Renovació integral clima Ateneu

Ajuntament
de Sant Celoni
PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ INTEGRAL DEL
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL TEATRE ATENEU DE
SANT CELONI
Jordi Camps
Tècnic Àrea de Territori
Ajuntament
de Sant Celoni
ÍNDEX GENERAL
1. Memòria
2. Descripció de les obres
3. Estudi bàsic de seguretat i salut
4. Plànols
5. Pressupost
6. Càlculs
7. Annex
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
MEMÒRIA
1. Antecedents i objecte del document
1.01 Antecedents
L’edifici del teatre Ateneu de Sant Celoni es la sala de destinat a biblioteca municipal.
L’edifici actual anomenat teatre Ateneu és un edifici gairebé centenari l’última reforma de
rehabilitació i adequació es va fer a principis dels anys 90 del segle passat.
En la planta baixa hi trobem tres sales diferenciades, la platea del teatre, el hall i el cafè ateneu.
En el primer pis trobem el cafetó i les llotges del primer pis, en el segon pis trobem les llotges
del segon pis.
1.02 Objecte d'aquest document
Aquest document té com a objecte descriure, definir i valorar les actuacions a realitzar en
l'edifici en qüestió per a la renovació integral del sistema de climatització de l’edifici.
1.03 Emplaçament
L'actuació s'emplaçarà a l’ edifici situat a la carretera Vella cantonada carrer Germà Emilià de
Sant Celoni.
2. Agents
2.01 Promotor
És promotor d'aquest projecte l'Ajuntament de Sant Celoni, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1,
de Sant Celoni, amb NIF P0820100-F.
2.02
Autors del document
Aquest projecte s’ha redactat per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni.
3.Dades generals
3.01 Estudi bàsic de seguretat i salut
S’acompanya amb aquest document el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut el
pressupost del qual s’inclou com una partida dins el pressupost de les obres.
3.02
Classificació i tipus d’obra
D’acord amb l’article 9 i 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local l’obra que descriu aquest document és ordinària de
primer establiment, reforma o gran reparació.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
D’acord amb l’article 13 del mateix decret 179/1995 el document compren tots els elements
necessaris per a poder assolir el fi proposat i per tant es considera una obra completa.
3.03
Classificació del contractista
D’acord amb l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic no
és necessària l’exigència de classificació al contractista.
3.04
Termini d’execució
El termini d’execució de les obres que descriu aquest document és de 10 setmanes a comptar
des de l’endemà de la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
3.05 Revisió de preus
D’acord amb l’article 77 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic i al
ser el termini d’execució de l’obra inferior no procedirà a la revisió de preus.
3.06
Resum del pressupost
El pressupost general de les obres descrites en el present document és de cent dinou mil
quatre-cents vuitanat -set coma vuitanta-vuit euros amb l’IVA inclòs, distribuïts de la següent
manera:
Pressupost execució material
82.983,46 €
19% DG i BI
15.766,85 €
Total base IVA
98.750,32 €
21% IVA
20.737,56 €
Total pressupost contracte
Ajuntament de Sant Celoni, Àrea de Territori
Jordi Camps
Enginyer Industrial
Sant Celoni, Agost de 2015
CPISR-1
Jordi
Camps
Guarch
Firmado digitalmente por CPISR-1
Jordi Camps Guarch
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Sant
Celoni, ou=Àrea de Territori,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=Camps Guarch,
givenName=Jordi,
serialNumber=44982821L,
cn=CPISR-1 Jordi Camps Guarch
Fecha: 2015.09.01 13:41:20 +02'00'
119.487,88 €
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
D E S C R I P C I Ó D E L E S OBRES
1. Informació prèvia
1.01 Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació és el teatre Ateneu de Sant Celoni situada a la carretera Vella. El sistema de
clima projectat donarà servei a la sala gran , el hall, el cafè ateneu, el cafetó i estarà
dimensionat i dissenyat per a en un futur donar servei a la sala petita del teatre.
1.02
Estat actual
Actualment l’edifici disposa de dos equips de clima tipus Roof-Top en un estat molt deteriorat i
en funcionament parcial. El gas refrigerant que fan servir les màquines és R22. Mitjançant una
xarxa de conductes d’aire es climatitza la sala gran del teatre, el hall i el cafetó.
Aquests equips existents no funcionen correctament i amb molta freqüència s’han hagut de
realitzar costoses reparacions degut a la seva antiguitat, actualment i davant la manca de
recanvis només funciona una màquina ja que s’ han aprofitat les parts operatives de cada una
de les màquines per a tenir operativa el 50% de la capacitat de producció.
2. Programa i requeriments
Els requeriments previs són la retirada dels equips, conductes i canalitzacions existents a
excepció de les parts que es podran aprofitar.
2.1
Descripció del projecte
S’actua en diferents sectors de l’edifici, la retirada dels equips existents en la coberta
màquines de l’edifici així com la retirada de part dels conductes, difusors i reixes existents.
Posteriorment s’ instal·larà una nova màquina en coberta i es farà una nova xarxa de
conductes així com un nou la instal·lació de tot el sistema de control i connexionat elèctric.
3.Compliment del CTE
Les obres contemplades en el document compleixen les disposicions del RD 314/2006, de 17
de març, pel que s’aprova al Codi Tècnic de l’Edificació
4.Prestacions
4.1 Seguretat
El projecte compleix els requeriments de la normativa aplicable pel que fa a seguretat en front
l’incendi. També compleix amb els requeriments pel que fa a seguretat d’utilització en les
condicions d’ús previstes.
4.2 Habitabilitat
El projecte contempla en funció del grau d’intervenció les actuacions necessàries per a complir
les determinacions de la normativa en matèria de salubritat.
El projecte compleix amb els paràmetres aplicables d’acord amb la tipologia i grau d’intervenció
pel que fa al condicionament i aïllament acústic i amb les determinacions aplicables d’acord
amb la tipologia del condicionament tèrmic.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1. DADES DE L’OBRA
1.1 Tipus d’obra
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENU de Sant Celoni
1.2 Situació
Aquesta instal·lació es troba a l’edifici municipal situat a la carretera Vella de Sant Celoni
1.3 Promotor
El promotor d’aquesta obra és:
Nom fiscal: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P0820100F
Adreça: Plaça de la Vila, 1
Població: Sant Celoni
CP: 08470
Telèfon: 93 846 12 00
Representant legal: Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni
1.4 Tècnic autor del projecte
Ha estat redactat per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni.
1.5 Tècnic redactor del projecte
Ha estat redactat per l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni.
1.6 Pressupost d’execució de l’obra
El pressupost general de les obres és de cent dinou mil quatre-cents vuitanat -set coma
vuitanta-vuit euros (119.487,88€) amb l’IVA inclòs
1.7 Durada de les obres, fases i número de treballadors punta
S’estima el termini d’execució de les obres (70) dies.
Es considera que es realitzarà la obra en una única fase.
El número de treballadors punta serà de 3.
1.8 Materials previstos en la instal·lació
Tots els materials components de la instal·lació són coneguts i no suposen cap risc addicional
tant per a la seva composició com per a les seves dimensions. Quant a materials auxiliars a la
construcció o producte, no es preveu d’altres que el coneguts i no tòxics.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia. Característiques del terreny
Al tractar-se de la realització d’una instal·lació de clima en una edificació ja existent, la
geografia del terreny no suposa cap perill o dificultat afegida, donat que sempre es treballarà
del terreny llis, pla i formigonat.
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97
En aquest apartat es descriuran les prescripcions a complir per donar compliment al Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció.
3.1 Introducció
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com a
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directius bàsiques a l’empresa constructora per dura a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’article 7è i en aplicació d’aquest estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en aquest document.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre d’incidències haurà de posar-se en
coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix, es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment comunicant-lo a la inspecció de Treball
i Seguretat Social, al contractista, sotcontractistes i representants dels treballadors.
Es responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i sotcontractistes (art. 11è).
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits
en l’article 15è de la “Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)” durant l’execcuó de l’obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació e les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos emprats.
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes sot-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccións i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l’obra o prop de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 són els següents:
1- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb
els següents principis generals:
a)
b)
c)
d)
Evitar riscos.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l’origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l’elecció dels equips i mètodes de treball i producció, per tal de reduir el
treballs monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treballs.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
3- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada pugin accedir a les zones de risc greu o específic.
4- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscons addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud els esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
5- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadora autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els
socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3.3 Identificació dels riscos
Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d¡’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar
durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos mes usuals a les obres, com ara son, caigudes.
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
per tal que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacions
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment,....)
3.3.1. Instal·lacions
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes,..)
- Talls i punxades
-Cops i ensopegades
- Contactes elèctrics, directes o indirectes
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Caiguda de pals i antenes
3.4. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment,..)
3.4.1. Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra.
- Senyalització de les zones de perill.
. Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Utilització de paviments antilliscants
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
- Protecció de forats i façanes per evitat la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
3.4.2. Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o protecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per a poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill
d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire.
3.4.3. Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els
vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes(xarxes, lones)
3.5. Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material a la normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’haurà de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis,.. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
4. Normativa aplicable
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
Construcción temporales o móviles.
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Transposició de la directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d’edificació i obres públiques.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales.
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención.
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O.09/03/1971)
- O de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la construcción.
Modificacions: O de 10 de diciembre de 1953 (BOE:22/12/53)
O de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Arts. 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956
- O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridada e Higiene.
- O de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.
Correcció d’errades: BOE. 17/10/70.
- O de 20 de septiembre de 1986 (BOE. 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene.
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86
- O. De 16 de diciembre d 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
- O. De 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- O de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificació: O. De 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. De 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
- O. De 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo.
- O. De 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d’errades: BOE 06/04/71
Modificació : BOE: 02/11/89
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
Derogats alguns capítol per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 487/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.
- O. De 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció.
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamenarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores.
- R. De 14 diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): NR MT-1: Cascos no metálicos.
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N R MT-2: Protectores auditivos.
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N R MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificació: BOE: 24/10/75
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N R MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N R MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos.
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N R MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N R MT-7: Equipos de protección personal de vías
respiratorias: Filtros mecánicos.
Modificació: BOE: 30/10/75
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N R MT-9: Equipos de protección personal de vías
respirtorias: mascarillas autofiltrantes.
Modificació: BOE 30/10/75
- R de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N R MT-10: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/11/75
Jordi Camps
Enginyer Industrial
Sant Celoni, agost de 2014
CPISR-1
Jordi
Camps
Guarch
Firmado digitalmente por
CPISR-1 Jordi Camps Guarch
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Sant
Celoni, ou=Àrea de Territori,
ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1 (c)03, sn=Camps
Guarch, givenName=Jordi,
serialNumber=44982821L,
cn=CPISR-1 Jordi Camps Guarch
Fecha: 2015.09.01 13:46:21
+02'00'
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
PLÀNOLS
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
P R E SS U P O S T
PRESSUPOST
CODI
1.1
DESCRIPCIÓ
Capítol 1: INSTAL.LACIONS EXISTENTS
Ud
PA
Desmuntatge equips existents, retirada i tractament de residus.
Total capítol 1: Instal.lacions existents
Preu
Medició
500,00
1,00
Pressupost (€)
500,00
500,00
Capitol 2: MAQUINÀRIA
2.1
Subministra i instal·lació de màquina de clima tipus Roof-Top model
u
44.170,00
1,00
44.170,00
model SPACE IPF 720V R410A MRC00
Ventilador d'impulsió de roda lliure (PlugFan) amb motor EC
i caudal d'aire constant amb sensor de medició del caudal d'aire
pressió disponible estàndar
Ventilador de retorn amb roda lliure (PlugFan) amb motor EC i
caudal d'aire constant amb sensor de medició del caudal d'aire.
Sonda qualitat d'aire ambient (COV + CO2 de 0 à 2000 ppm)
Filtració F6 + F7.
Detecció embrutiment de filtres
Regulació electrònica CIATrtc amb comandament estàndar PGD1
Targeta serial RS485 (MODBUS/CAREL)
Control doble sonda T d'ambi (RS485), freecooling tèrmic (CIATrtc)
Safata de recollida de condensats del circuit exterior
Soports antivibratoris
Ventilador exterior axial electrònic amb motor EC
Instal·lada i en fucnionament, inclou connexió elèctrica amb cablejat i
canalitzacio de fins a 10 metres.
44.170,00
Total capítol 2 Maquinària
Capitol 3: CONDUCCIÓ I DIFUSIÓ
3.1
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,7 mm de gruix i diàmetre 450mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
30,21
8,00
241,70
3.2
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,7 mm de gruix i diàmetre 600mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
38,17
57,60
2.198,48
3.3
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,7 mm de gruix i diàmetre 650mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
42,86
8,00
342,89
3.4
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix i diàmetre 700mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
46,16
4,00
184,63
3.5
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix i diàmetre 800mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
62,82
18,00
1.130,80
3.6
Subministra i instal·lació de tub helicoïdal circular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix i diàmetre 900mm amb aïllament de Ethafoam de 5
mm. Inclou la part proporcional de figures, curves i reduccions.
m
70,06
24,00
1.681,44
m
7,20
50,00
360,00
3.7
Subministra i instal·lació de tub superflexible alumini acústic amb
recubriment d'alumini perforat per aillament acústic i tèrmic amb interior
de fibra de vidrio de 25 mm i diàmetre 400mm
3.8
Subministra i instal·lació de conducte rectangular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm inclou la part
proporcional de figures, curves i reduccions. Mesures 1000x1000
m2
32,50
28,00
910,00
3.9
Subministra i instal·lació de conducte rectangular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm inclou la part
proporcional de figures, curves i reduccions. Mesures 900x700
m2
32,50
32,00
1.040,00
3.10
Subministra i instal·lació de conducte rectangular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm inclou la part
proporcional de figures, curves i reduccions. Mesures 800x800
m2
32,50
8,00
260,00
3.11
Subministra i instal·lació de conducte rectangular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm inclou la part
proporcional de figures, curves i reduccions. Mesures 600x800
m2
32,50
67,20
2.184,00
3.12
Subministra i instal·lació de conducte rectangular de xapa galvanitzat
de 0,8 mm de gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm inclou la part
proporcional de figures, curves i reduccions. Mesures 700x600
m2
32,50
7,80
253,50
3.13
Formació de Plenum per al retorn de xapa galvanitzat de 0,8 mm de
gruix amb revestiment de manta de llana mineral en forma de kraftalumini reforçat amb malla de vidre, per al aïllament tèrmic de
conductes metàl.lics per l'exterior de 50mm tipus URSA AIR - M5102L
Manta Alumini Reforçada o similar.
PA
308,28
1,00
308,28
3.14
Formació de Plenum per a impulsió de xapa galvanitzat de 0,8 mm de
gruix amb aïllament de Ethafoam de 5 mm amb revestiment manta de
llana mineral en forma de kraft-alumini reforçat amb malla de vidre,
per al aïllament tèrmic de conductes metàl.lics per l'exterior de 50mm
tipus URSA AIR - M5102L Manta Alumini Reforçada o similar.
PA
460,46
1,00
460,46
3.15
Formació d' estructura metàl.lica amb acer galvanitzat per a la
suportació de conductes i plenum en coberta, sala tècnica i fals sostre.
PA
150,00
1,00
150,00
22,30
10,00
223,00
161,25
4,00
645,00
162,40
1,00
162,40
130,90
2,00
261,80
107,80
2,00
215,60
1.500,00
1,00
1.500,00
354,70
16,00
5.675,20
50,76
4,00
203,04
66,41
2,00
132,82
77,57
2,00
155,14
66,41
2,00
132,82
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Subministra i instal·lació de comporta d' accés a conducte mesures
u
300x200.
Subministra i instal·lació de comporta de regulació mecànica de xapa
u
galvanitzada de 900x700mm
Subministra i instal·lació de comporta de regulació mecànica de xapa
u
galvanitzada de 800x800mm
Subministra i instal·lació de comporta de regulació mecànica de xapa
galvanitzada de 600x800mm
Subministra i instal·lació de comporta de regulació mecànica de xapa
galvanitzada de 700x600mm
PA a justificar per a la susbtitució de reixes existents en la sala gran
PA
funció de l'estat de conservació a determinar per la D.O
Subministra i instal·lació de difussor Schako model IKA-600/ME
24v/RAL 9010 inclou accesori PA-3/825*225/GARRAS/ALU color RAL
u
a definir per DO. O similar.
Subministra i instal·lació de reixa Schako model KGu
8/515*215/BR/EB/RAL 9010 o similar. Per al cafetó.
Subministra i instal·lació de reixa Schako model PAu
1/525*325/EB/VM/RAL 9010 o similar. Per al cafetó.
Subministra i instal·lació de reixa Schako model KGu
8/1015*315/BR/EB/RAL 9010 o similar.Per al Hall.
Subministra i instal·lació de reixa Schako model PAu
1/525*325/EB/VM/RAL 9010 o similar.Per al Hall.
Total capítol 3: Conducció i difusió
Capitol 4: SUBMINISTRA I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL
Sonda combinada de mesura d'humitat relativa i temperatura para
ambient/exterior . Sortida analògica de 0..10V= de la humitat i
temperatura. Rang de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura.
Alimentació 24V ~/=. Protecció IP65.
Sonda activa de Temperatura i Humitat relativa en conducte . Sortida Tª
: Ni1000 . Sortida % Hr : 0..10V.Rang de Mesura 10..95 % Hr i -20 ... 70
° C. Alim . 24V . IP40 . Tmàx 70 ° C
Pressòstat diferencial per a aire , de 0,5-5 mbar . Tmàx 85ºC .
commutat 1A ( 0,4 ) 250V . Inclou accessori de connexió d'un tub plàstic
4 mm . P max 300 mbar IP54 .
Actuador microprocessat . Alim . 24 V , Par: 10 Nm . Tecnologia SUT (
senyal de comandament seleccionable T / N , 3 punts o 0 ... 10 V ) .
Temps de carrera seleccionable 35/60/120 s. Grau de protecció IP54 .
Sensor de Mesura de Velocitat / cabal d'aire en conductes de
climatització . Sortida contínua 0 ... 10 V del Rang de Mesura de . Per
conductes de DN80 a 400 i Pressió diferencial de 0 a 300 Pa .
Alimentació 24 V = / ~ . Grau de protecció IP65
21.013,00
u
315,30
1,00
315,30
u
228,52
4,00
914,08
u
14,60
3,00
43,79
u
101,64
9,00
914,73
u
185,18
1,00
185,18
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
Quadre elèctric per a estació / de control format per : armari metàl·lic
de Himel o similars , amb Els Elements Necessaris contes Com:
transformador 220 / 24Vca , la base d'endoll , borns i Elements de
Protecció . Totalment cablejat 01:00 borns .
Estació modular programable MODU525 de SAUTER amb capacidad
de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet i servidor Web
Integrat. Disposa de 26 punts entrada/sortida, ampliables fins a 154.
Amb funcions d' horari, calendari i històric de dades. Alimentación a
220V~. Montaje en carril DIN.
Mòdulo de comunicació MODUcom per a integració de protocol
Modbus, connectable a estació modular modu525; alimentació i
comunicació por bus d'expansió, connector DB9H per a RS232 /
bornes RS485.
Mòdul d'expansió MODU570 de SAUTER amb 8 entrades universals i
4 sortides 0-10V per a estació MOSU525, alimentació i comunicació
per bus d'expansió, bornes per a connexionat.
Panell MODU840 de SAUTER per a visualizació i manipulació de
valors;muntatge i alimentació sobre modu525, display b/n de 160x100
pixels, botó de girar i pulsar.
Servidor Web moduWeb Vision de SAUTER amb comunicació nativa
en BACnet / IP per a control i operació de sistema de gestión d'edificis
des de qualsevol PC en la xarxa o a través d'Internet mitjançant un
navegador web (i.e. mozilla firefox o Internet Explorer), fins a 800 punts,
75 pantalles gràfiquesd de la instal·lación i 25 usuaris. Inclou tarjeta
SDHC de 4Gb per a enmagatzamnet de dades. Representació de
l'estructura de la instal·lación tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol
part de la instal·lació, amb visualizació gràfica dinàmica seleccionable
por l'usuari. Accés a la instal·lació està protegida per usuari i
contrasenya. Els històrics de les variables es recullen en el mateix
servidor i poden ser enviats a través de correu electrònic. Les alarmes i
els missatges poden ser enviats per correu electrònic o SMS.
Alimentación 24 V AC. Protección IP 20.
Quadre elèctric pera estació de control, format per: armari metàl·lic
Himel o similar, ambt els elements necessàris, transformador
220/24Vca , base d'endolls, bornes i elements de protecció.
Totalmente cablejat o bornes
Programació i engenieria d' imatges i fitxers en el servidor Web
moduWeb Vision de SAUTER, segons especificacions de la direcció
factultativa. Dinamizació dels punts de control del Programa de Gestió.
Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per a poder
ser consultat. Creació del programa d'alarmes per al control automàtic i
optimizador del Sistema. Creació i entrega de la documentació
necessària amb esquemes i característiques técniques del Sistema.
Comprovació dels elements de camp Carrega de programes en les
estacions de control numeració de les mateixes. Programació dels
llaços de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclàs esquemes de
connexionat i comprovació de l'equipament de camp
u
640,05
1,00
640,05
u
1.229,13
1,00
1.229,13
u
611,86
1,00
611,86
u
263,90
1,00
263,90
u
352,84
1,00
352,84
u
1.863,80
1,00
1.863,80
u
150,00
1,00
150,00
u
1.582,80
1,00
1.582,80
Total capítol 4: Control
5.1
5.2
5.3
Capitol 5: MANYERIA I PALETERIA
Modificació de la bancada existent per a situar la nova màquina inclou
totes les feines de ferrer i de pintura així com tot el material. Partida a
u
justificar en obra.
Ajudes de paleteria per fer passamurs de conductes a la coberta i a les
sales, tapar els existents així com reparació de possibles desperfectes PA
d' obra. Partida a justificar.
Trasllat si és necessari i un màxim de 5 metres de la sirena de risc
químic, inclou feines de manyeria i connexionat elèctrcic i tots els
PA
mitjans necessaris d' elevació.
Total capítol 5: Manyeria i paleteria
Capitol 6: ALTRES
9.067,46
750,00
1,00
750,00
600,00
1,00
600,00
850,00
1,00
850,00
2.200,00
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
Mitjans elevació auxiliars per a instal.lar unitat exterior a coberta.
u
Jornada Grua móvil 70 Tn
Projecte legalització instal.lació clima, inclou inspecció ECA totes les
u
taxes
Cablejat UTP cat 5e o superior per a connectar el mòdul de control al
Rack de l' Ateneu inclou tub rígid tipus fergondur lliure d' halògens en
tram de muntatge vist i tub corrugate n tram de muntatge en fals sostre
m
inclou la part proporcional de grapes i accesoris. Connectat i
funcionant.
Feines Imprevistes a justificar
PA
Total capítol 6: Altres
Capitol 7: SEGURETAT I SALUT
Elaboració del pla de seguretat i salut.
u
Aplicació pla de seguretat i salut.
PA
Total capítol 7: Seguretat i Salut
600,00
2
1.200,00
1.100,00
1
1.500,00
3,70
90
333,00
1.500,00
1
1.500,00
4.533,00
350,00
1.250,00
1
1
250,00
1.250,00
1.500,00
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
82.983,46 €
13,00% Despeses Generals
10.787,85 €
6,00% Benefici Industrial
4.979,01 €
Subtotal
21,00 % IVA
98.750,32 €
20.737,57 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
119.487,88 €
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
cent dinou mil quatre-cents vuitanat -set coma vuitanta-vuit euros
Jordi Camps
Enginyer Industrial
Sant Celoni, agost 2015
CPISR-1
Jordi
Camps
Guarch
Firmado digitalmente por CPISR-1
Jordi Camps Guarch
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Sant Celoni,
ou=Àrea de Territori, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1 (c)03, sn=Camps Guarch,
givenName=Jordi,
serialNumber=44982821L,
cn=CPISR-1 Jordi Camps Guarch
Fecha: 2015.09.01 13:49:44 +02'00'
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
CÀLCULS
CARGA TERMICA
HIPOTESIS DE CALCULO
K(invierno)
- 2
21
Condiciones climaticas exteriores
Condiciones ambientales prescritas
SALTO TERMICO
23
K(verano)
33
24
- 9
TRANSMISION
Cubierta
Suelo
Forjado (c.)
Forjado (c. inv)
Forjado (n.c.)
Pared ext.
Pared int.(c.)
Pared int.(c. inv
Pared int.(n.c.)
Ventanas
Sup. (m2)
740,0
740,0
0,0
0,0
0,0
555,0
185,0
0,0
0,0
0,0
K (W/(m2K))
0,7
0,1
3,5
3,5
3,5
1,6
1,6
1,6
1,6
4,0
dif.T (invierno) dif.T (verano)
23,0
8,7
15,3
5,8
2,0
2,0
2,0
6,0
12,0
6,0
23,0
8,7
2,0
2,0
2,0
6,0
12,0
6,0
23,0
8,7
CARGA TERMICA POR TRASMISION
W(invierno)
12 425
1 135
0
0
0
20 424
592
0
0
0
0
0
W(verano)
4 700
429
0
0
0
7 726
592
0
0
0
0
0
34 575
13 447
W(invierno)
W(verano)
RADIACION
Sup(m2)
0,0
Emis. (W/m2)
0,00
Factor gan.
0,60
CARGA TERMICA POR RADIACION
0
CALOR PERSONAL
Nº Personas
500
W/per.
162
Coef. Simul.
0,85
W(invierno)
CARGA TERMICA POR PERSONAL
W(verano)
68 692
CALOR INTERNO
Instalaciones
Maquinaria
Sup. (m2)
740,0
W
0,0
W/m2
20,00
Coef. Simul.
0,80
TOTAL CALOR INTERNO
Sala Gran.xls
Página 1 / 4
W(invierno)
W(verano)
14 800
0
14 800
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RENOVACION DE AIRE
a) Renovación mímina por número de personas
Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) Ren. (m3/h)
500
8
14 400
b) Renovación mínima por superficie
Sup. (m2)
Ren. (l/(sm2))
740,0
0,55
Ren. (m3/h)
1 465
c) Renovación mínima por volumen
Vol. (m3)
Ren. hora
2.220,0
0,5
Ren. (m3/h)
1 110
d) Uso de aire de recirculación con filtrado de todo el aire de ventilación
Uso de aire recirculado (S/N)
Eficiencia del sistema de filtrado (0-1)
Renovación mínima de aire según a, b y c
Aire exterior (mínimo 8l/(s.per.))
Aire mínimo de recirculación
Aire mínimo de impulsión de climatizador
N
0,8
m3/h
14 400
14 400
0
14 400
W(invierno)
129 470
W(verano)
48 974
129 470
48 974
W(invierno)
9 985
W(verano)
3 775
9 985
3 775
W(invierno)
34 575
0
0
0
129 470
9 985
W(verano)
13 447
0
68 692
14 800
48 974
3 775
TOTAL
174 031
149 687
CARGA TERMICA POR SUPERFICIE
W/m2
235
W/m2
202
CARGA TERMICA POR RENOVACION DE AIRE
REGIMEN TRANSITORIO
Volumen de aire del recinto (m3)
Duración del periodo transitorio (h)
Considerar el transitorio (S/N)
2.220,0
2
S
INCREMENTO DE CARGA TERMICA POR TRANSITORIO
RESUMEN
CARGA TERMICA POR TRANSMISION
CARGA TERMICA POR RADIACION
CARGA TERMICA POR PERSONAL
CARGA TERMICA POR CALOR INTERNO
CARGA TERMICA POR VENTILACION
CARGA TERMICA TRANSITORIA
RATIOS
Sala Gran.xls
Página 2 / 4
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RADIACION (AMPLIACION)
SUPERFICIE ACRISTALADA
m2
0
0
0
Noroeste
Oeste
Suroeste
m2
0
0
0
Norte
Horizontal
Sur
m2
0
0
0
Noreste
Este
Sureste
SUPERFICIE TOTAL (m2)
0
EMISION TERMICA HORARIA
ORIENTACION (Latitud)
W
Marzo / Sept.
Abril / Agosto
Mayo / Julio
Junio
Máximo
8
0
0
0
0
0
40 º
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
Emisión máxima (W)
Emisión máxima (W/m2)
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
Marzo / Sept.
Emisión térmica
Abril / Agosto
Mayo / Julio
Junio
1
Radiación te
ermica (W)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
8
10
12
14
16
Hora solar
CARGA TERMICA
Sup(m2)
0,0
Emis. (W/m2)
0,00
Factor gan.
0,60
TOTAL RADIACION
Sala Gran.xls
Página 3 / 4
W(invierno)
W(verano)
0
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RADIACION (AMPLIACION)
TABLAS RADIACION TERMICA 40º NORTE (kcal/h)
Orientación del acristalamiento
JUNIO
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
32
303
439
295
32
32
32
32
363
9
35
198
385
301
51
35
35
35
485
10
38
81
257
268
94
38
38
38
569
11
38
38
119
192
119
38
38
38
629
12
38
38
38
92
146
92
38
38
642
13
38
38
38
38
119
192
119
38
629
14
38
38
38
38
94
268
257
81
569
15
35
35
35
35
51
301
385
198
485
16
32
32
32
32
32
295
439
303
363
17
54
27
27
27
27
238
436
360
222
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
32
284
444
322
35
32
32
32
341
9
35
179
390
339
70
35
35
35
463
10
38
70
265
298
119
38
38
38
550
11
38
38
116
222
170
40
38
38
610
12
38
38
38
113
187
113
38
38
631
13
38
38
38
40
170
222
116
38
610
14
38
38
38
38
119
298
265
70
550
15
35
35
35
35
70
339
390
179
463
16
32
32
32
32
35
322
444
284
341
17
38
27
27
27
27
260
436
344
198
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
29
222
439
374
65
29
29
29
271
9
35
124
393
396
138
35
35
35
406
10
38
43
273
377
241
38
38
38
501
11
38
38
122
290
263
67
38
38
556
12
38
38
38
179
276
179
38
38
580
13
38
38
38
67
263
290
122
38
556
14
38
38
38
38
241
377
273
43
501
15
35
35
35
35
138
396
393
124
406
16
29
29
29
29
65
374
439
222
271
17
21
21
21
21
21
284
398
276
127
SEPTIEM. Y MARZO
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
24
157
404
390
119
24
24
24
181
9
32
70
377
439
219
32
32
32
336
10
35
35
268
425
298
38
35
35
414
11
35
35
122
360
330
111
35
35
477
12
38
38
38
244
379
244
38
38
496
13
35
35
35
111
330
360
122
35
477
14
35
35
35
38
289
425
268
35
414
15
32
32
32
32
219
439
377
70
336
16
24
24
24
24
119
390
404
157
181
17
13
13
13
13
32
257
314
138
57
JULIO Y MAYO
AGOSTO Y ABRIL
Sala Gran.xls
Página 4 / 4
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
HIPOTESIS DE CALCULO
K(invierno)
- 2
21
Condiciones climaticas exteriores
Condiciones ambientales prescritas
SALTO TERMICO
23
K(verano)
33
24
- 9
TRANSMISION
Cubierta
Suelo
Forjado (c.)
Forjado (c. inv)
Forjado (n.c.)
Pared ext.
Pared int.(c.)
Pared int.(c. inv
Pared int.(n.c.)
Ventanas
Sup. (m2)
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
348,0
0,0
60,0
0,0
0,0
K (W/(m2K))
0,7
0,1
3,5
3,5
3,5
1,6
1,6
1,6
1,6
4,0
dif.T (invierno) dif.T (verano)
23,0
8,7
15,3
5,8
2,0
2,0
2,0
6,0
12,0
6,0
23,0
8,7
2,0
2,0
2,0
6,0
12,0
6,0
23,0
8,7
CARGA TERMICA POR TRASMISION
W(invierno)
4 198
383
0
0
0
12 806
0
192
0
0
W(verano)
1 588
145
0
0
0
4 844
0
576
0
0
0
0
0
0
17 579
7 153
W(invierno)
W(verano)
RADIACION
Sup(m2)
0,0
Emis. (W/m2)
0,00
Factor gan.
0,60
CARGA TERMICA POR RADIACION
0
CALOR PERSONAL
Nº Personas
200
W/per.
162
Coef. Simul.
0,85
W(invierno)
CARGA TERMICA POR PERSONAL
W(verano)
27 477
CALOR INTERNO
Instalaciones
Maquinaria
Sup. (m2)
250,0
W
0,0
W/m2
20,00
Coef. Simul.
0,80
TOTAL CALOR INTERNO
Sala Petita.xls
Página 1 / 4
W(invierno)
W(verano)
5 000
0
5 000
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RENOVACION DE AIRE
a) Renovación mímina por número de personas
Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) Ren. (m3/h)
200
8
5 760
b) Renovación mínima por superficie
Sup. (m2)
Ren. (l/(sm2))
250,0
0,55
Ren. (m3/h)
495
c) Renovación mínima por volumen
Vol. (m3)
Ren. hora
750,0
0,5
Ren. (m3/h)
375
d) Uso de aire de recirculación con filtrado de todo el aire de ventilación
Uso de aire recirculado (S/N)
Eficiencia del sistema de filtrado (0-1)
Renovación mínima de aire según a, b y c
Aire exterior (mínimo 8l/(s.per.))
N
0,8
m3/h
5 760
5 760
Aire mínimo de recirculación
Aire mínimo de impulsión de climatizador
0
5 760
W(invierno)
51 788
W(verano)
19 589
51 788
19 589
W(invierno)
3 373
W(verano)
1 275
3 373
1 275
W(invierno)
17 579
0
0
0
51 788
3 373
W(verano)
7 153
0
27 477
5 000
19 589
1 275
TOTAL
72 741
60 494
CARGA TERMICA POR SUPERFICIE
W/m2
291
W/m2
242
CARGA TERMICA POR RENOVACION DE AIRE
REGIMEN TRANSITORIO
Volumen de aire del recinto (m3)
Duración del periodo transitorio (h)
Considerar el transitorio (S/N)
750,0
2
S
INCREMENTO DE CARGA TERMICA POR TRANSITORIO
RESUMEN
CARGA TERMICA POR TRANSMISION
CARGA TERMICA POR RADIACION
CARGA TERMICA POR PERSONAL
CARGA TERMICA POR CALOR INTERNO
CARGA TERMICA POR VENTILACION
CARGA TERMICA TRANSITORIA
RATIOS
Sala Petita.xls
Página 2 / 4
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RADIACION (AMPLIACION)
SUPERFICIE ACRISTALADA
m2
0
0
0
Noroeste
Oeste
Suroeste
m2
0
0
0
Norte
Horizontal
Sur
m2
0
0
0
Noreste
Este
Sureste
SUPERFICIE TOTAL (m2)
0
EMISION TERMICA HORARIA
ORIENTACION (Latitud)
W
Marzo / Sept.
Abril / Agosto
Mayo / Julio
Junio
Máximo
8
0
0
0
0
0
40 º
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
Emisión máxima (W)
Emisión máxima (W/m2)
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
Marzo / Sept.
Emisión térmica
Abril / Agosto
Mayo / Julio
Junio
1
Radiación term
mica (W)
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
8
10
12
14
16
Hora solar
CARGA TERMICA
Sup(m2)
0,0
Emis. (W/m2)
0,00
Factor gan.
0,60
TOTAL RADIACION
Sala Petita.xls
Página 3 / 4
W(invierno)
W(verano)
0
Impreso el 13/01/2015
CARGA TERMICA
RADIACION (AMPLIACION)
TABLAS RADIACION TERMICA 40º NORTE (kcal/h)
Orientación del acristalamiento
JUNIO
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
32
303
439
295
32
32
32
32
363
9
35
198
385
301
51
35
35
35
485
10
38
81
257
268
94
38
38
38
569
11
38
38
119
192
119
38
38
38
629
12
38
38
38
92
146
92
38
38
642
13
38
38
38
38
119
192
119
38
629
14
38
38
38
38
94
268
257
81
569
15
35
35
35
35
51
301
385
198
485
16
32
32
32
32
32
295
439
303
363
17
54
27
27
27
27
238
436
360
222
Norte
Noreste
8
32
284
9
35
179
10
38
70
11
38
38
12
38
38
13
38
38
14
38
38
15
35
35
16
32
32
17
38
27
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
444
322
35
32
32
32
341
390
339
70
35
35
35
463
265
298
119
38
38
38
550
116
222
170
40
38
38
610
38
113
187
113
38
38
631
38
40
170
222
116
38
610
38
38
119
298
265
70
550
35
35
70
339
390
179
463
32
32
35
322
444
284
341
27
27
27
260
436
344
198
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
29
222
439
374
65
29
29
29
271
9
35
124
393
396
138
35
35
35
406
10
38
43
273
377
241
38
38
38
501
11
38
38
122
290
263
67
38
38
556
12
38
38
38
179
276
179
38
38
580
13
38
38
38
67
263
290
122
38
556
14
38
38
38
38
241
377
273
43
501
15
35
35
35
35
138
396
393
124
406
16
29
29
29
29
65
374
439
222
271
17
21
21
21
21
21
284
398
276
127
SEPTIEM. Y MARZO
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sureste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal
8
24
157
404
390
119
24
24
24
181
9
32
70
377
439
219
32
32
32
336
10
35
35
268
425
298
38
35
35
414
11
35
35
122
360
330
111
35
35
477
12
38
38
38
244
379
244
38
38
496
13
35
35
35
111
330
360
122
35
477
14
35
35
35
38
289
425
268
35
414
15
32
32
32
32
219
439
377
70
336
16
24
24
24
24
119
390
404
157
181
17
13
13
13
13
32
257
314
138
57
JULIO Y MAYO
AGOSTO Y ABRIL
Sala Petita.xls
Página 4 / 4
Impreso el 13/01/2015
Projecte executiu de les instal·lacions, llicencia ambiental i protecció contra incendis per el Bar de l'Ateneu de Sant Celoni
8
ANNEX DE CÀLCUL
8.1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
8.1.1
8.1.1.1
Cargues tèrmiques
Calefacció
Pàgina 50 de 92
Projecte executiu de les instal·lacions, llicencia ambiental i protecció contra incendis per el Bar de l'Ateneu de Sant Celoni
8.1.1.2
Refrigeració
Pàgina 51 de 92
Projecte executiu de les instal·lacions, llicencia ambiental i protecció contra incendis per el Bar de l'Ateneu de Sant Celoni
Pàgina 52 de 92
CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
DENOMINACION
ID
DENOMINACION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8 IMP SALA ACTES
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16 IMP SALA PETITA
L17
L18 CAFÈ
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L50
conductes.xls
DATOS DE CÁLCULO
DATO DE
CALCULO
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Vel.
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Apresión
Q
Caudal
(m3/h)
(m3/s)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,0
8,33
15000,0
4,17
15000,0
4,17
11250,0
3,13
7500,0
2,08
3750,0
1,04
0,00
11000,0
3,06
0,00
8000,0
2,22
8000,0
2,22
0,00
0,00
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
10000,0
2,78
Ap
A presion /m tubo
(Pa/m) (mmca/m)
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
1,00
0,102
V
Veloc.
(m/s)
10,00
12,00
13,00
13,00
8,50
6,51
6,51
6,51
9,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,51
8,00
6,51
5,00
5,00
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
CONDICIONES DE TRABAJO
D
Diam eq.
(mm)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
a
b
Conducto
(mm)
(mm)
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
1000
800
TIPO DE
CONDUC.
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Circular
Circular
Circular
Circular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Circular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
D
Diam eq.
(mm)
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
1120
900
900
800
630
450
#N/D
710
#N/D
800
800
#N/D
#N/D
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
a
b
Conducto
(mm)
(mm)
1000
#N/D
800
#N/D
800
#N/D
650
#N/D
500
#N/D
500
#N/D
1000
#N/D
1000
#N/D
1000
1000
900
750
1000
650
1000
500
1000
350
1000
200
1000
#N/D
700
600
1000
#N/D
600
800
1000
500
1000
#N/D
1000
#N/D
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
Ap
A presion /m tubo
(Pa/m) (mmca/m)
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0,97
0,099
0,64
0,065
0,63
0,064
0,62
0,063
0,81
0,082
0,95
0,097
#NUM!
#NUM!
0,98
0,100
#NUM!
#NUM!
0,42
0,043
0,33
0,034
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
0,78
0,079
CALCULO DE PERDIDA DE CARGA
V
Veloc.
(m/s)
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
8,88
6,59
6,55
6,22
6,68
6,55
#N/D
7,76
#N/D
4,96
4,42
#N/D
#N/D
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
6,84
L
Longitud
(m)
5
5
4
4
4
4
8
4
4
4
20
20
20
20
2
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Aps
Perdidas singulares
(Pa)
(mmca)
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
50
5,102
App
Perdida previa
(Pa)
(mmca)
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
0
0,000
Apt
Perdida acumulada
(Pa)
(mmca)
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
53,876
5,498
55,106
5,623
52,520
5,359
52,461
5,353
53,227
5,431
68,989
7,040
#NUM!
#NUM!
69,698
7,112
#NUM!
#NUM!
50,848
5,189
54,006
5,511
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
65,541
6,688
Impreso el 27/08/2015
B-09731-00
Oferta: s48128
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
09/02/2015
Expediente:
Cliente:
Fecha:
TEATRE ATENEU SANT CELONI
ET
EA
1
1
ED
EC
SA
SD
INT Elementos de Campo y AS
Total
CONDICIONES EXTERIORES
TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERI
EGH131F061
1
ASM115SF132
1
ROOF TOP CIATESA
PREVISIÓ SENYALS MOD-BUS RTU A CONTRO
AUTORITZACIÓ PER ARRANCADA AUTOMÀTI
1
1
ESTAT FUNCIONAMENT
1
1
ALARMA GENERAL
1
LECUTRA TEMPERATURA AIRE IMPULSIÓ
1
LECUTRA TEMPERATURA AIRE RETORN
1
LECTURA CONSIGNA TEMPERATURA RETOR
1
ESCRIPTURA CONSIGNA TEMPERATURA RET
1
LECUTRA HUMITAT AIRE IMPULSIÓ
1
LECUTRA HUMITAT AIRE RETORN
1
LECTURA CONSIGNA HUMITAT RETORN
1
ESCRIPTURA CONSIGNA HUMITAT RETORN
1
PRESIÓN DIFERENCIAL CONDUCTE IMPULSIÓ
1
ORDRE VARIADOR DE FREQÜÈNCIA
1
ALARMA VARIADOR DE FREQÜÈNCIA
1
PRESIÓN DIFERENCIAL CONDUCTE RETORN
1
ORDRE VARIADOR DE FREQÜÈNCIA
1
ALARMA VARIADOR DE FREQÜÈNCIA
1
ALARMA ANTIGEL
1
LECTURA CICLE ESTIU/HIVERN
1
ORDRE CICLE ESTIU/HIVERN
1
HORES FUNCIONAMENT COMPRESSOR 1
1
HORES FUNCIONAMENT COMPRESSOR 2
1
LECTURA PRESSIÓ ALTA I BAIXA CIRCUITS 1
4
ALARMA TÈRMIC COMPRESSOR 1
1
ALARMA TÈRMIC COMPRESSOR 2
1
LECTURA PRESSIÓ OLI COMPRESSORS
4
ESTAT ORDRE ON COMPORTES FREE COOLI
1
ESTAT ORDRE OFF COMPORTES FREE COOL
1
1
COMANDAMENT COMPORTA BY PASS
SALA GRAN
TEMPERATURA I H% CONDUCTE RETORN
1
1
COLMATACIÓ FILTRE
1
EGH111F002
1
DWG-930.83/6555
1
COMANDAMENT COMP IMP I RET CAIXA VAV
1
ASM115SF132
2
COMANDAMENT COMP IMP I RET CAIXA VAV
1
ASM115SF132
2
SALA PETITA
TEMPERATURA I H% CONDUCTE RETORN
1
1
1
COLMATACIÓ FILTRE
COMANDAMENT COMPORTA IMP I RET CAIXA
1
EGH111F002
1
DWG-930.83/6555
1
ASM115SF132
2
EGH111F002
1
CAFÈ ATENEU
TEMPERATURA I H% CONDUCTE IMPULSIÓ
1
1
TEMPERATURA I H% CONDUCTE RETORN
1
1
1
COLMATACIÓ FILTRE
COMANDAMENT COMPORTA IMP I RET CAIXA
SENSOR DE VELOCITAT/CABAL D'AIRE
1
1
EGH111F002
1
DWG-930.83/6555
1
ASM115SF132
2
EGP100F402/XAFP
1
B-09731-00
Oferta: s48128
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
09/02/2015
Expediente:
Cliente:
Fecha:
TEATRE ATENEU SANT CELONI
ET
EA
ED
EC
SA
SD
INT Elementos de Campo y AS
Total
AUTÒMATA
EY-AS525F001
1
MODUL I/O
EY-IO570F001
1
GATEWAY MODBUS RTU
EY-CM721F010
1
PANELL LCD
EY-OP840F001
1
CUADRO DE CONTROL
1
Total puntos:
ET
ET:
E t d Temperatura
Entrada
T
t
Ni-1000.
Ni 1000
EA:
Entrada Analógica 0-10 Vcc / 4-20 mA.
ED:
Entrada Digital.
EC:
Entrada de Contaje (Pulsos).
SA:
Salida Analógica.
SD:
Salida Digital.
INT:
Integración.
5
6
4
0
5
1
34
Total Puntos de la Instalación:
21
Total Puntos de Integración:
34
Renovació integral del sistema de climatització del teatre ATENEU
ANNEX
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 1 / . . .
Su referencia : Centro cultural TEATRE
ATENEU SA
N° línea oferta: 10
Partida Pliego de condiciones:
Roof top
SPACE IPF 720V R410A MRC00
Unidad de cubierta, reversible, lista para instalar, concebida para la climatización de
grandes volúmenes para usos industrial y comercial
Catálogo técnico N 11N.644.F
Configuración MRC0 : circuito de recuperación frigorífica + Registro de introducción de aire nuevo
motorizado para funcionamiento free cooling + ventilador centrifugo de retorno inferior y registro
de extracción motorizado para la gestión de la sobrepresión del local.
Potencia frigorífica bruta
Temperatura de mezcla bs/h
Temperatura del aire exterior
Potencia calorífica bruta
Temperatura de mezcla bs
Temperatura exterior
Caudal de aire de impulsión
Presión estática disponible
Velocidad de rotación turbina
Fluido refrigerante / GWP
kg / tCO2Equ
: 197.0 kW
: 28.6 °C; 48.0 %(HR)
: 35.0 °C
: 198.7 kW
: 17.1 °C
: 6.0 °C
: 30,000 m3/h
: 35 mmCA
: 1678 rpm
: R410A / 2088
: 48.7 / 101.7
Alimentación eléctrica estándar : Trifásica 400V 50Hz +T
Alimentación eléctrica
: Trifásica 400V 50Hz +T + Neutro
selectionada
PED 97/23/CE
: Categoría II
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 2 / . . .
Designación
Cantidad
SPACE IPF 720V R410A MRC00
1
Ventilador de impulsión de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante
con sensor de medición del caudal de aire, presión disponible estándar
Ventilador de retorno de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante con
sensor de medición del caudal de aire.
Filtración F6 + F7.
Detección ensuciamiento filtros.
Sin transformador (Fuente de alimentación con neutro III + N + T)
Protección mediante magnetotérmicos estándar
Regulación electrónica CIATrtc con mando estándar PGD1 en cuadro eléctrico
Control con doble sonda T de ambiente (RS485), freecooling térmico (CIATrtc)
Bandeja de recogida de condensado del circuito exterior.
Sentido del aire 00 : retorno inferior / impulsión inferior
Ventilador exterior axial electrónico con motor EC
Embalaje sin palet (solo España)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Opcionales con suplemento :
Sonda calidad aire ambiente (COV + CO2 de 0 à 2000 ppm)
Sustitución del terminal estándar PGD1 por el terminal TCO (en el cuadro eléctrico)
Tarjeta serial RS485 (MODBUS/CAREL)
Soportes antivibratorios
1
1
1
1
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones
técnicas sin previo aviso.
La cantidades de las opciones opuestas corresponden a un equipo.
Información refrigerantes :
La reglamentación europea CE N°2037/ 2000 (JO CE 29/09/2000) prohíbe la utilización de los HCFC en
la CEE a partir del : 01/01/2004
La potencia suministrada por la bomba de calor depende de las condiciones climáticas externas y
decrece con la temperatura.
Es preciso comprobar la potencia residual a la temperatura de funcionamiento más baja.
Se recomienda prever un apoyo de calefacción (opción Batería eléctrica, Quemador de gas o Batería de
agua caliente).
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 3 / . . .
RENDIMIENTOS COMPLETOS
ROOF TOP SPACE IPF 720V R410A MRC00
Fluido refrigerante / GWP
kg / tCO2Equ
Número de circuito(s) frigorífico(s)
Número de compresor(es) hermético(s)
Regulación de potencia 5 etapa(s)
: R410A / 2088
: 48.7 / 101.7
:2+1
:4+1
: 100-80-60-40-20-0 %
FUNCIONAMIENTO VERANO
Potencia frigorífica bruta
Potencia frigorífica sensible bruta
Potencia frigorífica total suministrada
Potencia frigorífica sensible suministrada
Potencia absorbida compresor
Potencia total absorbida
EER (EN 14511-2011)
EER (EN 14511-2013)
Aire exterior
Aire de retorno
Mezcla de aire
Aire salida evaporador
Aire de impulsión
: 197.0 kW
: 138.4 kW
: 189.4 kW
: 130.8 kW
: 56.9 kW
: 75.7 kW
: 2.97
: 2.59
: 35.0 °C / 40 %(HR) / 23.9 °C(BH) / 14.1 g/kg Aire
seco
: 27.0 °C / 50 %(HR) / 19.5 °C(BH) / 11.1 g/kg Aire
seco
: 28.6 °C / 48 %(HR) / 20.5 °C(BH) / 11.7 g/kg Aire
seco
: 14.5 °C / 91 %(HR) / 13.6 °C(BH) / 9.3 g/kg Aire seco
: 15.2 °C / 86 %(HR) / 13.9 °C(BH) / 9.3 g/kg Aire seco
FUNCIONAMIENTO INVIERNO
Potencia calorífica bruta
Potencia calorífica suministrada
Potencia absorbida compresor
Potencia absorbida total
COP (EN 14511-2011)
COP (EN 14511-2013)
Aire exterior
Aire de retorno
Mezcla de aire
Aire salida condensador
Aire de impulsión
: 198.7 kW
: 206.3 kW
: 59.4 kW
: 78.7 kW
: 2.88
: 2.71
: 6.00 °C / 90 %(HR) / 5.27 °C(BH) / 5.2 g/kg Aire seco
: 20.0 °C / 50 %(HR) / 13.8 °C(BH) / 7.3 g/kg Aire seco
: 17.1 °C / 57 %(HR) / 12.2 °C(BH) / 6.8 g/kg Aire seco
: 36.6 °C / 18 %(HR) / 19.2 °C(BH) / 6.8 g/kg Aire seco
: 37.4 °C / 17 %(HR) / 19.5 °C(BH) / 6.8 g/kg Aire seco
SECCIÓN TRATAMIENTO DE AIRE
Ventilador de impulsión Plug fan rueda libre con motor EC
Presión disponible máxima
: 39.31 mmCA
Presión estática disponible para red de conductos : 35 mmCA
Caudal de aire de impulsión
: 30,000 m3/h
Caudal de aire nuevo
: 6,000 m3/h
Porcentaje de aire nuevo
: 20 %
Motor asignado
: 10.72 kW
Potencia absorbida motor
: 10.44 kW
Velocidad rotación ventilador
: 1678 rpm
Kit transmisión
: 4 * R3G500RA2501
Espesor del filtro
: 100 mm
Eficacia
: F6+F7
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 4 / . . .
VENTILADOR RETORNO INFERIOR RADIAL PLUGFAN CON MOTOR EC
Ventilador de retorno Plug fan rueda libre con motor EC
Presión disponible máxima
: 74 mmCA
Presión estática disponible
: 25 mmCA
Caudal de aire de retorno
: 30,000 m3/h
Caudal de aire de extracción
: 6,000 m3/h
Motor asignado
: 10.72 kW
Potencia absorbida motor
: 5.25 kW
Velocidad rotación
: 1365 rpm
Kit transmisión
: 4 * R3G500RA2501
SECCIÓN EXTERIOR
Ventilador helicoidal electrónico
Número de ventilador(es)
Caudal de aire
Potencia total motor(es)
Velocidad rotación
:4
: 56,000 m3/h
: 3.07 kW
: 980 rpm
Alimentación eléctrica seleccionada
Intensidad para selección cable de alimentación
(salvo batería eléctrica)
Intensidad de arranque
: Trifásica 400V 50Hz +T + Neutro
: 193.1 A
: 322.6 A
MONTAJE SELECCIONADO
Retorno - Impulsión
I = Impulsión
R = Retorno
E = Aire de extracción
N = Aire nuevo
Denominación Mx wy
MRC0 Recuperación frigorífica (inferior)
w : Sentido del aire de retorno (0 / 1 / 2)
y : Sentido del aire de impulsión (0 / 1 / 2)
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y PESO
Largo : 4,940 mm
Ancho : 2,205 mm
Altura : 2,095 mm
Peso en vacío : 2,945.8 kg
Peso en servicio : 2,946.8 kg
Peso variable según los opcionales seleccionados, tolerancia de +/- 10%.
NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw)
Irradiada (Lw global)
Impulsión (Lw global)
Aspiración (Lw global)
Referencia de potencia acústica según norma ISO
3744
: 95 dB(A)
: 87 dB(A)
: 79 dB(A)
: 10E-12 W, tolerancia +/-3 dB.
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (Lp)
Irradiada (Lp global)
: 67 dB(A)
Referencia de presión acústica
: 2 * 10E-5 Pa, tolerancía +/-3 dB
Calculado según la fórmula Lp = Lw - 10 x log S
(a 10 m , a 1,5 m del suelo, en campo libre, directiva 2)El nivel de presión sonora depende de las
condiciones de instalación, éste se da a título indicativo. Les recordamos que solamente los niveles de
potencia sonora son comparables y certificados.
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 5 / . . .
DESCRIPCION TÉCNICA
ROOF TOP SPACE
Material conforme a las directivas :
Máquinas (2006/42/CE)
CEM (92/31/CE - 93/68/CE) modificada 2004/108/CE
Baja tension ( 93/68/CE ) modificadad 2006/95/CE
PED 97/23/CE : Categoría II
Material conforme a las normas :
EN 60-204 - EN 378-2
PRINCIPALES COMPONENTES
Unidad con compresor(es) hermético(s) Scroll
Protección interna de los bobinados
Resistencia de carter de aceite
Válvula de expansión termostática
Filtro deshidratador
Válvula de inversión de ciclo (gama reversible "I")
Tomas de presión para manómetros AP y BP
Carrocería anticorrosión en chapa galvanizada recubierta de laca estructurada a base de poliéster y barniz
Paneles acceso filtros y cuadro eléctrico desmontables
Batería exterior e interior con aletas aluminio gofradas y tubo cobre,
Opción seleccionada: Ventilador(es) de impulsión con rueda libre (PlugFan), con motor(es) EC de
control electrónico PID, para aplicaciones con caudal de aire constante con arranque progresivo.
El punto de funcionamiento se regula mediante un potenciómetro y un sensor de caudal de aire
(señal analógica) se encarga de ajustar el punto de funcionamiento para tener en cuenta la
obturación del(de los) filtro(s) y optimizar su vida útil.
Opción seleccionada: Ventilador(es) de retorno con rueda libre (PlugFan), con motor(es) EC de
control electrónico PID, para aplicaciones con caudal de aire constante y con arranque progresivo.
El punto de funcionamiento se regula mediante un potenciómetro y un sensor de caudal de aire
(señal analógica) se encarga de ajustar el punto de funcionamiento para tener en cuenta la
obturación del(de los) filtro(s) y optimizar su vida útil.
Opción seleccionada : Ventiladores exteriores axial electrónico con motor ECvelocidad gestionada por la
regulación para mejorar la eficiencia estacional y con rejillas de protección.
Cambio automático de velocidad del ventilador exterior en función de la presión de condensación o
evaporación.
Filtros G4 (estándar) con marco metálico, clasificación al fuego M1
Interruptor general de seguridad
Protección de los motores y los circuitos por magnetotérmicos
Cuadro eléctrico totalmente cableado , conforme a las normas NF C15100 y EN 60204
Aislamiento acústico en el(los) compresor(es)
REGULATION CIATrtc
Pantalla LCD (PGD1) en el cuadro eléctrico,
Regulación calor, frío, free-cooling, extracción, calidad de aire,
Compatible con todos los modelos y montajes opcionales,
Anti cortociclo,
Desescarche (gama reversible "I") DEGIPAC (Detección indirecta de la capa de hielo),
Regulación de la temperatura ambiente y de la temperatura de impulsión,
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 6 / . . .
Funcionamiento todas las estaciones :
- Modo frío : regulación de la presión de condensación en invierno,
- Modo calor : regulación de la presión de evaporación en verano.
Elemento de protección de temperatura de descarga de compresores,
Seguridad anti-incendio.
Sondas de temperatura de aire : exterior, de retorno, de ambiente (NTC por defecto y con
comunicación RS485 como opción para distancias de cable > 30m) y de impulsión.
Control con sonda ambiente y función antiestratificación.
Funciones de control y visualización para el mantenimiento del terminal estandar (PGD1)
Parametrización durante la puesta en marcha,
Diferentes niveles de acceso a los parámetros (mediante contraseña) : modificación y visualización,
Modificación de consignas,
Funcionamiento, marcha-paro, calor, frío,
Reloj de programación : permite una programación diaria y semanal del funcionamiento del
equipo,
Visualización de las alarmas con su descripción,
Regulación sin PGD1 : Se permite conectar varias unidades entre sí (pLAN) con CIATrtc control.
Un único PGD1 es suficiente en este caso.
Este terminal se propone en estandar (suprimido por el opcional “Sustitución TCO”), en el opcional
“Kit mando remoto PGD1” y en el opcional “Kit herramienta de servicio PGD1”.
Panel de control y visualización opcional TCO (en el cuadro eléctrico)
Modificación de consignas,
Funcionamiento, marcha-paro, calor, frío,
Visualización de temperaturas (exterior, interior, retorno, impulsión), las ppm de CO2 (con la
opción sonda de CO2), la posición de la compuerta de aire nuevo y los códigos de alarmas.
Sin acceso a parámetros.
OPTIONS CIATrtc DISPONIBLES (Consultar páginas 2 - 3 de la oferta)
Sonda ambiente de temperatura o entálpica con comunicación RS485,
Opción de control con doble sonda ambiente,
Comparación de temperaturas : Funcionamiento del free cooling por comparación de las
temperaturas,
Comparación entalpía : Funcionamiento free cooling por comparación de entalpía,
Sonda de calidad del aire ambiente : Modulación de la introducción de aire nuevo en función del
nivel de CO2 en el ambiente.
Terminal TCO en lugar del PGD1 en el cuadro eléctrico,
Kit de Control remoto (PGD1 + 2xTCONN) para mantenimiento o manejo a distancia. No elimina
el panel instalado en el cuadro eléctrico,
Kit herramienta de servicio PGD1 : Mando PGD1 + cable telefónico de 1.5m. No sustituye al
terminal del cuadro eléctrico del equipo.
Posibilidades de comunicación :Tarjetas de comunicación Bacnet Ethernet, Bacnet MSTP RS485,
Ethernet PcoWeb, Konnex (KNX), LonWorks FTT y RS485 Modbus.
CARACTERÍSTICA DE LOS EQUIPOS
SILENT BLOCS
De suministro independiente
Amplios soportes anti-vibratorios que evitan la transmisión de las vibraciones al edificio
DETECCIÓN ENSUCIAMENTO FILTROS
Este equipamiento detecta un ensuciamiento del filtro y pone a disposición sobre bornas la
señalización. Contacto seco inversor .
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 7 / . . .
OPCIÓN RECUPERACIÓN ACTIVA
Una verdadera respuesta energética a las necesidades de aire nuevo.
La opción de recuperación Activa está compuesta de:
Una bomba de calor de alta eficacia entre el aire expulsado y el aire nuevo,
Una gestión del aire nuevo.
La opción Recuperación Activa permite :
Aumentar la potencia del equipo,
Aumentar la eficacia energética del equipo : reducción del consumo energético,
Aumentar el rango de aplicación,
Aumentar el nivel de aire nuevo admisible.
ESTRUCTURA DEL EQUIPO
Chasis y envolvente realizados en chapa galvanizadacon pintura de poliuretano color gris
claroRAL 7035
Un diseño realizado para la perfecta integración visual.
Equipo entregado en orden de marcha, con pruebas y ajustes realizados de fábrica.
Diseño y fabricación en fábrica certificada ISO 9001.
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 8 / . . .
Esquemas de dimensiones
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
N° : E004 2014 16944
Fecha emisión : 20/01/2015
Página : 9 / 9
1 : Circulación de aire exterior
2 : Circulación de aire interior estándar
3 : Cuadro eléctrico
4 : Acometida eléctrica
5 : Interruptor de puerta
6 : Impulsión de aire estándar
7 : Impulsión de aire opcional
8 : Retorno de aire estándar
9 : Retorno de aire opcional
10 : Toma de aire nuevo
11 : Toma de extracción de aire
E004_2014_16944_L10__L.RTS - P - 402
12 : Evacuación de condensados
13 : Batería de agua caliente opcional
14 : Acometida de gas
15: Entrada del aire de combustión
16 : Salida de humos
17 : Altura mínima de la chimenea
18 : Evacuación de condensados circuito
recuperación
19 : Desagüe de la bandeja de recogida
de condensados del circuito de aire exterior
ROOFTOPS V 02.36.15 A 11/2014
51.041/1
ASM 105S, 115S: Actuators with Sauter Universal Technology (SUT)
How energy efficiency is improved
Torque related cut-off for efficient energy use.
Areas of application
For controllers with continuous output (0 - 10 V) or switching output (2-point or 3-point control). For
actuation of air, shut-off and restrictor dampers and louvres.
Features
5 and 10 Nm torque and holding torque
24 V ~/=
35, 60 or 120 sec. running time for 90° can be selected with switch
Protection class IP54
Operating noise < 30 db(A)
Self-centring axle adaptor
Gearbox that can be disengaged for positioning the damper and manual adjustment
Stepping motor with control and electronic cut-off
Maintenance-free
Intelligent rotation angle adaptation, incl. adaptation of feedback
Free configuration using CASE Drives PC tool
M
Running time
for 90°
s
Power
Weight
Nm
Holding
torque
Nm
5
10
5
10
35 / 60 / 120
60 / 120
24 V~/=
24 V~/=
0,7
0,7
Torque
ASM 105S F132
ASM 115S F132
pe Dire
ra ct
ti o i o
n n
1
100 %
2
Type 5)
Y07552
n n
io io
ct rat
ire e
D f op
o
Technical description
•
Two-part housing made of self-extinguishing plastic, lower section black and upper section yellow
•
Suitable for all installation positions
•
Connecting cable 1.2 m long, 5 x 0.5 mm²
•
Direction of rotation can be changed by reversing connections
of
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kg
0%
0V
Output signal y
10 V
B07650
Positioner 1)
Control signal y
Positional feedback signal yo
Power supply
24 V~
24 V=
Power consumption
ASM 105S F132
ASM 115S F132
Angle of rotation
Damper spindle
Damper spindle (hardness)
0...10 V, Ri > 100 kΩ
0...10 V, load >10 kΩ
Starting point U0
Control span ΔU
Switching range Xsh
0 or 10 V
10 V
200 mV
± 20%, 50...60 Hz
± 20%
Ambient temperature
Ambient humidity
5,0 W
4,8 W
Protection (horizontal)
Protection class
Noise while running
Response time 1)
Wiring diagram
Dimension drawing
Fitting instructions
Declaration of materials
–20...55 °C
< 95 %rh
without condensation
IP 54 as per EN 60529
III as per IEC 60730
< 30 dB(A)
200 ms
A10465
M09736
MV 506064
MD 51.041
9,0 VA
8,7 VA
90° 2)
Ø 8...16 mm;
† 6,5...12,7 mm
max. 300 HV
Accessories
0313529 001*
0361977 002
0372145 001*
0372145 002*
0372286 001*
0372286 002*
0372286 003*
0372300 001
0372301 001
0372320 001
0372462 001
Split-range unit for setting sequences; to be fitted in separate distribution box as per
MV 505671
Assembly kit for MH32 / MH42 control valve; MV 505840
Auxiliary change-over contacts 3), single, MV 505795
Double auxiliary change-over contacts 3); MV 505795
Potentiometer 4) 130 Ω; MV 505795
Potentiometer 4) 1000 Ω; MV 505795
Potentiometer 4) 5000 Ω; MV 505795
Anti-torsion device, long (230 mm)
Spindle adaptor for squared-end (†15 mm) tubular section(batch package of 10 pieces)
Plastic Allen key for indicating the position
CASE Drives PC Tool for configuration of actuators per computer; MV 506101
*)
Dimension drawing or wiring diagram are available under the same number.
1)
2)
3)
4)
5)
Also for 2-point or 3-point, depending on type of connection
Maximum angle of rotation: 95° (without stops for the dampers)
Fully variable from 0...90°; max. loading 5 (2) A, 24...230V
Only one potentiometer or one set of auxiliary contacts can be fitted to each drive!
Version with halogen-free cable available on request
Sauter Components
7151041003 03
51.041/2 ASM 105S, 115S
Operation
Depending on how it is connected (see wiring diagram), the actuator can be used as a continuous
0...10 V, as a 2-point (open/close) or as a 3-point drive (open/stop/close) with intermediate position.
The running time can be matched to requirements using switches S1 and S2. Manual adjustment by
de-coupling the gears (by pressing the button next to the power cable and moving the spindle adaptor
at the same time).
Connected as a 2-point control unit
Open/close activation can be effected via two wires. Power is applied to the drive via the blue and the
brown wires. On connecting power to the black wire, the damper drive moves to the end position
(clockwise direction to 100% angle of rotation). When power is switched off, the drive goes to the opposite end position. The unused red and grey wires should not be connected, nor should they come
into contact with other wires. We recommend that you insulate them.
Connected as a 3-point control unit
By connecting power to the wires (black or brown), the damper drive can be moved to any position.
Angle of rotation (as viewed from the actuator towards the spindle adaptor):
• The spindle adaptor turns in a clockwise direction if power is applied to the black wire.
• The spindle adaptor turns in an anti-clockwise direction if power is applied to the brown wire.
In the end positions (the damper’s end position; the end position due to the angle-of-rotation limit; on
reaching the maximum angle of rotation of 95°) or in the event of an overload, the electronic motor cutoff responds (no end switches). The direction of rotation can be changed by transposing the connections.
The unused red and grey wires should not be connected or come into contact with other wires. We
recommend that they be insulated.
Connections for control voltage 0...10 V
The integrated positioner controls the drive as a function of the controller’s positioning signal y.
Angle of rotation (as viewed from the actuator towards the spindle adaptor):
• Direction of operation 1 (mains power at brown wire): the spindle adaptor turns in a clockwise
direction as the positioning signal rises.
• Direction of operation 2 (mains power at black wire): the spindle adaptor turns in an anticlockwise direction as the positioning signal rises.
The starting point and the control span are both pre-set.
Either the brown or the black wire should be connected, depending on the direction of operation. The
unused wire should be insulated.
After power has been applied, the stepping motor moves to both stops one after the other and determines its effective angle of rotation (always with a running time of 60 seconds). Thanks to the electronics unit, no steps are lost, and the drive needs no periodical re-adjustment. After manual adjustments
have been made, or when there is a power failure lasting longer than 5 minutes, the drive re-adjusts
itself automatically. Whenever the angle of rotation is altered, a re-adjustment must be initiated (by
manual adjustment) so that the drive, the control voltage and the feedback signal can adapt themselves to the new angle of rotation. Automatic initialisation can be switched off using switch S3. The
actuator now works in either manual or controlled initialisation mode, and must be moved either manually to the stops by the controller's output signal, or automatically in the control loop by the control
behaviour. If it detects a new stop, it saves it, and the feedback signal is adapted accordingly. Afterwards the current position can be calculated and issued.
If the control signal (0...10 V) is interrupted and direction of operation 1 is set, the damper closes fully
(0% position).
Coding switch
ASM 105S
ASM 115S
90°
90°
120s
120s
120s
120s
60s
60s
35s
60s
Initialisation on
Initialisation off
ex-works position
S1
off
on
on
off
–
–
on
S2
on
on
off
off
–
–
on
S3
–
–
–
–
on
off
on
CASE Drives PC Tool, Accessory 0372462 001
CASE Drives enables all the actuator's parameters to be set and viewed on site. Connection is via a
serial port on the PC (laptop) and a socket on the actuator. The set comprises: software including
installation and operating instruction, fitting instructions, connectors, cable (1,2 metres in length) and
an interface converter for the PC. The application is designed for commissioning and service technicians and for experienced users.
Sauter Components
7151041003 03
ASM 105S, 115S
51.041/3
The last setting (i.e. whether with coding switch or CASE Drives) has priority. This setting is active
when the valve's running time or characteristic is changed via the coding switch. To ensure that the
settings with CASE Drives cannot be overwritten, the coding switch should be removed before setting
values through CASE Drives (special tool included).
Split-range unit, Accessory 0361529 001
The starting point U0 and the control span ΔU can be set using the potentiometer. This makes it possible to activate several regulating units in sequence or in cascade using the controller’s control signal.
The input signal (partial range) is amplified into an output signal of 0...10 V. This accessory cannot be
fitted in the drive, but should be located externally in an electric distribution box.
Engineering and fitting notes
The combination of stepping motor and electronics allows several air dampers with different torque
levels to be run in parallel, if drives of the same SUT type are used. The actuator can be mounted in
any position (included upside down). It can be put directly onto the damper shaft and clipped onto the
anti-torsion device. The self-centring spindle adaptor ensures that the damper spindles are operated
smoothly. The damper drive can easily be removed from the damper spindle without having to take off
the anti-torsion device.
The coding switches are accessible via a prepared opening with black lid in the housing cover.
The angle of rotation can be limited between 0 and 90°, and set anywhere between 5° and 80°. The
limit is set by means of a screw on the drive itself and with the stop on the self-centring spindle adaptor. The spindle adaptor is suitable for damper spindles of Ø 8...16 mm, † 6,5...12,7 mm.
The following accessories can be fitted to each actuator: one set of auxiliary contacts (single or
double).
The auxiliary contacts should be screwed onto the drive’s top cover. Before the mechanical connection can be established, the indicator knob should be removed. A new indicator is then visible on the
lid of the auxiliary contacts.
N.B.: The housing should not be opened.
Fitting outdoors
If the devices are fitted outdoors, we recommend that additional measures be taken to protect them
against the effects of the weather.
Additional technical data
The upper part of the housing, with the lid, indicator knob and the cap, contains the stepping motor
and the SUT electronic control unit. The lower part contains the maintenance-free gears, the gearrelease lever and the spindle adaptor.
Auxiliary change-over contacts
Switch rating: max. 230 V a.c.; min. current 20 mA at 20 V
Switch rating: max. 4...30 V d.c.; current 1...100 mA
Power consumption:
Type
ASM 105S F132
Running time
s
35
60
120
ASM 115S F132
60
120
Condition
Operating
Standstill
Operating
Standstill
Operating
Standstill
Operating
Standstill
Operating
Standstill
active power P
W
2,8
1,6
5,0
1,6
2,4
1,6
4,8
1,5
3,5
1,5
apparent power S
VA
5,3
3,2
9,0
3,2
4,5
3,2
8,7
3,0
6,5
3,0
CE conformity
EMC directive 2004/108/EC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Machine directive 98/37/EEC (II B)
EN 1050
Sauter Components
7151041003 03
51.041/4 ASM 105S, 115S
Wiring diagram
RD = red
BN = brown
BK = black
BU = blue
GY = grey
Direction of operation 1:
01 closed, 02 open
Direction of operation 2:
02 closed, 01 open
Dimension drawing
Accessories
372286, 372145
32
372145 001
RD BN BK
372145 002
0372286
RD BK
RD BN BK GN GY VT
BN
63
24V
0%
A10379
A09782
A10183
46
133
137,7
Printed in Switzerland
Right of amendment reserved
N.B.: A comma between cardinal
numbers denotes a decimal point
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basle
7151041003 03
Sauter Components
70
64
MM 01/02
03
Calculator SIBF2HC
Application field
SIBF2HC is a flexible calculator designed for measuring and
monitoring of small to medium-sized heating and cooling
installations. It is dedicated for billing applications and protected
with several tampering seals.
Measurement
SIBF2HC measures the flow and the difference between the supply
and return temperatures. Measurements are normally done for each
flow sensor pulse. SIBF2HC accumulates the volume from the flow
sensor into a volume register.
SIBF2HC has two energy registers, one for heating energy and one
for cooling energy. The calculator switches automatically between
these registers depending on the temperature difference. Whenever
the temperature difference is positive the energy is added into the
heating register whereas at negative temperature difference the
energy is added into the cooling register.
Display and data access
SIBF2HC is equipped with a 7+2 digit LCD (Liquid Crystal Display).
From the display measured and historical values, calculator settings
and messages, can be read.
The data is easily accessed through a push-button on the front of
the calculator.
Displayed data
Example of a display image, showing accumulated energy.
Communication
The calculator is ready for system integration, with several different
ways to communicate electronically.
Pulse inputs or outputs
Alternative 1
SIBF2HC can be equipped with two pulse inputs and the pulses are
accumulated into two pulse registers. The pulse input rate is
selectable upon ordering. The data can be retrieved either on the
display or using M-Bus communication.
Alternative 2
SIBF2HC can be equipped with two pulse outputs, heating and
cooling energy. The outputs are of the type “open-collector”. Every
time the last significant digit on the display is incremented then one
pulse is emitted (heating energy, pulse output 1 and cooling energy,
pulse output 2).
M-BUS output
SIBF2HC is equipped with an M-Bus communication protocol as
standard. This protocol is in accordance with international European
standard EN1434-3, EN60870-5. The data can be accessed using
two-wire connection or/and optical interface. The standard baud
rate is 2400 baud, but the calculator can also be ordered in 300
baud on request.
Rev.05/08
Accumulated values
‰ Accumulated heat energy
‰ Accumulated cooling energy
‰ Accumulated (total) volume
‰ Accumulated pulses “pulse input 1”*
‰ Accumulated pulses “pulse input 2” *
Momentary values
‰ Momentary power
‰ Momentary flow
‰ Supply (High) temperature
‰ Return (Low) temperature
‰ Temperature difference
Calculator settings
‰ Total operating time
‰ Time
‰ Date
‰ Selected pulse value
‰ Flow sensor placing (H/L)
‰
‰
‰
Calculator S/N number
Communication, primary address
Communication, secondary address (S/N)
Calculator messages
‰ Error code
‰ Total error time
‰ Accumulated time for this error
‰ Preceding error code
‰ Recommended date for battery replacement
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Historical values
Historical values are stored at the end of each month or period for
account days. There are 37 monthly registers + 2 account days in
the calculator.
‰ Accumulated heating energy
‰ Accumulated cooling energy
‰ Accumulated volume
‰ Accumulated pulses “pulse input 1” *
‰ Accumulated pulses “pulse input 2” *
‰ Error code at saving
•
Temperature
Range
Difference
Ambient temperature
Operation
Storage/transport
0 – 120ºC
2 – 120 K
5ºC – 55ºC
-20ºC – 70ºC
Only if the calculator is ordered with pulse inputs.
Protection
Class
IP54
Environmental class C according to EN1434
Power supply
Battery
3V – 2.2 Ah*
230 V ± 10%, 45-65 Hz
Mains
Battery as spare
Service / Installation
SIBF2HC has a built-in service/Installation function that enables the
user to change calculator settings using the push-button. Following
settings can be modified:
¾ Time
¾ Date
¾ Account day 1
¾ Account day 2
¾ Communication, primary address
¾ Flow sensor placing, high or low temperature
¾ Recommended date for battery replacement
¾ Reset error time
¾ Exit service menu
Display
7 + 2 digits LCD (backlight as option)
Pulse Outputs
Type
Open collector
Pulse length
250 ms
Voltage
Max. 30 V
Current
Max. 20 mA
Pulse inputs
Frequency
Max. 12Hz
Pulse length
Min. 40 ms
Voltage
Max. 3V
Alarm output
One pulse every hour as long as a mains
power is cut (only mains supplied calculators).
Type
Open collector
Pulse length
250 ms
SIBF2HC can also be parameterized using a special PC-program
“HCServ”.
Technical data
Flow sensor
Frequency
Max. 12 Hz
Pulse length
Min. 40 ms
Voltage
Max. 3V
Cable length
Max. 15m
Pulse value acceptable
0.0001 – 9999 l/p
Temperature sensors
Approved and matching pairs type Pt100 or Pt500
are to be used.
Max cable length
Min cable area
2
2.5 m
0.22 mm
2
5.0 m
0.50 mm
2
7.5 m
0.75 mm
Sensor current
4 µA (RMS) for Pt100
M-Bus
Complies with EN1434-3 and EN60870-5
Two-wire connection
Standard
Optical interface
Enabled
Dimensions
All dimensions are in mm
SIBF2HC mounted vertically
onto flow sensor adapter
Rev.05/08
SIBF2HC mounted horizontally
onto flow sensor adapter
Sauter Systems
SIBF2HC front view
Sauter Iberica S.A.
SIBF2HC Article number key
By combining the correct letters in the table below the correct article number is acquired for SIBF2HC.
SIBH2 ABCDFGHJKLM
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
H
J
K
L
M
1
2
5
6
1
3
5*
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
1
2
3
5
6
7
8
9
0*
1
0
1
E
0
0
Pt100 2-wire measurement, flow in return
Pt100 2-wire measurement, flow in supply
Pt500 2-wire measurement, flow in return
Pt500 2-wire measurement, flow in supply
Battery supply
Mains supply 230VAC
24 VAC
Kt Input
2.5 l/p
Kt Input
25
l/p
Kt Input
250
l/p
Kt Input 2500
l/p
Kt Input
1 l/p
Kt Input
10 l/p
Kt Input
100 l/p
Kt Input
1000 l/p
KWh
MWh
GJ
MBTU
Pulse Input,
2.5 l/p, dec. 2
Pulse Input,
25
l/p, dec. 1
Pulse Input, 250
l/p, dec. 0
Pulse Input,
1 l/p, dec. 3
Pulse Input,
10 l/p, dec. 2
Pulse Input, 100 l/p, dec. 1
Pulse Input, 1000 l/p, dec. 0
Pulse Outputs
Backlight on display (not recommended on
No Backlight
For wall mounting, with adapter incl.
Standard
Standard label
Standard
Standard
(low) temperature
(high) temperature
(low) temperature
(high) temperature
battery supplied meters)
* Not on stock
Article number key for SIBF2HC
To acquire the article number just fill up the blanks
SIBH2
Rev.05/08
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
1
E
0
0
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Presostatos diferenciales
regulables.
SAUTER IBERICA, S.A. · C/Jacint Verdaguer, 34-38 · 08902 · L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) · TELF. 93 432 95 00 · FAX. 93 432 09 08 · www.sauteriberica.com
Presostatos diferenciales
930.8x Climair®
con presión de conmutación regulable
Aplicaciones
Empalmes de presión
Presostatos diferenciales regulables para el control de sobrepresión, vacío o presiones diferenciales de aire u otros gases no inflamables y no agresivos. Los posibles campos de aplicación son:
● Control de filtros de aire y de sopladores
● Control de ciclos de aire de refrigeración industrial
● Protección contra sobrecalentamiento de calentadores de aire
● Control de corrientes en canales de ventilación y de conductos
de aire
● Regulación de compuertas de ventilación y de protección
contra incendios
● Protección contra escarcha en baterias
2 tubuladuras de empalme para manguera de plástico
(P1 y P2) con un diámetro exterior de 6,0 mm:
P1 para la conexión a la presión superior, marcada con (+)
P2 para la conexión a la presión inferior, marcada con (–)
Versiones
La presión de conmutación se puede regular sin necesidad
de un manómetro en un botón de ajuste con una escala de
valores de referencia.
El diferencial de conmutación puede también ajustarse con un
destornillador.
Tipo
Rango de ajuste para Diferencial de
presión de
conmutación
conmutación superior ajustado
desde hasta
Tolerancia de la
presión de
conmutación
superior e inferior
930.80
20
200 Pa
10 Pa
± 15%
930.81
40
100 Pa
20 Pa
± 15%
930.82
40
200 Pa
20 Pa
± 15%
50
930.83
500 Pa
20 Pa
± 15%
930.85
200 1000 Pa
100 Pa
± 15%
930.86
500 2500 Pa
150 Pa
± 15%
930.87
1000 4000 Pa
250 Pa
± 15%
Los datos para la presión de conmutación se refieren a la
posición de montaje vertical, que se recomienda con las
conexiones de presión orientadas hacia abajo. En el montaje
horizontal con las conexiones AMP orientadas hacia arriba los
valores de conmutación son aprox. 20 Pa superiores.
Material de la caja
Caja del presostato de PA 6.6
Tapa protectora de PS
Peso
Con tapa protectora 150 g
Sin tapa protectora 110 g
Vida útil
Mecánica más de 10 6 ciclos de operación.
Potencia de ruptura
Versión estándar: máx. 1,0 A (0,4 A) / 250 V CA
Versión para corriente de baja intensidad:
máx. 0,1 A / 24 V CC
Conexiones eléctricas
Enchufe plano - AMP 6,3 x 0,8 mm según DIN 46244 o bornes
roscados insertables.
Boquilla de paso PG-11 ó M20 x 1,5 con tracción compensada
para cable integrada.
Disposición de los contactos
2 NO
3 COM
1 NC
1 Contacto de reposo
2 Contacto de trabajo
3 Alimentación
P
Modos de protección
IP 54 con tapa protectora
IP00 sin tapa protectora
Rango máximo de presión de servicio
Homologaciones
10 kPa para todos los rangos de presión.
Conformidad CE según la directiva para baja tensión
CE 73/23/CEE.
Medio
Aire, gases no inflamables y no agresivos.
Accesorios
Ver la matriz de pedido.
Rango de temperatura
Temperatura ambiente y del medio de - 20 °C hasta + 85 °C
Temperatura de almacenamiento de - 40 °C hasta + 85 °C
Material de la membrana
Silicona, maleabilizada a 200 °C, exenta de exhalaciones.
Otros materiales a demanda.
SAUTER IBERICA, S.A. · C/Jacint Verdaguer, 34-38 · 08902 · L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) · TELF. 93 432 95 00 · FAX. 93 432 09 08 · www.sauteriberica.com
Matriz de pedido
Rangos
de Presión
20 hasta 200 Pascal (0,2 hasta 2,0 mbar)
930.8
40 hasta 100 Pascal (0,4 hasta 1,0 mbar)
40 hasta 200 Pascal (0,4 hasta 2,0 mbar)
50 hasta 500 Pascal (0,5 hasta 5,0 mbar)
200 hasta 1000 Pascal (2,0 hasta 10,0 mbar)
500 hasta 2500 Pascal (5,0 hasta 25,0 mbar)
1000 hasta 4000 Pascal (10 hasta 40 mbar)
Contactos de
Dorados para baja tensión, con bornes roscados adjuntos
Conmutación
hasta máx. 1,0 A (0,4) / 250 V CA, con bornes roscados adjuntos
hasta máx. 1,0 A (0,4) / 250 V CA, con enchufe plano 6,3 x 0,8 mm
Dorados para baja tensión, con enchufe plano 6,3 x 0,8 mm
Fijación
Montaje con orejetas de sujeción
Rueda de ajuste escala en mbar
escala en Pascal
escala en Pascal y CA
Modo de
IP 54 con boquilla de paso PG-11
protección IP
IP 54 con boquilla de paso M20 x 1,5
IP 54 con boquilla de paso NPT1/2"
IP 00 sin cubierta
Embalaje
Embalaje colectivo, 45 unidades en cada cartón
Embalaje colectivo, cajas plegadas adjuntas
Embalaje individual
Accesorios
Sin accesorios
Incluido ángulo de fijación metálico 6402 en forma de S
Incluido ángulo de fijación metálico 6401 en forma de L
Incluido Climaset ® 6555
Incluido Climaset ® 6550
Incluido ángulo de fijación metálico 6402 y Climaset ® 6555
Incluido ángulo de fijación metálico 6402 y Climaset ® 6550
Incluido ángulo de fijación metálico 6401 y Climaset ® 6555
Incluido ángulo de fijación metálico 6401 y Climaset ® 6550
Incluido ángulos de fijación rápida 6482 en forma de S
Incluido ángulo de fijación rápida 6481 en forma de L
Incluido ángulo de fijación rápida 6482 y Climaset ® 6555
Incluido ángulo de fijación rápida 6482 y Climaset ® 6550
Incluido ángulo de fijación rápida 6481 y Climaset ® 6555
Incluido ángulo de fijación rápida 6481 y Climaset ® 6550
0
1
2
3
5
6
7
1
2
3
4
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Accesorios
Angulo de fijación metálico en forma de S
Angulo de fijación metálico en forma de L
Angulo de fijación rápida en forma de S
Angulo de fijación rápida en forma de L
Climaset ® compuesto por 2 m de manguera
PVC y 2 boquillas de plástico
Climaset ® compuesto por 2 m de manguera
de silicona y 2 boquillas de plástico
Climaset ® compuesto por 2 m de manguera
PVC y 2 pequeños tubos metálicos acodados
Climaset ® compuesto por 2 m de manguera
de silicona y 2 pequeños tubos metálicos acodados
Juego de 3 bornes roscados insertables, en una bolsa
Casquillo roscado de empalme para Climaset ® 6555
Tubo metálico acodado para Climaset ® 6550
Manguito de goma para tubo metálico
acodado del Climaset ® 6550
Rollo de 100 m de manguera - PVC
Boquilla de paso PG-11, completa con junta y contraracor
Boquilla de paso M20 x 1.5 completa con junta y contraracor
Boquilla de paso NPT1/2“, sin inserto
Caja plegada para embalaje individual del 930.8x Climair ®
artículo n° 6402
artículo n° 6401
artículo n° 6482
artículo n° 6481
artículo n° 6555
artículo n° 6557
artículo n° 6550
artículo n° 6556
artículo n° 6415
artículo n° 6551
artículo n° 6552
artículo n° 6553
artículo n° 6424
artículo n° 6358
artículo n° 6568
artículo n° 6561
artículo n° 6426
SAUTER IBERICA, S.A. · C/Jacint Verdaguer, 34-38 · 08902 · L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) · TELF. 93 432 95 00 · FAX. 93 432 09 08 · www.sauteriberica.com
Presostatos diferenciales
930.8x Climair®
con presión de conmutación regulable
Angulo de fijación 6481
40
60
2
22
7.5
18
57.5
46
71
ø6
50
65.05
ø5
7
930.8x Climair®
19
Angulo de fijación 6482
2
ø5
19.5
10
65.5
90.5
8
ø 4 .5
.5
59
40
60
Climaset®
6555/6557
Ángulo de fijación 6401
ø6
Ángulo de fijación 6402
ø4
18.5
40
ø5
0
0
ø 6.5
40
60
ø10
10
11
7.7
ø 4.5
18
ø 3.4
60°
ø5
10
60
ø 16
21.5
100
65
70.5
65.5
55
50
ø6
ø5
ø4
Climaset®
6550/6556
10
40
ø 16
ø 25
SAUTER IBERICA, S.A. · C/Jacint Verdaguer, 34-38 · 08902 · L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) · TELF. 93 432 95 00 · FAX. 93 432 09 08 · www.sauteriberica.com
34.033/1
EGH 110...112: Duct transducer for relative humidity and temperature
How energy efficiency is improved
Accurate recording of air humidity for energy-efficient control of HVAC systems and monitoring energy
consumption.
Areas of application
Measurement of relative humidity and temperature in air ducting.
Features

Measurement using fast, capacitive sensor

Active measured value acquisition

Insensitive to flow speeds and normal contamination

EGH 111 and EGH 112 offer temperature measurement using an Ni1000 temperature detector
Technical description

Housing lid made of yellow thermoplastic

Accuracy 10% rH (re-adjustable)

EGH 110 automatically converts the output signal from 0(2)...10 V to 0(4)...20 mA with a load
of < 500 

30 mm ø sensor tube made of black, glass-fibre-reinforced thermoplastic

Immersion depth: 40 to 156 mm
H%
Y03114
Type
EGH 110 F002
EGH 111 F002
EGH 112 F002
Humidity
range
% rh
Humidity
output
for 0...100% rh
Temperature
range
°C
Temperature
output
Weight
0...95
10...95
10...95
0(2)...10 V 1)
0...10 V
0...10 V
–
–20...70
0...50
–
Ni1000
0...10 V
0.43
0.43
0.43
Power supply
EGH 112
EGH 110, 111
Power consumption
Output signal
EGH 110 1)
EGH 111, 112
Resistance curve
Temperature influence
EGH 110, 112
EGH 111
Time constant in air (3 m/s)
humidity
temperature
Max. flow speed
kg
T
Y02196
Permissible amb. temp
24 V,  20%, 50...60 Hz
24 V~/=,  20%
approx. 1.5 VA
0(2)...10 V, Load > 500 
0...10 V, Load > 5 k
DIN 43760 (Ni1000)
 0.05% rh/K
–0.15% rh/K
approx. 24 s
approx. 2 min
10 m/s
– 20...70 °C
EGH 110 – 20...80 °C
Permissible amb. humidity
5...95% rh
EGH 110 0...100% rh
without condensation
Type of protection (head)
IP 40 (EN 60529)
with Pg 11 screw fitting Pg 11 IP 54
Protection class
III (IEC 60730)
H%
H%
T
Y02197
Wiring diagram
EGH 110 A03116
EGH 111 A02167
EGH 112 A02168
Dimension drawing
M02200
Fitting instructions
EGH 110 MV 505248
EGH 111, 112 MV 505249
Variants
EGH 111 F001 Cover in pure white (RAL 9010)
EGH 112 F001 Cover in pure white (RAL 9010)
Accessories
0370560 011
1)
Cable screw fitting Pg 11, of plastic, for cable Ø 9...11 mm
When the load is < 500 , the unit switches over automatically to 0...20 mA (or 4...20 mA)
Sauter Components
7134033003 04
34.033/2 EGH 110...112
EGH 110
10 V- Output signal
20 mA
2
4
0
0
Relative humidity
0
100 %
B03115
EGH 111, 112
10 V-
0
10
0
10 V-
0
0
Output signal
95
Operation
Humidity measurement
The relative humidity is registered with a fast-acting, capacitive sensor and converted by a measuring
amplifier into the linearised standard signal.
Temperature measurement
EGH 111: with Ni1000 temperature sensor; curve as per DIN 43760.
EGH 112: the temperature 0...50 °C is converted into the standard signal 0...10 V–
Engineering and fitting notes
In installations which may be susceptible to dew formation, the transducer should not be fitted with the
sensor tube facing upwards. The curve's good linearity and constance make it unnecessary to calibrate the measuring span. For test measurements, the zero point can be varied by  10 %rh. The
measurement system requires practically no maintenance and is unaffected by either flow speed or
contamination. Calibration at the factory.
Notes for the user
Generally speaking, humidity sensors are subject to accelerated ageing if they are employed in very
contaminated air or aggressive gases. Under such conditions, the sensor may drift prematurely. It is
possible to compensate for this drift by 10% using the H10% rh adjuster if accurate measurements
are required.
If the sensors are used in very contaminated air, a premature re-calibration or, if necessary, the replacement of the complete sensor is not covered by the general warranty provisions.
Relative humidity 100 %
Output signal
Temperature
Further technical information
50 °C
B02198
Humidity EGH 110
Accuracy at 55% rh, 23 °C
Hysteresis (average)
Reproducibility  30% rh
Output voltage
 3% rh
< 2% rh
 1,5% rh
max. 13 V–
Humidity EGH 111, EGH 112
Accuracy at 55% rh, 23 °C
Hysteresis (average)
Reproducibility  30% rh
Output voltage
 3,5% rh
< 3% rh
 2% rh
max. 13 V–
Complies with:
EMC Directive 2004/108/EC
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-3
Temperature Ni1000
Accuracy at 20 °C
Self-heating (sensor)
 0,25 K (1/2 DIN)
0,29 K/mW
Temperature 0...10 V–
Accuracy at 20 °C
Output voltage
 0,8 K
max. 13 V–
Complies with:
EMC Directive 2004/108/EC
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Wiring diagram
EGH 110
EGH 111
EGH 112
H%
°C
H%
Ni1000
2
24 V~/=
1
2
24 V~

1

°C
0...10 V
5
6
3
4


5
3
0...10 V6
A02167c
Sauter Components

0...10 V4
A02168b
7134033003 04
EGH 110...112
34.033/3
Dimension drawing
140
40...156
Ø19
73
64
41,7
10
Ø30
Ø5,5
Ø6,1
14
26
42
54
75
54
EGQ 110
10
20
M02200b
Sauter Components
Printed in Switzerland
Right of amendment reserved
N.B.: A comma between cardinal
numbers denotes a decimal point
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basle
7134033003 04
Información de Productos y Sistemas 2010
EGH131F061: Sonda combinada de Temperatura y Humedad para montaje en el exterior
Su ventaja para mejorar el ahorro energético
Hacen posible la medición de variables de temperatura y humedad en instalaciones de calefacción, ventilación y refrigeración.
Área de aplicación
La sonda combinada de temperatura y humedad EGH131F061 mide la humedad relativa y/o la temperatura ambiente. Convierte la medicion de humedad en señal estándar 0-10 V y la temperatura
con sensor de Ni1000 esta disponible con 4 rangos ajustables. La caja de bornes está fabricada en
plástico resistente a impactos y con tornillos de cierre rápido. Se puede aplicar en ambientes no
agresivos libres de polvo en refrigeración, aire acondicionado, ventilación y tecnología de salas
blancas. Estos transductores de medición se han diseñado para la detección exacta de la humedad.
Características
• Una sonda digital estable a largo plazo para la medición de la humedad
• El ajuste preciso es posible por parte del usuario
• Prensaestopas pasacables, incluido.
Descripción técnica
• Sonda de humedad y temperatura integradas en la misma electrónica.
• Protección de sonda con filtro de membrana, plástico, intercambiable
• Consumo alimentación < 1.1 VA/ 24 DC; 2.2VA/24AC
• Modelos disponibles para alimentación de 24 V AC (+/- 20%) y 15..36 V DC (+/- 10%) para
variantes U, 15..36 V DC (+/- 10%) para variante I dependiendo de la resistencia.
Modelo
EGH131F061
Rango
Humedad
% h.r.
0..100% H.r.
Salida
Humedad
Rango
Temperatura
Salida
Temperatura
0-10 V
Ajustable
Ni1000
Humedad
• Rango funcinamiento 0..95 r.H. sin
punto de rocio
• Desviación: +/- 3% H.r. (20..80%) a
20ºC, otros +/- 5% H.r.
Temperatura
• Multirango: -35..75ºc, -35..35ºC,
0..50ºC, 0..80ºC
• Desviación: +/* 0.8K a 20ºC dependien
do instalación y montaje
Esquema eléctrico
Sujeto a modificaciones
SAUTER Ibérica, S.A.
•
•
•
Temperatura Ambiente;
Almacén -25..50ºC
Funcionamiento -5..55ºC
Prensaestopas M16, incluido alivio
presión
Tubo protector: Ø 14mm
Estabilidad +/- 1% por año
•
•
Protección IP65
Conformidad CE
•
Información de Productos y Sistemas 2010
Dimensiones
Tablas Humedad y Temperatura
Sujeto a modificaciones
SAUTER Ibérica, S.A.
32.021/1
EGP 100: Differential pressure transducer
How energy efficiency is improved
Enables precise measurement of room pressures, duct pressures or air volumes for optimisation of
energy consumption in ventilation systems.
Areas of application
Recording extremely low differential pressures and air volumes in air-conditioning, medical and environmental technology as well as in laboratories and clean rooms. Optimised for applications such as
filter monitoring, room or duct pressure monitoring, fluid level monitoring, control of frequency converters for fan and air volume control, particularly for air balancing in laboratories.
Features
•
Precise recording of positive, negative and differential pressures of gases
•
Easy to combine with the XAFP100 dynamic-pressure sensor for precise air volume control
•
Capacitive-type, static double-membrane pressure sensor
•
Any installed position is possible
•
Can be used for air that contains dust or that is contaminated with chemicals (no ATEX certification)
•
Manufacturer's test certificate ex works
•
Optimal adjustment of the measuring range to suit the application
•
Adjustable zero point and filter time constant for suppression of pressure surges in the system
•
Display showing actual value and signal progression (depending on type)
•
Status LED for immediate recognition of operating status (depending on type)
•
Fitted to either wall or top-hat rail (EN 60715)
•
Cover can be opened without special tools
PD/F
Y08201
Technical description
•
Supply voltage of 24 V~/= (resistant to short circuit and voltage reversal)
•
Measuring ranges ±∆p
 ±75 Pa
 ±150 Pa
•
Measuring ranges ∆p
 0…150 Pa
 0…300 Pa
•
Measuring range reducible to 1/3 (depending on type)
•
Constant output signal in the range of 0…10 V
•
Electrical connection via screw terminals for cables up to 1.5 mm²
•
M16 cable gland
•
Pressure connection for measuring hoses with internal Ø of 6 mm
•
Housing made from PC/ABS
Type
Measurement range
(100%)
Pa
mbar
Display
Adjustable
characteristic 1) /
LED
Power supply
Weight
kg
EGP 100 F101
EGP 100 F102
EGP 100 F111
EGP 100 F112
±75
±75
±75
±75
±0.75
±0.75
±0.75
±0.75
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
0.17
0.18
0.18
0.19
EGP 100 F201
EGP 100 F202
EGP 100 F211
EGP 100 F212
±150
±150
±150
±150
±1.5
±1.5
±1.5
±1.5
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
0.17
0.18
0.18
0.19
EGP 100 F301
EGP 100 F302
EGP 100 F311
EGP 100 F312
0…150
0…150
0…150
0…150
0…1.5
0…1.5
0…1.5
0…1.5
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
0.17
0.18
0.18
0.19
EGP 100 F401
EGP 100 F402
EGP 100 F411
EGP 100 F412
0…300
0…300
0…300
0…300
0…3.0
0…3.0
0…3.0
0…3.0
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
24 V~/=
0.17
0.18
0.18
0.19
Sauter Components
7132021003 06
32.021/2 EGP 100
Power supply
Power consumption, Fxx2
24 V~
24 V=
Power consumption, Fxx1
24 V~
24 V=
Parts in contact with media
Output signal 2)
F301/F401
F311/F411
F302/F402, F312/F412
Filter time constant τ
Fx01
Fx02, Fx11, Fx12
Influence of position 4)
24 V~/= ± 20%
3.0 VA
1.3 W
1.4 VA
0.4 W
PC/ABS blend, MQ, CuSn6, FR4
0…10 V, load > 10 kΩ
0…10 V, load > 5 kΩ
0(2)…10 V, load > 500 Ω 3)
Reproducibility
0.05…2 s
0.15…5.2 s
±1% FS 5)@ 150 Pa, ±75 Pa
±0.75% FS @ 300 Pa, ±150 Pa
0.2% FS
Non-linearity
Zero point stability
1% FS pressure-linear
< 0.3% FS
Pneum. connection
Perm. positive pressure
Perm. operating pressure
pstat
Perm. ambient temperature
Perm. media temperature
Perm. ambient humidity
6.2 mm 6)
± 10 kPa
± 3 kPa 5)
Type of protection
Protection class
IP 65
III (EN 60730-1)
Connection diagram, F102/F202
Connection diagram, F112/F212
Connection diagram, Fx01
Connection diagram, F302/F402
Connection diagram, Fx11
Connection diagram, F312/F412
A10670
A10669
A10665
A10666
A10667
A10668
Dimension drawing
M10490
Fitting instructions, F101/F201
Fitting instructions, F102/F202
Fitting instructions, F111/F211
Fitting instructions, F112/F212
Fitting instructions, F301/F401
Fitting instructions, F302/F402
Fitting instructions, F311/F411
Fitting instructions, F312/F412
MV P100009899
MV P100009900
MV P100009901
MV P100009903
MV P100001631
MV P100005621
MV P100005622
MV P100004081
Material and environmental
declaration
MD 32.021
0…60 °C
0…70 °C
5…95% rh
without condensation
Accessories
0520450010
CASE Sensors – USB connection set, incl. software
0010240 300 6 mm connection set, complete
Certificate 001 Manufacturer’s test certificate M in accordance with DIN55350-18 (with test values) for
each device type
Certificate 999 Testing of another device of the same type (2 items and up) according to DIN 5535018-MXAFP100F001 Dynamic-pressure sensor for recording air volumes in ventilation ducts
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Manual adjustment of the measurement range with potentiometer Gain. Signal progression: linear/square root. Output signal:
0…10 V/ 2…10 V via DIP switch or with CASE Sensors software
Analogue output limited to 10.6 V. This allows measured values with an overflow of 6% of the set measurement range to be
transmitted.
In case of a load < 500 Ω, the device automatically switches to 0…20 mA or 4…20 mA.
Output protected against short circuit and excess voltage up to 24 V~.
The sensor is calibrated at the factory for vertical installation. The influence of position must be taken into account if the sensor
is to be installed in a position other than vertical.
Full span in accordance with the measurement range gap.
Maximum measurement line length (di=6.2 mm): Lmax = 15 m for τ < 0.5 s, Lmax = 60 m for τ > 0.5 s
The zero point should be recalibrated if the permissible operating pressure is exceeded.
Function
The differential pressure is measured using double membranes. The pressure difference is evaluated
using a differential capacitive method of measurement and provided as a linear or square root electrical signal.
Differential pressure recording (linear characteristic)
The differential pressure is converted by the transducer into a linear electrical signal. The output signal on connection 01 is thus proportional to the differential pressure.
Sauter Components
7132021003 06
EGP 100
32.021/3
Air volume recording (square root characteristic)
The differential pressure generated on an orifice plate or dynamic-pressure sensor (XAFP100) is
converted by the transducer into a flow-linear signal. The output signal on connection 01 is thus
proportional to the air volume and to the air velocity. The variant with symmetrical measurement
ranges supports only the linear characteristic.
LED indicator
The LED (Run/Fault) indicates the operating statuses as follows:
•
Green, continuously lit = power OK and no other faults
•
Green, temporarily flashing = the LED flashes for 15 s after a manual setting is made (DIP
switch, potentiometer) before lighting up continuously in green.
•
Red, continuously lit = sensor measuring range (FS) exceeded by 40%, or a sensor error has
occurred. The LED will turn green again after the zero point button is pressed. A zero adjustment is required after the measuring range has been exceeded.
•
Red, flashing = low power; once the power is OK (again), the LED flashes for another 10 s,
and is then lit continuously in green
An LED inside the housing indicates the various statuses during the zero adjustment process of
the differential pressure transducer. These are indicated as follows:
Orange, continuously lit = zero adjustment start
Orange, flashing rapidly = zero adjustment active
Orange, flashing slowly = zero adjustment required
Display
The current measuring range, the unit and the characteristic appear on the 4-digit display. The
display can show measured values up to 150% of the set measurement range (linear characteristic) or up to 122% (square root characteristic).
Sensor technology
The sensor element used is a static double-membrane sensor manufactured using PCB technology.
Thanks to its symmetrical structure with two measuring cells which are (in principle) independent, the
sensor is position-compensated and can therefore be operated in any installed position. The differential pressure is evaluated using the differential capacitive measurement principle. This unique design
provides high measuring accuracy for differential pressures of < 1 Pa.
Thanks to its principle (because a static measuring method is used), the sensor can also be used to
measure gases which contain dust or are contaminated with chemicals.
Sensor structure
Pp
Ap Ac An
Key
Pedestrian
precinct
Pn
Ac
Ap
An
GND
GND
B11563
Pn
Connection for higher pressure
Connection for lower pressure
Common pole flange of the differential capacitor
Positive pole flange
Negative pole flange
Earth (ground)
Sauter Components
7132021003 06
32.021/4 EGP 100
Block diagram of sensor
Bus
The filter time constant τ of the transducer can be set to stabilise the sensor output signal in case of
widely fluctuating pressure signals (see the technical data and fitting instructions).
The zero point can be reset; zero adjustment needs to be carried out in accordance with the fitting
instructions.
Conversion table for pressure
Unit
bar
mbar
Pa
kPa
mWs
1 bar
≡
1
1000
100000
100
10.1971
1 mbar
≡
0.001
1
100
0.1
0.0101971
1 Pa
≡
0.00001
0.01
1
0.001
0.000101971
1 kPa
≡
0.01
10
1000
1
0.101971
1 mWs
≡
0.0980665
98.0665
9806.65
9.80665
1
Fitting notes
Any installation position is permitted, as long as the tolerances of the influence of position are taken
into account. To increase the measurement accuracy, the zero point can be reset if required.
Wiring
It is essential that a star connection for the power supply is used. To prevent faults in the measuring signal, no inductive loads may be connected to the same transformer as the transducer.
The reference point of the measuring signal (MM) must be taken from the device and connected to
the earth terminal of the corresponding analogue input (see connection diagrams).
Additional technical data
CE conformity according to EMC Directive 2004/108/EC:
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Sauter Components
7132021003 06
EGP 100
Wiring diagram
F101/F201/F301/F401
F102/F202
Sauter Components
32.021/5
32.021/6 EGP 100
Wiring diagram
F302/F402
F111/F211/F311/F411
Sauter Components
7132021003 06
EGP 100
32.021/7
Wiring diagram
F112/F212
F312/F412
Sauter Components
7132021003 06
32.021/8 EGP 100
Dimension drawing
150
4,4
136
80
178
95
M10490
46
49
Accessories
0010240300
0520450010
Ø 25
Ø
B12285
60
78
15
Ø 6,8
Ø 7,3
Z10226
5
3,
16
XAFP100F001
QV
–
30
40
+
30…32
40
55
65
396
M11433
380
Sauter Components
7132021003 06
EGP 100
32.021/9
Application examples
Air volume measurement in ventilation ducts
> 3 DN
> 2 DN
B12055
(rad)
0 (2)...10V
Differential pressure measurement in ventilation ducts
(lin)
0 (2)...10 V
B12056
∆p
R
Room pressure measurement
(lin)
0 (2)...10 V
R
B12107
∆p
Sauter Components
7132021003 06
SAUTER EY-modulo 5
PDS 92.016
EY-AS525
en Product Data Sheet
modu525: Modular automation station with BACnet/IP and web server
How energy efficiency is improved
SAUTER EY-modulo 5 technology: modular, fast and universal.
Areas of application
Regulation, control, monitoring and optimisation of technical installations, e.g. HVAC
Features
 Modular automation station
 Extensible by 8 I/O modules for up to 154 inputs/outputs in total
 Extensible with communication modules for integrated non-Sauter systems
 Part of the SAUTER EY-modulo system family
 Communication: BACnet/IP (EN ISO 16484-5)
 Integrated web server
 Programming/parameterisation via PC with CASE Suite (based on IEC 61131-3)
 Control engineering libraries
 Time and calendar function
 Data recording
 Can be equipped with local override and indication (LOI) devices, at distances of up to 10 m
Technical description
 8 digital inputs (alarm/status)
 8 universal inputs (Ni/Pt1000, U/I/R, DI)
 4 analogue outputs (0...10 V)
 6 digital outputs (relays, 24...250 V~, 2 A)
 1 watchdog output, pulsed
Products
Type
Description
EY-AS525F001
Modular automation station with 230 V~ BACnet/IP and web server
EY-AS525F005
Modular automation station with 24 V~/= BACnet/IP and web server
Technical data
Electrical supply
Power supply (F001)
Power consumption
Dissipated power
Power supply (F005)
Power consumption
Battery (buffer: RTC/SRAM)
Interfaces, communication
Ethernet network
10/100 BASE-T(X)
Communication protocol
Local override unit, modu840 (LOP)
Override and indication devices
modu6.. (LOI)
Connection, I/O/COM module
Hardware extension
Integration of non-Sauter systems
Architecture
Processor
SDRAM (operational memory)
SRAM (static memory)
Flash
Embedded web server
User data
www.sauter-controls.com
230 V~, ±10%, 50...60 Hz
up to 13 VA/5 W (excl. accessories)
up to 5 W (excl. accessories)
24 V=, ±10%
24 V~, ±20%, 50…60 Hz
up to 30 VA / 5 W (excl. accessories)
CR2032, plug-in
1× RJ-45 socket
10/100 Mbit/s
BACnet/IP (DIX)
1× integrated interface
1× integrated interface
1× integrated I/O bus connector for a
maximum of 8 modules
up to 8 I/O modules
one or two COM modules
32 bit, 400 MHz
32 MB
1 MB
16 MB
moduWeb
via CASE Engine
Function
BACnet data point objects
Dynamic objects
Time programmes
Calendar
Historical data
Function (continuation)
Alerting
Chart (only via moduWeb)
active COV subscriptions
Structured view
Control
BACnet client links
BBMD in BDT
FD in FDT
Permitted ambient conditions
Operating temperature
Storage and transport temperature
Humidity
Installation
Fitting
Dimensions W × H × D (mm)
Weight (kg)
Quantity
512 (incl. HW)
64 (Schedule)
16 (Calendar)
100 (Trend Log)
up to 30,000 entries
16 (Notification Class)
32 (Log View)
1500
128 (Structured View)
32 (Loop)
200 (peer to peer)
32
32
0…45 °C
–25…70 °C
10…85% rh
no condensation
on top-hat rail
160 × 170 × 115
0.8
1/10
EY-AS525
Technical data (continuation)
Standards, guidelines and directives
Degree of protection
IP 20 (EN 60529) 1)
Protection class
I (EN 60730-1)
Environmental class
3K3 (IEC 60721)
CE conformity as per
Electrical safety
EN 60730-1
2006/95/EC
EN 60730-2-9, EN 60950-1
Software class A
EN 60950-1 Annexe H
EMC Directive 2004/108/EC
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Additional information
Fitting instructions
Material declaration
Dimension drawing
Wiring diagram (F001)
Wiring diagram (F005)
MV 506062
MD 92.016
M10485
A10483
A10586
1) Only on front side with terminal cover, blanking piece for LOI and transparent cover.
Accessories
Type
Description
Plug-in I/O modules
EY-IO530F001
DI universal and digital inputs (8 UI/8 DI)
EY-IO550F001
Digital outputs (6 DO, relays)
EY-IO551F001
Digital outputs (16 DO, open collector)
EY-IO570F001
Universal inputs and analogue outputs (8 UI / 4 AO)
Plug-in communication modules (COM)
EY-CM710F010
Integration of non-Sauter systems with EIA-232 for Modbus/RTU-Master
EY-CM710F020
Integration of non-Sauter systems with EIA-232 for M-Bus
EY-CM720F010
Integration of non-Sauter systems with EIA-485 for Modbus/RTU-Master
EY-CM721F010
Integration of non-Sauter systems with EIA-232 and EIA-485 for Modbus/RTU-Master
EY-CM721F020
Integration of non-Sauter systems with EIA-232 and EIA-485 for M-Bus
EY-CM731F020
Integration of non-Sauter systems with EIA-232 for M-Bus
Local override and indication devices (LOI)
EY-LO625F001
Override/indicating, 6 switches Auto-0-I, 4 LEDs alarm/status, 4 setpoint adjusters (A-0…100%), 8 LEDs alarm/status
EY-LO630F001
Indicating, alarm/status, 16 LEDs, bi-colour
EY-LO650F001
Override/indicating, 6 switches Auto-0-I, 4 LEDs alarm/status
EY-LO650F002
Override/indicating, 3 switches Auto-0-I-II, 4 LEDs alarm/status
EY-LO670F001
Override/indicating, 4 setpoint adjusters (A-0…100%), 8 LEDs for alarm/status
Local operating panel (LOP)
EY-OP840F001
Local operating and indicating unit modu840
0929360005
Relay PCB (2× pluggable electronic PCB with 3 relays including connection terminals)
Engineering notes
Installation and power supply
The modu525 automation station is installed inside a motor control
centre by means of a top-hat rail (EN 60715). The EY-AS525F001
requires a power supply of 230 V a.c., while the EY-AS525F005
can use either 24 V d.c. or a.c. The installation must have an
additional external primary separator. Connection work must be
carried out only when there is no power (dead). The earthing
terminals are internally connected to the earth connection (PE)
(PELV power circuits). All devices are connected via screwed
terminals. When connecting the power supply, it is essential to
connect the earth to the appropriate connection terminal (protection
class I).
Communication wiring must be carried out correctly and meet the
requirements of standards EN 50174-1, -2 and -3. Communication
wiring must be kept at a distance to other current-carrying wiring.
standards. Local regulations on installation, application, access,
access authorisations, accident prevention, safety, dismantling and
disposal must be observed. Compliance is also required with
installation standards EN 50178, 50310, 50110, 50274, 61140 and
similar.
The following conditions must be met:
Cross-section of conductors: min. 0.8 mm², max. 2.5 mm², Cu
conductors in compliance with the
standards and national installation
directives
For further information, consult the fitting instructions.
Inputs/outputs
As a basic unit, the automation station has 26 inputs/outputs
providing the following functions:
No account has been taken of special standards such as
IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN 61131-1 and 2 or similar
2/10
www.sauter-controls.com
EY-AS525
Universal inputs
Number of inputs
Type of inputs
(software coding)
8 (UI)
Ni1000 (DIN 43760)
Pt1000 (IEC 751)
Voltage measurement (U)
Current measurement (I) only on channel
u12, u13!
Potentiometer input (Pot)
Resistance (R)
Digital input (DI fixed)
Protection against extraneous voltage
Ni/Pt/U/R/Pot/DI
±30 V/24 V~ (without destruction)
I (channel u12, u13)
+12 V/–0.3 V (without destruction)
Scan rate
Channels u12, u16
100 ms
Channels u13, u14, u15, 500 ms
u17, u18, u19
Resolution
Measuring ranges
Voltage (U)
Current (I)
Potentiometer (Pot)
Reference
Resistance (R)
Temperature Ni1000
Pt1000
Digital input
Pulse counter
14 bit
0 (2)...10 V, 0 (0.2)...1 V
0 (4)...20 mA
0...1 (100%) with 3-line connection
(0…2.5 k)
Uref 1.23 V (terminal nos. 37, 38)
>1 k, max. load 10 mA
200...2,500 
–50...+150 °C
–50...+150 °C
Potential-free contacts, wired to earth
Opto-coupler, transistor (open collector)
approx. Iout = 1.2 mA
up to 3 Hz
Temperature measurement (Ni/Pt)
The Ni/Pt1000 sensors are connected using the two-wire method
between one of the input terminals for universal inputs (channel
u12...u19) and an earth terminal. The inputs do not require
calibration and can be used directly; a corresponding line resistance
of 2  is pre-compensated as standard. With the corresponding line
resistance of 2  (cable cross-section: 1.5 mm²), the connection
cable may be a maximum of 85 m in length. Greater line
resistances can be compensated using the software. The
measuring voltage is pulsed so that the sensor does not heat up
(IMeas approx. 0.3 mA).
Voltage measurement (U)
The voltage to be measured is connected between one of the input
terminals for universal input (channel u12...u19) and an earth
terminal. The signal must be potential-free. The two measurement
ranges with or without offset 0 (0.2)...1 V and 0 (2)...10 V are
selected by means of the software. The input's internal resistance
Ri (burden) is 9 M.
Current measurement (I)
The current can only be measured on two inputs. The voltage to be
measured is connected between one of the two input terminals for
universal input (channel u12, u13) and an earth terminal. The
current signal must be potential-free. The measurement ranges with
or without offset 0 (4)...20 mA are selected by means of the
software. The maximum input current must be restricted to 50 mA.
The internal resistance Ri is < 50 .
Potentiometer measurement (Pot)
The potentiometer is connected between one of the input terminals
for universal inputs (channel u12...u19), an earth terminal and the
terminal Uref (reference voltage). So as not to overload the
reference outputs, the lowest potentiometer value should be at least
1 k.
www.sauter-controls.com
The reference output is not short-circuit-proof. The upper value of
2.5 k is predefined to guarantee stable, interference-free
measurement.
Digital inputs (DI with UI)
The AS also acquires binary information via the universal inputs.
The information (alarm/status) is connected between an input
terminal and earth (u12...u19). The station applies a voltage of
approx. 13 V to the terminal. This usually corresponds to INACTIVE
(bit=0) for an open contact. When a contact is closed it is ACTIVE
(bit=1) and 0 V are applied, whereby the current flow equates to
approx. 1 mA. Brief temporary changes of at least 20 ms are
buffered between the station's polling enquiries and are then
processed in the next cycle.
Each input can be defined via software configuration as an alarm or
status input.
Digital inputs can be displayed on a local indicating unit (e.g.
modu630).
Digital inputs (DI fixed)
Number of inputs
8 (DI fixed)
Type of inputs
Potential-free contacts, wired
to earth
Opto-coupler
Transistor (open collector)
Pulse counter
up to 50 Hz (100 ms scan rate)
Protection against
extraneous voltage
±30 V/24 V~ (without destruction)
Maximum
output current
approx. 1.2 mA to earth
Scan rate
100 ms
Binary information is connected between one of the input terminals
(d4...d11) and earth. The station applies a voltage of approx. 13 V
to the terminal. In normal cases (NORMAL) this corresponds to
INACTIVE (bit=0) for an open contact. When a contact is closed, it
is ACTIVE (bit=1) and 0 V is applied, whereby the current flow
equates to approx. 1.2 mA.
Brief temporary changes of at least 20 ms are buffered between the
station's polling enquiries and are then processed in the next cycle.
Each input can be defined via software configuration as an alarm or
status input.
Digital inputs can be displayed on a local indicating unit (e.g.
modu630).
Pulse counter (CI with DI)
Counter inputs for potential-free contacts, opto-couplers or
transistors with an open collector can be connected to the digital
inputs. The maximum pulse frequency may reach 50 Hz. To ensure
that switched contacts are registered correctly, provision is made
for a de-bounce time of 5 ms. Pulses can be detected on falling,
rising or both edges; the minimum pulse time should be 4 times the
de-bounce time.
Digital outputs
Number of outputs
Type of outputs
Load for outputs
Switching frequency
6 (DO)
Relays, normally-open contacts (0-I)
24...250 V~, 2 A resistive load
106 cycles
The relevant actuator is connected directly to the relay terminals
(R20…R25).
Outputs can be defined for single or multi-level functions. Real
feedback signals can be implemented only via the digital inputs
(BACnet COMMAND-FAILURE).
Each of the relay outputs can be supplied individually with
maximum voltage of 250 V~ and loaded with 2 A. Equipment is
connected using screwed terminals; this work must be carried out
only when the unit is disconnected from the power supply.
3/10
EY-AS525
Special protective measures enable relays to be separated safely
from each other. This allows mixed operation with 250 V~ and
SELV/PELV circuits, without causing reciprocal faults.
push-pull outputs with active sink capability. A load of 2 mA can be
applied to each output. The sum of all outputs should not exceed
20 mA, not even briefly.
Contact relay outputs adopt the defined condition '0' (open) if:
 the power supply/communication on the I/O bus is interrupted
 the power supply to the automation station is interrupted
The outputs are protected against static discharges, but not against
the presence of extraneous voltage.
Watchdog
The watchdog signal that monitors the automation station's internal
process flow can be measured at terminal 01. The watchdog output
is pulsed with approx. 10 Hz when the processor and program flow
are working correctly.
The relays are integrated in two pluggable boards with connection
terminals, so can be easily replaced.
Analogue outputs
Number of outputs
Type of outputs
Load
Updating
Resolution
4 (AO)
4× 0(2)...10 V
up to 2 mA
100 ms
13 bit
Please note the following in relation to the design as an open
collector wired to earth: control of an external actuator max.
15 V= load 10 mA.
The signal can be connected as a practical application directly to
the digital or universal input of a second automation station and
monitored via software.
The output voltage is provided on one of the output terminals
(a0...a3) and an earth terminal. The outputs are designed as
Technical specifications of inputs and outputs
Universal input
Measuring range
Resolution
Accuracy
of measuring span plus measurement value
Ni/Pt1000
U (0/0.2...1 V)
U (0/2...10 V)
I (0/4...20 mA)
R
Pot (> 1 k)
–50…+150 °C
0.02...1.1 V
0.15...10.2 V
0.02...22 mA
200...2,500 
1…100%
< 0.05 K
< 0.1 mV
< 1 mV
< 0.02 mA
< 0.1 
< 0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2%
1%
1%
Pitch error
Analogue output
Correcting range
AO (0/2…10 V)
0.01...10.2 V
< 2 mV
Binary input (0-I)
Switching threshold, active
Switching threshold, inactive
Switching hysteresis
Pulse counter
Universal input (UI)
>3V
< 1.5 V
> 0.4 V
up to 3 Hz
Digital input (DI fixed)
>4V
< 2.5 V
> 0.4 V
up to 50 Hz
Watchdog
Open collector output
15 V= up to 10 mA
General functional description
The automation station is based fully on BACnet/IP communication.
The automation station has an integrated web server for handling
extensive operations, direct data point visualisation, alarm
notification and forwarding and creating time profiles (scheduler).
±0.5%
±0.5%
±0.5%
±1%
±0.2%
±1%
1%
1%
Pulse frequency approx. 10 Hz
Putting into service
The switch for switching the automation station on and off is located
at the top left of the automation station ('On-Off'). It does not
separate the unit from the power supply. The switch merely
separates the secondary circuit of the power supply unit that
supplies the base station, the I/O modules and the operating units.
Note:
All details of web server operation are explained in the document
'Web Operation modu525' (user manual 7010050001). Details on
the automation station's BACnet functionality can be referenced
from the PICS documentation.
4/10
www.sauter-controls.com
EY-AS525
LED displays
When the automation station is activated (switched on), there are four LEDs that indicate various operating conditions.
The following table explains the function of each LED.
System LED
LED name
RUN/FAULT
I/O bus1)
(no name)
LNK
ACT
Condition
yellow, lit continuously
green, lit continuously
green flashing
red flashing
alternating green - red - off
red flashing
Indicator sequence
———————
———————
••••••••••••••••••
• • • • • •
•• •• •• ••
••••••••••••••••••
Description
Automation station in start-up mode
Automation station in operation
Identification via CASE Sun
Automation station in configuration, restart/download mode
Lamp test active (display type has priority)
Internal error
green, lit continuously
green pulsating
red, lit continuously
red flashing
red pulsating
alternating green - red - off
yellow, lit continuously
red, lit continuously
green, lit continuously
off
yellow pulsating
———————
•
•
•
•
———————
••••••••••••••••••
•
•
•
•
•• •• •• ••
———————
I/O operations OK
No user program (CASE Engine)
I/O functionality error (I/O module's electronics)
AS in config., restart/downl. mode, no IO bus communication
Incorrect module
Lamp test active (display type has priority)
Automation station in start-up mode
———————
Network connection present
Network connection interrupted
Ethernet (data transmission active)
•
•
•
•
1) The I/O bus LED is located between two housing fins at the top right
Programming and parameterisation
The complete user program (Engine Plan) and the various
parameterisations (BACnet objects, images for moduWEB, etc.)
are produced using CASE Suite. Up to 512 BACnet data points
including input and output hardware can be used.
Every automation station must be configured for communicating in
an Ethernet network. All settings such as IP address, subnet mask,
gateway and instance number (DOI) are parameterised using
CASE Suite. Automatic configuration via DHCP server is also
possible.
The Run/Fault LED can be set to flash mode using the CASE Sun
commissioning tool to identify the automation station within a
network.
The modu525 automation station contains a fast operating
program. It reads all the inputs, processes the parameterised
modules, updates the outputs and effects the necessary
communication with other automation stations or at management
level (PC).
The user program can be loaded from any point in the IP network
using CASE Suite. An active download is signalled by means of
flashing red LEDs. Data is written to a Flash memory and remains
intact even in the event of a power failure!
Inputs and outputs can be parameterised via the user program and
are free for utilisation in control and activation tasks.
Initialisation
The automation station can be initialised with CASE Suite prior to
executing the download.
Firmware update
The automation station is supplied together with a current version
of the firmware. If a new firmware version becomes available
during the time prior to installation and commissioning, it is
possible to update the automation station directly using
CASE Suite via the network. An active update is signalled by
means of flashing red LEDs.
The firmware version in the automation station can be read out
using the modu840 local override unit or via PC/CASE Suite.
www.sauter-controls.com
It is essential to check the firmware version prior to commissioning
an automation station and to execute an update where indicated.
Internal clock
A real-time clock (RTC) for the time programmes is integrated in
the automation station. Date, time and time zone are set in the
automation station when the user data is loaded.
It is possible to set the date, time and time zone via the integrated
web server (moduWeb) or via BACnet browser.
The BACnet services 'DM-TS-B' and 'DM-UTC-B' are synchronised
automatically when provided with appropriate input from a BACnet
time server (e.g. novaPro Open).
The automatic change-over from summertime to wintertime
(daylight saving) is activated by default in the automation station's
network properties (CASE Engine) and includes all the automation
stations located in the same network.
Time programmes, calendar
BACnet functionality allows for up to 64 time programmes
(scheduler) and 16 calendar objects (calendar) to be created in the
automation station.
Time and calendar objects can be displayed, operated and edited
using the modu840 local override unit or the moduWeb web
server.
Data recording
BACnet functionality allows for up to 100 Trendlog objects (data
points) to be created. Recording can be defined as either
periodical (time interval) or threshold-orientated (COV).
Data points can be recorded periodically (time interval = 1 minute)
and independently of trend objects by means of the moduWeb web
server.
Battery, data buffering
A plug-in lithium button cell battery ensures that the real-time clock
for time programmes (Scheduler/Calendar) and data such as
counters, adaptive control algorithms and historical data (trendlog)
are maintained in the memory (SRAM).
5/10
EY-AS525
N.B.: The automation station switches to a so called storage
mode after approximately one week without power; i.e. data
buffering per battery is deactivated and data may be lost as a
result! The automation station does not monitor the battery
voltage.
Technical data
Type (Standard)
Nominal voltage
Capacity
Dimensions
CR2032 lithium button-cell
3V
210 mAh
20 mm × 3.2 mm
If it becomes necessary to change the battery during the operating
period, this must be done by trained specialist staff only!
User data from CASE Engine and modified user data (e.g.
modified via BACnet client) are stored permanently in the Flash
memory and do not require battery buffering.
However, it is recommended to safeguard user data (CASE Engin
e) and modified user data by means of a backup (e.g. BACnet DMBR); this will increase safety against loss of data.
Behaviour in the event of a power failure
Power failures are differentiated as follows:
Micro-interruptions
Interruptions measuring micro-seconds (0…999 µs) are bridged
without any deactivation or other consequences. The plant
maintains normal operations.
Normal interruptions
The AS handles interruptions measured in seconds or minutes as
controlled deactivation and controlled reactivation according to
priority when the power supply is resumed. The automation station
implements controlled deactivation and reactivation automatically.
The following applies for BACnet objects:
 The 'Notification Class Recipient List' remains intact and the
clients continue to receive event and alarm information
automatically without having to log in again.
 The COV subscriptions to other stations are re-registered
automatically.
 Connections between automation stations (AS-AS) are updated
(re-subscription).
When mains power is restored, the automation station will check
the data consistency and launch communication automatically.
Switch-off behaviour
The 'On-Off' switch (µP-Power, Standby) merely separates the
secondary circuit of the power unit that supplies the automation
station and I/O modules with their operating units internally with
power. When the automation station is switched off, all
applications are stopped in a controlled manner and the CPU
function is deactivated; the static RAM and Real Time Clock (RTC)
for date and time are operated separately by the primary circuit so
that the battery is not used for data buffering as long as a power
supply is present.
Extension options
Additional I/O modules and communication modules can be used
to extend the base station. These modules are installed directly to
the right of the automation station or connected via the I/O bus
plug.
The maximum number is limited to 8 modules to ensure the sum
of all connected devices does not exceed the modu525 automation
station current load of 1100 mA.
Summary of modules/current consumption
A module generally consists of two components: the baseplate, in
which the I/O bus system and connection terminals are integrated,
and the actual I/O module electronics. The automation station
detects whether an I/O module is plugged into the I/O bus; I/O
modules are assigned to the automation station by means of
CASE Suite.
One or two COM modules (modu721, 731) or only one COM
module (modu710, 720) can be used per automation station.
These must be assigned to position 1 or positions 1 and 2.
N.B.:
Modules should be added to, or removed from, the AS only when
the automation station's power supply is switched off.
Current consumption
Type
EY-IO530F001
EY-IO550F001
EY-IO551F001
EY-IO570F001
EY-LO625F001
EY-LO630F001
EY-LO650F001
EY-LO650F002
EY-LO670F001
EY-CM710F…
EY-CM720F…
EY-CM721F…
EY-CM731F…
EY-OP840F001
0930240511
0930240540
0930240541
Description
Max. current consumption
I/O modules *
modu530: 8 UI/8 DI
modu550: 6 DO (relays)
modu551: 16 DO (OC)
modu570: 8 UI/4 AO
Local override and indication devices
modu625: 6 DO (Auto-0-I) override/indicating, 4 AO setpoint adjuster
modu630: 16 DI LED indicators
modu650: 6 DO (Auto-0-I) override/indicating
modu650: 3 DO (Auto-0-I-II) override/indicating
modu670: 4 AO setpoint adjuster
Communication modules
modu710: non-Sauter system integration with EIA-232
modu720: non-Sauter system integration with EIA-485
modu721: non-Sauter system integration with EIA-232 and EIA-485
modu731: non-Sauter system integration with M-Bus and EIA-485
Local override device
modu840: local override device
Accessories for override and indication devices and operating devices (for remote fitting)
Front frame, 4-fold
Adaptor for EY-LO6..
Adaptor for EY-OP840
direct on automation station
40 mA
100 mA
20 mA
50 mA
40 mA
20 mA
20 mA
20 mA
20 mA
(see PDS 97.016)
(see PDS 97.011)
(see PDS 97.012)
(see PDS 97.021)
50 mA
*) Details and functions relating to I/O modules can be found in the corresponding PDS.
6/10
www.sauter-controls.com
EY-AS525
Local override and indication devices (LOI)
The automation station can be supplemented with a local override
and indication device (LOI) to enable manual control and indication
of plant components. The unit can be installed and removed during
ongoing operations (hot-plug capable) without impeding any
functions of the automation station. The automation station detects
and implements switch positions directly. The function complies
with the EN ISO 16484-2:2004 standard relating to local priority
override and indication devices.
By using the four-fold front frame (available as an accessory), it is
also possible to use the override and indication devices at
distances of up to 10 m.
N.B.:
Switch positions should be set to automatic prior to installing a
unit to ensure no unintentional switching operations are triggered
on the outputs. When the unit is removed all outputs are operated
using the automatic values of the automation station.
In keeping with the applicable standard, the local override and
indication devices allow the restricted operation of plant
components without involving the automation station intended for
the application.
Outputs that are in manual mode may temporarily change
condition during a user program download.
Function
 The switching condition is defined by the automation station
when set to automatic ('A').
 These functions (0, I, II or 0...100%) have priority over the
automation station's programme when set to manual operation.
The status flag 'overridden' is activated for assigned BACnet
objects (AO, BO, MO) at every position of manual operation.
 Use of LED displays:
In general, the LEDs for digital inputs indicate the condition of
input occupancy. However, LEDs can also be assigned via
CASE programming to display functions such as collective
alarm, limit value transgression, etc. In general, a green LED
can be continuously activated to display status information and a
red LED to display an alarm.
 The BACnet alarm acknowledgement function enables
unacknowledged alarms to be indicated by a flashing LED, and
acknowledged alarms that are still active by a continuously
illuminated LED.
 Analogue and digital outputs are controllable without a user
application (CASE Engine).
The functionality of local override and indication devices is described below.
Overview of functions
EY-LO625F001
EY-LO630F001
Double unit, can be used to operate and indicated the data points from the modu525
automation station (from hardware index C)
4 LEDs
LED indicators, bi-colour green/red
(freely configurable for Event/Alarm/Status)
6 switches with
Stufe Auto-0-I Signalisierung green
LED indicators
8 LED
LED indicators, bi-colour green/red
(freely configurable for Event/Alarm/Status)
4 slide switches
Setpoint adjuster 0…100%, yellow indicates manual operation
with LED
indicators
Single unit for indicating I/O modu530, 531, 532, 533 or automation station modu525 data
points
LED indicators, bi-colour green/red (freely configurable for Event/Alarm)
16 LEDs
EY-LO650F001
Single unit for override and indicating I/O modu550 or automation station modu525 data points
4 LEDs
LED indicators, bi-colour green/red (freely configurable for Event/Alarm)
6 switches with
Level Auto-0-I indicating green
LED indicators
Yellow indicates manual operation
EY-LO650F002
Single unit for override and indicating I/O modu550 or automation station modu525 data points
4 LEDs
LED indicators, bi-colour green/red (freely configurable for Event/Alarm)
3 switches with
Level Auto-0-I-II indicating green
LED indicators
Yellow indicates manual operation
EY-LO670F001
Single unit for override and indicating I/O modu570, 572 or automation station modu525 data
points
8 LEDs
LED indicators, bi-colour green/red (freely configurable for Event/Alarm)
4 slide switches
Setpoint adjuster 0…100%, yellow indicates manual operation
with
LED indicators
LED indicator, red, (freely configurable for event/alarm)
Detailed information and functions of LED control options can be referenced from PDS 92.081 EY-LO6…
www.sauter-controls.com
7/10
EY-AS525
Labelling concept
Local override and indication devices are labelled with functionspecific symbols or numbers. This information may be
supplemented by inserting a customised paper label behind the
transparent cover on the front side. These labels are normally
inscribed using text generated from within CASE Suite and are
printed out on normal DIN A4 paper using generic printers.
Simultaneous operation of modu840 and override and indication
devices is possible only by adding the four-fold front frame
(available as an accessory). This can be fitted either in the cabinet
itself or externally (at a distance of up to 10 m).
Local operating panel
modu840 local operating panel
The automation station can be operated via the modu840
accessory, which is connected to the front of the housing.
Data points are shown in clear text by means of turn-and-press, so
they can also be operated or altered if required. The panel can be
used only for one automation station.
Channel and terminal occupancy
Description
modu525
Watchdog output (pulsating OC)
Analogue output (0…10V)
Digital input
Pulse counter (CI)
Universal input
(Ni/Pt1000/U/I/R/Pot/DI)
Current signal only on channel 12, 13 or
terminals 22, 24
Channel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Wiring diagram
WD
a0
a1
a2
a3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
u12
u13
u14
u15
u16
u17
u18
u19
20
21
22
23
24
25
R20
R21
R22
R23
R24
R25
Reference voltage 1.23 V
Digital output (relay 0-I)
8/10
Terminals
Signal
1
2
4
6
8
9
10
12
14
16
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
37
38
In
39
41
43
45
47
49
GND
3
5
7
11
13
15
17
21
23
25
27
29
31
33
35
Out
40
42
44
46
48
50
www.sauter-controls.com
EY-AS525
Dimension drawing
115
85
170
85
160
Wiring diagram
EY-AS525F001
a0
a1
a2
a3 d4 d5
06
08
d6
d7
d8
d9 d10 d11
u12
u13
u14
u15
u16
u17
u19
u18
µP-Power
01
Off On
03
02
WD
09
05
04
4 x AO
11
10
13
12
15
14
17
16
19
18
21
20
23
22
25
24
27
26
8 x DI
29
28
31
30
33
32
35
34
37
36
8 x UI
38
Ref
RUN/FAULT
LNK
ACT
6 x DO (Relais), 250 V~ 2 A
230 V~
N
PE
40
39
R20
www.sauter-controls.com
41
42
R21
43
44
R22
45
46
R23
48
47
R24
49
50
R25
A10483a
L
9/10
EY-AS525
Wiring diagram
EY-AS525F005
a0
a1
a2
a3 d4 d5
06
08
d6
d7
d8
d9 d10 d11
u12
u13
u14
u15
u16
u17
u19
u18
µP-Power
01
Off On
03
02
WD
05
04
09
4 x AO
11
10
13
12
15
14
17
16
19
18
21
20
23
22
25
24
27
26
8 x DI
29
28
31
30
33
32
35
34
37
36
8 x UI
38
Ref
RUN/FAULT
LNK
ACT
6 x DO (Relais), 250 V~ 2 A
MM
PE
PE
39
40
R20
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basle
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com
10/10
41
42
R21
43
44
R22
45
46
R23
47
48
R24
49
50
R25
Printed in Switzerland
LS
A10586
24 V
7192016003 02
www.sauter-controls.com
SAUTER EY-modulo 5
PDS 97.012
EY-CM721
en Product Data Sheet
modu721: Communication module with EIA-232 and EIA-485 interfaces
How energy efficiency is improved
SAUTER EY-modulo 5 technology: modular, fast and universal
Areas of application
Integration of alien systems and products from other manufacturers at automation level, based on field-bus
protocols with EIA-232 or EIA-485, such as Modbus/RTU, M-Bus and other integration of alien products with the
modu525 automation station for integrated control and optimised regulation and the possibility of BACnet/IP
communication to the management level.
Features
 Communication module (COM module) with EIA-232 and EIA-485 interfaces
 Pluggable element for extending the modu525 automation station
 Modular construction (socket, electronics, LED indicators)
 Connection to alien systems (SPS, chillers, meters etc.)
 Connection for point-to-point protocols with EIA-232 interface
 Connection for field-bus protocols based on EIA-485
 Direct labelling on the front
 Part of the SAUTER EY-modulo family of systems
Technical description
 Power supply from modu525 automation station
 One or two COM modules per modu525 automation station
 Up to 512 data points for the alien system
 0.3 to 57.6 kBit/s
 Two-wire EIA-485 (half-duplex)
 Galvanic isolation up to 300 V
 Six screw terminals (2 x Common, 2 x D+, 2 x D-)
 Jumper for EIA-485 bus power, bus terminating resistor and connection for galvanic isolation
 D-Sub plug (9-pin, male, DTE) for EIA-232
 Supported protocols: Modbus/RTU (Master) – F010; M-Bus (Master) – F020; others on request
Products
Type
Description
EY-CM721F010
Communication module for Modbus/RTU (Master, EIA-232 or EIA-485)
EY-CM721F020
Communication module for M-Bus (Master, EIA-232 or EIA-485)
Technical data
Electrical supply
Power supply
per AS at Slot 1 or 2
Power consumption
Dissipated power
Interfaces, communication
COM interface – EIA-232 (DTE)
COM interface – EIA-485
Baud rate
Data bits
Stop bits
Parity
Connection, I/O bus
Protocol
EY-CM721F010
EY-CM721F020
Architecture
Protocol processor
COM interface
Memory
Number of data points
Permitted ambient conditions
Operating temperature
Storage and transport temperature
Humidity
from modu525
one or two COM modules
up to 150 mA
up to 1.2 W
D-Sub plug (9-pin, male)
Screw terminals (2x C, 2x D+, 2x D-)
0,3...57,6 kBit/s
5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2
none, even, uneven
12-pin, integrated in baseplate
Modbus/RTU (Master)
M-Bus (Master)
FPGA
UART
Flash
(user and protocol data)
up to 512
Installation
Fitting
Dimensions W x H x D (mm)
Weight (kg)
Standards, directives
Protection type
Protection class
Environmental class
CE conformity as per
EMC Directive 2004/108/EC
on top-hat rail
42 x 170 x 115
0,8
IP 20 (EN 60529)
III (EN 60730-1)
3K3 (IEC 60721)
Software Class A
EN 61000-6-1 1)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 60730-1 Appendix H
Additional information
Fitting instructions
Manual
Material declaration
P100004729
7010037
MD 97.012
Dimension drawing
Wiring diagram
M11435
A10616
A10617
0…45 °C
-25…70 °C
10…85% rh
no condensation
1) EIA-232 cable can be up to 15 m long. EIA-485: screened cable 2 x 2 cores, twisted pairs; see Fitting Instructions P100004729
www.sauter-controls.com
1/5
EY-CM721
Accessories
Type
Description
0386301001
Connection cable COM DB9(f)-DB9(f) 3 m (null modem)
Engineering notes
Restrictions; the following functions are not supported:
General information on moduCom
The COM modules, the protocol system parameters and the userspecific data point parameters are configured using the SAUTER
CASE Suite software tools. Information on the precise configuration
and mode of operation is given in CASE Suite (online help) and the
moduCom manual (7010037).
Apart from those mentioned, no other function codes are supported;
nor is telegram transmission with Modbus/ASCII. Similarly, exception codes are not evaluated.
In general, the reading or writing of data points is supported by
field-bus devices. In so doing, the current values ("Present Value")
are either written by BACnet to the data-point values of the nonSauter system or read from the data-point values of the non-Sauter
system. The following functions apply to 'mapping' from the viewpoint of the automation station (BACnet object):
BACnet alien systems: mapping
AS (BACnet object)
BI (PresentValue)
AI (PresentValue)
Operation
read
read
MI (PresentValue)
BO (PresentValue)
BO (FeedbackValue)
AO (PresentValue)
read
write
(read)
write
MO (PresentValue)
MO (FeedbackValue)
PC (Count)
write
(read)
read
CM (FS data point)
Bit data point
Float data point
Unsigned data point
Signed data point
Unsigned data point
Bit data point
(feedback)
Float data point
Unsigned data point
Signed data point
Unsigned data point
(feedback)
Unsigned data point
Faulty reading or writing can be supported using the BACnet property "Reliability". Under certain circumstances, the value may lose a
certain amount of accuracy and resolution when converting Unsigned/Signed values to or from analogue objects.
The following data types can be used for the master functionality:
1-bit coil, 1-bit discrete input, 16-bit holding register, 16-bit input
register, "32-bit formats" with 2x16-bit registers ("double register"),
1-bit of a 16-bit register. The data from the Modbus data model can
be read and written. The Modbus master's protocol implementation
is able to interpret data in various data formats and connect the
data to BACnet data objects.
The following data types are supported by the Modbus master:






1-Bit Boolean
(8-Bit Signed / Unsigned Integer)
(8- / 16- / 32-Bit Fields)
16-Bit Signed / Unsigned Integer
32-Bit Signed / Unsigned Integer
32-Bit IEEE-Float
Special Modbus master functionality
32-bit data formats can be interpreted in a reverse 16-bit register
sequence using the "byte order" parameter for data points. This
parameter can be defined individually for each data point.
Every single bit of a 16-bit register can also be assigned to a binary
data object (BACnet BI, BO) (data point parameter: "BitNo at BitField"). N.B.: When more than one BO is applied to a register, only
the last bit that is written will affect the entire register.
The "Function Code" parameter for data points can be used to force
Single Write for coils with fc15, whilst Single Write for registers is
executed using fc16.
JBUS addressing (i.e. from 0 to 65535) is supported for all data
model ranges (x, 1x, 3x, 4x) so that Modbus addresses are used
with an offset of -1.
Listening function for commissioning, monitoring, analysis etc.
The AS has a TELNET interface (via a special TELNET/TCP port)
for recording data. This enables the monitored data to be recorded
in readable text format (TELNET client, etc.).
EY-CM721F020: modu721-MBus (Master)
(EIA-232 or EIA-485 interface)
The following M-Bus functions are supported for M-Bus protocol
implementation (as per EN 1434 or EN 13757 (in part)):
Detailed information on the protocols and mode of operation is
given in the description of the function modules and in the moduCom manual (7010037).





EY-CM721F010: modu721-Modbus/RTU (Master)
(EIA-232 or EIA-485 interface)
The following Modbus function codes (fc) are supported for implementation of the Modbus/RTU (Master) protocol:
(R/W: Read/Write)
fc 1: Read Coils (R/W)
fc 2: Read Discrete Inputs (R)
fc 3: Read Holding Registers (R/W)
fc 4: Read Input Registers (R)
fc 5: Write Single Coil (R/W)
fc 6: Write Single Register (R/W)
fc 15: Write Multiple Coils (R/W)
fc 16: Write Multiple Registers (R/W)
Read 1-bit values (R/W)
Read 1-bit values (R)
Read 16-bit values (R/W)
Read 16-bit values (R)
Write 1-bit value
Write 16-bit value
Write 1-bit values
Write 16-bit values
Other supported functions:





As master only
Range of slave addresses: 1…247
Max. 512 objects/data points
Addressable multi-telegram
Telegram transmission only as RTU frame (Remote Terminal
Unit - Frame)
2/5








As master only
Range of primary addresses: 1…250
Max. number of M-Bus counters is defined by the level converter
Max. 512 objects/data points
Data point sequence is set by the manufacturer's description
(M-Bus records)
Response with fixed data structure and response with variable
data structure
Transmission format Low Byte/High Byte (CI-Field = 0x72) only
Query of values from multiple memory pages (multi-telegram
counter with M-Bus pages)
Initialisation telegram SND_NKE
REQ_UD2 only
Decoding of the data fields of the DIF and VIF frame part
(Data/Value Information Field)
Time- or command-controlled reading of counters (saves the
battery)
Automatic recognition of M-Bus units and adaptation to SI units
Restrictions; the following functions are not supported:





Secondary addressing and network support
Broadcast telegrams
Manufacturer-specific frame parts (DIF 0x0F)
Frame Teile wie Medium, DIFE (Data Inform. Field Extension)
Frame parts such as Medium, DIFE (Data Inform. Field Extension)VIFE (Value Information Field (Extension)) frame parts
www.sauter-controls.com
EY-CM721
than 16,777,215 exceed the resolution of 1, so they may not be
displayed properly. The use of the PulseConverter object with the
Property Count as an Unsigned-32 value will increase the maximum
counter reading (4,294,967,296).
The following data types are used for the master functionality:
 8-, 16-, 24-, 32-, 48-, 64-bit integer
 32-Bit IEEE Float (Real)
 2-, 4-, 6-, 8-, 12-digit BCD
Counter readings can be converted into the 32-bit IEEE real float
format for the present value of the BACnet object. Readings greater
General information on modu721
COM module with the following six or seven LED functions:
LED name
I/O bus
(no name)
LED no.
1
2
3
4
5
6
1) pulsating: 0.1 s / 10% duty cycle
Condition
Frequency 1)
Description
green lit continuously
green pulsating
green pulsating fast
red pulsating
red pulsating fast
red flashing
alternating: green, red, off
———————
•
•
•
•
••••••••••••••••••
•
•
•
•
••••••••••••••••••
— — — —
—— ——
moduCom operation OK ('running')
No channel configuration
Device being configured
No protocol loaded in device
No communication with automation station
Internal fault
Lamp test active (display type has priority)
green lit continuously
———————
green
red
green
red
••
•
••
•
Power 1 at moduCom
Not used
Not used
Not used
Specific to protocol; in general, request (SEND)
Specific to protocol; in general, faulty request (Tg-Error)
Specific to protocol; in general, response (RECEIVE)
Specific to protocol; in general, faulty response (Timeout, Tg-Error)
pulsating fast: 0.1 s / 50% d.c.
•• •• ••
•
or ————
•• •• ••
•
flashing: 0.5 s / 50% d.c.
alternating: 1 s each phase
COM module with a 12-fold terminal block and the following terminal assignment:
Terminals Direction
Designation
Description
7-12
5, 6
3, 4
1, 2
NC
C
D+
D-
not connected
EIA-485 Common (ground GND2) 1)
EIA-485 data line (+)
EIA-485 data line (-)
Common
Output
Input
1) Can be galvanically separated from the system ground GND1 using the jumper GND
COM module with the following jumpers for bus terminating and bus power (as per EIA-485, half-duplex):
Jumper
Resistance
Designation
Description
top
top/middle
bottom/middle
bottom
511 Ohm
511 Ohm
121 Ohm
GND
Pull-down
Pull-up
Termination
Ground GND2 connected with GND1
Jumper pull-down (D- to GND2 (ground EIA-485) with 511 Ohm)
Jumper pull-up (D+ to VPP2 (supply EIA-485) with 511 Ohm)
Jumper termination (D+ to D- with 121 Ohm)
The COM module has two ports: a serial port as per EIA-232 and a
port for field-bus protocols as per EIA-485 (half-duplex). Communication with the non-Sauter system can be effected either with the
EIA-232 or the EIA-485 interface.
The correct connection direct to the non-Sauter devices or to an
additional bus coupler (EIA-485<>EIA-485/422) for any greater
insulation protection against extraneous voltage (galvanic or optical
separation) must be carried out in accordance with the EIA-485
standards.
For the EIA-485 half-duplex (two-wire) wiring, there are a terminating resistor (121 Ohm) and pull-up and pull-down resistors
(511 Ohm) on the COM module. These resistors can be included in,
or removed from, the circuit using jumpers. All the jumpers are set
ex factory. Before changing the jumper settings, you must completely separate the station from the power supply. The COM module's electronics unit must first be removed from the socket and the
jumpers, which are inside the module, can then be removed or
reset. The common conductor should also be used. The three wires
for the bus (C, D+, D-) should, if twisted, extend to no more than
www.sauter-controls.com
1.2 km (depending on the baud rate). Recommended wiring:
2x2 core, twisted pairs with shielding, one pair with shielding can be
connected to common. There should be no stub lines on the EIA485 bus. The bus must be arranged with line topology. Up to thirtyone EIA-485 devices can be connected to the bus.
Various topologies can be taken into account (see the documentation on the alien device or the optional bus coupler for details):
 Two-wire EIA-485 bus topology connected to modu721
 Four-wire (full-duplex) EIA-485 devices connected to modu721
with two-wire bus topology
 Four-wire (full-duplex) EIA-485 bus topology with additional bus
coupler for modu721
 EIA-485 bus topology with more than thirty-one EIA-485 devices
with additional bus amplifier
Notes on these topologies can be found in the moduCom manual
(7010037).
3/5
EY-CM721
COM module with 9-pin D-Sub plug and the following pin assignment (as per DTE):
PIN
Direction
Designation
Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SH
Input
Input
Output
Output
Input
Output
Input
Input
-
DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
GND
Data Channel Detect
Receive Data
Transmit Data
Data Terminal Ready
Ground
Data Set Ready
Ready to Send
Clear to Send
Ring Indicator
Masse ('Shield' – Kabel-Abschirmung)
For details of how to make a direct connection either to the nonSauter device or to a bus coupler (EIA-232<>EIA-485/422), see the
documentation for the non-Sauter device or the bus coupler. It is
usually sufficient to connect the data pins (2/3) and pin 5 (ground).
The maximum length of the EIA-232 cable must not exceed
15 metres. Burst noise greater than 1 kV can cause the EIA-232
cable to malfunction. For greater distances, use either the EIA-485
interface directly or an additional EIA-232<>EIA-485 level converter.
Wiring diagram
Key
1
DCD (IN)
2
RxD (IN)
3
TxD (OUT)
4
DTR (OUT)
1 2 3 4 5
5
GND
6 7 8 9
6
DSR (IN)
7
RTS (OUT)
8
CTS (IN)
9
RI (IN)
A10616
EIA-232
9 pol. Sub-D (male)
GND
Pulldown
Pullup
EIA-485
Termination
01
05
04
07
06
09
08
Key
11
10
12
A10617
02
03
4/5
01, 02
D-
03, 04
D+
05, 06
Common
07 - 12 NC
www.sauter-controls.com
EY-CM721
Dimension drawing
115
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basle
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
Printed in Switzerland
M11435
85
170
85
42
7197012003 01
SAUTER EY-modulo 5
PDS 93.015
EY-OP840
en Product Data Sheet
modu840: Local operating unit
How energy efficiency is improved
SAUTER EY-modulo 5: the latest technology.
Areas of application
Direct local display, navigation and operation of automation stations
Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pluggable element for extending the modu525 automation station
Local operating and display unit for direct local and manual operation of automation station modu525
Intuitive single-button operation with turn-and-press functionality
Graphic display with various font sets and types
Menu-driven navigation with user login for operation authorisation
Visualisation of information with structured plant display
Two LEDs for plant alarm and function status
Displays objects, alarms and other information
Part of the SAUTER EY-modulo 5 system family
Technical description
•
•
•
•
•
Power supply direct from automation station
LCD resolution: 160 x 100 pixels
In any one of four languages
Directly pluggable into EY-modulo 5 automation stations
Can be removed for installation with accessories in MCC
Products
Type
Description
EY-OP840F001
Local operating unit for EY-modulo 5 automation station
Technical data
Electrical supply
Installation
Power supply
Power consumption
from automation station
up to 50 mA
Dissipated power
up to 0.1 W
Dimensions W x H x D (mm)
Weight (kg)
186 x 120 x 73
0.11
Standards, guidelines and directives
Display
LCD
160 x 100 pixels monochrome
Operation
Rotary knob
'turn & press'
+/-, down/up
with confirmation
OK (short), Start (long > 3 s)
Type of protection
Protection class
IP 20 (EN 60529)
III (EN 60730-1)
Environmental class
CE conformity as per
EMC Directive 2004/108/EC
3K3 (IEC 60721)
Interfaces, communication
Internal connection
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
5-pole spring pin for feed and data
communication
Permitted ambient conditions
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 55024
Additional information
Operating temperature
Storage and transport temperature
0…45 °C
-25…70 °C
Humidity
10…85% rh
no condensation
Fitting instructions
Fitting instructions for accessories
4-fold front frame
Adaptor
Material declaration
P100002318
P100003733
P100003732
MD 93.015
Accessories
Type
Description
701003500x
modu840 operating instructions (language: x=1 (De), x=2 (Fr), x=3 (En))
0930240511
Front frame for 4 operating / signalling units
0930240541
RJ-45 connection adaptor for front frame operating panel
www.sauter-controls.com
1/2
EY-OP840
LED displays modu840
LED name
Condition
RUN / FAULT
no display
green flashing
ALARM
Frequency
Description
Application incorrectly installed on modu840
Automation station is switched off
green lit continuously
• • • • • •
———————
red lit continuously
———————
Communication error modu840 to automation station
Processor load at upper limit
red flashing
• • • • • •
red lit continuously
———————
Collective alarm active (IN_ALARM) or
alarm summary min. 1 active alarm
Collective alarm active and acknowledged or
alarm summary min. 1 active acknowledged alarm
no active alarms
no display
Data communication with server or update in progress
modu840 in operation
Engineering notes
Main menu
Main menu
Application
Status
Settings 840
Settings AS
Login
Standard screen
The modu840 can be installed and removed during ongoing
operations (hot-plug capable) without impeding any functions of the
automation station or I/O module.
The modu840 operating unit works without any special
commissioning or engineering. It is therefore possible to use a
modu840 operating unit sequentially for various modu525
automation stations.
A guest access point enables the visualisation of data points and
control parameters and allows alarm notifications to be read out at
any time without password legitimation. The available functionality
of the modu840 operating can be extended in relation to various
levels of user authorisation through a separate login process.
Note
Data points can be switched in constant manual operation via a
local modu840 operating unit. This kind of manual intervention by a
user stops the automatic control of these data points. Outputs from
automation stations or I/O modules that are in manual operating
mode may temporarily change condition during a download.
The direct operating units (DOU) of I/O modules, which are used to
control outputs manually, can overwrite both the automatic control
and the manual operation of a data point triggered by a modu840 or
the integrated moduWeb web server. This type of overwritten data
point is indicated specifically on the graphic LCD unit.
Operation
The modu840 has just one operating knob and is based on an
intuitive turn-and-press operating concept.
Information is displayed via a clear-cut menu structure especially
optimised for the LCD display unit. The main menu branches to
project-specific structured data point presentation, to the plant
status or to the settings for the automation station or the operating
unit.
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basel
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com
2/2
In case of user inactivity the main view shows a dynamic
presentation of up to three data points as the standard view.
Main view
Ambient temp.
78.6°F
CO2 Sensor1
15ppm
A detailed description of operation is contained in the corresponding
user's manual HB7010035003.
External installation
A front frame (accessory) can be used to enable external
installation of the operating unit. The automation station is
connected to the operating unit via an adaptor unit connected to the
front frame. The electrical connection is made using a commercially
available RJ-45 patch cable (at least Cat. 5). The distance between
automation station and front frame or operating unit can be up to
10 m. Details can be referenced from fitting instructions
P100003732 and P100003733.
Printed in Switzerland
The modu840 local operating unit can be used to supplement the
modu525 automation station and the I/O modules of the
EY-modulo 5 system family. The modu840 enables the visualisation
and operation of all data points and control loops in parallel to the
integrated web browser. Simultaneously, time programs can be
edited and alarm notifications visualised and acknowledged with the
modu840 operating unit.
PDS 93.015 e 02
www.sauter-controls.com
SIBTD/SIBTL temperature sensors
The sensor is constructed for district heating and consists of a small
Pt100 or Pt500 resistor, enclosed in a metal shield. Because of the
small thermal mass the response time is extremely short. The
sensors are designed according to European standard for heat
meters, EN1434. The sensors can withstand the pressure up to 16
[bar]
The sensors can be delivered paired to a difference less than 0.05
[ºC]. The meridian value for final inspection is 0.02 [ºC]. They are
designed to have a good thermal contact between the measuring
elements and the streaming water giving a high accuracy and short
response time. Test certificates can be supplied for delivery of more
than 25 pairs of sensors.
The sensors are delivered, as standard, with a 2 [m] temperature
resistant cable. They can be mounted in a flow sensor or in ball
valves or T-tubes. Two types of sensors:
SIBTD – Direct mounting
Sensors designed for direct mounting in the flow (SIBTD).
SIBTL – For pocket mounting
Sensors designed to be mounting in pockets (SIBTL). The pocket
has standardized R½” external connection thread and is made of
stainless steel to suit all applications.
Rev.05/08
Features
o
Extremely fast response time, because of very small
thermal mass.
o
o
o
o
o
o
PT100 or PT500, available
2-wire connection
Constructed according EN1434
Several different versions to suit your installation
Pressure up to 16 [bar]
Material sensor tube; Inconel
Mounting
It is strongly recommended that the pair of sensors are mounted
in identical way. Ball valves offer the possibility to exchange the
sensors without big loss of water.
SIBTD – Direct mounting
We recommended using a T-pieces or ball valves alternatively.
The equality in mounting and performance will support the
accuracy in measurement of temperature difference. The
installation must be properly sealed.
SIBTL – For pocket mounting
Important! Heat conductive paste must be applied when
installing sensor in pocket.
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Dimensions SIBTDA26
SIBTDA26
SIBTDA26 is a sensor 26 [mm] for direct immersion.
Sealing
Cut
Technical data / approvals SIBTDA26
Sensor type
Resistance acc. to
Max RMS sensor current
Measuring range
Tolerance
Temp. difference
Temp. Step response
Min. immersion depth
Pressure
Dimensions
Diameter
Length
Pt100/Pt500
IEC751
8 [mA]
0 - 140 [°C]
Class B
2 – 100 [°C]
1.8 [s]
20 [mm]
PN16
SP
German
PTB
Ø 3.5
3.5 [mm]
26 [mm]
Resistance (2-wire cable)
0,2955 [Ω]
Cable length
2 [m]
Cable type
Silicone, PUR or PVC
Swedish
M10x1
SP WT 98:01
P 15 42 02
22.70/99.06
Fig. 2, SIBTDA26 Dimensions
Only SIBTDA26 with a cut in the screw
can be used in SIBV700 and SIBF27
flow parts.
Thermal response SIBTDA26
Rev.05/08
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Ordering SIBTDA26
By combining the correct letters in the table below the correct article
number is acquired.
SIBTDA26 BCDEF GH
B
B
C
D
E
F
G
H
C
D*
C
20
Y
T
1
0
* Not on stock
Pt100
Pt500
Cable straight, max. 140 [ºC]
Cable length 2 [m]
Cable material, Silicone max 180 [ºC]
Paired sensors, 0-140 [ºC]
Standard label
Standard
Article number key
To acquire the article number, fill in the blanks
SIBTDA26 B C D
Rev.05/08
E
F
G
H
Accessories
Valves and T-pieces, PN16
Material, Chromium plated brass
Thread; M10 x 1 internal
SIBTT15B
SIBTT20B
SIBTV15B
SIBTV20B
SIBTV25B
T-piece BSP ½", 56 [mm]
T-piece BSP 3/4", 64 [mm]
Ball valve BSP 1/2", 63 [mm]
Ball valve BSP 3/4", 72,5 [mm]
Ball valve BSP 1”, 88 [mm]
SIBTA15B
SIBTA20B
Adapter ½", M10
Adapter 3/4", M10
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
SIBTD045/SIBTL045
SIBTD045 is a sensor for direct immersion and
SIBTL045 is for pocket, with the length 45 [mm].
SIBTL045 can with a mounting kit (MK-01) be fitted
for direct mounting.
Dimensions SIBTD045/SIBTL045
Technical data / approvals
SIBTD045/SIBTL045
Sensor type
Pt100/Pt500
Resistance acc. to
IEC751
Max RMS sensor current
8 [mA]
Measuring range
0 - 140 [°C]
Tolerance
Class B
Temp. difference
2 – 100 [°C]
Temp. Step response
1.8 [s]
Min. immersion depth
20 [mm]
Pressure
PN16
Dimensions
Diameter
5,2 [mm]
Length
26 [mm]
Material sensor tube
inconel
Resistance (2-wire cable)
0,2955 [Ω]
Cable length
2 [m]
Cable type
Silicone, PUR or PVC
Swedish
SP
German
PTB
Fig. 4, SIBTD045/SIBTL045 Dimensions
SP WT 98:01
P 15 42 02
22.70/99.06
Thermal response SIBTD045/SIBTL045
Rev.05/08
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Ordering SIBTD045/SIBTL045
Accessories TD045/TL045
By combining the correct letters in the table below the correct
article number is acquired.
Mounting kit for direct mounting
MK-01 Pressure nipple (M10) pin and O-ring
Valves and T-pieces
Material; Chromium plated brass PN16
ThreadM10 x 1internal
A BCDEF GH
A
A
SIBTD045*
SIBTL045
B
B
B
B
C
D
D
E
C
D*
K*
L*
C
20
30
Y
F
G
H
T
1
0
* Not on stock
Direct mounting, 45 [mm] sensor
For pocket mounting, 45 [mm]
sensor
Pt100, 2-wire
Pt500, 2-wire
Pt100, 4-wire
Pt500, 4-wire
Cable straight, max. 140 [ºC]
Cable length 2 [m]
Cable length 3 [m]
Cable
material,
Silicone
max.180[ºC]
Paired sensors, 0-140 [ºC]
Standard label
Standard
Article number key
To acquire the article number, fill in the blanks
A
B
C
D
E
F
G
H
SIBTT15B
SIBTT20B
SIBTV15B
SIBTV20B
SIBTV25B
SIBTA15B
SIBTA20B
T-piece BSP ½", 56 [mm]
T-piece BSP ¾", 64 [mm]
Ball valve BSP ½", 63 [mm]
Ball valve BSP ¾", 72,5 [mm]
Ball valve BSP 1”, 88 [mm]
Adapter ½ " M10
Adapter ¾" M10
Pockets, Material steel
SIBTP34 Pocket l=34 [mm]; minor Ø5.2 [mm]
SIBTP50 Pocket l=50 [mm]; minor Ø5.2 [mm]
Pockets, Material brass
SIBTP34B Pocket l=34[mm]; minor Ø5.2 [mm]
SIBTP50B Pocket l=50[mm]; minor Ø5.2 [mm]
SIBTP70B Pocket l=70[mm]; minor Ø5.2 [mm]
SIBTP85B Pocket l=85[mm], minor Ø5.2 [mm]
SIBTP120B Pocket l=120[mm], minor Ø5.2 [mm]
Pockets, Material stainless steel
SIBTP85S Pocket l=85[mm]; minor Ø5.2 [mm]
SIBTP120S Pocket l=120[mm]; minor Ø5.2 [mm]
Other, Material plastic
SIBZ10-01B
Adapter (blue) for TL045 in
pockets
SIBZ10-01R
Adapter (red) for TL045 in
pockets
SIBZ10-02 Adapter for pocket-22-D32
SIBZ10-06 Adapter (blue) for sealing screw
inpocket-T210-0-311/321
SIBZ10-07 Adapter (red) for sealing screw in
pocket-T210-0-311/321
Rev.05/08
Sauter Systems
Sauter Iberica S.A.
Flow, VAV
PDS 32.040
XAFP100
en Product Data Sheet
XAFP100: Flow probe for use in ventilation ducts
How energy efficiency is improved
Efficient measurement of air volumes for demand-led ventilation in ventilation and air-conditioning systems.
Areas of application
Flow probe for measuring differential-pressure signals accurately and inexpensively in ventilation and airconditioning systems. Used in combination with an air damper and an electronic or pneumatic VAV controller, it
provides the efficient regulation of applications for the demand-led ventilation of offices, laboratories, fume cupboards or clean rooms. Used in combination with a root-extracting differential-pressure sensor, air flows can be
reliably measured and monitored.
Features
 Can be used in air ducts from DN 80 to DN 400
 Optimised flow profile for accurate measurement of differential-pressure signals
 Can be used in atmospheres containing aggressive substances
Technical description
 Length is 396 mm; should be shortened according to needs on site
 Materials: PA 6 for probe; PE for seal
 Tubes of PU including fitting accessories
Products
Type
Function
Length
XAFP100F001
Flow probe
396 mm
Technical data
Features
Materials
Flow probe
Seal
Tubing
Areas of use (mm)
Error
Standard conditions
Permitted ambient conditions
Operating temperature
Humidity
PA 6
PE
PU
DN 80 to DN 400
< 3%
see section on engineering and
fitting instructions
0…50 °C
< 85% rh
no condensation
Operation
Flow probes are immersed in fluids – air, in this instance; as the
fluid slows down and speeds up, the probe converts the kinetic
energy into pressure energy and vice versa. The resultant differential-pressure signal is affected by such factors as compressibility,
viscosity, the fluid's flow profile and the position where the pressure
is measured. Flow probes need no moving parts in order to create
differential pressure and, with respect to fitting position in the gravitational field, are very versatile. The differential pressure that is
created and measure can, by root extraction, be converted into a
signal that is in proportion to the volume flow, which represents a
unit of measurement for volume flow.
Engineering and fitting notes
When the flow probe is fitted in the duct system, the appropriate
flow sections must be provided. When the values in these flow
sections are undercut, greater tolerances should be expected. The
measurement is stable in the long term. The material used is resistant to the usual air contaminants (see chemical resistance guide).
Access to the flow probe and the associated equipment must be
possible in order to carry out maintenance and servicing work.
Installation
Dimensions W x H x D (mm)
Bore (mm)
Standards and directives
Flow probe
electric
Inflammability
65 x 40 x 396
Ø 30…32
Seal
UL 7468
UL 94,
IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13
physiologically harmless
Additional information
Fitting instructions
Material declaration
Dimension drawing
MV P100003790
MD 32.040
M11433
List of abbreviations
DN
Qv
c
p

s
c1,2
Nominal diameter of pipe
Volume flow [m³/h], [l/s]
Probe factor
Differential pressure at the flow probe
Air density [kg/m³]
Wall thickness of pipe
Probe factor at air density 1.2 kg/m³
Installation
Length of probe L = DN - 20mm - s
Position of probe = at right angles to the last change of direction of
the fluid in the duct system
Type of pipe
Straight
90° bend
Double bend
T-junction
With contraction on one side
Length A 1)
DN 3
DN 3
DN 5
DN 3
DN 5
Length B 2)
DN 1
DN 1
DN 1
DN 1
DN 1
Length C 3)
DN 2
DN 2
DN 2
DN 2
DN 2
1) Distance in front of probe (between geometric change and probe)
2) Distance after probe (between probe and next geometric change)
3) Minimum distance between probe and damper. N.B.: Damper spindle must be at a
right angle to the probe.
www.sauter-controls.com
1/4
XAFP100
3
Qv in m /h: Table for converting the measured differential pressure into the required volume flow, Qv = c
DN [mm]
80
90
100
110
125
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
 = 1.2 kg/m³
12.6
16.6
21.1
26.3
35.0
52.4
60.3
77.6
97.1
123.1
154.6
194.8
224.0
247.0
313.2
395.6
c-factor
 = 1.1 kg/m³
13.2
17.3
22.1
27.4
36.6
54.7
62.9
81.1
101.4
128.6
161.4
203.5
233.9
258.0
327.2
413.2
 = 1.15 kg/m³
12.9
16.9
21.6
26.8
35.8
53.5
61.6
79.3
99.2
125.8
157.9
199.0
228.8
252.3
320.0
404.1
 = 1.05 kg/m³
13.5
17.7
22.6
28.1
37.4
56.0
64.4
83.0
103.8
131.6
165.2
208.3
239.4
264.1
334.9
422.9
Qv in l/s: Table for converting the measured differential pressure into the required volume flow, Qv = c
DN [mm]
80
90
100
110
125
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
 = 1.2 kg/m³
3.5
4.6
5.9
7.3
9.7
14.6
16.7
21.6
27.0
34.2
42.9
54.1
62.2
68.6
87.0
109.9
c-factor
 = 1.1 kg/m³
3.7
4.8
6.1
7.6
10.2
15.2
17.5
22.5
28.2
35.7
44.8
56.5
65.0
71.7
90.9
114.8
 = 1.15 kg/m³
3.6
4.7
6.0
7.5
9.9
14.9
17.1
22.0
27.6
34.9
43.9
55.3
63.6
70.1
88.9
112.3
Conversion of the probe factor to the existing density: c = c1,2
p , p [Pa]
 = 1.0 kg/m³
13.8
18.2
23.2
28.8
38.4
57.4
66.0
85.0
106.4
134.9
169.3
213.4
245.3
270.6
343.1
433.4
p , p [Pa]
 = 1.05 kg/m³
3.7
4.9
6.3
7.8
10.4
15.6
17.9
23.1
28.8
36.6
45.9
57.9
66.5
73.4
93.0
117.5
 = 1.0 kg/m³
3.8
5.0
6.4
8.0
10.7
15.9
18.3
23.6
29.6
37.4
47.0
59.3
68.2
75.2
95.3
120.4
1,2 / 
Chemical resistance guide
Chemical
Resistance
Acetaldehyde 40%
B
Acetamide 50%
A
Acetic acid 80%
C
Acetic acid 10%
C
Acetone 100%
A
Acrylonitrile 100%
A
Alkali, diluted
A
Allyl alcohol 100%
B
Aluminium sulphate 10%
A
Aluminium chloride 10%
B
Ammonium chloride 10%
A
Ammonia 10%
A
Aniline 100%
B
Anon 100%
A
Chemical
Calcium chloride, aqueous 10%
Calcium chloride, alc. 20%
Carbon disulphide 100%
Chlorobenzene 100%
Chlorine gas 100%
Chloroform 100%
Chlorinated water
Chrome alum 10%
Chromic acid 10%
Citric acid 10%
Copper sulphate 10%
Cyclohexanol 100%
A
D
C
A
C
B
C
B
C
A
B
A
Benzaldehyde 100%
Benzene 100%
Benzyl alcohol 100%
Bleach 0.1% act. chlorine
Boric acid 10%
Butyl alcohol 100%
Butyl acetate 100%
Decalin 100%
Diesel fuel 100%
Dibutyl phthalate 100%
Dioctyl phthalate 100%
Dioxane 100%
A
A
A
A
A
Ethyl acetate 100%
A
2/4
B
A
B
C
B
A
A
Brandy
Resistance
A
Chemical
Ethyl alcohol 96
Ethylene chloride 100%
Ethylene diamine 100%
Ethyl ether 100%
Resistance
A
A
A
A
Ferric chloride 10%
Formaldehyde, aqueous 20%
Formic acid 85%
Freon 12, aqueous 100%
Furfural 100%
A
A
D
A
A
Glycerin 90%
A
Hexane 100%
Heptane 100%
Hydrofluoric acid 40%
Hydrochloric acid 10%
Hydrochloric acid 2%
Hydrogen peroxide 0,5%
Hydrogen peroxide 1%
Hydrogen peroxide 3%
Hydrogen peroxide 10%
A
A
D
C
C
A
A
B
C
Chemical
Hydrogen peroxide 30%
Hydrogen sulphide, aqueous 2%
Resistance
C
C
Iodine-potassium iodide 3%
Iodine tincture
Isopropyl alcohol 90%
C
C
A
Lactic acid 10%
A
Magnesium chloride, aqueous 10%
Manganese sulphate 10%
Mercury 100%
Mercuric chloride, aqueous 5%
Methanol 98%
Methyl acetate 100%
Methyl ethyl ketone 100%
Methylene chloride 100%
Mineral oil 100%
A
A
A
C
B
A
A
B
A
Nitric acid, conc. 65%
Nitric acid 10%
Nitrobenzene 100%
C
C
B
www.sauter-controls.com
XAFP100
Chemical resistance guide (continued)
Chemical
Oleic acid, conc. 40%
Oxalic acid 10%
Ozone
Paraffin oil / kerosine 100%
Perchloric acid 10%
Petroleum 100%
Phenol, melted 100%
Phenol, aqueous 10%
Phosphoric acid, conc. 80%
Phosphoric acid 10%
Potassium nitrate 10%
Potassium permanganate 1%
Resistance
A
B
C
A
C
A
D
C
C
C
A
C
Chemical
Resistance
Potassium hydroxide, aqueous 50%
A
Potassium hydroxide, aqueous 10%
A
Potassium dichromate 5%
B
Pyridine 100%
A
Resorcinol 100%
D
Seawater 100%
Soaps 1%
Sodium carbonate 10%
Sodium bisulphite 10%
Sodium chloride 10%
Sodium hydroxide, aqueous 50%
A
A
A
A
A
B
A = resistant; practically no attack or only slight attack
B = fairly resistant; slight attack
Chemical
Sodium hydroxide, aqueous 10%
Sodium sulphate 10%
Sulphuric acid 98%
Sulphuric acid 10%
Styrene 100%
Tallow 100%
Tetrachloromethane 100%
Tetrahydrofuran 100%
Tetralin 100%
Thionyl chloride 100%
Toluene 100%
Transformer oil 100%
Resistance
A
A
C
A
A
A
A
A
A
D
A
A
Chemical
Resistance
Trichloroethylene 100%
B
Urea, aqueous 10%
A
Water, cold 100%
Wax, melted 100%
Wine
A
A
A
Xylene 100%
A
Zinc chloride 10%
B
C = not resistant; strong attack
D = partial attack; strong swelling to partial dissolving
Examples of use
Regulation of flow
vmax  10 m/s
Measurement of flow or differential pressure in ventilation ducts
> 1 DN
DN
> 3 DN
QV
1)
p
/
B11984
4)
0...10V
Key
www.sauter-controls.com
1
XAFP100: Flow probe
2
Air damper
3
ASV115: VAV controller
4
EGP100: Differential-pressure sensor
3/4
XAFP100
Fitting position
90
B11825a
°
L= DN - 20mm - s
Dimension drawing
+
30
40
QV
–
30…32
40
55
65
396
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basle
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com
4/4
Printed in Switzerland
M11433
380
7132040003 01
www.sauter-controls.com
Download PDF