Graco 332958A, DCM and ADCM Bruksanvisningar

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Graco 332958A, DCM and ADCM Bruksanvisningar | Manualzz

Anvisningar

DCM och ADCM

332958A

SV

Styrmodul för display (DCM) och styrmodul för avancerad display (ADCM), används för att övervaka och styra flödeshastighet och följa materialanvändning.Endast för yrkesmässigt bruk.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok. Spara dessa anvisningar.

Se sida 3 för satsinformation, inklusive godkännanden.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Contents

Modeller DCM och ADCM ....................................... 3

Varningar ............................................................ 4

Installation ........................................................... 7

Egensäker ..................................................... 7

Elektriska anslutningar ..................................... 7

Jordning ........................................................ 8

Anslutningsportar ............................................ 9

Skötsel................................................................ 10

Uppdatera programvara.................................... 10

Byt batteri ...................................................... 10

Diagnostikinformation............................................. 11

Delar .................................................................. 12

Bilaga A – kontrollritning 16M169.............................. 13

Monteringsmått..................................................... 19

Teknisk data ........................................................ 19

Graco standardgaranti............................................ 20

2 332958A

Modeller DCM och ADCM

Modeller DCM och ADCM

DCM och ADCM är inte godkända för riskområden förutom om modulen, alla tillbehör och all ledningsdragning möter lokala och nationella föreskrifter.

Modellnr.

24L096*

24N671*

24L097*

24N672*

Serie

A

A

A

A

Godkänd för riskområde klass

I

, div 1, grupp D, T3 (Nordamerika); klass

I

, zon 0, grupp IIA , T3 (Europa)

Beskrivning

Styrmodul för display (DCM)

DCM med fäste

Styrmodul för avancerad display (ADCM)

ADCM med fäste

9902471

Klass I , div.1, group D T3

Ex ia [ia]

Ta = 0 °C till 50 °C

Egensäker apparat

Del av ett egensäkert system.

För användning i klass I , division 1, grupp D T3 riskområden

Se

Bilaga A – kontrollritning 16M169, page 13

för enhetsparametrar.

* OBSERVERA! Dessa modeller är inte till försäljning.De är grundmodeller som används i andra Graco-system.Se din systemhandbok för sats- och delinformation.

332958A 3

4

Varningar

Varningar

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen.Utropstecknet uppmärksammar dig på en allmän varning och symbolen för fara anger åtgärdsspecifika risker.Referera till de här varningarna när dessa symboler visas i handbokens text eller på varningsetiketter.Produktspecifika risksymboler och varningar som inte finns i det här avsnittet kan förekomma, där så är tillämpligt, i denna handbokens text.

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller explodera.För att undvika brand och explosion:

• Använd utrustningen endast i välventilerade utrymmen.

• Avlägsna alla gnistkällor; som sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastöverdrag (risk för gnistbildning från statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från skräp inbegripet lösningsmedel, trasor och bensin.

• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning i arbetsområdet.Se anvisningar för Jordning.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.Använd inte kärlinsatser om de inte är antistatiska eller ledande.

• Avbryt drift omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt.Använd inte utrustningen innan du har lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig vid arbetsområdet.

SPECIELLA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

DCM och ADCM tillhandahåller inte 500 V AC-isolering genom kapslingens kopplingsmuttrar.Den tillhörande apparatens och fältapparatens kabelskydd får inte anslutas till kopplingsmuttrarna på DCM och ADCM.För att förhindra brand, explosion och elektriska stötar måste följande utrustningsvillkor uppfyllas.

• Följ alla anvisningar om isolering och jordning.Se

Jordning, page 8

.

Statisk elektricitet kan bildas i plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända lättantändliga

ångor.För att undvika brand och explosion:

• Rengör plastdelar endast på en välventilerad plats.

• Rengör inte med torr trasa.

332958A

332958A

Varningar

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Denna utrustning måste vara jordad.Felaktig jordning, inställning eller användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen eller den installeras.

• Anslut endast till en jordad strömkälla.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och i enlighet med lokala normer och föreskrifter.

• Skydda mot regn.Förvara inomhus.

EGENSÄKER

Egensäker utrustning som inte är korrekt installerad eller som är ansluten till icke-egensäker utrustning kommer att orsaka ett riskfyllt tillstånd som kan orsaka brand, explosion eller elchock.Följ lokala föreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Installation ska utföras i enlighet med ANSI/ISA RP12.06.01 ”Installation av egensäkra system för riskområden

(klassificerad)” och National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70).

• Installation i Kanada ska ske i enlighet med kanadensiska elektriska föreskrifter CSA C22.1, del 1, bilaga F.

• För ATEX, installera enligt EN 60079–14 och tillämpliga lokala och nationella normer.

• Utrustning som kommer i kontakt med egensäkra anslutningar måste uppfylla enhetens parameterkrav specificerade i kontrollritning 16M169.Se bilaga A i handbok 332013. Detta inkluderar säkerhetsspärrar, voltmätare för likström, ohmmätare, kablar och anslutningar.Avlägsna enheten från riskområdet vid service.

• Om en skrivare, dator eller annan elektrisk komponent är ansluten måste den användas tillsammans med en säkerhetsspärr.

• Utan säkerhetsspärren är utrustningen inte längre egensäker och får inte användas i riskområden, enligt definition i artikel 500 i National Electrical Code (USA) eller dina lokala elektriska föreskrifter.

• Installera inte utrustning som bara är godkänd för icke-riskområde i ett riskområde.Se märkplåten för din modells klassning av egensäkerhet.

• Använd inte egensäker utrustning med en strömförsörjning utan spärr.Egensäkerheten kan äventyras.

• Jorda strömförsörjningen.En spänningsbegränsande säkerhetsspärr måste vara korrekt jordad för att vara effektiv.För korrekt jordning, använd en jordledare på minst 2,05 mm (12 gauge).Spärrens jordning måste vara inom 1 ohm från den äkta jordningen.

• Avlägsna inga kåpor förrän strömmen har kopplats bort.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra eftersom detta kan påverka egensäkerheten.

5

6

Varningar

VARNING

FARA MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från utrustningen, läckor eller spruckna komponenter kan stänka i ögon eller på hud och orsaka allvarliga skador.

• Följ Tryckavlastande procedur när du slutar spruta/fördela och före rengöring, kontroll eller service av utrustningen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar innan utrustningen används.

• Kontrollera dagligen slangar, rör och kopplingar.Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

• Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den lägst klassade systemkomponenten.Se

avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar.Se avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker.Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens föreskrifter.Begär att få ett materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är spänningssatt eller under tryck.

• Slå av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen.Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar och använd endast originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.Ändringar eller modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.

• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för miljön i vilken den används.

• Använd endast utrustningen för avsett ändamål.Kontakta din distributör för information.

• Dra slangar och kablar iväg från trafikerade områden, skarpa kanter, rörliga delar och varma ytor.

• Slangarna ska varken knäckas, böjas kraftigt eller användas för att dra utrustningen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att undvika allvarliga skador inklusive

ögonskador, hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador.I skyddsutrustningen ska

åtminstone följande ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsskydd, skyddskläder och handskar enligt rekommendationerna från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

332958A

Installation

Egensäker

Ersätt inte och modifiera inte systemkomponenter då egensäkerheten kan äventyras.Studera handböckerna vid installation, skötsel och drift.Installera inte utrustning som bara är godkänd för icke-riskområden i ett riskområde.Se identifikationsetiketten för din modells klassning av egensäkerhet.

DCM och ADCM är konstruerade för användning med system som har en kompatibel konstruktion och är baserade på Graco-kontrollarkitektur.Se

Bilaga A – kontrollritning 16M169, page 13

för installationskrav och enhetsparametrar.Följa alla installationsanvisningar i din systemhandbok.

Installation

• Egensäker (IS) utrustning ska inte användas med en strömförsörjning utan spärr.

• Flytta inte enheter från en icke-egensäker installation till en egensäker installation.

• Egensäker utrustning som har använts med en icke-egensäker strömförsörjning får inte återföras till ett riskområde.

• Använd alltid en egensäker strömförsörjning med egensäker utrustning.

Elektriska anslutningar

Installera enligt kontrollritning i bilaga A.

332958A 7

Installation

Jordning

Utrustningen måste jordas för att minska risken för statiska gnistor och elektriska stötar.Elektriska

eller statiska gnistor kan få ångor att antändas eller explodera.Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt.Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

Icke-farligt område

DCM och ADCM används i en mängd olika system med varierande krav på jordning.Följ alla anvisningar i din systemhandbok.

Icke-farligt område

Riskområde

Riskområde

A

B

Strömförsörjning placerad i ett icke-farligt område Strömförsörjning placerad i ett farligt område

BETECKNING

DCM eller ADCM

Strömförsörjning och spärr

Strömkabeln FÅR INTE ha kabelskyddet bundet till kopplingsmuttern.Det krävs 500 V

AC-isolering.Strömkabeln och kretskortet är isolerat från DCM/ADCM-kapslingen.De har ledande banor till SEPARATA jordningar.

Strömkabeln KAN ha kabelskyddet bundet till kopplingsmuttern.Strömkabelns kopplingsmutter och DCM/ADCM har ledande banor till GEMENSAM jordning.

8 332958A

Anslutningsportar

Figure 1 Styrmodul för display (DCM)

Figure 2 Styrmodul för avancerad display (ADCM)

8

9

10

4

5

6

7

2

3

Port

1

Beskrivning

Fiberoptisk mottagare

Fiberoptisk sändare

Inström/CAN-data

Digital ingång/utgång

Fiberoptisk mottagare

Fiberoptisk sändare

Analog ingång

Analog utgång

Analog utgång

Analog ingång

332958A

Installation

9

Skötsel

Skötsel

Uppdatera programvara

Handbok 3A1244 kommer att medfölja alla nödvändiga programvaruuppdateringar.Följ alla anvisningar och varningar i handbok 3A1244 vid uppdatering av programvaran för din DCM eller

ADCM.

Byt batteri

Byt endast ut batteriet om klockan slutar fungera efter att strömmen stängts av eller vid ett strömavbrott.

Det kan förekomma gnistor vid batteribyte.Byt endast ut batteriet i ett icke-riskområde undan från brandfarliga vätskor och ångor.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband för att undvika skador på kretskortet.

1. Koppla bort strömmen.

2. Ta bort modulen från fästet.

3. Fäst jordningsarmbandet.

4. Ta bort 4 skruvar och ta sedan bort åtkomstkåpan.

5. Använd en vanlig skruvmejsel för att lirka ut det gamla batteriet.

OBSERVERA!Kassera batterier i en godkänd behållare och enligt gällande lokala riktlinjer.

6. Byt ut med ett nytt batteri.Se till att batteriet ryms under kopplingsflikarna innan den andra änden snäpps fast.

OBSERVERA!Använd enbart Panasonic CR2032 batterier vid byte.

7. Sätt tillbaka kåpan och skruvarna.

8. Snäpp fast modulen i fästet.

10 332958A

Diagnostikinformation

Diagnostikinformation

Lysdioderna längst ned på DCM och ADCM ger viktig information om systemfunktioner.

Lysdiodssignaler

Signal

Grönt på

Gult

Fast rött

Blinkande rött

Blinkar långsamt rött

Beskrivning

DCM eller ADCM är strömsatt.

Intern kommunikation pågår.

Fel på DCM eller ADCM.Se felsökning i din systemhandbok.

Programvaran uppdateras.

Fel på token; ta bort token och ladda upp programvarutoken igen.

332958A 11

Delar

Delar

Figure 3

Ref.

1

2

3 ▲

4

5

Del

24L096

24L097

277853

16P265

Beskrivning

MODUL

DCM

ADCM

FÄSTE, montering

ETIKETT, varning

ETIKETT, sats

ETIKETT, identifikation

▲ Ersättningsetiketter för fara och varning, flikar och kort kan fås utan kostnad.

12

1

1

1

1

Antal

1

332958A

Bilaga A – kontrollritning 16M169

Bilaga A – kontrollritning 16M169

Klass

9902471

I

, div.

grupp D T3

Ex ia [ia]

1,

Ta=0 °C till 50 °C

0359

GRACO INC

P.O. Box 1441

Minneapolis, MN 55440 U.S.A.

OBSERVERA:

1. Icke-egensäkra kontakter (strömskenor) får ej kopplas till någon enhet som använder eller genererar mer än Um = 250 Vrms eller likström om det inte har fastställts att spänningen har blivit korrekt isolerad.

2. Installation ska utföras i enlighet med ANSI/ISA RP12.06.01

”Installation av egensäkra system för riskområden (klassificerad)” och National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70).

3. Installation i Kanada ska ske i enlighet med kanadensiska elektriska föreskrifter CSA C22.1, del 1, bilaga F.

4. För ATEX, installera enligt EN 60079–14 och tillämpliga lokala och nationella normer.

5. Flerpunktsjordning av komponenter får endast utföras om ett högsäkert och ekvipotentiellt system finns mellan bindningspunkterna.

6. Avlägsna inga kåpor förrän strömmen har kopplats bort.

7. Litiumbatteri för klocka:Tillverkare:Panasonic; artikelnummer:CR2032; inga riktningsbegränsningar.

8. Se handboken för anvisningar om installation, skötsel och drift.

Varning:Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten.

Avertissement:La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.

332958A 13

Bilaga A – kontrollritning 16M169

Figure 4 DCM-vy

Figure 5 ADCM-vy

14 332958A

A

= Fiberoptisk anslutning

B

= Ospecificerad apparat med lämpliga enhetsparametrar

Voc ≤ Vmax

I sc ≤

I max

Po ≤ Pi

Ca ≥ Ci + Ccable

La ≥ Li + Lcable

La/Ra ≥ Li/Ri

Avdelningar

A

B

4

5

1

2

3

Bilaga A – kontrollritning 16M169

DCM eller ADCM

1

2

3

4

5

4

5

1

2

3

B

A

6

7

4

5

1

2

3 B

8

9

10

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

B

B

B

Beräkningsförfaranden

Uo ≤ Ui

I o ≤

I i

Po ≤ Pi

Co ≥ Ci + Ccable

Lo ≥ Li + Lcable

Lo/Ro ≥ Li/Ri

Zoner

332958A 15

Bilaga A – kontrollritning 16M169

1, 2, 5 och 6:Fiberoptiska

Fiberoptisk mottagare A (1) och B (5)

Fiberoptisk sändare A (2) och B (6)

3: Enhetsparametrar, CAN-data/inström

STIFT

3

4

1

2

5

1±4

IEC (zoner)

ISA

(avdelningar)

Enheter

Belastningar, CAN-data/inström

Ui

I i Pi Li Ci

Vmax

I max Pi

V mA mW

CAN-data låg 6.0

VIN 17.9

VIN-jord

CAN-data hög 6.0

Jord

CAN-data 6.0

780 1170

725 2900

— —

780 1170

— —

780 1170

Li Ci

μH μF

Utgångsspärrar, CAN-data

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt

V

La mA mW μH

Co

Ca

μF

70 80 5.0

65 35

50 2.3

— — —

— —

70

70

80

— —

80

5.0

5.0

65

65

35

35

50000

50000

50000

Lo/Ro

La/Ra

μH/Ω

700 3540

— —

— —

700 3540

— —

700 3540

4: Digitala I/O A utgångsspärrar

IEC (zoner)

ISA (avdelningar)

Digitala I/O A utgångsspärrar

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

STIFT

1

2

3

4

5

1±2

2±4

1±2±4

1±2±3±4

Enheter

DIO_4_1:Ström

DIO_4_2:In

DIO_4_3:Ut

DIO_4_4:Ut

DIO_4_5:Jord

DIO_4:Mätare utgångar

DIO_4:Regulator utgångar

DIO_4:Mätare och solenoid

DIO_4:Alla utgångar

V

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

mA

100

1

101

101

101

101

168

217 mW

441

1

442

442

442

442

731

937

μH

20000

20000

20000

20000

20000

20000

5000

5000

μF

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

μH/Ω

635

875000

634

634

634

634

378

292

16 332958A

Bilaga A – kontrollritning 16M169

7: Differentiell, analog ingång A

IEC (zoner)

ISA (avdelningar)

STIFT

1

2

3

4

5

1±2±4

Enheter mV_7_1:Ström mV_7_2:Negativ mV_7_3:Jord mV_7_4:Positiv mV_7_5:Skärm mV_7:Alla utgångar

8: Flödeskontroll A utgångsspärrar

IEC (zoner)

ISA (avdelningar)

6

7

4

5

8

STIFT

1

2

3

Enheter

FC_8_1:Jord

FC_8_2:Jord

FC_8_3:Jord

FC_8_4:Jord

FC_8_5:FCA

FC_8_6:Jord

FC_8_7:Jord

FC_8_8:Jord

Differentiella I/O A utgångsspärrar

Uo

Voc

I o

I sc

Po

Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61 mW

88

1

1

90

μH μF

50000 700

50000 700

— —

50000 700

— —

50000 700

μH/Ω

3250

325000

325000

3190

Flödeskontroll A utgångsspärrar

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

332958A 17

Bilaga A – kontrollritning 16M169

9: Flödeskontroll B utgångsspärrar

IEC (zoner)

ISA (avdelningar)

6

7

4

5

8

STIFT

1

2

3

Enheter

FC_9_1:Jord

FC_9_2:Jord

FC_9_3:Jord

FC_9_4:Jord

FC_9_5:FCB

FC_9_6:Jord

FC_9_7:Jord

FC_9_8:Jord

10: Digital I/O B utgångsspärrar

IEC (zoner)

ISA (avdelningar)

Flödeskontroll B utgångsspärrar

Uo

I o Po

Voc

I sc Pt

Lo

La

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

Digital I/O B utgångsspärrar

Uo

I o Po

Voc

I sc Pt

Lo

La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

STIFT

1

2

3

4

5

1±2±4

Enheter mV_10_1:Ström mV_10_2:Negativ mV_10_3:Jord mV_10_4:Positiv mV_10_5:Skärm mV_10:Alla utgångar

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61 mW

88

1

1

90

μH

50000

50000

50000

50000

μF μH/Ω

700 3250

700 325000

— —

700 325000

— —

700 3190

18 332958A

Monteringsmått

Monteringsmått

A

Totalbredd mm (tum)

7.2 (183)

Teknisk data

B

Totalhöjd mm (tum)

6.0 (152)

Drifttemperatur

Lagringstemperatur

Vikt

DCM

ADCM

Monteringsfäste

Material monteringsfäste

Luftfuktighet

Displayhuset är lösningsresistent.

Totaldjup mm (tum)

2.8 (71)

Monteringsmått

Bredd (C) x Höjd (D) mm (tum)

64 x 76

(2,5 x 3,0)

E

Monteringshålens storlek mm (tum)

0.28 (7)

US

32° till 122 °F

-22° till 140 °F

Metrisk

0° till 50 °C

-30° till 60 °C

1 lb

1,5 lb

0,45 kg

0,68 kg

1 lb 0,45 kg

Målat och förzinkat kolstål.

Massan innehåller mindre än 10 % av aluminium + magnesium + titan + zirkonium

OCH

Massan innehåller mindre än 7,5 % av magnesium + titan + zirkonium

0 till 95 procent, icke-kondenserande

332958A 19

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren.Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco,

åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig.Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad

Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet.Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt.Utrustningen returneras till den ursprungliga kunden med frakten betald.Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER

UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan.Köparen medger att ingen annan ersättning (inkluderande, men inte begränsat till, indirekta skador eller följdskador för förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns.Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RELATERADE TILL TILLBEHÖR,

UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande.Graco ger köparen rimlig assistans att göra anspråk för brott mot dessa garantiåtagande.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

Graco-information

För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.

För patentinformation, se www.graco.com/patents.

Om du vill göra en beställning, kontakta din Graco-distributör eller ring så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.

Telefon:612-623-6921 eller avgiftsfritt:+1 800-328-0211 Fax:612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar.This manual contains Swedish.MM 332013

Gracos högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor:Belgien, Kina, Japan och Sydkorea www.graco.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals