Miele DFKS Flachkanal-Set Benutzerhandbuch | Manualzz
M.-Nr. 11344720
de .......................................................................................................................
3
cs ........................................................................................................................
5
da .......................................................................................................................
7
el .........................................................................................................................
9
en ....................................................................................................................... 11
es ........................................................................................................................ 13
fi ......................................................................................................................... 15
fr ......................................................................................................................... 17
hr ........................................................................................................................ 19
hu ....................................................................................................................... 21
it ......................................................................................................................... 23
lv ......................................................................................................................... 25
nl ........................................................................................................................ 27
no ....................................................................................................................... 29
pl ........................................................................................................................ 31
sl ......................................................................................................................... 33
sv ........................................................................................................................ 35
tr ......................................................................................................................... 37
2
de - Sicherheitshinweise und Warnungen
 Bei gleichzeitiger Nutzung eines Dunstabzuges und einer
raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.
Es besteht Vergiftungsgefahr durch Verbrennungsgase!
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in
der Gebrauchsanweisung des Dunstabzugs. Ziehen Sie den Rat
des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.
 Dieses Zubehör ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt.
 Verwenden Sie dieses Zubehör ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die
bei der Zubereitung von Speisen entstehen.
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.
 Die Flachkanäle bestehen aus schwerentflammbarem Kunststoff.
Beachten Sie zur Verwendbarkeit die landesspezifischen Bauvorschriften.
3
de - Gebrauchsanweisung
Funktionsbeschreibung
Die Abluft wird durch die Fettfilter des
Dunstabzugs gereinigt und durch die
Flachkanäle z. B. zu einem Mauerkasten oder zu einer Umluftbox geführt.
Installation
Am Ende dieser Gebrauchsanweisung
finden Sie Einbaubeispiele.
 Stecken Sie die Flachkanalelemente
zusammen und verwenden Sie an
den Verbindungen das beiliegende
Dichtband. Achten Sie darauf, dass
die Flachkanalelemente nicht verrutschen können und die Verbindungen
fest und dicht sind.
4
cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění
 Při současném používání odsavače par a topeniště závislého
na vzduchu ze stejné místnosti nebo sdruženého větrání buďte mimořádně opatrní.
Hrozí nebezpečí otravy spalinami!
Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních pokynů a varovných upozornění v návodu k obsluze odsavače par. Poraďte se s příslušným
kominickým mistrem.
 Toto příslušenství je určeno výhradně k používání v domácnosti
a v prostorách podobných domácnostem.
 Používejte toto příslušenství výhradně v rámci domácnosti pro odsávání a čištění výparů z vaření, které vznikají při přípravě pokrmů.
Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.
 Ploché kanály jsou tvořeny nesnadno vznětlivým plastem.
Ohledně použitelnosti dbejte specifických národních stavebních
předpisů.
5
cs - Návod k obsluze
Popis funkce
Odpadní vzduch je čištěn tukovými filtry
odsávače par a plochými kanály veden
například k odtahové rouře do zdi nebo
k boxu pro cirkulační provoz.
Instalace
Na konci tohoto návodu k obsluze najdete příklady vestavby.
 Sestavte prvky plochého kanálu a na
spoje použijte přiloženou těsnicí pásku. Dbejte na to, aby prvky plochého
kanálu nemohly vyklouznout a spoje
byly pevné a nepropustné.
6
da - Råd om sikkerhed og advarsler
 Hvis der i samme rum anvendes både emhætte og et ildsted,
der er afhængigt af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed.
Risiko for forgiftning pga. forbrændingsgasser!
Læs afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler i brugsanvisningen til
emhætten. Kontakt den lokale skorstensfejermester.
 Tilbehøret er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller
på lignende opstillingssteder.
 Anvend udelukkende tilbehøret i almindelig husholdning til udsugning og rensning af em fra madlavning.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
 Fladkanalerne består af flamhæmmende kunststof. Overhold de
nationale byggevedtægter.
7
da - Brugsanvisning
Funktionsbeskrivelse
Udblæsningsluften renses af emhættens fedtfilter og ledes via fladkanalerne
til fx en murkasse eller en recirkulationsboks.
Installation
Se indbygningseksemplerne sidst i denne brugsanvisning.
 Saml fladkanalerne, og sæt vedlagte
tætningsbånd på samlingerne. Kontroller, at fladkanalerne er fast samlet
og samlingerne tætte.
8
el - Υποδείξεις ασφαλείας
 Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο απορροφητήρας, υπάρχουν
και εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας.
Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια!
Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας που
υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης του απορροφητήρα. Συμβουλευτείτε σχετικά έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων.
 Αυτό το εξάρτημα είναι κατασκευασμένο μόνο για οικιακή χρήση ή
για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
 Χρησιμοποιείτε αυτό το εξάρτημα αποκλειστικά και μόνο για
οικιακή χρήση για την απορρόφηση και τον καθαρισμό του χώρου
από τους υδρατμούς που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
 Τα επίπεδα κανάλια αποτελούνται από δύσκολα αναφλεγόμενο
πλαστικό. Για τη χρήση λάβετε υπόψη τους οικοδομικούς κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
9
el - Οδηγίες χρήσης
Περιγραφή λειτουργίας
Ο εξαερισμός καθαρίζεται μέσω του
φίλτρου λίπους του απορροφητήρα και
καθοδηγείται μέσω των επίπεδων
καναλιών π.χ. σε σωλήνα τοίχου ή σε
κουτί κυκλοφορίας αέρα.
Εγκατάσταση
Στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης
θα βρείτε παραδείγματα τοποθέτησης.
 Συναρμολογείτε τα στοιχεία επίπεδων
καναλιών και χρησιμοποιείτε στις συνδέσεις τη συνοδευτική μονωτική
ταινία. Προσέχετε ώστε να μην μπορούν να γλιστρήσουν τα στοιχεία των
επίπεδων καναλιών και οι συνδέσεις
να είναι σταθερές και στεγανές.
10
en - Warning and Safety instructions
 Great care should be taken when using the cooker hood in the
same room or the same area of the house at the same time as
another heating appliance that depends on the air from the room.
Danger of poisoning by toxic fumes.
It is essential to observe the warning and safety instructions in the
instruction manual for your cooker hood and that you comply with
appropriate health and safety and buildings regulations. If in any
doubt, please seek the advice of an expert in this field.
 These accessories are intended for use in domestic households
and similar working and residential environments.
 They must only be used as a domestic appliance to extract
vapours and remove odours from cooking.
All other types of use are not permitted.
 The flat ducting components are made of flame-retardant plastic.
Observe the country-specific building regulations regarding usability.
11
en - Operating instructions
Functional description
The extracted air is cleaned by the
cooker hood grease filters and directed
through the flat ducting, e.g. to a wall
vent or a recirculation box.
Installation
Installation examples are provided at
the end of these operating instructions.
 Plug the flat ducting components
together and use the sealing tape
supplied on the connections. Ensure
that the flat ducting components
cannot slip and that the connections
are strong and airtight.
12
es - Advertencias e indicaciones de seguridad
 Deberá tenerse especial cuidado en caso de utilización simultánea en una misma estancia de la campana extractora y un aparato de combustión o en caso de un conjunto de ventilación.
¡Existe riesgo de intoxicación por los gases de combustión!
Tenga en cuenta al respecto las indicaciones y advertencias relativas a la seguridad que aparecen en las instrucciones de manejo
de la campana. Consulte para ello a un técnico competente.
 Este accesorio está concebido para ser utilizado con fines y en
entornos domésticos.
 Utilice este accesorio únicamente en lugares domésticos para la
aspiración de vahos y limpieza de los vapores de cocción procedentes de la preparación de comidas.
Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.
 Los canales planos están compuestos por piezas sintéticas difícilmente inflamables. Tenga en cuenta los requisitos de montaje específicos del país.
13
es - Instrucciones de manejo
Descripción del funcionamiento
El aire de salida se limpia en el filtro de
grasas de la campana y es conducido a
través de los canales planos p. ej. hasta
una caja pasamuros o un caja de recirculación.
Instalación
Al final de este manual de instrucciones
se adjuntan algunos ejemplos de montaje.
 Coloque los elementos del canal plano y utilice la cinta de obturación adjunta para las conexiones. Tenga en
cuenta que los elementos del canal
plano no puedan resbalar y que las
juntas sean completamente estancas.
14
fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita
 Ole erityisen varovainen, kun käytät liesituuletinta huonetilassa, jossa on samaan aikaan käytössä tulisija.
Myrkytysvaara palokaasujen vuoksi!
Noudata ehdottomasti liesituulettimen käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja varoituksia. Jos olet epävarma korvausilman saannin riittävyydestä, ota yhteys paikkakuntasi nuohoojaan.
 Tämä lisävaruste on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
 Käytä tätä lisävarustetta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankäryjen poistoon ja
keittiöilman puhdistamiseen.
Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
 Litteät hormikanavat ovat vaikeasti syttyvää muovia. Varmista niiden hyväksyttävyys käyttömaassa voimassa olevista rakennusmääräyksistä.
15
fi - Käyttöohje
Toimintaperiaate
Poistoilma puhdistuu kulkiessaan liesituulettimen rasvansuodattimen läpi,
minkä jälkeen se johdetaan litteän hormikanavan kautta esim. ilmanvaihtoputkeen tai ilmankierrätysyksikköön.
Asennus
Tämän käyttöohjeen lopussa esitellään
erilaisia asennusvaihtoehtoja.
 Liitä litteän hormikanavan elementit
toisiinsa ja tiivistä liitoskohdat mukana toimitetulla tiivistenauhalla. Ole varovainen, ettet pudota hormikanavan
elementtejä ja varmista, että elementit
tulevat kunnolla kiinni toisiinsa ja että
liitoskohdat ovat tiiviit.
16
fr - Consignes de sécurité et mises en garde
 En cas d'utilisation simultanée d'une hotte et d'un foyer dans
la même pièce ou le même ensemble d'aération, la prudence est
de rigueur.
Il y a un risque d'intoxication lié aux gaz de combustion !
Respectez impérativement les consignes de sécurité et les mises
en garde dans le mode d'emploi de la hotte. Si nécessaire, demandez conseil à une société de ramonage.
 Cet accessoire est destiné à un usage domestique ou dans des
conditions d'utilisation semblables au cadre domestique.
 Utilisez cet accessoire uniquement dans le cadre domestique
pour aspirer et nettoyer les fumées générées par la cuisson des aliments.
Tout autre usage est à proscrire.
 Les gaines plates se composent de matières plastiques ignifuges.
Respectez les prescriptions de construction spécifiques au pays en
matière de facilité d'utilisation.
17
fr - Mode d'emploi
Description du fonctionnement
L'air évacué est nettoyé par les filtres à
graisse de la hotte puis passe par les
gaines plates par exemple vers un boîtier mural ou un kit de recyclage.
Installation
Vous trouverez les exemples d'encastrement à la fin de ce mode d'emploi.
 Assemblez les gaines plates et utilisez la bande d'étanchéité jointe sur
les raccords. Veillez à ce que les
gaines plates ne puissent pas bouger
et que les raccords soient bien fixés
et étanches.
18
hr - Sigurnosne napomene i upozorenja
 Kada se u istoj prostoriji istovremeno upotrebljava napa i ložište kojem je potreban zrak morate biti vrlo oprezni.
Postoji opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!
Obavezno pročitajte sigurnosne napomene i upozorenja u uputama za uporabu nape. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.
 Ovaj pribor je predviđen za uporabu u kućanstvima i kućanstvu
sličnim okruženjima.
 Ovaj pribor upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za usisavanje i
čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela.
Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
 Plosnati sustav cijevi je izrađen od vatrootporne plastike. Za mogućnost korištenja, obratite pažnju na građevinske propise specifične
za pojedinu državu.
19
hr - Upute za uporabu
Opis načina rada
Odvođeni zrak se čisti preko filtra za
masnoću nape te se vodi kroz plosnati
sustav cijevi do primjerice vanjske zidne
rešetke ili kutije za kruženje zraka.
Ugradnja
Na kraju ovih uputa za uporabu možete
pronaći primjere ugradnje.
 Elemente plosnatog sustava cijevi
međusobno spojite te na spojevima
koristite priloženu ljepljivu traku. Pobrinite se da elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu kliznuti te da su
spojevi čvrsti i nepropusni.
20
hu - Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Külső ventilátor és a helyiség levegőjétől függő készülék egyidejű és egy helyiségben való használata vagy összekapcsolt szellőzés esetén a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.
Az égési gázok mérgezést okozhatnak!
Ehhez feltétlenül vegye figyelembe a páraelszívó használati útmutatójának biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit. Ehhez kérjen
tanácsot az illetékes kéményseprő szakembertől.
 Ez a főzőlap háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben történő használatra készült.
 Ezta tartozékot kizárólag háztartási keretek között használja az
ételek készítése során keletkező gőz elszívására és tisztítására.
Minden más felhasználási mód meg nem engedett.
 A laposcsatornák alacsony lángterjedési jellemzővel rendelkező
műanyagból állnak. A használathoz vegye figyelembe az országspecifikus építési előírásokat.
21
hu - Használati utasítás
Működési leírás
A levegőt a páraelszívó zsírszűrője megtisztítja, és a készülék laposcsatornákon
keresztül pl. egy fali dobozhoz vagy a
levegőkeringető dobozhoz vezeti.
Telepítés
Jelen Használati útmutató végén találja
a beépítési példákat.
 Illessze össze a laposcsatorna elemeket, és a csatlakozásoknál használja a
mellékelt szigetelő szalagot. Ügyeljen
arra, hogy a laposcsatorna elemek ne
tudjanak elcsúszni, és a csatlakoztatások stabilak és tömítettek legyenek.
22
it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze
 Con l'utilizzo contemporaneo di un aspiratore e un fuoco
(fiamma) alimentato con aria ambiente nella stessa stanza e con lo
stesso rapporto di aerazione, è necessario adottare delle precauzioni.
Sussiste pericolo di intossicazione a causa dei gas combusti!
Osservare assolutamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso dell'aspiratore. In caso di dubbi, interpellare uno spazzacamino competente.
 Questo accessorio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
 Questo accessorio è destinato esclusivamente all'uso domestico,
o simile al domestico, non per uso professionale, per l'aspirazione
delle fumane derivanti dalla cottura degli alimenti.
Qualsiasi altro impiego non è ammesso.
 I canali piatti sono composti di plastica altamente infiammabile.
Per l'utilizzo attenersi alle normative edilizie specifiche del paese.
23
it - Istruzioni d'uso
Funzionamento
L'aria in uscita viene pulita dai filtri antigrasso dell'aspiratore e convogliata attraverso i canali piatti p.es. verso una
cassetta a muro o un kit di modifica ricircolo.
Installazione
Alla fine di queste istruzioni d'uso sono
riportati degli esempi di incasso.
 Unire gli elementi dei canali piatti e
utilizzare il nastro di tenuta sulle giunzioni. Accertarsi che gli elementi dei
canali piatti non possano scivolare e
le giunzioni siano ermetiche.
24
lv - Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā
pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, ir jāievēro vislielākā piesardzība.
Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos!
Noteikti ievērojiet tvaika nosūcēja lietošanas instrukcijā sniegtos
drošības norādījumus un brīdinājumus. Šajā jautājumā varat konsultēties ar skursteņslauķu dienestu.
 Šī palīgiekārta ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
 Lietojiet šo palīgiekārtu tikai mājsaimniecības vajadzībām – ēdiena
gatavošanas laikā radušos garaiņu nosūkšanai un attīrīšanai.
Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
 Plakanie gaisvadi ir izgatavoti no grūti uzliesmojošas plastmasas.
To izmantošanā ņemiet vērā valstī pastāvošos celtniecības noteikumus.
25
lv - Lietošanas instrukcija
Darbības apraksts
Izplūdes gaiss tiek attīrīts tvaika nosūcēja tauku filtrā un pa plakanajiem gaisvadiem novadīts, piemēram, uz ventilācijas lūku vai recirkulācijas kameru.
Uzstādīšana
Šīs lietošanas instrukcijas beigās ir
sniegti iebūvēšanas piemēri.
 Savienojiet plakanā gaisvada elementus kopā un savienojumu noblīvēšanai izmantojiet komplektā iekļauto blīvēšanas lenti. Pievērsiet uzmanību, lai
plakanā gaisvada elementi nevarētu
nobīdīties un visi savienojumi būtu
stingri un hermētiski.
26
nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Pas op als u een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in
dezelfde ruimte gebruikt of een gezamenlijk ventilatiesysteem.
Gevaar voor vergiftiging door verbrandingsgassen!
Het is essentieel om de veiligheidsinstructies en waarschuwingen
in de gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Raadpleeg uw verantwoordelijke schoorsteenveger.
 Dit apparaat is bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of
daarmee vergelijkbaar).
 Gebruik dit apparaat alleen huishoudelijk voor het afzuigen en reinigen van kookdampen die ontstaan tijdens het bereiden van voedsel.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 De platte afvoerkanalen bestaan uit vlamvertragende kunststof.
Neem bij gebruik de landspecifieke bouwvoorschriften in acht.
27
nl - Gebruiksaanwijzing
Functiebeschrijving
De luchtafvoer wordt gereinigd door het
vetfilter van de afzuigkap en door de
platte afvoerkanalen die bijv. naar een
muurventilator of een recirculatiebox
worden geleid.
Installatie
Aan het einde van deze handleiding
vindt u installatievoorbeelden.
 Steek de elementen van de platte afvoerkanalen in elkaar en gebruik de
meegeleverde afdichtingstape op de
verbindingen. Zorg ervoor dat de elementen van de platte afvoerkanalen
niet kunnen verschuiven en dat de
verbindingen goed vastzitten.
28
no - Sikkerhetsregler
 Det må utvises stor forsiktighet når en ventilator er i bruk samtidig med et ildsted, som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse.
Fare for forgiftning pga. forbrenningsgasser!
Kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» i bruksanvisningen til
ventilatoren må absolutt følges. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren.
 Dette tilbehøret er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.
 Dette tilbehøret skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig innen husholdning, til oppsuging og rensing av matos og
damp som oppstår ved tilberedning av mat.
All annen bruk er IKKE tillatt.
 Flatkanalene består av brannsikkert kunststoff. Ved bruk, ta hensyn til de nasjonale byggeforskriftene.
29
no - Bruksanvisning
Funksjonsbeskrivelse
Luften rengjøres gjennom fettfilteret til
ventilatoren og føres gjennom flatkanalene, f.eks. til en veggjennomføring eller
til en omluftsboks.
Installasjon
På slutten av denne bruksanvisningen
finner du eksempler på innbygging.
 Sett flatkanalelementene sammen og
bruk det vedlagte tetningsbåndet på
sammenføyningene. Pass på at flatkanalelementene ikke kan gli fra hverandre og at sammenføyningene er
faste og tette.
30
pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Przy jednoczesnym użytkowaniu wyciągu kuchennego i paleniska pobierającego powietrze z pomieszczenia w tym samym pomieszczeniu lub w związku wentylacyjnym, należy zachować najwyższą ostrożność.
Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia przez gazy spalinowe!
Proszę bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i
ostrzeżeń w instrukcji użytkowania wyciągu kuchennego. W tym
celu należy zasięgnąć rady kompetentnego kominiarza.
 To wyposażenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
 Stosować to wyposażenie wyłącznie w zakresie domowym do odsysania i oczyszczania oparów kuchennych, powstających przy
przyrządzaniu potraw.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
 Kanały płaskie są wykonane z trudno zapalnego tworzywa sztucznego. Przy korzystaniu z nich należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych.
31
pl - Instrukcja użytkowania
Opis działania
Powietrze wylotowe jest oczyszczane
przez filtry tłuszczu wyciągu kuchennego i prowadzone przez kanały płaskie
np. do przepustu ściennego lub do modułu wylotowego.
Instalacja
Na końcu tej instrukcji użytkowania
znajdują się przykłady zabudowy.
 Złożyć razem elementy kanału płaskiego i zastosować do połączeń dostarczoną wraz z urządzeniem taśmę
uszczelniającą. Zwrócić uwagę na to,
żeby elementy kanału nie mogły się
zsunąć i żeby połączenia były pewne
i szczelne.
32
sl - Varnostna navodila in opozorila
 Če hkrati uporabljate napo in kurišče, ki porablja zrak iz
prostora, v istem prostoru ali prostorih, katerih dovod zraka je
povezan, morate biti skrajno previdni.
Obstaja nevarnost zastrupitve zaradi zgorevalnih plinov!
Obvezno upoštevajte varnostna navodila in opozorila v navodilih za
uporabo kuhinjske nape. Če ste v dvomih, se posvetujte s
pristojno dimnikarsko službo.
 Ta oprema je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih
okoljih.
 To opremo lahko uporabljate izključno v obsegu, običajnem za
gospodinjstva, za odsesavanje in čiščenje kuhinjske sopare, ki
nastaja pri pripravi jedi.
Dovoljena ni nobena druga vrsta uporabe.
 Ploščati kanali so izdelani iz težko vnetljive plastike. Pri odločitvi
glede uporabnosti upoštevajte veljavne gradbene predpise.
33
sl - Navodila za uporabo
Opis delovanja
Odpadni zrak se ob prehodu skozi
maščobni filter nape prečisti in nato
prehaja skozi ploščate kanale npr. do
zidnega zračnika ali enote za kroženje
zraka.
Inštalacija
Na koncu teh navodil za uporabo boste
našli primere vgradnje.
 Elemente ploščatega kanala sestavite
skupaj in na spojih uporabite priloženi
tesnilni trak. Pazite, da elementi
ploščatega kanala ne morejo zdrsniti
in da so spoji trdni in zatesnjeni.
34
sv - Säkerhetsanvisningar och varningar
 Om fläkten används samtidigt som exempelvis en gas- eller
koleldad värmekälla i samma rum eller ventilationssystem är det
mycket viktigt att man är försiktig.
Risk för förgiftning på grund av förbränningsgaser!
Följ säkerhetsangivelserna och varningarna i bruksanvisningen till
fläkten. Det är viktigt att du följer sotarens råd.
 Detta tillbehör är avsett för användning i hushåll och i hushållsliknande miljöer.
 Tillbehöret är uteslutande avsett för användning i privata hushåll
för uppsugning och rengöring av det matos som uppstår vid matlagning.
Inga andra användningsområden är tillåtna.
 De platta luftkanalerna består av svårantändlig plast. Beakta de
landsspecifika byggnadsföreskrifterna avseende användbarhet.
35
sv - Bruksanvisning
Funktionsbeskrivning
Frånluften renas av fettfiltren på fläkten
och förs genom de platta kanalerna till
exempelvis en ventilationskanal eller
cirkulationslåda.
Installation
I slutet av bruksanvisningen hittar du installationsexempel.
 Koppla samman kanaldelarna och
använd bifogade tätningsband på förbindningarna. Se till att kanaldelarna
inte kan glida iväg och att anslutningarna sitter fast och är täta.
36
tr - Güvenlik Talimatları ve Uyarılar
 Davlumbaz ve ortam havasına bağımlı, aynı ortamda bulunan
veya aynı havalandırmaya bağlı bir ısıtıcı cihazın aynı anda kullanılması sırasında çok dikkatli olunması gerekir.
Yanma sonucu ortaya çıkan gazlar dolayısıyla zehirlenme tehlikesi
söz konusudur!
Buna ilişkin olarak davlumbazın kullanım kılavuzunda verilmiş olan
güvenlik talimatlarını ve uyarıları dikkate alın. Yetkili baca temizleyicisinin tavsiyesine başvurun.
 Bu aksesuar evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 Bu aksesuarı sadece ev ortamlarında yemek pişirme sırasında
meydana gelen kokuların ve buharların çekilmesi ve temizlenmesi
için kullanın.
Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
 Yassı kanallar, zor tutuşan plastikten oluşmaktadır. Kullanılabilirliğe
ilişkin olarak ilgili ülkede geçerli yapı yönetmeliklerini dikkate alın.
37
tr - Kullanım Kılavuzu
Fonksiyon açıklaması
Atık hava, davlumbazın yağ filtresi ile temizlenerek yassı kanallardan duvar
menfezine veya bir resirkülasyon kutusuna yönlendirilir.
Kurulum
Bu kullanım kılavuzunun sonunda montaj örnekleri yer almaktadır.
 Yassı kanal parçalarını birleştirin ve
bağlantılarda birlikte verilen sızdırmazlık bandını kullanın. Yassı kanal
parçalarının kaymamasına ve bağlantıların sağlam ve sızdırmaz olmasına
dikkat edin.
38
Installation
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com
M.-Nr. 11 344 720 / 02
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement