Graco 334299E, 24P822 E-Flo DC Control Module Kit Bruksanvisningar | Manualzz
Handbok – reservdelar
24P822 E-Flo®
DC-kontrollmodulsats
Användargränssnochaitt för E-Flo® DC-pumpar med avancerad motor.
Endast för yrkesmässigt bruk.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok, den medföljande
ADCM-handboken och handböckerna till E-Flo DC. Spara dessa
anvisningar.
Se den separata handboken (medföljer)
för fullständiga varningar och
godkännandeinformation om 24L097
Avancerad displaykontrollmodul (ADCM).
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
334299E
SV
Contents
Kontrollmodul ....................................................... 3
Installation ...........................................................
Montera kontrollmodulen ..................................
Montera valbara tillbehörssatser .........................
Kabelanslutning ..............................................
3
3
4
5
Drift ....................................................................
Modulskärmar ................................................
Modulknappar ................................................
Symboler .......................................................
Skärmnavigering och redigering .........................
Initial installation .............................................
6
6
6
8
9
9
Skärmöversikt ...................................................... 10
Körskärmar ..........................................................
Körskärm 1 ....................................................
Körskärm 2 ....................................................
Körskärm 3 ....................................................
Körskärm 4 ....................................................
Körskärm 5-8 .................................................
12
12
13
13
14
14
Inställningsskärmar................................................
Inställningsskärm 1 ..........................................
Inställningsskärm 2 ..........................................
Inställningsskärm 3 ..........................................
Inställningsskärm 4 ..........................................
Inställningsskärm 5 ..........................................
Inställningsskärm 6 ..........................................
Inställningsskärm 7 ..........................................
Inställningsskärmar 8 och 9 ...............................
Inställningsskärmar 10 och 11............................
Inställningsskärm 12 ........................................
Inställningsskärm 13 ........................................
Inställningsskärm 14 ........................................
Inställningsskärm 15 ........................................
16
16
18
19
20
22
23
23
24
25
26
27
28
29
Felsökning larmkoder ............................................. 30
Komponenter ....................................................... 32
24P822 Kontrollmodulsats ................................ 32
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler .................. 34
Bilaga B - Pumpkontroll från en PLC ......................... 38
Gracos standardgaranti .......................................... 40
2
334299E
Kontrollmodul
Kontrollmodul
Kontrollmodulen tillhandahåller användargränssnittet så att
användarna kan ange val och se information avseende
inställning och drift.
Skärmens bakgrundsbelysning är fabriksinställd att
vara på även om det inte är någon skärmaktivitet.
Se Inställningsskärm 4 för att ställa in timern för
bakgrundsbelysning enligt dina önskemål. Tryck valfri
knapp för att återställa.
4. Installera modulen (1) i konsolen (6a) och se till att
flikarna vid underdelen av konsolen passar in i spåren
i modulen, och att läppen på ovansidan av konsolen
håller modulen på plats på ett säkert sätt.
5. Anslut tillbehörskabeln (C) med spännbandet (12) som
dragavlastning enligt bild. Se Kabelanslutning, page
5.
6. Koppla på strömmen till motorn.
Knappar används för att mata in numeriska data, gå in
i inställningsskärmar, navigera inom skärmar, bläddra
mellan skärmar och välja inställningsvärden.
Installation
Montera kontrollmodulen
1. Stäng av och spärra strömmen till motorn.
2. Installera startkopplingen (5) över de två övre
anslutningarna på motorn med skruven (5a).
OBSERVERA: För att koppla ihop upp till 8 motorer,
se bilaga A i handboken till E-Flo DC-motor, där
kontrollmodulen är den omnämnda egensäkra (IS)
apparaten.
3. Montera konsolsatsen (6a-6f) och hållaren och
spännbandet (11, 12) enligt bild.
Figure 1 Montera kontrollmodulen
334299E
3
Installation
Montera valbara tillbehörssatser
Valbara tillbehörssatser finns tillgängliga att köpas
separat, inklusive en tryckomvandlarsats (PN 24R050
för 4–kulspumpar; PN 24Y245 för 2–kulspumpar),
en start-/stoppbrytarsats (PN 16U729) och en
styrkontrollsats (24V001) till en baktrycksregulator.
BPR-kontrollen (back pressure
regulator/baktrycksregulator) låter användaren styra
det bakre vätsketrycket från kontrollmodulen.
1. Montera BPR-kontrollen med konsolen som medföljer.
Tryckomvandlarsats
1. För att mäta vätsketrycket installeras tryckomvandlaren
i vätskeröret med en t-koppling.
Alternativ
Beskrivning
Kontroll för sluten krets
aktiverad
Om kontroll för sluten
krets aktiveras på
inställningsskärm 8
(omvandlare 1) eller
inställningsskärm 9
(omvandlare 2) monteras
omvandlaren nära
pumpens utlopp, inte nära
slutet på cirkulationsröret.
Kontroll för sluten krets
inaktiverad
BPR-kontroll
2. Anslut ett lufttillförselrör vid BPR-kontrollens luftintag
(105).
OBSERVERA
För att förhindra att utrustningen skadas ska alltid
lufttyck tillämpas på BPR-kontrollen innan man
kopplar på eltillförseln till systemet.
3. Anslut en luftledning från BPR-kontrollens luftuttag
(108) till BPR.
4. Anslut BPR-kontrollens intagskabel (102) till port 8 på
kontrollmodulen.
Installera omvandlaren där
det behövs.
2. Anslut omvandlarkabeln till port 7 (omvandlare 1) eller
port 10 (omvandlare 2) på kontrollmodulen.
Start-/Stoppbrytarsats
1. Montera brytaren nära kontrollmodulen med den
medföljande konsolen.
2. Anslut brytarkabeln till port 4 på kontrollmodulen.
4
334299E
Installation
Kabelanslutning
Beställ en tillbehörskabel (C) från tabell 1. Anslut kabeln till port 3 på undersidan av kontrollmodulen (se fig. 2). Anslut en andra
änden till eluttaget (PT) på motorn (se fig. 3). Anslut övriga kablar enligt beskrivningen i tabell 2.
Table 1 CAN-kablar
Kabel
artikelnr.
Beskrivning
16P911
Egensäker CAN-kabel, hona x hona,
1 m (3 fot)
16P912
Egensäker CAN-kabel, hona x hona,
8 m (25 fot)
Figure 2 ADCM-kopplingar
Table 2 ADCM-kabelanslutningar
ADCMportnummer
Avsedd koppling
1
Fiberoptik RX - till PLC
2
Fiberoptik TX - till PLC
3
El- och CAN-kommunikation
4
Start-/stoppingång
5
Fiberoptik RX - till nästa ADCM
6
Fiberoptik TX - till nästa ADCM
7
Tryckomvandlare 1
8
BPR-kontroll 4-20 mA uteffekt
9
Används ej
10
Tryckomvandlare 2
Figure 3 Motorströmanslutning
334299E
5
Drift
Drift
Modulskärmar
Modulknappar
Kontrollmodulen har två uppsättningar skärmar: Körrespektive inställningsskärmar. För detaljerad information
se Körskärmar, page 12 och Inställningsskärmar, page
Fig. 4 är en bild på kontrollmoduldisplayen och knapparna.
Tabell 2 förklarar funktionen för membranknapparna
på kontrollmodulen. När du förflyttar dig mellan
skärmarna kommer du att lägga märke till att den
mesta informationen kommuniceras via symboler istället
för ord för att förenkla global kommunikation. Den
detaljerade skärmbeskrivningen i Körskärmar, page 12
och Inställningsskärmar, page 16 förklarar vad varje
symbol representerar. De två funktionsknapparna är
membranknappar vars funktion motsvarar skärminnehållet
omedelbart till vänster om knappen.
för att växla mellan körskärmarna och
16. Tryck
inställningsskärmarna.
OBSERVERA
För att undvika att skada softkey-knapparna bör de
inte tryckas in med skarpa föremål som pennor,
plastkort eller naglar.
Figure 4 Knappanel och display på kontrollmodul
6
334299E
Drift
Table 3 Modulknappar
Membranknappar
Funktionsknappar
Tryck för att växla mellan körskärmar
och inställningsskärmar.
Öppna skärm. Markerar data som kan redigeras. Ändrar
också funktionen för upp-/nerpilar så att de rör sig mellan
datafält på skärmen, istället för mellan skärmar.
Återställning av fel: Använd för att rensa larm
efter att orsaken har åtgärdats. När det inte finns
något larm att rensa kommer denna knapp
att ställa den aktiva pumpprofilen på Stopp.
Används också för att avbryta datainmatning
och återgå till ursprunglig data.
Lämna skärm. Lämna dataredigering.
Upp-/nerpilar: Används för att flytta mellan
skärmar och fält på en skärm eller för att öka
eller minska siffror i ett inställbart fält.
Enter (bekräfta val). Tryck för att aktivera ett fält för redigering
eller för att acceptera det markerade valet i en rullgardinsmeny.
Funktionsknappar: Användning varierar
beroende på skärm. Se kolumner till höger.
Höger. Gå till höger när du redigerar numeriska fält. Tryck
igen för att acceptera inmatningen när alla siffrorna är korrekta.
Återställ. Återställ räknare till noll.
Aktivera profil. Denna funktionsknapp är inaktiverad som
standard och visas endast om rutan vid ”Profile Lock”
(profilspärr) är markerad på Inställningsskärm 15, page 29.
Tryck för att aktivera profilen som just har redigerats.
Sök. Tryck in körskärm 1 för att få den aktiva
pumpen att blinka för identifiering.
334299E
7
Drift
Symboler
När du förflyttar dig mellan skärmarna kommer du att lägga märke till att den mesta informationen kommuniceras via symboler
istället för ord för att förenkla global kommunikation. Den detaljerade skärmbeskrivningen i Körskärmar, page 12 och
Inställningsskärmar, page 16 förklarar vad varje symbol representerar.
Skärmsymboler
Pumpnummer
Hastighet
Pumptryck
Tryck
Skärmsymboler
Profilnummer
Slag
Flödeshastighet
Mål
Totalt antal slag
Underhåll
Omvandlare
Kalibreringsskala
I inställningsläge
Lägesval
Serienummer
Tryckläge
Flödesläge
Underdelens storlek
Baktrycks
regultator
Modmus-enhet
Högsta
nivå
Lägsta
nivå
Serieport
Högsta och
lägsta nivå
Larm aktiverat
8
Joggläge
Lokal kontroll
Kalender
Jogg upp/ner
Volym
Enheter
Tryckomvandlare av
Noll-offsett
Kontrollplacering
PLC/fjärrkontroll
Modmus-adress
Serie-Baudhastighet
Klocka
Avvikelse aktiverad
Lösenord
Lås profil
334299E
Drift
Skärmnavigering och redigering
Referera till detta avsnitt om du har frågor om
skärmnavigering eller hur man anger information och
gör val.
Alla skärmar
1. Använd
4. Tryck på
skärmen. Använd sedan
för att gå till en ny
för att gå mellan inställningsskärmar
skärm eller
och körskärmar.
Initial installation
för att redigera.
OBSERVERA: Innan pumpprofilerna skapas
i inställningsskärm 1 till 4 måste du ställa in
systemparametrarna i inställningsskärm 5 till 15 enligt
följande.
1. Använd
för att markera rätt val i
rullgardinsmenyn.
3. Tryck på
för att lämna
för att markera uppgiften du vill
Rullgardinsfält
2. Tryck på
Återställningsfältet används för räknarna. Tryck på
för att nollställa fältet.
När all data är korrekt, tryck på
för att gå mellan skärmar.
för att gå till en skärm. Skärmens första
2. Tryck på
datafält kommer att markeras.
3. Använd
ändra.
Återställningsfält
för att komma till inställningsskärmarna.
1. Tryck på
Inställningsskärm 1 visas.
för att välja.
2. Bläddra till inställningsskärm 5.
för att avbryta.
Numeriska fält
1. Den första siffran kommer att markeras. Använd
för att ändra siffran.
2. Tryck på
för att gå till nästa siffra.
3. När alla siffrorna är korrekta tryck igen på
acceptera.
4. Tryck på
för att
4. Fortsätt att ställa in systemparametrarna i
Inställningsskärm 6, page 23 till Inställningsskärm 15,
page 29.
för att avbryta.
Kryssrutefält
Ett kryssrutefält används för att aktivera eller inaktivera
funktioner i programmet.
1. Tryck på
kryssruta.
för att växla mellan
5. Bläddra till inställningsskärm 1. Upprätta profilerna
för varje pump. Se Inställningsskärm 1, page 16 till
Inställningsskärm 4, page 20.
och en tom
2. Funktionen är aktiverad om det finns ett
334299E
3. Se Inställningsskärm 5, page 22 och välj den nederdel
som används i ert system.
i rutan.
9
Skärmöversikt
Skärmöversikt
INITIAL INSTÄLLNING
(Inställningsskärmar 5-14)
STÄLLA IN OCH REDIGERA PROFILER
(Inställningsskärmar 1-4)
KÖR
(Körskärmar 1-8)
Inställningsskärm 5, page 22
Inställningsskärm 1, page 16
Körskärm 1, page 12
Inställningsskärm 6, page 23
Inställningsskärm 2, page 18
Körskärm 2, page 13
Inställningsskärm 7, page 23
Inställningsskärm 3, page 19
Körskärm 3, page 13
Inställningsskärmar 8 och 9, page 24
Inställningsskärm 4, page 20
Körskärm 4, page 14
Inställningsskärmar 10 och 11, page 25
Körskärm 5-8, page 14
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA.
10
334299E
Skärmöversikt
INITIAL INSTÄLLNING
(Inställningsskärmar 5-14)
STÄLLA IN OCH REDIGERA PROFILER
(Inställningsskärmar 1-4)
KÖR
(Körskärmar 1-8)
Inställningsskärm 12, page 26
Inställningsskärm 13, page 27
Inställningsskärm 14, page 28
Inställningsskärm 15, page 29
334299E
11
Körskärmar
Körskärmar
Körskärmarna visar aktuella målvärden och prestanda för
vald pump och profil. Alla larm visas i sidopanelen till höger
om skärmen. Skärm 5-8 visar en logg över de senaste 20
larmen för den aktiva pumpen.
Informationen som visas på körskärmen motsvarar
Modbus-registren. Se Bilaga A - Översikt över
modbus-variabler, page 34.
Den aktiva pumpen och profilen kan ändras i körskärm 1, 2
och 3.
Körskärm 1 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Körskärm 1
Visar aktuell pumphastighet i slag per
minut.
Denna skärm visar information för en vald pump och profil.
En ruta runt en symbol indikerar i vilket läge den aktiva
pumpen och profilen körs (tryck eller flöde).
Visar aktuellt pumptryck i procent. Om
en omvandlare används ersätts denna
symbol med trycksymbolen.
Visar aktuell flödesgrad i enheten som
har valts i Inställningsskärm 13, page 27.
Lämna skärmen.
Signalerar till den aktiva pumpen att
blinka kod 9 för identifiering.
Figure 5 Körskärm 1
Figure 6 Välj en pump
Figure 7 Välj en profil
12
334299E
Körskärmar
Körskärm 2
Körskärm 3
Denna skärm visar tryckinställningar för den aktiva pumpen
och profilen.
Denna skärm visar vätskeflödesinställningar för den aktiva
pumpen och profilen.
OBSERVERA: Vissa fält är skuggade beroende på
inställningsalternativ.
OBSERVERA: Vissa fält är skuggade beroende på
inställningsalternativ.
Figure 8 Körskärm 2 i tryckläge
Figure 10 Körskärm 3 i tryckläge
Figure 9 Körskärm 2 i flödesläge
Figure 11 Körskärm 3 i flödesläge
Körskärm 2 förklaringar
Körskärm 3 förklaringar
Gå till skärmen.
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj önskad profil (1 till 4) med
rullgardinsmenyn.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Välj från profilens rullgardinsmeny för att
stoppa pumpen.
Visar maximalt tryck (första datafältet),
måltryck (andra datafältet) och lägsta
tryck (tredje datafältet) enligt val i
Inställningsskärm 2, page 18. Se
Inställningsskärm 4, page 20 för att ställa
in eller inaktivera trycklarm.
Den första raden visar maximal
flödesgrad och maximal slaghastighet
(visas som en cpm-konvertering av
maximal flödesinställning). Den andra
raden visar målflödesgraden. Den
tredje raden visar lägsta flödesgrad. Se
Inställningsskärm 3, page 19 för att göra
dessa inställningar. Se Inställningsskärm
4, page 20 för att ställa in eller inaktivera
flödeslarm.
Lämna skärmen.
Lämna skärmen.
334299E
13
Körskärmar
Körskärm 4
Körskärm 5-8
Denna skärm visar aktuella tryckavläsningar för
omvandlare 1 och 2. Trycket kan visas i psi, bar eller MPa.
Se Inställningsskärm 13, page 27.
Körskärm 5-8 visar en logg över de senaste 20 larmen med
datum och tid. Den aktuella aktiva pumpen visas i en ruta
uppe till vänster på skärmen.
Figure 12 Körskärm 4
Figure 13 Körskärm 5-8 (skärm 5 visas)
14
334299E
Anteckningar
Anteckningar
334299E
15
Inställningsskärmar
Inställningsskärmar
Använd inställningsskärmarna för att ställa in
styrparametrarna för motorn. Se Skärmnavigering och
redigering, page 9 för anvisningar om hur man gör val
och matar in data.
Inställningsskärm 1 förklaringar
Gå till skärmen.
Val av pump - se steg 1.
Inaktiverade fält skuggas på skärmen.
Information som visas på inställningsskärmarna
motsvarar Modbus-registren. Se Bilaga A - Översikt över
modbus-variabler, page 34.
OBSERVERA: Gör den initiala inställningen på
inställningsskärm 5-15 innan profilerna ställs in
på inställningsskärm 1-4. Skärm 5-15 etablerar
konfigureringen för ert system och påverkar vilka data som
visas.
Inställningsskärm 1
Använd denna skärm för att ställa in driftläget för en vald
pump och profil.
Val av profil - se steg 2.
Tryckläge eller flödesläge - se steg 3
Inställning för baktrycksregulator - se
steg 4.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om rutan
”Profile Lock” (profilspärr) markeras på
Inställningsskärm 15, page 29. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Lämna skärmen.
Figure 14 Inställningsskärm 1
16
334299E
Inställningsskärmar
1. För system med flera pumpar och en display, välj
önskad pump (1 till 8) med rullgardinsmenyn.
• I flödesläge kommer motors att hålla en konstant
hastighet för att uppnå målflödesgraden som ställts
in i inställningsskärm 3, oavsett vätsketryck, upp till
pumpens maximala arbetstryck.
Figure 15 Välj pumpnummer
2. Välj önskad profil (1 till 4) med rullgardinsmenyn.
Figure 17 Välj läge (tryckläge visas)
4. Om systemet är utrustat med en baktrycksregulator
(BPR) ställs mållufttrycket till BPR från 0 till 100 procent
(cirka 1 till 100 psi). Lämna fältet inställt på 000 för
system utan BPR. Se handbok 332142 för information
om BPR-kontrollsatsen.
Figure 16 Välj profilnummer
3. Välj önskat driftläge (tryck eller flöde) men
rullgardingsmenyn.
• I tryckläge kommer motorn att justera
pumphastigheten så att det håller procenttalet för
vätsketryck som ställs in i inställningsskärm 2. Om
flödesgränsen uppnås innan måltrycket kommer
enheten att sluta att gå mot trycket (om ett larm har
ställts in).
334299E
Figure 18 Ställa in baktrycksregulator
17
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 2
Använd denna skärm för att ställa in maximalt vätsketryck,
målvätsketryck och lägsta vätsketryck för vald pump och
profil. I tryckläget kommer du att ställa in ett målvätsketryck.
I flödesläget kommer du att ställa in maximalt vätsketryck.
Lägsta tryck kan om så önskas ställas in i antingen tryckeller flödesläge. Se Inställningsskärm 4, page 20 för att
ange hur systemet ska svara om pumpen börjar att arbeta
utanför angivna gränsvärden.
1. För system med flera pumpar och en display, välj
önskad pump (1 till 8) med rullgardinsmenyn.
2. Välj önskad profil (1 till 4) med rullgardinsmenyn.
3. I flödesläge ställs önskat maximalt pumpvätsketryck in
som en procentandel av det maximala trycket på din
pump. OBSERVERA: Motorn kommer inte att fungera
om profilen inte har någon inställning för maximalt
tryck. Detta fält används inte i tryckläge.
Inställningsskärm 2 förklaringar
Gå till skärmen.
Val av pump - se steg 1.
Val av profil - se steg 2.
Maximalt vätsketryck - se steg 3.
Målvätsketryck - se steg 4.
4. I tryckläge ställs önskat målvätsketryck in som en
procentandel av det maximala trycket på din pump.
Detta fält används inte i flödesläge.
Lägsta vätsketryck - se steg 5.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om rutan
”Profile Lock” (profilspärr) markeras på
Inställningsskärm 15, page 29. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Lämna skärmen.
18
OBSERVERA: Om tryck i sluten krets är aktiverat
kommer måltrycket att visas som ett tryckvärde
snarare än som en procentandel av maximalt tryck. Se
Inställningsskärmar 8 och 9, page 24 för att aktivera
tryckkontroll för sluten krets.
5. Om så önskas ställs en lägsta pumpvätsketryck in som
en procentandel av maximalt vätsketryck på din pump.
334299E
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 3
Använd denna skärm för att ställa in flödesgradsinställningar
för en vald pump och profil. I tryckläge kommer du att
ställa in en maximalt flödesgrad. I flödesläge kommer du
att ställa in en målflödesgrad. En minsta flödesgrad kan
ställas in i antingen tryck- eller flödesläge, om så önskas.
Se inställningsskärm 4 för att ange hur systemet ska svara
om pumpen börjar arbeta utanför inställda gränsvärden.
1. För system med flera pumpar och en display, välj
önskad pump (1 till 8) med rullgardinsmenyn.
2. Välj önskad profil (1 till 4) med rullgardinsmenyn.
3. I flödesläge ställs en målflödesgrad in. Detta fält
används inte i tryckläge.
Inställningsskärm 3 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Val av pump - se steg 1.
Figure 19 Flödesläge: Flödesgradsinställningar
Val av profil - se steg 2.
Maximal flödesgrad - se steg 3.
Målflödesgrad - se steg 4.
Lägsta flödesgrad - se steg 5.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om rutan
”Profile Lock” (profilspärr) markeras på
Inställningsskärm 15, page 29. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Lämna dataredigering.
4. I tryckläge ställer man in maximal flödesgrad.
Programvaran beräknar antal pumpslag som krävs
för att uppnå flödesgraden. Detta fält används inte i
flödesläge.
OBSERVERA: Motorn kommer inte att arbeta
om profilen inte har någon inställning för maximal
flödesgrad.
Figure 20 Tryckläge: Flödesgradsinställningar
5. Ställ in en lägsta flödesgrad om så önskas.
OBSERVERA: Med flödesgradsenheter på cc/min är det
maximala värde som kan visas 9999. Om fältet visar
#### är det sparade värdet utanför gränsvärdet. Gå till
Inställningsskärm 13, page 27 och ändra flödesgraden
till en större enhet. Återgå till denna skärm och minska
inställningen till ett lägre värde som är inom displayens
omfång och återställ sedan flödesgradsenheten till cc/min.
334299E
19
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 4
Använd denna skärm för att ange hur systemet ska
svara om pumpen börjar att arbeta utanför de tryck- och
flödesinställningar som har ställts in i inställningsskärm 2
och inställningsskärm 3. Driftläget (tryck eller flöde, ställs in
på inställningsskärm 1) bestämmer vilka fält som är aktiva.
Inställningsskärm 4 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Trycklarm aktiverat
Rad 1 (maximalt tryck): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in som
gränsvärde, avvikelse eller larm.
Rad 2 (lägsta tryck): använd rullgardinsmenyn
för att ställa in som gränsvärde, avvikelse
eller larm.
Figure 21 Larmpreferensmeny
Flödesgradslarm aktiverat
•
Rad 3 (maximalt flöde): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in som
gränsvärde, avvikelse eller larm.
/
Gränsvärde: Pumpen fortsätter att arbeta och
avger inget larm.
– Maximalt tryck är inställt på Limit (gränsvärde):
Systemet reducerar flödet vid behov för att förhindra
att trycket överskrider gränsvärdet.
– Maximalt flöde inställt på Limit (gränsvärde): Systemet
reducerar trycket vid behov för att förhindra att flödet
överskrider gränsvärdet.
– Lägsta tryck eller flöde inställt på Limit (gränsvärde):
Systemet vidtar ingen åtgärd. Använd denna
inställning om ingen inställning för lägsta tryck eller
flöde önskas.
•
•
Avvikelse: Systemet varnar dig för problemet, men
pumpen kan fortsätta att arbeta förbi maximal och
lägsta inställning tills systemets absoluta tryck- eller
flödesgränser nås.
Rad 4 (lägsta flöde): använd
rullgardinsmenyn för att ställa in som
gränsvärde, avvikelse eller larm.
Tryck för att bekräfta valet.
Denna funktionsknapp är inaktiverad
som standard och visas endast om rutan
”Profile Lock” (profilspärr) markeras på
Inställningsskärm 15, page 29. Tryck
för att aktivera profilen som just har
redigerats.
Lämna dataredigering.
Larm: Systemet varnar dig för larmorsaken och
stänger av pumpen.
Figure 22 Inställningsskärm 4 (i tryckläge)
Figure 23 Inställningsskärm 4 (i flödesläge)
20
334299E
Inställningsskärmar
Exempel vid tryckläge
Exempel vid flödesläge
• Rusningskontroll: Användaren kan välja att ställa in det
maximala flödet som larm. Om flödesgraden överskrider
det maximala som angetts på inställningsskärm 3
• Rusningskontroll: Användaren kan välja att ställa in det
lägsta trycket som larm. Om en slang brister kommer
pumpen inte att ändra hastighet, men baktrycket kommer
att falla. När trycket faller under det lägsta angivna på
att visas på skärmen och
kommer en larmsymbol
pumpen kommer att stängas av.
• Upptäcka ett igensatt filter eller rör: Användaren kan
välja att ställa in det lägsta flödet som avvikelse. Om
flödesgraden sjunker under det lägsta som angetts på
inställningsskärm 3 kommer en avvikelsesymbol
att
visas på skärmen för att varna användaren om att en
åtgärd bör vidtas. Pumpen fortsätter att arbeta.
att visas
inställningsskärm 2 kommer en larmsymbol
på skärmen och pumpen kommer att stängas av.
• Skydda ansluten utrustning: Användaren kan välja
att ställa in det maximala trycket som gränsvärde för
att förhindra att den anslutna utrustningen utsätts för
överdrivet tryck.
• Upptäcka ett igensatt filter eller rör: Användaren kan
välja att ställa in det maximala trycket som avvikelse.
När trycket överskrider det maximalt angivna på
att
inställningsskärm 2 kommer en avvikelsesymbol
visas på skärmen för att varna användaren om att åtgärd
bör vidtas. Pumpen fortsätter att arbeta.
334299E
21
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 5
Använd denna skärm för att ställa in pumpstorleken för
nederdelen (cc) för varje pump. Det är tomt som förval;
välj rätt nederdelsstorlek eller anpassad. Om anpassad
storlek väljs, ange nederdelens storlek i cc. Skärmen
aktiveras också joggläge, som låter dig positionera
motor-/pumpaxeln för anslutning eller bortkoppling.
OBSERVERA: Motorn kommer att begränsa sin tryckeffekt
när den valda nederdelen är 750 cc för att förhindra att
tryckvärdet för nederdelen överskrids.
Figure 27 Välj en anpassad nederdel
Inställningsskärm 5 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Figure 24 Inställningsskärm 5
Välj för att aktivera joggläge.
Använd piltangenterna för att flytta
motor-/pumpaxeln upp eller ner.
Välj rätt pumpnederdelsstorlek från
rullgardinsmenyn. Detta är tomt som
förval. Om anpassad väljs kommer
ett fält att öppnas där man anger
nederdelens storlek i cc.
Figure 25 Välj joggläge
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna skärmen.
Figure 26 Välj pumpnederdel
22
334299E
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 6
Inställningsskärm 7
Använd denna skärm för att se det totalräknarvärdet och
ställa in eller återställa batchräknaren.
Använd denna skärm för att ställa in önskat
underhållsintervall (i slag) för varje pump. Skärmen visar
också aktuellt slagantal. En rekommendation utfärdas när
räknaren når 0 (noll).
Figure 28 Inställningsskärm 6
Figure 30 Inställningsskärm 7
Inställningsskärm 7 förklaringar
Gå till skärmen.
Figure 29 Återställning av totalräknaren
Inställningsskärm 6 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Totalräknare - visar aktuellt totalt antal
pumpslag. Ej återställningsbar.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Ställ in önskat underhållsintervall (i slag)
för varje pump.
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna skärmen.
Batchräknare - visar total batchsumma
i vald volymenhet.
Återställ batchräknare - återställer
batchräknaren till noll.
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna dataredigering.
334299E
23
Inställningsskärmar
Inställningsskärmar 8 och 9
Använd dessa skärmar för att ställa in tryckomvandlarna.
Skärmarna är identiska, förutom att skärm 8 är för
omvandlare 1 och skärm 9 är för omvandlare 2. Att välja
en omvandlare och en pump aktiverar tryckkontroll för
sluten krets.
Figure 32 Välj tryckomvandlare
Figure 31 Inställningsskärm 8 och 9 (skärm 8 visas)
Inställningsskärm 8 och 9 förklaringar
Figure 33 Välj pump för att aktivera tryckkontroll för
sluten krets
Välj bland rullgardinsmenyns alternativ
för att aktivera omvandlaren.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn. Aktiverar tryckkontroll
för sluten krets och tilldelar omvandlaren
till en pump.
Ange kalibreringsskalfaktorn från
omvandlarens etikett.
Figure 34 Ange kalibreringsskalfaktor
Ange kalibreringsoffsetvärdet från
omvandlarens etikett.
Visar det aktuella omvandlarvärdet.
Lämna dataredigering.
Figure 35 Ange kalibreringsoffsetvärde
Gå mellan inställningsskärmar, fält på en
skärm eller för att öka/minska siffrorna
vid redigering av numeriska fält.
24
334299E
Inställningsskärmar
Inställningsskärmar 10 och 11
Dessa skärmar fylls i automatiskt av programvaran. Skärm
10 visar serienummer för motor 1-4 och skärm 11 visar
serienummer för motor 5-8.
OBSERVERA: Att ändra pumpordningen kommer att
flytta upp alla andra pumpar en position. Om exempelvis
AD00001 ändras till att vara pump 4 kommer AD00002 att
bli pump 1, AD00003 blir pump 2, och så vidare.
Figure 37 Välj ett pumpnummer för varje
serienummer
Figure 36 Inställningsskärmar 10 och 11 (skärm 10
visas)
334299E
25
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 12
Använd denna skärm för att ställa in era
Modbus-preferenser.
Figure 40 Ställ in Modbus nod-ID
Figure 38 Inställningsskärm 12
Inställningsskärm 12 förklaringar
Gå till skärmen.
För system med flera pumpar och en
display, välj önskad pump (1 till 8) med
rullgardinsmenyn.
Kontrollplacering. Välj lokal
eller
fjärrstyrd
kontroll från alternativen i
rullgardinsmenyn. Inställningar tillämpas
endast för den valda pumpen.
Ange eller ändra Modbus nod-ID. Värdet
är mellan 1 och 247. Varje pump behöver
ett unikt nod-ID, som identifierar den
pumpen om fler än en pump än ansluten
till displayen.
Figure 41 Ställ in baudhastighet (bitar per sekund)
OBSERVERA: De följande inställningarna är fasta
Modbus-inställningar, som inte kan ställas in eller
ändras av användaren: 8 databitar, 2 stoppbitar,
ingen paritet.
Välj seriella baudhastigheter från
alternativen i rullgardinsmenyn:
57600 eller 115200. Detta är en
systemomfattande inställning.
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna dataredigering.
Figure 39 Välj lokal eller fjärrstyrd kontroll
26
334299E
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 13
Använd denna skärm för att ställa in önskade enheter för
tryck, totaler och flöde.
Figure 43 Välj önskade tryckenheter
Figure 42 Inställningsskärm 13
Inställningsskärm 13 förklaringar
Välj önskade tryckenheter (psi, bar eller
MPa)
Välj önskade volymenheter (liter eller
gallon)
Figure 44 Välj önskade volymenheter
Välj önskade flödesgradsenheter (l/min,
gpm, cc/min, oz/min eller slag/min)
Lämna dataredigering.
Gå mellan inställningsskärmar, fält på en
skärm eller för att öka/minska siffrorna
vid redigering av numeriska fält.
334299E
Figure 45 Välj önskade flödesgradsenheter
27
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 14
Använd denna skärm för att ställa in datumformat, datum
och tid.
Figure 47 Välj datumformat
Figure 46 Inställningsskärm 14
Inställningsskärm 14 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in eller ändra
inställningar.
Välj önskat datumformat från
rullgardinsmenyn.
Figure 48 Ställ in datum
MM/DD/ÅÅ
DD/MM/ÅÅ
ÅÅ/MM/DD
Ställ in aktuellt datum.
Ställ in aktuell tid.
Figure 49 Ställ in tid
Tryck för att bekräfta valet.
Lämna dataredigering.
28
334299E
Inställningsskärmar
Inställningsskärm 15
Använd denna skärm för att ange ett lösenord som kommer
att krävas för åtkomst till inställningsskärmarna. Denna
skärm visar också programvaruversionen.
Figure 51 Ställ in lösenord
Figure 50 Inställningsskärm 15
Inställningsskärm 15 förklaringar
Gå till skärmen för att ställa in lösenordet.
När den översta rutan på skärmen
är markerad är lösenordet aktivt.
För att tillfälligt inaktivera lösenordet
avmarkeras rutan. Lösenordsfältet
kommer att skuggas.
Figure 52 Inaktivera lösenord
Ange önskat 4-siffrigt lösenord.
Markera rutan för att låsa profilfältet i
körskärmarna.
Figure 53 Lås profilen
Lämna dataredigering.
334299E
29
Felsökning larmkoder
Felsökning larmkoder
Felkoder kan anta tre olika former:
OBSERVERA: I de listade felkoderna nedan betyder ett “X”
att koden endast är associerad med skärmkoden.
• Larm
: varnar dig för larmorsaken och stänger av
pumpen.
OBSERVERA: I de listade felkoderna nedan är ett ”_” i
koden en platshållare för numret på pumpen där händelsen
inträffade.
: varnar dig för problemet, men pumpen
• Avvikelse
kan fortsätta att jobba förbi de inställda gränserna tills
systemets absoluta gräns är nådd.
• Rekommendation: endast information. Pumpen kommer
att fortsätta att arbeta.
OBSERVERA: För avancerade motorer kan flöde (K-koder)
och tryck (P-koder) anges som larm eller avvikelser. Se
Inställningsskärm 4, page 20.
Displaykod
Tillämplig
motor
Blinkkod
Larm eller
avvikelse
Inga
Standard
6
Larm
OBSERVERA: Blinkkoden visas via motorns strömindikator.
Blinkkoden som anges nedan indikerar sekvensen. Till
exempel, blinkkod 1-2 indikerar 1 blink och sedan 2
blinkningar; sekvensen upprepas sedan.
OBSERVERA: En blinkkod 9 är inte en felkod, utan
en indikator som visar vilken pump som är aktiv (
funktionstangent har tryckts, se Körskärm 1, page 12).
Beskrivning
Ratten för lägesväljare är inställd mellan tryck
Ställ in ratten till önskat läge.
och flöde
.
Inga
Standard och
avancerad
9
Inga
En blinkkod 9 är inte en felkod, utan en indikator som visar vilken pump
som är aktiv.
CAC_
Avancerad
Inga
Larm
Skärmen detekterar en förlorad CAN-kommunikation. Blinkande larm
visas på skärmen och blinkkoden visas.
CAD_
Avancerad
2–3
Larm
Enheten detekterar en förlorad CAN-kommunikation. Detta larm loggas
endast. Inget blinkande larm visas på skärmen, men blinkkoden visas.
CAG_
Avancerad
2–4
Larm
Skärmen detekterar en förlorad modbus-kommunikation när
åtkomstkontrollen är inställd på modbus.
CCN_
Standard och
avancerad
3–6
Larm
Kommunikationsfel i kretskort.
K1D_
Avancerad
1–2
Larm
Flöde är under minimigränsen.
K2D_
Avancerad
Inga
Avvikelse
Flöde är under minimigränsen.
K3D_
Avancerad
Inga
Avvikelse
Flöde överskrider maximalt mål; indikerar också att tillståndet
pumprusning föreligger.
K4D_
Standard och
avancerad
1
Larm
Flöde överskrider maximalt mål; indikerar också att tillståndet
pumprusning föreligger.
30
334299E
Felsökning larmkoder
Displaykod
Tillämplig
motor
Blinkkod
Larm eller
avvikelse
MND_
Avancerad
Inga
RekomUnderhållsräkneverk är aktiverat och nedräkningen har nått noll (0).
mendation
P1I_
Avancerad
1–3
Larm
Trycket är under minimigränsen.
P2I_
Avancerad
Inga
Avvikelse
Trycket är under minimigränsen.
P3I_
Avancerad
Inga
Avvikelse
Trycket överskrider maximalt mål.
P4I_
Avancerad
1–4
Larm
Trycket överskrider maximalt mål.
P5DX
Avancerad
Inga
Avvikelse
Flera pumpar är tilldelade till en omvandlare. Tilldelningen för denna
omvandlare rensas automatiskt under detta tillstånd. Användaren måste
omtilldela.
P6CA
Avancerad
Inga
Avvikelse
För enheter utan tryckkontroll för sluten krets: Omvandlare (A eller B)
är aktiverad, men inte detekterad.
P6D_
Avancerad
1–6
Larm
För enheter med tryckkontroll för sluten krets: Omvandlare är aktiverad,
men inte detekterad.
T2D_
Standard och
avancerad
3–5
Larm
Intern termistor bortkopplad.
T3D_
Standard och
avancerad
5
Avvikelse
V1I_
Standard och
avancerad
2
Larm
Spänningssänkning; spänningen till motorn är för låg.
V1M_
Standard och
avancerad
2–6
Larm
Förlorad växelström.
V4I_
Standard och
avancerad
3
Larm
Spänningen till motorn är för hög.
WMC_
Standard och
avancerad
4–5
Larm
Internt mjukvarufel.
WNC_
Standard och
avancerad
3–4
Larm
Mjukvaruversioner stämmer inte överens.
WSC_
Avancerad
Inga
Avvikelse
WSD_
Avancerad
1–5
Larm
Felaktig underdelsstorlek; uppstår om enheten körs innan
underdelsstorleken har ställts in.
WXD_
Standard och
avancerad
4
Larm
Ett hårdvarufel har detekterats i ett internt kretskort.
eller
P6CB
334299E
Beskrivning
Övertemperatur.
Profil är inställd på 0 tryck och 0 flöde.
31
Komponenter
Komponenter
24P822 Kontrollmodulsats
Ref
Komponent
Beskrivning
Ant
Ref
1
24P821
DISPLAYSATS,
kontrollmodul; inkluderar artikel 1a; se
handbok 332013 för
godkännandeinformation om enbart
ADCM-modulen
ETIKETT, varning,
engelska
ETIKETT, varning,
franska
ETIKETT, varning,
spanska (levereras
separat)
KOPPLING, start;
inkluderar artikel 5a
SKRUV, skall-, insex;
M5 x 40 mm
KONSOLSATS,
kontrollmodul;
inkluderar artiklarna
6a-6f
1
6a
Komponent
———
6b
———
6c
———
6d
———
6e
———
6f
———
11
———
12
———
1a▲
16P265
1b▲
16P265
1c▲
16P265
5
24N910
5a
———
6
24P823
32
1
1
1
1
1
1
Beskrivning
Ant
KONSOL,
kontrollmodul
KONSOL, montering
1
LÅSBRICKA,
utvändig tandning;
M5
BRICKA; M5
4
SKRUV, skall-, insex;
M5 x 12 mm
RATT; M5 x 0,8
2
HÅLLARE,
spännbandsREM, spännbands-
1
1
2
2
1
▲ Ersättningsetiketter för fara och varning, skyltar och kort
kan fås utan kostnad.
Artiklar markerade med — — — är inte tillgängliga separat.
Kabel (C) visas för referens men inkluderas inte i satsen.
Beställ önskad längd separat. Se Kabelanslutning, page
5.
334299E
Komponenter
Tillbehörssatser
BPR kontrollsats 24V001
101
Komponent
———
102
———
103
110436
104
105
Ref
Beskrivning
Ant
Ref
Komponent
Beskrivning
Ant
1
106
110207
VINKEL
1
107
C19466
T-VINKEL
1
108
198171
VINKEL
1
100030
OMVANDLARE,
miniatyr
KABEL, F/C, I.S., 8
M
MÄTARE, tryck, luft
BUSSNING
198178
VINKEL
1
1
1
———
Delar säljs inte separat.
1
Start-/stoppbrytarsats 16U729
Satsen inkluderar brytare och hölje, en monteringskonsol och kablar. Delar säljs inte separat.
Tryckomvandlarsats 24R050 (4-kulspumpar) eller 24Y245 (2-kulspumpar)
Satsen inkluderar vätsketryckgivare med kabel, en adapter och en o-ring. Delar säljs inte separat.
334299E
33
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
och 6 tillhandahåller bit-definitioner som krävs för vissa
register. Tabell 7 visar enheterna och hur man konverterar
registervärdet till ett enhetsvärde.
För att kommunicera genom fiberoptik med E-Flo
DC-kontrollmodulen, se lämplig hårdvara som visas i
handbok 332356. Den handboken indikerar olika alternativ
för att ansluta fiberoptikkablar från kontrollmodulen till
det icke-brandfarliga området. Följande tabell listar
Modbus-register som finns tillgängliga för PC eller PLC
som är placerad i det icke-brandfarliga området.
Se Modbus-kommunikationsinställningarna som har valts i
Inställningsskärm 12, page 26.
Tabell 4 visar de register som krävs för grundläggande
drift, övervakning och larmkontrollfunktioner. Tabell 5
Table 4 Modbusregister
Modbusregister
Variabel
Registeråtkomst
Dimension
Anteckningar/enheter
404100
Pumpstatusbitar
Endast läsning
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404101
Faktisk pumphastighet
Endast läsning
16 bitar
Hastighetsenheter, se tabell 7.
404102
Faktisk pumpflödesgrad
Endast läsning
16 bitar
Flödesenheter, se tabell 7.
404103
Faktiskt pumptryck
Endast läsning
16 bitar
Procentuellt tryck, se tabell 7.
404104
Omvandlare 1 tryck
Endast läsning
16 bitar
Tryckenheter, se tabell 7.
404105
Omvandlare 2 tryck
Endast läsning
16 bitar
Tryckenheter, se tabell 7.
404106
Batchtotal High word
Endast läsning
16 bitar
Volymenheter, se tabell 7.
404107
Batchtotal Low word
Endast läsning
16 bitar
Volymenheter, se tabell 7.
404108
Totalsumma High word
Endast läsning
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
404109
Totalsumma Low word
Endast läsning
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
404110
Underhåll total High word
Endast läsning
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
404111
Underhåll total Low word
Endast läsning
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
404112
Pumplarm High word
Endast läsning
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404113
Pumplarm Low word
Endast läsning
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404114
Displaylarm High word
Endast läsning
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404115
Displaylarm Low word
Endast läsning
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404200
Lokal-/fjärrstyrning
Läs/skriv
16 bitar
0 = lokal, 1 = fjärr/PLC
404201
Aktivt profilnummer
Läs/skriv
16 bitar
0 = stoppad, 1, 2, 3, 4
404202
Pumpstyrt bitfält
Läs/skriv
16 bitar
Se tabell 5 för bit-definitioner.
404203
Underhållsintervall High word
Läs/skriv
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
404204
Underhållsintervall Low word
Läs/skriv
16 bitar
Pumpslag, se tabell 7.
403102
Display sekunder
Endast
läsning
16 bitar
Använd som pulsslag.
34
334299E
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
OBSERVERA: Se Felsökning larmkoder, page 30 för beskrivning av varje larm.
Table 5 Larmbitar
404112 - pumplarm word 1
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Avvikelse
T3D_
Övertemperatur
2
Larm
P6D_
Tryckomvandlare saknas
3
Avvikelse
ERR_
Internt programvarufel
4
Rekommendation
MND_
Underhållsberäkning
5
Larm
V1M_
AC-strömbortfall
6
Larm
T2D_
Låg temperatur
7
Larm
WNC_
Felaktig version
8
Larm
CCN_
IPC-kommunikation
9
Larm
WMC_
Internt programvarufel
10
Avvikelse
P5D_
Flera pumpar tilldelade till omvandlaren
11
Avvikelse
WSC_
Ingen inställning på aktiv profil
övrigt
Reserverad
404113 - pumplarm word 2
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
0
Larm
K1D_
Lägsta hastighet
1
Avvikelse
K2D_
Lägsta hastighet
2
Larm
K4D_
Maximal hastighet
3
Avvikelse
K3D_
Maximal hastighet
4
Larm
P1I_
Minsta tryck
5
Avvikelse
P2I_
Minsta tryck
6
Larm
P4I_
Maximalt tryck
7
Avvikelse
P3I_
Maximalt tryck
8
Larm
V1I_
Underspänning
9
Larm
V4I_
Överspänning
10
Larm
V4I_
Högtryck 120 V
11
Larm
CAD_
CAN-kommunikationspump
13
Larm
WXD_
Hårdvara för kretskort
14
Larm
WSD_
Ogiltig nederdelsstorlek
övrigt
334299E
Reserverad
35
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
404114 - Displaylarm word 1
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
1
Avvikelse
P6C_
Tryckomvandlare saknas
övrigt
Reserverad
404115 - Displaylarm word 2
Bit
Händelsetyp
Händelsekod
Händelsenamn
12
Larm
CAG_
Modbus-kommunikation
15
Larm
CAC_
CAN-kommunikationsdisplay
övrigt
Reserverad
Table 6 Pumpstatus och kontrollbitar
404100 - Pumpstatusbitar
Bit
Betydelse
0
Visar 1 om pumpen försöker röra sig
1
Visar 1 om pumpen verkligen rör sig
2
Visar 1 om det finns aktiva larm
3
Visar 1 om det finns aktiva avvikelser
4
Visar 1 om det finns aktiva rekommendationer
övrigt
Reserverad för framtida bruk
404202 - Pumpkontrollbitar
Bit
Betydelse
0
Visar 0 vid ett aktivt larm eller avvikelse. Återställ till 1 för att rensa.
1
Ställ in på 1 för att återställa batchtotalen.
2
Ställ in på 1 för att återställa underhållsräkneverket.
övrigt
Reserverad för framtida bruk - skriv endast 0
36
334299E
Bilaga A - Översikt över modbus-variabler
Table 7 Enheter
Enhetstyp
Valbara enheter
Enhetsregister
Konvertera register till
enhetsvärden
Registervärde för 1 enhet
Tryck
Procent
Finns ej
Tryck = Register
1 = 1 % tryck
Tryck
psi
403208 = 0
Tryck = Register
1 = 1 psi
Bar
403208 = 1
Tryck = Register/10
10 = 1,0 bar
MPa
403208 = 2
Tryck = Register/100
100 = 1,00 MPa
Hastighet
Slag/min
Finns ej
Hastighet = Register/10
10 = 1,0 slag/min
Flöde
Liter/min
403210 = 0
Flöde = Register/10
10 = 1,0 l/min
Gallon/min
403210 = 1
Flöde = Register/10
10 = 1,0 gal/min
cc/min
403210 = 2
Flöde = Register
1 = 1 cc/min
oz/min
403210 = 3
Flöde = Register
1 = 1 oz/min
Slag/min
403210 = 4
Flöde = Register/10
10 = 1,0 slag/min
Liter
403209 = 0
Volym = 1 000*Hög +
Låg/10
0 (Hög)/10 (Låg) = 1,0 l
Gallon
403209 = 1
Volym = 1 000*Hög +
Låg/10
0 (Hög)/10 (Låg) = 1,0 gal
Pumpslag
Finns ej
Slag = 10 000*Hög + Låg
0 (Hög)/1 (Låg) = 1 slag
Volym✝
Slag✝✝
✝ Exempel på att konvertera volymregisteravläsning till enheter: Om avläsningsvärdet för register 404106 (volym high word) är 12
och avläsningsvärdet för register 404107 (volym low word) är 34 är volymen 12 003,4 liter. 12 * 1000 + 34/10 = 12003.4.
✝✝ Exempel på att konvertera slagregisteravläsning till enheter: Om avläsningsvärdet för register 404108 (slag high word) är 75
och avläsningsvärdet för register 404109 (slag low word) är 8 000 är volymen 758 000 slag. 75 * 10000 + 8000 = 758000.
334299E
37
Bilaga B - Pumpkontroll från en PLC
Bilaga B - Pumpkontroll från en PLC
Denna guide visar hur man använder informationen i
bilaga A för att fjärrstyra en pump från en PLC. Stegen
beskrivs från grundläggande pumpkontroll till mer
avancerad övervakning och larmkontrollfunktioner.
Det är viktigt att du först följer alla anvisningar
på inställningsskärmarna för att konfigurera
systemet korrekt. Testa att pumpen fungerar
korrekt när den styrs från displayen. Kontrollera att
displayen, fiberoptiken, kommunikationsgateway
och PLC är korrekt anslutna. Se handboken till
kommunikationssatsen. Använd inställningsskärm
12 för att aktivera fjärrkontrollen och ställa in dina
modbuspreferenser.
1. Aktivera PLC-kontroll: Ställ in register 404200 på 1.
2. Kör en pump: Ställ in register 404201. Ange 0 för
stoppad, 1 till 4 för önskad profil.
3. Se pumpprofil: Läs av register 404201. Detta
register uppdateras automatiskt för att återge faktisk
pumpstatus. Om profilen ändras från displayen
kommer detta register också att ändras. Om pumpen
stannar på grund av ett larm kommer registret att visa
0.
4. Visa pumpstatus: Läs av register 404100 för att se
pumpstatus. Se bilaga A, tabell 6, för en beskrivning
av varje bit.
• Exempel 1: Register 404100, bit 1, visar 1 om
pumpen för närvarande är i rörelse.
5. Övervaka larm och avvikelser: Läs av register 404112
till 404115. Varje bit i dessa register motsvarar ett larm
eller en avvikelse. Se bilaga A, tabell 5. I
• Exempel 1: Trycket faller under
minimuminställningen som angetts på
inställningsskärm 2. Det kommer att visas
på bit 4 i register 404113 om minimitrycket är
inställt på Larm, och på bit 5 i register 404113 om
minimitrycket är inställt på Avvikelse.
• Exempel 2: Systemet är inställt för en
tryckomvandlare på inställningsskärm 8, men ingen
omvandlare kan upptäckas. Det kommer att visas
på bit 1 i register 404114.
6. Övervaka pumpslagtakt, flödesgrad och tryck: Läs av
register 404101 till 404105. Notera att tryck endast
finns om en tryckomvandlare är kopplad till displayen.
Register 404104 visar trycket på omvandlare 1.
Register 404105 visar trycket på omvandlare 2. Se
bilaga A, tabell 7, för enheter i dessa register.
• Exempel 1: Om register 404101 visar 75 är
pumphastigheten 7,5 slag/minut.
• Exempel 2: Om register 404103 visar 67 arbetar
pumpen med 67 procents tryck.
7. Återställa aktiva larm och avvikelser: Rensa tillståndet
som orsakade larmet. Ställ in register 404202, bit 0, på
1 för att rensa larmet. Pumpen kommer att vara i profil
0 på grund av larmet. Ställ in 404201 till önskad profil
för att köra pumpen igen.
• Exempel 2: Register 404100, bit 2, visar 1 om
pumpen har ett aktivt larm.
38
334299E
Anteckningar
Anteckningar
334299E
39
Gracos standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn,
är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljning till förste användaren. Med undantag
för speciella, utökade eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en
tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Den här garantin
gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skriftliga
rekommendationer.
Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage
orsakad av felaktig installation, felaktig användning, slitning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll,
misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte är Gracos originaldelar. Inte heller ansvarar Graco
för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör,
utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller
skötsel av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses felaktig, sänds med frakten betald till en
auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras så reparerar eller byter Graco
ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga
material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar,
arbete och frakt.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER
GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att
ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, följdskadestånd för förlorade vinst, förlorad försäljning,
personskador, materiella skador eller andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste
läggas fram inom två (2) år efter inköpet.
GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR,
UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa
artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande
fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden
utlöses.
Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer
till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller
användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett
avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.
Graco-information
För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.
För patentinformation, se www.graco.com/patents.
Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
Telefon: +1-612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. Graco
förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande
Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 3A2527
Gracos huvudkontor: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2013, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revision E, maj 2015
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement