Schneider Electric Wiser universal push-button dimmer LED User Guide

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Schneider Electric Wiser universal push-button dimmer LED User Guide | Manualzz

NU351518, NU351530,

NU351554, NU351520

Wiser universal push-button dimmer LEDArt.-Nr. NU351518, NU351530, NU351554, NU351520© Schneider-Electric 2014QGH70306-0102/18

7-100 VA

7-20 VA

14-200 W

14-150 VA

RC

RL

R

L en nl

14-150 W

14-150 VA

R

C

1

L

N

16 A

[ A

1 L

2 en

Wiser universal push-button dimmer LED

Necessary accessories

To be completed with:

• Frame in corresponding design

Accessories

To be completed with:

• Carrier plate of the desired design.

Prerequisites and accessories

• A Bluetooth-capable smartphone/tablet (referred to below as smartphone ) with Bluetooth 4.1 or higher is required. Operating systems: Android TM

Apple® iOS 10.3 or higher.

5.1 or higher,

• Download the Wiser app to your smartphone. You can use the app to couple, set up and control Wiser devices.

• Home control via the Internet: Supplement your Wiser system with the Wiser Home Touch control unit.

Product information is available

More detailed product information is available on the Internet -> Download document http://download.schneider-electric.com/ files?p_Doc_Ref=NU3515xx_NU5515x x_HWadd_EN

For your safety

¼ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLO-

SION, OR ARC FLASH

¼

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

• Connecting to installation networks

• Connecting several electrical devices

• Laying electric cables

• Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

DANGER

Risk of fatal injury from electric shock.

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

• When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to observe these instructions will lead to death or serious injuries.

Getting to know the Wiser universal push-button dimmer LED

With the Wiser universal push-button dimmer LED

(hereinafter referred to as dimmer ), you can switch and dim ohmic, inductive or capacitive loads.

Control options

Room control: To actuate the dimmer within a room, it can be coupled either with your smartphone or with another Wiser device. This coupling type is a default factory setting.

Home control: You can control the Wiser devices via the Internet using Wiser Home

Touch.

On-site operation: The dimmer can always be controlled directly on-site. You can also connect any number of mechanical push-buttons.

Functions

Properties:

• Automatic load detection

• Thermal protection, overload-resistant, short-circuit protection

• Soft start

• Operation with extension unit (mechanical push-button)

Settings:

• Resetting to default settings/Bluetooth

Additional app settings:

• Setting the switch-on brightness or memory function

(default setting)

• Dimming range: Min./max. brightness

Additional app functions (default setting: no functions active):

• Setting the LED operating mode manually (RL LED mode)

• Timer mode: Overtravel time (1 second - 24 hours), pre-warning (with or without), manual switching (off or retrigger)

• Time switch (weekday switching, astro, random, wake-up and fall-asleep function)

• Status LED display (e.g. load on, orientation light)

• Coupling to other devices

Installing the dimmer

/

A Mechanical push-button at extension unit connection (optional)

½ CAUTION

The device may be damaged!

• Always operate the product in compliance with the specified technical data.

• Never connect any mixed inductive/capacitive loads.

• Only connect dimmable loads.

• Danger of overload! Dimming socket outlets is prohibited.

| Dimmer tool: Further information about dimmable lamps and the minimum and maximum number of lamps of a specific type. http://schneider-electric.dimmer-test.com

Choosing the installation location

| Please note: In case of reduced thermal dissipation, you will need to reduce the load.

Load reduced by

0%

25%

30%

When installed

In a standard flush-installation mounting box

In cavity walls*

Several installed in combination*

In a 1-gang or 2-gang surface-mounted housing

In a 3-gang surface-mounted housing 50%

* If more than one factor applies, add the load reductions together.

Removing the cover

1 Remove the frame.

2 Pull the rocker switch off.

nl

Wiser universele drukknopdimmer led

Benodigde accessoires

Aan te vullen met:

• Frame van overeenkomstig ontwerp

Accessoires

Aan te vullen met:

• Dragerplaat van gewenst ontwerp.

Voorwaarden vooraf en accessoires

• Een smartphone/tablet (hieronder smartphone genoemd) met Bluetooth 4.1 of hoger is vereist. Besturingssystemen: Android TM

10.3 of hoger.

5.1 of hoger, Apple® iOS

• Download de Wiser-app op uw smartphone. U kunt met de app Wiser-apparaten koppelen, instellen en besturen.

• Thuisbesturing via het internet: Vul uw Wiser-systeem aan met de Wiser Home Touch -besturing.

Productinformatie is beschikbaar

Meer gedetailleerde productinformatie vindt u op het internet -> Document downloaden http://download.schneider-electric.com/ files?p_Doc_Ref=NU3515xx_NU5515x x_HWadd_NL

Voor uw veiligheid

¼ GEVAAR

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLO-

SIE, OF OVERSLAG

¼

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:

• Aansluiting op elektriciteitsnetwerken

• Aansluiten van meerdere elektrische apparaten

• Leggen van elektrische leidingen

• Veiligheidsnormen, lokale bedradingsvoorschriften

Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok!

Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, kan er op de uitgangen elektrische stroom staan.

• Bij werkzaamheden aan het apparaat: Koppel het apparaat altijd los van de voeding met behulp van de zekering in de binnenkomende stroomkring.

Als deze instructies niet worden opgevolgd, zal dit leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Kennismaking met de Wiser universele drukknopdimmer led

Met de Wiser universele drukknopdimmer led (hierna dimmer genoemd), kunt u ohmse, inductieve of capacitieve lasten schakelen en dimmen.

Besturingsopties

Kamerbesturing: Om de dimmer in een kamer te activeren, kan deze worden gekoppeld. Dat kan zowel met uw smartphone als met een ander Wiser-apparaat. Het koppelingstype is een standaard fabrieksinstelling.

Thuisbesturing: Met behulp van Wiser

Home Touch kunt u de Wiser-apparaten bedienen via het internet.

Gebruik op locatie: De dimmer kan altijd rechtstreeks op locatie worden bestuurd. Er kunnen tevens een onbeperkt aantal mechanische impulsdrukkerpen op worden aangesloten.

Functies

Eigenschappen:

• Automatische lastdetectie

• Thermische beveiliging, bestand tegen overbelasting, beveiligd tegen kortsluiting

• Zachte start

• Bediening met verlenging (mechanische impulsdrukker)

Instellingen:

• Standaardinstellingen/Bluetooth herstellen

Aanvullende appinstellingen:

• De lichtsterkte bij inschakeling of geheugenfunctie instellen (standaardinstelling)

• Dimbereik: Min./max. lichtsterkte

Extra app-functies (standaardinstelling: geen functies actief):

• De bedrijfsmodus van het lampje handmatig instellen

(RL-ledmodus)

• Timermodus: Nalooptijd (1 seconde - 24 uur), waarschuwing (met of zonder), handmatig schakelen (uit of heractiveren)

• Tijdschakelaar (schakelen op weekdagen, astro-, random-, wek- en in-slaap-val-functie)

• Weergave statusled (bijv. last aan, oriëntatielicht)

• Koppeling aan andere apparaten

De dimmer installeren

/

A Mechanische impulsdrukker bij aansluiting verlenging (optioneel)

½ VOORZICHTIG

Het apparaat kan zijn beschadigd!

• Gebruik het product altijd in overeenstemming met de gespecificeerde technische gegevens.

• Sluit nooit gemengde inductieve/capacitieve lasten aan.

• Sluit alleen dimbare lasten aan.

• Gevaar van overbelasting! Dimbare wandcontactdozen zijn niet toegestaan.

| Dimmertool: Nadere informatie over dimbare lampen en het minimale of maximale aantal lampen van een specifiek type. http://schneider-electric.dimmer-test.com

De installatielocatie kiezen

| Opmerking: Bij verminderde warmteverspreiding moet u de last verminderen.

Last gereduceerd met

0%

25 %

30%

Indien gemonteerd

In een standaard inbouwbehuizing

In holle wanden*

Meerdere in combinatie gemonteerd*

In 1-voudige of 2-voudige opbouwbehuizing

In een 3-voudige opbouwbehuizing 50%

* Als er meerdere factoren van toepassing zijn, moeten de lastreducties bij elkaar worden opgeteld.

De afdekking verwijderen

1 Verwijder het frame.

2 Verwijder de tuimelschakelaar door deze eraf te trekken.

3 x < 0,5 s

A

3 x < 0,5 s

+ 1x > 10 s

A

< 0,5 s

C

> 0,5 s < 0,5 s

B

> 0,5 s

3 x < 0,5 s

+ 1 x > 20 s

Setting the dimmer

Coupling the dimmer

A Status LED (red/green)

Room control:

Dimmer <-> smartphone

Select the function to add new devices in the Wiser app.

Follow the instructions in the Wiser app.

| Please note:

• You can couple a maximum of 15 smartphones with the dimmer.

• Keep both devices within Bluetooth range of one another during coupling.

• Coupling mode is active for 30 s.

Room control:

Controlling Wiser device <-> Wiser device

First set the controlling Wiser device and then the Wiser device to be controlled into coupling mode.

Coupling mode:

Coupling takes place automatically.

| You can couple a maximum of 10 Wiser devices with each other.

Multiway switching is possible with coupled Wiser devices.

Home control:

Dimmer <-> smartphone

-> See product information

Resetting to default settings

All configuration data, user data and network data are deleted.

All settings are then set to default settings (see functions).

Resetting to Bluetooth

The device is reset to the default settings and to Bluetooth.

Operating the dimmer

A Switch the load on and off.

B Dim switched-on load.

C Switch the load on and off or dim the load with the extension unit.

What should I do if there is a problem?

Fault

Dimming up not possible

Switching on not possible

Dimming down to minimum brightness

Flickering at minimum brightness

Flickering

Only slight dimming capability

Solution

Reduce/increase load

Allow dimmer to cool

Allow dimmer to cool

Reduce load, change load, check: Short-circuit, consumer faulty,

In the case of an external pushbutton, check the wiring,

In the case of coupled Wiser devices, re-couple

Reduce/increase load

Reduce max. brightness

Increase min. brightness

Change load

Set RL LED mode, reset to default settings

Change dimming range

Set RL LED mode

Technical data

Nominal voltage:

Nominal power:

AC 230 V ~, 50 Hz

Standby:

Neutral conductor: max 0.4 W not required

Connecting terminals: Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm 2

0.5 Nm

Extension unit: Single push-button, unlimited number max. 50 m

Fuse protection:

Frequency band:

16 A circuit breaker

2.4 GHz

Transmission capacity: 2.5 mW

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

• Apple® and App Store ® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.

• Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT

DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

schneider-electric.com/contact

De dimmer instellen

De dimmer koppelen

A Statusled (rood/groen)

Kamerbesturing:

Dimmer <-> smartphone

Selecteer de functie om nieuwe apparaten in de Wiserapp toe te voegen. Volg de instructies in de Wiser-app.

| Opmerking:

• U kunt maximaal 15 smartphones met de dimmer koppelen.

• Houd tijdens het koppelen beide apparaten binnen elkaars Bluetooth-bereik.

• De koppelmodus is 30 s lang actief.

Kamerbesturing:

Wiser-apparaat besturen <-> Wiser-apparaat

Zet eerst het besturende Wiser-apparaat en vervolgens het te besturen Wiser-apparaat in de koppelmodus.

Koppelmodus:

Het koppelen gebeurt automatisch.

| U kunt maximaal 10 Wiser-apparaten met elkaar koppelen.

Met gekoppelde Wiser-apparaten is wisselschakeling mogelijk.

Thuisbesturing:

Dimmer <-> smartphone

-> Zie productinformatie

Standaardinstellingen herstellen

Alle configuratiegegevens, gebruikersgegevens en netwerkgegevens worden gewist.

Daarna worden alle instellingen op de standaardwaarden gezet (zie functies).

Terugzetten naar Bluetooth

Het apparaat wordt teruggezet op de standaardinstellingen en op Bluetooth.

De dimmer bedienen

A Schakel de last in en uit.

B Dim ingeschakelde last.

C Schakel de last in en uit of dim de last met de verlenging.

Wat moet ik doen bij een probleem?

Storing

Omhoog dimmen niet mogelijk

Inschakelen niet mogelijk

Omlaag dimmen naar minimale lichtsterkte

Flakkert bij de minimale lichtsterkte

Flakkeren

Alleen geringe mogelijkheid om te dimmen

Oplossing

Last verminderen/verhogen

Laat dimmer afkoelen

Laat dimmer afkoelen

Verminder last, wijzig last, controleer: Kortsluiting, defecte consument,

Bij een externe impulsdrukker: controleer de bedrading,

In het geval van gekoppelde Wiser-apparaten herkoppelen

Last verminderen/verhogen

Max. lichtsterkte verminderen

Verminder min. lichtsterkte

Wijzig last

Stel RL-ledmodus in, terugzetten naar standaardinstellingen

Wijzig dimbereik

Stel RL-ledmodus in

Technische gegevens

Nominale spanning:

Nominaal vermogen:

AC 230 V ~, 50 Hz

Stand-by:

Nuldraad:

Aansluitklemmen:

Verlenging:

Zekering:

Frequentieband:

Zendvermogen: max. 0,4 W niet vereist

Schroefaansluitingen voor max. 2 x 2,5 mm 2

0,5 Nm

Enkelvoudige impulsdrukker, onbeperkt aantal max. 50 m

Contactverbreker van 16 A

2,4 GHz

2,5 mW

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

Handelsmerken

• Apple® and App Store ® zijn merknamen of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

• Google Play™ Store en Android™ zijn merknamen of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

Andere merken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaar.

EU-verklaring van overeenstemming

Schneider Electric Industries verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RICHTLIJN 2014/53/EU VOOR

RADIOAPPARATUUR. De verklaring van overeenstemming kan worden gedownload via: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.

schneider-electric.com/contact

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement