Domo DO7349H Ceramic stand heater turbo instruction manual

Add to My manuals
78 Pages

advertisement

Domo DO7349H Ceramic stand heater turbo instruction manual | Manualzz

DO7349H

Handleiding

Mode d’emploi

Gebrauchsanleitung

Instruction booklet

Keramische verwarming

Chauffage céramique

Keramikheizung

Ceramic heater

Manual de instrucciones Calentador cerámico

Istruzioni per l’uso Riscaldamento ceramico

Návod k použití

Návod na použitie

Keramické topení

Keramické kúrenie

PRODUCT OF

Required for R32/R290 Refrigerant only

CAUTION

:

RISK OF FIRE

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere

Referenz auf.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL Nederlands

FR Français

DE Deutsch

EN English

ES Español

IT Italiano

CZ Čeština

SK Slovenčina

42

51

60

3

13

23

33

69

20/22

GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.

In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.

De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.

· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.

· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.

· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.

· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

· Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.

· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.

· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:

· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen

· Boerderijen

· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter

· Gastenkamers, of gelijkaardige www.domo-elektro.be

DO7349H

3

4

· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.

· Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.

· Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

· Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

I ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

· Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.

· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de ‘uit’-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.

· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet thuis.

· De voedingskabel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale standaarden en normen.

· Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

· Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.

· Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.

· Het toestel mag niet gebruikt worden met een verlengsnoer of een stekkerdoos.

· Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

I INSTALLATIE

· Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.

· Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.

· Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

I GEBRUIK

· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.

· Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.

· Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.

DO7349H

· Gebruik dit toestel niet met natte handen.

· Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

I REINIGING EN ONDERHOUD

· Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.

· Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

I IMPORTANT SAFEGUARDS

Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen.

·

· Gebruik het toestel niet met blote voeten.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· gestruikeld kan worden over het snoer.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

· warme toestel ligt.

person in order to avoid a hazard.

·

· Stel het toestel niet bloot aan regen, zon, enz.

3. This appliance can be used by children aged from 8

Probeer het vooral niet zelf te herstellen. Raadpleeg een elektricien of de dienst na verkoop van de

years and above and persons with reduced physical,

· Wanneer je beslist om het toestel nooit meer te gebruiken, raden wij aan om het elektrisch snoer af

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· onschadelijk te maken die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Laat het toestel niet aanstaan en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer je het niet nodig

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

· LET OP — Sommige onderdelen van dit product kunnen erg warm worden en brandwonden kwetsbare mensen.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

5

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Gebruik de verwarming niet als deze gevallen is.

· Steek nooit vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.

· Spuit geen insecticiden of brandbare sprays rond het product.

· Vermijd om de luchtstroom gedurende langere tijd op kleine kinderen te blazen.

· Als het toestel een vreemde geur of geluid verspreidt tijdens gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker uit het stopcontact.

· Plooi het snoer niet.

· Dit product bevat een knoopcelbatterij. Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.

Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Schakel onmiddellijk medische hulp in.

· Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

· Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

· De batterijen bevatten materialen die schadelijk zijn voor het milieu; ze moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgedankt en dat ze veilig worden afgevoerd.

ONDERDELEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

1. Bedieningspaneel met display

2. Luchtuitlaat

3. Handvat + opberging afstandsbediening

4. Luchtinlaat

5. Aan-uitschakelaar

6. Afstandsbediening

1

2

3

4

5

BEDIENINGSPANEEL

7. Aan-uit

8. Vermogensinstelling

9. Verlagen

10. Temperatuur

11. Timer

12. Verhogen

13. Oscillatie

14. Eco-functie

15. Display

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

6

DO7349H

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

· De minimum vrije ruimte van 50 cm rondom het verwarmingstoestel moet te allen tijde gerespecteerd worden.

· Plaats het toestel zo, dat de verwarming van de ruimte optimaal verloopt. Vermijd hoeken, kleine volumes, vloeren en plafonds.

· Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

· Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte geur ontstaan. Zorg voor voldoende verluchting, deze geur zal snel verdwijnen.

MONTAGE

Neem alle onderdelen uit de verpakking. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

1. Plaats de buis op de basis. Let op de uitsparing in de buis zodat deze overeenkomt met de voorziening in de basis.

2. Maak de buis vast met de bijgeleverde moer en schroef aan de onderkant van de basis.

3. Plaats het verwarmingsdeel bovenop de buis. Let op de uitsparing in de buis zodat deze overeenkomt met de voorziening van het verwarmingsdeel. Druk het gespje in en duw de verwarming in de buis tot deze vastklikt.

2

3

3

1

2

AFSTANDSBEDIENING

Alvorens het toestel met afstandsbediening te gebruiken, dien je eerst een knoopcelbatterij (CR2032) in de afstandsbediening te plaatsen. Dit doe je door onderstaande instructies te volgen.

2

4

1

3

GEBRUIK

Alvorens het toestel te gebruiken, steek de stekker in het stopcontact en schakel de aan-uitschakelaar in aan de achterzijde van het toestel. Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat het toestel in stand-bymodus is. Je kan het toestel bedienen via het bedieningspaneel maar ook aan de hand van de afstandsbediening. De instellingen kan je op dezelfde manier maken. Op de display kan je de gewenste instellingen zien. Bij elke druk op een knop geeft het toestel een geluidssignaal om aan te geven dat de gebruiker een instelling of aanpassing aan het maken is.

www.domo-elektro.be

DO7349H

7

8

AAN-UITKNOP

Druk op de aan-uitknop om het toestel aan of uit te schakelen. Bij de aanschakeling van het toestel verschijnt 35°C en het symbool op de display. Dit is de standaard-instelling. Als je het toestel uitschakelt, werkt de ventilator nog enkele seconden voor deze ook volledig stopt.

Opgelet: bij uitschakeling van het toestel via deze knop gaat het toestel in stand-bymodus. Het is dus niet volledig uitgeschakeld. Je kan het toestel enkel volledig uitschakelen via de aan-uitschakelaar aan de achterzijde van het toestel.

VERMOGENSINSTELLING

Je kan kiezen tussen 2 vermogensinstellingen:

· laag vermogen: dit is de standaard-instelling

· hoog vermogen

Druk hiervoor op de knop voor vermogensinstelling.

TEMPERATUUR

Je kan de temperatuur instellen tussen 15°C en 35°C. Druk eerst op de temperatuurknop om deze functie te activeren. Met de knoppen voor verlagen en verhogen kan je nu de gewenste temperatuur instellen. De temperatuur knippert op de display, als je 5 seconden niet meer drukt, wordt de instelling bewaard en kan je de ingestelde temperatuur aflezen.

Als de ingestelde temperatuur bereikt is, zal de verwarming uitschakelen en is het toestel in stanby modus. Als de omgevingstemperatuur zakt tot 2°C onder de ingestelde temperatuur zal het toestel weer aanschakelen.

TIMER

Automatische uitschakeling

Als het toestel ingeschakeld is, kan je een timer instellen zodat het na afloop van tijd in stand-bymodus gaat.

1. Druk op de knop om de timer in te stellen. Het symbool verschijnt op de display en “0” knippert.

2. Je kan de timer instellen tussen de 1 en 24 uur aan de hand van de knoppen voor verlagen en verhogen . Je kan deze knop ook ingedrukt houden tot je de gewenste instelling bereikt. Als je 5 seconden niet meer drukt, wordt de instelling bewaard en kan je afwisselend de timer en de ingestelde temperatuur aflezen op de display.

3. Als de tijd verstreken is, schakelt het toestel uit.

Als je de timer instelt op 0 h, zal de functie geannuleerd worden.

Automatische aanschakeling

Als het toestel in stand-bymodus is, kan je de timer instellen zodat het toestel zichzelf automatisch na afloop van tijd aanschakelt.

1. Druk op de knop om de timer in te stellen. Het symbool verschijnt op de display en “0” knippert.

2. Je kan de timer instellen tussen de 1 en 24 uur aan de hand van de knoppen voor verlagen en verhogen . Je kan deze knop ook ingedrukt houden tot je de gewenste instelling bereikt. Als je 5 seconde niet meer drukt, wordt de instelling bewaard. De tijd knippert op de display.

3. Als de tijd verstreken is, schakelt het toestel aan.

Als je de timer instelt op 0 h, zal de functie geannuleerd worden.

DO7349H

OSCILLATIE

Druk op de oscillatieknop om de lucht van links naar rechts en omgekeerd te laten ventileren. Op de display is het oscillatie-icoon te zien. Druk opnieuw op deze knop om dit stop te zetten. Als je het toestel uitschakelt met de aan-uitknop, stopt deze functie ook al heb je niet op de oscillatieknop gedrukt.

ECO-FUNCTIE

Met de eco-functie zal het toestel de omgevingstemperatuur meten en de vermogensinstelling zelf bepalen om zo energiezuinig mogelijk te werken. Druk op de eco-functieknop om de functie in te schakelen. Het indicatielampje op de display licht op .

· Als de omgevingstemperatuur lager is dan of gelijk is aan 18°C zal het toestel werken op hoog vermogen. Op de display zie je

· Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 18°C en lager dan 25°C, zal het toestel werken op laag vermogen. Op de display zie je

· Als de omgevingstemperatuur gelijk is aan of hoger dan 25°C, zullen alle functies uitgeschakeld worden.

OVERIGE FUNCTIES

Oververhittingsbeveiliging

Hierdoor schakelt het verwarmingselement automatisch uit wanneer het oververhit raakt door afdekking.

Wanneer dit gebeurt, moet je het toestel uitschakelen en wachten tot het toestel voldoende afgekoeld is (+/- 10 minuten). Zorg ervoor dat de luchtuitlaat niet bedekt is. Zet het toestel daarna terug aan.

Het toestel zou nu terug normaal moeten functioneren. Wanneer het probleem aanhoudt, moet je de dichtstbijzijnde klantendienst contacteren.

Kantelbeveiliging

Het toestel zal uitschakelen wanneer het omvalt. Als je het toestel weer rechtzet, zal het terug in standbymodus gaan.

Automatische uitschakeling

Als er geen timer ingesteld staat, zal het toestel na 12 uur werking automatisch uitschakelen. Dit om te voorkomen dat je het toestel vergeten bent uit te zetten. De 12 uur beginnen te tellen van de laatste toets-aanraking.

Memory-functie

Als je het toestel uitschakelt met de aan-uitknop, maar de schakelaar niet uitzet en het snoer niet uittrekt, zal het toestel de laatste instellingen onthouden (behalve timer-instellingen). Als je de schakelaar uitzet of de stekker uit het stopcontact trekt, zullen de standaard-instellingen gebruikt worden bij inschakelen

(35°C en laag vermogen).

www.domo-elektro.be

DO7349H

9

REINIGING EN ONDERHOUD

· Voordat je het toestel schoonmaakt, moet het volledig afgekoeld zijn. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

· Om het risico op elektrocutie te vermijden, mag je het toestel niet met water reinigen of onderdompelen in water. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.

· Gebruik geen benzine, verdunners, bijtend reinigingsmiddel, oplosmiddel of chemicaliën.

· We raden aan om de filters 1 keer per maand te reinigen om het toestel optimaal te laten werken.

Stofdeeltjes in het toestel kunnen zorgen voor oververhitting.

· Verwijder stof van de luchtuitlaat met een stofzuiger.

· Verwijder het rooster van de luchtinlaat en de filter.

· Reinig zowel het rooster als de filter in een warm sopje van water en mild detergent. Droog grondig.

· Als deze droog zijn, installeer ze weer in de originele positie.

· Bewaar het toestel in een propere en droge omgeving. Wanneer niet in gebruik, berg het toestel op in de verpakking.

SPECIFICATIES

Modelaanduiding(en): DO7349H

Artikel

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte

(indicatief)

Maximale continue warmteafgifte

Supplementair elektriciteitsverbruik afgifte

Bij nominale warmteafgifte output

Bij minimale warmteafgifte output

Symbool Waarde Eenheid Artikel

Pnom 2.0

kW

Eenheid

Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen

N/A handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat

Pmin 1.3

kW N/A

Pmax

---

2.0

--kW

--handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback door een ventilator bijgestane warmteafgifte

N/A

N/A elmax elmin

N/A

N/A kW kW

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur

Nee

10

DO7349H

Artikel

In stand-bymodus

Contactgegevens

Symbool Waarde Eenheid Artikel elSB 0.21

W twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat met elektronische sturing van de kamertemperatuur elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dagtijdschakelaar elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Andere sturingsopties sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie met de optie van afstandsbediening met adaptieve sturing van de start met beperking van de werkingstijd met black-bulbsensor

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - België

Eenheid

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee www.domo-elektro.be

DO7349H

11

MILIEURICHTLIJNEN

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.

Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

VERWIJDERBARE BATTERIJ

Het toestel werkt met een batterij, die ook na gebruik niet met het huisvuil mag worden afgevoerd. Je kan het toestel naar een inzamelpunt van afgedankte elektrische toestellen (Recupel) in de buurt brengen (containerpark, vakhandel,

...). Batterijen bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en voor het milieu.

Verwijder de batterij uit het toestel voordat je het weggooit zoals beschreven in deze handleiding. Recycleer de batterij in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften en bepalingen. Doorboor de batterij nooit of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen; de batterij kan exploderen.

Lekkage van de batterij kan voorkomen onder extreme omstandigheden.

Wanneer de vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid, moet je deze onmiddellijk afwassen met water en zeep of neutraliseren met een zacht zuur zoals citroensap of azijn. Wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten en contacteer een geneesheer.

12

DO7349H

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle.

Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !

+32 14 21 71 91 [email protected]

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas

à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas suivants :

· Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.

· Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.

· Utilisation contraire, brutale ou anormale.

· Entretien insuffisant ou non conforme.

· Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.

· Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/ fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l’utilisation de tout appareil électrique:

· Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage.

· Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :

· Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables

· Fermes

· Chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel

· Chambres d’hôtes ou comparables

· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d’expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions sur la manière d’utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles connaissent les dangers liés www.domo-elektro.be

DO7349H

13

à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la surveillance d’un adulte.

· Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.

· Toutes les réparations, en dehors de l’entretien ordinaire de l’appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

· Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques.

Ni le fabricant, ni l’importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

I AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

· Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.

· Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé ainsi qu’avant d’installer ou d’enlever des pièces et avant de nettoyer l’appareil. Mettez au préalable tous les boutons en position « arrêt » et débranchez l’appareil en saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.

· Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.

· Le cordon d’alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux.

· Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d’une table ou d’un plan de travail.

· Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l’appareil.

· Déroulez complètement le cordon d’alimentation. Ne laissez pas le cordon d’alimentation se coincer sous l’appareil ou pendre autour de celui-ci.

· L’appareil ne peut pas être utilisé avec une rallonge ou un bloc multiprise.

· N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l’appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

I INSTALLATION

· Gardez l’appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.

· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

· Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.

· Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

I UTILISATION

· N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.

· Cet appareil ne convient qu’à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

· Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.

· N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains mouillées.

14

DO7349H

· L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une

électrocution ou des blessures.

N’utilisez que les accessoires livrés avec l’appareil.

I NETTOYAGE ET ENTRETIEN

· N’immergez jamais l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. Ceci afin d’éviter des chocs électriques ou un incendie.

· Si l’appareil n’est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

I IMPORTANT SAFEGUARDS

L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes.

·

· N’utilisez pas l’appareil pieds nus.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

·

à ce qu’on ne puisse pas trébucher sur le câble.

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

· trop près de l’appareil chaud.

person in order to avoid a hazard.

· l’appareil.

3. This appliance can be used by children aged from 8

·

· Si l’appareil est endommagé, vous devez le débrancher et retirer la fiche de la prise de courant.

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

· d’alimentation après l’avoir retiré de la prise de courant. Nous vous recommandons aussi de neutraliser

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

·

· dommages matériels. Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable pour de tels accidents.

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

· ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

· N’utilisez pas cet appareil dans des espaces restreints lorsque ceux-ci sont utilisés par des personnes placées sous une surveillance constante.

· N’introduisez jamais de corps étrangers dans l’admission ou la sortie d’air.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

DO7349H

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Ne pulvérisez pas d’insecticides ou d’aérosols inflammables autour du produit.

· Évitez de diriger le jet d’air sur des petits enfants pendant une période prolongée.

· Si l’appareil émet une odeur ou un bruit bizarre en cours d’utilisation, vous devez immédiatement cesser de l’utiliser et retirer la fiche de la prise de courant.

· Ne pliez pas le câble d’alimentation.

· Ce produit renferme une pile bouton. N’avalez pas cette pile ; risques de brûlures chimiques. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et même provoquer le décès. Faites immédiatement appel à une assistance médicale.

· Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

· N’utilisez plus le produit si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement et maintenez-le hors de portée des enfants.

· Les piles contiennent des matériaux nocifs pour l’environnement ; elles doivent être retirées de l’appareil avant que celui-ci soit mis au rebut et éliminées en toute sécurité.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

PARTIES

1. Panneau de contrôle avec écran

2. Sortie d’air

3. Poignée + Rangement de la télécommande

4. Entrée d’air

5. Interrupteur marche/arrêt

6. Télécommande

1

2

3

4

PANNEAU DE CONTRÔLE

7. Marche/arrêt

8. Réglage de puissance

9. Diminuer

10. Température

11. Minuterie

12. Augmenter

13. Oscillation

14. Écofonction

15. Écran

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

DO7349H

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

· L’espace libre minimum de 50 cm tout autour de l’appareil doit être respecté à tout moment.

· Placez l’appareil de manière à ce que le chauffage de la pièce se déroule de façon optimale. Evitez les coins, les petits volumes, les sols et les plafonds.

· Placez l’appareil sur une surface plane et stable.

· Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, il est possible qu’il dégage une légère odeur.

Veillez à une bonne aération et cette odeur aura tôt fait de disparaître.

MONTAGE

Retirez tous les composants de l’emballage. Retirez tous les matériaux d’emballage, ainsi que les éventuels autocollants promotionnels.

1. Placez le tube sur la base. Assurez-vous que l’évidement dans le tube se trouve bien en face du dispositif dans la base.

2. Serrez le tube au moyen de l’écrou et la vis fournis au niveau de la face inférieure de la base.

3. Placez la section chauffante sur le tube. Assurez-vous que l’évidement dans le tube se trouve bien en face du dispositif dans la section chauffante. Appuyez sur la boucle et poussez la section chauffante dans le tube jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

2 3

3

1

2

TÉLÉCOMMANDE

Avant d’utiliser l’appareil avec la télécommande, vous devez insérer une pile bouton (CR2032) dans la télécommande. Pour installer la pile, suivez les instructions ci-dessous.

2

4

1

3

UTILISATION

Avant d’utiliser l’appareil, connectez-le et appuyez sur le bouton marche/arrêt qui se trouve au dos de l’appareil. Un signal sonore indique que l’appareil est en mode veille. Vous pouvez régler l’appareil en utilisant le panneau de contrôle, mais aussi en utilisant la télécommande. Vous pouvez régler les configurations à la même façon. L’écran vous montre les configurations faites. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, l’appareil émet un signal sonore pour indiquer que vous effectuez un réglage ou une modification.

www.domo-elektro.be

DO7349H

17

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche ou éteindre l’appareil. Quand vous allumez l’appareil,35° et le symbole apparaissent à l’écran. Il s’agit de la consigne standard. Lorsque vous

éteignez l’appareil, le ventilateur fonctionne encore pendant quelques secondes avant de s’arrêter complètement.

Attention : quand vous éteignez l’appareil à l’aide de ce bouton, l’appareil se met en mode veille. Il n’est donc pas à l’arrêt complet. Pour éteindre complètement l’appareil, utilisez l’interrupteur marche/arrêt à l’arrière de l’appareil.

RÉGLAGE DE PUISSANCE

Vous avez le choix entre 2 réglages de puissance :

·

· basse puissance : il s’agit de la consigne standard.

puissance élevée

Appuyez à cet effet sur le bouton de réglage de la puissance.

TEMPÉRATURE

Vous pouvez régler la température entre 15 °C et 35 °C. Appuyez d’abord sur le bouton de température pour activer cette fonction. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons de diminution et d’augmentation pour régler la température souhaitée. La température clignote à l’écran ; si vous n’appuyez plus pendant 5 secondes, la consigne est enregistrée et vous pouvez lire la température demandée.

Dès que la température demandée sera atteinte, le chauffage sera coupé et l’appareil reviendra en mode veille. Dès que la température ambiante descendra à un niveau de 2 °C sous la température demandée, l’appareil se remettra en marche.

MINUTERIE

Débranchement automatique

Lorsque l’appareil est allumé, vous pouvez programmer une minuterie pour qu’il passe en mode veille après un laps de temps déterminé.

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la minuterie. Le symbole s’affiche à l’écran et « 0 » clignote.

2. Vous pouvez régler la minuterie entre 1 et 24 heures en utilisant les boutons de diminution et d’augmentation . Vous pouvez également maintenir ce bouton enfoncé jusqu’à ce que vous atteigniez la température souhaitée. Si vous n’appuyez plus pendant 5 secondes, la consigne est enregistrée et vous pouvez lire alternativement la minuterie et la température demandée à l’écran.

3. Lorsque le temps programmé est écoulé, l’appareil s’éteint.

Si vous réglez la minuterie sur 0 h, la fonction sera annulée.

Branchement automatique

Si l’appareil est en mode veille, vous pouvez régler la minuterie pour qu’il se branche automatiquement après un laps de temps déterminé.

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la minuterie. Le symbole s’affiche à l’écran et « 0 » clignote.

18

DO7349H

2. Vous pouvez régler la minuterie entre 1 et 24 heures en utilisant les boutons de diminution et d’augmentation . Vous pouvez également maintenir ce bouton enfoncé jusqu’à ce que vous atteigniez la température souhaitée. Si vous n’appuyez plus pendant 5 secondes, la consigne est enregistrée. Le temps clignote à l’écran.

3. Lorsque le temps programmé est écoulé, l’appareil s’allume.

Si vous réglez la minuterie sur 0 h, la fonction sera annulée.

OSCILLATION

Appuyez sur le bouton d’oscillation pour régler la direction d’air de gauche à droite ou vice versa. L’icône d’oscillation apparaît à l’écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour l’arrêter. Si vous éteignez l’appareil avec le bouton marche/arrêt, cette fonction s’arrête même si vous n’avez pas appuyé sur le bouton oscillation.

ÉCOFONCTION

Avec l’écofonction, l’appareil mesure la température ambiante et détermine lui-même le réglage de la puissance afin de fonctionner de la façon la plus économe en énergie. Appuyez sur le bouton de l’écofonction pour l’activer. Le témoin d’indication à l’écran s’allume .

· Si la température ambiante est inférieure ou égale à 18 °C, l’appareil fonctionnera à puissance élevée.

À l’écran, vous verrez s’afficher

· Si la température ambiante est supérieure à 18 °C et inférieure ou égale à 25 °C, l’appareil fonctionnera

à basse puissance. À l’écran, vous verrez s’afficher

· Si la température ambiante est égale ou supérieure à 25 °C, toutes les fonctions seront désactivées.

AUTRES FONCTIONS

Sécurité anti-surchauffe

Ce chauffage est équipé d’une sécurité anti-surchauffe qui éteint automatiquement le chauffage quand il surchauffe, par exemple parce qu’il est couvert. Si cela se produit, vous devez éteindre l’appareil et attendre qu’il ait suffisamment refroidi (+/- 10 minutes). Veillez à ce que la sortie d’air ne soit pas couverte.

Remettez ensuite l’appareil en marche: il devrait maintenant fonctionner normalement. Si le problème persiste, vous devez contacter le service clients le plus proche.

Protection contre le basculement.

L’appareil se débranchera quand il bascule. Lorsque vous redressez l’appareil, il revient en mode veille.

Débranchement automatique

Si aucune minuterie n’est consignée, l’appareil s’éteindra automatiquement après 12 heures de fonctionnement. Ceci afin d’éviter que vous n’ayez oublié de l’éteindre. Le délai de 12 heures prend effet à compter de la dernière activation d’une touche.

Fonction de mémoire

Si vous éteignez l’appareil à l’aide du bouton marche-arrêt, mais que vous n’éteignez pas l’interrupteur ou ne débranchez pas le câble d’alimentation, l’appareil se souviendra des dernières consignes (à l’exception des consignes de la minuterie). Si vous éteignez l’interrupteur ou débranchez le câble d’alimentation, l’appareil utilisera les consignes par défaut lors de la remise en marche (35 °C et faible puissance).

www.domo-elektro.be

DO7349H

19

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

· Avant de nettoyer l’appareil, attendez qu’il soit complètement refroidi et débranchez-le.

· Afin d’éviter le risque d’électrocution, vous ne pouvez pas plonger l’appareil dans l’eau, ni même le nettoyer à l’eau. Pour nettoyer l’extérieur, utilisez un chiffon légèrement humide.

· N’utilisez pas d’essence, de diluants, de produits de nettoyage corrosifs, de solvants ou de produits chimiques.

· Nous recommandons de nettoyer les filtres une fois par mois pour garantir un usage optimal de l’appareil. L’appareil peut surchauffer si des particules de poussière s’infiltrent à l’intérieur.

· Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière de la sortie d’air.

· Retirez la grille d’admission d’air et le filtre.

· Nettoyez tant la grille que le filtre à l’eau chaude savonneuse et au détergent doux. Séchez-les soigneusement.

· Une fois secs, réinstallez-les dans leur position initiale.

· Conservez l’appareil dans un environnement propre et sec. Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, rangez-le dans son emballage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence(s) du modèle : DO7349H

Caractéristique

Puissance thermique

Symbole Valeur Unité

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale

(indicative)

Puissance thermique maximale continue

Consommation d’électricité auxiliaire

À la puissance thermique nominale output

Pnom

Pmin

Pmax

--elmax

2.0

1.3

2.0

---

N/A kW kW kW

--kW

Caractéristique Unité

Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés

électriques à accumulation uniquement

N/A contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré

N/A contrôle thermique manuel de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure contrôle thermique

électronique de la charge avec réception d’informations sur la température de la pièce et/ou extérieure

N/A puissance thermique régulable par ventilateur

N/A type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce

20

DO7349H

Caractéristique

À la puissance thermique minimale output

En mode veille

Coordonnées de contact

Symbole elmin elSB

Valeur

N/A

0.21

Unité kW

W

Caractéristique contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique contrôle électronique de la température de la pièce contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte

Unité

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non option de contrôle à distance Non contrôle adaptatif de l’activation limitation de la durée d’activation

Non

Ja

Non

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium capteur à globe noir www.domo-elektro.be

DO7349H

21

MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et

électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage écologiquement.

BATTERIE AMOVIBLE

L’appareil fonctionne avec une batterie que vous ne pouvez pas jeter avec les déchets ménagers, même après utilisation. Rapportez l’appareil à un point de collecte pour les appareils électriques usagés (Recupel) dans votre quartier

(parc à conteneurs, magasin spécialisé…). Les batteries contiennent des substances dangereuses pour la santé humaine et l’environnement.

Enlevez la batterie de l’appareil avant de le jeter, comme décrit dans ce mode d’emploi. Recyclez la batterie conformément aux dispositions légales locales.

Ne percez jamais la batterie et ne l’exposez jamais à des températures élevées : elle risquerait d’exploser.

Les fuites de batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement à l’eau et au savon ou neutralisez-la avec un acide doux, comme du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l’eau pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.

22

DO7349H

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, bevor sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch

Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.

Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!

+32 14 21 71 91 [email protected]

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit

übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder

Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des

Kassenbons gewährt.

Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.

Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in den folgenden Fällen:

· Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

· Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.

· Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.

· Bei unzureichender oder falscher Wartung.

· Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder

Änderungen am Gerät.

· Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

· Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren

Nachschlagen auf.

· Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.

· Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

· Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen

Umfeldern.

· Bauernhöfe

· Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter

· Gästezimmer oder Ähnliches www.domo-elektro.be

DO7349H

23

· Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen

Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder

Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

· Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

· Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften

Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur

Verantwortung gezogen werden.

I ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

· Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

· Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Stellen Sie zunächst alle Schalter auf „Aus“ und ziehen Sie den Stecker am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.

· Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit dem des Stromnetzes

übereinstimmt.

· Das Netzkabel muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen

Standards und Normen isoliert und geerdet wurde.

· Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine

Arbeitsplatte herunter hängen.

· Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.

· Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das

Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.

· Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Verteilersteckdose verwendet werden.

· Verwenden Sie das Gerät nie, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht,

Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

I ANSCHLUSS

· Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.

· Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

· Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.

· Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

24

I GEBRAUCH

· Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

· Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für

Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser

Anleitung aufgeführten Regeln entstehen.

DO7349H

· Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.

· Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

· Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

I REINIGUNG UND WARTUNG

· Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.

· Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

I IMPORTANT SAFEGUARDS

Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten. sind und dass niemand über das Kabel stolpern kann.

nicht zu nahe am heißen Gerät liegt.

· Halten Sie entzündliches Material, wie z. B. Kissen, Kleidung, Vorhänge usw. von dem Gerät fern.

person in order to avoid a hazard.

· Wenn das Gerät beschädigt ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 3. This appliance can be used by children aged from 8

·

Kundendienst des Herstellers, um sicherzustellen, dass Originalteile verwendet werden.

years and above and persons with reduced physical, abzuschneiden, nachdem es vom Netz getrennt wurde. Wir empfehlen zudem, die Bauteile, die für sensory or mental capabilities or lack of experience and

· Die Installation des Geräts muss gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Eine

knowledge if they have been given supervision or

Hersteller kann dafür nicht haftbar gemacht werden.

instruction concerning use of the appliance in a safe way nicht benötigen. Stellen Sie das Gerät nicht gegen oder direkt unter eine Steckdose.

and understand the hazards involved. Children shall not nicht geeignet. Es sollte nicht möglich sein das Gerät, den Kabel oder die Knopfen des Geräts zu

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

· Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen nicht dauernden Gebrauch

shall not be made by children without supervision.

· ACHTUNG — Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

4. The heater must not be located immediately below a

· Verwenden Sie dieses Gerät niemals in kleinen Räumen, wenn diese von Personen genutzt werden,

socket-outlet.

· Verwenden Sie den Heizlüfter nicht, wenn er heruntergefallen ist.

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Stecken Sie niemals Fremdkörper in den Lufteinlass oder -auslass.

· Sprühen Sie keine Insektizide oder entflammbare Sprays in der Nähe des Produkts.

· Vermeiden Sie es, den Luftstrom längere Zeit auf kleine Kinder zu blasen.

· Wenn das Gerät während des Betriebs einen merkwürdigen Geruch oder Geräusche von sich gibt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

· Biegen Sie das Kabel nicht.

· Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht die

Gefahr chemischer Verbrennungen. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen und innerhalb von nur zwei Stunden zum Tod führen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

· Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

· Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht und halten

Sie es von Kindern fern.

· Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe; sie müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

TEILE

1. Bedienfeld mit Display

2. Lüftungsschlitz

3. Griff + Aufbewahrung für die Fernbedienung

4. Lufteinlass

5. Ein/Aus-Schalter

6. Fernbedienung

1

2

3

4

BEDIENFELD

7. Ein/Aus

8. Einstellung der Leistungsstufen

9. Verringern

10. Temperatur

11. Timer

12. Erhöhen

13. Oszillation

14. ECO-Funktion

15. Display

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

26

DO7349H

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

· Der Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden muss zu allen Seiten mindestens 50 cm betragen.

· Richten Sie den Luftstrom so aus, dass das Zimmer optimal erwärmt wird. Richten Sie ihn nicht in

Ecken, kleine Nischen auf den Boden oder die Decke.

· Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.

· Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes ist eine leichte Geruchsentwicklung möglich. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung. Dieser Geruch wird schnell verschwinden.

MONTAGE

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial und möglicherweise vorhandene Werbeaufkleber.

1. Legen Sie das Rohr auf den Sockel. Beachten Sie die Aussparung im Rohr, sodass sie der passenden Stelle am Sockel entspricht.

2. Befestigen Sie das Rohr mit der mitgelieferten Mutter und Schraube an der

Unterseite des Sockels.

3. Setzen Sie das Heizgerät auf das Rohr. Beachten Sie die Aussparung im Rohr, sodass sie der passenden Stelle am Heizgerät entspricht. Drücken Sie die Schnalle und schieben Sie das Heizgerät in das Rohr, bis es einrastet.

2 3

3

1

2

FERNBEDIENUNG

Bevor Sie das Gerät mit der Fernbedienung verwenden können, müssen Sie zunächst eine Knopfzelle

(CR2032) in die Fernbedienung einlegen. Beachten Sie dazu die folgenden Anweisungen.

2

4

1

3

GEBRAUCH

Bevor Sie das Gerät benutzen, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Ein/Aus-

Schalter an der Rückseite des Gerätes ein. Ein Signalton gibt an, dass das Gerät im Standby-Modus ist. Sie können das Gerät über das Bedienfeld oder mit der Fernbedienung bedienen. Die Einstellungen können

Sie auf die gleiche Art und Weise vornehmen. Auf dem Display werden die gewünschten Einstellungen angezeigt. Bei jedem Drücken einer Taste ertönt ein Signalton. Dieser gibt an, dass der Benutzer eine

Einstellung ändert.

www.domo-elektro.be

DO7349H

27

EIN/AUS-TASTE

Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten des Geräts erscheint auf dem Display 35° sowie das Symbol . Dies ist die Standardeinstellung. Nach dem

Ausschalten des Geräts läuft das Gebläse noch einige Sekunden weiter, bevor es ganz zum Stillstand kommt.

Achtung: Wird das Gerät mit dieser Taste ausgeschaltet, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Es ist somit nicht vollständig ausgeschaltet. Das Gerät kann lediglich mit dem Ein-/Aus-Schalter an der

Geräterückseite vollständig ausgeschaltet werden.

EINSTELLUNG DER LEISTUNGSSTUFEN

Sie können zwischen 2 Leistungsstufen wählen:

·

· Niedrige Leistung: Dies ist die Standardeinstellung.

Hohe Leistung

Drücken Sie dazu die Taste für die Leistungseinstellung.

TEMPERATUR

Sie können die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C einstellen. Drücken Sie zunächst die

Temperaturtaste, um diese Funktion zu aktivieren. Mit den Tasten zum Verringern und Erhöhen können Sie nun die gewünschte Temperatur einstellen. Die Temperatur blinkt auf dem Display. Wenn Sie

5 Sekunden lang nicht erneut drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie können die eingestellte

Temperatur ablesen.

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung aus und befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Sinkt die Umgebungstemperatur auf 2 °C unter die eingestellte Temperatur, schaltet sich das Gerät wieder ein.

TIMER

Automatische Abschaltung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann ein Timer so eingestellt werden, dass es nach einer bestimmten

Zeit in den Standby-Modus wechselt.

1. Drücken Sie die Taste, um den Timer einzustellen. Das Symbol erscheint auf dem Display und die

„0“ blinkt.

2. Mit den Tasten zum Verringern und Erhöhen können Sie den Timer zwischen 1 und 24

Stunden einstellen. Sie können diese Taste auch so lange gedrückt halten, bis die gewünschte

Einstellung erreicht ist. Wenn Sie 5 Sekunden lang nicht drücken, wird die Einstellung gespeichert und Sie können abwechselnd den Timer und die eingestellte Temperatur auf dem Display ablesen.

3. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wenn Sie den Timer auf 0 Stunden einstellen, wird die Funktion abgebrochen.

Automatisches Einschalten

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie den Timer so einstellen, dass sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch einschaltet.

1. Drücken Sie die Taste, um den Timer einzustellen. Das Symbol erscheint auf dem Display und die

„0“ blinkt.

28

DO7349H

2. Mit den Tasten zum Verringern und Erhöhen können Sie den Timer zwischen 1 und 24

Stunden einstellen. Sie können diese Taste auch so lange gedrückt halten, bis die gewünschte

Einstellung erreicht ist. Wenn Sie 5 Sekunden lang nicht drücken, wird die Einstellung gespeichert.

Auf dem Display blinkt die Zeit.

3. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät ein.

Wenn Sie den Timer auf 0 Stunden einstellen, wird die Funktion abgebrochen.

OSZILLATION

Drücken Sie die Oszillationstaste, um die Oszillationsrichtung von links nach rechts oder umgekehrt einzustellen. Auf dem Display wird das Oszillationssymbol angezeigt. Zum Beenden diese Taste erneut drücken. Wird das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet, wird diese Funktion beendet, auch wenn die Oszillationstaste nicht gedrückt wurde.

ECO-FUNKTION

Mit der ECO-Funktion misst das Gerät die Umgebungstemperatur und bestimmt die Leistungseinstellung selbst, um möglichst energieeffizient zu arbeiten. Drücken Sie die ECO-Funktionstaste, um die Funktion einzuschalten. Die Kontrollleuchte auf dem Display leuchtet auf .

· Wenn die Umgebungstemperatur unter oder gleich 18 °C ist, arbeitet das Gerät mit hoher Leistung.

Auf der Anzeige erscheint

· Wenn die Umgebungstemperatur höher als 18 °C und niedriger als 25 °C ist, arbeitet das Gerät mit geringer Leistung. Auf der Anzeige erscheint

· Wenn die Umgebungstemperatur 25 °C oder mehr beträgt, werden alle Funktionen deaktiviert.

SONSTIGE FUNKTIONEN

Überhitzungsschutz

Der Heizlüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der die Heizung abschaltet im Fall der

Überhitzung, zum Beispiel wegen eine Abdeckung der Gitter. Falls dies vorkommt, bitte das Gerät ausschalten. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und warten Sie, bis es ausreichend abgekühlt ist (ca.

10 Minuten). Achten Sie darauf, dass der Luftauslass nicht verdeckt ist. Schalten Sie das Gerät danach wie oben beschrieben wieder an. Dies reicht, um den Überhitzungsschutz auszuschalten. Falls das Problem anhält, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.

Kippsicherung

Das Gerät schaltet sich aus, wenn es umkippt. Wenn Sie das Gerät aufrichten, wechselt es wieder in den

Standby-Modus.

Automatische Abschaltung

Wenn kein Timer eingestellt ist, schaltet sich das Gerät nach 12 Betriebsstunden automatisch ab. Dies für den Fall, dass Sie vergessen haben, das Gerät auszuschalten. Die 12 Stunden werden ab der letzten

Tastenberührung gezählt.

Memory-Funktion

Wenn Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten, den Schalter jedoch nicht ausschalten und das

Kabel nicht herausziehen, speichert das Gerät die letzten Einstellungen (außer Timer-Einstellungen). www.domo-elektro.be

DO7349H

29

Wenn Sie den Schalter ausschalten oder das Netzkabel abziehen, werden beim Einschalten die

Standardeinstellungen verwendet (35 °C und niedrige Leistungsstufe).

REINIGUNG UND WARTUNG

· Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

· Aus Sicherheitsgründen um elektrische Schläge vorzubeugen darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten behandelt werden. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.

· Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, ätzende Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalien.

· Wir empfehlen, die Filter einmal im Monat zu reinigen, damit das Gerät optimal funktioniert.

Staubteilchen im Gerät können für Überhitzung sorgen.

· Entfernen Sie den Staub aus dem Luftauslass mit einem

Staubsauger.

· Entfernen Sie das Lufteinlassgitter und den Filter.

· Reinigen Sie sowohl das Gitter als auch den Filter mit warmem

Seifenwasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen

Sie alle Teile gründlich ab.

· Bringen Sie sie nach dem Trocknen wieder in ihrer ursprünglichen Position an.

· Bewahren Sie das Gerät sauber und trocken auf. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es in der Verpackung auf.

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung(en): DO7349H

Artikel Symbol Wert Maßeinheit

Heizleistung

Nennwärmeleistung

Mindestwärmeleistung

(nicht verbindlich)

Maximale

Dauerwärmeleistung

Zusätzlicher

Stromverbrauch

Bei

Nennwärmeleistung

Bei

Mindestwärmeleistung

Pnom

Pmin

Pmax

--elmax elmin

2.0

1.3

2.0

---

N/A

N/A kW kW kW

--kW kW

Artikel Maßeinheit

Typ von Wärmezufuhr, nur für Elektro-

Wärmespeicher zur Raumbeheizung

N/A Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit integriertem Thermostat

N/A Manuelle Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur

Elektrische Kontrolle der Wärmeabgabe mit

Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur

N/A

Heizleistung mit

Gebläseunterstützung

Typ von Heizleistung/

Raumtemperaturregler

Einstufige Heizleistung und kein Raumtemperaturregler

N/A

Nein

30

DO7349H

Im Standby-Modus

Kontaktangaben elSB 0.21

W Zwei oder mehr manuelle Stufen, kein

Raumtemperaturregler

Mit mechanischem

Raumtemperaturregler-

Thermostat

Mit elektronischem

Raumtemperaturregler

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Tagestimer

Elektronischer

Raumtemperaturregler plus

Wochentimer

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Andere Kontroll-Optionen

Raumtemperaturregler mit

Anwesenheitserkennung

Raumtemperaturregler mit

Erkennung offener Fenster mit Option

Abstandsüberwachung

Nein

Nein

Nein mit adaptiver Startkontrolle Nein mit Betriebszeitbeschränkung Ja

Nein mit Schwarzkugelsensor

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgien www.domo-elektro.be

DO7349H

31

ENTSORGEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem

Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

HERAUSNEHMBARE BATTERIE

Das Gerät wird mit einer Batterie betrieben, die auch nach Gebrauch nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können das Gerät zu einer Sammelstelle für Elektro-Altgeräte (Recupel) in Ihrer Nähe bringen (Wertstoffhof, Fachgeschäft etc.). Batterien enthalten Stoffe, die gesundheits- und umweltgefährdend sind.

Entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung aus dem Gerät, wie in diesem

Handbuch beschrieben. Recyceln Sie die Batterie gemäß den örtlichen

Gesetzen und Vorschriften. Durchstechen Sie die Batterie niemals und setzen

Sie sie keinen hohen Temperaturen aus; die Batterie könnte explodieren.

Unter extremen Bedingungen kann es zum Auslaufen der Batterie kommen. Wenn die Flüssigkeit aus der Batterie mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab oder neutralisieren Sie sie mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig. Wenn die Flüssigkeit mit den

Augen in Berührung kommt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

32

DO7349H

WARRANTY

Dear client ,

All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you.

Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.

In that case, we kindly request you to contact our customer service.

Our staff will gladly assist you.

+32 14 21 71 91 [email protected]

Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00

Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

The guarantee on accessories and components that are liable to wear-and-tear is only 6 months.

The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the following cases:

· If the instructions in this manual have not been followed.

· In case of incorrect connection, e.g., electrical voltage that is too high.

· In case of incorrect, rough or abnormal use.

· In case of insufficient or incorrect maintenance.

· In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorised third parties.

· If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the supplier / manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

· Read all instructions carefully. Keep this manual for future reference.

· Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.

· This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

· staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

· farm houses;

· by clients in hotels, motels and other residential type environments;

· bed and breakfast type environments.

· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

· This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given www.domo-elektro.be

DO7349H

33

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 and supervised.

· Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.

· All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

· Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

I ELECTRICAL WARNINGS

· In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

· The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

To disconnect, turn controls to “OFF” or “0” position, then remove the plug from the wall. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.

· Check carefully that the voltage and frequency of the power net match the indications on the rating label of the appliance.

· The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local standards and requirements.

· Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.

· Keep the power cord away from hot parts and don’t cover the appliance.

· Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.

· The appliance may not be used with an extension lead or a multiple socket.

· Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

I INSTALLATION

· Do not place near flammable materials, gases or explosives.

· Do not use or store this appliance outdoors.

· Always use the appliance on a steady, dry and level surface.

· Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

I USE

· Do not use this appliance for other than intended use.

· Only use the appliance for domestic use. The manufacturer cannot be held responsible for accidents that result from improper use of the appliance or not following the instructions described in this manual.

· Never leave the appliance unattended while it is functioning.

· Do not operate the appliance with wet hands.

· The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

34

DO7349H

I CLEANING AND MAINTENANCE

· To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

· Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

I

IMPORTANT SAFEGUARDS

The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts.

· 2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· Keep flammable materials such as cushions/pillows, clothing, curtains, etc. away from the unit.

·

·

person in order to avoid a hazard.

are used.

· If you decide never to use the unit again, we recommend that you cut the electrical cord off the unit years and above and persons with reduced physical, be dangerous for children.

sensory or mental capabilities or lack of experience and

Incorrect installation can lead to accidents involving people or animals or damage to things. The knowledge if they have been given supervision or

· Do not leave the unit switched on and remove the plug from the socket when you do not need it. Do

instruction concerning use of the appliance in a safe way

· The appliance is not intended for use in the bathroom, washing area or other damp areas. A person

and understand the hazards involved. Children shall not control knobs.

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

· CAUTION – Some parts of this product may become very hot and cause burns. Special attention

shall not be made by children without supervision.

· Do not use this unit in confined spaces when these are used by people who are unable to leave the

4. The heater must not be located immediately below a

·

· Do not use the heater if it has fallen over.

socket-outlet.

· Do not spray insecticides or flammable sprays around the product.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· If the unit emits a strange odour or noise when in use, stop using it immediately and unplug it from the

a bath, a shower or a swimming pool.

·

· Do not bend the cord.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless burns. If the button battery is swallowed, it can cause severe internal burns and death in just two

continuously supervised.

www.domo-elektro.be

DO7349H

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· If the battery compartment does not close properly, do not use the product and keep it away from children.

· Batteries contain materials that are harmful to the environment; they must be removed from the unit before disposal and disposed of safely.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

PARTS

1. Control panel with display

2. Air outlet

3. Handle + remote control holder

4. Air inlet

5. On/off switch

6. Remote control

1

2

3

4

5

CONTROL PANEL

7. On/off

8. Power setting

9. Decrease

10. Temperature

11. Timer

12. Increase

13. Oscillation

14. Eco mode

15. Display

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

BEFORE THE FIRST USE

· The heater should only be operated at a minimum distance of 50 cm from any wall or other object that could disturb its operation.

· Position the air flow in order to optimise the heating of the room. Avoid corners, small volumes, floors and ceilings.

· Place the appliance on a smooth, stable surface.

· When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. Please ensure sufficient ventilation. This smell will disappear very quickly.

36

DO7349H

ASSEMBLY

Remove all parts from the packaging. Remove all packaging materials and any promotional stickers.

1. Place the tube on the base. Note the groove in the tube so that it corresponds to the tongue in the base.

2. Use the supplied screw and nut to screw the tube into place on the underside of the base.

3. Place the heating component on top of the tube. Note the groove in the tube so that it corresponds to the tongue in the heating component. Press the buckle and push the heater into the tube until it clicks into place.

3

1

2

3

2

REMOTE CONTROL

Before using the appliance with the remote control, a coin cell battery (CR2032) must be placed in the remote control.

Follow the instructions below.

2

4

1

3

USE

Before you use the appliance: plug in the appliance and turn on the on/off switch at the back of the device.

The unit emits an audible signal to indicate that the device is in standby mode. You can set the appliance using the control panel, but also using the remote control. You can make the settings in the same way.

The display will show you the selected settings. Each time a button is pressed, the device emits an audible signal to indicate that the user is making a setting or adjustment.

ON/OFF SWITCH

Push the on/off switch to turn on or off the appliance. 35°C and the symbol appear on the display when the device is switched on. This is the default setting. When you switch off the unit, the fan still works for a few seconds before it stops completely.

Note: when the device is switched off via this button, the device goes into standby mode. This means it is not completely disabled. You can only switch the device off completely via the on/off switch on the back of the device.

www.domo-elektro.be

DO7349H

37

POWER SETTING

You can choose from two power settings.

·

· Low: this is the default setting

High

To use this, press the power setting button.

TEMPERATURE

You can set the temperature between 15°C and 35°C. First press the temperature button to activate this mode. You can now use the decrease and increase buttons to set the desired temperature. The temperature will flash on the display. If you do not press the button again for 5 seconds, the setting is saved and you can read off the set temperature.

When the set temperature has been reached, the heater will switch off and the unit goes into standby mode. If the ambient temperature falls to 2°C below the set temperature, the unit will switch on again.

TIMER

Automatic switch-off

When the unit is switched on, you can set a timer so that it goes into standby mode after a certain amount of time.

1. Press the button to set the timer. The symbol will appear on the display and ‘0’ will flash.

2. You can set the timer between 1 and 24 hours by using the decrease and increase buttons.

You can also keep this button pressed until you reach the desired setting. If you do not press the button again for 5 seconds, the setting is saved and you can read off the timer and the set temperature alternately on the display.

3. When the time has elapsed, the unit will switch off.

If you set the timer to 0 h, the mode will be cancelled.

Automatic switch-on

When the unit is in standby mode, you can set a timer so that the unit will automatically turn itself on after a period of time.

1. Press the button to set the timer. The symbol will appear on the display and ‘0’ will flash.

2. You can set the timer between 1 and 24 hours by using the decrease and increase buttons.

You can also keep this button pressed until you reach the desired setting. If you do not press the button again for 5 seconds, the setting is saved. The time will flash on the display.

3. When the time has elapsed, the unit will switch on.

If you set the timer to 0 h, the mode will be cancelled.

OSCILLATION

Press the oscillation button to allow the heater to oscillate the air from left to right and vice versa. The oscillation icon will appear on the display. Press this button again to stop this. If you switch the device off with the on/off button, this function stops even if you have not pressed the oscillation button.

38

DO7349H

ECO MODE

The unit uses the Eco mode to measure the ambient temperature and determine the power setting itself in order to operate in the most energy-efficient way. Press the Eco mode button to activate this mode.

The indicator lamp on the display will light up .

· If the ambient temperature is lower than or equal to 18°C, the unit will operate on high. will appear on the display.

· If the ambient temperature is higher than 18°C and lower than 25°C, the unit will operate on low.

will appear on the display.

· If the ambient temperature is equal to or greater than 25°C, all modes will be disabled.

OTHER MODES

Overheat protection

This heater is protected with an overheat protection that switches off the heater automatically in case of overheat, e.g. due to the total or partial obstruction of the grids. The overheating shut-off switches off the temperature inside when the appliance exceeds the normal running temperature. The heating element will automatically stop working. In this case, unplug the appliance. If this happens, switch off the unit and wait until it has cooled down sufficiently (±10 minutes). Make sure that the air outlet is not covered. Then switch it back on as described above. The appliance should operate normally. Should the problem persist, please contact the nearest customer service.

Tip-over safety

The appliance will turn off when it tips over. When you set the unit upright again, it will go back into standby mode.

Automatic switch-off

If no timer is set, the unit will automatically switch off after 12 hours of operation. This is to prevent an accident if you forget to turn it off. The 12 hours start counting from the last key touch.

Memory mode

If you switch the unit off with the on-off button, but do not turn off the switch or unplug the cord, the unit will remember the last settings (except timer settings). If you turn off the switch or unplug the power cord, the default settings will be used when it is switched back on (35°C and low power setting).

CLEANING AND MAINTENANCE

· Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.

· To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. Clean the housing with a damp cloth.

· Do not use petrol, thinners, corrosive cleaning agents, solvents, or chemicals.

· We recommend cleaning the filters once a month to keep the unit running at its best.

Dust particles in the appliance may cause over-heating.

· Remove dust from the air outlet with a vacuum.

· Remove the air intake vent and filter.

www.domo-elektro.be

DO7349H

39

· Clean both the vent and the filter in warm soapy water and mild detergent. Dry thoroughly.

· Once dry, reinstall them in the original position.

· Store the appliance in a clean and dry place. When not in use, store the unit in its packaging.

SPECIFICATIONS

Model identifier(s): DO7349H

Item Symbol Value

Heat output

Unit

Nominal heat output

Minimum heat output

(indicative)

Maximum continuous heat output

Pnom

Pmin

Pmax

---

2.0

1.3

2.0

--kW kW kW

---

Item manual heat charge control, with integrated thermostat

Unit

Type of heat input, for electric storage local space heaters only

N/A

N/A manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback fan assisted heat output

N/A

N/A Auxiliary electricity consumption

At nominal heat

output

At minimum heat output

In standby mode elmax elmin elSB

N/A

N/A

0.21

kW kW

W

Type of heat output/room temperature control single stage heat output and no room temperature control

No

No Two or more manual stages, no room temperature control with mechanic thermostat room temperature control with electronic room temperature control electronic room temperature control plus day timer

No

Yes

No

No electronic room temperature control plus week timer

Other control options room temperature control, with presence detection room temperature control, with open window detection

No

No with distance control option with adaptive start control with working time limitation

No

No

Yes

40

DO7349H

Contact details with black bulb sensor

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

ENVIRONMENTAL GUIDELINES

No

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.

REMOVABLE BATTERY

The appliance is battery-operated, and the battery must not be disposed of with household waste, even after use. You can take the appliance to a collection point for discarded electrical appliances (Recupel) in your neighbourhood (container park, specialist shop, etc.). Batteries contain substances that are dangerous to human health and to the environment.

Remove the battery from the appliance before disposal as described in this manual. Recycle the battery in accordance with local laws and regulations.

Never pierce the battery or expose it to high temperatures; this may cause the battery to explode.

Battery leakage may occur under extreme conditions. If the liquid from the battery comes into contact with the skin, immediately wash it off with soap and water or neutralise it with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse them abundantly with water for at least 10 minutes and contact a doctor.

www.domo-elektro.be

DO7349H

41

GARANTIA

Este aparato tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, el distribuidor será completamente responsable de los defectos directamente asignables a errores del material y fabricación. Cuando se detecten este tipo de errores, y siempre que se estime necesario, el aparato se sustituirá o reparará. A partir de ese momento, el periodo de garantía de 2 años no volverá a iniciarse, sino que seguirá siendo de 2 años a partir del momento de compra. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja.

La garantía de los accesorios y componentes sujetos a desgaste es de 6 meses.

La garantía y la responsabilidad/imputabilidad del proveedor y el fabricante expiran automáticamente en los siguientes casos:

· Cuando no se cumplan las instrucciones que aparecen en este manual.

· En el caso de una conexión inadecuada, por ejemplo, a una tensión eléctrica demasiado alta.

· En caso de uso incorrecto, brusco o anormal.

· En caso de insuficiente o incorrecto mantenimiento.

· Si el consumidor o un tercero no autorizado realizan reparaciones o modificaciones en el aparato.

· Si se usan componentes o accesorios que no están recomendados o que no son suministrados por el proveedor/fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación:

· Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este manual para consultarlo posteriormente.

· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.

· Este aparato es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y entornos similares como:

· Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.

· Granjas.

· Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.

· Habitaciones de invitados o similares.

· Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.

· Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo. Los niños no deben jugar con el ventilador. El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más y estén supervisados por un adulto.

· Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

· Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

· Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

42

DO7349H

I ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

· Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia

· Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ponga primero todos los botones en posición de apagado y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.

· Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato coincide con el voltaje de la red eléctrica de su vivienda.

· El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente que debe haber sido instalada y conectada a tierra de acuerdo con las normas y reglamentos locales.

· No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.

· Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.

· Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.

· El aparato no se puede utilizar con un cable alargador o con una regleta.

· No utilice nunca el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento del aparato o cuando el aparato está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

I INSTALACIÓN

· No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.

· No utilice el aparato al aire libre.

· Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

· No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

I USO

· Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.

· Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual.

· No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.

· No utilice el aparato con las manos mojadas.

· El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

I LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

Esto evitará choques eléctricos o incendios.

· Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas. www.domo-elektro.be

DO7349H

43

I

IMPORTANT SAFEGUARDS

El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes. nadie se pueda tropezar con él.

demasiado cerca del aparato caliente.

·

·

person in order to avoid a hazard.

· 3. This appliance can be used by children aged from 8

· Si decide no volver a utilizar el aparato, le recomendamos que corte el cable de alimentación después

44 peligrosas para los niños.

· knowledge if they have been given supervision or

· fabricante no se hace responsable de ello. instruction concerning use of the appliance in a safe way una toma de corriente o directamente debajo de la misma.

and understand the hazards involved. Children shall not húmedos. Una persona que esté en la bañera o en la ducha no debe poder tocar el aparato, el cable ni play with the appliance. Cleaning and user maintenance

· Utilice el aparato solo en espacios bien aislados. El aparato solo es adecuado para su uso ocasional.

shall not be made by children without supervision.

· quemaduras. Debe prestarse especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

4. The heater must not be located immediately below a

· salir por sí mismas de la habitación, a menos que estén bajo supervisión constante.

socket-outlet.

·

· No introduzca nunca objetos extraños en la entrada o salida de aire.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

·

· Evite soplar el chorro de aire sobre los niños pequeños durante mucho tiempo.

a bath, a shower or a swimming pool.

desenchúfelo de la toma de corriente.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

· Este producto contiene una pila botón. No se trague la pila para evitar el peligro de quemaduras

continuously supervised.

horas. Busque atención médica inmediatamente.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

· Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, no utilice el producto y manténgalo

only switch on/off the appliance provided that it has been

· Las pilas contienen materiales nocivos para el medio ambiente, por lo que deben extraerse del aparato

placed or installed in its intended normal operating

DO7349H position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

PIEZAS

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

1. Panel de control con visualizador

2. Sortido del aire

3. Asa + Espacio de almacenamiento para el mando a distancia

4. Entrada del aire

5. Interruptor de encendido/apagado

6. Telemando

1

2

PANEL DE CONTROL

7. Encendido/apagado

8. Ajuste de la potencia

9. Bajada

10. Temperatura

11. Temporizador

12. Aumento

13. Oscilación

14. Modo ecológico

15. Visualizador

7 8 9 10 11 12 13 14

6

3

4

5

15

ANTES DEL PRIMER USO

· El espacio libre mínimo de 50 cm alrededor del calentador se debe respetar en todo momento.

· Coloque el aparato de tal manera que se produzca el calentamiento óptimo de la habitación. Evite las esquinas, pequeños volúmenes, suelos y techos.

· Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

· Cuando el aparato se enciende por primera vez, se puede producir un ligero olor.

Proporcione suficiente ventilación, ese olor desaparecerá pronto.

3

MONTAJE

Saque todas las piezas del embalaje. Retire todos los materiales de embalaje y cualquier pegatina promocional.

1

1. Coloque el tubo en la base. Preste atención a que la ranura en el tubo coincida con el lugar correcto en la base.

2. Fije el tubo con la tuerca y el tornillo previstos a la parte inferior de la base.

2 www.domo-elektro.be

DO7349H

45

3. Coloque el elemento calefactor en la parte superior del tubo. Preste atención a que la ranura en el tubo coincida con el hueco del elemento calefactor. Presione la hebilla y empuje el elemento calefactor en el tubo hasta que encaje en su sitio.

2

3

MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizar el dispositivo con mando a distancia, primero debe colocar una pila de botón (CR2032) en el mando a distancia. Esto se hace siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.

2

4

1

3

46

USO

Antes de usar el aparato tiene que enchufarlo. Encienda el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del aparato. El aparato emitirá una señal sonora indicando que se encuentra en modo de espera. Puede configurar el aparato a través del panel de control pero también con el telemando. Puede configurar el aparato de la misma manera. El visualizador muestra las configuraciones hechas. Cada vez que se apriete el botón, el aparato emitirá una señal sonora indicando que el usuario está realizando una configuración o cambio.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Apriete el botón de encendido/apagado para encender o apagar el aparato. Al encender el aparato el visualizador mostrará los símbolos 35°C y . Esta es la configuración por defecto. Cuando apague el aparato, el ventilador seguirá funcionando durante unos segundos antes de detenerse por completo.

Atención: si apaga el aparato mediante este botón, el dispositivo entrará en modo de espera. Esto significa que no está apagado completamente. Sólo puede apagar el aparato completamente mediante el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del dispositivo.

AJUSTE DE LA POTENCIA

Puede elegir entre 2 ajustes de potencia:

·

· potencia baja (la configuración por defecto) y

potencia alta.

Para ello, pulse el botón de ajuste de potencia.

TEMPERATURA

Puede ajustar la temperatura entre 15 y 35 °C. Primero pulse el botón de temperatura para activar esta función. Ahora puede utilizar los botones de disminución y aumento para ajustar la temperatura deseada. La temperatura parpadeará en la pantalla. Si no vuelve a pulsar el botón durante 5 segundos, el ajuste se guardará y podrá leer la temperatura configurada.

DO7349H

Cuando se haya alcanzado la temperatura configurada, el calefactor se apagará y el aparato se pondrá en el modo de espera. Si la temperatura ambiente desciende un 2 °C por debajo de la configurada, el aparato se encenderá de nuevo.

TEMPORIZADOR

Apagado automático

Cuando el aparato está encendido, podrá programar el temporizador para que el aparato se ponga en el modo de espera después de un tiempo determinado.

1. Pulse el botón para ajustar el temporizador. El símbolo aparecerá en la pantalla y el “0” parpadeará.

2. Puede ajustar el temporizador entre 1 y 24 horas utilizando los botones de disminución y aumento . También puede mantener este botón apretado hasta alcanzar la temperatura deseada. Si no se pulsa durante 5 segundos, el ajuste se guardará y podrá leer alternativamente el temporizador y la temperatura configurada en la pantalla.

3. Cuando haya transcurrido el tiempo, el aparato se apagará.

Si ajusta el temporizador a 0 h, la función se cancelará.

Encendido automático

Cuando el aparato está en modo de espera, puede ajustar el temporizador para que el mismo se encienda automáticamente después de un tiempo.

1. Pulse el botón para ajustar el temporizador. El símbolo aparecerá en la pantalla y el “0” parpadeará.

2. Puede ajustar el temporizador entre 1 y 24 horas utilizando los botones de disminución y aumento . También puede mantener este botón apretado hasta alcanzar la temperatura deseada.

Si deje de pulsar durante 5 segundos, el ajuste se guardará. La hora parpadeará en la pantalla.

3. Una vez transcurrido el tiempo, el aparato se encenderá.

Si ajusta el temporizador a 0 h, la función se cancelará.

OSCILACIÓN

Apriete el botón de oscilación para permitir que el aparato oscile de izquierda a derecha y viceversa. La pantalla mostrará el icono de oscilación. Vuelva a apretar este botón para detenerlo. Cuando apague el aparato con el botón de encendido/apagado, esta función también se detendrá, incluso cuando no haya apretado el botón de oscilación.

MODO ECOLÓGICO

En el modo ecológico, el aparato medirá la temperatura ambiente y determinará por sí mismo el ajuste de potencia adecuado para ahorrar el máximo de energía. Pulse el botón del modo ecológico para activar la función. El indicador luminoso de la pantalla se iluminará .

· Si la temperatura ambiente es inferior o igual a 18 °C, el aparato funcionará a potencia alta. En la pantalla aparecerá

· Si la temperatura ambiente es superior a 18 °C e inferior a 25 °C, el aparato funcionará a potencia baja.

En la pantalla aparecerá

· Si la temperatura ambiente es igual o superior a 25 °C, todas las funciones se desactivarán.

www.domo-elektro.be

DO7349H

47

DEMÁS FUNCIONES

Protección de sobrecalentamiento

Este aparato está equipado con una protección de sobrecalentamiento. Esto significa que el elemento calefactor se apagará automáticamente si se sobrecalienta por la cubierta. Si esto ocurre, apague el aparato y espere a que se enfríe suficientemente (unos 10 minutos). Asegúrese de que la salida de aire no esté cubierta. A continuación, vuelva a encender el aparato. Ahora, el aparato debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, debe comunicarse con el servicio al cliente más cercano.

Protección contra el basculamiento

El aparato se apagará cuando cae. Al enderezar el aparato, éste volverá al modo de espera.

Apagado automático

Si no se configura ningún temporizador, el aparato se apagará automáticamente después de 12 horas de funcionamiento. Esto es para evitar que se olvide de apagarlo. Las 12 horas empezarán a contar desde la

última pulsación de la tecla.

Función de memoria

Si apaga el aparato con el botón de encendido-apagado, pero no apaga el interruptor ni desconecta el cable, el aparato recordará los últimos ajustes (excepto los del temporizador). Si apaga el interruptor o desenchufa el cable de alimentación, al encenderlo el aparato funcionará con los ajustes por defecto (35

°C y potencia baja).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Antes de limpiar el aparato, este debe estar completamente frío, retire el enchufe de la toma de corriente.

· Para evitar el riesgo de electrocución, no debe limpiar el aparato con agua, ni sumergirlo en agua.

Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

· No utilice gasolina, diluyentes, agentes de limpieza corrosivos, disolventes o productos químicos.

· Se recomienda limpiar los filtros una vez al mes para que el aparato funcione de forma óptima.

Las partículas de polvo en el aparato pueden causar sobrecalentamiento.

· Quite el polvo de la salida de aire utilizando una aspiradora.

· Retire la rejilla de entrada de aire y el filtro.

· Limpie tanto la rejilla como el filtro con agua tibia y un detergente suave. Seca todo bien.

· Cuando ambos elementos estén secos, vuelva a instalarlos en la posición original.

· Guarde el dispositivo en un entorno limpio y seco. Guarde el aparato en su embalaje cuando no lo utilice.

ESPECIFICACIONES

Identificador(es) del modelo: DO7349H

Artículo

Salida de calor

Símbolo Valor Unidad Artículo Unidad

Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos locales de almacenamiento eléctrico

48

DO7349H

Salida de calor nominal Pnom 2.0

Salida de calor mínima

(indicativo)

Pmin 1.3

Salida máxima de calor continua

Consumo de electricidad auxiliar

Salida a calor

nominal

Salida a calor mínimo

En modo de espera www.domo-elektro.be

Pmax 2.0

kW kW kW

--elmax elmin

---

N/A

N/A

--kW kW elSB 0.21

W control manual de carga de calor, con termostato integrado control manual de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente/o exterior salida de calor asistida por ventilador

N/A

N/A

N/A

N/A

Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente

No salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente

No Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente con control de temperatura ambiente, con termostato mecánico con control electrónico de temperatura ambiente

No

Sí control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diurno control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal

No

No

Otras opciones de control control de temperatura ambiente, con detección de presencia control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta con opción de control de distancia con control de inicio adaptativo

No

No

No

No

DO7349H

49

Datos de contacto con limitación de tiempo de trabajo con sensor de bulbo negro

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES

No

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causadospor un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.

BATERÍA EXTRAÍBLE

El aparato funciona con una batería (o, en su caso, con una o varias pilas) que, incluso después de su uso, no se puede(n) eliminar con la basura doméstica.

Puede llevar el aparato a un punto de recogida de aparatos eléctricos desechados (Recupel) en su zona (punto limpio, tienda especializada, etc.).

Las baterías contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente.

Retire la batería del aparato antes de desecharlo, tal y como se describe en este manual. Recicle la batería de acuerdo con las normas y disposiciones locales vigentes. Nunca perfore la batería ni la exponga a altas temperaturas, ya que la batería podría explotar.

En condiciones extremas se pueden producir fugas en la batería. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lávese la piel inmediatamente con agua y jabón o neutralícela con un ácido suave como zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávese con abundante agua durante al menos 10 minutos y póngase en contacto con un médico.

50

DO7349H

GARANZIA

La garanzia dell’apparecchio è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, il distributore si assume la piena responsabilità dei difetti dei materiali o di quelli di fabbricazione. In caso di presenza di tali difetti, se necessario, si procederà alla sostituzione o alla riparazione dell’apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni non ricomincia in quel momento, ma continua per 2 anni dalla data di acquisto dell’apparecchio. Per la garanzia fa fede la data riportata sullo scontrino.

Se l’apparecchio si rivela difettoso nel periodo di validità della garanzia, cioè 2 anni, potete portarlo, insieme allo scontrino, nel negozio dove l’avete acquistato.

La garanzia sugli accessori e sui componenti soggetti a usura è di 6 mesi.

La garanzia e la responsabilità del negoziante e del produttore decadono automaticamente nei seguenti casi:

· mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;

· errato collegamento, per esempio con tensione elettrica troppo alta;

· uso errato, anormale e manesco;

· manutenzione insufficiente o errata;

· riparazione o modifiche all’apparecchio eseguite dal cliente o da terzi non autorizzati;

· uso di accessori o componenti non raccomandati o forniti dal negoziante o dal produttore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

· Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza:

· Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.

· Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.

· Questo apparecchio è destinato unicamente all’uso domestico e in ambienti analoghi, quali:

· angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali

· Fattorie

· Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali

· Camere per vacanze o ambienti analoghi

· L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini non possono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni e senza sorveglianza.

· Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.

· Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

· Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell’utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l’importatore, né il fornitore.

I AVVERTENZE ELETTRICHE

· Per evitare il rischio di incidenti, l’apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.

· Togliere la spina dalla presa quando l’apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Per staccare l’apparecchio dalla presa, assicurarsi che sia su “OFF” o in www.domo-elektro.be

DO7349H

51

posizione “0”. Solo dopo sarà possibile staccarlo dalla presa. Non tirare mai il cavo di collegamento o l’apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.

· Prima dell’uso, controllare che il voltaggio riportato sull’apparecchio corrisponda a quello della rete elettrica domestica.

· Il cavo di alimentazione deve essere sempre collegato a una presa installata correttamente e con messa a terra in conformità alla normativa locale vigente.

· Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.

· Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l’apparecchio.

· Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l’apparecchio.

· Non utilizzare l’apparecchio con una presa multipla. Non utilizzare mai l’apparecchio con una prolunga.

· Non utilizzare mai l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento o quando è danneggiato. Portare l’apparecchio al servizio assistenza postvendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l’apparecchio.

I INSTALLAZIONE

· Non posizionare mai l’apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.

· Non utilizzare o conservare l’apparecchio all’aperto.

· Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.

· Non posizionare mai l’apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

I UTILIZZO

· Utilizzare l’apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.

· L’apparecchio è inteso solo per uso domestico. Il produttore non è responsabile per incidenti causati da uso improprio dell’apparecchio o dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.

· Non fare funzionare l’apparecchio senza sorveglianza.

· Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.

· L’utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all’apparecchio.

I PULIZIA E MANUTENZIONE

· Non immergere mai l’apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.

· Se l’apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

52

I

IMPORTANT SAFEGUARDS

L’apparecchiatura può riscaldarsi durante l’uso. Tenere il cavo dell’alimentazione lontano dalle parti calde.

1. Warning: In order to avoid overheating, do not cover

the heater.

DO7349H 2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children shall not

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

shall not be made by children without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a

socket-outlet.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Non usare l’apparecchio a piedi scalzi.

· Assicurarsi di non coprire o di non appoggiare oggetti sul cavo e fare attenzione che non si possa inciampare.

· Evitare il contatto con l’apparecchio quando è caldo e assicurarsi che il cavo elettrico non sia troppo vicino all’apparecchio caldo.

· Tenere materiali infiammabili come cuscini, vestiti, tende, ecc., lontano dall’apparecchio.

· Non esporre l’apparecchio a pioggia, sole, ecc.

· Se l’apparecchio è danneggiato, spegnerlo e rimuovere la spina dalla presa elettrica. Soprattutto, non provare a ripararlo da soli. Consultare un elettricista o il servizio postvendita del produttore per assicurarsi che vengano utilizzati componenti originali.

· Se si decide di non utilizzare più l’apparecchio, è consigliato tagliare il cavo elettrico dopo averlo rimosso dalla presa. Si consiglia inoltre di disattivare componenti che potrebbero essere pericolosi per i bambini.

· L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita secondo le istruzioni del produttore.

Un’installazione errata può portare a incidenti che coinvolgono persone, animali o danni alle cose. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di questo.

· Non lasciare l’apparecchio acceso e rimuovere la spina dalla presa elettrica quando non serve. Non mettere l’apparecchio contro o direttamente sotto una presa a muro.

· L’apparecchiatura non deve essere utilizzata in bagno, in aree di lavaggio o in altre zone umide. Chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia non deve essere in grado di toccare l’apparecchiatura, il cavo di alimentazione o i tasti di controllo.

· Utilizzare l’apparecchio solo in locali ben isolati. L’apparecchio è adatto solo per un uso occasionale.

· ATTENZIONE — Alcune parti di questo apparecchio possono diventare molto calde e causare ustioni.

Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini e di persone vulnerabili.

· Non utilizzare questo apparecchio in spazi ristretti quando sono presenti persone che non possono lasciare la stanza da sole, a meno che non siano sotto costante supervisione.

· Non utilizzare l’apparecchio se è caduto.

· Non inserire mai oggetti estranei nell’ingresso o nell’uscita dell’aria.

· Non spruzzare insetticidi o spray infiammabili intorno al prodotto.

· Evitare di rivolgere il flusso d’aria sui bambini piccoli per molto tempo.

· Se l’apparecchio emette uno strano odore o rumore durante l’uso, smettere immediatamente di usarlo e rimuovere la spina dalla presa elettrica.

· Non piegare il cavo.

· Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne e la morte in sole 2 ore. Richiedere immediatamente l’intervento di un medico.

· Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

· Se il vano batteria non si chiude correttamente, non utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

· Le batterie contengono materiali nocivi per l’ambiente. Devono essere rimosse dall’apparecchio prima dello smaltimento e smaltite in modo sicuro.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI www.domo-elektro.be

DO7349H

53

COMPONENTI

1. Pannello di controllo con display

2. Uscita dell’aria

3. Impugnatura + alloggiamento telecomando

4. Ingresso dell’aria

5. Interruttore on/off

6. Telecomando

PANNELLO DI CONTROLLO

7. On/off

8. Regolazione della potenza

9. Diminuire

10. Temperatura

11. Timer

12. Aumentare

13. Oscillazione

14. Funzione eco

15. Display

7

1

8 9 10 11 12 13 14

2

6

15

PRIMA DELL’USO

· È necessario mantenere sempre uno spazio minimo di 50 cm intorno all’apparecchio di riscaldamento.

· Posizionare l’apparecchio in modo che il riscaldamento dello spazio avvenga in maniera ottimale.

Evitare angoli, spazi troppo piccoli, pavimenti e soffitti.

· Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e in piano.

· Quando l’apparecchio viene avviato per la prima volta, è possibile sentire un leggero odore. Arieggiare bene l’ambiente; l’odore scomparirà presto.

MONTAGGIO

Estrarre tutte i componenti dall’imballaggio. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

1. Posizionare l’asta sulla base. Accertarsi che la fessura sull’asta coincida con la parte corrispondente sulla base.

2. Fissare l’asta sul lato inferiore della base con il dado e la vite forniti.

3

1

2

54

DO7349H

3

4

5

3. Posizionare l’unità di riscaldamento sulla parte superiore dell’asta. Accertarsi che la fessura sull’asta coincida con la parte corrispondente sull’unità di riscaldamento. Premere il fermaglio e spingere l’unità di riscaldamento nell’asta fino a farla scattare in posizione.

2

3

TELECOMANDO

Prima di utilizzare l’apparecchio con il telecomando, è necessario inserire una pila a bottone (CR2032) nel telecomando. Si prega di seguire le istruzioni.

2

4

1

3

UTILIZZO

Prima di utilizzare l’apparecchio, inserire la spina nella presa e accendere l’apparecchio con il tasto on/ off presente sul retro. L’apparecchio emette un segnale acustico per indicare che è in modalità standby. È possibile comandare l’apparecchio sia con il pannello di controllo che con il telecomando. Le impostazioni si eseguono nello stesso modo. Sul display è possibile visualizzare le impostazioni desiderate. Ogni volta che si preme un pulsante l’apparecchio emette un segnale acustico per indicare che l’utente sta effettuando un’impostazione o una regolazione.

TASTO ON/OFF

Premere il tasto on/off per accendere o spegnere l’apparecchio. Quando l’apparecchio è acceso sul display appare 35°C e il simbolo . Questa è l’impostazione predefinita. Quando si spegne l’apparecchio, il ventilatore funziona ancora per alcuni secondi prima di fermarsi completamente.

Attenzione: quando l’apparecchio viene spento con questo tasto esso entra in modalità standby. Quindi non è completamente spento. È possibile spegnere completamente l’apparecchio solo con l’interruttore on/off sul retro dello stesso.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

È possibile scegliere tra 2 impostazioni di potenza:

· bassa potenza: questa è l’impostazione predefinita.

· alta potenza

Per fare questo, premere il tasto di regolazione della potenza.

www.domo-elektro.be

DO7349H

55

TEMPERATURA

È possibile impostare la temperatura tra 15°C e 35°C. Premere prima il tasto della temperatura per attivare questa funzione. Ora è possibile usare i tasti per abbassare e alzare la temperatura desiderata. La temperatura lampeggia sul display, se non si preme nuovamente per 5 secondi, l’impostazione viene salvata e si può leggere la temperatura impostata.

Una volta raggiunta la temperatura impostata, l’unità di riscaldamento si spegne e l’apparecchio passa alla modalità stanby. Se la temperatura ambiente scende di 2°C al di sotto della temperatura impostata, l’apparecchio si riaccende.

TIMER

Spegnimento automatico

Quando l’apparecchio è acceso, è possibile impostare un timer in modo che vada in modalità standby dopo un certo periodo di tempo.

1. Premere il tasto per impostare il timer. Sul display compare il simbolo e lampeggia “0”.

2. È possibile impostare il timer tra 1 e 24 ore utilizzando i tasti di diminuzione e aumento

È inoltre possibile premere e tenere premuto questo tasto fino a raggiungere l’impostazione desiderata. Se non si preme per 5 secondi, l’impostazione viene salvata e sul display compaiono alternandosi il timer e la temperatura impostata.

3. Una volta trascorso il tempo, l’apparecchio si spegne.

Se si imposta il timer su 0 h, la funzione viene annullata.

Accensione automatica

Quando l’apparecchio è in modalità standby, è possibile impostare il timer in modo che si accenda automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

1. Premere il tasto per impostare il timer. Sul display compare il simbolo e lampeggia “0”.

2. È possibile impostare il timer tra 1 e 24 ore utilizzando i tasti di diminuzione e aumento

È inoltre possibile premere e tenere premuto questo tasto fino a raggiungere l’impostazione desiderata. Se non si preme nuovamente per 5 secondo, l’impostazione viene salvata. L’ora lampeggia sul display.

3. Una volta trascorso il tempo, l’apparecchio si accende.

Se si imposta il timer su 0 h, la funzione viene annullata.

OSCILLAZIONE

Premere il tasto di oscillazione per fare oscillare da destra a sinistra e viceversa. Il display mostra l’icona dell’oscillazione. Premere di nuovo questo pulsante per arrestarlo. Spegnendo l’apparecchio con il tasto on/off esso si arresta anche se non si è premuto il tasto di oscillazione.

FUNZIONE ECO

Con la funzione eco, l’apparecchio misura la temperatura ambiente e determina l’impostazione della potenza per operare nel modo più efficiente dal punto di vista energetico. Premere il tasto funzione eco per attivare questa funzione. L’indicatore luminoso sul display si accende .

56

DO7349H

· Se la temperatura ambiente è inferiore o uguale a 18°C, l’apparecchio funzionerà ad alta potenza. Sul display compare

· Se la temperatura ambiente è superiore a 18°C e inferiore a 25°C, l’apparecchio funzionerà a bassa potenza. Sul display compare

· Se la temperatura ambiente è uguale o superiore a 25°C, tutte le funzioni saranno disabilitate.

ULTERIORI FUNZIONI

Sicurezza contro il surriscaldamento

L’elemento riscaldante si spegne automaticamente quando il surriscaldamento è dovuto alla copertura dell’apparecchio. Se ciò accade, spegnere l’apparecchio e aspettare che si sia raffreddato a sufficienza (+/-

10 minuti). Assicurarsi che l’uscita dell’aria non sia coperta. Riaccendere l’apparecchio. L’apparecchio ora dovrebbe tornare a funzionare normalmente. Se il problema persiste, è necessario contattare il servizio di assistenza clienti più vicino.

Sicurezza contro il ribaltamento

L’apparecchio si spegne se si rovescia. Quando lo si raddrizza, l’apparecchio tornerà in modalità standby.

Spegnimento automatico

Se non è impostato un timer, l’apparecchio si spegne automaticamente dopo 12 ore di funzionamento.

Questo per evitare che ci si dimentichi di spegnerlo. Le 12 ore iniziano a contare dall’ultimo tocco di tasto.

Funzione di memoria

Se si spegne l’apparecchio con il tasto on/off, ma non si spegne l’interruttore e non si rimuove il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, l’apparecchio ricorderà le ultime impostazioni (tranne quelle del timer). Se si spegne l’interruttore o si rimuove la spina dalla presa elettrica, all’accensione verranno utilizzate le impostazioni predefinite (35°C e bassa potenza).

PULIZIA E MANUTENZIONE

· Prima di pulire l’apparecchio, assicurarsi che sia completamente freddo. Togliere la spina dalla presa di corrente.

· Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchio non deve essere né pulito con acqua, né immerso in acqua. Pulire la parte esterna dell’apparecchio con un panno umido.

· Non usare benzina, diluenti, detergenti corrosivi, solventi o prodotti chimici.

· Raccomandiamo di pulire i filtri una volta al mese per far funzionare l’apparecchio al meglio.

La polvere eventualmente presente nell’apparecchio può essere causa di surriscaldamento.

· Rimuovere la polvere dall’uscita dell’aria con un aspirapolvere.

· Rimuovere la griglia della presa d’aria e il filtro.

· Pulire sia la griglia che il filtro con acqua calda e sapone e un detergente delicato. Asciugare bene.

· Quando sono asciutti, reinstallarli nella posizione originale.

· Conservare l’apparecchio in un luogo pulito e asciutto. Quando l’apparecchio non è in uso, conservarlo nel suo imballaggio.

www.domo-elektro.be

DO7349H

57

SPECIFICHE TECNICHE

Identificazione del modello: DO7349H

Oggetto Simbolo Valore Unità

Uscita calore

Uscita calore nominale Pnom 2.0

kW

Uscita calore minimo

(indicativo)

Massima continua uscita calore

Consumo elettricità ausiliario

Con uscita calore

nominale

Con uscita calore minima

In modalità standby

Pmin

Pmax

--elmax elmin

---

N/A

N/A elSB

1.3

2.0

0.21

kW kW

--kW kW

W

Oggetto controllo manuale calore, con termostato integrato

Unità

Tipo ingresso calore, solo per riscaldatori elettrici per spazi di piccole dimensioni

N/A

N/A controllo manuale calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna controllo elettronico calore con rilevamento temperatura interna e/o esterna uscita calore con ventilatore

N/A

N/A

Tipo di uscita calore / controllo temperatura stanza uscita calore stadio singolo e nessun controllo temperatura stanza

Due o più stadi manuali, nessun controllo temperatura stanza con termostato meccanico controllo temperatura stanza con termostato elettronico controllo temperatura stanza

No

No

No

Sì controllo elettronico temperatura stanza più timer giornaliero controllo elettronico temperatura stanza più timer settimanale

Altre opzioni di controllo controllo temperatura stanza, con rilevamento presenza

No

No

No controllo temperatura stanza, con rilevamento finestra aperta

No con opzione controllo distanza No con avvio controllo adattabile No

58

DO7349H

Dettagli contatto con limitazione tempo di funzionamento con sensore lampadina nera

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

MISURE AMBIENTALI

No

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute dell’uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l’azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell’imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l’ambiente.

BATTERIA RIMOVIBILE

L’apparecchio funziona con una batteria che anche dopo l’utilizzo non può essere smaltita con i rifiuti domestici. È possibile portare l’apparecchio presso un centro di raccolta per apparecchiature elettriche in disuso della propria zona (isola ecologica, esercizio commerciale di settore...). Le batterie contengono sostanze pericolose per la salute delle persone e per l’ambiente.

Rimuovere la batteria dall’apparecchio prima di smaltire come descritto in queste istruzioni per l’uso. Riciclare la batteria in conformità con le normative e i regolamenti locali. Non perforare mai la batteria e non esporla a temperature elevate: può esplodere.

In circostanze estreme possono verificarsi perdite dalla batteria. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone o neutralizzare con un acido delicato come del succo di limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, lavare gli occhi con abbondante acqua per almeno 10 minuti e contattare un medico.

www.domo-elektro.be

DO7349H

59

ZÁRUKA

3.

2.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky

Záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

· má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,

· se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,

· zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06

Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

· Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.

· Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.

· Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.

· Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:

· kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.

· chaty, chalupy

· hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

· Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.

60

DO7349H

· Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

· Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.

· Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.

· Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

· Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel.

Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

I UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

· Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástkou (např. časovač …) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.

· Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Před vypojením vypněte hlavní vypínače do polohy „0“. Před rozebírání, skládáním i před čistěním, vždy nechte přístroj dostatečně vychladnout. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.

· Před použitím zkontrolujte a zajistěte, aby parametry el. sítě odpovídaly požadovaným parametrům na informativním štítku přístroje.

· Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.

· Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.

· Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.

· Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.

· Spotřebič nepoužívejte s prodlužovacím přívodním kabelem. Zapojujte vždy přímo do vlastní zásuvky a nepoužívejte k tomu ani elektrické rozbočky.

· Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud je přístroj poškozený a nepracuje správně. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

I UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

· Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.

· Nepoužívejte přístroj venku.

· Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.

· Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

I UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

· Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.

· Přístroj je určený pouze pro použití v domácnostech. Výrobce nemůže ručit za škody a nehody způsobené nevhodným použitím přístroje, nebo nedodržením zde popsaných bezpečnostních instrukcí.

· Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.

· Nesahejte na přístroj s mokrýma/vlhkýma rukama.

www.domo-elektro.be

DO7349H

61

· Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

I UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

· Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.

· Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

I

IMPORTANT SAFEGUARDS

Přístroj se během používání nahřívá a je horký, buďte opatrní a držte přívodní kabel mimo dosah horkých ploch.

· 2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· manufacturer or its service agent or a similarly qualified

· person in order to avoid a hazard.

·

·

3. This appliance can be used by children aged from 8

62 ujistěte, aby se používaly originální díly.

· Pokud přístroj už nechcete používat nebo přestal fungovat, tak jej doporučujeme vypojit ze zásuvky, sensory or mental capabilities or lack of experience and

· být nebezpečné (pro děti).

knowledge if they have been given supervision or může vést k riziku poranění lidí nebo poškození věcí. Výrobce za takové nesprávné používání nenese instruction concerning use of the appliance in a safe way

· Nenechávejte přístroj zapnutý. Pokud přístroj nepotřebujete používat, tak jej vypojte ze zásuvky. and understand the hazards involved. Children shall not

· Přístroj není určen pro použití v koupelnách ani jiných vlhkých prostorech. Přístroje se nedotýkejte

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

·

· Výrobek je vhodný pouze pro občasné používání v uzavřených prostorech

shall not be made by children without supervision.

·

Dbejte zvláštní opatrnosti zejména v přítomnosti dětí a nezpůsobilých osob.

4. The heater must not be located immediately below a

· opustit místnost, nebo pokud nejsou pod neustálým dohledem.

socket-outlet.

·

· Do žádných otvorů (vstup i výstup vzduchu) přístroje nestrkejte cizí předměty.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

·

· Nedoporučujeme mířit proud vystupujícího vzduchu na malé děti.

a bath, a shower or a swimming pool.

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Přívodní kabel nikdy neohýbejte ani nepřekrucujte.

· Ovládání přístroje obsahuje knoflíkovou baterii. Baterii nepolykejte; hrozí chemické poleptání. Pokud by došlo ke spolknutí baterie, mohlo by dojít k vážnému vnitřnímu poleptání, v krajním případě hrozí

úmrtí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

· Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

· Pokud přihrádka na baterie nejde správně dovřít, tak výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

· Baterie obsahují materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí; před likvidací musí být baterie odstraněny a bezpečně zlikvidovány.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

ČÁSTI

1. Ovládací panel s displejem

2. Výstup vzduchu

3. Rukojeť + držák na dálkové ovládání

4. Vstup vzduchu

5. Hlavní spínač on/off

6. Dálkový ovladač

1

2

3

4

5

OVLÁDACÍ PANEL

7. On/off

8. Nastavení výkonu

9. Snižování

10. Teplota/termostat

11. Časovače

12. Navyšování

13. Oscilace

14. ECO režim

15. Displej

7 8 9 10 11 12 13 14

6

15

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

· Okolo topného tělesa by vždy mělo být respektováno minimální volné místo 50 cm.

· Umístěte samotné zařízení tak, aby vytápění prostoru probíhalo optimálně. Vyhněte se rohům, malým prostorám, podlahám a stropům.

· Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.

· Pokud zařízení zapínáte poprvé, může se objevit mírný zápach. Zajistěte dostatečné větrání, tento zápach rychle zmizí.

www.domo-elektro.be

DO7349H

63

SESTAVENÍ

Všechny části vyjměte z krabice. Odstraňte obalové materiály a propagační polepky.

1. Trubku umístěte na podstavec a přitom dbejte, aby drážka v trubce správně zapadla

(zaaretovala se).

2. Ze spodní strany podstavce trubku dotáhněte/zašroubujte pomocí dodaného

šroubu.

3. Na horní část trubky nasaďte topnou část (hlavici) topení. Dbejte na to, aby správně zapadla do drážky v trubce (zaaretovala se). Stlačte jistící klip na zadní části pod hlavicí a hlavici zatlačte směrem dolů, aby se zajistila.

2 3

3

1

2

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím dálkového ovladače do něj musíte vložit baterie (typ CR2032). Pro výměnu následujte níže vyobrazené informace.

2

4

1 3

64

POUŽITÍ

Před použitím přístroje: přístroj zapojte do elektrické sítě a zapněte hlavní spínač on/off na zadní straně.

Pípnutím přístroj signalizuje, že je v pohotovostním režimu. Nastavení přístroje můžete provést buď na hlavním ovládacím panelu a nebo pomocí dálkového ovladače, obojí nastavení je plnohodnotné a zvolené hodnoty budou vždy znázorněny na displeji. Při každém stisknutí tlačítka je slyšet zvukový signál, který signalizuje, že uživatel provádí nějakou úpravu nastavení.

SPÍNAČ (TLAČÍTKO)

Stlačením spínače přístroj zapnete nebo vypnete. Na zapnutém přístroji se na displeji zobrazí symbol 35°C a symbol . Toto je výchozí nastavení. Když přístroj vypnete, ventilátor ještě několik vteřin poběží, aby vyvětral zbytkové teplo.

Poznámka: Když přístroj vypnete tímto tlačítkem, tak přejde jen do pohotovostního režimu. To znamená, že přístroj není vypnutý úplně. Zcela vypnout přístroj lze jen pomocí vypínače on/off na zadní straně přístroje.

NASTAVENÍ VÝKONU

Vybírat můžete ze dvou stupňů výkonu.

· Low: nižší výkon – ten je přednastaven jako základní

· High

Výkon lze přepínat stiskem tlačítka.

DO7349H

TEPLOTA/TERMOSTAT

Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15 °C – 35 °C. Prvním stiskem tlačítka aktivujte funkci a potom můžete pomocí tlačítek snížení /zvýšení teplotu nastavit. Nastavovaná teplota bude blikat. Pokud necháte

5 vteřin nastavení v klidu, tak se hodnota uloží. Nastavená teplota bude čitelná z displeje přístroje.

Jakmile se v okolí dosáhne nastavené teploty, tak přístroj vypne a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud okolní teplota klesne o 2°C pod nastavenou teplotu, tak se přístroj znovu zapne.

ČASOVAČ/TIMER

Automatické vypnutí

Když je přístroj zapnutý, tak můžete nastavit časovač tak, aby po určité době vypnul a přepnul se do pohotovostního režimu.

1. Pro nastavení takového časovače stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se objeví symbol „0“ a bude blikat.

2. Hodnotu času můžete nastavit v rozmezí 1 - 24 hodin. Nastavení provádíte buď stiskem nebo podržením tlačítek snížení /zvýšení . Jakmile necháte alespoň 5 vteřin v klidu, tak se nastavení uloží a na displeji střídavě bude blikat nastavený časovač a nastavená teplotu.

3. Po uplynutí času se přístroj vypne.

Pokud nastavíte časovač na 0 h, režim časovače se zruší.

Automatické zapnutí

Když je přístroj v pohotovostním režimu, tak můžete nastavit časovač tak, aby po určité době přístroj zapnul a začal topit.

1. Pro nastavení takového časovače stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se objeví symbol „0“ a bude blikat.

2. Hodnotu času můžete nastavit v rozmezí 1 - 24 hodin. Nastavení provádíte buď stiskem nebo podržením tlačítek snížení /zvýšení . Jakmile nastavení necháte alespoň 5 vteřin v klidu, tak se nastavení uloží a na displeji střídavě bude blikat nastavený časovač a nastavená teplota.

3. Po uplynutí nastaveného času se přístroj zapne.

Pokud nastavíte časovač na 0 h, režim časovače se zruší.

OSCILACE

Stiskem tlačítka oscilace se ventilátor začne otáčet doleva a doprava. Ikonka oscilace se zobrazí na displeji. Tímto způsobem se lépe rozprostírá teplo a vytápění je efektivnější. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka oscilaci vypnete. Pokud přístroj vypnete tlačítkem on/off, tak se funkce také zastaví, i když jste ho nevypnuli přímo tím tlačítkem.

ECO REŽIM

Během takového režimu přístroj průběžně porovnává okolní teplotu a přepíná výkon tak, aby byla co nejnižší spotřeba při udržení vysoké efektivity vytápění. ECO režim zapnete stisknutím daného tlačítka a na displeji se následně zobrazí ECO ikonka .

· Je-li okolní teplota nižší nebo rovna 18 °C, přístroj bude topit na plný výkon. se objeví na displeji.

· Je-li okolní teplota mezi 18-25 °C, přístroj bude topit na nižší stupeň výkonu Low. se objeví na displeji.

· Je-li je okolní teplota rovna nebo vyšší než 25 °C, tak se přístroj vypne a přestane topit.

www.domo-elektro.be

DO7349H

65

OSTATNÍ REŽIMY

Pojistka proti přehřátí

Pokud se topení přehřeje následkem zakrytí, tak se díky pojistce přehřátí automaticky vypne. Pokud se to stane, tak přístroj vypněte a počkejte, dokud dostatečně nevychladne (±10 minut). Ujistěte se, aby výstup vzduchu nebyl zakrytý. Poté opět zařízení zapněte. Zařízení by nyní mělo být schopno zase normálně fungovat. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servis.

Bezpečnostní pojistka při přepadnutí (spadnutí)

Tato pojistka je integrovaná v podstavci a pokud přístroj spadne, tak se automaticky vypne. Jakmile přístroj opět postavíte do vzpřímené polohy, tak se automaticky přepne zpět do pohotovostního režimu.

Automatické (bezpečnostní) vypínání

I když není nastaven žádný časovač ani termostat, tak se přístroj automaticky vypne po 12 hodinách provozu. Je to jen bezpečnostní funkce, kdyby jste ho při odchodu z domácnosti zapomněli vypnout.12 hodinový úsek se počítá od posledního stisknutí tlačítka.

Paměťová funkce

Pokud přístroj vypnete jen tlačítkem on-off ovládacího panelu, ale nevypnete hlavní vypínač ani neodpojíte přívodní kabel, tak zůstane poslední nastavení (kromě nastavení časovače). Pokud však přístroj vypnete hlavním vypínačem nebo odpojíte kabel, tak po opětovném zapnutí se použijí výchozí nastavení

(= 35 °C a nastavení nízké výkonu).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

· Před čištěním zařízení, které musí nejprve kompletně vychladnout, vyjměte zástrčku ze zásuvky.

· Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte zařízení čistit vodou ani ho neponořovat do vody. Vyčistěte vnitřek zařízení vlhkým hadříkem.

· Na čištění nepoužívejte benzín, ředidla, ani žádná jiná rozpouštědla nebo chemikálie.

· Filtry by se měly čistit jednou měsíčně, jedině tak se zajistí nejlepší efektivita přístroje. Prach, obzvláště uvnitř zařízení, může způsobit přehřátí.

· Prach a nečistoty z výstupu vzduchu můžete odsát vysavačem.

· Demontujte zadní kryt na přívodu vzduchu a vyjměte filtr.

· Kryt i filtr můžete omýt vlažnou mýdlovou vodou se saponátem. Důkladně vše osušte.

· Po kompletním vyschnutí sestavte vše zpět/zkompletujte.

· Uchovávejte zařízení na vhodném a suchém místě. Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, tak jej skladujte v nějakém obalu

(ideálně originálním).

SPECIFIKACE

Identifikace modelu: DO7349H

Zboží

Výkon (výstup) topení

Symbol Hodnota Jednotky Druh Stav

Typ tepelného příkonu, s ohledem na místo postavení

Nominální výkon topení Pnom 2.0

kW ruční regulace pomocí integrovaného termostatu

N/A

66

DO7349H

Minimální výkon topení

(orientačně)

Pmin 1.3

kW Manuální regulace se zpětnou vazbou na okolní teplotu

N/A

Maximální výkon topení

(orientačně)

Pmax

Spotřeba elektřiny ---

Při nominálním výkonu elmax

Při minimálním výkonu

V pohotovostním režimu

Kontaktní údaje elmin elSB

2.0

---

N/A

N/A

0.21

kW

--kW kW

W

Elektronická regulace se zpětnou vazbou na okolní teplotu

N/A

Ventilátor s možností topení

Typ tepelného výkonu - regulace prostorové teploty

N/A

Ne 1 manuální stupeň výkonu, žádná regulace na okolní vliv

2 manuální stupně výkonu, žádná regulace na okolní vliv

Ne

Ne Regulace s mechanický termostatem

Regulace s elektronickým termostatem elektronická regulace okolní teploty plus denní časovač

Ano

Ne

Ne elektronická regulace okolní teploty plus týdenní časovač

Ostatní možnosti regulace

Regulace teploty s ohledem na přítomst lídí v okolí

Ne

Regulace teploty s auto detekcí otevřeného okna

S možností dálkového ovládání

Ne

Ne

S adaptivním odložením startu Ne

S časovým omezením funkce Ano

Ne

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

S detekcí zhasnutí světla www.domo-elektro.be

DO7349H

67

OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

VYJÍMATELNÉ/VYMĚNITELNÉ BATERIE

Baterie ze spotřebiče nechte vyjmout/demontovat v autorizovaným servisu nebo u zpracovatele elektrozařízení po ukončení jeho životnosti. Místa sběru elektrozařízení najdete na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/Elektro/

Vyhledat

68

DO7349H

ZÁRUKA

1.

2.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa občianskeho zákonníka.

Trvanie záruky: 2 roky

Záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

3. Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuále (nesprávnym postupom)

- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou než poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

· má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,

· sa tovar hodí k účelu, ku ktorému výrobca uvádza,

· tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

· tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu možno tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783,

345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

· Pri používaní jakkéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá:

· Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

· Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.

· Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.

· Prístroj je určený pre používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:

· kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.

· chaty, chalupy

· hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie

· Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.

www.domo-elektro.be

DO7349H

69

· Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

· Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.

· Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.

· Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

· Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

I UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

· Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.

· Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pred vypojením vypnite hlavný vypínača do polohy “0”. Pred rozoberanie, skladaním aj pred čistením, vždy nechajte prístroj dostatočne vychladnúť. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.

· Pred použitím skontrolujte a zabezpečte, aby parametre el. siete zodpovedali požadovaným parametrom na informatívnym štítku prístroja.

· Zástrčku (prívodný kábel) zapájajte vždy len do zásuvky, ktorá je bez chýb a nainštalovaná, uzemnená v súlade so všetkými miestnymi normami.

· Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.

· Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.

· Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.

· Spotrebič nepoužívajte s predlžovacím prívodným káblom. Zapájajte vždy priamo do vlastnej zásuvky a nepoužívajte k tomu ani elektrickej rozbočky.

· Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom, alebo zástrčkou, alebo ak je prístroj poškodený a nepracuje správne. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

I UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

· Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.

· Nepoužívajte prístroj vonku.

· Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.

· Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

70

I UPOZORNENIE – POUŽITIE

· Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.

· Prístroj je určený len na použitie v domácnostiach. Výrobca nemôže ručiť za škody a nehody spôsobené nevhodným použitím prístroja, alebo nedodržaním tu popísaných bezpečnostných inštrukcií.

· Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.

DO7349H

· Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.

· Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

I UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

· Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.

· Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

I

IMPORTANT SAFEGUARDS

Prístroj sa počas používania nahrieva a je horúci, buďte opatrní a držte prívodný kábel mimo dosahu horúcich plôch.

· 2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

· manufacturer or its service agent or a similarly qualified

· person in order to avoid a hazard.

·

·

3. This appliance can be used by children aged from 8 uistite, aby sa používali originálne diely.

· Pokiaľ prístroj už nechcete používať alebo prestal fungovať, tak ho odporúčame vypojiť zo zásuvky, sensory or mental capabilities or lack of experience and

· nebezpečné (pre deti).

knowledge if they have been given supervision or môže viesť k riziku poranenia ľudí alebo poškodeniu vecí. Výrobca za také nesprávne používanie instruction concerning use of the appliance in a safe way

·

· Nenechávajte prístroj zapnutý. Pokiaľ prístroj nepotrebujete používať, tak ho vypojte zo zásuvky.

and understand the hazards involved. Children shall not

· Prístroj nie je určený pre použitie v kúpeľniach ani iných vlhkých priestoroch. Prístroje sa nedotýkajte

play with the appliance. Cleaning and user maintenance

·

· Výrobok je vhodný len pre občasné používanie v uzavretých priestoroch.

shall not be made by children without supervision.

·

Dbajte na zvláštnu opatrnosť najmä v prítomnosti detí a nespôsobilých osôb.

4. The heater must not be located immediately below a

· opustiť miestnosť, alebo pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

socket-outlet.

·

· Do žiadnych otvorov (vstup aj výstup vzduchu) prístroja nestrkajte cudzie predmety.

5. Do not use this heater in the immediate surroundings of

· Neodporúčame mieriť prúd vystupujúceho vzduchu na malé deti.

a bath, a shower or a swimming pool.

www.domo-elektro.be

DO7349H

71

6. Children of less than 3 years should be kept away unless

continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall

only switch on/off the appliance provided that it has been

placed or installed in its intended normal operating

position and they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved. Children aged from

3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate

and clean the appliance or perform user maintenance.

7. CAUTION — Some parts of this product can

become very hot and cause burns. Particular

1

· Pokiaľ by prístroj pri používaní začal vydávať podivné zvuky alebo hluk, tak ho okamžite vypnite a odpojte zo zásuvky.

· Prívodný kábel nikdy neohýbajte ani neprekrúcajte.

· Ovládanie prístroja obsahuje gombíkovú batériu. Batériu nepregĺgajte; hrozí chemické poleptanie. Ak by došlo k prehltnutiu batérie, mohlo by dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu, v krajnom prípade hrozí úmrtie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

· Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

· Pokiaľ priehradka na batérie nejde správne dovrieť, tak výrobok nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

· Batérie obsahujú materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie; pred likvidáciou musia byť batérie odstránené a bezpečne zlikvidované.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

ČASTI

1. Ovládací panel s displejom

2. Výstup vzduchu

3. Rukoväť + držiak na diaľkové ovládanie

4. Vstup vzduchu

5. Hlavný spínač on / off

6. Diaľkový ovládač

1

2

3

4

5

OVLÁDACÍ PANEL

7. On / off

8. Nastavenie výkonu

9. Znižovanie

10. Teplota/termostat

11. Časovača

12. Navyšovanie

13. Oscilácie

14. ECO režim

15. Displej

6

7 8 9 10 11 12 13 14

15

72

DO7349H

PRED PRVÝM POUŽITÍM

· Minimálny voľný priestor okolo zariadenia ktoré sa zahrieva musí byť vždy dodržaný.

· Zariadenie umiestnite tak, aby vyhrievanie priestoru postupovalo rovnomerne. Vyhnite sa rohom, malým priestorom, podlahám a stropom.

· Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.

· Po prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach. Zabezpečte dostatočné vetranie a tento zápach rýchlo zmizne.

ZOSTAVENIE

Všetky časti vyberte z krabice. Odstráňte obalové materiály a propagačné polepky.

1. Rúrku umiestnite na podstavec a pritom dbajte, aby drážka v rúrke správne zapadla

(zaaretovala sa).

2. Zo spodnej strany podstavca rúrku dotiahnite/zaskrutkujte pomocou dodanej skrutky.

3. Na hornú časť rúrky nasaďte vykurovaciu časť (hlavicu) kúrenia. Dbajte na to, aby správne zapadla do drážky v rúrke (zaaretovala sa). Stlačte istiaci klip na zadnej časti pod hlavicou a hlavicu zatlačte smerom dole, aby sa zaistila.

2 3

3

1

2

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Pred prvým použitím diaľkového ovládača doň musíte vložiť batérie (typ CR2032). Pre výmenu nasledujte nižšie vyobrazené informácie.

2

4

1

3

POUŽITIE

Pred použitím prístroja: prístroj zapojte do elektrickej siete a zapnite hlavný spínač on / off na zadnej strane. Pípnutím prístroj signalizuje, že je v pohotovostnom režime. Nastavenie prístroja môžete vykonať buď na hlavnom ovládacom paneli a alebo pomocou diaľkového ovládača, oboje nastavenie je plnohodnotné a zvolenej hodnoty budú vždy znázornené na displeji. Pri každom stlačení tlačidla je počuť zvukový signál, ktorý signalizuje, že používateľ vykonáva nejakú úpravu nastavenia.

SPÍNAČ (TLAČIDLO)

Stlačením spínača prístroj zapnete alebo vypnete. Na zapnutom prístroji sa na displeji zobrazí symbol

35°C a symbol . Toto je predvolené nastavenie. Keď prístroj vypnete, ventilátor ešte niekoľko sekúnd pobeží, aby vyvetrali zvyškové teplo.

www.domo-elektro.be

DO7349H

73

74

Poznámka: Keď prístroj vypnete týmto tlačidlom, tak prejde len do pohotovostného režimu. To znamená, že prístroj nie je vypnutý úplne. Úplne vypnúť prístroj možno len pomocou vypínača on / off na zadnej strane prístroja.

NASTAVENIE VÝKONU

Vyberať môžete z dvoch stupňov výkonu.

·

· Low: nižší výkon – ten je prednastavený ako základný

High

Výkon je možné prepínať stlačením tlačidla.

TEPLOTA/TERMOSTAT

Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 15 – 35 °C. Prvým stlačením tlačidla aktivujte funkciu a potom môžete pomocou tlačidiel zníženie /zvýšenie teplotu nastaviť. Nastavovaná teplota bude blikať. Ak necháte

5 sekúnd nastavenie v pokoji, tak sa hodnota uloží. Nastavená teplota bude čitateľná z displeja prístroja.

Akonáhle sa v okolí dosiahne nastavená teplota, tak prístroj vypne a prejde do pohotovostného režimu.

Pokiaľ okolitá teplota klesne o 2°C pod nastavenú teplotu, tak sa prístroj znovu zapne.

ČASOVAČ/TIMER

Automatické vypnutie

Keď je prístroj zapnutý, tak môžete nastaviť časovač tak, aby po určitom čase vypol a prepol sa do pohotovostného režimu.

1. Pre nastavenie takého časovača stlačte tlačidlo TIMER. Na displeji sa objaví symbol „0“ a bude blikať.

2. Hodnotu času môžete nastaviť v rozmedzí 1 – 24 hodín. Nastavenie vykonávate buď stlačením alebo podržaním tlačidiel zníženie /zvýšenie . Akonáhle necháte aspoň 5 sekúnd v kľude, tak sa nastavenie uloží. a na displeji striedavo bude blikať nastavený časovač a nastavená teplotu.

3. Po uplynutí času sa prístroj vypne.

Ak nastavíte časovač na 0 h, režim časovača sa zruší.

Automatické zapnutie

Keď je prístroj v pohotovostnom režime, tak môžete nastaviť časovač tak, aby po určitom čase prístroj zapol a začal kúriť.

1. Pre nastavenie takého časovača stlačte tlačidlo TIMER. Na displeji sa objaví symbol „0“ a bude blikať.

2. Hodnotu času môžete nastaviť v rozmedzí 1 – 24 hodín. Nastavenie vykonávate buď stlačením alebo podržaním tlačidiel zníženie /zvýšenie . Akonáhle nastavenie necháte aspoň 5 sekúnd v pokoji, tak sa nastavenie uloží a na displeji striedavo bude blikať nastavený časovač a nastavená teplotu.

3. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj zapne.

Ak nastavíte časovač na 0 h, režim časovača sa zruší.

OSCILÁCIE

Stlačením tlačidla oscilácie sa ventilátor začne otáčať doľava a doprava. Ikona oscilácie sa zobrazí na displeji. Týmto spôsobom sa lepšie rozprestiera teplo a vykurovanie je efektívnejšie. Opätovným stlačením tohto tlačidla osciláciu vypnete. Pokiaľ prístroj vypnete tlačidlom on / off, tak sa funkcia tiež zastaví, aj keď ste ho nevypli priamo tým tlačidlom.

DO7349H

ECO REŽIM

Počas takéhoto režimu prístroj priebežne porovnáva okolitú teplotu a prepína výkon tak, aby bola čo najnižšia spotreba pri udržaní vysokej efektivity vykurovania. ECO režim zapnete stlačením daného tlačidla a na displeji sa následne zobrazí ECO ikonka .

· Ak je okolitá teplota nižšia alebo rovná 18 °C, prístroj bude kúriť na plný výkon. sa objaví na displeji.

· Ak je okolitá teplota medzi 18-25 °C, prístroj bude kúriť na nižší stupeň výkonu Low. sa objaví na displeji.

· Ak je okolitá teplota rovná alebo vyššia ako 25 °C, tak sa prístroj vypne a prestane kúriť.

OSTATNÉ REŽIMY

Bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu

A preto sa z tohto dôvodu vykurovacie teleso automaticky vypne, keď dôjde k prehriatiu kvôli jeho zakrytiu. Pokiaľ sa to stane, tak prístroj vypnite a počkajte, kým dostatočne nevychladne (±10 minút).

Uistite sa, aby výstup vzduchu nebol zakrytý. Potom zariadenie znova zapnite. Zariadenie by malo teraz fungovať znova normálne. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší zákaznícky servis.

Bezpečnostnou poistkou pri prepadnutiu (spadnutie)

Táto poistka je integrovaná v podstavci a ak prístroj spadne, tak sa automaticky vypne. Akonáhle prístroj opäť postavíte do vzpriamenej polohy, tak sa automaticky prepne späť do pohotovostného režimu.

Automatické (bezpečnostné) vypínanie

Aj keď nie je nastavený žiadny časovač ani termostat, tak sa prístroj automaticky vypne po 12 hodinách prevádzky. Je to len bezpečnostná funkcia, keby ste ho pri odchode z domácnosti zabudli vypnúť. 12 hodinový úsek sa počíta od posledného stlačenia tlačidla.

Pamäťová funkcia

Pokiaľ prístroj vypnete len tlačidlom on-off ovládacieho panelu, ale nevypnete hlavný vypínač ani neodpojíte prívodný kábel, tak zostane posledné nastavenie (okrem nastavenia časovača). Ak však prístroj vypnete hlavným vypínačom alebo odpojíte kábel, tak po opätovnom zapnutí sa použijú východzie nastavenia (= 35 °C a nastavenie nízkeho výkonu).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

· Pred čistením sa zariadenie musí nechať úplne vychladnúť a tiež vyberte zástrčku zo zásuvky.

· Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť vodou alebo ponoriť do vody. Vonkajšok zariadenia vyčistite vlhkou handričkou.

· Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá, ani žiadne iné rozpúšťadlá alebo chemikálie.

· Filtre by sa mali čistiť raz mesačne, jedine tak sa zaistí najlepšia efektivita prístroja. Hlavne prach v nachádzajúci sa v zariadení môže spôsobiť prehriatie.

· Prach a nečistoty z výstupu vzduchu môžete odsať vysávačom.

· Demontujte zadný kryt na prívode vzduchu a vyberte filter.

· Kryt aj filter môžete umyť vlažnou mydlovou vodou so saponátom. Dôkladne všetko osušte.

· Po kompletnom vyschnutí zostavte všetko späť/skompletujte.

· Uschovávajte prístroj vo vhodnom a suchom prostredí. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nebudete používať, tak ho skladujte v nejakom obale (ideálne originálnom).

www.domo-elektro.be

DO7349H

75

ŠPECIFIKÁCIE

Identifikácia modelu: DO7349H

Tovar

Výkon (výstup) kúrenie

Nominálny výkon kúrenia

Symbol

Pnom

Hodnota

2.0

Jednotky Druh kW Ručná regulácia pomocou integrovaného termostatu

Stav

Typ tepelného príkonu, s ohľadom na miesto postavenie

N/A

1.3

kW Manuálna regulácia so spätnou väzbou na okolitú teplotu

N/A Minimálny výkon kúrenia

(orientačne)

Maximálny výkon kúrenia

(orientačne)

Pmin

Pmax

Spotreba elektriny ---

Pri nominálnom výkone elmax

Pri minimálnom výkone elmin

2.0

---

N/A

N/A kW

--kW kW

Elektronická regulácia so spätnou väzbou na okolitú teplotu

Ventilátor s možnosťou kúrenia

Typ tepelného výkonu - regulácia priestorovej teploty

1 manuálny stupeň výkonu, žiadna regulácia na okolie

N/A

N/A

Nie

V pohotovostnom režime elSB 0.21

W 2 manuálne stupne výkonu, žiadna regulácia na okolie

Regulácia s mechanický termostatom

Nie

Nie

Kontaktní údaje

Regulácia s elektronickým termostatom

Elektronická regulácia okolitej teploty plus denné časovač

Elektronická regulácia okolitej teploty plus týždenný časovač

Ostatné možnosti regulácie

Ano

Nie

Nie

Regulácia teploty vzhľadom na přítomst ľudí v okolí

Regulácia teploty s auto detekciou otvoreného okna

Nie

Nie

S možnosťou diaľkového ovládania

Nie

S adaptívnym odložením štartu Nie

S časovým obmedzením funkcie Ano

Nie S detekciou zhasnutie svetla

Linea 2000 BV

Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

76

DO7349H

OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

VYBERATEĽNÉ/VYMENITEĽNÉ BATÉRIE

Batérie zo spotrebiča nechajte vyňať / demontovať v autorizovanom servise alebo u spracovateľa elektrozariadení po ukončení jeho životnosti. Miesta zberu elektrozariadení nájdete na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/

Elektro/Vyhledat www.domo-elektro.be

DO7349H

77

Webshop

BESTEL

de originele

Domo-accessoires en -onderdelen online via:

COMMANDEZ

d’authentiques accessoires et pièces Domo en ligne sur:

BESTELLEN SIE

die Domo

Original-Zubehör und -Ersatzteile online über:

ORDER

the original

Domo accessories and parts online at:

webshop.domo-elektro.be

of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here:

LINEA 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63

advertisement

Related manuals

advertisement