Schneider Electric Exxact User Guide

Schneider Electric Exxact User Guide | Manualzz
LED uni dimmer 400WSBD200LED Art.nr. WDE002299, WDE003299, WDE004299© Schneider-Electric 2014S1B97983-0003/14
Beskrivning av universaldimmern
LED uni dimmer 400W
Med LED uni dimmer 400W (nedan kallad dimmer) kan
du tända/släcka och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster:
Ansluta ledarna till insatsen
Driftläge
L
N
Dimmerns standardinställning är RC-läget. Dimmern
känner igen den anslutna lasten automatiskt. Detta kan
emellertid ge upphov till funktionsstörningar i vissa ljuskällor (se tillverkarens specifikationer). I så fall kan du
justera driftläget.
Bruksanvisning
Växla driftläge till RL LED-läge
L
L
230 V-halogenlampor
(resistiv last)
SBD200LED
Art.nr. WDE002299, WDE003299, WDE004299
En säker elinstallation kan endast genomföras
om personen i fråga har grundläggande kunskap
inom följande områden:
• anslutning till installationsnätverk
RL(LED)
MIN
RESET
MIN
RESET
MAX
2
1 Ställ in potentiometern på RESET (Återställ).
5 sec
Du kan ställa in dimringsintervallet och justera driftläget
(från bakkantsstyrning till framkantsstyrning).
Driftläget växlas till ”framkantsstyrning för LED-ljuskällor” (RL LED-läge) och värdena för lägsta/högsta ljusnivå återställs.
• dragning av elkablar
Denna kunskap och erfarenhet innehas vanligtvis
endast av personer med utbildning inom området
elinstallation. Om dessa minimikrav inte uppfylls
eller på något sätt inte beaktas ansvarar du ensam för eventuella egendoms- eller personskador.
Inställning av apparaten
• Använd alltid dimmern i enlighet med de
tekniska specifikationerna.
Dimringsintervall
• Anslutna dimrar kan skadas om blandade (induktiva och kapacitiva) laster ansluts samtidigt.
Dimmerns dimringsintervall kan vid behov anpassas till
dimringsintervallet för lampor från olika tillverkare.
• Dimmern är avsedd för sinusformad
nätspänning.
Inställning av dimringssintervall
• Dimring via vägguttag är inte tillåtet. Det är för
stor risk för överbelastning och för att fel typ av
apparater ansluts.
FARA
Risk för dödsfall p.g.a. elektrisk stöt.
Utgångarna kan vara spänningsförande trots att
apparaten är avstängd. Säkringen i ingångskretsen från strömförsörjningen måste alltid kopplas
ur före arbeten på de anslutna förbrukarna.
2 Håll mikroknappen intryckt i 5 sekunder.
(Ljuskällan tänds tillfälligt.)
OBS!
Dimmern kan skadas!
• Om transformatorer används får endast
dimbara transformatorer anslutas till dimmern.
• Om en klämma används för överkoppling måste insatsen skyddas med en 10 A automatsäkring.
|
Beroende på ljuskällans dimringssintervall kan
funktionsstörningar uppstå för värden nära de
högsta och lägsta ljusnivåerna. (Se kapitlet
”Vad ska jag göra om ett problem uppstår?”.)
|
Anslut maximalt tre dimrar till en ledning med
16 A säkring.
|
Om dimmern inte monteras i en enkel, infälld
standardbox minskas den hösta tillåtna lasten
pga den minskade värmeavledningen:
|
I driftläget ”framkantsstyrning för LED-ljuskällor”
(RL LED-läge) kan LED-ljuskällor anslutas endast vid upp till 10 % av den högsta tillåtna dimmerlasten.
RL(LED)
MIN
A
LED-ljuskällor
(RC-läge):
4-200 VA
LED-ljuskällor
(RL LED-läge):
4-40 VA
Glödlampor:
4-400 W
230 V halogen
lampor:
4-400 W
Lågvoltshalogenlampor med dimbar
lindad transformator: 4-400 VA
Lågvoltshalogenlampor med elektronisk
transformator:
4-400 VA
Nolledare:
Behövs inte
Anslutningsklämmor:
Skruvklämmor för
högst 2,5 mm2
Skydd:
16 A kretsbrytare
Egenskaper:
• Kortslutningssäker
• Överlastsäker
Vad ska jag göra om ett problem
uppstår?
• Mjukstartsfunktion
Dimmern dimrar ned regelbundet under drift och
kan inte dimras upp igen.
• Automatisk lastdetektering
• Beständig mot
överhettning
• Låt dimmern svalna och minska den anslutna lasten.
Det går inte att sätta på lasten igen.
• Låt dimmern svalna och minska den anslutna
effekten.
• Åtgärda eventuella kortslutningar.
• Förnya defekta laster.
Schneider Electric Industries SAS
Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några
tekniska frågor.
www.schneider-electric.com
Lasten dimras till lägsta ljusnivå.
• Kretsen är överbelastad. -> Minska lasten.
Manövrering av apparaten
• Kretsen understiger den lägsta lasten. -> Öka lasten.
A
Lasten flimrar vid lägsta ljusnivå.
• Dimringsintervallet är felaktigt. -> Minska värdet för
högsta ljusnivå.
Kretsen understiger värdet för lägsta möjliga ljusnivå.
• Öka värdet för lägsta ljusnivå (ställ in dimringsintervallet).
Ställa in värdena för lägsta och högsta
ljusnivå
1
Installation av apparaten
2 Håll mikroknappen intryckt i 5 sekunder.
(Ljuskällan tänds tillfälligt.)
Driftläget växlas till ”bakkantsstyrning” (RC-läge) och
värdena för lägsta/högsta ljusnivå återställs.
1 Ställ in potentiometern på RL(LED).
½
MAX
5 sec
Dimmern registrerar den anslutna lasten automatiskt.
Den är överlastsäker, kortslutningssäker, skyddad mot
överhettning och den har en mjukstartsfunktion.
• anslutning till flera elektriska apparater
¼
RL(LED)
Montera dimmern
AC 230 V ∼, 50/60 Hz
Kopplingseffekt:
2
lågvoltshalogenlampor med
dimbara lindade transformatorer
(induktiv last)
lågvoltshalogenlampor med
elektroniska transformatorer
(kapacitiv last)
För din säkerhet
Risk för allvarliga egendoms- och personskador, till exempel på grund av brand
eller elstötar som uppstår genom felaktig
elinstallation.
Märkspänning:
1
X
glödlampor
(resistiv last)
¼
Tekniska data
1
OR
dimbara LED-ljuskällor
FARA
Återställa standardläget
Lasten flimrar oavbrutet.
Fel driftläge inställt.
B
• Växla driftläge till ”framkantsstyrning för LED-ljuskällor” (RL LED-läge).
• Alternativt återställer du driftläget till standardinställningen.
RESET
MAX
Lasten kan bara dimras en aning.
B
• Ställ in dimringsintervallet.
2
3
5 sec
Lasten minskas Vid följande installation
med
A Tryck på dimmerratten: De anslutna ljuskällorna
släcks eller tänds.
• Växla driftläge till ”framkantsstyrning för LED-ljuskällor” (RL LED-läge).
B Vrid dimmerratten antingen medurs eller moturs: De
anslutna ljuskällorna dimras så de lyser starkare eller svagare.
Monterad i regelväggar*
25 %
Flera dimrar monterade tillsammans
i kombination*
30 %
I en 1- eller 2-facks utanpåliggande
dosa
50 %
I en 3-facks utanpåliggande dosa
4
* Om flera faktorer samverkar adderas lastreducerin
garna.
1 Ställ in potentiometern på MINA/MAXB.
2 Håll mikroknappen intryckt i 5 sekunder.
(Ljuskällan tänds tillfälligt.)
3 Vrid dimmerratten till önskad lägsta/högsta ljusnivå.
4 Tryck kort på mikroknappen.
Den valda ljusnivån sparas som den lägsta/högsta
ljusnivån och inställningsläget avslutas.
S1B97983-00 05/14
sv
Uni LED 400W dimmerSBD200LED Art.nr. WDE002299, WDE003299, WDE004299© Schneider-Electric 2014S1B97983-0003/14
Bli kjent med universaldimmeren
Uni LED 400W dimmer
Du kan bruke Uni LED 400W dimmer (heretter kalt
dimmeren) til å koble og dimme ohmsk, induktiv eller
kapasitiv last:
Kabeltrekking for innsatsen
Innstilling av minimal og maksimal
lysstyrkeverdi.
L
N
1
RL(LED)
Driftsinstrukser
OR
MIN
A
Dimbare LED-pærer
L
L
230 V-halogenlamper
(ohmsk last)
SBD200LED
Art.nr. WDE002299, WDE003299, WDE004299
¼
FARE
Fare for alvorlig personskade og skade på eiendom, f.eks. på grunn av brann eller elektrisk støt som følge av feil elektrisk
installasjon.
Sikker elektrisk installasjon kan kun garanteres
hvis ansvarlig person kan dokumentere grunnleggende kunnskap på følgende områder:
• Tilkobling til strømnett
B
3
5 sec
A Trykk på vriknappen: De tilkoblede lampene slås på
eller av.
4
B Drei på vriknappen med eller mot urviseren: De tilkoblede lampene dimmes lysere eller mørkere.
Tilbakestilling til standardmodus
Dimmeren registrerer den tilkoblede lasten automatisk.
Den er overbelastningssikker, kortslutningssikker, beskyttet mot overopphetning og har en mykstart-funksjon.
½
ADVARSEL
Dimmeren kan komme til skade!
• Bruk alltid dimmeren i henhold til medfølgende
tekniske data.
• Tilkoblede dimmere kan skades hvis blandet
last (induktiv og kapasitiv) tilkobles samtidig.
• Legge elektriske kabler
Disse ferdighetene og erfaringene kan vanligvis
kun fremvises av autoriserte installatører, montør
gruppe L eller liknende. Hvis disse minstekravene ikke er oppfylt eller er ignorert på et område, er
du selv ansvarlig for eventuelle personskader eller skader på eiendom.
• Dimmeren er utformet for sinusnettspenning.
FARE!
Livsfare ved elektrisk støt.
Det kan være elektrisk strøm på utgangene selv
om apparatet er slått av. Koble alltid fra sikringen
i den tilførende strømkretsen fra strømforsyningen før arbeid med tilkoblede forbrukere.
2 Trykk mikroknappen inne i 5 sekunder.
(Lampen lyser kort).
Innstilling av enheten
3 Drei vriknappen til ønsket minimal/maksimal
lysstyrke.
Dimmeområde
Dimmeområdet for dimmeren kan ved behov tilpasses til
dimmeområdet for pærer fra ulike produsenter.
Driftsmodus
• Dimmer-vegguttak er forbudt. Risikoen for
overbelastning og tilkobling av uegnete enheter er for stor.
|
|
|
Hvis dimmeren ikke monteres i en enkel standard
innbyggingsboks, reduseres den maksimalt tillatte lasten pga. den reduserte varmebortledningen:
4-40 VA
Glødelamper:
4 – 400 W
230 V halogenlamper:
4-400 W
LV-halogenlamper
med dimbar
viklet transformator:
4-400 VA
LV-halogenlamper
med elektronisk
transformator:
4-400 VA
Nulleder:
Ikke påkrevd
Tilkoblingsklemmer:
Skruklemmer for
maks. 2.5 mm2
Beskyttelse:
16 A effektbryter
Egenskaper:
• kortslutningssikker
• Beskyttelse mot overopphetning
Avhengig av dimmeområdet for pæren kan det
oppstå feilfunksjoner for verdier i nærheten av
maksimal og minimal lysstyrke. (Se kapittelet
"Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?").
Bytte driftsmodus til RL LED-modus
RESET
• Automatisk lastdetektering
MAX
Schneider Electric Industries SAS
2
5 sec
Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har
tekniske spørsmål.
1 Sett potensiometeret på RESET.
2 Trykk mikroknappen inne i 5 sekunder.
(Lampen lyser kort).
Driftsmodusen veksler til "følgekantfase" (RC-modus) og
minimal/maksimal lysstyrkeverdi tilbakestilles.
1
RL(LED)
MIN
www.schneider-electric.com
Standardinnstillingen for dimmeren er RC-modus. Dimmeren registrerer den tilkoblede lasten automatisk, men
dette kan føre til feilfunksjoner på visse pærer (se produsentens spesifikasjoner). I slike tilfeller kan du tilpasse
driftsmodusen.
MIN
Koble til maks tre dimmere til én kabel med 16 A
sikringsbeskyttelse.
RL(LED)
4 Trykk kort på mikroknappen.
Den valgte lysstyrken lagres som minimum/maksimum lysstyrke og innstillingsmodus lukkes.
Innstilling av dimmeområdet
Installere enheten
4-200 VA
LED-pærer
(RL LED-modus):
• Softstartfunksjon
1 Sett potensiometeret på MINA/MAXB.
• Ved bruk av transformatorer må det bare tilkobles dimbare transformatorer til dimmeren.
• Hvis en terminal brukes til looping, må innsatsen beskyttes med en 10 A kretsbryter.
LED-pærer
(RC-modus):
• Overbelastningssikker
1
Du kan stille inn dimmeområdet og bytte driftsmodus
(fra følgekantfase til ledekantfase).
• Tilkoble flere elektriske enheter
¼
B
Montere dimmeren
AC 230 V ∼, 50/60 Hz
Koblingseffekt:
MAX
Lavvoltshalogenlamper med
elektronisk transformator
(kapasitiv last)
For din sikkerhet
Merkespenning:
RESET
2
Lavvoltshalogenlamper med
dimbar induktiv transformator
(induktiv last)
Tekniske data
A
X
Glødelamper
(ohmsk last)
Betjene enheten
Hva gjør jeg hvis det oppstår et
problem?
RESET
Dimmeren dimmer regelmessig ned under driften
og kan ikke dimmes opp igjen.
MAX
• La dimmeren kjøle seg ned, og reduser tilkoblet last.
2
Lasten kan ikke slås på igjen.
5 sec
• La dimmeren kjøle seg ned, og reduser tilkoblet last.
• Utbedre eventuelle kortslutninger.
• Skift ut defekt last.
Last redusert
med
Lasten dimmes til minimum lysstyrke.
Hvis installert
Montert i hulvegg*
25 %
Flere installert sammen i en
kombinasjon*
30 %
I 1- eller 2-kanals utenpåliggende
kapsling
50 %
I 3-kanals utenpåliggende kapsling
* Adder lastreduksjonen hvis det foreligger flere faktorer.
1 Sett potensiometeret på RL(LED).
2 Trykk mikroknappen inne i 5 sekunder.
(Lampen lyser kort).
Driftsmodusen veksler til "ledekantfase for LED-lamper"
(RL LED-modus) og minimal/maksimal lysstyrkeverdi
tilbakestilles.
|
I driftsmodusen "ledekantfase for LED-lamper"
(RL LED-modus) kan LED-pærer bare tilkobles til
opptil 10 % av maksimalt tillatt dimmerlast.
• Kretsen er overbelastet. -> Reduser lasten.
• Kretsen oppnår ikke minimumslasten. -> Øk lasten.
• Dimmeområdet er ikke korrekt. -> Reduser maksimal
lysstyrkeverdi.
Lastflimring ved minimum lysstyrke.
Kretsen oppnår ikke minste mulige lysstyrkeverdi.
• Øk minimal lysstyrkeverdi (innstilling av dimmeområdet).
Lasten flimrer kontinuerlig.
Feil driftsmodus er stilt inn.
• Bytt driftsmodus til "ledekantfase for LED-lamper"
(RL LED-modus).
• Eventuelt kan du tilbakestille driftsmodusen til
standarden.
Lasten kan kun dimmes litt.
• Still inn dimmeområdet.
• Bytt driftsmodus til "ledekantfase for LED-lamper"
(RL LED-modus).
S1B97983-00 05/14
no
Valonsäädin LED 400WSBD200LED Tuotenro WDE002299, WDE003299, WDE004299© Schneider-Electric 2014S1B97983-0003/14
Yleisvalonsäätimeen tutustuminen
Valonsäädin LED 400W
Valonsäädin LED 400W (jota kutsutaan seuraavassa valonsäätimeksi) voi kytkeä ja säätää ohmisia, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia:
Sisäosan johdottaminen
Kirkkauden minimi- ja maksimiarvon
asettaminen
L
N
1
RL(LED)
Käyttöohjeet
OR
L
L
230 V:n halogeenilamput
(ohminen kuorma)
SBD200LED
Tuotenro WDE002299, WDE003299, WDE004299
MIN
Käyttäjän turvallisuus
¼
VAARA
B
• Uusi vialliset kuormana toimivat laitteet.
Valonsäätimen asentaminen
Kuorma himmenee minimikirkkauden tasolle.
• Piiri on ylikuormittunut. -> Pienennä kuormaa.
A Kiertosäädintä painetaan: kytketyt lamput syttyvät
tai sammuvat.
4
B Kiertosäädintä kierretään myötä- tai vastapäivään:
kytkettyjen lamppujen valo muuttuu kirkkaammaksi
tai himmeämmäksi.
Oletustilan palauttaminen
Käyttäjä voi valita säätimen valonsäätöalueen ja käyttötilan (vaihekulman laskevan reunan säätö tai vaihekulman nousevan reunan säätö).
3 Käännä kiertosäädin haluamasi minimi-/maksimikirkkauden asentoon.
Nämä taidot ja kokemus ovat yleensä vain pätevillä ammattilaisilla, joilla on kokemusta sähköasennustekniikasta. Jos nämä vähimmäisvaatimukset
eivät täyty tai niitä ei joltakin osalta oteta huomioon, vastaat yksin kaikista aineellisista vahingoista ja henkilövahingoista.
½
• Käytä valonsäädintä aina säätimen mukana
toimitettujen teknisten tietojen mukaisesti.
• Yhdistetyt valonsäätimet saattavat vaurioitua,
mikäli laitteisiin yhdistetään samanaikaisesti
erilaisten kuormien yhdistelmiä (induktiivisia ja
kapasitiivisia kuormia).
VAARA
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
Lähdössä voi olla sähköjännite, vaikka laite on
kytketty pois päältä. Kytke aina virta pois tulovirran esisulakkeen avulla ennen yhdistetyille sähkölaitteille tehtäviä töitä.
• Valonsäädin on tarkoitettu käytettäväksi
sinimuotoisilla verkkojännitteillä.
• Valonsäätimen yhteydessä saa käyttää
ainoastaan säädettäviä muuntajia.
• Säädettäviä pistorasioita ei saa käyttää.
Ylikuormituksen ja sopimattomien laitteiden
kytkemisen vaara on liian suuri
• Jos jotain liitintä käytetään silmukointiin, sisäosa on suojattava 10 A:n johdonsuojakatkaisijalla.
2 Paina mikropainiketta 5 sekunnin ajan.
(Lamppu syttyy hetkeksi.)
Laitteen asetukset
Valonsäätöalue
Valonsäätimen säätöalueen voi tarvittaessa mukauttaa
eri valmistajien lamppujen säätöalueeseen.
Käyttötila
Valonsäätöalueen asettaminen
|
Jos lampun kirkkauden asetusarvo ovat lähellä
säätöalueen maksimi- tai minimiarvoja, lampun
toiminnassa voi esiintyä häiriöitä. (Tutustu kappaleeseen "Toimenpiteet ongelmatilanteissa".)
Käyttötilan vaihtaminen RL LED -tilaan
RESET
MAX
5 sec
Laitteen asentaminen
Yhteen 16 A:n sulakkeella suojattuun kaapeliin
saa yhdistää enintään kolme valonsäädintä.
|
Jos valonsäädintä ei asenneta yksittäiseen vakiomalliseen uppoasennuskoteloon, kuormaraja
pienenee seuraavasti lämmön hajaantumisen
rajoittumisen vuoksi:
Kuorman pieneneminen
1 Aseta potentiometri asentoon PL (LED).
2 Paina mikropainiketta 5 sekunnin ajan.
(Lamppu syttyy hetkeksi.)
Säädin siirtyy käyttötilaan "LED-lamppujen vaihekulman
laskeva reuna" (RL LED -tila), ja kirkkauden minimi-/
maksimiarvo palautuu alkutilaan.
Asennustapa
Rakoseinään*
25 %
Useita yksiköitä asennettu
yhdistelmäksi*
30 %
1- tai 2-osaiseen pinta-asennettavaan koteloon
50 %
3-osaiseen pinta-asennettavaan
koteloon
* Laske kuormarasitukset yhteen useampien asennustapojen tapauksessa.
|
• Kasvata kirkkauden minimiarvoa (säädä kirkkaudensäätöalue).
MIN
RESET
• Vaihtoehtoisesti voit asettaa käyttötilan oletusasetusten mukaiseksi.
MAX
Kuormaa voi säätää vain hieman.
• Aseta valonsäätöalue.
• Aseta käyttötilaksi "LED-lamppujen vaihekulman
nousevan reunan säätö" (RL LED -tila).
2
Tekniset tiedot
Nimellisjännite:
1 Aseta potentiometri asentoon RESET.
2 Paina mikropainiketta 5 sekunnin ajan.
(Lamppu syttyy hetkeksi.)
Käyttötilassa "LED-lamppujen vaihekulman
nouseva reuna" (RL LED -tila) LED-lamput voi
kytkeä enintään 10 %:n tasolla suurimmasta
sallitusta valonsäätimen kuormasta.
AC 230 V ∼, 50/60 Hz
Kytkentäteho:
LED-lamput
(RC-tila):
4-200 VA
LED-lamput
(RL LED -tila):
4-40 VA
Hehkulamput:
4-400 W
230 V:n halogeenilamput:
4-400 W
LV-halogeenilamput
säädettävällä
käämimuuntajalla:
4-400 VA
LV-halogeenilamput
elektronisella
muuntajalla:
2
|
Piiri alittaa pienimmän mahdollisen kirkkausarvon.
Laitteeseen on asetettu väärä käyttötila.
Säädin siirtyy käyttötilaan "vaihekulman laskeva reuna"
(RC-tila), ja kirkkauden minimi-/maksimiarvo palautuu
alkutilaan.
1
MIN
Kuorma välkkyy minimikirkkauden tasolla.
5 sec
Valonsäätimen oletusasetus on RC-tila. Valonsäädin
tunnistaa kytketyn kuorman automaattisesti. Tämä voi
kuitenkin aiheuttaa toimintahäiriöitä eräiden lamppujen
kohdalla (ks. lampun valmistajan tekniset tiedot). Tässä
tapauksessa käyttäjä voi muuttaa käyttötilan asetuksia.
RL(LED)
• Säätöalue on virheellinen. -> Pienennä kirkkauden
maksimiarvoa.
• Aseta käyttötilaksi "LED-lamppujen vaihekulman
nousevan reunan säätö" (RL LED -tila).
RL(LED)
4 Paina mikropainiketta lyhyesti.
Valittu kirkkausasetus tallentuu minimi-/maksimikirkkaudeksi, ja laite siirtyy pois asetustilasta.
• Piiri alittaa minimikuorman tason. -> Kasvata
kuormaa.
Kuorma välkkyy jatkuvasti.
1
Turvallisen sähköasennuksen voi suorittaa vain
henkilö, jolla on perustiedot seuraavilta aloilta:
HUOMIO
Laite saattaa vaurioitua!
• Korjaa mahdolliset oikosulut.
5 sec
1 Aseta potentiometri asentoon MINA/MAXB.
• sähkökaapeleiden asentaminen
• Anna valonsäätimen jäähtyä ja vähennä sitten
yhdistettyä kuormaa.
3
Valonsäädin tunnistaa kytketyn sähkölaitteen automaattisesti. Säädin on varustettu ylikuormitus-. oikosulku- ja
ylikuumenemissuojauksella. Tämän lisäksi säädin on
varustettu myös pehmeäkäynnistystoiminnolla.
• sähkölaiteasennukset
¼
Kuormaa ei voi kytkeä uudelleen päälle.
B
Vakavien aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen vaara, esim. tulipalon tai sähköiskun aiheuttamana, jos sähköasennus
tehdään epäasianmukaisesti.
• kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
Valonsäädin himmentää valaistusta oikein käytön
aikana. Valaistuksen kirkkautta ei ole kuitenkaan
mahdollista enää lisätä.
MAX
2
Säädettävällä käämimuuntajalla
varustetut pienjännitteiset halogeenilamput
(induktiivinen kuorma)
Elektronisella muuntajalla varustetut pienjännitteiset halogeenilamput
(kapasitiivinen kuorma)
A
• Anna valonsäätimen jäähtyä ja vähennä sitten
yhdistettyä kuormaa.
X
Hehkulamput
(ohminen kuorma)
Toimenpiteet ongelmatilanteissa
RESET
A
Himmennettävät LED-lamput
Laitteen käyttö
4-400 VA
Nollajohdin:
Ei vaadita
Liittimet:
Ruuviliittimet
enintään 2,5 mm2:n
poikkipinnoille
Suojaus:
16 A:n johdonsuojakatkaisija
Ominaisuudet:
• Suojattu oikosuluilta
• Suojattu ylikuormitukselta
• Pehmeäkäynnistys
• Kestää ylikuumenemista
• Automaattinen kuormantunnistus
Schneider Electric Industries SAS
Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen
asiakaspalveluun.
www.schneider-electric.com
S1B97983-00 05/14
fi
Uni LED rotary dimmer 400WSBD200LED Art. no. WDE002299, WDE003299, WDE004299© Schneider-Electric 2014S1B97983-0003/14
Getting to know the universal dimmer
Uni LED rotary dimmer 400W
With the Uni LED rotary dimmer 400W (hereafter
referred to as dimmer) you can switch and dim ohmic,
inductive or capacitive loads:
Wiring the insert
Setting the minimum and maximum
brightness value
L
N
1
RL(LED)
Operating instructions
OR
MIN
A
Dimmable LED lamps
L
L
230 V halogen lamps
(ohmic load)
SBD200LED
Art. no. WDE002299, WDE003299, WDE004299
¼
DANGER
Risk of serious damage to property and
personal injury, e.g. from fire or electric
shock, due to incorrect electrical installation.
Safe electrical installation can only be ensured if
the person in question can prove basic knowledge in the following areas:
• Connecting to installation networks
• Connecting several electrical devices
• Allow the dimmer to cool down and reduce the
connected load.
½
• Always operate the dimmer according to the
technical data provided.
• Connected dimmers may be damaged if you
connect a combination of loads (inductive and
capacitive) at the same time.
These skills and experience are normally only
possessed by skilled professionals who are
trained in the field of electrical installation technology. If these minimum requirements are not met
or are disregarded in any way, you will be solely liable for any damage to property or personal injury.
• The dimmer is designed for sinusoidal mains
voltages.
• If transformers are used, only connect dimmable transformers to the dimmer.
DANGER
Risk of death from electric shock.
The outputs may carry an electrical current even
when the device is switched off. Always disconnect the fuse in the incoming circuit from the supply before working on connected loads.
• Dimming socket outlets is prohibited. The risk
of overload and connecting unsuitable devicesis too high.
• If a terminal is used for looping, the insert must
be protected with a 10 A circuit breaker.
The load is dimmed to the minimum brightness.
• The circuit is overloaded. -> Reduce load.
5 sec
• The circuit falls short of the minimum load. -> Increase
load.
A Press the rotary knob: the connected lamps are
switched-on or off.
4
B Turn the rotary knob either clockwise or anti-clockwise: the connected lamps are dimmed brighter or
darker.
Resetting to default mode
Setting the device
Dimming range
The dimming range of the dimmer can, if necessary, be
adapted to the dimming range of lamps from different
manufacturers.
Setting the dimming range
|
Depending on the dimming range of the lamp,
malfunctions may occur for values near the
maximum and minimum brightness. (Refer to the
chapter "What should I do if there is a problem?")
3 Turn the rotary knob to the desired minimum/
maximum brightness.
4 Press the micro button briefly.
The selected brightness is saved as the minimum/
maximum brightness and the set mode is closed.
|
If you do not install the dimmer in a single, standard flush mounting box, the maximum permissible load is reduced due to the decreased heat
dissipation:
Load reduced
by
When installed
In cavity walls*
25 %
Several installed together in
combination*
30 %
In 1-gang or 2-gang surfacemounted housing
50 %
In 3-gang surface-mounted housing
* If several factors apply, add the load reductions
together.
• Increase minimum brightness value (set dimming
range).
RL(LED)
MIN
• Alternatively, reset operating mode to default.
RESET
The load can only be dimmed slightly.
MAX
• Set dimming range.
• Switch operating mode to "leading edge phase
for LED lamps" (RL LED mode).
2
5 sec
The default setting of the dimmer is the RC mode. The
dimmer recognises the connected load automatically,
however this can lead to malfunctions in some lamps
(see manufacturer's specifications). In this case you can
adjust the operating mode.
Switching the operating mode to RL LED mode
1
Technical data
Nominal voltage:
AC 230 V ∼, 50/60 Hz
Switching capacity:
1 Set the potentiometer to RESET.
2 Hold the micro button down for 5 seconds.
The lamp lights up briefly.)
The operating mode is switched to "trailing edge phase"
(RC mode) and the minimum/maximum brightness value
is reset.
LED lamps
(RC mode):
4-200 VA
LED lamps
(RL LED mode):
4-40 VA
Incandescent lamps: 4-400 W
230 V halogen
lamps:
4-400 W
LV halogen lamps with
dimmable
wound transformer:
4-400 VA
RESET
MAX
LV halogen lamps with
electronic
transformer:
4-400 VA
2
5 sec
1 Set the potentiometer to RL(LED).
2 Hold the micro button down for 5 seconds.
(The lamp lights up briefly.)
The operating mode is switched to "leading edge phase
for LED lamps" (RL LED mode) and the minimum/
maximum brightness value is reset.
|
The circuit falls short of the minimum possible brightness
value.
• Switch operating mode to "leading edge phase
for LED lamps" (RL LED mode).
Operating mode
MIN
The load flickers at minimum brightness.
Incorrect operating mode set.
1 Set the potentiometer to MINA/MAXB.
2 Hold the micro button down for 5 seconds.
(The lamp lights up briefly.)
• Dimming range is incorrect. -> Reduce maximum
brightness value.
The load flickers continuously.
1
Installing the device
Connect three dimmers at most to one cable with
16 A fuse protection.
• Renew defective loads.
3
RL(LED)
|
• Rectify any possible short circuits.
B
Installing the dimmer
You can set the dimming range and adjust the operating
mode (from trailing edge phase to leading edge phase).
• Laying electric cables
¼
The load cannot be switched back on.
B
The dimmer automatically recognises the connected
load. It is overload-proof, short-circuit-proof, protected
from overheating and it has a soft-start function.
CAUTION
The dimmer may be damaged!
• Allow the dimmer to cool down and reduce the
connected load.
MAX
Low-voltage halogen lamps with
electronic transformer
(capacitive load)
For your safety
The dimmer dims down regularly during operation
and cannot be dimmed up again.
RESET
2
Low-voltage halogen lamps with
dimmable wound transformer
(inductive load)
What should I do if there is a problem?
A
X
Incandescent lamps
(ohmic load)
Operating the device
In the operating mode "leading edge phase for
LED lamps" (RL LED mode), LED lamps can only
be connected at up to 10 % of the maximum
permissible dimmer load.
Neutral conductor:
Not required
Connecting terminals:
Screw terminals for
max. 2.5 mm2
Protection:
16 A circuit breaker
Properties:
• Short-circuit-proof
• Overload-proof
• Soft start
• Resistant to overheating
• Automatic load detection
Schneider Electric Industries SAS
If you have technical questions, please contact the
Customer Care Centre in your country.
www.schneider-electric.com
S1B97983-00 05/14
en
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement