Miele G 5022 SCi Selection Zmywarka Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażowy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.
pl-PL
HG07
M.-Nr 11 521 021
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ......................................................
5
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 15
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 15
Zakres dostawy ................................................................................................. 16
Opis urządzenia ................................................................................................. 17
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 17
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 19
Pierwsze uruchomienie ....................................................................................
Otwieranie drzwiczek ..........................................................................................
Zamykanie drzwiczek ..........................................................................................
Aktywacja blokady rodzicielskiej.........................................................................
Instalacja odwapniania wody ..............................................................................
Wyświetlanie i ustawianie twardości wody ....................................................
Sól regeneracyjna................................................................................................
Uzupełnianie soli ............................................................................................
Uzupełnianie soli ............................................................................................
Nabłyszczacz ......................................................................................................
Uzupełnianie nabłyszczacza ..........................................................................
Uzupełnianie nabłyszczacza ..........................................................................
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
27
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 29
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 29
Układanie naczyń i sztućców ...........................................................................
Wskazówki ogólne ..............................................................................................
Kosz górny ..........................................................................................................
Przestawianie kosza górnego..............................................................................
Kosz dolny...........................................................................................................
Szuflada na sztućce/Koszyk na sztućce (w zależności od modelu)....................
Układanie szuflady na sztućce .......................................................................
Korzystanie z koszyka na sztućce..................................................................
Przykłady ułożenia ...............................................................................................
Zmywarka z szufladą na sztućce ...................................................................
Zmywarka z koszykiem na sztućce................................................................
30
30
32
34
35
36
36
37
38
38
40
Detergent ...........................................................................................................
Rodzaje detergentu .............................................................................................
Dozowanie detergentu ........................................................................................
Uzupełnianie detergentu......................................................................................
42
42
43
44
2
Spis treści
Obsługa ..............................................................................................................
Włączanie zmywarki ............................................................................................
Wybieranie programu ..........................................................................................
Wskazanie czasu trwania programu....................................................................
Uruchamianie programu......................................................................................
Zakończenie programu........................................................................................
Zarządzenie energią ............................................................................................
Wyłączanie zmywarki ..........................................................................................
Wyjmowanie naczyń............................................................................................
Wstrzymywanie programu...................................................................................
Przerywanie lub zmiana programu ......................................................................
45
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
Opcje .................................................................................................................. 50
Zegar sterujący (Timer)........................................................................................ 50
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 52
Przegląd programów......................................................................................... 54
Opcje programowe............................................................................................
 Express...........................................................................................................
Wyłączanie wskazań braku środków...................................................................
Extra czyste .........................................................................................................
Extra suche..........................................................................................................
Ustawienia fabryczne ..........................................................................................
56
56
57
58
59
60
Czyszczenie i konserwacja ..............................................................................
Czyszczenie komory zmywania...........................................................................
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek .....................................................
Czyszczenie panelu sterowania ..........................................................................
Czyszczenie frontu urządzenia ............................................................................
Czyszczenie ramion spryskujących.....................................................................
Kontrola sit w komorze zmywania.......................................................................
Czyszczenie sit ....................................................................................................
Czyszczenie sitka w dopływie wody ...................................................................
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................
61
61
62
62
62
63
66
66
68
69
Co robić, gdy......................................................................................................
Usterki techniczne ...............................................................................................
Komunikaty błędów.............................................................................................
Usterki w dopływie wody ....................................................................................
Usterki w odpływie wody ....................................................................................
Ogólne problemy ze zmywarką ...........................................................................
Hałasy..................................................................................................................
71
71
72
73
74
75
76
3
Spis treści
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 77
Serwis .................................................................................................................
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki...........................................................
Baza danych EPREL ...........................................................................................
Gwarancja ...........................................................................................................
Dla instytutów testowych ....................................................................................
81
81
81
82
82
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 83
Instalacja ............................................................................................................
System ochrony wodnej Miele ............................................................................
Dopływ wody.......................................................................................................
Przepisy dla Niemiec ...........................................................................................
Odpływ wody ......................................................................................................
Podłączenie elektryczne .....................................................................................
85
85
85
86
87
89
Dane techniczne ................................................................................................ 90
4
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń
i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bezwzględnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.
5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 Ta zmywarka do naczyń jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
 Ta zmywarka jest przeznaczona do stosowania na wysokościach
do 4000 m n.p.m.
 Stosować zmywarkę wyłącznie w domowym zakresie tylko do
zmywania naczyń domowych. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
 Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego. Osobom tym wolno używać urządzenia bez
nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być
w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
6
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Dzieci w gospodarstwie domowym
 Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od zmywarki,
chyba że są pod stałym nadzorem.
 Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim
stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w
stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
 Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji zmywarki bez nadzoru.
 Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu zmywarki. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniem. Zachodzi m.in.
niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce!
 Przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od modelu), w obszarze otwierania drzwiczek zmywarki nie
mogą się znajdować małe dzieci. W mało prawdopodobnym przypadku nieprawidłowego zadziałania funkcji występuje niebezpieczeństwo zranień.
 Niebezpieczeństwo zadławienia. Podczas zabawy materiałami
opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub zadzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowaniowe z daleka od dzieci.
 Należy zapobiec temu, żeby dzieci miały kontakt z detergentem.
Detergent może spowodować ciężkie podrażnienia skóry i poważne
uszkodzenia oczu. Detergent może doprowadzić do poparzeń w obrębie ust i górnych dróg oddechowych lub do zadławienia. Dlatego
dzieci należy trzymać z daleka od otwartej zmywarki. W zmywarce
mogą się jeszcze znajdować resztki detergentu. Proszę natychmiast
udać się do lekarza, gdy dziecko weźmie detergent do ust.
7
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Bezpieczeństwo techniczne
 Nieprawidłowo przeprowadzone prace instalacyjne i konserwacyjne lub naprawy mogą się stać przyczyną poważnych zagrożeń dla
użytkownika. Prace instalacyjne i konserwacyjne oraz naprawy mogą
być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
 Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń, szczególnie po transporcie. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej
zmywarki.
 Elektryczne bezpieczeństwo tej zmywarki jest zagwarantowane
tylko wtedy, gdy zostanie ona podłączona do przepisowo zainstalowanego systemu przewodów ochronnych. To podstawowe zabezpieczenie jest bezwzględnie wymagane. W razie wątpliwości należy
zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez elektroinstalatora.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody spowodowane brakiem lub nieciągłością przewodu ochronnego (np. porażenie prądem).
 Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikrosieci,
systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby
system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej.
Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również
w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji
(patrz np. VDE-AR-E 2501-2).
 Zmywarka może być podłączona do sieci elektrycznej wyłącznie
za pomocą 3-stykowej wtyczki z zestykiem ochronnym (podłączenie
na stałe jest wykluczone). Po ustawieniu wtyczka musi być swobodnie dostępna, żeby w każdej chwili można było odłączyć zmywarkę
od sieci elektrycznej.
8
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Zmywarka nie może zasłaniać wtyczek żadnych urządzeń elektrycznych, ponieważ głębokość niszy do zabudowy może być za
mała i nacisk na wtyczkę może spowodować przegrzanie (zagrożenie
pożarowe).
 Zmywarka nie może zostać zabudowana pod płytą grzejną. Wysoka emisja temperatury mogłaby spowodować uszkodzenie zmywarki. Z tego samego powodu nie jest również dozwolone ustawienie
bezpośrednio obok „niekuchennych“ urządzeń emitujących ciepło
(np. otwarte paleniska służące do celów grzewczych).
 Dane przyłączeniowe (zabezpieczenie, częstotliwość, napięcie) na
tabliczce znamionowej urządzenia muszą być zgodne z parametrami
sieci elektrycznej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Porównać dane przyłączeniowe przed podłączeniem.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii elektroinstalatora.
 Zmywarka może zostać podłączona do sieci elektrycznej dopiero
po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych,
włącznie z ustawieniem sprężyn drzwi.
 Zmywarka może być użytkowana tylko z bezusterkowo funkcjonującą mechaniką drzwiczek, ponieważ w przeciwnym razie przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od
modelu) mogą wystąpić zagrożenia.
Bezusterkowo funkcjonującą mechanikę drzwiczek można rozpoznać po:
- Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu
stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w
połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w
tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu.
- Po fazie suszenia szyna zamka drzwiczek wsuwa się automatycznie przy otwieraniu drzwiczek.
9
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Gniazda wielokrotne lub przedłużacze nie zapewniają wymaganego bezpieczeństwa (zagrożenie pożarowe). Nie podłączać zmywarki
do sieci elektrycznej za pomocą gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy.
 Zmywarka nie może być użytkowana w miejscach niestacjonarnych (np. na statkach).
 Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych mrozem.
Zamarznięte węże mogą ulec rozerwaniu lub pęknięciu. Sprawność
elektroniki może się obniżyć w ujemnych temperaturach.
 Używać zmywarki tylko wtedy, gdy jest ona podłączona do całkowicie odpowietrzonej sieci rur, żeby uniknąć uszkodzeń zmywarki.
 Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny. Nie zanurzać obudowy w cieczach.
 W wężu dopływowym znajdują się elementy przewodzące prąd
elektryczny. Dlatego nie wolno skracać węża.
 Wbudowany system Waterproof chroni niezawodnie przed szkodami wodnymi pod następującymi warunkami:
- prawidłowa instalacja,
- urządzenie jest sprawne, ew. uszkodzone elementy są wymieniane w przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń,
- zawór wodny jest zamykany przy dłuższej nieobecności (np. podczas urlopu).
System Waterproof funkcjonuje również wtedy, gdy zmywarka jest
wyłączona. Zmywarka nie może jednak być odłączona od sieci elektrycznej.
 Ciśnienie wody w przyłączu musi się zawierać w przedziale pomiędzy 50 kPa i 1000 kPa.
 Uszkodzona zmywarka może stanowić zagrożenie dla użytkownika! Uszkodzoną zmywarkę należy natychmiast wyłączyć i w celu
przywrócenia sprawności poinformować dostawcę lub serwis.
10
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 W przypadku naprawy urządzenia przez serwis nieposiadający autoryzacji Miele przepadają ew. roszczenia gwarancyjne.
 Zalecamy wymianę uszkodzonych podzespołów na oryginalne
części zamienne. Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa w pełnym zakresie i dotrzymanie warunków gwarancji.
 Przy pracach instalacyjnych i konserwacyjnych oraz naprawach
zmywarka musi być odłączona od sieci elektrycznej (wyłączyć zmywarkę, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka).
 Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na specjalny kabel przyłączeniowy takiego samego typu (dostępny w serwisie Miele). Ze względów bezpieczeństwa wymiana
może zostać dokonana wyłącznie przez fachowca autoryzowanego
przez firmę Miele lub serwis firmy Miele.
Prawidłowe ustawienie
 Ustawienie i podłączenie zmywarki należy przeprowadzić zgodnie
z planem montażowym.
 Proszę zachować ostrożność przed i w trakcie montażu
zmywarki. W przypadku niektórych elementów metalowych
występuje ryzyko zranień/przecięć. Zakładać rękawice
ochronne.
 Zmywarka musi być ustawiona poziomo, żeby zapewnić jej bezusterkową pracę.
 W celu zapewnienia stabilności, zmywarki podblatowe i zintegrowane mogą być ustawione tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiadujących szafek.
 Zlew w szafce sąsiadującej ze zmywarką musi zostać starannie
uszczelniony. Szczelność należy regularnie sprawdzać, żeby uniknąć
uszkodzeń zmywarki.
11
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Zabudowa zmywarki w wysokiej szafce stojącej jest dozwolona
wyłącznie przy zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Do bezpiecznej zabudowy w wysokiej szafce stojącej proszę
zastosować „Zestaw montażowy do zabudowy w wysokiej szafce
stojącej“ i przestrzegać dołączonego planu montażowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że szafka się przewróci.
 Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu
stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w
połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w
tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu.
Zmywarka może być użytkowana wyłącznie z prawidłowo ustawionymi sprężynami drzwiczek.
Gdy drzwiczki nie dają się prawidłowo ustawić, proszę się zwrócić
do serwisu Miele.
Maksymalny ciężar płyty frontowej, który można zrównoważyć za
pomocą fabrycznie zamontowanych sprężyn drzwiczek, wynosi
10–12 kg (w zależności od modelu).
Prawidłowe użytkowanie
 Nie podawać do komory zmywania żadnych rozpuszczalników.
Zagrożenie wybuchowe.
 Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust
i gardła. Unikać kontaktu z detergentem. Nie wdychać detergentu w
proszku. Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do
dróg oddechowych lub pokarmowych należy natychmiast udać się
do lekarza.
 Nie pozostawiać drzwiczek zmywarki bez potrzeby otwartych.
O otwarte drzwiczki można się zranić lub potknąć.
 Nie stawać ani nie siadać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
Zmywarka mogłaby się przewrócić. Można się przy tym zranić lub
zmywarka może zostać uszkodzona.
12
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Na koniec programu naczynia mogą być bardzo gorące. Dlatego
po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.
 Stosować wyłącznie dostępne w handlu detergenty i nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych. Nie stosować żadnych
środków do zmywania ręcznego.
 Nie stosować żadnych detergentów profesjonalnych ani przemysłowych. Mogą wystąpić szkody materiałowe i zachodzi ryzyko gwałtownych reakcji chemicznych (np. reakcji gazu piorunującego).
 Nie napełniać zasobnika nabłyszczacza detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy zasobnik nabłyszczacza.
 Nie napełniać zasobników AutoDos (w zależności od modelu) detergentem (ani detergentem w płynie). Rozpuszczony detergent
zniszczy AutoDos.
 Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy instalację odwapniającą.
 Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone. Inne rodzaje soli mogą zawierać elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.
 W przypadku zmywarek z koszykiem na sztućce (w zależności od
modelu) ze względów bezpieczeństwa sztućce należy wkładać do
koszyka ostrzami noży i zębami widelców do dołu. Ostrza noży i zęby widelców skierowane w górę stwarzają niebezpieczeństwo zranień. Sztućce łatwiej się jednak myją i suszą, gdy są wstawione do
koszyka uchwytami do dołu.
 Nie zmywać żadnych elementów plastikowych wrażliwych na gorącą wodę, np. pojemników lub sztućców jednorazowych. Elementy
te mogą się zdeformować pod wpływem temperatury.
13
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Gdy korzysta się z opcji „Timer“ (w zależności od modelu), zasobnik detergentu musi być suchy. W razie potrzeby wytrzeć zasobnik
detergentu do sucha. W wilgotnym zasobniku detergent ulegnie
zbryleniu i ewentualnie nie zostanie całkowicie wypłukany.
 Dane dotyczące zdolności załadunkowej zmywarki zostały zamieszczone w rozdziale „Dane techniczne“.
Części zamienne i akcesoria
 Stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie Miele. Jeśli zostaną
dobudowane lub wbudowane inne elementy, przepadają roszczenia
wynikające z gwarancji i ewentualnie również z rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.
 Firma Miele gwarantuje dostępność zapewniających funkcjonalność części zamiennych przez okres do 15 lat, ale przynajmniej
10 lat, po wycofaniu serii posiadanej przez Państwa zmywarki.
Transport
 Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń transportowych. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej zmywarki.
 Transportować zmywarkę wyłącznie pionowo, żeby do sterowania
elektrycznego nie dostała się woda i nie spowodowała usterek.
 Do transportu posprzątać zmywarkę i zamocować wszystkie luźne
elementy, np. kosze, węże i kable.
14
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania
Ta instrukcja użytkowania opisuje kilka
modeli zmywarek o różnych wysokościach.
Różne modele zmywarek są nazywane
w następujący sposób:
normalne = zmywarki o wysokości
80,5 cm (urządzenia do zabudowy) lub
84,5 cm (urządzenia wolnostojące)
XXL = zmywarki o wysokości 84,5 cm
(urządzenia do zabudowy).
Wskazówki dotyczące układu
Ostrzeżenia
 Oznaczone w ten sposób wska-
Informacje dodatkowe i uwagi
Informacje dodatkowe i uwagi są
oznaczone przez wąską ramkę.
Wezwania do wykonania działań
Obsługa zmywarki jest opisywana przez
specjalnie zaznaczone wezwania do
wykonania działań. Objaśniają one krok
po kroku przebieg postępowania.
Każde wezwanie do działania jest poprzedzone czarnym kwadratem.
Przykład:
 Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą przycisku OK.
zówki zawierają informacje związane
z bezpieczeństwem. Ostrzegają one
przed możliwymi szkodami rzeczowymi i osobowymi.
Ostrzeżenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać podanych w nich
wymagań i zasad dotyczących postępowania.
Wskazówki
Wskazówki zawierają informacje, na
które należy zwrócić szczególną
uwagę.
Są one oznaczone przez szeroką
ramkę.
15
Zakres dostawy
W zakresie dostawy są zawarte:
- zmywarka do naczyń
- instrukcja użytkowania do obsługi
zmywarki do naczyń
- plan montażowy do ustawienia zmywarki
- różne akcesoria montażowe do ustawienia zmywarki (patrz plan montażowy)
- lejek do napełniania soli regeneracyjnej
- ewentualnie dodatkowe materiały informacyjne i dodatki
16
Opis urządzenia
Przegląd urządzenia
a Górne ramię spryskujące
g Zespół sit
b Szuflada na sztućce (w zależności
od modelu)
h Zbiornik soli
c Kosz górny (w zależności od modelu)
j Zbiornik nabłyszczacza
d Środkowe ramię spryskujące
i Tabliczka znamionowa
k Zasobnik detergentu
e Zawór napowietrzający
f Dolne ramię spryskujące
17
Opis urządzenia
Panel sterowania
a Wybór programów
ECO
 Auto
 45 °C
 65 °C
 75 °C
= ECO
= Auto 45–65 °C
e Przycisk  Express
= Delikatny 45 °C
Do skracania czasu trwania progra= QuickPowerWash 65 °C mu.
= Intensywny 75 °C
f Przycisk  Timer
b Wskazania czasu
c Kontrolki serwisowe/braku środków
/ = Dopływ/Odpływ
 = Nabłyszczacz
 = Sól
18
d Przycisk Start z lampką kontrolną
Do uruchamiania wybranego programu.
Do wybierania późniejszego startu
programu.
g Przycisk wyboru programów 
Do wybierania programów.
h Przycisk  Wł./Wył.
Do włączania i wyłączania zmywarki.
Ochrona środowiska naturalnego
Utylizacja opakowania
Utylizacja starego urządzenia
Opakowanie służy do manewrowania
i chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane
pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do
ponownego wykorzystania.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierają wiele cennych materiałów.
Zawierają one również określone substancje, mieszaniny i podzespoły, które
były wymagane do ich działania i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrzucone
do śmieci lub poddane niewłaściwej
obróbce mogą zagrażać zdrowiu ludzi
oraz środowisku. Dlatego w żadnym razie nie wolno wyrzucać starego urządzenia do śmieci mieszanych.
Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu
selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu. Opakowanie transportowe
może zostać odebrane przez sprzedawcę Miele.
Zamiast tego należy przekazać stare
urządzenie do systemu nieodpłatnego
zbierania i utylizacji starych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych,
w punktach prowadzonych przez gminę, sprzedawcę lub firmę Miele. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia z urządzenia
wszelkich baterii i akumulatorów oraz
źródeł światła, które można wyjąć bez
zniszczenia i nie są wbudowane do urządzenia na stałe. Należy je dostarczyć
do odpowiedniego miejsca zbierania,
gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte.
Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare
urządzenie było zabezpieczone przed
dziećmi do momentu odtransportowania.
19
Pierwsze uruchomienie
Każda zmywarka jest kontrolowana w
fabryce pod kątem prawidłowości
działania. Pozostałości wody są następstwem takiej kontroli i nie stanowią oznaki wcześniejszego użytkowania zmywarki.
Otwieranie drzwiczek
Zamykanie drzwiczek
 Wsunąć kosze z naczyniami.
 Docisnąć drzwiczki aż do zatrzaśnięcia.
 Niebezpieczeństwo przygniecenia przez zamykające się drzwiczki.
Przy zamykaniu drzwiczek może
dojść do zakleszczenia palców.
Nie sięgać w obszar zamykania
drzwiczek.
Aktywacja blokady rodzicielskiej
Jeśli dzieci nie powinny otwierać zmywarki, należy zabezpieczyć drzwiczki za
pomocą blokady rodzicielskiej. Drzwiczki mogą wówczas zostać otwarte wyłącznie przy użyciu bardzo dużej siły.
 Chwycić za zagłębienie uchwytu i pociągnąć za uchwyt, żeby otworzyć
drzwiczki.
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy, funkcje mycia zostaną automatycznie wstrzymane.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
 W celu zabezpieczenia drzwiczek
przesunąć suwak pod zagłębieniem
uchwytu w prawo.
 W celu odbezpieczenia drzwiczek
przesunąć suwak w lewo.
20
Pierwsze uruchomienie
Instalacja odwapniania wody
W celu osiągnięcia dobrych efektów
zmywania, zmywarka wymaga miękkiej
(odwapnionej) wody. Przy twardej wodzie na naczyniach i ściankach komory
zmywania odkładają się białe osady.
Dlatego woda o twardości większej niż
5 °dH musi zostać odwapniona. Odbywa się to automatycznie we wbudowanej instalacji odwapniającej. Instalacja
odwapniająca jest przeznaczona do odwapniania wody o twardości do 70 °dH.
Do regeneracji instalacja odwapniająca
wymaga soli regeneracyjnej.
Przy korzystaniu ze środków wielofunkcyjnych można, w zależności od twardości wody (< 21 °dH), zrezygnować ze
stosowania soli (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Rodzaje detergentu“).
Gdy stopień twardości wody w Państwa domu jest podawany w jednostkach innych niż °dH, wartości można
przeliczyć w następujący sposób:
1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH
Fabrycznie zaprogramowana jest twardość wody 14 °dH.
Jeśli to ustawienie odpowiada twardości wody w Państwa domu, można pominąć dalszą lekturę tego rozdziału.
Jeśli jednak mają Państwo w domu wodę o innej twardości, należy na nią ustawić instalację odwapniającą.
- Zaprogramować zmywarkę dokładnie
na twardość wody w Państwa domu.
- W razie potrzeby proszę się dowiedzieć o dokładny stopień twardości
wody w lokalnym zakładzie wodociągowym.
- Przy wahającej się twardości wody
(np. 10–15 °dH) należy zawsze zaprogramować najwyższą wartość (w tym
przykładzie 15 °dH).
21
Pierwsze uruchomienie
Wyświetlanie i ustawianie twardości
wody
Ustawiona wartość jest pokazywana na
wyświetlaczu czasu w formie cyfr po .
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
Na wyświetlaczu czasu miga .
Ustawiona jest twardość wody 14 °dH.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej
4 sekundy, aż zaświeci się lampka
kontrolna Start.
 Korzystając z przycisku Start wybrać
wartość twardości wody w Państwa
domu.
Każde naciśnięcie przycisku przełącza o jeden poziom dalej. Po najwyższej wartości dokonywanie ustawień
rozpoczyna się od nowa.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
 Nacisnąć 2-krotnie przycisk wyboru
programów .
Lewa kontrolka programowa miga
2-krotnie krótko z przerwami.
22
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
Pierwsze uruchomienie
Sól regeneracyjna
Aby zachować funkcjonalność instalacji odwapniającej, należy regularnie regenerować odwapniacz. Ta regeneracja odbywa się co dziewięć cykli programowych. Na początku kolejnego
programu dla tego procesu wymagane
jest dodatkowe 4,4 l wody, zużycie
energii zwiększa się o 0,015 kWh
i program przedłuża się o ok. 3 minuty.
Te dane obowiązują wyłącznie dla programu ECO przy twardości wody
14 °dH. W przypadku innych programów i twardości wody częstość regeneracji może być inna.
Do regeneracji instalacja odwapniająca
wymaga soli regeneracyjnej.
Przy korzystaniu ze środków wielofunkcyjnych można, w zależności od twardości wody (< 21 °dH), zrezygnować ze
stosowania soli (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Rodzaje detergentu“).
Jeśli twardość Państwa wody utrzymuje się stale poniżej 5 °dH, nie ma
potrzeby uzupełniania żadnej soli.
Wskazanie braku soli wyłącza się automatycznie po odpowiednim ustawieniu twardości wody (patrz rozdział
„Pierwsze uruchomienie“, punkt „Wyświetlanie i ustawianie twardości wody“).
 Uszkodzenia przez detergent
w instalacji odwapniającej.
Detergent zniszczy instalację odwapniającą.
Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie).
 Uszkodzenia przez nieodpowiednie rodzaje soli.
Niektóre rodzaje soli mogą zawierać
elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.
Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone.
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku
środków dla soli i nabłyszczacza przeszkadzają, można wyłączyć obydwa
wskazania razem (patrz rozdział
„Opcje programowe“, punkt „Wyłączanie wskazań braku środków“).
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania
braku środków.
23
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie soli
Przed pierwszym napełnieniem zbiornika solą należy najpierw do niego
wlać ok. 2 l wody, żeby sól mogła się
rozpuścić.
Po pierwszym uruchomieniu w zbiorniku soli znajduje się już zawsze wystarczająca ilość wody.
 Wyjąć z komory zmywania dolny kosz
i otworzyć korek zbiornika soli.
 Niebezpieczeństwo korozji przez
roztwór soli.
Przy każdym otwarciu korka ze
zbiornika soli wypływa woda lub roztwór soli. Przelany roztwór soli może
spowodować korozję w komorze
zmywania i na ładunku.
Dlatego zbiornik soli należy otwierać
wyłącznie w celu uzupełnienia soli.
 Najpierw wlać do zbiornika soli ok. 2 l
wody.
24
 Założyć lejek do napełniania i nasypać do zbiornika soli tyle soli, aż będzie pełny. W zależności od rodzaju
soli zbiornik soli mieści do 2 kg.
 Oczyścić obszar napełniania z resztek soli. Na koniec nakręcić dobrze
korek na zbiornik soli.
 Po każdym uzupełnianiu soli i po każdym otwarciu korka zbiornika soli
uruchomić od razu program  65 °C
QuickPowerWash z opcją programową  Express bez ładunku, żeby
ewentualnie przelany roztwór soli został rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie soli
 Uzupełnić sól po zakończeniu programu, gdy tylko zostanie wyświetlone
wskazanie braku środków Sól .
 Niebezpieczeństwo korozji przez
roztwór soli.
Przelany roztwór soli może spowodować korozję w komorze zmywania
i na ładunku.
Po każdym otwarciu korka zbiornika
soli należy natychmiast uruchomić
program  65 °C QuickPowerWash
z opcją programową  Express bez
ładunku. Dzięki temu ewentualnie
przelany roztwór soli zostanie rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.
Jeśli nie utworzyła się jeszcze wystarczająco wysoka koncentracja soli,
wskazanie braku soli może być jeszcze
przez chwilę wyświetlane po uzupełnieniu soli. Gaśnie ono, gdy tylko wytworzy
się wystarczająco wysoka koncentracja
soli w roztworze.
Wskazanie braku soli jest wyłączone,
gdy zmywarka jest zaprogramowana na
twardość wody niższą niż 5 °dH.
25
Pierwsze uruchomienie
Nabłyszczacz
Nabłyszczacz jest konieczny, żeby woda przy suszeniu spływała z naczyń jako film oraz żeby naczynia łatwiej wysychały po myciu.
Nabłyszczacz napełnia się do zbiornika
i jest on automatycznie dozowany w
ustawionej ilości.
Jeśli zmywają Państwo wyłącznie
wielofunkcyjnymi środkami myjącymi, nie ma potrzeby uzupełniania nabłyszczacza.
Najlepsze efekty mycia i suszenia
osiąga się jednak przy zastosowaniu
normalnego detergentu w połączeniu
z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.
 Szkody przez płyn do mycia
ręcznego lub detergent.
Płyn do mycia ręcznego i detergent
zniszczą zbiornik nabłyszczacza.
Napełniać zbiornik wyłącznie nabłyszczaczem do domowych zmywarek do naczyń.
Alternatywnie można zastosować 10%
roztwór kwasu cytrynowego w płynie.
Naczynia będą wówczas bardziej wilgotne i poplamione niż przy zastosowaniu nabłyszczacza.
 Szkody przez kwasy.
Zmywarka może zostać uszkodzona
przez kwasy o wyższej koncentracji.
W żadnym przypadku nie stosować
kwasu cytrynowego o wysokim stężeniu.
26
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania
braku środków.
Pierwsze uruchomienie
Uzupełnianie nabłyszczacza
 Zamknąć pokrywkę do wyraźnego
zatrzaśnięcia, ponieważ w przeciwnym razie podczas mycia woda może
przeniknąć do zbiornika nabłyszczacza.
 Starannie wytrzeć ewentualne rozpryski nabłyszczacza, żeby uniknąć intensywnego wytwarzania piany w następnym programie.
Uzupełnianie nabłyszczacza
 Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce
zbiornika nabłyszczacza .
Pokrywka odskakuje.
Gdy zostanie wyświetlone wskazanie
braku środków  Nabłyszczacz, rezerwa nabłyszczacza jest jeszcze wystarczająca tylko na 2–3 cykle zmywania.
 Uzupełnić nabłyszczacz w odpowiednim momencie.
Wskazanie braku nabłyszczacza gaśnie.
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku
środków dla soli i nabłyszczacza przeszkadzają, można wyłączyć obydwa
wskazania razem (patrz rozdział
„Opcje programowe“, punkt „Wyłączanie wskazań braku środków“).
 Napełniać tylko tyle nabłyszczacza,
żeby przy poziomo otwartych
drzwiczkach wskaźnik stanu napełnienia (strzałka) zmienił zabarwienie
na ciemne.
Zbiornik nabłyszczacza mieści
ok. 110 ml.
27
Pierwsze uruchomienie
Ustawianie wielkości dozowania dla
nabłyszczacza
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
Aby osiągnąć optymalne efekty zmywania, można dopasować wielkość dozowania nabłyszczacza.
Wielkość dozowania można ustawić od
0 do 6 ml.
Fabrycznie ustawione jest 3 ml.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej
4 sekundy, aż zaświeci się lampka
kontrolna Start.
Dozowana ilość nabłyszczacza może
być wyższa od ustawionej wartości ze
względu na automatyczne dostosowywanie programu.
Jeśli na naczyniach pozostają plamy:
- Ustawić większą ilość nabłyszczacza.
Jeśli na naczyniach pozostają zacieki i
smugi:
- Ustawić mniejszą ilość nabłyszczacza.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
 Nacisnąć 3-krotnie przycisk wyboru
programów .
Lewa kontrolka programowa miga
3-krotnie krótko z przerwami.
Ustawiona wartość jest pokazywana na
wyświetlaczu czasu po .
Na wyświetlaczu czasu miga  .
Ustawiony jest poziom 3.
 Wybrać żądany poziom za pomocą
przycisku Start.
Każde naciśnięcie przycisku przełącza o jeden poziom dalej. Po najwyższej wartości dokonywanie ustawień
rozpoczyna się od nowa.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
28
Zmywanie przyjazne dla środowiska
Oszczędne zmywanie
Ta zmywarka wykazuje się szczególną
oszczędnością wody i energii.
Jej oszczędność można wspomóc,
przestrzegając następujących zaleceń:
- Zmywanie maszynowe jest z reguły
bardziej oszczędne pod względem
zużycia wody i energii niż zmywanie
ręczne.
- Zmywarkę można podłączyć do ciepłej wody. Szczególnie zaleca się
podłączenie do ciepłej wody przy korzystnym energetycznie podgrzewaniu wody, np. za pomocą energii słonecznej z przewodem cyrkulacyjnym.
W przypadku instalacji ogrzewanych
elektrycznie zalecamy podłączenie do
zimnej wody.
- Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie
jest konieczne i niepotrzebnie zwiększa zużycie wody i energii.
- Wykorzystywać w pełni pojemność
koszy na naczynia, nie przeładowując
zmywarki. Zmywanie jest wówczas
najbardziej ekonomiczne i pozwala
zaoszczędzić energię i wodę.
- Wybrać program odpowiadający rodzajowi naczyń i ich zabrudzeniu
(patrz rozdział „Przegląd programów“).
- Wybrać program ECO dla zmywania
energooszczędnego. Biorąc pod
uwagę kombinowane zużycie energii
i wody, ten program jest najwydajniejszy do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.
- Przestrzegać wskazówek producenta
detergentu dotyczących dozowania.
- Przy stosowaniu detergentu w proszku lub w płynie można zredukować
1
ilość detergentu o /3, gdy kosze na
naczynia są wypełnione tylko w połowie.
29
Układanie naczyń i sztućców
Wskazówki ogólne
Usunąć większe resztki potraw z naczyń.
Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie
jest konieczne!
 Szkody przez popiół, piasek,
wosk, smary lub farby.
Te substancje zabrudzą zmywarkę i
nie dadzą się więcej usunąć.
Nie zmywać naczyń z takimi zabrudzenia w zmywarce.
Każde naczynie można ustawić w dowolnym miejscu koszy zmywarki. Proszę przy tym jednak uwzględnić następujące wskazówki:
- Naczynia i sztućce nie mogą leżeć
jedne w drugich ani nawzajem się zakrywać.
- Układać naczynia w taki sposób, żeby woda mogła opłukiwać wszystkie
powierzchnie. Tylko wtedy naczynia
będą mogły zostać wyczyszczone.
- Zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie
elementy miały pewne podparcie.
- Wszystkie naczynia z pustką, jak filiżanki, szklanki, garnki itd. wstawiać
do koszy otworami do dołu.
- Nie ustawiać wysokich, wąskich naczyń z pustką, jak np. kieliszki do
szampana, w rogach koszy, lecz w
ich środkowym obszarze. Tam naczynia z pustką będą lepiej osiągalne
przez strumienie wody.
- Elementy o głębokim dnie powinny
być ustawiane w miarę możliwości
ukośnie, żeby woda mogła z nich
swobodnie wypływać.
30
- Zwrócić uwagę na to, żeby ramiona
spryskujące nie zostały zablokowane
przez zbyt wysokie lub wystające elementy. Ewentualnie przeprowadzić
ręcznie kontrolę obracania.
- Zwrócić uwagę, żeby małe elementy
nie wypadały przez pręty koszy.
Dlatego drobne elementy, np. pokrywki, należy wkładać do szuflady
na sztućce lub do koszyka na sztućce (w zależności od modelu).
Potrawy, takie jak np. marchewka, pomidory lub keczup, mogą zawierać naturalne barwniki. Barwniki te mogą zabarwić naczynia i elementy z tworzyw
sztucznych, gdy dostaną się do zmywarki wraz z naczyniami w większej
ilości. Przebarwienia te nie mają żadnego wpływu na stabilność elementów
z tworzyw sztucznych.
Elementy plastikowe mogą się również
przebarwić przy zmywaniu srebrnych
sztućców.
Układanie naczyń i sztućców
Ładunek nieodpowiedni do mycia w
zmywarce:
- Sztućce i naczynia z drewna lub z
elementami drewnianymi: zostaną
wyługowane i utracą wygląd. Poza
tym stosowane kleje nie nadają się
do mycia w zmywarkach naczyń.
Skutek: uchwyty drewniane mogą się
odkleić.
- Artykuły rzemiosła artystycznego jak
również antyczne, cenne wazy lub
szkło z elementami dekoracyjnymi: te
przedmioty nie są odporne na mycie
maszynowe.
- Elementy z tworzyw sztucznych z
materiałów nieodpornych na wysokie
temperatury: te przedmioty mogą się
zdeformować.
- Przedmioty z miedzi, mosiądzu, cyny
i aluminium: mogą się odbarwić albo
zmatowieć.
- Dekoracje na glazurze: po wielu cyklach mycia mogą wyblaknąć.
- Delikatne szkło i przedmioty z kryształu: po dłuższym użytkowaniu mogą
zmętnieć.
Srebro
Srebro może się przebarwić w wyniku
kontaktu z produktami spożywczymi
zawierającymi siarkę. Należą tutaj np.
żółtka jaj, cebula, majonez, musztarda,
warzywa strączkowe, ryby, solanki i
marynaty.
Srebro, które zostało wypolerowane za
pomocą politury do srebra, po zakończeniu mycia może być jeszcze wilgotne i poplamione, ponieważ woda nie
spływa z niego w postaci filmu.
Wskazówka: Wytrzeć srebro do sucha
za pomocą ściereczki.
 Szkody przez agresywne detergenty alkaliczne.
Na elementach aluminiowych (np. filtry tłuszczu z wyciągów kuchennych)
mogą wystąpić szkody materiałowe.
W ekstremalnych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia
gwałtownej reakcji chemicznej (np.
wybuch mieszaniny piorunującej).
Nie zmywać elementów aluminiowych w zmywarce za pomocą agresywnych detergentów alkalicznych z
obszarów profesjonalnych i przemysłowych.
Wskazówka: Stosować naczynia i
sztućce przeznaczone do zmywarek do
naczyń z oznaczeniem „do mycia maszynowego“.
Pielęgnacja szkła
- Szklanki po wielu cyklach mycia mogą zmętnieć. Dlatego do wrażliwych
szklanek należy stosować programy
z obniżoną temperaturą (patrz rozdział „Przegląd programów“). Ryzyko
zmętnienia jest wówczas mniejsze.
- Stosować szkło przeznaczone do mycia w zmywarkach z oznaczeniem
„do mycia maszynowego“ (np. szkło
Riedel).
- Stosować detergenty ze specjalnymi
substancjami chroniącymi szkło.
31
Układanie naczyń i sztućców
Kosz górny
Przy układaniu naczyń i sztućców proszę również przestrzegać wskazówek
zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
Korzystanie z półeczki na filiżanki FlexCare
Filiżanki, małe spodki i inne płaskie naczynia można ułożyć na półeczce na filiżanki FlexCare. Dla większej stabilizacji
o półeczkę na filiżanki można oprzeć
kieliszki.
Układanie kosza górnego
 Szkody przez wyciekającą wodę.
Przy zmywaniu bez kosza górnego
ze zmywarki może wypływać woda.
Zmywać wyłącznie z założonym koszem górnym (za wyjątkiem programu Bez kosza górnego, jeśli występuje).
 W koszu górnym należy umieścić małe, lekkie i wrażliwe elementy, jak
spodki, filiżanki, szklanki, salaterki itd.
W koszu górnym można również
ustawić płaski garnek.
 Pojedyncze długie elementy, jak łyżki
wazowe i łyżki do mieszania można
ułożyć z przodu w poprzek kosza
górnego.
32
 Rozłożyć półeczkę na filiżanki do dołu.
 Złożyć półeczkę na filiżanki do góry,
żeby można było ustawić wysokie
elementy.
Układanie naczyń i sztućców
Przestawianie półeczki na filiżanki FlexCare
Półeczkę na filiżanki można przestawić
na wysokość i na głębokość na 2 poziomach. Dzięki temu można wstawić pod
półeczkę na filiżanki wyższe elementy i
postawić na niej większe naczynia.
 Pociągnąć półeczkę na filiżanki do
góry i zatrzasnąć ją z powrotem na
wybranej pozycji (patrz strzałka).
33
Układanie naczyń i sztućców
Przestawianie kosza górnego
Aby przestawić kosz górny do góry:
W celu uzyskania większej ilości miejsca na wysokie naczynia w koszu górnym lub dolnym, można przestawić
kosz górny na wysokość, w 3 pozycjach
różniących się o ok. 2 cm.
 Pociągnąć kosz do góry, aż się zatrzaśnie.
Aby woda lepiej spływała z zagłębień,
kosz górny można również ustawić ukośnie. Proszę jednak zwrócić uwagę, czy
kosz wsuwa się bezproblemowo do komory zmywania.
 Wyciągnąć kosz górny.
34
Aby przestawić kosz górny do dołu:
 Pociągnąć do góry dźwignie po bokach kosza.
 Ustawić żądaną pozycję i puścić
dźwignie, żeby z powrotem się zatrzasnęły.
Przestawić kosz górny w taki sposób, żeby środkowe ramię spryskujące nie zostało zablokowane przez
wysokie naczynia w koszu dolnym.
Układanie naczyń i sztućców
Kosz dolny
Układanie naczyń i sztućców patrz
rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
Układanie kosza dolnego
 W koszu dolnym należy umieszczać
duże i ciężkie rzeczy, np. talerze, półmiski, garnki, miski.
Do kosza dolnego można również
włożyć szklanki, filiżanki, małe talerze
i spodki.
Składanie podpórek
Przednie rzędy podpórek służą do zmywania talerzy płytkich i głębokich, tac,
półmisków i spodków.
Oba rzędy podpórek po prawej stronie
można złożyć, żeby uzyskać więcej
miejsca na duże naczynia, np. garnki,
patelnie i miski.
Korzystanie z obszaru MultiComfort
Obszar z tyłu kosza dolnego służy do
zmywania filiżanek, szklanek, talerzy i
garnków.
 Nacisnąć do dołu żółtą dźwignię 
i złożyć rzędy podpórek .
 Szczególnie duże talerze należy ustawić pośrodku kosza dolnego.
Wskazówka: Przy ukośnym ustawieniu
można wstawić talerze o średnicy do
35 cm.
35
Układanie naczyń i sztućców
Szuflada na sztućce/Koszyk na
sztućce (w zależności od modelu)
Układanie naczyń i sztućców patrz
rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.
 Ułożyć sztućce w szufladzie na sztućce lub w koszyku na sztućce (w zależności od modelu).
Układanie szuflady na sztućce
Gdy noże, widelce i łyżki ułoży się w oddzielnych obszarach, można potem łatwiej wyjąć sztućce.
Aby woda mogła całkowicie spłynąć z
łyżek, muszą być one ułożone na ząbkowanych przegródkach.
36
 Jeśli łyżki nie mieszczą się uchwytami
pomiędzy wypustkami, należy je ułożyć uchwytami na ząbkowanych
przegródkach.
Wysokie elementy (jak np. łopatka
do tortu) należy ułożyć w taki sposób, żeby nie zostało zablokowane
górne ramię spryskujące.
Układanie naczyń i sztućców
Korzystanie z koszyka na sztućce
Koszyk na sztućce można ustawić na
przednich rzędach podpórek po lewej
lub po prawej stronie w narożnikach kosza dolnego.
 W razie potrzeby założyć nakładkę na
koszyk na sztućce.
 Ze względów bezpieczeństwa sztućce należy wkładać do przegródek koszyka ostrzami i zębami widelców do
dołu (bez rozdzielania). Sztućce łatwiej się jednak myją i suszą, gdy są
wstawione do koszyka uchwytami do
dołu.
 Krótkie sztućce wkładać do segmentów znajdujących się po 3 stronach
koszyka.
Korzystanie z nakładki do koszyka na
sztućce
Dostarczona nakładka służy do zmywania mocno zabrudzonych sztućców. Ponieważ sztućce są zawieszane w tej nakładce pojedynczo, nie mogą się nawzajem zasłaniać i powierzchnie są lepiej osiągalne przez strumienie spryskujące.
 Włożyć sztućce w nakładkę uchwytami do dołu.
 Rozłożyć sztućce równomiernie.
37
Układanie naczyń i sztućców
Przykłady ułożenia
Zmywarka z szufladą na sztućce
Kosz górny
Kosz dolny
38
Układanie naczyń i sztućców
Szuflada na sztućce
Naczynia mocno zabrudzone
39
Układanie naczyń i sztućców
Zmywarka z koszykiem na sztućce
Kosz górny
Kosz dolny
40
Układanie naczyń i sztućców
Koszyk na sztućce
Naczynia mocno zabrudzone
41
Detergent
Rodzaje detergentu
 Szkody przez nieodpowiednie
detergenty.
Detergenty, które nie są przeznaczone do domowych zmywarek do naczyń, mogą spowodować szkody w
zmywarce lub na ładunku.
Stosować wyłącznie detergenty
przeznaczone do zmywarek domowych.
Nowoczesne detergenty zawierają wiele
aktywnych składników. Do najważniejszych aktywnych składników należą:
- Czynniki chelatujące wiążą kamień w
wodzie, zapobiegając w ten sposób
tworzeniu osadów.
- Substancje alkaliczne są wymagane
do spęczniania przyschniętych zabrudzeń.
- Enzymy rozkładają skrobię i rozpuszczają białko.
- Środki wybielające na bazie tlenu
usuwają przebarwienia (np. z herbaty,
kawy, sosu pomidorowego).
Zasadniczo oferowane są łagodnie alkaliczne detergenty z enzymami i wybielaczami tlenowymi.
42
Detergenty występują w różnych formach:
- Detergenty w proszku i w żelu można
różnie dozować, odpowiednio do ilości ładunku i jego stopnia zabrudzenia.
- Tabletki zawierają ilość detergentu
wystarczającą do większości zastosowań.
Oprócz normalnych detergentów występują produkty wielofunkcyjne.
Takie produkty zawierają funkcję nabłyszczania i odwapniania wody (zamiennik soli).
Te wielofunkcyjne detergenty należy
stosować wyłącznie w zalecanym przez
producenta na opakowaniu zakresie
twardości wody.
Wydajność mycia i suszenia detergentów wielofunkcyjnych jest bardzo zróżnicowana.
Najlepsze efekty mycia i suszenia
osiąga się przy zastosowaniu normalnego detergentu w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.
Detergent
 Niebezpieczeństwo podrażnień
Dozowanie detergentu
przez detergent.
Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust i
gardła.
Unikać kontaktu z detergentem.
Nie wdychać detergentu w proszku.
Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do dróg oddechowych lub pokarmowych należy
natychmiast udać się do lekarza.
Należy zapobiec temu, żeby dzieci
miały kontakt z detergentem. W zmywarce mogą się jeszcze znajdować
resztki detergentu. Dlatego dzieci należy trzymać z daleka od otwartej
zmywarki. Zasobnik detergentu należy napełnić dopiero tuż przed startem programu i zabezpieczyć
drzwiczki za pomocą blokady rodzicielskiej (w zależności od modelu).
Do zasobnika detergentu mieści się
maksymalnie 50 ml detergentu.
W zasobniku detergentu znajdują się
oznaczenia, służące jako pomoc w dozowaniu: 20, 30, max. Przy poziomo
otwartych drzwiczkach wskazują one
przybliżoną wielkość napełnienia w ml
i maksymalny poziom napełnienia.
 Przy dozowaniu detergentu proszę
przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu detergentu.
 Jeśli nie ma innych zaleceń, należy
dozować jedną tabletkę lub, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń,
20 do 30 ml detergentu do zasobnika
detergentu.
Gdy zastosuje się ilość detergentu
mniejszą od zalecanej, naczynia mogą
nie zostać prawidłowo umyte.
Niektóre tabletki mogą nie rozpuścić się
całkowicie w programie
QuickPowerWash.
43
Detergent
Uzupełnianie detergentu
Pokrywka zasobnika detergentu nie
może zostać zablokowana przez detergent. Może to doprowadzić do tego, że pokrywka nie otworzy się
podczas trwania programu.
Nie przepełniać zasobnika detergentu.
 Zamknąć również opakowanie z detergentem. W przeciwnym razie środek może się zbrylić.
 Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce
zasobnika detergentu .
Pokrywka odskakuje.
Po zakończeniu programu pokrywka
jest już otwarta.
 W programach z myciem wstępnym
(patrz rozdział „Przegląd programów“)
można wyłożyć dodatkowo niewielką
ilość detergentu na wewnętrzną blachę drzwiczek.
 Napełnić zasobnik detergentu detergentem.
 Dosunąć pokrywkę zasobnika detergentu aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
44
Obsługa
Włączanie zmywarki
Wybieranie programu
 Sprawdzić, czy ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
Wybór programu powinien być zawsze
uzależniony od rodzaju naczyń i stopnia
ich zabrudzenia.
 Zamknąć drzwiczki.
 Otworzyć zawór z wodą, jeśli jest
zamknięty.
 Nacisnąć przycisk .
Lampka kontrolna Start miga, a lampka
kontrolna wybranego programu świeci
się stale.
W rozdziale „Przegląd programów“ są
opisane programy i obszary ich zastosowań.
 Wybrać żądany program za pomocą
przycisku wyboru programów .
Zapala się lampka kontrolna wybranego
programu.
Na wyświetlaczu czasu pojawia się
czas trwania wybranego programu w
godzinach i minutach.
Teraz można wybrać opcje programowe
(patrz rozdział „Opcje programowe“).
Gdy opcje programowe są wybrane,
świecą się odpowiednie lampki kontrolne.
45
Obsługa
Wskazanie czasu trwania programu
Uruchamianie programu
Przed startem programu na wyświetlaczu czasu pojawia się czas trwania wybranego programu w godzinach i minutach. Podczas trwania programu wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia programu.
Rozpoczyna się program.
Dane dotyczące czasu trwania mogą
się różnić dla tego samego programu.
Zależy to m.in. od temperatury pobieranej wody, cyklu regeneracji instalacji
odwapniającej, rodzaju detergentu, ilości naczyń i stopnia zabrudzenia naczyń.
Gdy program zostaje wybrany po raz
pierwszy, pokazywana jest wartość
czasu odpowiadająca przeciętnemu
czasowi trwania programu przy podłączeniu do zimnej wody.
Wartości czasu w rozdziale „Przegląd
programów“ odpowiadają czasom trwania programów przy załadunku znamionowym i temperaturze znamionowej.
Podczas każdego cyklu programowego
sterowanie koryguje czas trwania programu odpowiednio do temperatury pobieranej wody i ilości naczyń.
46
 Nacisnąć przycisk Start.
Świeci się lampka kontrolna Start.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
Obsługa
Zakończenie programu
Zarządzenie energią
Program jest zakończony, gdy na wyświetlaczu czasu pokazywane jest :.
Zmywarka wyłącza się samoczynnie
10 minut po ostatniej obsłudze przycisków lub po zakończeniu programu, żeby zaoszczędzić energię.
Teraz można otworzyć zmywarkę i wyjąć naczynia.
Dmuchawa susząca ewentualnie pracuje jeszcze przez kilka minut po zakończeniu programu.
 Szkody przez parę wodną.
Zmywarkę można z powrotem włączyć
przyciskiem .
Podczas trwania programu lub w przypadku wystąpienia błędu zmywarka
nie wyłączy się samoczynnie.
Para wodna może uszkodzić wrażliwe krawędzie blatu roboczego, gdy
po zakończeniu programu drzwiczki
zostaną otwarte i wentylator przestanie pracować.
Po zakończeniu programu otwierać
drzwiczki albo całkowicie (w żadnym
wypadku nie uchylać) albo pozostawić zamknięte do czasu ostatecznego wyjęcia naczyń.
47
Obsługa
Wyłączanie zmywarki
Wyjmowanie naczyń
 Zmywarkę można w każdej chwili wyłączyć przyciskiem .
Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. Dlatego po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.
Jeśli zmywarka zostanie wyłączona
podczas trwania programu, program
zostanie przerwany.
W ten sposób można również przerwać
odliczanie czasu zegara sterującego.
 Szkody przez wypływającą wodę.
Wypływająca woda może spowodować szkody.
Ze względów bezpieczeństwa należy
zamknąć zawór z wodą, gdy zmywarka będzie pozostawiona bez nadzoru przez dłuższy czas, np. podczas
urlopu.
48
Gdy otworzy się całkowicie drzwiczki
po wyłączeniu, naczynia ostygną szybciej.
 Opróżnić najpierw kosz dolny, następnie kosz górny, a na końcu szufladę na sztućce.
W ten sposób unika się skapywania
wody z kosza górnego lub z szuflady
na sztućce na naczynia w koszu dolnym.
Obsługa
Wstrzymywanie programu
Program zostaje wstrzymany, gdy tylko
otworzy się drzwiczki.
Gdy drzwiczki zostaną z powrotem
zamknięte, po kilku sekundach program
zostaje wznowiony w miejscu, w którym
został wcześniej przerwany.
 Niebezpieczeństwo oparzeń
przez gorącą wodę.
Podczas pracy woda w zmywarce
może być gorąca.
Dlatego drzwiczki w czasie pracy
zmywarki należy otwierać bardzo
ostrożnie.
Przerywanie lub zmiana programu
W przypadku przerwania programu
mogą zostać pominięte istotne etapy
programu.
Przerywać program tylko w ciągu kilku pierwszych minut przebiegu programu.
Jeśli program został właśnie uruchomiony, można go przerwać w następujący sposób:
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
W celu wybrania innego programu:
 Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
 Przy ręcznym dozowaniu detergentu
należy skontrolować, czy zasobnik
detergentu jest jeszcze zamknięty.
Gdy pokrywka zasobnika detergentu
jest już otwarta, uzupełnić ponownie
detergent i zamknąć pokrywkę.
 Wybrać żądany program i go uruchomić.
49
Opcje
Zegar sterujący (Timer)
Aktywacja timera
Można ustawić czas startu programu.
W tym celu start programu można
opóźnić od 30 minut do 24 godzin.
W przypadku opóźnienia startu od
30 minut do 3 godzin czas ustawia się
w krokach 30-minutowych, a powyżej w
krokach godzinowych.
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
Przy ręcznym dozowaniu detergentu
detergent może się zbrylić w wilgotnym zasobniku i nie zostanie wówczas całkowicie wypłukany.
Przy korzystaniu z zegara sterującego należy zwrócić uwagę na to, żeby
przy napełnianiu detergentu komora
zasobnika była sucha. W razie potrzeby wytrzeć wcześniej zasobnik
detergentu do sucha.
Nie stosować detergentu w płynie.
Detergent może wypłynąć.
 Zagrożenie zdrowia przez detergent.
Aby dzieci nie miały kontaktu z detergentem:
Napełniać detergent dopiero bezpośrednio przed startem programu,
przed aktywacją zegara sterującego.
Zabezpieczyć drzwiczki za pomocą
blokady rodzicielskiej.
50
Miga lampka kontrolna Start.
 Wybrać żądany program.
 Nacisnąć przycisk  Timer.
Na wyświetlaczu czasu pokazywany
jest ostatnio ustawiony czas. Świeci się
lampka kontrolna  Timer.
 Korzystając z przycisku  ustawić
czas, po którym program powinien
zostać uruchomiony automatycznie.
Gdy przytrzyma się naciśnięty przycisk , czas jest odliczany automatycznie w górę do  godzin. Aby rozpocząć ponownie od : godz., należy
wówczas nacisnąć dwukrotnie przycisk .
 Nacisnąć przycisk Start.
Świeci się lampka kontrolna Start.
Opcje
Po aktywacji timera po kilku minutach
wyłączają się wszystkie wskazania,
żeby zaoszczędzić energię.
Uruchamianie programu przed upływem zaprogramowanego czasu timera:
Aby z powrotem włączyć wskazania
czasu na kilka minut, należy nacisnąć
przycisk .
Program można uruchomić także wtedy, gdy nie upłynął jeszcze zaprogramowany czas timera.
W tym celu należy postępować w następujący sposób:
Czas do startu programu jest odliczany
od tyłu: powyżej 10 godzin w krokach
godzinowych, poniżej 10 godzin w krokach minutowych.
Po upływie ustawionego czasu wybrany
program zostaje uruchomiony automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
czas pozostały, a lampka kontrolna  Timer gaśnie.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
 Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
 Wybrać ewentualnie żądany program.
 Nacisnąć przycisk Start.
Program się rozpoczyna. Świeci się
lampka kontrolna Start.
51
Wskazówki dotyczące wybierania programu
Naczynia
wrażliwe temperaturowo naczynia, szklanki i plastiki
Właściwości
programu
lekko przyschnięte,
domowe resztki potraw
przebieg z pielęgnacją szkła
wszystkie domowe
resztki potraw
zmienny, sensorycznie
sterowany przebieg
lekko przyschnięte,
domowe resztki potraw
krótki program poniżej
jednej godziny
normalnie przyschnięte, domowe resztki potraw
przebieg oszczędzający wodę
i energię
garnki, patelnie, niewrażliwa
porcelana i sztućce
mocno przyschnięte, przypalone, mocno przywarte
zawierające skrobię lub białko1
resztki potraw
maksymalna wydajność
czyszczenia
bez naczyń
resztki soli po uzupełnianiu soli
usuwanie resztek soli
mieszane naczynia
1
Resztki potraw
Resztki potraw zawierające skrobię mogą pochodzić np. z kartofli, makaronu lub ryżu.
Resztki potraw zawierające białko mogą pochodzić ze smażonego mięsa lub ryb.
52
Wskazówki dotyczące wybierania programu
Program2
Prognoza zużycia3
Zużycie energii
Delikatny 45°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
Auto 45–65°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
QuickPowerWash 65°C 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
ECO
Zużycie wody
Czas trwania programu
Zużycie energii
Intensywny 75°C 
QuickPowerWash 65°C 
+ Express 
Zużycie wody
Czas trwania programu
Czas trwania programu 13 minut,
bez nagrzewania,
wyłącznie do spłukiwania soli.
2
Programy są kombinowalne z opcjami programowymi „Express“, „Extra czyste“, „Extra suche“
lub (jeśli występuje) „2. płukanie“ (patrz rozdział „Opcje programowe“).
3
Prognozowane wartości mogą się zmienić przez wybrane ustawienia, opcje programowe
lub warunki użytkowania.
53
Przegląd programów
Program
Przebieg programu
Płukanie
wstępne
Mycie
Płukanie
°C
ECO
1
Auto 45–65 °C
-
44
Nabłyszczanie
Suszenie
°C

64

zmienny przebieg programu, sensorycznie sterowane dopasowanie do ilości naczyń i resztek potraw
wg potrzeby
45–65
wg potrzeby
65

Delikatny 45 °C

45

70

QuickPowerWash
65 °C
-
65

65

Intensywny 75 °C

75

70

1
W odniesieniu do kombinowanego zużycia energii i wody, ten program jest najbardziej
efektywny do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.
54
Przegląd programów
2
Zużycie
energia elektryczna
woda zimna
woda ciepła
15 °C
60 °C
kWh
0,95/0,93
4,5
0,75–1,45
3
4
5
czas
litry
kWh
3
2
woda
woda zimna
woda ciepła
15 °C
60 °C
godz:min
3
0,65/0,64
4,5
0,45–0,80
3
8,9
4,5
6,0–16,0
godz:min
3:54/3:57
3:47
1:48–3:33
1:39–3:14
1,10
0,55
13,5
2:29
2:12
1,20
0,70
11,0
0:58
0:58
1,55
0,95
14,0
3:00
2:46
Podane wartości zostały ustalone dla programu ECO w standaryzowanych warunkach
kontrolnych. Wartości podane dla pozostałych programów zostały ustalone w porównywalnych warunkach kontrolnych.
W praktyce, ze względu na wybrane ustawienia, opcje programowe lub warunki użytkowania, wartości dotyczące zużycia mogą być inne.
Zmywarka z szufladą na sztućce/koszykiem na sztućce
Wartość minimalna: częściowy załadunek o niewielkim zabrudzeniu
Wartość maksymalna: pełny załadunek o silnym zabrudzeniu
55
Opcje programowe
 Express
 Włączyć zmywarkę przyciskiem .
Opcja programowa  Express skutkuje
skróceniem czasu trwania programu.
Miga lampka kontrolna Start.
Aby osiągnąć optymalne rezultaty zmywania, zwiększa się temperatura i tym
samym zużycie energii.
Skrócenie czasu trwania programu jest
zróżnicowane, w zależności od wybranego programu.
Wybranie opcji programowej  Express
ma ewentualnie pierwszeństwo przed
innymi wybranymi opcjami.
W połączeniu z programem
QuickPowerWash opcja  Express
skutkuje cyklem płukania wyłącznie do
usunięcia roztworu soli, który uległ
przelaniu przy napełnianiu zbiornika
soli.
56
 Ewentualnie wybrać inny program.
 Nacisnąć przycisk  Express.
Lampka kontrolna  Express zapala
się, gdy opcja programowa jest dostępna dla wybranego programu.
 Uruchomić program za pomocą przycisku Start.
Wybrana opcja programowa pozostaje
aktywna dla programu, aż ustawienie
zostanie ponownie zmienione (za wyjątkiem programu ECO).
Opcje programowe
Wyłączanie wskazań braku
środków
 Nacisnąć 9-krotnie przycisk wyboru
programów .
Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne
produkty myjące i wskazania braku soli
i nabłyszczacza przeszkadzają, można
wyłączyć razem oba komunikaty braku.
Lewa kontrolka programowa miga
9-krotnie krótko z przerwami.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej
4 sekundy, aż zaświeci się lampka
kontrolna Start.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
Sposób migania na wyświetlaczu czasu
wskazuje, czy wskazania braku środków są włączone lub wyłączone:
-  : wskazania braku środków są włączone
-  : wskazania braku środków są wyłączone
 W celu zmiany ustawienia nacisnąć
przycisk Start.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Włączyć z
powrotem wskazania braku środków.
57
Opcje programowe
Extra czyste
Tę opcję programową można wybrać,
żeby zwiększyć wydajność czyszczenia
programów.
W przypadku aktywacji tej opcji programowej przedłużają się czasy trwania
programów i zwiększają się temperatury
zmywania. Zużycie wody i energii może
wzrosnąć.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej
4 sekundy, aż zaświeci się lampka
kontrolna Start.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
 Nacisnąć 10-krotnie przycisk wyboru
programów .
Lewa kontrolka programowa miga
1-krotnie długo z przerwami.
Sposób migania na wyświetlaczu czasu
wskazuje, czy opcja programowa „Extra
czyste“ jest włączona:
-  : funkcja „Extra czyste“ jest włączona
-  : funkcja „Extra czyste“ jest wyłączona
 W celu zmiany ustawienia nacisnąć
przycisk Start.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
Gdy opcja programowa jest włączona,
pozostaje aktywna dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem
wyłączona (za wyjątkiem programu
ECO).
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
58
Opcje programowe
Extra suche
Tę opcję programową można wybrać,
żeby zwiększyć wydajność suszenia
programów.
W przypadku aktywacji tej opcji programowej przedłużają się czasy trwania
programów i zwiększają się temperatury
nabłyszczania. Zużycie energii może
wzrosnąć.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej
4 sekundy, aż zaświeci się lampka
kontrolna Start.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
 Nacisnąć 11-krotnie przycisk wyboru
programów .
Lewa kontrolka programowa miga
1-krotnie długo i 1-krotnie krótko z
przerwami.
Sposób migania na wyświetlaczu czasu
wskazuje, czy opcja programowa „Extra
suche“ jest włączona:
-  : funkcja „Extra suche“ jest włączona
-  : funkcja „Extra suche“ jest wyłączona
 W celu zmiany ustawienia nacisnąć
przycisk Start.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
Gdy opcja programowa jest włączona,
pozostaje aktywna dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem
wyłączona (za wyjątkiem programu
ECO).
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
59
Opcje programowe
Ustawienia fabryczne
Wszystkie ustawienia można przywrócić
do wartości ustawionych fabrycznie.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem ,
o ile jest jeszcze włączona.
 Przytrzymać naciśnięty przycisk Start
i równocześnie włączyć zmywarkę
przyciskiem .
Przycisk Start należy przy tym trzymać wciśnięty przez przynajmniej 4
sekundy, aż zaświeci się lampka kontrolna Start.
Jeśli tak się nie stanie, należy rozpocząć jeszcze raz od nowa.
 Nacisnąć 19-krotnie przycisk wyboru
programów .
Lewa kontrolka programowa miga
1-krotnie długo i 9-krotnie krótko z
przerwami.
Sposób migania na wyświetlaczu czasu
wskazuje, czy ustawienie różni się od
ustawień fabrycznych:
-  : wszystkie wartości są zgodne z
ustawieniami fabrycznymi
-  : przynajmniej jedno ustawienie
zostało zmienione
 Jeśli zmywarka ma zostać przywrócona do ustawień fabrycznych, nacisnąć przycisk Start.
Ustawienie jest od razu zapamiętywane.
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
60
Czyszczenie i konserwacja
Proszę regularnie kontrolować (co
około 4 - 6 miesięcy) ogólny stan
Państwa zmywarki. Może to pomóc
w uniknięciu usterek przed ich wystąpieniem.
 Szkody przez nieodpowiednie
środki czyszczące.
Wszystkie powierzchnie są wrażliwe
na zarysowania. Wszystkie powierzchnie mogą się przebarwić lub zmienić w wyniku kontaktu z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi.
Stosować wyłącznie środki czyszczące odpowiednie dla poszczególnych powierzchni.
Czyszczenie komory zmywania
Komora zmywania w dużym stopniu
czyści się samoczynnie, gdy stosowana
jest prawidłowa ilość detergentu.
Jeśli mimo to np. odłożył się kamień lub
tłuszcz, można usunąć te osady za pomocą specjalnych środków czyszczących (dostępnych w serwisie firmy
Miele lub w sklepie internetowym
Miele). Przestrzegać przy tym wskazówek zamieszczonych na opakowaniu
środka czyszczącego.
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach mycia (< 50 °C), występuje ryzyko
wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania. Aby wyczyścić komorę zmywania i uniknąć wytwarzania zapachów, raz w miesiącu
należy przeprowadzić program Intensywny 75 °C.
 Proszę regularnie czyścić sita w komorze zmywania.
61
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek
Uszczelki drzwiczek i boki drzwiczek
zmywarki nie są osiągane ani czyszczone przez strumienie spryskujące. Dlatego może się tam tworzyć pleśń.
 Regularnie wycierać uszczelki drzwiczek wilgotną ściereczką, aby usunąć
resztki jedzenia.
 Zetrzeć rozchlapane resztki potraw i
napojów z boków drzwiczek zmywarki.
W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni, do czyszczenia nie należy
stosować:
- środków zawierających sodę, amoniak, kwasy lub chlor,
- środków rozpuszczających osady
wapienne,
- środków szorujących, jak np. proszki
i mleczka do szorowania, pumeks,
- środków zawierających rozpuszczalniki,
Czyszczenie panelu sterowania
- środków do czyszczenia stali szlachetnej,
 Panel sterowania czyścić tylko wilgotną ściereczką.
- środków do czyszczenia zmywarek
do naczyń,
Czyszczenie frontu urządzenia
- środków do czyszczenia piekarników,
 Uszkodzenia przez zabrudzenia.
Jeśli zabrudzenia będą oddziaływać
dłużej, w niekorzystnych okolicznościach ich usunięcie może być więcej
niemożliwe, a powierzchnie mogą
ulec zmianom lub przebarwieniom.
Zabrudzenia najlepiej jest usuwać od
razu.
 Wyczyścić front urządzenia za pomocą czystej gąbczastej ściereczki, ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na koniec wytrzeć front
urządzenia do sucha miękką ściereczką.
Do czyszczenia można także zastosować czystą, wilgotną ściereczkę
mikrofazową bez żadnych środków
czyszczących.
62
- środków do mycia szkła,
- szorujących twardych gąbek i szczotek (np. gąbek do garnków), lub używanych gąbek, które zawierają jeszcze resztki środków szorujących,
- środków do ścierania zabrudzeń,
- ostrych skrobaków metalowych,
- wełny stalowej,
- urządzeń do czyszczenia parą.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie ramion spryskujących
Wyjmowanie szuflady na sztućce (jeśli występuje)
Resztki potraw mogą się osadzać w dyszach i ułożyskowaniu ramion spryskujących. Dlatego ramiona spryskujące
należy regularnie kontrolować (co około
2–4 miesięcy).
Aby można było wyjąć górne ramię
spryskujące, należy najpierw wyjąć szufladę na sztućce (jeśli występuje).
 Wyciągnąć szufladę na sztućce.
Nie zmywać bez ramion spryskujących.
 Szkody przez zabrudzenia
w systemie obiegowym.
Bez sit zanieczyszczenia dostaną się
do systemu obiegowego i mogą go
zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zwrócić uwagę na to, żeby przy
czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie
przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Ścisnąć do siebie klamry zabezpieczające szyn po obu stronach szuflady  i wyjąć klamry .
 Wyjąć całkiem szufladę na sztućce.
63
Czyszczenie i konserwacja
Zdejmowanie górnego ramienia spryskującego
Zdejmowanie dolnego ramienia spryskującego
 Wyjąć kosz dolny.
 Docisnąć górne ramię spryskujące do
góry , żeby zaskoczyła wewnętrzna
zębatka, i odkręcić je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .
Zdejmowanie środkowego ramienia
spryskującego
 Odkręcić połączenie gwintowe środkowego ramienia spryskującego
w kierunku ruchu wskazówek zegara  i zdjąć ramię spryskujące .
 Odkręcić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara  i ściągnąć ramię spryskujące do góry .
Czyszczenie ramion spryskujących
 Wcisnąć resztki potraw w dyszach do
ramienia spryskującego za pomocą
spiczastego przedmiotu.
 Następnie dobrze przepłukać ramię
spryskujące pod bieżącą wodą.
64
Czyszczenie i konserwacja
Zakładanie górnego ramienia spryskującego
 Założyć z powrotem górne ramię
spryskujące i dokręcić je dobrze ręcznie.
Zakładanie środkowego ramienia
spryskującego
 Obrócić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż
strzałka w okienku będzie skierowana
na symbol kłódki .
 Sprawdzić, czy ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
 Założyć z powrotem środkowe ramię
spryskujące i dokręcić śrubunek w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia.
Zwrócić uwagę na to, żeby wycięcia
w blokadzie były umieszczone nad
sobą.
Zakładanie dolnego ramienia spryskującego
 Założyć z powrotem dolne ramię
spryskujące i zwrócić uwagę na to,
żeby zespół sit gładko przylegał do
dna komory zmywania.
 Szkody przez zabrudzenia
w systemie obiegowym.
Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit.
Bez sit duże zanieczyszczenia mogą
się dostać do systemu obiegowego
i go zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zakładanie szuflady na sztućce (jeśli
występuje)
 Wsunąć szufladę na sztućce z powrotem od przodu na szyny.
 Włożyć z powrotem klamry zabezpieczające w szyny po obu stronach
szuflady na sztućce.
65
Czyszczenie i konserwacja
Kontrola sit w komorze zmywania
Czyszczenie sit
Zespół sit w dnie komory zmywania wyłapuje większe zanieczyszczenia z wody
do zmywania. Dzięki temu zanieczyszczenia nie mogą się przedostać do systemu obiegowego, gdzie zostałyby
wprowadzone z powrotem do komory
zmywania poprzez ramiona spryskujące.
 Zdjąć dolne ramię spryskujące (patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja“,
punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).
 Wyłączyć zmywarkę.
 Przed wyjęciem zespołu sit należy usunąć większe zanieczyszczenia, żeby żadne zabrudzenia nie dostały się
do systemu obiegowego.
 Szkody przez zabrudzenia w
systemie obiegowym.
Bez sit zanieczyszczenia dostaną się
do systemu obiegowego i mogą go
zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
Zwrócić uwagę na to, żeby przy
czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie
przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.
Z biegiem czasu sita mogą zostać zatkane przez zanieczyszczenia. Czas ten
zależy od warunków użytkowania w
Państwa gospodarstwie domowym.
 Kontrolować regularnie stan kombinacji sit i wyczyścić kombinację sit w
razie potrzeby.
66
 Wyjąć zespół sit.
Czyszczenie i konserwacja
 Aby wyczyścić sita od środka, wyciągnąć z zespołu sit mikrofiltr, ciągnąc
do dołu za plastikowy pierścień.
 Wyczyścić wszystkie elementy pod
bieżącą wodą.
Do czyszczenia zastosować ewentualnie szczoteczkę.
 Założyć mikrofiltr z powrotem na zespół sit.
 Założyć zespół sit na miejsce, tak żeby gładko przylegał do dna komory
zmywania.
 Założyć z powrotem na zespół sit dolne ramię spryskujące z połączeniem
gwintowym.
 Obrócić połączenie gwintowe w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż
strzałka w okienku będzie skierowana
na symbol kłódki .
 Szkody przez zabrudzenia w
systemie obiegowym.
Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit.
Bez sit duże zanieczyszczenia mogą
się dostać do systemu obiegowego i
go zablokować.
Nie zmywać bez dolnego ramienia
spryskującego i bez sit.
67
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie sitka w dopływie
wody
W celu ochrony dopływowego zaworu
wody w jego śrubunku jest wmontowane sitko. Jeśli sitko jest zabrudzone,
wówczas do komory zmywania napływa
zbyt mało wody.
 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny.
Nie zanurzać obudowy w cieczach.
 Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.
W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Odkręcić zawór dopływowy.
 Wyjąć uszczelkę ze śrubunku.
 Chwycić szczypcami lub kombinerkami wypustkę sitka plastikowego i wyciągnąć sitko.
 Wyczyścić sitko pod bieżącą wodą.
 Ponowny montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
Dokręcić dobrze połączenie gwintowe na zaworze wodnym. Otworzyć
powoli zawór z wodą. Jeśli woda wypływa, dokręcić śrubunek.
Po czyszczeniu sitko musi zostać z
powrotem zamontowane.
68
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie pompy odpływowej
Jeśli po zakończeniu programu w komorze zmywania stoi woda, oznacza to,
że woda nie została odpompowana.
Pompa odpływowa może być zablokowana przez ciała obce. Można je łatwo
usunąć.
 Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.
W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 Wyjąć zespół sit z komory zmywania
(patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
 Wyczerpać wodę z komory zmywania
za pomocą małego naczynia.
 Wcisnąć blokadę pokrywki pompy
odpływowej do środka .
 Przechylić pokrywkę do środka, aż
będzie można ją wyjąć .
 Wypłukać pokrywkę dobrze pod bieżącą wodą i usunąć wszystkie ciała
obce.
69
Czyszczenie i konserwacja
 Szkody przez nieprawidłowe
czyszczenie.
Podzespoły są delikatne i mogą zostać uszkodzone przy czyszczeniu.
Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.
Pod pokrywką znajduje się pompa odpływowa (strzałka).
 Niebezpieczeństwo zranień przez
odłamki szkła.
Odłamki szkła w pompie odpływowej
są szczególnie trudne do zauważenia.
Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.
 Usunąć ostrożnie wszystkie ciała obce z pompy odpływowej. Obrócić
ręcznie wirnik pompy odpływowej w
celach kontrolnych. Wirnik daje się
obracać tylko do tyłu.
 Założyć z powrotem pokrywkę pionowo od góry.
Bezwzględnie zatrzasnąć blokadę.
70
Co robić, gdy...
Większość usterek i błędów, do których dochodzi podczas codziennego użytkowania, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić
czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwisu.
Poniższa tabela powinna być pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek i błędów i ich usunięciu.
Są tutaj wymienione tylko takie usterki, które ewentualnie można usunąć samodzielnie. Wszystkie pozostałe usterki są zebrane razem w pozycji  Błąd FXX.
Usterki techniczne
Problem
Przyczyna i postępowanie
Po włączeniu zmywarki
przyciskiem  panel
sterowania pozostaje
ciemny.
Wtyczka nie jest włożona do gniazdka.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Przycisk  nie reaguje
wcale lub dopiero po
wielokrotnym naciśnięciu.
Zarządzanie energią: Tuż przed naciśnięciem przycisku  zostały otwarte lub zamknięte drzwiczki. W ten
sposób zmywarka została już włączona. Elektronika
potrzebuje kilku sekund, żeby uzyskać gotowość do
pracy.
 Proszę poczekać kilka sekund po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek.
 Następnie nacisnąć przycisk .
Zmywarka przestała
zmywać.
Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej.
 Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).
 Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie,
wezwać serwis Miele.
Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej.
 Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa).
 Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie,
wezwać serwis Miele.
71
Co robić, gdy...
Komunikaty błędów
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na wyświetlaczu czasu Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.
pokazywany jest jeden  Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
z niewymienionych tutaj  Włączyć z powrotem zmywarkę po kilku sekunnumerów błędu.
dach.
 Uruchomić ponownie wybrany program.
Jeśli lampki kontrolne znowu migają, wystąpiła usterka techniczna.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
Błąd :
Dodatkowo pompa spustowa pracuje również
przy otwartych drzwiczkach.
Zadziałał system Waterproof.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
Migają wszystkie lampki kontrolne wyboru
programów.
Na wyświetlaczu czasu
pokazywany jest numer
błędu .
Usterka pompy obiegowej.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Włączyć z powrotem zmywarkę.
 Uruchomić ponownie wybrany program.
72
Jeśli błąd zostanie wyświetlony ponownie, wystąpiła
usterka techniczna.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
Co robić, gdy...
Usterki w dopływie wody
Problem
Przyczyna i postępowanie
Lampka kontrolna /
 miga i świeci na
zmianę.
Na wyświetlaczu czasu
pokazywane jest na
zmianę  i .
Zawór z wodą jest zamknięty.
 Otworzyć całkowicie zawór z wodą.
Zmywarka przestała
zmywać.
Miga lampka kontrolna /.
Na wyświetlaczu czasu
pokazywany jest numer
błędu  lub .
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
 Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
Zmywarka przestała
zmywać.
Na wyświetlaczu czasu
pokazywany jest numer
błędu 8.
Wystąpił błąd techniczny.
 Wyłączyć zmywarkę.
 Zamknąć zawór z wodą.
 Wezwać serwis Miele.
Błąd w dopływie wody.
 Otworzyć całkowicie zawór z wodą i uruchomić
ponownie program.
 Wyczyścić sitko w dopływie wody (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
sitka w dopływie wody“).
 Ciśnienie w dopływie wody jest niższe niż 50 kPa.
Spytać instalatora o możliwe środki zaradcze.
 Ewentualnie budowlane przyłącze dla odpływu
wody znajduje się zbyt nisko i odpływ wody musi
zostać napowietrzony (patrz rozdział „Instalacja“,
punkt „Odpływ wody“).
73
Co robić, gdy...
Usterki w odpływie wody
Problem
Przyczyna i postępowanie
Zmywarka przestała
zmywać.
Miga lampka kontrolna /.
Na wyświetlaczu czasu
pokazywany jest numer
błędu .
Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
 Wyłączyć zmywarkę.
74
Usterka w odpływie wody.
W komorze zmywania znajduje się ewentualnie woda.
 Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
 Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
pompy odpływowej“).
 Ewentualnie usunąć załamania lub wznoszące się
pętle z węża odpływowego.
Co robić, gdy...
Ogólne problemy ze zmywarką
Problem
Przyczyna i postępowanie
Nie świecą się lampki
kontrolne ani wyświetlacz.
Zmywarka wyłącza się automatycznie, żeby zaoszczędzić energię.
 Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
W zasobniku detergentu Zasobnik detergentu był jeszcze wilgotny przy napełpozostają po zmywaniu nianiu.
przyklejone resztki de-  Napełniać detergent wyłącznie do suchego zasobtergentu.
nika.
Pokrywka zasobnika
detergentu nie daje się
zamknąć.
Przyklejone resztki detergentu blokują zamek.
 Usunąć resztki detergentu.
Po zakończeniu progra- To normalny sposób działania systemu suszenia.
mu na wewnętrznej
Wilgoć odparuje po jakimś czasie.
stronie drzwiczek i ew.
na ściankach komory
zmywania znajduje się
cienka warstwa wilgoci.
Po zakończeniu progra- Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:
mu w komorze zmywa-  Wyłączyć zmywarkę.
nia znajduje woda.
Zespół sit w komorze zmywania jest zatkany.
 Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
Pompa odpływowa jest zablokowana.
 Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie
pompy odpływowej“).
Wąż odpływowy jest załamany.
 Usunąć załamanie z węża odpływowego.
W komorze zmywania
wytwarza się nieprzyjemny zapach.
Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania z niską temperaturą mycia (< 50 °C), występuje
ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów
w komorze zmywania.
 Proszę regularnie uruchamiać program z wyższą
temperaturą mycia. Dzięki temu uniknie się wytwarzania osadów i zapachów.
75
Co robić, gdy...
Hałasy
Problem
Przyczyna i postępowanie
Odgłos uderzeń w komorze zmywania
Ramię spryskujące uderza o naczynia.
 Otworzyć ostrożnie drzwiczki i rozmieścić inaczej
naczynia, które przeszkadzają.
Odgłos grzechotania w
komorze zmywania
Naczynia poruszają się w komorze zmywania.
 Otworzyć ostrożnie drzwiczki i ustalić stabilnie naczynia.
W pompie odpływowej znajduje się ciało obce (np.
odłamek szkła).
 Usunąć ciało obce z pompy odpływowej (patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt
„Czyszczenie pompy odpływowej“).
Odgłos uderzeń w instalacji wodnej
76
Hałas jest ewentualnie spowodowany przez przesunięcie budowlane ew. zbyt mały przekrój przewodu
wodnego.
 Nie ma to żadnego wpływu na działanie zmywarki.
Ewentualnie zapytać instalatora.
Co robić, gdy...
Niezadowalające efekty zmywania
Problem
Przyczyna i postępowanie
Naczynia nie są czyste.
Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone.
 Przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“.
Program był za słaby.
 Wybrać silniejszy program (patrz rozdział „Przegląd
programów“).
 Uaktywnić funkcję „Extra czyste“ (patrz rozdział
„Opcje programowe“, punkt „Extra czyste“).
Przy ręcznym dozowaniu detergentu dozowanie detergentu było zbyt małe.
 Zastosować więcej detergentu lub ewentualnie
zmienić rodzaj detergentu.
Ramiona spryskujące są blokowane przez naczynia.
 Sprawdzić możliwość obrotu ramion i ewentualnie
ułożyć inaczej naczynia.
Zespół sit w komorze zmywania nie jest czysty lub
nie jest prawidłowo założony.
W efekcie mogą również zostać zatkane dysze w ramionach spryskujących.
 Wyczyścić zespół sit lub założyć go prawidłowo.
 W razie potrzeby wyczyścić dysze w ramionach
spryskujących (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).
Na szkle i sztućcach
pozostają smugi. Szkło
uzyskuje niebieskawe
przebarwienia. Osady
dają się zetrzeć.
Ilość nabłyszczacza jest ustawiona zbyt wysoko.
 Zmniejszyć dozowanie (patrz rozdział „Pierwsze
uruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).
77
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Naczynia nie są suche
Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała lub zbiornik nalub szklanki i sztućce są błyszczacza jest pusty.
poplamione.
 Uzupełnić nabłyszczacz, zwiększyć dozowanie lub
przy następnym napełnianiu zmienić stosowany
produkt (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“,
punkt „Nabłyszczacz“).
Naczynia zostały zbyt wcześnie wyjęte.
 Wyjmować naczynia później (patrz rozdział „Obsługa“, punkt „Wyjmowanie naczyń“).
Czas trwania fazy suszenia wybranego programu nie
jest wystarczający dla zmywanych naczyń (szczególnie elementów z tworzyw sztucznych).
 Wybrać opcję programową „Extra suche“ (patrz
rozdział „Opcje programowe“, punkt „Extra suche“).
Stosowane są wielofunkcyjne produkty do zmywania,
których wydajność suszenia jest zbyt słaba.
 Zmienić produkt lub uzupełnić nabłyszczacz (patrz
rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).
Szkło przebarwia się na Osadziły się składniki z detergentu.
brązowo-niebiesko.
 Natychmiast zmienić detergent na inny.
Osady nie dają się zetrzeć.
Szkło staje się mętne i
się przebarwia. Osady
nie dają się zetrzeć.
Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarce. Powierzchnia się zmieniła.
 Brak rozwiązania.
Kupić szkło przeznaczone do zmywarek do naczyń.
Ślady z herbaty lub
szminki nie zostały całkowicie usunięte.
Wybrany program miał zbyt niską temperaturę mycia.
 Wybrać program z wyższą temperaturą mycia.
78
Detergent ma zbyt słabe działanie wybielające.
 Zmienić detergent.
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Elementy plastikowe
uległy przebarwieniu.
Przyczyną tego mogą być naturalne barwniki np. z
marchewek, pomidorów lub keczupu. Ilość detergentu lub jego działanie wybielające było zbyt słabe dla
naturalnych barwników.
 Zastosować więcej detergentu (patrz rozdział „Detergent“).
Już przebarwione elementy nie odzyskają swojego
pierwotnego koloru.
Na naczyniach znajdują Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała.
się białe osady. Szkło i
 Zwiększyć dozowanie (patrz rozdział „Pierwsze
sztućce stają się mleczuruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).
ne. Osady dają się zeW zbiorniku soli zabrakło soli.
trzeć.
 Uzupełnić sól regeneracyjną (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Sól regeneracyjna“).
Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamknięty.
 Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.
Zostały zastosowane nieodpowiednie wielofunkcyjne
produkty do zmywania.
 Zmienić detergent. Zastosować ewentualnie tabletki lub detergent w proszku bez dodatkowych
funkcji i uzupełnić dodatkowo sól regeneracyjną i
nabłyszczacz.
Instalacja odwapniania wody jest zaprogramowana
na zbyt niską twardość wody.
 Zaprogramować instalację odwapniania wody na
wyższą twardość wody (patrz rozdział „Pierwsze
uruchomienie“, punkt „Instalacja odwapniania wody“).
79
Co robić, gdy...
Problem
Przyczyna i postępowanie
Na sztućcach widoczne Takie sztućce nie są wystarczająco odporne na rdzę.
są ślady rdzy.
 Brak rozwiązania.
Kupić sztućce odporne na mycie w zmywarce.
Po uzupełnieniu soli regeneracyjnej nie został uruchomiony żaden program. Resztki soli dostały się do
normalnego obiegu zmywania.
 Zasadniczo za każdym razem po uzupełnieniu soli
należy od razu uruchomić program  65 °C
QuickPowerWash z opcją programową  Express
bez ładunku.
Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze
zamknięty.
 Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.
80
Serwis
W razie wystąpienia usterek, których nie
można usunąć samodzielnie, proszę
powiadomić np. sprzedawcę Miele lub
serwis Miele.
Wizytę technika serwisowego Miele
można zamówić online na stronie
www.miele.pl w zakładce Serwis.
Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.
Serwis wymaga podania oznaczenia
modelu i numeru fabrycznego urządzenia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacje
znajdują się na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się po
prawej stronie drzwiczek.
Baza danych EPREL
Od 1 marca 2021 informacje dotyczące
etykietowania energetycznego i wymogi
dotyczące ekoprojektu będą dostępne
w europejskiej bazie danych o produktach (EPREL). Bazę danych o produktach można znaleźć pod następującym
linkiem https://eprel.ec.europa.eu/. Tutaj zostaną Państwo poproszeni o
wprowadzenie identyfikatora modelu
dostawcy.
Identyfikator modelu dostawcy znajduje
się na tabliczce znamionowej.
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh, Germany
Mod:
X xxxx
Type:
HGXX
M.No: XXXXXXXX
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki
AC xxx V x Hz
x,x kW
xx A
XX/XXXXXXXXX
Made in xxxx
81
Serwis
Gwarancja
Dla instytutów testowych
Okres gwarancji wynosi 2 lata.
W broszurce „Testy porównawcze“ zostały zamieszczone wszystkie wymagane informacje dotyczące testów porównawczych.
Dalsze informacje można znaleźć w warunkach gwarancji dostarczonych wraz
z urządzeniem.
Broszurę można pobrać ze strony internetowej Miele. Broszurę można znaleźć
na stronie każdego modelu zmywarki w
zakładce „Pobrania“.
82
Wyposażenie dodatkowe
Dla tej zmywarki dostępne są różne
środki myjące, czyszczące i konserwacyjne, jak również możliwe do dokupienia wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie produkty są przeznaczone
do urządzeń Miele.
Detergent w tabletkach
Te i wiele innych interesujących produktów można zamówić w sklepie internetowym Miele, w serwisie fabrycznym
Miele oraz w sklepach specjalistycznych Miele.
- wolne od fosforanów - przyjazne dla
środowiska
Środki do zmywania
Wraz ze zmywarką Miele zdecydowali
się Państwo na urządzenie o najwyższej
jakości i wydajności. Aby zawsze osiągać optymalne rezultaty, istotne jest,
żeby stosować również właściwe środki
do zmywania. Ponieważ nie każde dostępne w handlu środki myją tak samo
dobrze w każdej zmywarce.
Dlatego istnieją środki Miele przeznaczone specjalnie do stosowania w urządzeniach Miele.
- efekty z połyskiem nawet przy mocno
przywartych zabrudzeniach
- z wieloma funkcjami, jak np. nabłyszczacz, sól i ochrona szkła
- bez odpakowywania dzięki folii rozpuszczalnej w wodzie
Detergent w proszku
- z aktywnym tlenem dla dokładnego
czyszczenia
- z enzymami - efektywność nawet w
niższych temperaturach
- z formułą ochrony szkła przed korozją
Nabłyszczacz
- błyszczące szkło
- wspomaganie suszenia naczyń
- z formułą ochrony szkła przed korozją
- precyzyjne i łatwe dozowanie dzięki
specjalnemu zamknięciu
Sól regeneracyjna
- chroni urządzenie i naczynia przed
osadzaniem kamienia
- bardzo gruboziarnista
83
Wyposażenie dodatkowe
Konserwacja urządzenia
Dla optymalnej pielęgnacji Państwa
zmywarki firma Miele posiada środki do
czyszczenia i konserwacji.
Środek do czyszczenia urządzenia
- do zastosowania w programie
Czyszcz. urządz. bez dozowania detergentu
- efektywne czyszczenie zmywarki
- usuwa tłuszcze, bakterie i wynikające
stąd zapachy
- zapewnia perfekcyjne efekty zmywania
Odkamieniacz
- usuwa silne osady wapnia
- łagodny i delikatny dzięki naturalnemu kwasowi cytrynowemu
Środek pielęgnacyjny
- usuwa zapachy, kamień i lekkie osady
- zachowuje elastyczność i szczelność
uszczelek
Odświeżacz
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- świeży i przyjemny zapach dzięki limetkom i zielonej herbacie
- łatwe i wygodne mocowanie na koszu zmywarki
- duża wydajność, na 60 cykli zmywania
84
*INSTALLATION*
Instalacja
System ochrony wodnej Miele
Dla swojego systemu ochrony wodnej
firma Miele gwarantuje, przy prawidłowej instalacji, kompleksową ochronę
przed szkodami wodnymi przez cały
okres eksploatacji zmywarki.
Dopływ wody
 Zagrożenie zdrowia przez wodę
do zmywania.
Woda w zmywarce nie jest wodą pitną.
Nie pić żadnej wody ze zmywarki.
 Zagrożenie zdrowia i szkody
przez zanieczyszczoną wodę zasilającą.
Jakość wody zasilającej musi odpowiadać zaleceniom dla wody pitnej
w kraju użytkowania zmywarki.
Podłączyć zmywarkę do wody pitnej.
Zmywarka może zostać podłączona do
wody zimnej lub ciepłej o temperaturze
maksymalnej 60 °C.
Jeśli przygotowywanie ciepłej wody jest
korzystniejsze energetycznie, np. za pomocą energii słonecznej, zalecamy podłączenie do ciepłej wody. Dzięki temu
zaoszczędzi się czas oraz koszty energii
elektrycznej. We wszystkich programach zmywanie będzie się wówczas
odbywać przy zastosowaniu ciepłej wody.
Wąż dopływowy ma ok. 1,5 m długości.
Służący do przedłużenia elastyczny wąż
metalowy o długości 1,5 m (ciśnienie
kontrolne 14 000 kPa/140 bar) można
nabyć w sklepach specjalistycznych lub
w serwisie firmy Miele.
Do podłączenia wymagany jest zawór
odcinający z gwintem ¾". Jeśli nie ma
zaworu odcinającego, wówczas zmywarka może zostać podłączona do instalacji wody pitnej wyłącznie przez
uprawnionego instalatora.
Ciśnienie wody w przyłączu musi się
zawierać w przedziale pomiędzy 50
i 1000 kPa. Przy wyższym ciśnieniu wody zasilającej należy zainstalować zawór redukcyjny.
85
*INSTALLATION*
Instalacja
 Szkody przez wypływającą wo-
 Szkody przez zwiększone ciśnie-
dę.
Połączenie gwintowe znajduje się
pod ciśnieniem wody wodociągowej
i wypływająca woda może spowodować szkody.
Dlatego należy skontrolować poprzez
powolne otwieranie kurka z wodą,
czy połączenie jest szczelne. W razie
potrzeby skorygować ułożenie
uszczelki i samo połączenie gwintowe.
nie.
Krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia
wody może uszkodzić podzespoły
zmywarki.
Używać zmywarki tylko wtedy, gdy
jest ona podłączona do całkowicie
odpowietrzonej sieci rur.
Przepisy dla Niemiec
W celu ochrony wody pitnej, pomiędzy
zaworem odcinającym i wężem dopływowym musi zostać zamontowane dołączone zabezpieczenie przeciwzwrotne.
 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
W wężu dopływowym znajdują się
elementy przewodzące prąd elektryczny.
Nie wolno skracać lub uszkadzać
węża dopływowego (patrz rysunek).
 Przykręcić zabezpieczenie przeciwzwrotne do zaworu z wodą.
 Przykręcić wąż dopływowy do gwintu
zabezpieczenia przeciwzwrotnego.
86
*INSTALLATION*
Instalacja
Odpływ wody
W odpływie zmywarki jest wbudowany
zawór przeciwzwrotny, tak że brudna
woda nie może wpłynąć do urządzenia
przez wąż odpływowy.
Zmywarka jest wyposażona w elastyczny wąż odpływowy o długości ok. 1,5 m
(średnica światła: 22 mm).
Wąż odpływowy może zostać przedłużony za pomocą łącznika i kolejnego
węża. Przewód odpływowy może mieć
co najwyżej 4 metry długości, a wysokość pompowania nie może przekraczać 1 metra.
Ułożyć wąż odpływowy bez załamywania, ściskania i napinania.
 Szkody przez wypływającą wodę.
Wypływająca woda może spowodować szkody.
Po uruchomieniu proszę się upewnić,
że odpływ wody jest szczelny.
Do podłączenia węża do instalacji kanalizacyjnej należy zastosować opaskę
zaciskową dołączoną do urządzenia
(patrz plan montażowy).
Wąż można przełożyć na prawą lub na
lewą stronę.
Króciec przyłączeniowy dla węża odpływowego po stronie budowlanej może
być wykonany dla różnych średnic węży. Gdy króciec przyłączeniowy wchodzi zbyt głęboko w wąż odpływowy,
wówczas króciec przyłączeniowy musi
zostać skrócony. W przeciwnym razie
wąż odpływowy może zostać zatkany.
Węża odpływowego nie wolno skracać.
87
*INSTALLATION*
Instalacja
Napowietrzanie odpływu wody
Jeśli przyłącze węża odpływowego po
stronie budowlanej znajduje się niżej niż
prowadnice rolek kosza dolnego w
drzwiczkach, wówczas odpływ wody
musi zostać napowietrzony. W przeciwnym razie woda może odpłynąć z komory zmywania podczas trwania programu.
 Otworzyć całkowicie drzwiczki zmywarki.
 Wyjąć kosz dolny.
 Wprowadzić śrubokręt w środkowy otwór zaworu napowietrzającego w lewej ściance komory zmywania .
 Wcisnąć śrubokręt głębiej w otwór i
przebić znajdującą się z tyłu membranę .
Otwór napowietrzający odpływu wody
jest teraz otwarty.
88
*INSTALLATION*
Instalacja
Podłączenie elektryczne
Zmywarka jest seryjnie wyposażona we
wtyczkę do podłączenia do gniazda
ochronnego.
Ustawić zmywarkę w taki sposób, żeby
gniazdo było łatwo dostępne. Jeśli
gniazdo nie jest swobodnie dostępne,
proszę się upewnić, że po stronie instalacji dostępne jest urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.
 Zagrożenie pożarowe przez przegrzanie.
Użytkowanie zmywarki za pośrednictwem gniazd wielokrotnych i przedłużaczy może doprowadzić do przeciążenia kabla.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy stosować żadnych gniazd
wielokrotnych ani przedłużaczy.
Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.
Informacje dotyczące wartości znamionowych i odpowiedniego zabezpieczenia znajdują się w tej instrukcji użytkowania lub na tabliczce znamionowej.
Porównać te dane z danymi przyłącza
elektrycznego w miejscu instalacji.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć
opinii elektroinstalatora.
Możliwa jest czasowa lub stała praca na
autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np.
mikrosieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby
system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej. Środki
ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą
być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią,
albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np.
VDE-AR-E 2501-2).
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy
zabezpieczenie domowego obwodu
elektrycznego, do którego przyłączona
jest zmywarka, za pomocą wyłącznika
różnicowoprądowego (RCD) typu .
Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na
specjalny kabel przyłączeniowy takiego
samego typu (dostępny w serwisie
Miele). Ze względów bezpieczeństwa
wymiana może zostać dokonana wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca lub serwis Miele.
89
Dane techniczne
Dane techniczne
Modele zmywarek
normalne
XXL
Wysokość urządzenia wolnostojącego
84,5 cm
(regulowana +3,5 cm)
-
Wysokość urządzenia do zabu- 80,5 cm
dowy
(regulowana +6,5 cm)
84,5 cm
(regulowana +6,5 cm)
Wysokość niszy do zabudowy
od 80,5 cm (+6,5 cm)
od 84,5 cm (+6,5 cm)
Szerokość
59,8 cm
59,8 cm
Szerokość niszy do zabudowy
60 cm
60 cm
Głębokość urządzenia wolnostojącego
60 cm
-
Głębokość urządzenia do zabudowy
57 cm
57 cm
Ciężar
maks. 58 kg
maks. 49 kg
Napięcie
patrz tabliczka znamionowa
Moc przyłączeniowa
patrz tabliczka znamionowa
Zabezpieczenie
patrz tabliczka znamionowa
Znaki certyfikacyjne
patrz tabliczka znamionowa
Dynamiczne ciśnienie wody
50–1000 kPa
(0,5–10 bar)
50–1000 kPa
(0,5–10 bar)
Przyłącze wody ciepłej
do maks. 60 °C
do maks. 60 °C
Wysokość odpompowywania
maks. 1 m
maks. 1 m
Odległość odpompowywania
maks. 4 m
maks. 4 m
Kabel przyłączeniowy
ok. 1,7 m
ok. 1,7 m
Zdolność załadunkowa
13/14 nakryć stołowych*
13/14 nakryć stołowych*
* w zależności od modelu
90
Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. 22 335 00 00
www.miele.pl
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Niemcy
G 5000, G 5002, G 5005, G 5022
pl-PL
M.-Nr 11 521 021 / 00
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement