Graco 3A8240F, Intelligent Paint Kitchen Användarmanual

Graco 3A8240F, Intelligent Paint Kitchen Användarmanual | Manualzz
Instruktioner
Intelligent Paint Kitchen
3A8240F
SV
Används för att fjärrövervaka och styra utrustning som används i ett färgkök. Endast för yrkesmässig
användning.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs alla varningar och instruktioner i denna handbok och i relaterade
handböcker innan utrustningen används. Spara dessa anvisningar.
Komponenter för pekskärmsbox och
övervakningsbox visas.
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
Contents
Styrkomponenter .................................................. 3
Komponenthandböcker ......................................... 4
Varningar ............................................................. 5
Översikt över Intelligent Paint Kitchen .................... 8
Installation och kablage....................................... 27
Inställning av programvara .................................. 48
Programvara för pekskärm .................................. 63
Nätverksinställning och konfiguration ................... 99
Konfigurera e-postservern .......................... 102
Skapa ett lösenord ..................................... 103
Drift ................................................................. 105
Händelser och loggar........................................ 130
Felsökning ....................................................... 142
Systemprogramvaruuppgifter............................. 144
Reparation ....................................................... 148
Delar................................................................ 151
Satser och tillbehör ........................................... 154
Mått ................................................................. 155
Tekniska specifikationer för pekskärmsbox,
övervakningsbox och
expansionsbox .................................... 157
2
Proposition 65, Kalifornien .......................... 157
Bilaga A: Systemdesign .................................... 158
Bilaga B: Kablar................................................ 161
Bilaga C: Elektriska kopplingsscheman .............. 163
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration ............. 166
Allen Bradley PowerFlex............................. 166
Mitsubishi .................................................. 169
Bilaga E: Nod-ID-tilldelningar............................. 171
Bilaga F: Artikelnummer för omrörare................. 172
Bilaga G: Uppdatera Intelligent Paint
Kitchen-programvara ........................... 173
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client ............ 174
Konfigurera flera bildskärmar ...................... 175
Vid strömpåslagning................................... 176
Under normal drift ...................................... 176
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level
Sensor................................................ 179
Inställning.................................................. 179
Ytterligare justeringar ................................. 185
Bilaga J: 25E861 – Expansionssats för
IO-modul ............................................ 187
Installation ................................................. 187
Felsökning................................................. 188
3A8240F
Styrkomponenter
Styrkomponenter
Följande komponenter beskrivs i denna handbok. För övriga komponenter, se den specifika
komponenthandboken.
ArBeskrivning
Användning
tikelnr.
25A693 Pekskärmsbox Används för att övervaka
och styra funktioner hos
färgkökskomponenter som
är placerade inuti den farliga
platsen. Operatören använder
pekskärmsgränssnittet för att
visa och fjärrstyra villkor och
inställningar.
25A830 Övervaknings- Används för att kommunicera
mellan pumpstyrmodulen,
box
tankstyrmodulen, variabla
frekvensenheter/inverterare och
pekskärmsboxen. Innehåller
programvarukontroller som
används för att övervaka och
styra färgkökskomponenter och
systemprestanda.
25A843 Expansionsbox En eller flera expansionsboxar
behövs om färgköket har fler
komponenter än vad som ryms
inuti övervakningsbox 25A830.
3A8240F
Driftspänning
Godkännanden
100-240 VAC
9902741
Överensstämmer med UL STD
508A
100-240 VAC Certifierad enligt CSA STD C22.2
No. 286
Ej godkänd för användning på
farliga platser eller i explosiv
atmosfär.
100-240 VAC
3
Komponenthandböcker
Komponenthandböcker
Nedan följer en lista över Graco-komponenthandböcker som är skrivna på engelska. Dessa handböcker och
eventuella översättningar finns på www.graco.com.
Handbok nr.
333389
3A2096
3A3384
3A3453
3A2526
3A4409
3A2527
3A5991
3A5753
406421
311595
3A4548
3A4553
3A4793
313542
332196
3A5056
332013
Beskrivning
E-Flo® DC-kolvpumpar med två kulor
E-Flo® DC-kolvpumpar med fyra kulor
E-Flo® DC-kolvpumpar med fyra kulor, förseglade eller med öppen våtkopp
E-Flo® DC 2000, 3000 och 4000 cirkulationspumpar
E-Flo® DC-motor
E-Flo® DC-motor, trefas
E-Flo® DC styrmodulsats (pumpstyrmodul)
Tankstyrmodulsats
Tungbrytarsats (cykelräknare)
Tillbehörssats för närhetsgivare
Pneumatiska baktrycksregulatorer
Elektriska fatomrörare med reduktionsväxel
Elektrisk omrörare med direktdrift
Variaba frekvensenheter
Fyrtorn
IS-strömförsörjningsmodul
G-barriärserie: Strömbarriär för farliga platser
DCM och ADCM
Följande komponenthandböcker finns på tillverkarens webbplats.
Handbok nr.
Beskrivning
SV01N_13418587 Lenze AC Tech, SM vektorfrekvensinverterare Bruksanvisning
Endress+Hauser Teknisk information, Levelflex FMP50 Guidad vågradar
TI01000F
4
3A8240F
Varningar
Varningar
Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.
Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar
till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar igen när dessa symboler förekommer i den här handboken
eller på varningsetiketter. Produktspecifika risk-symboler och föreskrifter som ej omfattas av detta avsnitt kan
förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt. Se komponenthandboken för varningar som är
specifika för dessa komponenter.
VARNING
BRAND-- OCH EXPLOSIONSRISK
BRAND
Brandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan självantända eller
explodera. Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från
statisk elektricitet. Förhindra brand och explosioner:
• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.
• Avlägsna alla gnistkällor såsom sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk
för gnistbildning av statisk elektricitet).
Jordning.
• Jorda all utrustning på arbetsområdet. Se anvisningarna i avsnittet Jordning
• Spruta eller renspola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck.
• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.
• Plugga inte in eller ur nätsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller ljusbrytare när
brandfarliga ångor förekommer.
• Använd endast jordade slangar.
• Håll pistolen stadigt mot kanten av ett jordat kärl när pistolen trycks av i kärlet. Använd inte
kärlinsatser såvida dessa inte är antistatiska eller elektriskt ledande.
• Avbryt drift omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt. Använd inte
utrustningen innan du har lokaliserat och korrigerat felet.
• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.
Statisk elektricitet kan bildas på plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända
brandfarliga ångor. Förhindra brand och explosioner:
• Rengör plastdelar endast på en välventilerad plats.
• Använd inte elektrostatiska pistoler i utrustningens arbetsområde.
RISK FÖR ELSTÖTAR
Systemet måste jordas. Felaktig jordning, installation eller användning av systemet kan orsaka
elektriska stötar.
• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan
service utförs på utrustningen eller den installeras.
• Anslut endast till jordade strömkällor.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
3A8240F
5
Varningar
VARNING
RISK FÖR HUDPENETRATION
Högtrycksstrålar från utmatningsenheten, slangläckor eller spruckna komponenter tränger
genom huden. Detta kan se ut som ett skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till
amputation. Se till att få omedelbar kirurgisk behandling.
•
•
•
•
•
Lås avtryckarspärren när du inte matar ut.
Rikta aldrig utmatningsenheten mot någon eller mot någon kroppsdel.
Lägg inte handen över vätskeutloppet.
Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa.
Utför Anvisningar för tryckavlastning när du slutar mata ut material och före rengöring,
kontroll eller service av utrustningen.
• Dra åt alla vätskeanslutningar före användning.
• Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.
RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING
Felaktig användning av utrustningen kan orsaka allvarliga och t.o.m. dödliga kroppsskador.
• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.
• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade
systemkomponenten. Se avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker.
• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar.
Se avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och
lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med
fullständig information om materialet från din återförsäljare.
• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är ström- eller trycksatt.
• Stäng av all utrustning och följ tryckavlastningsproceduren när den inte används.
• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd
endast tillverkarens originalreservdelar.
• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra
myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.
• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser
använda den.
• Använd endast utrustningen för avsett ändamål. Ring din återförsäljare för mer information.
• Dra slangar och sladdar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter,
rörliga delar eller varma ytor.
• Slangarna får inte vikas eller böjas för mycket, och använd aldrig slangar för att dra och
flytta utrustningen.
• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.
• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.
6
3A8240F
Varningar
VARNING
RISKER MED RÖRLIGA DELAR
Rörliga delar kan klämma, skära eller slita av fingrar och andra kroppsdelar.
• Håll dig borta från rörliga delar.
• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.
• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ tryckavlastningsproceduren och koppla
från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs.
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att hjälpa till att förhindra allvarlig
kroppsskada, inklusive ögonskador, hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador.
I skyddsutrustningen ska minst ingå:
• Skyddsglasögon och hörselskydd.
• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och
lösningsmedelstillverkaren.
3A8240F
7
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Intelligent Paint Kitchen (även känt som IPK) är en plattform med kompatibla givare, regulatorer,
pumpar, omrörare och kommunikationskomponenter som kan kombineras för att skapa ett anpassat
färgcirkulationssystem. Intelligent Paint Kitchen omfattar komponenter som installeras inuti två typer av fysiska
utrymmen, farliga och ofarliga platser:
• Vätskehanteringskomponenterna och kontrollkomponenterna är placerade på en eller flera farliga platser,
vanligtvis en station för varje färg.
• Fjärrövervaknings- och kontrollkomponenterna är placerade på en ofarlig plats, upp till 330 meter bort
från vätskehanteringskomponenterna.
Givarna övervakar kontinuerligt förhållandena inom vätskecirkulationssystemet. Vanligtvis samlas data som
tanknivå, omrörarhastighet, tryck på en eller flera platser och flödeshastighet in från varje station och skickas
till en pumpstyrmodul som är ansluten till varje omrörare och pump. Pumpstyrmodulen och tankstyrmodulen
möjliggör lokal styrning och fjärrövervakning och fjärrstyrning av komponenter med hjälp av en enda optisk
fiberanslutning. Inställningar som programmerats in i övervakningsmodulen och pekskärmsmodulen visar de
aktuella förhållandena och låter användarna justera förhållandena från en avlägsen plats.
Varje installation av Intelligent Paint Kitchen är unik. Stationskomponenter väljs och dimensioneras enligt dina
krav. Vissa kontroller och givare är valfria, och vilket system som helst kan konfigureras för att tillhandahålla
nödvändiga kontroller, lokalt och på distans.
8
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Komponentidentifiering
Detta avsnitt beskriver komponenterna i ett typiskt Intelligent Paint Kitchen-system som innehåller en station.
Figure 1 Intelligent Paint Kitchen-system med en vätskestation, en pump och två tankar (typisk installation)
Table 1 Komponentidentifiering
Ref.
Komponent
Beskrivning
A
Övervakningsbox,
page 18
Innehåller kommunikationsnavet för Intelligent Paint Kitchen. Måste installeras i
en ofarlig miljö.
Övervakningsboxen underlättar kommunikationen mellan pumpstyrenheten (PD) på
den farliga platsen och pekskärmsboxen (J) eller en programmerbar logisk styrenhet
(även känd som PLC). Övervakningsboxen omvandlar information från Gracos
pekskärmsbox (J) eller programmerbara logiska styrenhet till fiberoptiska signaler
som används av systemkomponenterna.
En övervakningsbox kan styra upp till tio stationer (20 om en expansionsbox
används). Varje station är ansluten till övervakningsboxen med ett par optiska
fiberkablar.
B
C
E
Variabel
frekvensenhet/inverterare, page 17
Styr hastigheten på en elektrisk omrörare. Måste installeras i en ofarlig miljö.
En variabel frekvensenhet/inverterare behövs för varje elektrisk omrörare. Den
variabla frekvensenheten/inverteraren kommunicerar med övervakningsboxen (A)
med en RS-485-kabelanslutning.
E-Flo
DC-pump,
page 12
En elektrisk cirkulationspump för användning på den farliga platsen. Det kan vara
en enkel eller dubbel E-Flo DC-pump.
Mottryckregulator, page
14
Monteras i vätskereturledningen. Även känd som BPR och styrs pneumatiskt för att
upprätthålla vätsketrycket i vätskecirkulationssystemet.
3A8240F
För Intelligent Paint Kitchen-kommunikation måste pumpen vara en avancerad
modell med en pumpstyrenhet (PD) och kommunikationskapacitet som krävs för
anslutning till övervakningsmodul, placerad i övervakningsboxen (A).
9
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Ref.
Komponent
Beskrivning
F
Styrenhet
för mottrycksregulator,
page 14
Tillåter styrning av mottrycksregulatorn (E), antingen lokalt med hjälp av
pumpkontrollmodulen (PD) eller på distans med pekskärmsboxen (J).
G
Primärtank
Ger vätska till färgköket. Primärtanken hålls fylld med en kontrollerad mängd vätska,
som fylls vid behov från sekundärtanken (H) och ständigt omrörts av omröraren (L).
När vätska pumpas genom färgköket tas vätskan kontinuerligt ut från och återförs
till denna tank.
H
Sekundärtank
Innehåller vätskan som används för att fylla primärtanken (G) vid behov. Måste fyllas
på manuellt eller bytas ut när den är tom. Tanken eller fatet kan ha en omrörare
(R) och radarnivågivare (T) installerade för kommunikation med Intelligent Paint
Kitchen-programvaran.
J
Pekskärmsbox, page 22
Ett användargränssnitt för inställning, drift och övervakning av systemenheter. Måste
installeras i en ofarlig miljö.
Pekskärmsboxen kan anslutas till en övervakningsbox (A). Den kommunicerar med
övervakningsboxen genom Modbus TCP.
K
Tryckomvandlare
(givare),
page 13
En eller två tryckomvandlare kan installeras för att mäta trycket inuti färgkökets
cirkulationsledningar. Varje tryckomvandlare kommunicerar med övervakningsboxen
(A), som övervakar trycket och styr E-Flo DC-pumpen (C) för att upprätthålla
vätsketrycket för vätskan som lämnar pumpen. Tryckomvandlaren kan övervaka
trycket vid pumpens utlopp, vid mottrycksregulatorn (E) eller båda.
L
Omrörare
(primärtank),
page 16
Blandar och rör om innehållet kontinuerligt, vilket förhindrar att vätskan separeras,
stelnar eller torkar på insidan av tanken. Denna omrörare kan antingen vara en
elektrisk Graco-omrörare eller en användartillhandahållen omrörare.
Om en elektrisk omrörare används behövs en extra variabel frekvensenhet/inverterare
(B) för att styra omrörarens hastighet.
M
Radarnivågivare (primärtank), page
15
Detekterar och kommunicerar vätskenivån i primärtanken (G).
N
Pneumatisk påfyllningspump
för fjärröverföring
Luftdriven dubbelmembranpump för användning på den farliga platsen. Dess syfte är
att fylla den primära tanken (G) från den sekundära tanken (H) efter behov.
P
Magnetve-ntil för påf-yllningspu-mpöverföri-ng, page 16
Aktiverar den pneumatiska fjärröverföringspåfyllningspumpen (N) när vätskan
i primärtanken (G) sjunker under den nivå som anges i Intelligent Paint
Kitchen-programvaran. När primärtanken är fylld till den användarspecifika nivån
stängs pumpen av.
PD
Pumpstyrmodul, page
13
Egensäker styrmodul med användargränssnitt för användning på den farliga platsen.
En sådan behövs för varje E-Flo DC-pump (C). Pumpstyrmodulen ansluter till pumpen
och pumprelaterade komponenter. Den tillhandahåller kommunikationsförbindelsen
mellan stationen och övervakningsboxen (A). Ansluts till övervakningsboxen med ett
par fiberoptiska kablar.
R
Omrörare
(sekundär
tank), page
16
Blandar och rör om innehållet kontinuerligt, vilket förhindrar att vätskan separeras,
stelnar eller torkar på insidan av tanken. Denna omrörare kan antingen vara en
elektrisk Graco-omrörare eller en användartillhandahållen omrörare.
10
Om en elektrisk omrörare används behövs en extra variabel frekvensenhet/inverterare
(B) för att styra omrörarens hastighet.
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Ref.
Komponent
Beskrivning
S
Likströmsförsörjning
med barriär
Spänningssätter tankstyrenheten (TD). Måste installeras i en ofarlig miljö.
T
Radarnivågivare
(sekundär
tank), page
15
Detekterar och kommunicerar vätskenivån i den sekundära tanken (H).
TD
Tankstyrningsmodul,
page 15
Egensäker styrmodul med användargränssnitt för användning på den farliga platsen.
En behövs för varje sekundär tank (H) som använder en elektrisk omrörare (R) eller
radarnivågivare (T). Tankstyrmodulen ansluter till relaterade komponenter på den
farliga platsen och till pumpstyrmodulen (PD), vilket ger en kommunikationsanslutning
mellan stationen och övervakningsboxen (A).
U
Kör-/stoppbrytare, page
14
När den är installerad, stoppar eller pausar den E-Flo DC-pumpen (C) under drift.
Kör/stopp-brytaren kopplar inte bort strömmen till pumpen, men den stoppar eller
pausar pumpen.
X
Tungbrytare
Säkerställer att primärtanken (G) inte blir överfylld. Om påfyllningspumpen för
(används
pneumatisk fjärröverföring (N) är igång men vätskenivån i primärtanken inte ändras,
inte), page 14 orsakar tungbrytarens signal att Intelligent Paint Kitchen-programvaran stänger av
pumpen.
—
Expansions- Ger utrymme för extra seriella till fiberoptiska omvandlare, när den huvudsakliga
box (visas
övervakningsboxen (A) är full. Måste installeras i en ofarlig miljö.
inte), page 21
Expansionsboxen kan rymma ytterligare 12 fiberoptiska omvandlare.
3A8240F
Elkraft till varje tankstyrmodul kräver en separat barriär.
11
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
DC--pump (C)
E-Flo DC
Varje station kan innehålla en E-Flo DC-pump
(C). Pumpens uppgift är att kontinuerligt cirkulera
en specifik färg genom färgköket, vilket gör
den färgen tillgänglig för sprutning. Varje E-Flo
DC-pump upprätthåller ett konstant vätsketryck eller
flödeshastighet inom systemet.
Pumptryckgivare och flödesgivare ansluter till
pumpstyrmodulen (PD). Varje pump kan styras
lokalt med hjälp av dess pumpstyrmodul. Se
Pumpstyrmodul (PD) 24P822, 17V232, page 13.
För inställning av anslutningar till E-Flo-pumpen,
se Anslutningar till E-Flo DC-pump, page 29. För
fullständiga varningar och bruksanvisningar, se
följande handböcker:
• E-Flo DC kolvpump med två kulor 333389
• E-Flo DC kolvpump med fyra kulor 3A2096
• E-Flo DC kolvpump med fyra kulor 3A3384
Figure 2 E-Flo DC-pump med pumpstyrmodul
12
Figure 3 E-Flo DC 2000, 3000 eller 4000
högvolymspump med pumpstyrmodul
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Pumpstyrmodul (PD)
24P822, 17V232
Tryckomvandlare (K)
24R050, 24X089
Pumpstyrmodulen (PD) är en Modbus RTU-nod i
stationen. Varje pumpstyrmodul är ansluten med ett
par fiberoptiska kablar till en fiberoptisk omvandlare
installerad inuti en övervakningsbox (A).
Installera tryckomvandlaren (K) med någon av
följande satser:
All kommunikation mellan komponenter på den
icke-farliga platsen och de farliga platssidorna går till
eller från pumpstyrmodulen längs den fiberoptiska
anslutningen.
• 24X089: Tryckomvandlare, integrerad Tri-Clamp
Pumpstyrmodulen fungerar som anslutningspunkt
och kraftkälla för andra färgkökskomponenter,
inklusive radarnivågivaren (M, T),
påfyllningspumpens överföringssolenoid (P)
och mottrycksregulatorns styrenhet (F).
Spänningen till pumpstyrmodulen levereras av E-Flo
DC-pumpen (C). Varje pumpstyrmodul har sin egen
programvara installerad för att skicka instruktioner
från Intelligent Paint Kitchen-programvaran till de
anslutna komponenterna och för att skicka signaler
från dessa komponenter tillbaka till Intelligent Paint
Kitchen-programvaran.
• 24R050: Tryckomvandlare, NPT
1. Montera tryckomvandlaren i vätskeledningen
med en T-koppling för mätning av vätsketrycket.
• Montera omvandlaren nära pumputloppet,
inte nära änden på cirkulationsledningen,
om styrning med sluten slinga är aktiverad
på inställningsskärm 8 (omvandlare 1) eller
inställningsskärm 9 (omvandlare 2).
• Om sluten slingkontroll inte är aktiverad på
inställningsskärm 8 (omvandlare 1) eller
inställningsskärm 9 (omvandlare 2), installera
omvandlaren vid behov.
2. Koppla omvandlarkabeln till port 7 (omvandlare 1)
eller port 10 (omvandlare 2) på pumpstyrmodulen
(PD) eller tankstyrmodulen (TD).
Figure 4 Pumpstyrmodul
För information om anslutning av kablar till rätt portar
för pumpstyrning, se avsnittet om kabelanslutning
i DC-styrmodulsatsens handbok 3A2527 och
Konfigurera I/O-modulen för pumpstyrning, page 53 i
denna handbok. Se handboken för
DC-styrmodulsatsen 3A2527 för fullständiga
varningar och instruktioner.
3A8240F
13
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Mottrycksregulator (E)
och regulator (F)
24V001
Färgen som återvänder till primärtanken (G) passerar
genom den pneumatiska mottrycksregulatorn (E),
som upprätthåller trycket i färgcirkulationssystemet.
Tryckinställningen styrs med hjälp av
profilinställningen i pumpstyrmodulen (PD).
Inställningen för mottrycksregulatorn kan ändras
automatiskt när en annan pumpprofil väljs.
Installera en mottrycksregulatorregulator 24V001 (F)
på den farliga platsen för att ge egensäker kontroll av
mottrycksregulatorn. Backtrycksregulatorn reglerar
automatiskt ingångslufttrycket för att upprätthålla
vätskesystemets mottryck enligt specifikationerna
i pumpkontrollprogramvaran. Signaler till och från
mottrycksregulatorns styrenhet passerar genom
pumpstyrmodulen, vilket möjliggör tryckreglering i
sluten slinga i cirkulationsledningen. För fullständiga
varningar och bruksanvisningar, se handboken för
pneumatisk mottrycksregulator 311595.
Kör--/stoppväljare (U)
Kör
16U729
Installera kör-/stoppväljaren (U) med
kör-/stoppväljarsatsen 16U729.
1. Montera väljaren med medföljande fäste nära
pumpstyrmodulen (PD).
2. Anslut väljarkabeln till port 4 på pumpstyrmodulen
(PD).
För fullständiga varningar och bruksanvisningar, se
E-Flo DC-styrmodulsatsens handbok 3A2527.
Tungbrytare (X)
17W772, 241405
Installera tungbrytaren (X).
• För Husky 515- och 716-modeller,
använd tungbrytarsats (cykelräkning)
241405. För fullständiga varningar och
användningsinstruktioner, se bruksanvisningen för
tillbehörssatsen till närhetsgivaren 406421.
• För Husky 1050-modeller, använd tungbrytarsats
(cykelräkning) 17W772. För fullständiga
varningar och användningsinstruktioner, se
tungbrytarsatsens (cykelräkning) handbok 3A5753.
Figure 5 Mottrycksregulator och styrenhet
14
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Tankstyrmodul (TD)
17S843
Radarnivågivare (M, T)
25D293, 25D294
En tankstyrmodul (TD) behövs för en station som
har en sekundär tank (H) med nivåövervakning.
Tankstyrmodulen gör följande:
En radarnivågivare (M, T) används för att övervaka
materialnivån inuti tanken.
• Tillhandahåller den elektriska strömmen och
I/O-anslutningarna som behövs för att driva två
tankradarnivågivare (M, T), omrörarhastigheter
och överföringspumpens logik
• Övervakar och ger information om tanknivå i realtid
till Intelligent Paint Kitchen-programvaran
• Reglerar omrörarmotorns varvtal
• Slår på och av påfyllningspumpens
överföringssolenoid (P) för att hålla primärtanken
(G) fylld till rätt nivå
Den elektriska strömmen till tankstyrmodulen
kommer från likströmsförsörjningen med barriär (S)
placerad på den ofarliga platsen.
I ett färgkök är tankstyrenheten ansluten
direkt till pumpstyrmodulen (PD) med ett par
fiberoptiska kablar. Alla signaler till och från
tankstyrmodulen passerar genom pumpstyrmodulen.
En tankstyrmodul behövs i ett system som inte har
någon pumpstyrmodul. Anslut tankstyrmodulen till en
fiberoptisk omvandlare i övervakningsboxen (A).
• 25D293 - Innehåller en Endress+Hauser™
FMP50™ vågstyrd radarsensor med
FM-godkännande.
• 25D294 - Innehåller en Endress+Hauser™
FMP50™ vågstyrd radarsensor med ATEX- och
IECEx-godkännande.
För fullständiga varningar, godkännanden och
bruksanvisningar, se tillverkarens handbok
(medföljer).
En digital skärm gör att den aktuella nivån kan läsas
lokalt.
Lämpliga radarnivågivare kan erhållas från olika
tillverkare.
Programvaran för radarnivågivare kommunicerar
tanknivådata till pumpstyrmodulen (PD) eller
tankstyrmodulen (TD), som kan ställas in på att slå
på pneumatisk fjärröverföringspåfyllningspump (N)
för att fylla tanken vid behov.
OBS! Pumpstyrmodulen och tankstyrmodulen ser
identiska ut, men de är inte utbytbara. Varje typ
av styrmodul har sin egen unika programvara
installerad.
Figure 7 Radarnivågivare
Figure 6 Tankstyrmodul
För fullständiga varningar och
användningsinstruktioner, se tankstyrmodulens
handbok 3A5991.
3A8240F
15
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Påfyllningspumpens överföringssolenoid (P)
24Z671
Påfyllningspumpens överföringssolenoid (P) kopplar
in den pneumatiska fjärröverföringsfyllningspumpen
(N) när vätskenivån i primärtanken (G) sjunker
under en användarspecifik nivå. Solenoiden
kopplar ur pumpen när vätskenivån stiger till en
användarspecifik nivå.
Påfyllningspumpens överföringssolenoid innehåller
en MAC™ -ventil som har FM-, ATEX- och
IECEx-godkännanden.
Anslutningar:
• Luftinloppet ansluter till en användarförsedd
lufttryckskälla.
Omrörare (V, H)
En omrörare (V, H) är vanligtvis monterad på varje
tank. Omrörarens syfte är att hålla vätskan blandad,
utan att blanda in luft i vätskan.
Varje omrörare kan vara elektrisk eller pneumatisk;
men Intelligent Paint Kitchen-systemet kan endast
kommunicera med en elektrisk omrörare.
En elektrisk omrörares hastighet styrs av en variabel
frekvensomformare (B). Varje frekvensomformare
är monterad på en ofarlig plats, men Intelligent
Paint Kitchen-systemet gör det möjligt att styra
hastigheten lokalt med pumpstyrmodulen (PD) eller
tankstyrmodulen (TD). För fullständiga varningar och
bruksanvisningar, se omrörarhandboken.
• Luftutloppet ansluter till den pneumatiska
påfyllningspumpen för fjärröverföring.
Figure 8 Omrörare (elektrisk direktdrift och
bakväxelmodeller visas)
16
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Variabel frekvensenhet/inverterare (B)
17N041, 17N042, 17N043
Likströmsförsörjning med barriär (S)
26C724
Den variabla frekvensenheten/inverteraren (B) styr
hastigheten på en elektrisk växelströmsomrörare.
Lämpliga frekvensenheter/inverterare kan erhållas
från Graco eller från olika tillverkare. Tillverkare
av variabla frekvensenheter/inverterare som stöds
inkluderar Lenze SMVector och Allen Bradley
PowerFlex 4M.
Likströmsförsörjningen med barriär (S) ger 15 VDC
ström till alla tankstyrmoduler (TD) i systemet.
Strömförsörjningen måste installeras på en ofarlig
plats och är ansluten till tankstyrmodulerna med
egensäkra strömkablar.
Modell
Ingång
Utgång
HK
17N041
120–240 VAC
(enfas)
240 VAC
(trefas)
1
17N042
208–240 VAC
(enfas eller
trefas)
208–240
VAC,
(trefas)
1
17N043
380–480 VAC,
(trefas)
380–480
VAC,
(trefas)
1
En variabel frekvensenhet/inverterare behövs för
varje elektrisk omrörare i systemet. Programvara
installerad i varje variabel frekvensenhet/inverterare
möjliggör kommunikation mellan varje variabel
frekvensenhet/inverterare och expansionslådan
(A). Varningar, installations- och driftdetaljer
finns i den medföljande handboken för variabel
frekvensenhet/inverterare.
Denna strömförsörjning har tillräckligt med
barriärer för att driva tre tankstyrmoduler (TD).
Om fler strömbarriärer krävs kommer ytterligare
strömförsörjning att behövas.
Figure 10 Likströmsförsörjning med barriär
Variabla frekvensenheter/inverterare är inte
godkända för användning på farliga platser.
De måste installeras på den ofarliga platsen i
Intelligent Paint Kitchen. För fullständiga varningar
och användningsinstruktioner, se de variabla
frekvensenheternas handbok 3A4793.
Figure 9 Variabel frekvensenhet/inverterare
3A8240F
17
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Övervakningsbox (A)
25A830
Vid leverans innehåller övervakningsboxen (A)
övervakningsmodul (36), strömförsörjning, switch,
Ethernet-switch och en fiberoptisk omvandlare.
Installera ytterligare fiberoptiska omvandlare vid
behov, en för varje station.
stor datakarta med varje nod placerad i en specifik
uppsättning adresser.
Övervakarmodulen installeras inuti varje
övervakningsbox och innehåller den
programvara som driver Intelligent Paint
Kitchen. Övervakningsmodulen kommunicerar
med pumpstyrmoduler (PD), tankstyrmoduler (TD)
och variabla frekvensenheter/inverterare (B) med
Modbus RTU. Övervakningsmodulen ställer in en
Modbus-adresseringsdatatabell för att skapa en
Övervakningsmodulen kan hantera upp till 20
stationer. Upp till tio fiberoptiska omvandlare
får plats i övervakningsboxen. Om ytterligare
fiberoptiska omvandlare behövs utöver vad som
passar i övervakningsboxen kan en expansionsbox
användas för att skapa mer utrymme. Se
Expansionsbox 25A843, page 21.
Figure 11 Övervakningsboxens komponenter
Övervakningsboxen kan kommunicera via Modbus
TCP med pekskärmsboxen (J).
36
Övervakningsmodul
Ethernet, åtta portars omkopplare
Seriell till fiberoptisk omvandlare, page
20
Dragavlastning
Terminalblock
Ref.
2
7a
Funktion
Strömvippbrytare
EMC-jordanslutning
37
38
7b
34
35
Skyddande jordterminal
Strömlinjefilter
Strömförsörjningsenhet, 2 ampere, 24
VDC
45
56
18
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
EC3
EC4
3A8240F
Ethernet-anslutning 1 (nätverksanslutning)
Ethernet-anslutning 2 (anslut till
pekskärmsbox)
19
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Fiberoptisk omvandlare
24N978
Installeras inuti övervakningsboxen (A) och
expansionsboxen, varje seriell till fiberoptisk
omvandlare skickar data till och tar emot data från
en pumpstyrmodul (PD) installerad på den farliga
platsen på en station.
Data skickas till och från pumpstyrmodulen (PD)
längs en fiberoptisk kabel. En seriell kabelanslutning
görs mellan varje fiberoptisk omvandlare och
övervakningsmodul, och de fiberoptiska omvandlarna
inom en övervakningsbox eller en expansionsbox är
alla seriekopplade till 24 VDC-strömförsörjningen.
Figure 12 Seriell till fiberoptisk omvandlare
Post
39
40
RX
TX
A
B
C
D
E
20
Beskrivning
Seriell kommunikationsanslutning till
övervakningsmodul
24 V DC-strömanslutning
Fiberoptisk kabelanslutning; tar emot
data från en pumpstyrmodul
Fiberoptisk kabelanslutning; överför
data till en pumpstyrmodul
Jord
Terminaldata B (+)
Terminaldata A (-)
Anslutning D (används ej)
Anslutning E (används ej)
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Expansionsbox
25A843
Använd en expansionsbox när ditt system kräver
fler fiberoptiska omvandlare än vad som passar i
övervakningsboxen (A). Varje övervakningsbox kan
anslutas direkt till en expansionsbox för att ansluta
till maximalt 20 stationer (7 eller 10 fiberoptiska
omvandlare i övervakningsboxen, och upp till 12
fiberoptiska omvandlare i expansionsboxen).
omvandlare. Expansionsboxar levereras med en
installerad fiberoptisk omvandlare (38). Varje box
innehåller även en strömförsörjning (35) och en
övervakningsmodul (36).
Installera upp till 12 fiberoptiska omvandlare (38) i
varje expansionsbox som behövs av systemet.
Expansionsboxen har en likströmsförsörjning
installerad för att ge ström till fiberoptiska
Figure 13 Komponenter till expansionsbox
Ref.
2
7a
Funktion
7b
34
35
38
45
56
Skyddande jordterminal
Strömlinjefilter
Strömförsörjningsenhet, 2 ampere, 24 VDC
Seriell till fiberoptisk omvandlare
Dragavlastning
Terminalblock
3A8240F
Vippbrytare för ström
EMC-jordterminal
21
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Pekskärmsbox (J) 25A693
Pekskärmsboxen (J) är en valfri komponent i köket för
intelligent färg. Pekskärmsboxen låter användaren
göra följande på distans:
• Konfigurera systemet före användning och
konfigurera färgkökets komponenter för att
kommunicera med varandra
• Visa aktuella förhållanden och inställningar för
färgkök för fjärrövervakning och fjärrstyrning
Ett 2 GB SD-flashkort kan användas för att installera
och uppdatera programvaran som används av
pekskärmsboxen. SD-kortet måste formateras med
hjälp av filsystemet FAT16.
En USB-kabel kan anslutas för att ladda ner de
lagrade loggfilerna som genereras av Intelligent Paint
Kitchen-systemet.
• Styra färgkökets komponenter och ändra
driftförhållandena
Figure 14 Pekskärmsboxens komponenter
Ref.
2
7b
8
14
56
EC1
EC2
USB1
USB2
22
Funktion
Strömvippbrytare
Skyddande jordterminal
Strömförsörjning, 24 VDC
Pekskärmsstyrmodul
Terminalblock
Ethernet-anslutning 1 – nätverksanslutning
Ethernet-anslutning 2 – anslut till övervakningsbox
USB-kabel för PC
USB-stickenhet
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Pekskärmsboxanslutningar
Ström- och kommunikationsanslutningar görs med
hjälp av portarna längs botten av pekskärmsboxen.
Figure 15 Pekskärmsboxanslutningar
Ref.
TSA
TSB
TSC
TSD
TSE
TSF
GTS
TSH
TSJ
3A8240F
Funktion
Ström
USB-enhetsanslutning för PC (USB B)
RS-485 Port B (används ej)
Reserv-Ethernet (port 2) Modbus/TCP-anslutning
USB-värdanslutning för stickenhet
Ethernet (Port 1) LAN
RS-232 Port A (PGM) (används ej)
RS-485 Port A (används ej)
RS-232 Port B (används ej)
23
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Exempel på komponentanslutningar
Följande diagram illustrerar olika sätt att ansluta Intelligent Paint Kitchen-komponenter. Använd diagrammet
som motsvarar de komponenter som används i din station.
Anslut var och en av de utskrivna komponenterna till motsvarande utskrivna port på pumpstyrmodulen (PD)
eller tankstyrmodulen (TD), enligt bilden.
Vid anslutning av flera komponenter till port 4 på någon av styrmodulerna, använd en kabeldelare (17R629)
för att göra anslutningarna.
Anslutningar i ett system med en pumpstyrmodul och ingen tankstyrmodul
Riskområde
Icke--riskområde
Icke
Figure 16
Ref.
Komponent
A
Övervakningsbox (fiberoptisk omvandlare)
C
Pump (E-Flo DC visas)
F
Styrenhet för mottrycksregulator
K
Tryckomvandlare
M
Primär tankradarnivågivare
P
Magnetventil för påfyllningspumpöverföring
U
Kör/Stopp-väljare för E-Flo DC
X
Tungbrytare för cykelövervakning
24
3A8240F
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Anslutningar i ett system utan en pumpstyrmodul och ingen tankstyrmodul
Riskområde
Icke--riskområde
Icke
Figure 17
Ref.
Komponent
A
Övervakningsbox (fiberoptisk omvandlare)
M
Primär tankradarnivågivare
S
Likströmsförsörjning med barriär
3A8240F
25
Översikt över Intelligent Paint Kitchen
Anslutningar i ett system med en pumpstyrmodul och en tankstyrmodul
Riskområde
Icke--riskområde
Icke
Figure 18
Ref.
Komponent
A
Övervakningsbox (fiberoptisk omvandlare)
C
Pump (E-Flo DC visas)
F
Styrenhet för mottrycksregulator
K
Tryckomvandlare
M
Primär tankradarnivågivare
P
Magnetventil för påfyllningspumpöverföring
PD
Pumpstyrmodul
S
Likströmsförsörjning med barriär
T
Sekundär tankradarnivågivare
TD
Tankstyrmodul
U
Kör/Stopp-väljare för E-Flo DC
26
3A8240F
Installation och kablage
Installation och kablage
stationskomponenter ska vara lämpliga för
systemvolymer, tryck och flödeshastigheter. Korrekt
stationslayout och konstruktion är användarens
ansvar.
För att minska risken för brand, explosion eller
elektriska stötar, installera endast utrustning på
en farlig plats om utrustningen är godkänd för en
farlig plats.
Se Bilaga A: Systemdesign, page 158 för ytterligare
vägledning vid utformning av ett Intelligent Paint
Kitchen-system.
Översikt över installationssteg
Planera installationen
Installation av Intelligent Paint Kitchen måste planeras
noggrant innan du beställer systemet. Antalet
stationer ska vara känt. Placering, storlek och typ av
varje komponent måste beaktas för att säkerställa
att rätt antal övervakningsboxar, fiberoptiska
omvandlare, variabla frekvensenheter/inverterare
och kablar finns till hands och att pneumatisk och
elektrisk kraft finns tillgänglig för alla enheter i
systemet.
Varje installation av Intelligent Paint Kitchen är
unik och varierar beroende på antalet stationer,
konfigurationen och de specifika komponenter som
används.
Följande allmänna steg gäller för de flesta
installationer av Intelligent Paint Kitchen:
1. Montera komponenterna (övervakningsbox,
variabel frekvensenhet, pekskärmsbox och
likströmsförsörjning med barriär) på en ofarlig
plats.
Se till att du känner till avståndet mellan varje pump
och den planerade placeringen av komponenterna
på den icke-farliga platsen så att de optiska
fiberanslutningarna kan göras.
2. Gör alla erforderliga jordanslutningar.
OBS! Inkludera filter, avstängnings- och
dräneringsventiler och pneumatiska kontroller
i vätskecirkulationssystemet vid behov. Alla
4. Använd en fiberoptisk kabel för att ansluta
komponenterna på den ofarliga platsen till varje
station på den farliga platsen.
3A8240F
3. Koppla ihop komponenterna på den ofarliga
platsen.
27
Installation och kablage
Före installation
Mät motståndet
Kontrollera följande före installation:
• Ha all dokumentation till system och komponenter
tillgänglig under installationen.
• Komponenthandböcker har granskats för specifika
data om komponentkrav.
• Alla tillbehör passar och har tillräckligt märktryck
för att kunna användas i ditt system.
• Utforma den icke-farliga
placeringskomponentlayouten. Bestäm var
pekskärmsboxen (om den används), varje
övervakningsbox, varje expansionsbox, varje
variabel frekvensenhet/inverterare och varje
likströmsförsörjning ska placeras.
För att minska risken för brand, explosion och
elstötar, måste motståndet mellan jordpunkten
och Intelligent Paint Kitchen-komponenterna vara
mindre är 1 ohm.
Kontrollera motståndet mellan jordpunkten och
varje Intelligent Paint Kitchen-komponent. Om
motståndet är 1 ohm eller högre kan det krävas en
annan jordpunkt. Kör inte systemet innan felet har
åtgärdats.
• Komponenter som installeras på den farliga platsen
måste installeras med hjälp av instruktionerna i
handboken för varje komponent.
28
3A8240F
Installation och kablage
DC--pump
Anslutningar till E-Flo DC
För fullständiga varningar och bruksanvisningar för
E-Flo DC-pumpen, se följande handböcker:
Handbok
nr.
Beskrivning
333389
E-Flo DC kolvpumpar med två kulor
3A2096
E-Flo DC kolvpumpar med fyra kulor
3A3384
E-Flo DC-pumpar med fyra kulor,
förseglade eller med öppen våtkopp
3A3453
E-Flo® DC 2000, 3000 och 4000
cirkulationspumpar
3A2526
E-Flo DC-motor, enfas
3A4409
E-Flo DC-motor, trefas
DC--pumpen till
Anslut E-Flo DC
pumpstyrmodulen
Figure 20 Anslutning av pumpstyrmodul till E-Flo
DC-pump, trefas
Varje station har en pumpstyrmodul (PD) ansluten till
E-Flo DC-pumpen (C) med en egensäker CAN-kabel.
Använd kabel 16P911 (3 fot / 1 meter) eller kabel
16P912 (25 fot / 8 meter) efter behov.
Anslutningar till tankstyrmodul
1. Anslut ena änden av kabeln till strömuttaget (PT)
på motorn.
För fullständiga varningar och bruksanvisningar för
tankstyrmodulen (TD), se tankstyrmodulsatsens
manual 3A5991.
2. Anslut den andra änden av kabeln till port 3 på
botten av pumpstyrmodulen.
Ansluta en likströmsförsörjning till
tankstyrmodulen
En likströmsförsörjning med barriär (S), installerad på
en ofarlig plats, ger VDC-ström till tankstyrmoduler
(TD).
Använd egensäker kabel enligt avståndet mellan de
två komponenterna. Följande IS-strömkablar finns
tillgängliga:
• 16K509 (52 ft / 16 m)
• 16K615 (105 ft / 32 m)
För information om kabeldragning, se
IS-strömförsörjningsmodulernas manual 332196.
Figure 19 Anslutning av pumpstyrmodul till E-Flo
DC-pump, enfas
3A8240F
29
Installation och kablage
Radarnivågivare
Jordning av radarnivågivarna
Anslut en radarnivågivare till en
pumpstyrmodul eller tankstyrmodul
Använd denna procedur för att ansluta en
radarnivågivare (M, T) till en pumpstyrmodul (PD)
eller tankstyrmodul (TD).
Denna utrustning måste jordas för att minska
risken för statiska gnistor och elektriska stötar.
Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att
ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning
kan orsaka elstötar. Jordning tillhandahåller en
flyktledning för den elektriska strömmen.
Följ dessa steg för att jorda radarnivågivarna (M, T):
1. Lossa jordskruven och sätt fast en jordledning.
Jordkabel och klämma, artikelnr. 223547. Kan
beställas från Graco.
• För information om inställning av
pumpstyrmodul och tankstyrmodul , se
Exempel på komponentanslutningar, page 24.
• För fullständiga varningar och driftinformation,
se tillverkarens bruksanvisning som medföljer
radarnivågivaren.
OBS! Följande bilder visar anslutningar till en
Graco-godkänd radarnivågivare. Om du inte
använder en Graco-godkänd radarnivågivare,
kontakta din distributör.
2. Dra åt jordskruven ordentligt.
3. Anslut den andra änden av jordledningen till en
god jordpunkt.
Figure 22 Primärtank: Anslut port 9 till
pumpstyrmodulen
Figure 21 Jorda en radarnivågivare
För fullständiga varningar och bruksanvisningar,
se tillverkarens bruksanvisning som levereras med
produkten.
Figure 23 Primärtank: Anslut port 8 till
tankstyrmodulen
Figure 24 Sekundärtank: Anslut port 9 till
tankstyrmodulen
30
3A8240F
Installation och kablage
Anslutningar för variabel frekvensenhet/inverterare
Detta avsnitt innehåller steg för att
ställa in anslutningar till Gracos variabla
frekvensenhet/inverterare (B).
Gracos variabla frekvensenheter/inverterare
inkluderar delarna 17N041, 17N042 och 17N043.
För fullständiga varningar och bruksanvisningar
för Gracos variabla frekvensenheter/inverterare
och omrörarkablar, se handboken för variabla
frekvensenheter 3A4793, handboken för elektriska
direktdrivna aggregat 3A4553, handboken för
elektriska fatomrörare med reduktionsväxel 3A4548
och tillverkarens handbok.
Digital inmatningskonfiguration
Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt
eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs
på rätt sätt. All elektrisk ledningsdragning måste
utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
1. Anslut den variabla
frekvensenhetens/inverterarens
hopparledningar.
Figure 25 Hopparledningar för variabel
frekvensenhet/inverterare
Terminal
Beskrivning
Anmärkning
1
Digital ingång:
Start/Stopp
Ingångsresistans =
4,3 kΩ
2
Gemensam
analog
5
Analog ingång: Ingångsresistans: >
0...10 VDC
50 kΩ
6
Intern likströmsförsörjning för
hastighetsbehållare
25
Analog ingång: Ingångsresistans =
4...20 mA
250 kΩ
4
Digital referens/Gemensam
+15 VDC / 0
VDC, beroende
på påståendenivå
11
Intern likströmsförsörjning för externa enheter
+12 VDC, max. 50
mA
13A
Digital ingång:
Konfigurerbar
med P121
13B
Digital ingång:
Konfigurerbar
med P122
13C
Digital ingång:
Konfigurerbar
med P123
14
Digital utgång: DC 24 V / 50 mA;
NPN
Konfigurerbar
med P142, 144
För Lenze SMVector, installera kablaget på variabel
frekvensenhet/inverterare enligt följande:
3A8240F
+10 VDC, max. 10
mA
Ingångsresistans =
4,3 kΩ
31
Installation och kablage
Terminal
Beskrivning
Anmärkning
RS--485
485--modulinstallation
RS
30
Analog
utgång:
Konfigurerbar
med
P150...P155
0...10 VDC, max. 20
mA
Följ dessa steg för att installera RS-485-modulen,
som levereras med Gracos variabla
frekvensenheter/inverterare (B) 17N041,
17N042 och 17N043.
Reläutgång:
Konfigurerbar
med P140,
P144
AC 240 V / 3 A
16
17
DC 24 V / 2
A...240 V / 0,22
A, icke-induktiv
2. Utför konfigurationen för den variabla
frekvensenheten/inverteraren enligt Konfigurera
en variabel frekvensomformare/inverterare från
Lenze för Modbus-kommunikation, page 60.
Se bilaga D: Kommunikationskonfiguration, page 166,
för konfigurationer som är specifika för antingen
en Allen Bradley PowerFlex-enhet eller en
Mitsubishi-enhet/invertererare.
1. Kontrollera att nätspänningen är bortkopplad
innan du öppnar terminallocket.
2. Ta bort terminallocket.
3. Sätt in RS-485-modulen i terminallocket. Klicka
fast modulen på plats.
4. Anslut den variabla frekvensenheten/inverteraren
med hjälp av datakommunikationskablaget
RS-485. För mer information se
Modbus-kabeldragning (RS-485), page 38.
5. Anslut anslutningen till RS-485-modulen.
6. Passa in terminallocket för återmontering.
7. Anslut RS-485-modulens sladd till drivenheten.
8. Stäng locket och säkra det.
32
3A8240F
Installation och kablage
Märk alla monterade komponenter
Som bästa praxis för att undvika förvirring, märk
tydligt varje komponent som är monterad på
icke-farliga och farliga platser.
Se till att du enkelt kan se vilka stationer och deras
komponenter på den farliga platsen som styrs av
varje övervakningsbox och frekvensenhet/inverterare
på den icke-farliga platsen.
Figure 26 Exempel – Montering och märkning av tre
variabla frekvensenheter/inverterarboxar
3A8240F
33
Installation och kablage
Övervakningsbox
Ansluta ström till övervakningsboxen
4. Dra åt dragavlastningen.
5. Anslut jordkabeln till skyddsjordpunkten (7b) som
finns i kapslingen.
Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt
eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs
på rätt sätt.
6. Anslut inkommande strömkablar till
terminalblocket (56) inuti expansionsboxen. Dra
försiktigt i alla anslutningar för att kontrollera att
de är ordentligt fastsatta.
• Denna utrustning måste jordas. Anslut endast
till jordade strömkällor.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras
av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
OBS!
Om elanslutning och jordning inte utförs korrekt,
kommer utrustningen att skadas och garantin
gäller ej.
Övervakningsboxen (A) är klassad för 100–240 VAC,
50-60 Hz, med ett maximalt strömuttag på 1 ampere.
Levereras ej med systemet: Strömfrånkoppling,
grenkretsskydd och nätsladd.
OBS! Ett sätt att koppla bort strömmen måste finnas
under installationen. Grenkretsskydd på maximalt
15 ampere ska tillhandahållas vid installation.
Kraftledningar ska vara tillverkade av koppar och
ha en lägsta temperaturklass på 60°C (140°F).
Ledningsarea måste vara minst 12–14 AWG.
1. Stäng av vippströmbrytaren (2) för att säkerställa
att expansionsboxen är avstängd.
2. Öppna luckan till den elektriska kapslingen.
3. Dra nätsladden genom dragavlastningen nertill
i boxen.
Figure 27 Ansluta ström till expansionsboxen
7. Dra åt terminaler till moment 0,6-0,8 Nm.
8. Kontrollera att alla objekt är korrekt anslutna så
som visas i bild och stäng sedan luckan till den
elektriska kapslingen.
OBS! Dragavlastning eller ledningsanslutning till
öppningen ska tillhandahållas, enligt elektriska
krav.
34
3A8240F
Installation och kablage
Installera seriella till fiberoptiska omvandlare
Varje Intelligent Paint Kitchen måste ha en
övervakningsbox (A) installerad på den ofarliga
platsen. Varje övervakningsbox levereras med en
seriell till fiberoptisk omvandlare (38) som redan är
installerad inuti boxen.
Under installationen kan seriella till
fiberoptiska omvandlare behöva installeras
inuti övervakningsboxen. För installation
av komponenter inuti boxarna, se
Montering och demontering på DIN-skenan, page 35.
Om antalet stationer i färgköket överstiger det
antal som kan hanteras, kan systemet utökas. Se
Bilaga A: Systemdesign, page 158.
DIN--skenan
Montering och demontering på DIN
Figure 28 Montering av fiberoptisk omvandlare på
DIN-skena
Fjädern måste låsas bakom kanten på DIN-skenan
för att ansluta ordentligt.
Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt
eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs
på rätt sätt. Stäng av och koppla bort strömmen
vid huvudströmbrytaren innan du servar eller
installerar utrustningen.
Koppla ur strömmen innan du servar utrustningen.
Komponenter placerade inuti övervakningsboxar
och expansionsboxar ska monteras på en 35 mm
standard DIN-skena.
DIN-skenklämman på varje komponent är
fjäderbelastad. Inget verktyg behövs för att montera
eller ta bort komponenterna.
OBS! Montera varje komponent på DIN-skenan innan
du gör ström- eller kommunikationsanslutningar till
komponenten.
För att ta bort en komponent från DIN-skenan, dra
neråt för att komprimera fjädern, dra ut botten för att
lossa den från skenan, och lyft upp den från toppen
av DIN-skenan.
Sätt dit ett klämändblock (6) för att hålla ihop
komponenterna ordentligt på DIN-skenan.
DIP--omkopplare på fiberoptiska
Ställa in DIP
omvandlare
Varje övervakningsbox (A) innehåller en till tio
fiberoptiska omvandlare (38). Varje station kräver
en omvandlare och varje övervakningsbox levereras
med en fiberoptisk omvandlare. DIP-omkopplarna
nertill på varje fiberoptisk omvandlare måste
konfigureras enligt önskad baudhastighet.
OBS! Det är enklast att ställa in DIP-omkopplarna
innan du monterar de fiberoptiska omvandlarna inuti
övervakningsboxen eller expansionsboxen.
• Dessa inställningar gäller för
RS-485-tvåledarkabelanslutningar.
• Ställ in väljaren på RS-422/485.
• Använd inställningarna i
DIP-omkopplarinställningarna (57600
baudhastighet) för system som använder
57600 baudhastighet. Använd inställningarna
i DIP-omkopplarinställningarna (38400
baudhastighet) för system som använder 38400
baudhastighet.
• I följande figurer indikerar vitt DIP-omkopplarnas
läge.
OBS! Om inte en överföringshastighet på 38400
baud krävs, rekommenderas det att systemet körs
3A8240F
35
Installation och kablage
med en överföringshastighet på 57600 baud för att
öka kommunikationshastigheterna.
Figure 30 DIP-omkopplarinställningar (38400
baudhastighet)
Figure 29 DIP-omkopplarinställningar (57600
baudhastighet)
36
3A8240F
Installation och kablage
DC--ström till fiberoptiska omvandlare
Ansluta DC
All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en
behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter
och regler.
OBS!
Om elanslutning och jordning inte utförs korrekt,
kommer utrustningen att skadas och garantin
gäller ej.
Övervakningsbox: Varje övervakningsbox (A)
levereras med en fiberoptisk omvandlare installerad
och ansluten till 24 VDC-strömförsörjningen. Om
flera omvandlare är installerade i lådan, anslut
dem till övervakningsboxens strömförsörjning enligt
följande figur Ansluta 24 VDC strömförsörjning
till fiberoptiska omvandlare,. Vid installation av
ledningar, vrid anslutningarna till 0,5-0,6 Nm.
Expansionslådor: Vid användning levereras
expansionslådor med en fiberoptisk omvandlare
installerad. Efter att ha installerat fler fiberoptiska
omvandlare vid behov, anslut var och en till
strömförsörjningen.
Ledning
Färg
Röd
Svart
Figure 31 Ansluta 24 VDC strömförsörjning till fiberoptiska omvandlare
3A8240F
37
Installation och kablage
Märka fiberoptiska omvandlare
För underhåll och felsökning av Intelligent Paint
Kitchen är det viktigt att veta vilken station som är
ansluten till varje fiberoptisk omvandlare.
Om ditt Intelligent Paint Kitchen-system kontrollerar
flera stationer rekommenderas att du märker varje
fiberoptisk omvandlare med en etikett (till exempel 3)
som tydligt anger vilken station som är ansluten till
den fiberoptiska omvandlaren.
Figure 32 Fiberoptisk omvandlare med
identifieringsetikett
Modbus--kabeldragning (RS
(RS--485)
Modbus
Om en övervakningsbox (A) innehåller mer än en
fiberoptisk omvandlare måste omvandlarna vara
seriekopplade och den första omvandlaren ansluten
till övervakningsmodulen (36).
Använd solida blå och vita/blå RS-485
datakommunikationsklassade kablar.
OBS! Kom ihåg att ställa IN DIP-omkopplarna nertill
i varje fiberoptisk omvandlare. Se Ställa in DIPomkopplare på fiberoptiska omvandlare, page 35.
Vid installation av ledningar, dra åt anslutningarna
till 0,5-0,6 Nm.
På den slutliga fiberoptiska omvandlaren i serien,
installera ett 120 ohm motstånd för att avsluta serien.
Figure 33 Fyra fiberoptiska omvandlare anslutna i serie till övervakningsmodulen
Ledning
Färg
Vit/blå
Blå
38
Om en expansionsbox används med
övervakningsboxen (A), fortsätt serien så att
alla fiberoptiska omvandlare är anslutna till
övervakningsmodulen (36) i en lång serie.
3A8240F
Installation och kablage
OBS! Modbus (RS-485) skärmad kabel är endast
avsedd att anslutas till EMC-stompunkten (7a) i
övervakningsboxen (A).
Figure 34 Fiberoptiska omvandlare i en övervakningsbox (visas till vänster) som är seriekopplad till
expansionsboxen (visas till höger)
Figure 35 Detalj – Jorda den trådbundna serien vid övervakningsboxens EMC-jordterminal
3A8240F
39
Installation och kablage
Ansluta den variabla frekvensenheten/inverteraren till övervakningsmodulen
Varje elektrisk omrörare i Intelligent Paint
Kitchen-systemet kan fjärrstyras av en variabel
frekvensenhet/inverterare (B) installerad på den
ofarliga platsen.
Varje variabel frekvensenhet/inverterare måste
anslutas till övervakningsmodulen (36) inuti en
övervakningsbox (A) och till en omrörare i en station.
Om ditt system använder en variabel
frekvensenhet/inverterare för att styra omröraren,
anslut en blå och vit/blå tvinnad tråd från den
variabla frekvensenheten/inverteraren till den sista
fiberoptiska omvandlaren i den trådbundna serien.
Om en station är ansluten till flera variabla
frekvensenheter/inverterare, koppla samman
de variabla frekvensenheterna/inverterarna i
serie med hjälp av terminalerna 2 och 4 på
Modbus-modulen som är installerad inuti den variabla
frekvensenheten/inverteraren enligt bild. Installera
ett 120 ohm-motstånd för att avsluta serien på den
sista variabla frekvensenheten/inverteraren i serien.
Ledning
Färg
Vit/blå
Blå
Figure 37 Ansluta variabla
frekvensenheter/inverterare tillsammans i serier
Figure 36 Ansluta en variabel
frekvensenhet/inverterare (Lenze-modellen
visas, överst) till övervakningsmodulen (visas längst
ner)
40
3A8240F
Installation och kablage
Expansionsbox
Ansluta ström till expansionsboxen
4. Dra åt dragavlastningen.
5. Anslut jordkabeln till skyddsjordpunkten (7b) som
finns i kapslingen.
Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt
eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs
på rätt sätt.
6. Anslut inkommande strömkablar till
terminalblocket (56) inuti expansionsboxen. Dra
försiktigt i alla anslutningar för att kontrollera att
de är ordentligt fastsatta.
• Denna utrustning måste jordas. Anslut endast
till jordade strömkällor.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras
av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
OBS!
Om elanslutning och jordning inte utförs korrekt,
kommer utrustningen att skadas och garantin
gäller ej.
Om ditt Intelligent Paint Kitchen-system innehåller en
eller flera expansionslådor måste var och en vara
ansluten till en 100–240 VAC, 50/60 Hz strömkälla
och ha ett maximalt strömuttag på 1 ampere.
Levereras ej med systemet: Strömfrånkoppling,
grenkretsskydd och nätsladd.
OBS! Ett sätt att koppla bort strömmen måste finnas
under installationen. Grenkretsskydd på maximalt
15 ampere ska tillhandahållas vid installation.
Kraftledningar ska vara tillverkade av koppar och ha
en lägsta temperaturklass på 60 °C. Ledningsarea
måste vara minst 12–14 AWG.
1. Stäng av vippströmbrytaren (2) för att säkerställa
att expansionsboxen är avstängd.
2. Öppna luckan till den elektriska kapslingen.
3. Dra nätsladden genom dragavlastningen nertill
i boxen.
Figure 38 Ansluta ström till en expansionsbox
7. Dra åt terminaler till moment 0,6-0,8 Nm.
8. Kontrollera att alla objekt är korrekt anslutna så
som visas i bild och stäng sedan luckan till den
elektriska kapslingen.
OBS! Dragavlastning eller ledningsanslutning till
öppningen ska tillhandahållas, enligt elektriska
krav.
3A8240F
41
Installation och kablage
pump-- och tankstyrmoduler till övervakningsboxen
Ansluta pump
Använd fiberoptiska kablar för att ansluta varje
fiberoptisk omvandlare till en pumpstyrmodul (PD).
Om färgköket innehåller både en pumpstyrmodul och
en tankstyrmodul, anslut dem tillsammans med en
fiberoptisk kabel. Se tabellen Kabellängder .
1. Koppla ur strömmen.
2. Anslut tankstyrmodulen (om den används) på
den farliga platsen till pumpstyrmodulen, även
på den farliga platsen:
a. Anslut de två kontaktstyckena i ena änden
av kabeln (FA) till port 1 och port 2 på
tankstyrmodulen.
b. Anslut de två kontaktstyckena i andra änden
av kabeln (FA) till port 5 och port 6 på
pumpstyrmodulen.
Riskområde
3. Anslut pumpstyrmodulen på den farliga platsen
till en fiberoptisk omvandlare i arbetslådan på
den ofarliga platsen:
a. Anslut de två kontaktstyckena i ena änden
av kabeln (FB) till port 1 och port 2 på
pumpstyrmodulen.
b. Anslut de två kontakterna till RX- och
TX-portarna på en fiberoptisk omvandlare
inuti övervakningsboxen.
Ledning
Färg
Orange med röda
ändar
Orange med svarta
ändar
Riskfri plats
Figure 39
Tankstyrmodul
Pumpstyrmodul
42
3A8240F
Installation och kablage
Kabellängder
Fiberoptisk kabel nr.
17T898
16M172
16M173
17B160
Kabellängd
3 m / 10 fot
16 m (50 fot)
30 m (100 fot)
100 m (330 fot )
Använd kablarna 17T898, 16M172, 16M173 eller
17B160, beroende på erforderlig längd. Graco
rekommenderar att du använder den kortaste kabeln
som behövs för att göra fiberoptiska anslutningar.
Figure 40 Ansluta fiberoptisk omvandlare till pumpeller tankstyrmodul
3A8240F
43
Installation och kablage
Pekskärmsbox
Ansluta ström till pekskärmsboxen
4. Dra åt dragavlastningen.
5. Anslut jordkabeln till skyddsjordpunkten (7b) som
finns i kapslingen.
Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt
eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs
på rätt sätt.
6. Anslut inkommande strömkablar till
terminalblocket (56) inuti pekskärmsboxen. Dra
försiktigt i alla anslutningar för att kontrollera att
de är ordentligt fastsatta.
• Denna utrustning måste jordas. Anslut endast
till jordade strömkällor.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras
av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
OBS!
Om elanslutning och jordning inte utförs korrekt,
kommer utrustningen att skadas och garantin
gäller ej.
Pekskärmsboxen (A) är klassad för 100–240 VAC,
50-60 Hz, med ett maximalt strömuttag på 1 ampere.
Levereras ej med systemet: Strömfrånkoppling,
grenkretsskydd och nätsladd.
OBS! Ett sätt att koppla bort strömmen måste finnas
under installationen. Grenkretsskydd på maximalt
15 ampere ska tillhandahållas vid installation.
Kraftledningar ska vara tillverkade av koppar och ha
en lägsta temperaturklass på 60 °C. Ledningsarea
måste vara minst 12–14 AWG.
1. Stäng av strömbrytaren (2) för att säkerställa att
pekskärmsboxen är avstängd.
Figure 41 Ansluta ström till pekskärmsboxen
2. Öppna luckan till den elektriska kapslingen.
7. Dra åt terminaler till moment 0,6-0,8 Nm.
3. Dra nätsladden genom dragavlastningen nertill
i boxen.
8. Kontrollera att alla objekt är korrekt anslutna så
som visas i bild och stäng sedan luckan till den
elektriska kapslingen.
OBS! Dragavlastning eller ledningsanslutning till
öppningen ska tillhandahållas, enligt elektriska
krav.
44
3A8240F
Installation och kablage
Ansluta övervakningsboxen till
pekskärmsboxen
Pekskärmsboxen (J) kräver en
kommunikationsanslutning till den första
övervakningsboxen (A).
Anslut en CAT5 Ethernet-kabel från Ethernet-port 2
på pekskärmsboxen till endera Ethernet-porten på
övervakningsboxen.
Figure 42 Ansluta övervakningsboxen (nertill) till
pekskärmsboxen (upptill)
I/O--modul 17T198
I/O
I/O-modulen ingår i tillvalssatsen för ljustorn 122193.
Indikator
Terminal
Gemensam
1 och 4
Röd lampa
2
Gult lampa
3
Grön lampa
5
Siren
6
3A8240F
45
Installation och kablage
Ansluta ljustornet till pekskärmsboxen
4. Sätt dit en svart bygeltråd mellan terminal 1 och
4 på I/O-modulen.
Om tillbehöret till ljusmasten används som tillval,
montera och anslut det till pekskärmsboxen (J).
5. Anslut ljustornets ledningar till I/O-modulen enligt
följande:
1. Koppla bort strömförsörjningen.
• Orange ledning: Anslut till terminal 3.
2. Ta bort kontakten (12) ovanpå pekskärmsboxen.
Mata ledningarna genom hålet och fäst
lamptornet (LT) med låsmuttrar (JN) på insidan
och utsidan av boxen.
• Grön ledning: Anslut till terminal 5.
• Röd ledning: Anslut till terminal 2.
6. För att aktivera det valfria ljudlarmet, anslut
den violetta ledningen till terminal 6. När det är
aktiverat ljuder ljustornet för alla systemlarm.
7. Kör den gemensamma ledningen (svart) från
terminal 1 på I/O-modulen till ström (–) -porten på
pekskärmsboxen.
8. Anslut den gula ledningen från ljustornet till (+)
terminalen på strömförsörjningen (PS).
Figure 43 Ansluta ljustornet
3. Montera ljustornets I/O-modul (I/O) på baksidan
av pekskärmsboxen:
a. Ta bort gummimodulens plugg (PL).
Figure 45 Anslut I/O-modulen
Figure 44 Ansluta I/O-modulen
b. Använd två skruvar för att fästa I/O-modulen
i pekskärmsmodulen. Dra åt till moment 0,68
Nm.
46
3A8240F
Installation och kablage
Strömavstängning
Ström på
Stäng av AC-strömbrytarna (2) (I = PÅ, 0 =
AV) för var och en av följande Intelligent Paint
Kitchen-komponent:
Slå på växelströmsbrytarna (2) (I = PÅ, 0 = AV) för
var och en av följande komponenter i Intelligent Paint
Kitchen:
• Pekskärmsbox
• Pekskärmsbox
• Övervakningsbox eller boxar
• Övervakningsbox eller boxar
• Expansionsbox eller boxar
• Expansionsbox eller boxar
OBS! Om du stänger av strömmen till
pekskärmsboxen fortsätter systemet att fungera.
Graco-logotypen visas medan systemet initieras, följt
av skärmen Stationer.
Figure 46 Strömbrytare (”På”-läge visas)
3A8240F
47
Inställning av programvara
Inställning av programvara
Programvaruöversikt
Intelligent Paint Kitchen använder programvara
som gör att komponenterna kan kommunicera med
varandra. Programvaran används också för att ställa
in systemet och specificera driftsförhållanden.
Följande Intelligent Paint Kitchen-komponenter
innehåller egen inbäddad programvara:
• Pekskärmsprogramvaran hanterar gränssnittet
mellan användaren och Intelligent Paint Kitchen.
Programvaran gör det möjligt för användare att
visa aktuell information på pekskärmsmodulen
(14) och att ange information och kommandon i
pekskärmsmodulen.
• Övervakningsprogramvaran driver Intelligent
Paint Kitchen. Använd den för att konfigurera
stationskomponenterna, för att ställa in
kommunikations- och driftparametrar
mellan övervakningsboxen (A) och
stationskomponenterna, för att ställa in
händelsehantering och för att manövrera varje
station i systemet.
• Programvaran för pumpstyrmodul (PD)
tillhandahåller gränssnittet mellan programvaran
Intelligent Paint Kitchen på den ofarliga platsen
och följande komponenter på den farliga platsen
på stationen:
– Pumpens drift-/stoppkontakt (U)
– Primärtankomrörare (L)
– Primär tankradarnivågivare (M)
– Styrenhet för mottrycksregulator (F)
– Tryckomvandlare (K)
– Överföringssolenoid för påfyllningspump (P)
• Programvaran för tankstyrmodulen (TD)
tillhandahåller gränssnittet mellan programvaran
Intelligent Paint Kitchen på den ofarliga platsen
och följande komponenter på den farliga platsen
på stationen:
48
– Nivågivare för primära/sekundära tankaggregat
(M, T)
– Överföringssolenoid för pneumatisk
påfyllningspump (P)
OBS! När en station innehåller både en
pumpstyrmodul och en tankstyrmodul flyttas vissa
komponentanslutningar från pumpstyrmodulen till
tankstyrmodulen.
OBS! Även om pumpstyrmodulen och
tankstyrmodulen ser identiska ut har var och en
sin specifika programvara installerad. De är inte
utbytbara komponenter.
nod--ID:n
Ange nod
Ett nod-ID genereras automatiskt för varje
färgkökskomponent som kommunicerar direkt med
Intelligent Paint Kitchen-programvaran.
När stationerna har
konfigurerats Konfigurera varje station, page 70()
måste varje genererat nod-ID matas in i
motsvarande färgkökskomponent. Varje variabel
frekvensenhet/inverterare, varje pumpstyrmodul
och varje tankstyrmodul måste ha sitt unika nod-ID
programmerat i sig, för att dessa enheter ska kunna
kommunicera med resten av systemet.
Varje nod-ID som genereras av programvaran
Intelligent Paint Kitchen måste matcha nod-ID för en
specifik komponent placerad på stationen.
Genom att matcha komponentnod-ID med nod-ID:n
som matas in i programvaran kan Intelligent Paint
Kitchen-programvaran kommunicera med och styra
systemet.
Se Bilaga E: Nod-ID-tilldelningar, page 171 för en
komplett lista över nod-ID-tilldelningar.
3A8240F
Inställning av programvara
Konfigurera pumpkontroller
Konfigurera tankkontroller
För fullständiga varningar och
användningsinstruktioner, se E-Flo
DC-styrmodulsatsens handbok 3A2527.
För fullständiga varningar och
användningsinstruktioner, se tankstyrmodulsatsens
handbok 3A5991.
Pumpstyrmodulnoder
Tankstyrmodulens noder
Varje station kan ha en pump som skapar
och upprätthåller vätsketryck i stationens
cirkulationssystem. En pumpstyrmodul (PD)
tillhandahåller kommunikationen mellan varje pump
och programvaran Intelligent Paint Kitchen.
Varje station som har en sekundärtank (H) med
tankövervakning och omrörare ska även ha en
tankstyrmodul (TD). Denna styrmodul ser identisk ut
med pumpstyrmodulen (PD), men innehåller annan
programvara. Den tillhandahåller kommunikationen
mellan varje sekundär tank och programvaran
Intelligent Paint Kitchen.
Använd varje pumpstyrmoduls knappsats och
display för att ange det nod-ID som genererades när
stationen konfigurerades.
Använd instruktionerna i E-Flo DC-styrmodulsatsens
handbok 3A2527 för att komma åt
inställningsskärmarna och ange rätt nod-ID.
Du måste också använda pumpstyrmodulens
programvara för att ställa in styrenheten i
nätverksläge och för att ställa in baudhastigheten.
Använd varje styrmoduls knappsats och skärm för
att ange det nod-ID som genererades när stationen
konfigurerades.
Använd instruktionerna i tankstyrmodulsatsens
handbok 3A5991 för att komma åt
inställningsskärmarna och ange rätt nod-ID.
När alla nod-ID har matats in i de
variabla frekvensenheterna/inverterarna
(B) och tankstyrmodulerna, gå till
Aktivera nodkommunikation, page 73 för att
fortsätta konfigurera systemet.
OBS! Genom att mata in rätt nod-ID i varje styrmodul
kan pekskärmsboxen (J) och övervakningsboxen
(A) kommunicera med varje pump. Den ställer inte
in varvtal eller tryck för varje pump. Senare i denna
installationsprocess kan du skapa pumpprofiler som
bestämmer pumpdriften under olika förhållanden. Se
Skapa pumpprofiler, page 91.
3A8240F
49
Inställning av programvara
Programvara för styrmodul
Pumpstyrmoduler och tankstyrmoduler som finns
på varje farlig plats kan ställas in lokalt med hjälp
av knappsatsen och skärmen för att komma åt och
ändra programvaruinställningarna.
Knapp
Namn
Funktion
Växla
Växla mellan körskärmar och
inställningsskärmar.
Återställning av
fel
Rensa larm efter att orsaken
har åtgärdats. Knappen ställer
in aktuell pumps profil till stopp
om det inte finns något larm
att rensa. Används också för
att avbryta datainmatning och
återgå till ursprungliga data.
Upp/nerpil
Flytta mellan skärmar eller fält
på en skärm, markera data för
att ändra eller för att öka eller
minska siffrorna i ett fält.
Enter
Aktivera ett fält för redigering
eller för att acceptera det
markerade valet på en meny.
Öppna
skärm
Markera data som kan
redigeras. Ändrar också
funktionen för upp-/nerpilar så
att de rör sig mellan datafält
på skärmen, istället för mellan
skärmar.
Stäng
skärm
Avsluta dataredigering.
Använd styrmodulens programvara för att:
• Försätt styrmodulen i fjärrstyrningsläge.
Se Konfigurera en pumpstyrmodul för
Modbus-kommunikation, page 51 och
Konfigurera en tankstyrmodul för Modbuskommunikation, page 52.
• Ställ in baudhastigheten för styrmodulens
kommunikation. Överföringshastigheten måste
överensstämma med överföringshastigheten
för övervakningsmodulen. Se Konfigurera en
pumpstyrmodul för Modbus-kommunikation, page
51 och Konfigurera en tankstyrmodul för Modbuskommunikation, page 52.
• Ställ in tungbrytare, fatlocksväljare för
omrörarstopp, larm för hög och låg
primärtankutmatning och reservsolenoid. Se
Konfigurera I/O-modulen för pumpstyrning, page
53 och Konfigurera tankstyrmodul I/O, page 55.
• Ange det unika nod-ID som genereras
av programvaran Intelligent Paint Kitchen för
styrmodulen. Se Konfigurera varje station, page 70.
Se E-Flo DC-styrmodulsatsens manual 3A2527
eller tankstyrmodulsatsens manual 3A5991 för
fullständiga varningar och bruksanvisningar, inklusive
hur du använder knappsatsen för att komma åt och
ändra programvaruinställningarna.
Figure 47 Knappsats och skärm på styrmodulen
50
3A8240F
Inställning av programvara
Modbus--kommunikation
Konfigurera en pumpstyrmodul för Modbus
Följ dessa steg för att konfigurera en pumpstyrmodul
(PD) med knappsatsen och skärmen. För
fullständiga varningar och bruksanvisningar, se E-Flo
DC-styrmodulsatsens handbok 3A2527.
4. Välj en styrningsplats (lokal eller fjärr) från
menyn.
• Tryck på Enter-knappen för att ange varje
inställning.
• Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att välja
inställningar för pumpen.
• Tryck på Enter-knappen för att ange valet för
inställningen.
1. Tryck på växlingsknappen för att komma in på
styrmodulens inställningsskärmar.
Figure 50 Inställningsskärm 14 Lokal eller
fjärrstyrd platsmeny
5. Ställ in Modbus nod-ID från 1 till 247.
2. Använd uppåtpil och nedåtpil för att navigera till
inställningsskärm 14.
Figure 51 Inställningsskärm 14
Modbus-nod-ID-fält
Figure 48 Inställningsskärm 14
3. Bekräfta att pump 1 visas på menyn
Pumpnummer
menyn och välj 1.
6. Välj den seriella portbaudhastigheten från
menyn. 57600 bps är standard. 38400 finns
också. Välj inte 115200 eftersom den inte är
kompatibel med övervakningsmodulen.
. Om inte, markera
Figure 52 Inställningsskärm 14
Baudhastighetsmeny
Figure 49 Inställningsskärm 14 Pumpmeny
3A8240F
7. När alla styrmodulinställningar är korrekta trycker
du på knappen Avsluta skärm för att avsluta
inställningsläget.
51
Inställning av programvara
Modbus--kommunikation
Konfigurera en tankstyrmodul för Modbus
Följ dessa steg för att konfigurera en tankstyrmodul
med hjälp av knappsatsen och skärmen. För
fullständiga varningar och bruksanvisningar, se
tankstyrmodulsatsens handbok 3A5991.
5. Välj en
Modbus-kommunikationsfelmeddelandetyp
från menyn. Välj X för inaktiverad eller
för avvikelse.
• Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att välja
inställningar för tanken
• Ange valet med Enter-knappen.
1. Tryck på växlingsknappen för att komma in på
styrmodulens inställningsskärmar.
2. Använd uppåtpilen och nedåtpilen för att navigera
till inställningsskärm 5.
Figure 56 Inställningsskärm 5 Meny för
felmeddelandetyp
6. Välj den seriella portbaudhastigheten från
menyn. 57600 bps är standard. 38400 finns
också. Välj inte 115200 eftersom den inte är
kompatibel med övervakningsmodulen.
Figure 53 Inställningsskärm 5
3. Välj en styrningsplats (lokal
från menyn.
eller fjärr
)
Figure 57 Inställningsskärm 5
Baudhastighetsmeny
7. När alla styrmodulinställningar är korrekta trycker
du på knappen Avsluta skärm för att avsluta
inställningsläget.
Figure 54 Inställningsskärm 5 Lokal eller
fjärrstyrd platsmeny
4. Ställ in Modbus nod-ID från 1 till 247.
Figure 55 Inställningsskärm 5
Modbus-nod-ID-fält
52
3A8240F
Inställning av programvara
I/O--modulen för pumpstyrning
Konfigurera I/O
Använd PD-knappsatsen och displayen för att ställa
in konfigurerbara in- och utgångar.
1. Tryck på växlingsknappen för att öppna
inställningsskärmarna för pumpstyrmodulen.
2. Använd uppåtpil och nedåtpil för att navigera till
inställningsskärm 16.
Alternativ
Tungbrytare
Ikon
Skärm
3. Tryck på knappen Öppna skärm för att gå till
skärmen där du kan redigera inställningarna.
4. Använd menyn bredvid I/O-ikonen
för att välja alternativet för den anslutna
kringutrustningen.
Funktion
Konfigurerar port 4, stift 4, som
ineffekt för att kunna ansluta en
tungbrytare.
Den aktuella tungbrytarens
cykelhastighet visas bredvid
cykelhastighetsikonen
per minut.
Stoppäljare på
omrörarens ftlock
i cykler
Konfigurerar port 4, stift 4, som
ineffekt för att kunna ansluta en
tryckväljaare. Om fatkåpan lyfts
när denna konfigurering anslutits
korrekt, stängs omröraren av.
Det aktuella ineffektsläget visas i
.
omrörarens statusfält
En handledarmodul krävs för denna
funktion.
Primär tank, larm
om hög utmatning
Konfigurerar port 4, stift 4 som
uteffekt för att möjliggöra att
den anslutna enheten mottar
ett larm när nivån i den primära
tanken överstiger värdet som
definierats i fältet Primärtank hög
. Detta värde är en
procentsats av den primära tankens
totala nivå.
Markera rutan manuell uteffekt
och håll ner knappen
för att styra utmatningen manuellt.
När du släpper knappen avbryts den
manuella aktiveringen.
3A8240F
53
Inställning av programvara
Alternativ
Ikon
Skärm
Primär tank, larm
om låg utmatning
Funktion
Konfigurerar port 4, stift 4 som
uteffekt för att möjliggöra att den
anslutna enheten mottar ett larm
när nivån i den primära tanken
understiger värdet som definierats i
.
fältet Primärtank låg
Detta värde är en procentsats av
den primära tankens totala nivå.
Markera rutan manuell uteffekt
och håll ner knappen
för att styra utmatningen manuellt.
När du släpper knappen avbryts den
manuella aktiveringen.
Hjälpsolenoid
Konfigurerar port 4, stift 4, som
uteffekt för att kunna ansluta och
kontrollera en annan magnetventil
från enheten.
Markera rutan manuell uteffekt
och håll ner knappen
för att kontroll reservmagnetventilen
manuellt. När du släpper knappen
avbryts den manuella aktiveringen.
5. När alla styrenhetsinställningar är korrekta
trycker du på knappen Avsluta skärm för att
avsluta inställningsläget.
54
3A8240F
Inställning av programvara
Konfigurera tankstyrmodul I/O
5. När alla styrmodulsinställningar är korrekta
trycker du på knappen Avsluta skärm för att
avsluta inställningsläget.
Använd tankstyrmodulens knappsats och skärm för
att ställa in konfigurerbara in- och utgångar.
1. Tryck på knappen Växla för att öppna
inställningsskärmarna för tankstyrmodulen.
2. Använd uppåtpilen och nedåtpilen för att navigera
till inställningsskärm 3.
3. Tryck på knappen Öppna skärm för att gå till
skärmen där du kan redigera inställningarna.
Använd denna procedur för att ansluta en
radarnivågivare (M, T) till en pumpstyrmodul (PD)
eller tankstyrmodul (TD) med hjälp av knappsatsen.
OBS! Följande steg beskriver anslutningar till
en Graco-godkänd radarnivågivare. Om du inte
använder en Graco-godkänd radarnivågivare,
kontakta din distributör.
4. Använd menyn bredvid I/O-ikonerna
och välj
alternativet för den anslutna
kringutrustningen. Styr hjälpsolenoiden genom
att uppdatera informationen bredvid ikonen
Konfigurera en radarnivågivare med
hjälp av knappsatsen
.
1. Ställ in primär pumpstyrmodul och primär
tankstyrmodul.
a. För den primära pumpstyrmodulen, slå
på strömmen till Port 9 med hjälp av
inställningsskärmen 17.
Figure 58 Inställningsskärm 3 (omrörarstopp och
sekundär tank låg larmutgång visas)
Inställningsskärm 3 Knapp
Välj tungbrytaringång eller
omrörarstopp
för att konfigurera
digital ingång för port 4, stift 2.
Omrörarens stoppstatus
eller
tungbrytare för cykelhastighet
Välj något av följande för att
konfigurera digital in-/utgång för port
4, stift 4 :
Tungbrytaringång
Inmatningsstopp för primär
omrörare
Larm för hög utmatning för
primär tank
Larm för låg utmatning för
primär tank
Larm för låg utmatning för
sekundär tank
Allmän utmatning
Figure 59 Slå på strömmen till
primärpumpstyrmodulen
b. För den primära tankstyrmodulen, slå
på strömmen till port 8 med hjälp av
inställningsskärm 1.
Figure 60 Slå på strömmen till primärtankens
styrmodul
Markera rutan för manuell utmatning
och håll ner knappen för
att styra hjälpsolenoiden manuellt.
När du släpper knappen avbryts den
manuella aktiveringen.
3A8240F
55
Inställning av programvara
2. Ställ in sekundär tankstyrmodul. Slå på strömmen
till Port 9 med hjälp av inställningsskärm 1.
Figure 61 Slå på strömmen till sekundärtankens
styrmodul
56
3A8240F
Inställning av programvara
Konfigurera radarnivågivaren
Använd denna procedur för att konfigurera
Gracos artikelnummer 25D298 och 25D294
(Endress+Hauser FMP50 radarnivågivare).
OBS! För fullständiga varningar och
bruksanvisningar, se tillverkarens bruksanvisning
som levereras med produkten.
Knapp
Namn
Funktion
-
Minusknapp
För menyer och undermenyer
trycker du på den här knappen för
att flytta markeringsfältet uppåt i
en lista.
Knapp
Namn
Funktion
E
Enterknapp
Tryck på den här knappen för att
komma till inställningsskärmen
(huvudmenyn).
Tryck på den här knappen
i två sekunder för att öppna
sammanhangsmenyn.
Tryck på denna knapp för att öppna
den valda menyn, undermenyn
eller parametern. Tryck på
knappen i två sekunder för att
öppna hjälptexten för den valda
parametern.
För textfält och numeriska fält
trycker du på den här knappen för
att flytta markeringsfältet åt vänster
(bakåt).
+
Plusknapp
För textfält och numeriska fält
trycker du på den här knappen för
att öppna den markerade gruppen
eller utföra den markerade
åtgärden. Tryck på knappen i två
sekunder på en vald parameter
för att bekräfta och ange det
redigerade parametervärdet.
För menyer och undermenyer
trycker du på den här knappen för
att flytta markeringsfältet nedåt i
en lista.
För textfält och numeriska fält
trycker du på den här knappen för
att flytta markeringsfältet åt höger
(framåt).
och
+
Escapeknapp
För menyer och undermenyer,
tryck på dessa två knappar för att
avsluta den aktuella menynivån
och gå till nästa högre nivå.
För hjälptext, tryck på dessa två
knappar för att stänga hjälptexten
för en parameter.
Tryck på dessa två knappar i
två sekunder för att återgå till
startskärmen.
För textfält och numeriska fält,
tryck på dessa två knappen för
att stänga redigeraren utan att
tillämpa ändringar.
3A8240F
57
Inställning av programvara
Tryck på E för att öppna inställningsskärmen, tryck
på + för att markera inställningsmenyn och tryck
sedan på E för att öppna inställningsmenyn. Ange
inställningsinformationen för varje skärm.
Inställningsskärm
Funktion
Enhetstagg
Ange ett unikt namn för
mätpunkten.
Avståndsenhet
Välj avståndsenhet för kalibrering:
•
•
•
•
Tanktyp
Funktion
Mediegrupp
Välj mediegrupp för att ange
mediets dielektriska konstant
(DC):
• Vattenbaserad (DC >=4)
• Övriga
OBSERVERA:
Medietypen måste vara Flytande
för att dessa alternativ ska vara
tillgängliga.
Meter (standard)
Millimeter
Fot
Tum
Egenskapen Medium kan ändras
senare; , men Mediegruppen
förblir densamma.
Välj tanktyp:
•
•
•
•
•
Metallisk
Bypass/rör
Icke-metallisk
Monteras på utsidan
Koaxial
Mätområdet kan minskas för små
dielektriska konstanter.
Tom
kalibrering
Ange avståndet (LN) mellan
processanslutningen (LR) och
miniminivån (0 %).
Fullständig
kalibrering
Ange avståndet (LF) mellan
miniminivån (0 %) och
maximinivån (0 %). Minimivärdet
är sondens botten och maxvärdet
är "full” nivå.
Beroende på sonden kan det
hända att vissa alternativ inte
är tillgängliga eller att ytterligare
alternativ visas.
I nivå
Visar den uppmätta nivån (LL)
för materialet före linearisering.
Enheten definieras i inställningen
Nivåenhet.
För koaxialsonder och sonder
med metallisk centrumbricka
motsvarar tanktypen sondtypen
och kan inte ändras.
Avstånd
Visar avståndet (LD) mellan
flänsens underkant eller den
gängade anslutningen (LR) och
nivån (LL).
OBSERVERA:
Medietypen måste vara Flytande
för att dessa alternativ ska vara
tillgängliga.
58
Inställningsskärm
3A8240F
Inställning av programvara
Inställningsskärm
Funktion
Signalkvalitet
Visar signalkvaliteten för det
utvärderade ekot.
• Stark: Överskrider
tröskelvärdet med 10 mV
eller mer.
• Medel: Överskrider
tröskelvärdet med 5 mV
eller mer.
• Svag: Överskrider
tröskelvärdet med mindre
än 5 mV.
• Ingen signal: Enheten kan
inte hitta ett användbart
eko. Systemet visar ett
felmeddelande för förlorat
utmatningseko.
OBS! Signalkvaliteten avser eko i
nivå/gränssnitt eller eko i slutet av
sonden. Kvaliteten på sondens
sluteko visas inom parentes.
Bekräfta
avstånd
Ange om det uppmätta avståndet
matchar det faktiska avståndet.
• Manuell karta: Kartläggningsområdet definieras manuellt
i parametern Kartläggningens
slutpunkt .
• Distans OK: Det uppmätta
avståndet matchar det faktiska
avståndet.
• Avstånd okänt: Det faktiska
avståndet är okänt.
• För litet avstånd: Det uppmätta
avståndet är mindre än det
faktiska avståndet.
• Avstånd för stort: Det uppmätta
avståndet är mer än det
faktiska avståndet.
• Tank är tom: Tanken är helt
tom.
• Ta bort karta: Ta bort
nuvarande mappningskurva.
Figure 62 Konfigurationsparametrar
Ref.
Beskrivning
LD
Avstånd
LF
Full kalibrering (spännvidd)
LL
I nivå
LN
Sondens längd
LR
Mätningens referenspunkt
LZ
Tom kalibrering (nollpunkt)
Kartlägga en tom tank
OBS! Du måste kartlägga tanken när den är tom för
att säkerställa att den fungerar korrekt.
Använd denna procedur för att kartlägga en tom tank.
1. Tryck på E för att öppna inställningsskärmen.
2. Tryck på + för att markera Bekräfta avstånd och
tryck sedan på E för att öppna skärmen Bekräfta
avstånd .
3. Tryck på + för att markera Ta bort karta och tryck
sedan på E.
4. Tryck på + för att markera Tanken tom och tryck
sedan på E.
5. Tryck på + och - tills du kommer till huvudmenyn.
3A8240F
59
Inställning av programvara
Konfigurera en variabel frekvensomformare/inverterare från Lenze för
Modbus--kommunikation
Modbus
OBS! Denna procedur gäller endast för inställning av
en variabel frekvensenhet/inverterare tillverkad av
Lenze (Graco artikelnummer 17N041, 17N042 och
17N043). För variabla frekvensenheter/inverterare
tillverkade av ett annat företag, se deras
dokumentation för fullständiga varningar och
bruksanvisningar.
Manövrering av knappsatsen för variabel
frekvensenhet/inverterare
Använd denna procedur för att ange det nod-ID
som Intelligent Paint Kitchen-programvaran tilldelats
för varje variabel frekvensenhet/inverterare (B)
i systemet. Förutom att ställa in nod-ID måste
varje variabel frekvensenhet/inverterare vara
individuellt konfigurerad för att ta den variabla
frekvensenheten/inverteraren ur lokalt läge och ställa
in den för att kommunicera med Intelligent Paint
Kitchen-programvaran.
för att försätta den variabla
1. Tryck på
frekvensenheten/inverteraren i programläge.
När denna procedur har slutförts styrs inställningarna
och driften av variabel frekvensenhet/inverterare
från programvaran Intelligent Paint Kitchen, utan
någon lokal styrning på skärmen och knappsatsen
för variabel frekvensenhet/inverterare.
60
Följande steg kräver att du programmerar information
direkt till en Lenze variabel frekvensenhet/inverterare.
Använd dessa riktlinjer för att använda knappsatsen
för variabel frekvensenhet/inverterare:
2. Använd knapparna
och
för att
navigera till varje P-kod, enligt instruktionerna.
3. När P-koden visas trycker du på
in i den P-koden.
för att gå
och
för att
4. Använd knapparna
navigera till varje P-kod enligt instruktionerna.
5. När P-koden har ställts in, tryck på
igen för
att återgå till P-kodskärmen. Fortsätt sedan till
nästa P-kod som ska ställas in.
3A8240F
Inställning av programvara
Använda Lenze-knappsats och -skärm
2. Ställ in P-koderna på följande (OBS: alla
P-kodsinställningar måste anges för att
frekvensenheten/inverteraren ska fungera
korrekt):
1. På knappsatsen till Lenze variabel
frekvensenhet/inverterare trycker du på
för att gå till programläge.
P-kod
Inställning
Beskrivning
P100 Startkontrollkälla
03
Endast nätverk
P101 Standardreferenskälla
06
Nätverk
P102 Minsta frekvens
0.0
Hertz
P103 Maximal frekvens
60.0
Hertz
P121 TB-13A digital
ingång
09
Aktivera nätverk
P122 TB-13B digital
ingång
21
Externt fel
P194 Lösenord
0
Tillåter övervakningsmodulen att styra variabel
frekvensenhet/inverterare.
P400 Nätverksprotokoll
02
Modbus RTU
P410 Nätverksadress
101–120 för en
primäromrörare
Ställ in nod-ID som genereras av Intelligent Paint Kitchen
för denna variabla frekvensenhet/inverterare.
OBS! Ledning i en termisk motoröverbelastningskontakt.
Den variabla frekvensdrivningen/inverteraren kommer att
fela om den termiska överbelastningsomkopplaren från
omröraren inte är ansluten.
121–140 för
en sekundär
omrörare
P411 Nätverksbaudhastighet
05
57600 bps
P412 Nätverksdataformat
0.0
8 databitar, ingen paritet, 2 stoppbitar
P425 Tidsgräns för
nätverksmeddelande
10.0
Generera ett Intelligent Paint Kitchen-fel efter tio sekunder
utan data.
P426 Åtgärd för avbrott i
nätverksmeddelande
1.0
Om en timeout inträffar, stoppar den variabla
frekvensenheten/inverteraren motorn som den styr.
3A8240F
61
Inställning av programvara
Noder för variabel frekvensenhet/inverterare
På varje primär variabel frekvensenhet/inverterare
och sekundär variabel frekvensenhet/inverterare,
använd kontrollpanelen för att ange nod-ID som
tilldelades när stationen konfigurerades.
Exempel: Kontrollpanelen för Lenze variabel
frekvensenhet/inverterare visas.
OBS! Genom att ange rätt nod-ID i varje variabel
frekvensenhet/inverterare kan Intelligent Paint
Kitchen-programvaran kommunicera med varje
variabel frekvensenhet/inverterare. Den upplyser
inte den variabla frekvensenheten/inverteraren om
hastigheten för varje omrörarmotor under drift. Du
kan använda Intelligent Paint Kitchen-programvaran
för att aktivera eller inaktivera varje omrörare på en
station och för att ställa in dess driftshastighet.
OBS! Varje Lenze variabel frekvensenhet/inverterare
måste ha en hoppare installerad. För
anslutningsinformation se Anslutningar för
variabel frekvensenhet/inverterare, page 31. Om
den variabla frekvensenheten/inverteraren köptes
från Graco är hopparen förinstallerad. Men om den
variabla frekvensenheten/inverteraren köptes från en
annan leverantör måste du installera hopparen.
på för att komma till menyn Variabel
Tryck på
frekvensenhet/inverterare. Se Konfigurera en
variabel frekvensomformare/inverterare från Lenze
för Modbus-kommunikation, page 60 för att ställa in
de parametrar för variabel frekvensenhet/inverterare
som krävs för användning med Intelligent Paint
Kitchen. Fullständiga menybeskrivningar och
information finns i tillverkarens anvisningar.
62
3A8240F
Programvara för pekskärm
Programvara för pekskärm
Använd pekskärmsprogramvaran för att ange
information och visa programvaruinställningar
och aktuella förhållanden i Intelligent Paint
Kitchen-systemet. Programvaran är placerad i
övervakningsboxen (A), men datainmatning och
avläsning visas på pekskärmsboxen (J).
• Använd inställningsskärmarna för att konfigurera
Intelligent Paint Kitchen-systemet och dess
komponenter.
Pekskärmsikoner
Följande ikoner visas längst ner på stationsskärmen
och andra körskärmar.
OBS!
För att undvika att skada pekskärmens gränssnitt,
tryck inte på skärmen med skarpa föremål som
pennor, plastkort eller naglar.
• Använd skärmen Kör för att styra systemet och
visa aktuell systeminformation.
Table 2 : Pekskärmsikonfunktioner
Ikon
Skärm
Funktion
Skärmen Produktionsschema
Visar aktuellt produktionsschema för systemet. Se
Hantera produktionsschema, page 106.
Grafskärm
Visar aktuella och historiska driftdata för stationskomponenter. Se
Visa grafskärmen, page 108.
Stationsskärm
Visar en översikt över stationskomponentens status. Använd den här
skärmen för att navigera till detaljerade skärmar för varje komponent. Se
Visa stationsskärmen, page 110.
Pumpskärm
Visar status för varje pump i systemet. Aktuella tryck-, flödes- och
varvtalsdata kan visas för varje pump. Se Visa pumpskärmen, page 125.
Tankskärm
Visar aktuell vätskenivå och omrörarhastighet för varje primärtank och
fyllningstrumma i systemet. Se Visa Tankskärmen, page 127.
Händelselogg
Visar Intelligent Paint Kitchen-rådgivningar, avvikelser och larm. Se
Visa händelseloggen, page 131.
Inställningsmeny
Skapar och konfigurerar stationer och komponenter. Se
Använda inställningsskärmarna, page 67.
Returledning
Återgå till föregående skärm.
Låst
Anger om den aktuella skärmen är låst eller olåst. Låsta skärmar kräver
lösenordsinmatning för att komma åt eller ändra inställningar.
Upplåst
3A8240F
Använd dessa ikoner för att låsa eller låsa upp programvaruskärmarna,
beroende på om du vill kräva ett lösenord för att komma åt skärmen. Se
Lås eller lås upp inställningsskärmar, page 94.
63
Programvara för pekskärm
Kontroller på skärmen
Vid starten visas Gracos logotyp i ungefär fem
sekunder, och därefter visas skärmen Stationer.
Börja med att trycka på en av ikonerna längst ner
på skärmen.
Efter fem sekunders inaktivitet får skärmsläckaren
pekskärmsgränssnittet att se mörkt ut när
inga åtgärder utförs. För att aktivera
pekskärmsgränssnittet igen, tryck var som
helst på skärmen. Du kan justera antalet sekunder
på skärmen Skärmsläckarkonfiguration, som du
kommer åt via menyn Inställningar.
Navigera genom programvaran genom att trycka
på knappar, tangenter, fält och ikoner med fingret.
Om du trycker på någon av kontrollerna på skärmen
kommer du till en annan skärm eller så visas en
popup-skärm som kräver din inmatning.
OBS! Urvalsfälten och knapparna som är
gråmarkerade på skärmarna är för närvarande inte
aktiva.
Table 3 Pekskärmskontroller
Ref.
Beskrivning
Placerad nedanför pekskärmen:
anger att ett SD-kort har satts in i pekskärmen.
Tryck på
Stationer.
för att gå tillbaka till skärmen
Skärmar vars innehåll inte passar på
pekskärmsgränssnittet har uppåt- och
nedåtpilsikoner. Tryck på en pil för att sida upp
eller sida ner på skärmen.
64
3A8240F
Programvara för pekskärm
Ref.
Beskrivning
Popup-skärmar visas när du behöver välja ett
kommando, ange ett numeriskt värde eller ange
om ett villkor finns. Välj till exempel Ja eller
Nejoch slå på eller av en komponent. När ett
Nej
nummer krävs har popup-skärmen en numerisk
knappsats.
Popup-skärmar har följande kontroller:
• Tryck på de gröna uppåt- och nedåtpilarna
för att gå till föregående eller nästa
redigerbara fält på den aktuella skärmen.
• Tryck på de blå vänsteroch
högerpilarna för att gå igenom de tillgängliga
valen för det aktuella fältet.
för att återgå
• Tryck en gång på Avbryt
till föregående värde i fältet. Tryck två gånger
på Avbryt för att stänga popup-skärmen utan
att ändra några värden.
• Tryck på Retur
för att behålla de inmatade
värdena och stänga popup-skärmen.
• Numeriska knappsatser visar intervallet av
giltiga poster. Endast giltiga poster accepteras
när du trycker på Retur.
Ett skärmtangentbord visas när textinmatning
behövs (till exempel när du anger ett namn för
varje station i systemet). Tryck på tangenterna
för att skriva in text i popup-fönstret.
• Använd de blå vänster- och högerpilarna
för att gå till föregående eller nästa
redigerbara fält på den aktuella skärmen.
• Använd baksteg
för att flytta
markören bakåt och redigera den visade texten
efter behov.
för att välja den visade
• Tryck på Retur
texten och ange den i programvaran.
OBS! Tryck på Skift för att skriva stora bokstäver.
Skift-tangenten ändras till en Mer-tangent,
som du kan trycka på för att visa och skriva
specialtecken.
3A8240F
65
Programvara för pekskärm
Visa navigeringsvägen
Du kan komma åt många av Intelligent Paint Kitchens
programvaruskärmar med hjälp av många olika
navigeringsvägar. Du kan i allmänhet börja med att
trycka på en av ikonerna på körskärmen längst ned
på pekskärmsgränssnittet.
Du kan till exempel navigera till skärmen Primär
omrörarstatus antingen från skärmen Stationer eller
från skärmen Stationsstatus. Beroende på vilken
ikon på skärmen Kör som är markerad med grönt vet
du vilken väg du tog för att komma dit.
För att underlätta navigeringen markeras ikonen Kör
skärm som du tryckte på med grönt.
en eller flera gånger för att återgå till
Tryck på
skärmen Kör.
Figure 63 Sökväg till skärmnavigering
66
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Använda inställningsskärmarna
Den första inställningen av ett Intelligent Paint Kitchen
kräver att du anger de fysiska specifikationerna för
dina stationer och deras komponenter i Intelligent
Paint Kitchen-programvaran:
Använda inställningsmenyn
De flesta systeminställningsuppgifter nås via
skärmen Inställningsmeny.
• Skapa och namnge varje station (krävs).
• Ange specifikationer för varje komponent på varje
station (krävs).
på en körskärm för att gå till
Tryck på
inställningsskärmarna.
• Skapa och ange nod-ID för att tillåta Intelligent
Paint Kitchen-programvaran att kommunicera med
stationskomponenterna (krävs).
Om systemet har ett lösenordsskydd
kommer lösenordsskärmen att visas. Se
Ange lösenord, page 103.
• Ange driftspecifikationer för varje pump och
omrörare (krävs).
Använd instruktionerna på följande sidor för att
komma åt och utföra inställningsfunktioner från
inställningsmenyn. I allmänhet ställs ett nytt
Intelligent Paint Kitchen-system in genom att klicka
på Inställningsmenyknapparna. Börja längst upp till
vänster med Stationskonfiguration och slutför varje
rad, arbeta från vänster till höger.
• Skapa profiler för varje pump, variabel
frekvensenhet/inverterare och omrörare i systemet
(krävs). Flera profiler gör det möjligt för Intelligent
Paint Kitchen-programvaran att välja den profil
som gör att en komponent fungerar efter behov
för aktuella förhållanden.
• Lås eller lås upp åtkomst till
inställningsparametrarna (tillval).
• Ange ett lösenord (valfritt).
Knapp
Beskrivning
Stationskonfiguration
Tryck på för att visa skärmen Stationskonfiguration, som används för att ställa in
varje station i installationen Intelligent Paint Kitchen. Använd den här skärmen för att
ange de komponenter som är installerade och nod-ID vid behov. Följ anvisningarna i
Konfigurera varje station, page 70.
Tryck på för att visa skärmen Nodkommunikation, som används för att utföra dessa
funktioner:
Nodkommunikation
E-Flo DC
Tankkontroll
Primärtank
Sekundärtank
Profiler
Schemaläggare
3A8240F
• Ställ in pumpstyrningsnoder. Se Pumpstyrmodulnoder, page 49.
• Ställ in tankstyrningsnoder. Se Tankstyrmodulens noder, page 49.
• Ställ in noder för variabel frekvensenhet/inverterare. Se
Noder för variabel frekvensenhet/inverterare, page 62.
Tryck för att visa skärmen Pumpinställning, som används för att ställa in varje pumps
specifikationer och måttenheter, och de för omröraren och mottrycksregulatorn som är
associerade med varje pump. Använd även för att ange om varje pump styrs lokalt
eller på distans. Följ anvisningarna i Skapa pumpprofiler, page 91.
Tryck för att visa skärmen Pumplös inställning, som används för att ställa in
måttenheter för varje sekundär tank och tillhörande omrörare. Använd även för att
ange om varje pneumatisk fjärröverföringspump styrs lokalt eller på distans. Följ
anvisningarna i Konfigurera tankstyrmoduler, page 77.
Tryck på för att visa skärmen Inställning av primärtankstyrning, som används för att
ställa in manöverenheter och parametrar för att tillföra vätska från sekundärtanken till
primärtanken. Följ anvisningarna i Konfigurera tankstyrmoduler, page 77.
Tryck på för att visa skärmen Inställning av sekundär tankstyrning, som används för
att ställa in manöverenheter och parametrar för att tillföra vätska från primärtanken till
sekundär tank. Följ anvisningarna i Konfigurera tankstyrmoduler, page 77.
Tryck på för att visa profilskärmen, som används för att skapa flera profiler som anger
driftsparametrar för varje pump i systemet. Se Skapa pumpprofiler, page 91.
Tryck på för att visa skärmen Produktionsschemaläggare, som används för att skapa
produktionsscheman för systemet. Se Ställ in produktionsschema, page 95.
67
Använda inställningsskärmarna
Knapp
Beskrivning
Övervakningskonfiguration
Tryck på för att visa skärmen Övervakningskonfiguration, som används för att komma
åt dessa programvarufunktioner för Intelligent Paint Kitchen:
• Visa status för varje övervakningsbox i systemet.
• Visa eller redigera IP-adressen och subnetmasken och gatewayen som används av
övervakningsnätverket.
• Pinga övervakningsnätverket för att bekräfta kommunikationen.
HMI-konfiguration
E-post
Expansion I/O
Inställningar
För mer information se Konfigurera övervakningsmodulen, page 100.
Tryck för att visa skärmen Skärmkonfiguration, som används för att visa eller redigera
Modbus/TCP-nätverkskonfigurationen för port 1 och port 2. Följ anvisningarna i
Konfigurera skärmen, page 99.
Tryck på för att visa skärmen E-postinställningar, som används för att ange
e-postadresser till vilka meddelanden om systemhändelser skickas. Följ anvisningarna
i Konfigurera meddelanden, page 96.
Tryck för att ställa in språk, skärmsläckare, tidsformat och tidsinställningar; och för att
komma åt menyerna Verktyg, Versioner och Diagnostik.
• Tryck på Skärmsläckaren för att ställa in skärmsläckaren på pekskärmsgränssnittet.
Använd den här funktionen för att ställa in inaktiv tid efter vilken skärmsläckaren
visas.
• Ställ in tid och datum. Se Ställ in tid och datum, page 147.
• Tryck på Verktyg för att visa skärmen Verktygsmeny, som används för att komma åt
dessa funktioner för Intelligent Paint Kitchen-programvara:
– Formatera och använd ett SD-kort i pekskärmsmodulen. Se
Använd ett SD-kort, page 146.
– Formatera och använd en USB-enhet i pekskärmsmodulen. Se
Använd en USB-enhet, page 146.
– Testa pekskärmsgränssnittet för att se om kalibrering behövs.
Formatera och använd ett SD-kort i pekskärmsmodulen. Se
Testa pekskärmsgränssnittet, page 144.
– Kalibrera pekskärmsgränssnittet. Se Kalibrera pekskärmsgränssnittet, page 145.
• Tryck på Versioner för att visa skärmen Versioner, som används för att visa de
aktuella versionsnumren för programvaran som används av Intelligent Paint
Kitchen, pumpkontrollmodulerna och tankkontrollmodulerna. Följ anvisningarna i
Visa programvaruversioner, page 144.
Lösenord
68
• Tryck på Diagnostik för att visa skärmen Diagnostikmeny, som används för att visa
och kontrollera diagnostisk information för en vald station.
Tryck för att skapa ett lösenord för att förhindra obehöriga användare från att ändra
inställningarna för Intelligent Paint Kitchen. Se Skapa ett lösenord, page 103 för
att ställa in eller ändra lösenordet. Se Ange lösenord, page 103 för att komma åt
lösenordsskyddade skärmar.
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Inställningsförutsättningar
Skapa stationerna
Innan du påbörjar dessa installationsprocedurer
måste alla färgkökskomponenter uppfylla dessa
villkor:
Starta installationsprocessen genom att ange antalet
stationer i systemet.
• Alla komponenter måste installeras, både på den
ofarliga platsen och på den farliga platsen.
• Kommunikation måste upprättas mellan
komponenter.
• Programvara ska installeras i styrenheterna.
• Du måste veta och förstå hur varje station är
konfigurerad och exakt vilka komponenter som är
installerade i varje station.
Systemet skapar varje station och tilldelar ett nummer
(1–20) som motsvarar varje station.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
Fältet Antal stationer anger antalet stationer som
för närvarande finns.
2. Tryck i området
på skärmen.
3. På popup-skärmen Antal stationer, använd
knappsatsen för att ange antalet stationer i
installationen Intelligent Paint Kitchen (1–20) och
tryck sedan på returtangenten
.
4. Om stationer läggs till senare, upprepa steg 1–3
och ange det totala antalet stationer i systemet.
3A8240F
69
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera varje station
När stationerna har skapats
) Skapa stationerna, page 69) måste varje station
konfigureras individuellt.
Använd denna procedur för att specificera den
utrustning som är installerad på en specifik station.
Om systemet innehåller flera stationer, använd
denna procedur separat för varje station.
Figure 64 Stationskonfigurationsskärm
6. Ett nod-ID genereras automatiskt för varje
färgkökskomponent som kommunicerar direkt
med Intelligent Paint Kitchen-programvaran.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
Stationskonfiguration.
2. Tryck på Stationskonfiguration
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Stationskonfiguration.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
på skärmen Stationskonfiguration Nej eller Inget
Anteckna varje nod-ID och den komponent
för vilken det skapades. Ange varje ID
för komponenten enligt instruktionerna i
Ange nod-ID:n, page 48.
7. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
5. Tryck på varje objekts svarsfält, ett i taget,
och använd knappsatsen för att ange vilken
utrustning som används i den valda stationen.
En lista över fältbeskrivningar finns i
Fält på skärmen Stationskonfiguration.
70
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Table 4 Fält på skärmen Stationskonfiguration
Fält
Primärtank
Primär VFD
Primär
omrörare
Beskrivning
Välj Ja om stationen har en primärtank.
Välj Nej om det inte finns någon primärtank installerad.
Välj tillverkaren av den variabla frekvensenheten/inverteraren som används för att
4M. Se
styra omröraren som är installerad på primärtanken: Lenze eller PowerFlex 4M
Variabel frekvensenhet/inverterare (B) 17N041, 17N042, 17N043, page 17 för variabla
frekvensenheter/inverterare som stöds.
Välj Ingen om det inte finns någon variabel frekvensenhet/inverterare för primärtanken.
Välj den typ av omrörare som är installerad på primärtanken:
• 60 Hz direktdrift
• 60 Hz reduktionsväxel
• 50 Hz direktdrift
• 50 Hz reduktionsväxel
• 60 Hz anpassad
• 50 Hz anpassad
För artikelnummer, se Bilaga F: Artikelnummer för omrörare, page 172.
Sekundärtank
Sekundär VFD
Sekundär
omrörare
Välj Ingen om ingen omrörare är installerad.
Välj Ja om stationen har en sekundärtank.
Välj Nej om det inte finns någon sekundärtank installerad.
Välj tillverkaren av den variabla frekvensenheten/inverteraren som används för att styra
4M. Se
omröraren som är installerad på den sekundära tanken: Lenze eller PowerFlex 4M
Variabel frekvensenhet/inverterare (B) 17N041, 17N042, 17N043, page 17 för variabla
frekvensenheter/inverterare som stöds.
Välj Ingen om det inte finns någon variabel frekvensenhet/inverterare för sekundärtanken.
Välj den typ av omrörare som är installerad på den sekundära tanken:
• 60 Hz direktdrift
• 60 Hz reduktionsväxel
• 50 Hz direktdrift
• 50 Hz reduktionsväxel
• 60 Hz anpassad
• 50 Hz anpassad
För artikelnummer, se Bilaga F: Artikelnummer för omrörare, page 172.
Fylla pumpen
Pumptyp
Tankstyrningsmodul
Mottrycksregulator (BPR)
3A8240F
Välj Ingen om ingen omrörare är installerad.
Välj Ja om en pneumatisk fjärröverföringspump används för att fylla primärtanken från
sekundärtanken.
Välj Nej om ingen överföringspump är installerad.
Ingen, E-Flo
Välj den typ av pump som används för att cirkulera vätska genom stationen: Ingen
DCeller E-Flo DC x 2
DC
Välj Ja om sekundärtanken har en tankstyrningsmodul.
Välj Nej om det inte finns någon tankstyrningsmodul.
Välj Ja om stationen har en installerad mottrycksregulator.
Välj Nej om ingen mottrycksregulator är installerad.
71
Använda inställningsskärmarna
Namnge varje station
När stationerna skapades med programvaran
Intelligent Paint Kitchen ( Skapa stationerna, page 69)
fick varje station ett unikt nummer. Om din anläggning
till exempel innehåller tio stationer är stationerna
numrerade 1 till 10.
Om ditt system till exempel har 14 färgkök kan
stationerna 1–10 vara anslutna till övervakningsboxen
Box och stationerna 12–14 kan vara anslutna till
expansionsboxen.
Var säker på att du vet vilken fysisk station som
representeras av varje stationsnummer. Detta
bestäms av vilken övervakningsbox (A) och vilken
fiberoptisk omvandlare varje station är fysiskt
ansluten till.
OBS! Dessa instruktioner förutsätter att du har
anslutit en fiberoptisk kabel från varje station till
en fiberoptisk omvandlare innan du skapar och
namnger stationerna. Du kan också göra detta i
motsatt ordning genom att först skapa stationerna
i programvaran Intelligent Paint Kitchen, sedan
namnge varje station och sedan ansluta varje
fiberoptisk omvandlare till motsvarande station. Varje
fysisk station ska anslutas till den enda fiberoptiska
omvandlaren som matchar det stationsnummer som
genereras av programvaran.
Figure 65 Primär tankskärm
4.
Ge varje station ett beskrivande namn. Vanligtvis
är varje stations namn den färg eller vätska som
används på den stationen (röd, blå, ljusgrå och så
vidare).
När du är klar med att skriva stationsnamnet
trycker du på Retur.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
2. Tryck på fältet Stationsnamn . OBS! Skärmen
måste vara upplåst för att du ska kunna ange
stationsnamnet.
5. Upprepa steg 3–6 för varje station som har
skapats.
6. Efter namngivning av alla stationer, gå
till Konfigurera varje station, page 70 för att
fortsätta konfigurera systemet.
3. Använd tangentbordet Stationsnamn för att ange
ett namn för den valda stationen.
OBS! Stationsnamn kan innehålla stora och små
bokstäver, mellanslag, siffror och specialtecken.
Tryck på Skift för att komma åt stora bokstäver
och tryck sedan på Mer för att komma åt
specialtecken.
72
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Aktivera nodkommunikation
Efter inmatning av genererade nod-ID i varje variabel
frekvensenhet/inverterare, varje pumpkontrollmodul
och varje tankkontrollmodul, slå på kommunikationen
mellan Intelligent Paint Kitchen-programvaran och
var och en av dessa komponenter.
Varje komponent med nod-ID ska spänningssättas
och kommunikationskablar ska anslutas mellan varje
komponent och arbetslådan.
4. Inledningsvis indikerar den blå knappen Av
att all kommunikation är avstängd mellan
Intelligent Paint Kitchen-programvaran och
komponenten (pump, tankstyrmodul eller variabel
frekvensenhet [inverterare]). Tryck på knappen
för att växla till På för följande:
• Varje station (#1–#20) i ditt system som har
en pump
• Varje tank i ditt system
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på Nodkommunikation på skärmen
Inställningsmeny.
3. Ställ in vart och ett av följande objekt på skärmen
Nodkommunikation:
• Tryck på Pumpstyrnoder för att slå på
kommunikationen till pumpstyrmoduler.
• Tryck på Tankstyrnoder för att slå på
kommunikationen till tankstyrmoduler.
• Tryck på VFD-noder för att slå på
kommunikationen till varje variabel
frekvensenhet/inverterare i systemet.
• Varje variabel frekvensenhet/inverterare i ditt
system
Knappen blir grön och programvaran Intelligent
Paint Kitchen skickar en signal till pumpen
för att testa kommunikationen. Om knappen
återgår till blått (Av) misslyckades testsignalen
och anslutningen kunde inte göras. Se
Felsökning, page 142 för att hitta möjliga orsaker
och lösa problemet.
OBS! Knappar finns för alla möjliga stationer
(totalt 20).
– Varje primär variabel
frekvensenhetinverterare styr hastigheten
för en primär tankomrörare.
– Varje sekundär variabel
frekvensenhet/inverterare styr hastigheten
för en sekundär tankomrörare.
Figure 66 E-Flo DC-nodskärm
3A8240F
73
Använda inställningsskärmarna
DC--pumpar
Ställa in E-Flo DC
Efter aktivering av nodkommunikation till varje
komponent måste varje pump i systemet konfigureras
individuellt. (Vanligtvis innehåller varje station en
pump som används för att cirkulera vätska genom
hela stationen.)
Använd denna procedur för att ange pumpen
installerad på en specifik station. Om systemet
innehåller flera stationer, använd denna procedur
separat för pumpen i varje station.
Figure 67 E-Flo DC-inställningsskärm
5. Tryck på varje objekts svarsfält och
använd knappsatsen som visas för att
ange vilken utrustning som används i den
valda stationen. För en lista över fält, se
Fält på inställningsskärmen för E-Flo DC.
1. Tryck på
på en körskärm för att gå till
inställningsskärmarna.
DC.
2. Tryck på E-Flo DC
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
E-Flo DC-inställning.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–5 för varje extra pump i systemet.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som konfigureras i
följande steg. Stationsnamnet visas direkt under
stationsnumret.
74
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Table 5 Fält på inställningsskärmen för E-Flo DC
Fält
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Lokal/fjärrstyrning
Systemtyp
Tryckenheter
• 0–20 tecken
Välj Lokal för att styra den valda pumpen från pumpstyrmodulen på den farliga platsen.
Välj Fjärrkontroll för att styra den valda pumpen från programvaran Intelligent Paint
Kitchen på den ofarliga platsen.
Pumptyp detekteras automatiskt och visas: Enkel nedre eller dubbel nedre pump.
Välj enheterna för pumpens tryck:
Volymenheter
• psi
• Bar
• MPa
Välj enheterna för pumpens volymdata:
Flödesenheter
• Liter
• Gallon
• cm³
Välj enheterna för pumpens tryckflödesdata:
Hastighetsenheter för omrörare
Stoppa BPR %
Fjärrkörning/Stopp
Styrning med
sluten slinga
Nederdelens
storlek
IO-funktion,
reserv
3A8240F
L/min: Liter per minut
• L/min
Gallons/min: Gallon per minut
• Gallons/min
cc/min: Kubikcentimeter per minut
• cc/min
oz/min: Ounces per minut
• oz/min
Cycles/min: Cykler per minut
• Cycles/min
Välj enheterna för pumpens eller tankens omrörarhastighet:
• %
• Hz
• VPM
Ange ett tal (0–100) för att ange procentandelen för mottrycksreglering för att hålla
vätskeledningstrycket när pumpen stoppas.
Aktivera/inaktivera funktionen Fjärrkörning/Stopp.
Aktivera/inaktivera sluten slingkontroll.
Pumpens nederdelsstorlek detekteras automatiskt och visas i kubikcentimeter: 220 cc,
290 cc, 750 cc, 1000 cc, 1500 cc, 2000 cc, 3000 cc eller 4000 cc
Välj funktion:
tungbrytare: Räkna cykelhastigheten för pumpen.
• Räknare, tungbrytare
Omrörarstopp: När tryckväljaren som är ansluten till tankluckans elevator stängs,
• Omrörarstopp
stänger pumpkontrollen automatiskt av den primära omröraren.
nivå: Aktiverar utmatning när primärtankens nivå är större än den
• Primär på hög nivå
höga nivåinställningen i procent.
nivå: Aktiverar utmatning när primärtankens nivå är lägre än den låga
• Primär på låg nivå
nivåinställningen i procent.
PLC: Utmatningskontroll av en fjärrkälla.
• PLC
75
Använda inställningsskärmarna
Fält
Beskrivning
Profil för
avstängd
produktion
Aktivera/inaktivera läge för avstängd produktion på pumpen.
Produktionsprofil
• Profil 4 indikerar station för avstängd produktion utan tankstyrning
• Tankpåfyllning är inaktiverad
• Larm för tankfrysning är aktiverat
Aktivera/inaktivera produktionsprofil.
• Profil 1 blir produktionsprofilen.
76
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera tankstyrmoduler
Varje station kan innehålla en sekundär tank (H) som
används för att tillföra vätska till primärtanken (G).
Sekundära tankar kan ha en eller alla radarnivågivare
(T), omrörare (R) och pneumatisk påfyllningspump
för fjärröverföring (N) som används för att styra
vätsketillförseln. Denna uppsättning komponenter
måste konfigureras för varje station.
Använd denna procedur för att specificera de
sekundära tankkomponenter som är installerade på
en specifik station. Om systemet innehåller flera
stationer, använd denna procedur separat för varje
station.
Figure 68 Inställningsskärm för tankstyrning
5. Tryck på varje objekts svarsfält och
använd knappsatsen som visas för att
ange vilken utrustning som används i den
valda stationen. För en lista över fält, se
Fält på skärmen Inställningar av tankstyrning.
1. Tryck på
på en körskärm för att gå till
inställningsskärmarna.
Tankstyrmodul.
2. Tryck på Tankstyrmodul
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Tankkontrollinställning.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
Numret i fältet är den station som konfigureras i
följande steg. Stationsnamnet visas direkt under
Stationsnumret.
3A8240F
77
Använda inställningsskärmarna
Table 6 Fält på inställningsskärmen för Tankstyrning
Post
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Lokal/fjärrstyrning
Tryckenheter
Hastighetsenheter
för omrörare
Flödesenheter
Ingångsfunktion,
reserv
IO-funktion,
reserv
78
• 0–20 tecken
Välj Lokal för att styra den valda omrörar- och tankfyllningslogiken från Tankstyrenheten
på den farliga platsen.
Välj Fjärrkontroll för att styra den valda omrörar- och tankfyllningslogiken från Intelligent
Paint Kitchen-programvaran på den ofarliga platsen.
Välj vilka enheter för fjärröverföringspumpens tryck som ska visas i:
• psi
• Bar
• MPa
Välj enheterna för denna sekundära tanks omrörarhastighet som ska visas i:
• %
• Hz
• VPM
Välj enheterna för denna fjärröverföringspumpens flödesdata som ska visas i:
• l/min.
• Gallon/min.
• ml/minut
• ounce/min
• Cykler/min.
Välj funktion:
tungbrytare: Används för att räkna cykelhastigheten för pumpen.
• Räknare, tungbrytare
Omrörarstopp:
• Omrörarstopp När tryckväljaren som är ansluten till tankluckans elevator stängs,
stänger pumpkontrollen automatiskt av den primära omröraren.
Välj funktion:
tungbrytaringång: Används för att räkna cykelhastigheten för pumpen.
• Räknare, tungbrytaringång
omrörarinmatning: När tryckväljaren som är ansluten till tankluckans
• Stopp för primär omrörarinmatning
elevator stängs, stänger pumpkontrollen automatiskt av den primära omröraren.
primärtankutmatning: Aktiverar ett larm när primärtankens nivå
• Larm för hög primärtankutmatning
överskrider inställningen för hög nivå.
primärtankutmatning: Aktiverar ett larm när primärtankens nivå
• Larm för låg primärtankutmatning
underskrider inställningen för låg nivå.
utgång: Utmatningskontroll av en fjärrkälla.
• PLC Allmän utgång
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera primärtankar
Varje station innehåller en primärtank (G) som
tillhandahåller den vätska som pumpas genom
hela cirkulationssystemet. Varje primärtank måste
konfigureras individuellt.
Använd denna procedur för att ange den primära
tanken installerad på en specifik station. Om
systemet innehåller flera stationer, använd denna
procedur separat för primärtanken i varje station.
Figure 69 Primär tankskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
Primärtank.
2. Tryck på Primärtank
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Primärtank.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
OBS! När tankvolymen konfigureras (se
Konfigurera primär tankvolym, page 83) visar
skärmen den uppskattade volymen med
tanknivåprocenten. När tankvolymen inte är
konfigurerad visas endast tanknivåprocenten.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange
vilken utrustning som används i den
valda stationen. För en lista över fält, se
Fält på skärmen Inställning av primärtank.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
79
Använda inställningsskärmarna
Table 7 Fält på skärmen för inställning av primärtank
Post
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Primärtank
• 0–20 tecken
Välj Ja om den valda stationen har en primärtank.
Omrörartyp
Välj Nej om det inte finns någon primärtank installerad.
Välj typ av omrörare installerad på primärtanken:
• Ingen (standard)
• 60 Hz direktdrift (maximal frekvens på 18 Hz)
• 60 Hz reduktionsväxel (maximal frekvens 43 Hz)
• 50 Hz direktdrift (maximal frekvens på 18 Hz)
• 50 Hz reduktionsväxel (maximal frekvens 43 Hz)
• 60 Hz anpassad (maximal frekvens på 60 Hz)
• 50 Hz anpassad (maximal frekvens på 50 Hz)
För artikelnummer, se Bilaga F: Artikelnummer för omrörare, page 172.
Nivågivartyp
OBS! När en omrörartyp konfigureras visas knappen ”Agitator”. Använd den här knappen
för att navigera till inställningen av primär tankomrörare.
Välj typ av nivågivare installerad på denna primärtank:
• Ingen (standard)
• Radar
Nivågivarens
placering
Faktisk tanknivå
Högnivålarm
OBS! När en nivågivartyp konfigureras visas knappen ”Volymkonfiguration”. Använd den
här knappen för att navigera till inställningen av primär tankvolym.
Välj den plats där primärtankens radarsensor är inkopplad:
• Ingen (standard)
• Pumpstyrning
• Tankstyrning
• Lenze
Visar aktuell vätskenivå i primärtanken. (Endast läsning)
Ange ett nummer för att ange den tanknivå (0–100 %) vid vilken ett tanknivåhögt larm
genereras.
Lågnivålarm
OBS! 0 % inaktiverar larmet för hög tanknivå.
Ange ett nummer för att ange den tanknivå (0–100 %) vid vilken ett tanknivålåglarm
genereras.
Målnivå
OBS! 0 % inaktiverar larmet för låg tanknivå.
När du använder en påfyllningspump, ange ett nummer för att ange den vätskenivå
vid vilken påfyllningspumpen stängs av.
Fyllnivå
80
OBS! Målnivån måste vara mindre än högnivålarmet och större än fyllningsnivån.
Ange en tanknivå (0–100 %) för att aktivera påfyllningspumpen.
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Ställa in primär omrörare
Figure 70 Primär omrörarskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
omrörare.
2. Tryck på Primär omrörare
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Primär omrörare.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange vilken
utrustning som används i den valda stationen.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
81
Använda inställningsskärmarna
Table 8 Fält på inställningsskärmen för primär omrörare
Post
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Variabel
frekvensenhet
• 0–20 tecken
Välj tillverkaren av den variabla frekvensenheten/inverteraren som används för att styra
omröraren i primärtanken:
Omrörarprofil
• Ingen (standard)
• Lenze (Lenze SMVector)
• AB PowerFlex 4M (Allen Bradley PowerFlex 4M)
• AB PowerFlex 525 (Allen Bradley PowerFlex 525)
• Mitsubishi (FR-F800- och FR-E700-serien)
För Lenze-artikelnummer, se Variabel frekvensenhet/inverterare (B) 17N041, 17N042,
17N043, page 17.
Välj Aktivera för att låta den primära tankomröraren styras av omrörarprofiler.
Välj Inaktivera för att inaktivera omrörarprofiler.
Produktionsaktivering
Se Ställ in omrörarprofil, page 93, för mer information om hur du ställer in omrörarprofiler.
Välj Aktivera för att aktivera följande funktioner:
• När systemet går i produktion kommer det att övervaka omrörarens status och utlösa
händelse om omröraren är inaktiv under xx tid. (Se fältet Tomgångstimer nedan.)
• Om omrörarprofil är aktiverad kommer omröraren automatiskt att tryckas in i profil 1
när den är i produktion, och profil 2 när den inte är i produktion.
Tomgångstimer
Välj Inaktivera för att inaktivera spårning av omrörarens inaktivitetstid och schemalagd
kontroll av profiler.
Ange antalet minuter omröraren inte har körts innan en stopphändelse för primär
omrörare (H1A0) utlöses. Produktionsaktivering för den här stationen måste vara
aktiverad för att en händelse ska utlösas.
• 0–999 minuter
OBS! När tomgångstimern är inställd på 0 kommer systemen inte att övervaka
omrörarens tomgångstid under produktion.
82
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera primär tankvolym
Figure 71 Skärm för primär tankkonfiguration
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
omrörare.
2. Tryck på Primär omrörare
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Primär omrörare.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange vilken
utrustning som används i den valda stationen.
OBS! För en nyskapad station läser alla fält Nej
Inget.
eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
83
Använda inställningsskärmarna
Table 9 Fält på skärmen för primärtankskonfiguration
Föremål
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Tanktyp
• 0–20 tecken
Välj primärtankstyp:
Volymenheter
• Okänd (standard)
• Cylinder
Välj enheten för att visa primärtankens volym:
Längdenheter
• Gallon (standard)
• Liter
Välj enheten som används för att ange tankdimensioner:
Diameter (D)
• i (Standard)
• cm
• mm
Ange primärtankens diameter:
Full höjd (F)
• 0,0-999,9
Ange vätskehöjden från tankens botten till den maximala nivå som kommer att indikera
100 % på nivågivaren:
Tom höjd (E)
• 0,0-999,9
Ange vätskehöjden från tankens botten till den miniminivå som kommer att indikera 0
% på nivågivaren:
• 0,0-999,9
84
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera sekundära tankar
Varje sekundär tank måste konfigureras individuellt.
Använd denna procedur för att ange den sekundära
tanken installerad på en specifik station. Om
systemet innehåller flera stationer, använd denna
procedur separat för trumman i varje station.
Figure 72 Sekundär tankskärm
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange
vilken utrustning som används i den
valda stationen. För en lista över fält, se
Fält på skärmen Sekundär tankinställning.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
Sekundärtank.
2. Tryck på Sekundärtank
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Sekundär tank.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
85
Använda inställningsskärmarna
Table 10 Fält på skärmen för inställning av sekundär tank
Föremål
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Sekundärtank
• 0–20 tecken
Välj Ja om den valda stationen har en primärtank.
Omrörartyp
Välj Nej om det inte finns någon primärtank installerad.
Välj typ av omrörare installerad på den sekundära tanken:
• Ingen (standard)
• 60 Hz direktdrift (maximal frekvens på 18 Hz)
• 60 Hz reduktionsväxel (maximal frekvens 43 Hz)
• 50 Hz direktdrift (maximal frekvens på 18 Hz)
• 50 Hz reduktionsväxel (maximal frekvens 43 Hz)
• 60 Hz anpassad (maximal frekvens på 60 Hz)
• 50 Hz anpassad (maximal frekvens på 50 Hz)
För artikelnummer, se Bilaga F: Artikelnummer för omrörare, page 172.
Typ av nivågivare
OBS! När en omrörartyp konfigureras visas knappen ”Agitator”. Använd den här
knappen för att navigera till inställningen av sekundär tankomrörare.
Välj typ av nivågivare installerad på denna sekundära tank:
• Ingen (standard)
• Radar
Nivågivarens
placering
Faktisk nivå
Lågnivåavvikelse
Lågnivålarm
OBS! När en nivågivartyp konfigureras visas knappen ”Volymkonfiguration”. Använd
den här knappen för att navigera till konfigurationen av sekundär tankvolym.
Välj nivågivare:
• Ingen
• Tankstyrning
• Lenze
Visar aktuell vätskenivå i den sekundära tanken. (Endast läsning)
Ange ett tal för att ange den tanknivå (0-100 %) vid vilken en avvikelse för låg
tanknivå genereras.
OBS! 0 % inaktiverar den låga tankavvikelsen.
Ange ett nummer för att ange den tanknivå (0-100 %) vid vilken ett tanknivålåglarm
genereras.
OBS! 0 % inaktiverar den låga tankavvikelsen.
86
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Ställa in sekundär omrörare
Figure 73 Sekundär omrörarskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
omrörare.
2. Tryck på Sekundär omrörare
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Sekundär omrörare.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange
vilken utrustning som används i den
valda stationen. För en lista över fält, se
Fält på skärmen Sekundär omrörarinställning.
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
87
Använda inställningsskärmarna
Table 11 Fält på inställningsskärmen för sekundär omrörare
Post
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Variabel
frekvensenhet
• 0–20 tecken
Välj tillverkaren av den variabla frekvensenheten/inverteraren som används för att styra
omröraren i den sekundära tanken:
Omrörarprofil
• Ingen (standard)
• Lenze (Lenze SMVector)
• AB PowerFlex 4M (Allen Bradley PowerFlex 4M)
• AB PowerFlex 525 (Allen Bradley PowerFlex 525)
• Mitsubishi (FR-F800- och FR-E700-serien)
För artikelnummer, se Variabel frekvensenhet/inverterare (B) 17N041, 17N042, 17N043,
page 17.
Välj Aktivera för att låta den sekundära tankomröraren styras av omrörarprofiler.
Välj Inaktivera för att inaktivera omrörarprofiler.
Produktionsaktivering
Se Ställ in omrörarprofil, page 93, för mer information om hur du ställer in omrörarprofiler.
Välj Aktivera för att aktivera följande funktioner:
• När systemet går i produktion kommer det att övervaka omrörarens status och utlösa
händelse om omröraren är inaktiv under xx tid. (Se fältet Tomgångstimer nedan.)
• Om omrörarprofilen är aktiverad kommer omröraren automatiskt att tryckas in i profil 1
när den är i produktion, och profil 2 när den inte är i produktion.
Tomgångstimer
Välj Inaktivera för att inaktivera spårning av omrörarstatus och schemalagd kontroll
av profiler.
Ange antalet minuter omröraren inte har körts innan en stopphändelse för sekundär
omrörare (H1B0) utlöses. Produktionsaktivering för den här stationen måste vara
aktiverad för att en händelse ska utlösas.
• 0–999 minuter
OBS! När tomgångstimern är inställd på 0 kommer systemen inte att övervaka
omrörarens status under produktion.
88
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera sekundär tankvolym
Figure 74 Sekundär tankkonfigurationsskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
omrörare.
2. Tryck på sekundär omrörare
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Primär omrörare.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange vilken
utrustning som används i den valda stationen.
För en lista över fält, se .
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
3A8240F
89
Använda inställningsskärmarna
Table 12 Fält på skärmen Sekundär tankkonfiguration
Föremål
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Tanktyp
• 0–20 tecken
Välj sekundär tanktyp:
Volymenheter
• Okänd (standard)
• Cylinder
Välj enhet för att visa sekundär tankvolym:
Längdenheter
• Gallon (standard)
• Liter
Välj enheten som används för att ange tankdimensioner:
Diameter (D)
• i (Standard)
• cm
• mm
Ange sekundär tankdiameter:
Full höjd (F)
• 0,0-999,9
Ange vätskehöjden från tankens botten till den maximala nivå som kommer att indikera
100 % på nivågivaren:
Tom höjd (E)
• 0,0-999,9
Ange vätskehöjden från tankens botten till den miniminivå som kommer att indikera 0
% på nivågivaren:
• 0,0-999,9
90
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Skapa pumpprofiler
Varje pump som installeras på en station används
för att ständigt cirkulera vätska genom färgköket.
Pumpvarvtalet eller utmatningstrycket varierar
beroende på förhållandena inom systemet eller
stationens aktuella driftstatus.
Använd denna procedur för att skapa upp till fyra
profiler för varje pump. Varje profil avgör hur en
pump presterar under en uppsättning specificerade
förhållanden.
Exempelvis kan en profil ställas in och användas
när färgsystemet är i produktionsläge, där hög
flödeshastighet eller tryck behövs för att betjäna
en eller flera färgsprutor. En andra profil kan
skapas för användning när färgsystemet är i
icke-produktionsläge, där ett lågt flöde eller tryck
krävs för att cirkulera färg genom systemet.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
Figure 75 Profilskärm
4. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
E-Flo DC-profiler.
3A8240F
Profiler.
2. Tryck på Profiler
Pumppå profilskärmen.
3. Tryck på Pump
5. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under stationsnumret.
91
Använda inställningsskärmarna
6. Ställ in en profil för pumpen som är placerad på
vald station.
Varje kolumn (#1, #2, #3 och #4) i tabellen
innehåller parametrarna för en profil. Tryck på
varje objekts datafält och använd knappsatsen
som visas för att skapa varje pumpprofil.
Post
Stationsnummer
Beskrivning
Aktuellt stationsnummer som visas:
Stationsnamn
• 1-Maximalt antal stationer
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
Nummer
• 0–20 tecken
Numret för varje pumpprofil som visas:
Namn
• 1–4 profiler
Det alfanumeriska namnet för varje pumpprofil som visas:
Läge
Måltryck
Förväntat flöde
BPR
• 0–20 tecken
Använd knappsatsen för att välja den metod som används för att bestämma när
den här profilen används:
Flöde: Intelligent Paint Kitchen använder flödesutmatning från pumpen för
• Flöde
att avgöra om denna profil ska användas. I flödesläge kommer motorn att
hålla en konstant hastighet för att uppnå målflödesgraden som ställts in på
inställningsskärm 3, oavsett vätsketryck, upp till pumpens maximala arbetstryck.
Tryck: Intelligent Paint Kitchen använder utgående tryck från pumpen för att avgöra
• Tryck
om denna profil ska användas. I tryckläge justerar motorn pumphastigheten för
att bibehålla vätsketryckets procentandel. Om flödesgränsen nås före måltrycket
avbryter enheten drivningen till trycket (om inställt som ett larm).
Använd knappsatsen för att mata in det pumputmatningstryck som ska upprätthållas
när denna profil används. Måttenheter (%, X eller Y) är de tryckenheter som ställts in
för denna pump. Se Ställa in E-Flo DC-pumpar, page 74.
Använd knappsatsen för att mata in det utmatningsflöde som ska underhållas
av pumpen när denna profil används. Måttenheter (liter, gallon, cc eller
oz per minut) är de volymenheter som ställts in för denna pump. Se
Ställa in E-Flo DC-pumpar, page 74.
Använd knappsatsen för att ställa in mottrycksregulatorn när denna profil används
av pumpen. Måttenheten är den procentuella (0 till 100 %) öppna inställningen
för mottrycksregulatorn.
7. Upprepa steg 6 för att skapa ytterligare profiler
(upp till högst fyra) för den valda pumpen.
Om du inte behöver en profil lämnar du kolumnen
för den oanvända profilen inställd på 0.
92
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Ställ in omrörarprofil
Figure 76 Primär omrörarprofilskärm
Figure 77 Sekundär omrörarprofilskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
omrörare.
2. Tryck på Sekundär omrörare
3. Tryck på fältet Stationsnummer på skärmen
Primär omrörare.
4. På knappsatsen Stationsnummer anger du
numret på den station som ska konfigureras.
Numret i fältet är den station som
konfigureras. Stationsnamnet visas direkt
under Stationsnumret.
5. Tryck på varje objekts datafält och använd
knappsatsen som visas för att ange vilken
utrustning som används i den valda stationen.
För en lista över fält, se .
OBS! För en nyskapad station innehåller alla fält
Inget.
Nej eller Inget
3A8240F
93
Använda inställningsskärmarna
6. Upprepa steg 3–6 för varje ytterligare station i
systemet.
Table 13 Fält på skärmen Omrörarprofiler
Post
Beskrivning
Stationsnummer
Aktuellt stationsnummer som visas:
• 1-Maximalt antal stationer
Stationsnamn
Det alfanumeriska namnet på den aktuella stationen som visas:
• 0–20 tecken
Profilnummer
Aktuellt omrörarprofilnummer som visas:
• 1–2
Profilnamn
Det alfanumeriska namnet på den omrörarprofil som visas:
• 0–10 tecken
OBS! Systemet stöder två profiler per omrörare.
Minimihastighet
Ange min. varvtalsbörvärde för omröraren vid min. tanknivå.
• 0–100%
Minsta nivå (L)
Ange lägsta tanknivå.
• 0–100%
Maximal
hastighet
Ange börvärdet för maximal hastighet för omröraren vid maximal tanknivå.
• 0–100%
Maximal nivå (H)
Ange maximal tanknivå.
• 0–100%
Påslagningstid
Ange påslagningstid när du använder omrörarens arbetscykel. Omröraren kommer att
cykla mellan angiven påslagningstid och avstängningstid.
• 0–59 minuter
Avstängningstid
Ange avstängningstid vid användning av omrörarens arbetscykel. Omröraren kommer att
cykla mellan angiven påslagningstid och avstängningstid.
• 0–59 minuter
Lås eller lås upp inställningsskärmar
Längst ner på varje körskärm visar en ikon om
åtkomsten till den skärmen är låst eller olåst.
Om skärmen är låst och du trycker på en
skärmkontroll för att ange eller ändra inställningar
visas skärmen Ange lösenord. Ange lösenordet för
att fortsätta. Se Ange lösenord, page 103.
• Tryck på
för att låsa skärmen.
• Tryck på
och ange lösenordet för att låsa
upp skärmen.
94
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Ställ in produktionsschema
1
3
2
4
Figure 78 Skärmen Inställning av produktionsschema
Ref.
Post
Beskrivning
1
Förinställning
Produktionsschema förinställt:
• 1–3
2
Klockslag
Varje dag erbjuder upp till sex olika tidpunkter för att växla mellan
produktion och avstängd produktion:
• 00:00 – 23:59
3
Veckodag
Veckodag som ska konfigureras:
• Måndag – söndag
4
3A8240F
Produktion/Avstängd produktion
•
- Produktion
•
- Avstängd produktion
95
Använda inställningsskärmarna
Konfigurera meddelanden
När ett larm eller en händelse inträffar kan
e-postmeddelanden skickas automatiskt via e-post
eller textmeddelande. Använd denna procedur för
att ange upp till tio e-postadresser för upp till tio
användare.
1. Tryck på
valfri körskärm.
2. Tryck på E-post på skärmen Inställningsmeny.
3. Tryck på Användare på skärmen
E-postinställningar.
4. På skärmen E-postadress trycker du på
datafältet för varje kolumn och använder sedan
popup-knappsatsen för att ange information för
varje person för att ta emot meddelanden från
Intelligent Paint Kitchen-systemet.
OBS! Tryck på Skift för att skriva stora bokstäver.
Skift-tangenten ändras till en Mer-tangent,
som du kan trycka på för att visa och skriva
specialtecken (till exempel @ eller _ symboler)
som kan användas i en e-postadress.
Figure 79 E-postadressskärm
Post
Användarnamn
E-postadress
96
Beskrivning
Tillval. Ange ett namn för att identifiera den person som tar emot e-post eller
textmeddelanden.
Ange användarens fullständiga e-postadress. Adressen måste vara i ett format som
lämpar sig för den transport som krävs. Till exempel namn@domän. För att skicka ett
textmeddelande med e-post, se Valfritt textmeddelande med e-post.
3A8240F
Använda inställningsskärmarna
Post
Händelsetyp
Beskrivning
Välj den typ av händelse som utlöser ett e-post- eller textmeddelande till den här användaren:
format
• Alla händelser
• Endast larm: Händelser som innehåller xxxx-A i slutet av felkoden
• Larm och avvikelser: Händelser som innehåller xxxx-A eller xxxx-D i slutet av felkoden
• Tankhändelser: Händelser som avser felkoder för tanknivå som börjar med Lxxx
• Kommunikationslarm: Händelser som avser kommunikationsfelkoder som börjar med Cxxx
Välj metod för att meddela den här personen:
• E-post
• Text
3A8240F
97
Använda inställningsskärmarna
Valfritt textmeddelande med e-post
När du är ansluten till en SMTP-server kan du
skicka SMS med hjälp av e-post-till-text-tjänster
som tillhandahålls av din operatör. För att till
exempel skicka ett meddelande till en telefon
på AT&T med nummer 555–555–5555, använd
[email protected] som adress. Tabellen listar
format för leverantörer i Nordamerika. Om du
befinner dig utanför Nordamerika, kontakta din
leverantör för rätt format.
Leverantör
post--till
till--SMS adressformat
E-post
AllTel
[email protected]
AT&T
[email protected]
Boost Mobile
[email protected]
Cricket
[email protected]
Sprint
[email protected]
T-Mobile
[email protected]
US Cellular
[email protected]
Verizon
[email protected]
Virgin Mobile
[email protected]
Exempel på textavisering
Exempel på e-postmeddelande
Skicka ett testmeddelande via e-post
Använd den här proceduren för att skicka ett
testmeddelande till en e-postadress för att verifiera
SMTP-konfigurationen.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på E-post på skärmen Inställningsmeny.
3. Tryck på SMTP på skärmen E-postinställningar.
4. Tryck på Skicka test-e-post på SMTP-serverns
konfigurationsskärm.
5. Tryck på Skicka test-e-post på skärmen Testa
e-post.
6. På popup-skärmen Testa e-post trycker du på
adress:och använder
datafältet till höger om Till adress:
sedan tangentbordet för att ange den avsedda
mottagarens e-postadress eller telefonnummer.
98
7. Tryck på Skicka test-e-post för att skicka
e-postmeddelandet eller testmeddelandet till
mottagaren. Ett statusmeddelande om framgång
eller misslyckande visas.
Om ett meddelande om misslyckande visas, gör
följande:
• Verifiera inställningarna för port 1.
• Verifiera SMTP-inställningar.
• Kontakta ditt IT-team för att verifiera
inställningarna.
• För att felsöka fel med hjälp av en
SMTP-loggfil som lagras lokalt på
pekskärmens SD-kort, följ processen i
Använd en USB-enhet, page 146 för att
ansluta via USB till pekskärmsmodulen.
Öppna SMTP.log-filen i rotkatalogen.
3A8240F
Nätverksinställning och konfiguration
Nätverksinställning och konfiguration
Använd dessa procedurer för att konfigurera
nätverksinställningar som avgör hur Intelligent
Paint Kitchen-komponenterna kommunicerar med
varandra.
6. Tryck på Verkställ för att ange ändringarna
och låta dem träda i kraft. Skärmen
Nätverkskonfiguration visas igen och visar de
uppdaterade inställningarna.
Konfigurera skärmen
7. Tryck på Port 2på skärmen Skärmkonfiguration.
Port 2 används för att kommunicera ned
övervakningsmodulen med Modbus/TCP.
Använd denna procedur för att ange de
nätverksinställningar som gör det möjligt för
pekskärmsmodulen (14) att kommunicera med
komponenterna i Intelligent Paint Kitchen.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
HMI-konfigurationpå skärmen
2. Tryck på på HMI-konfiguration
Inställningsmeny.
3. Tryck på Port 1på skärmen Skärmkonfiguration.
Port 1 används för att kommunicera med externa
Ethernet-nätverk. Konfigurera port 1 om du vill
ha fjärråtkomst eller e-post.
konfigurationpå skärmen för
4. Tryck på Redigera konfiguration
skrivskyddad nätverkskonfiguration.
5. Tryck på de datafält som ska ändras på
skärmen för redigerbar nätverkskonfiguration.
Använd popup-skärmen för att ange
nätverksinställningen. Upprepa vid behov
tills alla nätverkskonfigurationsinställningar är
korrekta.
Fält
Värde
Portläge
Manuell eller DHCP
IP-adress
IP-adress som
tillhandahålls av
ditt IT-team för
att ansluta till ditt
anläggningsnätverk (till
exempel 10.20.156.34)
Subnetmask
Subnetmask som
matchar dina
nätverksinställningar
Gateway
Gateway som
matchar dina
nätverksinställningar
DNS1
Din DNS1-inställning
DNS2
Din DNS2-inställning
MAC-ID
MAC-ID för din enhet
3A8240F
konfigurationpå
8. Tryck på Redigera konfiguration
skärmen för skrivskyddad
Modbus/TCP-nätverkskonfiguration.
Om Modbus/TCP-nätverket inte har konfigurerats
visas skärmen Modbus/TCP-nätverk inte
Konfigurera.
konfigurerat. Tryck på Konfigurera
9. Ändra nätverkskonfigurationsinställningarna
för Port 2 på skärmen för redigerbar
Modbus/TCP-nätverkskonfiguration.
OBS: Ändra inte dessa inställningar från
standardinställningarna på den här sidan
utan att kontakta Graco. I annat fall kan
pekskärmsmodulen inte styra eller övervaka
systemet.
Fält
Värde
IP-adress
192.168.1.99
Subnetmask
255.255.255.0
Gateway
0.0.0.0
DNS1
0.0.0.0
DNS2
0.0.0.0
10. Tryck på Verkställ för att ange ändringarna och
låta dem träda i kraft.
11. Bekräfta att kommunikationen till pekskärmen
fungerar korrekt.
99
Nätverksinställning och konfiguration
Konfigurera övervakningsmodulen
Använd denna procedur för att visa aktuell
nätverksstatus för varje övervakningsmodul (36)
i Intelligent Paint Kitchen-systemet, för att ändra
nätverks-IP-konfigurationsinställningarna vid behov
och för att bekräfta kommunikationen genom att
pinga systemet.
OBS! Ändra inte dessa inställningar om inte Graco
har instruerat dig.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
Övervakningskonfiguration.
2. Tryck på Övervakningskonfiguration
Gör följande på skärmen
Övervakningskonfiguration.
• Tryck på Status för att visa aktuella
nätverksinställningar. Den skrivskyddade
skärmen Övervakningsstatus visar de
aktuella nätverksinställningarna. Varje
övervakningsmodul i Intelligent Paint
Kitchen-systemet visas antingen online eller
offline.
offline
• Tryck på IP-konfiguration för att ändra
IP-konfigurationsinställningarna för
övervakningsmodulen.
a. På skärmen för skrivskyddad
nätverkskonfiguration för handledare
konfiguration.
trycker du på Redigera konfiguration
b. På skärmen för redigerbar
nätverkskonfiguration för övervakning
trycker du på ett av datafälten som ska
ändras. Använd popup-skärmen för att
ange nätverksinställningen.
c.
Fält
Värde
IP-adress
192.168.1.201
Subnetmask
255.255.255.0
Gateway
192.168.1.1
Upprepa vid behov tills alla
nätverkskonfigurationsinställningar
är korrekta.
d. För att ange ändringarna och låta dem
Verkställ.
träda i kraft trycker du på Verkställ
• Tryck på Baudhastighet för att ändra
baudhastighetsinställningarna för
övervakningsmodulen. Tryck på fältet
övervakningsbaudhastighet och använd
popup-skärmen för att ange inställningen.
Standardvärdet är 57600. 38400 finns också.
För att ange ändringarna och låta dem träda i
Verkställ.
kraft trycker du på Verkställ
Kontrollera att baudhastighetsinställningarna
matchar inställningarna för pumpstyrmodulen
och den fiberoptiska omvandlaren.
Se Konfigurera en pumpstyrmodul för
Modbus-kommunikation, page 51 och
Ställa in DIP-omkopplare på fiberoptiska
omvandlare, page 35.
3. För att ändra IP-konfigurationsinställningarna,
IP-konfiguration. På skärmen
tryck på IP-konfiguration
för skrivskyddad nätverkskonfiguration för
konfiguration.
handledare trycker du på Redigera konfiguration
100
3A8240F
Nätverksinställning och konfiguration
4. Bekräfta att kommunikationen till
övervakningsboxen fungerar som den
ska.
3A8240F
101
Nätverksinställning och konfiguration
Konfigurera e-postservern
Använd e-postinställningsskärmen för att komma
åt skärmarna som används för att konfigurera
SMTP-servern och för att ange e-postadresser
till vilka meddelanden om Intelligent Paint
Kitchen-händelser skickas. Intelligent Paint Kitchen
måste anslutas till ett nätverk för att skicka aviseringar
till användare, och Port 1 måste konfigureras för
kontorsnätverket.
valfri körskärm.
1. Tryck på
2. Tryck på E-post på skärmen Inställningsmeny.
3. På skärmen E-postinställningar trycker du på
SMTP för att ställa in SMTP-servern (Simple Mail
Transfer Protocol).
• Om du vill redigera de aktuella inställningarna
konfiguration.
trycker du på Redigera konfiguration
a. Tryck på datafältet och använd
popup-skärmarna för att ange var och en
av SMTP-inställningarna. Tryck på Retur
när du har angett varje inställning.
b. För att ange ändringarna och låta dem
Verkställ.
träda i kraft trycker du på Verkställ
SMTP-serverns konfigurationsskärm visas
igen och visar eventuella uppdaterade
inställningar.
• Om du vill skicka ett testmeddelande
testmeddelande.
trycker du på Skicka testmeddelande
Tryck på Skicka test-e-post på skärmen
Testa e-post. För mer information se
Skicka ett testmeddelande via e-post, page 98.
• För att kontrollera kommunikationen mellan
SMTP-servern och övervakningsmodulen,
Pingpå SMTP-serverns
tryck på Ping
konfigurationsskärm. Pingstatus: Meddelandet
”Framgång" visas om anslutningen fungerar.
4. På skärmen E-postinställningar trycker du på
Användare för att ange kontaktinformation så att
användare kan få e-post- eller textmeddelanden
om Intelligent Paint Kitchen-händelser.
Följ anvisningarna i
Konfigurera meddelanden, page 96.
– SMTP-servernamn: Ange namnet på
SMTP-servern.
– Från adress: Ange e-postadressen för
enheten Intelligent Paint Kitchen.
– SMTP-port: Ange SMTP-porten.
Standardvärdet för är 25. Använd
standardvärdet för de flesta program.
Den behöver bara justeras om
SMTP-servern har konfigurerats om för
att använda en annan port.
Vanliga SMTP-inställningar för e-postleverantör
E-postleverantör
Inställning
Gmail
Serveradress: smtp.gmail.com
Serveradress
Användarnamn: Ditt fullständiga Gmail-adress (till exempel anvä[email protected])
Användarnamn
Lösenord:
Lösenord
(TLS): 587
Lösenordsporten för Gmail (TLS
(SSL): 465
Port (SSL
krävs: Ja
TLS/SSL krävs
Yahoo
Serveradress: smtp.mail.yahoo.com
Serveradress
Användarnamn: Ditt fullständiga Yahoo-adress (till exempel användarnamn@yaAnvändarnamn
hoo.com)
Lösenord: Din
Lösenord
Yahoo--lösenordsport
lösenordsport: 465 eller 587
Yahoo
SSL: Ja
Kräver SSL
TLS: Ja (om tillgängligt)
Kräver TLS
Outlook.com
Serveradress: smtp-mail.outlook.com
Serveradress
Användarnamn: Ditt fullständiga Outlook.com-adress (till exempel
Användarnamn
anvä[email protected])
Lösenord:
Lösenord
Lösenordsportenför Outlook.com: 587
Lösenordsporten
STARTTLS: Ja
Kräver STARTTLS
102
3A8240F
Nätverksinställning och konfiguration
Skapa ett lösenord
Skapa ett numeriskt lösenord när du vill begränsa
möjligheten att ändra inställningarna för Intelligent
Paint Kitchen.
Om ett lösenord har skapats uppmanas du att ange
det lösenordet vid följande tillfällen:
• När du trycker på inställningsikonen
.
• När du trycker på en skärmkontroll för att ange eller
ändra programvaruinställningarna för Intelligent
Paint Kitchen.
• När du trycker på låsikonen
upplåsningsikonen
eller
.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på
och logga in med det
aktuella lösenordet på skärmen Ange lösenord.
3. Tryck på Lösenord på skärmen Inställningsmeny.
4. Tryck på fältet Ange lösenord på skärmen
.
5. På popup-skärmen Lösenord anger du ett nytt
lösenord eller inaktiverar det aktuella lösenordet.
• För att ange ett nytt lösenord, ange lösenordet
Lösenord.
2. Tryck på på Lösenord
3. Tryck på fältet Ange lösenord på skärmen
.
4. På popup-skärmen Lösenord anger du ditt valda
lösenord (000000 till 999999) och trycker sedan
på Retur
Om ett lösenord är aktiverat för Intelligent Paint
Kitchen-programvaran kan alla användare som
känner till det aktuella lösenordet ändra eller
inaktivera (ta bort) lösenordet.
Lösenord
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsmenyskärmen.
Lösenord
Ändra eller inaktivera lösenordet
.
OBS! Frågetecken (??????) visas i fältet
Lösenord när du trycker på siffertangenterna. Se
till att du känner till lösenordet innan du trycker
på Retur.
(000000 till 999999)
Retur.
och tryck sedan på
• Om du vill inaktivera det aktuella lösenordet
trycker du först på 0
och sedan på Retur.
OBS! Ett lösenord på 0 inaktiverar
lösenordsfunktionen. Om funktionen är
inaktiverad krävs inget lösenord för att komma
åt någon Intelligent Paint Kitchen-skärm eller
för att ändra några inställningar för Intelligent
Paint Kitchen-programvara.
Ange lösenord
Skärmen Ange lösenord visas när systemet kräver
ett lösenord innan du kan ändra inställningarna.
1. Tryck på fältet Ange lösenord
.
2. På popup-skärmen Ange lösenord anger du
lösenordet (000000 till 999999) och trycker
OK.
sedan på OK
Skärmen Inställningsmeny öppnas och ger
åtkomst till de andra inställningsskärmarna.
OBSERVERA:
• Om du anger ett felaktigt lösenord rensas
fältet. Ange rätt lösenord i nästa försök.
• För att tilldela ett lösenord, se
Lås eller lås upp inställningsskärmar, page 94.
3A8240F
103
Nätverksinställning och konfiguration
Säkerhetsnivåer
Det finns två nivåer av administratörsåtkomst:
• Administratör: Rätt att komma åt och ändra alla
värden
• Operatör: Rätt att ändra aktiv profil för E-Flo DC
Figure 80 Skärmen Säkerhetsnivåer
104
3A8240F
Drift
Drift
Använda körskärmarna
Medan Intelligent Paint Kitchen är i drift, använd toppnivåns körskärmar för att styra systemet och visa
aktuella driftsförhållanden i varje station. Öppna körskärmarna genom att trycka på ikonen längst ner på
pekskärmsgränssnittet.
Se Hantera produktionsschema, page 106.
Se Visa grafskärmen, page 108.
Se Visa stationsskärmen, page 110.
Se Visa pumpskärmen, page 125.
Se Visa Tankskärmen, page 127.
3A8240F
105
Drift
Hantera produktionsschema
3
1
4
5
6
1
Figure 81 Skärmen Inställning av produktionsschema
Ref.
Post
Beskrivning
1
Förinställning
Aktuell förinställning av produktionsschema:
• 1–3
2
Klockslag
Varje dag erbjuder upp till sex olika tidpunkter för att växla mellan
produktion och avstängd produktion:
• 00:00 – 23:59
3
Veckodag
Veckodag som ska konfigureras:
• Måndag – söndag
4
106
Aktuell produktion/avstängd produktion
•
- Produktion
•
- Avstängd produktion
3A8240F
Drift
Ref.
Post
Beskrivning
5
Stationer
Tillåter gruppering av stationer som styrs av produktionsschemat.
6
Helgläge
Ställer in alla aktuella förinställda lördags- och söndagstider till avstängd
produktion.
3A8240F
107
Drift
Visa grafskärmen
Använd grafskärmen för att visa levande eller
historiska data för en vald komponent i en station
eller förhållanden i stationen.
Använd den här proceduren för att först välja
diagramtyp och sedan visa diagrammet för alla
stationer i systemet.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på en knapp på skärmen Grafmeny för att
välja en graf för visning.
Grafen visar upp till 48 timmars data. För att hämta
data upp till de senaste sju dagarna, använd ett
USB-minne för att ladda ner data.
Knapp
Beskrivning
Uppdateringsfrekvens Enheter
Flödeshastighet
Visar data om flödeshastigheten för
vätska genom pumpen i den valda
stationen.
5 sekunder
•
•
•
•
•
Pumphastighet
Visar data om pumpens verkliga
driftvarvtal i den valda stationen.
5 sekunder
Cykler per minut
Omvandlare 1
Visar data från omvandlare # 1 på
pumpen, om givaren är installerad.
5 sekunder
• psi
• Bar
• MPa
Omvandlare 2
Visar data från omvandlare # 2 på
pumpen, om givaren är installerad.
5 sekunder
• psi
• Bar
• MPa
Pumpkraft
Visar data om trycket som genereras av 5 sekunder
pumpen i den valda stationen.
Primär tanknivå
Visar vätskenivådata för primärtanken.
60 sekunder
Procent
Primär omrörare
Visar omrörarhastigheten för omröraren
som är installerad i primärtanken.
5 sekunder
• %
• Hz
• VPM
Sekundär
tanknivå
Visar vätskenivådata i den sekundära
tanken.
60 sekunder
Procent
Sekundär
omrörare
Visar omrörarhastigheten för omröraren 5 sekunder
som är installerad i vätskeförsörjningen.
108
l/min.
Gallon/min.
ml/minut
ounce/min
Cykler/min.
Procent
• %
• Hz
• VPM
3A8240F
Drift
3. Använd kontrollerna på diagrammet för att ändra
vyn eller typen av data som visas.
Figure 82 Exempel: Grafskärm
4. När du är klar trycker du på
till skärmen Grafmeny.
Post
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3A8240F
för att återgå
Beskrivning
Visar procent, tryck eller hastighet för parametern som mäts, t.ex. tanknivå. Måttenheter
beror på graftypen.
Visar datum och tid då data på skärmens vänstra kant erhölls.
historiska.
Anger om visade data är aktuella eller historiska
Anger definitionen av den visade kolumnbredden: avstånd och tidsram.
Visar namnet på den visade grafen. Motsvarar knappen som trycks in på skärmen Grafmeny.
Visar namnet på den valda stationen.
Visar datum och tid då data på skärmens högra kant erhölls.
Om Intelligent Paint Kitchen styr flera stationer trycker du på uppåt- eller nedåtpilen för att
visa den aktuella grafen för en annan station.
Tryck på << för att bläddra en skärm åt vänster och visa äldre data.
Tryck på < för att bläddra något åt vänster och visa äldre data.
Växlar mellan aktuella och historiska data. Tryck på för att ändra grafvyn. I den aktuella vyn
rullar skärmdata åt vänster allteftersom tiden går.
Tryck på > för att bläddra något åt höger och visa nyare data.
Tryck på >> för att bläddra en skärm åt höger och visa nyare data.
Tryck på In för att zooma in och visa en detaljerad del av grafen.
Tryck på Ut för att zooma ut och visa ett större grafområde.
109
Drift
Visa stationsskärmen
Stationsskärmen visar komponentnivåinformation för
varje komponent i stationen. På den här skärmen
kan du snabbt utvärdera statusen för din vätska. Du
kan navigera direkt till detaljskärmar för alla stationer,
pumpar, tankar, trummor eller omrörare i systemet.
på en körskärm för att gå
Tryck på
till inställningsskärmarna. Varje kontrollrad
representerar en station som har skapats och
konfigurerats genom programvaran Intelligent Paint
Kitchen.
Varje kontrollikon som visas i rad anger en
komponent som är fysiskt installerad på stationen
och har konfigurerats för att kommunicera med
programvaran Intelligent Paint Kitchen. Se
Konfigurera varje station, page 70.
Allt utrymme som är tomt (innehåller ingen ikon)
indikerar en komponent som inte är installerad på
stationen. Till exempel har station 2 (TEST2) två
omrörare installerade: en i primärtanken och en i
sekundärtanken. Station 3 (TEST3) har dock inga
omrörare installerade.
Figure 83 Stationsskärm
110
3A8240F
Drift
Du kan utföra någon av följande uppgifter från skärmen Stationer:
Åtgärd
Funktion
Aktivera produktion på
en station
Av. Knappen ändras till På och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på Av
grön för att indikera att stationen är aktiverad.
Om omrörarens tomgångstid är inställd på 0 inaktiveras denna funktion.
När produktionen är aktiverad genererar systemet en händelse i följande fall:
• Pumpen övergår från läge På till Av .
• Omröraren övergår från På till Av .
Inaktivera en station
På. Knappen ändras till Av och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på På
blå för att indikera att stationen är inaktiverad.
Visa stationsstatusskärmen för en
station
Tryck på knappen Station för stationen. Se Stationsstatusskärm, page 112.
Visa skärmen
Pumpstatus för en
station
Visa skärmen Primär
tankstatus för en
station
Visa skärmen
Sekundär tankstatus
för en station
Visa skärmen
Omrörarstatus för
en station
3A8240F
Tryck på pumpikonen i kolumnen Pump för stationen
Pumpstatusskärm, page 115.
. Se
Tryck på tankikonen i kolumnen Primär för stationen
Primär tankstatusskärm, page 118.
. Se
Tryck på tankikonen i den sekundära kolumnen för stationen
Sekundär tankstatusskärm, page 120.
Tryck på omrörarens ikon i en omrörarkolumn för stationen
Körskärm för omrörare, page 121.
. Se
. Se
111
Drift
Stationsstatusskärm
Statusskärmen är en visuell representation av de
komponenter som är fysiskt installerade i en station.
Öppna denna skärm från skärmen Stationer (se
Visa stationsskärmen, page 110).
Endast de komponenter som har skapats och
konfigurerats med programvaran Intelligent Paint
Kitchen visas på skärmen. Om du växlar från en
station till en annan kan de visade komponenterna
ändras, beroende på varje stations konfiguration.
4
5
6
7 8
Använd den här skärmen för att visa detaljerade
driftsförhållanden i den valda stationen och dess
komponenter. Vissa komponentinställningar kan
ändras från den här skärmen, som beskrivs i tabellen
nedan. Du kan också navigera direkt från den
här skärmen till skärmen Pumpstatus, skärmen
Primär tankstatus, skärmen Sekundär tankstatus och
skärmen Omrörarstatus för alla komponenter som
finns i den valda stationen.
9
10
3
2
11
12
13
1
14
15
16
17
18
Figure 84 Stationsstatusskärm
Post
Beskrivning
Stationsnummer
Visar numret på den station för vilken information visas.
2
Sekundär
omrörarhastighet
Tryck på för att visa en knappsats och välj en annan station att visa.
Visar drifthastigheten (i RPM, Hz eller %) för en sekundär elektrisk
omrörare installerad i den sekundära tanken.
3
4
Stationsnamn
Aktivera sekundär
omrörare
Ref.
1
Tryck för att visa en knappsats och ändra omrörarhastigheten.
Visar namnet på den valda stationen.
Tryck på bilden av en sekundär tank för att visa popup-skärmen Aktivera
sekundär omrörare. Använd popup-skärmen för att aktivera eller
inaktivera den valda omröraren.
Om omröraren arbetar visas dess blad i rörelse på denna skärm.
112
3A8240F
Drift
Ref.
5
6
7
8
Post
Beskrivning
Pneumatisk
påfyllningspumpstatus
för fjärröverföring
Anger pumpens aktuella status.
Status för
mottrycksregulator
Primär omrörarstatus
Aktivera primär
omrörare
—
Sekundär
omrörarstatus
—
Aktivera sekundär
omrörare
9
10
Tankstatus
Välj pumpprofil
11
E-Flo DC-pumpstatus
Indikerar att pumpen är stoppad.
Indikerar att pumpen överför vätska till primärtanken.
Visar den aktuella inställningen för mottrycksregulatorn i %.
Tryck på för att visa en knappsats och ändra inställningen för
mottrycksregulatorn.
Visar drifthastigheten (i RPM, Hz eller %) för den primära elektriska
omröraren som är installerad i cirkulationen.
Tryck för att visa en knappsats och ändra omrörarhastigheten.
Tryck på bilden av en primär tank för att visa popup-skärmen Aktivera
primär omrörare. Använd popup-skärmen för att aktivera eller inaktivera
den valda omröraren.
Om omröraren arbetar visas dess blad i rörelse på denna skärm.
Visar drifthastigheten (i RPM, Hz eller %) för den sekundära elektriska
omröraren som är installerad i cirkulationen.
Tryck för att visa en knappsats och ändra omrörarhastigheten.
Tryck på bilden av en sekundär tank för att visa popup-skärmen Aktivera
sekundär omrörare. Använd popup-skärmen för att aktivera eller
inaktivera den valda omröraren.
Om omröraren arbetar visas dess blad i rörelse på denna skärm.
Endast läsning. Visar vätskenivån i primärtanken.
Tryck på pumpens bild för att visa popup-skärmen Profilval. Använd
popup-skärmen för att aktivera eller inaktivera en profil för den valda
pumpen.
Endast läsning. Visar aktuella driftförhållanden i pumpen:
• Profil: Visar profilen (0–4) som styr pumpens drift.
• Läge: Av, Flöde eller Tryck (Om Av, är profilen 0.)
• Cykler/min.: Pumpens aktuella varvtal i cykler per minut.
• Tvingad: Aktuell kraft som pumpen för närvarande är försedd med i
intervallet 0—100 %
• Flöde: Anger pumpens aktuella flödeshastighet i cykler/min, oz/min,
cc/min, gallon/min eller liter/min, som valts när pumpen ställdes in.
• Aktuellt tryck för tryckomvandlare 1: Port 7 Pumpstyrmodul
12
Pumpstorlek
• Aktuellt tryck för tryckomvandlare 2: Port 10 Pumpstyrmodul
Endast läsning. Visar den konfigurerade pumpstorleken för den stationen
på pumpstyrmodulen: 220 cc, 290 cc, 750 cc, 1000 cc, 1500 cc, 2000
cc, 3000 cc, 4000 cc
Se Ställa in E-Flo DC-pumpar, page 74 för att ändra denna inställning om
en pump av annan storlek är installerad.
13
Pil
14
Pumpikon
3A8240F
Trycket i sluten slinga har tilldelats den tryckomvandlaren. Tryck på
på
för att visa eller ändra pumpens utmatningstryck. För mer information,
se inställningsskärmarna 8 och 9 i E-Flo DC-styrmodulsatsens handbok
3A2527.
Tryck för att visa skärmen Pumpstatus. Ikonens färg anger omrörarens
status.
113
Drift
Ref.
15
Post
Beskrivning
Ikon för primärtank
16
Ikon för primär
omrörare
Ikon för sekundär tank
Tryck på för att visa skärmen Primärtankstatus. Ikonens färg anger
tankens status.
Tryck för att visa skärmen Primär omrörarstatus. Ikonens färg anger
omrörarens status.
Tryck för att visa skärmen Sekundär tankstatus. Ikonens färg anger
tankens status.
Tryck för att visa skärmen Sekundär omrörarstatus. Ikonens färg anger
omrörarens status.
17
18
Ikon för sekundär
omrörare
Ikoner för pumpomrörare:
Tankikoner:
• Grön: Körs
• Grön: Tanknivån ligger inom hög- och låglarmet
• Gul: Körs med avvikelser
• Gul: Tanknivå ligger mellan påfyllningsnivå och
lågnivålarm
• Röd: Stoppad med larm
• Röd: Tanknivån ligger över hög eller under låg nivå
114
3A8240F
Drift
Pumpstatusskärm
Skärmen Pumpstatus visar aktiva driftdata för
pumpen som är installerad på den valda stationen.
Använd den här skärmen för att visa detaljerad och
aktuell information för primärpumpen i valfri station.
Öppna denna skärm från skärmen Stationer (se
Visa stationsskärmen, page 110).
13 12 11 10 9
14
1
2
3
4
5
6
7
8
15
Figure 85 Pumpstatusskärm
Ref.
1
2
3
4
3A8240F
Post
Beskrivning
Stationsnummer
Visar numret på stationen.
Stationsnamn
Komm.- status
Tryck för att visa en knappsats och välj en annan station att visa.
Visar namnet på den valda stationen.
Indikerar kommunikationsstatus mellan pumpen och programvaran
Intelligent Paint Kitchen:
Produktion
• OK
• Fel
Tryck på den här knappen för att slå på eller stänga av produktion för
den aktuella valda pumpen.
115
Drift
Ref.
5
6
7
Post
Beskrivning
Status
Anger om pumpen är stoppad, avstängd eller igång.
9
Kör-/stoppbrytare
Aktivera
påfyllningspump
Räknare,
tungbrytare
Aktiv profil
10
11
c/min
tryck
12
Flöde
13
% BPR
8
• Stoppad
• Stannar
• Kör
• Stoppad - Avvikelse
• Stannar — Avvikelse
• Körning - Avvikelse
• Stoppad - Larm
• Stoppad - Rådgivning
• Stannar — Rådgivning
• Körning - Rådgivning
Anger om kör-/stoppkontakten för pumpen är på eller av.
Anger om fjärröverföringens påfyllningspump i denna station är på
(pumpar) eller av (pumpar inte).
Hjälpfunktion. Anger antalet cykler.
Visar den profil (om en sådan är vald) som för närvarande specificerar
pumpens prestanda.
Realtidsvisning av pumpens driftvarvtal i cykler per minut.
Visning i realtid av pumpens utmatningstryck. Visas i de måttenheter
som valts när pumpen sattes upp.
Tryck på
för att visa eller ändra pumpens utmatningstryck.
Visning i realtid av pumpflödet. Visas i de måttenheter som valts när
pumpen sattes upp.
Realtidsvisning av inställningen för mottrycksregulatorn.
• 0 % = Öppen
• 100 % = Stängd
116
3A8240F
Drift
Ref.
14
Post
Beskrivning
Profiler
15
Profilval
Varje kolumn (#1–#4) visar inställningarna för en pumpprofil. När någon
av dessa profiler väljs markeras den valda kolumnen med grönt.
Tryck på något av följande för att välja profil och ställa in driftparametrar
för pumpen:
Slå av pumpen.
Slå av pumpen.
Välj Profil 1 om den har skapats.
Välj Profil 2 om den har skapats.
Välj Profil 3 om den har skapats.
Välj Profil 4 om den har skapats.
3A8240F
117
Drift
Primär tankstatusskärm
Skärmen Primärtankstatus visar driftdata för den
primärtank som är installerad på den valda stationen.
Använd den här skärmen för att visa aktuell status
och för att visa eller ändra nivåinställningar för
primärtanken i den valda stationen.
Tryck på
för att komma till den
här skärmen från skärmen Stationer. Se
Visa stationsskärmen, page 110.
Figure 86 Primär tankstatusskärm
Post
Primärtank
Stationsnummer
Stationsnamn
Status
Faktisk nivå
Frysnivå
Högnivålarm (HL)
Lågnivålarm (LL)
118
Beskrivning
Anger att informationen på denna skärm gäller primärtanken som är installerad
på den valda stationen.
Visar numret på den station för vilken information visas.
Tryck på för att visa en knappsats och välj en annan station att visa.
Visar namnet på den valda stationen. Exempelvis TEST 1.
Endast läsning. Visar aktuell vätskenivå i primärtanken.
Tryck för att visa en knappsats som används för att ställa in den vätskenivå
(0–100 %) vid vilken ett höglarm för primär tank utlöses. Höglarmet för
primärtank kan inte vara lägre än låglarmet för primärtank.
Tryck för att visa en knappsats som används för att ställa in den vätskenivå
(0–100 %) vid vilken ett låglarm för primärtank utlöses. Låglarmet för primärtank
kan inte vara högre än höglarmet för primärtank.
3A8240F
Drift
Post
Beskrivning
Målnivå (TL)
Tryck för att visa en knappsats som används för att ange vätskenivån i tanken.
Denna nivå (0–100 %) måste ligga mellan larminställningen för hög nivå och
larminställningen för låg nivå
Tryck för att visa en knappsats som används för att ange tankfyllnadsprocenten
som slår på fjärröverföringspumpen.
Fyllnivå (FL)
3A8240F
119
Drift
Sekundär tankstatusskärm
Skärmen Sekundär tankstatus visar aktiva driftdata
för den sekundära tank som är installerad på den
valda stationen.
Använd den här skärmen för att visa aktuell status
och för att visa eller ändra nivåinställningar för
sekundärtanken i den valda stationen.
Tryck på
för att komma till den
här sida från skärmen Stationer. Se
Visa stationsskärmen, page 110.
Figure 87 Sekundär tankstatusskärm
Post
Beskrivning
Sekundärtank
Anger att informationen på denna skärm är för den sekundära tanken som
är installerad på den valda stationen.
Visar numret på den station för vilken information visas.
Stationsnummer
Stationsnamn
Faktisk nivå
Lågnivåavvikelse (LD)
Tryck på för att visa en knappsats och välj en annan station att visa.
Visar namnet på den valda stationen. Exempelvis TEST1.
Endast läsning. Visar aktuell vätskenivå i den sekundära tanken.
Tryck på för att visa en knappsats som används för att ställa in den vätskenivå
(0–100 %) vid vilken en sekundär tank med låg avvikelse utlöses.
Den sekundära tankens låga avvikelse kan inte vara lägre än det sekundära
tankens låga larm.
Larm för låg nivå (LL)
Denna händelse signalerar att användaren ska fylla på eller byta sekundärtank
innan ett larm stänger av systemet.
Tryck på för att visa en knappsats som används för att ställa in den vätskenivå
(0–100 %) vid vilken ett sekundärt tanklåglarm utlöses.
Den sekundära låga larm kan inte vara lägre än den sekundära tankens låga
avvikelselarm.
120
3A8240F
Drift
Körskärm för omrörare
Körskärmen för omrörare visar aktiva driftdata för
omröraren som är installerad i den valda stationen.
Använd den här skärmen för att visa detaljerad och
aktuell information för den primära omröraren i valfri
station.
Öppna denna skärm från skärmen Stationer (se
Visa stationsskärmen, page 110).
19 18 17 16 15 14
10 13 12 11
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21
Figure 88 Körskärm för primär omrörare
Ref.
Föremål
Beskrivning
1
Stationsnummer
Visar numret på stationen.
Tryck för att visa en knappsats och välj en annan station att visa.
2
Stationsnamn
Visar namnet på den valda stationen.
3
Komm. status
Anger kommunikationsstatus mellan den variabla frekvensenheten och
programvaran Intelligent Paint Kitchen:
• OK
• Fel
4
Produktion
Tryck på Av i kolumnen Produktion för stationen. Knappen ändras till På
och blir grön för att indikera att stationen är aktiverad.
OBS! Se ”Produktionsaktivering” på Ställ in omrörarprofil, page 93.
3A8240F
121
Drift
Ref.
Föremål
Beskrivning
5
Aktivera
Den skrivskyddade delen av fältet (På eller Av) anger aktuell status
för den variabla frekvensenheten/inverteraren som styr den valda
omröraren.
• Om den variabla frekvensenheten/inverteraren är avstängd trycker du
på Aktivera för att starta den variabla frekvensenheten/inverteraren.
• Om den variabla frekvensenheten/inverteraren är på, tryck på
Inaktivera för att stoppa den variabla frekvensenheten/inverteraren.
6
122
Status
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Felspärr
Fel
Börja vänta
IDE inte klar
Hämma
Stopp
Nedre transistor slås på
Kör IDE
Kör
Accel.
Sakta ner
Åsidosätt nedsaktning
Likströmsbroms
Flygande omstart
Långsam strömgräns
Snabbströmsgräns
Viloläge
3A8240F
Drift
Ref.
Föremål
Beskrivning
7
Fel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Tomgångstid
Aktuell tid som omröraren har varit avstängd medan omröraren är i
produktion.
9
Omrörarstopp,
status
Om hjälpingången på pumpreglaget eller tankreglaget är inställd för
omrörarstopp, visar detta fält aktuell status.
10
Aktiv profil
Aktuell omrörarprofil.
Inget fel
TMP-utmatningsfel
Utgångsfel (transistor)
Jordfel
Hög drivtemperatur
Flygande startfel
Hög likströmsbusspänning
Låg likströmsbussspänning
Termiskt överbelastningsskydd
OEM-fel
Ogiltig inställning
Dynamisk broms över temperatur
Enfasfel
Externt fel
Kontrollfel
Startfel
Inkompatibilitetsfel
Internt fel 1 (EPM)
Internt fel 2
Internt fel 3
Internt fel 4
Internt fel 5
Internt fel 6
Internt fel 7
Internt fel 8
Internt fel 9
Internt fel 0
Personlighetsfel
AD-offsetfel
Fjärrknappsats förlorad
Fel på påståendenivå
Följare förlorad
ISO-komm.fel
SPI-timeout
Ogiltigt meddelande mottaget
Timeout för nätverk
• 0–2
11
Faktisk Hertz
Aktuell driftfrekvens för variabel frekvensenhet/inverterare.
12
Faktisk procent
Driftsprocent för aktuell variabel frekvensenhet/vinverterare.
• Direktdrift: 100% = 18 Hz
• Bakväxel: 100% = 43 Hz
3A8240F
123
Drift
Ref.
Föremål
Beskrivning
13
Faktiska varvtal
Aktuell omrörarbladshastighet.
• Direktdrift: 0-500 RPM
• Bakväxel: 0-50 RPM
14
Börvärde
Börvärde för omrörare:
• Procent: 0 -100%
• Hertz:
– Direktdrift: 2-18 Hz
– Bakväxel: 2-43 Hz
• Varv per minut:
– Direktdrift: 55-500 RPM
– Bakväxel: 2.4-50 RPM
15
Faktisk nivå
Aktuell tanknivå i procent.
16
Senaste tanknivå
Senaste tanknivå vid vilken omrörarhastigheten uppdaterades vid
användning av omrörarprofiler.
17
Påslagen tid
Aktuell påslagen tid för omröraren i minuter vid användning av
omrörarprofiler.
18
Frånslagen tid
Frånslagen tid för omröraren i minuter vid användning av omrörarprofiler.
19
Ladda
Aktuell omrörarbelastning i procent av drivenheternas utgångsström.
20
Profiler
Varje kolumn (#1–#2) visar inställningarna för en omrörarprofil. När
någon av dessa profiler är vald, markeras den valda kolumnen med
grönt.
21
Profilval
Tryck på något av följande för att välja profil och ställa in driftsparametrar
för omröraren:
Stäng av pumpen.
Stäng av pumpen.
Välj Profil 1 om den har skapats.
Välj Profil 2 om den har skapats.
124
3A8240F
Drift
Visa pumpskärmen
Pumpskärmen visar komponentnivåinformation för
pumpen i varje station. Från den här skärmen kan du
navigera direkt till valfri stationsskärm och du kan
visa aktuella driftdata för valfri pump i systemet.
representerar en station som har skapats och
konfigurerats genom programvaran Intelligent Paint
Kitchen.
på en körskärm för att gå
Tryck på
till inställningsskärmarna. Varje kontrollrad
Figure 89 Pumpskärm
Du kan utföra någon av följande uppgifter från pumpskärmen:
Åtgärd
Funktion
Aktivera en station
Av. Knappen ändras till På och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på Av
grön för att indikera att stationen är aktiverad.
Inaktivera en station
På. Knappen ändras till Av och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på På
blå för att indikera att stationen är inaktiverad.
Visa stationsstatusskärmen för en
station
Station--knappen för stationen. Se Stationsstatusskärm, page 112.
Tryck på Station
3A8240F
125
Drift
Du kan se följande information för varje pump i Intelligent Paint Kitchen-systemet:
Post
Tryck
Beskrivning
Endast läsning. Indikerar aktuellt tryck vid pumpens utlopp.
Beroende på konfiguration visar denna kolumn följande:
• För pumpar utan tryckgivare visar denna kolumn procentuell kraft.
• För pumpar med tryckgivare visar denna kolumn tryck i psi, bar eller MPa.
• Om systemet har två tryckgivare visas endast trycket vid port 7.
Hastighet
För att ändra pumpens måttenhet, se Konfigurera tankstyrmoduler, page 77.
Endast läsning. Indikerar pumpens effekt i liter per minut, gallon per minut, kubikcentimeter
(cc) per minut, uns (oz) per minut eller cykler per minut, som valts när pumpen ställdes in.
Endast läsning. Anger aktuellt driftvarvtal för pumpen i cykler per minut.
Status
Endast läsning. Indikerar pumpens aktuella drifttillstånd:
Flöde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
126
Stoppad
Stannar
Körs
Stopp—Avvikelse
Stoppad—Larm
Stoppad—Rådgivande
Stannar—Avvikelse
Stannar—Rådgivande
Körs—Avvikelse
Körs—Rådgivning
3A8240F
Drift
Visa Tankskärmen
Skärmen Tankar visar information om vätskenivå
och omrörarhastighet för varje primär tank och
sekundär tank i systemet Intelligent Paint Kitchen.
Från den här skärmen kan du navigera direkt till valfri
stationsskärm och du kan visa aktuella driftdata för
primärtanken eller sekundärtanken i systemet.
Varje rad på skärmen representerar en station
som har skapats och konfigurerats med hjälp av
programvaran Intelligent Paint Kitchen.
på en körskärm för att gå
Tryck på
till inställningsskärmarna. Varje kontrollrad
representerar en station som har skapats och
konfigurerats genom programvaran Intelligent Paint
Kitchen.
Figure 90 Tankskärm
Du kan utföra någon av följande uppgifter från Tankskärmen:
Åtgärd
Funktion
Aktivera en station
Av. Knappen ändras till På och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på Av
grön för att indikera att stationen är aktiverad.
Inaktivera en station
På. Knappen ändras till Av och blir
I kolumnen Produktion för stationen, tryck på På
blå för att indikera att stationen är inaktiverad.
Visa stationsstatusskärmen för en
station
Tryck på en Stationsknapp för stationen. Se Stationsstatusskärm, page 112.
Du kan se följande information för varje tank eller trumma i Intelligent Paint Kitchen-systemet.
Post
Primär
Hastighet
3A8240F
Beskrivning
Endast läsning. Anger aktuell nivå (0–100 %) för Primärtanken i vald station.
Endast läsning. Anger den aktuella hastigheten för omröraren (om sådan finns) i
primärtanken. Varje omrörares hastighet visas med hjälp av de enheter (RPM, Hz eller
%) som specificerats under installationen. Se Konfigurera tankstyrmoduler, page 77.
127
Drift
Post
Beskrivning
Sekundär
Hastighet
Endast läsning. Anger aktuell nivå (0–100 %) för sekundärtanken i vald station.
Endast läsning. Anger den aktuella hastigheten för omröraren (om sådan finns) i den
sekundära tanken.
128
3A8240F
Drift
system-- och komponentstatus
Visa system
Färgen på en komponents ikon (grön, röd, gul, ingen
färg) anger dess aktuella status.
Om ljustornssatsen är installerad indikerar lamporna
systemstatus enligt följande:
Färg
Betydelse
Grön
Driften är normal.
Gul
En avvikelse har inträffat. Systemet
fortsätter att arbeta.
Röd
Ett larm har utlösts. Systemet har
stannat.
Ingen färg
Systemet fungerar inte.
Fjärrhantering med hjälp av
pekskärmsboxen
Pekskärmsboxen (J) gör det möjligt för användare
att visa loggar och programvaruskärmar från en
fjärrenhet.
Inställningar
För fjärråtkomst till pekskärmsboxen, konfigurera port
1 och anslut den till anläggningsnätverket.
• För konfigurering av port 1, se
Nätverksinställning och konfiguration, page 99.
• Anslut en Ethernet-kabel till port 1 på botten av
pekskärmsboxen. Se avsnittet Anslutningar för
pekskärm i Pekskärmsbox (J) 25A693, page 22.
Åtkomst
När en IP-adress har etablerats och anslutits
öppnar du en webbläsare. Skriv in den IP-adress
som tilldelats pekskärmsboxen i adressfältet. Om
anslutningen lyckas visas följande skärm:
Figure 91 Flyttbar disk
Klicka på Visa loggar eller Fjärrvy för att visa
information från det anslutna Intelligent Paint
Kitchen-systemet.
loggar: Använd den här funktionen för att
• Visa loggar
komma åt alla loggfiler på enheten i CSV-format.
Loggar kan endast visas; , de kan inte laddas ner.
Följande data finns tillgängliga för station 1–20:
– Flödeshastighet, pump: Inspelade
5-sekundersintervall
– Pumpcykler per minut: Inspelade
5-sekundersintervall
– Pumpkraft: Inspelade 5-sekundersintervall
– Pumptryck 1: Inspelade 5-sekundersintervall
– Pumptryck 2: Inspelade 5-sekundersintervall
– Primär omrörarfrekvens: Inspelade
5-sekundersintervall
– Sekundär omrörarfrekvens: Inspelade
5-sekundersintervall
– Primärtanknivå: Inspelade 60-sekundersintervall
– Sekundärtanknivå: Inspelade
60-sekundersintervall
Fjärrvy: Använd den här funktionen för att
• Fjärrvy
navigera på alla skärmar i pekskärmsgränssnittet.
Du kan bara visa aktuell information på
pekskärmsgränssnittet; som du inte kan
styra Intelligent Paint Kitchen-systemet. För
mer information, inklusive skärmgrafik, se
Programvara för pekskärm, page 63.
OBS! Om du navigerar i webbläsaren ändras
skärmarna på pekskärmsgränssnittet. Om andra
kommer åt pekskärmsgränssnittet kommer de att
se fjärrnavigeringen. Se till att fjärrkontrollen och
den lokala driften inte strider mot varandra.
3A8240F
129
Händelser och loggar
Händelser och loggar
Systemfel varnar dig för ett problem och hjälper till att
förhindra att fel uppstår i Intelligent Paint Kitchen.
Det finns tre typer av händelser: Rekommendation,
avvikelse eller larm.
En rekommendation registrerar en händelse i
systemet och försvinner sedan efter 60 sekunder.
Den fyrsiffriga koden följs av ”-V”.
Vid en avvikelse registreras ett fel i systemet, men
utrustningen stängs inte av. Användaren måste
bekräfta avvikelsen. Den fyrsiffriga koden följs av
”-D”.
Om ett larm utlöses stoppas driften av berörd station.
Den fyrsiffriga koden följs av ”-A”.
Om någon av systemfeltyperna inträffar:
Konfigurera händelser
Använd denna procedur för att ange hur Intelligent
Paint Kitchen-händelser hanteras av systemet. Du
kan ange hur händelser hanteras för olika delar av
pumpsystemet från skärmen Pumphändelser.
• Tryck på IO-status för att ställa in
I/O-statushändelser.
• Tryck på Skärm för att ställa in händelser när de
visas på skärmen.
• Tryck på Pump 1 för att ställa in händelsehantering
för den första pumpen i systemet.
• Tryck på Pump 2 för att ställa in händelsehantering
för den andra pumpen i systemet.
• Larmsignal ljuder (om det inte är i tyst läge).
• Popup-skärmen för larm visar den aktiva
larmkoden (se Felkoder, page 132).
Reagera på händelser
• Statusrad på den avancerade skärmmodulen visar
alarmkoden.
OBS! När en avvikelse eller ett larm inträffar måste
du kontrollera felkoden innan felet återställs. Om
du glömmer vilken kod som inträffade kan du gå till
Visa händelseloggen, page 131 för att se de 200
senaste felen med datum- och tidsstämplar.
• Larm sparas i den datum- och tidstämplade loggen.
En registrering innebär att relevanta systemhändelser
sparas i bakgrunden. Dessa är endast informativa
och kan granskas på skärmen Händelser, som visar
de 200 senaste händelserna, med datum, tid och
beskrivning.
Använd följande procedurer för att ställa in och
specificera hur händelser genereras och besvaras.
Om ett larm har uppstått, åtgärda felet innan driften
återupptas.
Gör något av följande på skärmen Händelse:
• Tryck på Kvittera för att återställa den visade
händelsen.
• Tryck på Bekräfta alla för att återställa alla aktuella
Intelligent Paint Kitchen-händelser.
130
3A8240F
Händelser och loggar
Visa händelseloggen
Händelseloggen innehåller en förteckning över alla
meddelanden, avvikelser och larm som har inträffat
i systemet. Händelser listas sekventiellt, och den
senaste händelsen visas högst upp på skärmen.
Denna skärm är skrivskyddad. Den innehåller
följande information om varje registrerad händelse:
• Datum och tid då händelsen inträffade.
• Stationsnummer där händelsen inträffade.
• Felkoden som upptäcktes. Gå till
Felkoder, page 132 för att se en fullständig
beskrivning av varje felkod,
• En kort beskrivning av händelsen.
Figure 92 Händelseloggskärm
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
2. Tryck på
och
händelseloggen.
3A8240F
för att bläddra igenom
131
Händelser och loggar
Felkoder
OBS! När ett fel uppstår, se till att fastställa koden innan felet återställs. Om du glömmer vilken kod som
inträffade, se Visa händelseloggen, page 131 som innehåller de senaste 200 felen med datum, tid och
beskrivning.
Allen Bradley PowerFlex 4M-fel
Kod
Fel
Problem
Lösning
F2
Hjälpingång
Hjälpingångsförreglingen är
öppen.
• Kontrollera fjärrkablaget.
• Verifiera kommunikationsprogrammering för avsiktligt fel.
F3
Strömavbrott
Överdriven DC-busspänningsrippel.
• Övervaka inkommande ledning
med avseende på fasförlust eller
linjeobalans.
• Kontrollera inmatningsledningens
säkring.
F4
Underspänning
DC-bussspänningen föll under
minimivärdet.
Övervaka inkommande AC-linje med
avseende på avbrott i lågspänning eller
nätspänning.
F5
Överspänning
DC-bussspänningen översteg
maxvärdet.
Övervaka AC-linjen med avseende på
hög ledningsspänning eller transienta
förhållanden. Bussöverspänning kan
också orsakas av motorregenerering.
Förläng nedsaktningstiden genom att
installera ett dynamiskt bromsalternativ.
F6
Motor stoppad
Drivningen kan inte accelerera
motorn.
Öka P109 och/eller A402 (accel.tid) eller
minska belastningen så att drivströmmen
inte överstiger den ström som ställts in
med strömgränsparametern (A441).
F7
Motoröverbelastning
Intern elektronisk överbelastningsutlösning.
• Det finns en överdriven
motorbelastning. Minska belastningen
så att drivströmmen inte överstiger
den ström som ställts in av motor
OL-strömparametern (P103).
• Verifiera inställningen för boostval
(A453).
F8
Kylflänsövertemperatur
Kylflänstemperaturen överstiger
ett fördefinierat värde.
• Kontrollera om kylflänsarna är
igensatta eller smutsiga. Verifiera
att omgivningstemperaturen inte har
överstigit 40° C för installationer av IP
30/NEMA 1/UL typ 1 eller 50° C för
installationer av IP10/öppen typ.
• Kontrollera fläkten.
F12
Maskinvaruöverström (300 %)
Drivningens utgångsström har
överskridit maskinvaruströmgränsen.
Kontrollera programmeringen.
Kontrollera om det finns överbelastning,
felaktig boostvalinställning (A453), för
höga DC-bromsvolt eller andra orsaker
till överström.
F13
Jordfel
En strömbana till jorden har
detekterats vid en eller flera av
drivuttagens terminaler.
Kontrollera motorn och de externa
ledningarna till drivuttagens terminaler
med avseende på jordat tillstånd.
132
3A8240F
Händelser och loggar
Kod
Fel
Problem
Lösning
F33
Starta om försök
automatiskt
Enheten försökte utan
framgång återställa ett fel
och återuppta körningen för
det programmerade antalet
automatiska omstartsförsök
(A451).
Korrigera felorsaken och rensa felet
manuellt.
F38
Fas U till
jord-kortslutning
F39
Fas V till
jord-kortslutning
Ett fas-till-jordfel har upptäckts
mellan drivning och motor i denna
fas.
• Kontrollera kablaget mellan drivning
och motor.
• Kontrollera motorn med avseende på
jordad fas. Om felet inte kan åtgärdas,
byt ut drivenheten.
F40
Fas W till
jord-kortslutning
F41
Fas
UV-kortslutning
F42
Fas
UW-kortslutning
Överdriven ström har
upptäckts mellan dessa två
utgångsterminaler.
• Kontrollera motorns och drivuttagets
terminalledningar med avseende på
kortslutning.
• Om felet inte kan åtgärdas, byt ut
drivenheten.
F43
Fas
VW-kortslutning
F48
Standardparametrar
Enheten beordrades att skriva
standardvärden till EEPROM.
• Radera felet eller cykeleffekten till
drivenheten.
• Programmera drivparametrarna efter
behov.
F63
Programvaruöverström
Den programmerade
strömutlösningen för programvara
(A448) har överskridits.
Kontrollera lastkraven och inställningen
för strömutlösning för programvara
(A448).
F64
Överbelastning av
drivenhet
Ett körvärde på 150 % i en minut
eller 200 % i tre sekunder har
överskridits.
Minska belastningen eller förläng
acceleringstiden.
F70
Kraftaggregat
Fel har upptäckts i driveffektdelen.
• Cykla strömmen.
• Om felet inte kan åtgärdas, byt ut
drivenheten.
F71
Nettoförlust
Kommunikationsnätet är trasigt.
• Cykla strömmen.
• Kontrollera kommunikationskablaget.
• Kontrollera nätverksadapterns
inställning.
• Kontrollera status för externt nätverk.
F81
Kommunikationsförlust
RS-485 (DSI) -porten slutade
kommunicera.
• Om adaptern inte var avsiktligt
bortkopplad, kontrollera kablaget till
porten. Byt kablage, portexpander,
adaptrar eller hela drivenheten efter
behov.
• Kontrollera anslutningen.
• Bestäm om en adapter avsiktligt har
kopplats bort.
• Stäng av med användning av
kommunikationsförluståtgärd (C304).
3A8240F
133
Händelser och loggar
Kod
Fel
Problem
Lösning
F100
Parameterkontrollsummefel
Den kontrollsumma som avlästs
från tavlan stämmer inte
överens med den beräknade
kontrollsumman.
Ställ in parametern Återställ till standard
(P112) till alternativ 1 (återställ standard).
F122
I/O-kort
misslyckades
Fel har upptäckts i körkontroll- och • Cykla strömmen.
I/O-delen.
• Om felet inte kan åtgärdas, byt ut
drivenheten.
134
3A8240F
Händelser och loggar
Lenze-fel
Kod
Fel
Problem
Lösning
F_AF
För hög temperatur Enheten är för varm inuti.
• Minska drivbelastningen.
• Förbättra kylningen.
F_AL
Påståendenivå
• Väljaren för påståendenivå
ändras under drift.
• P120 ändras under drift.
• P100 eller P121–P124 är inställda
på ett annat värde än 0, och
P120 matchar inte väljaren för
påståendenivå.
Innan du ställer in P199 eller
P121–P124, se till att omkopplaren
för påståendenivå och P120
båda är inställda för typen av
ingångsenheter.
F_bF
Personlighet
Drivmaskinvara
F_CF
Styrning
En EPM har installerats som
antingen är tom eller skadad.
F_cF
Inkompatibel EPM
En EPM har installerats som
innehåller data från en inkompatibel
parameterversion.
• Cykla strömmen.
• Stäng av och installera en EPM
med giltiga data.
• Återställ enheten till
standardinställningarna (3,4
för P199) och programmera
sedan om.
F_cFt
Tvångsöversättning
En EPM från en gammal enhet
som satts i den nya enheten gör att
enheten löser ut detta fel.
Tryck två gånger på M
(lägesknappen) för att återställa.
F_dbF
Dynamisk
bromsning
Dynamiska bromsmotstånd
överhettas.
• Öka aktiv nedsaktningstid (P105,
P126, P127).
• Kontrollera nätspänningen och
P107.
F_EF
Externt
• P121–P124 = 21 och att digital
ingång har öppnats.
• P121–P124 = 22 och den digitala
ingången har stängts.
• Korrigera det externa
feltillståndet.
• Se till att den digitala ingången
är korrekt inställd för NC- eller
NO-kretsen.
F_F1
EPM
EPM saknas eller är defekt.
Stäng av och byt EPM.
F_F2
t.o.m.
F_F12
Internt
Kontakta Gracos tekniska kundtjänst.
F_Fnr
Kontrollkonfiguration
Enheten är inställd för fjärrstyrd
knappsats (P100=2 eller 5), men
är inte inställd för att kommunicera
med fjärrstyrd knappsats.
Sätt P400=1 eller P600=1.
Enheten är inställd för endast
nätverksstyrning (P100=3),
men är inte inställd för
nätverkskommunikation.
Ställ in P400 eller P600 på ett giltigt
val av nätverkskommunikationsprotokoll.
F_FoL
TB25 (4–20
mA-signal) -tröskel
4–20 mA-signal (vid TB-25) sjunker
under inställt värde i P164.
• Kontrollera signalen och
signalledningen.
• Se parameter P163 och P164.
F_GF
Standarddata för
OEM
Enheten är spänningssatt med
P199=1 och OEM-inställningarna i
EPM är inte giltiga.
Installera en EPM som innehåller
giltiga OEM-standarddata eller
ändra P199 till 0.
3A8240F
135
Händelser och loggar
Kod
Fel
Problem
Lösning
F_HF
Hög likströmsbusspänning
Nätspänningen är för hög.
Kontrollera nätspänningen och
P107.
Nedsaktningstiden är för kort eller
så är det för mycket regenerering
från motorn.
Öka den aktiva nedsaktningstiden
(P105, P126, P127) eller installera
ett dynamiskt bromsalternativ.
Mer än en digital ingång är inställd
för samma funktion.
Varje inställning kan användas en
gång (förutom inställningarna 0 och
3).
Endast en digital ingång
konfigureras för MOP-funktionen
(upp, Ner).
En ingång måste ställas in för att
öka MOP-värdet, och en annan
måste ställas in för att minska
MOP-värdet.
PID-läget matas in med
börvärdesreferensen och
återkopplingskällan inställd på
samma analoga signal.
Ändra PID-börvärdesreferens
(P121–P124) eller återkopplingskälla (P201).
En av de digitala ingångarna
(P121–P124) är inställd på 10 och
en annan på 11–14.
Omkonfigurera de digitala
ingångarna.
En av de digitala ingångarna
(P121–P124) är inställd på 11 eller
12 och en annan på 13 eller 14.
Omkonfigurera de digitala
ingångarna.
PID aktiveras i vektormomentläge
(P200=1 eller 2 och P300=5).
PID kan inte användas i
vektormomentläge.
F_IL
Digital inmatningskonfiguration
(P121–P124)
F_JF
Fjärrknappsats
Fjärrknappsatsen är urkopplad.
Kontrollera fjärrkontrollpanelens
anslutningar.
F_LF
Låg likströmsbussspänning
Nätspänning är för låg.
Kontrollera nätspänningen.
F_nId
Inget motor-ID
Ett försök gjordes att starta enheten Se parametrarna P300–P399
i vektor- eller utökat V/Hz-läge innan för inställning och kalibrering av
motorns automatiska kalibrering
körläge.
utfördes.
F_ntF
Modulkommunikation
Kommunikationsfel mellan enheten
och nätverksmodulen.
F_nF1 till
F_nF9
Nätverk
Se moduldokumentationen för orsaker och åtgärder.
F_OF
Utmatningsfel:
Transistorfel
Kortslutningskrets, utmatning.
Kontrollera motor och motorvajer.
Accelerationstiden var för kort.
Öka P104 och P125.
Hård motorbelastning på grund
av ett mekaniskt problem eller så
är drivningen/motorn för liten för
applikationen.
• Kontrollera maskinen och
systemet.
• Kontrollera att drivenheten
och motorn har rätt storlek för
applikationen.
Boostvärdena är för höga.
Minska P168 och P169.
136
Kontrollera modulanslutningarna.
3A8240F
Händelser och loggar
Kod
F_OF1
Fel
Utmatningsfel:
Jordfel
Problem
Lösning
Överdriven kapacitiv
laddningsström på motorkabeln.
• Använd kortare motorkablar med
lägre laddningsström.
• Använd lågkapacitansmotorkablar.
• Installera en reaktor mellan
motorn och drivningen.
Utmatningstransistorn
misslyckades.
Kontakta Gracos tekniska
kundtjänst.
Jordad motorfas.
Kontrollera motor och motorvajer.
Överdriven kapacitiv
laddningsström på motorkabeln.
Använd kortare motorkablar med
lägre laddström.
F_PF
Motoröverbelastning
Överdriven motorbelastning för
länge.
• Kontrollera att P108 är korrekt
inställt.
• Kontrollera att drivenheten
och motorn har rätt storlek för
applikationen.
F_rF
Flygande omstart
Styrenheten kunde inte
synkronisera med motorn under ett
omstartsförsök (P110=5 eller 6).
Kontrollera motor och last.
F_SF
Enfas
En nätströmsfas har gått förlorad.
Kontrollera nätspänningen.
F_UF
Start
Startkommandot fanns när
strömmen aktiverades (P110=0
eller 2).
• Vänta minst två sekunder
efter start för att tillämpa
startkommandot.
• Överväg en alternativ startmetod
(P110).
F_FAU
TB5 (0–10V signal) 0–10 V-signal vid TB5 sjunker under • Kontrollera signalen och
inställt värde i P158.
signalledningen.
-tröskel
• Se parameter P157 och P158.
E-Flo DC-fel
Skärmkod
Tillämplig
motor
Blink-Blink
kod
Typ
Inga
Standard
6
Larm
Beskrivning
Ratten lägesval ställs in mellan Tryck
Ställ in ratten på det läge du önskar.
och Flöde
.
Inga
Standard
och
avancerad
9
Inga
Blinkkod 9 är inte en felkod, utan en indikator som visar
vilken pump som är aktiv.
A4N_
Grundläggande och
avancerad
6
Larm
Motorströmmen översteg 13 A eller maskinvarans överström
utlöste vid 20 A.
CAC_
Avancerat
Inga
Larm
Skärmen detekterar en förlorad CAN-kommunikation.
Blinkande larm visas på skärmen och blinkkoden visas.
3A8240F
137
Händelser och loggar
Skärmkod
Tillämplig
motor
Blink-Blink
kod
Typ
CAD_
Avancerat
2–3
Larm
CAG_
Avancerat
2-3
Avvikelse PLC har slutat pinga registret för magnetventilen.
C3G_
Avancerat
Inga
Avvikelse Skärmen detekterar förlorad Modbus-kommunikation när
Modbus-avvikelse har aktiverats på inställningsskärm 16.
C4G_
Avancerat
Inga
CBN_
Standard
och
avancerad
2–4
CCN_
Standard
och
avancerad
3–6
Larm
END_
Standard
och
avancerad
5–6
Rådgivande
Kalibrering av kodaren och slagintervall pågår.
ENN_
Avancerat
Inga
Rådgivande
Kalibrering av system med dubbla nederdelar har slutförts.
E5F_
Avancerat
Inga
Rådgivande
Kalibreringsfel av system med dubbla nederdelar. Systemet
körs för snabbt för att kalibrering ska kunna genomföras.
E5S_
Avancerat
Inga
Rådgivande
Kalibrering av system med dubbla nederdelar har stoppats
eller avbrutits.
E5U_
Avancerat
Inga
Rådgivande
Kalibrering av system med dubbla nederdelar instabil.
Systemet kunde inte fastställa optimal inställning.
EBC_
Avancerat
Inga
Rådgivande
Kör-/stoppbrytaren står i stoppläget (stängd).
F1F0
Avancerat
Inga
Larm
F2F0
Avancerat
Inga
K1D_
Avancerat
1–2
K2D_
Avancerat
Inga
Avvikelse Flödet ligger under minimigränsen.
K3D_
Avancerat
Inga
Avvikelse Flödet överskrider maximalmålflöde. Indikerar också att ett
pumprusningstillstånd föreligger.
K4D_
Standard
och
avancerad
1
Larm
Flödet överskrider maximalmålflöde. Indikerar också att ett
pumprusningstillstånd föreligger.
L1A0
Avancerat
Inga
Larm
Flödeshastigheten är högre än den aktuella inställningen av
profilen för flödesbegränsning för profilskärm 3.
L2A0
Avancerat
Inga
138
Larm
Beskrivning
Enheten detekterar en förlorad CAN-kommunikation.
Detta larm loggas endast. Inget blinkande larm visas på
displayskärmen, men blinkkoden visas.
Skärmen detekterar förlorad Modbus-kommunikation när
Modbus-larm har aktiverats på inställningsskärm 16.
Avvikelse Tillfälligt kommunikationsfel i kretskort.
Kommunikationsfel i kretskort.
Fyllningspumpflöde ej detekterad. Den primära tanknivån
har inte ökat med timeout-fönstret för inget flöde och
timeout-händelsen för inget flöde är inställt på larm.
Avvikelse Fyllningspumpflöde ej detekterad. Den primära tanknivån
har inte ökat med timeout-fönstret för inget flöde och
timeout-händelsen för inget flöde är inställt på avvikelse.
Larm
Flödet ligger under minimigränsen.
Avvikelse Den primära tanknivån ligger under avvikelsebörvärdet för
låg primärtanknivå.
3A8240F
Händelser och loggar
Skärmkod
Tillämplig
motor
Blink-Blink
kod
L3A0
Avancerat
Inga
L4A0
Avancerat
Inga
L6CA
Avancerat
Inga
Avvikelse Port 8 är aktiverad och strömförbrukningen är lägre än 4 mA.
Mottrycksregulatorn begär ett värde större än 0 %.
L6CB
Avancerat
Inga
Avvikelse Port 9 är aktiverad och strömförbrukningen är lägre än 4 mA.
MND_
Avancerat
Inga
P1D_
Avancerat
Inga
Avvikelse Obalanserad belastning. System med dubbla nederdelar
– P1D1 = motor 1 kräver mindre kraft för att bibehålla
hastigheten, pumpnederdelen kan behöva service. P1D2
= motor 2 kräver mindre kraft än motor 1 för att bibehålla
hastigheten.
P9D_
Avancerat
Inga
Avvikelse Allvarligt obalanserad belastning – se P1D_ (P9D_ innebär
större omfattning)
P1I_
Avancerat
1–3
P2I_
Avancerat
Inga
Avvikelse Trycket ligger under minimigränsen.
P3I_
Avancerat
Inga
Avvikelse Trycket överskrider maximalmåltryck.
P4I_
Avancerat
1–4
P5DX
Avancerat
Inga
Avvikelse Flera pumpar är tilldelade till en omvandlare. Tilldelningen för
denna omvandlare rensas automatiskt under detta tillstånd.
Användaren måste omtilldela.
P6CA
eller
P6CB
Avancerat
Inga
Avvikelse För enheter utan tryckkontroll för sluten krets: Omvandlaren
(A eller B) är aktiverad men har inte detekterats.
P6D_
Avancerat
1–6
Larm
För enheter med tryckkontroll för sluten krets: Omvandlaren
är aktiverad men har inte detekterats.
T2D_
Standard
och
avancerad
3–5
Larm
Den interna termistorn har kopplats från eller
motortemperaturen ligger under 0 °C (32 °F).
T3D_
Standard
och
avancerad
5
T4D_
Standard
och
avancerad
4–6
Larm
Övertemperatur i motor. Motorn kommer att dämpa sin
bränsletillförsel för att bibehålla en intern temperatur på
under 85 °C.
V1I_
Standard
och
avancerad
2
Larm
Spänningsfall – spänningen till motorn är för låg.
V2I_
Standard
och
avancerad
Inga
3A8240F
Typ
Beskrivning
Avvikelse Den aktuella primära tankens strömnivå är under börvärdet
för den primära tankens avvikelse.
Larm
Rådgivande
Larm
Larm
Den primära tanknivån ligger över avvikelsebörvärdet för hög
primärtanknivå.
Underhållsräknaren är aktiverad och nedräkningen har nått
noll (0).
Trycket ligger under minimigränsen.
Trycket överskrider maximalmåltryck.
Avvikelse Övertemperatur i motor. Motorn kommer att dämpa sin
bränsletillförsel för att bibehålla en intern temperatur på
under 85 °C.
Avvikelse Spänningsfall – spänningen till motorn är för låg.
139
Händelser och loggar
Skärmkod
Tillämplig
motor
Blink-Blink
kod
Typ
V1M_
Standard
och
avancerad
2–6
Larm
V3I_
Standard
och
avancerad
Inga
V4I_
Standard
och
avancerad
3
Larm
Spänningen till motorn är för hög.
V9M_
Standard
och
avancerad
7
Larm
Låg inspänning detekterades vid start.
WCW_
Avancerat
Inga
Larm
Felanpassad systemtyp, motorn är en E-Flo DC med dubbla
nederdelar och displaykonfigurationen matchar inte. Ändra
displayens systemtyp på skärmen Inställning av enheter
(skärm 15).
WMC_
Standard
och
avancerad
4–5
Larm
Internt programvarufel.
WNC_
Standard
och
avancerad
3–4
Larm
Programvaruversionerna stämmer inte överens.
WNN_
Avancerat
Inga
Larm
Felanpassad systemtyp, motorn är en E-Flo DC med en
nederdel och displaykonfigurationen matchar inte. Ändra
displayens systemtyp på bilden för inställning av enheter (bild
12 i läge dubbla nederdelar).
WSC_
Avancerat
Inga
WSD_
Avancerat
1–5
Larm
Felaktig nederdelsstorlek; uppstår om enheten körs innan
nederdelsstorleken har ställts in.
WXD_
Standard
och
avancerad
4
Larm
Ett hårdvarufel har detekterats i ett internt kretskort.
140
Beskrivning
Förlorad växelström.
Avvikelse Spänningen till motorn är för hög.
Avvikelse Profil är inställd på 0 tryck och 0 flöde.
3A8240F
Händelser och loggar
Tankstyrfel
Skärmkod
Typ
Beskrivning
L4A0
Larm
Primärtank hög
L1A0
Larm
Primärtank låg
L2A0
Avvikelse
Primärtank låg
L1B0
Larm
F2F0
Larm eller
avvikelse
Inget eller lågt flöde med påfyllningspumpen på
Ingen tanknivåändring detekterad
CAGX
Avvikelse
PLC-handslag tappat medan solenoidens utmatning är på
C3GX
Avvikelse
Modbus-kommunikationen ligger nere
L6CA
Larm
Radarnivågivare A (port 8) ej detekterad
L6CB
Larm
Radarnivågivare A (port 7) ej detekterad
P6CA
Avvikelse
Tryckgivare A (port 7) ej detekterad
P6CB
Avvikelse
Tryckgivare B (port 10) ej detekterad
Sekundärtank låg
Pekskärmshändelser
Skärmkod
Typ
Beskrivning
DLD0
Rekommendation
Pump som är avsedd att pumpa under stoppad
produktion. Se kolumnen Produktion på
Visa stationsskärmen, page 110.
H1A0
Rekommendation
Primär omrörare som är avsedd att vara i
produktion har varit inaktiv längre än timeout-perioden. Se fältet Tomgångstimer på
Ställa in primär omrörare, page 81och kolumnen
Produktion på Visa stationsskärmen, page 110.
H1B0
Rekommendation
Sekundär omrörare som är avsedd att vara
i produktion har varit inaktiv längre än timeout-perioden. Se fältet Tomgångstimer på
Ställa in sekundär omrörare, page 87och kolumnen
Produktion på Visa stationsskärmen, page 110.
3A8240F
141
Felsökning
Felsökning
OBS! Kontrollera alla tänkbara åtgärder innan systemet demonteras.
Problem
Orsak
Lösning
Övervakningsboxen
(A) kan inte
kommunicera med
pumpstyrmodulen
(PD) eller
tankstyrmodulen
(TD)
Modbus-inställningarna
är felaktiga.
Se till att nodkommunikationen är påslagen.
Verifiera Modbus-inställningarna på pumpstyrmodulen.
• Styrningsplatsen är inställd på fjärrkontroll.
• Modbus-nod-ID är inställt för rätt pump.
• Den seriella portbaudhastigheten är inställd på 57600.
Se Ange nod-ID:n, page 48.
DIP-omkopplarens
inställningar är felaktiga.
Kontrollera inställningarna för DIP-omkopplaren
på fiber- till seriell-omvandlare. Se Ställa in DIPomkopplare på fiberoptiska omvandlare, page 35.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
142
Väljare 1: På
Väljare 2: På
Väljare 3: På
Väljare 4: På
Väljare 5: Av
Väljare 6: På
Väljare 7: Av
Väljare 8: På
Väljare 9: Av
Väljare 10: Av
Väljare 11: Av
Väljare 12: Av
Huvudväljare: Ställ in på RS-422/485
3A8240F
Felsökning
Problem
Orsak
Lösning
Kabeldragningen är
felaktig.
Kontrollera Modbus-kabeldragningen mellan
övervakningsmodulen och fiber- till seriell omvandlare.
• A = GND
• B = Data B(+) – Blå/Vit
• C = Data A(-) – Vit/Blå
Fiberportarna är
baklänges.
Verifiera fiberportsinställningen. Se
Modbus-kabeldragning (RS-485), page 38.
• RX från ADCM-port 1 är ansluten till fiber- till seriell
omvandlare TX.
• TX från ADCM-port 2 är ansluten till fiber- till seriell
omvandlare RX.
Fiberkabeln är felinställd.
Kontrollera fiberkabelns inställning. Se Ansluta pumpoch tankstyrmoduler till övervakningsboxen, page 42.
Den variabla
frekvensenheten/inverteraren (B) kan
inte kommunicera
med den elektriska
omröraren.
Parametrarna är felaktigt
inställda.
Kontrollera alla parametrar för din version (Lenze
SMVector eller Allen Bradley PowerFlex 4M). Se
Digital inmatningskonfiguration, page 31.
Kabeldragningen är
felaktig.
Kontrollera kabeldragningen. Se Ansluta den variabla
frekvensenheten/inverteraren till övervakningsmodulen,
page 40.
Radarnivågivaren
(M, T) slås inte på.
Nodkommunikation är
inte aktiverad.
Slå på nodkommunikation. Se
Aktivera nodkommunikation, page 73.
Radarnivågivaren är inte
ansluten till rätt port.
Kontrollera att radarnivågivaren (M, T) är ansluten till rätt
port. Se Anslut en radarnivågivare till en pumpstyrmodul
eller tankstyrmodul, page 30.
Strömmen är inte
påslagen.
Se till att boxen är aktiverad för att slå på strömmen på
inställningsskärmarna. Se Anslut en radarnivågivare till
en pumpstyrmodul eller tankstyrmodul, page 30.
IP-inställningarna är
felaktiga.
Kontrollera att IP-adressinställningarna för port 2 är korrekta. Se Nätverksinställning och konfiguration, page 99.
Ethernet-kablarna är
anslutna till fel port.
Kontrollera att Ethernet-anslutningen mellan övervakningsboxen och pekskärmsboxen. Se Ansluta
övervakningsboxen till pekskärmsboxen, page 45.
Pekskärmsboxen
(J) kan inte
kommunicera med
övervakningsboxen
(A).
3A8240F
143
Systemprogramvaruuppgifter
Systemprogramvaruuppgifter
Visa programvaruversioner
Versioner.
2. Tryck på Versioner
Använd dessa steg för att visa de för närvarande
installerade versionerna av programvaran i dina
Intelligent Paint Kitchen-komponenter.
IPK,
3. På Versionsskärmen trycker du på IPK
EFlo-DCeller Tankkontroll för att visa den
EFlo-DC
installerade programvaruversionen för de valda
komponenterna.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
Verktygsmenystruktur
Knapp
Beskrivning
SD-kort
Tryck för att formatera, använda eller mata ut ett SD-kort i pekskärmsboxen. Följ
anvisningarna i Använd ett SD-kort, page 146.
Tryck för att formatera, använda eller mata ut en USB-enhet i pekskärmsboxen. En
USB-enhet kan användas för att uppdatera den inbyggda programvaran för Intelligent
Paint Kitchen. Följ anvisningarna i Använd en USB-enhet, page 146.
Tryck för att kalibrera pekskärmsgränssnittet. Följ anvisningarna i
Kalibrera pekskärmsgränssnittet, page 145.
Tryck för att testa pekskärmsgränssnittet och avgöra om kalibrering behövs. Följ
anvisningarna i Testa pekskärmsgränssnittet, page 144.
USB
Kalibrering av
pekfunktion
Pektestare
Testa pekskärmsgränssnittet
3. Tryck på Pektestare på skärmen Verktygsmeny.
Använd dessa steg för att testa
pekskärmsgränssnittet. Detta test säkerställer att
knappar och reglage på skärmen visas på rätt plats
och kan kopplas in genom att trycka på skärmen.
4. Följ instruktionerna på skärmen Testkalibrering
för att testa pekskärmsgränssnittet.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på Verktyg på skärmen Inställningsmeny.
144
5. Om det behövs, se
Kalibrera pekskärmsgränssnittet, page 145 för
att kalibrera om pekskärmsgränssnittet.
6. Tryck på hemikonen
Stationer.
för att återgå till skärmen
3A8240F
Systemprogramvaruuppgifter
Kalibrera pekskärmsgränssnittet
Om en knapptryckning på pekskärmsgränssnittet inte
visar skärmen, kalibrera pekskärmsgränssnittet.
överensstämmer med den plats som du vill trycka på
för att välja den kontrollen.
Korrekt kalibrering hjälper till att säkerställa att
den visade knappen, fältet, tangenten eller ikonen
Figure 93 Kalibreringsskärm för pekskärm
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på Verktyg på skärmen Inställningsmeny.
3. Tryck på Kalibrering av pekfunktion på skärmen
Verktygsmeny.
3A8240F
4. Följ anvisningarna på skärmen Kalibrering av
pekfunktion. De gröna rutorna blir röda, en i
taget. Tryck på varje röd ruta efterhand som den
visas.
5. När du är klar visas meddelandet "Kalibreringen
lyckades”. Skärmen har kalibrerats om.
6. Tryck på hemikonen
Stationer.
för att återgå till skärmen
145
Systemprogramvaruuppgifter
SD--kort
Använd ett SD
Ett SD-flashkort kan sättas in i ett fack på vänster
sida av pekskärmsmodulen (14).
SD-kortet innehåller programvaran Intelligent Paint
Kitchen och de användardefinierade inställningar
som behövs för att köra systemet. Använd ett 2 GB
SD-kort.
Använd den här proceduren för att infoga, mata ut
eller formatera ett SD-kort.
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
Verktyg.
2. Tryck på Verktyg
3. Tryck på SD-kort på skärmen Verktygsmeny.
4. Tryck på en av följande knappar på
SD-kortskärmen för att utföra en uppgift med
SD-kortet:
Tryck på Mata ut för att mata ut SD-kortet
från pekskärmsmodulen. Ta fysiskt bort
SD-kortet från dess fack på baksidan av
pekskärmsmodulen.
Tryck på Format för att formatera ett nytt SD-kort
som har satts in i pekskärmsmodulen.
Tryck på Montera för att börja använda ett
SD-kort som har satts in och formaterats.
Figure 94 Sätt i ett SD-kort
USB--enhet
Använd en USB
En USB-enhet kan sättas in i den anvisade porten
längst ner på pekskärmsmodulen (14).
En USB-enhet används för att lagra de loggfiler som
genereras av Intelligent Paint Kitchen-systemet. Du
Figure 95 USB-port nertill på pekskärmsmodulen
kan ta bort USB-enheten och använda för att kopiera
loggfiler till en dator. När du sätter in en korrekt
formaterad USB-enhet i datorn börjar loggfilerna att
kopieras automatiskt.
4. Tryck på en av följande knappar på USB-skärmen
för att utföra en uppgift med USB-enheten:
1. Tryck på
på en körskärm för att gå till
inställningsskärmarna.
Tryck på Mata ut för att mata ut USB-kortet från
pekskärmsmodulen.
Verktyg.
2. Tryck på Verktyg
Tryck på Format för att formatera ett nytt
USB-kort som har satts in i pekskärmsmodulen.
3. Tryck på USB på skärmen Verktygsmeny.
Tryck Uppdatera inbyggd programvara för att
använda USB-enheten för att uppdatera den
inbyggda programvaran.
146
3A8240F
Systemprogramvaruuppgifter
Ställ in tid och datum
4. Tryck på aktuellt datum och aktuell tid som visas
på skärmen på skärmen Tid.
Ställ in rätt tid och datum så att händelseloggen
registrerar händelser när de inträffar.
5. Använd popup-fönstret Etikett för att ange aktuell
tid och datum. Använd formatet mm/dd/åååå
hh: mm.
1. Tryck på
på valfri körskärm.
2. Tryck på Verktyg på skärmen Inställningsmeny.
6. Tryck
på Retur för att ange ändringarna.
3. Tryck på Tid på skärmen Verktygsmeny.
3A8240F
147
Reparation
Reparation
Individuella komponenter som används i
övervakningsboxen (A) och pekskärmsboxen (J) kan
inte repareras. Om de misslyckas går sönder måste
de bytas ut.
Byta ut batteriet i pekskärmsmodulen
Pekskärmsmodulen (14) använder ett litiumbatteri på
3 volt för att köra den interna klockan under tider då
systemet inte är strömförsörjt.
1. Koppla bort strömmen till pekskärmsboxen.
2. Ta bort batteriluckan på baksidan av
pekskärmsboxen.
• För att undvika elektriska stötar, koppla bort
strömmen från systemet före service.
3. Ta tag i batteriets överkant och tryck åt vänster
för att ta bort batteriet ur hållaren.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras
av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.
4. Lyft ur batteriet och byt till ett nytt batteri.
Observera batteriorienteringen i figuren nedan.
• Byt inte ut eller modifiera systemkomponenter.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
6. Återställ tid och datum vid behov. Se
Ställ in tid och datum, page 147.
Figure 96 Sätt i batteriet
OBS: Återvinn batterier enligt lokala föreskrifter.
Kasta dem inte i hushållssoporna eller bland
industriellt avfall.
148
3A8240F
Reparation
Byta ut en fiberoptisk omvandlare
Byta ut handledarmodulen
1. Koppla ur strömmen.
1. Koppla ur strömmen.
2. Lossa + (vit/blå) och – (blå) elledningarna.
2. Lossa + (röd, vit/blå) ledningar från anslutning
B, 7 och 8. Lossa – (blå, svart) ledningar från
anslutning A, 5 och 6.
3. Ta bort den fiberoptiska omvandlaren (38) från
DIN-skenan.
4. Fäst den nya fiberoptiska omvandlaren (38) på
DIN-skenan.
5. Anslut + (vit/blå) ledning till terminal C. Anslut –
(blå) ledning till terminal B.
OBS! I övervakningsboxen kommer ledningarna
från övervakningsmodulen. I expansionsboxen
kommer ledningarna från strömförsörjningen.
Ledning
Terminal
Färg
B
Vit/blå
C
Blå/Vit
3. Ta bort övervakningsmodulen (36) från
DIN-skenan.
4. Sätt dit den nya övervakningsmodulen på
DIN-skenan.
5. Anslut + (vit/blå) ledning från den fiberoptiska
omvandlaren (38) till terminal A på ACS. Anslut –
(blå/vit) ledning från fiberomvandlaren till terminal
B.
6. Anslut + (röd) ledning från strömförsörjningen
(35) till terminal 8 på ACS. Anslut – (svart)
ledning från strömförsörjningen till terminal 6.
7. Anslut + (röd) ledning från terminal 6 på
Ethernet-väljaren (37) till terminal 6 på ACS.
Anslut – (svart) kabeln från terminal 5 på
Ethernet-väljaren till terminal 5 på ACS.
Ledning
Färg
Röd
Blå
Svart
Vit/blå
Blå/Vit
Figure 97 Ansluta fiberoptiska
omvandlarledningar
Figure 98 Ansluta övervakningsmodulens kablar
3A8240F
149
Reparation
Ethernet--väljaren för
Byta ut Ethernet
övervakningsmodulen
Byta ut strömförsörjningen för
övervakningsmodulen
1. Koppla ur strömmen.
1. Koppla ur strömmen.
2. Lossa + (röd) ledning och – (svart) ledning.
Koppla även bort nätkabeln (L) och den neutrala
(N) kabeln.
3. Ta bort strömförsörjningen (35) från DIN-skenan.
4. Sätt dit en ny strömförsörjning (35) på
DIN-skenan.
5. Återanslut ledningsspänningen (L) från
anslutning 1 på strömbrytaren (2) till anslutning L
på strömförsörjningen. Anslut neutralledningen
(N) från terminal 4 på strömbrytaren till terminal
N på strömförsörjningen.
6. Anslut + (röd) ledning från terminal 8 på
övervakningsmodulen till + terminal på
strömförsörjningen. Anslut – (svart) ledning från
terminal 7 på ACS-modulen till - terminal på
strömförsörjningen.
2. Lossa + (röd) ledning från anslutning 6. Lossa –
(svart) ledning från anslutning 5.
3. Ta bort Ethernet-väljaren (37) från DIN-skenan.
4. Sätt dit en ny Ethernet-väljaren (37) på
DIN-skenan.
5. Anslut + (röd) ledning från övervakningsmodulens
terminal 6 till terminal 6 på Ethernet-väljaren.
Anslut – (svart) kabeln från
övervakningsmodulens terminal 5 till terminal 5
på Ethernet-väljaren.
Ledning
Färg
Röd (24
VDC)
Svart (100240 VAC)
OBS! Om du byter ut strömförsörjningen i
expansionsboxen ansluts + (blå) ledning från
terminal B på den fiberoptiska omvandlaren
till + terminalen på strömförsörjningen. –
(svart) ledning ansluter terminal A på den
fiberoptiska omvandlaren till – anslutningen på
strömförsörjningen.
Ledning
Färg
Vit (neutral)
Svart (100-240 VAC)
Röd (24 VDC)
Svart (24 COM)
Figure 99 Ansluta Ethernet-väljarens kablar
Figure 100 Ansluta strömförsörjningskablarna
150
3A8240F
Delar
Delar
Pekskärmsbox, 25A693
Ref
1▲
2
3
Del
Beskrivning
Ant.
15W776
116320
-----
ETIKETT, varning
BRYTARE, balans, ström
1
1
2
4
5
---------
6
7
---------
8
17K909
3A8240F
ANSLUTNING, Ethernet,
RJ45
SKENA, montering
SKRUV, platt huvud,
#10–32 x 3/8 tum
BLOCK, stopplint
BLOCK, jordanslutning
NÄTAGGREGAT, 24 V
DC
1
2
4
2
1
Ref
9
10
11
12
13
14
Del
--------------------17K908
Beskrivning
Ant.
BLOCK, terminal
2
1
1
1
1
KÅPA, ände
SKÅP
PLUGG
LEDNING, jord, dörr
MODUL,
pekskärmsstyrning
1
▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan
fås kostnadsfritt.
151
Delar
Övervakningsbox, 25A830
Ref.
1▲
2
Del
15W776
116320
3
-----
4
5
---------
6
7
-----
30
---------
32
33
34
35
---------
36
17R317
152
115306
121314
Beskrivning
ETIKETT, varning
BRYTARE, balans,
ström
ANSLUTNING,
Ethernet, RJ45
SKENA, montering
SKRUV, platt huvud,
#10–32 x 3/8 tum
BLOCK, stopplint
BLOCK, jordanslutning
HÅLLARE, säkring,
terminalblock
KÅPA, ände
KLÄMMA, ände
FILTER, strömmatning
STRÖMFÖRSÖRJNING, 2 A
MODUL, övervakning
Ant.
1
1
2
1
11
4
2
2
1
2
1
1
Ref.
37
Del
15V342
38
24N978
39
-----
40
-----
Beskrivning
Ant.
SWITCH, Ethernet,
8–portar
OMVANDLARE, seriell
till fiberoptisk
ANSLUTNING,
kretskort, 5 lägen
ANSLUTNING,
kretskort, 2 lägen
KABELKANAL, bas
1
1
1
1
----41
1
42
1
KÅPA, kabelkanal
----1
43
SKÅP
44
194337
1
LEDNING, jord, dörr
45
4
HYLSA, kabelingång
46
116343
1
SKRUV, jord
----56
2
BLOCK, terminal
▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan
fås kostnadsfritt.
1
3A8240F
Delar
Expansionsbox, 25A843
Ref.
1▲
2
.Del
15W776
116320
4
5
-----
6
7
-------------
30
32
33
34
35
-----
--------115306
121314
3A8240F
Beskrivning
ETIKETT, varning
BRYTARE, balans,
ström
SKENA, montering
Ant.
1
1
SKRUV, platt huvud,
#10–32 x 3/8 tum
BLOCK, stopplint
11
BLOCK, jordanslutning
1
2
HÅLLARE, säkring,
terminalblock
KÅPA, ände
KLÄMMA, ände
FILTER, strömmatning
STRÖMFÖRSÖRJNING, 2 A
1
4
1
2
1
1
Ref.
38
.Del
24N978
39
-----
40
-----
Beskrivning
Ant.
OMVANDLARE, seriell
till fiberoptisk
ANSLUTNING,
kretskort, 5 lägen
ANSLUTNING,
kretskort, 2 lägen
KABELKANAL, bas
1
1
1
----41
1
42
1
KÅPA, kabelkanal
43
1
SKÅP
44
194337
1
LEDNING, jord, lucka
----45
4
HYLSA, kabelingång
46
116343
1
SKRUV, jord
2
56
BLOCK, terminal
▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan
fås kostnadsfritt.
153
Satser och tillbehör
Satser och tillbehör
Ljustorn, 122193
I/O--modul, 17T198
I/O
Monteringssats för överföringspump,
17S959
Montera ljustornstillbehöret 122193 ovanpå
övervakningsboxen (A) för att ge visuell och akustisk
indikering av larmförhållanden i Intelligent Paint
Kitchen.
Installera denna sats för att överföra vätska från
den sekundära tanken (H) till den primära tanken
(G) på den farliga platsen på en station. Satsen
innehåller monteringsdetaljer för pneumatisk
fjärröverföringspåfyllningspump (N).
I/O-modulen 17T198 ansluts till baksidan av
pekskärmsboxen (J). För fullständiga varningar och
bruksanvisningar, se handboken för fyrtorn 313542.
Flera lampor kan visas samtidigt.
Kabeldelare, 17R629
Använd kabeldelaren för att ansluta flera
färgkökskomponenter till port 4 på pumpstyrmodulen
(PD) eller till tankstyrmodulen (TD).
Signal
Orange lampa
Röd lampa
Grön lampa
Ljudsignal
154
Ljussignaler
Beskrivning
Systemet har en avvikelse.
Larm. Systemet går till Standby.
Används ej.
En systemvarning är aktiv.
Verifiera larmet. För att
justera ljudsignalsvolymen, se
leverantörshandboken.
3A8240F
Mått
Mått
Pekskärmsboxens dimensioner
Referens
Am. format
Meterformat
A
15,00 tum
381,0 mm
B
17,50 tum
444,5 mm
C
8,51 tum
216,2 mm
D
12,00 tum
304,8 mm
E
16,75 tum
425,5 mm
3A8240F
155
Mått
Dimensioner för övervakningsbox och expansionsbox
Figure 101 Övervakningsbox
Figure 102 Expansionsbox
Referens
Am. format
Meterformat
A
15,00 tum
381,0 mm
B
17,50 tum
444,5 mm
C
8,25 tum
209,6 mm
D
12,00 tum
304,8 mm
E
16,75 tum
425,5 mm
156
3A8240F
Tekniska specifikationer för pekskärmsbox, övervakningsbox och expansionsbox
Tekniska specifikationer för pekskärmsbox,
övervakningsbox och expansionsbox
OBS! För komponenter som inte anges i följande
tabell, se de specifika komponenthandböckerna för
tekniska specifikationer.
USA
Nätkrav:
Metriskt format
100–240 VAC, 1,0 ampere max., 50 eller 60 Hz, enfas
Vikt:
Pekskärmsbox, 25A693
41 lb
18,6 kg
Övervakningsbox, 25A830
(som levererad)
43 lb
19,5 kg
Expansionsbox, 25A843
(som levererad)
39 lb
17,7 kg
40–120 °F
41–104 °F (ETL)
4–50 °C
5–40 °C (ETL)
Drifttemperaturintervall:
Proposition 65, Kalifornien
BOENDE I KALIFORNIEN
VARNING: Cancer och reproduktiva skador -– www.P65warnings.ca.gov.
3A8240F
157
Bilaga A: Systemdesign
Bilaga A: Systemdesign
Om en station innehåller en sekundär tank (H)
behövs en tankstyrmodul (TD) för att ge kontroll över
tankens omrörare (R), radarnivågivare (M, T) och
påfyllningspumpens överföringssolenoid (P). Var och
en av dessa enheter är normalt ansluten direkt till
den sekundära tankstyrmodulen.
OBS! Det är möjligt att ha en sekundär tank utan
att installera en tankstyrmodul, men alla sekundära
tankprocesser måste då styras utanför Intelligent
Paint Kitchen-systemet.
Ett Intelligent Paint Kitchen-system kan installeras
utan att använda en övervakningsbox (A), även om
det kräver mycket extra arbete.
Välj dina färgkökskomponenter
Intelligent Paint Kitchen-systemet är utformat
för enorm flexibilitet. Programvaran Intelligent
Paint Kitchen kan styra upp till 20 stationer.
Komponenterna i respektive station kan väljas
specifikt för att uppfylla kraven för respektive station.
Det vill säga att komponenterna i en station inte
behöver matcha komponenterna i någon annan
station i systemet.
Exempelvis kan en station kräva högre tryckdrift,
eller en station kan använda större vätskevolymer än
andra stationer i samma system. Designa ditt system
så att varje station innehåller pumpar, tankar och
andra komponenter som specifikt behandlar storleken
på den stationen och dess vätskeanvändningskrav.
Du kanske vill styra olika element inom vissa
stationer. De komponenter du väljer avgör hur
Intelligent Paint Kitchen samverkar med varje station.
Designa ditt eget Intelligent Paint Kitchen genom att
följa dessa allmänna steg:
1. Ange antalet stationer som ska anslutas till det
intelligenta färgköket.
2. För varje station, välj komponenterna för att
bygga den stationens vätskecirkulationssystem:
a. En pump med pumpstyrenhet (PD),
dimensionerad efter utgångsvolym och
tryckkrav.
b. En kör-/stoppkontakt (U), som används för
att slå på och av pumpen.
c.
En primärtank (G), tillverkad av lämpligt
material och med kapacitet att hantera den
erforderliga vätskevolymen.
d. En elektrisk omrörare (L), dimensionerad för
att passa det primära tankdjupet och för att
korrekt blanda vätskevolymen inuti tanken.
e. En radarnivågivare (M), som används för att
övervaka vätskenivån i primärtanken.
f.
En mottrycksregulator (E) och en
mottrycksregulatorregulator (F), som
används för att styra trycket på;vätskan i
cirkulationsledningarna.
g. En eller två tryckgivare (K, tillval) för att
övervaka systemtrycket från den ofarliga
platsen.
h. Filter, avstängningsventiler, tryckmätare,
dräneringsportar, efter behov.
3. Om stationen ska innehålla en automatiserad
process för att hålla primärtanken fylld, lägg till
följande komponenter:
a. En sekundär tank (H), vanligtvis ett 55
gallons vätskefat, som kan fyllas på manuellt
eller bytas ut vid behov.
b. En pneumatisk påfyllningspump för
fjärröverföring (N), som används för att flytta
vätska från den sekundära tanken till den
primära tanken.
c.
En elektrisk eller pneumatisk omrörare (R),
korrekt dimensionerad för att passa den
sekundära tanken och används för att blanda
vätskan.
d. En radarnivågivare (M), som används för
att övervaka vätskenivån i den sekundära
tanken.
e. En påfyllningspump överföringssolenoid
(P), som används för att slå på och av den
pneumatiska fjärröverföringspumpen vid
behov.
f.
158
En tankstyrenhet (TD), som används för att
ge kraft och kommunikationsanslutning till
sekundärtankens komponenter.
3A8240F
Bilaga A: Systemdesign
4. Bestäm typ och antal färgkökskomponenter som
ska installeras på den ofarliga platsen och som
behövs för att kontrollera antalet stationer:
a. En pekskärmsbox (J), om sådan används.
OBS! Kom ihåg att det är möjligt för ett
Intelligent Paint Kitchen-system att använda
både en pekskärmsbox och en PLC- eller
nätverksanslutning för ytterligare kontroll och
komponentsynlighet.
b. En övervakningsbox (A) för att styra de första
tio stationerna.
c.
En expansionsbox, om systemet innehåller
fler stationer än vad som kan anslutas till
övervakningsbox.
5. Bestäm typ, längd och antal kablar som behövs
för att ansluta färgens kökskomponenter:
a. Strömkablar
b. Fiberoptiska kablar
c.
Ethernet-kablar
d. CAN-kommunikationskablar
e. RS-485 tvinnade tvåtrådiga
kommunikationskablar
OBS! För detaljerad förteckning
över tillgängliga kablar, se
Bilaga B: Kablar, page 161.
d. Fler arbetslådor och expansionslådor,
om det behövs för att rymma upp till 20
stationer i kökssystemet Intelligent Paint. Se
Skala upp systemet, page 160.
e. En likströmsförsörjning med barriär (S), för
att ge ström till tankstyrmodulen (när den
används) i varje station.
f.
En variabel frekvensenhet/inverterare (B) för
individuell styrning av varje radarnivågivare
(M) i systemet.
3A8240F
159
Bilaga A: Systemdesign
Skala upp systemet
Varje Intelligent Paint Kitchen-system har minst
en övervakningsbox som innehåller minst en
fiberoptisk omvandlare. I takt med att fler stationer
läggs till i systemet kan expansionsboxar och
övervakningsboxar behövas.
En övervakningsbox rymmer upp till tio fiberoptiska
omvandlare. Varje fiberoptisk omvandlare
representerar en anslutning till exakt en station.
Om ditt system har fler än tio stationer, lägg till en
övervakningsbox enligt nedan.
Intelligent Paint Kitchen med en övervakningsbox och
en expansionsbox rymmer maximalt 20 fiberoptiska
omvandlare som styr upp till 20 stationer.
OBS! En övervakningsbox kan rymma upp till tio
fiberoptiska omvandlare, och en expansionsbox
kan rymma upp till 12 fiberoptiska omvandlare,
vilket blir totalt 22 fiberoptiska omvandlare. Endast
20 anslutningar kan dock faktiskt göras från ett
övervakningsbox/expansionsboxpar till stationerna.
Antal
stationer
1–10
11–20
Erforderligt antal
övervakningsboxar
En övervakningsbox
En övervakningsbox
Erforderligt antal
expansionsboxar
—
En expansionsbox
Figure 103 Intelligent Paint Kitchen System med
övervakningsbox och expansionsbox
160
3A8240F
Bilaga B: Kablar
Bilaga B: Kablar
Följande kablar används vanligtvis för att ansluta komponenterna i ett Intelligent Paint Kitchen-system.
Kabeltyp
Ethernet-kabel
Längd
Artikelnr.
Användning
1 fot
(0,3 m)
25 fot
(8 m)
50 fot
(16 m)
100 fot
(30 m)
200 fot
(60 m)
121994
1. Används för att ansluta pekskärmsboxen (J) till
övervakningsboxen (A).
121998
2. Används för att ansluta flera övervakningsboxar
tillsammans.
RS-485-kommunikation 50 fot
(tvinnad tvådelad
(16 m)
skärmad kabel)
500 fot
(152 m)
1000 fot
(305 m)
IS CAN-kabel
(hona-hona)
Fiberoptisk kabel
3 fot
(1 m)
25 fot
(8 m)
10 fot
(3 m)
50 fot
(16 m)
100 fot
(30 m)
330 fot
(100 m)
121999
15V842
15V843
121700
1. Används för kommunikation med variabel
frekvensenhet/inverterare (B).
115769
2. Använd för att ansluta varje expansionsbox till en
övervakningsbox.
115770
16P911
3. Använd för att ansluta varje variabel
frekvensenhet/inverterare till en övervakningsbox.
Använd för att ansluta en pumpstyrmodul (PD) till en
pump.
16P912
17T898
1. Använd för att ansluta varje pumpstyrmodul till en
fiberoptisk omvandlare inuti övervakningsboxen.
16M172
2. Används för att ansluta en tankstyrmodul (TD) till en
pumpstyrmodul.
16M173
17B160
I/O-kabel
25 fot
(8 m)
16Y911
Används för att ansluta en mottrycksregulatorregulator
(F) eller radarnivågivare (M, T) till pumpen eller
tankstyrmodulen. OBS! Denna kabel kommer installerad
från fabrik på mottrycksregulatorns styrenhet och
radarnivågivaren.
IS-strömkabel
52 fot
(16 m)
105 fot
(32 m)
16K509
Används för att ansluta varje tankstyrmodul till
likströmsförsörjningen med barriären (S) installerad på
den ofarliga platsen.
3A8240F
16K615
161
Bilaga B: Kablar
Kabeltyp
Längd
Artikelnr.
Användning
Strömomvandlarförlängning
6 fot
(2 m)
50 fot
(16 m)
16V103
Används för att förlänga kabellängden för
tryckomvandlare.
162
16V381
3A8240F
Bilaga C: Elektriska kopplingsscheman
Bilaga C: Elektriska kopplingsscheman
Diagram för pekskärmsbox
TOUCHSCREEN CONTROL MODULE (17K908)
CONNECTOR
ETHERNET
RJ45
(123922)
ETHERNET
CONNECTOR 2
WHITE
6
N
BLACK
PS1
L
4
2
CABLE 120050
CABLE
261098
GRN/YELLOW
24VDC
POWER SUPPLY
(17K909)
RS485
RS232
ETHERNET PORT A PORT A
RS232
PORT B
CLASS 2
(USE CLASS 2 CONDUCTORS)
CONNECTOR
ETHERNET
RJ45
(123922)
ETHERNET
CONNECTOR 1
SWITCH
(116320)
S1
1
L
N
GND
1
1
1
GND TERMINAL (112443)
TERMINAL TB2 (120491) WHITE
3
TERMINAL TB1 (120491) BLACK
5
TB2
POWER IN
(NOT INSTALLED)
Figure 104 Diagram för pekskärmsbox
3A8240F
USB HOST
GND
+ + - -
TB1
AUXILIARY
ETHERNET
CABLE 120050
-
BLACK16W159
CABLE
RED 16W159
+
USB
RS485
DEVICE PORT B
CLASS 1
1 TORQUE TERMINALS TO
5.3-7.0 in-lbs (0.6-0.8 N.m)
163
Bilaga C: Elektriska kopplingsscheman
Diagram för övervakningsbox
SHIELDED CABLE
17S109
WIRE
261098
GRN/YELLOW
+ -
8 7 6 5
CABLE 16W159
CABLE 16W159
BLACK
CABLE 16W159
+ - -
24VDC
POWER SUPPLY
(121314)
PS1
1 2 3 4 5 6
CABLE 16W159
BLACK
RED
DC
OK
ETHERNET
SWITCH
(15V342)
6
CLASS 2
(USE CLASS 2 CONDUCTORS)
CONNECTOR
ETHERNETETHERNET
CONNECTOR 1 RJ45
(123922)
CONNECTOR
ETHERNETETHERNET
CONNECTOR 2 RJ45
(123922)
S1-1
S1-4
PS1-L
PS1-N
L(+) NC NC N(-)
CABLE 120050
CONVERTER
SUPERVISOR
(16K465)
MODULE (17R317)
2
+ + - BLACK
RED
RED
CABLE
16W159
2
A B C D E
8 7 6 5 4 3 2 1
B
A
RS485
CABLE 120050
3 2 1
- + +
DRAIN WIRE
4
-
BLUE/WHITE
WHITE/BLUE
GND TERMINAL
(112443)
ETHERNET
CABLE 121994
4
2
CLASS 1
SWITCH
(116320)
3
1
GND1
GND TERMINAL
(112443)
FL1-N1
FL1-P1
S1-5
5
S1-1
S1
1
GND
FL1-N
TB2
FL1
FILTER
(115306)
FL1-PE
N1
TERMINAL
(120491)
FL1-P
L1
TERMINAL
(120491)
1
N
1
L
POWER IN
(NOT INSTALLED)
TB1
1 TORQUE TERMINALS TO
5.3-7.0 in-lbs (0.6-0.8 N.m)
2 TORQUE TERMINAL TO
4.4-5.3 in-lbs (0.5-0.6 N.m)
Figure 105 Diagram för övervakningsbox
164
3A8240F
Bilaga C: Elektriska kopplingsscheman
Diagram över expansionsbox
A B C D E
CONVERTER
(16K465)
2
+
BLACK
-
RED
DC
OK
CABLE
16W159
CLASS 2
(USE CLASS 2 CONDUCTORS)
+ - -
24VDC
POWER SUPPLY
(121314)
6
N
WHITE
18A996
(2 WIRE
HARNESS)
BLACK
L
4
CLASS 1
2
SWITCH
(116320)
L N
FILTER
(115306)
WHITE
L GND N
18A995
HARNESS
1
WHITE
3
BLACK
5
GRN
GND TERMINAL
(112443)
TERMINAL TB2
(120491)
BLACK
17Y899
(3 WIRE
HARNESS)
TERMINAL TB1
(120491)
1
1
1
GND
N
POWER IN
(NOT INSTALLED)
L
1 TORQUE TERMINALS TO
5.3-7.0 in-lbs (0.6-0.8 N.m)
2 TORQUE TERMINAL TO
4.4-5.3 in-lbs (0.5-0.6 N.m)
Figure 106 Diagram över expansionsbox
3A8240F
165
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
När du installerar ett system kräver varje komponent
kommunikationskablar. I diagrammet nedan visas
exempel på testkonfigurationer.
OBS! Den sista fiberoptiska omvandlaren i systemet
måste ha RS-485-termineringsmotståndet installerat
på den ej kabelanslutna anslutningen för att bryta
kretsen på rätt sätt. Termineringsmotståndet
installeras på den fiberoptiska omvandlaren i
övervakningsboxen på fabriken. Flytta den om
ytterligare fiberoptiska omvandlare installeras i
systemet.
Allen Bradley PowerFlex
Master
TxRxD+
TxRxD-
PowerFlex 525
Node 1
4
120 ohm resistor
5
Shield
TxRxD+
4
TxRxDShield
X
RS485
(DSI)
PowerFlex 523
Node 2
5
X
PowerFlex 525
Node “n”
TxRxD+
TxRxDShield
C1 C2
AK-U0-RJ45-TB2P
TxRxD+
TxRxD-
4 120 ohm resistor
FRONT
5
PIN 1
X
RS485
(DSI)
PIN 8
C1 C2
TxRxD+
TxRxD-
R/L1S/L2T/L3 U/T1V/T2W/T3
R/L1S/L2T/L3 U/T1V/T2W/T3
DC-DC+BRBR+
DC-DC+BRBR+
Figure 107 Modbus-kopplingsschema
TxRxD- = A(-)
TxRxD+ = B(+)
166
3A8240F
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
Parametrar
Parametrar
Värde
Beskrivning
P046
1 = Knappsats
Startkälla
2 = DigInTrmBlk
3 = Seriell/DSI
4 = Nätverksval
5 = EtherNet/IP
P047
1 = Drivpot.
Hastighetskälla
2 = Frekvens för knappsats
3 = Seriell/DSI
4 = Nätverksval
5 = 0-10 V ingång
6 = 4-20 mA ingång
7 = Förinställd frekvens
8 = Anlg. i mult.
9 = MOP
10 = Pulsingång
11 = PID1-utgång
12 = PID2-utgång
13 = Stegvis logik
14 = Kodare
15 = EtherNet/IP
16 = Positionering
C123
0 = 1200
RS-485-datahastighet
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600
4 = 19200
5 = 38400
C124
101-120 = Primär
RS-485-nodadress
121-140 = Sekundär
C125
0 = Fel
Kommunikationsförluståtgärd
1 = Utrulln.stopp
2 = Stopp
3 = Forts. senaste
3A8240F
167
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
Parametrar
Värde
Beskrivning
C126
0,1-60 sekunder
Kommunikationsförlusttid
C127
0 = RTU 8-N-1
RS-485-format
1 = RTU 8-E-1
2 = RTU 8-O-1
4 = RTU 8-N-2
5 = RTU 8-E-2
6 = RTU 8-O-2
168
3A8240F
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
Mitsubishi
Figure 108 Kopplingsschema
Figure 109 Kabeldragning
3A8240F
169
Bilaga D: Kommunikationskonfiguration
Parametrar
Parameter
Beskrivning
Inställning
P75
Återställ markering
14 = Återställningskommandoinmatning är alltid
aktiverad.
P77
Parameterskrivmarkering
2 = Parameterskrivning är aktiverad i alla driftlägen
oavsett driftstatus.
P79
Val av driftläge
2 = Fast i externt driftläge. Driftläget för inverteraren kan
dock också ändras till driftläget Nätverk.
P331
RS-485-kommunikationsstationsnummer
101–120 = Primär omrörare
P332
RS-485-kommunikationsbaudhastighet
576 = 57,6 K
P333
RS-485-kommunikationskonfiguration
1 = 8 databitar, 2 stoppbitar, ingen paritet
P334
RS-485-kommunikationsparitet
0 = Ingen
P335
RS-485 antal nya försök
1
P336
RS-485-kommunikationskontrolltidsintervall
10
P338
Källa för kommunikationsoperationskommando
0 = Startkommandokällan är kommunikation.
P339
Kommunikationshastighetskommandokälla
0 = Frekvenskommandokällan är kommunikation.
P340
Val av kommunikationsstartläge
10 = Inverteraren startar i driftläget Nätverk.
121–140 = Sekundär omrörare
Driftläget kan ändras mellan driftläget PU och driftläget
Nätverk från manöverpanelen. Om ett momentant
strömavbrott inträffar när ”12” är inställt, fortsätter
körningen i det tillstånd som föregick det momentana
strömavbrottet.
P549
Val av protokoll
1 = Modbus RTU
P550
Val av kommandokälla för NET-läge 1 = Kommunikationsalternativen är kommandokällan
i driftläge NET.
P551
Val av kommandokälla för PU-läge
9999 = USB automatisk igenkänning.
Normalt är PU-kontakten kommandokällan. När USB är
anslutet är USB-anslutningen kommandokällan.
170
3A8240F
Bilaga E: Nod-ID-tilldelningar
Bilaga E: Nod-ID-tilldelningar
Nod-ID-nummer genereras enligt följande:
Nod--ID
Nod
Tilldelning
1–20
Pumpstyrmoduler
51–70
Tankstyrmoduler
101–120
Primära omrörare
121–140
Sekundära omrörare
3A8240F
171
Bilaga F: Artikelnummer för omrörare
Bilaga F: Artikelnummer för omrörare
60 Hz direktdrift
Artikelnr.
Beskrivning
25C453
3” snabbklämma flänsfäste omrörarmotor
25C575
4” snabbklämma flänsfäste omrörarmotor
25C454
7,5” YD flänsfäste omrörarmotor (3” 150# ANSI-flänsmonteringshål)
25C462
Trycktanksomrörarenhet (5 gallon)
25C470
Trycktanksomrörarenhet (10 gallon)
25C471
Trycktanksomrörarenhet (15 gallon)
60 Hz reduktionsväxel
Artikelnr.
Beskrivning
25C483
Reduktionsväxel, endast drivning, med jordkabelsats
25C485
Reduktionsväxel, omrörare
25C486
Reduktionsväxel, omrörare med hävert
25C374
Reduktionsväxel, omrörare med fatlock och elevator
25C451
Reduktionsväxel, omrörare med fatlock, elevator och hävert
50 Hz direktdrift
Artikelnr.
Beskrivning
25C464
3” snabbklämma flänsfäste omrörarmotor
25C576
4” snabbklämma flänsfäste omrörarmotor
25C463
7,5” YD flänsfäste omrörarmotor (3” 150# ANSI-flänsmonteringshål)
25C465
Trycktanksomrörarenhet (5 gallon)
25C472
Trycktanksomrörarenhet (10 gallon)
25C473
Trycktanksomrörarenhet (15 gallon)
50 Hz reduktionsväxel
Artikelnr.
Beskrivning
25C484
Reduktionsväxel, endast drivning, med jordkabelsats
25C487
Reduktionsväxel, omrörare
25C488
Reduktionsväxel, omrörare med hävert
25C481
Reduktionsväxel, omrörare med fatlock och elevator
25C480
Reduktionsväxel, omrörare med fatlock, elevator och hävert
172
3A8240F
Bilaga G: Uppdatera Intelligent Paint Kitchen-programvara
Bilaga G: Uppdatera Intelligent Paint
Kitchen-programvara
Programvaran Intelligent Paint Kitchen kan
uppdateras när en ny version finns tillgänglig från
Graco. En USB A- till USB B-kabel behövs för denna
procedur.
3. Dubbelklicka för att öppna den flyttbara disken.
4. Ersätt filen image.ci3 med den uppdaterade filen.
1. Ladda ner den nya programvaran till din dator.
2. Anslut A- till B-USB-kabeln till datorn och
till USB-enhetsporten (DP) längst ner på
pekskärmsmodulen (14).
Figure 112 Byta ut image.ci3-filen
OBS! Om ingen flyttbar disk visas efter
anslutning av USB-kabel A till B, installera den
uppdaterade programvaran med ett SD-kort. Se
Använd ett SD-kort, page 146.
Figure 110 USB-anslutning nertill på
pekskärmsmodulen
När den är ansluten visas Intelligent Paint
Kitchen-systemet som en flyttbar disk på datorn.
Figure 111 Flyttbar disk
3A8240F
173
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Intelligent Paint Kitchen erbjuder en tvåskärmslösning
där användaren kan se information från bildskärmar
på två olika platser. När denna funktion används kan
endast en bildskärm ha kontrollen över systemet.
Medan Master-bildskärmen har full kontroll kan
Client-bildskärmen endast visa information eller
skicka begäran om att bli Master-bildskärm.
För att denna funktion ska kunna användas
måste båda bildskärmarna ha unika Port 2
IP-adresser på nätverket. IP-adresserna tilldelas
oberoende från var och en av bildskärmarna. (Se
Nätverksinställning och konfiguration, page 99.)
• Den förinställda Client-bildskärmen ska ha Port 2
IP-adressen ”192.168.1.51”.
Note
Bildskärmen som har denna IP-adress
identifieras alltid som Client-bildskärmen
om båda bildskärmarna detekteras
vid strömpåslagning. Om den
förinställda Master-bildskärmen inte
detekteras vid strömpåslagning blir den
förinställda Clientbildskärmen automatiskt
Master-bildskärm.
• Den förinställda Master-bildskärmen ska ha Port 2
IP-adressen ”192.168.1.50”.
Note
Bildskärmen som har denna IP-adress
identifieras alltid som Master-bildskärmen
om båda bildskärmarna detekteras vid
strömpåslagning.
174
3A8240F
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Konfigurera flera bildskärmar
Figure 113 Konfigurationsskärm för flera bildskärmar
Displays.
3. Tryck på Multiple Displays
på en körskärm för att gå till
1. Tryck på
inställningsskärmarna.
4. Tryck på varje fält för att ange eller välja
konfigurationsinställningar. I Fält på
konfigurationsskärmen för flera bildskärmar finns
en lista över fälten.
Configuration.
2. Tryck på HMI Configuration
Table 14 Fält på konfigurationsskärmen för flera bildskärmar
Föremål
Flera
bildskärmar
Timeout
Local Status
Local Current
Role
Remote Status
Remote Current
Role
3A8240F
Beskrivning
Välj ON för att aktivera Master/Client-funktionen.
Välj OFF för att aktivera Master/Client-funktionen.
Ange antalet sekunder som Client-bildskärmen ska vänta innan den tar över
kontrollen som Master-bildskärmen. När Client-bildskärmen skickar en begäran har
Master-bildskärmen en specificerad tid på sig att avvisa begäran innan Client-bildskärmen
tar över kontrollen och blir Master-bildskärmen.
Visar aktuell status för den lokala bildskärmen som Online eller Offline.
Visar aktuell status för den lokala bildskärmen som Master eller Client.
Visar aktuell status för fjärrbildskärmen som Online eller Offline.
Visar aktuell status för fjärrbildskärmen som Master eller Client.
175
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Vid strömpåslagning
Under normal drift
När strömmen slås på försöker gränssnitten upprätta
kommunikation. Om ett av gränssnitten inte kan
detekteras etablerar det andra gränssnittet sig som
Master. Om det förinställda Client-gränssnittet
inte detekterar Master-gränssnittet etablerar det
sig självt som Master, och när det förinställda
Master-gränssnittet så småningom kommer online
skickar det automatiskt en begäran om att bli Master.
Bildskärmens aktuella roll visas alltid längst ned till
vänster på bildskärmen. Skärmavbilden nedan är ett
exempel på en Master-bildskärm.
Figure 114 Exempel på en Master-bildskärm
176
3A8240F
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Om rollen ”Client” visas på den lokala bildskärmen kan användaren trycka på ”Client” för att skicka en begäran
till Master-enheten om att ta över kontrollen. Följande meddelanden visas samtidigt i det lokala gränssnittet
och fjärrgränssnittet.
Lokalt gränssnitt
”Waiting for Response”
Fjärrgränssnitt
”Client Display is
requesting control”
3A8240F
177
Bilaga H: Konfiguration av Master/Client
Följande meddelanden visas i det lokala gränssnittet beroende på vilka åtgärder som vidtas av fjärrgränssnittet:
Åtgärd av fjärrgränssnittet
Meddelande i lokalt gränssnitt
”Request Acknowledged”
Fjärrgränssnittets
användare godkände
begäran; det lokala
gränssnittet blir Master
och fjärrgränssnittet blir
Client.
”Request Rejected”
Fjärrgränssnittets
användare avvisade
begäran och rollerna förblir
oförändrade.
”Request Timeout”
Fjärrgränssnittets användare varken godkände eller avvisade
begäran och Timeout-tiden
(se Konfigurera flera
bildskärmar, page 175)
har löpt ut. Det lokala
gränssnittet blir Master och
fjärrgränssnittet blir Client.
178
3A8240F
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Bilaga I: Menyn
VEGAPULS 64 Tank
Level Sensor
Inställning
Menypost
Inställning
av enheter
I den här menyposten kan du välja avståndsenhet och temperaturenhet. För avståndsenheter
kan du välja mellan m, in och ft och för temperaturenheter kan du välja mellan °C, °F, och K.
Standardvärden:
Avstånd: m
Temperatur: °C
Tillämpning/Medel
Du kan välja mellan Lösningsmedel (olja, motorgas), Kemiska blandningar och
Vattenbaserade.
Standardvärden:
Medel: Vattenlösning
Tillämpning/Tillämpning/Lagringstank
Lagringstank
• Kärl
– Stor volym
– Upprätt cylinderformad, horisontell rund
• Process-/mätningsförhållanden:
– Kondens
– Slät medelyta
– Höga krav på mätnoggrannhet
– Långsam påfyllning och tömning
• Egenskaper, givare:
– Låg känslighet för sporadiska falska ekon
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom beräknande av medeltal
– Hög mätnoggrannhet
– Kort reaktionstid krävs inte för givaren
3A8240F
179
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Tillämpning/Tillämpning/Lagringstank
med produktcirkulation
Lagringstank med produktcirkulation
• Inställning: stor volym, upprätt cylinderformad, sfärisk
• Medelhastighet: visa påfyllning och tömning
• Installationer: liten, sidomonterad eller stor, toppmonterad omrörare
• Process-/mätningsförhållanden:
– Relativt slät medelyta
– Höga krav på mätnoggrannhet
– Kondens
– Lätt skumbildning
– Överfyllning möjlig
• Egenskaper, givare:
– Låg känslighet för sporadiska falska ekon
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom beräknande av medeltal
– Hög mätnoggrannhet eftersom ingen inställning för max. hastighet har gjorts
– Utjämning av falska signaler rekommenderas
Tillämpning/Tillämpning/Lagringstank
på fartyg
(lasttank)
Lagringstank på fartyg (lasttank)
• Medelhastighet: långsam påfyllning, tömning
• Kärl:
– Installationer i den nedre sektionen (skydd, värmespiraler)
– Höga uttag 200 … 500 mm, även med stora diametrar
• Process-/mätningsförhållanden:
– Kondens, ansamling till följd av rörelser
– Maxkrav gällande mätnoggrannhet från 95 %
• Egenskaper, givare:
– Låg känslighet för sporadiska falska ekon
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom beräknande av medeltal
– Hög mätnoggrannhet
– Utjämning av falsk signal krävs
180
3A8240F
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Tillämpning/Tillämpning/Omrörarkärl
(reaktor)
Omrörarkärl (reaktor)
• Kärl:
– Monteringsuttag
– Stora omrörarblad av metall
– Virvelbrytare, värmespiraler
• Process-/mätningsförhållanden:
– Kondens, ansamling till följd av rörelser
– Stark virvelbildning
– Mycket omrörd yta, skumbildning
– Snabb till långsam påfyllning och tömning
– Kärlet fylls på och töms mycket ofta
• Egenskaper, givare:
– Högre mäthastighet till följd av färre beräknanden av medeltal
– Utjämning av sporadiska falska ekon
Tillämpning/Tillämpning/Doseringskärl
Doseringskärl
• Inställning: alla kärlstorlekar är möjliga
• Medelhastighet:
– Snabb påfyllning och tömning
– Kärlet fylls på och töms mycket ofta
• Kärl: trånga installationsförhållanden
• Process-/mätningsförhållanden:
– Kondens, ansamlingar på antennen
– Skumbildning
• Egenskaper, givare:
– Optimerad mäthastighet till följd av praktiskt taget inget beräknande av medeltal
– Utjämning av sporadiska falska ekon
– Utjämning av falska signaler rekommenderas
Tillämpning/Tillämpning/Plasttank
Plasttank
• Process-/mätningsförhållanden:
– Kondens på plasttaket
– På utomhusanläggningar kan vatten och snö förekomma på ovansidan av kärlet
– Mätning genom kärlets ovansida om det passar för tillämpningen
• Egenskaper, givare:
– Ingen hänsyn tas till falska signaler utanför kärlet
– Utjämning av falska signaler rekommenderas
3A8240F
181
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Tillämpning/Tillämpning/Transporterbar
plasttank
Transporterbar plasttank
• Process-/mätningsförhållanden:
– Material och tjocklek är annorlunda
– Det uppmätta värdet förändras vid kärlbyte
– Mätning genom kärlets ovansida om det passar för tillämpningen
• Egenskaper, givare:
– Snabb anpassning efter förändrade reflektionsförhållanden till följd av kärlbyte krävs
– Utjämning av falsk signal krävs
Tillämpning/Tillämpning/Öppet
vatten (mätning med
mätare)
Öppet vatten (mätning med mätare)
• Process-/mätningsförhållanden:
– Långsam mätarförändring
– Extrem dämpning av utsignal på grund av vågbildning
– Is och kondens kan förekomma på antennen
– Flytande skräp förekommer sporadiskt på vattenytan
• Egenskaper, givare:
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom frekvent beräknande av medeltal
– Okänslig på nära håll
Tillämpning/Tillämpning/Öppen
vattenränna
(flödesmätning)
Öppen vattenränna (flödesmätning)
• Process-/mätningsförhållanden:
– Långsam mätarförändring
– Is och kondens kan förekomma på antennen
– Slät vattenyta
– Exakt mätresultat krävs
• Egenskaper, givare:
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom frekvent beräknande av medeltal
– Okänslig på nära håll
Tillämpning/Tillämpning/Överflödigt regnvatten
Överflödigt regnvatten (damm)
• Hastighet för nivåförändring: långsam nivåförändring
• Process-/mätningsförhållanden:
– Is och kondens kan förekomma på antennen
– Spindlar och insekter bygger bon i antennerna
– Turbulent vattenyta
– Givaren kan bli översvämmad
• Egenskaper, givare:
– Stabila och tillförlitliga uppmätta värden genom frekvent beräknande av medeltal
– Okänslig på nära håll
182
3A8240F
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Tillämpning/Tillämpning/Demonstration
Demonstration
• Justering för alla applikationer som inte vanligtvis är nivåmätning
– Instrumentdemonstration
– Igenkänning/övervakning av objekt (ytterligare inställningar krävs)
• Egenskaper, givare:
– Givaren accepterar omedelbart alla mätvärdeförändringar inom mätområdet
– Hög känslighet för störningar på grund av praktiskt taget inget beräknande av medeltal
Tillämpning/Tillämpning/Kärlform
Kärlform
Utöver medlet och tillämpningen kan själva kärlformen påverka mätningen. Denna menypost
erbjuder olika alternativ för kärlets botten och tak för vissa tillämpningar så att givaren kan
anpassas efter olika mätningsförhållanden.
Ange de erfordrade parametrarna med hjälp av lämpliga tangenter, spara inställningarna
med OK och gå till nästa objekt med ESC och tangenten –>.
Tillämpning/Tillämpning/Kärlhöjd/Mätområde
Kärlhöjd/Mätområde
När detta val förs anpassas givarens driftområde efter kärlhöjden, vilket avsevärt ökar
tillförlitligheten för mätning under olika grundläggande förhållanden.
Minimijusteringen måste utföras oberoende av detta.
Ange de erfordrade parametrarna med hjälp av lämpliga tangenter, spara inställningarna
med OK och gå till nästa objekt med ESC och tangenten –>.
3A8240F
183
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Justering
Eftersom radargivaren är ett instrument för avståndsmätning är det avståndet från givaren till
medelytan som mäts. För att den faktiska nivån ska indikeras måste det uppmätta avståndet
tilldelas till en specifik höjdprocent.
Utför justeringen genom att ange avståndet med fullt och tomt kärl, se följande exempel:
1. Min. nivå = max. mätavstånd
2. Maxnivå = min. mätavstånd
3. Referensplan
Om dessa värden inte är kända kan en justering med avstånd på t.ex. 10 % och 90 % göras.
Startpunkten för dessa avståndsspecifikationer är alltid tätningsytan för gängan eller flänsen.
Den faktiska produktnivån under denna justering är inte viktig, eftersom min-/maxjusteringen
alltid utförs utan att produktnivån ändras. Dessa inställningar kan göras i förväg utan att
instrumentet måste installeras.
Justering/Maxjustering
Maxjustering
Fortsätt på följande sätt:
1. Välj menyposten ”Maxjustering” med hjälp av tangenten -> och bekräfta med OK.
2. Förbered procentvärdet för redigering med OK och placera markören på önskad plats
med tangenten ->.
3. Ställ in erforderligt procentvärde med tangenten + och spara med OK. Markören hoppar
till avståndsvärdet.
4. Ange det motsvarande avståndsvärdet i meter för fullt kärl.
5. Spara inställningarna med OK och flytta med hjälp av ESC och -> till ”Minjustering”.
184
3A8240F
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menypost
Inställning
Justering/Minjustering
Minjustering
Fortsätt på följande sätt:
1. Välj menyposten ”Minjustering” med hjälp av tangenten -> och bekräfta med OK.
2. Förbered procentvärdet för redigering med OK och placera markören på önskad plats
med tangenten ->.
3. Ställ in erforderligt procentvärde med tangenten + och spara med OK. Markören hoppar
till avståndsvärdet.
4. Ange det lämpliga nivåavståndet i meter för det tomma kärlet (t.ex. avståndet från
givaren till kärlets botten) som motsvarar procentvärdet.
Dämpning
Ställ in en integreringstid på 0–999 sekunder i denna menypost för att dämpa
processberoende fluktuationer i det uppmätta värdet.
Standardinställningen är 0 sekunder.
Utström
Utströmsläge
Du fastställer utströmsegenskaperna och utströmmens reaktion i händelse av fel.
Standardinställningen är utströmsegenskaperna 4…20 mA, felläge <= 3,6 mA.
Utström min./max.
Du fastställer utströmmens reaktion under drift.
Standardinställningen är min. strömstyrka 3,8 mA och max. strömstyrka 20,5 mA.
Ytterligare justeringar
Menyobjekt
Inställning
Uppskalning
Ange variabeln och formatet för uppskalning för att indikera det uppmätta nivåvärdet för
0 % och 100 % på bildskärmen.
Utström
Variabel för utström
Ange den uppmätta variabel som motsvarar utströmmen.
Utström, justering
Tilldela ett uppmätt värde till utströmmen.
3A8240F
185
Bilaga I: Menyn VEGAPULS 64 Tank Level Sensor
Menyobjekt
Inställning
Utjämning av Följande omständigheter orsakar störande reflektioner och kan påverka mätningen:
falsk signal
• Högt monterade uttag
• Komponenter på insidan av kärlet, t.ex. stöttor
• Omrörare
• Ansamlingar eller svetssömmar på kärlets väggar
OBS! En funktion för utjämning av falska signaler detekterar, markerar och sparar dessa
falska signaler för att säkerställa att dessa signaler ignoreras i nivåmätningen.
Detta ska utföras med en så låg nivå som möjligt så att alla potentiella störande reflektioner
kan detekteras.
Gör följande:
1. Välj menyposten ”False signal suppression” med hjälp av tangenten -> och bekräfta
med OK.
2. Bekräfta med OK tre gånger och ange det faktiska avståndet från givaren till produktytan.
3. Alla störande signaler inom det här området detekteras av givaren och sparas när du har
bekräftat med OK.
OBS! Kontrollera avståndet till produktytan. Om ett felaktigt (för högt) värde anges sparas
den befintliga nivån som en falsk signal. Det innebär att nivån inte längre kan detekteras i
detta området.
Om utjämning av falska signaler redan har sparats i givaren visas ett menyfönster med
följande alternativ:
• Delete: En utjämning av falska signaler som redan har skapats raderas i sin helhet. Detta
är användbart om den sparade utjämningen av falska signaler inte länge överensstämmer
med de meteorologiska förhållandena i kärlet.
• Extend: Utökar en utjämning av falska signaler som redan har skapats. Detta är
användbart om en utjämning av falska signaler utfördes med en för hög nivå och alla falska
signaler inte gick att detektera. Vid val av ”Extend” visas avståndet till produktytan på den
utjämning av falska signaler som skapats. Detta värde kan nu ändras och utjämningen av
falska signaler kan utökas till detta område.
Linjärisering
186
Linjärisering krävs för alla kärl där kärlvolymen inte ökar linjärt med nivån. Motsvarande
linjäriseringskurvor finns förprogrammerade för dessa kärl. De representerar sambandet
mellan nivåprocentandelen och kärlets volym. Linjäriseringen tillämpas på den uppmätta
värdeindikeringen och utströmmen.
3A8240F
Bilaga J: 25E861 – Expansionssats för IO-modul
IO--modul
Bilaga J: 25E861 – Expansionssats för IO
Expansionssatsen för IO-modulen ger möjlighet
att integrera andra in- och utgångar för färgkök
som användaren vill logga. Expansionssatsen för
IO-modulen erbjuder 16 extra digitala ingångar.
Ingångarna 0–7 är aktiva låga digitala ingångar, vilket
innebär att händelsen utlöses när ingången går lågt.
Ingångarna 8–15 är aktiva höga digitala ingångar,
vilket innebär att händelsen utlöses när ingången
går högt. Händelsenamnen kan konfigureras via
pekskärmen. Expansionssatsen för IO-modulen kan
bara användas med system som är utrustade med
en pekskärm.
Installation
1. Ställ in IP-adressen.
a. Ställ in vridomkopplarna i önskat läge.
IP-adressen 192.168.1.100 måste användas
för enheten. De första tre oktetterna är
inställda på 192.168.1.xxx. Den sista oktetten
ställs in med hjälp av vridomkopplarna. Ställ
x100-omkopplaren på 1 för att ställa in den
sista oktetten på 100.
3. Anslut kablar till ingångarna.
a. Intern modulelektronik och I/O-kanalerna 0
till 7 får ström via V1.
b. I/O-kanalerna 8 till 13 får ström via V2.
c.
I/O-kanalerna 14 och 15 får ström via V3.
d. Fler enheter kan få 24 VDC-ström, upp till
0,7 A, via plintarna Vout1+ och Vout1.
e. Rekommenderat moment för skruvplintar:
0,5 Nm (4,43 in-lb).
b. Cykla (återställ) strömmen till stationen.
2. Anslut Ethernet-kablarna till Modbus
TCP-nätverket. Modbus TCP-nätverket är det
nätverk som är anslutet till övervakningen och
pekskärmen.
3A8240F
187
Bilaga J: 25E861 – Expansionssats för IO-modul
4. Aktivera enheten via inställningsskärmen på
pekskärmen.
Figure 115 Skärmen Expansion I/O
Felsökning
Table 15 Status för modulens LED
LED--lampor
LED
Färg
Status
Beskrivning
ETH1/ETH2
Grön
PÅ
Blinkar
Ethernet-länk (100 Mbps)
Gul
BUSS
Grön
Röd
FEL
I/O 0 – I/O
15
188
PÅ
Blinkar
AV
PÅ
Blinkar
PÅ
Blinkar
AV
Ethernet-kommunikation (100 Mbps)
Ethernet-länk (10 Mbps)
Ethernet-kommunikation (10 Mbps)
Ingen Ethernet-länk
Aktiv anslutning till en master
Klar
IP-adresskonflikt eller statusord aktivt
Blink/Wink-kommando aktivt
Grön
PÅ
Ström av
Diagnostik inaktiverad
Röd
PÅ
Kortslutning
Grön
PÅ
AV
Ingång/utgång: Inaktiv
Ingång/utgång: Aktiv
3A8240F
Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess
namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med
undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att
under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara
felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet
med Gracos skriftliga rekommendationer.
Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller
slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll,
försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller
inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel
med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig
formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som
inte har levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en
auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer
Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den
ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några materialeller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för
reservdelar, arbete och transport.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER
GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges ovan. Köparen
medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst,
förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande
brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.
GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING,
MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som
säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av
respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk
rörande överträdelser mot dessa garantier.
Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador
som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för
tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om
så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices
and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be
drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en
Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou
en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Graco--information
Graco
För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com.
Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
Telefon: 612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.
Information om patent finns på www.graco.com/patents.
Översättning av originalinstruktioner. This manual contains Swedish. MM 3A4030
Graco Headquarters: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. OCH DOTTERBOLAG • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 • USA
2019,, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsställen är registrerade enligt ISO 9001.
Upphovsrätt 2019
www.graco.com
Revision F, september 2022
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement