskador, hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador. I skyddsutrustningen ska minst ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsskydd, skyddskläder och handskar enligt rekommendationerna från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

• Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den lägst klassade

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med de delar i utrustningen som kommer i vätske- och lösningsmedelstillverkarens föreskrifter. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är igång eller under tryck.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar eller modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.

• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för miljön i vilken den används.

• Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta din distributör för information.

• Dra undan slangar och kablar från trafikerade områden, skarpa kanter, rörliga delar och varma ytor.

• Slangarna ska varken knäckas, böjas kraftigt eller användas för att dra utrustningen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

9

Installation

Installation av denna utrustning innefattar potentiellt farliga procedurer. Endast utbildad och behörig personal som har läst och förstår anvisningarna i denna handbok får installera denna utrustning.

se också

Installationskrav för egensäkerhet för avancerade motorer, page 12 .

Motorn är förfylld med olja. Innan du använder utrustningen, byt ut fraktpluggen med det ventilerade påfyllningslocket (P) som medföljer motorn.

Felaktig ledningsdragning kan orsaka elektrisk stöt eller annan allvarlig skada om arbetet inte har utförts korrekt. Allt elarbete ska utföras av behörig elektriker. Kontrollera att installationen uppfyller svenska säkerhets- och brandföreskrifter.

Se tabell 1 för strömförsörjningskrav. För systemet krävs en specialkrets som är skyddad med ett

överspänningsskydd.

EM001x

EM002x

Spänning Fas

100–250

VAC

200–250

VAC

1

1

50/60

50/60

20 A

20 A

* Modellnumrets sista siffra varierar. Se tabell

Figure 5 Nivåglas och lock för oljepåfyllning

All elektrisk ledningsdragning i riskområdet måste inneslutas i en godkänd explosionssäker rörledning av klass I, division I och grupp D. Följ alla nationella och lokala elektriska föreskrifter.

För USA och Kanada krävs en kabeltätning (D) inom

457 mm (18 tum) från motorn. Se Fig. 7.

Alla kablar måste vara klassade för 70 °C.

Använd lämpliga rörledningar, anslutningar och kabelförskruvningar klassade för ATEX II 2 G. Följ alla nationella och lokala föreskrifter.

Alla kabelförskruvningar måste vara klassade för 70

°C.

10 332726M

Felaktig ledningsdragning kan orsaka elektrisk stöt eller annan allvarlig skada om arbetet inte har utförts korrekt. Allt elarbete ska utföras av behörig elektriker. Kontrollera att installationen uppfyller svenska säkerhets- och brandföreskrifter.

1.

Se till att den säkringsförsedda säkerhetsströmbrytaren (B, Fig. 6) är avstängd och spärrad.

Installation

4.

För in strömkablarna in i det elektriskt utrymmet genom inloppsporten som är 3/4–14 npt(hona).

Koppla ihop ledningarna med terminalerna enligt bild. Dra åt alla terminalmuttrar till ett maximalt

5.

Stäng det elektriska utrymmet. Dra åt kåpans skruvar (J) till vridmoment 20,3 N•m (15 ft-lb).

Figure 6 Säkringsförsedd säkerhetsströmbrytare

2.

Se Fig. 7. Montera ett start-/stoppreglage (C) i den elektriska kraftmatningen (A), inom räckhåll för pumpen. Start-/stoppreglaget måste vara godkänt för användning i farliga miljöer.

3.

Öppna motorns elektriska utrymme (S).

Figure 7 Anslut strömkablar

1

Dra åt alla anslutningsmuttrar till maximalt

Dra åt kåpans skruvar till 20,3 N•m (15 ft-lb).

2

3

För USA och Kanada krävs en kabeltätning

(D) inom 457 mm (18 tum) från motorn.

332726M 11

Installation

Denna utrustning måste jordas för att minska risken för statiska gnistor och elektrisk stöt. Elektriska eller statiska gnistor kan få ångor att antändas eller explodera. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

Se Fig. 8. Lossa jordskruven och sätt fast en jordledning (Y). Dra åt jordskruven ordentligt. Anslut den andra änden av jordledningen till en äkta jordningspunkt.

Ersätt inte och modifiera inte systemkomponenter då egensäkerheten kan äventyras. Studera handböckerna vid installation, skötsel och drift. Installera inte utrustning som enbart är godkänd för icke-riskområden i ett riskområde.

Se identifikationsetiketten för din modells egensäkerhetsklassning.

Se

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637, page

19

för installationskrav och enhetsparametrar. Följa alla installationsanvisningar i din systemhandbok.

(EM00X2, EM00X4, EM00X5 och EM00X6) som använder en enda avancerad kontrollmodul måste samtliga motorer vara ihopkopplade med samma ekvipotentialsystem med hög integritet.

Figure 8 Jordledning

12 332726M

Drift

1.

Se Fig. 6 på sida 11. Lås upp säkerhetsströmbrytaren (B) och slå på den.

2.

Se Fig. 7 på sida 11. Tryck in startknappen (C).

3.

Se Fig. 9. Kontrollera att strömindikatorn (L) är tänd (stadigt på).

4.

Se

Avancerad motordrift, page 13

eller

Standardmotordrift, page 14

för ytterligare anvisningar.

Figure 9 Strömindikator

Följ

Tryckavlastande procedur, page 13 .

Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Följ tryckavlastande procedur när du slutar spruta och innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att hindra allvarlig kroppsskada från stänkande vätska och rörliga delar.

1.

Frigör start/stoppreglaget (C). Se Fig. 7.

2.

Stäng av och spärra säkerhetsströmbrytaren (B).

Se Fig. 6.

3.

Avlasta allt vätsketryck enligt förklaring i din separata handbok för E-Flo DC-pump.

För att tillhandahålla ett användargränssnitt till avancerade E-Flo DC-motorer krävs installation av tillbehörssatsen styrmodul 24P822, vilket gör det möjligt för användarna att ange val och se information relaterat till inställningar och drift. Se Fig.

10. Se handboken för Tillbehörssats styrmodul för installations- och driftinformation.

För att förhindra skador på funktionsknappar ska de inte tryckas in med skarpa objekt som pennor, plastkort eller naglar.

Figure 10 Styrmodulstillbehör

332726M 13

Drift

Standardmotorn har tre driftlägen:

• Tryckläge

• Tryckläge med integrerat rusningsskydd

• Flödesläge annat vrid reglageratten (N) moturs helt och hållet till 0.

I tryckläge kommer motorn att justera hastigheten för att behålla ett konstant vätsketryck.

1.

Se Fig. 11. Vrid reglageratten (N) moturs helt och hållet till 0.

2.

För inställning dra ut brytaren för lägesomkoppling

(M). Vrid brytaren till tryck för att spärra.

. Tryck in brytaren

3.

För inställning dra ut reglageratten (N). Vrid ratten medurs för att öka trycket och moturs för att minska trycket. Tryck in ratten för att spärra.

I tryckläge med integrerat rusningsskydd kommer motorn att justera hastigheten för att behålla ett konstant vätsketryck, men kommer att stängas av om den inställda användarhastigheten överskrids.

1.

Se Fig. 12. Vrid reglageratten (N) moturs helt och hållet till 0.

2.

För inställning dra ut brytaren för lägesomkoppling

(M). I intervallet rusning vrid brytaren till

önskad avstängningshastighet i cykler per minuter (5, 10, 15, 20 eller 25). Tryck in brytaren för att spärra.

3.

För inställning dra ut reglageratten (N). Vrid ratten medurs för att öka trycket och moturs för att minska trycket. Tryck in ratten för att spärra.

den valda hastigheten överskrids under 5 cykler. För

återställning vrid reglageratten (N) moturs helt och hållet till 0 och vrid sedan till önskat tryck.

Figure 12 Tryckläge med integrerat rusningsskydd

Figure 11 Tryckläge

14 332726M

I flödesläge kommer motorn att hålla en konstant hastighet oberoende av flödestryck, upp till pumpens maximala arbetstryck. Se

Tekniska specifikationer, page 25

.

1.

Se Fig. 13. Vrid reglageratten (N) moturs helt och hållet till 0.

2.

För inställning dra ut brytaren för lägesomkoppling

(M). Vrid brytaren till flöde för att spärra.

. Tryck in brytaren

3.

Flödesmängden bestäms av cykelhastigheten som anges med reglageratten (N). Rattens skala

(0–10) motsvarar ett intervall för cykeljustering om 0–30 cykler per minut. Vrid reglageratten (N) medurs för att öka cykelhastigheten (flöde) eller moturs för att minska cykelhastigheten (flöde).

Figure 13 Flödesläge

Drift

332726M 15

Skötsel

silikonfri syntetisk växelolja från Graco med artikelnr.

Driftsförhållandena för ditt specifika system avgör hur ofta skötsel krävs. Upprätta ett schema för förebyggande skötsel genom att notera när och vilken typ av skötsel som behövs och skapa sedan ett vanligt schema för kontroll av ditt system.

000 till 300 000 cykler. Efter inkörsperioden byts olja en gång per år. Beställ två ISO 220 silikonfri syntetisk växelolja med artikelnr. 16W645.

1.

Se Fig. 14. Placera en behållare om minst 1,9 liter (2 quart) under oljedräneringens öppning.

Ta bort oljedräneringspluggen (25). Låt all olja rinna ut från motorn.

2.

Sätt tillbaka oljedräneringspluggen (25). Dra åt till ett vridmoment på 34–40 N•m (25–30 ft-lb).

3.

Se Fig. 15. Öppna påfyllningslock (P) och tillför

ISO 220 silikonfri syntetisk växelolja från Graco med artikelnr. 16W645. Kontrollera oljenivån via nivåglaset (K). Fyll på tills oljenivån är nästan halvvägs på nivåglaset. Oljekapaciteten är cirka

4.

Sätt tillbaka påfyllningslocket.

Figure 15 Nivåglas och lock för oljepåfyllning

Figure 14 Oljedräneringsplugg

Se Fig. 15. Kontrollera oljenivån via nivåglaset

(K). När enheten inte körs ska oljenivån vara ungefär halvvägs på nivåglaset. Vid låg nivå öppna påfyllningslocket (P) och tillför efter behov ISO 220

16 332726M

Felkod vid felsökning

4

5

6

7

2–6

3–5

3–4

3–6

4–5

5–6 strömindikator. Blinkkoden som ges nedan indikerar sekvensen. Till exempel, blinkkod 2–6 indikerar 2

1

2

3 blink och sedan 6 blinkningar; sekvensen upprepas sedan.

Flöde överskrider maximalt mål; indikerar också att tillståndet pumprusning föreligger.

Spänningssänkning; spänningen till motorn är för låg.

Överspänning, matningsspänningen till motorn är för hög. För DuraFlo och Xtreme-underdelar kan kavitation vid vändningarna utlösa larmet genom att motorn blir en generator. För alla underdelar gäller, om intaget får tillräckligt tryck, att motorn kan drivas så att den genererar tillräcklig spänning för att utlösa detta larm.

Ett hårdvarufel har detekterats i ett internt kretskort.

Övertemperatur.

Ratten för lägesväljare är inställd mellan tryck

Låg inspänning detekterades vid start.

Förlorad växelström.

Intern termistor bortkopplad.

Mjukvaruversioner stämmer inte överens.

Kommunikationsfel i kretskort.

och flöde . Ställ in ratten till önskat läge.

Internt mjukvarufel.

Kalibrering av kodaren och slagintervall pågår. (Processen initieras från DIP-brytaren som finns internt i motorn.)

332726M 17

Tillbehör

Modeller EM00X2 och EM00X5

Modeller EM00X4 och EM00X6

Modeller EM00X2,

EM00X4, EM00X5 och EM00X6

Alla motorer i denna handbok.

Avancerade E-Flo DC-motorer

Avancerade E-Flo DC-motorer

Avancerade E-Flo DC-motorer

Anslutningssats för att montera en E-Flo DC-motor till en befintlig pumpunderdel. Satser inkluderar dragstänger, muttrar för distansstänger, adapter och koppling.

24P822 Styrmodul för avancerade motorer; se handbok

3A2527.

24X599 Styrmodul för avancerade motorer; se handbok

3A2527.

16P911 CAN-kabel 1 m (3 ft)

16P912 CAN-kabel 8 m (25 ft)

24P979 Pneumatisk styrning för returtryckregulator; se handbok 332142.

24R050 Tryckgivarsats

16U729 Brytare start/stopp. Med den kan pumpen stängas, men strömmen till styrmodulen behålls.

288203 För fyrkulsunderdelar till 3 000 och 4 000 cc

288204 För underdelar till Dura-Flo 1800 och 2400

288205 För underdelar till Dura-Flo 600, 750, 900 och

1200

288206 För underdelar till Dura-Flo 1000

288207 För underdelar till Xtreme 145, 180, 220, 250 och 290

288209 För fyrkulsunderdelar till 750, 1 000, 1 500 och

2 000 cc

288860 För underdelar till Xtreme 85 och 115

17K525 För sluten fyrkulsunderdelar till 750, 1 000, 1

500, och 2 000 cc

18 332726M

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637

1.

Icke-egensäkra kontakter (strömskenor) får ej kopplas till någon enhet som använder eller genererar mer än Um = 250 Vrms eller likström om det inte fastställts att spänningen är korrekt isolerad.

2.

För flera avancerade motorer (EM00X2,

EM00X4, EM00X5 och EM00X6) som använder en enda avancerad kontrollmodul måste samtliga motorer vara ihopkopplade med samma ekvipotentialsystem med hög integritet.

3.

Avlägsna inga kåpor förrän strömmen har kopplats bort.

4.

Installation ska utföras i enlighet med ANSI/ISA

RP12.06.01, installation av egensäkra system för riskområden (klassificerad) och nationella elföreskrifter (ANSI/NFPA 70).

5.

Installation i Kanada ska ske i enlighet med kanadensiska elektriska föreskrifter CSA C22.1, del 1, bilaga F.

6.

Reserverat för framtida bruk.

7.

Seriekoppling av en till åtta motorer kan göras.

Motorerna kopplas samman en CAN-kabel

(16P911 eller 16P912). Kabeln med den röda markeringen kopplas till port 1 på en motor och den omärkta änden av kabeln kopplas till port

2 på nästa motor.

8.

Den första motorn i serien (den utan en

CAN-kabeln i port 2) installeras med strömbygel

24N910 kopplad till port 2 och 3.

9.

Den ”sista” motorn i serien kopplas antingen till en egensäker apparat i riskområdet eller en associerad egensäker apparat i ett säkert område. CAN-kabeländen med den röda markeringen kopplas till port 1 på den sista motorn och den omärkta sidan kopplas till den egensäkra eller associerade egensäkra apparaten.

10. Utgångens enhetsparametrar som är givna för stift 1 och 4 i var och en av portarna 1 och 2

är den totala strömmen och effekten som är tillgänglig för båda stiften tillsammans. Strömmen på stiften 1 och 4 tillsammans kommer inte att

överskrida angivet Io och effektutgången från stift

1 och 4 tillsammans kommer inte att överstiga angivet Po.

försämra egensäkerheten.

de composants peut compromettre la securite intrinseque.

Uo ≤ Ui

Io ≤ Ii

Po ≤ Pi

Co ≥ Ci + Ccable

Lo ≥ Li + Lcable

Lo/Ro ≥ Li/Ri

332726M 19

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637

Figure 16 Kontrollsystemsritning 24N637, blad 1

20 332726M

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637

Figure 17 Kontrollsystemsritning 24N637, blad 2

1

2

3

4

5

CAN-data låg

Effekt

Egensäker

återgång genom jord

CAN-data hög

Skärm

17.9

646

Ej ansluten

2891

681

Ej ansluten

— —

7.7

332726M 21

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637

3

4

1

2

5

CAN-data låg

VIN-effekt

Signaljord

CAN-data hög

Skärm

Se tabell 5 för data baserat på motorantal

17.9

725

2900

128

0

Se tabell 5 för data baserat på motorantal

— — — —

1

2

3

4

5

CAN-data låg

VIN-effekt

Signaljord

Se tabell 5 för data baserat på motorantal

17.9

646

2891

681

7.7

CAN-data hög

Skärm

Se tabell 5 för data baserat på motorantal

— — — —

22 332726M

332726M

3

4

5

1

2

6

7

8

6

7

4

5

8

1

2

3

Bilaga A – kontrollsystemsritning 24N637

6

6

6

6

6

6

6

6

700

700

700

700

700

700

700

700

900

900

900

900

900

900

900

900

67

67

67

67

67

67

67

67

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

102

179

246

305

358

407

452

494

79

158

237

316

395

474

553

632

27.3

8.88

4.70

3.06

2.22

1.72

1.39

1.17

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

23

Mönster för monteringshål

157 mm (6,186 tum) 157 mm (6,186 tum) Fyra 3/8–16 monteringshål Sex 5/8–11 hål för dragstång:

• 203 mm (8 tum) x 120° muttercirkel

ELLER

• 150 mm (5,9 tum) x 120° bultcirkel

24 332726M

Tekniska specifikationer

Modeller EM0011,

EM0012, EM0013,

EM0014, EM0015 och

EM0016

Modeller EM0021,

EM0022, EM0023,

EM0024, EM0025 och

EM0026

Ingångsström

100–250 VAC, enfas, 50/60 Hz

200–250 VAC, enfas, 50/60 Hz

Maximalt 20 A

Modeller EM0011,

EM0012, EM0013,

EM0014, EM0015 och

EM0016

Modeller EM0021,

EM0022, EM0023,

EM0024, EM0025 och

EM0026

Maximal kontinuerlig cykelhastighet

218 000/v (volym för underdel i cc) = psi

436 000/v (volym för underdel i cc) = psi

1 500/v (volym för underdel i cc) = bar

3 000/v (volym för underdel i cc) = bar

20 cpm

Modeller EM0011,

EM0012, EM0013,

EM0014, EM0015 och

EM0016

Modeller EM0021,

EM0022, EM0023,

EM0024, EM0025 och

EM0026

Storlek effektinloppsport

Omgivningstemperaturintervall

Bullerdata

Oljekapacitet

Oljespecifikation

Vikt

1 400 lbf

2 800 lbf

32–104 °F

3/4–14 npt(hona)

6227 N

12455 N

0–40 °C

Mindre än 70 dB(A)

1,5 quarts 1,4 liter

ISO 220 silikonfri syntetisk växelolja från Graco med artikelnr. 16W645

99 lb 45 kg

332726M 25

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte är Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald.

Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland följdskador, förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO

GARANTIER

TILL

TILLVERKAS AV GRACO.

strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande.

Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella skador eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

På www.graco.com finns den senaste informationen om Gracos produkter och på www.graco.com/patents finns information om patent.

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish, MM 3A2526 www.graco.com

ändring M, Mars 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals