Bartscher 104304 ice cube maker Q 26 Operativne instrukcije

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Bartscher 104304 ice cube maker Q 26 Operativne instrukcije | Manualzz

Q 25 - Q 45

104304 - 104306

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Njemačka

Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2022-11-18 tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Servisna infolinija: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Bes chr eibung

HR

5

Skraćene upute

DOTAKNITE

Stanje rada

Standby

Pun spremnik

Početak proizvodnog ciklusa

Stanje pokazatelja LED svakih 30 ” svakih 10 ” svakih 0,5

Proizvodnja leda

Alarm Blackout

Ciklus čišćenja

ON

ON 5” + OFF

ON 3” + OFF

POZOR! U slučaju uzastopnih alarma kontaktirajte servisere.

Postavka

Sonda spremnika

Faza

Standby

3

– PUTA

DOTAKNITE

BIJELA CRVENA

Dotaknite, kako biste promijenili postavke

Nakon 60” postavke se pohranjuju

Originalne upute za uporabu

1 Sigurnost ....................................................................................................... 2

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2

1.2

Sigurnosne napomene ............................................................................. 3

1.3

Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5

1.4

Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5

2

Opće informacije ............................................................................................ 6

2.1

Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6

2.2

Zaštita autorskih prava ............................................................................. 6

2.3

Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6

3

Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7

3.1

Kontrola isporuke ..................................................................................... 7

3.2

Pakiranje .................................................................................................. 7

3.3

Čuvanje .................................................................................................... 7

4

Tehnički podaci .............................................................................................. 8

4.1

Tehnički podaci ........................................................................................ 8

4.2

Popis sklopova uređaja .......................................................................... 10

4.3

Način rada ............................................................................................. 11

5 Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12

5.1

Instalacija ............................................................................................... 12

5.2

Rukovanje .............................................................................................. 15

6 Čišćenje ....................................................................................................... 19

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 19

6.2

Čišćenje ................................................................................................. 20

7

Moguće smetnje .......................................................................................... 21

8 Zbrinjavanje ................................................................................................. 24

104304 1 / 25

HR

Sigurnost

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit e n mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proi zvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.

OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

2 / 25 104304

Sigurnost

UPOZORENJE!

Signalna riječ

UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

OPREZ!

Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

, di e

PA ŻNJA!

Signalna riječ PA Ż NJA upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2

Sigurnosne napomene

Električna struja

• Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.

• Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.

• Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.

• Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Utikač ne dirajte mokrim rukama.

• Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

• Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.

• Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

• Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.

104304 3 / 25

HR

HR

Sigurnost

• Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.

• Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.

• Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

• Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od eksplozije!

• U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.

• Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja požara ili eksplozije.

• U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od eksplozije!

• Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.

Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može uzrokovati ozbiljne oz ljede očiju.

• Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

• U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

• Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline

(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.

• Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.

• Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.

Rukovatelji

• Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.

4 / 25 104304

Sigurnost

• Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

• Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.

• Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.

• Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.

• Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.

• Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.

• Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3

Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

– Proizvodnja ledenih kockica.

1.4

Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih

šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.

Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

HR

104304 5 / 25

HR

Opće informacije

2

Opće informacije

2.1

Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene na jnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

– nepridržavanja napomena,

– nenamjenske uporabe,

– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,

– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2

Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način

(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.

Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3

Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

6 / 25 104304

Transport, pakiranje i čuvanjee

3

Transport, pakiranje i čuvanjee

3.1

Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2

Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.

Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3

Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

– u zatvorenim prostorijama

– u suhim uvjetima bez prašine

– podalje od agresivnih sredstava

– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla

– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

HR

104304 7 / 25

HR

4

Tehnički podaci

4.1

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina kockica leda (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika u kg / kockice leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode, Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

Tehnički podaci

Stroj za kockice leda Q 25

104304

CNS 18/10 oblik konusa (šuplji konus)

1

30 x 26 x 40

17

15

25 / 24

10 / 588

R290 / 0,070

SN

3/4"

20

0,265 kW | 220-240 V | 50 Hz

405 x 550 x 690

30,8

8 / 25 104304

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina kockica leda (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika u kg / kockice leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Stroj za kockice leda Q 45

104306

CNS 18/10 oblik konusa (šuplji konus)

1

30 x 26 x 40

17

35

45 / 24

16 / 941

R290 / 0,080

SN

3/4"

Odtok vode, Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

20

0,36 kW | 220-240 V | 50 Hz

500 x 610 x 690

Težina u kg:

Verzija / karakteristike

40,0

• Hlađenje: zrakom

• Senzor razine punjenja

• Proizvodnja uz uporabu sustava lopatica

• Upravljanje: elektronsko

• Uključno/isključna sklopke /gumb za upravljanje

• Kontrolna lampica

• Mogućnost ugradnje

• Elementi sustava: 1 lopatica za led

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

HR

104304 9 / 25

4.2

Popis sklopova uređaja

Tehnički podaci

HR

1.

Kućište

3. Prihvat lopatice za led

5. Sonda temperature

7. Spremnik

9.

Priključni kabel s utikačem

11.

Ispusni priključak

13. Otvori za ventilaciju

2. Gumb za upravljanje

4. Ispusni otvor za vodu

6. Posuda za vodu

8. Vrata spremnika

10.

Priključak vode

12.

Nožice (4x)

14. Lopatica za led

10 / 25 104304

Tehnički podaci

4.3

Način rada

• Do proizvodnje leda dolazi na nastavcima (prstima) isparivača koji su potopljeni u komori s vodom. Vodu stalno miješaju rotirajuće lopatice.

• Razinu vode možete podešavati okretanjem mikroplovka ili senzora vode preko za to namijenjenog otvora koji se nalazi na odgovarajućem nosaču, nakon odvrtanja pričvrsnog vijka 1 (crtež 12). Ovu regulaciju morate obaviti kad je napajanj e isključeno.

• Kad kockice leda dosegnu željenu veličinu, dodiruju lopatice što proizvodi vibraciju prikladnog motoreduktora pokretača mikroprekidača koji preko releja izvodi sljedeće aktivnosti:

– dovodi vrući plin u isparivač preko otvora elektromagnetskog ventila, zbog čega dolazi do postepenog trganja kockica leda od prstiju isparivača.

– naginje spremnik za vodu koji je pomoću poluge spojem s motoreduktorom.

• Nakon što se oslobode kockice leda se pomiču na nagibnu rešetku koja se nalazi unutar komore, a nakon toga se transportiraju na dolje smještenu policu spremnika.

• Voda preostala u posudi se skuplja na niže smještenoj polici spremnika i odvođena u smjeru odtoka.

• Nakon oko minute komora se automatski vraća u vodoravan položaj i puni se vodom sve do ranije označene razine. U međuvremenu se ventil vrućeg plina ponovo zatvara i ciklus proizvodnje kockica leda ide uobičajeno. Ukupno vrijeme proizvodnje, ovisno o temperaturi vode i okoline, traje od 15 do 25 minuta.

• Količinu kockica leda u spremniku kontrolira elektronska sonda koja se nalazi u spremniku. Čim kockice leda postignu veličinu sonde, uređaj automatski zaustavlja proizvodnju kockica leda. Nakon što izvadite kockice leda proizvodnja kockica se nastavlja.

NAPOMENA!

Kako biste ubrzali ponovnu proizvodnju kockica leda, sondu očistite od ostataka leda.

HR

104304 11 / 25

5 Instalacija i rukovanje

5.1

Instalacija

Instalacija i rukovanje

HR

OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

Raspakiranje / postavljanje

• Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.

OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

• Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.

• Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.

• Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.

• Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.

• Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:

– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

12 / 25 104304

Instalacija i rukovanje

– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem

– lako dostupna

– s dobrom ventilacijom.

• Uređaj možete napuniti i isprazniti pomoću viličara ili kolica za palete dužine koja iznosi više od polovice dužine uređaja.

• Dizalicu treba odabrati u skladu s dimenzijama napunjenog uređaja /elemenata te u skladu s težinom uređaja.

• Tijekom rukovanja treba poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do oštećivanja uređaja.

• Skinite kartonsko pakiranje sa drvenog postolja na kojem stoji uređaj.

• Nakon toga podignite uređaj pomoću odgovarajućeg uređaja za podizanje

(dizalica s kotačima ili slični stroj) i izvadite drveno postolje.

• Uređaj postavite na odgovarajuće mjesto.

Zahtjevi za mjesto instalacije

Birajući mjesto instalacije uređaja treba osigurati sljedeće uvjete:

– temperatura okoline ne smije biti manja od 10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 43 °C (110 °F);

– temperatura vode ne smije biti manja od10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 32 °C (90 °F) (crtež 4 na početku uputa za uporabu);

– tlak dovođene vode ne smije biti manji od 0,1 MPa (1 bara) i ne smije biti veći od 0,5 MPa (5 bara). Ako je tlak veći od 0,5 MPa, između dovoda vode i uređaja treba instalirati reduktor tlaka (crtež 5);

– blizu uređaja se smiju biti nikakvi izvori topline,

– uređaj ne smije biti izložen direktnom djelovanju sunca (crtež 6);

– mjesto mora biti slobodno od prašine jer bi brzo moglo doći do začepljenja kondenzatora rashladne jedinice (crtež 8);

– ventilator rashladne jedinice ne smije biti pokriven (crtež 8),

– uređaj ne može biti instaliran u preniskom položaju, jer u slučaju mog ućeg propuštanja rashladno sredstvo će padati dolje (crtež 15),

– u promjeru od 3 m ne smijete čuvati nikakva goriva, zapaljive ili eksplozivne materijale i treba osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka (crtež

19).

• Treba zadržati razmak od zidova i drugih predmeta od barem 150 mm sa stražnje strane, i 50 mm s bočne strane (crtež 3).

HR

104304 13 / 25

HR

Instalacija i rukovanje

• Nivelirajte uređaj (crtež 3). Ako uređaj nije niveliran, može doći do negativnog utjecaja na njegovu funkcionalnost i odtok vode.

Odstranjivanje transportne zaštite

1. Odstranite pričvrsne vijke gornje zaštite.

2. Skinite gornju zaštitu.

3. Odstranite transportnu zaštitu na motoru s lopaticama. Pridržavajte se napomena navedenih na naljepnici (crtež 9).

4. Do uređaja pričvrstite gornju zaštitu.

Priključak vode

1.

Uređaj instalirajte blizu priključka vode.

POZOR!

Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.

2. Priključak vode treba napraviti prije instaliranja električnih priključaka.

3. Isporučeno crijevo za dovod vode 3/4” spojite s priključkom vode.

4. Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.

NAPOMENA!

Iz praktičnih i sigurnosnih razloga preporučamo montažu ventila za zatvaranje koji nije uključen u isporuku (crtež 7):

1. Prekidač; 2. Priključak; 3. Utikač; 4. Priključak vode; 5. Ventil za zatvaranje;

6. Odvod vode iz kondenzatora: verzija hlađenja vode;

7. Odvod vode iz spremnika; 8. Odvod vode u otvoreni sifon.

Odvod vode

1.

Isporučeno crijevo za odvod vode spojite s priključkom za ispuštanje sa stražnje strane uređaja.

2. Drugi kraj crijeva za odvod vode uvedite u otvoreni sifon (crtež 7).

NAPOMENA!

14 / 25 104304

Instalacija i rukovanje

Kako biste osigurali besprijekoran odvod vode, vod za odvod vode mora biti nagnut za barem 3%, kod čega treba obratiti pozornost da vod ne bude savinut ili oštećen.

Priključivanje na struju

• Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.

• Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.

Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

• Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

• Maksimalna dopuštena tolerancija u odnosu na razlike u naponu iznosi ± 10% nominalne vrijednosti.

• Elektrini krug između uređaja i napojnog priključka treba osigurati odgovarajućim višepolnim prekidačem (crtež 7), koji je u stanju osigurati udaljenost među kontaktima koja omogućava potpuno odvajanje u uvjetima III kategorije kratkog spoja.

• Ako zimi uređaja izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite pričekajte nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.

• Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok se ne slegne rashladno sredstvo.

• Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice, pričekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.

5.2

Rukovanje

Priprema uređaja

1.

Z spremnika uređaja izvadite cijeli pribor (crijevo za dovod vode, crijevo za odvod vode, lopaticu za led, dokumente).

2.

Prije uporabe uređaj očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje“

.

3. Pažljivo osušite uređaj.

HR

104304 15 / 25

HR

Instalacija i rukovanje

Napomene za korisnike

• Ako je uređaj instaliran na mjestima gdje pitka voda ima veliki udio soli, treba postupati sukladno uputama kako bi se izbjegli kvarovi.

• Kako led ne bi poprimio neugodan miris li okus, u spremniku nikada ne čuvajte hranu, boce ni druge predmete.

• Tijekom uobičajene eksploatacije ne otvarajte poklopac spremnika.

Pokretanje

1. Prije pokretanja provjerite da li su ispravno napravljeni priključci za vodu i struju.

2. Provjerite jesu li trake, vijci, klinovi i stezaljke dobro stegnuti i nije li došlo do njihovog popuštanja tijekom transporta kako bi se spriječilo istjecanje vode ili druge greške tijekom rada.

3.

Otvorite slavinu priključka vode i ventil za zatvaranje.

4.

Uređaj uključite u pojedinačnu utičnicu.

Uređaj se nalazi u načinu pripravnosti Standby. Gumb za upravljanje treperi svakih

30 sekundi.

5.

Kako biste napustili način Standby i uključili uređaj, pritisnite gumb za upravljanje barem 3 sekunde sve dok dugi zvučni signal ne javi o pokretanju uređaja (crtež. 11).

NAPOMENE!

Preporučamo da u napitke ili jela ne stavljate kockice leda koje su napravljene u

5 prvih proizvodnih ciklusa.

Dok uređaj radi nikada ne zatvarajte napajanje vodom niti ne pokrivajte ili zatvarajte otvore za ulaz zraka.

Provjerite, da li u komoru dolazi voda, da li senzor i/ili plovak zaustavljaju dotok vode i nema li istjecanja u instalaciji i cijevima za vodu. Normalna razina vode iznosi oko5/10 mm od gornjih rubova. (crtež 12)

Razinu vode možete podešavati okretanjem mikroplovka ili senzora vode preko z a to namijenjenog otvora koji se nalazi na odgovarajućem nosaču, nakon odvrtanja pričvrsnog vijka 1 (crtež 12). Ovu regulaciju morate obaviti kad je napajanje isključeno.

6. Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.

7. Ako je potrebno intervenirati zbog istjecanje vode, pritezanja vijaka itd, uvijek najprije isključite uređaj.

8.

Kontrolirajte ciklus proizvodnje kockica leda provjeravajući da li kockice padaju u spremnik.

16 / 25 104304

Instalacija i rukovanje

9. Provjerite djelovanje sonde spremnika: kad na sondu unutra spremnika stavite kockicu leda, uređaj se treba zaustaviti unutar 1 minute i automatski ponovo pokrenuti nakon što odstranite kockicu leda.

10.

Ponovo pričvrstite prethodno skinutu zaštitu.

Postavljanje sonde u spremniku

S vremenom zbog promjene temperature okoline postavljena vrijednost sonde temperature u spremniku može biti nedovoljna. Kako biste postavili novu vrijednost, postupajte na sljedeći način:

1. U načinu Standby unutar 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež

11).

Gumb za upravljane postaje bijeli ili crveni.

2.

Kako biste povećali postavljenu temperaturu, pritisnite gumb za upravljanje

(crtež 11) i probajte povećati intenzitet crvene boje.

3. Kako biste smanjili temperaturu pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja ne promijeni u bijelu.

Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena.

Gumbi stanje rada / stanje alarma

Pokazatelj / alarm

Alarm predugi ciklus hla đenja

Alarm pumpe

Promjena vremena trajanja alarma između dva proizvodna procesa.

Alarm oštećena sonda naslaga

Alarm sonde IR

Parametri punjenja / pražnjenja -

HACCP

Alarm oštećena sonda kondenzatora

Alarm oštećena sonda isparivača

Alarm okrenuta sonda isparivača - naslaga

Alarm predugi proces odmrzavanja

CRVENA treperi 1x treperi 1x treperi 2x treperi 3x treperi 3x treperi 3x treperi 4x treperi 5x treperi 5x treperi 6x

BIJELA

ON 3" treperi 1x

ON 3"

ON 3"

ON 3" treperi 3x

ON 3"

ON 3" treperi 2x

ON 3"

HR

104304 17 / 25

HR

Instalacija i rukovanje

Alarm čišćenja kondenzatora

Faza startu

Proizvodnja leda

Izbacivanje leda treperi 7x

OFF

OFF

OFF

ON 3"

Lampa 2 Hz

ON

ON

Pun spremnik

Standby

OFF

OFF treperi 10 sek. treperi 30 sek.

Alarm faza ciklusa pranja (opcija)

Alarm faza ciklusa ozona (opcija)

Alarm nestanak struje ili nedostatak električnog napajanja

Alarm visoka temperatura kondenzatora

OFF

OFF

OFF x 1“

ON 3"

ON 1"

ON 5"

ON OFF

Alarm visok tlak. ON OFF

Signal faze punjenja plinom

Alarm nedostatak vode

Alarm privremeno održavanje

Alarm senzora kapaciteta

Alarm visoka temperatura isparivača

ON 1“

ON 3“

ON 3“

ON 3“

ON 3“

ON 1" treperi 1x

ON 3" treperi 3x treperi 2x

Alarm niska temperatura isparivača ON 3“ treperi 4x

OFF: Pokazatelj LED / boja uvijek isključena

ON: Pokazatelj LED / boja uvijek uključena

Treperi: Pokazatelj LED / boja uključena na 0.2 s i isključena 0.3 s

18 / 25 104304

Čišćenje

Smetnje

POZOR!

U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz napajanja strujom i vodom.

Kontaktirajte ovlaštene servisere, provjerite uređaj i naručite popravak.

• Provjerite je li otvorena slavina za dovod vode.

• Provjerite da li je uređaj priključen na električno napajanje: utikač je pravilno stavljen a prekidač uključen.

• Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.

• U slučaju radova potrebnih zbog gubitka vode, pritezanja vijaka itd., uređaj uvijek najprije isključite i provjerite da li do propuštanja ne dolazi zbog začepljenih odvoda.

• Ako uređaj proizvodi premalo leda, provjerite da li isparivač nije zaprljan ili ne dolazi do istjecanja rashladnog sredstva.

6

Čišćenje

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

• Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.

• Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.

• Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

HR

104304 19 / 25

HR

Čišćenje

6.2

Čišćenje

Čišćenje od strane korisnika

1. Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.

2. Kućište očistite mekanom krpicom nakvašenom sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika bez klora.

3.

Unutarnju komoru očistite spužvom ili krpicom nakvašenom u mlakoj vodi s malo sode bikarbone.

4. Isperite u čistoj vodi.

5.

Pažljivo osušite unutarnju komoru.

Ako uređaj duže vrijeme ne koristite:

– isključite uređaj i odspojite os napajanja strujom i vodom;

– iz spremnika odstranite proizveden led;

– ispustite cijeli vodu;

– obavite temeljito čišćenje;

– vrata (poklopac) spremnika ostavite malo otvorena.

Čišćenje od strane servisera

Filtar zraka i kondenzator

Kako biste održali učinkovitost i produžili životni vijek uređaja, treba redovito čistiti filtar zraka i kondenzator zraka, koji se nalaze iza prednje zaštite uređaja (crtež 13):

– izvadite filtar zraka

– filtar zraka čistite pod mlazom tople vode i pažljivo osušite

– odvrnite i skinite prednju zaštitu

– kondenzator čistite mekanim kistom ili usisavačem

– prednju zaštitu pričvrstite vijcima

– namjestite filtar zraka

POZOR!

Kako biste izbjegli kvar, nikada ne koristite uređaj bez namještenog filtra zraka.

20 / 25 104304

Moguće smetnje

Filtar na ulazu za vodu

Filtar na ulazu za vodu treba redovito čistiti u skladu s dolje navedenim uputama:

– zatvorite ventil za zatvaranje dotoka vode;

– odvrnite crijevo za dovod vode;

– pomoću kliješta izvadite filtar na ulazu za vodu iz priključka na elektromagnetskom ventilu;

– filtar na ulazu za vodu čistite pod mlazom vode;

– namjestite filtar na ulazu za vodu;

– montirajte crijevo za dovod vode.

7 Moguće smetnje

Mögliche

POZOR!

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Te greške može uklanjati samo kvalificirani tehničar za rashladne uređaje.

Ovom prilikom obavezno nave dite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.

Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Alarm greške Stanje uređaja Rješenje

Alarm predugi ciklus hlađenja

Promjena vremena trajanja alarma između dva proizvodna ciklusa

Promijenilo se vrijeme trajanja alarma između dva proizvodna ciklusa

Provjerite ventilaciju kondenzatora

Provjerite rashladni krug na gubitak rashladnog sredstva

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite ventilator kondenzatora

Provjerite krug na gubitak rashladnog sredstva

HR

104304 21 / 25

HR

Moguće smetnje

Alarm greške

Alarm nedostatak vode

Alarm oštećena sonda naslaga

Alarm privremenog održavanja

Alarm visoka temperatura kondenzatora

Alarm oštećena sonda isparivača

Alarm visok tlak

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja ili čeka sljedeći pokušaj automatskog pokretanja

Uređaj se zaustavlja

Uređaj dalje radi

Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen kako bi smanjio temperaturu kondenzatora

Uređaj se zaustavlja

Rješenje

Provjerite napajanje vodom

Provjerite krug vode na istjecanje

Provjerite rad ventila ulaza vode ev. očistite

Provjerite položaj senzora

Provjerite priključak sonde do tiskane pločice

Provjerite integralnost sonde

Zamijenite oštećenu sondu

Kontaktirajte servisere

(Resetirajte alarm tako da 10 sekundi dotaknete gumb za upravljanje)

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite rad ventilatora

Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen kako bi smanjio temperaturu kondenzatora

Provjerite priključivanje sonde isparivača do tiskane pločice

Zamijenite oštećenu sondu

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite da li se ventilator kondenzatora okreće

22 / 25 104304

Moguće smetnje

Alarm greške

Alarm nestanak struje ili nedostataka električnog napajanja

Alarm pumpe za ispuštanje

Stanje uređaja Rješenje

Uređaj se zaustavlja

Provjerite električne priključke i električno napajanje

Isključivanje alarmnog signala:

– prvi put dodirnite gumb za upravljanje kako biste stišali alarm,

– drugi put dotaknite gumb za upravljanje kako biste uklonili signal,ako se nalazimo u prvoj minuti,

– samo drugi dodir gumba za upravljanje, ako je minuta već prošla.

Začepljen ispusni otvor Provjerite uređaj na smetnje na ispusnoj traci

Oštećena ispusna pumpa

Zamijenite ispusnu pumpu

Proces odmrzavanja traje predugo

Provjerite napunjenost rashladnim sredstvom

Alarm predugi proces odmrzavanja

Alarm senzora kapaciteta

Alarm čišćenja kondenzatora

Uređaj dalje radi

Alarm okrenuta sonda isparivača – naslage

Alarm sonde IR

Uređaj se zaustavlja

Uređaj se zaustavlja, oštećena sonda IR

P rovjerite električne priključke

Očistite filtar zraka i kondenzator

Provjerite kablove na ploči senzora, po potrebi zamijenite ploču senzora

Provjerite prik ljučak sonde do tiskane pločice

Zamijenite oštećenu sondu

HR

104304 23 / 25

HR

Zbrinjavanje

Alarm greške

Alarm visoka temperatura isparivača

Alarm niska temperatura isparivača

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja

Uređaj se zaustavlja

Rješenje

Provjerite položaj i izolaciju sonde isparivača

Provjerite gubitak rashladnog sredstva u uređaju

Provjerite gubitak rashladnog sredstva u uređaju

Prov jerite položaj sonde isparivača

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji

Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.

Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.

Rashladno sredstvo

Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta postupajte u skladu s nacionalnim propisima.

24 / 25 104304

advertisement

Related manuals