Schneider Electric Exxact Operating instructions | Manualzz
Termostat touchdisplay, DTH-16WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891, WDE003891, WDE004889© Merten2009V5775-851-0009/10
sv
Ta därför hänsyn till följande, när du väljer monteringsplats:
4 Tryck på centrumplattan tills den hakar i på plats.
Termostaten återställs från mjukvaruavstängning
genom att "+" eller "-" trycks.
• Min. monteringshöjd: 1,5 m över golvet.
Termostat touchdisplay, DTH-16
• Installera inte för nära fönster, dörrar eller ventilationsöppningar.
|
Bruksanvisning
Alla fabriksinställningar som visas när enheten
tillkopplas för första gången kan justeras senare i
inställningsmenyn (se "Manövrering av termostaten").
Ändring av grundinställningarna
|
Termostaten återgår automatiskt till normaldisplayen om ingen inmatning görs i inställningsmenyn under en minut.
|
Inställningarna visas en efter en när inställningsmenyn är vald.
• Välj önskat värde genom att trycka på "+" eller
"-".
1,5 m
Språk-PIN-kod
WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891,
WDE003891, WDE004889
S
• Installera inte över radiatorer eller andra värmekällor.
Borttagning av skydden
• Enheten får inte täckas över eller installeras bakom
gardiner.
1 Tryck på de markerade punkterna med en lämplig
skruvmejsel för att lossa centrumplattan.
• Undvik direkt solljus och belysning.
När enheten inkopplas för första gången, begär displayen språk-PIN-koden. Detta gör att meddelandena visas
på rätt språk.
Display
Betydelse
Ange språk-PIN-kod
Code
Symbol
- WDE002495 golvsensor
Sensor för temperaturavkänning i golv.Termostaten skall
sättas i mode Golv eller dubbel.
PIN
11
12
13
Språk
NL
ES
PT
Symbol
PIN
14
15
16
17
Bekräfta ditt val genom att trycka på "+" och "-" samtidigt.
För din säkerhet
¼
FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk
ström
Allt arbete på apparaten ska utföras av utbildade
elektriker. Följ nationella lagar och bestämmelser.
Code
Display
Floor
Även övriga fabriksinställningar visas nu.
duaL
• Om möjligt, håll ett avstånd på 1,0 m till väggar och
dörrar.
2 Fäll centrumplattan framåt och ta av den.
3 Lyft ut snäppringen med hjälp av en skruvmejsel
och ta av den.
|
• Placera golvsensorn i ett plaströr med en invändig diameter på 16 mm.
Om en golvsensor är ansluten, kan du byta från
golvläge till dubbelläge vid ett senare tillfälle (se
"Manövrering av termostaten").
Air
Manövrering av termostaten
• Rumstermostatläge (Air):
Den interna temperatursensorn registrerar rumstemperaturen. Termostaten styr förbrukaren i förhållande
till rumstemperaturen.
Kopplingsschema
Det kan ta flera timmar att värma upp golvet eller
rummet till önskad temperatur. Vänta därför med
att höja temperaturen.
F2
F3
• 27 °C i dubbelläge (golvmax.).
Display
35
• Välj önskad rumstemperatur genom att trycka på "+"
eller "-".
B
A
• Önskad rumstemperatur visas på displayen.
• Den blå punkten A indikerar att värmeförbrukaren är
under uppvärmning.
N
F1
Max. temperaturen kan ställas in i omgivningsluftoch golvläge. I dubbelläge begränsar detta värde
golvtemperaturen, för att skydda material som är
känsliga mot extrema temperaturer.
Safe
A
Display
Error
Betydelse
Symbol
Felaktig indata, allmänt
EE
fel
Error Heat
Intern överhettning i termostat
Error FLoor
Golvsensor registreras
inte
E1
E2
Ansluten värmekella värmer inte
• Observera meddelandet på displayen:
Om "Error HEAt" eller "Error FLoor" visas, är värmekellan inte ansluten.
Undersök orsaken till felet.
• Kontrollera strömförsörjningen.
Betydelse
Symbol
Ställ in max.temperaturen i °C.
safe
35
5 Ställ in reducerad temperatur och bekräfta.
• Kontrollera inställningen av "SAFE"-värdet. Värdet
kan vara för lågt.
• Kontrollera värmekellan.
• Om en extern tidsövervakningsenhet används, kontrollera styrspänningen.
Displayen är svart eller blank:
• Kontrollera strömförsörjningen.
• Stäng av termostaten och sätt på den igen.
Tekniska data
Märkspänning:
Nominell last (resistiv):
Nominell last (induktiv):
Driftsätt:
Standard:
Kapslingsklass med hölje:
Överspänning/
överhettningsskydd:
Nominell stötspänning:
Driftstemperatur:
Inställningsområde
Rumstemperatur:
Golvtemperatur:
Reduktion:
Displayprecision:
230 V AC, 50 Hz
16 A
1 A, cos φ = 0,6
1C
DIN 60730-2-9
IP 20
Elektroniskt
4 kV
-10 °C till +35°C
+5°C till +35°C
+5°C till +50 °C
+/- 0...9 °C från inställningstemperaturen
1 °C
Schneider Electric Industries SAS
Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i
ditt land.
www.schneider-electric.com
L
N
N
Välj driftläge
Symbol
• 40 °C i golvläge och
Tillkoppling av termostaten för första gången
Termostaten kan kopplas till och från med hjälp av mjukvaruavstängning och även med brytaren.
Betydelse
• 35 °C i rumsläge
Start
• Golvtermostatläge (Floor):
Golvsensorn registrerar golvtemperaturen. Termostaten styr förbrukaren i förhållande till golvtemperaturen.
CODe
Fabriksinställning för max. temperatur är
Inställning av temperaturen
|
Symbol
4 Ställ in max. temperatur och bekräfta.
|
4 Ta bort ramen.
Betydelse
Ange språk-PIN-kod
3 Välj önskat driftläge och bekräfta.
Termostaten registrerar automatiskt när en golvsensor är
ansluten och går då till golvläget ("FLoor"). Om golvsensorn inte är ansluten, går termostaten till rumsläge
("Air").
Driftlägen
Termostaten kan arbeta i tre olika lägen:
I alla driftlägen kan en extern timer anslutas för temperaturreducering (TR).
Display
Display för driftläge
Ta därför hänsyn till följande, när du väljer monteringsplats:
Felmeddelanden på displayen
• Stäng av termostaten och sätt på den igen.
För att kunna garantera stabil drift i golv- och dubbelläge
måste sensorn skyddas från yttre påverkan och temperaturändringar.
Med Termostat touchdisplay (i fortsättningen kallad termostat), kan rums- eller golvtemperaturen regleras. Enheten manövreras med hjälp av en pekskärm.
Termostaten kan styra; Golvärme-, radiator- och luftvärmesystem
• Dubbelläge (Dual):
Den interna temperatursensorn övervakar rumstemperaturen och styr förbrukaren i förhållande till rumstemperaturen.
Samtidigt övervakar golvsensorn golvtemperaturen
och begränsar denna till ett fördefinierat max. temperaturvärde ("max temp").
Detta läge rekommenderas särskilt för parkett- och laminatgolv.
PIN-koderna för språk finns i kapitlet "Start".
Installation av golvsensor
• Installera sensorn i mitten av slingorna (se bilden nedan).
Termostatens Funktioner
2 Ange språk-PIN-kod och bekräfta.
|
Språk-PIN-koderna är:
Språk
EN
DE
FR
1 Håll nere "+" och "-" samtidigt i tre sekunder för att
aktivera Inställningsmenyn.
CODe
Tryck "+" tills korrekt språk-PIN-kod visas.
Tillbehör
• Bekräfta ditt val genom att trycka på "+" and "-"
samtidigt.
Vad ska jag göra om ett problem
uppstår?
L
|
Temperaturreduktion (TR) förekommer endast
om en extern timer är ansluten.
Display
Betydelse
Symbol
SetbaC
Ställ in reducerad
temperatur i °C.
SE
-5
-t
Den här produkten ska monteras, anslutas och användas i enlighet med rådande standarder och/eller installationsföreskrifter. Eftersom standarder, specifikationer
och konstruktioner ändras ibland ska du alltid kontrollera
att informationen i denna publikation stämmer.
-5
Fabriksinställningen för temperaturreduktion är -4 °C.
C
Installation av termostaten
För att termostaten ska fungera på bästa sätt i rums eller
dubbelläge måste den installeras så att den skyddas
från yttre påverkan och temperaturändringar i så hög
grad som möjligt. Detta garanterar tillförlitlig övervakning
av rumstemperaturen.
A Extern timer (TR)
B Värmeförbrukare/termoelektrisk ställmotor
C Golvsensor
Montering av termostatinsats och täcklock
1 Installera termostaten i en infälld dosa.
2 Placera ramen på insatsen.
3 Tryck in snäppringen tills den trycker mot ramen.
Frånkoppling med mjukvaruavstängning,
1 tryck "+" och "-" samtidigt,
2 håll intryckta i 3 sekunder,
3 håll intryckta när "COdE" begärs,
4 termostaten stängs av.
S1A78727
Installation av termostat
Termostat touchdisplay, DTH-16WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891, WDE003891, WDE004889© Merten2009V5775-851-0009/10
no
Ta derfor hensyn til følgende ved valg av installasjonssted:
4 Trykk på senterplaten til den snepper på plass
Termostat kommer tilbake fra utkobling med programvare-bryter ved å trykke på „+“ eller „-“.
• Minste installasjonshøyde: 1,5 m over gulvet.
• Ikke installer for nær vinduer, dører eller ventiler.
|
Termostat touchdisplay, DTH-16
Driftsinstrukser
S
• Ikke installer over varmeapparater eller andre varmekilder.
• Ikke tildekk eller installer bak gardiner.
• Unngå direkte sollys og lys fra lamper.
Når apparatet slås på for første gang, spør displayet etter
språk-pin-koden. Dette sikrer at meldinger blir vist på riktig språk.
Display
Fjerne dekslene.
1 Bruk en passende skrutrekker, trykk på de markerte
punktene for å løsne sentrumplaten
Betydning
Symbol
Legg inn pin-koden for
CODe
språk
Code
Trykk "+" til riktig språk-pin-kode blir vist.
Språk
EN
DE
FR
Tilbehør
- WDE002495 gulvsensor
For drift av termostaten i gulvmodus og dobbelt modus.
¼
FARE
Livsfare på grunn av elektrisk strøm
Alle inngrep på enheten må kun utføres av opplærte og kvalifiserte elektrikere. Overhold nasjonale forskrifter.
Ta derfor hensyn til følgende ved valg av installasjonssted:
• Hold om mulig en fri avstand på 1,0 m fra vegger og
dører.
2 Vipp senterplaten forover og ta den av
2 Legg inn språk-pin kode og bekreft
PIN
14
15
16
17
3 Løft ut sprengringen med en passende skrutrekker
og ta den ut
|
Språk-pin-kodene er oppført i kapittel "Oppstart“.
Code
Betydning
Floor
Air
Velg drifts
måte
duaL
Symbol
F1
F3
Du kan innstille maksimal temperatur i omgivelsestemperaturmodus og gulvmodus. I dobbelt
modus begrenser denne verdien temperaturen i
gulvet, for å beskytte materialer som er følsomme
overfor ekstreme temperaturer.
Innstille temperaturen
Fabrikkinnstillingen for maksimal temperatur er
4 Ta av rammen
• 35 °C i romtemperaturmodus
• 40 °C i gulvmodus og
• 27 °C i dobbelt modus (gulv maks.)
Display
Oppstart
Slå på termostaten for første gang
Termostaten kan slås av og på med utkobling over programvaren eller med bryteren.
Trekke kabler for termostaten
Safe
35
A
Betydning
Symbol
Innstill maksimal
temperatur i °C.
safe
35
• Velg ønsket romtemperatur ved å trykke på "+" eller
"-"
B
A
• Den ønskede romtemperaturen vises på displayet
• Det blå punket A viser at varmebelastningen varmer
opp
N
N
L
-t
Installasjon av termostaten
Error Heat
Indre overoppheting i
termostaten
Error FLoor
Gulvsensor ikke registrert
EE
E1
E2
Tilkoblet last varmer ikke
• Se meldingen på displayet:
Hvis "Error HEAt" eller "Error FLoor" blir vist, er lasten
ikke tilkoblet.
Undersøk årsaken for denne feilen.
• Kontroller innstillingen av "SAFE"-verdi. Verdien kan
være for lav.
• Kontroller lasten.
Display er tomt:
• Kontroller strømforsyningen.
• Slå termostaten av og på igjen.
Tekniske data
Merkespenning:
Nominell last (ohmsk):
Nominell last (induktiv):
Driftsmodus:
Standard:
Kapslingsgrad:
Overspennings-/
overopphetingsvern:
Nominell overspenning:
Driftstemperatur:
Innstillingsområde
Romtemperatur:
Gulvtemperatur:
Senkning:
Visningsnøyaktighet:
230 V AC, 50 Hz
16 A
1 A, cos φ = 0.6
1C
DIN 60730-2-9
IP 20
Elektronisk
4 kV
-10 °C til +35°C
+5°C til +35°C
+5°C til +50 °C
+/- 0...9 °C fra innstilt
temperatur
1 °C
Schneider Electric Industries SAS
www.schneider-electric.com
|
Temperatursenking (TR) skjer kun hvis et eksternt
koblingsur er tilkoblet.
Display
Betydning
Symbol
SetbaC
Innstill nedsatt
temperatur i °C.
SE
-5
C
Error
Symbol
Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørmål.
5 Innstill nedsatt temperatur og bekreft
L
N
Betydning
Ukorrekt inngang,
generell feil
F2
4 Innstill maksimal temperatur og bekreft
Drift av termostaten
Oppvarming av gulvet eller rommet til ønskede
temperatur kan ta flere timer. Derfor bør du vente
litt før du øker temperaturen.
Display
• Hvis det brukes en ekstern tidstyringsenhet, kontroller
styrespenningen.
3 Velg ønsket driftsmåte og bekreft.
|
|
Feilmeldinger på displayet
• Slå termostaten av og på igjen.
Betydning
Symbol
Legg inn pin-koden for
CODe
språk
Display
Hvis en gulvsensor er tilkoblet, kan du skifte fra
gulvmodus til dobbelt modus på et senere tidspunkt (se "Drift av termostaten").
Hva gjør jeg hvis det oppstår et
problem?
• Kontroller strømforsyningen.
Display
Nå blir også andre fabrikkinnstillinger vist.
• Plasser gulvsensoren i et plastrør med en indre diameter på 16 mm.
• Omgivelsestemperatur-modus:
Den indre temperatursensoren registrerer romtemperaturen. Termostaten styrer lasten basert på romtemperaturen.
I alle driftsmodi kan du koble til et eksternt koblingsur for
temperatursenking (TR).
Språk
NL
ES
PT
Symbol
1 Hold "+" og "-" sammen nede i tre sekunder for å aktivere Innstillingsmenyen
Termostaten registrerer automatisk når en gulvsensor
blir koblet til og går til gulvmodus ("FLoor"). Hvis gulvsensoren ikke er tilkoblet, går den til omgivelsesluftmodus ("Air").
For å kunne garantere en pålitelig drift i gulvmodus og
dobbelt modus, må gulvsensoren beskyttes mot ytre
S§YLUNQLQJ og temperatursvingninger.
Driftsmåter
Termostaten kan brukes med tre forskjellige modi:
• Dobbelt modus:
Den interne temperatursensoren overvåker romtemperaturen og styrer lasten basert på romtemperaturen.
Samtidig overvåker gulvsensoren gulvtemperaturen
og begrenser denne til den forhåndsdefinerte maksimale temperaturverdien ("maks temp").
Denne modus anbefales særlig for parkett og laminat
gulv.
PIN
11
12
13
• Bekreft valget ved å trykke på "+" og "-" samtidig
Driftsmåtedisplay
Installasjon av gulvsensor
Med Termostat touchdisplay (heretter kalt termostat),
kan du regulere rom- eller gulvtemperaturen. Enheten
brukes med et berøringsdisplay.
Termostaten kan kobles til gulvvarmesystemer, radiatorer eller romvarmesystemer.
• Gulv-modus:
Gulvsensoren registrerer gulvtemperaturen. Termostaten styrer lasten basert på gulvtemperaturen.
|
Innstillingene blir vist etter hverandre når innstillingsmenyen er valgt.
|
Aksepter valget ved å trykke på „+“ og „-“ samtidig.
• Installer sensoren midt i sløyfene (se bildet nedenfor).
Termostat, innledning
Termostaten går automatisk tilbake til normalt display hvis det ikke legges noe inn i innstillingsmenyen i løpet av ett minutt.
• Velg ønsket verdi ved å trykke på "+" eller "-"
Språk-pin-kodene er:
For din sikkerhet
|
Forespørsel etter språk-pin-kode
1,5 m
WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891,
WDE003891, WDE004889
Alle standard innstillinger som vises når apparatet slås på for første gang, kan justeres senere i
innstillingsmenyen (se "Drift av termostaten").
Endre grunninnstillingene
Dette produktet må installeres, kobles til og brukes i samsvar med gjeldende standarder og/eller installasjonsforskrifter. Ettersom standarder, spesifikasjoner og
utforming kan bli endret, bør du alltid be om bekreftelse
av informasjon i denne publikasjonen.
-5
Fabrikkinnstillingen for temperatursenking er -4 °C.
Installasjon av termostaten
A Eksternt koblingsur (TR)
B Varmebelastning / termoelektrisk motorventil
C Gulvsensor
Montere termostat og deksler
1 Installer termostaten i en innfelt boks
2 Plasser rammen på innsatsen
3 Trykk inn sprengringen til den presser mot rammen
Slå av med utkobling over programvare,
1 trykk „+“ og „-“ samtidig
2 hold i 3 sekunder
3 hold fremdeles trykket når „COdE“ blir forlangt
4 termostaten kobler ut
S1A78727
For at termostaten skal kunne brukes i RPJLYHOVHVWHPSHUDWXUPRGXV eller dobbelt modus, må termostaten installeres slik at den er beskyttet så godt som mulig mot
ytre S§YLUNQLQJ og temperatursvingninger. Dette garanterer en pålitelig registrering av romtemperaturen.
Termostaatti kosketusnäytöllä, DTH-16WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891, WDE003891, WDE004889© Merten2009V5775-851-0009/10
Seuraavat seikat on otettava huomioon asennuspaikkaa
harkittaessa:
4 Paina keskiölevyä, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Termostaatti palautuu "Sleep mode" toiminnosta
painamalla + tai -.
• Minimiasennuskorkeus: 1,5 m lattian yläpuolelle.
Termostaatti kosketusnäytöllä, DTH-16
• Älä asenna termostaattia liian lähelle ikkunoita, ovia tai
tuuletusaukkoja.
|
Käyttöohjeet
Kaikkia oletusasetuksia, jotka näkyvät, kun laite
kytketään päälle ensimmäistä kertaa, voidaan
säätää myöhemmin asetukset-valikossa (katso
"Termostaatin käyttö").
Perusasetusten muuttaminen
|
Termostaatti palaa automaattisesti normaaliin
näyttöön, jos mitään ei syötetä asetusvalikkoon
yhden minuutin kuluessa.
|
Asetukset tulevat näkyviin yksi toisensa jälkeen,
kun asetusvalikko on valittuna.
1,5 m
PIN-koodi
WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891,
WDE003891, WDE004889
S
• Älä asenna lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden
yläpuolelle.
• Älä peitä tai asenna verhojen taakse.
Kun laite kytketään päälle ensimmäistäkertaa tai asetusvalikko aktivoidaan, näyttö pyytää kielen pin-koodia.
Näin varmistetaan, että viestit näkyvät oikealla kielellä.
Näyttö
Kansien irrottaminen
1 Löysää keskiölevyä painamalla merkittyjä kohtia sopivalla ruuvitaltalla.
• Vältä suoraa auringonvaloa.
Merkitys
Symboli
Syötä kielen pin-koodi
Code
Kielen pin-koodit ovat:
Kieli
EN
DE
FR
Lisävarusteet
- WDE002495 lattia-anturi
Termostaatin käyttöä varten lattia- ja yhdistelmätilassa.
PIN
11
12
13
Kieli
NL
ES
PT
Symbolit
PIN
14
15
16
17
Vahvista valinta painamalla "+" ja "-" samanaikaisesti.
Käyttäjän turvallisuus
Lattia-anturin asentaminen
¼
VAARA
Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran.
Laitetta saa käsitellä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Termostaatin esittely
Jotta lattia-anturi mittaisi luotettavasti lattian lämpötilaa,
seuraavat seikat on otettava huomioon asennuspaikkaa
harkittaessa:
• Jätä 1 m väli seiniin ja oviin, mikäli mahdollista.
• Asenna lattia-anturi lämmityskaapeleiden keskelle
(katso alla oleva kuva).
• Yhdistelmätermostaatti ("dUAL"):
Sisäinen huone-anturi tunnistaa huonelämpötilan ja
ohjaa kuormitusta, joka perustuu huonelämpötilaan.
Samaan aikaan, lattia-anturi tarkkailee lattialämpötilaa
ja rajoittaa lämpötilan ennaltamäärättyyn enimmäislämpötilan arvoon.
Tätä tilaa suositellaan erityisesti parketti- ja laminaattilattioille.
Floor
Myös muut tehdasasetukset näkyvät nyt.
duaL
Jos lattia-anturi on kytketty, voit siirtyä lattiatilasta
yhdistelmätilaan myöhemmin (katso "Termostaatin käyttö").
Lattian tai huoneen lämmitys haluttuun lämpötilaan voi kestää useita tunteja. Aseta haluamasi
lämpötila-arvo, ja odota kunnes termostaatti on
saavuttanut lämpötilan.
• 35 °C huonelämpötila
• 40 °C lattialämpötila
Safe
• Valitse haluamasi huonelämpötila painamalla "+" tai "".
35
Jotta termostaattia voidaan käyttää huone- tai yhdistelmätermostaattina, termostaatti on asennettava siten,
että se on suojattu mahdollisimman hyvin ulkoisilta vaikutteilta ja lämpötilan vaihteluilta. Tämä takaa huoneenlämmön luotettavan tunnistamisen.
Huone tai lattia ei lämpene
• Lue näytön viesti:
Jos "Error HEAt" tai "Error Floor" näkyy, lämmityskuorma ei ole kytketty.
Tutki vian aiheuttaja.
• Tarkista syöttöjännite.
• Kytke termostaatti pois päältä ja takaisin päälle.
• Tarkasta "SAFE"-arvon asetus. Arvo voi olla liian alhainen.
• Tarkista kuorma.
• Tarkista ohjausjännite, jos käytät ulkoista lämpötilanpudotusta.
Näyttö on pimeä:
• Tarkista syöttöjännite.
• Kytke termostaatti pois päältä ja takaisin päälle.
Tekniset tiedot
Nimellisjännite:
230 V AC, 50 Hz
Nimelliskuorma (ohminen):
16 A
Nimelliskuorma (induktiivinen): 1 A, cos ϕ = 0,6
Toimintatapa:
1C
Standardi:
DIN 60730-2-9
Kotelointiluokka:
IP 20
Ylijännite-/
Elektroninen
ylikuumenemissuoja:
Nimellinen syöksyjännite:
4 kV
Käyttölämpötila:
-10 °C ... +35 °C
Asettelualue
Huoneenlämpötila:
+5 °C ... +35 °C
Lattialämpötila:
+5 °C ... +50 °C
Alennus:
+/- 0...9 °C asetuslämpötilasta
Näytön tarkkuus:
1 °C
Merkitys
Symboli
Schneider Electric Industries SAS
Aseta enimmäislämpötila
°C.
safe
Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun.
35
|
www.schneider-electric.com
Tuote on asennettava, kytkettävä ja sitä on käytettävä
vallitsevien standardien ja/tai asennussäännösten mukaisesti. Vahvista aina tämän julkaisun tiedot koska standardit, tekniset tiedot ja muotoilut muuttuvat ajoittain.
5 Aseta alennettu lämpötila ja vahvista.
Lämpötilan alennus (TR) tapahtuu vain, jos ulkoinen ajastin on kytketty.
-t
C
Näyttö
Merkitys
Symboli
SetbaC
Aseta alennettu lämpötila
°C.
SE
-5
Termostaatin asennus
F3
E2
L
Kaikissa käyttötiloissa, voit liittää ulkoisen aikakytkimen
lämpötilan alennusta varten (TR).
Termostaatin asentaminen
F2
Tehdasasetetut enimmäislämpötilat (arvoja voi muuttaa)
A
• Sininen pisteA osoittaa, että rele on päällä.
N
F1
Voit asettaa maximi lämpötila-arvon huone- ja lattiatilassa. Yhdistelmätilassa tämä arvo rajoittaa
lattialämpötilaa ja huonelämpötilan voi säätää +
35 °C asti normaalisti.
Mikäli "SAFE" arvo on asetettu esimerkiksi + 27
°C (lattia-/huonetila) ei asetusarvo nouse tämän
asetuksen yläpuolelle + näppäintä painaessa.
Näyttö
• Haluttu huonelämpötila näkyy näytöllä.
N
Valitse käyttötila
Symboli
E1
• 27 °C yhdistelmatilassa (max.lattia).
Termostaatti voidaan kytkeä päälle ja pois kytkimellä,
sekä ohjelmallisesti (Sleep mode).
B
Merkitys
4 Aseta enimmäislämpötila ja vahvista.
Termostaatin kytkeminen päälle ensimmäistäkertaa
A
CODe
Air
|
|
Merkitys
Symboli
Syötä kielen pin-koodi
Näyttö
Käyttöönotto
L
N
Kielen pin-koodit ovat kappaleessa "Käyttöönotto“.
3 Valitse haluttu käyttötila ja vahvista.
Lämpötilan asettaminen
Kytkentäkaavio
Error FLoor
Väärä valinta lattia-anturia ei tunnisteta
Termostaatti tunnistaa automaattisesti, kun lattia-anturi
on kytketty ja siirtyy lattiatilaan ("FLoor"). Jos lattia-anturia ei ole kytketty, se siirtyy huonetermostaatti tilaan
("Air").
|
4 Irroita kehys.
• Vahvista valinta painamalla "+" ja "-" samanaikaisesti.
Code
Termostaatin käyttö
Käyttötilat
Termostaattia voidaan käyttää kolmessa eri tilassa:
• Lattiatermostaatti ("Floor"):
Lattiatunnistin tunnistaa lattialämpötilan. Termostaatti
ohjaa kuormitusta, joka perustuu lattialämpötilaan.
3 Nosta kiinnitysrengas käyttämällä sopivaa ruuvitalttaa ja irroita se.
• Aseta lattia-anturi muoviputkeen, jonka sisähalkaisija
on 16 mm.
DTH-16 on yhdistelmätermostaatti, jossa voidaan valita
toimiiko termostaatti: huone-, lattia- vai yhdistelmätilassa.
Termostaatissa on kosketusnäppäimet, 2-napainen ON/
OFF kytkin, sekä selkeä näyttö. Termostaatissa on säädettävä lämpötilanpudotus, joka aktivoidaan ulkoisella
kytkimellä. Enimmäislämpötila (huone-/lattiatila) voidaan rajoittaa käyttäjän haluamaan arvoon. Asetukset
ovat PIN-koodi suojattuja.
• Huonetermostaatti ("Air"):
Sisäinen huone-anturi tunnistaa huonelämpötilan.
Termostaatti ohjaa kuormitusta, joka perustuu huonelämpötilaan.
2 Kallista keskiölevy eteenpäin ja irroita se.
Error
Merkitys
Symboli
Väärä valinta, yleinen
EE
virhe
Sisäinen ylikuumeneminen termostaatissa
Näyttö
Käyttötilan näyttö
Näyttö
Error Heat
2 Syötä kielen pin-koodi ja vahvista.
|
Virheilmoitukset
• Valitse haluamasi arvo painamalla "+" tai "-".
1 Pidä "+" ja "-" painettuna kolmen sekunnin ajan aktivoidaksesi Asetusvalikon.
CODe
Paina "+" kunnes oikea kielen pin-koodi tulee näkyviin.
Toimenpiteet ongelmatilanteissa
A Ulkoinen aikakytkin (TR)
B Lämpökuorma/lämminvesi venttiilikäyttö
C lattia-anturi
Sleep mode toiminto:
1 paina samanaikaisesti „+“ ja „-“,
Termostaatin ja kansien asentaminen
2 pidä painettuna 3 sekunnin ajan,
1 Kiinnitä termostaatti uppoasennettavaan koteloon.
3 jatka painamista, kun „COdE“ pyydetään,
2 Aseta kehys sisäosan päälle.
3 Paina lukkorengas sisään, kunnes se painautuu kehystä vasten.
-5
Alennetun lämpötilan tehdasasetus on -4 °C.
4 termostaatti sammuu.
S1A78727
fi
Touch display thermostat, DTH-16WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891, WDE003891, WDE004889© Merten2009V5775-851-0009/10
when considering the installation site:
4 Press on the central plate until it snaps into place.
• Minimum installation height: 1.5 m above the floor.
• Do not install too close to windows, doors or ventilation
openings.
Thermostat recovers from software switch shutdown by pressing „+“ or „-“.
|
Touch display thermostat, DTH-16
Operating instructions
S
• Do not install above heaters or other heat sources.
• Do not cover or install behind curtains.
When the device is switched on for the first time, the display requests the language pin code. This ensures that
the messages are displayed in the correct language.
Display
Removing the covers
1 Using a suitable screwdriver, press on the marked
points to loosen the central plate.
• Avoid direct sunlight and light from lamps.
Meaning
Enter language pin
code
Code
Symbol
The thermostat automatically returns to the normal display if nothing is input in the settings menu
for one minute.
|
The settings are displayed one after another
when the settings menu is selected.
The language pin codes are:
Accessories
Language
EN
DE
FR
- WDE002495 Floor Sensor
For operating the thermostat in floor and dual mode.
For your safety
¼
DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current
All work on the device should only be carried out
by trained and skilled electricians. Observe the
country-specific regulations.
Thermostat introduction
Floor sensor installation
• If possible, maintain a clearance of 1.0 m from walls
and doors.
2 Tilt the central plate forward and remove it.
3 Lift out the snap ring using a suitable screwdriver
and remove it.
• Install sensor in the middle of the loops (see picture
below).
• Place the floor sensor in a plastic tube with an inside
diameter of 16 mm.
Starting up
In order for the thermostat to be operated in ambient air
or dual mode, the thermostat must be installed in such a
way that it is protected as far as possible against external
influences and temperature fluctuations. This guarantees reliable detection of the room temperature.
The following should therefore be taken into account
CODe
Display
Meaning
Symbol
Air
F1
Select operating
mode
F2
duaL
F3
|
You can set the maximum temperature in the ambient air and floor modes. In dual mode, this value
limits the temperature of the floor in order to protect materials which are sensitive to extreme temperatures.
The factory setting for the maximum temperature is
• 35 °C in Air mode
• 40 °C in Floor mode and
Heating the floor or the room to the desired temperature may take several hours. You should
therefore wait a while before increasing the temperature.
• 27 °C in Dual mode (Floor max.).
Display
Safe
35
Meaning
Symbol
Set the maximum
temperature in °C.
safe
35
5 Set the reduced temperature and confirm.
|
B
A
• Select the desired room temperature by pressing "+"
or "-".
N
N
• The desired room temperature is shown on the display.
L
-t
• The blue dot A indicates that the heat load is warming
up.
C
Temperature reduction (TR) only occurs if an external timer is connected.
Display
Meaning
Symbol
SetbaC
Set the reduced
temperature in °C.
SE
-5
Meaning
Symbol
Incorrect input, general
EE
error
Internal overheating in
thermostat
Floor sensor not recogFLoor
nised
E1
E2
Connected load is not heating
• Observe the message on the display:
If "Error HEAt" or "Error FLoor" are shown, load is not
connected.
Investigate the cause of this error.
• Check the power supply.
• Switch the thermostat off and back on again.
• Check the "SAFE"-value setting. The value may be too
low.
• Check the load.
• If using an external time control device, check the control voltage.
Display is blank:
• Check the power supply.
• Switch the thermostat off and back on again.
Technical data
Nominal voltage:
Nominal load (ohmic):
Nominal load (inductive):
Mode of operation:
Standard:
Type of housing protection:
Overvoltage/
overheating protection:
Rated surge voltage:
Operating temperature:
Setting range
Room temperature:
Floor temperature:
Reduction:
Display precision:
230 V AC, 50 Hz
16 A
1 A, cos φ = 0.6
1C
DIN 60730-2-9
IP 20
Electronic
4 kV
-10 °C to +35°C
+5°C to +35°C
+5°C to +50 °C
+/- 0...9 °C from set
temperature
1 °C
Schneider Electric Industries SAS
If you have technical questions, please contact the Customer Care Center in your country.
www.schneider-electric.com
A
In all operating modes, you can connect an external time
switch for temperature reduction (TR).
Thermostat installation
If a floor sensor is connected, you can change
from floor mode to dual mode at a later point (see
"Operating the thermostat").
The thermostat can be switched on and off using the
software shutdown and also using the switch.
L
N
Symbol
3 Select the desired operating mode and confirm.
Switching on the thermostat for the firsttime
Wiring the thermostat
Meaning
Enter language pin
code
4 Set the maximum temperature and confirm.
Setting the temperature
• Ambient air mode:
The internal temperature sensor detects the room
temperature. The thermostat controls the load, based
on the room temperature.
Installing the thermostat
Also other factory settings are displayed now.
|
The language pin codes are given in the chapter
"Starting up“.
Floor
Operating the thermostat
4 Remove the frame.
Error
Code
The thermostat automatically detects when a floor sensor is connected and goes to the floor mode ("FLoor"). If
the floor sensor is not connected, it goes to the ambient
air mode ("Air").
|
Operating modes
The thermostat can be operated in three different
modes:
• Dual mode:
The internal temperature sensor monitors the room
temperature and controls the load, based on the room
temperature.
At the same time, the floor sensor monitors the floor
temperature and limits this to the predefined maximum
temperature value ("max Temp").
This mode is particularly recommended for parquet
and laminate floors.
PIN
14
15
16
17
Operating mode display
With the Touch display thermostat (referred to in the following as the thermostat), you can regulate room or
floor temperature. The unit is operated using a touch display.
The thermostat can be connected to floor heating systems, radiators or ambient heating systems.
• Floor mode:
The floor sensor detects the floor temperature. The
thermostat controls the load, based on the floor temperature.
Language
NL
ES
PT
Symbol
Error
• Confirm your selection by pressing "+" and "-"
simultaneously.
Display
Accept your choice by pressing „+“ and „-“ simultaneously.
In order to guarantee reliable operation in floor and dual
mode, the floor sensor must be protected against external influences and temperature fluctuations.
The following should therefore be taken into account
when considering the installation site:
PIN
11
12
13
Display
Error Heat
2 Enter the language pin code and confirm.
|
Error outputs on the display
• Select the desired value by pressing "+" or "-".
1 Hold down "+" and "-" together for three seconds to
activate the Settings menu.
CODe
Press "+" until the correct language pin code is displayed.
What should I do if there is a problem?
|
Language pin code request
1,5 m
WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891,
WDE003891, WDE004889
All the default settings shown when the device is
switched on for the first time can be adjusted later
on in the settings menu (see "Operating the thermostat").
Changing the basic settings
This product must be installed, connected and used in
compliance with prevailing standards and/or installation
regulations. As standards, specifications and designs
develop from time to time, always ask for confirmation of
the information given in this publication.
-5
The factory setting for the temperature reduction is -4 °C.
A External time switch (TR)
B Heat load/thermoelectric valve drive
C Floor sensor
Mounting the thermostat and covers
1 Install the thermostat in a flush-mounted box.
2 Place the frame onto the insert.
3 Press in the snap ring until it presses against the
frame.
To switch off using the software shutdown,
1 press „+“ and „-“ simultaneously,
2 hold for 3 seconds,
3 keep pressing when „COdE“ is demanded,
4 thermostat shuts down.
S1A78727
en
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement