Miele DFKS-U Flat ducting set Bedienungsanleitung

Miele DFKS-U Flat ducting set Bedienungsanleitung | Manualzz
M.-Nr. 11292960
de .......................................................................................................................
3
cs ........................................................................................................................
5
da .......................................................................................................................
7
el .........................................................................................................................
9
en ....................................................................................................................... 11
es ........................................................................................................................ 13
fi ......................................................................................................................... 15
fr ......................................................................................................................... 17
hr ........................................................................................................................ 19
hu ....................................................................................................................... 21
it ......................................................................................................................... 23
lv ......................................................................................................................... 25
nl ........................................................................................................................ 27
no ....................................................................................................................... 29
pl ........................................................................................................................ 31
sl ......................................................................................................................... 33
sv ........................................................................................................................ 35
tr ......................................................................................................................... 37
2
de - Sicherheitshinweise und Warnungen
 Der Umbausatz ist dazu bestimmt, die Luft in den Aufstellungsraum der Dunstabzugshaube zurückzuführen. Wollen Sie die
Luft aus dem Aufstellungsraum herausführen und Ihre Wohnung
verfügt über eine raumluftabhängige Feuerstätte, ist größte Vorsicht geboten.
Es besteht Vergiftungsgefahr durch Verbrennungsgase!
Beachten Sie dazu unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung der Dunstabzugshaube. Ziehen Sie in diesem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.
 Dieser Umbausatz ist für die Verwendung im Haushalt und in
haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt.
 Verwenden Sie den Umbausatz ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die
bei der Zubereitung von Speisen entstehen.
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.
 Der Umbausatz dient ausschließlich zum Umbau einer Miele
Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb.
 Die Flachkanäle bestehen aus schwerentflammbarem Kunststoff.
Beachten Sie zur Verwendbarkeit die landesspezifischen Bauvorschriften.
3
de - Gebrauchsanweisung
Funktionsbeschreibung
Die angesaugte Luft wird durch die
Fettfilter des Dunstabzugs gereinigt und
in die Umluftbox geführt. Hier wird die
Luft zusätzlich durch einen regenerierbaren Geruchsfilter gereinigt und in die
Küche zurückgeführt. Beachten Sie zur
Funktion und zur Montage der Umluftbox die zugehörige Gebrauchsanweisung.
Der Dunstabzug muss für den Umluftbetrieb geeignet sein. Beachten Sie dazu die zugehörige Gebrauchsanweisung.
Der beiliegende Längenausgleich DFKL ermöglicht die Verbindung zweier
Flachkanalelemente z. B. in folgenden
Situationen:
- Der Einbauraum ist sehr eng und die
Flachkanalelemente lassen sich zum
Verbinden mit Hilfe des DFK-V nicht
ausreichend bewegen.
- Der Abstand zwischen den Flachkanalelementen ist für die Verbindung
mit Hilfe des DFK-V zu groß.
Installation
Beachten Sie bei der Wahl des Installationsortes für die Umluftbox die zugehörige Gebrauchsanweisung. Am Ende
dieser Gebrauchsanweisung finden Sie
Einbaubeispiele.
 Schieben Sie den DFK-L vor der
Montage auf den Flachkanal, montieren Sie den Flachkanal und schieben
Sie den DFK-L über die Verbindungsstelle.
 Stecken Sie die Flachkanalelemente
zusammen und verwenden Sie an
den Verbindungen das beiliegende
Dichtband. Achten Sie darauf, dass
die Flachkanalelemente nicht verrutschen können und die Verbindungen
fest und dicht sind.
4
cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Přestavná sada je určena k vedení vzduchu zpět do místnosti,
v níž je nainstalovaný odsávač par. Pokud chcete vzduch
z místnosti instalace odvádět a ve Vašem bytě je topeniště závislé
na vzduchu v místnosti, zachovejte maximální opatrnost.
Hrozí nebezpečí otravy spalinami!
Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních pokynů a varovných upozornění v návodu k obsluze odsávače par. V tomto případě si
nechte také poradit příslušným kominickým mistrem.
 Tato přestavná sada je určena výhradně k používání v domácnosti
a v prostorách podobných domácnostem.
 Používejte přestavnou sadu výhradně v rámci domácnosti pro odsávání a čištění výparů z vaření, které vznikají při přípravě pokrmů.
Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.
 Přestavná sada slouží výhradně k přestavbě odsávače par Miele
na cirkulační provoz.
 Ploché kanály jsou tvořeny nesnadno vznětlivým plastem.
Ohledně použitelnosti dbejte specifických národních stavebních
předpisů.
5
cs - Návod k obsluze
Popis funkce
Nasávaný vzduch je čištěn tukovými filtry odsávače par a veden do boxu pro
cirkulační provoz. Zde je vzduch čištěn
navíc regenerovatelným pachovým filtrem a veden zpět do kuchyně. Ohledně
funkce a montáže boxu pro cirkulační
provoz dbejte příslušného návodu k obsluze.
- Prostor pro vestavbu je velmi stísněný a prvky plochého kanálu se nedá
dostatečně pohybovat, aby se spojily
pomocí DFK-V.
- Vzdálenost mezi prvky plochého
kanálu je příliš velká pro spojení pomocí DFK-V.
Odsávač par musí být vhodný pro box
pro cirkulační provoz. Dbejte k tomu
příslušného návodu k obsluze.
Instalace
Při volbě místa instalace boxu pro
cirkulační provoz dbejte příslušného návodu k obsluze. Na konci tohoto návodu k obsluze najdete příklady vestavby.
 Před montáží nasuňte DFK-L na plochý kanál, namontujte plochý kanál a
nasuňte DFK-L na spoj.
 Sestavte prvky plochého kanálu a na
spoje použijte přiloženou těsnicí pásku. Dbejte na to, aby prvky plochého
kanálu nemohly vyklouznout a spoje
byly pevné a nepropustné.
Přiložené vyrovnání délky DFK-L
umožňuje spojení dvou prvků plochého
kanálu například v těchto situacích:
6
da - Råd om sikkerhed og advarsler
 Ombygningssættet anvendes til tilbageføring af luften til rummet, hvori emhætten er monteret. Hvis luften ønskes ført ud af
rummet og boligen har et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed.
Risiko for forgiftning pga. forbrændingsgasser!
Vær opmærksom på rådene om sikkerhed og advarslerne i brugsanvisningen til emhætten. Kontakt i givet fald den lokale skorstensfejermester.
 Dette ombygningssæt er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
 Anvend udelukkende ombygningssættet i almindelig husholdning
til udsugning og rensning af em fra madlavning.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
 Ombygningssættet er kun beregnet til ombygning af en Miele emhætte til recirkulation.
 Fladkanalerne består af flamhæmmende kunststof. Overhold de
nationale byggevedtægter.
7
da - Brugsanvisning
Funktionsbeskrivelse
Den indsugede luft renses af emhættens fedtfilter og ledes til recirkulationsboksen. Her renses luften desuden af et
regenererbart lugtfilter og ledes tilbage
til køkkenet. Oplysninger om montering
og brug findes i den tilhørende brugsanvisning.
Emhætten skal være beregnet til recirkulation. Se brugsanvisningen.
Installation
Følg brugsanvisningen ved valg af installationssted for recirkulationsboksen.
Se indbygningseksemplerne sidst i denne brugsanvisning.
 Saml fladkanalerne, og sæt vedlagte
tætningsbånd på samlingerne. Kontroller, at fladkanalerne er fast samlet
og samlingerne tætte.
Den vedlagte længdeudligner DFK-L
gør det muligt at forbinde to fladkanaler
i fx følgende situationer:
- Indbygningsrummet er meget smalt,
og fladkanalerne kan ikke flyttes nok
til at blive samlet vha. DFK-V.
- Afstanden mellem fladkanalerne er
for stor til at blive samlet med DKF-V.
8
 Sæt DFK-L på fladkanalen før montering, monter fladkanalen, og skub
DFK-L hen over samlingsstedet.
el - Υποδείξεις ασφαλείας
 Το σετ μετατροπής προορίζεται για να επαναφέρει τον αέρα
στον χώρο τοποθέτησης του απορροφητήρα. Αν θέλετε να βγάλετε τον αέρα έξω από τον χώρο τοποθέτησης και το σπίτι σας διαθέτει μια εστία θέρμανσης εξαρτώμενη από την ανανέωση του
αέρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια!
Εδώ λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν
στις οδηγίες χρήσης του απορροφητήρα. Σε αυτή την περίπτωση
συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων.
 Το σετ μετατροπής είναι κατασκευασμένο μόνο για οικιακή χρήση
ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
 Χρησιμοποιείτε το σετ μετατροπής αποκλειστικά και μόνο για
οικιακή χρήση για την απορρόφηση και τον καθαρισμό του χώρου
από τους υδρατμούς που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
 Το σετ μετατροπής χρησιμεύει αποκλειστικά για τη μετατροπή
ενός απορροφητήρα Miele σε λειτουργία με ανακύκλωση αέρα.
 Τα επίπεδα κανάλια αποτελούνται από δύσκολα αναφλεγόμενο
πλαστικό. Για τη χρήση λάβετε υπόψη τους οικοδομικούς κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
9
el - Οδηγίες χρήσης
Περιγραφή λειτουργίας
Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται
μέσω του φίλτρου λίπους του απορροφητήρα και οδηγείται στο κουτί κυκλοφορίας αέρα. Εδώ ο αέρας καθαρίζεται
επιπρόσθετα μέσω ενός ανανεώσιμου
φίλτρου οσμών και επιστρέφει στην
κουζίνα. Για τη λειτουργία και την
τοποθέτηση του κουτιού κυκλοφορίας
αέρα λάβετε υπόψη σας τις αντίστοιχες
οδηγίες χρήσης.
Ο απορροφητήρας θα πρέπει να είναι
κατάλληλος για το κουτί κυκλοφορίας
αέρα. Σε αυτό λάβετε υπόψη σας τις
αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.
Εγκατάσταση
ρούν να γλιστρήσουν τα στοιχεία των
επίπεδων καναλιών και οι συνδέσεις
να είναι σταθερές και στεγανές.
Το συνοδευτικό εξάρτημα προσαρμογής
μήκους DFK-L καθιστά δυνατή τη
σύνδεση δύο στοιχείων επίπεδων
καναλιών π.χ. στις εξής καταστάσεις:
- Ο χώρος εγκατάστασης είναι πολύ
στενός και τα στοιχεία επίπεδων
καναλιών δεν μπορούν να
μετακινηθούν επαρκώς για να
συνδεθούν με τη βοήθεια του DFK-V.
- Η απόσταση μεταξύ των στοιχείων
επίπεδων καναλιών είναι πολύ
μεγάλη για τη σύνδεση με τη βοήθεια
του DFK-V.
Κατά την επιλογή του μέρους τοποθέτησης του κουτιού κυκλοφορίας αέρα,
λάβετε υπόψη τις αντίστοιχες οδηγίες
χρήσης. Στο τέλος αυτών των οδηγιών
χρήσης θα βρείτε παραδείγματα τοποθέτησης.
 Σύρετε το DFK-L πάνω στο επίπεδο
κανάλι πριν από την τοποθέτηση, τοποθετείτε το επίπεδο κανάλι και
σύρετε το DFK-L πάνω από το σημείο
σύνδεσης.
 Συναρμολογείτε τα στοιχεία επίπεδων
καναλιών και χρησιμοποιείτε στις συνδέσεις τη συνοδευτική μονωτική
ταινία. Προσέχετε ώστε να μην μπο-
10
en - Warning and Safety instructions
 This conversion kit is designed to direct air back into the room
in which the cooker hood is installed. If you want the air to be
directed to the outside and your dwelling has a heating appliance
that relies on air in the room for combustion extreme caution is
required.
Danger of poisoning by toxic fumes.
It is essential to observe the warning and safety instructions in the
instruction manual for your cooker hood and that you comply with
appropriate health and safety and buildings regulations. If in any
doubt, please seek the advice of an expert in this field.
 This conversion kit is intended for use in domestic households
and similar working and residential environments.
 It must only be used as a domestic appliance to extract vapours
and remove odours from cooking.
Any other usage is not supported by the manufacturer and could be
dangerous.
 It must only be used for converting a Miele cooker hood to
recirculation mode.
 The flat ducting components are made of flame-retardant plastic.
Observe the country-specific building regulations regarding usability.
11
en - Operating instructions
Functional description
The air is drawn in and cleaned by the
cooker hood grease filters and directed
into the recirculation box. The air is
additionally cleaned by a reactivatable
charcoal filter and then recirculated
back into the kitchen. For information
on operating and installing the
recirculation box, refer to the relevant
operating instructions.
The cooker hood must be suitable for
recirculation mode. Further information
is provided in the relevant operating
instructions.
The DFK-L length compensation
supplied enables the connection of two
flat ducting components, e.g. in the
following situations:
- The installation space is very narrow
and the flat ducting components
cannot be moved sufficiently to be
connected with the DFK-V.
- The distance between the flat ducting
components is too large for the
connection with the DFK-V.
Installation
Refer to the relevant operating
instructions when selecting the
installation location for the recirculation
box. Installation examples are provided
at the end of these operating
instructions.
 Before installation, slide the DFK-L
onto the flat ducting, install the flat
ducting and push the DFK-L over the
joint.
 Plug the flat ducting components
together and use the sealing tape
supplied on the connections. Ensure
that the flat ducting components
cannot slip and that the connections
are strong and airtight.
12
es - Advertencias e indicaciones de seguridad
 El juego de cambio es adecuado para devolver el aire a la estancia de emplazamiento de la campana extractora. Se pide la
máxima prudencia si desea extraer el aire de la estancia de emplazamiento y su vivienda dispone de un aparato de combustión
que depende del aire de la estancia.
¡Existe riesgo de intoxicación por los gases de combustión!
Tenga en cuenta al respecto las indicaciones y advertencias relativas a la seguridad de las instrucciones de manejo de la campana
extractora. Consulte en este caso a los organismos oficiales competentes.
 Este juego de cambio está concebido para ser utilizado con fines
y en entornos domésticos.
 Utilice el juego de cambio únicamente en lugares domésticos para
la aspiración de vahos y la limpieza de los vapores de cocción procedentes de la preparación de comidas.
Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.
 El juego de cambio sirve exclusivamente para cambiar una campana extractora de Miele al funcionamiento con recirculación de aire.
 Los canales planos están compuestos por piezas sintéticas difícilmente inflamables. Tenga en cuenta los requisitos de montaje específicos del país.
13
es - Instrucciones de manejo
Descripción del funcionamiento
En el filtro de grasa de la campana se
limpia el aire aspirado y se conduce
hasta la caja de recirculación. Donde a
través de un filtro de olores regenerable
se limpiará de nuevo y volverá a ser
conducido a la cocina. Tenga en cuenta
las instrucciones de manejo correspondientes para el funcionamiento y el
montaje de la caja de recirculación de
aire.
La campana deberá ser apta para el
funcionamiento con recirculación de aire. Para ello, tenga en cuenta sus instrucciones de manejo.
cuenta que los elementos del canal
plano no puedan resbalar y que las
juntas sean completamente estancas.
El ajuste de longitud DFK-L adjunto facilita la conexión de un segundo elemento de canal plano p. ej. en las siguientes ocasiones:
- El hueco de empotramiento es muy
estrecho y los elementos de canal
plano no se mueven lo suficiente para conectarse con ayuda del DFK-V.
- La distancia entre los elementos de
canal plano es demasiado grande
para la conexión con ayuda del DFKV.
Instalación
Al seleccionar el lugar de instalación de
la caja de recirculación de aire, tenga
en cuenta su manual de instrucciones.
Al final de este manual de instrucciones
se adjuntan algunos ejemplos de montaje.
 Antes de montar el canal plano, deslice el DFK-L, monte el canal plano y
deslice el DFK-L sobre los puntos de
conexión.
 Coloque los elementos del canal plano y utilice la cinta de obturación adjunta para las conexiones. Tenga en
14
fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita
 Muuntosarjan avulla liesituuletin on mahdollista muuttaa huonetilaan palauttavaksi. Jos käytät liesituuletinta ilmanpoistoon tiloissa, joissa on huoneilmaa palamiseen tarvitseva tulisija, ole erittäin varovainen.
Myrkytysvaara palokaasujen vuoksi!
Noudata ehdottomasti liesituulettimen käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja varoituksia. Kysy neuvoa nuohoojalta.
 Tämä muuntosarja on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja
kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
 Käytä tätä muuntosarjaa ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankäryjen poistoon ja
keittiöilman puhdistamiseen.
Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
 Muuntosarja on tarkoitettu ainoastaan Mielen Liesituulettimien
muuntamiseen huonetilaan palauttavaksi.
 Litteät hormikanavat ovat vaikeasti syttyvää muovia. Varmista niiden hyväksyttävyys käyttömaassa voimassa olevista rakennusmääräyksistä.
15
fi - Käyttöohje
Toimintaperiaate
Poistoilma puhdistuu kulkiessaan liesituulettimen rasvansuodattimen läpi,
minkä jälkeen se johdetaan ilmankierrätysyksikköön. Ilmankierrätysyksikössä
elvytettävä aktiivihiilisuodatin poistaa ilmasta käryt, minkä jälkeen ilma palautuu keittiön huonetilaan. Noudata ilmankierrätysyksikön käyttöohjetta.
- Sijoitustila on erittäin ahdas, eikä litteän hormikanavan elementtejä pysty
liikuttamaan riittävästi, jotta ne voisi
liittää toisiinsa DFK-V:n avulla.
- Litteän hormikanavan elementtien välinen etäisyys on liian suuri, jotta ne
voitaisiin liittää toisiinsa DFK-V:n
avulla.
Käytettävän liesituulettimen on sovelluttava asennettavaksi huonetilaan poistavaksi. Noudata käyttöohjetta.
Asennus
Valitse ilmankierrätysyksikön asennuspaikka yksikön käyttöohjeen mukaisesti.
Tämän käyttöohjeen lopussa esitellään
erilaisia asennusvaihtoehtoja.
 Työnnä DFK-L ennen asennusta litteän hormikanavan päälle, asenna
hormikanava ja liu'uta sitten DFK-L liitäntäkohdan päälle.
 Liitä litteän hormikanavan elementit
toisiinsa ja tiivistä liitoskohdat mukana toimitetulla tiivistenauhalla. Ole varovainen, ettet pudota hormikanavan
elementtejä ja varmista, että elementit
tulevat kunnolla kiinni toisiinsa ja että
liitoskohdat ovat tiiviit.
Mukana toimitettu pidennyskappale
DFK-L mahdollistaa kahden litteän hormikanavaelementin liittämisen toisiinsa
esim. seuraavissa tapauksissa:
16
fr - Consignes de sécurité et mises en garde
 Le jeu d'adaptation est destiné à ramener l'air dans la pièce
où est installée la hotte. Si vous voulez faire sortir l'air de la pièce
et si votre habitation dispose d'un foyer dépendant de l'air ambiant, la prudence est de rigueur.
Il y a un risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
Respectez impérativement les consignes de sécurité et les mises
en garde dans le mode d'emploi de la hotte. Demandez dans ce
cas conseil auprès d'un ramoneur.
 Ce jeu d'adaptation est destiné à être utilisé dans le cadre domestique ou dans des conditions d'installation semblables au cadre domestique.
 Utilisez le jeu d'adaptation uniquement dans le cadre domestique
pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson des aliments.
Tout autre type d'utilisation est à proscrire.
 Le jeu d'adaptation est destiné exclusivement à modifier une hotte
Miele en mode recyclage.
 Les gaines plates se composent de matières plastiques ignifuges.
Respectez les prescriptions de construction spécifiques au pays en
matière de facilité d'utilisation.
17
fr - Mode d'emploi
Description du fonctionnement
L'air aspiré est nettoyé par les filtres à
graisses de la hotte puis passe dans le
kit de recyclage. L'air recyclé est par
ailleurs nettoyé par un filtre à charbon
actif régénérable puis est renvoyé dans
la cuisine. Respectez le mode d'emploi
correspondant pour le fonctionnement
et le montage du kit de recyclage.
- L'espace d'encastrement est très
étroit et les gaines plates peuvent
suffisamment être bougées pour être
raccordées à l'aide de DFK-V.
- La distance entre les gaines plates
est trop grande pour la liaison à l'aide
de DFK-V.
La hotte doit être adaptée à un fonctionnement en mode recyclage. Respectez pour ce faire le mode d’emploi.
Installation
Respectez le mode d'emploi pour le
choix du lieu d'installation pour le kit de
recyclage. Vous trouverez les exemples
d'encastrement à la fin de ce mode
d'emploi.
 Assemblez les gaines plates et utilisez la bande d'étanchéité jointe sur
les raccords. Veillez à ce que les
gaines plates ne puissent pas bouger
et que les raccords soient bien fixés
et étanches.
La compensation de la longueur DFK-L
permet de relier deux gaines plates, par
exemple dans les situations suivantes :
18
 Décalez la DFK-L avant le montage
sur la gaine plate, montez la gaine
plate et poussez la DFK-L à l'aide du
point de liaison.
hr - Sigurnosne napomene i upozorenja
 Set za pregradnju služi za povrat zraka u prostoriju u kojoj je
napa montirana. Ukoliko želite zrak preusmjeriti izvan prostorije u
kojoj je napa montirana i Vaš stambeni prostor raspolaže ložištem,
potreban je veliki oprez.
Postoji opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!
Stoga obavezno proučite sigurnosne upute i upozorenja koja se
nalaze u uputama za uporabu nape. U tom slučaju potražite savjet
ovlaštenog dimnjačara.
 Ovaj set za pregradnju predviđen je za uporabu u kućanstvima i
kućanstvu sličnim okruženjima.
 Ovaj set za pregradnju upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za
odsis i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme
jela.
Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
 Set za pregradnju služi isključivo za pregradnju Miele kuhinjske
nape na način rada na kruženje zraka.
 Plosnati sustav cijevi je izrađen od vatrootporne plastike. Za mogućnost korištenja, obratite pažnju na građevinske propise specifične
za pojedinu državu.
19
hr - Upute za uporabu
Opis načina rada
Usisani zrak se čisti kroz filtar za masnoću nape te se vodi do kutije za
kruženje zraka. Ovdje se zrak dodatno
čisti preko regenerirajućeg filtra za mirise te se vraća natrag u kuhinju. Za funkciju i postavljanje kutije za kruženje zraka proučite pripadajuće upute za ugradnju.
Napa mora biti prikladna za način rada
na kruženje zraka. Vezano uz navedeno,
obratite pažnju na pripadajuće upute za
uporabu.
Priloženi nastavak za kompenzaciju
dužine DFK-L omogućuje povezivanje
dva elementa plosnatog sustava cijevi
primjerice u sljedećim situacijama:
- Prostor za ugradnju je vrlo uzak te se
elementi plosnatog sustava cijevi ne
mogu dovoljno pomicati kako bi se
mogli povezati pomoću DFK-V.
- Razmak između elemenata plosnatog
sustava cijevi je prevelik za povezivanje pomoću DFK-V.
Ugradnja
Pripazite prilikom odabira mjesta ugradnje kutije za kruženje zraka na pripadajuće upute za uporabu. Na kraju ovih
uputa za uporabu možete pronaći primjere ugradnje.
 Prije ugradnje, gurnite DFK-L na plosnati sustav cijevi, postavite plosnati
sustav cijevi te pomaknite DFK-L preko točke spajanja.
 Elemente plosnatog sustava cijevi
međusobno spojite te na spojevima
koristite priloženu ljepljivu traku. Pobrinite se da elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu kliznuti te da su
spojevi čvrsti i nepropusni.
20
hu - Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Az átalakító készlet arra szolgál, hogy a levegőt vissza lehessen vezetni a páraelszívó felállítási helyére. Ha ki akarja vezetni a
levegőt a felállítási helyről, és a lakásban a helyiség levegőjét
használó tűzhelyek van, akkor a legnagyobb elővigyázatossággal
kell eljárni.
Az égési gázok mérgezést okozhatnak!
Mindenképpen vegye figyelembe a páraelszívó használati utasításában megadott biztonsági figyelmeztetéseket. Ebben az esetben
kérjen tanácsot az illetékes kéményseprőtől is.
 Ez az átalakító készlet a háztartásban és a háztartáshoz hasonló
környezetben történő használatra készült.
 Az átalakító készletet kizárólag háztartási körülmények között az
ételek készítése közben keletkező főzési gőzök elszívására és tisztítására használja.
Minden más felhasználási mód tilos.
 Az átalakító készlet kizárólag arra használható, hgy a Miele páraelszívót keringtetett levegős üzemmódra alakítsák át.
 A laposcsatornák alacsony lángterjedési jellemzővel rendelkező
műanyagból állnak. A használathoz vegye figyelembe az országspecifikus építési előírásokat.
21
hu - Használati utasítás
Működési leírás
A beszívott levegőt a készülék a páraelszívó zsírszűrőin keresztül megtisztítja,
és a keringető dobozba vezeti. A levegőt még egy regenerálható szagszűrő
megtisztítja, és visszavezeti a konyhába. A levegőkeringető doboz összeszereléséhez és használatához vegye figyelembe a termék használati útmutatóját.
A páraelszívónak keringtetéses üzemmódra alkalmasnak kell lennie. Vegye figyelembe a hozzá tartozó használati
utasítást.
A mellékelt DFK-L hosszkiegyenlítő két
laposcsatorna elem összekapcsolását
teszik lehetővé pl. a következő szituációkban:
- A beépítési hely túl szűk, és a laposcsatorna elemeket a DFK-V csatlakozóelemmel való összekapcsoláshoz
nem lehet megfelelően mozgatni.
- A laposcsatorna elemek közötti távolság a DFK-V csatlakozóelemmel való
csatlakozáshoz túl nagy.
Telepítés
A levegőkeringető doboz szerelési helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a hozzá tartozó használati utasítást.
Jelen Használati útmutató végén találja
a beépítési példákat.
 A DFK-L elemet tolja a szerelés előtt
a laposcsatornára, szerelje össze a
laposcsatornát, és tolja a DFK-L elemet a csatlakozás helyére.
 Illessze össze a laposcsatorna elemeket, és a csatlakozásoknál használja a
mellékelt szigetelő szalagot. Ügyeljen
arra, hogy a laposcsatorna elemek ne
tudjanak elcsúszni, és a csatlakoztatások stabilak és tömítettek legyenek.
22
it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
 Il kit di modifica ricircolo è ideato per reimmettere l'aria nel
luogo dove è installata la cappa aspirante. Se si desidera far fuoriuscire l'aria dal luogo d'installazione e l'appartamento dispone di
un fuoco alimentato con aria ambiente, occorre fare una grande
attenzione.
Sussiste pericolo di intossicazione a causa dei gas combusti!
Osservare assolutamente le istruzioni di sicurezza e le avvertenze
riportate nelle istruzioni d'uso. Interpellare uno spazzacamino
competente.
 Questo kit di modifica ricircolo è destinato esclusivamente all'uso
domestico.
 Utilizzare il kit di modifica ricircolo esclusivamente per il normale
uso domestico per aspirare e purificare i vapori generati dalla cottura
di alimenti.
Qualsiasi altro impiego non è ammesso.
 Il kit di modifica ricircolo serve esclusivamente per modificare una
cappa aspirante Miele per il funzionamento a ricircolo.
 I canali piatti sono composti di plastica altamente infiammabile.
Per l'utilizzo attenersi alle normative edilizie specifiche del paese.
23
it - Istruzioni d'uso
Funzionamento
L'aria aspirata viene pulita dai filtri antigrasso dell'aspiratore e convogliata nel
kit di modifica di ricircolo. Qui l'aria viene inoltre pulita da un filtro antiodore rigenerabile e convogliata in cucina. Per il
funzionamento e il montaggio del kit di
modifica di ricircolo attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.
- l'ambiente di incasso è molto stretto
e gli elementi di canale piatto non si
possono muovere a sufficienza per
essere collegati con l'ausilio del DFKV.
- La distanza tra gli elementi di canali
piatti è troppo grande per il collegamento con l'ausilio del DFK-V.
L'aspiratore deve essere adatto al funzionamento a ricircolo. Attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.
Installazione
Quando si sceglie il luogo di installazione per il kit di modifica di ricircolo leggere le rispettive istruzioni d'uso. Alla fine di queste istruzioni d'uso sono riportati degli esempi di incasso.
 Spostare il DFK-L sul canale piatto
prima del montaggio, montare il canale piatto e spostare il DFK-L oltre il
punto di collegamento.
 Unire gli elementi dei canali piatti e
utilizzare il nastro di tenuta sulle giunzioni. Accertarsi che gli elementi dei
canali piatti non possano scivolare e
le giunzioni siano ermetiche.
La compensazione in lunghezza DFK-L
allegata consente di collegare due elementi di canale piatto p.es. nelle seguenti situazioni:
24
lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Pārbūves komplekts ir paredzēts tam, lai nodrošinātu gaisa recirkulāciju tvaika nosūcēja uzstādīšanas zonā. Ja vēlaties izvadīt
gaisu no uzstādīšanas zonas un dzīvoklī ir apkures ierīce, kas atkarīga no iekštelpas gaisa, tad ir jāievēro vislielākā piesardzība.
Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos!
Noteikti ievērojiet tvaika nosūcēja lietošanas instrukcijā sniegtos
drošības norādījumus un brīdinājumus. Šādā gadījumā prasiet padomu arī atbildīgajam skursteņslauķim.
 Šis pārbūves komplekts ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā un
tai pielīdzināmos apstākļos.
 Lietojiet pārbūves komplektu tikai mājsaimniecības vajadzībām —
ēdiena gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai.
Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
 Pārbūves komplekts ir paredzēts tikai un vienīgi, lai pārveidotu kādu “Miele” tvaika nosūcēju recirkulācijas režīmā.
 Plakanie gaisvadi ir izgatavoti no grūti uzliesmojošas plastmasas.
To izmantošanā ņemiet vērā valstī pastāvošos celtniecības noteikumus.
25
lv - Lietošanas instrukcija
Darbības apraksts
Izplūdes gaiss tiek attīrīts tvaika nosūcēja tauku filtrā un novadīts uz recirkulācijas kameru. Šeit gaiss tiek papildus
attīrīts, izmantojot reģenerējamu smaržu
filtru, un novadīts atpakaļ virtuvē. Attiecībā uz recirkulācijas kameras darbību
un montāžu ievērojiet atbilstošo lietošanas instrukciju.
Tvaika nosūcējam jābūt ir piemērotam
gaisa recirkulācijas režīmam. Ievērojiet
atbilstošo lietošanas instrukciju.
Piegādes komplektā iekļautais garuma
līdzsvarotājs DFK-L ļauj savienot divus
plakanā gaisvada elementus, piemēram, turpmāk minētajos gadījumos:
- iebūvēšanai paredzētā telpa ir pārāk
šaura un plakanā gaisvada elementi
nav pietiekami kustīgi, lai tos savienotu ar DFK-V;
- attālums starp plakanā gaisvada elementiem ir pārāk liels, lai to savienošanai izmantotu DFK-V.
Uzstādīšana
Izvēloties recirkulācijas kameras uzstādīšanas vietu, ievērojiet atbilstošo lietošanas instrukciju. Šīs lietošanas instrukcijas beigās ir sniegti iebūvēšanas piemēri.
 Pirms montāžas uzbīdiet DFK-L uz
plakanā gaisvada, samontējiet plakano gaisvadu un uzbīdiet DFK-L uz savienojuma vietas.
 Savienojiet plakanā gaisvada elementus kopā un savienojumu noblīvēšanai izmantojiet komplektā iekļauto blīvēšanas lenti. Pievērsiet uzmanību, lai
plakanā gaisvada elementi nevarētu
nobīdīties un visi savienojumi būtu
stingri un hermētiski.
26
nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Met deze ombouwset wordt de lucht naar het vertrek waar de
afzuigkap hangt, teruggeleid. Als u de lucht juist uit dit vertrek wilt
leiden en uw woning een van de omgevingslucht afhankelijke
stookplaats heeft, moet u goed oppassen.
Dit kan levensgevaarlijk zijn!
Lees hiervoor beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen
in de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap. Vraag in dit geval advies aan uw schoorsteenveger.
 Deze ombouwset is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
 Deze ombouwset is uitsluitend bestemd voor het afzuigen en reinigen van dampen en geuren die bij de bereiding van levensmiddelen vrijkomen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 De ombouwset is uitsluitend bestemd voor de ombouw van een
Miele-afzuigkap tot een afzuigkap met luchtcirculatie.
 De platte afvoerkanalen bestaan uit vlamvertragende kunststof.
Neem bij gebruik de landspecifieke bouwvoorschriften in acht.
27
nl - Gebruiksaanwijzing
Functiebeschrijving
De aangezogen lucht wordt door het
vetfilter van de afzuigkap gereinigd en
naar de recirculatiebox geleid. Hier
wordt de lucht bovendien door een regenereerbaar anti-geurfilter gereinigd en
weer de keuken in geleid. Neem voor
de functie en montage van de recirculatiebox de bijbehorende montage-instructie in acht.
De afzuigkap moet geschikt zijn voor
recirculatie. Neem de bijbehorende gebruiksaanwijzing in acht.
De bijgesloten lengtecompensatie DFKL maakt de verbinding van twee elementen van platte afvoerkanalen mogelijk in bijv. de volgende situaties:
- De installatieruimte is erg krap en de
elementen kunnen niet voldoende
verplaatst worden om verbonden te
worden door middel van de DFK-V.
- De afstand tussen de elementen is te
groot voor verbinding door middel
van de DFK-V.
Installatie
Neem voor de selectie van de installatieplaats van de recirculatiebox de bijbehorende montage-instructie in acht.
Aan het einde van deze handleiding
vindt u installatievoorbeelden.
 Schuif de DFK-L voor de montage op
het platte afvoerkanaal, monteer het
platte afvoerkanaal en schuif de DFKL over het verbindingspunt.
 Steek de elementen van de platte afvoerkanalen in elkaar en gebruik de
meegeleverde afdichtingstape op de
verbindingen. Zorg ervoor dat de elementen van de platte afvoerkanalen
niet kunnen verschuiven en dat de
verbindingen goed vastzitten.
28
no - Sikkerhetsregler
 Ombyggingssettet skal føre luften tilbake til oppstillingsrommet der ventilatoren befinner seg. Du må være veldig forsiktig,
dersom du vil føre luften ut av oppstillingsrommet, og har ildsteder
i huset ditt som er avhengige av den samme luften i rommet.
Fare for forgiftning pga. forbrenningsgasser!
Det er viktig å lese sikkerhetsreglene i ventilatorens bruksanvisning. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren.
 Dette ombyggingssettet er kun beregnet på bruk i husholdningen
og husholdningsliknende steder.
 Ombyggingssettet skal kun brukes innenfor rammen av hva som
er vanlig innen husholdning, til oppsuging og rensing av matos og
damp som oppstår ved tilberedning av mat.
Annen bruk er ikke tillatt.
 Ombyggingssettet skal kun brukes til ombygging av en Miele ventilator til omluftsdrift.
 Flatkanalene består av brannsikkert kunststoff. Ved bruk, ta hensyn til de nasjonale byggeforskriftene.
29
no - Bruksanvisning
Funksjonsbeskrivelse
Luften som suges inn renses gjennom
fettfilteret og føres inn i omluftsboksen.
Her renses luften i tillegg gjennom et regenererbart luktfilter og føres tilbake til
kjøkkenet. For funksjon og montering av
omluftsboksen, se tilhørende bruksanvisning.
- Monteringsområdet er svært trangt
og flatkanalelementene kan ikke beveges tilstrekkelig for å kobles sammen ved hjelp av DFK-V.
- Avstanden mellom flatkanalelementene blir for stor når de kobles sammen
med hjelp av DFK-V.
Ventilatoren må være egnet for omluftsdrift. Følg også den tilhørende bruksanvisningen.
Installasjon
Se den tilhørende bruksanvisningen ved
valg av plassering for omluftsboksen.
På slutten av denne bruksanvisningen
finner du eksempler på innbygging.
 Skyv DFK-L på flatkanalen før montering, monter flatkanalen og skyv
DFK-L over koblingen.
 Sett flatkanalelementene sammen og
bruk det vedlagte tetningsbåndet på
sammenføyningene. Pass på at flatkanalelementene ikke kan gli fra hverandre og at sammenføyningene er
faste og tette.
Den vedlagte lengdekompensasjonen
DFK-L gjør det mulig å koble sammen
to flatkanalelementer, f.eks. i følgende
situasjoner:
30
pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Zestaw do przebudowy jest przeznaczony do tego, żeby
wprowadzić powietrze z powrotem do pomieszczenia, w którym
znajduje się wyciąg kuchenny. Jeśli powietrze ma zostać odprowadzone z pomieszczenia, a w mieszkaniu znajduje się palenisko
pobierające powietrze z pomieszczenia, zalecana jest najwyższa
ostrożność.
Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia przez gazy spalinowe!
Proszę bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i
ostrzeżeń w instrukcji użytkowania wyciągu kuchennego. W takim
przypadku należy zasięgnąć rady wykwalifikowanego kominiarza.
 Ten zestaw do przebudowy jest przeznaczony do stosowania w
gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
 Stosować zestaw do przebudowy wyłącznie w zakresie domowym
do odsysania i oczyszczania oparów kuchennych, powstających
przy przyrządzaniu potraw.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
 Zestaw do przebudowy służy wyłącznie do przebudowy wyciągu
kuchennego Miele na tryb zamkniętego obiegu powietrza.
 Kanały płaskie są wykonane z trudno zapalnego tworzywa sztucznego. Przy korzystaniu z nich należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych.
31
pl - Instrukcja użytkowania
Opis działania
Zassane powietrze jest prowadzone
przez filtry tłuszczu wyciągu kuchennego i moduł wylotowy. Tutaj powietrze
jest dodatkowo oczyszczane przez filtr
tłuszczu z możliwością regeneracji i
wprowadzane z powrotem do kuchni.
Odnośnie działania i montażu modułu
wylotowego należy przestrzegać wskazówek w przynależnej instrukcji użytkowania.
Dostarczony element kompensacyjny
DFK-L umożliwia połączenie dwóch kanałów płaskich np. w następujących sytuacjach:
- Przestrzeń do zabudowy jest bardzo
wąska i nie można przesunąć wystarczająco kanałów do połączenia za
pomocą DFK-V.
- Odstęp pomiędzy kanałami jest zbyt
duży do połączenia za pomocą DFKV.
Wyciąg kuchenny musi być przeznaczony do trybu zamkniętego obiegu powietrza. Przestrzegać w tym celu przynależnej instrukcji użytkowania.
Instalacja
Przy wyborze miejsca instalacji modułu
wylotowego należy przestrzegać przynależnej instrukcji użytkowania. Na końcu tej instrukcji użytkowania znajdują
się przykłady zabudowy.
 Nasunąć DFK-L na kanał płaski przed
montażem, zamontować kanał i wsunąć DFK-L na miejsce połączenia.
 Złożyć razem elementy kanału płaskiego i zastosować do połączeń dostarczoną wraz z urządzeniem taśmę
uszczelniającą. Zwrócić uwagę na to,
żeby elementy kanału nie mogły się
zsunąć i żeby połączenia były pewne
i szczelne.
32
sl - Varnostna navodila in opozorila
 Komplet za predelavo je namenjen temu, da omogoči vračanje
zraka v prostor, v katerem je nameščena napa. Če želite zrak
speljati ven iz prostora in je v vašem stanovanju kurišče, ki
porablja zrak iz prostora, priporočamo skrajno previdnost.
Obstaja nevarnost zastrupitve zaradi zgorevalnih plinov!
Pri tem obvezno upoštevajte varnostna navodila in opozorila v
navodilih za uporabo kuhinjske nape. V tem primeru se posvetujte
s pristojno dimnikarsko službo.
 Ta komplet za predelavo je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
podobnih okoljih.
 Komplet za predelavo lahko uporabljate izključno v obsegu,
običajnem za gospodinjstva, za odsesavanje in čiščenje kuhinjske
sopare, ki nastaja pri pripravi jedi.
Dovoljena ni nobena druga vrsta uporabe.
 Komplet za predelavo je namenjen izključno za predelavo
Mielejeve kuhinjske nape na delovanje s kroženjem zraka.
 Ploščati kanali so izdelani iz težko vnetljive plastike. Pri odločitvi
glede uporabnosti upoštevajte veljavne gradbene predpise.
33
sl - Navodila za uporabo
Opis delovanja
Vsesani zrak se ob prehodu skozi
maščobni filter nape prečisti in nato
prehaja v enoto za kroženje zraka. Tu se
zrak dodatno prečisti v obnovljivem
filtru z aktivnim ogljem, nato se vrne v
kuhinjo. Pri delovanju in montaži enote
za kroženje zraka upoštevajte
pripadajoča navodila za uporabo.
- Prostor za vgradnjo je zelo tesen in
elementov ploščatega kanala ni
mogoče dovolj premakniti za
povezavo s pomočjo DFK-V.
- Razdalja med elementi ploščatega
kanala je prevelika za povezavo s
pomočjo DFK-V.
Napa mora biti primerna za delovanje s
kroženjem zraka. Upoštevajte napotke v
pripadajočih navodilih za uporabo.
Inštalacija
Pri izbiri vrste namestitve enote za
kroženje zraka upoštevajte pripadajoča
navodila za uporabo. Na koncu teh
navodil za uporabo boste našli primere
vgradnje.
 Elemente ploščatega kanala sestavite
skupaj in na spojih uporabite priloženi
tesnilni trak. Pazite, da elementi
ploščatega kanala ne morejo zdrsniti
in da so spoji trdni in zatesnjeni.
Priloženi element za prilagoditev dolžine
DFK-L omogoča povezavo dveh
elementov ploščatega kanala npr. v
naslednjih situacijah:
34
 DFK-L potisnite na ploščati kanal
pred montažo, nato montirajte kanal
in potisnite DFK-L prek spojnega
mesta.
sv - Säkerhetsanvisningar och varningar
 Ombyggnadssatsen är till för att återföra luften i uppställningsrummet till fläkten. Om du vill leda ut luften från uppställningsrummet och rummet har en värmekälla som är beroende av rumsluften
så måste du vara försiktig.
Risk för förgiftning på grund av förbränningsgaser!
Följ säkerhetsangivelserna och varningarna i bruksanvisningen till
fläkten. Fråga även sotaren om råd.
 Denna ombyggnadssats är avsedd för användning i hushåll och i
hushållsliknande miljöer.
 Ombyggnadssatsen är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll för uppsugning av matos som uppstår vid matlagning.
Några andra användningsområden är inte tillåtna.
 Ombyggandssatsen ska bara användas för att bygga om en
Miele-fläkt till cirkulationsdrift.
 De platta luftkanalerna består av svårantändlig plast. Beakta de
landsspecifika byggnadsföreskrifterna avseende användbarhet.
35
sv - Bruksanvisning
Funktionsbeskrivning
Luften som har sugits upp renas genom
fettfiltren i fläkten och förs in i cirkulationslådan. Här renas luften dessutom
genom ett kolfilter som kan regenereras
och leds tillbaka in i köket. Se tillhörande bruksanvisning för cirkulationslådans
funktion och montering.
- Avståndet mellan plattkanalelementen är för stort för anslutning med
hjälp av DFK-V.
Fläkten måste vara avsedd för cirkulationsdrift. Se tillhörande bruksanvisning.
Installation
Se tillhörande bruksanvisning för val av
installeringsplats för cirkulationslådan. I
slutet av bruksanvisningen hittar du installationsexempel.
 Koppla samman kanaldelarna och
använd bifogade tätningsband på förbindningarna. Se till att kanaldelarna
inte kan glida iväg och att anslutningarna sitter fast och är täta.
Bifogad längdutjämning DFK-L möjliggör anslutning av två plattkanalelement,
exempelvis i följande situationer:
- Inbyggnadsutrymmet är mycket
trångt och plattkanalelementen kan
inte flyttas tillräckligt för anslutning
med hjälp av DFK-V.
36
 Innan monteringen skjuter du DFK_L
på den platta luftkanalen. Montera
plattkanalen och skjut DFK-L över anslutningsstället.
tr - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar
 Bu dönüştürme kiti havayı davlumbazın kurulum yerine geri
vermek üzere tasarlanmıştır. Havayı kurulum yerinden dışarıya vermek istiyorsanız ve evinizde ortam havasına bağımlı ısıtıcı cihazlar
varsa, çok dikkatli olunması gerekir.
Dikkat zehirlenme ve yanma tehlikesi bulunmaktadır!
Davlumbaza ait kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik uyarılarını
mutlaka dikkate alınmanızı öneriyoruz. Ayrıca baca temizliği için
mutlaka baca temizleyiciniz ile irtibata geçiniz.
 Bu dönüştürme kiti ev ve ev benzeri yerlerde kullanılabilir.
 Bu dönüştürme kitini sadece evsel ortamlarda yemek pişirme sırasında meydana gelen kokuların ve buharların çekilmesi ve temizlenmesi için kullanınız.
Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
 Dönüştürme kiti sadece Miele marka bir davlumbazın baca bağlantısız işletime dönüştürülmesinde kullanılır.
 Yassı kanallar, zor tutuşan plastikten oluşmaktadır. Kullanılabilirliğe
ilişkin olarak ilgili ülkede geçerli yapı yönetmeliklerini dikkate alın.
37
tr - Kullanım Kılavuzu
Fonksiyon açıklaması
Çekilen hava, davlumbazın yağ filtresi
ile temizlenerek hava sirkülasyon kasasına yönlendirilmektedir. Burada hava,
yenilenebilir koku filtresi ile ek olarak temizlenir ve tekrar mutfağa verilir. Hava
sirkülasyon kasasının kullanımı ve montajı için, ilgili kullanım kılavuzunu dikkate
alın.
- Montaj alanı çok dar olduğunda ve
yassı kanal parçaları DFK-V ile birleştirilmek için yeterince hareket ettirilemediğinde.
- Yassı kanal parçaları arasındaki mesafe, DFK-V yardımıyla birleştirilemeyecek kadar büyük olduğunda.
Davlumbazın sirkülasyonlu işletime uygun olması gerekir. Buna ilişkin olarak ilgili kullanım kılavuzunu dikkate alın.
Kurulum
Hava sirkülasyon kasasının montaj yerini seçerken, ilgili kullanım kılavuzunu
dikkate alın. Bu kullanım kılavuzunun
sonunda montaj örnekleri yer almaktadır.
 Yassı kanal parçalarını birleştirin ve
bağlantılarda birlikte verilen sızdırmazlık bandını kullanın. Yassı kanal
parçalarının kaymamasına ve bağlantıların sağlam ve sızdırmaz olmasına
dikkat edin.
Birlikte verilen uzunluk dengeleyici DFKL, ikili yassı kanal parçalarının aşağıdaki
durumlarda birleştirilmesine olanak sağlar:
38
 DFK-L parçasını montajdan önce yassı kanal üzerine itin, yassı kanalı monte edin ve DFK-L parçasını birleştirme
yeri üzerinden itin.
Installation
Installation
Installation
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com
M.-Nr. 11 292 960 / 01
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement