Asus VA27ECE Monitor instrukcja

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Asus VA27ECE Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VA27ECE

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

ii

Spis treści

TCO certified ............................................................................................... iii

Uwagi ........................................................................................................... iv

Dbanie i czyszczenie .................................................................................. ix

Usługa odbioru zużytego sprzętu .............................................................. x

1.1 Witamy! ......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Podłączanie monitora .................................................................. 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

Instalacja ........................................................................................ 1-4

1.4.2 Rysunek z widokiem sześciu stron ................................. 1-5

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-6

1.5.1 Używanie przycisku sterowania ..................................... 1-6

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy

(do montażu ściennego VESA) ................................................... 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację ............................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD ....................................... 3-2

3.2 Specyfikacje ............................................................................... 3-11

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) ............................................ 3-12

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-13

Copyright © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.

(“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

TCO certified

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com.

On the website you’ll also find our Product

Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products. iii

iv

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji.

Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.

• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

• Po wystąpieniu problemów technicznych z monitorem, należy się skontaktować z wykwalifikowanym serwisem.

• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

v

vi

Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoliceniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), Dyrektywy ErP (2009/125/WE) oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku

Unii Europejskiej.

Oświadczenie dotyczące symbolu WEEE

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń, poprzez ich przekazanie do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas ich usuwania pomoże w oszczędzaniu naturalnych zasobów i zapewni wykonanie recyklingu w sposób chroniący życie ludzi i środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytych urządzeń do recyklingu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub ze sklepem w którym został zakupiony produkt.

AEEE yönetmeliğine uygundur

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku powinien dostarczyć wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V,

20A (maksymalnie).

Po dostarczeniu z 3-bolcową wtyczką na przewodzie zasilającym, podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda na 3-bolce. Nie należy usuwać bolca uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie 2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Oświadczenie dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (Indie) Urządzenie to jest zgodne z obowiązującymi w

Indiach zasadami dot. e-odpadów (i gospodarowania nimi) z roku 2016, które zabraniają stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBBs) i polibromowanych eterów difenylowych

(PBDEs) w stężeniach przekraczających 0,1% wagi w materiałach jednorodnych oraz 0,01% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, poza wyjątkami wymienionymi w wykazie 2 powyższego przepisu.

Niebezpieczeństwo utraty stabilności

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć.

Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć.

Większości obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zwykłe stosowanie się do następujących środków ostrożności:

ZAWSZE należy używać szafek lub wsporników albo metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.

ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać produkt.

ZAWSZE należy się upewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.

ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach podczas wspinania się na mebel w celu sięgnięcia do produktu lub jego elementów sterowania.

ZAWSZE należy prowadzić podłączone do produktu przewody i kable w taki sposób, aby nie potkać się o nie, nie pociągać i nie chwytać za nie.

NIGDY nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu.

vii

viii

NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład, na kredensach lub biblioteczkach), bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego oparcia.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na obrusie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem a podtrzymujących urządzenie meblem.

NIGDY nie należy umieszczać na produkcie lub na meblu na którym ustawiony jest produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania, takich jak zabawki i piloty.

Jeśli istniejący produkt ma zostać zatrzymany i ma zostać zmienione jego miejsce, należy się zastosować do wymienionych powyżej zaleceń.

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

ix

x

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach znajdują się na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Informacje o produkcie na etykiecie UE dotyczącej energii

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Kolumna monitora

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x Przewód zasilający

1 x kabel HDMI (opcjonalny)

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

• * Także części zamienne wymagane przez certyfikat TCO.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 1-1

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora:

1. Połóż wyświetlacz płasko na pokrytym materiałem stole, następnie przymocuj podstawę do ramienia i zamocuj śrubą w celu ich pewnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

-5 ~ 23

1

2

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

1

HDMI

2

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Gniazdo HDMI

3. Port Type-C

4. Wyjście słuchawek

5. Blokada Kensington

3 4

5

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 1-3

1-4

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.

2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/ lub VGA (opcjonalne) oraz/lub DVI (opcjonalne) monitora i gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub VGA oraz/lub DVI (opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.

3. Włóż kabel zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.

4. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania prądem elektrycznym.

A

AC IN

B

HDMI

C

Type-C

D

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

• Specyfikacje PRZEWODU ZASILĄJACEGO należy sprawdzić na stronie v.

• Informacje o instalacji części zamiennych, należy sprawdzić w podanych powyżej instrukcjach instalacji.

• Wymianę/zakupienie odpowiednich części zamiennych, użytkownicy mogą zrealizować w lokalnej sieci serwisowej.

• Informacje kontaktowe dotyczące lokalnych punktów serwisowych i serwisu, znajdują się na stronie internetowej https://www.asus.com/support

1.4.2 Rysunek z widokiem sześciu stron

JEDNOSTKA: mm (cale)

7.28 mm

33.5 mm

5.19 mm

5.19 mm

15.00 mm

56.33 mm

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 1-5

1-6

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.

4

5

1

2

3

1. Przycisk Menu/Zamknij:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

• Wyjście z menu OSD .

• Powrót do poprzedniego menu.

• Przycisk skrótu blokady przycisków (*Uwaga 1)

2. Przycisk Zamknij/Powrót:

• Wyjście z menu OSD .

• Przejdź do/wybierz podświetloną ikonę (funkcję), przy aktywnym menu

OSD.

3. Przycisk skrótu źródła wejścia/Zwiększ wartość:

• Dodaj lub zwiększ wartość

• Przycisk skrótu źródła wejścia

4. Przycisk skrótu jasności/Zmniejsz wartość:

• Następny element lub Zmniejsz wartość

• Przycisk skrótu ustawienia Jasność

5. Przycisk Zasilanie:

• Włączenie/wyłączenie monitora, przy wyłączeniu/włączeniu zasilania monitora.

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu na ścianie VESA.

W celu odłączenia wspornika/podstawy

1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Odłącz podstawę/wspornik od monitora.

• Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.

• Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem

UL o minimalnej wadze/udźwigu 12 kg (wielkość śruby: M4 x 10 mm).

Monitor LCD ASUS serii V A27ECE 2-1

2.2 Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia .

• Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od +23˚ do -5˚.

-5 ~ 23

2-2

Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

Rozdział 2: Ustawienia

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

Splendid

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.

2. Naciśnij przyciski  i  w celu przełączenia pomiędzy opcjami w

Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.

3. W celu wyboru podświetlonego elementu w menu, naciśnij przycisk

.

4. Naciśnij przyciski  i  w celu wyboru wymaganego parametru.

5. Naciśnij przycisk , aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków  lub  , zgodnie ze wskazaniami w menu, w celu wykonania zmian.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-1

3-2

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera osiem podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

• Tryb Standardowy : Najlepszy wybór do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb sRGB : To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Sceneria : Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo SPLENDID™.

• Tryb Teatr : Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Gra : Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Widok nocny : Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną scenerią z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Odczytu : To najlepszy wybór do czytania książek.

• Tryb Ciemni : To jest najlepszy wybór do miejsc słabo oświetlonych.

• W opcji Tryb Standardowy, funkcje Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W Tryb sRGB funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość,

Jasność, Kontrast i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W Tryb Odczytu funkcje Nasycenie, Odcień skóry, ASCR, Kontrast i Temp. barwowa, nie są konfigurowane przez użytkownika.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. EyeCare

Eye Care

Filtr światła nieb.

Przypom. o odpocz.

Wzmocnienie koloru

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

• Filtr światła nieb.

: W tej funkcji, można wyregulować filtr światła niebieskiego

0 na wartość maksymalną 0: brak zmian; Maksymalna: Im wyższy poziom, tym mniej rozproszone jest niebieskie światło. Gdy jest uaktywniony filtr światła niebieskiego, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb Standardowy. Oprócz poziomu maksymalnego, jasność jest konfigurowalna przez użytkownika. Wartość maksymalna to ustawienie maksymalne. Jest ona zgodna z certyfikacją niskiego poziomu światła niebieskiego TUV*. Funkcja jasności nie jest konfigurowalna przez użytkownika.

• Gdy użytkownik wyreguluje filtr światła niebieskiego na maksymalny poziom.

• *Gdy wzmocnienie kolorów ma wartość domyślną (50)

Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:

• Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy.

Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.

• W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.

• Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilkukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.

• Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

• Przypom. o odpocz.: Ta funkcja dostarcza przypomnienie o odpoczynku, zgodnie z ustawieniem długości czasu pracy. Na przykład, po ustawieniu przez użytkownika 60 minutowego czasu pracy w lewym, górnym rogu monitora na 5 sekund pojawi się przypomnienie. Naciśnij dowolny przycisk, aby to przypomnienie OSD znikło.

• Po włączeniu tej funkcji, nie są dostępne następujące funkcje: Splendid Demo

Mode, GamePlus i QuickFit.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-3

3-4

• Wzmocnienie koloru: Zakres regulacji wzmocnienia kolorów to 0 do

100.

• Ta funkcja nie jest dostępna w Tryb sRGB w opcji Splendid.

• Ta funkcja nie jest dostępna po wybraniu Czerwonawy lub Żółtawy w menu

Odcień skóry.

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Kolor

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

• Jasność : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Kontrast : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Temp. barwowa : Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów ( Zimne ,

Normalne , Ciepłe ) i Tryb Użytkownik .

• Odcień skóry : Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy ,

Naturalny oraz Żółtawy .

• W Tryb Użytkownik, konfigurować można kolory R (Czerwony), G (Zielony) i B

(Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

4. Obraz

Z tej głównej funkcji można regulować parametry Ostrość, Trace

Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR i FreeSync.

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Obraz

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

FreeSync

• Ostrość : Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji : Wybór współczynnika proporcji „ Pełny ”, „ 4:3 ”.

• VividPixel : Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• ASCR : Wybierz WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• FreeSync : Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą FreeSync w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-5

5. Wybór wejścia

Wybierz źródło wejścia z sygnałów wejścia HDMI, USB Type-C .

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Wybór wejścia

HDMI

USB Type-C

3-6

6. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.

Ustawienia systemu

Splendid Demo Mode

Głośność

GamePlus

QuickFit

ECO Mode

Ładowanie USB

Ustawienia OSD

Więcej

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Ustawienia systemu

Z powrotem

Język

Blokada klawiszy

Informacje

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko

Polski

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

• Splendid Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcji Splendid.

• Głośność : Regulacja ustawień głośności według preferencji.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• GamePlus : Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Celownik jest szczególnie przydatna dla nowych graczy lub początkujących, zainteresowanych grami First Person Shooter (FPS).

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Naciśnij przycisk GamePlus , aby przejść do głównego menu

GamePlus.

• Uaktywnij funkcję Celownik, Timer, Licznik FPS lub Wyrów. obrazu wyśw..

• Naciśnij przyciski  i  , aby wybrać i naciśnij , aby potwierdzić wymaganą funkcję. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.

Menu główne GamePlus

GamePlus

GamePlus - Celownik

GamePlus

Celownik

(Ćwiczenia)

Timer

FPS

Licznik FPS

Wyrów. obrazu wyśw.

Główne okno GamePlus - Timer GamePlus -FPS

GamePlus GamePlus

FPS

• QuickFit : zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar papieru (3)

Rozmiar zdjęcia.

1. Wzór siatki: Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-7

3-8

Alignment Grid 1

Alignment Grid 2

2. Rozmiar papieru: Udostępnia użytkownikom widok ich dokumentów na ekranie w rozmiarze rzeczywistym.

A4 B5 Letter

A4 B5 Letter

EXIT EXIT

3. Rozmiar zdjęć: Udostępnia fotografom i innym użytkownikom dokładny widok i edycję na ekranie zdjęć w rozmiarze rzeczywistym.

8x10 5x7 4x6 3x5 2x2

• ECO Mode : Aktywacja trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.

• Ładowanie USB: Włączenie/wyłączenie funkcji ładowania przez

USB w trybie oczekiwania.

• Ustawienia OSD : Regulacja ustawień Czas zakończenia , DDC/CI i

Przezroczystość ekranu menu OSD.

• Więcej : Powrót do następnej strony ustawienia systemu.

• Z powrotem : Powrót do poprzedniej strony ustawień systemu.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• Język : Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,

Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,

Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,

Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański,

Perski, Tajski, Indonezyjski .

• Blokada klawiszy : Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie pierwszego przycisku z prawej strony, na dłużej niż pięć sekund, wyłącza funkcję blokady przycisku.

• Informacje : Wyświetlanie informacji o monitorze.

• Wskaźnik zasilania : Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania : Do wyłączania/włączania przycisku zasilania

• Wyzeruj wszystko : Ustaw na „ Tak ”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-9

7. Skrót

Wybór tej opcji, umożliwia ustawienie dwóch przycisków skrótu.

ASUS VA27ECE

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Skrót

Skrót 1

Skrót 2

• Skrót 1 : Użytkownik może wybrać “Filtr światła nieb., Splendid,

Jasność, Kontrast, Wybór wejścia, Temp. Barwowa, Głośność,

QuickFit, GamePlus, Przypom. o odpocz., Wzmocnienie koloru” i ustawić jako przycisk skrótu. Domyślne ustawienie to Wybór wejścia.

• Skrót 2 : Użytkownik może wybrać “Filtr światła nieb., Splendid,

Jasność, Kontrast, Wybór wejścia, Temp. Barwowa, Głośność,

QuickFit, GamePlus, Przypom. o odpocz., Wzmocnienie koloru” i ustawić jako przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Jasność.

3-10 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.2 Specyfikacje

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Kąt widzenia (CR>10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Głośnik satelitarny

Dźwięk z HDMI

Wejście HDMI

Wejście Type-C

Słuchawki

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Kolory obudowy

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia energii

Nachylenie

Montaż na ścianie VESA

Wymiary Wymiary z podstawą

(SxWxG)

Wymiary Wymiary bez podstawy (SxWxG)

(Do montażu na ścianie

VESA)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

VA27ECE

27” W

1920x1080

250 cd/m 2

1000:1

178° (w pionie)/178° (w poziomie)

16,7 M (6 bitowe + FRC)

5ms (szary do szarego)

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

< 50W

Czarny

< 0,5W

< 0,3W

-5°~ +23°

Tak (100mm x 100mm)

613,36 x 454,38 x 239,97 mm

613,36 x 365,91 x 52,40 mm

684 x 471mm x 146mm

4,40 kg

6,05 kg

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-11

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem

WŁĄCZONA dioda LED zasilania

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

Możliwe rozwiązanie

• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE).

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz „WŁ.” w celu włączenia diody

LED zasilania.

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

3-12 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Podstawowe taktowanie obsługiwane przez komputer PC

Rozdzielczość

640x480

Częstotliwość odświeżania

60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1152x864

1280x960

1280x1024

1280x1024

1440x900

1440x900

1680x1050

1920x1080

1920x1080

70Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

37,861kHz

37,5kHz

35,156kHz

37,879kHz

48,077kHz

46,875kHz

48,363kHz

56,476kHz

60,023kHz

67,5kHz

60kHz

63,981kHz

79,976kHz

55,935kHz

70,635kHz

65,29kHz

67,5kHz

83,894kHz

Tryby IBM, Fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

640x350 70Hz

720x400 70Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

31,469kHz

Tryby MAC, Fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

640x480

832x624

67Hz

75Hz

Częstotliwość pozioma

35kHz

49,725kHz

Tryby VESA, Taktowanie możliwe do regulowania przez użytkownika

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

848x480 60Hz 31,02kHz

1280 x 720(RB)

1280x720

1280x720

1280x768(RB)

1280x800(RB)

1280x800

1280x800

1366x768

1440 x 900(RB)

1440x900

1680 x 1050(RB)

1920x1080

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

44,444kHz

44,772kHz

56,456kHz

47,396kHz

49,306kHz

49,702kHz

62,795kHz

47,712kHz

55,469kHz

70,635kHz

64,674kHz

66,587kHz

Monitor LCD ASUS serii VA27ECE 3-13

Taktowanie SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, podstawowe taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

640x480P

720 x 480P

720 x 576P

1280 x 720P

1280 x 720P

1920x1080i

1920x1080i

59,94 / 60Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

31,469 / 31,5 kHz

31,469 / 31,5 kHz

31,25kHz

37,5kHz

44,955 / 45 kHz

28,125kHz

33,716 / 33,75 kHz

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, opcjonalne taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

1440 x 480P

1440 x 576P

1920 x 1080P

1920 x 1080P

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

31,469 / 31,5 kHz

31,25kHz

56,25kHz

67,433 / 67,5 kHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

3-14 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

advertisement

Related manuals