Graco 3A5691B, RoadLazer™ RoadPak™ och RoadPak HD linjemålningssystem, Drift Bruksanvisning

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Graco 3A5691B, RoadLazer™ RoadPak™ och RoadPak HD linjemålningssystem, Drift Bruksanvisning | Manualzz

Installation och Drift

RoadLazer

RoadPak

och

RoadPak HD linjemålningssystem

För vägmarkeringar och reflekterande ytor. Endast för yrkesmässigt bruk.

Modellförteckning (se sidan 2)

2 900 psi (20 MPa, 200 bar) maximalt arbetstryck

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i relaterade handböcker. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.

Relaterade handböcker:

3A5385 Reparation

3A5386 Delar

??

??

www.graco.com/techsupport

3A5691B

SV

2

Kompletta anordningar

Kompletta anordningar

Artikelnummer Beskrivning

25D276

25D277

25D278

25D279

25D280

25D281

25D282

25D283

25D268

25D269

25D270

25D271

25D272

25D273

25D274

25D275

RoadPak systemtillval 1 (1, 6, 7, 10, 12)

RoadPak systemtillval 2 (1, 6, 7, 10, 11, 12)

RoadPak systemtillval 3 (1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval 4 (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval 5 (2, 6, 8, 10, 12)

RoadPak systemtillval 6 (2, 6, 8, 10, 11, 12)

RoadPak systemtillval 7 (2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval 8 (2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval 9 (3, 6, 8, 10, 12)

RoadPak systemtillval 10 (3, 6, 8, 10, 11, 12)

RoadPak systemtillval 11 (3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval 12 (3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval HD1 (4, 6, 9, 10, 12, 14)

RoadPak systemtillval HD2 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 14)

RoadPak systemtillval HD3 (4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak systemtillval HD4 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Modeller

2

3

6

7

8

13

14

15

9

10

11

12

Ref.

Modellnummer Beskrivning

1

4

24G627

25M708

25M709

25D932

25M710

25M711

24G633

24G634

25M701

25M702

25M703

25M704

25M705

25M706

25M707

24G626

25M712

25M713

25M716

RoadPak enkelpump (450 lb. pärltank, 5 gpm)

RoadPak enkelpump (ingen pärltank, 5 gpm)

RoadPak dubbelpump (450 lb. pärltank, 5 gpm)

RoadPak dubbelpump (1350 lb. pärltank, 5 gpm)

RoadPak dubbelpump (ingen pärltank, 5 gpm)

RoadPak HD dubbelpump (1350 lb. pärltank, 10 gpm)

RoadPak HD dubbelpump (ingen pärltank, 10 gpm)

Monteringsram enkelkrok

RoadPak Monteringsram påskjutande

RoadPak enkelpump Sprutarm

RoadPak dubbelpump Sprutarm

RoadPak dubbelpump sprutarm (inga pärlpistoler)

RoadPak HD dubbelpump sprutarm

RoadLazer/RoadPak kontrollenhet

RoadView kamerasystem

RoadPak riktningssystem

Styrbar släde

Vinschsats

Sätessats

3A5691B

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Kompletta anordningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Inledning och allmän information . . . . . . . . . . . . . . 7

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tillbehörssatser som tillval . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Identifiering av komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Komponenternas funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ladda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Installation av RoadLazer på fordonet . . . . . . . . 10

RoadPak Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sprutarm fästmontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Slangrouting till pumpar och tankar . . . . . . . . . . 18

Instruktioner för installation av främre riktningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Tryckavlastningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . .22

NÖDSTOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Ladda reflekterande material . . . . . . . . . . . . . . .23

Förbered glidskenan och sprutarmen . . . . . . . .24

Förbered systemet för målning . . . . . . . . . . . . .24

Starta motorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Börja spruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Renspola systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Fäst sprutarmen för transport . . . . . . . . . . . . . . .31

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Graco-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3A5691B 3

4

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller konfiguration, användning, jordning, skötsel och reparation av denna utrustning. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter.

Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsområdet , t.ex. från lösningsmedel och färg, kan självantända eller explodera.

Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet.

Förhindra brand och explosioner:

• Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.

• Fyll inte på bränsletanken medan motorn går eller är varm. Stäng av motorn och låt den svalna.

Bränsle är brandfarligt och kan antändas eller explodera om det spills på varma ytor.

• Avlägsna alla gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se anvisningarna om Jordning .

• Spruta och renspola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck.

• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.

• Koppla inte in eller ur strömkablar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor förekommer.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten av ett jordat kärl när pistolen trycks av i kärlet. Använd inte foder som inte är antistatiska eller elektriskt ledande.

• Avbryt driften omedelbart om statisk gnistbildning uppstår eller om du får en stöt. Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

RISK FÖR HUDINTRÄNGNING

Högtryckssprutor kan spruta in toxiner i kroppen och orsaka allvarliga personskador som kan leda till amputation. Om vätskeinträngning inträffar ska du omedelbart uppsöka kirurgisk läkarvård .

• Rikta inte pistolen mot och spruta inte på människor eller djur.

• Håll händer och andra kroppsdelar borta från mynningen. Försök exempelvis inte stoppa läckor med någon del av kroppen.

• Använd alltid munstycksskyddet. Spruta aldrig om munstycksskyddet inte är monterat.

• Använd Graco-munstycken.

• Iaktta försiktighet vid rengöring och byte av munstycken. Om munstycket sätts igen under sprutning, utför tryckavlastningsproceduren för att stänga av enheten och avlasta trycket innan munstycket tas bort för rengöring,

• Utrustningen bibehåller trycket även efter att strömmen har stängts av. Lämna inte utrustningen utan uppsikt när den är ström- eller trycksatt. Utför tryckavlastningsproceduren när utrustningen står utan uppsikt eller inte används samt innan service, rengöring eller borttagning av delar.

• Systemet kan producera 20 MPa (200 bar, 2 900 psi). Använd delar eller tillbehör från Graco som

är avsedda för minst 20 MPa (200 bar, 2 900 psi).

• Lås alltid avtryckarspärren när du inte sprutar. Kontrollera att avtryckarspärren fungerar korrekt.

• Kontrollera alla anslutningar innan du startar enheten.

• Känn till hur du snabbt stoppar enheten och tryckavlastar. Försäkra dig om att di känner till reglagen väl.

3A5691B

Varningar

3A5691B

VARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Se avsnittet

Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är ström- eller trycksatt.

• Stäng av all utrustning och utför tryckavlastningsproceduren när utrustningen inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast reservdelar från originaltillverkaren.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

• Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.

• Dra slangar och kablar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Slå inte knut på eller böj slangarna överdrivet mycket, och använd inte slangar för att dra och flytta utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Rörliga delar kan nypa, skära eller amputera fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll dig borta från rörliga delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Utför Tryckavlastningsprocedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs.

RISK FÖR INTRASSLING

Roterande delar kan orsaka allvarliga personskador.

• Håll dig borta från rörliga delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Bär inte lösa klädesplagg, smycken eller långt hår när utrustningen används.

• Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför Tryckavlastningsprocedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs.

RISKER MED KOLMONOXID

Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid, som är färg- och luktlös. Inandning av kolmonoxid kan leda till dödsfall.

• Använd inte utrustningen i slutna utrymmen.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs databladet med säkerhetsföreskrifter (SDS) för uppgifter om vilka skador som kan uppstå med de vätskor du avsett använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.

RISK FÖR BRÄNNSKADA

Utrustningsytor och vätskor som är uppvärmda kan bli mycket heta under drift. Undvika allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

5

Varningar

VARNING

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. I skyddsutrustningen ska

åtminstone följande ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

PROPOSITION 65, KALIFORNIEN

Motoravgaserna från denna produkt innehåller en kemikalie som delstaten Kalifornien har vetskap om kan orsaka cancer, födelsedefekter eller andra reproduktiva skador.

6 3A5691B

Inledning och allmän information

Inledning och allmän information

Inledning

Den här handboken och de som anges nedan beskriver förinstallationskrav, reservdelslistor, installation, användning och underhållsinstruktioner för systemen RoadLazer,

RoadPak and RoadPak HD. Denna handbok innefattar instruktioner för ett dubbelpumpssystem. För enkelpumpssystem är alla reservdelar samma med undantag för igensatta öppningar för avsaknade pumpar och slangar.

Allmän information

RoadLazer monteras på ett fordon och används för att måla upp till fem linjer i en eller två färger med glaspärlor.

RoadLazer RoadPak består av en programmerbar

Skipline-styrenhet, kolvpumpar, två sprutpistoler för färg och två sprutpistoler för ytpärlor. RoadPak HD har tre sprutpistoler för färg och tre sprutpistoler för ytpärlor.

Programmerbar Skipline-kontrollenhet

Den programmerbara Skipline-kontrollenheten består av manöverboxen och 30 ft (9,1 m) kabel. Denna är den huvudsakliga kontrollenheten för RoadLazer-systemet, och den slår till och från sprutpistoler och tillbehör.

RPS 2900 Hydraulpumpar

RPS 2900 hydraulpumpar förser sprutpistolerna med färg.

Det finns två kolvpumpar. Med två kolvpumpar kan användaren ha ett tvåfärgssystem.

Sprutpistoler för färg

Färgpistolerna drivs med tryckluft för att spruta färgränder när detta begärs via den Skipline kontrollenhet.

Sprutpistoler för ytpärlor

Pärlpistolerna drivs med tryckluft för att spruta det reflekterande materialet när detta begärs via Skipline kontrollenhet.

Tillbehörssatser som tillval

Vinschsats

RoadPak vinschsats används för att lyfta sprutarmen under sprutningen.

Sätessats

Med sätessatsen kan en operatörsposition läggas till på fordonets flak. Det ger bättre styrning av pistolerna och den styrbara släden.

Extra pistolsats

Den extra pistolsatsen består av en pärlpistol och en sprutpistol samt nödvändiga kopplingar, slangar, luftslangar och monteringsdelar för att fästa pistolerna på sprutarmens släde.

Lasersats

Lasersatsen tillhandahåller en starkt grön linje som användaren kan följa för inriktning av fordonet och sprutpistolen.

Styrbar slädsats

Den styrbara släden monteras på sprutarmens befintliga släde och ger operatören möjlighet att styra släden till vänster eller höger vid en vald hastighet. Reglaget kan fästas på sätessatsens reglagearm eller användas som handhållet reglage.

Tryckbalanseringssats

Med tryckbalanseringssatsen kan operatören ansluta de två färgpumparna vid deras utgångar för att balansera trycket mellan de två pumparna. Det säkerställer att varje sprutmönster är lika vid varje pistol.

Sats för dubbel linjemålning

Sats för dubbel linjemålning består av en pärlpistol, en pärlslang och alla kopplingar för att ansluta delarna. Den används för målning av dubbla linjer.

Videoguidesystem

Videoguidesystemet ger användaren en videobild med kikarsikte för inriktning på antingen vänster eller höger sida av fordonet. Systemet består av en 9 tum stor monitor, gränssnittskablar, videokamera och monteringsfäste.

Guidesystem fram

Med det främre, mekaniska guidesystemet kan användaren rikta in RoadLazer efter antingen den vänstra eller högra sidan av fordonet.

3A5691B 7

Identifiering av komponent

Identifiering av komponent

8 3A5691B

Komponenternas funktion

Komponenternas funktion

A Luftregulator Reglerar lufttrycket för pärltanken

B Pärltank

Pärltank på 36 gallon eller 120 gallon. Rymmer reflekterande material eller element för enkel eller dubbel linjemålning med pärlor.

Bidrar till att upprätthålla konstant lufttryck för tillbehören C Luftackumulatortank

D Hydraulventil

E Vätskefilter

F Luftnings-/sprutningsventil

G RPS 2900 färgpump

H Vätskeutlopp

J Vätskeinlopp

K Elektrisk kopplingsdosa

L Motor 18 hk

M

50,8 mm (2 tum) Krokfäste (medföljer inte)

N Bränsletank

P Inställningsknapp för hydraultryck

Q Batteri

R Kompressor

Ventil för att stänga av/slå på hydraulvätskan till hydraulmotorn

Filtrerar vätskan mellan matningen och sprutpistolen

Används för att växla mellan luftning och sprutning

Matar vätskan som ska sprutas till pistolen

Förser sprutpistolen med vätska från kolvpumpen

Kolvpumpsinlopp för vätska från färgtrumma (färgtrummor visas inte på bild)

Ger åtkomst av det elektriska systemet

Driver hydraulpumpen och tryckluftskompressorn

Behövs för att haka fast sprutarmen bakpå en flakbil

Rymmer 6 gallon (23 liter) bensin

Justerar hydraultrycket (medurs ökar trycket)

Matar ström för att starta motorn och manöverboxen

Matar luft till magnetspolarna och trycksätter pärltankarna

S Hydraultank

RoadPak rymmer 4 gallon (15,1 liter) hydraulolja för hydraulpumpen. RoadPak

HD rymmer 8 gallon (30,28 liter) hydraulolja för hydraulpumpen.

T I/O-kabeln Skickar elektroniska styrsignaler från kontrollenheten till RoadLazer

W Programmerbar Skipline-kontrollenhet Behövs för att programmera driften av RoadLazer

X Lock för ventilationsrör Möjliggör ventilation av hydraultanken, oljekontroll och påfyllning

Y Snabbkopplingsanslutning för lufttryck Möjliggör användning av tryckluft

Z Krokinsats

AA Monteringsfäste

Behövs för att koppla sprutarmen till ett enkelkroksfordon

Behövs för att koppla sprutarmensmonteringen till optimal höjd

AB Stift parkeringsfäste

AC Sprutarmsmontering

AD Glidskena

AE Sprutarmsbalk

AF Sprutpistol för ytpärlor

AG Sprutpistol för färg

AH Monteringsram påskjutande

AJ RoadPak riktningssystem

AK Stödhjul till sprutarm

AL Motor 26.5 hk

AM Luftkylare/-tork

AN Jordningsklämma

Håller fast sprutarmen när RoadLazer transporteras

Stöder den längsgående balken och sprutarmen

Stöder sprutarmsbalken

Möjliggör linjemålning på vardera sidan om fordonet på ett justerbart avstånd

Sprutar ytpärlor när detta begärs genom kontrollenheten

Sprutar vätska när detta begärs genom kontrollenheten

Möjliggör tillkoppling av sprutarm på RoadPak-ramen

Inriktningsverktyg

Stöder sprutarmen vid behov för breda mönster/mönster med flera pistoler

Strömförsörjer hydraulpumpen och luftkompressorn på RoadPak HD

Kyler och torkar luften till pärltank och tillbehör

Avleder statisk elektricitet under spolning

3A5691B 9

Förberedelser

Förberedelser

Ladda batteriet

Om batteriet är nyköpt eller inte har använts under en längre tid ska batteriet laddas med en standardladdare för bilbatteri på 12 V DC före användning.

Installation av RoadLazer på fordonet

ti16653a

KROSSRISK

RoadLazer måste fästas ordentligt för att förhindra att anordningen flyttar sig under transport och drift.

Färgtrummorna är tunga och kan flytta sig i sidled när fordonet svänger i kurvor. Färgtrummorna kan falla ner från fordonet och orsaka skador eller dödsfall.

Fäst trummorna när fordonet används för transport eller sprutning.

RoadPak Installation

Lasta på RoadPak på fordonet med en gaffeltruck eller hissanordning som är avsedd för den vikt som RoadPak har. Information om vikten hos RoadPak finns i avsnittet

Teknisk data

på sidan 32.

ti16654a ti16664a

Efter att RoadPak har monterats på fordonet, fäst

RoadPak på fordonet med spännband i alla fyra hörn, eller bulta fast RoadPak genom flaket i fordonets stomme i alla fyra hörn.

ti16442a ti16443a ti16599a ti16665a

RoadPak kan monteras fram- eller baktill på fordonets flak, samt i vilken riktning som helst. RoadPaks basplatta är 39,5 tum x 49,5 tum (1,0 m x 1,25 m).

10 3A5691B

Filterplacering

Efter att RoadPak monterats och fästs på fordonet placeras filteranordningen i önskad riktning.

1. Använd en hammare för att lossa på den stora låsmuttern på pumpanordningen.

Förberedelser

2. Spänn åt muttern tills krokinsatsen säkert dragits in i fästet och det inte finns något mellanrum mellan de två delarna. ti16782a

2. Rotera filteranordningen till önskad riktning och använd en hammare för att spänna åt låsmuttern igen och låsa fast anordningen i rätt position. ti16783a ti16784a

Sprutarm fästmontering

Enkelkroksfäste (24G626) Installation

(Tillval 1)

ti16785a

3. Installera höjdjusteringsfästet (303) på krokinsatsen med bultar (312), brickor (307) och muttrar (315).

Se till att höjdjusteringsfäste är vågrätt installerat.

315

307

307

312

303 ti15956a

4. Installera parkeringsfästet (302) på höjdjusteringsfästet (303) med bultar (312), brickor

(307) och muttrar (315). Montera parkeringsfästets nederkant 21 till 25 tum (53 till 63 cm) från marken.

Se till att parkeringsfästet är vågrätt installerat.

315

307

312 ti15839a

1. Installera krokinsatsen (A) i krokfästet (C). Se till att låsstiftet (B) går genom kopplingstångens hål (D).

302 ti16648a

A D C

B ti15955a

302

21 tum – 25 tum

(53–63 cm) ti15957a

3A5691B 11

Förberedelser

RoadPak Monteringsfäste (24G627)

Installation (Tillval 2)

1. Skjut in RoadPak monteringsarmar (304) mellan de två gaffelkanalerna i ramen.

304 ti16441a ti16917a

2. Vilka hål i RoadPak ramen man bultar genom beror på var på fordonet som RoadPak placeras. Det finns åtta möjliga monteringshål för varje monteringsarm. Fäst i minst två hål på varje sida.

OBS! Att kapa RoadPak monteringsarmar och bulta fast dem genom flaket i fordonets stomme är ett alternativ för följande monteringstekniker:

Smal placering

ti16661a ti16659a

3. Spänn för hand åt bultar (312), muttrar (315) och brickor (307).

307

312

315 ti16660a ti16656a

12 3A5691B

Förberedelser

4. Installera höjdjusteringsfästet (303) på RoadPak monteringsarmar (304) med bultar (312), brickor

(307) och muttrar (315).

315

OBS! Vi rekommenderar att man skruvar fast monteringsfästet genom flaket och i fordonets ram.

307

312 ti16912a

303

5. Dra åt alla skruvar för att låsa fast på plats, med ett vridmoment på 28 ft-lb.

6. Installera parkeringsfästet (302) på höjdjusteringsfästet (303). Montera parkeringsfästets nederkant 21 till 25 tum (53 till

63 cm) från marken. Se till att parkeringsfästet är vågrätt installerat.

302 ti16916a

21 tum – 25 tum

53–63 cm ti16787a

3A5691B 13

Förberedelser

Bred placering

3. Installera höjdjusteringsfästet i RoadPak monteringsarmar (303).

315

307

312 ti16657a

1. Bulta fast fästena (316) i RoadPak på fyra ställen med bultar (312), brickor (307) och muttrar (315).

Det bästa är att placera fästena så brett isär som möjligt för att ge optimal support. Fästenas monteringsplats beror på var på fordonet som

RoadPak monteras.

315

316 ti16921a

303

4. Dra åt alla skruvar för att låsa fast på plats, med ett vridmoment på 28 ft-lb.

307 ti16786a

318

2. Skjut RoadPak monteringsfästena (304) genom hålen i ramen och spänn för hand åt monteringsarmarna i fästena med bultar (312), brickor (307) och muttrar (315).

316

304 ti16924a ti16911a

315

307 ti16913a 312

14 3A5691B

Förberedelser

5. Installera parkeringsfästet (302) på höjdjusteringsfästet (303). Montera parkeringsfästets nederkant 21 till 25 tum (53 till

63 cm) från marken. Se till att parkeringsfästet är vågrätt installerat.

Glidskena Installation (24G630)

Glidskenan är 87,75 tum (2,2 m) lång. Glidskenan levereras för att passa bredare fordon. Skenan kan kapas till 75,75 tum (1,9 m) lång eller 60 tum (1,5 m) lång för att passa olika fordonsstorlekar.

1. För att korta ner skenan till 75,75 tum, kapa skenan

12 tum mätt från änden in mot nästa hål på skenan.

För att korta ner skenan till 60 tum, kapa skenan

27,75 tum mätt från änden in mot det tredje hålet enligt illustrationen nedan.

12 tum

27,75 tum ti16960a

302

21 tum – 25 tum

53–63 cm ti16787a

OBS! Vi rekommenderar att man skruvar fast monteringsfästet genom flaket och i fordonets ram.

ti16600a

2. När skenan kapats till önskad längd skjuts den in i kanalen på fästet.

ti16647a ti16916a

3A5691B 15

Förberedelser

Installation av sprutarm (25M708, 25M709,

25M710)

1. Ställ sprutarmsanordningen bredvid fordonet.

2. Drag glidskenan ut till den sida av fordonet där sprutarmen är placerad. Lyft sprutarmen och håll det tvärgående fästet i den position som visas nedan. Skjut in glidskenan mellan hjulen så att de monteras i spåren på sidan på glidskenan enligt illustrationen nedan.

4. Justera vid behov rullarna för att eliminera eventuellt glapp i det tvärgående fästet/sprutarmens släde. Lossa rullarnas muttrar precis så mycket att rullarna kan röra sig inåt eller utåt efter önskemål när justeringsskruven vrids. Dra åt rullarnas muttrar igen för att låsa deras position. Justeringen är korrekt när det tvärgående fästet/sprutarmens släde glider fritt och det inte finns något glapp mellan rullarna och skenan.

0

3. Fäst handtaget (702) på varje ände av glidskenan.

Tryck saxsprinten (707) genom handtaget för att hålla det på plats. Fäst mutter (706) och bult (705) genom glidskenan i båda ändarna som en spärrar för kanalen.

5. Dra slangar för sprutarmen innan armen flyttas för att förhindra att slangarna kläms.

707

708 ti16662a

706

705

704

16 3A5691B

Förberedelser

6. Placera sprutarmen i änden av glidskenan och fäst slangbunten i höjdjusteringsfästet med en gummipackning och slangklämma (320).

320

8. Vila sprutarmen på parkeringsfästet och montera spärrarna korrekt på parkeringsfästet. Skjut stiftet

(321) genom sprutarmens fäste och parkeringsfästet för att sätta fast sprutarmen. För in klämman genom sprinten. Spänn fast de två bultarna (579) för att låsa fast sprutarmens fäste i rätt position.

ti16788a

7. Lyft sprutarmen till en vertikal position och skjut den

över parkeringsfästet.

ti16918a

3A5691B 17

Förberedelser

Slangrouting till pumpar och tankar

18 3A5691B

Förberedelser

Slangrouting

1. Dra glidskenan ut till ena sidan av fordonet. Dra ut sprutarmen och sänk den för att se till att slangbuntarna har fästs i rätt position så att full rörelse i sidled för sprutarmen kan säkerställas.

Justera vid behov slangklämmorna som håller fast slangbunten.

Slanganslutning

1. Installera sugslangarna i RPS 2900-pumpen och dra slangarna till färgfatet eller -påsen.

ti16444a

2. Installera returledningen från RPS

2900-filteranordningen och dra slangarna tillbaka till färgfatet eller -påsen.

ti16445a

2. Lyft sprutarmen tillbaka till parkeringsläget. Dra glidskenan ut till den andra sidan av fordonet och dra sprutarmen till samma sida för att säkerställa att slanglängden är avpassad för full rörelse. ti16597a

3. Installera färglinjer till RPS 2900 filteranordningarna. I system med två färger ska slangen dras från sprutpistol 1 till pump 1 och en slang dras från sprutpistol 2 till pump 1. Den andra slangen dras från sprutpistol 2 till pump 2.

3. Sätt tillbaka sprutarmen i parkeringsläge och sätt stiftet på plats. Centrera glidskenan på fordonet.

Lås glidskenan och sprutarmen i rätt läge genom att koppla in klämmorna för vardera.

3A5691B 19

Förberedelser

4. Installera pärllinjer på pärltanken.

2. Koppla styrkabeln till kopplingsdosan. Fäst kabeln i kabelklämman för dragavlastning (SR) på kopplingen.

5. Installera en luftslang från sprutarmen till snabbkopplingen på lufttanken.

Elektriska kabelanslutningar

1. Koppla sprutarmen till kopplingsdosan. Fäst kabeln i kabelklämman för dragavlastning (SR) på kopplingen.

3. Dra styrkabeln till fordonets hytt utan att kabeln kläms eller till sätessatsens reglagearm. Koppla styrkabeln till kopplingsdosan.

20 3A5691B

Förberedelser

Instruktioner för installation av främre riktningssystem

1. Välj ett område på fordonet för att montera

RoadPak riktningssystem där användaren kan se pekstången från förarpositionen eller med hjälp av

RoadView kamerasystem.

5. Skjut stödstången (351) genom fästena (355) och spänn åt muttrarna för att låsa i rätt position.

355

351 ti17000a

6. Montera förlängningsklämman i stödstången.

ti16408a

2. Vid behov. borra två stycken 9/16 tum stora hål på

önskad plats.

3. Montera monteringsfästet (355) på vald plats med bult (359), bricka (360) och mutter (361).

361

354 ti16925a

7. För in pekstången (362) i förlängningsguidearmen

(352) och lås fast i rätt position med ratten (354).

360

355

359 ti16927a

4. Spänn för hand fast låsplattan (356) i monteringsfästet (355) med skruvar (357) och muttrar (358).

354

362

3A5691B ti32980a

8. Justera pekstången genom att lossa på förlängningsklämmorna och skjut förlängningsguidearmen (352) till önskad position.

Lås fast genom att spänna åt ratten (354).

Satser (tillval)

Se satsernas handböcker för installation och användning.

• Guidesystem fram

• Videoguidesystem

• Vinschsats

• Sätessats

• Extra pistolsats

• Lasersats

• Styrbar slädsats

• Tryckbalanseringssats

• Sats för dubbel linjemålning

21

Drift

Drift

Jordningsförfarandet

(Endast för brandfarliga spolningsvätskor)

Tryckavlastningsprocedur

Utför tryckavlastningsproceduren när du ser den här symbolen.

Utrustningen måste vara jordad för att minska risken för statiska gnistor. Statiska gnistor kan leda till att

ångor antänds eller exploderar. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

1. Jorda RoadLazer med jordningsklämma till en jordningspunkt under spolning.

Utrustningen förblir trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Följ tryckavlastningsproceduren när sprutningen avslutas och innan rengöring, kontroll eller underhåll av utrustningen för att förhindra allvarliga personskador från trycksatt vätska, exempelvis hudinträngning, skvättande vätska eller rörliga delar.

RPS 2900 Tryckavlastning för pumpvätska

1. Ställ hydraulventilen på AV (OFF).

TI3058A

2. Kör motorn på halvgas.

3. Ställ tomma kärl under sprutpistolerna för att samla upp vätska.

4. Lätta på slangtrycket med pistolerna. Använd

Skipline kontrollenhet för att utlösa varje pistol under minst 3 sekunder vardera.

OBSERVERA

Lätta alltid på trycket med hjälp av pistolerna, inte genom filtertömningsventilerna. Användning av filtertömningsventilerna kan orsaka skador och hindra att de tätar i lägena stäng/sprutning.

22 3A5691B

5. Stäng sprutpistolernas kulventiler.

Tryckavlastning och kondenstömning av luftsystemet

1. Avlasta lufttrycket och töm kondens i lufttanken genom att vrida luftventilen till läget ÖPPET

(OPEN).

Drift ti15953a

6. Öppna alla dräneringsventiler, en i taget.

7. Stäng ventilerna omedelbart för att förhindra att färg torkar i systemet.

8. Om du misstänker att sprutmunstycket eller slangen

är blockerade eller att trycket inte är helt avlastat: a. Lossa munstycksskyddets hållarmutter eller slangkoppling MYCKET LÅNGSAMT och avlasta trycket gradvis. b. Lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.

c. Rensa bort hindret i slangen eller munstycket.

Tryckavlastning för pärlsystem

1. Lätta på lufttrycket i pärltanken genom att vrida pärlsystemsventilen till AV (OFF).

ti16550a ti16961a

NÖDSTOPP

För att stänga av hela RoadLazer-systemet, ställ

STRÖM PÅ/AV (ON/OFF) på Skipline kontrollenhet på AV (OFF).

Ladda reflekterande material

1. Ställ STRÖM PÅ/AV (ON/OFF) på Skipline kontrollenhet på AV (OFF).

2. Ställ RoadLazer-motorns startnyckel på AV (OFF).

3. Lätta på trycket i luftsystemet genom att öppna kulventilen på lufttanken tills mätaren står på 0.

4. Lätta på lufttrycket i pärltanken genom att vrida pärlsystemsventilen till AV (OFF).

5. Avlägsna kåpan från pärltanken.

6. Filtrera det reflekterande materialet för att förhindra att skräp tränger in i tanken.

7. Vrid T-handtaget motsols för att öppna påfyllningsöppningen för pärlor.

8. Ladda pärltanken med reflekterande material.

9. När tanken fyllts ska T-handtaget vridas medsols och kåpan placeras över tanken.

3A5691B 23

Drift

Förbered glidskenan och sprutarmen

1. Lås upp sprutarmens och glidskenans klämmor.

Förbered systemet för målning

OBSERVERA

Färg kan skvätta från färgtrummans pluggar när färgtrummorna är fulla och fordonet i rörelse. Överfyll inte färgtrummorna.

Initiala inställningar

1. Jorda RoadLazer med jordningsklämma till en

jordningspunkt. Se Jordningsförfarandet , sida 22.

2. Fyll halstätningsmuttern med halstätningsvätska

(TSL) så att tätningen inte slits ut i förtid. Gör detta vid varje sprutning och när sprutan ställs undan.

2. Dra glidskenan till vänster eller höger sida om fordonet. Lås glidskenans klämmor.

3. Sänk sprutarmen från upprätt parkeringsposition och skjut till balkänden. Sänk sakta sprutarmen och lås fast i rätt position med klämman.

Approximate

Fill Level ti5240a

3. Kontrollera motoroljenivån när motorn är kall. Fyll vid behov på lämplig olja för lufttemperaturen under drift.

24

OBSERVERA

Motorn kan startas med låg oljenivå och kanske inte stängs av när låg oljenivå upptäcks. Skador kan uppstå om oljan inte befinner sig på rätt nivå före start och under användning av utrustningen.

3A5691B

Drift

4. Fyll på bränsletanken.

5. Kontrollera hydrauloljenivån. Tillsätt endast syntetisk hydraulolja, ISO 46, med ett viskositetsindex (VI) på 154 eller högre.

Hydrauloljebehållarens kapacitet är ca 4,0 gallon

(15,14 liter) för RoadPak-modeller och ca 8,0 gallon

(30,28 liter) för RoadPak HD-modeller.

9. Vrid ventilspaken för pistolerna medsols 1/4 varv till läget AV (OFF).

ti15953a

10. Sätt ner sugrör och dräneringsrör i ett jordat metallkärl som är delvis fyllt med renspolningsvätska. Anslut jordkabeln till kärlet och till jord. ti5243a

Safe Range (cold)

6. Kontrollera oljenivån i kompressorn. OBS! Om den röda punkten syns ska SAE 30W detergentfri luftkompressorolja fyllas på. ti16547a

11. Vrid luftnings-/sprutningsventilen nedåt. ti16789a

7. Kontrollera att alla slangar/kopplingar är täta.

8. Vrid färgpumpens hydraulventiler till läget AV (OFF, stängd) och förbikopplingsventilen till START-läget.

ti16552a

12. Montera en ren intagssil.

OBS!

Det måste minst vara 0,5 tum mellan silens nederkant och sugslangen.

ti16553a

1,3 cm (0,5 tum)

3A5691B 25

Drift

13. Vrid tryckregulatorn moturs till lägsta tryck.

Välj/flöda pumparna

1. Vrid förbikopplingsventilen till läget KÖR (RUN) och

öppna hydraulventilerna för att aktivera pumparna.

Starta motorn

1. Ställ STRÖM PÅ/AV (ON/OFF) på Skipline kontrollenhet i läget PÅ (ON).

2. Ställ choken i läget PÅ (ON) (endast 19 HK).

3. Ställ gasreglaget på halvgas och vrid om nyckeln.

2. Vrid sakta tryckreglaget medurs tills pumpen börjar slå.

4. Ställ choken till AV (OFF) efter att motorn startat

(endast 19 HK).

3. När spolningsvätska kommer ut ur returledningarna ställer du hydraulventilen på AV (OFF).

26 3A5691B

4. Sätt i sugslangarna i färgtrummorna.

Drift

2. Öppna endast de av sprutpistolens kulventiler som motsvarar de färgpumpar och/eller den färg som ska användas.

ti16645a

5. Öppna hydraulventilerna för att aktivera pumparna.

6. När färg kommer ut ur returledningarna ställer du hydraulventilen på AV (OFF).

7. Vrid alla tömningsventiler till läget SPRUTNING

(SPRAY, stängd).

OBS! Öppna aldrig båda kulventilerna på en tvåfärgspistol samtidigt. Detta kan orsaka förorening av målarfärgen.

3. Ställ ett tomt kärl under sprutpistolerna för att samla upp vätska från sprutpistolerna.

4. Slå på pistolerna med Skipline kontrollenhet

(se handbok för Skipline kontrollenhet).

5. Öppna hydraulventilerna för att aktivera pumparna.

ti16551a

8. Sätt i returledningarna i färgtrumman.

Lufta pistolerna

1. Stäng luftventilen för att trycksätta luftsystemet.

6. Stäng av pistolerna med Skipline kontrollenhet. ti16959a

3A5691B 27

28

Drift

Slå på pärlsystemet

1. Vrid pärlsystemets ventil till läget PÅ (ON) för att trycksätta pärltankarna.

2. Ställ in önskat tryck för pärltanken genom att vrida reglerratten.

+ ti16549a ti16910a

3. Avlägsna och sätt fast jordningsledningen från jordningspunkten.

4. Systemet är nu klart för målning. Välj pistoler med den programmerbara Skipline-styrenheten.

Börja spruta

Välj lämpliga förfaranden från menyn i RoadLazer kontrollsystem. Se handboken för Skipline kontrollenhet.

3A5691B

Drift

Renspola systemet

Både jordningsklämma och jordledare krävs för en säker drift. Jordningsklämman är för stationär drift.

8. Slå på Skipline kontrollenhet.

OBS!

Enheten startar inte förrän kontrollenheten slås

PÅ (ON).

9. Starta motorn enligt följande instruktioner: a. Ställ choken i läget PÅ (ON) (endast 19 HK).

b. Ställ gasreglaget på halvgas.

c. Vrid om nyckeln.

d. Ställ choken till AV (OFF) efter att motorn startat

(endast 19 HK).

1. Utför

Tryckavlastningsprocedur , sida 22.

2. Spola systemet med förenligt lösningsmedel.

Kontrollera systemet under tryck för läckor. Om läckor påträffas ska du lätta på trycket och reparera läckorna. Trycksätt systemet igen och kontrollera för läckor.

3. Jorda RoadLazer med jordningsklämma till en jordningspunkt. Se

Jordningsförfarandet , sida 22

4. Ställ in färgpumpens hydraulventiler till läget AV

(OFF, stängd).

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Ta alltid bort sprutmunstycket från pistolen och håll någon metalldel på pistolen stadigt mot sidan av ett jordat metallkärl under spolning så minskas risken för gnistbildning och stänk.

10. Vrid förbikopplingsventilen till läget KÖR (RUN, stängd) och öppna hydraulventilerna för att aktivera pumparna.

5. Fyll ett 5 gallon stort kärl med vatten eller förenligt lösningsmedel. Sätt i färgsugslangen i kärlet.

6. Sätt i färgreturledningarna i det tomma kärlet.

7. Vrid alla luftnings-/sprutningsventiler till läget

LUFTNING (PRIME, öppen).

11. Ställ färgpumpens hydraulventiler till AV (OFF) när vatten/lösningsmedel kommer ut ur sprutpistolerna.

12. Vrid alla luftnings-/sprutningsventiler till läget

SPRUTNING (SPRAY, stängd).

ti16551a ti16552a

3A5691B 29

Drift

13. Öppna endast de av sprutpistolens kulventiler som motsvarar de färgpumpar eller den färg som används.

OBS! Öppna aldrig båda ventilerna på en tvåfärgspistol samtidigt. Detta kan orsaka förorening av målarfärgen.

14. Ställ ett tomt kärl under sprutpistolerna för att samla upp vätska från sprutpistolerna.

15. Slå på pistolerna med Skipline kontrollenhet.

16. Vrid förbikopplingsventilen till läget KÖR (RUN, stängd) och öppna hydraulventilerna för att aktivera pumparna.

17. Ställ färgpumpens hydraulventiler till AV (OFF) när vatten/lösningsmedel kommer ut ur sprutpistolerna.

18. Stäng av pistolerna med Skipline kontrollenhet.

19. Stäng av motorn och Skipline kontrollenhet.

20. Lämna färgpumparnas luftnings-/sprutningsventiler och sprutpistolens kulventiler öppna.

21. Avlägsna och sätt fast jordningsledningen från jordningspunkten.

30 3A5691B

Drift

Fäst sprutarmen för transport

OBS! Transportera aldrig RoadLazer när sprutpistolernas kulventiler är öppna, systemet är under tryck och/eller motorn körs, eftersom det kan skada komponenterna.

1. Lås upp klämman med rött handtag så att sprutarmen kan röra sig längs glidskenan.

4. Skjut låsstiftet genom sprutarmens fäste och parkeringsfästet. För in klämman genom sprinten.

2. Lyft upp sprutarmen från marken, tryck in den i mitten av höjdjusterfästet och rikta in den med parkeringsfästet.

5. Lås upp de två röda klämmorna och för glidskenan mot mitten av fordonet.

6. Använd tre röda klämmor för att låsa fast glidskenan och sprutarmen.

3. Dra ut sprutarmens låsstift ur parkeringsfästet.

3A5691B 31

Tekniska data

Tekniska data

RoadPak

US (metrisk)

RoadPak HD

US (metrisk)

Maximalt arbetstryck

Färg

Hydraulik

Glaspärlesystem

Maximalt färgflöde

2 900 psi (200 bar)

1 950 psi (134 bar)

75 psi (5 bar)

5 gpm (18,9 l/min) vid 2 000 psi

(138 bar)

10 gpm (37,9 l/min) vid 1 600 psi

(110 bar)

Drifttryck för luftdriven avtryckare

Minimum

Maximalt

Ljudnivåer enligt ISO 3744

Ljudeffektnivå

Ljudtrycksnivå

Vikt

25M701 (RoadPak enkelpump)

25M702 (RoadPak enkelpump, ingen pärltank)

25M703 (RoadPak dubbelpump)

25M704 (RoadPak dubbelpump)

* (1 350 lb pärltank)

25M705 (RoadPak dubbelpump, ingen pärltank)

25M706 (RoadPak HD dubbelpump)

25M707 (RoadPak HD dubbelpump, ingen pärltank)

25M708 (enkelpump/två sprutarmar)

25M709 (dubbelpump/två sprutarmar)

25M710 (dubbelpump/tre HD-sprutarmar)

25D932 (dubbelpump/tre färgpistoler endast med sprutarm)

24G627 Monteringsram påskjutande

24G626 Monteringsram krokfäst

Motor

Hydraulolja reservkapacitet

Kompressorolja

Hydraulolja

Glaspärlekapacitet

111,7 dB(A)

91,7 dB(A)

850 lb (386 kg)

742 lb (337 kg)

950 lb (431 kg)

1 280 lb (581 kg)

842 lb (382 kg)

--

--

128 lb (58 kg)

132 lb (60 kg)

--

164 lb (74 kg)

80 psi (5,5 bar)

200 psi (14 bar)

112,8 dB(A)

95,2 dB(A)

--

--

--

--

--

1 317 lb (597 kg)

885 lb (401 kg)

--

--

182 lb (83 kg)

--

170 lb (77 kg)

120 lb (54 kg)

Kohler ® 19 HK (14,2 kW)

4 gallon (15 liter)

9502 SAE 30W detergentfri olja

Kohler ® 26,5 HK (19,8 kW)

8 gallon (30 liter)

ISO 46, syntetisk med ett VI på 154 eller högre

450 lb (204 kg)/36 gallon (136 liter) 1 350 lb (612 kg)/120 gallon

(454 liter)

Kohler ® är ett registrerat varumärke som tillhör

Kohler Co.

32 3A5691B

Gracos standardgaranti

Gracos standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av

Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräcklig eller felaktig skötsel, oaktsamhet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad.

Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelser av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser av garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN

INTE TILLVERKAS AV GRACO . Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

3A5691B 33

Graco-information

För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com

.

Information om patent finns på www.graco.com/patents .

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa +1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

Alla skriftliga och visuella uppgifter i detta dokument speglar den senaste produktinformationen som finns tillgänglig vid publiceringstillfället.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 3A5384

Gracos huvudkontor: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2017, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsställen är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revision B, March 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals