Asus VA24ECPSN Monitor instrukcja

Add to My manuals
33 Pages

advertisement

Asus VA24ECPSN Monitor instrukcja | Manualzz

Serii VA24ECPSN

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

ii

Spis treści

TCO certified ............................................................................................... iii

Uwagi ........................................................................................................... iv

Dbanie i czyszczenie .................................................................................. ix

Usługa odbioru zużytego sprzętu .............................................................. x

1.1 Witamy! ......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Podłączanie monitora .................................................................. 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

Instalacja ........................................................................................ 1-4

1.4.2 Rysunek z widokiem sześciu stron ................................. 1-6

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-7

1.5.1 Używanie przycisku sterowania ..................................... 1-7

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy

(do montażu ściennego VESA) ................................................... 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację ............................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD ....................................... 3-2

3.2 Specyfikacje ............................................................................... 3-10

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) ............................................ 3-12

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-13

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z

DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA

DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY,

PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE,

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW,

TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI

W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI

ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM

PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO

TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS

NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM

PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

TCO certified

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com.

On the website you’ll also find our Product

Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products. iii

iv

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów

FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta.

Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

UWAGA: Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR.

Domyślne ustawienia fabryczne tego produktu zapewniają jego zgodność z wymaganiami ENERGY STAR i można je przywrócić poprzez funkcję “Wyzeruj do ustawień fabrycznych” z menu

OSD. Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych lub włączenie innych funkcji, może zwiększyć zużycie energii, a w rezultacie spowodować przekroczenie określonych ograniczeń ENERGY

STAR.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych

Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoliceniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), Dyrektywy ErP (2009/125/WE) oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku

Unii Europejskiej.

Oświadczenie dotyczące symbolu WEEE

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń, poprzez ich przekazanie do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas ich usuwania pomoże w oszczędzaniu naturalnych zasobów i zapewni wykonanie recyklingu w sposób chroniący życie ludzi i środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytych urządzeń do recyklingu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub ze sklepem w którym został zakupiony produkt.

AEEE yönetmeliğine uygundur v

vi

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji.

Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.

• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

• Po wystąpieniu problemów technicznych z monitorem, należy się skontaktować z wykwalifikowanym serwisem.

• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku powinien dostarczyć wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V, 20A

(maksymalnie).

Po dostarczeniu z 3-bolcową wtyczką na przewodzie zasilającym, podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda na 3-bolce. Nie należy usuwać bolca uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie

2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwo utraty stabilności.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć.

Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć.

Większości obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zwykłe stosowanie się do następujących środków ostrożności:

ZAWSZE należy używać szafek lub wsporników albo metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.

ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać produkt.

ZAWSZE należy się upewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.

ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach podczas wspinania się na mebel w celu sięgnięcia do produktu lub jego elementów sterowania.

ZAWSZE należy prowadzić podłączone do produktu przewody i kable w taki sposób, aby nie potkać się o nie, nie pociągać i nie chwytać za nie.

NIGDY nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład, na kredensach lub biblioteczkach), bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego oparcia.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na obrusie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem a podtrzymujących urządzenie meblem.

NIGDY nie należy umieszczać na produkcie lub na meblu na którym ustawiony jest produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania, takich jak zabawki i piloty.

Jeśli istniejący produkt ma zostać zatrzymany i ma zostać zmienione jego miejsce, należy się zastosować do wymienionych powyżej zaleceń.

vii

viii

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, może spowodować utratę słuchu. Regulacja korektora na maksymalne zwiększenie napięcia wyjścia słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, a przez to poziomu ciśnienia akustycznego.

Oświadczenie dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

(Indie) Urządzenie to jest zgodne z obowiązującymi w Indiach zasadami dot. e-odpadów (i gospodarowania nimi) z roku 2016, które zabraniają stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBBs) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDEs) w stężeniach przekraczających 0,1% wagi w materiałach jednorodnych oraz 0,01% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, poza wyjątkami wymienionymi w wykazie 2 powyższego przepisu.

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

ix

x

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach znajdują się na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Informacje o produkcie na etykiecie UE dotyczącej energii

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Kolumna monitora

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x przewód zasilający*

1 x kabel HDMI (opcjonalny)*

1x kabel DisplayPort (opcjonalny)

1x kabel USB typu C (opcjonalny)*

4 x śruby

1x śrubokręt w kształcie L (opcjonalny)

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

• * Także części zamienne wymagane przez certyfikat TCO.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 1-1

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora

1. Połóż wyświetlacz na pokrytym materiałem stole, następnie przymocuj podstawę do ramienia i zamocuj śrubą w celu ich pewnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

2

1

*Rozmiar śruby podstawy: M6 x 13,7mm

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

9

8

1 2

HDMI

65

3 4

5V 0.9A

5 6 7

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Gniazdo DisplayPort

3. Gniazdo HDMI

4. Port USB3.2 Gen1 Type-C

5. Port USB3.2 Gen1 Type-A

6. Port RJ45

7. Wyjście słuchawek

8. Blokada Kensington

9. Port USB3.2 Gen1 Type-A

Ten monitor jest zgodny ze standardem Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5

Gbps). Port oferuje maks. moc zasilania 65W z napięciem wyjścia 5V/3A,

9V/3A, 12V/3A, 15V/3A i 20V/3,25A. Podłączenie kabla USB Type-C udostępnia na monitorze wejście źródła DisplayPort, wyjście zasilania i porty USB Type-A (pobieranie danych). Podłączenie kabla USB Type-C udostępnia na monitorze jedynie porty USB Type-A (pobieranie danych).

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 1-3

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.

2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/ lub Type-C (opcjonalne) oraz/lub DP (opcjonalne) monitora i gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub Type-C oraz/lub DP (opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.

3. Używanie portu RJ45: Po wykonaniu połączenia przesyłania danych

USB pomiędzy komputerem i monitorem, użyj kabel RJ45 do połączenia monitora z AP/ routerem. Jest teraz dostępne połączenie z Internetem.

4. Włóż kabel zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.

5. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania prądem elektrycznym.

6. Aby korzystać z funkcji przesyłania/pobierania danych przez USB:

• Przesyłanie danych: Użyj kabel USB Type-C i podłącz koniec ze złączem

Type-c do portu USB 3.2 Gen1 Type-C monitora, jako przesyłanie danych, a drugi koniec do gniazda USB Type-C komputera. Lub użyj kable USB Type-C do Type-A i podłącz złącze Type-C do portu USB

3.2 Gen1 Type-C monitora, jako przesyłanie danych oraz złącze Type-A do gniazda USB Type-A komputera. Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany najnowszy system operacyjny Windows10/Windows11.

• Pobieranie danych: Użyj kabel USB do podłączenia urządzenia z gniazdem USB Type A monitora.

1-4 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

A

B

DisplayPort HDMI

C

USB

Type-C

USB

Type-A RJ45

Earphone

• Informacje o instalacji części zamiennych, należy sprawdzić w podanych powyżej instrukcjach instalacji.

• Wymianę/zakupienie odpowiednich części zamiennych, użytkownicy mogą zrealizować w lokalnej sieci serwisowej.

• Informacje kontaktowe dotyczące lokalnych punktów serwisowych i serwisu, znajdują się na stronie internetowej https://www.asus.com/support

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 1-5

1.4.2 Rysunek z widokiem sześciu stron

ASUS VA24ECPSN

UNIT:mm

539.52

48.15

262.70

211.40

1-6 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.

4

5

1

2

3

1. Przycisk Menu/Zamknij OSD:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

• Wyjście z menu OSD .

• Powrót do poprzedniego menu.

• Przycisk skrótu blokady przycisków

2. Przycisk Przejdź/Zamknij/Powrót:

• Wyjście z menu OSD .

• Przejdź do/wybierz podświetloną ikonę (funkcję), przy aktywnym menu

OSD.

3. Przycisk skrótu źródła wejścia/Zwiększ wartość:

• Dodaj lub zwiększ wartość

• Przycisk skrótu źródła wejścia

4. Przycisk skrótu jasności/Zmniejsz wartość:

• Następny element lub Zmniejsz wartość

• Przycisk skrótu ustawienia Jasność

5. Przycisk Zasilanie:

• Włączenie/wyłączenie monitora, przy wyłączeniu/włączeniu zasilania monitora.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 1-7

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu na ścianie VESA.

W celu odłączenia wspornika/podstawy

1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Wykręć cztery (4) śruby mocujące wspornik do tylnej części monitora.

3. Odłącz podstawę (wspornik z podstawą) od monitora.

• Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

1

2

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.

• Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem

UL o minimalnej wadze/udźwigu 12 kg (wielkość śruby: M4 x 8,0 mm).

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 2-1

2-2

2.2 Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia .

• Kąt monitora można regulować w zakresie od +35˚ do -5˚ , a wysokość monitora w zakresie +/- 13cm. Przed obróceniem wyświetlacza, należy go podnieść do pozycji górnej, a następnie pchnąć go z powrotem do ustawienia najwyższego kąta. Obróć w prawo lub w lewo, aż do zatrzymania monitora pod kątem ±90°.

-5° ~ +35°

±13 cm

(Nachylenie)

180°

(Obrót)

180°

-5° ~ +35°

(Regulacja wysokości)

-90°

90°

Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

Rozdział 2: Ustawienia

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

Splendid

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.

2. Naciśnij przyciski  i  w celu przełączenia pomiędzy opcjami w

Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.

3. W celu wyboru podświetlonego elementu w menu, naciśnij przycisk

.

4. Naciśnij przyciski  i  w celu wyboru wymaganego parametru.

5. Naciśnij przycisk , aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków  lub  , zgodnie ze wskazaniami w menu, w celu wykonania zmian.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-1

3-2

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera osiem podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

• Tryb Standardowy : Najlepszy wybór do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb sRGB : To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Sceneria : Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo SPLENDID™.

• Tryb Teatr : Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Gra : Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Widok nocny : Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną scenerią z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Odczytu : To najlepszy wybór do czytania książek.

• Tryb Ciemni : Najlepszy wybór do miejsc słabo oświetlonych.

• W opcji Tryb Standardowy, funkcje Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W Tryb sRGB funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość,

Jasność, Kontrast i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W Tryb Odczytu funkcje Nasycenie, Odcień skóry, ASCR, Kontrast i Temp. barwowa, nie są konfigurowane przez użytkownika.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. EyeCare

Eye Care

Filtr światła nieb.

Przypom. o odpocz.

Wzmocnienie koloru

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

• Filtr światła nieb.

: W tej funkcji, można wyregulować filtr światła niebieskiego

0 na wartość maksymalną 0: brak zmian; Maksymalna: Im wyższy poziom, tym mniej rozproszone jest niebieskie światło. Gdy jest uaktywniony filtr światła niebieskiego, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb Standardowy. Oprócz poziomu maksymalnego, jasność jest konfigurowalna przez użytkownika. Wartość maksymalna to ustawienie maksymalne. Jest ona zgodna z certyfikacją niskiego poziomu światła niebieskiego TUV*. Funkcja jasności nie jest konfigurowalna przez użytkownika.

• Gdy użytkownik wyreguluje filtr światła niebieskiego na maksymalny poziom.

• *Gdy wzmocnienie kolorów ma wartość domyślną (50).

Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:

• Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy. Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.

• W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.

• Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilkukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.

• Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

• Przypom. o odpocz.

: Ta funkcja dostarcza przypomnienie o odpoczynku, zgodnie z ustawieniem długości czasu pracy. Na przykład, po ustawieniu przez użytkownika 60 minutowego czasu pracy w lewym, górnym rogu monitora na 5 sekund pojawi się przypomnienie. Naciśnij dowolny przycisk, aby to przypomnienie OSD znikło.

• Po włączeniu tej funkcji, nie są dostępne następujące funkcje: Splendid Demo

Mode, GamePlus i QuickFit.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-3

3-4

• Wzmocnienie koloru : Zakres regulacji wzmocnienia kolorów to 0 do

100.

• Ta funkcja nie jest dostępna w Tryb sRGB w opcji Splendid.

• Ta funkcja nie jest dostępna po wybraniu Czerwonawy lub Żółtawy w menu

Odcień skóry.

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Kolor

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

• Jasność : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Kontrast : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Temp. barwowa : Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów ( Zimne ,

Normalne , Ciepłe ) i Tryb Użytkownik .

• Odcień skóry : Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy ,

Naturalny oraz Żółtawy .

• W Tryb Użytkownik, konfigurować można kolory R (Czerwony), G (Zielony) i B

(Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

4. Obraz

Ta funkcja główna umożliwia regulację parametrów Ostrość, Trace

Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR i Adaptive-Sync.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Obraz

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

Adaptive-Sync

• Ostrość : Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji : Wybór współczynnika proporcji „ Pełny ”, „ 4:3 ”.

• VividPixel : Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• ASCR : Wybierz WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• Adaptive-Sync : Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą Adaptive-Sync w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-5

5. Wybór wejścia

Wybór źródła wejścia z sygnałów wejścia HDMI, DisplayPort, USB

Type-C .

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Wybór wejścia

HDMI

DisplayPort

USB Type-C

6. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.

Ustawienia systemu

Splendid Demo Mode

Głośność

GamePlus

QuickFit

ECO Mode

USB Hub

Ustawienia OSD

Więcej

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

Ustawienia systemu

Z powrotem

Język

Blokada klawiszy

Informacje

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko ...

3-6

• Splendid Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcji Splendid.

• Głośność : Regulacja ustawień głośności według preferencji.

• GamePlus : Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Punkt docelowy jest szczególnie przydatna dla nowych i początkujących graczy zainteresowanych grami FPS (ang. First Person

Shooter).

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Wybierz WŁ.

, aby przejść do głównego menu GamePlus.

• Naciśnij  i  , aby wybrać pomiędzy funkcją Celownik, Timer,

Licznik FPS i Wyrów. obrazu wyśw..

• Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybraną funkcję. Naciśnij , aby powrócić. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.

Menu główne GamePlus GamePlus - Celownik

GamePlus GamePlus

Celownik

(Tryb ćwiczenia)

Timer

FPS

Licznik FPS

Wyrów. obrazu wyśw.

GamePlus - Timer

GamePlus

GamePlus -FPS

GamePlus

FPS

• QuickFit : zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar papieru (3)

Rozmiar zdjęcia.

1. Wzór siatki: Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-7

Alignment Grid 1

Alignment Grid 2

2. Rozmiar papieru: Udostępnia użytkownikom widok ich dokumentów na ekranie w rozmiarze rzeczywistym.

B5 Letter

B5 Letter

EXIT EXIT

3. Rozmiar zdjęć: Udostępnia fotografom i innym użytkownikom dokładny widok i edycję na ekranie zdjęć w rozmiarze rzeczywistym.

3-8

8x10 5x7 4x6 3x5 2x2

• ECO Mode : Aktywacja trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.

• USB Hub: Włączenie/wyłączenie funkcji ładowania przez USB w trybie oczekiwania.

• Ustawienia OSD : Regulacja ustawień Czas zakończenia , DDC/CI i

Przezroczystość ekranu menu OSD.

• Więcej : Powrót do następnej strony ustawienia systemu.

• Z powrotem : Powrót do poprzedniej strony ustawień systemu.

• Język : Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,

Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,

Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,

Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański,

Perski, Tajski, Indonezyjski, Ukraiński .

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• Blokada klawiszy : Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie przycisku z tyłu na dłużej niż pięć sekund, wyłącza funkcję blokady przycisku.

• Informacje : Wyświetlanie informacji o monitorze.

• Wskaźnik zasilania : Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania : Do wyłączania/włączania przycisku zasilania

• Wyzeruj wszystko : Ustaw na „ Tak ”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

7. Skrót

Wybór tej opcji, umożliwia ustawienie dwóch przycisków skrótu.

Skrót

Skrót 1

Skrót 2

Wybór wejścia

ASUS VA24E

Tryb Standardowy HDMI 1080p 60Hz

• Skrót 1: Użytkownik może wybrać spośród “Filtr światła nieb.”,

“Splendid”, “Jasność”, “Kontrast”, “Wybór wejścia”, “Temp. barwowa”, “Głośność”, “QuickFit”, “GamePlus”, “Przypom. o odpocz.”, “Wzmocnienie koloru” i ustawić jako przycisk skrótu.

Domyślne ustawienie to Wybór wejścia.

• Skrót 2: Użytkownik może wybrać spośród “Filtr światła nieb.”,

“Splendid”, “Jasność”, “Kontrast”, “Wybór wejścia”, “Temp. barwowa”, “Głośność”, “QuickFit”, “GamePlus”, “Przypom. o odpocz.”, “Wzmocnienie koloru” i ustawić jako przycisk skrótu.

Ustawienie domyślne to Jasność.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-9

3-10

3.2 Specyfikacje

Model

Typ panela

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Podziałka pikseli

Jasność (typowy)

Współczynnik kontrastu

(typowy)

Współczynnik kontrastu

(maks.)

Kąt widzenia (CR>10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Tryb wstępnych ustawień wideo

(Splendid™)

Wybór temperatury barwowej

Wejście sygnału

Gniazdo słuchawek

Głośnik (Wbudowany)

Port USB 3.2 Gen 1

Port Ethernet

Napięcie wejścia prądu zmiennego

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia energii

Kolor

Nachylenie

Przekręcanie

Obrót

Regulacja wysokości

Blokada Kensington

VA24ECPSN

TFT LCD

23,8”W

1920x1080

0,2745 mm x 0,2745 mm

300cd/m 2

1000:1

100.000.000:1 (z włączoną funkcją ASCR)

178° (w pionie)/178° (w poziomie)

16,7 M (6 bitowe + FRC)

5ms (szary do szarego)

8 trybów (Sceneria, Standardowy, Teatr, Gra, Widok nocny, sRGB, Odczytu, Ciemnia)

4 tryby (Zimne, Normalne, Ciepłe, Użytkownik)

Displayport v1.2, HDMI v1.4, DisplayPort przez Type C

Tak

2W*2 Stereo, RMS.

Pobieranie danych x3

RJ45 x1

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

14,5W (W oparciu o standard Energy Star 8.0)

< 0,5W

< 0,3W w ERP Lot5

Czarny

+35°~ -5°

+90°~ -90°

+180°~ -180°

130mm

Tak

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Montaż na ścianie VESA

Temperatura (Działanie)

Wilgotność podczas pracy

Wysokość n.p.m.

Wymiary Wymiary z podstawą (SxWxG)

Wymiary fizyczne bez podstawy (SxWxG) (do montażu ściennego VESA)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Obsługa wielu języków

Zgodność i standardy

Tak (100mm x 100mm)

0°C~ 40°C

10% ~ 80%

16 404 stóp (5 000m)

539,52mm x (320,35mm~450,35mm) x 211,40mm

539,52mm x 323,15mm x 48,15mm

600,00mm x 412,00mm x 198,00mm

5,35 kg

7,24 kg

27 języków (Angielski, Uproszczony Chiński, Tradycyjny

Chiński, Japoński, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki,

Francuski, Holenderski, Portugalski, Czeski, Chorwacki,

Rumuński, Turecki, Arabski, Duński, Fiński, Grecki,

Węgierski, Słowacki, Słoweński, Szwedzki, Polski,

Koreański, Perski, Ukraiński).

UL, CB, CE, Erp, EU Energy label, FCC, ICES-003, CCC,

CEL, ISO9241-307, BSMI, CU, RCM, MEPS, VCCI, PSE,

J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, RoHS, UkrSEPRO, PC

Recycle, WHQL Windows 10/11(plus), Energy Star 8.0,

EPEAT Silver, TCO edge, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue

Light, WEEE, CEC.

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-11

3-12

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem Możliwe rozwiązanie

WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE).

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz „WŁ.” w celu włączenia diody

LED zasilania.

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

Brak dźwięku lub słaby dźwięk • Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora.

• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera.

• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

• Upewnij się, że źródło audio jest prawidłowo ustawione w OSD.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Podstawowe taktowanie obsługiwane przez komputer PC

Rozdzielczość

640x480

Częstotliwość odświeżania

60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1152x864

1280x960

1280x1024

1280x1024

1440x900

1680x1050

1920x1080

1920x1080

70Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

37,861kHz

37,5kHz

35,156kHz

37,879kHz

48,077kHz

46,875kHz

48,363kHz

56,476kHz

60,023kHz

67,5kHz

60kHz

63,981kHz

79,976kHz

55,935kHz

65,29kHz

67,5kHz

83,894kHz

Tryby IBM, Fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

720x400 70Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

Tryby MAC, Fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

640x480

832x624

67Hz

75Hz

Częstotliwość pozioma

35kHz

49,725kHz

Tryby VESA, Taktowanie możliwe do regulowania przez użytkownika

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

1280 x 720(RB)

1280x720

1280x720

1440 x 900(RB)

1680 x 1050(RB)

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

44,444kHz

44,772kHz

56,456kHz

55,469kHz

64,674kHz

1920x1080 60Hz 66,587kHz

Monitor LCD ASUS serii VA24ECPSN 3-13

Taktowanie SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, podstawowe taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

640x480P

720 x 480P

720 x 576P

1280 x 720P

1280 x 720P

1920 x 1080P

1920 x 1080P

59,94 / 60Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

31,469 / 31,5 kHz

31,469 / 31,5 kHz

31,25kHz

37,5kHz

44,955 / 45 kHz

28,125kHz

33,716 / 33,75 kHz

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, opcjonalne taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

1440 x 480P

1440 x 576P

1920 x 1080P

1920 x 1080P

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

31,469 / 31,5 kHz

31,25kHz

56,25kHz

67,433 / 67,5 kHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

3-14 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

advertisement

Key Features

  • 23.8-inch Full HD (1920 x 1080) resolution with IPS 178° wide viewing angle panel
  • Extensive connectivity with HDMI, USB-C, DisplayPort, earphone jack, USB hub and RJ45 LAN port for the most flexibility
  • USB-C port allows simple laptop docking for data transmission and video signal to the display, as well as up to 65W charging the laptop via just one cable
  • Up to 75Hz refresh rate with Adaptive-Sync technology to eliminate tracing and ensure crisp and smooth viewing experience
  • Ergonomic design with tilt, swivel, pivot and height adjustments for a comfortable viewing position
  • ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience
  • Supports both Adaptive-Sync with NVIDIA GeForce* graphics cards and FreeSync with AMD Radeon graphics cards *Compatible with NVIDIA GeForce GTX 10 series, GTX 16 series, RTX 20 series and newer graphics cards

Related manuals