Coto baby
Coto
baby
Coto baby Dariusz Stachowiak, Sewer Ostrowski
ul. Christo Botewa 2B, 30-784 Kraków; Zabno 53, 88-342 Wylatowo
http://www.cotobaby.pl e-mail: [email protected]
INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL
UHCTPYKLIUA OBCITYXKUBAHWUSA / BEDINUNGSANLEITUNG /
MANUAL
FOTELIK SAMOCHODOWY
GRUPA 1,2,3 DLA DZIECI O WADZE 3 lata
OD 9 DO 36 KG
Gwarancii
XX
N
|
Г
|
CAR SAFETY SEAT
GROUP 1,2,3 FOR CHILDREN WEIGHING
FROM 9 TO 36 KG
АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО
ГРУППА 1,2,3 ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕСОМ
ОТ 9 ДО 36 КГ
NASER AEA
ITS
SL
KINDERAUTOSITZ,
GRUPPE 1,2,3 FUR KINDER
VON 9 BIS 36 KG
AUTOSEDACKA —
SKUPINA 1,2,3 PRO DETI
S VAHOU 9 AZ 36 KG
jazz baby
Wyprodukowano w Chinach zgodnie Z norma / Made in China according to standard /
Изготовлено в Китае в соответствии с нормой / Normgemäf in China herrgestellt /
Vyrobeno v Ciné, v zavisl ECE R44/04
PL —Instrukcja obstugi
GB Instruction manual
RU Руководство по эксплуатации
D Bedienungsanleitung
cz Návod k pouzití
gwarancja/warranty/rapaHTHa/garantie/
zarucni podminky/jotallasi jegy/garantie
15
22
28
34
PL
OSTRZEZENIA | ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA FOTELIKA
Uwaznie przeczytaj catg instrukcje oraz zachowaj ja do przysztego uzytku.
Fotelik ten moze zostaé zamontowany tylko w samochodach wyposazonych
w trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa zgodne ze standardem ECE -16 lub
rownowaznym.
Nigdy nie uzywaj fotelika samochodowego jezeli:
- nie jest on dostosowany do wieku lub wagi dziecka
- po wypadku samochodowym, fotelik moze odniesé uszkodzenia, ktôre nie zawsze
sg mozliwe do zauwazenia gotym okiem, co moze skutkowa¢ obnizeniem jego
zdolnosci do zapewnienia dziecku bezpieczenstwa. Z tego powodu, po wypadku
samochodowym ZAWSZE nalezy wymienic fotelik na nowy.
- uzywaj fotelika samochodowego zgodnie z zaleceniami producenta
(patrz instrukcja montazu w samochodzie)
Zawsze zapinaj dziecko w foteliku, nawet na krétkie podréze, gdyz to wtedy
najczesciej zdarzajg sie wypadki.
UWAGA! Nigdy nie zostawiaj dziecka samego bez opieki. W czasie dtuzszych
podrôzy, regularnie upewniaj sie, ze dziecko jest bezpiecznie zapiete.
Pasy powinny byé napiete, ale nigdy nie skrecone.
Zawsze zapinaj dziecko w foteliku pasami.
Upewnij sie, Ze pasy sa poprawnie zapiete. Boczne pasy powinny byé zatozone
jak najnizej, aby mogty skutecznie chroni¢ miednice dziecka.
Upewnij sie, ze bagaze oraz jakiekolwiek przedmioty w samochodzie sa
umocowane, tak aby nie stanowity potencjalnego zagrozenia w czasie wypadku.
Jezeli zajdzie potrzeba wymiany pokrowca na nowy, nalezy wymienic¢
pokrowiec tylko i wytgcznie na dostarczony przez producenta przeznaczony
do tego samego modelu fotelika. Jedynie takie pokrowce zostaty odpowiednio
przetestowane do tego fotelika, aby zapewnié twojemu dziecku bezpieczeñstwo.
Fotelik powinien byé zamocowany w samochodzie w taki sposób, aby Zadne jego
elementy (sztywne lub materiatowe) nie zostaty uszkodzone, lub przytrzasniete
w czasie normalnego uzytkowania samochodu.
Fotelik gwarantuje bezpieczenstwo jedynie wtedy gdy jest on poprawnie
zamocowany, zgodnie z zaleceniami producenta. Niestosowanie si¢ do zalecen
dotyczgcych sposobu instalacji i uzytkowania fotelika moze negatywnie wptyngé
na bezpieczenstwo dziecka.
Fotelik moze by¢ uzytkowany przez dzieci wazgce od 9 do 36 kg we wszystkich
samochodach wyposazonych w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, spetniajgce
europejskie standardy bezpieczenstwa.
Fotelik z pasami moze byé uZzywany przez dzieci wazace od 9 do 18 kg (w wieku
od okoto 9 miesiecy do 4 lat).
Fotelik bez pasôw moze by¢ uzywany przez dzieci wazace od 15 do 36 kg (w wieku
od okoto 3 do 11 lat).
Fotelik musi zawsze by¢ zamontowany frontem do kierunku jazdy oraz jedynie
w samochodach wyposazonych w trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa.
UWAGA! Nigdy nie uzywaj fotelika na siedzeniach wyposazonych w poduszke
powietrzng! |
UWAZNIE PRZECZYTAJ POWYZSZE UWAGI | ZACHOWAJ INSTRUKCJE DO
PRZYSZEEGO UZYTKU.
1. OPIS ELEMENTOW FOTELIKA ORAZ MONTAZ
Zagtowek
Szczeliny pasów \ Oparcie
naramiennych
Ро |
A | | | Poduszki na pasy
Pasy
N = Podktadka pod
Pasek do regulacii у sprzaczke
pasów naramiennych \_ / / 7 a
Siedzisko
Prowadnice zagtówka
Sprzaczka
DZwignia regulacji
pasôw naramiennych
Tylna czesé pasôw naramiennych
Uchwyty do mocowania samochodowych
pasów bezpieczeñstwa
Mocowanie pasów
2. USTANDARYZOWANY TYP PASÓW BEZPIECZENSTWA
UWAGA! Nigdy nie uzywaj fotelika na siedzeniach wyposazonych w poduszke
powietrzna (SRS)! Fotelik ten moze zosta¢ zamontowany jedynie przodem
/ do kierunku jazdy, Za pomoca 3-punktowego
samochodowego pasa bezpieczenstwa, na przednim
lub tylnym siedzeniu pasazera. Jednakze nie zaleca sie
pas naramienny montazu fotelika na przednim siedzeniu
| ÿ pasazera.
\ pas biodrowy
3. POPRAWNA WYSOKOSC PASOW NARAMIENNYCH
Zawsze upewnij sie, ze pasy znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci, w stosunku do
wysokosci ramion twojego dziecka. Pas naramienny powinien zawsze wchodzic
w szczeling tuz powyzej ramion dziecka.
4. ZMIANA WYSOKOSCI PASÓW
Po pierwsze, odepnij pasy od ich mocowania, znajdujgcego sie z tytu fotelika, po czym
wyjmij pasy ciagnac je do przodu (A).
Nastepnie przeciagnij pasy przez szczeliny w pokrowcu i obudowie, znajdujace sie
0 poziom wyzej lub nizej niz poprzednio.
Po przeciggnieciu paséw przez szczeliny zamocuj oba pasy w metalowej sprzaczce
znajdujacej sie z tytu fotelika (B).
5. ZAPINANIE SPRZACZKI PASA
Kroki 1 i 2: Ztacz razem obie gôrne czeéci zatrzasku sprzaczki, a nastepnie wsun je
w sprzaczke, az ustyszysz klikniecie.
Krok 3: Zawsze upewnij sie, ze pasy sa poprawnie zapiete pociagajac je lekko do góry.
Aby rozpiaé pasy, nacisnij czerwony przycisk na sprzaczce.
6. REGULACJA PASÓW
Pociagnij pasy naramienne lekko w góre, aby pozbyé sie luzu na
pasach biodrowych, a nastepnie pociagnij za pasek do regulacji
pasów naramiennych aby usungé z nich nadmierny luz.
Pasy powinny by¢ zatozone jak najciasniej, ale nie na tyle, aby dziecko
odczuwato dyskomfort.
Upewnij sie, Ze pasy biodrowe znajduja sie tak nisko jak to mozliwe,
tak aby zabezpieczaty miednice, a nie znajdowaty sie na wysokosci
brzucha. Luzno zatozone pasy sa niebezpieczne dla twojego dziecka.
Za kazdym razem gdy umieszczasz dziecko w foteliku, sprawdz
umocowanie i pozycje pasow.
7. ODPINANIE PASÓW
Mozesz rozlu¿nié pasy bezpieczeústwa poprzez nacisniecie dzwigni regulacji
pasów naramiennych (Znajdujacej sie pod pokrowcem fotelika) na jego
przedniej czesci.
Jedna reka nacisnij d¿wignie, jednoczesnie ciagnac druga do góry oba pasy
naramienne (Ztap je ponizej poduszek na pasy). Pociagnij pasy lekko
w swoja strone aby je polu¿nié.
Po wyregulowaniu pasów, upewnij sie, Ze Zadne pasy nie ulegty zablokowaniu
w mechanizmie dzwigni.
8. UZYTKOWANIE FOTELIKA RAZEM Z PASAMI
9-18 Kg
(od wieku okoto 9 miesiecy do 4 lat)
Krok 1. Umiesé fotelik na siedzeniu pasazera. Upewnij sie, ze jest on umieszczony
stabilnie i Ze opiera sie tytem o siedzenie.
Krok 2. Przetóz biodrowa czes¢ samochodowego pasa bezpieczenstwa (A) pod
podtokietnikiem (1), a nastepnie obie czesci samochodowego pasa bezpieczeñstwa
przetóz przez otwór oznaczony jako (4), znajdujacy sie z tytu fotelika.
Wyciagnij obie czesci samochodowego pasa bezpieczeñstwa (A i B) z drugiej strony
fotelika ¡ przelóz je przez otwór oznaczony jako (3).
Krok 3. Przeó biodrow ¡ naramienn cz samochodowego pasa bezpieczestwa pod
podokietnikiem.
Zatrzasnij samochodowy pas bezpieczenstwa w jego sprzaczce.
Upewnij sie, ze pas nie jest skrecony oraz ze jest poprawnie poprowadzony pod
podtokietnikami.
Naramienna czesé samochodowego pasa bezpieczeñstwa (В) powinna przechodzié
ponad oparciem fotelika, bez przechodzenia przez czerwona prowadnice.
Krok 4. Oprzyj kolano na siedzisku, ztap naramienna czes¢ samochodowego pasa
bezpieczeñstwa (D) znajdujaca sie nad podtokietnikiem ¡ pociagnij ja do góry, aby go
zaciesnic.
Krok 5. Na koniec pociagnij Za naramienny pas samochodowy z drugiej strony fotelika,
aby go zaciesnié. Upewnij sie, Ze pas nie jest luzny, a fotelik jest stabilnie umocowany.
Teraz mozesz umiesció swoje dziecko w foteliku.
Aby zdemontowaé fotelik postepuj zgodnie Z powyzszymi instrukcjami w odwrotnej
kolejnosci.
9. DEMONTAZ PASOW
Эа Demontaz pasow oraz poduszek na pasy.
Odepnij pasy od ich mocowania znajdujacego sie z tytu fotelika, po czym wyjmij pasy
ciagnac je do przodu (A).
9b Demontaz pasów biodrowych, pasa krokowego oraz
sprzaczki.
Metalowe klamry znajdujgce sie na koncach paséw biodrowych nalezy przekreci¢ w taki
spos6b, aby ich najwezszy koniec przeszedt przez szczeline w obudowie fotelika,
a nastepnie wysunaé je na druga strone.
10. UZYTKOWANIE FOTELIKA BEZ PASOW
Aby zapewnié komfort twojemu dziecku, wysokosé na ktôrej znajduje sie zagtôwek fotelika
mozna odpowiednio dostosowaé do wzrostu dziecka. Zawsze naleZy sie upewnié, ze
pas naramienny przechodzi przez zagtôwek tak, aby znajdowat sie jak najblizej ramienia
twojego dziecka.
WAZNE! Przed uzytkowaniem fotelika nalezy zdemontowaé pasy wraz ze sprzaczka,
wedtug powyzszego opisu.
Krok 1. Umiesé fotelik na siedzeniu pasazera. Upewnij sie, ze jest on umieszczony
stabilnie i Ze opiera sie tytem o siedzenie.
Krok 2. Posadz dziecko na foteliku.
Krok 3. Zatóz samochodowy pas bezpieczeñstwa w taki sposób, aby zarówno jego
naramienna jak i biodrowa czesé przechodzity pod podtokietnikiem od strony sprzaczki
pasa oraz by naramienny pas przechodzit przez czerwona prowadnice znajdujaca sie
w dolnej czesci zagtówka. Upewnij sie, Ze pas nie jest skrecony, a nastepnie zaciesnij go
przez pociagniecie w góre jego naramiennej czesci. Upewnij sie, Ze pas biodrowy znajduje
sie jak najnizej, tak aby opierat sie na miednicy dziecka a nie jego brzuchu.
Aby wyjaé dziecko z fotelika, nalezy po prostu rozpiaé sprzaczke samochodowego pasa
bezpieczenstwa.
11. KONSERWACJA FOTELIKA
ZDEJMOWANIE POKROWCA Z OPARCIA, PODSTAWY | ZAGLOWKA.
Wszystkie pokrowce zdejmuje sie poprzez ostrozne zsuniecie ich Z poszczególnych czesci
fotelika.
POKROWCE NALEZY PRAC RECZNIE. Nalezy uzywa6 tylko delikatnych detergentów,
najlepiej letniej wody z mydtem. Nigdy nie uzywaj silnych chemikaliow do czyszczenia
pokrowca oraz nigdy nie prébuj go wybarwiaé lub wybielaé. Pokrowiec po myciu nalezy
wysuszyé. Pokrowca nie nalezy prasowac, wyzymac lub suszyC€ w elektrycznej suszarce.
WX REX
12. SCHEMAT SKLADANIA FOTELIKA
SKLADANIE FOTELIKA
1.Umiesé oparcie w pozycji poziomej, po czym przymocuj je do podstawy, tak jak na
rysunku
2.Mocno pociagnij za górna czesé fotelika, aby upewnié sie Ze oparcie jest mocno
przymocowane do podstawy.
3.Umiesé oparcie fotelika Z powrotem w pionowej pozyciji.
WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancji udziela sie na okres 36 miesiecy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidtowe dziatanie wyrobu przy
uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obstugi.
3. Podstawowym sposobem zatatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu
przywracajac mu wartosc uzytkowa.
4. Gwarancja przystuguje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega
przeniesieniu na inne osoby.
5. Reklamacje z tytutu wad przyjmuje punkt sprzedazy detalicznej.
6. W przypadku wystapienia wad nalezy zwrócic do punktu sprzedazy
detalicznej Z: wyrobem, oryginalna karta gwarancyjna podpisana przez sklep
i przypietym paragonem lub dowodem zakupu.
7. Reklamowany wyrob nalezy oddaé do naprawy w stanie czystym.
8. Fakt i date wykonania naprawy gwarancyjnej serwis poswiadcza na karcie
gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawe do realizacji uprawnien
gwarancyjnych.
10. Nie udziela sie gwarancji, jezeli:
- Wyrób nie zostat dostarczony do serwisu w komplecie z oryginalnym
dowodem zakupu
- uszkodzenia spowodowane sg nieprawidtowym uzytkowaniem lub
konserwacja przeprowadzona niezgodnie z instrukcja obstugi- uszkodzenia
powstaty w wyniku wypadku
- naprawy produktu wykonane byty przez osoby trzecie.
11. Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia, zwigzanego z codzienng
eksploatacia.
12. Gwarant nie bedzie odpowiadat za zniszczenia tkanin spowodowane
dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru
Z umowa.
14. Wszelkie inne sprawy i spory reguluja sady.
CAUTION AND RECOMMENDATIONS FOR USE IN THE CAR
Please read all instructions before use and keep them for future
reference.Complies with safety standards.
Can only be installed in designated vehicles equipped with three-point safety
belts that comply with ECE-16 or equivalent standards.
Never use a child safety seat:
-thatis not adapted to the hild's weight and size
-for any other use than manufacturer's recommendation (follow
manufacturer's instructions for installation)
-that has been in an accident: seat must be replaced because it
might have hidden damage
Always attach your child in a safety seat, even for short trips.
Warning! Never leave your child unattended. During trips, be sure that your
child remains safely secured.
Belts must remain taut, never twisted.
Always use and adjust the harness.
Ensure that the lapbelts are worn as low as possible in order to properly protect
the pelvis.
Make sure that baggage and other objects are correctly stored to avoid harm in
case of accident or sudden braking.
It is recommended to use the seat with its seat cover and to replace it
manufacturer recommended cover only.
The seat should be installed in such a way that no parts (rigid and plastic) can
be caught in the vehicle's door or under a seat during normal vehicle use.
The seats safety can only be guaranteed if installed and used according to
manufacturer's instructions: any changes in use, installation or accessories
will jeopardize the seat's safety.
This seat can be used by children weighing 9 to 36kg in all vehicles equipped
with three-point seatbelts that comply with European standards in force.
This seat can be used with the harness for children weighing 9 to 18kg (around
9 months to 4 years).
This seat can be used without the harness for children weighing 15 to 36kg (3
to 11 years).
It must always be fixed forward facing, and only in seats fitted with three-point
seabelts.
EXTREMELY DANGEROUS. Never use on a passenger seat fitted with
airbags.
THESE INSTRUCTIONS ARE IMPORTANT. PLEASE READ THEM
CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
PARTS AND INSTALLATION
Headrest
Slot Backrest
Buckle Harness pad
Harness
Harness
adjustment lever
Buckle pad
Harness
adjustment strap ~/ / и
Seat
Headrest guide
Harness strap
Vehicle seatbelt positioning slots
Harness fixing
STANDARDISED SAFETY BELT TYPE
WARNING: THIS CAR SEAT MUST NOT BE INSTALLED ON A PASSENGER SEAT FITTED WITHAN AIRBAG (SRS)!
This seat may only be installed forward facing with
a 3-point lap and diagonal seatbelt, on front or
rear passenger seats.
However, it is not recommended to mounting the seat
Diagonal belt on the front passenger seat.
| Lap belt
CORRECT HEIGHT OF STRAPS
Always check that the straps are at the correct height for your child.
The child's shoulders must always be below the harness slot.
CHANGING THE HEIGHT OF THE STRAPS
Firstly, release the harness straps and harness pads and remove them
atthe front of the backrest (A).
Next thread the harness strap through the next slot, higher
or lower, located on the backrest.
Reassemble the harness straps and pads at the rear of the backrest
and secure the two harness straps into the metal fixing (B).
FASTENING THE SEATBELT BUCKLE
Steps 1& 2. Fit the two fixings into the slot located at the top of the buckle until it
clicks.
Step 3. Always verify that the harness is properly locked by pulling the straps
upwards.
To remove the harness press the red button on the buckle
ADJUSTING THE HARNESS
Pull the straps upwards to remove the slack in the lap belts, then pull on the adjustment belt until
the harness is properly adjusted.
The harness must be as tight as possible, without the child being uncomfortable.
Check that the lap belts of the harness are located as low as possible, across the thighs and
not around the tummy. Aslack harness can be dangerous.
Check the adjustment and tightness of the harness every time you put the child in the seat.
RELEASING THE HARNESS
You can slacken the harness by pressing the lever (under the seat cover) located at the front
ofthe seat.
Press on the “Press” label while gripping the two straps with the other hand (hold the belts under
the harness pads).
Pull the straps towards you to slacken the harness.
When you adjust the harness be careful not to obstruct the straps when you pull on the lever.
USING THE BOOSTER SEAT WITH HARNESS
9-18 Kg
(from around 9 months to 4 years)
Step 1. Place the booster seat on the vehicle seat, checking that itis well
supported against the back of the seat of the car.
Step 2. Pass the lap belt (A) under the armrest (1), then bring together the
two parts of the belt (A) and (B) and secure them through the slot (4)
(inthe back of the seat).
Return the belt (A) and (B) on the front of the seat, passing through the
slot (3).
Step 3. Pass the lap belt (C) under the armrest (2), and the diagonal
belt (D) into the red hook(5)
Lock the buckle of the vehicle's seatbelt.
Check that the vehicle's seatbelt is not twisted and that the lap belt has
been properly threaded under the armrests.
The diagonal belt (B) passes above the backrest without passing via the
red guide in the headrest.
Step 4.Pass the lap and shoulder portion of the seat belt under the armrest.
Step 5. Finally, tighten the seatbelt by pulling the diagonal belt (B)
upwards until there is no more slack and the car seatis properly fixed.
You can now put your child inthe seat.
To remove the car seat, follow the above instructions in reverse order.
REMOVING ALL BELTS
Removing the harness pad and the shoulder belts of
the safety harness.
Open the harness buckle and slacken it.
Release the harness straps and the harness pad, and remove them at the
front of the backrest (A),
Removing the lap belts and the crotch strap of the
safety harness.
Turn the belt tensioning devices onto their narrowest end and pass them
into the slots located on the seat base, then into those of the fabric cover.
USE OF THE BOOSTER WITHOUT HARNESS
As children are not all the same height, the headrest may be adjusted
upwards or downwards. Ensure that the belt always passes through the
head rest above and as close as possible to the child's shoulder
IMPORTANT: Before installing the booster, remove the harness pad,
and the shoulder, crotch and lap straps.
Step 1. Place the booster seat on the vehicle seat, checking that it is well
supported against the back of the seat of the car.
Step 2. Put the child on the seat.
Step 3. Attach the seatbelt, checking that both parts of the seatbelt pass
under the armrest near to the buckle, and the diagonal seatbelt into the
red guide under the headrest. Check that the belt is not twisted and
tighten the seatbelt by pulling the diagonal belt upwards. Check that the
lap beltis located as low as possible, across the thighs and not around the
tummy.
To remove your child from the booster seat, simply undo the seatbelt as
normal.
CARE AND MAINTENANCE
REMOVING THE COVER FROM THE BACKREST, THE BASE AND THE
HEADREST.
Remove the cover by slipping it off. You can now clean it
THE COVER MUST BE HAND WASHED. Only use mild hand soap
and hot water. Do not use chemical cleaning products and never try to bleach or
colour the strap. Allow it to dry naturally. XX Za Ba
Assembly diagram
INSTALLATION
1. Position the backrest horizontally as indicated in Fig 1.
2. Pull sharply on the 2 lower hooks of the backrest to check it is properly secured to
the seat base.
3. Put the backrest back into a vertical position.
WARRANTY
1. The warranty is valid for 36 months from the date of purchase.
2. The warranty ensures the buyer that the product will funcion properly
when used according to the operating instructions.
3. The basic method of dealing with a complaint is to repair the product
restoring its usability and value.
4. This warranty applies onlyto to the original purchaser and is not
transferable to any other person.
5. The warranty claims are accepted only by the retailer.
6. For the complaint to be accepted, the product must be returned to the
retailer together with the original warranty card signed by the store and
the original receipt or proof of purchase.
7. The product has to be cleaned before returning it to the retailer.
8. The repair service will mark the date and type of performed repair on
the warranty card.
9. The warranty card is required for the complaint to be accepted.
10. No guarantee can be given if:
- The product has not been delivered to the retailer together with the
original proof of purchase
- Damage was caused by an improper usage or maintenance performed not
according to the instructions
- Damage was caused by an accident
- The product has been repaired by a third party
11. The warranty does not cover normal wear and tear associated with the
daily operation.
12. Guarantor is not be liable for damage or bleaching of the colors caused
by a long-term fabric exposure to sunlight.
13. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer
arising from the non-conformity.
14. All other matters and disputes are governed by the courts.
Coto
GWARANCJA/WARRANTY/FAPAHTHA/GARANTIE/ baby
ZÁRUCNÍ PODMÍNKY/JÓTÁLLASI JEGY/GARANTIE
PL KARTA GWARANCYJNA o
= bab
Lp data data opis pieczatka | azz © y
“| zgtoszenia naprawy uszkodzenia serwisu
1 INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL
ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ / BEDINUNGSANLEITUNG /
MANUAL
2
Oswiadczam, ze znane mi sq warunki gwarancji
Podpis kupujacego
Data sprzedazy ............s.ocsocccoocos Pieczatka i podpis sprzedawcy
GB WARRANTY
JAZZ %
Lp Report Repair Description Service
° Date date of the defect Stamp
2 O
3 OO baby
Coto baby Dariusz Stachowiak, Sewer Ostrowski
Buyer's Signature ul. Christo Botewa 2B, 30-784 Kraków; Zabno 53, 88-342 Wylatowo
Sold (date) ..............csocccccccccoes Stamp and signature http://www.cotobaby.pl e-mail: [email protected]
AE
| declare that | am aware of the warranty conditions
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement