CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Omaniku manuaal

CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Omaniku manuaal | Manualzz
9.63
10 EKRAANIMENÜÜDE ÜLESEHITUS
1
PÕHIFUNKTSIOON
VALIK A
valik A1
3 valik A2
2 VALIK B...
2
3
1
HELIALLLIKA VALIMINE
SELECT MUSIC
2 AUDIO SEADED
SOUND SETTINGS
3 balance/fader
balance/fader
3 bass/treble
bass/treble
3 equalizer
equalizer
4 mitte ükski
none
4 klassika
classical
4 jazz
jazz
4 rock/pop
rock/pop
4 techno
techno
4 vokaal
vocal
3 loudness
loudness
3 audioseadete nullimine
initialise sound settings
2
1
MENÜÜ "LIIKLUS"
"TRAFFIC" MENU
KÕIK TEATED MARSRUUDI KOHTA
MESSAGES ON ROUTE
HOIATUSSÕNUMID MARSRUUDI KOHTA
2
ONLY WARNINGS ON ROUTE
AINULT HOIATUSSÕNUMID
2
ALL WARNING MESSAGES
KÕIK TEATED
2
ALL MESSAGES
GEOGRAAFILINE FILTER
2
GEOGRAPHICAL FILTER
väljas
3
none
3 km raadiuses
3
within 2 miles (3 km)
5 km raadiuses
3
within 3 miles (5 km)
10 km raadiuses
3
within 6 miles (10 km)
50 km raadiuses
3
within 30 miles (50 km)
2
MENÜÜ "MUUSIKA"
"MUSIC" MENU
1
MENÜÜ "RAADIO"
"RADIO" MENU
AM/FM LAINEALA
WAVEBAND
3 FM laineala
FM
3 AM laineala
AM
2 LAINEPIKKUSE VALIMINE
MANUAL TUNE
2 AUDIO SEADED
SOUND SETTINGS
3 balance/fader
balance/fader
3 bass/treble
bass/treble
3 equalizer
equalizer
4 mitte ükski
none
4 klassika
classical
4 jazz
jazz
4 rock/pop
rock/pop
4 techno
techno
4 vokaal
vocal
loudness
3
loudness
audioseadete nullimine
3
initialise sound settings
2
1
MENÜÜ "NAVIGATSIOON"
"NAVIGATION" MENU
2 TEEJUHATAMISE KATKESTAMINE/JÄTKAMINE
ABORT/RESUME GUIDANCE
2 SIHTPUNKTI SISESTAMINE
DESTINATION INPUT
3 uue aadressi sisestamine
address input
4 riik
country
4 linn
city
4 tänav
street
number
4
number
teejuhatamise alustamine
4
start route guidance
postiindeks
4
post code
aadressiraamatu lisamine
4
add to address book
ristmik
4
intersection
kesklinn
4
city district
GPS koordinaadid
4
geo position
sisestamine kaardil
4
MAP
teejuhatamine koju
3
navigate HOME
aadressiraamatust
3
choose from address book
viimase sihtpunkti järgi
3
choose from last destinations
9.64
ETAPID
STOPOVERS
3 etapi lisamine
add stopover
4 uue aadressi lisamine
address input
tee juhatamine koju
4
navigate HOME
aadressiraamatu abil
4
choose from address book
viimaste sihtpunktide järgi
4
choose from last destinations
teekonna optimeerimine
3
rearrange route
etapi väljavahetamine
3
replace stopover
etapi kustutamine
3
delete stopover
teekonna ümberarvutamine
3
recalculate
kõige kiirem
4
fast route
kõige lühem
4
short route
optimeeritud aeg/vahemaa
4
optimised route
TEENINDUSASUTUSTE OTSIMINE
2
POI SEARCH
lähedal
3
POI nearby
sihtpunkti lähedal
3
POI near destination
linnas
3
POI in city
riigis
3
POI in country
teekonna jooksul
3
POI near route
2
TEEJUHATAMISE VALIKUD
ROUTE OPTIONS
3 teejuhatamise kriteeriumid
route type
4 kõige kiirem
fast route
kõige lühem
4
short route
optimeeritud aeg/vahemaa
4
optimised route
SEADED
2
SETTINGS
liikluse arvesse võtmine
3
route dynamics
ilma ümbersõiduta
4
traffic independent
kinnitamisega
4
semi-dynamic
välistamise kriteeriumid
3
avoidance criteria
välistada kiirteed
4
avoid motorways
välistada tasulised kiirteed
4
avoid toll roads
välistada praamid
4
avoid ferries
teekonna ümberarvutamine
3
recalculate
2
9.65
1
MENÜÜ "TELEFON"
"TELEPHONE" MENU
2 NUMBRI SISESTAMINE
DIAL NUMBER
2 HELISTAMINE TELEFONIRAAMATU ABIL
DIAL FROM ADDRESS BOOK
2 KÕNEREGISTER
CALL LIST
2 TELEFONI ÜHENDAMINE
CONNECT PHONE
3 telefoni otsimine
search phone
3 ühendatud telefonid
phones connected
telefoni lahtiühendamine
4
disconnect phone
telefoni nime muutmine
4
rename phone
telefoni kustutamine
4
delete pairing
kõikide telefonide kustutamine
4
delete all pairings
detailid
4
show details
SEADED
2
SETTINGS
helin
3
select ring tone
helina tugevus
3
phone/ring tone volume
kõneposti numbri sisestamine
3
enter mailbox number
1
SEADISTUS
SETUP
2 KEELED
SYSTEM LANGUAGE
3 deutsch
deutsch
english
3
english
espanol
3
espanol
français
3
français
italiano
3
italiano
nederlands
3
nederlands
polski
3
polski
portuguese
3
portuguese
KUUPÄEV JA KELLAAEG
2
DATE AND TIME
kuupäeva ja kellaaja reguleerimine
3
set date and time
kuupäeva formaat
3
date format
kellaaja formaat
3
time format
ERAAN
2
DISPLAY
heledus
3
brightness
värvid
3
colour
pop titanium
4
pop titanium
toffee
4
toffee
blue steel
4
blue steel
technogrey
4
technogrey
dark blue
dark blue
kaardi
värv
3
map colour
4 kaart päevarežiimil
day mode for map
4 kaart öörežiimil
night mode for map
4 kaart automaatsel päeva/öörežiimil
auto. day/night for map
2 SÕIDUKI PARAMEETRID
VEHICLE PARAMETERS
3 sõiduki informatsioon
vehicle information
hoiatussõnumid
4
alert log
funktsioonide olek
4
status of functions
MÕÕTÜHIKUD
2
UNITS
temperatuur
3
temperature
celsius
4
celsius
fahrenheit
4
fahrenheit
Vahemaa
3
Distance
km ja l/100
4
km and l/100
km ja km/l
4
km and km/l
miilid (mi) ja MPG
4
miles (mi) and MPG
SÜSTEEMI PARAMEETRID
2
SYSTEM PARAMETERS
tehaseseadete taastamine
3
factory reset
tarkvaraversioon
3
software version
möödajooksvad tekstid
3
automatic scrolling
4
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement