Asus Vivobook 15X OLED (D1503, AMD Ryzen 5000 series) Laptop Uputstvo za upotrebu | Manualzz
SB20537
Revidirano izdanje V2 / Septembar 2022
E-priručnik
INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se
reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik
ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne
pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE
ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA
PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE
ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I
SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO
KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane
trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili
objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA
INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA
ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM
UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.
Autorska prava © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna,
imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova
pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih
povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge
realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom
garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za
obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS,
njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektovno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA
PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE,
SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI
GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU
INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.
SERVIS I PODRŠKA
Posetite našu veb-lokaciju na više jezika na adresi https://www.asus.com/support/.
MyASUS nudi veliki broj funkcija podrške uključujući rešavanje problema, optimizaciju performansi
proizvoda, integraciju ASUS softvera i pomaže vam da organizujete ličnu radnu površinu i povećate
prostor za skladištenje. Za detaljnije informacije posetite
https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/.
2
E-priručnik za notebook računar
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................................................................7
Konvencije korišćene u ovom priručniku............................................................... 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Tipografija.......................................................................................................................... 8
Bezbednosne mere predostrožnosti...................................................................9
Korišćenje notebook računara.................................................................................... 9
Briga o notebook računaru.......................................................................................... 10
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 11
Bezbednosne informacije o bateriji.......................................................................... 12
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Upoznavanje sa vašim prenosnim računarom.................................................16
Prikaz sa gornje strane................................................................................................... 16
Pogled s donje strane..................................................................................................... 22
Pogled s desne strane.................................................................................................... 24
Pogled s leve strane........................................................................................................ 26
Poglavlje 2: Korišćenje prenosnog računara
Pokretanje.....................................................................................................................30
Punjenje prenosnog računara.................................................................................... 30
Podizanje za otvaranje ekrana.................................................................................... 32
Pritiskanje dugmeta za napajanje............................................................................. 32
Korišćenje table osetljive na dodir.......................................................................33
Korišćenje tastature...................................................................................................40
Interventni tasteri............................................................................................................ 40
Funkcijski tasteri............................................................................................................... 41
Windows tasteri................................................................................................................ 41
Numerička tastatura....................................................................................................... 42
E-priručnik za notebook računar
3
Poglavlje 3: Rad sa sistemom Windows
Pokretanje prvi put....................................................................................................46
Meni „Start“...................................................................................................................47
Windows aplikacije....................................................................................................49
Rad sa Windows aplikacijama..................................................................................... 50
Prilagođavanje Windows aplikacija.......................................................................... 50
Pregled zadatka...........................................................................................................52
Vidžeti.............................................................................................................................53
Funkcija kačenja..........................................................................................................55
Funkcija za kačenje pristupnih tačaka..................................................................... 55
Akcioni centar..............................................................................................................57
MyASUS Splendid.......................................................................................................59
Ostale prečice na tastaturi.......................................................................................61
Povezivanje na bežične mreže...............................................................................63
Wi-Fi...................................................................................................................................... 63
Bluetooth............................................................................................................................ 64
Režim rada u avionu....................................................................................................... 65
Isključivanje prenosnog računara.........................................................................66
Prebacivanje prenosnog računara u režim mirovanja..................................67
Poglavlje 4: Automatsko testiranje po uključivanju računara
(POST)
Automatsko testiranje po uključivanju računara (POST).............................70
Korišćenje POST-a radi pristupa BIOS-u i rešavanja problema........................ 70
BIOS.................................................................................................................................70
Pristup BIOS-u................................................................................................................... 70
Oporavak sistema.......................................................................................................71
Izvršenje opcije oporavka............................................................................................. 72
4
E-priručnik za notebook računar
Saveti i najčešća pitanja
Korisni saveti za vaš prenosni računar................................................................76
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom.................................................................78
Najčešća pitanja u vezi sa softverom...................................................................81
Dodaci
Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC) o smetnjama..................... 84
Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC)
o merama opreza pri izlaganju radiofrekventnom (RF) zračenju................... 85
Bezbednosne napomene za UL.................................................................................. 86
Sigurnosni zahtev u vezi sa napajanjem................................................................. 87
Obaveštenja o TV prijemniku...................................................................................... 87
Obaveštenje o Macrovision Corporation proizvodima...................................... 87
Sprečavanje gubitka sluha........................................................................................... 87
Obaveštenje o izolaciji................................................................................................... 87
Mere opreza za korišćenje litijumskih baterija za nordijske zemlje.............. 88
Deklaracija usaglašenosti za Propis o zaštiti životne sredine za proizvod.. 89
EU REACH i član 33.......................................................................................................... 89
E-priručnik za notebook računar
5
EU RoHS
(Primena opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi).................. 89
Usluge recikliranja / preuzimanja korišćenih proizvoda
kompanije ASUS.............................................................................................................. 90
Uredba o ekodizajnu...................................................................................................... 90
Uređaj kvalifikovan za ENERGY STAR........................................................................ 91
Proizvodi registrovani za EPEAT................................................................................. 91
Licenca fontova teksta BIOS-a..................................................................................... 92
Pojednostavljena EU Izjava o usklađenosti............................................................ 92
6
E-priručnik za notebook računar
O ovom priručniku
Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama
vašeg notebook računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim
komponentama vašeg notebook računara.
Poglavlje 2: Korišćenje prenosnog računara
Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog
notebook računara.
Poglavlje 3: Rad sa sistemom Windows
Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema
Windows na vašem notebook računaru.
Poglavlje 4: Automatsko testiranje po uključivanju računara
(POST)
Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite POST test da biste
promenili podešavanja svog notebook računara.
Saveti i najčešća pitanja
Ovaj odeljak sadrži neke preporučene savete i najčešća pitanja u
vezi sa hardverom i softverom koja će vam pomoću u održavanju
i rešavanju uobičajenih problema sa laptopom.
Dodaci
Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa
vašim notebook računarom.
E-priručnik za notebook računar
7
Konvencije korišćene u ovom priručniku
Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke
smo predstavili na sledeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate
pratiti kako biste obavili određeni posao.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam
mogu pomoći pri obavljanju poslova.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti
zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste
sprečili oštećivanje svog notebook računara i komponenti.
Ikone
Sledeće ikone naznačavaju koje delove uređaja je moguće koristiti za
izvršavanje serije poslova ili procedura na vašem notebook računaru.
= Koristite tačped.
= Koristite tastaturu.
Tipografija
Podebljano= Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude
izabrana.
Kurziv
8
= Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima
možete potražiti dodatne informacije.
E-priručnik za notebook računar
Bezbednosne mere predostrožnosti
Korišćenje notebook računara
Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama
sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F)
i 35°C (95°F).
Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da
se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.
Vaš notebook računar može postati topao ili vreo
tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije.
Da biste sprečili povrede usled toplote, ne držite
notebook računar u krilu niti blizu svog tela.
Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga
na površine koje mogu da blokiraju otvore.
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje,
dodatke i druge periferne uređaje sa vašim
notebook računarom.
Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne
prekrivate notebook računar materijalima koji mogu
smanjiti protok vazduha.
Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili
nestabilnu radnu površinu.
Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz
rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na
predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite
magnetnim detektorima i palicama.
Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se
informisali o mogućnostima upotrebe određenih
usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati
prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.
E-priručnik za notebook računar
9
Briga o notebook računaru
Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko
postoji) pre čišćenja notebook računara. Koristite
čist celulozni sunđer ili krpu od jelenske kože
navlažene toplom vodom ili rastvorom s niskom
koncentracijom neabrazivnog deterdženta. Uklonite
preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suvu
krpu. Pazite da tečnost ne prodre u kućište ili razmak
tastature kako biste sprečili kratak spoj ili koroziju.
Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol,
razređivači, benzen ili druge hemikalije na svom
notebook računaru niti u njegovoj blizini.
Ne stavljajte predmete na notebook računar.
Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih
magnetnih ili električnih polja.
Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook
računar kiši ili vlazi.
Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.
10
E-priručnik za notebook računar
Ne koristite notebook računar u blizini mesta na
kojima se ispušta gas.
Ne stavljajte aktivne elektronske uređaje u
blizinu vašeg notebook računara da biste izbegli
elektromagnetne smetnje na panelu ekrana.
Ne koristite ovaj prenosni računar za rudarenje
kriptovaluta (trošenje velike količine električne
energije i vremena radi sticanja konvertibilne
virtuelne valute) i/ili povezane aktivnosti.
Pravilno odlaganje
NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj
proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno
ponovno korišćenje delova i može da se reciklira.
Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da
proizvod (električna, elektronska oprema i dugme
ćelije baterije koje sadrži đivu) ne treba odlagati kao
obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane
za uklanjanje elektronskih proizvoda.
Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol
precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da
bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.
E-priručnik za notebook računar
11
Bezbednosne informacije o bateriji
Zaštita baterije
•
Često punjenje baterije pod visokim naponom može da skrati
radni vek baterije. Da bi se zaštitila baterija, nakon što bude
potpuno napunjena, sistem može da zaustavi punjenje kada je
napunjenost baterije između 90% i 100%.
NAPOMENA: Nivo na kojem baterija nastavlja da se puni obično je
podešen između 90% i 99%. Stvarna vrednost se može razlikovati u
zavisnosti od modela.
•
Punjenje ili čuvanje baterije na visokim temperaturama okruženja
može da dovede do trajnog oštećenja kapaciteta baterije i brzog
skraćivanja radnog veka baterije. Ako je temperatura baterije
previsoka, sistem može smanjiti kapacitet punjenja baterije ili čak
zaustaviti punjenje kako bi zaštitio bateriju.
•
Kapacitet napajanja baterije može opasti čak i kada je vaš uređaj
isključen, a kabl napajanja naizmeničnom strujom (AC) izvučen.
To je normalno jer sistem i dalje troši malu količinu energije iz
baterije.
12
E-priručnik za notebook računar
Standardno održavanje baterije
•
Ako ne koristite vaš uređaj tokom dužeg vremenskog perioda,
obavezno napunite bateriju do 50%, a zatim isključite vaš uređaj
i izvucite kabl adaptera za napajanje naizmeničnom strujom.
Napunite bateriju na 50% svaka tri meseca kako biste izbegli
prekomerno pražnjenje i sprečili oštećenje baterije.
•
Izbegavajte punjenje baterije pod visokim naponom tokom
dužeg vremenskog perioda da biste produžili radni vek baterije.
Ako stalno koristite napajanje naizmeničnom strujom (AC) za
svoj uređaj, pobrinite se da se baterija isprazni na 50% najmanje
jednom svake dve nedelje. Takođe možete da prilagodite
podešavanja u okviru opcije Battery Health Charging (Punjenje
stanja baterije) u aplikaciji MyASUS da biste produžili radni vek
baterije.
•
Preporučuje se da bateriju čuvate na temperaturama između 5 °C
(41 °F) i 35 °C (95 °F) pri čemu je baterija napunjena 50%. Takođe
možete da prilagodite podešavanja u okviru opcije Battery Health
Charging (Punjenje stanja baterije) u aplikaciji MyASUS da biste
produžili radni vek baterije.
•
Ne ostavljajte bateriju u vlažnom okruženju. Izloženost vlažnom
okruženju može povećati brzinu prekomernog pražnjenja
baterije. Okruženje s niskom temperaturom može da ošteti
hemikalije u bateriji, dok visoka temperatura ili pregrevanje mogu
dovesti do rizika od eksplozije.
•
Ne stavljajte svoj uređaj ili bateriju u blizini radijatora, kamina,
peći, grejača ili bilo kojih izvora toplote s temperaturom većom
od 60 °C (140 °F). Okruženje s visokom temperaturom može da
dovede do eksplozije ili curenja što može da prouzrokuje požar.
E-priručnik za notebook računar
13
14
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 1: Podešavanje
hardvera
Poglavlje 1:
Podešavanje hardvera
E-priručnik za notebook računar
15
Upoznavanje sa vašim prenosnim računarom
Prikaz sa gornje strane
NAPOMENA: Raspored tastera na tastaturi može da se razlikuje u
zavisnosti od regiona ili zemlje. Izgled prenosnog računara takođe može
da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Model od 15 inča
16
E-priručnik za notebook računar
Model od 16 inča
E-priručnik za notebook računar
17
Model od 17 inča
18
E-priručnik za notebook računar
Niz mikrofona
Niz mikrofona poseduje funkcije otkazivanja eha, potiskivanja
buke i formiranja snopa radi boljeg prepoznavanja glasa i
snimanja zvuka.
Štitnik veb-kamere
Ovo vam omogućava da pokrijete sočivo kamere vašeg
notebook računara.
Kamera
Ugrađena kamera omogućava snimanje fotografija ili videosnimaka pomoću prenosnog računara.
Indikator kamere
Indikator kamere svetli kada se kamera koristi.
Ekran
Ovaj ekran visoke rezolucije je idealan za gledanje fotografija,
video-snimaka i drugih multimedijalnih datoteka na prenosnom
računaru.
E-priručnik za notebook računar
19
Indikator isključenog mikrofona
Ovaj indikator se uključuje kada se mikrofon isključi.
Tastatura
Ova QWERTY tastatura u punoj veličini ima optimalan hod za
kucanje. Na ovoj tastaturi možete koristiti i funkcijske tastere,
brzo pristupiti operativnom sistemu Windows i kontrolisati
druge multimedijalne funkcije.
NAPOMENA: Raspored tastera na tastaturi se razlikuje prema
modelu ili teritoriji.
Indikator za velika slova
Ovaj indikator svetli kada je aktivirana funkcija velikih slova.
Zahvaljujući ovoj funkciji možete kucati velika slova (na primer, A,
B, C) na tastaturi prenosnog računara.
Indikator isključene kamere
Ovaj indikator se pali kada je kamera isključena.
20
E-priručnik za notebook računar
Dugme za napajanje
Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili/isključili prenosni
računar. Takođe, dugme za napajanje možete koristiti za prelazak
prenosnog računara u režim spavanja ili hibernacije, odnosno za
izlazak iz ovih režima.
Ukoliko se prenosni računar ne odaziva, pritisnite i zadržite
dugme za napajanje najmanje deset (10) sekundi dok se
prenosni računar ne isključi.
Numerička tastatura
Numerička tastatura ima dve funkcije: možete je koristiti za unos
brojeva ili usmeravanje pokazivača.
NAPOMENA: Više informacija potražite u odeljku Korišćenje
numeričke tastature u ovom priručniku.
Senzor za otisak prsta (na pojedinim modelima)
Ovaj ugrađeni senzor za otisak prsta snima vaš otisak i koristi ga
kao biometrijsku proveru identiteta prilikom prijavljivanja na
sistem prenosnog računara.
Dodirna tabla
Dodirna tabla podržava korišćenje različitih pokreta za navigaciju
na ekranu – na taj način se obezbeđuje intuitivan korisnički
doživljaj. Takođe podržava funkcije standardnog miša.
NAPOMENA: Više informacija potražite u odeljku Korišćenje
dodirne table u ovom priručniku.
E-priručnik za notebook računar
21
Pogled s donje strane
NAPOMENA: Pogled s donje strane se može razlikovati u zavisnosti od
modela.
UPOZORENJE! Vaš notebook računar može postati topao ili vreo tokom
korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Da biste sprečili povrede usled
toplote, ne držite notebook računar u krilu niti blizu svog tela. Prilikom
rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje mogu da
blokiraju otvore.
VAŽNO!
22
•
Trajanje baterije zavisi od načina korišćenja i specifikacija za ovaj
prenosni računar. Baterija ne može da se rasklopi.
•
Delove kupujte samo od ovlašćenih prodavaca jer na taj način
dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost. Obratite se servisnom
centru kompanije ASUS ili ovlašćenim prodavcima ako vam je
potrebna usluga za proizvod ili pomoć u vezi sa rasklapanjem i
sklapanjem uređaja.
E-priručnik za notebook računar
Otvori za ventilaciju
Otvori za ventilaciju služe za dovod hladnog i odvod toplog
vazduha iz prenosnog računara.
UPOZORENJE! Vodite računa da papir, knjige, odeća, kablovi i
drugi predmeti ne blokiraju otvore za ventilaciju jer u suprotnom
može doći do pregrevanja.
Zvučnici
Ugrađeni zvučnici omogućavaju emitovanje zvuka direktno
sa prenosnog računara. Opcije zvuka se kontrolišu pomoću
softvera.
E-priručnik za notebook računar
23
Pogled s desne strane
Priključak za slušalice, slušalice sa mikrofonom i mikrofon
Preko ovog priključka možete da povežete zvučnike sa
pojačalom ili slušalice. Takođe, preko ovog priključka možete da
povežete slušalice sa mikrofonom ili spoljni mikrofon.
USB 3.2 priključak 1. generacije Type-C®
USB 3.2 (univerzalna serijska magistrala 3.2) priključak 1.
generacije Type-C® omogućava brzinu prenosa do 5 gigabita/s i
kompatibilan je sa prethodnom verzijom USB 2.0.
NAPOMENA: Brzina prenosa na ovom priključku zavisi od
modela.
USB 3.2 priključak 1. generacije
USB 3.2 (univerzalna serijska magistrala 3.2) priključak 1.
generacije omogućava brzinu prenosa do 5 gigabita/s i
kompatibilan je sa prethodnom verzijom USB 2.0.
24
E-priručnik za notebook računar
HDMI izlazni port
Ovaj port vam omogućava da povežete svoj notebook računar s
drugim HDMI kompatibilnim uređajem radi deljenja datoteka ili
proširenja vašeg monitora za prikaz.
Ulazni priključak za napajanje (jednosmerna struja)
Uključite isporučeni adapter u ovaj priključak da biste punili
bateriju ili napajali prenosni računar.
UPOZORENJE! Adapter može postati topao ili vreo tokom
korišćenja. Nemojte da prekrivate adapter, niti da ga držite blizu
tela kada je priključen na napajanje.
VAŽNO! Koristite samo isporučeni adapter za punjenje baterije i
napajanje prenosnog računara.
E-priručnik za notebook računar
25
Pogled s leve strane
USB 2.0 priključak
USB (univerzalna serijska magistrala) priključak je kompatibilan
sa USB 2.0 i USB 1.1 uređajima, kao što su tastature, pokazivački
uređaji, fleš diskovi, spoljni čvrsti diskovi, zvučnici, kamere i
štampači.
Indikatori statusa
Indikatori statusa ukazuju na trenutni status hardvera vašeg
prenosnog računara.
Indikator napajanja
Indikator napajanja svetli kada je prenosni računar
uključen, a sporo treperi kada je prenosni računar u
režimu spavanja.
26
E-priručnik za notebook računar
Indikator napunjenosti baterije sa dve boje
LED lampica sa dve boje pruža vizuelni uvid u status
napunjenosti baterije. Više informacija potražite u
sledećoj tabeli:
Boja
Status
Svetli belo
Prenosni računar je priključen
na napajanje, a napunjenost
baterije je između 95% i 100%.
Svetli narandžasto Prenosni računar je priključen
na napajanje, baterija se puni,
a nivo napunjenosti je niži od
95%.
Treperi
narandžasto
Prenosni računar se napaja sa
baterije, a nivo napunjenosti
baterije je niži od 10%.
Isključena svetla
Prenosni računar se napaja sa
baterije, a nivo napunjenosti
baterije je između 10% i 100%.
E-priručnik za notebook računar
27
Otvori za ventilaciju
Otvori za ventilaciju služe za dovod hladnog i odvod toplog
vazduha iz prenosnog računara.
UPOZORENJE! Vodite računa da papir, knjige, odeća, kablovi i
drugi predmeti ne blokiraju otvore za ventilaciju jer u suprotnom
može doći do pregrevanja.
28
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 2:
Korišćenje prenosnog računara
E-priručnik za notebook računar
29
Pokretanje
Punjenje prenosnog računara
A.
Povežite kabl za jednosmernu struju na ulaz za jednosmernu
struju (DC) na vašem prenosnom računaru.
B.
Povežite adapter za naizmeničnu struju na izvor struje 100 V~240
V.
Punite prenosni računar 3 hour (3 sata) pre korišćenja u
režimu rada sa baterijom prvi put.
NAPOMENA: Strujni adapter može da se razlikuje u izgledu u zavisnosti
od modela i vašeg regiona.
VAŽNO!
Informacija o strujnom adapteru:
30
•
Ulazni napon: 100-240 Vac
•
Ulazna frekvencija: 50-60 Hz
•
Nominalna izlazna struja: 2,37A (45 W) / 3,42A (65 W) / 4,74A (90 W)
•
Nominalni izlazni napon: 19 V (45 W) / 19 V (65 W) / 19 V (90 W)
E-priručnik za notebook računar
VAŽNO!
•
Pronađite etiketu sa nominalnom jačinom ulazne/izlazne struje na
prenosnom računaru i uverite se da se informacije o nominalnoj
jačini ulazne/izlazne struje poklapaju sa informacijama na adapteru.
Neki modeli prenosnih računara mogu imati različite nominalne
izlazne struje na osnovu dostupnog SKU.
•
Uverite se da je vaš prenosni računar priključen na strujni adapter
pre nego što ga uključite prvi put. Uvek utaknite strujni kabl u zidnu
utičnicu bez korišćenja produžnih kablova. Radi vaše bezbednosti,
povežite ovaj uređaj isključivo u ispravno uzemljenu električnu
utičnicu.
•
Izlaz utičnice mora biti lako dostupan i u blizini prenosnog računara.
•
Kako biste isključili prenosni računar iz glavnog strujnog napajanja,
odvojite ga od utičnice za struju.
UPOZORENJE!
Pročitajte sledeće mere predostrožnosti za bateriju vašeg prenosnog
računara:
•
Samo serviseri koje je ovlastio ASUS bi trebalo da uklanjaju bateriju
koja se nalazi unutar uređaja (važi za baterije koje se ne mogu
uklanjati).
•
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od
zapaljenja ili hemijske reakcije ako se ukloni ili rasklopi.
•
Radi vaše lične bezbednosti obratite pažnju na oznake sa
upozorenjima.
•
Rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg
tipa.
•
Ne bacati u vatru.
•
Nikada nemojte pokušavati da kratko spojite bateriju vašeg
prenosnog računara.
•
Nikada nemojte pokušavati da rasklopite i ponovo sastavite bateriju
(samo za baterije koje se ne mogu ukloniti).
•
Prekinite sa korišćenjem ako otkrijete curenje.
•
Baterija i njene komponente se moraju reciklirati ili odložiti na
odgovarajući način.
•
Držite bateriju i druge sitne komponente van domašaja dece.
E-priručnik za notebook računar
31
Podizanje za otvaranje ekrana
Pritiskanje dugmeta za napajanje
32
E-priručnik za notebook računar
Korišćenje table osetljive na dodir
Pomeranje pokazivača
Možete dodirnuti bilo gde po tabli osetljivoj na dodir da biste aktivirali
pokazivač, pa zatim prstom prevlačite po tabli osetljivoj na dodir da
biste pomerali pokazivač po ekranu.
Horizontalno prevlačenje
Vertikalno prevlačenje
Dijagonalno prevlačenje
E-priručnik za notebook računar
33
Pokreti jednim prstom
Dodirivanje/dvostruko dodirivanje
•
Dodirnite aplikaciju da biste je izabrali.
•
Dva puta dodirnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
Prevlačenje i otpuštanje
Dva puta dodirnite element, pa ga prevlačite istim prstom bez
podizanja sa table osetljive na dodir. Prevucite element na njegovu
novu lokaciju, podignite prst sa table osetljive na dodir.
34
E-priručnik za notebook računar
Levi klik
Desni klik
•
Kliknite na aplikaciju da
biste je izabrali.
Kliknite na ovo dugme da biste
otvorili meni za desni klik.
•
Dva puta kliknite na
aplikaciju da biste je
pokrenuli.
NAPOMENA: Područja unutar isprekidane linije predstavljaju lokacije
levog i desnog dugmeta miša na tabli osetljivoj na dodir.
Pokreti sa dva prsta
Dodirivanje
Dodirujte sa dva prsta tablu osetljivu na dodir da biste simulirali
funkciju desnog klika.
E-priručnik za notebook računar
35
Pomeranje sa dva prsta (nagore/ Pomeranje sa dva prsta (nalevo/
nadole)
nadesno)
Prevlačite dva prsta radi
pomeranja nagore ili nadole.
Prevlačite dva prsta radi pomeranja
nalevo ili nadesno.
Umanjivanje
Povećavanje
Približavajte dva prsta na tabli
osetljivoj na dodir.
Raširite dva prsta na tabli osetljivoj
na dodir.
36
E-priručnik za notebook računar
Prevlačenje i otpuštanje
Izaberite element, zatim pritisnite i zadržite levo dugme. Drugim
prstom prevlačite po tabli osetljivoj na dodir i prevucite element,
podignite prst sa dugmeta i otpustite ga.
Pokreti sa tri prsta
Dodirivanje
Dodirujte sa tri prsta po tabli osetljivoj na dodir da biste pokrenuli
funkciju koja je izabrana u Postavkama.
E-priručnik za notebook računar
37
Brzo prevlačenje nalevo/brzo prevlačenje nadesno
Ako ste otvorili više aplikacija, brzo prevlačite tri prsta nalevo ili
nadesno da biste se prebacivali sa jedne aplikacije na drugu.
Brzo prevlačenje nagore
Brzo prevlačenje nadole
Prevlačite nagore da biste dobili
pregled svih aplikacija koje su
trenutno otvorene.
Brzo prevlačite nadole da biste
prikazali radnu površinu.
38
E-priručnik za notebook računar
Pokreti sa četiri prsta
Dodirivanje
Dodirujte sa četiri prsta po tabli osetljivoj na dodir da biste pokrenuli
funkciju koja je izabrana u Postavkama.
E-priručnik za notebook računar
39
Korišćenje tastature
Interventni tasteri
Interventni tasteri na tastaturi prenosnog računara mogu da aktiviraju
sledeće komande:
Uključuje ili isključuje zvučnike
Smanjuje jačinu zvuka na zvučnicima
Povećava jačinu zvuka na zvučnicima
Smanjuje osvetljenost ekrana
Povećava osvetljenost ekrana
Omogućava ili onemogućava tablu osetljivu na dodir
Prilagođava osvetljenost tastature sa pozadinskim
osvetljenjem*
Prebacivanje režima ekrana
NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan na vaš
prenosni računar.
* Na pojedinim modelima
40
E-priručnik za notebook računar
Uključuje ili isključuje mikrofon
Uključuje ili isključuje kameru
Aktivira alat za snimanje ekrana
Pokreće MyASUS
Funkcijski tasteri
Pritisnite
da biste omogućili ili onemogućili funkciju
funkcijskih tastera. Kada je omogućena funkcija funkcijskih tastera,
možete da pristupite i interventnim tasterima tako što ćete pritisnuti i
zadržati taster
u kombinaciji sa tasterima u gornjem redu.
Windows tasteri
Postoje dva specijalna Windows tastera na vašem prenosnom računaru
koji se koriste kao što je opisano u nastavku:
Pokreće meni „Start“
ili
Prikazuje padajući meni
E-priručnik za notebook računar
41
Numerička tastatura
NAPOMENA: Izgled numberičke tastature se može razlikovati u zavisnosti
od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.
Model od 15/16 inča
Numerička tastatura je dostupna
na pojedinima modelima notebook
računara. Ovu tastaturu možete
da koristite za unos brojeva ili kao
tastere za usmeravanje pokazivača.
Pritisnite
da
biste se prebacili sa
korišćenja tastature
za unos brojeva na
korišćenje tastera
za usmeravanje
pokazivača i obrnuto.
42
E-priručnik za notebook računar
Model od 17 inča
Numerička tastatura je dostupna
na pojedinima modelima notebook
računara. Ovu tastaturu možete
da koristite za unos brojeva ili kao
tastere za usmeravanje pokazivača.
Pritisnite
da
biste se prebacili sa
korišćenja tastature
za unos brojeva na
korišćenje tastera
za usmeravanje
pokazivača i obrnuto.
E-priručnik za notebook računar
43
44
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 3:
Rad sa sistemom Windows
E-priručnik za notebook računar
45
Pokretanje prvi put
Kada prvi put pokrenete prenosni računar, niz ekrana se pojavljuje i vodi
vas kroz konfiguraciju operativnog sistema Windows.
Za pokretanje prenosnog računara prvi put:
1.
Pritisnite dugme za napajanje na prenosnom računaru. Sačekajte
nekoliko minuta dok se ne pojave postavke ekrana.
2.
Sa postavki ekrana izaberite region i jezik koji želite da koristite na
vašem prenosnom računaru.
3.
Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Izaberite Accept (Prihvati).
4.
Pratite uputstva na ekranu i konfigurišite sledeće osnovne
elemente:
•
personalizacija
•
povezivanje na mrežu
•
postavke
•
vaš nalog
5.
Nakon konfiguracije osnovnih elemenata, Windows nastavlja sa
instalacijom vaših aplikacija i preferiranih postavki. Obezbedite
da vaš prenosni računar bude povezan na struju tokom procesa
podešavanja.
6.
Kada se završi proces podešavanja, pojavljuje se radna površina.
NAPOMENA: Slike ekrana u ovom poglavlju služe samo kao referenca.
46
E-priručnik za notebook računar
Meni „Start“
Meni „Start“ je glavni mrežni prelaz ka programima, Windows
aplikacijama, fasciklama i postavkama na vašem prenosnom računaru.
Promena postavki naloga, zaključavanje
ili odjava sa naloga
Pokretanje aplikacije iz menija „Start"
Pokretanje menija „Start“
Pokretanje pretraživanja
Pokretanje pregleda zadatka
Pokretanje vidžeta
Isključivanje, ponovno pokretanje ili
prebacivanje prenosnog računara u režim
mirovanja
Pokretanje aplikacije sa trake sa
zadacima
Meni „Start“ možete koristiti da izvršite sledeće uobičajene aktivnosti:
•
pokretanje programa ili Windows aplikacija
•
otvaranje uobičajenih programa ili Windows aplikacija
•
prilagođavanje postavki prenosnog računara
•
pomoć sa operativnim sistemom Windows
•
isključivanje prenosnog računara
•
odjavljivanje sa sistema Windows ili prebacivanje na nalog
drugog korisnika
E-priručnik za notebook računar
47
Pokretanje menija „Start“
Postavite pokazivač miša iznad ikone „Start“
na
radnoj površini i zatim kliknite.
Pritisnite taster sa Windows logotipom
na
tastaturi.
Otvaranje programa iz menija „Start“
Jedna od najčešćih upotreba menija „Start“ je otvaranje programa koji
su instalirani na vašem prenosnom računaru.
Postavite pokazivač miša iznad programa i zatim
kliknite da biste ga pokrenuli.
Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz
programe. Pritisnite
radi pokretanja.
NAPOMENA: Izaberite All apps (Sve aplikacije) da biste prikazali punu
listu programa i fascikli na prenosnom računaru po abecednom redu.
48
E-priručnik za notebook računar
Windows aplikacije
Ove aplikacije su zakačene na meniju „Start“ i prikazane su u formatu
pločica za jednostavan pristup.
NAPOMENA: Neke Windows aplikacije zahtevaju prijavu na Microsoft
nalog pre nego što se mogu aktivirati u potpunosti.
E-priručnik za notebook računar
49
Rad sa Windows aplikacijama
Pokretanje Windows aplikacija iz menija „Start"
Postavite pokazivač miša iznad aplikacije i zatim kliknite
da biste je pokrenuli.
Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz
aplikacije. Pritisnite
da biste pokrenuli
aplikaciju.
Prilagođavanje Windows aplikacija
Možete pomerati, ukloniti ili zakačiti aplikacije na traku sa zadacima sa
menija „Start“ prateći sledeće korake:
Pomeranje aplikacija
Postavite pokazivač miša preko aplikacije, pa zatim
prevucite i otpustite aplikaciju na novu lokaciju.
Uklanjanje aplikacija
Postavite pokazivač miša preko aplikacije i napravite
desni klik, pa zatim kliknite na Unpin from Start (Ukloni
sa starta).
Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali ka
aplikaciji.
Pritisnite
ili
(Na pojedinim
modelima), zatim izaberite Unpin from Start (Ukloni sa
starta).
50
E-priručnik za notebook računar
Kačenje aplikacija na traku sa zadacima
Postavite pokazivač miša preko aplikacije i napravite
desni klik, pa zatim kliknite na Pin to taskbar (Zakači na
traku sa zadacima).
Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali ka
aplikaciji.
Pritisnite
ili
(Na pojedinim
modelima), zatim izaberite Pin to taskbar (Zakači na
traku sa zadacima).
Kačenje više aplikacija na meni „Start“
Iz opcije All apps (Sve aplikacije), postavite pokazivač
miša iznad aplikacije koju želite da dodate na meni
„Start“, pa zatim kliknite Pin to Start (Zakači na start).
Iz opcije All apps (Sve aplikacije), pritisnite
ili
(Na pojedinim modelima) na aplikaciji koju
želite da dodate na meni „Start“, pa zatim dodirnite Pin
to Start (Zakači na start).
E-priručnik za notebook računar
51
Pregled zadatka
Brzo prebacivanje između otvorenih aplikacija i programa pomoću
funkcije prikaza zadataka, takođe možete da koristite prikaz zadataka za
prebacivanje između radnih površina.
Pokretanje pregleda zadatka
Postavite pokazivač miša iznad ikone
zadacima i zatim kliknite na nju.
Pritisnite
52
na traci sa
na vašoj tastaturi.
E-priručnik za notebook računar
Vidžeti
Možete pokrenuti vidžete za brzi pristup važnim informacijama.
Pokretanje vidžeta
Postavite pokazivač miša iznad ikone
na traci sa
zadacima i zatim kliknite na nju.
Pritisnite
E-priručnik za notebook računar
na vašoj tastaturi.
53
Prilagođavanje vidžeta
Kliknite/dodirnite ikonu , zatim izaberite Manage
interests (Upravljanje interesovanjima) radi promene
sadržaja koji se prikazuje na vidžetima.
54
E-priručnik za notebook računar
Funkcija kačenja
Funkcija kačenja prikazuje aplikacije jednu pored druge i omogućava
vam da radite ili prebacujete između aplikacija.
Funkcija za kačenje pristupnih tačaka
Možete prevlačiti i otpuštati aplikacije na ove pristupne tačke da biste ih
prikačili na određeno mesto.
E-priručnik za notebook računar
55
Korišćenje funkcije kačenja
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da prikačite.
2.
Prevucite naslovnu traku aplikacije i spustite je na
ivicu ekrana da biste je prikačili.
3.
Pokrenite drugu aplikaciju i ponovite prethodne
korake da biste prikačili drugu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da prikačite.
2.
Pritisnite i zadržite taster
, zatim koristite
tastere sa strelicama za kačenje aplikacije.
3.
56
Pokrenite drugu aplikaciju i ponovite prethodne
korake da biste prikačili drugu aplikaciju.
E-priručnik za notebook računar
Akcioni centar
Akcioni centar konsoliduje obaveštenja sa aplikacija i predstavlja
jedinstveno mesto gde možete da stupite u interakciju sa njima. Takođe,
on ima i koristan odeljak za brze radnje.
Pokretanje brzih radnji
Postavite pokazivač miša iznad ikone statusa na traci sa
zadacima i zatim kliknite na nju.
Pritisnite
E-priručnik za notebook računar
na vašoj tastaturi.
57
Pokretanje obaveštenja
Postavite pokazivač miša iznad datuma i vremena na
traci sa zadacima i zatim kliknite na nju.
Pritisnite
58
na vašoj tastaturi.
E-priručnik za notebook računar
MyASUS Splendid
MyASUS Splendid obezbeđuje da svi ASUS ekrani prikazuju identične i
precizne boje. Pored normalnog režima, možete izabrati režime živahan,
prijatan za oko ili manuelni režim i tako prilagođavati postavke ekrana.
•
Normalan režim rada: Kroz gama korekciju i korekciju
temperature boje, prikaz slike na ekranu je najbliži moguć onome
što vaše oko može prirodno videti. Za model sa OLED ekranom,
ovaj režim ispunjava zahteve za TÜV sertifikat za smanjenu
emisiju plavog svetla.
•
Živahni režim: Ovaj režim omogućava prilagođavanje zasićenosti
slike i čini je više živahnom i treperavom.
•
Manuelni režim: Ovaj režim vam omogućava da prilagođavate
temperaturu boje u skladu sa vašim ličnim potrebama, u opsegu
od -50 do +50.
•
Režim prikaza prijatan za oko: Ovaj režim umanjuje do 30%
emisiju plave svetlosti i tako štiti vaše oči.
Nivo 1-5: Što je viši nivo, manja je emisija plave svetlosti. Za model
sa LCD ekranom, nivo 5 je optimizovana postavka i ispunjava
zahteve za TÜV sertifikat za smanjenu emisiju plavog svetla.
NAPOMENA: Omogućite HDR preko opcije Postavke > Settings (Sistem)
> Display (Ekran) radi postizanja boljeg doživljaja gledanja na OLED
ekranu (Na pojedinim modelima), tako da odgovara zahtevima TÜV Flicker
Free sertifikata.
E-priručnik za notebook računar
59
Obratite pažnju na sledeće savete za umanjenje naprezanja očiju:
•
Udaljite se od ekrana ako radite više sati. Preporučuje se da
napravite kratke pauze (od najmanje 5 minuta) nakon oko 1 sata
neprekidnog rada na računaru. Pravljenje kratkih i čestih pauzi je
efikasnije nego pravljenje duže pauze.
•
Kako biste smanjili naprezanje i sušenje očiju, s vremena na vreme
odmarajte oči tako što ćete ih fokusirati na udaljene objekte.
•
Ponovite sledeće vežbe da biste smanjili naprezanje očiju:
(1) Spuštajte i podižite pogled više puta
(2) Polako kotrljajte očima
(3) Dijagonalno pomerajte oči
Ako i dalje osećate naprezanje očiju, posavetujte se sa lekarom.
•
60
Plava svetlost velike energije može dovesti do naprezanja očiju
i senilne degeneracije makule (AMD – Age-Related Macular
Degeneration). Filter za plavu svetlost smanjuje za 30% (maks.)
štetno plavo svetlo radi izbegavanja CVS-a (sindroma računarskog
vida).
E-priručnik za notebook računar
Ostale prečice na tastaturi
Na tastaturi takođe možete koristiti sledeće prečice koje vam pomažu za
pokretanje aplikacija i navigaciju kroz Windows.
Pokreće meni Start menu (Start)
Pokreće Action Center (Akcioni centar)
Pokreće radnu površinu
Pokreće File Explorer (Istraživač datoteka)
Pokreće Settings (Postavke)
Pokreće ekran Connect (Povezivanje)
Aktivira zaključani ekran
Minimizuje sve trenutno aktivne prozore
E-priručnik za notebook računar
61
Pokreće Search (Pretraživanje)
Pokreće ekran Project (Projekat)
Otvara prozor Run (Izvrši)
Otvara Accessibility (Pristupačnost)
Otvara kontekstualni meni dugmeta „Start“
Pokreće ikonu lupe i povećava vaš ekran
Umanjuje vaš ekran
62
E-priručnik za notebook računar
Povezivanje na bežične mreže
Wi-Fi
Pristupite elektronskoj pošti, surfajte po internetu i delite aplikacije
preko društvenih mreža koristeći Wi-Fi vezu vašeg prenosnog računara.
VAŽNO! Airplane mode (Režim rada u avionu) onemogućava ovu
funkciju. Uverite se da je Airplane mode (Režim rada u avionu) isključen
pre nego što omogućite Wi-Fi vezu na vašem prenosnom računaru.
Povezivanje na Wi-Fi
Povežite prenosni računar na Wi-Fi mrežu primenom sledećih koraka:
1.
Pokrenite Action Center (Akcioni centar) sa trake
sa zadacima.
2.
Kliknite/dodirnite ikonu Wi-Fi da biste omogućili
Wi-Fi.
3.
Izaberite pristupnu tačku sa liste dostupnih Wi-Fi
veza.
4.
Izaberite Connect (Poveži) da biste počeli sa
povezivanjem na mrežu.
NAPOMENA: Možda će biti potrebno da unesete
sigurnosnu šifru za aktiviranje Wi-Fi veze.
E-priručnik za notebook računar
63
Bluetooth
Koristite Bluetooth da biste omogućili bežični prenos podataka pomoću
drugih uređaja koji imaju omogućen Bluetooth.
VAŽNO! Airplane mode (Režim rada u avionu) onemogućava ovu
funkciju. Uverite se da je Airplane mode (Režim rada u avionu) isključen
pre nego što omogućite Bluetooth vezu na vašem prenosnom računaru.
Uparivanje sa drugim uređajima koji imaju omogućen
Bluetooth
Potrebno je da uparite prenosni računar sa drugim uređajima koji imaju
omogućen Bluetooth i tako omogućite prenos podataka. Povežite
uređaje primenom sledećih koraka:
1.
Pokrenite Settings (Postavke) iz menija „Start".
2.
Izaberite Bluetooth & devices (Bluetooth i
uređaji) > Add device (Dodavanje uređaja) radi
traženja uređaja koji imaju omogućen Bluetooth.
3.
Izaberite uređaj sa liste za uparivanje vašeg
prenosnog računara sa uređajem.
NAPOMENA: Za neke uređaje koji imaju omogućen
Bluetooth može biti potrebno da ukucate kod vašeg
prenosnog računara.
64
E-priručnik za notebook računar
Režim rada u avionu
Režim rada u avionu onemogućava bežičnu komunikaciju što vam
omogućava bezbedno korišćenje prenosnog računara tokom leta.
NAPOMENA: Obratite se svom predstavniku avio-kompanije da biste
saznali o povezanim uslugama tokom leta koje se mogu koristiti i
ograničenjima koja se moraju poštovati pri korišćenju prenosnog računara
tokom leta.
Uključivanje/isključivanje režima rada u avionu
1.
Pokrenite Action Center (Akcioni centar) sa
trake sa zadacima.
2.
Kliknite/dodirnite ikonu Airplane mode (Režim
rada u avionu) da biste omogućili ili onemogućili
režim rada u avionu.
E-priručnik za notebook računar
65
Isključivanje prenosnog računara
Prenosni računar možete isključiti na neki od sledećih načina:
•
Pokrenite meni „Start“, zatim izaberite > Shut
down (Isključi) za normalno isključivanje.
•
Sa ekrana za prijavu izaberite
(Isključivanje).
•
Pritisnite
> Shut down
da biste isključili
Windows. Izaberite Shut down (Isključivanje) sa
padajuće liste i zatim izaberite OK.
•
66
Ukoliko vaš prenosni računar ne reaguje,
pritisnite i zadržite dugme za napajanje najmanje
deset (10) sekunde dok se prenosni računar ne
isključi.
E-priručnik za notebook računar
Prebacivanje prenosnog računara u režim
mirovanja
Za prebacivanje prenosnog računara u režim mirovanja:
•
Pokrenite meni „Start“ i zatim izaberite > Sleep
(Režim mirovanja) da biste prenosni računar
prebacili u režim mirovanja.
•
Sa ekrana za prijavu izaberite
(Mirovanje).
Pritisnite
> Sleep
da biste isključili Windows.
Izaberite Sleep (Režim mirovanja) sa padajuće liste i
zatim izaberite OK.
NAPOMENA: Prenosni računar možete takođe prebaciti u režim mirovanja
jednim pritiskom na dugme za napajanje.
E-priručnik za notebook računar
67
68
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 4:
Automatsko testiranje po
uključivanju računara (POST)
E-priručnik za notebook računar
69
Automatsko testiranje po uključivanju
računara (POST)
POST (Power-On Self-Test) predstavlja seriju dijagnostičkih testova
kontrolisanih preko softvera koji se pokreću kada uključite ili ponovo
pokrenete prenosni računar. Softver koji kontroliše POST je instaliran
kao stalan deo arhitekture prenosnog računara.
Korišćenje POST-a radi pristupa BIOS-u i
rešavanja problema
Tokom trajanja POST-a, možete pristupiti postavkama BIOS-a
ili pokrenuti rešavanje problema preko funkcijskih tastera na
vašem prenosnom računaru. Više detalja može pronaći u sledećim
informacijama.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) čuva postavke hardverskog
sistema koje su potrebne za pokretanje sistema na prenosnom
računaru.
Podrazumevane postavke za BIOS utiču na većinu uslova za rad
prenosnog računara. Nemojte menjati podrazumevane BIOS postavke
izuzev u sledećim okolnostima:
•
Poruka o greški se pojavljuje na ekranu tokom pokretanja sistema
i zahteva da izvršite konfiguraciju BIOS-a.
•
Instalirali ste novu komponentu sistema koja zahteva dodatne
BIOS postavke ili ažuriranja.
UPOZORENJE! Korišćenje neodgovarajućih BIOS postavki može
za posledicu imati nestabilnost sistema ili grešku u pokretanju.
Preporučujemo da postavke BIOS-a menjate samo uz pomoć obučenog
servisnog osoblja.
Pristup BIOS-u
Ponovo pokrenite prenosni računar i zatim pritisnite
tokom
POST-a.
70
E-priručnik za notebook računar
Oporavak sistema
Korišćenje opcije oporavka na prenosnom računaru omogućava
vraćanje sistema u prethodno stanje ili jednostavno osvežavanje
postavki koje doprinose poboljšanju performansi.
VAŽNO!
•
Napravite rezervnu kopiju svih podataka pre nego što pokrenete
oporavak sistema na vašem prenosnom računaru.
•
Zabeležite važne prilagođene postavke kao što su postavke mreže,
korisnička imena i lozinke i na taj način sprečite gubitak podataka.
•
Uverite se da je vaš prenosni računar povezan na izvor struje pre
nego što izvršite ponovno podešavanje sistema.
Windows vam omogućava bilo koju od sledećih opcija oporavka:
•
Keep my files (Sačuvaj moje datoteke) - Ova opcija omogućava
da osvežite prenosni računar bez uticaja na lične datoteke
(fotografije, muzika, video-snimci, dokumenti).
Korišćenjem ove opcije možete povratiti podrazumevane
postavke na prenosnom računaru i izbrišete ostale instalirane
aplikacije.
•
Remove everything (Ukloni sve) - Ova opcija resetuje vaš
prenosni računar na fabrička podešavanja. Morate napraviti
rezervnu kopiju podataka pre nego što izvršite ovu opciju.
E-priručnik za notebook računar
71
•
Advanced startup (Napredno pokretanje) - Korišćenje ove
opcije omogućava vam da izvršite ostale napredne opcije
oporavka na prenosnom računaru kao što su:
-
korišćenje USB diska, mrežne veze ili DVD-a za oporavak
sistema Windows za pokretanje prenosnog računara,
-
korišćenje opcije Troubleshoot (Rešavanje problema) radi
omogućavanja bilo koje od ovih naprednih opcija oporavka:
popravka pri pokretanju, deinstaliranje ažuriranja, postavke
za pokretanje, postavke UEFI firmvera, komandna linija,
oporavak sistema i oporavak slike sistema.
Izvršenje opcije oporavka
Pogledajte sledeće korake ako želite da pristupite i koristite bilo koju od
dostupnih opcija oporavka za prenosni računar.
1.
72
Pokrenite Settings (Postavke) i izaberite System (Sistem) >
Recovery (Oporavak).
E-priručnik za notebook računar
2.
Izaberite opciju oporavka koju želite da izvršite.
E-priručnik za notebook računar
73
74
E-priručnik za notebook računar
Saveti i najčešća pitanja
E-priručnik za notebook računar
75
Korisni saveti za vaš prenosni računar
U nastavku su dati neki korisni saveti o tome kako da na najbolji
način iskoristite svoj prenosni računar, kako da održavate sistemske
performanse i pobrinete se za bezbednost svojih podataka:
•
Povremeno ažurirajte operativni sistem Windows kako bi vaše
aplikacije imale najnovije bezbednosne postavke.
•
Ažurirajte MyASUS da biste obezbedili da imate najnovija
podešavanja za ASUS ekskluzivne aplikacije, upravljačke i uslužne
programe.
•
Koristite antivirusni softver da biste zaštitili svoje podatke i
redovno ga ažurirajte.
•
Osim ako to nije neophodno, nemojte da koristite opciju prisilnog
isključivanja prenosnog računara.
•
Uvek pravite rezervnu kopiju podataka i obavezno sačuvajte i
rezervnu kopiju na spoljnom uređaju za skladištenje.
•
Ako ne koristite notebook računar tokom dužeg vremenskog
perioda, obavezno napunite bateriju do 50%, a zatim isključite
notebook računar i izvucite adapter za napajanje naizmeničnom
strujom.
•
Ako stalno koristite naizmeničnu struju (AC) za vaš notebook
računar, podesite opciju Battery Health Charging (Punjenje stanja
baterije) na Balanced mode (Uravnoteženi režim) u aplikaciji
MyASUS.
76
E-priručnik za notebook računar
•
•
Isključite sve spoljne uređaje i proverite da li imate sledeće
podatke pre resetovanja prenosnog računara:
-
Šifru proizvoda za vaše operativne sisteme i ostale
instalirane aplikacije
-
Rezervnu kopiju podataka
-
ID i lozinku za prijavljivanje
-
Informacije o Internet vezi
Posetite našu lokaciju za podršku za rešavanje problema i da biste
pogledali neka od najčešćih pitanja na adresi
https://www.asus.com/support
E-priručnik za notebook računar
77
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom
1.
Kada uključim prenosni računar, na ekranu je prikazana crna
tačka ili tačka u boji. Šta treba da uradim?
Ovo je normalna pojava i ne utiče na rad sistema. Ako nastavi da
se prikazuje i počne da utiče na performanse sistema, obratite se
ovlašćenom servisnom centru kompanije ASUS.
2.
Boja i osvetljenost ekrana su neujednačene. Kako mogu da
rešim ovaj problem?
Na boju i osvetljenost ekrana može uticati ugao i trenutni položaj
prenosnog računara. Osvetljenost i nijanse boje prenosnog
računara mogu se razlikovati u zavisnosti od modela. Sliku
na ekranu možete da podesite pomoću funkcijskih tastera ili
postavki ekrana u operativnom sistemu.
3.
Kako da produžim trajanje baterije na prenosnom računaru?
Isprobajte neki od ponuđenih predloga:
78
•
Pomoću funkcijskih tastera podesite osvetljenost ekrana.
•
Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem na Airplane
mode (Režim rada u avionu).
•
Isključite USB uređaje koje ne koristite.
•
Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje
koriste puno sistemske memorije.
E-priručnik za notebook računar
4.
5.
Indikator punjenja baterije ne svetli. Šta nije u redu?
•
Proverite da li su adapter ili baterija pravilno povezani.
Takođe, možete da isključite adapter ili bateriju, sačekate
jedan minut, a zatim ih ponovo uključite u utičnicu i
prenosni računar.
•
Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog
servisnog centra kompanije ASUS.
Zašto ne radi dodirna tabla?
Pritisnite kombinaciju tastera
da biste uključili dodirnu
tablu.
6.
Zašto ne mogu da čujem zvuk sa zvučnika prenosnog
računara prilikom reprodukovanja audio ili video zapisa?
Isprobajte neki od ponuđenih predloga:
•
Pritisnite kombinaciju tastera
da biste pojačali
jačinu zvuka.
•
Proverite da li su zvučnici privremeno isključeni.
•
Proverite da li su slušalice povezane na prenosni računar i
isključite ih.
E-priručnik za notebook računar
79
7.
Šta da radim ako izgubim adapter za napajanje ili ako baterija
prestane da radi?
Potražite pomoć od lokalnog servisnog centra kompanije ASUS.
8.
Prenosni računar ne reaguje kada koristim tastaturu jer
pokazivač ne prestaje da se pomera. Šta treba da uradim?
Proverite da nešto slučajno ne dodiruje ili ne pritiska dodirnu
tablu dok kucate na tastaturi. Da biste isključili dodirnu tablu,
pritisnite kombinaciju tastera
80
.
E-priručnik za notebook računar
Najčešća pitanja u vezi sa softverom
1.
Kada uključim prenosni računar, indikator napajanja svetli,
ali na ekranu nije ništa prikazano. Kako da rešim ovaj
problem?
Isprobajte neki od ponuđenih predloga:
2.
•
Prisilno isključite prenosni računar tako što ćete pritisnuti i
zadržati dugme za napajanje najmanje deset (10) sekundi.
Proverite da li su adapter i baterija pravilno priključeni, a
zatim pokrenite prenosni računar.
•
Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog
servisnog centra kompanije ASUS.
Šta da radim kada se na ekranu prikaže sledeća poruka:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.“
(Uklonite diskove ili druge medijume. Pritisnite bilo koji
taster da biste ponovo pokrenuli računar.)?
Isprobajte neki od ponuđenih predloga:
•
Isključite sve povezane USB uređaje, a zatim ponovo
pokrenite prenosni računar.
•
Izvadite sve optičke diskove koji se nalaze u optičkoj disk
jedinici, a zatim ponovo pokrenite računar.
•
Ako se problem i dalje javlja, vaš prenosni računar možda
ima problem sa memorijom. Potražite pomoć od lokalnog
servisnog centra kompanije ASUS.
E-priručnik za notebook računar
81
3.
Prenosni računar se sporije pokreće i javljaju se zastoji u radu
operativnog sistema. Kako mogu da rešim ovaj problem?
Izbrišite nedavno instalirane aplikacije ili one koje nisu deo paketa
operativnog sistema, a zatim ponovo pokrenite računar.
4.
Prenosni računar ne može da se pokrene. Kako mogu da
rešim ovaj problem?
Isprobajte neki od ponuđenih predloga:
5.
•
Isključite sve uređaje koji su povezani sa prenosnim
računarom, a zatim ponovo pokrenite računar.
•
Ako se problem i dalje javlja, potražite pomoć od lokalnog
servisnog centra kompanije ASUS.
Zašto prenosni računar ne može da izađe iz režima spavanja?
•
Pritisnite dugme za napajanje da biste nastavili sa radom
gde ste stali.
•
Sistem je možda u potpunosti potrošio bateriju. Uključite
adapter u prenosni računar i u utičnicu, a zatim pritisnite
dugme za napajanje.
U slučaju bilo kojih drugih problema, posetite
https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/ za rešavanje problema.
82
E-priručnik za notebook računar
Dodaci
E-priručnik za notebook računar
83
Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC)
o smetnjama
Ovaj uređaj je usaglašen sa propisima iz dela 15 FCC pravilnika. Rad uređaja
regulišu sledeća dva uslova:
•
Ovaj uređaj ne sme da izazva štetne smetnje.
•
Ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, što podrazumeva i smetnje koje
mogu da dovedu do neželjenog rada.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da po ograničenjima pripada klasi B
digitalnih uređaja, u skladu sa delom 15 pravilnika Federalne komisije za
komunikaciju (eng. Federal Communications Commission, FCC). Ta ograničenja
predviđena su kao mera zaštite od štetnih smetnji u slučaju instalacije u
stambenom okruženju. Ova oprema generiše, koristi i emituje radiofrekventnu
energiju, a u slučaju da nije instalirana i da se ne koristi u skladu sa uputstvima,
može da izazove štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji
garancija da u nekoj instalaciji neće doći do pojave smetnji. Ako ova oprema
izazove štetne smetnje u prijemu radio ili televizijskog signala, što je moguće
utvrditi isključivanjem opreme i njenim ponovnim uključivanjem, preporučuje se
da korisnik pokuša da otkloni te smetnje na jedan od sledećih načina:
•
Promenite položaj ili lokaciju prijemne antene.
•
Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
•
Opremu uključite u utičnicu čije je strujno kolo odvojeno od onog na koje
je povezan prijemnik.
•
Obratite se prodavcu ili iskusnom serviseru radio/TV uređaja za pomoć.
UPOZORENJE! Obavezno je korišćenje oklopljenog kabla za napajanje kako bi se
ispoštovala ograničenja o zračenju Federalne komisije za komunikaciju i sprečile
smetnje u prijemu radio i televizijskih signala u blizini. Koristite samo isporučeni kabl
za napajanje. Koristite samo oklopljene kablove za povezivanje ulazno/izlaznih uređaja
sa ovom opremom. Imajte u vidu da izmene ili prepravke koje nisu izričito odobrene
od strane organizacije odgovorne za usaglašenost proizvoda mogu dovesti do gubitka
prava na korišćenje opreme.
(Kopirano iz Zakona o federalnim propisima br. 47, deo 15.193, 1993. Washington
DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration,
U.S. Government Printing Office.)
84
E-priručnik za notebook računar
Izjava Federalne komisije za komunikaciju (FCC)
o merama opreza pri izlaganju radiofrekventnom
(RF) zračenju
UPOZORENJE! Sve izmene ili prepravke koje nisu izričito odobrene od strane
organizacije odgovorne za usklađivanje mogu da ponište pravo korisnika na
upravljanje opremom.
Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima o izlaganju zračenju u
nekontrolisanom okruženju. Da biste ispoštovali FCC zahteve o izlaganju RF
zračenju, izbegavajte direktan kontakt sa antenom predajnika tokom rada. Krajnji
korisnici se moraju pridržavati dobijenih uputstava za rad kako bi ispoštovali
smernice o izlaganju RF zračenju.
E-priručnik za notebook računar
85
Bezbednosne napomene za UL
Uređaj je u skladu sa zahtevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku
(telefonsku) opremu koja se električnim putem priključuje na telekomunikacijsku
mrežu čiji vršni napon ne sme biti veći od 200 V, 300 V između dva vršna
opterećenja i 105 V rms, te instalira i koristi u skladu sa propisima Nacionalnog
zakona o električnoj energiji (NFPA 70).
Kada koristite modem prenosnog računara, pridržavajte se osnovnih mera
predostrožnosti da biste smanjili opasnost od nastanka požara, električnog udara i
telesnih povreda, što obuhvata i sledeće:
•
NEMOJTE da koristite prenosni računar u blizini vode, na primer kade,
umivaonika, sudopere, kade za rublje, bazena ili u vlažnom podrumu.
•
NEMOJTE da koristite prenosni računar tokom oluje sa grmljavinom. Postoji
opasnost od strujnog udara izazvanog gromom.
•
NEMOJTE da koristite prenosni računar ako u njegovoj blizini curi gas.
“Uređaj je u skladu sa zahtevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim)
i sekundarnim (punjivim) litijumskim baterijama koje služe za napajanje uređaja.
Ove baterije sadrže litijum, odnosno leguru litijuma ili jon litijum, te se mogu
sastojati od jedne, dve ili više serijski, paralelno ili na oba načina povezanih
elektrohemijskih ćelija u kojima se nepovratnom ili povratnom reakcijom hemijska
energija pretvara u električnu.
•
NEMOJTE bacati baterije prenosnog računara u vatru jer mogu da
eksplodiraju. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija da biste
smanjili opasnost od telesnih povreda usled požara ili eksplozije.
•
NEMOJTE da koristite strujne adaptere niti baterije iz drugih uređaja da
biste smanjili opasnost od telesnih povreda usled požara ili eksplozije.
Koristite samo strujne adaptere ili baterije sa UL sertifikatom koje
obezbeđuju proizvođač ili ovlašćeni prodavac.
86
E-priručnik za notebook računar
Sigurnosni zahtev u vezi sa napajanjem
Proizvodi nazivne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kablove za
napajanja veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Obaveštenja o TV prijemniku
Napomena za instalatera CATV sistema – razvodni sistem kablova mora biti
uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70 propisima, naročito uzimajući u obzir odeljak
820.93, Uzemljenje spoljnog provodnog omotača koaksijalnog kabla – instalacija
mora povezivati zaštitni omotač koaksijalnog kabla sa uzemljenjem na ulazu u
zgradu.
Obaveštenje o Macrovision Corporation
proizvodima
Ovaj proizvod poseduje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena
metodom odštetnog zahteva određenih SAD patenata i drugim pravima na
intelektualnu svojinu koja su u vlasništvu kompanije Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Korišćenje ove tehnologije zaštićene autorskim pravom
mora odobriti kompanija Macrovision Corporation, a predviđena je samo za kućnu
upotrebu i druge ograničene načine korišćenja, osim ako kompanija Macrovision
Corporation ne odobri drugačiju upotrebu. Zabranjeno je obavljati obrnuti
inženjering i rastavljati proizvod.
Sprečavanje gubitka sluha
Da biste izbegli potencijalno oštećenje sluha, nemojte predugo
slušati pojačan zvuk.
Obaveštenje o izolaciji
VAŽNO! Kako bismo obezbedili električnu izolaciju i sačuvali bezbednost električnih
instalacija, na uređaj je nanet premaz za izolaciju, osim na onim delovima gde se
nalaze ulazni/izlazni priključci.
E-priručnik za notebook računar
87
Mere opreza za korišćenje litijumskih baterija za
nordijske zemlje
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Danger d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée.
Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent,
recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux
instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
88
E-priručnik za notebook računar
Deklaracija usaglašenosti za Propis o zaštiti
životne sredine za proizvod
Kompanija ASUS se pri dizajniranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava koncepta
ekološki prihvatljivog dizajna i brine se o tome da svaka faza životnog veka ASUS
proizvoda bude u skladu sa globalnim propisima za zaštitu životne sredine.
Takođe, kompanija ASUS objavljuje relevantne podatke u skladu sa zahtevima
odgovarajućih propisa.
Više informacija o objavljivanju podataka na osnovu propisanih zahteva koje
kompanija ASUS poštuje potražite na lokaciji http://csr.asus.com/Compliance.htm.
EU REACH i član 33
U cilju usaglašenosti s regulatornim okvirom REACH (Registracija, procena,
odobrenje i ograničenje hemikalija), objavljujemo hemijske supstance u našim
proizvodima na veb-lokaciji ASUS REACH na adresi
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
EU RoHS (Primena opasnih supstanci u
električnoj i elektronskoj opremi)
Ovaj proizvod je usaglašen sa Uredbom RoHS Evropske unije. Za detaljnije
informacije pogledajte http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35.
E-priručnik za notebook računar
89
Usluge recikliranja / preuzimanja korišćenih
proizvoda kompanije ASUS
Programi recikliranja i preuzimanja korišćenih proizvoda kompanije ASUS proizlaze
iz naše posvećenosti najvišim standardima zaštite životne sredine. Verujemo da je
moguće obezbediti rešenja koja će korisnicima omogućiti odgovorno recikliranje
naših proizvoda, baterija i drugih komponenti, kao i materijala za pakovanje.
Više informacija o recikliranju u različitim regionima potražite na lokaciji http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.
Uredba o ekodizajnu
Evropska unija je objavila okvir za utvrđivanje zahteva za ekološki dizajn proizvoda
koji koriste energiju (2009/125/EZ). Specifične mere za implementaciju imaju
za cilj poboljšanje ekoloških performansi konkretnih proizvoda ili više tipova
proizvoda. Kompanija ASUS obezbeđuje informacije o proizvodu na veb-lokaciji
CSR. Dalje informacije se mogu naći na adresi
https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555.
90
E-priručnik za notebook računar
Uređaj kvalifikovan za ENERGY STAR
ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu životne
sredine Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstva energetike
Sjedinjenih Američkih Država koji nam pomaže da uštedimo
novac i da zaštitimo životnu sredinu koristeći energetski efikasne
proizvode i prakse.
Svi proizvodi kompanije ASUS koji imaju oznaku ENERGY STAR usaglašeni su
sa ENERGY STAR standardom, a funkcija upravljanja napajanjem je omogućena
prema podrazumevanim postavkama. Monitor automatski prelazi u režim
spavanja u roku od 10 minuta neaktivnosti korisnika; računar automatski prelazi
u režim spavanja u roku od 30 minuta neaktivnosti korisnika. Da bi računar izašao
iz režima spavanja, kliknite na taster miša, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili
pritisnite dugme za napajanje.
Da biste dobili više informacija o upravljanju napajanjem i njegovim prednostima
za očuvanje životne sredine, posetite lokaciju http://www.energystar.gov/
powermanagement. Takođe, da biste dobili više informacija o zajedničkom
programu ENERGY STAR, posetite lokaciju http://www.energystar.gov .
NAPOMENA: Energy Star NIJE podržan u FreeDOS i Linux operativnim sistemima.
Proizvodi registrovani za EPEAT
Javno obelodanjivanje ekoloških informacija za ASUS proizvode registrovane u
EPEAT (Alat za procenu ekoloških svojstava elektronskih proizvoda) dostupno
je na adresi https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41. Više informacija o
programu EPEAT i smernicama za kupovinu mogu se naći na adresi
www.epeat.net.
E-priručnik za notebook računar
91
Licenca fontova teksta BIOS-a
Autorsko pravo © 2022 Projekat Androida otvorenog koda
Licencirano pod licencom Apache, verzija 2.0 („licenca“); ovu datoteku ne smete
koristiti, osim u skladu s licencom. Kopiju licence možete dobiti na
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Osim ako to ne propisuje važeći zakon ili ako se pismeno ne dogovori, softver koji
se distribuira pod licencom distribuira se NA OSNOVI „U VIĐENOM STANJU“, BEZ
GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, bilo izričitih ili podrazumevanih.
Pogledajte licencu za određeni jezik koji reguliše dozvole i ograničenja u okviru
licence.
Pojednostavljena EU Izjava o usklađenosti
Kompanija ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa
osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Ceo test EU Izjave o usklađenosti dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/
support/.
Rad Wi-Fi mreže u opsegu od 5150 do 5350 MHz biće ograničen na upotrebu u
zatvorenim prostorijama u zemljama koje su navedene u nastavku:
AT
DE
LV
NO
FI
92
BE
IS
LI
PL
SE
BG
IE
LT
PT
CH
CZ
IT
LU
RO
HR
DK
EL
HU
SI
UK(NI)
EE
ES
MT
SK
FR
CY
NL
TR
E-priručnik za notebook računar
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement