V3IS00603-040 ASTRO swe_eng GARO.indd

V3IS00603-040 ASTRO swe_eng GARO.indd
ASTRONOMISKT SKYMNINGSRELÄ
ASTRO 1
ASTRO 2
Astronomical twilight switches: User Manual
Bruksanvisning
■Säkerhetsvarningar ■ Tekniska egenskaper
■Mått
■ Kopplings schema
■ Display och knappsats beskrivning
■Installning
Inställning av språk
Ställa in datumformat
Inställning av datum
Inställning av tiden
Inställning av koordinater / huvudstad ■ Manuell användning
Slå till / från manuellt
Låsfunktion
■ Förinställda program
Program P1
Program P2
Program P3
Program P4
Program P5
Program P6
sida
3
sidan3
sida4
sida4
sidan5
sida6
sida
7
sida
7
sida
7
sida
8
sida
8
sida10
sida
10
sida 10
sida10
sida
10
sida
10
sida
11
sida
11
sida
11
sida
11
■ Automatisk drift
1. PROGRAM KANAL 1 meny
1.1 NATT KANAL 1 display
1.2 KANAL 1 ÄNDRA
2. SEMESTER PROGRAM meny
2.1 Skapa ett SEMESTER period program
2.2 Kontrollera ett program
2.2.1 Visa ett program
2.2.2 Ändra ett program
2.2.3 Radera ett program
3. Program återställning
■ Inställnings meny
SPRÅK meny
DATUM meny
TID meny
SOMMAR- / VINTERTID ÄNDRINGS meny
POSITION meny
FORKSJUNTINES meny
PIN meny
RADERA meny
■ Tim räknare meny
■ Återställnings meny
■IR-gränssnitt
Kopiera från funktion
Kopiera till funktion
■ Utbyte av batteri
■ Referens standarder
-1Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
sida12
sida
12
sida
12
sida
13
sida
14
sida
14
sida
15
sida
15
sida
15
sida
16
sida
16
sida17
sida
17
sida
17
sida
17
sida
18
sida
19
sida
20
sida
20
sida
21
sida22
sida22
sida23
sida
23
sida
24
sida25
sida25
Svenska
Index
Svenska
Astronomiskt skymnings relä
Astronomiskt skymnings relä
• IR-fjärrkontroll (finns som tillbehör) för att
överföra program till och från instrumentet
• Elektronisk programmerbar digitalt
kopplingsur som används för att styra
elektriska maskiner från / till för tiden
mellan solnedgång och soluppgång.
Denna tid beräknas automatiskt av
instrumentet baserat på de angivna
geografiska koordinaterna.
• Två relä:
- Relä 1 programmerbart genom att
välja mellan 6 förinställda program
- Relä 2 med fast programmation i P1,
dvs på vid solnedgång och av vid
soluppgång
• Program arkiv (upp till 126
program) finns alltid tillgängligt
• Stor display med text guide för att
underlätta programmeringen
• Täckningsbart skydd och möjlighet att
låsa knappsatsen genom lösenord
• Skydd på baksidan av instrumentet
för batteribyte
-2Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
TEKNISKA EGENSKAPER
Under installationen och driften av produkten är det
nödvändigt att följa instruktionerna:
1) Instrumentet måste installeras och köras igång av
en kvalificerad person, med strikt iakttagande av
kopplingsschemorna som visas i denna manual.
2) Efter installationen skall anslutningarna inte kunna
kommas åt utan att använda särskilda verktyg vilket måste
kunna garanteras
3) Innan åtkomst till anslutningarna, se till att strömmen inte
är inkopplad.
4) Anslut inte enheter eller anslut till nätet om någon del av
instrumentet är skadat
5) Instrumentet måste installeras och aktiveras i enlighet med
gällande elektriska system standarder.
6) Använd inte instrumentet till något annat än det ändamål
som anges
7) Instrumentet utför typ 1B handlingar och är
lämplig för miljöer med en föroreningsgrad 2 och
överspänningskategori III (EN 60730-1)
Modell ASTRO 2 Beskrivning
Astronomiskt skymningsrelä 2 reläer
•
•
•
•
Strömförsörjning: 230VAC ± 10% 50/60Hz
Egenförbrukning: 8 VA (2W)
Utbytbart batteri
Utgång:
- 2 monostabil reläer med brytförmåga i kontakten på 16 (10) A /
250 V AC
• Typ av åtgärd: 1B
• Minnesplats för program:
- 6 förinställda program (reläet1 endast)
- 4 perioder + 20 semester dagar
• Bakgrundsbelyst LCD-display
• Integrerad IR-gränssnitt med 0,5 m räckvidd i direkt solljus (2 m om
mörkt)
• IR sändningsfrekvens: 31.25kHz
• Programvara klass: A
• Montering: DIN-skena till bakplanet
• Plats för: 2 DIN-moduler
• Arbetstemperatur: -20 °C ÷ +40 ° C
• Föroreningsnivå: 2
• Fått stötspänningen: 4kV
• Luftfuktighet: 20% till 90% icke-kondenserande fukt
• Förvaringstemperatur -10 ° C ÷ +70 ° C
• Anslutningarna fram har skyddsklass IP20
-3Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
SÄKERHETSVARNINGAR
KOPPLINGS SCHEMA
Svenska
MÅTT
65
65
87
35
87
35
-4Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Fält “semester program”
Fält “Fält SOMMAR- / VINTERTID”
Fält “knapp funktioner”
C1
R
C2
Ok
Knapp “ ”: Meny / ESC / kontrollera batteriets tillstånd
Knapp “Ok”: Bekräfta värde / aktivering av IR överföring
Knapp “C1”: minskar värdet / backar i menyn /
ändring kanal 1 / lås kanal 1
Knapp “C2”: öka värdet/backar i menyn /
ändring kanal 2 / lås kanal 2
Knapp “R”: återställer inställningar
Fält “text1 / dag”
Fält “text2 / datum”
Fält “relä status 1”
Fält “tid”
Fält “låsa” (relä lås)
Fält “dag i veckan”
-5Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
DISPLAY OCH KNAPPSATS BESKRIVNING
Svenska
INSTÄLLNING
• Instrumentet levereras med ej monterat batteri för att undvika
slöseri med strömförbrukning. Tag ut batteriet och sätt in batteriet
på sin plats placerad bakom instrumentet så att pol (+) syns som
visas på bilderna. Fäst sedan locket genom att vrida det medsols.
• Använda ett spetsigt föremål för att trycka tangenten “R” för
att utföra en återställning. Alla segment på displayen tänds i
några sekunder och sedan kommer instrumentet att träda in i
IR-läge mottagnings mode.
Anteckningar: Vid strömavbrott är IR mottagning inte aktiverat.
C1
R
C2
Ok
• Tryck på knappen “ ” för att avsluta IR-läget mottagning (Om
du vill överföra programmen från fjärrkontrollen se avsnittet
“IR-gränssnitt” på sidan 23)
• I detta läget, kan parametrarna för korrekt användning av instrumentet matas in:
- språk, datumformat, datum, tid, geografiska koordinater och
eventuella justeringar (eller ange helt enkelt staden för Sverige
eller Norge).
• Anslut lasten och strömförsörjningen som framgår av avsnittet
“Kopplingsscheman”
-6Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Ställa in datumformat
Det finns 3 språk
tillgängliga:
Svenska,
Norska,
Engelska.
Det är möjligt att välja
mellan dd-mm-yy och
yy-mm-dd formatet.
➢ Välj språk
medn
“C1” och
“C2”.
➢ Bekräfta
med “Ok”.
C1
R
C1
C2
Ok
R
C2
Ok
C1
C2
Ok
R
C2
R
C2
➢ Välj format med
“C1” och “C2”.
➢ Bekräfta med “Ok”.
R
C1
C1
R
C2
Ok
Inställning av datum
C1
Ok
Parametern (år, månad, dag)
blinkar under ändring.
➢ Välj önskat värde med
“C1” och “C2”.
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
och fortsätta med nästa
parameter
Inmatningssekvensen är
år Ò månad Ò dag
När dagen anges, så kommer displayen
-7Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
Svenska
Inställning av språk
Ok
Svenska
Inställning av koordinater /
huvudstad
att visa ett streck vid den
motsvarande dagen av veckan
(1Ò Måndag, 7Ò Söndag).
Genom att ange de
geografiska koordinater så
kan instrument automatiskt
beräkna tiderna för
soluppgång och solnedgång
för varje dag under året.
Menyn ändras beroende på
det inställda språket:
Inställning av tiden
Parametrarna (timmar, minuter) under
ändring blinkar.
➢ Välj önskat värde med “C1”
och “C2”.
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta
och fortsätta med
nästa parameter
Parametrarna anges i ordningen
timmar Ò minuter
C1
R
C2
Ok
• om det valda språket är
svenska eller norska,
så skall endast staden där
instrumentet är placerat
anges.
➢ Välj stad med “C1” och
“C2”.
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
-8Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
• Om engelska är valt som språk,
så måste följande parametrarna
anges:
- Latitud
- Longitud
C1
- tidszon (en
tidszon föreslås
baserad på de
angivna
koordinaterna
för latitud och
longitud, detta
värde kan ändras
med “C1” och “C2”)
knapparna
R
C1
C2
Svenska
I detta läget så kommer instrumentet
att växla till normal drifts status
(huvudsidan). Displayen visar datum,
tid, relä status, veckodag ( bokstäver på
översta raden, antal i botten) och symbol
för vintertid- eller sommartid.
Ok
R
C2
C1
R
C2
C1
R
Obs: om instrumentet inte drivs av
elnätet, så kommer istället följande
meddelande att visas på den översta
.
raden
I detta tillståndet är inte bakgrunds
belysningen på och reläet förblir från.
Ok
Ok
C2
Ok
- Forskjuntning för
soluppgång och
solnedgång (i detta
läge skall inte någon
justering anges, lämna
de två värdena till 0 och
tryck på “Ok”)
-9Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Startsidan
Svenska
MANUELL ANVÄNDNING
Slå till / från manuellt
Tryck kort på “C1” (“C2”) tangenten
för att växla mellan från/till på utgångs
reläet 1 (reläet 2). Detta läget kommer
att behållas tills nästa programhändelse
inträffar.
FÖRINSTÄLLDA PROGRAM
ASTRO 2 är utrustad med 6 förinställda program som låter dig
programmera instrumentets nattbeteende.
Program P1
Detta program slår på vid solnedgången
och stänger av i gryningen.
Låsfunktion
P1
När låsfunktionen är aktiverad, så
kommer alla ändringar att ignoreras.
Reläet förblir i det läge/status som den
befanns sig i när låset aktiverades.
Sol ned
Sol upp
ON
OFF
Program P2
➢ Tryck och håll nere “C1” (“C2”) i 3
sekunder för att aktivera / avaktivera
läs funktionen
Detta program sätter reläet i läget OFF
under hela natten.
Om funktionen är aktiv,så kommer
symbolen att visas.
P2
ON
Sol ned
- 10 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Sol upp
OFF
Program P5
Detta programmet slår på vid
solnedgången och stänger av i gryningen,
med ett avbrott under natten då reläet
tillfälligt är i OFF position.
Detta program slår på vid en
programmerad tid (efter solnedgången)
och stänger av i gryningen.
Sol ned
P3 OFF
P3 ON
ON
OFF
P5
ON
OFF
P3
Sol ned
P5 ON
Sol upp
Sol upp
Program P6
Program P4
Detta programmet sänder på en impuls
under natten med programmerbar start tid
och varaktighet av impulsen. Impulsens
maximala period är 59 sekunder.
Detta programmet slår på vid
solnedgången och stänger av under
natten, vid en programmerbar tid
(före gryningen).
ON
OFF
P4
Sol ned
P4 OFF
ON
P6
Sol ned
P6 ON P6 OFF
Sol upp
OFF
Sol upp
Obs: relät 2 har ett program inställt på P1 (det kan inte ändras).
Valet av nattens beteende är därför begränsat till relä 1.
Obs: Gryningens tid och solnedgångens tid beräknas automatiskt
av instrumentet baserat på grundval av de angivna astronomiska
koordinaterna och någon av tidjusteringarna (se kapitel
“Inställningar”).
- 11 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
Program P3
Svenska
AUTOMATISK DRIFT
1.1 NATT KANAL 1 display
Från den normala operativa statusen:
Standardinställningarna är följande:
• Kör programmet P1 på relä 1
• Kör program P1 på relä 2 (kan inte
ändras)
I “PROGRAM” menyn kan du
programmera beteendet hos relä 1,
genom att tilldela ett annat program för
varje dag i veckan.
I “Semester” menyn kan du ange enskilda
dagar eller semesterperioder under vilka
alla de inställda programmen inte skall
utföras och reläet är då i läge AV.
1. PROGRAM KANAL 1 meny
Med denna meny är det möjligt att visa
och ändra programmen på relä 1.
➢ Tryck på knappen “ ”
➢ Välj program med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM KANAL 1 med “C1”
och “C2” och bekräfta med “Ok”
➢ Displayen visar det inställda
programmet för den första natten i
veckan (i exemplet P1 för på natten
mellan dag 1 och 2, dvs mellan
måndag och tisdag). Tryck på “C1”
och “C2” för att gå igenom nätterna i
veckan och visa vilka program som är
inställda för varje natt.
Obs: P3-programmet´s visning är
uppdelat i två skärm bilder, det första
visar av tid och det andra visar till tid.
- 12 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
C1
R
C2
R
Ok
C2
Ok
➢ Ange parametrarna för det valda
programmet:
P1: ingen parameter
P2: ingen parameter
P3: natt av tid, natt till tid
P4: natt av tid
P5: natt till tid
P6: impulsens start tid, impulsens
period
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta. Displayen
visar orden
och instrumentet startar i normal drift.
1.2 KANAL 1 ÄNDRA
Om du vill ändra det programmet som
tilldelats för en viss dag i veckan, följ
dessa steg.
I dag display menyn:
Vid denna punkt erbjuder instrument
möjligheten att kopiera programmering
gjort för alla andra dagar i veckan.
➢ Tryck “Ok” för att starta modifieringen
➢ Displayen visar det aktuella
programmet blinkande: tryck “C1”
och “C2” för att välja program (P1 ...
P6) och bekräfta med “Ok”
C1
R
C2
Ok
➢ Tryck på “OK” för att tilldela det valda
programmet till andra dagar i veckan
eller “ ” för att återgå till valet av
veckodag
- 13 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
För att gå från den ena
skärmen till den andra, tryck på
tangenterna “C1” och “C2”.
Svenska
2. SEMESTER PROGRAM meny
Obs: det första och sista
datumet ingår i semesterperioden
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta
2.1 Skapa ett SEMESTER period program
När programmet har bekräftats, så
kommer följande meddelande
.
att visas på displayen
Från det normala status läget:
➢ Tryck på “ ”
➢ Välj PROGRAM med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM SEMESTER med
“C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj NYTT SEMESTER program
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj den kanal som skall
programmeras
➢ Välj mellan NYTT EN DAG
C1
eller NYTT PERIOD
(flera sammanhängande dagar)
med “C1” och “C2”
Under normal drift, så kommer eventuellt
utförande av semester
programmet att indikeras genom
symbolen i fält (7) på displayen.
C1
R
➢ Ange datumet (semesterdagen) eller
semesterperiodens
intervall (semesterperioden).
C2
Ok
R
C2
Ok
Obs: rekursiv funktion
I detta läget så aktiverar instrumentet den
rekursiva funktionen som gör det möjligt
att programmera flera semesterdagar i en
serie (eller semesterperioder).
Om du inte vill ange en ytterligare
semesterdag (eller period) tryck på “ ”
för att avsluta programmeringen.
Korrelationen av de programmerade
semesterhändelserna kontrolleras inte
mot den rekursiva funktionen: funktionen
måste därför anses vara en förenklad
programmering.
- 14 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Meddelandet
visas på displayen om du försöker ange en
semesterperiod som överlappar med en period som redan är
inmatad, eller om datumet för den sista semesterdagen kommer
före start datumet.
➢ Välj PROGRAM SEMESTER och tryck på
“Ok” för att bekräfta
➢ Välj SEMESTER GRANSKA och
tryck på “Ok” för att bekräfta
➢ Välj den kanal där du vill
kontrollera programmet med
“C1” och “C2”
➢ Välj mellan
SEMESTER EN DAG och
C1 R C2 Ok
SEMESTER PERIOD och
tryck “Ok” för att bekräfta
C1
R
C2
2.2.1 Visa ett program
I fallet med SEMESTER EN DAG är det möjligt att gå igenom
programmen genom att använda “C1” och “C2” knapparna. I fallet
med SEMESTER PERIOD så kommer instrumentet att visa start dagen
på den första semesterperioden, tryck på “C2” för att se slutet av
perioden.
I detta läget är det möjligt att trycka på “Ok” för att kunna ändra, ta
bort eller gå till nästa semesterperiod.
Från det normala status läget:
2.2.2 Ändra ett program
➢ Tryck på “ ” För att få tillgång till
menyn och PROGRAM med “C1” och
“C2”
➢ Bekräfta med “Ok”
Ett program kan ändras från program status displayen.
2.2 Kontrollera ett program
Denna meny kan användas för att visa, ändra eller radera ett sparat
semesterprogram i instrumentet.
➢ Välj det semesterprogram som skall ändras och tryck på “Ok”
➢ Välj ANDRA med “C1” och “C2” och
tryck på “Ok” för att bekräfta
- 15 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
Instrumentets minne gör det möjligt att lagra upp till fyra
semesterperioder + 20 semesterdagar .
När den maximala kapaciteten är nådd, och man försöker lagra ett
ytterligare program så kommer det följande meddelandet att visas
på displayen
. I detta fall så måste ett program
i minnet tas bort innan det går att skriva in ett nytt.
Ok
Svenska
3. Program återställning
➢ I detta läget så kan nya
programparametrar anges. De
parameter som ändras kommer att
blinka. Använd tangenterna “C1” och
“C2” till att ange värdena och tryck på
“Ok” för att bekräfta eller “ ” för att
avsluta utan ändringar.
När ändringen är färdig, så kommer meddelandet
och instrumentet kommer att återgå till normal drift.
2.2.3 Radera ett program
Ett program kan tas bort från program status displayen.
➢ Välj semesterprogram att ta bort och tryck på “Ok”
➢ Välj RADERA med “C1” och “C2” och tryck
på “Ok” för att bekräfta eller “ ” exit
för att avsluta utan att radera.
Program återställning gör det möjligt att radera alla semester händelser
(dagar och perioder) som är sparade i instrumentet.
Från det normala status läget:
att visas
➢ Tryck på “ ”
➢ Välj PROGRAM med “C1” och “C2”
och bekräfta med “Ok”
➢ Välj PROGRAM RADERA med “C1”
och “C2” och tryck på “Ok” för att
bekräfta
➢ Bekräfta med “Ok” eller tryck “ ” för
att avsluta utan att nollställa
OBS: Program funktionen återställning kan
också nås från Återställnings menyn (se
“Återställ menyn”) kapitlet.
kommer att
Meddelandet
visas på displayen och instrumentet återgår
till normal drift.
- 16 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Denna meny används för att visa och ändra instrumentets allmänna
konfigurationsparametrar.
Dessa är: språk, datum, tid, automatisk SOMMAR- / VINTERTID,
position, korrigering, pin återställning.
Från det normala status läget:
➢ tryck “ ”
➢ välj INSTÄLLNINGAR med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”.
SPRÅK meny
Alternativen är:
Svenska, Norska, Engelska.
➢ Välj INSTÄLLNING SPRÅK med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”.
Det aktuella språket visas.
➢ Tryck “Ok” två gånger för att komma åt ändrings läget eller “ ”
för att avsluta utan att ändra
➢ Välj språk med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”
.
➢ Det följande meddelandet kommer att visas på displayen
DATUM meny
➢ Välj INSTÄLLNING DATUM med “C1”
och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Det aktuella
datumet visas.
➢ Tryck på “Ok” två gånger för att
komma åt ändrings läget eller “ ” för
att avsluta utan att ändra
➢ välj formatet med “C1” och “C2”
(dd-mm-åå eller åå-mm-dd)
➢ bekräfta med “Ok”
➢ Ange år, månad, dag med “C1” och “C2” och tryck på “Ok” för att
bekräfta
.
➢ Det följande meddelandet visas på displayen
TID meny
➢ Välj INSTÄLLNING TID med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Den aktuella tiden visas
➢ Tryck “Ok” två gånger för att komma åt ändrings läget eller “ ”
- 17 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
INSTÄLLNINGS MENY
Svenska
för att avsluta utan att ändra
➢ Ange tid, minuter med “C1” och “C2”
och tryck på “Ok”
för att bekräfta
➢ Det följande meddelandet visas på
.
displayen
att visas på displayen och
instrumentet kommer att återvända till
huvudsidan, om funktionen är aktiv, tryck
på “C2” för att visa / ändra DST Ò GMT
ändring.
SOMMAR- / VINTERTID ÄNDRINGS meny
➢ Tryck “Ok” två gånger för att
ändra parametrarna eller “C2”
igen för att visa parametrarna i
förhållande till
VINTERTID Ò SOMMAR-
Instrumentet gör möjligt att automatiskt hantera SOMMAR- / VINTERTID
och vice versa.
För att aktivera / avaktivera funktionen:
De följande parametrarna måste
anges (för båda ändringarna):
➢ välj INSTÄLLNINGAR S V-TID med “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”. Den aktuella
statusen visas på displayen
eller
)
(
➢ tryck på “Ok” två gånger för att
komma till ändrings läget
➢ Välj STALLA IN AUTO ON eller STALLA
IN AUTO AV med “C1” och “C2”
➢ Tryck “Ok” för att bekräfta.
- vecka som skall ändras
(1ST VECKA, 2A VECKAN,
3E VECKAN, 4A VECKAN,
sista i månaden)
- Månad
- Dag i veckan (måndag,
tisdag, ...)
- Tidpunkt för ändring
Om funktionen är avaktiverad (AUTO AV)
så kommer det följande meddelandet
C1
R
C2
Ok
C1
C1
När alla parametrar är inställda, så
tryck på “ ” för att avsluta.
- 18 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
R
C2
Ok
R
C2
Ok
Standardvärdena inom eu för tidsomställning är:
- Vinter Ò sommartid: sista söndagen i mars, 02:00
- Sommar Ò vintertid: sista söndagen i oktober 03:00
att visas på displayen
Under normal drift, så kommer symbolen
att visas under sommartid.
vintertid och symbolen
POSITION meny
➢ Välj parameter att ändra
från latitud, longitud och
tidszon och tryck på “Ok”
för att bekräfta
Denna meny används för att ändra de geografiska koordinaterna
(latitud, longitud, tidszon) som var satta under installationsfasen.
Svenska
Den nuvarande valda staden kommer att
visas: tryck på “Ok” för att komma åt
ändringsläget och välj den nya staden med
“C1” och “C2” och bekräfta med “Ok”.
Vid denna punkt så kommer meddelandet
att visa den ändring som
gjordes.
C1
R
C2
Ok
R
C2
För att ändra en parameter:
➢ Parameter värdet visas:
Tryck på “Ok” för att
komma åt
C1
ändringsläget
➢ Välj INSTÄLLNING POSITION
med “C1” och “C2” och tryck
på “Ok” för att bekräfta
➢ Om svenska eller norska
anges som språk, är det
möjligt att endast ändra
staden eller att göra en
förändring med hjälp av de
geografiska koordinaterna:
C1
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
➢ Ange det nya värdet
med “C1” och “C2” och
tryck på “Ok” för
att bekräfta
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
➢ Det följande meddelande visas på displayen
- Om du vill ändra staden så
välj POSITION STAD och tryck “Ok”.
- 19 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Ok
Svenska
FORSKJUTNINES meny
Denna funktion används för att lägga till en forskjuntnine av på/av-slag
i förnållande soluppgång och solnedgång, vilket normalt beräknas
automatiskt av systemet (maximal korrigering ± 120 minuter).
För att visa den beräknade tiden för soluppgång och solnedgång:
➢ Från huvudsidan, tryck “Ok”.
Den beräknande tiden för soluppgången och solnedgången kommer
att visas i sekvens..
För att ändra tiden för soluppgång och solnedgång:
➢ VÄLJ INSTÄLLNINGAR
FORSKJUTN och bekräfta
med “Ok”
C1 R C2 Ok
➢ Välj tiden att korrigera med
“C1” och “C2” (soluppgång
eller solnedgång)
➢ Bekräfta med “Ok”.
Den nuvarande
C1 R C2 Ok
FORSKJUTN visas.
Tryck “Ok” igen för att ändra
värdet.
➢ Ställ in FORSKJUTN med “C1”
och “C2” och tryck på “Ok” för att bekräfta (använd negativa
värden för att tidigarelägga tiden för händelsen, positiva värden för
att försena händelsen).
visas på displayen för att indikera den
➢ Meddelandet
förändring som gjordes.
I detta läget, tryck på “Ok” på huvudsidan, så visas de korrigerade
tiderna för soluppgång och solnedgång.
PIN meny
En skyddskod kan ställas in att hindra någon från att använda
instrumentet.
Det 4 siffriga PIN-koden kan anta värden mellan 1 och 4.
Ställa in PIN-kod:
➢ Välj INSTÄLLNINGAR PINKOD med tangenterna “C1” och “C2”
➢ bekräfta med “Ok”
➢ De fyra siffrorna som utgör den nuvarande PIN koden visas (0000
motsvarar ingen kod)
➢ bekräfta med “Ok”
− välj ANDRA och tryck på “Ok” för att ange den nya PIN koden.
Använd tangenterna “C1” och “C2” för att anget ett nummer i
taget för koden och tryck på “Ok” för att bekräfta dem
− Välj RADERA för att avbryta ändring av PIN koden
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta.
- 20 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Om PIN kods förfrågan är aktiv, så
kommer knapp satsen att låsas cirka
3 minuter efter att den sista knappen
trycktes ned. Vid denna punkt, när
knappen trycks in igen, så kommer en
begäran att ange PIN koden att visas.
För att låsa upp instrumentet, ange PIN
koden, enligt denna regel:
-
Tryck “ ”: 1
Tryck “C1”: 2
Tryck “C2”: 3
Tryck “Ok”: 4
för exemplet med pin: 3411 “C2” “Ok” “ ” “ ”
RADERA meny
Denna meny används för att återställa alla inställningar som har gjorts
till fabriksinställningarna:
Datumformat
SOMMAR- / VINTERTID omställning
- Sommartid omställning
- Vintertid omställning
Korrektion
- Soluppgång
- Solnedgång
PIN begäran
yy--mm--dd
automatisk
Sista söndagen i mars 02:00
Sista söndagen i oktober 03:00
0 minuter
0 minuter
0000 - Inaktiverad
För att återställa inställningarna:
➢ Välj INSTÄLLNING RADERA med “C1” och “C2” tangenterna
➢ bekräfta med “Ok”
➢ bekräfta igen med “Ok”
.
➢ det följande meddelandet visas på displayen
- 21 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
➢ det följande meddelandet visas på displayen
i fallet reset).
(
Svenska
TIM RÄKNARE MENY
ÅTERSTÄLLNINGS MENY
Tim räknar funktionen anger den totala tid som utgången har varit i
läge på.
Timmätarens omfång är mellan 0 och 99.999 timmar, när den högsta
värdet nås, så nollställs det automatiskt.
För att visa timräknarens värde.
från huvudsidan, tryck “ ”
Välj TRIP TIM med “C1” och “C2”
Tryck “Ok” för att bekräfta
Välj med “C1” och “C2” den kanal du
vill kontrollera
➢ Tryck “Ok”. Den totala använda tiden
visas
➢ Tryck på “Ok” igen för att få tillgång
till tim återställnings alternativet. Tryck
“Ok” igen för att bekräfta eller “ ”
för att avsluta utan att nollställa
visas
➢ meddelandet
på displayen för att indikera den
förändring som har gjorts.
➢
➢
➢
➢
Instrumentets default värde kan återställas med reset funktionen. Det
finns 4 olika åter ställnings möjligheter tillgängliga:
- Återställ inställningar: alla inställningar som har gjorts återställs
- Återställ Program: radera alla sparade program
- Återställ Trip Tim: återställer timmätaren
- Återställa alla: återställer inställningarna + raderar alla program +
återställer timmätaren
Utföra återställning:
➢ Tryck på “ ” för att öppna menyn
➢ Välj RADERA med tangenterna “C1” och “C2” och tryck på “Ok”
➢ Använd knapparna “C1” och “C2” för att välja ett av återställnings
alternativen och tryck på “Ok”
➢ Tryck på “Ok” för att bekräfta.
För att göra en fullständig instrument återställning , dvs återställa
fabriksinställningarna, använd ett vasst instrument för att trycka på “R”
-knappen. Detta raderar alla inställningar som har gjorts och återställer
default inställningarna.
- 22 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
ASTRO 2 har ett IR-gränssnitt som gör det lätt att skicka program
mellan instrumentet och dess fjärrkontroll.
OBS: IR-gränssnitt kan bara aktiveras om ASTRO 2 drivs av elnätet.
På detta sätt kan ett instrument programmeras, sedan kan programmet
kopieras till en fjärrkontroll och sedan kopieras till andra instrument
utan att behöva upprepa programmeringen steg för steg.
Fjärrkontrollen för att byta program mellan instrument och fjärrkontroll
följer inte med instrumentet, men kan köpas separat som tillbehör.
Det finns två grundläggande funktionerna i detta driftläge:
- KOPIERA FRÅN: överförs program från en ASTRO 2 till
fjärrkontrollen
- KOPIERA TILL: överförs program från en fjärrkontroll till en eller
flera ASTRO 2 instrument samtidigt.
Kopiera från funktion
För att överföra ett program från ASTRO 2 till fjärrkontrollen, gör först
detta:
Svenska
➢ skapa ett program med den traditionella metoden på ASTRO 2 (se
“Automatisk programmering”)
IR-GRÄNSSNITT
➢ Aktivera mottagningsläget på fjärrkontrollen (se gällande
instruktionsblad)
➢ aktivera överföringen på ASTRO 2,
genom att hålla ner “Ok”
knappen i 3 sekunder.
Det följande meddelandet
visas då på displayen
➢ tryck på “Ok” knappen igen för
att bekräfta inledningen av
överföringen eller “ ”
för att avbryta överföringen
➢ Under överföringen, så kommer
följande meddelande att visas på
displayen
på fjärrkontrollens
(
display) och fjärrkontrollen kommer att avge
“pip-signaler”. När det är klart, så kommer
det följande meddelandet att visas
.
- 23 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
Ok
3 sekunder
Svenska
Kopiera till funktion
Obs: under överföringen, rikta fjärrkontrollen mot framsidan av
instrumentet för att underlätta överföringen. Eventuella problem
med överföringen visas med budskapet
klockans display.
För att överföra ett program från fjärrkontrollen till en eller flera
ASTRO 2 gör först detta:
➢ Anslut ASTRO 2 klockan till elnätet
➢ Tryck på “R” tangenten för att
återställa instrumentet och aktivera
mottagningsläget. Det följande
meddelandet kommer att visas
på displayen
C1
R
C2
Ok
I detta läget, så har datum och tid
inställningar och program överförts till
instrumentet och det är redo att arbeta
med de överförda parametrarna.
➢ aktivera överföringen på
fjärrkontrollen och välj vilket
program som ska skickas (se
anvisningarna för fjärrkontrollen)
➢ under överföringen, så kommer det följande meddelandet att
(
visas på displayen
på fjärrkontrollens display) och fjärrkontrollen kommer att avge
“pip-signaler”.
När det är klart, så visas det följande meddelandet
.
- 24 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
på
REFERENS STANDARDER
Batteri nivån kan kontrolleras:
- Automatiskt av instrumentet en gång per vecka
- Manuellt, genom att hålla ner “ ” knappen på huvudsidan i 3
sekunder.
Om batterinivån är lägre än gränsvärdet, så kommer följande
. I det
meddelande att anges på första raden i displayen
fallet byt ut batteriet så snart som möjligt.
Överensstämmelse med EC-direktiv
2006/95/EC (lågspänning)
2004/108/EC (EMC)
Förklaras med hänvisning till den harmoniserade standarden:
• EN 60730-2-7
För att byta ut batteriet:
- Bryt strömmen
- Ta bort locket från batterifacket genom att vrida det motsols
- Byt ut batteriet och sätt tillbaka luckan genom att vrida det medurs
- Anslut nätadaptern
För att kunna behålla programmering och inställningar, så får tiden
mellan att ta bort det gamla batteriet och till att sätta in det nya
batteriet inte överstiga 60 sekunder.
Använd endast CR-2032 batterier.
Kasta batterierna i enlighet med gällande
förordningar om omhändertagande av farligt avfall.
- 25 Bruksanvisning ASTRO 1 - ASTRO 2
Svenska
UTBYTE AV BATTERI
■ Safety warnings
■ Technical characteristics
■Dimensions
■ Connection diagrams
■ Display and keypad description
■Installation
Setting the language
Setting the date format
Setting the date
Setting the time
Setting the coordinates/city capital ■ Manual operation
Switching on/off manually
Switch lock
■ Pre-set programs
P1 program
P2 program
P3 program
P4 program
P5 program
P6 program
pag.3
pag.3
pag.4
pag.4
pag.5
pag.6
pag.
7
pag.
7
pag.
7
pag.
8
pag.
8
pag.10
pag.
10
pag.
10
pag.10
pag.
10
pag.
10
pag.
11
pag.
11
pag.
11
pag.
11
■ Automatic operation
1. NIGHT PROGRAM C1 menu
1.1 NIGHT C1 display
1.2 Change NIGHT C1
2. Menu HOLIDAY PROGRAM
2.1 Creating a HOLIDAY program
2.2 Checking a program
2.2.1 Displaying a program HOLIDAY
2.2.2 Changing a program HOLIDAY
2.2.3 Deleting a program HOLIDAY
3. Programs reset
■ Settings menu
LANGUAGE menu
DATE menu
TIME menu
CET / DST CHANGE menu
POSITION menu
CORRECTION menu
PIN menu
SETTING RESET menu
■ Hour meter menu
■ Reset menu
■ IR Interface
Copy function
Paste function
■ Battery replacement
■ Reference standards
-1User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
pag.12
pag.
12
pag.
12
pag.
13
pag.
14
pag.
14
pag.
15
pag.
15
pag.
15
pag.
16
pag.
16
pag.17
pag.
17
pag.
17
pag.
17
pag.
18
pag.
19
pag.
20
pag.
20
pag.
21
pag.22
pag.22
pag.23
pag.
23
pag.
24
pag.25
pag.25
English
Index
Astronomical twilight switches
Astronomical twilight switches
English
• Electronic digital programmable
switches to manage electric utilities
between the hours of sunset and
sunrise, which are automatically
calculated by the instrument based
on the geographical coordinates
inserted.
• Two models available:
- ASTRO 1 with 1 relay
programmable by choosing
between 6 pre-set programs
- ASTRO 2 with 2 relays:
- relay 1 programmable
by choosing between
6 pre-set programs
- relay 2 with fixed programmation
in P1
• Large display with text guide to facilitate programming
• Seable cover and possibility to lock keypad through password
-2User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
• IR remote control (available as an
accessory) for transferring programmes
from and to the instrument
• Possibility of a programmes
archive (up to 126) always
available
• Cover on the back of the instrument
for replacing the battery
SAFETY WARNINGS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
ModelDescription
ASTRO 1
Astronomical twilight switch 1 relay
ASTRO 2
Astronomical twilight switch 2 relays
•
•
•
•
Power supply: 230Vac ± 10% 50/60Hz
Absorption: 8VA (2W)
Replaceable battery
Output:
- 1 relay with monostable change-over contact 16(10)A / 250Vac
(for ASTRO 1)
- 2 relay with monostable change-over contact 16(10)A / 250Vac
(for ASTRO 2)
• Type of action: 1B
• Storable programs: - 6 pre-set programs (relay1 only)
- 4 holiday periods + 20 holiday days
• Backlit LCD display
• Integrated IR interface with 0.5m capacity with direct sun light
(2m when dark)
• IR transmission frequency: 31.25kHz
• Software class: A
• Mounting: DIN rail to backplane
• Container: 2 DIN modules
• Operating temperature: -20°C ÷ +40°C
• Operating humidity: 20% ÷ 90% noncondensing
• Storage temperature -10°C ÷ +70°C
• Pollution level: 2
• Rated impulse voltage: 4kV
• Degree of protection: at the terminals IP20
-3User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
During installation and operation of the product, it is
necessary to comply with the following instructions:
1)The instrument must be installed and activated by qualified
personnel, following the connection diagrams provided in
this manual scrupulously.
2)After installation, it must be made impossible to access the
terminals without specific tools
3) Before accessing the connection terminals, verify that the
leads are not live
4)Do not connect or power the instrument if any part of it is
damaged
5) The instrument must be installed and activated in
compliance with current electric systems standards.
6)Do not use the instrument for purposes other than those
indicated
7) The instrument executes 1B type actions and is suitable for
environments with a pollution degree of 2 and overvoltage
category III (EN 60730-1)
DIMENSIONS
65
65
Astro 1
87
35
87
English
35
CONNECTION DIAGRAMS
-4User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Astro 2
Field “holiday program”
Field “CET/DST”
Field “key functions”
C1
R
C2
Ok
Key “ ”: menu/esc/check battery activation
Key “Ok”: confirm value/activation IR transmission
Key “C1”: decreases the value/menu back/
switching relay 1/lock relay 1
Key “C2”: increases the value/menu forward
switching relay 2/ lock relay 2 (only for Astro 2)
Key “R”: resets settings
Field “text1 / day”
Field “text2 / date”
Field “relay status”
Field “time”
Field “lock” (relay switching lock)
Field “day of the week”
-5User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
DISPLAY AND KEYPAD DESCRIPTION
• Use a pointed object to press the “R” key to reset it. The display
segments will turn on for a few seconds, then the instrument will
switch to IR reception mode.
INSTALLATION
Note: in the case of a mains power failure, IR reception is not
activated.
C1
R
C2
Ok
English
• The instrument is supplied with the battery not installed to prevent
useless consumption. Remove the battery from its package and
insert it in the housing on the back of the instrument so that the
(+) pole is visible as shown in the “Battery replacement”
box. Then secure the cover, turning it clockwise.
• Press the “ ” key to exit the IR reception mode (if you want to
transfer programs from the remote control, see the “IR Interface”
pag. 23)
• At this point, the parameters required for correct instrument
operation can be entered:
- language, date format, date, time and the city where the
instrument is installed.
• Connect the load and the power supply as illustrated in the “Connection diagrams” chapter.
-6User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Setting the language
Setting the date format
➢ Select
the language
with
C1
“C1” and “C2”.
➢ Confirm
with “Ok”.
C1
R
C1
R
C1
C2
Ok
R
C2
C2
Ok
R
C2
It is possible to select between
the dd-mm-aa and
yy-mm-dd formats.
Ok
R
C2
Ok
➢ Select the format with
“C1” and “C2”.
➢ Confirm with “Ok”.
Ok
C1
C1
R
C2
Ok
English
3 languages
are available:
Swedish, Norwegian,
English.
Setting the date
The parameter
(year, month, day)
being changed will flash.
➢ Select the desired value
with “C1” and “C2”.
➢ Press “Ok” to confirm
and continue
with the next parameter
The insertion sequence is
year Ò month Ò day
-7User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
R
C2
C1
R
Ok
C2
Ok
Setting the city capital
When the day is being entered, the
display will show
a bar with the corresponding day of
the week
(1Ò Monday, 7Ò Sunday).
Set the city capital where the instrument
is installed so sunrise
and sunset times are
automatically calculated for
each day during the year.
Setting the time
English
The parameter (hours, minutes)
being changed will flash.
➢ Select the desired value with
with “C1” and “C2”.
➢ Press “Ok” to confirm
and continue
with the next parameter
The insertion sequence is
hours Ò minutes
C1
R
C2
Ok
The list of the city depends
of the language selected:
- swedish -> main cities
of Sweden
- norwegian -> main cities of
Norway
- english -> main cities of
Ireland.
➢ Select the city
with “C1” and “C2”.
➢ Press “Ok” to confirm
Note: if your city is not listed, choose the closest city.
After setting all the parameters you can set the exact
coordinates of the installation place
(see Setting menu - Position pag 19)
-8User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
At this point, the instrument will switch
to the normal operating status (main
page). The display will show the date,
time, relay status, day of the week (in
letters on the top row, in numbers at the
bottom) and the CET / DST symbol.
Main page
English
Note: if the instrument is not powered
by the mains, instead of the day the
following message will appear on the top
.
row
In this condition backlighting is not active
and the relay will remain off.
-9User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
MANUAL OPERATION
The instrument is equipped with 6 pre-set programs that allow you to
program the instrument’s night behaviour.
Switching on/off manually
English
Press the “C1” (“C2”) key briefly to switch
the output relay 1 (relay 2 if present).
The status that is reached will be maintained until the next program event.
Switch lock
Activating the lock function, all switches
are ignored. The relay remains in the
status in which it was found when the lock
was set.
➢ Press and hold “C1” (“C2”) for 3
seconds to activate/deactivate the relay
1 (relay 2 if present)
If the function is active, the
appear.
PRE-SET PROGRAMS
symbol will
P1 program
This program sets
switch on at sunset
and switch off at dawn.
P1
Sunset
Sunrise
ON
OFF
P2 program
This program keeps the relay in the off
position throughout the night.
ON
P2
Sunset
- 10 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Sunrise
OFF
P3 program
P5 program
This program sets switch on at sunset
and switch off at dawn, with a night-time
interruption in which the relay is temporarily
in the off position.
This program sets switch on at a
programmable time (after sunset) and
switch off at dawn.
Sunset
P3 OFF
P3 ON
ON
OFF
P5
ON
OFF
P3
Sunset
P5 ON
Sunrise
Sunrise
This program sets an on impulse during
the night with programmable initial time
and duration of the impulse. The impulse’s
maximum duration is 59 seconds.
This program sets switch on at sunset
and switch off during the night, at a
programmable time (before dawn).
ON
OFF
P4
Sunset
P4 OFF
ON
P6
Sunset
P6 ON P6 OFF
Sunrise
OFF
Sunrise
Note: Astro 2 has the relay 2 set to P1 program (it cannot be
modified). The selection of the night-time behaviour is therefore
only limited to relay 1.
Note: the dawn and sunset times are automatically calculated
by the instrument on the basis of the astronomical coordinates
entered and of any time adjustments (see chapter “Settings”).
- 11 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
P6 program
P4 program
AUTOMATIC OPERATION
1.1 NIGHT C1 display
From the normal operating status:
The default settings are as follows:
English
• Running program P1 on relay 1
• Running program P1 on relay 2 (cannot
be modified) (Astro 2 only)
The “NIGHT PROGRAM C1” menu allows
you to program the behaviour of relay 1,
by assigning a different program for each
day of the week.
The “holiday” menu allows you to enter
individual days or holiday periods during
which all the set programmes shall not be
carried out and the relay shall be in the
off position.
1. NIGHT PROGRAM C1 menu
With this menu it is possible to view and
change the programs set on relay 1.
➢ Press key “ ”
➢ Select PROGRAM with “C1” and “C2”
and confirm with “Ok”
➢ Select PROGRAM NIGHT C1 with “C1”
and “C2” and confirm with “Ok”
➢ The display shows the set program for
the first night of the week (in the P1
example in the night between
days 1 and 2, i.e. between Monday
and Tuesday). Press “C1” and “C2”
to cycle through the nights of the week
and display which program is set for
each night
Note: the display of the P3 program
is divided into two screen shots, the
first one showing the switch off time
and the second time the switch back
on time.
- 12 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
C1
C1
R
C2
R
Ok
Ok
➢ Press “Ok” to confirm. The display will
and the
show the words
instrument shall enter normal
operation.
1.2 Change NIGHT C1
Should you wish to change the program
assigned to a specific day of the week,
follow these steps.
At this point, the instrument offers the
ability to copy programming done for all
other days of the week.
From the day display menu:
➢ Press “Ok” to enter into modification
➢ The display shows the currently set
program, flashing: press “C1” and
“C2” to choose which program (P1…
P6) to set and confirm with “Ok”
C2
➢ Enter the parameters relative to the
selected program:
P1: no parameter
P2: no parameter
P3: night switch off time, night switch
on time
P4: night switch off time
P5: night switch on time
P6: initial time of the impulse, duration
of impulse
C1
R
C2
Ok
➢ Press “Ok” to assign the selected
program to other days of the week or
“ ” to return to the choice of the day
of the week
- 13 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
To go from one screen to the
other, press keys “C1” and “C2”.
2. Menu HOLIDAY PROGRAM
Note: the first and last date are
to be considered included in the
holiday period
➢ Press “Ok” to confirm
2.1 Creating a HOLIDAY program
From the normal operating status:
Once the programming is confirmed,
the following message will appear
.
on the display
During normal operation, the possible
execution of a holiday programme is
signalled by the symbol in field (7) on
the display.
➢ Press “ ”
English
➢ Select PROGRAM with “C1” and “C2”
and confirm with “Ok”
➢ Select PROGRAM HOLIDAY with
with “C1” and “C2”
and confirm with “Ok”
➢ Select HOLIDAY NEW
and confirm with “Ok”
➢ Choose the relay onto which
to carry out the
C1
programming
(only for Astro 2)
➢ Select between HOLIDAY ONE DAY
(single day) or HOLIDAY PERIOD
(multiple contiguous days)
with “C1” and “C2”
C1
R
C2
➢ Enter the date (holiday day) or
the holiday day interval (holiday period).
Ok
R
C2
Ok
Note: recursive function
At this point, the instrument activates the
recursive function that makes is possible
to program multiple holiday days in series
(or holiday periods).
If you do not want to enter another
holiday day (or period) press “ ” to end
programming.
The correlation of the programmed
holiday events is not controlled with the
recursive function: the function must
therefore be considered as facilitated
programming.
- 14 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
appears on the display if you try to enter a
The message
holiday period that overlaps with a period that was already entered,
or if the last holiday date is before the start date.
2.2 Checking a program
This menu can be used to display, modify or delete a holiday program
saved in the instrument.
➢ Select HOLIDAY CHECK and press
“Ok” to confirm
➢ Choose the relay onto which
to visualize the program
holiday with “C1” and “C2”
(only for Astro 2)
➢ Select between
HOLIDAY ONE DAY
and HOLIDAY PERIOD
C1
and press “Ok”
to confirm
C1
R
C2
R
C2
Ok
In case of HOLIDAY ONE DAY it is possible scrool the programs using
“C1” and “C2” keys. In case of HOLIDAY PERIOD the instrument shows
the start day of the first holiday period, press “C2” to visualize the end
of the period.
At this point, pressing “Ok” it is possibile access to options of modify,
delete or next holiday period.
2.2.1 Displaying a program HOLIDAY
From the normal operating status:
2.2.2 Changing a program HOLIDAY
➢ Press “ ” to access the menu and
select PROGRAM with “C1” and “C2”
➢ Confirm with “Ok”
➢ Select PROGRAM HOLIDAY and press
“Ok” to confirm
A program can be changed from the program display status.
➢ Select the holiday program to change and press “Ok”
➢ Select MODIFY with “C1” and “C2”
and press “Ok” to confirm
- 15 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Ok
English
The instrument’s memory makes it possible to store up to 4 holiday
periods + 20 holiday days.
Once the maximum capacity is reached, an attempt to store an
additional program will cause the following message to be displayed
. In this case, a program stored in the memory
must be deleted before entering a new one.
➢ At this point, new program parameters
can be entered. The parameter being
changed will flash. Use the keys “C1”
and “C2” to set the values and press
“Ok” to confirm or “ ” to exit without
changes.
English
When done with the change, the message
is displayed and the instrument
will return to normal operation.
2.2.3 Deleting a program HOLIDAY
A program can be deleted from the program display status.
➢ Select the holiday program to delete and press “Ok”
➢ Select DELETE with “C1” and “C2”
and press “Ok” to confirm or “ ”
to exit without deleting.
will appear on
The message
the display and the instrument will return to
normal operation.
3. Programs reset
Program reset make it possibile to delete all holiday events (days and
periods) saved in the instrument and re-load P1 in each relays (in each
relays for Astro 2).
From the normal operating status:
➢ Press “ ”
➢ Select PROGRAM with “C1” and
“C2” and confirm with “Ok”
➢ Select PROGRAM RESET with “C1”
and “C2” and press “Ok” to confirm
➢ Confirm with “Ok” or press “ ”
to exit without resetting
Note: the program reset function can also
be accessed from the Reset menu
(see “Reset menu”) chapter.
- 16 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
This menu is used to display and change the instrument’s general
configuration parameters.
These are: language, date, time, automatic CET / DST, position,
correction, pin reset.
From the normal operating status:
➢ press “ ”
➢ select SETTINGS with “C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”.
LANGUAGE menu
The options are:
Swedish, Norwegian, English.
➢ select SETTINGS LANGUAGE with
“C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”.
The currently set language will be
displayed.
➢ press “Ok” twice to access the change mode or “ ” to exit
without changing
➢ select the language with “C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”.
.
➢ The following message will appear on the display
DATE menu
➢ Select SETTINGS DATE with “C1” and
“C2”
➢ confirm with “Ok”. The current date is
displayed.
➢ Press “Ok” twice to access the change
mode or “ ” to exit without changing
➢ select the format with “C1” and “C2”
(dd-mm-yy or yy-mm-dd)
➢ confirm with “Ok”
➢ enter the year, month, day with “C1” and “C2” and press “Ok” to
confirm
.
➢ The following message will appear on the display
TIME menu
➢ Select SETTINGS TIME with “C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”. The current time is displayed
➢ Press “Ok” twice to access the change mode or “ ” to exit
without changing
- 17 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
SETTINGS MENU
➢ enter the time, minutes with
“C1” and “C2”
and press “Ok” to confirm
➢ The following message will appear
.
on the display
will appear on the display and
the instrument will return to the main
page; if the function is active, press
“C2” to view/change the DST Ò CET
change.
English
CET / DST CHANGE menu
The instrument makes it possible to automatically manage the CET/DST
change and vice vers.
To activate/deactivate the function:
➢ select SETTINGS DST with “C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”. The current status
will appear on the display
or
)
(
➢ press “Ok” twice to access the
change mode
➢ select SET AUTO ON or SET AUTO OFF
with “C1” and “C2”
➢ press “Ok” to confirm.
If the function is deactivated (AUTO
OFF) then the following message
➢ Press “Ok” twice to change the
parameters or “C2” again to
display the parameters relative
to the DST Ò CET change
The following parameters
must be entered
(for both changes):
C1
C1
R
C2
Ok
- week of the change
(1ST first, 2ND second,
3RD third, 4TH fourth,
LAST last of the month)
- month of the change
- day of the week
(Monday, Tuesday,…)
- time of the change
C1
R
C2
Ok
When all parameters are set, press “ ” to exit.
- 18 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
R
C2
Ok
will appear on the display
During normal operation, the symbol
will appear during
during the CET period (winter) and the symbol
the DST period (summer).
➢ Select the parameter
to change from among
latitude, longitude or time
zone and press “Ok” to
confirm
POSITION menu
This menu is used to change the geographical coordinates (latitude,
longitude, time zone) that were set during the installation phase.
To change a parameter:
➢ The parameter value is
displayed:
press “Ok” to access C1
the change mode
➢ Select SETTINGS POSITION
with “C1” and “C2” and press
“Ok” to confirm
➢ It is possible to select to
change only the city or
make a change using the
geographical coordinates:
- if you want to change
the city, select
C1
C1
R
C2
Ok
R
C2
Ok
➢ Set the new value with
“C1” and “C2” and
press “Ok” to confirm.
C1
C1
R
C2
C1
R
➢ The following message will appear
.
on the display
- 19 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
R
Ok
C2
Ok
C2
Ok
R
C2
English
CAPITAL POSITION and press “Ok”. The
currently set city will be displayed: press
“Ok” to access the change mode and
select the new city with “C1” and “C2”
and confirm with “Ok”. At this point the
will be displayed to
message
indicate the change that was made.
The default values for the time change are:
- winter Ò summer change: last Sunday in March, 2:00 am
- summer Ò winter change: last Sunday in October 3:00 am
Ok
CORRECTION menu
appears on the display to indicate the
➢ The message
change that was made
English
This function is used to change the sunrise and sunset time that is
automatically calculated by the system (maximum correction ±120
minutes).
At this point, pressing “Ok” on the main page, the corrected sunrise
and sunset times are displayed again.
To display the calculated sunrise and sunset times:
PIN menu
➢ From the main page, press “Ok”.
The currently calculated sunrise and sunset times will be displayed
in sequence.
A protection code can be set to prevent anyone from using the
instrument.
The PIN code is a 4 digit number that has values between 1 and 4.
To change the sunrise and sunset time:
To set the pin code:
➢ Select SETTINGS CORRECTION
and confirm with “Ok”
➢ Select the time to correct “C1”
C1
and “C2” l’orario da correggere
(sunrise or sunset)
➢ Confirm with “Ok”. The
currently set correction is
displayed. Press “Ok”
C1 R C2 Ok
again to change the value.
➢ Set the correction with “C1”
and “C2” and press “Ok”
to confirm (use negative values
to advance the event, positive values to delay the event).
➢ select SETTINGS PIN with the keys “C1” and “C2”
➢ confirm with “Ok”
➢ the four digits that make up the current PIN code are displayed
(0000 corresponds to pin inactive)
➢ confirm with “Ok”
− select CHANGE and press “Ok” to enter the new PIN code. Use
the keys “C1” and “C2” to enter the numbers one by one that
make up the code and press “Ok” to confirm them
− select RESET to deactivate the PIN code request
➢ press “Ok” to confirm.
R
C2
Ok
➢ The following message appears on the display
in the case of reset).
(
- 20 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
To unlock the instrument, enter the PIN
code, according to this rule:
-
key “ ”: 1
key “C1”: 2
key “C2”: 3
key “Ok”: 4
For example, pin: 3411 “C2” “Ok” “ ” “ ”
SETTING RESET menu
This menu is used to reset all settings that were made, restoring the
factory values:
Date format
CET / DST change
- summer time change
- winter time change
Correction
- sunrise
- sunset
PIN request
yy--mm--dd
automatic
Last Sunday in March 2:00 am
Last Sunday in October 3:00 am
0 minutes
0 minutes
0000 - deactivated
To reset the settings
➢ select RESET SETTINGS with the “C1” and “C2” keys
➢ confirm with “Ok”
➢ confirm again with “Ok”
➢ the following message appears on the display
- 21 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
If the PIN code request is active, the
keypad will be locked approx. 3 minutes
after the keypad was last pressed. At this
point, when pressed again, a request to
enter the PIN code will appear.
.
HOUR METER MENU
RESET MENU
The hour meter function indicates the total time in which the output
remained in the on status.
The hour meter range is between 0 and 99999 hours, when the
maximum limit is reached, it is automatically reset.
English
To display the hour meter value:
from the main page, press “ ”
select HOUR CNT with “C1” and “C2”
press “Ok” to confirm
choose with “C1” and “C2” the
output concerned
➢ press “Ok”. The total use is displayed
➢ press “Ok” again to access the hour
meter reset option. Press “Ok” again
to confirm or “ ” to exit without
resetting.
appears on
➢ The message
the display to indicate the change that
was made.
➢
➢
➢
➢
The instrument’s default status can be reset with the reset function.
There are 4 different resets available:
- reset settings: deletes all settings that were made
- reset programmes: deletes all saved programs
- reset hour meter: resets the operating time hour meter
- reset all: reset settings + reset programs + reset hour meter
To perform the reset:
➢ press “ ” to access the menu
➢ select RESET with the keys “C1” and “C2” and press “Ok”
➢ use the keys “C1” and “C2” to select one of the above listed resets
and press “Ok”
➢ press “Ok” to confirm.
To perform a complete instrument reset, restoring the factory settings,
use a sharp instrument to press the “R” key. This deletes all the
settings that were made and restores the default conditions.
- 22 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
Copy function
IR INTERFACE
To transfer a program from ASTRO to the remote control, first:
➢ generate a program with the traditional method onl ASTRO (see
“Automatic programming”)
➢ activate the reception mode on the remote control (see the relative
instruction sheet)
There are two basic functions in this operating mode:
➢ activate the transmission on
ASTRO, holding down the “Ok”
key for 3 seconds
The following message will appear
on the display
- COPY: consists in transferring the programs from a ASTRO to the
remote control
- PASTE: consists in transferring the programs from a remote control
to one or more than one ASTRO instruments at the same time.
➢ press the “Ok” key again to confirm
the start of transmission or “ ”
to cancel the transmission
The program exchange remote control is not provided with the
instrument but can be purchased separately as an accessory.
C1
R
➢ during the transmission, the following
message will appear on the display
(
on the remote
control display) and the remote control will emit “bips”.
When completed, the following message is displayed
.
- 23 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
C2
Ok
3 seconds
English
The ASTRO models have an IR interface that makes it easy to exchange
programs between the instrument and its remote control.
Attention: the IR interface can only be activated if ASTRO is powered by
the mains network.
In this way, an instrument can be programmed, then the program can
be copied to a remote control and then duplicated in other instruments,
without having to repeat the programming step by step.
Paste function
To transfer a program from the remote control to one or more ASTRO,
first:
English
➢ connect the ASTRO clock to the mains network
➢ press the “R” key to reset
the instrument and activate
the reception mode. The following
message will appear on the
display
C1
R
C2
problem with the transmission is signalled with the message
on the clock’s display.
At this point, the programs and date
and time settings are transferred to the
instrument and it is ready to operate with
the transferred parameters.
Ok
➢ activate the transmission on the
remote control and select which
program to send (see the instructions
for the remote control)
➢ during the transmission, the following
message will appear on the display
(
on the remote
control display) and the remote control will emit “bips”.
When completed, the following message is displayed
.
Note: during transmission, point the remote control towards the
front of the instrument to facilitate the transmission. A possible
- 24 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
BATTERY REPLACEMENT
REFERENCE STANDARDS
Compliance with Community Directives
2006/95/EC (low voltage)
2004/108/EC (E.M.C.)
is declared in reference to the harmonized standard:
• EN 60730-2-7
To replace the battery:
- disconnect the power supply
- remove the cover from the battery compartment, turning it
anticlockwise
- replace the battery and replace the cover, turning it clockwise
- connect the power supply
In order to retain the programming and settings, the time that passes
between removing the old battery and inserting the new one must not
exceed 60 seconds.
Use CR-2032 batteries only.
Throw away the run down batteries in
compliance with current regulations on the
disposal of harmful waste.
- 25 User manual ASTRO 1 - ASTRO 2
English
The battery charge level can be checked:
- automatically by the instrument once a week
- manually, hold down the “ ” key on the main page for 3 seconds.
If the battery charge level is lower than the specific threshold,
the following message will appear on the first row of the display
. In this case, replace the battery as soon as possible.
V3IS00603-040
GARO AB
Box 203 • 335 25 GNOSJÖ
Tel 0370 33 28 00 • Fax 0370 33 28 50
E-post: [email protected] • Internetadress: www.garo.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement