Table of Contents
Densk Quick Guide E180 ...............................................................................................................................3
Förpackningens innehåll ................................................................................................................................3
Lära känna din E180......................................................................................................................................4
Förberedelse..................................................................................................................................................6
Installation/borttagning .................................................................................................................................7
Varningar ......................................................................................................................................................9
Akronymer och förkortningar ......................................................................................................................15
English Quick Guide E180............................................................................................................................17
What Is in Your Package ..............................................................................................................................17
Getting to Know Your E180.........................................................................................................................18
Preparation .................................................................................................................................................20
Installation/Removal Guide ..........................................................................................................................21
Warnings and Precautions ...........................................................................................................................23
Acronyms and Abbreviations .......................................................................................................................29
1
Copyright © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.
Med ensamrätt
Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt utan
föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd.
Varumärken och rättigheter
och andra Huawei-varumärken tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.
Alla övriga varumärken och varumärkesnamn som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare.
Information
Informationen i den här handboken kan ändras utan meddelande. Alla ansträngningar har gjorts för
att säkerställa att detta dokuments innehåll är korrekt, men alla påståenden, all information och alla
rekommendationer i detta dokument utgör inte någon garanti, vare sig uttryckt eller underförstådd.
2
Densk Quick Guide E180
Tack för att du valde en Huawei E180 HSPA USB Stick (hädanefter
betecknad som E180).
Med E180 kan du ansluta till Internet genom trådlösa nätverk med
hög hastighet.
Obs! I den här handboken beskrivs utseendet, installationen och borttagningen av E180.
Information om hur hanteringsprogrammet används finns i User Manual (Användarhandbok).
Förpackningens innehåll
E180:s förpackning innehåller följande föremål:
„
En E180
„
En snabbstartguide (Quick Start)
„
En USB-kabel
3
Lära känna din E180
Följande bild visar E180:s utseende. Den är bara avsedd för din referens. Den verkliga produkten kan
skilja sig från beskrivningen.
n
MicroSD minneskort
Här sätter du in MicroSD minneskort.
o
SIM/USIM-kortfack
Här sätter du in SIM/USIM-kortet.
p
Roterbar USB kontakt
Här ansluts E180 till en dator.
q
Indikator
Den här indikatorn visar statusen för E180.
4
Färg
Status
Betydelse
Grön
Blinkar 2 gånger var 3:e sekund
E180 är påslagen.
Grön
Blinkar en gång var 3:e sekund
E180 är registrerad i ett GPRS-nät
(GSM/GPRS/EDGE)
Blå
Blinkar en gång var 3:e sekund
E180 är registrerad i ett UMTS-nät
(WCDMA/HSDPA/HSUPA)
Grön
Lyser
E180 är ansluten till ett GPRS/EDGE-nät.
Blå
Lyser
E180 är ansluten till ett WCDMA-nät.
Cyan
Lyser
E180 är ansluten till ett HSDPA/HSUPA-nät.
-
Släckt
E180 är borttagen.
5
Förberedelse
Krav på datorn
Om du vill använda E180 måste datorn uppfylla följande krav:
„
USB typ A-kontakt, kompatibel med USB 2.0 Full Speed.
„
Hårdvaran i din PC måste överensstämma med eller överstiga det rekommenderade minsta
kravet som behövs för det installerade operativ systemet.
„
Windows XP SP2/2000 SP4/Vista installerat.
„
Bildskärmsupplösning: minst 800 × 600.
Förbereda din E180
„
Ta bort UMTS USIM/SIM-kortfacket från E180.
„
Sätt in USIM/SIM-kortet i kortfacket.
„
Sätt in kortfacket i E180.
6
Installation/borttagning
Installations- och borttagningsprocedurerna kan skilja sig åt mellan olika operativsystem (OS). Följ
systemets uppmaningar under användning.
Ansluta E180 till en dator
Obs! Slå först på datorn. Anslut sedan E180 till datorn. I annat fall kan E180 inte installeras på
vanligt sätt.
„
Koppla in E180 i USB-gränssnittet på den bärbara eller stationära datorn.
„
Du kan ansluta E180 till en bärbar eller stationär dator med USB-kabeln för bättre signalstyrka.
„
Operativsystemet upptäcker och känner igen den nya maskinvaran och startar
installationsguiden.
7
„
Följ installationsguidens instruktioner.
„
När programmet har installerats visas en genvägsikon,
skrivbordet.
för E180:s hanteringsprogram på
Starta hanteringsprogrammet
„
Dubbelklicka på genvägsikonen,
„
Ange PIN-koden om du har aktiverat PIN-låset.
, på skrivbordet för att starta E180:s hanteringsprogram.
Ta bort E180
„
Ta bort E180 direkt.
Ta bort hanteringsprogrammet
„
Klicka på Start-menyn.
„
Klicka på Kontrollpanelen.
„
Klicka på Lägg till eller ta bort program om du vill ta bort E180:s hanteringsprogram.
Obs! Innan du tar bort hanteringsprogrammet måste du avsluta det.
8
Varningar
Läs säkerhetsinformationen noga för att säkerställa korrekt och säker användning av din trådlösa
enhet.
Allmänna rekommendationer för användning
„
Hantera alltid den trådlösa enheten med varsamhet och förvara den på en torr och dammfri plats.
Utsätt inte den trådlösa enheten för öppen eld eller tända tobaksprodukter.
„
Håll alltid den trådlösa enheten torr.
„
Tappa, kasta eller böj inte den trådlösa enheten.
„
Måla eller repa inte den trådlösa enheten.
„
Försök inte demontera den trådlösa enheten. Om du gör det ogiltigförklaras garantin. Det är bara
behörig personal som får göra det.
„
Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte den trådlösa enheten till några inkompatibla
produkter.
Lagar och förordningar
„
Använd inte den trådlösa enheten där det kan vara farligt att göra så eller där du inte får göra det.
„
Om du vill inaktivera den trådlösa enheten stoppar du först alla program som använder den
trådlösa enheten och tar sedan bort den trådlösa enheten från datorn.
„
Följ alla lokala lagar, förordningar, regler, bestämmelser, skyltar och information när du använder
den trådlösa enheten. Skyltar rörande användning av mobiltelefoner ska även följas eftersom de
även gäller för annan trådlös utrustning, t.ex. de trådlösa enheter som tillhandahållas av Huawei.
Elektronisk enhet
„
Inaktivera den trådlösa enheten om den befinner sig i närheten av elektroniska
högprecisionsenheter. Den trådlösa enheten kan påverka prestandan hos dessa enheter.
9
„
Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta avstånd om 15 mellan trådlösa enheter och en
pacemaker för att undvika potentiella störningar av pacemakern. Inaktivera den trådlösa enheten
om den stör pacemakern.
Inaktivera i explosiva områden
Inaktivera den trådlösa enheten på platser där luften är potentiellt explosiv. Det är sällsynt, men det
kan hända att datorn ger upphov till gnistor.
Inaktivera i områden där sprängning pågår
Inaktivera den trådlösa enheten där sprängning pågår. Fjärrstyrda RF-enheter (radiofrekvens)
används ofta på byggplatser för att utlösa detonationer.
Inaktivera i flygplan
Inaktivera den trådlösa enheten innan du går ombord på ett flygplan. Trådlösa enheter kan orsaka
störningar i flygplan.
Inaktivera på sjukhus
Följ de regler som gäller på sjukhus. Inaktivera den trådlösa enheten i närheten av medicinsk
utrustning. Trådlösa enheter kan orsaka störningar på hjärtpacemakers, implanterade defibrillatorer
eller annan medicinsk utrustning.
Inaktivera nära hörselhjälpmedel
Inaktivera den trådlösa enheten i närheten av hörapparater. Personer med hörselhjälpmedel kan
uppleva störande ljud i närheten av trådlösa enheter.
Rekommendationer för barn
Låt inte barn leka med den trådlösa enheten. De kan skada sig eller andra och även skada den
trådlösa enheten. Den trådlösa enheten innehåller små delar med vassa kanter som kan orsaka
skador eller risk kvävning.
10
Inaktivera under körning
Använd inte den trådlösa enheten under körning.
Immunitet mot störningar
Den trådlösa enheten är immune mot störningar orsakade av hörbara signaler.
Rengöring och underhåll
„
Innan du rengör eller underhåller den trådlösa enheten, stoppar du alla tillämpningar som
använder den trådlösa enheten och tar sedan bort den trådlösa enheten från datorn.
„
Rengör den trådlösa enheten med en mjuk antistatisk duk.
„
Om den trådlösa enheten eller något av dess tillbehör inte fungerar vänder du dig till ett
auktoriserat servicecenter och ber om hjälp.
Miljöskydd
Följ de lokala förordningarna gällande bortskaffande av förpackningsmaterial, gamla trådlösa enheter
och deras tillbehör. Återvinn så mycket som möjligt.
Myndighetsinformation
Den trådlösa enheten är godkänd för användning i många delar av världen. I dessa områden
uppfyller enheten alla krav avseende radiofrekvensexponering. Följande godkännanden och
kommentarer gäller i vissa regioner.
CE-godkännande (EU)
Den trådlösa enheten är godkänd att användas i alla medlemsstater inom EU. Huawei deklarerar att
den trådlösa enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra riktlinjer i R&TTE-direktivet
1999/5/EC (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive).
11
Varning för radiofrekvensexponering
För att säkerställa att kraven i R&TTE-direktivet* 1999/5/EC uppfylls hela tiden kräver denna produkt
ett minimiavstånd om 1,5 cm från kroppen vid användning.
* De allmänna publika gränsvärdena för RF-exponering som anges i R&TTE-direktivet är i linje med
de publicerade riktlinjerna från ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation
Protection) 1998. ICNIRP är en formellt erkänd ej offentlig organisation för ickejoniserande
strålningsskydd inom WHO (World Health Organisation), ILO (International Labour Organisation) och
EU. Mer information finns på ICNIRP:s webbplats www.icnirp.de.
Certifieringsinformation (SAR)
DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER MYNDIGHETSKRAVEN FÖR EXPONERING AV
ELEKTROMAGNETISKA RADIOFREKVENSFÄLT.
Den trådlösa enheten är en radiosändare och -mottagare med låg effekt. När enheten används avger
den låga nivåer av radiofrekvensenergi (även kallat radiovågor eller radiofrekvensfält).
Myndigheter runt om i världen har anammat omfattande internationella säkerhetsriktlinjer, framtagna
av vetenskapliga organisationer, t.ex. ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation
Protection) och IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), genom periodiska och
grundliga utvärderingar av vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer upprättar tillåtna nivåer av
radiovågsexponering för allmänheten. Nivåerna innehåller en säkerhetsmarginal utformad att
säkerställa säkerheten hos alla personer, oavsett ålder och hälsa, och för att ta eventuella variationer
i mätningen i beaktande.
SAR (Specific Absorption Rate) är måttenheten för den mängd radiofrekvensenergi som absorberas
av kroppen när du använder en trådlös enhet. SAR-värdet fastställs vid den högsta certifierade
effektnivån i laboratorieförhållanden, men den faktiska SAR-nivån för den trådlösa enheten i drift kan
vara en bra bit under värdet. Detta beror på att den trådlösa enheten är utformad att använda så lite
effekt som möjligt för att ansluta till nätverket.
Alla modeller av Huaweis trådlösa enheter är utformade att uppfylla de flesta riktlinjer för
radiofrekvensexponering, t.ex. European Council Recommendation och Federal Communications
Commission Notice (USA).
12
European Councils rekommendation: Innan en ny modell av en trådlös enhet blir tillgänglig till
försäljning till allmänheten måste den testat enligt den tekniska standarden EN 50361 och inte
överskrida det gränsvärde som fastställts av European Councils rekommendation: 1999/519/EC för
säker exponering.
Den SAR-gräns som anammats av 1999/519/EC är 2,0 Watt/Kilo (W/kg) genomsnittligt över tio gram
vävnad. Det högsta SAR-värdet för den här enhetstypen vid testning uppfyller detta krav.
[EN 50361-omfattningen anger "Detta grundläggande krav gäller för alla enheter som utsänder
elektromagnetiska fält (EM) avsedda att användas med den strålande delen av utrustningen i närhet
till det mänskliga örat, inklusive mobiltelefoner, trådlösa telefoner etc. Frekvensomfånget är 300 MHz
till 3 GHz. Därför gäller ovanstående text inte främst användningen av den trådlösa enheten.]
Federal Communications Commission Notice (United States): Before a wireless device model is
available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the
limit established by the government-adopted requirement for safe exposure.
The SAR limit adopted by the USA and Canada is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram
of tissue. Den højeste SAR-værdi for denne apparattype ved test er i overensstemmelse med dette
krav. [There is no reference to the specific reference standard or its applicability to the intended use of
the product.]
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
*This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the
radiator and your body when using it via USB cable.
Digital enhet i klass B
Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för digitala enheter i klass B, enligt
artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats att tillhandahålla rimligt skydd mot
skadliga störningar i heminstallationer. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras enligt instruktionerna, orsaka störningar av
13
radiokommunikationer. Det finns däremot ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en
viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tevemottagning, vilket kan fastställas
genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren försöka åtgärda störningarna
på något av följande sätt:
„
Ändra riktning på eller flytta mottagarantennen.
„
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
„
Anslut utrustningen till ett eluttag som inte ligger på samma krets som den som mottagaren är
ansluten till.
„
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tevetekniker.
Varning! Ändringar eller modifieringar av den här utrustningen som inte uttryckligen godkänts av
HUAWEI kan ogiltigförklara FCC:s tillåtelse att använda utrustningen.
*Modemet bör installeras och användas på ett minsta avstånd av 20 cm från värmeelementet och kroppen,
när USB-kabeln används.
14
Akronymer och förkortningar
3G
Den tredje generationen
CPU
Central Processing Unit
EDGE
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
GPRS
General Packet Radio Service
GSM
Global System for Mobile Communications
HSDPA
High Speed Downlink Packet Access
OS
Operativsystem
PIN
Personal Identification Number
RAM
Random-Access Memory
SAR
Specific Absorption Rate
SIM
Subscriber Identity Module
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
USB
Universal Serial Bus
USIM
UMTS Subscriber Identity Module
WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
15
Copyright © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior
written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.
Trademarks and Permissions
and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective
holders.
Notice
The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in
the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information,
and recommendations in this document do not constitute the warranty of any kind, express or implied.
16
English Quick Guide E180
Thank you for choosing Huawei E180 HSPA USB Stick
(hereinafter referred to as the E180).With the E180, you can
access the Internet through wireless network at a high speed.
Note: This manual describes the appearance, installation and removal of the E180. For the
operation of the management program, refer to the User Manual.
What Is in Your Package
The package of your E180 contains the following items:
„
One E180
„
One Quick Start
„
One USB cable
17
Getting to Know Your E180
he following figure shows the appearance of the E180. It is only for your reference. The actual
product may differ.
n
MicroSD memory card
Holds the microSD card.
o
SIM/USIM Card Slot
It is where you insert the subscriber identity module/UMTS subscriber identity module (SIM/USIM)
card.
p
Rotatable USB connector
Connects to the USB interface of the PC.
q
Indicator
It indicates the status of the E180.
18
Colour
Green
Status
Blinking twice every 3s
Meaning
The E180 is powered on.
Green
Blinking once every 3s
The E180 is registered to a GSM/GPRS/EDGE
network.
Blue
Blinking (once every 3s
The E180 is registered to a
WCDMA/HSDPA/HSUPA network.
Green
On
The E180 is connected to a GPRS/EDGE
network.
Blue
On
The E180 is connected to a WCDMA network.
Cyan
On
The E180 is connected to a HSDPA/HSUPA
network.
-
Off
The E180 is removed.
19
Preparation
Requirements for the Computer
To use the E180, the computer must meet the following requirements:
„
USB Type A Receptacle, Compatible with USB 2. 0 Full Speed.
„
Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista.
„
The hardware of your PC must meet or exceed the recommended system requirements for the
installed version of OS.
„
Display resolution: 800 × 600 or above.
Getting Your E180 Ready
„
Remove the UMTS USIM/SIM card slot from the E180.
„
Insert the USIM/SIM card into the card slot.
„
Insert the card slot into the E180.
20
Installation/Removal Guide
On different operating systems (OSs), the installation and removal procedures may differ. Follow the
system prompts during operation.
Connecting the E180 with a Computer
Note:
First, power on the computer. Then connect the E180 with the computer. Otherwise, the E180 cannot be
installed as normal.
„
Plug the E180 into the USB interface of the laptop or desktop computer.
„
You can connect the E180 to a laptop or desktop computer using the USB cable for better
signals.
21
„
The OS automatically detects and recognises new hardware and starts the installation wizard.
„
Follow the prompts of the installation wizard.
„
After the program is installed, a shortcut icon,
displayed on the desktop.
for the E180 management program is
Starting the Management Program
„
Double-click the shortcut icon,
E180.
, on the desktop to start the management program of the
„
Enter the personal identity number (PIN) code if you have enabled the PIN lock.
Removing the E180
„
Remove the E180 directly.
Removing the Management Program
„
Click Start Menu.
„
Click Control Panel.
„
Click Add/Remove Program to remove the management program of the E180.
Note:
Before removing the management program, exit the management program.
22
Warnings and Precautions
Please read the safety information carefully to ensure the correct and safe use of your wireless
device.
General Recommendations for Use
„
Always handle your wireless device with care and keep it in a clean and dust-free place. Do not
expose your wireless device to open flames or lit tobacco products.
„
Always keep your wireless device dry.
„
Do not drop, throw or try to bend your wireless device.
„
Do not paint or scratch your wireless device.
„
Do not attempt to disassemble your wireless device. Doing so will void warranty. Only authorized
personnel are allowed to do so.
„
Use approved accessories only. Do not connect your wireless device to any incompatible
products.
Laws and Regulations
„
Do not operate your wireless device where it may be unsafe to do so or where you are required
not to do so.
„
To deactivate your wireless device, stop all applications using the wireless device first and then
remove the wireless device from your PC.
„
Obey all local laws, regulations, rules, orders, signs and notices while using the wireless device.
Signs about the use of mobile phones should also be obeyed as referring to other wireless
equipment including wireless devices provided by Huawei.
Electronic Device
„
Deactivate your wireless device near high-precision electronic devices. The wireless device may
23
affect the performance of these devices.
„
Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained
between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
Deactivate your wireless device, if it may have disturbance to the pacemaker.
Deactivate in Explosive Areas
Deactivate your wireless device where the air is potentially explosive. It is rare, but your PC could
generate sparks.
Deactivate in Blasting Areas
Deactivate your wireless device where blasting is in progress. Remote-controlled radio frequency (RF)
devices are often used at construction sites to set off blasting.
Deactivate in Aircrafts
Deactivate your wireless device before boarding or in any aircraft. Wireless devices may cause
interference in aircrafts.
Deactivate at Hospitals
Obey regulations or rules at hospitals. Deactivate your wireless device near medical equipment.
Wireless devices can cause interference to cardiac pacemakers, implanted defibrillators or other
medical equipment.
Deactivate near Hearing Devices
Deactivate your wireless device near hearing devices. People with hearing aids may experience
interfering noise near wireless devices.
Recommendations for Children
Do not allow children to play with your wireless device. They could hurt themselves or others, or could
accidentally damage the wireless device. Your wireless device contains small parts with sharp edges
24
that may cause an injury or a choking hazard.
Deactivate While Driving
Do not use the wireless device while driving.
Immunity to Interference
Your wireless device is immune to interferences caused by audible signals.
Cleaning and Maintenance
„
Before you clean or maintain the wireless device, stop all applications using the wireless device
and remove your wireless device from your PC.
„
Clean your wireless device with a piece of soft antistatic cloth.
„
If the wireless device or any of its accessories does not work, turn to an authorized service
centre for help.
Environmental Protection
Observe the local regulations regarding the disposal of your packaging materials, old wireless device
and its accessories. Please promote their recycling.
Agency/Regulatory Information
The wireless device is approved for use in many regions of the world. In these regions, the device
meets all radio frequency exposure requirements. The following approvals and notices apply in
specific regions as noted.
CE Approval (European Union)
The wireless device is approved to be used in the member states of the EU. Huawei declares that the
wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive).
25
Radio Frequency Exposure Warning
To ensure compliance at all times with the R&TTE Directive* 1999/5/EC, this product requires a minimum
distance of 1.5 cm from the body when in operation.
* The general public RF exposure limits referenced in the R&TTE Directive are consistent with the
published Guidelines of the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP)
1998. ICNIRP is a formally recognized non-governmental organization in Non-Ionising Radiation
Protection for the World Health Organisation (WHO), the International Labour Organisation (ILO) and
the European Union (EU). For more information, visit the ICNIRP website at www.icnirp.de.
Certification Information (SAR)
THIS DEVICE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO
FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD.
Your wireless device is a low-power radio transmitter and receiver. When it is running, it emits low
levels of radio frequency energy (also known as radio waves or radio frequency fields).
Governments around the world have adopted comprehensive international safety guidelines,
developed by scientific organizations, e.g. ICNIRP (International Commission on Non-Ionising
Radiation Protection) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of
radio wave exposure for the public. The levels include a safety margin designed to assure the safety
of all persons, regardless of age and health, and to account for any variations in measurements.
Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy
absorbed by the body when you use a wireless device. The SAR value is determined at the highest
certified power level in laboratory conditions, but the actual SAR level of the wireless device while
operating can be well below the value. This is because the wireless device is designed to use the
minimum power required to reach the network.
All models of Huawei's wireless device are designed to meet radio frequency exposure guidelines
such as European Council Recommendation and Federal Communications Commission Notice
(United States).
European Council Recommendation: Before a wireless device model is available for sale to the
26
public, it must be tested according to the technical standard-EN 50361 and not exceed the limit
established by the European Council Recommendation: 1999/519/EC for safe exposure.
The SAR limit adopted by the 1999/519/EC is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten gram of
tissue. The highest SAR value for this device type when tested complies with the requirement.
[EN 50361 scope states "This basic standard applies to any electromagnetic field (EM) transmitting
devices intended to be used with the radiating part of the equipment in close proximity to the human
ear including mobile phones, cordless phones, etc. The frequency range is 300 MHz to 3 GHz.
Therefore, the above text does not address primary use of the wireless device product.]
Federal Communications Commission Notice (United States): Before a wireless device model is
available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the
limit established by the government-adopted requirement for safe exposure.
The SAR limit adopted by the USA and Canada is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram
of tissue. The highest SAR value for this device type when tested complies with the requirement.
[There is no reference to the specific reference standard or its applicability to the intended use of the
product.]
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
*This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator
and your body when using it via USB cable.
Class B Digital Device
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
27
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
„
Reorient or relocate the receiving antenna.
„
Increase the separation between the equipment and receiver.
„
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
„
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning:
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by HUAWEI may void the FCC
authorization to operate this equipment.
* This device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and
your body when using it via USB cable.
28
Acronyms and Abbreviations
3G
The Third Generation
CPU
Central Processing Unit
EDGE
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
GPRS
General Packet Radio Service
GSM
Global System for Mobile Communications
HSDPA
High Speed Downlink Packet Access
OS
Operating System
PIN
Personal Identification Number
RAM
Random-Access Memory
SAR
Specific Absorption Rate
SIM
Subscriber Identity Module
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
USB
Universal Serial Bus
USIM
UMTS Subscriber Identity Module
WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
Version: V100R001_01
29
Part Number: 31010AWL
Download PDF