Graco 3A6492L, Hаръчник, 490/495/595/495EU Електрически безвъздушни пръскачки Ръководство за работа

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Graco 3A6492L, Hаръчник, 490/495/595/495EU Електрически безвъздушни пръскачки Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация, части

Електрически безвъздушни пръскачки

3A6492L

За преносимо оборудване за пръскане без въздух на архитектурни бои и покрития. Само за професионална употреба. Не е одобрено за употреба на места с взривоопасна атмосфера или на опасни места.

Модели 490/495/595/650/395EU:

Максимално работно налягане 228 бара, 22,8 MPa (3300 psi)

Вижте страница 3 за допълнителна информация за модела.

BG

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство, в съответните ръководства и върху агрегата, преди да използвате оборудването. Запознайте се с елементите за управление и с правилното използване на оборудването. Запазете тези инструкции.

Допълнителни ръководства

Пистолет – 3A6285 (Contractor PC) Помпа – 334599

Използвайте само оригинални резервни части Graco.

Използването на резервни части, които не са произведени от Graco може да анулира гаранцията .

2

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели Lo-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Модели Hi-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Изисквания за захранването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Удължителни кабели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Контейнери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Процедура за освобождаване на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Стартиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Монтиране на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Почистване на задръстването в накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Цифров дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Приложение BlueLink™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Включване или изключване на BlueLink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Рециклиране и депониране в края на експлоатационния живот . . . . . . . . . . . . 26

Откриване и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Механични/По пътя на флуида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Електрически . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Пръскачки Stand 490/495/395EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Пръскачки Lo-Boy 490/495/595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Пръскачки Lo-Boy 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Пръскачки Hi-Boy 490/495/595/395EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Пръскачки Hi-Boy 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Аксесоари и етикети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Табло за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Смяна на акумулаторната батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Кабелна схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Съвместимост със стандарти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Одобрени радиочестоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Информация за Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3A6492L

Модели

Модели

Стойка

Lo-Boy

Hi-Boy

110474

Сертифицира но по CAN/CSA

C22.2 No. 68

Съответства на

UL 1450

~V

120

САЩ

230

ЕИО 7/7

230 Европа - с многожилен кабел

Модел

Ultra MAX II

490 PC Pro

Ultimate MX II

490 PC Pro

Ultra MAX II

495 PC Pro

Ultimate MX II

495 PC Pro

Ultra MAX II

595 PC Pro

Ultimate MX II

595 PC Pro

Ultra MAX II

650 PC Pro

Ultimate MX II

650 PC Pro

ST MAX II 395 PC Pro

ST MAX II 495 PC Pro

ST MAX II 595 PC Pro

ST MAX II 495 PC Pro

ST MAX II 595 PC Pro

Ultra MAX II 650 PC Pro

ST MAX II 495 PC Pro

ST MAX II 595 PC Pro

110

Великобритания

Ultra MAX II 650 PC Pro

230

Азия/

Австралия и Нова

Зеландия

230

Азиатско-тихооке ански

230 AP мулти кабел

100 Япония,

Тайван

Ultra MAX II 490 PC Pro

Ultra MAX II 495 PC Pro

Ultra MAX II 595 PC Pro

Ultra MAX II 650 PC Pro

Ultra MAX II 490 PC Pro

Ultra MAX II 495 PC Pro

Ultra MAX II 595 PC Pro

Ultra MAX II 650 PC Pro

Ultra MAX II 490 PC Pro

Ultra MAX II 495 PC Pro

Ultra MAX II 595 PC Pro

Ultra MAX II 650 PC Pro

3A6492L

17E852

826243

17E855

826246

17E864

17E871

17E872

17E873

17E887

17E889

26C970

26C974

26C971

26C975

17E853

826244

17E856

826247

17E858

826249

19Y129

826259

19Y361

19Y362

17E854

826245

17E857

826248

17E859

826250

19Y128

826258

17E865

17E874

17E876

17E875

17E877

19Y359

17E870

17E878

19Y360

17E891

17E897

26C977

26C979

17E892

17E896

19Y424

26C976

19Y424

26C978

26C980

3

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за монтажа, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове.

Когато тези символи се появят в това ръководство, вижте отново тези Предупреждения.

Ако е приложимо, в настоящото ръководство могат да се срещнат специфични за даден продукт символи и предупреждения за опасност, които не са разгледани в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този продукт трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от електрически удар, като предоставя изходен проводник за електрическия ток.

Този продукт е оборудван със заземяващ проводник с подходящ за заземяване щепсел.

Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран в съответствие с местните правилници и наредби.

Неправилен монтаж на заземяващия щепсел е в състояние да предизвика опасност от поражение от електрически ток.

Когато се налага ремонт или смяна на кабел или щепсел, не свързвайте заземяващия проводник към който и да е от плоските щифтове.

Проводникът, чиято външна изолация е зелена, със или без жълти ивици, е заземяващият проводник.

Когато не разбирате напълно инструкциите за заземяване или се съмнявате дали изделието е правилно заземено, проверявайте го с квалифициран електротехник или сервизен работник.

Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва на електрическия контакт, осигурете монтиране на подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Това устройство е предназначено за употреба в електрическа мрежа с номинално напрежение 120 V или 230 V и има щепсел за заземяване, подобен на показания на фигурата по-долу.

120V за САЩ 230V Индия

4

Включвайте продукта единствено към щепселна розетка със същата конфигурация като щепсела му.

Не използвайте адаптер 3 към 2 за това изделие.

Удължителни кабели:

Използвайте единствено 3-жилен удължителен кабел със заземяващ щепсел и заземен контакт, съвместим с щепсела на продукта.

Уверете се, че удължителният кабел не е повреден. Ако е необходим удължителен кабел за захранване, използвайте 12 AWG , минимум (2,5 mm 2 който продуктът консумира.

), за провеждане на тока,

Кабел с недостатъчно сечение води до пад на напрежението в захранващата линия, до загуба на енергия и до прегряването му.

3A6492L

3A6492L

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Възпламеними изпарения, като изпарения от разтворители и бои в работната зона могат да се запалят или да избухнат. За да предотвратите пожар и експлозия:

Не пръскайте възпламеними или запалими материали в близост до открит пламък или източници на запалване като цигари, двигатели или електрически съоръжения.

Протичането на боя или разтворител през оборудването може да породи статично електричество. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на Graco.

Проверете дали всички контейнери и събиращи системи са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте правоъгълни ведра, освен ако са антистатични и проводящи.

Свържете към заземен контакт и използвайте заземени удължителни кабели.

Не използвайте адаптер 3-към-2 щифта.

Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

Не пръскайте запалими или горливи

Поддържайте участъка на пръскане добре проветрен. Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

Устройството за пръскане изпуска искри. Дръжте помпата на добре проветриво място на поне 6,1 m (20 фута) от зоната на пръскане , когато пръскате, промивате, почиствате или извършвате обслужване. Не пръскайте върху помпения агрегат.

Не пушете в зоната на пръскане и не пръскайте на места, където има искри или пламък.

В зоната, в която се пръска, не включвайте ключове за осветление, двигатели или подобни предмети, които могат да произведат искри.

Поддържайте помещението чисто и без контейнери за боя и разтворители, парцали или други запалими материали.

Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, с които пръскате.

Прочетете всички информационни листове за безопасност (SDS) и етикети на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на боите и разтворителите.

Дръжте на разположение работещ пожарогасител на работната площадка.

5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

Не насочвайте пистолета и не пръскайте срещу хора или животни.

Пазете ръцете и тялото си далеч от изпускателния отвор. Не се опитвайте например да спирате течове с която и да е част от тялото си.

Винаги използвайте предпазното устройство в края на дюзата. Не пръскайте, ако предпазното устройство на накрайника на дюзата е на мястото си.

Използвайте накрайници за дюзи Graco.

Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайниците на дюзите. В случай на задръстване на накрайника на дюзата в процеса на пръскане, следвайте процедурата за освобождаване на налягането , за да изключите устройството и да освободите налягането, преди да отстраните накрайника на дюзата, за да го почистите.

Оборудването поддържа налягането след изключване на захранването. Не оставяйте оборудването включено или под налягане, когато е без наблюдение. Спазвайте

Процедурата за освобождаване на налягането когато оборудването е без наблюдение или не се използва, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

Проверете частите за признаци на повреда. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

Системата може да произведе 228 бара, 22,8 MPa (3300 psi). Използвайте части за замяна или аксесоари от Graco, които са изчислени за минимум 228 бара, 22,8 MPa (3300 psi).

Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Проверете дали блокировката на спусъка е в изправност.

Проверете дали всички съединения са обезопасени, преди да работите с устройството.

Научете как да спирате бързо устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

Когато боядисвате, винаги носете защитни ръкавици, очила и респиратор или маска.

Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата далеч от оборудването.

Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

Не работете с устройството, когато сте уморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от определените от Graco.

Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

Не променяйте и не модифицирайте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението от съответните агенции и да създадат рискове за безопасността.

Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

3A6492L

3A6492L

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Оборудването трябва да бъде заземено. Неправилното заземяване, настройване или използване на системата може да причини електрически удар.

Изключвайте и прекъсвайте захранването, преди да предприемате работи за обслужване на оборудването.

Свързвайте само към заземени електрически контакти.

Използвайте само 3-проводни удължителни кабели.

Проверявайте дали заземителните пластини не са изместени върху захранващия и удължителния кабел.

Не излагайте на дъжд. Съхранявайте в закрито пространство.

Изчакайте пет минути след изключване на захранващия кабел, преди обслужване.

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването в оборудване под налягане на течности, несъвместими с алуминий, може да предизвика сериозна химическа реакция и разкъсване на оборудването. Неспазването на това предупреждение може да доведе до смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

Не използвайте белина.

Много други течности могат да съдържат химикали, които могат да реагират с алуминия.

Свържете се със своя доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещите се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

Стойте на разстояние от движещите се части.

Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

Оборудването може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите или извършите техническо обслужване на оборудването, извършете процедурата за освобождаване на налягането и прекъснете всички източници на електрозахранване.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Отровните течности или изпарения могат да доведат до сериозно увреждане или смърт, ако попаднат в очите или по кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (SDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с течностите, които използвате.

Съхранявайте опасната течност в одобрени контейнери и s изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния. Тези предпазни средства включват, но не се ограничават до:

Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както е препоръчано от производителя на течността и разтворителя.

7

Идентификация на компонентите

Идентификация на компонентите

Модели Stand

8

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Управление на налягането

D Клапан за пълнене

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Смукателна тръба

P Помпа

R Изход за течност

S Място за навиване на кабела

U Филтър

V Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

W Индикатор за състояние на BlueLink ™ или LCD дисплей

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

3A6492L

Модели Lo-Boy

Идентификация на компонентите

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Управление на налягането

D Клапан за пълнене

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Смукателна тръба

P Помпа

R Изход за течност

U Филтър

V Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

W Индикатор за състояние на BlueLink ™ или LCD дисплей

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

3A6492L 9

Идентификация на компонентите

Модели Hi-Boy

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Управление на налягането

D Клапан за пълнене

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Смукателна тръба

10

P Помпа

R Изход за течност

S Ухо

T Филтър

U Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

V Кука за контейнер

W Индикатор за състояние на BlueLink ™ или LCD дисплей

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

3A6492L

Заземяване

Заземяване

Не поставяйте контейнер за боя върху изолираща повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

Оборудването трябва да бъде заземено за намаляване на риска от статични искри и токов удар. Електрическа или статична искра може да предизвика възпламеняване или експлозия на изпаренията. Неправилното заземяване може да причини токов удар. Добро заземяване осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Тази пръскачка е оборудвана с кабел със заземяващ проводник и подходящ заземяващ щепсел.

Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран в съответствие с местните правилници и наредби.

Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва на електрическия контакт, осигурете монтиране на подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Изисквания за захранването

• Машините 100-120 V изискват

100-120 ~V, 50/60 Hz, 12 или 15 A, 1Ø.

• Машините 230 V изискват ~230 V,

50/60 Hz, 7 или 9 A, 1Ø.

Удължителни кабели

Използвайте удължителен кабел с изправен щепсел за заземяване. Ако ви е необходим удължителен кабел, използвайте 3-жилен кабел тип 12 AWG (2,5 mm 2 ) минимум.

ЗАБЕЛЕЖКА: По-малък измерителен прибор или по-дълги удължителни кабели могат да намалят техническите показатели на пръскачката.

Контейнери

Флуиди на основата на разтворители и масла: спазвайте местния правилник.

Използвайте само проводими метални контейнери, поставени на заземена повърхност, като напр. бетон.

3A6492L

Винаги заземявайте един метален съд: свързвайте заземяващ проводник към съда.

Защипете единия му край към съда, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

ti24584a

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален контейнер, а после натиснете спусъка.

11

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да се избегне сериозно нараняване от течността под налягане, като впръскване в кожата или разпръскване, и от движещите се части, следвайте процедурата за освобождаване на налягането винаги, когато пръскачката е спряна, преди да предприемете почистване или проверка и преди обслужване на оборудването.

1.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.).

4.

Поставете източваща тръба в контейнер за боя и завъртете клапана за заливане надолу, за да освободите налягането.

Оставете вентила за заливане в долна

(източваща) позиция, докато отново сте готови да пръскате.

2.

Активирайте блокировката на спусъка.

5.

Здраво дръжте металната част на пистолета за пръскане допряна към заземен метален контейнер. Насочете пистолета за пръскане в контейнера.

Освободете блокировката на спусъка и задействайте пистолета за пръскане, за да освободите налягането.

3.

Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

12 3A6492L

Настройка

Настройка

6.

Включете блокировката на спусъка.

7.

Ако подозирате, че накрайникът на пръскачката е задръстен, или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО БАВНО разхлабете контрагайката на предпазителя на накрайника или съединителя в края на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Изчистете запушването на маркуча или накрайника.

Блокировка на спусъка

Когато пръскачката е спряна, винаги активирайте блокировката на спусъка, за да предотвратите случайно задействане на спусъка с ръка или при изпускане или удряне.

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване. Когато извършвате първата настройка, премахнете тапата от изхода за течност.

1.

Присъединете маркуч Graco за пръскане без въздух към изходния отвор за флуида. Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно.

3A6492L ti24612a

2.

Свържете другия край на маркуча към пистолета.

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно.

13

Настройка

4.

Активирайте блокировката на спусъка.

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

7.

Напълнете херметизиращата гайка за гърловината с TSL, за да предотвратите преждевременното износване на уплътнението. Правете това ежедневно или при всяко пръскане. a.

Поставете накрайника на бутилката с TSL в горния централен отвор на решетката в предната част на пръскачката.

b.

Стиснете бутилката, за да освободите достатъчно TSL за запълване на пространството между пръта на помпата и уплътнението на уплътняващата гайка.

6.

При първоначално разопаковане на пръскачката отстранете опаковъчните материали от входния филтър.

След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

8.

Уверете се, че ключът ON/OFF

(Вкл./Изкл.) е на позиция OFF .

ti24639a

14 ti24638a

9.

Свържете захранващия кабел към правилно заземен електрически контакт.

3A6492L

Настройка ti24651a

10. Завъртете надолу клапана за пълнене.

ti24608a

11. Поставете смукателната тръба и тръбата за източване в заземен метален контейнер, частично напълнен с промивна течност.

Вижте

Заземяване , стр. 11.

ЗАБЕЛЕЖКА: Новите пръскачки се доставят с течност за съхранение, която трябва да се отстрани с минерален спирт преди използване на пръскачката.

Проверете промивната течност за съвместимост с материалите, на които ще се пръска. Може да е необходимо вторично промиване със съвместима течност. Вода за латекс или минерален спирт за боя на маслена основа.

3A6492L ti24640a

12. Завъртете копчето за контрол на налягането до положение OFF (Изкл.).

13. Завъртете превключвателя

ON(Вкл.)/OFF(Изкл.) на позиция ON(Вкл.).

14. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

15. Завъртете копчето за контрол на налягането към Prime/Slow

(Пълнене/Бавно).

16. Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета и промивайте една минута.

17. Завъртете превключвателя ON(Вкл.)/

OFF(Изкл.) на позиция OFF(Изкл.).

18. Включете блокировката на спусъка.

19. След отстраняване на течността за съхранение от пръскачката, изпразнете контейнера. Поставете обратно входа за течност с дренажната тръба в заземен метален контейнер, частично напълнен с промивна течност. За промиване на боя на водна основа използвайте вода, а за промиване на боя на маслена основа – минерален спирт.

20. Завъртете превключвателя

ON(Вкл.)/OFF(Изкл.) на позиция ON(Вкл.).

21. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

22. Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета и промийте, докато се почисти.

23. Завъртете превключвателя ON(Вкл.)/

OFF(Изкл.) на позиция OFF(Изкл.).

24. Включете блокировката на спусъка.

25. Пръскачката сега е готова за пускане в действие и пръскане.

15

Стартиране

Стартиране

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Завъртете копчето за контрол на налягането към най-ниското налягане.

6.

Завъртете клапана за пълнене в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

3.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция ON .

4.

Поставете входа за течност в контейнера с боя. Поставете тръбата за изтакане в контейнера за отпадъчна боя.

5.

Завъртете копчето за контрол на налягането до Fast Flush (Бързо промиване), за да стартирате двигателя.

Оставете боята да циркулира през тръбата за източване за 15 секунди.

16

7.

Дръжте пистолета опрян към заземения метален контейнер за отпадъчна боя.

Задействайте пистолета, докато се появи боя.

3A6492L

Стартиране

8.

Преместете пистолета до контейнера за боя и натиснете спусъка за 20 секунди.

Освободете спусъка и оставете пръскачката да генерира налягане.

Включете блокировката на спусъка.

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване.

Не спирайте течове с ръка или парцал.

9.

Проверете за течове. Ако възникне теч,

извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

след това затегнете всички фитинги и повторете пусковата процедура. Ако вече няма течове, продължете със следващия етап.

10. Завийте накрайника върху пистолета и затегнете. Вижте

Монтиране на накрайника за пръскане , стр. 18.

За инструкции за сглобяване на пистолета вижте ръководството на отделния пистолет.

3A6492L 17

Експлоатация

Експлоатация

Монтиране на накрайника за пръскане

4.

Завинтете сглобката върху пистолета.

Затегнете.

За да се избегнат сериозни наранявания от инжектиране в кожата, не поставяйте ръката си пред накрайника за пръскане, когато поставяте или отстранявате накрайника за пръскане и предпазителя на накрайника.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Използвайте накрайника за пръскане

(A), за да поставите OneSeal в предпазителя (C).

(B)

C

B

A

Пръскане

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X ™ FF LP (фино окончателно пръскане при ниско налягане), налягането на пръскане може да се понижи. Пръскането при по-ниско налягане води до намаляване на излишъка в пръскането и износването на накрайника на пръскачката. Регулирайте налягането на пръскачката, за да сведете до минимум излишъка в пръскането.

ti24653a

3.

Въведете накрайника за пръскане.

18 ti24664a

Пулверизирана, равномерно положена, ветрилообразна следа

Опашки

3A6492L

1.

Изпробвайте следата от пръскането.

Регулирайте налягането, за да избегнете резки ръбове.

Експлоатация

Почистване на задръстването в накрайника за пръскане

ti24669a

2.

Използвайте по-малък размер накрайник, ако настройването на налягането не може да елиминира резките ръбове.

3.

Дръжте пистолета перпендикулярно на

25-30 cm (10-12") от повърхността.

Пръскайте назад и напред; припокривайте с 50%.

За да избегнете нараняване, никога не насочвайте пистолета към ръката си или в парцал!

1.

Освободете спусъка. Включете блокировката на спусъка. Завъртете накрайника за пръскане. Освободете блокировката на спусъка. Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

ti24673a

4.

Задействайте пистолета след придвижването му. Освободете спусъка преди спиране. За допълнителна информация за пръскане вижте ръководството на отделния пистолет.

3A6492L

2.

Включете блокировката на спусъка.

Върнете накрайника за пръскане в първоначалното му положение.

Освободете блокировката на спусъка и продължете пръскането.

19

Експлоатация

Почистване

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане.

За допълнителна информация вижте ръководството на отделния пистолет.

4.

Поставете смукателната тръба в промивната течност. Използвайте вода за боя на водна основа и минерален спирт за боя на маслена основа. Поставете тръбата за източване в контейнера за отпадъчна боя.

ti24710a

5.

За да промиете тръбата за източване и помпата, завъртете надолу клапана за пълнене.

Бързо промиване на източваща тръба

3.

Извадете входа за течност и тръбата за източване от боята и избършете излишната боя от външната страна.

20 ti24709a

6.

Завъртете копчето за контрол на налягането до Fast Flush (Бързо промиване); помпата трябва да започне да работи стабилно и в контейнера за отпадъчна боя да се появи промивна течност.

3A6492L

Бързо промиване на маркуча и пистолета

7.

За да промиете маркуча за пръскане без въздух и пистолета, завъртете клапана за пълнене хоризонтално.

8.

Задръжте пистолета срещу съда за отпадъчна боя. Освободете блокировката на спусъка. Активирайте пистолета и завъртете копчето за контрол на налягането до Fast Flush

(Бързо промиване); помпата трябва да започне да работи стабилно и в контейнера за отпадъчна боя да се появи промивна течност.

Експлоатация

10. Повдигнете смукателната тръба над промивната течност.

ti24714a

11. С клапан за пълнене в хоризонтална позиция. Задействайте пистолета в контейнера за промиване, за да изпразните течността от маркуча.

12. Включете блокировката на спусъка.

9.

Спрете да натискате спусъка на пистолета.

3A6492L 21

Експлоатация

13. Завъртете копчето за контрол на налягането до позиция OFF (Изкл.) и завъртете превключвателя

ON(Вкл.)/OFF(Изкл.) в позиция OFF

(Изкл.). Изключете захранването на пръскачката.

15. Ако промивате с вода, промийте пак с уайтспирт или с течност Pump Armor, която оставя защитно покритие, за да предотвратите замръзване и корозия.

14. Свалете филтъра от пистолета и пръскачката, ако е монтиран.

Почистете и огледайте. Монтирайте филтъра. Вижте ръководството на отделния пистолет.

16. Избършете пръскачката, маркуча и пистолета с парцал, напоен във вода или минерален спирт.

22 3A6492L

Експлоатация

Цифров дисплей

Повечето модели са оборудвани с цифров дисплей. Този раздел обяснява как да използвате тази функция.

Главно работно меню

С кратко натискане на бутона на дисплея се придвижвате към следващия екран. Натиснете и задръжте бутона на дисплея за пет секунди, за да промените мерните единици или да нулирате данните.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Включете пръскачката в изход за заземяване. Завъртете превключвателя

ON(Вкл.)/OFF(Изкл.) на позиция

ON(Вкл.).

ti2786a

4.

Натиснете за кратко бутона на дисплея, за да се придвижите до Job Gallons

(Галони за работната задача)

(или литри х 10).

ЗАБЕЛЕЖКА: JOB (задача) се показва за кратко, а след това - броят на галоните, пръскани при над 70 bar, 7 MPa (1000 psi).

ti7486b

5.

Натиснете и задръжте бутона на дисплея, за да нулирате до нула, или натиснете за кратко бутона, за да се придвижите до Lifetime Gallons

(Общо галони) (или литри x 10).

ЗАБЕЛЕЖКА: LIFE се показва за кратко, а след това - броят на галоните, пръскани при над 70 bar, 7 MPa (1000 psi).

ti24651a ti24644a

3.

Появява се дисплей за налягането.

Показват се тирета, когато налягането е по-малко от 14 bar, 1,4 MPa (200 psi).

3A6492L ti7487b

6.

За да промените единиците за налягане

(psi, bar или MPa), натиснете и задръжте бутона на дисплея за осем секунди, докато се появят желаните единици.

Избирането на bar или MPa променя галоните в литри x 10.

23

Експлоатация

Дисплей със съхранени данни

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Натиснете бутона на дисплея и завъртете превключвателя за включване/изключване в позиция

ON (Вкл.).

4.

Натиснете за кратко бутона на дисплея и ще се покаже последния код за грешка: т. е., E=07 . Вижте

Електрически , стр. 30

за информация за отстраняване на неизправности.

ti7490b

5.

Натиснете и задръжте бутона на дисплея, за да изчистите кода за грешка до нула. Натиснете за кратко, за да се придвижите до REV .

ti24644a

3.

S/N се показва за секунда, а след това - серийният номер. Натиснете за кратко бутона на дисплея и ще се покаже общият брой работни часове на двигателя.

ti7491b

6.

Завъртете превключвателя за включване/изключване в позиция OFF

(Изкл.), за да излезете от съхранените данни.

ti7489b

24 ti24586a

3A6492L

Приложение BlueLink™

Приложение BlueLink ™

(Ако е приложимо) Включване или

Изтеглете приложението Graco BlueLink от

Apple App Store, Google Play или други налични магазини, за да свържете пръскачката чрез Bluetooth®.

изключване на BlueLink

Приложната програма BlueLink ви позволява достъп до информация за пръскачката, настройките, статистическите данни и ви предоставя достъп до полезни функции като

Watchdog ™ , подобрено проследяване на поддръжката, проследяване на работата на пръскачката и на работната задача.

Намерете приложението Graco BlueLink на: https://www.graco.com/BlueLink

В рамките на приложната програма може да получите достъп до по-подробни инструкции. Инструкции могат да се получат и онлайн на адрес: https://www.graco.com/BlueLinkSupport

Системата Graco BlueLink използва Bluetooth за комуникация между таблото за управление на пръскачката и даден мобилен телефон. За да спрете действието на BlueLink чрез изключване на предавателя на

Bluetooth, извършете следните стъпки.

1.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(вкл./изкл.) в позиция OFF (Изкл.).

Завъртете копчето за контрол на налягането докрай срещу движението на часовниковата стрелка на

OFF позиция.

2.

Изключете пръскачката от контактната кутия и оставете електрическата енергия да се разсее за 5 минути.

3.

Демонтирайте капака на блока за управление.

4.

Разединете лентовия кабел (шината) от основната платка за управление. За да включите BlueLink, включете отново този кабел.

3A6492L

5.

Сглобете отново капака на блока за управление.

25

Поддръжка

Поддръжка

Рутинната поддръжка е важна, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка.

Поддръжката включва извършване на редовни действия, които поддържат пръскачката в експлоатация и предпазват от проблеми в бъдеще.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 12

, преди да извършвате техническо обслужване.

Дейности Интервали

Огледайте/почистете филтъра на пръскачката, входния филтър и филтъра на пистолета.

Огледайте отворите на предпазителя на двигателя за запушване.

Напълнете TSL през отвора за пълнене на TSL.

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

На всеки 3785 литра (1000 галона) Проверете изключването на пръскачката.

При НЕАКТИВИРАН пистолет на пръскачката двигателят трябва да спре и да не се стартира, докато пистолетът не се активира отново.

Ако пръскачката се включи отново при НЕАКТИВИРАН пистолет, проверете помпата за външни/вътрешни течове и проверете за течове вентила за заливане.

Регулиране на холендера

Когато уплътнението на помпата започне да тече след продължителна употреба, затегнете уплътняващата гайка, докато течът спре или намалее. Това позволява около

378,5 литра (100 галона) допълнителна работа, преди да се изисква смяна на уплътнението. Уплътняващата гайка може да се затегне без отстраняване на О-пръстена.

При необходимост в зависимост от употребата

Поддръжка може да бъде насрочвана и проследявана чрез приложната програма

Graco BlueLink.

Рециклиране и депониране в края на експлоатационния живот

В края на полезния живот на продукта го разглобете и рециклирайте по отговорен начин.

Подготовка:

• Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

• Източете и изхвърлете течностите според прилаганите разпоредби.

Направете справка в паспортите за безопасност на производителя.

Разглобяване и рециклиране:

• Демонтирайте двигателите, печатните платки, дисплеите и другите електронни елементи. Демонтирайте миниатюрната батерия от гнездото ?

на таблото за управление. Рециклирайте ги според действащите разпоредби.

• Не изхвърляйте електронни елементи в домакинските и търговските отпадъци.

• Предоставете оставащия продукт на завод за рециклиране.

26 3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Механични/По пътя на флуида

1.

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

преди да проверявате или ремонтирате.

2.

Проверете всички възможни проблеми и причини преди разглобяване на устройството.

Проблем

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Индикаторът за състоянието на таблото за управление мига или не свети, а пръскачката има захранване.

Производителността на помпата е ниска

Има повреда.

Определете корекцията на проблема от

Електрически , стр.30.

Износен накрайник за пръскане.

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, след това сменете

накрайника. Вижте ръководството за отделния пистолет или накрайник.

Запушен накрайник за пръскане.

Понижете налягането. Проверете и почистете накрайника за пръскане.

Напълнете отново и залейте помпата.

Подаването на боя.

Задръстен смукателен филтър.

Сферата на впускателния клапан и сферата на буталото не лягат правилно.

Демонтирайте го и го почистете, след това го монтирайте отново.

Отстранете впускателния клапан ипочистете.

Проверете сферите и леглата за прорези; сменете, ако е необходимо. Направете справка в ръководството за помпата.

Филтрирайте боята, преди да я използвате, за да отстраните частиците, които могат да запушат помпата.

Почистете филтъра.

Филтърът за течността или филтърът на накрайника е задръстен или замърсен.

Течащ клапан за пълнене.

Проверете помпата да не продължава да нагнетява при освободен спусък. (Клапанът за пълнене не тече.)

Теч около херметизиращата гайка за гърловината, което може да показва износени или повредени уплътнения.

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, след това

ремонтирайте клапана за пълнене.

Обслужете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Също проверете леглото на буталния клапан за втвърдена боя или прорези и сменете, акое необходимо. Затегнете уплътняващата гайка/наливащата чашка.

3A6492L 27

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Производителността на помпата е ниска

Прекомерен теч на боя в холендера

Пистолетът плюе течността

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Повреден прът на помпата.

Ниско налягане на изключване.

Износени или повредени уплътнения на буталото.

О-пръстенът в помпата е износен или повреден.

Сферата на впускателния клапан е покрита с материал.

Голям спад на налягането в маркуча с тежки материали.

Проверете дали размерът на удължителния кабел е правилен.

Двигателят работи, но помпата не нагнетява Мотовилката е повредена. Направете справка в ръководството за помпата.

Повредени предавки или корпус на задвижващия блок.

Холендерът е разхлабен.

Износени или повредени уплътнения.

Биелата е износена или повредена.

Въздух в помпата или маркуча.

Дюзата за пръскане е частично запушена.

Ниско ниво на захранващата течност или празен контейнер.

Поправете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Завъртете копчето за налягането изцяло надясно. Уверете се, че копчето за контрол на налягането е правилно монтирано, за да се позволи пълно положение надясно.

Ако проблемът продължи, сменете преобразователя на налягането.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Сменете О-пръстена. Направете справка в ръководството за помпата.

Почистете впускателния клапан. Направете справка в ръководството за помпата.

Намалете общата дължина на маркуча.

Вижте

Удължителни кабели , стр. 11.

Сменете мотовилката. Направете справка в ръководството за помпата.

Проверете корпуса на задвижващия блок и предавките за повреда и ги сменете, ако е необходимо.

Свалете дистанционния елемент на холендера. Затегнете холендера достатъчно, за да спрете теча.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Сменете биелата. Направете справка в ръководството за помпата.

Проверете и затегнете всички съединения за течността. Работете с помпата възможно най-бавно по време на подкачване.

Почистете накрайника. Вижте

Почистване на задръстването в накрайника за пръскане , стр. 19.

Напълнете с течност. Залейте помпата.

Направете справка в ръководството за помпата. Проверявайте захранването с течност често, за да предотвратите работата на помпата на сухо.

28 3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Помпата трудно подкачва

Пръскачката работи 5 до 10 минути, след което спира

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Въздух в помпата или маркуча.

Впускателният клапан тече.

Уплътненията на помпата са износени.

Полаганият слой боя е много дебел.

Уплътняващата гайка е твърде затегната.

Когато уплътняващата гайка е твърде затегната, уплътнението на пръта на помпата ограничава действието на помпата и претоварва двигателя.

Проверете и затегнете всички съединения за течността. Работете с помпата възможно най-бавно по време на подкачване.

Почистете впускателния клапан. Уверете се, че сферата не е издълбана или износена и пасва добре в гнездото. Сглобете отново клапана.

Сменете уплътненията на помпата.

Направете справка в ръководството за помпата.

Разредете боята според препоръките надоставчика.

Разхлабете херметизиращата гайка на помпата. Проверете за изтичане около холендера. Ако е необходимо, сменете уплътненията на помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

3A6492L 29

Откриване и отстраняване на неизправности

Електрически

Симптом: Пръскачката не работи, спира да работи или не се изключва.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

1.

Включете пръскачката в заземен контакт с правилното напрежение.

4.

Отстранете капака на кутията на таблото за управление, за да видите индикатора за състояние на таблото за управление.

За да определите кой код (или всеки друг код, освен за захранващо напрежение) се отнася за индикатора за състоянието на таблото за управление. Завъртете превключвателя за включване/ изключване в положение OFF (Изкл.), отстранете капака на таблото за управление и след това поставете превключвателя в положение ON (Вкл.).

Наблюдавайте индикатора за състояние.

Общият брой мигания на светодиода се равнява на кода за грешка (например: две мигвания означава CODE 02).

2.

Завъртете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.), изчакайте 30 секунди и след това го завъртете обратно в положение ON

(Вкл.) (това гарантира, че пръскачката е в нормален работен режим).

3.

Завъртете копчето за управление на налягането на 1/2 оборот по посока на движение на часовниковата стрелка.

Стойте на разстояние от електрически и движещи се части по време на процедури за отстраняване на проблеми.

За да се избегнат поражения от електрическия ток, когато капаците са махнати за отстраняване на проблема, изчакайте 5 секунди след разединяване на захранващия кабел за разсейване на натрупалото се електричество.

Съобщения за кодове за грешка

03

05

КОД

02

СЪОБЩЕНИЕ

ОТКРИТО Е ВИСОКО

НАЛЯГАНЕ – ПОНИЖЕТЕ

НАЛЯГАНЕТО

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛЯТ НА

НАЛЯГАНЕТО НЕ Е ОТКРИТ

ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СЕ ВЪРТИ

06 ДВИГАТЕЛЯТ Е ПРЕГРЯЛ

ДЕЙСТВИЕ

Проверете за запушване. Използвайте само маркучи за пръскане на Graco минимум

15 m/50 фута.

Проверете връзката на преобразователя.

Проверете за механична повреда и проверете връзките на двигателя. Материалът може да е твърде плътен – разредете материала.

Изключете пръскачката. Проверете връзките на двигателя. Проверете отворите на кожуха за запушване. Може да отнеме до час за охлаждане на пръскачката.

30 3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Пръскачката изобщо не работи

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление никога не светва

Пръскачката не се изключва

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление мига 2 пъти многократно

Пръскачката изобщо не работи

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление мига 2 пъти многократно

Какво да се проверява

Вижте блоксхемата, стр.

35

.

Таблото за управление.

Как да се проверява

Сменете таблото за управление.

Проверете преобразователя или връзките на преобразователя

Уверете се, че системата не е под налягане

(вижте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12). Проверете пътя

на флуида за запушване, като запушен филтър.

Използвайте маркуч за безвъздушно пръскане на боя без метална оплетка.

Малък маркуч или маркуч с метална оплетка може да доведе до пикове на високо налягане.

Завъртете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.) и изключете захранването към пръскачката.

Проверете преобразователя и връзките към таблото за управление.

Изключете преобразователя от гнездото на таблото за управление. Проверете дали контактите на преобразователя и на таблото за управление са чисти и добре свързани.

Свържете пак преобразователя към гнездото на таблото за управление.

Свържете към захранването, поставете превключвателя за включване/изключване в положение ON

(Вкл.) и завъртете копчето за управление

1/2 оборот надясно. Ако пръскачката не работи правилно, поставете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.) и преминете към следващата стъпка.

Монтирайте нов преобразовател.

Свържете към захранването, поставете превключвателя за включване/ изключване в положение ON (Вкл.) и завъртете копчето за управление 1/2 оборот надясно. Ако пръскачката не работи правилно, сменете таблото за управление.

3A6492L 31

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Пръскачката изобщо не работи

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление мига 3 пъти многократно

Пръскачката изобщо не работи

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление мига 5 пъти многократно

Какво да се проверява Как да се проверява

Проверете преобразователя или връзките на преобразователя (таблото за управление не открива сигнал за налягане).

Управлението подава команда за работа на двигателя, но валът му не се върти.

Възможно е затягане на ротора, съществува отворена връзка между двигателя и управлението, има проблем с двигателя или таблото за управление или двигателят тегли прекалено много ампери.

Завъртете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.) и изключете захранването към пръскачката.

Проверете преобразователя и връзките към таблото за управление.

Изключете преобразователя от гнездото на таблото за управление. Проверете дали контактите на преобразователя и на таблото за управление са чисти и добре свързани.

Свържете пак преобразователя към гнездото на таблото за управление. Свържете към захранването, поставете превключвателя за включване/изключване в поз. ON(Вкл.) и копчето за управление с 1/2 оборот по часовниковата стрелка. Ако пръскачката не работи, поставете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.) и преминете към следващата стъпка.

Свържете работещ преобразувател към гнездото на таблото за управление.

Поставете превключвателя за включване/изключване в положение ON

(Вкл.) и завъртете копчето за управление

1/2 оборот надясно. Ако пръскачката започне да работи, монтирайте нов преобразувател.

Ако пръскачката не започне да работи, сменете таблото за управление.

Проверете съпротивлението на преобразователя с омметър (по-малко от

9 kΩ между червения и черния проводник и 3-6 kΩ между зеления и жълтия проводник).

1. Махнете помпата и опитайте да включите пръскачката. Ако двигателят започне работа, проверете за затегната или замръзнала помпа или задвижващ механизъм. Ако пръскачката не работи, преминете към стъпка 2.

2. Завъртете превключвателя за включване/изключване в положение OFF

(Изкл.) и изключете захранването към пръскачката.

3. Разкачете конектора(ите) на двигателя от гнездото(ата) на таблото за управление.

Проверете дали контактите на конектора на двигателя и на таблото за управление са чисти и добре свързани. Ако контактите са чисти и добре свързани, преминете към стъпка 4.

4. Изключете пръскачката от превключвателя и завъртете вентилатора на двигателя 1/2 оборот. Пуснете отново пръскачката. Ако пръскачката започне да работи, сменете таблото за управление.

Ако пръскачката не започне да работи, преминете към стъпка 5.

32 3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Какво да се проверява Как да се проверява

5. Извършете проверка на въртенето:

Изпробвайте с голям 4-щифтов конектор на двигателя. Откачете помпата за флуид от пръскачката. Изпробвайте двигателя като поставите мостче между щифтове 1 и 2. Завъртете вентилатора на двигателя с около 2 оборота в секунда.

При вентилатора трябва да се усети съпротивление на зацепване. Двигателят трябва да бъде подменен, ако не се усети съпротивление. Повторете комбинациите с щифтове 1 и 3 и 2 и 3. Щифт 4 (зеленият проводник) не се използва при този тест.

Ако проверката на въртенето е положителна, преминете към стъпка 6.

ЗЕЛ СИН ЧЕРВ ЧЕР

СТЪПКА 1:

СТЪПКА 2:

ЗЕЛ СИН ЧЕРВ ЧЕР

СТЪПКА 3:

ЗЕЛ СИН ЧЕРВ ЧЕР

3A6492L

6. Извършете полеви кратък тест:

Изпробвайте с голям 4-щифтов конектор на двигателя. Не трябва да има непрекъснатост от щифт 4, заземителния кабел и кой да е от останалите 3 щифта.

Ако полевият тест на съединителя на двигателя е неуспешен, сменете двигателя.

7. Свържете обратно съединителя(-ите) на двигателя към гнездото(-ата) на таблото за управление. Свържете към захранването, поставете превключвателя за включване/изключване в положение ON

(Вкл.) и завъртете копчето за управление

1/2 оборот надясно. Ако двигателят не работи, сменете таблото за управление.

33

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Пръскачката изобщо не работи

И

Индикаторът за състояние на таблото за управление мига 6 пъти многократно

Какво да се проверява Как да се проверява

Двигателят е горещ или има неизправност в неговото термореле.

Оставете пръскачката да се охлади.

Акопръскачката заработи след охлаждането, отстранете причината за прегряването.

Дръжтепръскачката на по-хладно място с добра вентилация. Уверете се, че входният отвор за въздух на двигателя не е блокиран.

Акопръскачката все още не работи, сменете двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Двигателят трябва да е охладен за теста.

1.

Проверете конектора на термичното устройство (жълтите проводници) на таблото за управление.

2.

Изключете конектора на термичното устройство от гнездото на таблото за управление. Уверете се, че контактите са чисти и добре свързани. Измерете съпротивлението на термичното устройство. Ако отчетът не е необходимият, сменете двигателя.

Проверете термоизключвателя на двигателя:

Разкачете термоустойчивите проводници.

Настройте измервателния уред на омове. Уредът трябва да отчита 100 kΩ.

-

Основни електрически проблеми

34

Проводниците на двигателя са здраво закрепени и правилно свързани

Нагар по комутатора на ротора на двигателя, вдлъбнатини или прекомерна грапавост.

3.

Свържете обратно конектора на термичното устройство към гнездото на таблото за управление. Свържете към захранването, поставете превключвателя на пръскачката на ON (Вкл.) и завъртете копчето за управление 1/2 оборот надясно. Акопръскачката не работи, сменете таблото за управление.

Сменете разхлабени клеми; огънете към проводниците. Уверете се, че клемите са здраво свързани.

Почистете клемите на платката. Свържете обратно проводниците.

Отстранете двигателя и, ако е възможно, обработете повърхността на комутатора в подходящ сервиз за двигатели.

3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Електрическо табло за управление

Пръскачката не работи

(Вижте следващата страница за стъпките)

Отстранете капака на таблото за управление. Включете пръскачката ON

(Вкл.). Наблюдавайте индикатора за състояние на таблото за управление

(вижте стр. 28).

Не свети.

Веднъж

Свети постоянно

Нормална работа

Табло за управление

Да се нареди пускане на двигателя

Мигане Вижте раздела с кодове за допълнителна информация за откриване и отстраняване на неизправности

Вижте стъпка 1.

Имате ли над ~100 V

(~200 V при машини с ~230 V)?

ДА

НЕ

Вижте стъпка 2. Имате ли над

~100 V (~220 V при машини с ~230 V)?

Вижте стъпка 3. Има ли непрекъсната верига между проводниците на термопревключвателя?

НЕ

ДА НЕ

Сменете превключ вателя On(Вкл.)/

Off (Изкл.)

Ремонтирайте или сменете захранващия кабел.

Ако двигателят е горещ, оставете го да се охлади и пробвайте отново. Ако Стъпка 3 все още показва, че няма непрекъсната верига, сменете двигателя.

Двигателят има дефектен термоизключвател.

ДА

Вижте стъпка 4.

Двигателят работи ли?

НЕ

Свържете пробен датчик към таблото.

Двигателят работи ли?

ДА

Сменете потенциометъра.

ДА

Сменете датчика

НЕ

Сменете контролното табло ti24726a

3A6492L 35

Откриване и отстраняване на неизправности

Стъпка 1:

Включете захранващия кабел и включете превключвателя на ON (Вкл.). Свържете измервателни сонди към таблото за управление. Превключете измервателния уред на променливо напрежение.

Стъпка 2:

Включете захранващия кабел и включете превключвателя на ON(Вкл.). Свържете измервателни сонди към таблото за управление. Превключете измервателния уред на променливо напрежение.

Превключва тел On (Вкл.)/

Off (Изкл.)

Син

Кафяв

Захран ващ кабел

Зелен

Стъпка 3:

Да се провери термоизключвателя на двигателя.

Изключете жълтите проводници. Уредът трябва да отчита 100 kΩ. ЗАБЕЛЕЖКА: Двигателят трябва да е студен при отчитане.

Захран ващ кабел

Зелен

Черен

Син

Стъпка 4:

Изключете потенциометъра. Включете захранващия кабел и включете превключвателя на ON(Вкл.).

Табло за управление

Към потенциометъра

Жълти проводници за термистор към двигателя

36 3A6492L

Откриване и отстраняване на неизправности

Електрическо табло за управление

Пръскачката не се изключва

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12. Оставете клапана за пълнене

отворен (надолу) и завъртете превключвателя за включване/ изключване на OFF (Изкл.) .

2.

Махнете капака на таблото за управление, така че индикаторът за състояние на таблото за управление да може да бъде наблюдаван, ако има такъв.

Процедура по откриване и отстраняване на неизправности

НЕ

Механичен проблем:

Вижте съответното ръководство относно помпата за флуида в пръскачката за допълнителни процедури при откриване и отстраняване на повреди.

Поставете манометър в маркуча за боя, включете пръскачката в контакта и включете превключвателя за захранване на ON (Вкл.).

Пръскачката достига ли или надхвърля максималното си налягане?

ДА

Свети ли индикаторът за състояние върху таблото за управление?

ДА

Изключете датчика от таблото за управление.

Двигателят спира ли да работи?

ДА

Повреден датчик.

Сменете и тествайте с нов.

НЕ

НЕ

Сменете таблото за управление.

Сменете таблото за управление.

ti24731a

3A6492L 37

Пръскачки Stand 490/495/395EU

Пръскачки Stand 490/495/395EU

Озна чение

(№)

1

2

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

2,6–3,0 N • m (23–27 инчфунта)

3

Възможно най-добро затягане

4

33,9–40,7 N • m (20–30 футфунта)

2

Вижте стр.

50 .

1

3

2

4

1

38 3A6492L

Пръскачки Stand 490/495/395EU

Списък с части на пръскачки Stand 490/495/395EU

Озна

-

(№) Част Описание

1

8

9

10

12

14

22

23

25

28

107434

116073

116074

116079

117501

117559

17C541

287900

180131

33 238049

34 ▲ Вижте стр.

48

39 241920

40

41

249194

17C487

17C488

ДЕФЛЕКТОР, с резба

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, нагнетателна, PC

Северна Америка

Азия / Австралия и Нова

Зеландия / Япония /

Тайван / Корея

Европа 17C489

42 24W817 КОРПУС, задвижване, PC, включва 10, 47

43 24W640 МОТОВИЛКА, PC

44 24X020 КОМПЛЕКТ, ремонтен, колянов вал, включва 25

45 24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед.,

PC, включва 132

46 Вижте стр.

48

47

52

117493

Вижте стр.

48

53 Вижте стр.

54

48

287805

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

О-ПРЪСТЕН

КАПАК, преден, боядисан

КОЖУХ, двигател, боядисан включва 12

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, Идентификация, прозрачен

ФЛУИД, TSL (непоказан)

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

МАРКУЧ, съед., 6,35 mm x

15,24 m (1/4" x 50 фута)

(не е показан)

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ЕТИКЕТ, преден, горе/долу

ЕТИКЕТ, страничен

ДВИГАТЕЛ,

10, 125, 126 включва 1, 8, 9,

490/495/395EU

Колич.

(Брой)

1

2

1

1

9

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

Озна

-

(№) Част

55 246381

57 276897

59 19Y413

60 246386

61 Вижте стр.

48

62 276888

63 ▲ Вижте стр.

48

64 ▲ 16G596

Описание

МАРКУЧ, източваща тръба, стойка, включва 39, 62

ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

КОМПЛЕКТ рамка, стойка, включва 67

КОМПЛЕКТ, смукателен маркуч, включва 14, 57, 62

ПИСТОЛЕТ, пръскащ

(не е показан)

СКОБА, източваща тръба

ЕТИКЕТ, предупреждение

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

1

1

ЕТИКЕТ, предупреждение,

(Европа)

ЕТИКЕТ, предупреждение

1

1 65 ▲ Вижте стр.

48

66 116139

67 15G857

68 15G838

69 287072

70 17C483

91 115099

95 15Y118

125 287898

126 115477

132 16H137

139 127914

149

17P924

17P925

190 17C231

ЗАХВАТ, ръкохватка

КАЛПАК, опора

РЕЗЕРВОАР, засмукване/източваща тръба

ДРЪЖКА, пръскачка, включва 47, 66

КАПАК, прът на помпата

ШАЙБА, градински маркуч

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

КОМПЛЕКТ, вентилатор, включва 126

ВИНТ, машинен, с гнездо

Torx ®

O-ПРЪСТЕН, FX-90

ВИНТ, машинен, с гнездо, шестостенно

ТАБЕЛКА, търговски център

490, 495

395EU

ПРЕХОДЕН ФИТИНГ, помпа, 1/4 NPT

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 0,24 l (8 унции)

(не е показана)

1

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A6492L 39

Пръскачки Lo-Boy 490/495/595

Пръскачки Lo-Boy 490/495/595

2

Вижте стр.

50

.

Озна чение

(№)

1

2

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

2,6–3,0 N • m (23–27 инчфунта)

3

Възможно най-добро затягане

4

33,9–40,7 N • m (20–30 футфунта)

1

4

3

1

2

1

40 3A6492L

Пръскачки Lo-Boy 490/495/595

Пръскачки Lo-Boy 490/495/595 Списък с части

Озна

-

(№) Част Описание

1

8

9

10

12

14

22

23

25

28

107434

116073

116074

116079

117501

117559

17C541

287900

180131

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

О-ПРЪСТЕН

КАПАК, преден, боядисан

КОЖУХ, двигател, боядисан включва 12

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, идентификация, прозрачен

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

ДЕФЛЕКТОР, с резба

34 ▲ Вижте стр.

48

39 241920

40

41

249194

17C487

17C488

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, нагнетателна, PC

Северна Америка

Азия / Австралия и Нова

Зеландия / Япония /

Тайван / Корея

42 24W817 КОРПУС, задвижване, PC, включва 10, 47

43 24W640 МОТОВИЛКА, PC

44 КОМПЛЕКТ, ремонтен, колянов вал, включва 25

24X020

24X021

Модели 490/495

Модел 595

45 24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед.,

PC, включва 132

46 Вижте стр.

48

47

52

54

117493

Вижте стр.

48

53 ▲ Вижте стр.

48

МАРКУЧ, съед., 6,35 mm x

15,24 m (1/4" x 50 фута)

(не е показан)

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ЕТИКЕТ, преден, горе/долу

ЕТИКЕТ, страничен

55

57

59

287805

287807

246381

276897

246250

ДВИГАТЕЛ, включва 1, 8, 9,

10, 125, 126

Модели 490/495

Модел 595

МАРКУЧ, източваща тръба, стойка, включва 39, 62

ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

РАМКА, количка, lo

Колич.

(Брой)

1

2

1

1

10

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

Озна

-

(№) Част

60 246386

61 Вижте стр.

48

62 276888

63 ▲ Вижте стр.

48

64 ▲ 16G596

65 ▲ Вижте стр.

48

67 109032

Описание

КОМПЛЕКТ, смукателен маркуч, включва 14, 57, 62

ПИСТОЛЕТ, пръскащ

(не е показан)

СКОБА, източваща тръба

ЕТИКЕТ, предупреждение

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

ЕТИКЕТ, предупреждение,

(Европа)

ЕТИКЕТ, предупреждение

1

1

4

68 15B870

69 287488

70 17C483

91 115099

95 15Y118

117 15G447

125 287898

126 115477

132 16H137

133 195766

134 15B999

135 104811

149 17P924

190 17C231

ВИНТ, машинен, полукръгла глава и гнездо

ЧАШКА, засмукване/изпразване

ДРЪЖКА, комплект, количка lo

КАПАК, помпа, прът

ШАЙБА, градински маркуч

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

ТАПА, предпазен екран, боядисан

КОМПЛЕКТ, вентилатор, включва 126

ВИНТ, машинен, полукръгла глава и гнездо, Torx ®

O-ПРЪСТЕН, FX-90

КОЛЕЛО, полупневматично

ЗЕГЕРКА, задържаща

КАПАЧКА, муфа

ТАБЕЛКА, търговски център

ПРЕХОДЕН ФИТИНГ, помпа, 1/4 NPT

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 0,24 l (8 унции)

(не е показана)

1

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A6492L 41

Пръскачки Lo-Boy 650

Пръскачки Lo-Boy 650

Озна чение

(№)

1

2

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

3,4–4,0 N • m (30–35 инчфунта)

3

Възможно най-добро затягане

4

33,9–40,7 N • m (20–30 футфунта)

2

Вижте стр. 50

.

4

3

1

1

42 3A6492L

Пръскачки Lo-Boy 650

Списък с части на пръскачки Lo-Boy 650

Озна

-

(№) Част Описание

1

8

9

10

11

12

13

19

22

23

107434

116073

116074

116079

116038

117501

156306

15C871

17C541

287900

25 180131

34 ▲ Вижте стр.

48

39 241920

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, пружинна

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ШАЙБА, плоска

КАЛПАК, опора

КАПАК, преден, боядисан

КОЖУХ, двигател, боядисан включва 12

ЛАГЕР, опорен

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

ДЕФЛЕКТОР, с резба

40 249194

41 19Y298

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, нагнетателна, PC

42 24W817 КОРПУС, задвижване, PC, включва 10, 47

43 24W640 МОТОВИЛКА, PC

44 300001 КОМПЛЕКТ, ремонтен, колянов вал, включва 1, 9, 25

45 24W830 МАРКУЧ, свързан, 1/4",

47 117493 включва 132

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ЕТИКЕТ, преден 52 ▲ Вижте стр.

48

53 ▲ Вижте стр.

48

54 287807

ЕТИКЕТ, страничен

55

57

248217

112604

ДВИГАТЕЛ, включва 1, 8, 9,

10, 125, 126

МАРКУЧ, източваща тръба, стойка, включва 39

ФИЛТЪР

Колич.

(Брой)

1

2

1

1

2

8

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

Озна

-

(№) Част

59 24Y424

60 248216

61 Вижте стр.

48

62 15D000

63 ▲ Вижте стр.

48

64 ▲ 16G596

Описание

РАМКА, количка, lo

КОМПЛЕКТ, смукателен маркуч

ПИСТОЛЕТ, пръскащ

(не е показан)

СКОБА, дренажна линия

ЕТИКЕТ, предупреждение

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

ЕТИКЕТ, предупреждение,

(Европа)

ЕТИКЕТ, предупреждение

1

1 65 ▲ Вижте стр.

48

67 109032

68 276975

69 24A249

70 17C483

78 15F952

91 115099

95 15Y118

117 15G447

125 287898

126 115477

132 16H137

133 119420

134 15E891

139 127914

160 17P924

ВИНТ, машинен

СЪБИРАТЕЛ, за източване

ДРЪЖКА, комплект, количка lo

КАПАК, помпа, прът

СКОБА, за събирателя за източване

ШАЙБА, градински маркуч

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

ТАПА, предпазен екран, боядисан

КОМПЛЕКТ, вентилатор, включва 126

ВИНТ, машинен, с гнездо

Torx ®

O-ПРЪСТЕН, FX-90

КОЛЕЛО, полупневматично

СКОБА, задържаща

ВИНТ, машинен, с гнездо, шестостенно

ТАБЕЛКА, търговски център

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 0,24 l (8 унции)

(не е показана)

1

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A6492L 43

Пръскачки Hi-Boy 490/495/595/395EU

Пръскачки Hi-Boy 490/495/595/395EU

Озна чение

(№)

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

1

3,4–4,0 N • m (30–35 инчфунта)

2

2,6–3,0 N • m (23–27 инчфунта)

3

Възможно най-добро затягане

4

33,9–40,7 N • m (25–30 футфунта)

5

3

Вижте стр.

50 .

5

2

4

1

44 3A6492L

Пръскачки Hi-Boy 490/495/595/395EU

Пръскачки Hi-Boy 490/495/595/395EU Списък с части

Озна чение

(№)

Част Описание

1

8

9

10

12

14

22

23

25

28

107434

116073

116074

116079

117501

103413

17C541

287900

180131

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

КАПАК, преден, боядисан

КОЖУХ, двигател, боядисан включва 12

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, идентификация, прозрачен

ФЛУИД, TSL (непоказан)

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

33 238049

34 ▲ Вижте стр.

48

39 241920

40

41

249194

17C487

17C488

ДЕФЛЕКТОР, с резба

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, нагнетателна, PC

Северна Америка

Азия / Австралия и Нова

Зеландия / Япония / Тайван /

Корея

Европа 17C489

42 24W817 КОРПУС, задвижване, PC, включва 10, 47

43 24W640 МОТОВИЛКА, PC

44 КОМПЛЕКТ, ремонтен, колянов вал, включва 25

Модели 395EU/490/495

Модел 595

24X020

24X021

45 24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед.,

PC, включва 132

46 Вижте стр.

48

47 117493

МАРКУЧ, съед., 6,35 mm x

15,24 m (1/4" x 50 фута) (не е показан)

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ЕТИКЕТ, преден, горе/долу 52 ▲ Вижте стр.

48

53 ▲ Вижте стр.

48

54

ЕТИКЕТ, страничен

55

57

59

60

287805

287807

287952

276897

17C485

17C992

ДВИГАТЕЛ, включва 1, 8, 9,

10, 125, 126

490/495/395EU

595

МАРКУЧ, дренажен, включва 39

ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

РАМКА, количка, hi

КОМПЛЕКТ, преходна тръба, включва 14, 57, 84, 91,

96

Колич.

(Брой)

1

2

1

1

8

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Озна чение

(№)

Част

61 Вижте стр.

48

62 276888

63 ▲ Вижте стр.

48

64 ▲ 16G596

65 ▲ Вижте стр.

48

67 109032

Описание

ПИСТОЛЕТ, пръскащ

(не е показан)

СКОБА, източваща тръба

ЕТИКЕТ, предупреждение

ЕТИКЕТ, предупреждение,

(Европа)

ЕТИКЕТ, предупреждение

69 287489

70 17C483

84 15B652

91 115099

95 15Y118

96 15E813

107 111040

114 15D281

115 15C982

116 114531

117 15G447

122 118852

123 287253

125 287898

126 115477

132 16H137

133 106062

134 15B999

135 104811

136 17C990

139 127914

149

17P924

17P925

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

ВИНТ, машинен, с ниска конусна глава

ДРЪЖКА, комплект, количка hi cart

КАПАК, прът на помпата

ШАЙБА, всмукване

ШАЙБА, градински маркуч

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

ГАЙКА, контра

ГАЙКА, контра, вложка, найлон, 5/16

УХО, стойка (на избрани модели)

КРИВ., количка (на избрани модели)

ВИНТ, машинен, шестост.

(на избрани модели)

ТАПА, предпазител, боядисана

ВИНТ, самонарязващ

(на избрани модели, непоказан)

КОМПЛЕКТ, кутия с инструменти включва 122

(на избрани модели, непоказан)

КОМПЛЕКТ, вентилатор, включва 126

ВИНТ, машинен, с гнездо

Torx ®

O-ПРЪСТЕН, FX-90

КОЛЕЛО, полупневматично

ЗЕГЕРКА, задържаща

КАПАЧКА, муфа

ТРЪБНА ОКАЧАЛКА, контейнер, с резба

4

1

1

2

4

1

3

1

1

1

ВИНТ, машинен, с гнездо, шестостенно

3

ТАБЕЛКА, търговски център 1

490/495/595

395EU

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

206994 ФЛУИД, TSL, 0,24 l (8 унции)

(непоказан)

1

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A6492L 45

Пръскачки Hi-Boy 650

Пръскачки Hi-Boy 650

Озна чение

(№)

1

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

2

3,4–4,0 N • m (30–35 инчфунта)

3

2,6–3,0 N • m (23–27 инчфунта)

4

Възможно най-добро затягане

5

33,9–40,7 N • m (25–30 футфунта)

3

Вижте стр. 50

.

5

2

4

1

46 3A6492L

Пръскачки Hi-Boy 650

Пръскачки Hi-Boy 650 Списък с части

Озна чение

(№)

Част Описание

1

8

9

10

12

14

22

23

25

28

46

47

107434

116073

116074

116079

117501

118494

17C541

287900

180131

Вижте стр.

48

117493

ЛАГЕР, опорен

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

КАПАК, преден, боядисан

КОЖУХ, двигател, боядисан включва 12

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, идентификация, прозрачен

ФЛУИД, TSL (непоказан)

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

33 238049

34 ▲ Вижте стр.

48

39 241920

40 249194

41 19Y298

ДЕФЛЕКТОР, с резба

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, нагнетателна, PC

42 24W817 КОРПУС, задвижване, PC, включва 10, 47

43 24W640 МОТОВИЛКА, PC

44 300001 КОМПЛЕКТ, ремонтен, колянов вал, включва 1, 9,

25

45 24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед.,

PC, включва 132

МАРКУЧ, съед., 6,35 mm x

15,24 m (1/4" x 50 фута) (не е показан)

ВИНТ, маш., шестостенна глава с фланец

ЕТИКЕТ, преден, горе/долу 52 ▲ Вижте стр.

48

53 ▲ Вижте стр.

48

54 287807

ЕТИКЕТ, страничен

55

57

287952

112604

ДВИГАТЕЛ, включва 1, 8, 9,

10, 125, 126

МАРКУЧ, дренажен, включва 39

ФИЛТЪР

Колич.

(Брой)

1

2

1

1

8

1

1

12

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Озна чение

(№)

Част

59 17C485

60 19Y309

61 Вижте стр.

48

62 15D000

63 ▲ Вижте стр.

48

64 ▲ 16G596

65 ▲ Вижте стр.

48

67 109032

69 287489

Описание

РАМКА, количка, hi

КОМПЛЕКТ, преходна тръба, включва 14

ПИСТОЛЕТ, пръскащ

(не е показан)

СКОБА, дренажна линия

ЕТИКЕТ, предупреждение

ЕТИКЕТ, предупреждение,

(Европа)

ЕТИКЕТ, предупреждение

70 17C483

95 15Y118

114 15D281

115 15C982

116 114531

117 15G447

125 287898

126 115477

132 16H137

133 106062

134 15B999

135 104811

136 17C990

137 111040

139 127914

160 17P924

ВИНТ, полусферична глава

ДРЪЖКА, комплект, количка hi cart

КАПАК, прът на помпата

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

СТЙКА

ДЪРЖАТЕЛ, количка

ВИНТ, машинен, шестоъгълна глава

ТАПА, предпазител, боядисана

КОМПЛЕКТ, вентилатор, включва 126

ВИНТ, машинен, с гнездо

Torx ®

O-ПРЪСТЕН, FX-90

КОЛЕЛО, полупневматично

ЗЕГЕРКА, задържаща

КАПАЧКА, муфа

ТРЪБНА ОКАЧАЛКА за контейнер, с резба

ГАЙКА, контра, вложка, найлон, 5/16

ВИНТ, машинен, с гнездо, шестостенно

ТАБЕЛКА, търговски център

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

2

4

2

2

1

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 0,24 l (8 унции)

(не е показана)

1

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A6492L 47

Аксесоари и етикети

Аксесоари и етикети

Модел на пръскачката

19Y424

17E852

17E853

17E854

17E855

17E856

17E857

17E858

17E859

17E864

17E865

17E871

17E872

17E873

17E874

17E875

17E870

17E876

17E877

17E878

17E887

17E889

17E891

17E892

17E896

17E897

826243

826244

826245

826246

826247

826248

826249

826250

826258

826259

19Y128

19Y129

19Y359

19Y361

19Y360

19Y362

Означение (№)

34 Карта,

Сигнал за медицинска помощ

Означение

(№) 46

Маркуч, 1/4" x 50 фута

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

17A134 ❖

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

222385 #

17A134

17A134

17A134

826079

826079

826079

826079

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

240794

26C970

26C974

26C77

26C76

26C979

17Y424

17A134 ❖

26A997 ★

17A134 ❖

26A997 ★

17A134 ❖

26A997 ★

17A134

26A997

240794

240794

240794

240794

Означение (№) 52

Етикет,

Преден,

Горен/Долен

17E947/17E945

17E947/17E949

17E947/17E952

17E947/19Y232

17E944/19Y232

17E944/19Y232

17E944/17E945

17E944/17E949

17E944/17E952

17E967/17E969

17E967/17E949

17E967/17E952

17E944/17E945

17E944/17E949

17E944/17E952

17E944/19Y232

17E944/17E949

17E944/17E952

17E944/19Y232

Означение

(№) 53

Етикет,

Страничен

17E948

17E951

17E954

19Y231

19Y233

19Y233

17E946

17E950

17E953

17E970

17E971

17E972 17Y043

Няма информация

Няма информация

17E946 17Y044 15H087 ❖ 195792 @

17E950

17E953

17E946

17E950

17E953

19Y233

Означение

(№) 61

Пистолет,

Пръскане

826252

826252

826252

826252

17Y042

17Y043

17Y042

17Y042

17Y042

17Y043

17Y043

17Y044

17Y044

17Y044

17Y044

17Y044

17Y044

Означение

(№) 63

Етикет, Пре дупреждение

15H085 #

15H085 #

15H085 #

15H085 #

15H085 #

Означение

(№) 65

Етикет, Пре

Няма информация

Няма информация

17E944/19Y232 19Y233 17Y043

Няма информация

Няма информация

17E944/19Y232 19Y233 17Y044 15H087 ❖ 195792 @

15H085 #

15H085 #

15H085 #

Няма информация

15H087

15H087

15H087 ❖

26A971 ★

15H087 ❖

26A971 ★

15H087

26A971

15H087

26A971

195793 &

195792 @

26A793 ★

195792 @

26A793 ★

195792 @

26A793

195792 @

26A793

дупреждение

195793 &

195793 &

195793 &

195793 &

195793 &

195793 &

195793 &

Няма информация

195792 @

195792 @

48 3A6492L

Аксесоари и етикети

Модел на пръскачката

Означение (№)

34 Карта,

Сигнал за медицинска помощ

Означение

(№) 46

Маркуч, 1/4" x 50 фута

26C971

26C975

26A998*

26A998*

240794

240794

26C978

26C980

26A998*

26A998*

240794

240794

288526 – Комплект, аксесоар, бункер

Означение (№) 52

Етикет,

Преден,

Горен/Долен

Означение

(№) 53

Етикет,

Страничен

Означение

(№) 61

Пистолет,

Пръскане

Означение

(№) 63

Етикет, Пре дупреждение

17E944/19Y232

17E944/17E949

17E946

17E950

17Y044

17Y044

15H086*

15H086*

17E944/17E592 17E953 17Y044 15H086*

17E944/19Y232 19Y233 17Y044 15H086*

Означение

(№) 65

Етикет, Пре дупреждение

195792@

195792@

195792@

195792@

# – английски, испански, френски

❖ – Английски, Китайски, Корейски

& – Северна Америка

@ – Азиатско-тихоокеански

✓ – Европа

* – Английски, китайски, японски

★ - Английски, индонезийски, хинди

▲ Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно

3A6492L 49

Табло за управление

Табло за управление

Озна чение

(№)

1

Сила на затягане

(усукващ момент)

15,8–18,1 N • m (140–160 инчфунта)

2

3

2,3–2,8 N • m (20–25 инчфунта)

50,2–58,3 N • m (37–43 футфунта)

4

14,7–16,9 N • m (130–150 инчфунта)

50 3A6492L

Табло за управление

Списък с части на таблото за управление

Означе ние (№) Част Описание

4

5

2

3

6

117828

111457

111600

277364

120405

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

ЩИФТ, с жлеб

НАБИВКА, поставка, клапан

ВИНТ, маш., Phillips, полусферична глава

ВИНТ, прорез, шестост. глава с шайба

БУТОН, потенциометър

7 123850

11 116167

12

15

117501

17Z216

ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

1/2", модели 120V, САЩ/Япония,

(Модели 650)

1-1/2", 110V Обединено кралство и модели 230V

КОЛЕКТОР, течност

15G455 Модели с един изходящ порт

15T811

16

Модели с два изходящи порта

ФИЛТЪР, течност

246425 меш 30

246384 меш 60, оригинален

246382 меш 100

246383 меш 200

17 287902

18 15B071 ВЛОЖКА, филтър

19 15G562 ВТУЛКА, пулт за управление

20 15B120

КОМПЛЕКТ, ремонтен, филтърна капачка, включва 18

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН, преобразовател

НИПЕЛ, (1/4 npsm x 1/4 npt)

ПОДЛОЖКА, вентил

24 162453

26 15E022

27 187625

30

287911

287912

287913

35 239914

РЪКОХВАТКА, кран, изпразване

ТАБЛО, филтър

120 V, GFI, САЩ/Япония

110 V, Великобритания

230V

КЛАПАН, за изтакане включва 5, 26

36 224807 ЦОКЪЛ, кран

37 17D888 ПОТЕНЦИОМЕТЪР, регулиране,

38

47

48

243222

117493

17Z260 налягане с гайка

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ, контрол на налягане, включва 3

ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

КУТИЯ, табло за управление

Bluetooth, 120 V, модели 490/495,

САЩ/Япония

Bluetooth, 120 V, модели 595,

17Z261

17Z262

17Z263

САЩ/Япония

Bluetooth, 230V, модели 490/495/595

Bluetooth, 110V, Обединено кралство, модели 490/495/595

24W893 Дисплей, 120V, модели 490/495,

САЩ/Япония

24W894 Дисплей, 120V, mодел 595,

САЩ/Япония

24W895 Дисплей, 230V, модели 490/495/595

19Y365 Дисплей, 120V, mодел 650

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Означе ние (№) Част Описание

❖ 24W896 Дисплей, 110V, Обединено кралство, модели 490/495/595

49 17P731

50

56

17Y568

253367

253371

253378

253373

ЕТИКЕТ, налягане, настройка, вода/FastFlush

КАПАК, управление

BlueLink

КАБЕЛ, силов

САЩ, модели 490/495

САЩ, модели 595/650

Япония

58

90

91

253368

242001

242005

287121

17N232

92 244285

106

17E921

108 115523

127

253369

253370

195428

195551

120165

Многожилен, Азия/Австралия/Нова

Зеландия

ЕИО 7/7

Многожилен, Европа

ЗАЩИТНО КАПАЧЕ, ЦК-ключ

(двупозиционен превключвател)

ФИКСАТОР, щепсел, адаптер

Модели кабели

Модели ЕИО 7/7

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ, адаптер

Великобритания

Европа

Австралия

Италия, Дания, Швейцария

Индия

АДАПТЕР, Япония

ЕТИКЕТ, BlueLink

Модели 490/495/595

МАНОМЕТЪР, течност (на избрани модели)

ВИНТ, маш., Phillips, с ниска конусна глава

ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

O-ПРЪСТЕН, уплътнение

128 120406

129 158674

140 ‡

141 115522

142 17Y405

143

ПУЛТ, управление, BlueLink (само при модели 490/495/595)

ВИНТ, машинен, с ниска конусна глава

УВЕЛИЧИТЕЛНИ СТЪКЛА, BlueLink

(Само модели 490/495/595)

КОМПЛЕКТ, дисплей, интелигентно управление

24W892 Вътрешни

287904 Международна

КОМПЛЕКТ, ProGuard+, само модели 230V

(Непоказано)

24W090 ЕИО 7/7

24W755 Многожилен, IEC-320

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

* - Използвайте батерия CR2032

‡ - Табла за управление (48 и 140) са в комбинация, ако са разделени, някои функции на BlueLink няма да работят. Включва батерия, 6, 7, 11, 19, 30, 37, 49, 50, 58, 106, 127,

128, 129, 140, 141, 142.

❖ - Включва 6, 7, 11, 19, 30, 37, 49, 58, 127, 128, 129

3A6492L 51

Смяна на акумулаторната батерия

Смяна на акумулаторната батерия

(Само за агрегати с BlueLink)

52 3A6492L

Кабелна схема

Кабелна схема

100 JP-TW/120V

Модели 395EU, 490, 495, 595

ОТ

ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

ON (ВКЛ.)/

OFF (ИЗКЛ.)

ЩЕПСЕЛ ЗА

ЗАХРАНВАНЕ

БЯЛ

МОДУЛ или дисплей

ПОТЕНЦИОМЕТЪР

ДАТЧИК

3A6492L 53

Кабелна схема

110V UK/230V

Модели 490, 495, 595

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топлината от индукторната бобина на филтърния картон може да унищожи изолацията на проводник в контакт с нея.

Откритите проводници могат да причинят късо съединение и повреда на компонентите. Хванете в сноп и вържете хлабавите кабели, така че никой да не е в контакт с индукторната бобина на филтърния картон.

ОТ

ДВИГАТЕЛЯ

ЩЕПСЕЛ ЗА

ЗАХРАНВАНЕ

СИН

КАФЯВ

ПРЕВКЛЮЧВА -

ТЕЛ ON (ВКЛ.)/

OFF (ИЗКЛ.)

МОДУЛ или дисплей

ПОТЕНЦИОМЕТЪР

ДАТЧИК

ЗЕЛЕН

ЧЕРЕН

СИН

54 3A6492L

100V JP-TW/120V

Модел 650

ОТ

ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

ON (ВКЛ.)/

OFF (ИЗКЛ.)

ЩЕПСЕЛ ЗА

ЗАХРАНВАНЕ

БЯЛ

Кабелна схема

ДИСПЛЕЙ

ПОТЕНЦИОМЕТЪР

ДАТЧИК

3A6492L 55

Кабелна схема

110V UK/ 230V

Модел 650

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Топлината от индукторната бобина на филтърния картон може да унищожи изолацията на проводник в контакт с нея.

Откритите проводници могат да причинят късо съединение и повреда на компонентите. Хванете в сноп и вържете хлабавите кабели, така че никой да не е в контакт с индукторната бобина на филтърния картон.

ОТ

ДВИГАТЕЛЯ

Син кафяв

ЩЕПСЕЛ ЗА

ЗАХРАНВАНЕ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕ

Л ON (ВКЛ.)/

OFF (ИЗКЛ.)

ДИСПЛЕЙ

ПОТЕНЦИОМЕТЪР

ДАТЧИК зелен / жълт

ЧЕРЕН

Син

56 3A6492L

Забележки

Забележки

3A6492L 57

Забележки

Забележки

58 3A6492L

Технически спецификации

Технически спецификации

490/495/595/650/395EU

САЩ Метрична система

Устройство за пръскане

Максимално работно налягане на течността

Максимална производителност

395EU/490

495

595

650

Максимален размер накрайник

395EU/490

495

595

650

3300 psi

0,54 gpm (галона/минута)

0,60 gpm (галона/минута)

0,70 gpm (галона/минута)

0,80 gpm (галона/минута)

0,023

0,025

0,027

22,8 MPa, 228 бара

2,0 lpm (литра/минута)

2,3 lpm

2,6 lpm (литра/минута)

3,0 lpm (литра/минута)

Един пистолет

0,023

0,025

0,027

0,029 0,029

Два пистолета

0,019

1/4"

0,019

1/4" Щуцер за течност с npsm (резба по амер. стандарт)

Цикли

395EU/490/495

595

650

Минимум за генератора

395EU/490

495

595/650

Изисквания за захранването

395EU/490 1Ø, 50/60 Hz

495 1Ø, 50/60 Hz

595/650 1Ø, 50/60 Hz

Размери

Височина

Stand

Lo-Boy (490/495/395EU/595)

Lo-Boy (650)

Hi-Boy

Дължина

Stand

Lo-Boy (490/495/395EU/595)

Lo-Boy (650)

Hi-Boy

720 за галон

620 за галон

570 за галон

18,5"

22,5"

27,5"

28,25 инча (Ръкохватка надолу)

38,25 инча (Ръкохватка нагоре)

16"

26,5"

37 "

23,25"

3500 W

3750 W

4000 W

190 за литър

164 за литър

150 за литър

110–120V, 12 A / 220–240V, 7 A

110–120V, 15 A / 220–240V, 9 A

110–120V, 15 A / 220–240V, 9 A

47,0 cm

57,2 cm

70 cm

71,8 cm (Ръкохватка надолу)

97,2 cm (Ръкохватка нагоре)

40,6 cm

67,3 cm

94 cm

59,1 cm

3A6492L 59

Технически спецификации

490/495/595/650/395EU

САЩ Метрична система

Ширина

Stand

Lo-Boy (490/495/395EU/595)

Lo-Boy (650)

Тегло

Hi-Boy

Stand

395EU

490 / 495

Lo-Boy

395EU

490 / 495

595

650

Hi-Boy

395EU

490 / 495

595

650

Шум** (dBa) 4,8 bar, 0,48 MPa (70 psi)

14"

20"

22,5"

20,5"

45,1 фунта

34 фунта

63 фунта

59,1 фунта

70 фунта

77 фунта

66 фунта

66,1 фунта

73 фунта

75 фунта

35,6 cm

50,6 cm

57 cm

52,1 cm

20,5 kg

15 kg

29 kg

26,8 kg

31,8 kg

34,9 kg

30 kg

30 kg

33 kg

34 kg

Ниво на звуковото налягане

90 dBa (децибела)

Звукова мощност

100 dBa

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели поцинкована и никелирана въглеродна стомана, найлон, неръждаема стомана, PTFE, ацетал, кожа, UHMWPE, алуминий, волфрамов карбид, полиетилен, флуорокаучук, уретан

Забележки

* Пусковите налягания и дебита за цикъл може да варират в зависимост от състоянието на всмукване, нагнетателната глава, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването

Звукова мощност, измерена съгласно ISO-3744.

Всички търговски марки или регистрирани търговски марки са собственост на техните съответни собственици.

60 3A6492L

Съвместимост със стандарти

Съвместимост със стандарти

Одобрени радиочестоти

Честота на предавателя (всички модели):

2,4GHz

Мощност на предавателя (всички модели):

+8dBm

ЗАБЕЛЕЖКА: Уведомление за FCC/IC

(всички модели)

Съдържа идентификатор на FCC: QOQBGM13P

Съдържа IC: 5123A-BGM13P

Включеното устройство съответства на Част 15 от Разпоредбите на FCC и на стандарта(-ите) RSS на канадската промишленост, освободена от лиценз(-и). Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема каквито и да са получени смущения, включително смущения, които може да причиняват нежелана работа.

Промени или видоизменения на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, може да отмени упълномощаването на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване не предоставя защита срещу вредни смущения и не може да причинява смущения на правилно разрешени за ползване системи.

Това оборудване съдържа платката BGM13P22A с код за сертифициране ANATEL

01330-19-03402.

R-R-CE8-AR0573A

R-C-BGT-BGM13P22

КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт може да ви подложи на въздействието на химически съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак, родилни недостатъци на плода или други репродуктивни увреждания. За повече информация отидете на Интернет адрес www.P65Warnings.ca.gov.

3A6492L 61

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач. С изключение на всякаква специална, удължена или ограничена гаранция, която е издадена от

Graco, за период от дванадесет месеца от датата на продажба Graco ще поправя или сменя всяка част на оборудването, което Graco установи за дефектно. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Graco .

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco не носи отговорност за неправилно функциониране, повреда или износване, причинено от несъответствие с оборудването на Graco със структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, работа или поддържане на структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция има за условие предварително платеното връщане на оборудването, което се счита за дефектно, върнато на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортирането ще бъде предварително платено. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА

ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ .

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друга компенсация

(включително, но без ограничение до инцидентни или закономерни повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лица или имущество, както и всякакви други инцидентни или закономерни загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРИЗНАВА НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА

ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ,

ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ

ОТ GRACO . Тези компоненти, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури за купувача необходимата помощ, когато той прави каквато и да е рекламация за нарушаване на тези гаранции.

В никакъв случай Graco не носи отговорност за косвени, инцидентни, специфични или закономерни повреди, които произтичат от доставянето на оборудване от Graco при описаните в настоящия документ условия или от използването на продукти или стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност на Graco или друго.

62 3A6492L

Информация за Graco

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com.

За патентна информация вижте www.graco.com/patents .

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, свържете се с дистрибутора на Graco за вашата страна или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да откриете най-близкия дистрибутор.

3A6492L 63

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции.

This manual contains Bulgarian. MM 3A6491

Централен офис на Graco: Минеаполис

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. Всички производствени терени на www.graco.com

Graco са регистрирани по ISO 9001.

Преработено издание L, декември 2022

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents