CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Návod na obsluhu

CITROEN JUMPY - SPACETOURER 01/11/2008 - 30/06/2009 Návod na obsluhu | Manualzz
9.63
10 ZOBRAZENIA DISPLEJA
1
HLAVNÁ FUNKCIA
VOĽBA A
voľba A1
3 voľba A2
2 VOĽBA B...
2
3
1
SELECT MUSIC
VOĽBA ZDROJA ZVUKU
2 SOUND SETTINGS
NASTAVENIA AUDIO
3 balance / fader
vyváženie / fader
3 bass / treble
hĺbky / výšky
3 equalizer
hudobný žáner
4 none
žiaden
4 classical
klasická hudba
4 jazz
jazz
4 rock/pop
rock/pop
4 techno
techno
4 vocal
vokálna hudba
3 loudness
loudness
3 initialise sound settings
inicializovať nastavenia audio
2
1
"TRAFFIC" MENU
MENU "DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO"
MESSAGES ON ROUTE
VŠETKY SPRÁVY O TRASE
ONLY WARNINGS ON ROUTE
2
VÝSTRAŽNÉ SPRÁVY O TRASE
ALL WARNING MESSAGES
2
LEN VÝSTRAŽNÉ SPRÁVY
ALL MESSAGES
2
VŠETKY TYPY SPRÁV
GEOGRAPHICAL FILTER
2
GEOGRAFICKÝ FILTER
none
3
deaktivovaný
within 2 miles (3km)
3
v okruhu 3 km
within 3 miles (5km)
3
v okruhu 5 km
within 6 miles (10km)
3
v okruhu 10 km
within 30 miles (50km)
3
v okruhu 50 km
2
"MUSIC" MENU
MENU "HUDBA"
1
"RADIO" MENU
MENU "RÁDIO"
WAVEBAND
PÁSMO AM/FM
3 FM
pásmo FM
3 AM
pásmo AM
2 MANUAL TUNE
VOĽBA FREKVENCIE
2 SOUND SETTINGS
NASTAVENIA AUDIO
3 balance / fader
vyváženie / fader
3 bass / treble
hĺbky / výšky
3 equalizer
hudobný žáner
4 none
žiaden
4 classical
klasická hudba
4 jazz
jazz
4 rock/pop
rock/pop
4 techno
techno
4 vocal
vokálna hudba
loudness
3
loudness
initialise sound settings
3
inicializovať nastavení audio
2
1
"NAVIGATION" MENU
MENU "NAVIGÁCIA"
2 ABORT / RESUME GUIDANCE
VYPNUTIE / OPÄTOVNÉ ZAPNUTIE NAVÁDZANIA
2 DESTINATION INPUT
ZADAŤ CIEĽOVÉ MIESTO
3 address input
zadať novú adresu
4 country
krajina
4 city
mesto
4 street
ulica
number
4
číslo
start route guidance
4
zahájiť navádzanie
post code
4
poštové smerovacie číslo
add to address book
4
pridať do adresára
intersection
4
križovatka
city district
4
centrum mesta
geo position
4
údaje GPS
map
4
zadať na mape
navigate HOME
3
navádzať do miesta môjho bydliska
choose from address book
3
s použitím adresára
choose from last destinations
3
s použitím posledných cieľových miest
9.64
STOPOVERS
ETAPY
3 add stopover
pridať etapu
4 address input
zadať novú adresu
navigate HOME
4
navádzať do miesta môjho bydliska
choose from address book
4
s použitím adresára
choose from last destinations
4
s použitím posledných cieľových miest
rearrange route
3
optimalizovať trasu
replace stopover
3
nahradiť etapu
delete stopover
3
zrušiť etapu
recalculate
3
prepočítať trasu
fast route
4
najrýchlejšia
short route
4
najkratšia
optimised route
4
optimálna čas /vzdialenosť
POI SEARCH
2
VYHĽADANIE BODOV ZÁUJMU
POI nearby
3
v blízkosti
POI near destination
3
v okolí cieľového miesta
POI in city
3
v meste
POI in country
3
v krajine
POI near route
3
pozdĺž trasy
2
ROUTE OPTIONS
VOĽBY NAVÁDZANIA
3 route type
kritéria navádzania
4 fast route
najrýchlešie
short route
4
najkratšie
optimised route
4
optimálne čas /vzdialenosť
SETTINGS
2
NASTAVENIA
route dynamics
3
zohľadniť premávku
traffic independent
4
bez obchádzky
semi-dynamic
4
s potvrdením
avoidance criteria
3
vylučovacie kritériá
avoid motorways
4
vylúčenie diaľníc
avoid toll roads
4
vylúčenie spoplatnených komunikácií
avoid ferries
4
vylúčenie ferry-boat
recalculate
3
prepočet trasy
2
9.65
1
"TELEPHONE" MENU
MENU "TELEFÓN"
2 DIAL NUMBER
ZADAŤ ČÍSLO
2 DIAL FROM ADDRESS BOOK
VOLAŤ S POUŽITÍM ADRESÁRA
2 CALL LIST
ZOZNAM HOVOROV
2 CONNECT PHONE
PRIPOJIŤ TELEFÓN
3 search phone
vyhľadať telefón
3 phones connected
pripojiť telefón
disconnect phone
4
odpojiť telefón
rename phone
4
premenovať telefón
delete pairing
4
zrušiť telefón
delete all pairings
4
zrušiť všetky telefóny
show details
4
zobraziť detaily
SETTINGS
2
NASTAVENIA
select ring tone
3
voľba zvonenia
phone / ring tone volume
3
nastavenie hlasitosti zvonenia
enter mailbox number
3
zadať číslo odkazovej schránky
1
SETUP
SETUP
2 SYSTEM LANGUAGE
JAZYKY
3 deutsch
deutsch
english
3
english
espanol
3
espanol
français
3
français
italiano
3
italiano
nederlands
3
nederlands
polski
3
polski
portuguese
3
portuguese
DATE AND TIME
2
DÁTUM A ČAS
set date and time
3
nastaviť dátum a čas
date format
3
formát dátumu
time format
3
formát času
DISPLAY
2
ZOBRAZENIE
brightness
3
jas
colour
3
harmónia farby
pop titanium
4
pop titanium
toffee
4
toffee
blue steel
4
blue steel
technogrey
4
technogrey
dark blue
dark blue
map
colour
3
farba mapy
4 day mode for MAP
mapa v režime svetlo
4 night mode for MAP
mapa v režime tma
4 auto. day/night for MAP
mapa svetlo/noc auto
2 VEHICLE PARAMETERS
PARAMETRE VOZIDLA
3 vehicle information
informácie o vozidle
alert log
4
zoznam výstrah
status of functions
4
stav funkcií
UNITS
2
JEDNOTKY
temperature
3
teplota
celsius
4
stupne celzia
fahrenheit
4
stupne fahrenheit
Distance
3
Vzdialenosť
km and l/100
4
km a l/100
km and km/l
4
km a km/l
miles (mi) and MPG
4
míle (mi) a MPG
SYSTEM PARAMETERS
2
PARAMETRE SYSTÉMU
factory reset
3
obnoviť výrobnú konfiguráciu
software version
3
verzia softvéru
automatic scrolling
3
zobrazujúce sa texty
4
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement