Miele PDR 508 HP Professionell värmepumpstumlare Bruksanvisningar

Miele PDR 508 HP Professionell värmepumpstumlare Bruksanvisningar | Manualzz
Bruks- och installationsanvisning
Värmepumpstumlare
Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.
sv-SE
M.-Nr. 11 946 760
Innehåll
Bidra till att skona miljön .................................................................................
Säkerhetsanvisningar och varningar ..............................................................
Använda torktumlaren ......................................................................................
Manöverpanel......................................................................................................
Symboler på manöverpanelen ............................................................................
Symboler i displayen ...........................................................................................
Touchknappar och touchdisplay med touchknappar..........................................
Basmeny..............................................................................................................
Exempel på användning ......................................................................................
Urvalslista .......................................................................................................
Enkelt val ........................................................................................................
Ställa in olika värden ......................................................................................
Lämna en undermeny.....................................................................................
Första gången torktumlaren används .............................................................
Koppla in torktumlaren ........................................................................................
Ställa in displayspråk...........................................................................................
Anvisning till externa enheter ..............................................................................
Ställa in displayens ljusstyrka..............................................................................
Bekräfta frågan om klockan ................................................................................
Ställa in klockan ..................................................................................................
Välja programpaket..............................................................................................
Ställa in betal-/bokningssystem ..........................................................................
Avsluta idrifttagning.............................................................................................
1. Tvätta rätt .......................................................................................................
Tvätta...................................................................................................................
Torka....................................................................................................................
Beakta skötselsymbolerna ..................................................................................
2. Lägga i tvätt i torktumlaren ..........................................................................
3. Välja program.................................................................................................
Koppla in torktumlaren ........................................................................................
Välja program.......................................................................................................
Välja standardprogram med programväljaren ................................................
Välja specialprogram via programväljarläget  .............................................
2
7
8
20
20
21
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
28
29
29
29
29
30
31
31
31
31
31
Innehåll
4. Välja programinställning ...............................................................................
Ett programs basmeny ........................................................................................
Välja torrhetsgrad ...........................................................................................
Välj tid (tidsstyrda program) ...........................................................................
Välja tillvalsfunktioner ..........................................................................................
Skongång plus ...............................................................................................
Skrynkelskydd ................................................................................................
Aktivera funktionen Senare Start.........................................................................
5. Starta program ..............................................................................................
Starta program ....................................................................................................
6. Programslut – ta ut tvätten ...........................................................................
Programslut .........................................................................................................
Ta ur tvätten.........................................................................................................
Följ tillverkarens skötselråd .................................................................................
Programöversikt ................................................................................................
Standardprogram ................................................................................................
 Specialprogram ..............................................................................................
Programpaket ......................................................................................................
Ändra programförlopp ......................................................................................
Ändra pågående program ...................................................................................
Avbryta program..................................................................................................
Välja det avbrutna programmet på nytt ..........................................................
Lägga i tvätt i efterhand ......................................................................................
Doftinsats ...........................................................................................................
Sätta in doftpatronen...........................................................................................
Öppna doftpatronen............................................................................................
Försluta doftpatronen ..........................................................................................
Ta ut/byta doftpatronen.......................................................................................
Rengöring och skötsel ......................................................................................
Rengöringsintervall..............................................................................................
1. Rengöringsintervall luddfilter......................................................................
2. Rengöringsintervall filter i sockeln..............................................................
3. Rengöringsintervall galler nere till höger/värmeväxlare för uppvärmning ..
Rengöra luddfiltret ...............................................................................................
Ta ut doftinsatsen ...........................................................................................
Avlägsna synligt ludd......................................................................................
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt ...................................
Filter i sockel .......................................................................................................
Ta ut luddfiltret................................................................................................
Blöt rengöring av luddfilter .............................................................................
Byta filter i sockeln .........................................................................................
32
32
32
32
33
33
33
34
35
35
36
36
36
36
37
37
39
41
44
44
44
44
44
45
45
47
47
48
49
49
49
50
51
51
51
51
52
54
54
55
55
3
Innehåll
Rengöra filterinsats (i sockeln).............................................................................
Ta bort filterinsatsen .......................................................................................
Kontrollera kylelementen på värmeväxlaren...................................................
Montera tillbaka filterinsatsen (i sockeln)........................................................
Montera tillbaka luddfiltret (i sockeln)..................................................................
Rengöra och stänga luddfilterluckan...................................................................
Rengöra galler nere till höger/värmeväxlare ........................................................
Ta ut gallret .....................................................................................................
Rengöra kylelementen....................................................................................
Återmontera gallret .........................................................................................
Rengöra torktumlaren..........................................................................................
Hur du klarar av mindre fel själv ......................................................................
I displayen visas följande anvisningar eller fel.....................................................
Otillfredsställande torkresultat.............................................................................
Torkningen tar väldigt lång tid. ............................................................................
Allmänna problem med torktumlaren ..................................................................
Regenerera sockelfiltret.......................................................................................
Miele service ......................................................................................................
Få hjälp vid eventuella störningar ........................................................................
Extra tillbehör ......................................................................................................
Installation..........................................................................................................
Översiktsbild framsida.........................................................................................
Översiktsbild baksida ..........................................................................................
Uppställning ........................................................................................................
Sidovy.............................................................................................................
Stålsockel .......................................................................................................
Torktumlaren sett uppifrån .............................................................................
Tvätt/tork-pelare .............................................................................................
Transportera torktumlaren till uppställningsplatsen.............................................
Uppställning ........................................................................................................
Uppehållstid efter uppställningen...................................................................
Rikta torktumlaren ..........................................................................................
Vädra uppställningsrummet............................................................................
Externa styrenheter ........................................................................................
Avloppsslang för kondensvatten .........................................................................
Elanslutning .........................................................................................................
Förbrukningsdata ..............................................................................................
Tekniska data.....................................................................................................
Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk...........................................
Konformitetsdeklaration ......................................................................................
4
57
57
58
59
59
60
61
61
62
62
63
64
64
68
69
70
71
72
72
72
73
73
74
75
75
75
75
75
76
77
77
77
78
78
79
81
82
83
84
86
Innehåll
Användarnivå .....................................................................................................
Öppna Användarnivå...........................................................................................
Tillgång via kod ..............................................................................................
Ändra kod .......................................................................................................
Demoprogram.................................................................................................
Öppna användarnivån ....................................................................................
Lämna användarnivån ....................................................................................
Språk ...................................................................................................................
Ljusstyrka ............................................................................................................
Tid .......................................................................................................................
Ljudstyrka summer..............................................................................................
Knappljud ............................................................................................................
Ljudstyrka summer..............................................................................................
Felsignal ..............................................................................................................
Minne...................................................................................................................
Skrynkelskydd .....................................................................................................
Förlängd avkylning ..............................................................................................
Avkylnings-temperatur ........................................................................................
Standbyläge display/led ......................................................................................
Senare start .........................................................................................................
Programnamn ......................................................................................................
Synlighet parameter ............................................................................................
Torrhetsgrad vit-/kulörtvätt..................................................................................
Torrhetsgrad strykfri tvätt ....................................................................................
Torrhetsgrad Autom. plus ....................................................................................
Torrhetsgrad mangeltorrt.....................................................................................
Rengör luftkanaler ...............................................................................................
Program-paket ....................................................................................................
Val KOM-modul ...................................................................................................
Tillgänglighet Mieles digitala produkter...............................................................
Wifi.......................................................................................................................
Nätverksinloggning..............................................................................................
Remote ................................................................................................................
Remote Update ...................................................................................................
SmartGrid ............................................................................................................
Rättslig information .............................................................................................
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
89
89
89
90
90
90
90
90
91
91
91
92
92
92
92
92
92
93
93
94
94
95
95
95
96
96
5
Innehåll
Betal/bokningssystem.........................................................................................
Inställning för betal-/bokningssystem ............................................................
Kvitteringssignal .............................................................................................
Spärr...............................................................................................................
Radera betalsignal..........................................................................................
Signaltid betalning..........................................................................................
Överlappningstid ............................................................................................
Tid tidspro-gram kallt .....................................................................................
Tid tids-prog. varmt........................................................................................
Kostnadsfria program.....................................................................................
6
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Hantering av uttjänt maskin
Förpackningen skyddar maskinen mot
transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.
Uttjänade elektriska och elektroniska
produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de
innehåller även skadliga ämnen som är
nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller
hanteras på fel sätt kan det medföra
skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.
Förpackning/emballage som återförs till
materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt.
Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka
förpackningen.
Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som
kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla
batterier och lampor som inte sitter fast
i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se
till att den uttjänta produkten förvaras
barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.
Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och sakskador.
Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar
du dig samt undviker skador på torktumlaren.
I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt
att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.
Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att
säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
Dessa säkerhetsföreskrifter och varningar ska finnas tillgängliga
för alla personer som använder torktumlaren och/eller så ska
dessa personer informeras om dem.
Användningsområde
 Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har tvättats i
vatten och enligt skötseletiketten tål torktumling. All annan användning kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den
är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.
 Denna torktumlare får också användas i offentliga utrymmen.
 Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under
uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
 Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte
hålls under ständig uppsikt.
 Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan
uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den
på ett säkert sätt.
 Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan
uppsikt.
 Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
 Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador
innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
 Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
 Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller
icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna
Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
 Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka
överhettning och därmed brandfara).
 Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele
service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika
fara för användaren.
 Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande
föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett
brott på kabeln.
 Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla
säkerhetskrav uppfylls.
 Om värmepumpstumlaren inte underhålls regelbundet och fackmannamässigt kan reducerad effekt, funktionsstörningar och brandrisk inte uteslutas.
 Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är
den spänningsfri endast i något av följande fall:
- När stickproppen är utdragen ur eluttaget.
- huvudströmmen är avstängd
- säkringen är helt urskruvad/frånslagen.
Se även avsnittet “Installation” under “Elanslutning”.
 Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är
fasta (till exempel på båtar).
 Se avsnitten “Installation” och “Tekniska data”.
 Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta
strömmen till torktumlaren.
 Vid fast anslutning måste strömmen till tvättmaskinen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen.
 Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte
göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.
 I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.
 Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som temperatur,
fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en
speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara
bytas av Miele service eller en behörig elektriker.
 Information om värmepumpen och köldmedium:
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
- Torktumlaren arbetar med ett gasformigt köldmedium som inte är
brännbart och inte explosivt.
- Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlarens funktion är inte påverkad.
 Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning.
Värmepumpen kan skadas.
Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar
den i drift.
- Den här torktumlaren innehåller fluorerade växthusgaser. Hermetiskt tillsluten.
Beteckning på köldmedium: R134a
Mängd köldmedium: 0,61 kg
GWP (Global Warming Potential) per köldmedium: 1430 kg CO2 e
GWP (Global Warming Potential) per produkt: 872 kg CO2 e
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användning
 Den maximala tvättmängden är 8 kg (torr tvätt).Mindre mängder
tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet “Programöversikt”.
 Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta och
skada dig eller andra personer i närheten.
 Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
- barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumlaren.
 Torktumlaren får inte rengöras med högtryckstvätt och inte spolas
av med vatten.
 Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd.
Smutspartikar i den insugna luften kan orsaka blockeringar. Detta
kan leda till fel och brandrisk.
 Torktumlaren får aldrig användas
- utan luddfilter och inte utan filter (i sockeln),
- utan galler nere till höger
- med skadade luddfilter och filter (i sockeln). Skadade luddfilter
och filter måste bytas ut direkt.
Annars samlas det för mycket ludd, vilket leder till fel i torktumlaren.
13
Säkerhetsanvisningar och varningar
 För att inga funktionsstörningar ska uppstå vid torkning:
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
- Luddfiltren, filterytorna, gallret nere till höger samt luftkanalerna
måste alltid rengöras extra om en uppmaning visas i displayen.
 Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till
0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens
funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan
leda till skador.
Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd
ska ligga mellan +2 och +35 °C.
 Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter
fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en
tvättho.
Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan
orsaka skador.
 Kondensvatten är inget dricksvatten.
Hälsofara för både människor och djur om kondensvatten dricks.
14
Säkerhetsanvisningar och varningar
 På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som
- inte har tvättats.
- inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan
smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske
efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren.
- innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton,
alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
- innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas
särskilt noggrant.
Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.
 Ta ut alla föremål ur fickor (exempelvis tändare och tändstickor).
 Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och
placerar dem så att värmen kan avges.
15
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Brandrisk!
Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel
via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.
Torktumlaren får endast användas med en effekttoppsbrytare om
denna är förbunden med torktumlaren via Miele XCI-boxen och motsvarande inställningar har gjorts i torktumlaren.
Om torkprogrammet avbryts innan avkylningsfasen är avslutad så
finns det risk att tvätten självantänder.
 På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller
produkter som
- har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
- exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med
skumgummifyllning.
- innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor).
Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand.
 När programmet går in i avkylningsfasen är det avslutat. Avkylningsfasen följer i många program för att säkerställa att textilierna
håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder).
Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
 Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.
 Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av torktumlaren. Det finns en brand- och explosionsrisk.
16
Säkerhetsanvisningar och varningar
 Se till att torktumlaren inte får in luft som innehåller ångor av klor,
fluor eller andra lösningsmedel. Brandrisk!
 För maskindelar av rostfritt stål gäller:
Rostfria ytor får inte komma i kontakt med flytande disk- och desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklor. Sådana
medel kan orsaka korrosion på rostfritt stål.
Aggressiva klorblekmedel kan likaså förorsaka korrosion.
Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i maskinens omedelbara närhet.
17
Säkerhetsanvisningar och varningar
Använda doftinsatser (extra tillbehör)
 Använd bara Mieles originaldoftpatron.
 När doftinsatsen inte används, förvara den alltid i förpackningen spara därför denna.
 Håll doftpatronen eller luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den. Doftämnen
kan läcka ut.
 Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa.
 Om doftämnet kommer i kontakt med huden: skölj ordentligt med
vatten och tvätta med tvål. Ögon: skölj i minst 15 minuter med
vatten. Om du skulle råka svälja det sköljer du munnen ordentligt
med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen
eller munnen!
 Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta
dem.
 Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för
skada på torktumlaren:
- Fyll aldrig på doftämne i doftinsatsen.
- Använd aldrig en defekt doftinsats.
 Släng tom doftinsats i hushållssoporna och använd den aldrig på
annat sätt.
 Beakta informationen som bifogas doftinsatsen.
18
Säkerhetsanvisningar och varningar
Tillbehör
 Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras.
I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
 Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätttorkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som
extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats
som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
 Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren.
 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av
att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
19
Använda torktumlaren
Manöverpanel
a Touchknapp “Språk” 
Val av aktuellt användarspråk i displayen.
När torktumlaren har stängts av och
åter kopplats in igen visas åter ursprungligt användarspråk.
e Optiskt gränssnitt
Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt.
f Programväljare
För val av torkprogram. Programväljaren kan vridas till höger eller vänster.
b Touchdisplay med touchknappar
Visar det valda programmet.
g Knapp 
Med touchknapparna i touchdisplayStarta och stänga av torktumlaren.
en väljs programinställningarna.
Torktumlaren stängs av automatiskt
c Touchknapp “Tillbaka” 
för att spara energi. Detta sker
15 minuter efter programslut/skrynGår tillbaka en nivå i menyn.
kelskydd eller efter start, om torktumd Touchknapp Start/Stop
laren inte används.
Startar det valda programmet och
avbryter ett startat program.
20
Använda torktumlaren
Symboler på manöverpanelen

Specialprogram

Express

Skåptorrt

Strykfri tvätt

Skåptorrt plus

Skåptorrt

Stryktorrt

Ylle

Tidsprogram

Varmluft

Vit-/Kulörtvätt

Skåptorrt plus

Skåptorrt

Stryktorrt

Mangeltorrt
PRO
Bomull PRO

Skåptorrt

Bomull Eco

Skåptorrt
21
Använda torktumlaren
Symboler i displayen

Tillval: Med touchknappen Tillval kan du välja ytterligare tillvalsfunktioner
i ett torkprogram.
Skongång: Med touchknappen Skongång kan du reducera den mekanis-
 ka påverkan på textilierna under torkning.
Skrynkelskydd: Med touchknappen Skrynkelskydd kan du förhindra upp-
 komsten av skrynklor om inte tvätten ska tas ut på en gång.
Senare start: Med touchknappen Senare start kan du ställa in tiden för
 programstart...

... eller programslut
 ... eller tiden fram till programstart.

Tidsprogram: Med denna touchknapp väljer du tiden för ett tidsprogram.
Användarnivå: Med touchknappen Användarnivå kan du ändra torktum-
 larens inställningar.

22
Information: Du kan visa de valda alternativen under ett pågående program.
Använda torktumlaren
Touchknappar och touchdisplay med touchknappar
Touchknapparna , , Start/Stop
liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring. Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Denna ljudsignal kan du stänga av (se avsnittet
“Användarnivå”.
Manöverpanelen med touchknapparna och touchdisplayen kan repas av
spetsiga eller vassa föremål som
exempelvis pennor.
Rör endast vid manöverpanalen med
fingrar.
Basmeny
Vit-/Kulörtvätt
Skåptorrt

1:43
h

Basdisplayen visar olika värden beroende på valt torkprogram:
- Det valda programmets namn med
den inställda torrhetsgraden.
- Programtiden.
– Programtiden i torrhetsgradprogrammen (till exempel Vit-/Kulörtvätt) är beroende av vald torrhetsgrad och tvättmängden.
– Programtiden i ett tidsprogram kan
väljas fritt med hjälp av touchknappen .
- Valda tillvalsfunktioner.
- Fler valbara alternativ och inställningarna för användarnivån.
23
Använda torktumlaren
Exempel på användning
Urvalslista
Du ser på pilarna  och  till höger i
displayen att det finns en urvalslista.
čeština
dansk
deutsch
english


Språk
normal

(AU)

Genom att trycka på touchknappen 
flyttas urvalslistan neråt. Genom att
trycka på touchknappen  flyttas urvalslistan uppåt.
Rullningslisten visar att det finns fler
alternativ.
Det språk som har valts är markerat
med en ram.
Torrhetsgr.
vit-/kulörtv


OK
Tryck på OK när du är klar med ändringen.
Ställa in olika värden
För att ändra ett siffervärde så använder
du pilarna  och  ovanför eller under
de siffror som ska ändras.


Tid

0 : 20h


OK
Tryck på önskat språk för att välja det.
Tryck på pilarna  och  och bekräfta
med touchknappen OK.
Enkelt val
Lämna en undermeny
Om det inte visas några pilar, så finns
det inga alternativ förutom de visade
värdena.
Du lämnar en undermeny genom att
välja touchknappen tillbaka .

Felsignal
av
på
Det värde som har valts är markerat
med en ram.
Tryck på det önskade värdet för att välja
det.
Alternativt så ändrar du ett värde med +
och –.
24
Om ett värde väljs i en undermeny och
inte bekräftas med OK, så sparas inte
detta värde om du trycker på touchknappen .
Första gången torktumlaren används
Koppla in torktumlaren
 Tryck på knappen .
Välkomstbilden visas.
 Person- och sakskador på grund
av felaktig uppställning.
Om torktumlaren inte installeras korrekt så kan det leda till person- och
sakskador.
Innan torktumlaren används första
gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet “Installation”.
Ställa in displayspråk
Du uppmanas att ställa in det önskade
displayspråket (användarspråk). Du kan
när som helst ändra språket igen under
menyn “Användarnivå”.
Språk
 Skador på grund av för tidig idrifttagning.
Värmepumpen i torktumlaren kan
skadas.
Vänta en timme efter att du har ställt
upp torktumlaren innan du tar den i
drift.
Genomför den första idrifttagningen
fullständigt.
Vid den första idrifttagningen fastställer du inställningar för torktumlarens
dagliga drift. Vissa inställningar kan
bara ändras vid den första idrifttagningen. Efter det är det bara Miele service som kan ändra dem.
čeština
dansk
deutsch
english


(AU)

 Tryck på touchknappen  eller  tills
önskat språk visas i displayen.
 Tryck på touchknappen för det önskade språket.
Det valda språket markeras med en ram
och displayen växlar till nästa inställning.
Inställningarna beskrivs även i avsnittet
“Användarnivå”.
25
Första gången torktumlaren används
Anvisning till externa enheter
Bekräfta frågan om klockan
Displayen visar en anvisning till en extern hårdvara.
Vill du inte ha någon
Vid avstängd mas-

Information

kin, anslut extern
Ja
Nej
hårdvara och
starta, eller gå
OK
vidare med OK.
 Tryck på touchknappen  för att kunna läsa hela texten.
 Bekräfta med touchknappen OK bekräfta.
Anslut XCI-boxen innan den första idrifttagningen eller sätt in en kommunikationsmodul i det avsedda utrymmet
på torktumlarens baksida. När detta
görs måste torktumlaren vara skild
från elnätet. Sedan kan du börja med
idrifttagningen.
Ställa in displayens ljusstyrka
70 %

–
 Tryck på touchknappen ja eller nej.
Om du väljer ja så hoppar displayen
över inställningen Tid.
Väljer du nej så växlar displayen till inställningen Tid.
Ställa in klockan


Tid

12 : 05


OK
 Ställ in klockan med touchknapparna
 och  och bekräfta med touchknappen OK.
Displayen växlar till nästa inställning.
Ljusstyrka
+
OK
 Ställ in önskad ljusstyrka med touchknapparna – och + och bekräfta med
touchknappen OK.
Displayen växlar till nästa inställning.
26
tidsvisning?
Första gången torktumlaren används
Välja programpaket
Du kan välja olika programpaket.
De valda programmen från programpaketen visas då under  Specialprogram.


Programpaket

Sport



Program-

paket
vidare

 Välj fler programpaket eller bekräfta
valet med touchknappen vidare.
Displayen växlar till nästa inställning.
Hem-

textilier
 Tryck på touchknappen  eller  tills
önskat programpaket visas i displayen.
 Tryck på touchknappen för programpaketet.
Ställa in betal-/bokningssystem
Här kan du ställa in ett befintligt betal-/bokningssystem.
Om du inte vill ställa inte ett betal-/bokningssystem:
Displayen visar de tillhörande programmen.
Aktiverade program är markerade med
en ram.
Impregnering


Sport
Hygien

OK
Bekräfta

 Tryck på programmens touchknapp.
Inget betal/

bokningssystem

Betal/
bokn.syst.
Programdrift

 Tryck på knappen Inget betal-/bokningssystem.
 Fortsätt till avsnittet “Första gången
torktumlaren används – Avsluta idrifttagning” för att läsa vidare.
 Bekräfta med touchknappen OK bekräfta.
Om du vill ställa in ett betal-/bokningssystem: Dessa inställningar kan du bara
göra vid den första idrifttagningen. Om
du önskar ändra något vid ett senare
tillfälle, kontakta Miele service.
Displayen växlar tillbaka till visningen av
Programpaket.
 Tryck på touchknappen  tills önskad inställning visas.
Programmen aktiveras (ram) eller avaktiveras (utan ram).
 Tryck på touchknappen för den önskade inställningen.
27
Första gången torktumlaren används
Anvisningar om hur du ställer in betal-/
bokningssystemet hittar du i avsnittet
"Användarnivå – Betal-/bokningssystem”.
Idrifttagningen är avslutad när sedan ett
program som är längre än 20 minuter
har genomförts fullständigt.
Om strömmen bryts innan det första
torkprogrammet startas (till exempel
genom avstängning med knappen )
så kan den första idrifttagningen genomföras igen. Om ett torkprogram
har körts längre än 20 minuter, så sker
ingen ny idrifttagning.
 Vrid programväljaren till  Specialprogram.
Tidsprogram kallt


program
Korgprogram

 Tryck på touchknappen  eller  tills
Tidsprogram kallt visas.
 Tryck på touchknappen Tidsprogram
kallt.
0:10
Tidsprogram kallt


0:10
 Tryck på touchknappen .
28
Tid
h


0 : 20h

Avsluta idrifttagning
Special-



OK
 Tryck på touchknappen  uppe till
höger tills 0:20 visas i displayen.
 Tryck på touchknappen OK.
 Tryck på den blinkande touchknappen Start/Stop.
Efter avslutat program är torktumlaren
klar att torka.
1. Tvätta rätt
Tvätta
- Tvätta mycket smutsiga textilier extra
noggrant. Använd en tillräcklig mängd
tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta tvätten flera gånger
om det skulle behövas.
- Tvätta nya, färgade textilier extra noggrant och separat. Torka inte dessa
textilier tillsammans med ljusa textilier. De kan färga av sig under torkning
(även på torktumlarens plastdelar).
Det finns också risk för att färgat ludd
lägger sig på textilier av andra färger.
Torka
 Skador på grund av att föremål
inte tagits ur tvätten.
Främmande föremål kan smälta,
brinna eller explodera.
Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.
Beakta skötselsymbolerna
Torkning
 normal/högre temperatur
 reducerad temperatur*
* Tack vare en skonsam torkning kan
textilier med dessa symboler torkas
tillsammans i denna torktumlare.
 inte lämplig att torka i torktumlare
Strykning och mangling
 väldigt hett
 hett
 varmt
 ej strykning/mangling
 Brandrisk på grund av felaktig
användning.
Tvätten kan antända och förstöra
torktumlaren och resten av rummet.
Läs och följ anvisningarna i avsnittet
“Säkerhetsanvisningar och varningar”.
- Kontrollera att textilierna/tvätten har
hela fållar och sömmar. På så sätt
kan du undvika att textilfyllningar
läcker ut och orsakar brand.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som
har lossnat.
29
2. Lägga i tvätt i torktumlaren
Lägga i tvätt
Textilier kan skadas.
Läs först kapitlet “1. Tvätta rätt”.
 Öppna luckan.
 Fyll torktumlaren med tvätt.
Textilier kan skadas.
Se till att inga textilier kläms fast i
luckan.
Anslutning för doftpatronen
I avsnittet “Doftinsats” finns en utförlig
beskrivning om hur du använder doftpatronen.
Om du torkar utan doftpatron: Skjut
fliken på reglaget hela vägen ner (pil),
så att anslutningen är stängd. Annars
samlas ludd där.
Stänga luckan
Överbelasta inte trumman. Det kan slita på tvätten och försämra torkresultatet. Dessutom uppstår fler skrynklor.
 Stäng luckan med en lätt svängrörelse.
30
3. Välja program
Koppla in torktumlaren
 Tryck på knappen .
Välja specialprogram via programväljarläget 
Trumbelysningen tänds.
Trumbelysningen släcks automatiskt
efter några minuter samt efter programstart (för att spara energi).
Välja program
Välja standardprogram med programväljaren
 Vrid programväljaren.
Du kan välja önskat program i displayen.
Frotté

Skjortor


Specialprogram
 Vrid programväljaren till önskat program.
Displayen visar programmets basmeny.
 Tryck på touchknappen  eller  tills
önskat program står i displayen.
 Tryck på programmets touchknapp.
Displayen visar programmets basmeny.
31
4. Välja programinställning
Välj tid (tidsstyrda program)
Ett programs basmeny
Du kan själv välja programmets tid.*
Välja torrhetsgrad
Du kan ändra de förinställda torrhetsgraderna i flera av programmen. Det
går att välja olika torrhetsgrader beroende på valt program.
- I standardprogrammen väljer du torrhetsgraden direkt med programväljaren.
* Tidsintervallet för val av tid kan begränsas av Miele service.
-
Tidsprogram varmt
= 0:20-2:00 tim
-
Tidsprogram kallt
-
Korgprogram
-
Tidsprogram varmt hygien
= 0:10-2:00 tim
= 0:20-1:30 tim
= 0:50-2:00
tim
- I vissa program under  Specialprogram kan du ändra torrhetsgraden via
displayen.
 Välj ett av dessa program.
 Välj ett program från urvalet med 
Specialprogram.
Tidsprogram varmt


1:06
Skjortor



Under symbolen  visas den förinställda torrhetsgraden med en symbol (i
exemplet  Skåptorrt).
 Tryck på touchknappen .
 Tryck på touchknappen .



Skåptorrt
–
+
OK
 Tryck på touchknappen – eller + för
att ändra torrhetsgraden.
 Tryck på touchknappen OK.
32

0 : 20h

Torrhetsgrad

Under symbolen  visas den förinställda tiden (i detta exempel
0:20 minuter).
Tid

h
0:20
h

0:20
OK
 Tryck på touchknapparna  eller 
för att välja timmar och/eller minuter.
 Tryck på touchknappen OK.
4. Välja programinställning
Skongång plus
Välja tillvalsfunktioner
Känsliga textilier torkas med mindre
mekanik (färre trumrörelser).
Torkprogram kan kompletteras med
olika tillval.
Skrynkelskydd
Vit-/Kulörtvätt
1:43
Skåptorrt

h

 Tryck på touchknappen .
Om det bara går att välja en tillvalsfunktion så visas detta med en symbol
 eller . När du trycker på symbolen visas dessutom aktiv.
Trumman roterar med en speciell rytm
efter programslut, beroende på valt program. Detta hjälper till att reducera
skrynklor efter programslut.
Skrynkelskyddet är avstängt från fabrik.
Det kan kopplas in i användarnivån med
en variabel tid på upp till 12 timmar.
 Skongång plus

Tillval
 Skrynkelskydd
 Tryck på touchknappen för önskad
tillvalsfunktion.
Vit-/Kulörtvätt
Skåptorrt

1:53
h


Tillhörande symbol för önskad tillvalsfunktion lyser under symbolen .
Det går inte att välja alla tillvalsfunktioner i alla program, utan bara de som är
användbara för respektive program.
33
4. Välja programinställning
Aktivera funktionen Senare
Start

Funktionen Senare start måste aktiveras i användarnivån för att den ska
kunna väljas. I detta fall lyser dessutom en av dessa 3 symboler i displayen: , , .
Start kl

2 : 15h


OK
 Tryck på touchknapparna  eller 
för att välja timmar och/eller minuter.
 Tryck på touchknappen OK.
Vit-/Kulörtvätt
1:43
Skåptorrt



h

Om tiden för Senare start är inställd på
 Klar kl eller  Start kl så visas de aktuella tiderna i displayen.
 Tryck på touchknappen OK.
 Tryck på touchknappen med
klocksymbolen.
Tiden för Senare start börjar när programmet startar.
Beroende av inställningen för Senare
start i användarnivån kan du välja olika
tider i 15-minuterssteg:
Ändra/avbryta Senare start
- Klockslag för programslut:  Klar kl
Före programstart
- Klockslag för programstart:  Start kl
 Tryck på touchknappen med
klocksymbolen.
- Tiden som ska gå fram till start:
 Du kan ändra och radera tiden.
 Start om
Tiden för Senare start är max 24 timmar. Det urval som finns visas till vänster i displayen.
34
Efter programstart
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
 Nu kan du avbryta programmet eller
starta det direkt.
5. Starta program
Betal-/bokningssystem
Programtid/resttidsprognos
Tips! Om det finns ett betal-/bokningssystem ska uppmaningen om betalning
i displayen beaktas.
Programtiden beror bland annat på
mängd, typ av tvätt och tvättens restfukt. Den kan även bero på vattenhårdheten. Därför kan programtiden för torrhetsgradsprogrammen variera eller
“växla”. Torktumlarens elektronik anpassar sig och den visade programtiden blir
hela tiden mer och mer exakt.
Öppna inte luckan efter programstart
och avbryt inte programmet.
Beroende på inställning kan du då behöva göra en ny bokning i betal-/bokningssystemet.
Starta program
När ett program kan startas så lyser
touchknappen Start/Stop blinkande.
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
Torkprogrammet startar. Touchknappen Start/Stop lyser.
Om en tid för Senare start har valts så
startar denna tid innan torkprogrammet
startar automatiskt.
 Torkning och resttiden för torkprogrammet visas i displayen.
I ett torrhetsgradsprogram visas den aktuellt uppnådda torrhetsgraden.
Tips! Om trycker på touchknappen 
kan du visa de valda alternativen.
35
6. Programslut – ta ut tvätten
Programslut
Ta ur tvätten
Kort innan programslut kyls tvätten av.
Tvätten kan plockas ut.
Om bara Slut visas i displayen så är
programmet avslutat.
Om funktionen Skrynkelskydd * har
valts så roterar trumman i intervaller.
Det hjälper att minska skrynklor om
tvätten inte tas ut direkt efter torkningen.
* Skrynkelskyddet är avstängt från fabrik.
Torktumlaren stängs av automatiskt
efter 15 minuter.
 Öppna luckan.
 Ta alltid ut all tvätt ur trumman.
Textilier som lämnas kvar i torktumlaren kan skadas på grund av övertorkning.
Ta alltid ut alla textilier ur trumman.
 Stäng av torktumlaren.
Följ tillverkarens skötselråd
Denna torktumlare behöver underhållas regelbundet, särskilt om den går i
oavbruten drift.
Tips! Se avsnittet “Rengöring och skötsel”. Börja med att läsa avsnittet
“Beakta rengöringsintervall”.
36
Programöversikt
Alla vikter betecknade med * grundas på den torra tvättens vikt.
Standardprogram
 Vit-/Kulörtvätt
max 8 kg*
 Skåptorrt plus,  Skåptorrt
Textilier
- En- och flerlagriga textilier av bomull.
- Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder
och babykläder.
- Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor,
sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.
Obs!
Övertorka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och
babykläder) eftersom de kan krympa.
 Stryktorrt,  Mangeltorrt
Textilier
- Textilier av bomull eller linne.
- Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt.
Tips
Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att
den bevarar sin fuktighet.
 PRO Bomull PRO
max 8 kg*
Textilier
Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under Vit-/Kulörtvätt
Skåptorrt.
Obs!
I detta program torkas endast  Skåptorrt.
 Bomull Eco
max 8 kg*
Textilier
Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under Vit-/Kulörtvätt
Skåptorrt.
Obs!
- I detta program torkas endast  Skåptorrt.
- Programmet  är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt
för normalblöt bomullstvätt.
Anvisning- Testprogram enligt förordning 392/2012/EU enligt EN 61121.
ar för testinstitut:
37
Programöversikt
 Express
maximalt 4 kg*
Textilier
Mindre känsliga textilier för programmet Vit-/Kulörtvätt i torrhetsgraden Skåptorrt.
Obs!
I jämförelse med programmet Vit-/Kulörtvätt har detta program en
kortare programtid.
 Strykfri tvätt
maximalt 4 kg*
 Skåptorrt plus,  Skåptorrt,  Stryktorrt
Textilier
- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial.
- Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och
strumpor.
 Ylle
maximalt 2 kg*
Textilier
Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor,
koftor och sockor
Obs!
- Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra.
- Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.
 Tidsprogram varmt
Textilier
max 8 kg*
- Jackor, kuddar, sovsäckar och andra textilier med volym.
- Textilier med flera lager som till exempel tunga bordsdukar av
bomull.
- Enstaka textilier som badhanddukar, badkläder och disktrasor.
Obs!
- Eftertorkning av flerlagriga eller tjocka textilier som torkar ojämnt
på grund av sin olika beskaffenhet.
- För torkning av få eller enskilda textilier.
- Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att
se vilken tid som lämpar sig bäst.
38
Programöversikt
 Specialprogram
Frotté
maximalt 8 kg*
Textilier
Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. Till exempel handdukar,
badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt plus.
Skjortor
maximalt 2 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
Skjortor och skjortblusar
Fintvätt
maximalt 4 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
- Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial.
- Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor och blusar.
- Underkläder och plagg med applikationer.
Obs!
I detta program är det mindre uppkomst av skrynklor.
Tips
För extra skrynkelfri torkning så kan du minska tvättmängden.
Skrynkelreducering
maximalt 1 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
- Bomulls- eller linnetextilier.
- Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel
bomullsbyxor, anoraks, skjortor.
Obs!
- Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin.
- Textilierna blir inte helt torra. Ta ut textilierna direkt efter avslutat
program och låt dem lufttorka.
- Passar också torr tvätt som slätas ut under ett fastställt tidsintervall.
Jeans
maximalt 3,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
Byxor, jackor, kjolar eller skjortor av jeanstyg.
39
Programöversikt
Siden
maximalt 1 kg*
Textilier
Textilier som tål torktumling: blusar och skjortor
Obs!
- Program för att reducera skrynklor.
- Textilierna blir inte helt torra.
- Ta ut textilierna direkt efter programslut.
Automatic plus
maximalt 5 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
Blandade textilier för programmen Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt.
Mikrofiber
maximalt 7 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt
Textilier
Moppar och städdukar av mikrofiber.
Tidsprogram kallt
Textilier
max 8 kg*
Alla typer av textilier som behöver vädras.
Korgprogram
Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Textilier/
produkter
- Beakta anvisningarna i torkningskorgens bruksanvisning.
Obs!
- I detta program får du bara torka/vädra med en torkningskorg
(extra tillbehör).
- Använd detta program för att torka produkter lämpade för torktumling eller vädring men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning.
- I detta program roterar inte trumman.
- Om ingen torkningskorg används så blir torkresultatet otillräckligt.
- Beakta torkningskorgens bruksanvisning.
40
Programöversikt
Programpaket
Du kan välja olika programpaket.
De valda programmen från programpaketen visas då under  Specialprogram.
Sport
Träningskläder
maximalt 3 kg*
Textilier
Träningskläder av material som är lämpligt att torkas i torktumlare.
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt.
Outdoor
maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus
Textilier
Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.
Impregnering
maximalt 2,5 kg*
Textilier
För att torka textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel
mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och
bordsdukar.
Obs!
- Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen.
- Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen “avsedd för textilier med membranskikt”.
Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar.
- Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk.
- I detta program torkas endast Skåptorrt.
41
Programöversikt
Hemtextilier
Täcken/kuddar dun
maximalt 2 kg*
Textilier
Täcken och kuddar lämpade för torkning i torktumlare (med dunoch syntetfyllning).
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt.
Tips
Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp. Låt kuddar och
täcken lufttorka efter torkningen.
Täcken/kuddar syntet
maximalt 2 kg*
Textilier
Täcken och kuddar lämpade för torkning i torktumlare (med syntetfyllning).
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt.
Grovtvätt
maximalt 4 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt, Mangeltorrt
Textilier
42
Mindre känsliga textilier för programmet Vit-/Kulörtvätt. Till exempel
överkast, täcken med flera lager och stora textilier med mycket volym.
Programöversikt
Hygien
I hygienprogrammen torkas tvätten med en temperatur som hålls jämn under en
längre stund (längre temperaturhålltid). På detta sätt avlägsnas mikroorganismer
som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten.
Om du avbryter ett hygienprogram i förtid så avlägsnas inte alla mikroorganismer.
Avbryt inte programmet.
Bomull hygien
maximalt 4 kg*
Textilier
Textilier av bomull eller linne som kommer i direkt kontakt med huden. Till exempel underkläder, babykläder, sänglinne, frottéhanddukar, -badlakan, -morgonrockar och tvättlappar.
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt.
Strykfri tvätt hygien
Textilier
maximalt 4 kg*
- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial.
- Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och
strumpor.
Obs!
I detta program torkas endast Skåptorrt.
Tidsprogram varmt hygien
Textilier
maximalt 4 kg*
- Jackor, kuddar, sovsäckar och andra textilier med volym.
- Tunga bomullstextilier med flera lager, till exempel bordsdukar och
täcken.
Obs!
- Eftertorkning av flerlagriga eller tjocka textilier som torkar ojämnt
på grund av sin olika beskaffenhet.
- För torkning av få eller enskilda textilier.
- Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att
se vilken tid som lämpar sig bäst.
43
Ändra programförlopp
Betal-/bokningssystem
Om programmet avbryts eller om luckan öppnas, kan du (beroende på inställning*) behöva göra en ny betalning.
* Under den första idrifttagningen kan
Miele service förprogrammera en ändringsperiod under vilken det är tillåtet
att ändra programmen.
Ändra pågående program
Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om du väljer ett nytt program
måste du först avbryta det pågående
programmet.
 Brandrisk på grund av felaktig
användning.
Tvätten kan antända och förstöra
torktumlaren och resten av rummet.
Läs och följ anvisningarna i avsnittet
“Säkerhetsanvisningar och varningar”.
Välja det avbrutna programmet på
nytt
 Öppna och stäng luckan.
 Välj och starta ett nytt program.
Lägga i tvätt i efterhand
 Öppna luckan.
 Risk för brännskada vid beröring
av het tvätt eller trumman.
Du kan bränna dig.
Låt tvätten svalna och ta ut den försiktigt.
 Lägg i mer tvätt.
 Stäng luckan.
 Starta programmet.
Strömavbrott
Om strömmen bryts till torktumlaren
genom att den stängs av med knappen
:
 Starta torktumlaren.
Om programväljaren flyttas så visas
Programbyte ej möjligt i displayen. Texten
försvinner om du flyttar tillbaka programväljaren till det ursprungliga programmet.
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
Avbryta program
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
I displayen visas en fråga om du vill avbryta programmet.
 Tryck på touchknappen ja.
44
Om strömmen bryts till torktumlaren på
grund av ett strömavbrott:
 Bekräfta att strömmen är tillbaka med
OK.
Resttid
Ändringar i programförloppet kan leda
till att tiden i displayen ändras.
Doftinsats
Sätta in doftpatronen
Med doftpatronen (extra tillbehör) kan
du ge din tvätt en särskild doft vid
torkningen.
När ingen doftpatron används måste
reglaget på anslutningen förbli
stängd så att inget ludd kan samlas.
Skjut reglaget hela vägen ner med fliken (pil).
 Hälsofara och brandrisk vid felaktig användning av doftpatronen.
Vid hudkontakt kan doftämnen som
läcker ut skada din hälsa. Doftämnen
som läckt ut kan orsaka bränder.
Läs först avsnittet “Säkerhetsanvisningar och varningar", under "Använda doftinsatser (extra tillbehör)".
Håll doftpatronen endast som på
bilden. Undvik att luta den eller vända på den, då rinner doftämnet ut.
 Öppna reglaget med fliken tills fliken
befinner sig hela vägen upp.
 Håll doftpatronen stabilt med handen,
så att den inte råkar öppnas av misstag.
 Dra av förseglingen.
 Öppna luckan till torktumlaren.
Doftpatronen sätts in i det övre luddfiltret. Anslutningen är bredvid handtaget.
45
Doftinsats
 Sätt in doftpatronen så långt det går i
anslutningen.
 Vrid den yttre ringen en aning åt
höger .
Doftpatronen kan glida ut.
Vrid ytterringen tills markeringarna 
och  sitter mitt för varandra.
Markeringarna  och  ska sitta
mitt för varandra.
46
Doftinsats
Öppna doftpatronen
Försluta doftpatronen
Före torkning kan doftintensiteten ställas in.
Doftpatronen bör förslutas efter torkningen, så att inte doftämnet läcker ut i
onödan.
 Vrid den yttre ringen åt höger: Ju mer
du öppnar doftpatronen desto starkare doftintensitet får du.
En tillfredsställande doftimpregnering
sker bara om tvätten är fuktig och med
längre torktider under tillräcklig värme.
Doften påverkas också i rummet där
torktumlaren står. I programmet Tidsprogram kalluft sker ingen doftimpregnering.
 Vrid den yttre ringen åt vänster tills
markeringen b befinner sig i positionen _.
Om du ska torka utan doft: Ta ut doftpatronen och lägg den i förpackningen.
Byt ut doftpatronen mot en ny när
doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.
47
Doftinsats
Ta ut/byta doftpatronen
 Vrid ytterringen åt vänster tills markeringarna a och b sitter mitt för
varandra.
Doftämnen kan läcka ut. Lägg inte
ner doftpatronen.
 Byt ut doftpatronen.
- Lagra inte förpackningen med doftpatronen på högkant eller upp och ner.
Då läcker doftämnet ut.
Du kan förvara doftpatronen i förpackningen enligt bilden.
- Lagra alltid svalt och torrt och utsätt
inte för solljus.
En ny doftpatron kan beställas hos
Mieles återförsäljare, Miele Service
eller online.
48
- Vänta med att bryta skyddsförseglingen tills precis innan doftpatronen
ska användas.
Rengöring och skötsel
Rengöringsintervall
Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av luddfilter (1.)
och ett filter (i sockeln) (2.).
Detta filtersystem fångar upp ludd
under torkningen.
1. Rengöringsintervall luddfilter
Luddfiltren finns in torktumlarluckans
påfyllningsområde.
En oregelbunden rengöring kan medföra längre torktider.
 Brandrisk på grund av oregelbundet underhåll.
Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren uppstår brandrisk.
Kontrollera filtersystemet och ventilationsområdet regelbundet. Rengör
alltid dessa om det har bildats ludd.
 Risk för skador om filtersystemet
saknas eller är skadat.
Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren finns
det risk för skador på torktumlaren
och brandrisk.
Torka aldrig utan filtersystemet. Byt
alltid ut ett skadat filtersystem mot
ett nytt.
Rengör luddfiltren efter varje torkning i
torktumlaren och alltid när följande
uppmaning visas i displayen: Rengör
luddfilter och tvätta sockelfiltet..
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
49
Rengöring och skötsel
2. Rengöringsintervall filter i sockeln
 Skador på grund av en otillräck-
Filtret (i sockeln) är nere till vänster,
bakom luddfilterluckan.
lig rengöring eller orsakade av drift
med stängt, skadat filter i sockeln.
Värmeväxlaren kan inte längre fungera som den ska eftersom den är
igensatt. I sådant fall måste servicetekniker tillkallas.
Detta kan undvikas genom att följa
anvisningarna i denna bruksanvisning.
Vid normal användning av torktumlaren
Rengör filtret när uppmaningen Rengör
luddfilter och tvätta sockelfiltet. lyser i displayen.
När torktumlaren används konstant
Rengör filtret en gång per dag och
dessutom när en uppmaning visas i
displayen.
Efter att ha tagit ut filtret så ser du filterytan på filterinsatsen. Även denna
filteryta måste rengöras.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
50
Rengöring och skötsel
3. Rengöringsintervall galler nere till
höger/värmeväxlare för uppvärmning
Rengör när uppmaningen Öppna galler nere till höger, rengör värmeväxlare.
lyser.
Gallret nere till höger kan tas loss.
Bakom det sitter värmeväxlaren för
uppvärmning.
Rengöra luddfiltret
Denna torktumlare har 2 luddfilter runt
luckan. Det övre och det undre luddfiltretfångar upp ludd under torkningen.
Ta ut doftinsatsen
Om inte filtren rengörs kommer doftintensiteten att reduceras.
 Ta ut doftpatronen som beskrivs i avsnittet “Doftpatron - Ta ut/byta doftpatronen”.
Avlägsna synligt ludd
Ta bort ludd efter varje torkning.
 Håll alltid rummet där torktumlaren
står fritt från damm och ludd. En rengöring krävs i så fall stort sett aldrig.
Tips! Du kan dammsuga upp ludd.
 Öppna luckan.
 Se avsnittet “Galler nere till höger/
värmeväxlare”.
 Kontrollera och rengör även filtret (i
sockeln) och luddfiltrens filterytor.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
 Dra ut det övre luddfiltret framåt.
51
Rengöring och skötsel
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt
Om torkningstiden har blivit längre
eller om du ser att luddfiltren är
ordentligt smutsiga måste du göra rent
dem ordentligt.
Torr rengöring av luddfilter
 Dra ut det övre luddfiltret framåt.
 Ta bort luddet (se pilarna).
 Vrid det gula vredet tills du hör att det
lossnar.
 Ta bort luddet (se pilarna) från filtren
och från den hålade tvättavvisaren.
 Skjut in det övre luddfiltret tills du hör
att det snäpper fast.
 Stäng luckan.
 Dra ut det luddfiltret framåt.
52
Rengöring och skötsel
 Ta bort synligt ludd med dammsugaren ur det övre ventilationsområdet.
 Skjut in det övre luddfiltret helt.
 Stäng luckan.
Varsam tvättning av luddfilter
 Spola igenom filtren under rinnande
varmt vatten.
 Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa.
Det kan uppstå funktionsstörningar
om våta luddfilter används.
Skaka av dem och torka dem försiktigt.
 Skjut in det undre luddfiltret helt
bakåt och spärra det gula vredet.
53
Rengöring och skötsel
Filter i sockel
Luddfiltret (i sockeln) samlar upp finare
ludd, hår och tvättmedelsrester som
luddfiltren kan släppa igenom.
Ta ut luddfiltret
 Dra ut luddfiltret snett.
 Ta tag med fingret bakom spärren.
 Öppna luddfilterluckan.
 Dra ut handtaget ur luddfiltret.
 Dra ut luddfiltret i dess handtag snett
framåt åt höger.
54
Rengöring och skötsel
Blöt rengöring av luddfilter
 Rengör filtret ordentligt under rinnande vatten.
 Tryck emellanåt ut filtret försiktigt.
 Rengör filtret tills all smuts är borta.
 Skador på grund av otillräcklig
rengöring av filtret eller att det är defekt.
Om filtret inte görs rent ordentligt
eller är skadat, kommer värmeväxlaren att täppas till. Värmeväxlaren kan inte längre fungera som
den ska. I sådant fall måste servicetekniker tillkallas.
Kontrollera filtret i sockeln enligt anvisningarna i “Byta filter i sockeln”
före och efter rengöringen. Filtret i
sockeln måste vara helt och oskadat
efter rengöringen.
Byta filter i sockeln
 Filterförslitning på grund av oavbruten användning av torktumlaren.
Om torktumlaren används oavbrutet
och filtret rengörs ofta kan det visa
spår av förslitning efter en viss tid.
Detta kan orsaka att värmeväxlaren
täpps igen.
Byt genast ut filtret om du upptäcker
följande tecken på förslitning före
eller efter rengöringen (extra tillbehör).
Passform
 Torka bort ludd från handtaget med
en fuktig trasa.
Kanterna på filtret ligger inte an och filtret har ändrat form. Mellan de inte riktigt anliggande kanterna blåses ludd
ofiltrerat in i värmeväxlaren. Det gör att
värmeväxlaren täpps igen på sikt.
55
Rengöring och skötsel
Formändring
Formändringarna tyder på att filtret har
täppts igen på grund av att det har använts konstant och därför slitits ut.
Sprickor, hål, märken
Vita eller olikfärgade rester
Rester beror på fiberrester från textiler
och kvarblivande tvättmedelspartiklar
som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret. I
extremfall bildar dessa rester hårt fastsittande avlagringar.
Resterna är ett tecken på att filtret inte
längre passar ihop i kanterna, även om
det ser oskadat ut. Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat.
Om dessa rester syns på filtret strax
efter en rengöring måste det ersättas.
Genom hål och spricker blåses ludd
ofiltrerat in i värmeväxlaren och orsakar
igentäppning.
Märkena tyder på att filtret har täppts
igen av ständig drift och därför slitits ut.
56
Rengöring och skötsel
Rengöra filterinsats (i sockeln)
Ta bort filterinsatsen
Efter att ha tagit ut luddfiltret (i sockeln)
så ser du filterytan på filterinsatsen. Filterytan behöver bara rengöras när du
ser att det har samlats ludd där.
Om filterinsatsen har klibbat igen eller
blivit igensatt så måste du ta bort den
och göra rent den med vatten.
 Dammsug försiktigt bort synligt ludd
med dammsugaren. Använd ett
borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.
 Dra ut filterinsatsen i dess handtag
snett framåt åt höger.
Om det forfarande finns kvar synligt
smuts eller föremål tar du bort filterinsatsen och rengör den med
vatten. Om du inte får bort svårare
smuts kan det på sikt leda till eventuella fel.
 Dra ut filterinsatsen snett.
 Skölj igenom filterytan under rinnande
vatten.
Det kan uppstå funktionsstörningar
om våta luddfilter används.
Skaka ur filterinsatsen ordentligt och
torka den försiktigt.
57
Rengöring och skötsel
Kontrollera kylelementen på värmeväxlaren
 Kylelementen är vassa.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.
Efter att ha tagit bort filterinsatsen ser
du värmeväxlarens kylelement. Titta om
det har samlats ludd där.
 Om filterinsatsen är smutsig dammsuger du den försiktigt med en
dammsugare. Använd ett borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.
 Skador kan uppstå på grund av
en felaktig rengöring av kylelementen.
Kylelementen kan ta skada eller böjas. Torktumlarens korrekta funktion
kan påverkas.
Använd ett borstmunstycke på
dammsugaren för att göra rent. Tryck
inte för hårt på kylelementen när du
dammsuger.
58
Rengöring och skötsel
Montera tillbaka filterinsatsen (i
sockeln)
 Skjut försiktigt tillbaka filterinsatsen i
handtaget snett till höger bakom
kanten.
 Tryck till på handtaget till vänster så
att filterinsatsen sitter fast.
 Tryck hårt på ramen till filterinsatsen
på det markerade stället (PUSH) tills
du hör att den sitter fast.
Montera tillbaka luddfiltret (i
sockeln)
 Sätt tillbaka luddfiltret korrekt på
handtaget.
59
Rengöring och skötsel
Rengöra och stänga luddfilterluckan
 Skjut försiktigt tillbaka luddfiltret i
handtaget snett åt höger bakom kanten.
 Torka bort ludd med en fuktig trasa.
Var försiktig så att inte gummitätningen tar skada.
 Tryck till på handtaget så att luddfiltret sitter fast.
 Stäng luddfilterluckan.
Sockelfiltret måste sättas i korrekt
och luddfilterluckan måste vara
stängd för att kondenssystemet ska
vara helt tätt och för att torktumlaren
ska fungera felfritt.
60
Rengöring och skötsel
Rengöra galler nere till höger/
värmeväxlare
Ta ut gallret
Bakom gallret finns värmeväxlarens
kylelement som kan täppas igen av
smutspartiklar.
 Öppna luddfilterluckan.
Öppna gallret nere till höger till exempel med ett skedskaft.
 Sätt in skedskaftet (under ytan )
bakom gallret.
 Tryck och lirka lätt tills gallret öppnas
på vänster sida .
 Fäll upp gallret från vänster till höger
och ta ut det snett framåt.
61
Rengöring och skötsel
Rengöra kylelementen
Återmontera gallret
 Kontrollera om kylelementen är igensatta.
 Kylelementen är vassa.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.
Om du ser att det har samlats ludd:
 Sätt tillbaka gallret på höger sida.
 Tryck fast gallret på den vänstra
sidan.
 Dammsug försiktigt bort synligt ludd
med dammsugaren. Använd ett
borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.
 Skador kan uppstå på grund av
en felaktig rengöring av kylelementen.
Kylelementen kan ta skada eller böjas. Torktumlarens korrekta funktion
kan påverkas.
Använd ett borstmunstycke på
dammsugaren för att göra rent. Tryck
inte för hårt på kylelementen när du
dammsuger.
62
Rengöring och skötsel
Rengöra torktumlaren
Skilj torktumlaren från elnätet.
 Rostfritt stål (till exempel trumman)
kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.
 Skador på grund av olämpligt
rengöringsmedel.
Olämpliga rengöringsmedel kan skada plastytorna och övriga delar.
Använd inga skur-, fönsterputs- eller
allrengöringsmedel som innehåller
lösningsmedel.
 Risk för elektriska stötar på
grund av vatten.
Om det rinner vatten över eller in i
torktumlaren så finns det risk för
elektriska stötar.
Skölj aldrig av torktumlaren med
vatten. Rengör endast torktumlaren
med en mjuk och lätt fuktad trasa.
 Rengör endast torktumlaren och tätningen på luckans insida med en lätt
fuktad mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel eller tvål och vatten.
 Torka därefter allt torrt med en mjuk
trasa.
63
Hur du klarar av mindre fel själv
Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du
inte behöver kontakta Miele service.
Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.
I displayen visas följande anvisningar eller fel
Problem
Orsak och åtgärd

Detta är inget fel.
För en del program avbryts programmet om bara
några enstaka textilier ligger i torktumlaren eller om
trumman är tom. Likaså kan det ske när tvätten redan är torr.
 Öppna luckan och kotrollera tvätten.
 Lägg eventuellt i mer tvätt.
 Stäng luckan för att kunna torka vidare.
Trumman är tom
eller så är tvätten för
torr.
lyser efter ett
programavbrott.
Torka enstaka textilier/plagg i programmet Varmluft.

Strömavbrott program avbrutet

Öppna galler nere till
höger, rengör vär-
lyser
efter programslut.
meväxlare.
64
Strömavbrott.
 Bekräfta att strömmen är tillbaka med OK.
 Tryck på touchknappen Start/Stop.
Bakom gallret finns värmeväxlarens kylelement som
kan sättas igen av smutspartiklar som sugs in från
uppställningsrummet. Luftvägarna kan också sättas
igen av ludd.
 Gå till väga så som beskrivs i avsnittet “Rengöring
och skötsel – Rengöra galler nere till höger/värmeväxlaren”.
 Kontrollera och rengör dessutom filtret i påfyllningsområdet och i sockeln.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd

Torktumlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara blockering på grund
av ludd eller tvättmedelsrester.
 Normalt sett räcker det att rengöra luddfiltren.
 Kontrollera även sockelfiltret och rengör det när
det behövs.
 Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör den vid behov.
Rengör luddfilter och
tvätta sockelfiltet.
lyser efter programslut.
Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet “Rengöring
och skötsel”.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
tänds
och torkningen är inte
klar än.
 Slut/Avkylning
Detta är inget fel. Tvätten fortsätter att kylas av. Programmet är snart slut.
 Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta
den fortsätta kylas av i torktumlaren.
65
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd

Du har torkat väldigt lite tvätt av olika storlekar. Tvätt
har fastnat i luckans påfyllningsområde och blockerar
där tvättavvisarens hål.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
 Öppna torktumlarens lucka.
 Ta ut den tvätt som blockerar.
 Torka bara enskilda och små textilier tillsammans
med större textilier.
Rengör ludd-och
sockelfilter. Kontrollera luftkanal.
lyser efter ett
programavbrott.
Om du kan utsluta ovanstående orsaker så föreligger
ett större fel. Se nedan.
Blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester.
 Rengör alla luddfilter och luftvägar.
 Kontrollera att luddfiltren i påfyllningsöppningen
och i sockeln är utan skador och fungerar som de
ska.
 Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör den vid behov.
 Om du har tagit ut filterinsatsen ska också värmeväxlaren som ligger bakom den kontrolleras. Rengör den vid behov.
Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet “Rengöring
och skötsel”. Luddfilter som är skadade, har ändrat
form eller inte längre kan rengöras måste bytas ut
mot nya.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.

Rengör ludd-och
sockelfilter. Kontrollera luftkanal.
lyser fortfarande
efter ett programavbrott,
trots en grundlig
rengöring.
66
Sockelfiltret ser rent ut efter en ordentlig rengöring.
Ändå avbryts programmet igen och ett felmeddelande visas. Det finns troligen smutsrester
som sitter längre in och inte har kunnat tas bort.
 Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.
 Byt sockelfiltret mot ett nytt sockelfilter.
 Du kan regenerera det uttagna “gamla” sockelfiltret i tvättmaskinen. Följ anvisningarna i avsnittet
“Regenerera sockelfiltret” under “Hur du klarar av
mindre fel själv”.
Hur du klarar av mindre fel själv
Problem
Orsak och åtgärd

Fel i kondensavloppet.
 Kontrollera att avloppsslangen är utan veck och
fungerar som den ska.
 Radera meddelandet: Öppna och stäng luckan när
torktumlaren är inkopplad.
Kontrollera vattenavlopp.
lyser efter ett
programavbrott.

Filtret ej isatt i sockeln. Sätt i filtret.
Filtret i sockeln är inte insatt.
 Kontrollera filtret i sockeln.
Om filtret tas ut under ett program kommer programmet avbrytas.

Fel F. Vid misslyckad
omstart, kontakta
Miele Service.
lyser efter ett
programavbrott.

Blockering upptäckt.
Flytta runt tvätten
och starta igen.
lyser efter ett
programavbrott.
Orsaken kan inte fastställas direkt.
 Följ anvisningarna i displayen.
 Tryck på touchknappen OK.
Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande
visas föreligger en störning. Kontakta Miele service.
Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman
eller rullat ihop sig.
 Öppna luckan och luckra upp tvätten. Plocka
eventuellt ut en del av tvätten.
 Stäng luckan.
 Starta ett program.
67
Hur du klarar av mindre fel själv
Otillfredsställande torkresultat
Problem
Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.
Tvätten bestod av textilier i olika material.
 Fortsätt torka tvätten med programmet Tidsprogram varmt.
Stora textilier har rullats
ihop sig. Andra textilier
som hamnat inuti är inte
tillräckligt torra.
Tvätten kan inte fluffas upp i det program du har valt.
Därför har mindre textilier rullats in i en större tvättartikel.
 Luckra upp textilierna.
 Välj programmet Grovtvätt.
Om inte programmet Grovtvätt finns att välja i displayen, så kan det aktiveras i efterhand.
Hur programmet aktiveras i efterhand beskrivs i avsnitten “Användarnivå – Öppna användarnivå” och
“Programpaket”.
Tvätt eller fjäderfyllda
huvudkuddar kan börja
lukta oangenämt av
torkningen.
För lite tvättmedel användes.
Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp.
 Använd tillräckligt med tvättmedel.
 Låt huvudkuddar torka utanför torktumlaren.
Syntetplagg är laddade
med statisk elektricitet
efter torkningen.
Syntetiska material tenderar att bli statiskt laddade.
 Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den
statiska laddningen.
Det har bildats ludd.
Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller
genom tvättning.
Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och finfiltret och kan lätt avlägsnas.
 Se avsnittet “Rengöring och skötsel”.
68
Hur du klarar av mindre fel själv
Torkningen tar väldigt lång tid.
Problem
Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång
tid eller avbryts*.
Det är för varmt på uppställningsplatsen.
 Vädra ordentligt.
Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta
igen torktumlaren.
 Rengör luddfiltret och filtret (i sockeln). Du hittar en
utförlig beskrivning i avsnittet “Rengöring och
skötsel”.
 Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör den vid behov.
 Om du har tagit ut filterinsatsen ska också värmeväxlaren som ligger bakom den kontrolleras. Rengör den vid behov.
Kylelemeneten bakom gallret nere till höger är igensatta.
 Gå till väga så som beskrivs i avsnittet “Rengöring
och skötsel – Rengöra galler/luftkanaler nere till
höger”.
Textilierna är för blöta.
 Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett
högre varvtal i tvättmaskinen.
Det är för mycket tvätt i trumman.
 Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de
olika torkprogrammen.
På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt.
 Öppna blixtlåsen i fortsättningen.
 Om problemet återkommer, torka textilier med
långa blixtlås endast i programmet Tidsprogram
varmt.
* Stäng av torktumlaren och starta den igen efter en kort stund innan du startar ett
nytt program.
69
Hur du klarar av mindre fel själv
Allmänna problem med torktumlaren
Problem
Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/
eller brummande) hörs.
Detta är inget fel! Kompressorn är i drift.
Det är normala ljud som uppstår när kompressorn
är igång.
Trumbelysningen lyser
inte.
Trumbelysningen släcks automatiskt när luckan
stängs.
Trumbelysningen släcks efter ett par minuter för att
spara energi om luckan är öppen under en längre
stund.
Trumbelysningen tänds när luckan öppnas om torktumlaren är inkopplad.
I displayen visas ett
främmande språk.
Språkinställningen är ändrad.
 Ändra språkinställningen. Flaggsymbolen  fungerar som hjälp.
70
Hur du klarar av mindre fel själv
Regenerera sockelfiltret
Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen. Då kan
du återanvända sockelfiltret igen.
 Tvätta ett eller flera sockelfilter separat, utan andra textilier. Använd inget
tvättmedel.
Tips! Välj ett kort tvättprogram med en
maximal temperatur på 40 °C och ett
maximalt centrifugeringsvarvtal på
600 varv/min.
 Välj till exempel programmet Extra
sköljning.
När sockelfiltret har tvättats och centrifugerats kan du sätta in det igen. Du
kan återanvända ett regenererat sockelfiltret så länge det inte visar tecken på
förslitning.
Om sockelfiltret är utslitet eller har
ändrat form ska det inte användas
mer.
Se avsnittet “Rengöring och skötsel
– Byta filter i sockeln”.
71
Miele service
Få hjälp vid eventuella störningar
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta din Miele
återförsäljare eller Miele service.
Miele service kan du boka online
under www.miele.se/service.
Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.
Service behöver modellbeteckning och
tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.
Öppna luckan på torktumlaren för att
hitta typskylten:
72
Extra tillbehör
Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning.
*INSTALLATION*
Installation
Översiktsbild framsida
a Nätanslutningskabel
b Manöverpanel
c Lucka
f Galler nere till höger = öppning för
luftkylningen
– Öppna den bara när du får en uppmaning om att göra det i displayen
g Avloppsslang för kondensvatten
d Luddfilterlucka för filtret (i sockeln)
– Öppna den bara när du får en upph Backventil, nödvändig
maning om att göra det i displayen
i Backventil, rekommenderad
e 4 höjdjusterbara skruvfötter
73
*INSTALLATION*
Installation
Översiktsbild baksida
a Gränssnitt för kommunikation med
externa enheter via XCI-box
d Modulutrymme (för extern kommunikationsmodul)
b Nätanslutningskabel
e Avloppsslang för kondensvatten
c Utskjutande topplock med greppmöjlighet vid transport
74
*INSTALLATION*
Installation
Torktumlaren sett uppifrån
Uppställning
Alla måttangivelser anges i mm.
Väggavstånden är rekommendationer
för att underlätta servicearbeten. Om
uppställningsalternativen är begränsade
kan maskinen också skjutas ända in
mot väggen.
Sidovy
777
737
850
1191
Tvätt/tork-pelare
min. 300
1000
1702
Stålsockel
En byggsats* krävs. Den ska monteras av
Miele service.
* Extra Miele tillbehör
Stålsockel* (öppen eller stängd sockel)
75
*INSTALLATION*
Installation
Transportera torktumlaren till
uppställningsplatsen
 Skador på grund av felaktig
transport av torktumlaren.
Om torktumlaren välter kan du skada
dig.
Se till att torktumlaren står säkert
under hela transporten.
Transportera torktumlaren
 Vid liggande transport: Lägg torktumlaren endast på vänster eller höger sida.
 Vid stående transport: Transportera
torktumlaren med en säckkärra endast över den vänstra eller högra sidoväggen.
76
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen
 Risk för skador på grund av ej
fastsittande lock.
Den bakre fästanordningen på locket
kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när
du bär det.
Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du
vara säker på att det sitter fast
ordentligt.
 Håll torktumlaren i de främre fötterna
och det bakre topplocket när du bär
den.
*INSTALLATION*
Installation
Uppställning
Rikta torktumlaren
I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr
eller upphängd dörr monteras.
Uppehållstid efter uppställningen
 Skador på grund av för tidig idrifttagning.
Värmepumpen kan skadas.
Vänta en timme efter att du har ställt
upp torktumlaren innan du tar den i
drift.
För att torktumlaren ska fungera felfritt
är det viktigt att den står lodrätt.
Ojämnheter i golvet kan utjämnas med
hjälp av skruvfötterna.
Torktumlaren kan inte installeras under
en bänk.
Ventilationsöppningen på torktumlaren får aldrig täckas för. Luftspalten
mellan torktumlarens undersida och
golvet får inte göras mindre genom
till exempel socklar, lister eller tjocka
heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.
77
*INSTALLATION*
Installation
Vädra uppställningsrummet
- Kalluften som sugs in under torkning
värms upp av torktumlaren och avges
sedan igen. Därför måste du, framförallt i små rum, se till att ventilationen
är tillräcklig.
- Se till att rummet där torktumlaren
står uppställd inte är för varmt. Lufta
rummet om det finns andra värmealstrande apparater i samma rum och/
eller stäng av sådana apparater.
Annars måste du räkna med längre
torktider och högre energiförbrukning.
Externa styrenheter
För anslutning till externa system behövs en tillbehörsdel som kan köpas i
efterhand:
- Kommunikationsmodul XCI-box (till
exempel för effekttoppsbrytare, betal-/bokningssystem)
- Kommunikationsadapter XCI-AD (endast för betal-/bokningssystem)
Betal-/bokningssystem
Torktumlaren kan utrustas med ett betal-/bokningssystem (extra Miele tillbehör). För detta måste Miele service programmera en inställning i torktumlarens
elektronik och ansluta betal-/bokningssystemet.
Ta regelbundet ut mynt/polletter ur betal-/bokningssystemet. Annars blir det
stopp i betal-/bokningssystemet.
78
*INSTALLATION*
Installation
Avloppsslang för kondensvatten
Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen
på torktumlarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.
Dra avloppsslangen
Möjligheter att placera vattenavloppet
Tips! Följ varningsanvisningarna om utströmmande eller tillbakaströmmande
vatten när du väljer en av följande anslutningsmöjligheter.
- Upphängning i handfat eller avloppsho.
 Avloppsslangen kan skadas vid
- Avlopp i golvbrunn.
felaktig hantering.
Avloppsslangen kan skadas och
vatten rinner ut.
Dra inte i avloppsslangen, böj den
inte och undvik att det blir veck på
den.
- Fast anslutning till ett vattenlås.
Tips! Använd den bågformade hållaren
för att undvika att avloppsslangen viks.
Längd avloppsslang: 1400 mm
Höjd avloppspump: 1000 mm
- Diverse anslutningsmöjligheter till
vilka exempelvis även en tvättmaskin
eller en diskmaskin är anslutna.
 Skador på grund av vatten som
rinner ut.
När du lossar änden på slangen kan
vatten som rinner ut orsaka skador.
Se till att avloppsslangen sitter fast
och inte glider iväg (till exempel
genom att binda fast den).
 Skador på grund av tillbakaströmmande kondensvatten.
Vatten kan rinna tillbaka i torktumlaren eller sugas upp. Torktumlaren
skadas och vattnet rinner ut.
Använd backventilen när du doppar
slangänden i vatten eller installerar
den på diverse vattenledande anslutningar.
 Dra av avloppsslangen från slangklämman.
79
*INSTALLATION*
Installation
Fast anslutning till ett vattenlås.
 Installera adaptern 1 med överfallsmuttern 2 på handfatets vattenlås. I
regel är överfallsmuttern utrustad
med en bricka som måste tas bort.
 Sätt slangens ände 4 på adaptern 1.
 Dra åt slangklämman 3 med en
skruvmejsel direkt bakom handfatets
överfallsmutter.
 Installera backventilen 5 på torktumlarens avloppsslang 6 (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).
1. Adapter
2. Handfatets överfallsmutter
3. Slangklämma
4. Slangförlängning
5. Backventil och slangklämmor*
6. Torktumlarens avloppsslang
80
Backventilen 5 måste monteras på
så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).
 Fäst backventilen med slangklämmorna.
*INSTALLATION*
Installation
Elanslutning
Beskrivningen gäller torktumlare med
och utan kontakt.
För torktumlare med kontakt gäller:
- Torktumlaren är utrustad med en
anslutningskabel och kontakt.
- Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen
till torktumlaren.
 Risk för skador på grund av felaktig anslutningsspänning.
Uppgifter om anslutningseffekt och
säkring finns på typskylten.
Jämför uppgifterna på typskylten
med dem som gäller för elnätet.
 Risk för elektriska stötar av nätspänning.
När torktumlaren är kopplad från elnätet måste kopplingspunkten vara
säkrad mot återinkoppling.
Se till att brytaren kan spärras eller
övervaka kopplingspunkten konstant.
Nyinstallation, ändring i anläggningen
eller kontroll av skyddsjorden får endast
utföras av en fackman i enlighet med
gällande nationella och lokala normer
och säkerhetsföreskrifter.
Anordningar som automatiskt stänger av torktumlaren (till exempel kopplingsur) får inte installeras.
Anslutningen måste utföras enligt gällande nationella och lokala normer och
säkerhetsföreskrifter.
Torktumlaren får på inga villkor anslutas
till en förlängningskabel. Det finns då
risk för att det kan börja brinna.
Vid fast anslutning måste strömmen
kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som frånkopplingsdon gäller
en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på mer än 3 mm. Till detta
hör till exempel skyddssäkring för
strömbrytare, säkringar och kontaktorer
(IEC/EN 60947). Anslutningen får endast göras av en elfackman.
Kontakten eller frånkopplingsdonet
måste alltid vara tillgängliga.
81
Förbrukningsdata
1
Centrifugeringsvarvtal
tvättmaskin
Restfuktighet
Energi
Programtid
kg
v/min
%
kWh
min
8,0
1000
60
1,92
103
4,0
1000
60
1,11
63
8,0
1200
53
1,70
94
8,0
1400
50
1,65
89
8,0
1550
48
1,60
79
8,0
1600
44
1,45
74
8,0
1000
60
1,42
71
8,0
1200
53
1,25
62
8,0
1400
50
1,15
58
8,0
1600
44
1,00
49
Strykfri tvätt Skåptorrt
4,0
1200
40
0,66
40
Automatic plus Skåptorrt
5,0
800
50
1,45
85
Skjortor Skåptorrt
2,0
600
60
0,70
45
Jeans Skåptorrt
3,5
900
60
1,55
90
Ylle
1,0
1000
50
0,30
20
Express Skåptorrt
1,0
1000
60
1,20
70
Kapacitet
 Bomull Eco
Skåptorrt
2
Vit-/Kulörtvätt Skåptorrt
Vit-/Kulörtvätt Stryktorrt
1
2
Vikt torr tvätt
Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121
Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering och
variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.
82
Tekniska data
Höjd
850 mm
Bredd
596 mm
Bredd (för torktumlare med topplock av 605 mm
rostfritt stål)
Djup
777 mm
Djup med öppen lucka
1191 mm
Vikt
72 kg
Trumvolym
130 l
Kapacitet
8 kg (vikt torr tvätt)
Slanglängd
1400 mm
Längd anslutningskabel
2000 mm
Anslutningsspänning
se typskylt på torktumlarens baksida
Anslutningsvärde
se typskylt på torktumlarens baksida
Säkring
se typskylt på torktumlarens baksida
Godkännandemärken
se typskylt på torktumlarens baksida
LED-belysning
Klass 1
Köldmediets beteckning
R134a
Köldmedelsmängd
0,61 kg
GWP (Global Warming Potential) köldmedium/kg
1430 kg CO2 e
GWP (Global Warming Potential) per
produkt
872 kg CO2 e
Maximal golvbelastning vid drift
925 N
Normanvändning för produktsäkerhet
enligt EN 50570, EN 60335
A-klassad ljudtrycksnivå på arbetsplatsen Lpa enligt EN ISO 11204/11203
< 70 dB re 20 μPa
Frekvensband
2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt
< 100 mW
83
Tekniska data
Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk
enligt förordning (EU) nr. 392/2012
MIELE
Modellbeteckning
Nominell kapacitet
PDR 508 HP
1
8,0 kg
Typ av torktumlare för hushållsbruk (Frånluft/Kondens)
-/●
Energieffektivitetsklass
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)
2
A++
Viktad årlig energiförbrukning (AEc)
236 kWh/år
Torktumlare (med/utan automatik)
●/-
Energiförbrukning för standardprogram bomull
Energiförbrukning full maskin
1,92 kWh
Energiförbrukning halv maskin
1,11 kWh
Viktad effektförbrukning i frånläge (Po)
0,30 W
Viktad effektförbrukning vid viloläge (Pl)
0,30 W
3
Vilolägets varaktighet (Tl)
15 min
Program som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig
Bomull med pil
till
4
Programtid för standardprogram bomull
Viktad programtid
80 min
Programtid vid full maskin
103 min
Programtid vid halv maskin
Kondensationseffektivitetsklass
63 min
5
A (effektivast) till G (minst effektiv)
A
Viktad kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full och halv 92 %
maskin
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full
maskin
93 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv 92 %
maskin
Ljudeffektnivån (LWA)
6
Inbyggnadsmaskin
67 dB(A) re 1 pW
-
● Ja, finns
1
2
3
I kg bomullstvätt för standardprogram bomull vid full maskin
Baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i
lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.
Om torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem
84
Tekniska data
4
5
6
Detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
Om torktumlaren för hushållsbruk är en kondenstumlare
För standardprogram bomull vid full maskin
85
Tekniska data
Konformitetsdeklaration
Härmed deklarerar Miele att denna värmepumpstumlare uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under
“Nedladdningsbara filer” på respektive produktsida.
För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under
Kundservice på www.miele.se . Ange produktens namn eller serienummer.
86
Användarnivå
Öppna Användarnivå
Menyn med inställningar i  Användarnivå är spärrad mot oönskad användning. Menyn öppnas med en kod.
Tillgång via kod
Användarnivån måste öppnas med en
kod.
Fabriksinställning: Koden är 000.
Ändra kod
Du kan ändra koden för åtkomst till
Användarnivån för att skydda torktumlaren mot obehörig användning.
Demoprogram
I utställningsrum kan ett demoprogram
med en simulering startas.
Det sker ingen programstart. Det är
bara en simulering som visas.
Tips! Demoprogrammet kan bara användas så länge tills ett torkprogram
som är längre än 1 timme har körts.
Efter det går det inte längre att starta
demoprogrammet.
- Fabriksinställning: Av
- På
Var noga med varje steg när du lägger in en ny kod.
Om du har har glömt koden måste
du kontakta Miele service. Miele service måste då återställa koden.
Notera den nya koden och förvara
den på ett säkert ställe.
87
Användarnivå
Öppna användarnivån
Språk
 Tryck på touchknappen .
Symbolen  visas i displayen när du
vrider programväljaren till ett program.
Displaytexterna kan visas på olika
språk. Via undermenyn Språk kan du
välja vilket språk som ska visas.
Du kan ändra språk på följande sätt:
Tillgång via kod


Användarnivå
Ändra kod

Följande alternativ kan väljas: Tillgång via
kod, Ändra kod, Demoprogram.
Displayens ljusstyrka kan ställas in i
steg om tio från 10 % till 100 %.


0

Fabriksinställning: 70 %
OK
 Ange de enskilda siffrorna och bekräfta med OK.
nivå

- 12-timmarsvisning
- Tid av
Ljusstyrka
 Välj önskad inställning.
Lämna användarnivån
 Tryck på touchknappen  eller
stäng av torktumlaren.
88
Efter val av tidsformat kan klockan
ställas in.
- Fabriksinställning: 24-timmarsvisning

Användar-
Tid
Tidsformat
Inställningarna i användarnivån är
öppna.
Språk
- Gäller endast ett pågående programs
tid via touchknappen . Efter
programslut visas åter användarspråk.
Ljusstyrka
 Välj Tillgång via kod.
Ange kod
- Permanent via användarnivå (= “Användarspråk”).

ställa in
- Tiden kan ställas in.
Användarnivå
Ljudstyrka summer
Ljudstyrkan på ljudsignalen för avslutat program kan ändras.
Inställningen görs i 7 steg och kan även
stängas av.
Fabriksinställning: av
Knappljud
Du kan aktivera en ljudsignal med olika ljudstyrka, som hörs när du trycker
på touchknapparna.
Inställningen görs i 7 steg och kan även
stängas av.
Fabriksinställning: normal
Ljudstyrka summer
Ljudstyrkan på inkopplingssignalen
kan ändras.
Inställningen görs i 7 steg och kan även
stängas av.
Fabriksinställning: av
89
Användarnivå
Felsignal
Ljudsignalen som indikerar att ett fel
har uppstått går att stänga av.
- Fabriksinställning: på
- av
Minne
Torktumlaren sparar de senast valda
inställningarna för ett torkprogram
(torrhetsgrad och/eller tillval eller programtid).
- Fabriksinställning: av
- på
Skrynkelskydd
Om textilierna inte plockas ut direkt
efter programslut så roterar trumman i
intervaller.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
Inställningen  kan stängas av. Det
går också att välja en tid från 1 till 12
timmar.
Fabriksinställning: av
90
Förlängd avkylning
Innan programslut övervakas den
torkade tvättens temperatur och vid
behov förlängs avkylningsfasen vid
programslut.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
- Fabriksinställning: av
- på
Avkylnings-temperatur
Kort innan programslut kyls tvätten av
automatiskt. I alla program kan du göra den automatiska avkylningsfasen
kallare före programslut. Då kommer
avkylningsfasen förlängas.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
Inställningen kan ändras från
40 °C-55 °C.
Fabriksinställning: 55 °C
Användarnivå
Standbyläge display/led
Displayen släcks och knappen Start/
Stop blinkar långsamt för att spara energi.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
- på efter 10 minuter, ej i pågående
program (fabriksinställning)
Displayen lyser under programförloppet, men släcks 10 minuter efter
programslut.
- på efter 10 min
Displayen släcks efter 10 minuter.
Senare start
Typen av tidsangivelse vid användning
av Senare start kan ändras eller
stängas av.
- av
Senare start kan inte väljas.
- Programslut (fabriksinställning)
Med funktionen Senare start bestämmer du när ett program ska avslutas.
- Programstart
Med Senare start bestämmer du vilken tid ett program ska starta.
- Tid till start
Med Senare start bestämmer du efter
hur många timmar ett program startas.
SmartStart
Funktionen för touchknapp  ändras
om inställningen SmartGrid är aktiverad och alternativet Senare start är inställt på alternativet Tid till start. I displayen visas då den tid under vilken
torkprogrammet startas automatiskt:
SmartStart
Programmet startar med en extern signal.
Den definierbara tidsperioden kan vara
upp till 24 timmar. Under denna tid
kommer torktumlaren att vänta på den
externa signalen. Om ingen signal
skickas inom den definierade tidsperioden startar torktumlaren torkprogrammet.
Programnamn
Vid val av standardprogrammen kan
torkprogrammets namn visas i displayen.
- Fabriksinställning: på
Programnamnet visas ett par sekunder vid programval innan displayen
växlar till basmenyn.
- av
Basmenyn visas direkt.
91
Användarnivå
Synlighet parameter
Olika parametrar erbjuds/visas vid
programval. Du bestämmer vilka parametrar som inte ska visas. Dessa parametrar kan då inte längre ändras vid
programval.
- Restfukt
- Tid
- Skongång plus
Torrhetsgrad vit-/kulörtvätt
Torrhetsgrad strykfri tvätt
Torrhetsgrad Autom. plus
Du kan anpassa torrhetsgraderna individuellt i programmen Vit-/Kulörtvätt,
Strykfri tvätt, Automatic plus.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
Inställningen görs i 7 steg.
Fabriksinställning: normal
Torrhetsgrad mangeltorrt
Torrhetsgraden Mangeltorrt i programmet Vit-/Kulörtvätt kan anpassas individuellt.
Om denna inställning ändras leder det
till en ökad energiförbrukning.
Du kan ändra restfuktigheten för detta
program i 11 lägen från 16 % (torrare)
till 26 % (fuktigare).
Fabriksinställning: 20 %
92
Rengör luftkanaler
Torktumlarens elektronik registrerar
graden av påverkan från ludd eller
tvättmedelsrester i luddfiltren och i
luftkanalen. Ett kontrollmeddelande
visas. Du kan ställa in hur mycket ludd
som ska ha samlats innan detta meddelande visas.
Du kan påverka detta kontrollmeddelande: Rengör luftkanaler
- av
Kontrollmeddelandet visas inte. En
extremt igensatt luftkanal leder dock
till programavbrott och ett kontrollmeddelande som visas oberoende av
denna inställning.
- okänslig
Visas först vid en större mängd ludd.
- Fabriksinställning: normal
- känslig
Kontrollmeddelandet visas redan vid
en liten mängd ludd.
Användarnivå
Program-paket
Torktumlarens extra programomfång
ställs in. Programmen beskrivs i avsnittet “Programöversikt”.
Du kan välja olika programpaket.
De valda programmen från programpaketen visas då under  Specialprogram.
- Sport
– Träningskläder
– Outdoor
Val KOM-modul
Denna torktumlare är utrustad med en
integrerad wifi-modul. Torktumlaren
kan också utrustas med en extern modul.
- av
- intern modul (fabriksinställning)
Den interna wifi-modulen används.
- exter modul
En XKM-modul eller RS232-modul är
insatt i modulutrymmet.
– Impregnering
- Hemtextilier
– Täcken/kuddar dun
– Täcken/kuddar syntet
– Grovtvätt
- Hygien
– Bomull hygien
– Strykfri tvätt hygien
– Tidsprogram varmt hygien
93
Användarnivå
Tillgänglighet Mieles digitala
produkter
Vilka digitala Miele-produkter du kan
använda beror på vilka tjänster som är
tillgängliga i ditt land.
Alla tjänster erbjuds inte för alla länder.
Nätverket är inte längre inställt. För
att åter använda nätverket måste en
ny anslutning återupprättas.
– Wifi stängs av.
– Anslutningen till wifi återställs till
fabriksinställningar.
Gå till hemsidan www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.
Ställa in wifi
Wifi
WPS
Det går att ansluta på två olika sätt.
Styr din torktumlares nätverksanslutning.
 Aktivera funktionen “WPS” på din
router inom 2 minuter.
- Ställa in
Detta meddelande visas bara om
torktumlaren ännu inte anslutits till ett
wifi-nätverk.
Tips! Om ingen anslutning har upprättats inom timeout-tiden så måste processen upprepas.
- Avaktivera (visas när nätverket är aktiverat)
Nätverket förblir inställt och wifi-funktionen stängs av.
 Aktivera funktionen på din smarta enhet med Mieles app inom 10 minuter.
- Aktivera (visas när nätverket är avaktiverat)
Wifi-funktionen kopplas in igen.
- Anslutningsstatus (visas när nätverket
är aktiverat)
Följande värden visas:
– signalstyrkan för wifi
– nätverkets namn
– IP-adressen
- Ställa in på nytt (syns, om inställt)
Återställer wifi-inloggningen (nätverk),
för att direkt genomföra en ny installering.
- Återställa (syns, om inställt)
94
Soft-AP
Tips! Appen leder dig genom nästa
steg.
Användarnivå
Nätverksinloggning
Remote Update
Datum och tid kan synkroniseras via
nätverket.
Via RemoteUpdate kan programvaran
på din torktumlare uppdateras.
- av
Fabriksinställning: På
Datum och tid synkroniseras inte via
nätverket.
- som Master
Maskinerna är kopplade till varandra
utan internetanslutning. En maskin är
utsedd till Master och skickar datan
till Slave-maskiner.
- som Slave
Maskinerna är kopplade till varandra
med internetanslutning. Alla maskiner
ställs in på Slave. Datan synkroniseras med internet.
Remote
Kommunikationen av torktumlarens
driftdata (till exempel felmeddelanden
och anvisningar) sker externt.
- Fabriksinställning: på
- av
Om du inte installerar en RemoteUpdate
kan du ändå fortsätta använda torktumlaren som vanligt. Miele rekommenderar
dock att du installerar uppdateringarna
från RemoteUpdate.
Aktivering
Menypunkten RemoteUpdate visas
bara och kan väljas om din torktumlare
är ansluten till ett wifi-nätverk.
Torktumlaren måste ingå i ett wifi-nätverk och du måste ha ett konto i Miele
Professional-appen. Endast då kan du
använda funktionen RemoteUpdate.
Torktumlaren måste vara registrerad.
Användarvillkoren finns i Miele Professional-appen.
Vissa mjukvaruuppdateringar kan bara
göras av Miele service.
RemoteUpdate
Om det finns en RemoteUpdate så
kommer den visas automatiskt i den
öppna användarnivån.
Du kan välja om du vill starta RemoteUpdate direkt eller senare. Om du väljer
“starta senare” kommer du få frågan
efter att ha kopplat in torktumlaren igen.
RemoteUpdate kan ta några minuter.
Tänk på följande under RemoteUpdate:
- Om du inte får något meddelande
finns heller ingen RemoteUpdate.
95
Användarnivå
- En redan installerad RemoteUpdate
kan inte ångras.
- Stäng inte av torktumlaren under pågående RemoteUpdate. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte
installeras.
SmartGrid
Inställningen SmardGrid syns bara om
ett wifi-nätverk är inställt och aktiverat.
Med denna funktion kan din torktumlare integreras i byggnadens energihanteringssystem.
Rättslig information
Open-Source-licenser
Här kan du se information.
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för användar- och styrprogramvara
För användning och styrning av produkten använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra
företag som inte täcks av licensvillkor
för en så kallad öppen källkod. Denna
programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt.
Mieles och tredje parts upphovsrättsliga
befogenheter måste respekteras.
Dessutom finns det programvarukomponenter i denna produkt som omfattas
av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och
ytterligare information finns i produkten
under Inställningar | Produktparametrar |
Rättslig information | Licens för öppen källkod. De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren
för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.
96
Användarnivå
Betal/bokningssystem
För anslutning av ett betal-/bokningssystem behövs en tillbehörsenhet
XCI-AD eller XCI-box.
Inställning för betal-/bokningssystem
Om du önskar ändra något vid ett senare tillfälle, kontakta Miele service.
Ett betal-/bokningssystem ska anslutas.
- Inget betal-/bokningssystem
Följande inställningar hoppas över
och den första idrifttagningen kan avslutas.
- Programdrift
Driften sker med betal-/bokningssystem. Användaren köper/bokar ett
program.
- Tidsdrift
Driften sker med polettautomat. Användaren köper användningstid.
- Tidsdrift med impulsräknare
För betal-/bokningssystem i vilka användningstiden kan ökas för varje
betalning.
- KOM-modul
Driften utförs med en centralstyrning.
Kvitteringssignal
Inställning av meddelandesignal för
betal-/bokningssystemet.
- Fabriksinställning: Av
- Programslut
Meddelandesignalen hörs vid programslut.
- Släpp startknappen
Meddelandesignalen hörs när du
släpper startknappen.
- Start- och programslut
Meddelandesignalen hörs vid programstart och programslut.
- Program pågår
Meddelandesignalen hörs permanent
från programstart till programslut.
- Processlufttemperatur
Meddelandesignalen kommer temperaturberoende när processluftens
temperatur är lika hög eller högre än
den inställda temperaturen.
Spärr
För att undvika oönskade ändringar
kan en programspärr ställas in för programdrift. Programmet avbryts och
betalningen går förlorad om torktumlarens lucka öppnas när spärren har
aktiveras.
För att möjliggöra att man kan lägga i
tvätt i efterhand så kan spärrens tidpunkt ändras.
- Fabriksinställning: Av
- direkt efter start
- 1–5 minuter efter start
97
Användarnivå
Radera betalsignal
Betalsignalen vid användning av betal-/bokningssystem kan bibehållas
fram till programslut eller förkastas
efter 5 minuter utan programstart.
- Fabriksinställning: av
- på
Signaltid betalning
Under användning av betal-/bokningssystem kan betalsignalens signaltid
(som måste finnas) ställas in.
- Fabriksinställning: kort
För betal-/bokningssystem i vilka en
betalningsimpuls genereras när poletten faller ner.
- lång
För centralstyrningar baserade på
230 V.
Överlappningstid
Inställning av betal-/bokningssystemets överlappningstid. Inställning betal-/bokningssystemets överlappningstid.
Överlappningstiden kan ställas in i 15minutsteg från 30-240 minuter eller
stängas av helt.
Om inget programslut sker inom överlappningstiden, så återställs en inställning i betal-/bokningssystemet. Programmet avbryts.
Fabriksinställning: 180 minuter
98
Användarnivå
Tid tidspro-gram kallt
Programtiden kan ställas in.
Du kan ställa in en tid från 10 till
120 minuter i 5-minuterssteg.
Fabriksinställning: 120 minuter
Tid tids-prog. varmt
Programtiden kan ställas in.
Du kan ställa in en tid från 20 till
120 minuter i 5-minuterssteg.
Fabriksinställning: 60 minuter
Kostnadsfria program
Under användning av betal-/bokningssystem kan man fastställa om programmet Tidsprogram kallt får användas utan betalning.
- Fabriksinställning: av
- på
99
Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna
Serviceanmälan:
08-562 29 800
[email protected]
www.miele.se/professional
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland
PDR 508 HP
sv-SE
M.-Nr. 11 946 760 / 01
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement