D-8015 USB
MP3/WMA/
UYARILAR
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
ÝÇERÝK
GENEL
UYARILAR .......................................................1
TEKNÝK ÖZELLÝKLER......................................1
ÖN PANEL........................................................2
KUMANDA........................................................3
MP4/5 ÇALIÞMASI...........................................5
KURULUM........................................................6
PRATÝK ÇÖZÜMLER........................................7
Güç Kaynaðý
Boyutlar
Bass (100 Hzde)
Treble (10 kHzde)
Maksimum Çýkýþ Gücü
Güvenlik sigortasý
DC 12 Volts,
Negatif toprak
178x 92x 50 mm
+ 10 dB / 10 dB
+ 10 dB / 10 dB
4 x 45W
15 Amper (maks.)
UYARILAR
FM STEREO RADYO
- 12 Volt DC negatif topraklý sistemi kullanýn
Frekans
IF
Hassasiyet(S/N=30dB)
Stereo ayýrýmý
- Bütün baðlantýlarýn kitapçýkta anlatýldýðý gibi
renklere uygun þekilde baðlandýðýndan emin
olun
Yanlýþ baðlantýlar cihazda arýzaya neden
olabilir ya da araca zarar verebilir.
- Hoparlörlerin - uçlarýnýn - terminallere
baðlandýðýndan emin olunuz.
87.5 to 108.0 Mhz
10.7 Mhz
10dB
30 dB
MW STEREO RADYO
- Cihazý açmadan önce bütün baðlantýlarýn
doðru bir þekilde yapýldýðýný kontrol edin ve
cihazý daha sonra çalýþtýrýn
Frekans
IF
Hassasiyet(S/N=20dB)
- Yüksek amperli sigorta kullanýmý cihaza zarar
verebilir
522 to 1620 kHz
450 kHz
32 dBu
NOT: Cihaza ait teknik donanýmlar haber
verilmeksizin deðiþtirilebilir, telif haklarý
saklýdýr.
Kullanma kýlavuzunda bulunan görseller
ve bazý anlatýmlar farklýlýk gösterebilir, bu
bilgiler sadece referans içindir.
-Cihazý, ýsýnmasýný saðlayacak herhangi bir
ýsýtýcý cihaza maruz býrakmayýn, bu
durumdalarda cihaz aþýrý ýsýnabilir
ve yangýn çýkabilir
- Cihazýn içerisine herhangi bir objenin
sokulmasýný ya da girmesini öneleyiniz, bu
durumlar cihaz üzerinde arýzaya neden olabilir.
- Cihazýn ses seviyesini her zaman normal
deðerde tutunuz. Böylece dýþarýdan gelen
uyarý seslerini rahatlýkla duyabilirsiniz.
- Teyp ile ilgili yaptýðýnýz herhangi bir iþlem
sürüþünüzü kýsýtlayacak þekilde ise, lütfen
aracý durdurun ve iþlemlerinizi bu þekilde
tamamlayýn.
- Tavsiye edilenden düþük ya da yüksek
sýcaklýklarda cihazý kullanmamaya özen
gösteriniz. +60 ve - 10 derece sýcaklýk
aralýðý dýþýnda cihazý hemen çalýþtýrmayýnýz.
1
ÖN PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
REL
PTY
AMS
MUTE
AF
MODE
IR
TA
BAND
DISP
AUX IN
12 13
14
15 16
17 18
19
6. TA
Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp
kapatmak için bu tuþu kullanýn
1.
/ MUTE
Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz.
Sistem açýkken, sistemi sessiz moduna almak
ve tekrar eski ses seviyesine dönmek için bu
tuþa basýnýz.
Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre
basýlý tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr.
7/17. /
Radyo modunda, bir önceki ya da bir sonraki
istasyonu seçmek için bu tuþlarý kullanýn.
Oynatma modunda ile 10 + ve ya 10- numaralý
þarkýlarý seçmek için bu tuþlarý kullanýn.
Resim dosyasý görüntülenirken, resmi döndürmek
için bu tuþlarý kullanýn
2. AMS/
Radyo modunda
Ýlk basýþ: Kayýtlý kanal taramasý
Basýlý tutma: Ýstasyonu kaydetme
Oynatma sýrasýnda, oynatmayý, bekletmek
tekrar oynatmak için basýnýz.
8. REL
Paneli cihaz gövdesinden ayýrmak için bu
tuþa basýn.
3.
/
Radyo modunda, but tuþlara basarak istasyonlarý
otomatik olarak arayabilirsiniz. Basýlý tutarak ise
manuel arama yapabilirsiniz.
Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz
parçayý seçmek için bu tuþlarý kullanýn.
Ayný tuþlara basýlý tutma, hýzlý ileri/geri alma
iþlemini yapmaktadýr.
9. IR (alýcý göz penceresi)
10. LCD ekran
11. SD Kart Yuvasý
SD kartý takýnýz, kart içerisindeki dosyalar otomatik
olarak oynatýlmaya baþlayacaktýr.
Not: SD kart basýldýðý zaman doðrudan
çýkmayacaktýr, kartý manuel olarak çýkarýn.
12. MODE
Modlar arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu
kullanýn
13. BAND
Etkin olan radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak
için bu tuþu kullanýn.
4. AF
Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp
kapatmak için bu tuþu kullanýn
5.PTY
Radyo modunda, herhangi bir program tipini
seçmek için bu tuþu kullanýn
Oynatma modunda, video, þarký ve resim
listelerinde geçiþ yapmak için bu tuþu
kullanabilirsiniz.
2
ÖN PANEL
UZAKTAN KUMANDA
15. VOL
MUTE
Döndürme: Ses seviyesini ayarlamak için
döndürün.
Bir kez basýþ:
Saðlanabilen fonksiyonlara ulaþmak için basýp
döndürünüz.
Ses düðmesine basýp, döndürdükten sonra
sýrasý ile aþaðýdaki fonksiyonlara ulaþabilirsiniz:
Volume Bass Treble Balance Fader
1
2
3
4
TA
PTY
EQ
ST
SCAN
LOUD
SETUP
5
6
1
2
3
RPT
V+
4
RDM
5
F-
6
F+
SEL
7
LOC
8
BAND
9
AMS
V-
0
REG
EON
CLEAR
7
Ses düðmesini çevirerek seçilen fonksiyonun
ayarýný yapabilirsiniz.
Bass ve treble seçimleri sadece Ekolayzer
OFF (kapalý) konumda iken aktif olacaktýr.
Radyo modunda, sistem ayarlarýna girmek
için tuþa basýlý tutunuz.
MODE
AF
8
9
10
DISP
GOTO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
/MUTE
Cihazý açmak için bu tuþa basýnýz.
Cihaz çalýþýr durumda iken bu tuþa bir süre basýlý
tuttuðunuz zaman, cihaz kapanacaktýr.
Tuþ sesi,saat modu, saat modu, radyo modu,
ve TFT parlaklýðý ayarlarýndan birini seçmek
için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz ve onaylamak
Sistem açýkken, sessiz fonksiyonunu aktif ve
için VOL tuþuna basýnýz.
pasif duruma getirmek için bu tuþa basýn.
Tuþ sesi modunda, tuþ sesini açmak ve kapatmak
2. AF
için I<< / >>I tuþlarýný kullanýnýz.
Radyo modunda, AF fonksiyonunu açýp kapatmak
Saat ayarlarý modunda, saat ve dakika ayarý
için bu tuþu kullanýn
için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn.
Saat modunda, 12 ya da 24 saat modunu
3. MODE
seçmek için I<< / >>I tuþlarýný kullanýn.
Modlar
arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþu kullanýn.
Radyo bölge modunda, bölgeyi seçmek için
4. EQ
I<< / >>I tuþlarýný kullanýn.
Ekolayzer modlarýnýn seçimi
TFT parlaklýðý modunda, ekran parlaklýðýný
CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL ve BoÞ
(0-20) deðerleri arasýnda ayarlamak için
5/16.
>>I / I<<
I<< / >>I tuþlarýný kullanýn, varsayýlan ayar
Radyo modunda, istasyon aramasýný otomatik
10 dur.
yapmak için bu tuþlara basýn, aramayý manuel
Yukarýdaki ayarlarýn herbirinde onaylamak için
yapmak için bu tuþlarý kullanýn.
VOL tuþuna yine çýkmak için VOL tuþuna
basýn.
Oynatma modunda, oynatmak istediðiniz parçayý
16. DISP
seçmek için bu tuþlarý kullanýn.
Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu
Hýzlý ileri ve geri oynatma iþlemleri için bu tuþa
tuþa basýnýz.
uzun basýnýz.
Radyo modunda, FM modu ve RDS modu
arasýnda geçiþ yapmak için bu tuþa basýlý
6. SETUP/ >II
tutunuz
Oynatmayý bekletmek için bu tuþa basýnýz.
18. AUX IN
Radyo modunda, sistem ayarlarýný açmak için bu
Geçerli zamaný ekranda görüntülemek için bu
tuþa uzun süreli basýnýz.
Ses kablosunu takýn, MOD tuþuna basýnýz.
Detaylar için ön panel VOL butonu iþlemlerine
19USB
insert slot
.
bakýnýz.
USB cihazýnýzý takýn, USB disk içerisindeki
dosyalar otomatik oynatýlacaktýr.
3
UZAKTAN KUMANDA
12. TA
Radyo modunda, TA fonksiyonunu açýp kapatmak
için tuþuna basýnýz.
7. SAYI TUÞLARI
SAYILAR 1-6 (Radyo modunda)
Bu tuþlara basarak önceden kaydedilmiþ
istasyonlarý doðrudan seçebilirsiniz.
Geçerli istasyonu istediðiniz sýraya kaydetmek
için o tuþa bir süre basýlý tutunuz.
3/RPT
Oynatma modunda,tekrar oynatma için basýn
4/RDM
Karýþýk sýra ile oynatmak için bu tuþa basýn.
5 / F10- sýralý þarkýlara gitmek için basýn
( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken)
Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý
döndürülebilr.
6 / F+
10+ sýralý þarkýlara gitmek için basýn
( MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken)
Bu tuþla oynatýlan bir resim dosyasý
döndürülebilr.
13. SCAN
Radyo modunda, istasyon aramasý için bu tuþa
basýn.
Tarama sýrasýnda her bir istasyon 10 sn
yayýnlanacak ve yeni istasyon aramasýna
geçilecektir.
Oynatma modunda, þarkýlarý taramak için bu tuþa
basýn her bir þarký 10 sn oynatýlacaktýr.
14. ST
Radyo modunda, Stereo ve mono modlar arasýnda
geçiþ için bu tuþa basýnýz.
15. LOUD
LOUD (yüksek ses) fonksiyonunu aktif etmek
için bu tuþu kullanýn.
17. V-, SEL, V+
Ses seviyesini ayarlamak iiçin V+/V- tuþlarýný
kullanýn.
Ayrýca bazý ayarlarda deðerler bu tuþlar ile
belirlenir. Bazý özel iþlemleri seçmek için SEL
tuþunu kullanýn: VOL, BASS, TREB, BAK, FAD
ve SUBW.
18. CLEAR
Hatalý giriþleri silmek için bu tuþu kullanýn.
19. EON
7/LOC
Bu tuþa basarak güçlü ya da zayýf radyo alýmýný
seçebilirsiniz.
8/BAND
Radyo bandlarý arasýnda geçiþ yapmak için bu
tuþu kullanýn.
9/AMS
Radyo modunda EON fonksiyonu açmak ve
kapatmak için bu tuþu kullanýn.
Kayýtlý istasyon aramasý yapmak için bu tuþa
basýn.
Basýlý tutuþ: Sinyalleri güçlüden zayýfa doðru
hafýzaya kaydetme.
20. GOTO
Oynatma modunda, belirli bir þarký sýrasýna
gitmek için bu tuþu kullanýn.
Örneðin, oynatma modundayken, ilk olarak
GOTO tuþuna basýn, daha sonra istediðiniz
sayýya basýn, 20 için 2 ve 0 gibi.
8. REG
Radyo modunda, REG fonksiyonunu açmak
ya da kapatmak için bu tuþa basýn.
9. DISP
Geçerli zamaný görüntülemek için bu tuþa basýn.
Radyo modunda, FM ve RDS modlarý arasýnda
geçiþ iþin bu tuþa bir süre basýlý tutun.
10.
Oynatma sýrasýnda, oynatmayý durdurma
11.PTY
Radyo modunda, program tipini seçmek için
PTY tuþuna basýnýz.
4
MP4/MP5 ÇALIÞMASI
MP4/MP5 DOSYASI YÜKLEME
OYNATMAYI DURDURMA
Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için
kumandadan
tuþuna , oynatmaya devam
etmek için >II tuþuna basýnýz.
Ýçinde ses ve video dosyasý bulunan USB/SD
kartý cihaza takýnýz, cihaz aþaðýdaki formatlarý
desteklemektedir,
1- Ses formatlarý: Mp3, WMA, APE, OGG,
FLAC, WAV
2- Resim formatlarý: JPEG, BMP
3- Video formatlarýÇ AVI, RMVB/RM, 3GP,
Mp4, FLV, DAT, MPG
RESÝM GÖRÜNTÜLEME
Resim Görüntüleme
Resim görüntüleme modunda, resmi saat yönünde
ya da tersi yönde döndürmek için kumandadan
F+/F- ya da panelden / tuþlarýna basýn.
Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir.
MODLARIN SEÇÝMÝ
Paneldeki BAND tuþuna basarak seçim
menüsüne gelin, tekrar BAND tuþuna
bastýðýnýzda mümkün olan kaynaklara
geçebilirsiniz, ses, resim ve video. >II tuþuna
basarak seçimlerinizi onaylayabilirsiniz.
Otomatik/manuel resim görüntüleme
Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel
görüntüleme modlarý arasýnda geçiþ için >II tuþuna
basýnýz.
Sonraki ve önceki resmin görüntülenmesi
Resim görüntüleme modunda, otomatik ve manuel
Manuel oynatma modunda, önceki ya da sonraki
resmi görüntülemek için I<</>>I tuþlarýný kullanýn.
Not: Otomatik oynatmada bu fonksiyon aktif deðildir.
SES/VIDEO OYNATMA
Seçim
Sonraki ya da önceki öðe seçimleri için I<</>>I
tuþlarýný kullanýn.
Önceki 10- öðeyi seçmek için kumandadaki
F-, sonraki 10+ öðeyi seçmek için kumandadaki
F+ tuþuna basýnýz.
Hýzlý geri ve ileri alma iþlemleri için I<</>>I
tuþlarýna, iptal etmek için >II tuþuna basýn.
Oynatmayý bekletme
Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için
>II tuþuna basýn.
Oynatmaya tekrar devam etmek için yine ayný
tuþa basýn.
Oynatma taramasý
Oynatma modunda, bütün parçalarýn ilk 10
saniyesini dinlemeniz için scan fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
Tarama fonksiyonunu aktif ya da pasif yapmak
için SCAN tuþuna basýnýz.
Oynatmayý tekrarlama
Oynatma modunda, tekrar modlarýndan birini
seçmek için 3/RPT tuþuna sürekli olarak basýn;
BÝRÝ TEKRAR, TÜMÜ TEKRAR
Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn.
USB/SD ÝÇÝN NOTLAR
USB diski ya da SD kartý takýn.
1- Kýsa bir süre bekledikten sonra, USB ya da
SD kart içindeki ses dosyalarý otomatik
oynatýlacaktýr. Oynatma esnasýnda, USB ya da
M-CARD simgesi ön panelde yanýp sönecektir.
2- Cihazda USB disk ve SD kart birlikte takýlý iken,
MODE tuþuna basarak USB ya da SD kaynak
seçimi yapabilirsiniz.
3- Oynatma sýrasýnda USB ya da SD kart taktýðýnýz
zaman en son takýlan cihaz otomatik oynatýlacaktýr.
UYARI
Video izleme ve resim görüntüleme yalnýzca
park modunda izlenmelidir.
Karýþýk Oynatma
Oynatma modunda, parçalarý karýþýk sýrada
oynatmak için 4/RDM tuþuna basýn.
Fonksiyonu iptal etmek için tekrar basýn.
Oynatmayý durdurma
Oynatma modunda, oynatmayý durdurmak için
kumandadan
tuþuna basýn, oynatmaya
devam etmek için >II tuþuna basýn.
5
KURULUM
KURULUM TALÝMATLARI
ARKA MONTAJ
Ýlk olarak tüm elektriksel baðlantýlarý yapýnýz ve
doðruluklarýný kontrol ediniz.
Cihazýn yan kýsýmlarýndaki boþluklara vidalarý
sabitleyiniz.
CÝHAZ KURULUMU
1 82
53
1- Yarým kýzak
Ýlk olarak yarým kýzaðý araç konsolundaki oto
teyp kýsmýna yatay olarak yerleþtirin.
Yarým kýzak üzerindeki metal çýkýntýlarý
tornavida yardýmýyla,dýþa doðru itin ve yarým
kýzaðýn konsola yerleþmesini saðlayýn.
2- Ön panel yerleþimi
Cihazý yerleþtirilen yarým kýzaðýn içine iterek
sabitleyin.Cihaz kasasý üzerindeki çýkýntýlar,
yarým kýzaktaki boþluklara yerleþecek ve
cihaz sabitlenecektir.
Panelin etrafýndaki metal çerçeveyi ve yan
yaylarý çýkarýn.
Montaj desteðinin vida deliklerinin pozisyonunu
seçin ve radyonun vida delikleri ile hizalayýn,
daha sonra her iki taraftaki 2 adet vidayý sýkýn.
ÖN PANELÝ ÇIKARMA VE TAKMA
1- Panel serbest býrakma tuþuna basýn ve ön
paneliçýkarýn. Paneli koruma kutusuna koyun.
2- Panel tekrar takmak için, paneli yuvasýna
yerleþtirin saða doðru kaydýrarak kilitleninceye
kadar itin.
3- Panel normal bir þekilde yerleþtiðinden emin
olunuz.
Aksi durumda, ekranda anormal durumlar
oluþabilir ya da tuþlar uygun fonksiyonlarýný
yerine getiremez
3. Cihazýn çýkarýlmadý
Paket içeriðinde bulunan T anahtarlarýný
cihazýn her iki yanýnda içeriye sokarak
kilitleyin.
Daha sonra, cihazýnda çýkacaðý þekilde T
anahtarlarýný kendinize doðru kuvvetlice
çekin.
KABLO BAÐLANTILARI
BAKIM
1- Cihazý kuru tutunuz, herhangi bir sebeple
ýslandýðý zaman hemen kurulayýnýz. Sývý
materyaller cihazýn içersindeki komponentlere
zarar verecektir.
2- Cihazý toz ve kirden uzak tutunuz.
3- Cihazý nazik bir þekilde kullanýn, herhangi bir
sebeple yere düþürülmesi durumda iç
kompoonentler zarar göreceði için, cihaz
anormal çalýþabilir.
4- Cihazý temizlerken hafif nemli bir bez
kullanýnýz, deterjan ya da alkol içerikli
temizleyiciler cihaza zarar verebilir.
5- Cihazý normal sýcaklýklar altýnda çalýþtýrmaya
gayret gösteriniz, çok yüksek sýcaklýk cihazýn
çalýþmasýnda anormalliklere sebep olabilir.
A1 PARKING BRAKE
B1 ARKA SOL HOPARLÖR+
A2 NC
B2 ARKA SaÐ HOPARLÖR-
A3 GERÝ VÝTES
B3 ÖN SaÐ HOPARLÖR+
A4 (+)BATARYA
B4 ÖN SaÐ HOPARLÖR-
A5 ANTEN GÜCÜ+
B5 ÖN SOL HOPARLÖR+
A6 NC
B6 ÖN SOL HOPARLÖR-
A7 IGNITION KEY
B7 ARKA SAÐ HOPARLÖR+
A8 TOPRAK
B8 ARKA SOL HOPARLÖR-
LINE OUT ÖN SOL
1
LINE OUT ÖN SaÐ
2
SUB WOOFER OUT
3
SUB WOOFER OUT
LINE OUT ARKA SOL
4
LINE OUT ARKA SaÐ
1 2
3
4
Not: Yanlýþ yapýlan baðlantýlar sonucu
oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý
içerisinde deðildir.
6
PRATÝK ÇÖZÜMLER
Bu listeyi kontrol etmeden önce baðlantýlarýn doðrulundan emin olunuz.
Karþýlaþtýðýnýz basit sorunlarda bu listeyi kontrol ediniz, çözüm bulamazsanýz yetkili bir servise danýþýnýz.
Sorun
Güç yok
Ses yok
Ses Atlýyor
Çözüm
Sebep
Araç çalýþmamýþtýr
Eðer baðlantýlar doðru uçlara yapýlmýþsa
aracý çalýþtýrýn.
Sigorta patlamýþtýr
Sigortayý deðiþtirin
Seviye minimumdur
Ses seviyesini ayarlayýn
Baðlantýlar doðru
yapýlmamýþ olabilir
Cihaz sessiz modundadýr
Kablolarý kontrol edin
Sessiz modunu kontrol edin.
Cihazýn kurulum açýsý 30
dereceden fazla olabilir.
Cihazýn kurulum açýsýný 30 dereceden
daha düþük yapýn
RESET tuþuna basýn.
Ön paneli iyi bir þekilde yerleþtirin
Tuþlar
çalýþmýyor
Ön panel iþlemleri normal
çalýþmýyor
Radyo yayýn
almýyor
Otomatik
seçim
çalýþmýyor
Anten kablosu düzgün
takýlmamýþ olabilir.
Anten kablosunu düzgün bir þekilde takýn.
Sinyal zayýf olabilir
Ýstasyonu manuel seçin.
EEE Yönetmeliðine uygundur.
PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez.
8
7
Cihazýn ön kýsmý ile arka ünite arasýndaki
iletkenler kirli olabilir. Kontaklarýn saf
alkol ile temizlenmesini saðlayýn.
INSTRUCTION MANUAL
REL
PTY
AMS
MUTE
AF
MODE
TA
IR
BAND
DISP
AUX IN
MP3/WMA/USB PLAYER WITH FM/MW RECEIVER
PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THE EQUIPMENT.
PRECAUTION
SPECIFICATION
CONTENTS
GENERAL
PRECAUTION ........................................................ 1
SPECIFICATION .................................................... 1
FRONT PANEL ....................................................... 2
REMOTE CONTROL .............................................. 3
MP4/MP5 OPERATION .......................................... 5
INSTALLATION ...................................................... 6
TROUBLE SHOOTING ........................................... 7
Power Supply Requirements
Chassis Dimensions
Bass (at 100 Hz)
Treble (at 10 kHz)
Maximum Output Power
Safety fuse
PRECAUTIONS
DC 12 Volts,
Negative Ground
178x 92x 50 mm
+ 10 dB / 10 dB
+ 10 dB / 10 dB
4 x 45W
15 Ampere (max.)
FM STEREO RADIO
Use only in a 12-volt DC negative-ground electrical system.
Be sure to connect the colour coded leads according
to the diagram.
Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage the vehicles, electrical system.
Be sure to connect the speaker (-) leads to the
speaker (-) terminal.
Never connect the left and right channel speaker
cables each other or to the vehicle body.
Make sure all the connections are completely
correct before turning on your unit.
Using a fuse with a higher amperage rating may
cause serious damage to the unit.
DO NOT attempt to disassemble the unit.
Laser beams from the optical pick up are dangerous
to the eyes.
Do NOT block vents or radiator panels. Doing so
many cause heat to build up inside and may result
in fire.
Make sure those pins or other foreign objects do
not get inside the unit; they may cause malfunctions,
or create safety hazards such as electrical shock
or laser beam exposure.
Keep the volume at a level at which you can hear
outside warning sounds (horns sirens, etc.).
Stop the vehicle before carrying out any operation
that could interfere with your driving.
Do NOT work in extremely high or low temperature.
Be sure the temperature inside the vehicle is
between +60 and -10 before turning on your
unit.
1
Frequency Coverage
IF
Sensitivity(S/N=30dB)
Stereo Separation
87.5 to 108.0 Mhz
10.7 Mhz
10dB
30 dB
MW STEREO RADIO
Frequency Coverage
IF
Sensitivity(S/N=20dB)
522 to 1620 kHz
450 kHz
32 dBu
ACCESSORIES
Mounting Bracket(Half Sleeve)
Trim plate
Mounting Screw M5
Rubber
Release key
User manual
Wire connector
Remote control
1
1
1
1
2
1
1
1
Note: Due to continuous product improvement,
specifications and design are subject to
change without prior notice.
FRONT PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
REL
PTY
AMS
MUTE
AF
MODE
IR
TA
BAND
DISP
AUX IN
12 13
14
15 16
17 18
19
6. TA
In radio mode, press this button to turn on or off
TA function.
7/17.
/
In radio mode, press the buttons to select the previous
or next preset stations.
In playback mode, press the buttons to select a 10+
or 10- song.
A Picture viewing can be rotated by pressing the button.
8. REL
Press this button to release the front panel.
9. IR windows
10. LCD display
11. SD Card slot
Insert SD card, it will play the files of SD card
automatically.
Note: Once the SD cards could not eject after
pressing, just take it out manually.
12. MODE
Press the button to switch between the input modes.
13. BAND
Press to switch between the radio bands available.
In playback mode, press this button to switch
among audio list, video list and picture list.
1.
/MUTE
Press this button to switch on the unit.
When the system is on, press this button to shut off
the sound output and press again to resume.
When the system is on, press and hold this button
to turn off the unit.
2. AMS/
In radio mode,
press once: to scan the preset stations;
press and hold : To store the station into
the memory in the descending order of the
instantaneous signal strength.
In playback mode, press the button to pause/play play.
3/14.
/
In radio mode, press the keys to search for a station
automatically, press and hold to search for a station
manually.
In playback mode, press these keys to select the track
you want to play. Long press to active fast forward or
fast rewind search .
4. AF
In radio mode, press this button to turn on or off
AF function.
5.PTY
In radio mode, press this button to select one of the
program types.
2
FRONT PANEL
REMOTE CONTROL
MUTE
15. VOL
Rotating: Rotate to adjust the volume level.
Press once:
Press and rotate to select the functions provided.
Following functions can be accessed by press
the volume control knob; in the order specified :
Volume Bass Treble Balance Fader
1
2
3
4
MODE
AF
TA
PTY
EQ
ST
SCAN
LOUD
SETUP
5
6
1
2
3
RPT
V+
4
RDM
5
F-
6
F+
SEL
7
LOC
8
BAND
9
AMS
V-
0
REG
EON
CLEAR
7
Rotate the volume control to change the
setting of these functions.
The Bass and Treble selections are active
only in EQ OFF mode.
In radio mode, press and hold to enter system setup.
Press I<< / >>I button to select the BEEP, CLO ADJ ,
CLO MODE, RADIO AREA and TFT BRIGHT
settings and press VOL button to confirm.
In BEEP mode, press the I<< / >>I button to select
turn ON the BEEP function, press again to resume.
In CLO ADJ mode, press I<< / >>I button to start
the hour setting or minute setting.
In CLO MODE mode, press I<< / >>I button to
select 12H or 24 H mode.
In AREA mode, press I<</>>I button to select one of
the following areas: EUROPE, USA, OIRT, JAPAN,
M-EAST, AUSTRALIA, LATIN and ASIA.
In TFT BRIGHT mode, press I<< / >>I button to
adjust the TFT brightness (0~20), the defaulted is 10.
In the above setting, press VOL button to confirm
then press VOL button again to exit.
16. DISP
Press the button to display the current time.
In radio mode, press and hold this button to switch
between the FM mode and RDS mode.
18. AUX IN
Insert audio cord, press MODE button on the unit
to AUX mode.
19. USB insert slot
Insert USB device, it will play the files of USB
automatically.
3
8
9
10
DISP
GOTO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
/MUTE
When the unit is off, press the button to switch on
the unit.
When the system is on, press and hold PWR button
to turn off the unit.
In power on, press the button to function MUTE on/off.
2. AF
In radio mode, press AF button to turn on/off the
AF function.
3. MODE
Press the button to switch between the input modes.
4. EQ
To select between the available DSP model
viz. CLASS, POP, ROCK, JAZZ, VOCAL and NULL.
5/16. >>I / I<<
In radio mode, press the keys to search for a station
automatically, press and hold to search for a station
manually.
In playback mode, press these keys to select the track
you want to play. Long press to active fast forward or
fast rewind search .
6. SETUP/ >II
Press this button to pause the playback.
In radio mode, press and hold this button to start
the system setup.
Please refer to the VOL button operation about the
front panel for details.
REMOTE CONTROL
12. TA
In radio mode, press TA button to turn on/off
the TA function.
13. SCAN
In radio mode, press this button to search stations,
when a station is searched, the program will be
broadcast for 10 seconds then new stations will be
searched continually and circlely.
In playback mode, press this button to scan the songs
and the first 10 seconds of each song will be played.
14. ST
In radio mode, press this button to switch output
mode between STEREO and MONO .
15. LOUD
Press this button to function LOUD on/off.
17. V-, SEL, V+
Press V+/V- button to adjust the volume.
The individual settings can be adjusted by V+/Vbutton.
Press SEL button to select special features :
VOL, BASS, TREB, BAL, FAD and SUBW .
18. CLEAR
Press the button to clear the false enter.
19. EON
In radio mode, press this button to function
EON on or off.
20. GOTO
In playback mode, press the button to goto the
exact track number.
For example, in playing mode, press GOTO button
firstly then press number button 2 and 0, the 20th
one will be played.
7. NUMBER BUTTONS
NUMERALS 1-6 (in radio mode)
Press the keys to select a preset station directly.
Press and hold the keys to store the current station
in preset memory band.
3/RPT
In playback mode, press to repeat playing.
4/RDM
Press to play the songs in random order.
5 / FPress the button to go to the 10- song.
(when an MP3 / WMA is being played).
A Picture viewing can be rotated
by pressing the button.
6 / F+
Press the button to go to the 10+ song.
(when an MP3 / WMA is being played).
A Picture viewing can be rotated
by pressing the button.
7/LOC
Press this button to select a strong or weak radio
reception.
8/BAND
Press this button to switch between the radio bands
available.
9/AMS
Press this button to scan the preset stations.
Press and hold : To store the station into
the memory in the descending order of the
instantaneous signal strength.
8. REG
In radio mode, press this button to function
REG ON/OFF.
9. DISP
Press this button to display the current time.
In radio mode, press and hold this button to switch
between the FM mode and RDS mode.
10.
In playback mode, press this button stop play.
11.PTY
In radio mode, press PTY button to select one of
the programme type.
4
MP4/MP5 OPERATION
LOADING AN MP4/MP5 FILE
STOP PLAYING
Insert a USB/SD with audio and/or video files,
the unit supports files with following formats.
1. Audio formats: MP3,WMA,APE, OGG,
FLAC, WAV.
2. Picture format : JPEG, BMP.
3. Video formats: AVI, RMVB/RM, 3GP, MP4,
FLV, DAT, MPG.
In playback mode, press
button on the remote
control to stop playing and press >II button to
resume playing.
PICTURE VIEWING
MODES SELECTION
Press BAND button on the panel to be back to the
selection menu then press BAND button again to
switch the available sources: audio, picture and video.
Press >II button to confirm the selection.
AUDIO/VIDEO PLAYING
Selection
Press I<< / >>I button to select a previous/next item.
Press F- button on the remote control to select the
previous 10- item while press F+ button on
the remote control to select the next 10+ item.
Press and hold I<< / >>I button to play fast rewind
or fast forward and press >II to cancel it.
Pause playing
In playback mode, press >II button to pause playing.
Press it again to resume playing.
Scan playing
In playback mode, the scan function enables you to
listen to the first 10 seconds of the song.
Press SCAN button to activate / de-activate scan
function.
Repeat playing
In playback mode, press 3/RPT button to repeatedly
select one of the repeat modes: REPEAT ONE,
REPEAT ALL.
Press again to cancel repeat function.
Random playing
In playback mode, press 4/RDM button to play
in random order.
Press again to cancel the function.
Stop playing
In playback mode, press
button on the remote
control to stop playing and press >II button to
resume playing.
Picture viewing
In picture viewing mode, press F+/F- button on the
remote control OR / button on the panel to
rotate the picture clockwise/counterclockwise 90 .
Note: It is not available in automatic viewing mode.
Automatic/manual viewing a picture
In picture viewing mode, press >II button to switch
between automatic and manual viewing picture mode.
Next/previous picture viewing
In manual viewing mode, press I<</>>I button to
view a previous/next picture.
Note: It is not available in automatic viewing mode.
NOTES ON USB/SD
Insert USB device or SD card.
1. Wait for several seconds the audio files in USB
or SD will play automatically with the USB or
M-CARD flag on the front panel flashing.
2. When there are USB, SD in the unit, press
MODE button to select USB or SD source.
3. When playing, insert a USB device or SD card,
the last insert device will play automatically.
WARNING
The video watching and the picture viewing can
only be succeeded in car braking mode.
5
INSTALLATION
INSTALLATION PROCEDURES
REAR-MOUNT
First complete the electrical connections,and then
check them for correctness.
Installation using the screw holes on the sides of the
unit.
INSTALLATION OF THE UNIT
182
53
Remove the outer rim around the front panel and
the side springs.
Select a position where the screw holes of the
mounting bracket and the screw holes of the radio
become aligned and tighten the screws at 2 places
on each side.
1. Metal Sleeve
Install the metal sleeve in the dashboard.
For optimal performance of the player, the
metal sleeve should be positioned horizontally
(between 10 and +30). Fix metal sleeve into
place by pressing the metal tags outwards using
screwdriver.
2. Front Mounting
Slide the radio into the metal sleeve until the
springs at either side of the radio snap into the
openings of the sleeve.
REMOVE AND INSTALL THE FRONT PANEL
1. Press the release button and pull-off the front
panel. Keep front panel into the case.
2. To install the front panel, insert the panel into the
housing, slide in to the right hand side and push
in till locked.
3. Make sure the panel is properly installed.
Otherwise, abnormalities occurs on the display
or some keys will not function properly.
CABLE CONNECTION
3. Removing Radio
Insert the levers supplied with the unit into the
grooves at both sides of the unit they lock.
Pull the levers toward you makes it possible to
remove the unit from the dashboard.
A1 PARKING BRAKE
B1 REAR RIGHT SPEAKER+
A2 NC
B2 REAR RIGHT SPEAKER-
A3 REVERSE GEAR
B3 FRONT RIGHT SPEAKER+
A4 (+)BATTERY
B4 FRONT RIGHT SPEAKER-
A5 ANTENNA POWER+ B5 FRONT LEFT SPEAKER+
A6 NC
B6 FRONT LEFT SPEAKER-
A7 IGNITION KEY
B7 REAR LEFT SPEARKER+
A8 GROUND
B8 REAR LEFT SPEARKER-
LINE OUT FRONT LEFT
1
LINE OUT FRONT RIGHT
2
SUB WOOFER OUT
3
SUB WOOFER OUT
LINE OUT REAR LEFT
4
LINE OUT REAR RIGHT
1 2
3
4
Note: A wrong connection can be easily detected by
our technical service for a repair request under the
warranty. Your warranty can be rejected in that case.
6
TROUBLE SHOOTING
Before going through the check list, check wiring connection.
If any of the problems persist after check list has been made, consult your nearest service dealer.
Symptom
No power.
No sound.
Sound skips.
Solution
Cause
The car ignition is not on.
If the power supply is properly connected to
the car accessory terminal, switch the ignition
key to ACC.
The fuse is blown.
Replace the fuse.
Volume is in minimum.
Adjust volume to a desired level.
Wiring is not properly
connected.
Due to telephone mute.
Check wiring connect.
Ensure your phone MUTE is on.
The installation angle is not
more than 30 degrees.
Adjust the installation angle to less than 30
degrees.
Press the RESET button.
Front panel is not properly fixed into its
place.
Contacts between front and main unit are
dirty. Clean contacts with a cotton bud
soaked in isopropyl alcohol.
The operation The built-in micro compute
is not operated properly due
key do not
to noise.
work.
The radio does The antenna cable is not work
Insert the antenna cable firmly.
not receive the or connected.
radio station
automatic
selection does
The Signals are too weak.
Select a station manually.
not work.
MAINTENANCE
1. Keep the product dry. If it does get wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain
minerals that can corrode the electronic circuits.
2. Keep the product away from dust and dirt, which can cause premature wear of part.
3. Handle the product gently and carefully dropping it can damage circuit boards and cases,
and can cause the product to work improperly.
4.Wipe the product with a dampened cloth occasionally to keep it looking new. Do not use
harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the product.
5.Use and store the product only in normal temperature environment.
High temperature can shorten the life of electronic devices and distort or melt plastic parts.
7
Download PDF