Bartscher 104304 ice cube maker Q 26 Operativne instrukcije

Bartscher 104304 ice cube maker Q 26 Operativne instrukcije | Manualzz
Q 25 - Q 45
104304 - 104306
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 2.0
Datum izdavanja: 2022-11-18
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Bes chr eibung
Skraćene upute
DOTAKNITE
Stanje rada
Stanje
pokazatelja LED
Standby
svakih 30”
Pun spremnik
svakih 10”
Početak proizvodnog ciklusa
svakih 0,5”
Proizvodnja leda
ON
Alarm Blackout
ON 5” + OFF
Ciklus čišćenja
ON 3” + OFF
POZOR! U slučaju uzastopnih alarma kontaktirajte servisere.
Postavka
Sonda spremnika
Faza
Standby
3 – PUTA
DOTAKNITE
BIJELA
CRVENA
Dotaknite,
kako biste promijenili postavke
Nakon 60” postavke se
pohranjuju
HR
5
Originalne upute za uporabu
1
Sigurnost ....................................................................................................... 2
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5
Opće informacije............................................................................................ 6
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 6
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 7
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 7
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 7
Tehnički podaci.............................................................................................. 8
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 8
4.2
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 10
4.3
Način rada ............................................................................................. 11
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 15
Čišćenje ....................................................................................................... 19
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 19
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 20
Moguće smetnje .......................................................................................... 21
Zbrinjavanje ................................................................................................. 24
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
104304
1 / 25
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nstallation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beite n mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 25
104304
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
104304
3 / 25
Sigurnost
•
•
•
•
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
Rukovatelji
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
4 / 25
104304
Sigurnost
•
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Nepravilna uporaba
•
•
•
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
1.4
Proizvodnja ledenih kockica.
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
104304
5 / 25
HR
Opće informacije
2
Opće informacije
2.1
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
HR
2.2
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
6 / 25
104304
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
3.1
Transport, pakiranje i čuvanjee
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
104304
7 / 25
HR
Tehnički podaci
4
Tehnički podaci
4.1
HR
Tehnički podaci
Naziv:
Stroj za kockice leda Q 25
Br. art.:
104304
Materijal:
CNS 18/10
Izvedba kockica leda:
oblik konusa (šuplji konus)
Broj količina ledenih kockica:
1
Veličina kockica leda (Š. x D. x V.) u
mm:
Težina ledene kockice u g:
Proizvodnja ledenih kockica / radni
ciklus:
Proizvodnja maks. u kg. / sat.:
Kapacitet spremnika u kg / kockice
leda, kom.:
30 x 26 x 40
17
15
25 / 24
10 / 588
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,070
Klimatska klasa:
SN
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode, Ø u mm:
20
Priključna snaga:
0,265 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
405 x 550 x 690
Težina u kg:
30,8
8 / 25
104304
Tehnički podaci
Naziv:
Stroj za kockice leda Q 45
Br. art.:
104306
Materijal:
CNS 18/10
Izvedba kockica leda:
oblik konusa (šuplji konus)
Broj količina ledenih kockica:
Veličina kockica leda (Š. x D. x V.) u
mm:
1
Težina ledene kockice u g:
Proizvodnja ledenih kockica / radni
ciklus:
Proizvodnja maks. u kg. / sat.:
17
Kapacitet spremnika u kg / kockice
leda, kom.:
Rashladno sredstvo / količina u kg:
30 x 26 x 40
35
45 / 24
16 / 941
R290 / 0,080
Klimatska klasa:
SN
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode, Ø u mm:
20
Priključna snaga:
0,36 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
500 x 610 x 690
Težina u kg:
40,0
HR
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlađenje: zrakom
Senzor razine punjenja
Proizvodnja uz uporabu sustava lopatica
Upravljanje: elektronsko
Uključno/isključna sklopke /gumb za upravljanje
Kontrolna lampica
Mogućnost ugradnje
Elementi sustava: 1 lopatica za led
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
104304
9 / 25
Tehnički podaci
4.2
Popis sklopova uređaja
HR
1. Kućište
3. Prihvat lopatice za led
5. Sonda temperature
7. Spremnik
9. Priključni kabel s utikačem
11. Ispusni priključak
13. Otvori za ventilaciju
10 / 25
2. Gumb za upravljanje
4. Ispusni otvor za vodu
6. Posuda za vodu
8. Vrata spremnika
10. Priključak vode
12. Nožice (4x)
14. Lopatica za led
104304
Tehnički podaci
4.3
•
•
•
•
•
•
•
Način rada
Do proizvodnje leda dolazi na nastavcima (prstima) isparivača koji su potopljeni
u komori s vodom. Vodu stalno miješaju rotirajuće lopatice.
Razinu vode možete podešavati okretanjem mikroplovka ili senzora vode preko
za to namijenjenog otvora koji se nalazi na odgovarajućem nosaču, nakon
odvrtanja pričvrsnog vijka 1 (crtež 12). Ovu regulaciju morate obaviti kad je
napajanje isključeno.
Kad kockice leda dosegnu željenu veličinu, dodiruju lopatice što proizvodi
vibraciju prikladnog motoreduktora -pokretača mikroprekidača koji preko releja
izvodi sljedeće aktivnosti:
– dovodi vrući plin u isparivač preko otvora elektromagnetskog ventila,
zbog čega dolazi do postepenog trganja kockica leda od prstiju
isparivača.
– naginje spremnik za vodu koji je pomoću poluge spojem s
motoreduktorom.
Nakon što se oslobode kockice leda se pomiču na nagibnu rešetku koja se
nalazi unutar komore, a nakon toga se transportiraju na dolje smještenu policu
spremnika.
Voda preostala u posudi se skuplja na niže smještenoj polici spremnika i
odvođena u smjeru odtoka.
Nakon oko minute komora se automatski vraća u vodoravan položaj i puni se
vodom sve do ranije označene razine. U međuvremenu se ventil vrućeg plina
ponovo zatvara i ciklus proizvodnje kockica leda ide uobičajeno. Ukupno vrijeme
proizvodnje, ovisno o temperaturi vode i okoline, traje od 15 do 25 minuta.
Količinu kockica leda u spremniku kontrolira elektronska sonda koja se nalazi u
spremniku. Čim kockice leda postignu veličinu sonde, uređaj automatski
zaustavlja proizvodnju kockica leda. Nakon što izvadite kockice leda proizvodnja
kockica se nastavlja.
NAPOMENA!
Kako biste ubrzali ponovnu proizvodnju kockica leda, sondu očistite od
ostataka leda.
104304
11 / 25
HR
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
OPREZNO!
U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a
također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih
povreda korisnika ili materijalne štete.
Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo
ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji
instalacije.
NAPOMENA!
Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete
nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.
HR
Raspakiranje / postavljanje
•
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
12 / 25
104304
Instalacija i rukovanje
–
–
–
•
•
•
•
•
•
dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
lako dostupna
s dobrom ventilacijom.
Uređaj možete napuniti i isprazniti pomoću viličara ili kolica za palete dužine
koja iznosi više od polovice dužine uređaja.
Dizalicu treba odabrati u skladu s dimenzijama napunjenog uređaja /elemenata
te u skladu s težinom uređaja.
Tijekom rukovanja treba poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do
oštećivanja uređaja.
Skinite kartonsko pakiranje sa drvenog postolja na kojem stoji uređaj.
Nakon toga podignite uređaj pomoću odgovarajućeg uređaja za podizanje
(dizalica s kotačima ili slični stroj) i izvadite drveno postolje.
Uređaj postavite na odgovarajuće mjesto.
Zahtjevi za mjesto instalacije
Birajući mjesto instalacije uređaja treba osigurati sljedeće uvjete:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
temperatura okoline ne smije biti manja od 10 °C (50 °F) i ne smije
premašiti 43 °C (110 °F);
temperatura vode ne smije biti manja od10 °C (50 °F) i ne smije
premašiti 32 °C (90 °F) (crtež 4 na početku uputa za uporabu);
tlak dovođene vode ne smije biti manji od 0,1 MPa (1 bara) i ne smije biti
veći od 0,5 MPa (5 bara). Ako je tlak veći od 0,5 MPa, između dovoda
vode i uređaja treba instalirati reduktor tlaka (crtež 5);
blizu uređaja se smiju biti nikakvi izvori topline,
uređaj ne smije biti izložen direktnom djelovanju sunca (crtež 6);
mjesto mora biti slobodno od prašine jer bi brzo moglo doći do
začepljenja kondenzatora rashladne jedinice (crtež 8);
ventilator rashladne jedinice ne smije biti pokriven (crtež 8),
uređaj ne može biti instaliran u preniskom položaju, jer u slučaju
mogućeg propuštanja rashladno sredstvo će padati dolje (crtež 15),
u promjeru od 3 m ne smijete čuvati nikakva goriva, zapaljive ili
eksplozivne materijale i treba osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka (crtež
19).
Treba zadržati razmak od zidova i drugih predmeta od barem 150 mm sa
stražnje strane, i 50 mm s bočne strane (crtež 3).
104304
13 / 25
HR
Instalacija i rukovanje
•
Nivelirajte uređaj (crtež 3). Ako uređaj nije niveliran, može doći do negativnog
utjecaja na njegovu funkcionalnost i odtok vode.
Odstranjivanje transportne zaštite
1. Odstranite pričvrsne vijke gornje zaštite.
2. Skinite gornju zaštitu.
3. Odstranite transportnu zaštitu na motoru s lopaticama. Pridržavajte se
napomena navedenih na naljepnici (crtež 9).
4. Do uređaja pričvrstite gornju zaštitu.
Priključak vode
1. Uređaj instalirajte blizu priključka vode.
POZOR!
Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U
suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.
HR
2. Priključak vode treba napraviti prije instaliranja električnih priključaka.
3. Isporučeno crijevo za dovod vode 3/4” spojite s priključkom vode.
4. Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.
NAPOMENA!
Iz praktičnih i sigurnosnih razloga preporučamo montažu ventila za
zatvaranje koji nije uključen u isporuku (crtež 7):
1. Prekidač; 2. Priključak; 3. Utikač; 4. Priključak vode; 5. Ventil za zatvaranje;
6. Odvod vode iz kondenzatora: verzija hlađenja vode;
7. Odvod vode iz spremnika; 8. Odvod vode u otvoreni sifon.
Odvod vode
1. Isporučeno crijevo za odvod vode spojite s priključkom za ispuštanje sa stražnje
strane uređaja.
2. Drugi kraj crijeva za odvod vode uvedite u otvoreni sifon (crtež 7).
NAPOMENA!
14 / 25
104304
Instalacija i rukovanje
Kako biste osigurali besprijekoran odvod vode, vod za odvod vode mora
biti nagnut za barem 3%, kod čega treba obratiti pozornost da vod ne bude
savinut ili oštećen.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Maksimalna dopuštena tolerancija u odnosu na razlike u naponu iznosi ± 10%
nominalne vrijednosti.
Elektrini krug između uređaja i napojnog priključka treba osigurati
odgovarajućim višepolnim prekidačem (crtež 7), koji je u stanju osigurati
udaljenost među kontaktima koja omogućava potpuno odvajanje u uvjetima III
kategorije kratkog spoja.
Ako zimi uređaja izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite pričekajte
nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.
Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok
se ne slegne rashladno sredstvo.
Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice,
pričekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.
5.2
Rukovanje
Priprema uređaja
1. Z spremnika uređaja izvadite cijeli pribor (crijevo za dovod vode, crijevo za
odvod vode, lopaticu za led, dokumente).
2. Prije uporabe uređaj očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje“.
3. Pažljivo osušite uređaj.
104304
15 / 25
HR
Instalacija i rukovanje
Napomene za korisnike
•
•
•
Ako je uređaj instaliran na mjestima gdje pitka voda ima veliki udio soli, treba
postupati sukladno uputama kako bi se izbjegli kvarovi.
Kako led ne bi poprimio neugodan miris li okus, u spremniku nikada ne čuvajte
hranu, boce ni druge predmete.
Tijekom uobičajene eksploatacije ne otvarajte poklopac spremnika.
Pokretanje
1. Prije pokretanja provjerite da li su ispravno napravljeni priključci za vodu i struju.
2. Provjerite jesu li trake, vijci, klinovi i stezaljke dobro stegnuti i nije li došlo do
njihovog popuštanja tijekom transporta kako bi se spriječilo istjecanje vode ili
druge greške tijekom rada.
3. Otvorite slavinu priključka vode i ventil za zatvaranje.
4. Uređaj uključite u pojedinačnu utičnicu.
Uređaj se nalazi u načinu pripravnosti Standby. Gumb za upravljanje treperi svakih
30 sekundi.
HR
5. Kako biste napustili način Standby i uključili uređaj, pritisnite gumb za
upravljanje barem 3 sekunde sve dok dugi zvučni signal ne javi o pokretanju
uređaja (crtež. 11).
NAPOMENE!
Preporučamo da u napitke ili jela ne stavljate kockice leda koje su napravljene u
5 prvih proizvodnih ciklusa.
Dok uređaj radi nikada ne zatvarajte napajanje vodom niti ne pokrivajte ili
zatvarajte otvore za ulaz zraka.
Provjerite, da li u komoru dolazi voda, da li senzor i/ili plovak zaustavljaju dotok
vode i nema li istjecanja u instalaciji i cijevima za vodu. Normalna razina vode
iznosi oko5/10 mm od gornjih rubova. (crtež 12)
Razinu vode možete podešavati okretanjem mikroplovka ili senzora vode preko
za to namijenjenog otvora koji se nalazi na odgovarajućem nosaču, nakon
odvrtanja pričvrsnog vijka 1 (crtež 12). Ovu regulaciju morate obaviti kad je
napajanje isključeno.
6. Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.
7. Ako je potrebno intervenirati zbog istjecanje vode, pritezanja vijaka itd, uvijek
najprije isključite uređaj.
8. Kontrolirajte ciklus proizvodnje kockica leda provjeravajući da li kockice padaju u
spremnik.
16 / 25
104304
Instalacija i rukovanje
9. Provjerite djelovanje sonde spremnika: kad na sondu unutra spremnika stavite
kockicu leda, uređaj se treba zaustaviti unutar 1 minute i automatski ponovo
pokrenuti nakon što odstranite kockicu leda.
10. Ponovo pričvrstite prethodno skinutu zaštitu.
Postavljanje sonde u spremniku
S vremenom zbog promjene temperature okoline postavljena vrijednost sonde
temperature u spremniku može biti nedovoljna. Kako biste postavili novu vrijednost,
postupajte na sljedeći način:
1. U načinu Standby unutar 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež
11).
Gumb za upravljane postaje bijeli ili crveni.
2. Kako biste povećali postavljenu temperaturu, pritisnite gumb za upravljanje
(crtež 11) i probajte povećati intenzitet crvene boje.
3. Kako biste smanjili temperaturu pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja
ne promijeni u bijelu.
Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se
pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena.
Gumbi stanje rada / stanje alarma
Pokazatelj / alarm
CRVENA
BIJELA
Alarm predugi ciklus hlađenja
treperi 1x
ON 3"
Alarm pumpe
treperi 1x
treperi 1x
Promjena vremena trajanja alarma
između dva proizvodna procesa.
treperi 2x
ON 3"
Alarm oštećena sonda naslaga
treperi 3x
ON 3"
Alarm sonde IR
treperi 3x
ON 3"
Parametri punjenja / pražnjenja HACCP
treperi 3x
treperi 3x
Alarm oštećena sonda kondenzatora
treperi 4x
ON 3"
Alarm oštećena sonda isparivača
treperi 5x
ON 3"
Alarm okrenuta sonda isparivača naslaga
treperi 5x
treperi 2x
Alarm predugi proces odmrzavanja
treperi 6x
ON 3"
104304
17 / 25
HR
Instalacija i rukovanje
Alarm čišćenja kondenzatora
treperi 7x
ON 3"
Faza startu
OFF
Lampa 2 Hz
Proizvodnja leda
OFF
ON
Izbacivanje leda
OFF
ON
Pun spremnik
OFF
treperi 10 sek.
Standby
OFF
treperi 30 sek.
Alarm faza ciklusa pranja (opcija)
OFF
ON 3"
Alarm faza ciklusa ozona (opcija)
OFF
ON 1"
OFF x 1“
ON 5"
Alarm visoka temperatura kondenzatora
ON
OFF
Alarm visok tlak.
ON
OFF
Signal faze punjenja plinom
ON 1“
ON 1"
Alarm nedostatak vode
ON 3“
treperi 1x
Alarm privremeno održavanje
ON 3“
ON 3"
Alarm senzora kapaciteta
ON 3“
treperi 3x
Alarm visoka temperatura isparivača
ON 3“
treperi 2x
Alarm niska temperatura isparivača
ON 3“
treperi 4x
Alarm nestanak struje ili nedostatak
električnog napajanja
HR
OFF: Pokazatelj LED / boja uvijek isključena
ON: Pokazatelj LED / boja uvijek uključena
Treperi: Pokazatelj LED / boja uključena na 0.2 s i isključena 0.3 s
18 / 25
104304
Čišćenje
Smetnje
POZOR!
U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz napajanja strujom i vodom.
Kontaktirajte ovlaštene servisere, provjerite uređaj i naručite popravak.
•
•
•
•
•
Provjerite je li otvorena slavina za dovod vode.
Provjerite da li je uređaj priključen na električno napajanje: utikač je pravilno
stavljen a prekidač uključen.
Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.
U slučaju radova potrebnih zbog gubitka vode, pritezanja vijaka itd., uređaj
uvijek najprije isključite i provjerite da li do propuštanja ne dolazi zbog
začepljenih odvoda.
Ako uređaj proizvodi premalo leda, provjerite da li isparivač nije zaprljan ili ne
dolazi do istjecanja rashladnog sredstva.
Čišćenje
6
6.1
•
•
•
•
•
HR
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
104304
19 / 25
Čišćenje
6.2
Čišćenje
Čišćenje od strane korisnika
1. Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.
2. Kućište očistite mekanom krpicom nakvašenom sredstvom za čišćenje
nehrđajućeg čelika bez klora.
3. Unutarnju komoru očistite spužvom ili krpicom nakvašenom u mlakoj vodi s
malo sode bikarbone.
4. Isperite u čistoj vodi.
5. Pažljivo osušite unutarnju komoru.
Ako uređaj duže vrijeme ne koristite:
–
–
–
–
–
HR
isključite uređaj i odspojite os napajanja strujom i vodom;
iz spremnika odstranite proizveden led;
ispustite cijeli vodu;
obavite temeljito čišćenje;
vrata (poklopac) spremnika ostavite malo otvorena.
Čišćenje od strane servisera
Filtar zraka i kondenzator
Kako biste održali učinkovitost i produžili životni vijek uređaja, treba redovito čistiti
filtar zraka i kondenzator zraka, koji se nalaze iza prednje zaštite uređaja (crtež 13):
– izvadite filtar zraka
– filtar zraka čistite pod mlazom tople vode i pažljivo osušite
– odvrnite i skinite prednju zaštitu
– kondenzator čistite mekanim kistom ili usisavačem
– prednju zaštitu pričvrstite vijcima
– namjestite filtar zraka
POZOR!
Kako biste izbjegli kvar, nikada ne koristite uređaj bez namještenog filtra
zraka.
20 / 25
104304
Moguće smetnje
Filtar na ulazu za vodu
Filtar na ulazu za vodu treba redovito čistiti u skladu s dolje navedenim uputama:
– zatvorite ventil za zatvaranje dotoka vode;
– odvrnite crijevo za dovod vode;
– pomoću kliješta izvadite filtar na ulazu za vodu iz priključka na
elektromagnetskom ventilu;
– filtar na ulazu za vodu čistite pod mlazom vode;
– namjestite filtar na ulazu za vodu;
– montirajte crijevo za dovod vode.
7
Moguće smetnje
Mögliche
POZOR!
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu
ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Te greške
može uklanjati samo kvalificirani tehničar za rashladne uređaje.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
Alarm greške
Stanje uređaja
Alarm predugi
ciklus hlađenja
Rješenje
Provjerite ventilaciju
kondenzatora
Provjerite rashladni krug na
gubitak rashladnog sredstva
Promjena vremena Promijenilo se vrijeme
trajanja alarma
trajanja alarma između
dva proizvodna ciklusa
između dva
proizvodna ciklusa
Provjerite čistoću i ventilaciju
kondenzatora
Provjerite ventilator kondenzatora
Provjerite krug na gubitak
rashladnog sredstva
104304
21 / 25
HR
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
Alarm nedostatak
vode
Uređaj se zaustavlja ili
čeka sljedeći pokušaj
automatskog pokretanja
Provjerite napajanje vodom
Provjerite krug vode na istjecanje
Provjerite rad ventila ulaza vode
ev. očistite
Provjerite položaj senzora
Alarm oštećena
sonda naslaga
Uređaj se zaustavlja
Provjerite priključak sonde do
tiskane pločice
Provjerite integralnost sonde
Zamijenite oštećenu sondu
HR
Alarm
privremenog
održavanja
Uređaj dalje radi
Kontaktirajte servisere
(Resetirajte alarm tako da 10
sekundi dotaknete gumb za
upravljanje)
Alarm visoka
temperatura
kondenzatora
Uređaj se zaustavlja,
ventilator kondenzatora
ostaje uključen kako bi
smanjio temperaturu
kondenzatora
Provjerite čistoću i ventilaciju
kondenzatora
Alarm oštećena
sonda isparivača
Uređaj se zaustavlja
Provjerite priključivanje sonde
isparivača do tiskane pločice
Alarm visok tlak
Uređaj se zaustavlja,
ventilator kondenzatora
ostaje uključen kako bi
smanjio temperaturu
kondenzatora
Provjerite rad ventilatora
Zamijenite oštećenu sondu
22 / 25
Provjerite čistoću i ventilaciju
kondenzatora
Provjerite da li se ventilator
kondenzatora okreće
104304
Moguće smetnje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
Alarm nestanak
struje ili
nedostataka
električnog
napajanja
Uređaj se zaustavlja
Provjerite električne priključke i
električno napajanje
Isključivanje alarmnog signala:
– prvi put dodirnite gumb za
upravljanje kako biste stišali
alarm,
– drugi put dotaknite gumb za
upravljanje kako biste uklonili
signal,ako se nalazimo u prvoj
minuti,
– samo drugi dodir gumba za
upravljanje, ako je minuta već
prošla.
Alarm pumpe za
ispuštanje
Začepljen ispusni otvor
Provjerite uređaj na smetnje na
ispusnoj traci
Oštećena ispusna
pumpa
Zamijenite ispusnu pumpu
Proces odmrzavanja
traje predugo
Provjerite napunjenost
rashladnim sredstvom
Alarm predugi
proces
odmrzavanja
HR
Provjerite električne priključke
Alarm senzora
kapaciteta
Alarm čišćenja
kondenzatora
Uređaj dalje radi
Očistite filtar zraka i kondenzator
Alarm okrenuta
sonda isparivača –
naslage
Uređaj se zaustavlja
Provjerite kablove na ploči
senzora, po potrebi zamijenite
ploču senzora
Alarm sonde IR
Uređaj se zaustavlja,
oštećena sonda IR
Provjerite priključak sonde do
tiskane pločice
Zamijenite oštećenu sondu
104304
23 / 25
Zbrinjavanje
Alarm greške
Stanje uređaja
Rješenje
Alarm visoka
temperatura
isparivača
Uređaj se zaustavlja
Provjerite položaj i izolaciju sonde
isparivača
Alarm niska
temperatura
isparivača
Uređaj se zaustavlja
8
Provjerite gubitak rashladnog
sredstva u uređaju
Provjerite gubitak rashladnog
sredstva u uređaju
Provjerite položaj sonde
isparivača
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
HR
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
24 / 25
104304
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement