Schneider Electric Smart-UPS On-Line SR13KXIET/SR16KXIET 220/230/240Vac Tower instrukcja

Schneider Electric Smart-UPS On-Line SR13KXIET/SR16KXIET 220/230/240Vac Tower instrukcja | Manualzz
Montaż i używanie
Smart-UPS™SR1
Zasilacz UPS
SR13KXIET
SR16KXIET
su0835a
220/230/240 VAC
Wolnostojący
Smart-UPSTM SR1
Zasilacz UPS
3000/6000 VA
220/230/240 VAC
Wolnostojący
Polski
990-5163A
7/2014
.
1
WSTĘP
Zasilacz Smart-UPS SR1 firmy Schneider Electric to zasilacz UPS (Uninterruptible Power Supply) o wysokiej
wydajności. Zasilacz UPS zapewnia zabezpieczenie sprzętu elektronicznego przed całkowitymi zanikami lub
długotrwałymi spadkami napięcia w sieci zasilającej, krótkotrwałymi spadkami napięcia i przepięciami, a także
wahaniami napięcia zasilającego, zarówno nieznacznymi, jak i tymi o dużym nasileniu. Zasilacz UPS zapewnia
także pracę podłączonego sprzętu na zasilaniu akumulatorowym, aż do przywrócenia stabilnego zasilania
sieciowego lub do całkowitego rozładowania akumulatora.
™
Instrukcja obsługi jest dostępna na dołączonym dysku CD z dokumentacją oraz w witrynie internetowej firmy
Schneider Electric pod adresem www.schneider-electric.com.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i zapoznać się z produktem przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, naprawy
lub konserwacji. W niniejszym podręczniku lub na urządzeniu mogą występować poniższe specjalne komunikaty,
ostrzegające przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub zwracające uwagę na pewne informacje, które wyjaśniają lub
upraszczają procedurę.
Dodanie tego symbolu do etykiety bezpieczeństwa Przestroga wskazuje na występowanie zagrożenia,
a nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
PRZESTROGA
PRZESTROGA wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, która w przypadku nieuniknięcia może spowodować uszkodzenie sprzętu
oraz niewielkie lub średnie obrażenia ciała.
PRZESTROGA
PRZESTROGA wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, która w przypadku nieuniknięcia może spowodować uszkodzenie sprzętu
lub obrażenia ciała.
Należy uważnie przeczytać i zrozumieć WSZYSTKIE instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tym podręczniku
oraz ich przestrzegać. Niestosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i przestróg może prowadzić
do obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Zmiany oraz modyfikacje urządzenia, które nie zostały zaakceptowane w sposób jednoznaczny przez firmę
Schneider Electric, mogą spowodować unieważnienie gwarancji.









Należy wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi krajowymi i lokalnymi.
Całe okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
Zasilacz jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
Należy się upewnić, że otwory wentylacyjne zasilacza nie są zablokowane. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Typowa żywotność akumulatora wynosi od 2 do 5 lat. Mają na nią wpływ czynniki środowiskowe. Wysokie
temperatury otoczenia, niska jakość zasilania sieciowego i częste, szybkie rozładowania skracają żywotność
akumulatora.
Akumulatory są ciężkie. Przed zainstalowaniem zasilacza w szafie należy wyjąć akumulatory.
Numer modelu i numer seryjny znajdują się na małej etykiecie na panelu tylnym. W niektórych modelach
dodatkowa etykieta znajduje się na obudowie pod przednim panelem.
Zużyte akumulatory zawsze należy przekazywać do recyklingu.
Opakowanie można przekazać do recyklingu lub przechować w celu ponownego użycia.
2
Wyłączenie spod napięcia
Zasilacz awaryjny zawiera wbudowane akumulatory stwarzające ryzyko porażenia prądem, nawet gdy urządzenie jest
odłączone od sieci zasilającej. Przed przystąpieniem do montażu lub serwisowania urządzenia należy wyłączyć włącznik
systemu i przerywacz obwodu wejściowego (poz. OFF) (Wył.), wyjąć wewnętrzne akumulatory, odłączyć zewnętrzne
dodatkowe akumulatory oraz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU LUB OBRAŻENIA CIAŁA
• Należy wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi krajowymi i lokalnymi.
• Okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Przed przystąpieniem do instalowania lub wymiany akumulatorów należy zdjąć biżuterię, np. zegarek i pierścionki.
W przypadku zwarcia styków materiałem przewodzącym generowany jest prąd o wysokim natężeniu, który może
spowodować poważne oparzenia.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu albo niewielkiego lub średniego
obrażenia ciała
Bezpieczeństwo elektryczne


Przewód masy w zasilaczu służy do przewodzenia prądu upływowego z odbiorników prądu. Tor zasilający
zasilacz należy wyposażyć w przewód uziemiający w izolacji. Przewód ten musi mieć tę samą średnicę,
a zastosowana izolacja musi być wykonana z tego samego materiału, jak w przypadku uziemionych
i nieuziemionych przewodów bezpośrednio podłączonych do toru zasilającego. Przewód powinien
być w kolorze zielonym, z żółtym paskiem lub bez żółtego paska.
Przewód uziemiający powinien być doprowadzony do ziemi przy urządzeniu serwisowym lub, w przypadku
osobnego systemu zasilającego, przy transformatorze zasilającym lub generatorze prądowym.
Bezpieczeństwo akumulatorów


Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą eksplodować.
Nie należy otwierać lub uszkadzać akumulatorów. Znajdujący się wewnątrz elektrolit jest szkodliwy dla skóry
oraz oczu i może wywierać działanie toksyczne.
Bezpieczeństwo podłączeń bezgniazdkowych






.
Przed podłączaniem przewodów w zasilaczu lub w puszce elektrycznej należy sprawdzić, czy wszystkie
przewody zasilające i sterujące (niskiego napięcia) są pozbawione napięcia i zabezpieczone.
Wszystkie podłączenia bezgniazdkowe wymagają zastosowania docisków zabezpieczających.
Wszystkie otwory umożliwiające dostęp do połączeń bezgniazdkowych zasilacza muszą być zasłonięte.
Niedostosowanie się do tego wymogu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i ryzyko uszkodzenia sprzętu.
Rozmiar przewodu i rodzaj złącza należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy się upewnić, że łączne obciążenie NIE PRZEKRACZA wartości wyłącznika automatycznego obwodu.
Obsługę i serwisowanie urządzenia można ułatwić, stosując elastyczne, metalowe kanały przewodów.
3
CHARAKTERYSTYKA
TEMPERATURA
EKSPLOATACJA
PRZECHOWYWANIE
Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
W temperaturze od -15° do 45°C (od 5° do 113°F) akumulator zasilacza
należy ładować co sześć miesięcy
MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
EKSPLOATACJA
PRZECHOWYWANIE
3000 m (10 000 st.)
15 240 m (50 000 st.)
WILGOTNOŚĆ
względna od 0 do 95%
MASA
ZASILACZ
ZASILACZ Z
55 kg (120 funtów)
64 kg (140 funtów)
OPAKOWANIEM
ELEMENTY DO MONTAŻU
Należy sprawdzić zasilacz przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić
przewoźnika i sprzedawcę.
Należy sprawdzić zawartość opakowania, w którym powinny się znajdować:
zasilacz (z odłączonymi modułami
akumulatorowymi),
przedni panel obudowy.







Komplet dokumentacji zawierający:
dokumentację produktu,
kartę rejestracyjną gwarancji,
płytę CD z dokumentacją,
kabel komunikacji szeregowej.
MONTAŻ
PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU LUB OBRAŻENIA CIAŁA
• Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
• Przed zainstalowaniem zasilacza w szafie należy wyjąć akumulatory.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu albo niewielkiego lub średniego
obrażenia ciała
PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU LUB OBRAŻENIA CIAŁA
• Należy przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
• Okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Należy zainstalować automatyczny bezpiecznik magnetyczny o parametrach odpowiadających produktowi.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu albo niewielkiego lub średniego
obrażenia ciała
4
Podłączanie okablowania zasilającego
Należy zainstalować automatyczny bezpiecznik magnetyczny na linii zasilania.
Model SR13KXIET:
Zainstaluj bezpiecznik 16 A.
Użyj przewodu o przekroju 2 mm2 (nr 14 wg standardu AWG).
Model SR16KXIET:
Zainstaluj bezpiecznik 32 A.
Użyj przewodu o przekroju 5 mm2 (nr 10 wg standardu AWG).
PODŁĄCZANIE WEJŚCIOWEGO OKABLOWANIA ZASILAJĄCEGO
Odłącz od zasilacza panel wejściowego okablowania
zasilającego.
Przesuń nakrętkę nad przewodami i listwami zaciskowymi.
Usuń izolację ze wszystkich przewodów na długości 19 mm.
Podłącz przewody do bloku zaciskowego.
Czarny lub brązowy
Niebieski lub biały
Zielony/żółty
Nakrętka
Dokręć nakrętkę.
Dołącz panel wejściowego okablowania zasilającego do zasilacza.
PODŁĄCZANIE WYJŚCIOWEGO OKABLOWANIA ZASILAJĄCEGO
Czarny lub
brązowy
Niebieski lub biały
Zielony/żółty
.
5
Podłączanie modułów akumulatorowych i zakładanie panelu przedniego




6
Standardowe złącza
złącze szeregowe
Z zasilaczem UPS może być używane opcjonalne oprogramowanie do zarządzania
zasilaniem oraz dodatkowe zestawy interfejsów.
Należy stosować tylko zestawy interfejsów dostarczone lub zatwierdzone przez firmę
Schneider Electric.
Jakiekolwiek inne kable szeregowe nie będą zgodne ze złączem zasilacza.
zwykłe
obejście
Przełącznik obejścia umożliwia użytkownikowi ręczne przestawienie podłączonego
sprzętu w tryb obejściowy.
Zacisk EPO umożliwia użytkownikowi podłączenie zasilacza do centralnego systemu
EPO.
zacisk EPO
Śruba uziemiająca
złącze
zewnętrznego
zestawu
akumulatorów
Zasilacz jest wyposażony w śrubę uziemiającą, która służy do uziemiania urządzeń
zabezpieczających sprzęt telefoniczny i sieciowy.
Przy podłączaniu kabla uziemiającego należy odłączyć zasilacz od zasilania z sieci
elektrycznej.
Opcjonalne zestawy akumulatorów zewnętrznych zapewniają przedłużony czas pracy
podczas wyłączeń prądu. Do opisywanego urządzenia można podłączyć maksymalnie 10
zewnętrznych zestawów akumulatorów.
Informacje na temat zewnętrznego zestawu akumulatorów, SR1192XBP, można znaleźć
w witrynie internetowej firmy Schneider Electric pod adresem
www.schneider-electric.com.
Podłączenie zasilania i urządzeń do zasilacza
1.
2.
Podłączyć sprzęt do zasilacza.
Aby można było korzystać z zasilacza jako głównego przełącznika zasilania, wszystkie podłączone urządzenia
muszą być włączone. Będą one zasilane jedynie po włączeniu zasilacza.
3.
•
•
(Test) na panelu przednim.
Aby włączyć zasilacz, naciśnij przycisk
Akumulator zasilacza jest ładowany zawsze, kiedy zasilacz jest podłączony do sieci elektrycznej.
Akumulator naładowuje się do 90% pojemności podczas pierwszych trzech godzin normalnej pracy.
Podczas tego początkowego okresu ładowania nie należy oczekiwać pełnego czasu zasilania z akumulatora.
Opcje
Informacje na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego znajdują się w witrynie internetowej firmy Schneider Electric
pod adresem www.schneider-electric.com.
W celu dodatkowego zabezpieczenia systemu komputerowego należy zainstalować opcjonalne oprogramowanie
PowerChute™ Business Edition , służące do nadzorowania i diagnozowania pracy zasilacza Smart-UPS.
.
7
OBSŁUGA
WYŚWIETLACZ PRZEDNI ZASILACZA SMART-UPS SR1
Obciążenie
Ładowanie
akumulatora
96%
72%
48%
24%
<24%
85%
68%
51%
34%
17%
Wskaźnik
Opis
Zasilanie z
sieci
Kontrolka zasilania z sieci sygnalizuje, kiedy zasilacz pobiera zasilanie z sieci i wykonuje podwójne
przetwarzanie w celu dostarczenia zasilania do podłączonych urządzeń.
Zasilanie z
akumulatora
Zasilacz zasila podłączone urządzenia z akumulatorów.
Obejście
Kontrolka obejścia wskazuje, że zasilacz jest w trybie obejścia. Podczas pracy w trybie obejścia prąd
z sieci jest przekazywany bezpośrednio do podłączonych urządzeń. Praca w trybie obejścia następuje na
skutek wewnętrznej awarii zasilacza, stanu przeciążenia lub z polecenia użytkownika wykonanego poprzez
urządzenie dodatkowe lub manualny przełącznik obejścia. Podczas pracy zasilacza w trybie obejścia nie
jest dostępne zasilanie z akumulatora. Zobacz część Rozwiązywanie problemów w niniejszej instrukcji
obsługi.
Usterka
Zasilacz rozpoznał awarię wewnętrzną.
Zobacz część Rozwiązywanie problemów w niniejszej instrukcji obsługi.
Przeciążenie
Zaistniał stan przeciążenia. Zobacz część Rozwiązywanie problemów.
Wymiana
akumulatora
Akumulator jest odłączony lub wymaga wymiany. Zobacz część Rozwiązywanie problemów.
Funkcja
Opis
Włączenie
zasilania
Naciśnięcie tego przycisku włącza zasilacz. Poniżej podane są dodatkowe funkcje tego przycisku.
(Test)
Wyłączenie
zasilania
Naciśnięcie tego przycisku wyłącza zasilacz.
8
Funkcja
Opis
Zimny start
Kiedy nie ma zasilania w sieci i zasilacz jest wyłączony, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
(Test), aby dostarczyć prąd do zasilacza i podłączonych urządzeń.
(Test)
Autotest
Zasilacz wyda dwa sygnały dźwiękowe. Podczas drugiego sygnału należy zwolnić przycisk.
Automatyczny: Standardowo zasilacz wykonuje automatycznie autotest po włączeniu, a następnie co dwa
tygodnie. Podczas autotestu zasilacz przez krótki okres zasila podłączony sprzęt z akumulatora.
Ręczny: Aby uruchomić autotest, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk
Diagnostyka napięcia sieci
220V
230V
240V
(Test).
Zasilacz jest wyposażony w funkcję diagnostyczną wyświetlającą napięcie
sieci. Zasilacz UPS należy podłączyć do zwykłej sieci elektrycznej.
Zasilacz rozpoczyna autotest jako część tej procedury. Autotest nie ma
wpływu na wyświetlenie napięcia.
Aby zobaczyć na wyświetlaczu pasek napięcia sieciowego, naciśnij i
(Test). Po kilku sekundach na
przytrzymaj przycisk
pięciosegmentowym wskaźniku Naładowanie akumulatora
po prawej
stronie panelu przedniego wyświetlone zostanie napięcie sieci.
Odczyt napięcia znajduje się na rysunku po lewej stronie. Wartości nie są
wyświetlane na zasilaczu.
Wartość napięcia na wyświetlaczu mieści się w granicach pomiędzy
wartością wyświetloną i następną wyższą wartością.
Zasilanie z akumulatora
W wypadku zaniku lub usterki zasilania sieciowego zasilacz automatycznie przełącza się na zasilanie z akumulatora.
Podczas zasilania z akumulatora zasilacz uruchamia alarm dźwiękowy — cztery sygnały co 30 sekund.
(Test). Jeśli zasilanie sieciowe nie zostanie
W celu wyłączenia alarmu dźwiękowego należy nacisnąć przycisk
wznowione, zasilacz zasila podłączone urządzenia aż do całkowitego rozładowania akumulatora.
Sygnał ten przechodzi w sygnał ciągły na 2 minuty przed upływem czasu pracy z akumulatora. Jeżeli nie jest
stosowane oprogramowanie PowerChute, należy ręcznie zapisać otwarte pliki i wyłączyć komputer, zanim nastąpi
pełne rozładowanie akumulatora.
Żywotność akumulatora zasilacza UPS zależy od sposobu użytkowania oraz warunków pracy.
.
9
PARAMETRY MOŻLIWE DO SKONFIGUROWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
UWAGA: USTAWIANIE TYCH PARAMETRÓW JEST WYKONYWANE POPRZEZ DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE POWERCHUTE,
OPCJONALNE DODATKOWE KARTY SMART SLOT LUB W TRYBIE TERMINALOWYM.
OPIS
DOMYŚLNE
USTAWIENIE
FABRYCZNE
DO WYBORU PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
OPIS
Automatyczny autotest
Co 14 dni
(336 godzin)
Co 7 dni (168 godzin),
14 dni (336 godzin),
Tylko po uruchomieniu,
Bez autotestu
Parametr ten określa, jak często zasilacz będzie wykonywał
autotest.
Identyfikator zasilacza
UPS_IDEN
Maksymalnie osiem znaków
identyfikujących zasilacz
Unikalny identyfikator zasilacza (tj. nazwa lub lokalizacja
serwera) wyróżniający zasilacz do celów opisowych.
Data ostatniej wymiany
akumulatora
Data produkcji
Data wymiany akumulatora w
formacie mm/dd/rr
Po wymianie modułów akumulatorowych należy odpowiednio
zaktualizować tę datę.
Minimalna pojemność
przed powrotem do pracy
po wyłączeniu
0 procent
0, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 90
procent
Po wyłączeniu z powodu wyładowania akumulatorów moduły
akumulatorowe zostaną naładowane do określonego poziomu
procentowego, a dopiero potem zostanie włączone zasilanie
podłączonych urządzeń.
Opóźnienie alarmu po
awarii sieci elektrycznej
5-sekundowe
opóźnienie
5 lub 30 sekund opóźnienia, Przy
niskim poziomie naładowania,
Nigdy
Wycisza obecne alarmy lub wyłącza na stałe wszystkie alarmy.
Opóźnienie wyłączenia
20 sekund
0, 20, 60, 120, 240, 480, 720,
960 sekund
Ta funkcja określa czas od otrzymania przez zasilacz
polecenia, aby wyłączyć system, do faktycznego wyłączenia.
Długość ostrzeżenia o
rozładowaniu akumulatora
2 minuty
2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 minut
Sygnał dźwiękowy ostrzegający o rozładowaniu akumulatora
przechodzi w ciągły, gdy pozostają tylko dwie minuty pracy z
akumulatora.
Oprogramowanie
PowerChute
zapewnia
automatyczne
zamknięcie systemu,
kiedy pozostaje około
2 minuty czasu pracy
przy zasilaniu z
akumulatora.
Jeżeli system operacyjny wymaga dłuższego okresu czasu do
zamknięcia, należy zmienić standardowe ustawienie okresu
ostrzeżenia na dłuższe.
Opóźnienie przełączenia
do pracy sieci po powrocie
zasilania
0 sekund
0, 20, 60, 120, 240, 480, 720,
960 sekund
Aby uniknąć przeciążenia sieci zasilającej, zasilacz czeka przez
określony czas po powrocie zasilania z sieci, zanim powróci do
pracy z sieci.
Górny punkt obejścia
+10% w stosunku do
ustawień napięcia
wyjściowego
+5%, +10%, +15%, +20%
Maksymalne napięcie jaki zasilacz doprowadzi do
podłączonych urządzeń podczas pracy na
wewnętrznym obejściu.
Dolny punkt obejścia
-30% w stosunku do
ustawień napięcia
wyjściowego
-15%, -20%, -25%, -30%
Minimalne napięcie jakie zasilacz doprowadzi
do podłączonych urządzeń podczas pracy na wewnętrznym
obejściu.
Napięcie wyjściowe
230 V AC
220, 230, 240 V AC
Umożliwia użytkownikowi wybranie napięcia wyjściowego
zasilacza bez odłączania zasilania.
Częstotliwość wyjściowa
Automatycznie
50 ± 3 Hz
50 ± 0,1 Hz
60 ± 3 Hz
60 ± 0,1 Hz
Ustawia dopuszczalną częstotliwość wyjściową zasilacza.
Jeżeli jest to możliwe, częstotliwość wyjściowa podąża za
częstotliwością wejściową.
Liczba podłączonych
wewnętrznych zestawów
akumulatorów (po dwa moduły
na zestaw)
Definiuje liczbę wewnętrznych i zewnętrznych podłączonych
zestawów akumulatorów. Liczby te używane są do
prognozowania czasu pracy.
50 ± 3 Hz lub 60
± 3 Hz
Liczba zestawów
akumulatorów
1
10
PODŁĄCZANIE WYŁĄCZNIKA UKŁADU AWARYJNEGO ODŁĄCZANIA ZASILANIA
(EMERGENCY POWER OFF, EPO)
W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wyłączenie zasilania przez zamknięcie przełącznika podłączonego do
przycisku awaryjnego odłączania zasilania (EPO).
Przełącznik EPO
Przełącznik EPO jest zasilany wewnętrznie przez zasilacz, co pozwala na stosowanie go z wyłącznikami
wyposażonymi w styki bez własnego zasilania.
Obwód EPO jest obwodem klasy 2, (wg norm UL, CSA) oraz obwodem SELV (wg normy IEC).
Zarówno obwody klasy 2, jak i obwody SELV, muszą być odseparowane od wszystkich głównych obwodów
elektrycznych. Nie należy podłączać żadnych obwodów do zespołu listew zaciskowych EPO o ile nie ma pewności
co do tego, że obwód ten jest klasy 2 lub SELV.
Jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia normy obwodu, należy zastosować kontaktowy przełącznik zamykający.
W celu podłączenia zasilacza do przełącznika EPO należy użyć jednego z następujących rodzajów kabli:
• CL2: kabel klasy 2 do ogólnego użytku.
• CL2P: kabel okablowania poziomego do stosowania w kanałach, zamkniętych przestrzeniach nadsufitowych oraz w innych
•
•
miejscach wypełnionych powietrzem.
CL2R: pionowy kabel zasilający do stosowania w kanałach pionowych łączących piętra budynku.
CLEX: kabel o ograniczonym zastosowaniu w budynkach mieszkalnych i w torowiskach przewodów.
Konfiguracja parametrów zasilacza w trybie terminalowym
Tryb terminalowy jest interfejsem sterowanym za pośrednictwem menu, który umożliwia zaawansowane
konfigurowanie zasilacza.
Należy podłączyć dostarczony kabel szeregowy do złącza szeregowego z tyłu zasilacza.
Nie należy wykonywać kroku 1, jeżeli nie jest zainstalowane opcjonalne oprogramowanie PowerChute Business
Edition. W takim przypadku należy przejść bezpośrednio do kroku 2.
1. ZAKOŃCZ PRACĘ programu PowerChute Business Edition, wykonując następujące czynności:
•
Na pulpicie wybierz kolejno opcje Start => Settings (Ustawienia) => Control Panel (Panel sterowania)
=> Administrative Tools (Narzędzia administracyjne) => Services (Usługi).
•
Wybierz pozycje PCBE Server oraz PCBE Agent; następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Stop (Zatrzymaj).
2. Otwórz program terminalowy. Przykład: HyperTerminal
•
Na pulpicie wybierz kolejno opcje Start => Programs (Programy) => Accessories (Akcesoria) =>
Communication (Komunikacja) => HyperTerminal.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę HyperTerminal.
•
Postępuj według wskazań w celu wybrania nazwy i ikony. Zostanie wyświetlony komunikat Jeżeli zostanie
wyświetlony komunikat „...must install a modem” (konieczność zainstalowania modemu), zignoruj go. Kliknij OK.
•
Wybierz port COM podłączony do zasilacza. Ustawienia portu są następujące:
 bits per second - 2400 (prędkość transmisji — 2400 b/s)
 data - bits 8 (bity danych — 8)
 parity - none (parzystość — brak)
 stop bit - 1 (bity stopu — 1)
 flow control - none (kontrola przepływu — brak)
•
Naciśnij klawisz ENTER
4. Przykład: ustawianie liczby zewnętrznych zestawów akumulatorów (SR1192XBP): Po otwarciu pustego okna
terminalu wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić liczbę zestawów akumulatorów:
•
Naciśnij klawisz ENTER, aby włączyć tryb terminalowy. Postępuj zgodnie ze wskazaniami:
•
5.
.
•
Naciśnij 1, aby zmienić ustawienia zasilacza. Naciśnij e (lub E), aby zmienić liczbę zestawów akumulatorów.
Wprowadź liczbę zestawów akumulatorów, uwzględniając w niej wewnętrzny zestaw akumulatorów (liczba
zestawów: 1= wewnętrzny moduł akumulatorowy, 2 = 1 SR1192XBP, 3 = 2 SR1192XBP itd.) Naciśnij
klawisz ENTER.
Postępuj zgodnie ze wskazaniami.
Zamknij program terminalowy.
11
KONSERWACJA
Zasilacz jest wyposażony w moduł akumulatorowy, który można łatwo wymienić, także podczas pracy. Wymiana
akumulatora jest bezpieczna i nie grozi porażeniem prądem. W czasie wymiany zarówno zasilacz, jak i podłączony
do niego sprzęt, mogą pozostać włączone.
PRZESTROGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA SPRZĘTU
• Po odłączeniu akumulatorów urządzenia podłączone do zasilacza przestają być chronione przed przepięciami i
przerwami w zasilaniu.
• Wewnętrzne i zewnętrzne moduły akumulatorowe należy wymieniać wyłącznie na zastępcze moduły
akumulatorowe zatwierdzone przez firmę Schneider Electric. W witrynie internetowej firmy Schneider Electric pod
adresem www.schneider-electric.com znajdują się informacje o zastępczych modułach akumulatorowych oraz
zewnętrznych zestawach akumulatorów przeznaczonych do pracy z zasilaczem.
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia
Zużyte akumulatory należy dostarczyć do odpowiedniego punktu recyklingu lub odesłać do producenta
w opakowaniu, w którym dostarczono zastępcze akumulatory.
Wyjmowanie modułów akumulatorowych
Wyłącz i odłącz wszystkie urządzenia podłączone do zasilacza.
Wyłącz i odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
Odłącz akumulatory od zasilacza.





12
Wymiana modułów akumulatorowych




.




13

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W celu rozwiązania drobnych problemów związanych z instalacją i działaniem zasilacza należy skorzystać
z poniższej tabeli. W przypadku poważniejszych problemów należy znaleźć informacje w witrynie internetowej
firmy APC by Schneider Electric pod adresem www.apc.com.
PROBLEM I MOŻLIWA
ROZWIĄZANIE
PRZYCZYNA
ZASILACZ NIE DAJE SIĘ WŁĄCZYĆ
Akumulator nie jest prawidłowo
podłączony.
Sprawdź, czy wtyczki akumulatora są dokładnie podłączone.
Przycisk
wciśnięty.
Naciśnij raz przycisk
(Test) nie został
(Test), aby włączyć zasilacz i zasilić podłączony sprzęt.
Zasilacz nie jest podłączony do
źródła zasilania.
Sprawdź, czy kabel zasilający zasilacza jest dokładnie podłączony do gniazda zasilacza i gniazdka
sieciowego.
Niskie napięcie w sieci lub
całkowity jego zanik.
Sprawdź, czy w sieci jest zasilanie, podłączając do niej np. lampkę. Jeśli światło jest bardzo słabe,
poziom napięcia w sieci powinien sprawdzić elektryk.
ZASILACZ NIE WYŁĄCZA SIĘ
Przycisk
wciśnięty.
nie został
Usterka wewnętrzna zasilacza.
Naciśnij raz przycisk
, aby wyłączyć zasilacz.
Nie należy podejmować próby użycia zasilacza. Zasilacz należy natychmiast odłączyć od sieci i oddać do
naprawy.
ZASILACZ WYDAJE OD CZASU DO CZASU SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Normalne działanie zasilacza
przy zasilaniu z akumulatora.
Zbędne. Zasilacz zabezpiecza podłączony sprzęt.
ZASILACZ NIE ZABEZPIECZA URZĄDZEŃ PRZEZ SPODZIEWANY CZAS
Akumulator zasilacza jest słaby
na skutek niedawnej przerwy w
dopływie prądu lub zbliża się do
końca swojego okresu
eksploatacyjnego.
Naładuj akumulator(y). Po dłuższych przerwach w zasilaniu sieciowym moduły akumulatorowe należy
naładować. Zużywają się one również szybciej, kiedy pracują często lub w podwyższonych temperaturach.
Jeżeli akumulator zbliża się do końca okresu eksploatacyjnego, należy pomyśleć o jego wymianie, nawet
jeżeli wskaźnik wymiany akumulatora jeszcze się nie świeci.
KONTROLKI NA PRZEDNIM PANELU MRUGAJĄ KOLEJNO
Zasilacz został wyłączony
zdalnie przez oprogramowanie
lub opcjonalną kartę
komunikacyjną.
Zbędne. Zasilacz zostanie automatycznie uruchomiony ponownie po przywróceniu zasilania sieciowego.
WSZYSTKIE KONTROLKI SĄ WYŁĄCZONE, ZASILACZ JEST PODŁĄCZONY DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
Zasilacz jest wyłączony
i akumulator jest rozładowany
z powodu długotrwałej przerwy
w dopływie prądu.
Zbędne. Zasilacz powróci do normalnej pracy po przywróceniu zasilania w sieci i wystarczającym
podładowaniu akumulatora.
ŚWIECĄ SIĘ WSKAŹNIKI OBEJŚCIA I PRZECIĄŻENIA, A ZASILACZ WYDAJE CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Zasilacz jest przeciążony.
Podłączony sprzęt przekracza określone „maksymalne obciążenie” podane w dziale charakterystyk w witrynie
internetowej firmy Schneider Electric pod adresem www.schneider-electric.com.
Sygnał dźwiękowy jest emitowany dopóki nie zostanie wyeliminowane przeciążenie. Należy odłączyć od
zasilacza mniej istotne urządzenia, aby zlikwidować stan przeciążenia.
14
PROBLEM I MOŻLIWA
ROZWIĄZANIE
PRZYCZYNA
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK OBEJŚCIA
Został włączony przełącznik
obejścia — manualnie lub
poprzez urządzenie dodatkowe.
Jeżeli obejście jest wybranym trybem pracy, należy zignorować świecący się wskaźnik.
Jeżeli obejście nie jest wybranym trybem pracy, należy przesunąć przełącznik obejścia z tyłu zasilacza
do pozycji normalnej.
ŚWIECĄ SIĘ WSKAŹNIKI AWARII ZASILACZA I PRZECIĄŻENIA, A ZASILACZ WYDAJE CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Zasilacz przestał zasilać
podłączone urządzenia.
Podłączony sprzęt przekracza określone „maksymalne obciążenie” podane w dziale charakterystyk w witrynie
internetowej firmy Schneider Electric pod adresem www.schneider-electric.com.
Należy odłączyć od zasilacza mniej istotne urządzenia, aby zlikwidować stan przeciążenia.
Naciśnij przycisk wyłącznika, a następnie przycisk włącznika, aby przywrócić zasilanie podłączonych
urządzeń.
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK AWARII ZASILACZA
Usterka wewnętrzna zasilacza.
Nie należy podejmować próby użycia zasilacza. Należy natychmiast wyłączyć zasilacz i oddać go do
naprawy.
ŚWIECI SIĘ WSKAŹNIK WYMIANY AKUMULATORA
Miga wskaźnik wymiany
akumulatora i co dwie sekundy
emitowany jest krótki sygnał
dźwiękowy wskazujący na
odłączenie akumulatora.
Sprawdź, czy wtyczki akumulatora są dokładnie podłączone.
Niska pojemność akumulatora.
Zapewnij 24-godzinne zasilanie zasilacza do czasu pełnego naładowania akumulatora. Następnie należy
wykonać autotest. Jeżeli naładowanie nie rozwiązało problemu, należy wymienić akumulator.
Negatywny wynik autotestu
akumulatora.
Zasilacz emituje krótkie sygnały dźwiękowe przez jedną minutę i świeci się wskaźnik wymiany akumulatora.
Zasilacz powtarza ten alarm co pięć godzin. Wykonaj autotest po naładowaniu akumulatora przez 24 godziny
w celu potwierdzenia stanu wymiany akumulatora. Jeżeli akumulator przejdzie pomyślnie autotest, alarm
ustanie i wskaźnik przestanie świecić.
ZASILACZ PRACUJE Z AKUMULATORA, CHOCIAŻ ISTNIEJE NORMALNY DOPŁYW PRĄDU
Bardzo wysokie, niskie lub
zniekształcone napięcie w sieci.
Tanie generatory spalinowe
mogą zniekształcać napięcie.
Należy przełączyć zasilacz do innego gniazdka i innego obwodu. Należy sprawdzić napięcie w sieci przy
użyciu wskaźnika paskowego.
DIAGNOSTYKA NAPIĘCIA SIECI
Wszystkie pięć wskaźników
świeci
Napięcie sieciowe jest wyjątkowo wysokie i powinno być sprawdzone przez elektryka.
Nie świeci się żaden wskaźnik
Jeżeli zasilacz jest podłączony do prawidłowo działającego gniazdka sieciowego, napięcie sieciowe jest
ekstremalnie niskie.
WSKAŹNIK WŁĄCZENIA
.
Nie świeci się żaden wskaźnik
Zasilacz pracuje na akumulatorze lub nie jest włączony.
Wskaźnik miga
Zasilacz przeprowadza wewnętrzny autotest.
15
TRANSPORT
1 . Wyłączyć system i odłączyć cały podłączony sprzęt.
2 . Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
3 . Odłączyć wszystkie akumulatory wewnętrzne i zewnętrzne (jeśli są).
SERWIS
4 . Przestrzegać instrukcji dotyczących transportu zamieszczonych w sekcji Serwis niniejszej instrukcji.
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, nie należy zwracać go sprzedawcy. Należy wykonać następujące kroki:
1 . Przejrzeć sekcję Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi, aby wyeliminować najczęściej
występujące usterki.
2 . Jeśli problemu nie da się rozwiązać, skontaktować się z pomocą techniczną firmy APC by Schneider
Electric za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.apc.com.
a. Zanotować numer modelu i numer seryjny oraz datę zakupu. Numer modelu i numer
seryjny znajdują się na tylnym panelu zasilacza. W niektórych modelach można je
także sprawdzić na wyświetlaczu LCD.
b. Skontaktuj się telefonicznie z działem pomocy technicznej. Pracownik poprosi
o opisanie problemu i w miarę możliwości postara się rozwiązać go telefonicznie.
Jeżeli nie będzie to możliwe, pracownik poda numer upoważnienia do zwrotu (RMA,
Returned Material Authorization).
c. Jeżeli urządzenie jest na gwarancji, naprawy są bezpłatne.
d. Procedury serwisowania i zwrotów mogą się różnić w zależności od kraju.
Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych krajów można znaleźć w witrynie
internetowej firmy APC by Schneider Electric pod adresem www.apc.com.
3 . Prawidłowo zapakować urządzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. W
opakowaniu nigdy nie należy umieszczać kulek styropianowych. Uszkodzenia powstałe podczas
transportu nie są objęte gwarancją.
a. Wskazówka: W przypadku transportu na terenie Stanów Zjednoczonych lub do
Stanów Zjednoczonych należy zawsze ODŁĄCZAĆ JEDEN AKUMULATOR
ZASILACZA UPS na czas transportu tak, jak to nakazują przepisy
Departamentu Transportu USA i zrzeszenia IATA. Wewnętrzne akumulatory
mogą pozostać w zasilaczu UPS.
b. Akumulatory mogą pozostać podłączone do XBP na czas dostawy. Nie wszystkie
urządzenia korzystają z zestawów XBP.
4 . Zapisać uzyskany z centrum pomocy technicznej numer upoważnienia do zwrotu (RMA) na
opakowaniu.
5 . Wysłać urządzenie pocztą kurierską ubezpieczoną i opłaconą we własnym zakresie na adres podany
przez pracownika centrum pomocy technicznej.
16
OGRANICZONA GWARANCJA
Firma Schneider Electric IT Corporation (SEIT) gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych
i wykonawczych przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Zobowiązania firmy w ramach niniejszej gwarancji
ograniczają się do naprawy lub wymiany produktów z takimi usterkami, przy czym wybór rodzaju świadczenia należy
wyłącznie do SEIT. Naprawy lub wymiany wadliwego produktu bądź jego części nie powodują wydłużenia okresu
gwarancji.
Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do oryginalnego nabywcy, który należycie zarejestrował produkt w ciągu 10 dni od
daty zakupu. Produkt można zarejestrować online pod adresem warranty.apc.com.
Firma SEIT nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że rzekoma wada
produktu nie istnieje lub powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania, rażącego niedbalstwa, nieprawidłowej
instalacji lub testowania przez użytkownika końcowego lub osoby trzecie niezgodnie z zalecanymi przez firmę SEIT
specyfikacjami. Ponadto firma SEIT nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady będące skutkiem: 1) prób naprawy lub
przeróbki Produktu podejmowanych bez upoważnienia, 2) niewłaściwego lub niewystarczającego napięcia lub połączenia
elektrycznego, 3) nieodpowiednich warunków panujących w miejscu eksploatacji, 4) działania siły wyższej, 5) kontaktu z
substancjami szkodliwymi lub 6) kradzieży. Firma SEIT nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu
niniejszej gwarancji za produkty, których numery seryjne zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne.
Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI
DOMNIEMANYCH, WYWIEDZIONYCH Z INTERPRETACJI PRZEPISÓW BĄDŹ W INNY SPOSÓB, NA
PRODUKTY SPRZEDANE, SERWISOWANE LUB DOSTARCZANE NA MOCY TEJ UMOWY LUB W
ZWIĄZKU Z NIĄ.
FIRMA SEIT WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ,
SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU.
GWARANCJE UDZIELONE JAWNIE PRZEZ FIRMĘ SEIT NIE ZOSTANĄ POSZERZONE, OGRANICZONE
ANI ZMODYFIKOWANE W WYNIKU UDZIELANIA PRZEZ FIRMĘ SEIT PORAD TECHNICZNYCH LUB
INNYCH ANI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM; UDZIELANIE
TAKICH PORAD I ŚWIADCZENIE TAKICH USŁUG NIE POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI
OBOWIĄZKÓW PO STRONIE FIRMY SEIT.
POWYŻSZE GWARANCJE I REKOMPENSATY SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI I ZASTĘPUJĄ
WSZELKIE INNE UDZIELONE GWARANCJE I DEKLAROWANE REKOMPENSATY. POWYŻSZE
GWARANCJE DEFINIUJĄ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA FIRMY SEIT ORAZ WSZYSTKIE
PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI REKOMPENSATY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI.
GWARANCJE FIRMY SEIT UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NABYWCY I NIE OBEJMUJĄ OSÓB
TRZECICH.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SEIT, JEJ ZARZĄD, DYREKCJA, FIRMY ZALEŻNE LUB PRACOWNICY
NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
WYNIKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW KARNYCH POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA,
SERWISOWANIA LUB INSTALACJI PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BYŁABY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ LUB DELIKTOWĄ,
CZY POWSTAŁABY NA GRUNCIE WINY, ZANIEDBANIA LUB RYZYKA I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
FIRMA SEIT BYŁA WCZEŚNIEJ INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W
SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA SEIT NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY, TAKIE
JAK KOSZTY WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE),
SPRZĘTU, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH ANI ZA
KOSZTY PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH LUB INNE.
ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA NA CELU
WYKLUCZENIA ANI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SEIT ZA ZGON LUB OBRAŻENIA
CIAŁA BĘDĄCE SKUTKIEM RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB CELOWEGO WPROWADZENIA W BŁĄD,
W ZAKRESIE, W JAKIM Z MOCY PRAWA NIE MOŻNA JEJ WYKLUCZYĆ.
Aby skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, należy uzyskać numer upoważnienia do zwrotu (RMA, Returned
Material Authorization) z centrum pomocy technicznej. Klienci chcący zgłosić roszczenie gwarancyjne mogą
skorzystać z globalnej sieci pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric w witrynie internetowej firmy
SEIT pod adresem: www.apc.com. Należy wybrać kraj z menu rozwijanego. Po otwarciu karty Wsparcie w górnej
części witryny internetowej można uzyskać dane teleadresowe pomocy technicznej dla klientów w danym regionie.
Produkt należy zwrócić na własny koszt i dołączyć krótki opis problemu oraz dowód zakupu z podaną datą i
miejscem zakupu.
.
17
APC by Schneider Electric
Ogólnoświatowa pomoc techniczna
Pomoc obejmująca niniejszy oraz wszystkie inne produkty firmy Schneider Electric dostępna jest bezpłatnie w dowolnej z
form opisanych poniżej:
• Za pomocą witryny internetowej firmy APC by Schneider Electric można uzyskać dostęp do dokumentów z
Kompendium informacji technicznych APC i wysyłać zapytania do centrum pomocy technicznej.
– www.apc.com
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn internetowych firmy APC by Schneider Electric w różnych wersjach
językowych. W witrynach znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej.
– www.apc.com/support
Przeszukiwanie globalnego Kompendium informacji technicznych firmy APC i korzystanie z elektronicznej pomocy
technicznej.
• Kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
– Lokalne centra krajowe: informacje kontaktowe dostępne są pod adresem www.apc.com.
– Informacje dotyczące lokalnej pomocy technicznej można uzyskać u przedstawiciela firmy APC by Schneider
Electric lub dystrybutora, u którego zakupiono produkt firmy Schneider Electric.
© 2014 Schneider Electric. Zasilacz Smart-UPS i oprogramowanie PowerChute są własnością firmy
Schneider Electric Industries S.A.S. lub firm z nią stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe należą
do odpowiednich właścicieli.
PL 990-5163A
07/2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement