Schneider Electric Smart-UPS On-Line instrukcja | Manualzz
Instrukcja montażu dla zasilacza Smart-UPS™
On-Line SRT1000/1500 UXI-NCLI, SRT1000/
1500 UXI-LI, Wieża/do Monta u w szafie
Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, czynności serwisowych lub konserwacyjnych zasilacza UPS należy
przeczytać uważnie instrukcje w celu zapoznania się z urządzeniem. W niniejszym podręczniku lub na
urządzeniu mogą występować poniższe specjalne komunikaty, ostrzegające przed potencjalnym
niebezpieczeństwem lub zwracające uwagę na pewne informacje, które wyjaśniają lub upraszczają procedurę.
Dodanie tego symbolu do etykiety bezpieczeństwa produktu Niebezpieczeństwo lub Ostrzeżenie
wskazuje na występowanie zagrożenia związanego z elektrycznością, a nieprzestrzeganie
instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
Dodanie tego symbolu do etykiety bezpieczeństwa produktu Ostrzeżenie lub Przestroga wskazuje
na występowanie zagrożenia, które może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu w
przypadku niestosowania się do zamieszczonych tu instrukcji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które w przypadku zaniedbania
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie, które w przypadku zaniedbania może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA
PRZESTROGA wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, która w przypadku nieuniknięcia
może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia ciała.
UWAGA
UWAGA wskazuje praktyki niepowiązane z obrażeniami fizycznymi.
Wskazówki dot. obsługi produktu
<18 kg
<40 lb
18-32 kg
40-70 lb
32-55 kg
70-120 lb
>55 kg
>120 lb
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
• Całe okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
• Zmiany oraz modyfikacje urządzenia nie zaakceptowane w sposób jednoznaczny przez APC mogą
spowodować unieważnienie gwarancji.
• Zasilacz UPS jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
• Zasilacza UPS nie wolno narażać na bezpośrednie działanie światła słonecznego i jakichkolwiek cieczy, ani
używać w warunkach dużego zapylenia lub nadmiernej wilgotności.
• Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne zasilacza UPS nie są zablokowane.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
• Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
• W przypadku zasilaczy UPS z zainstalowanym fabrycznie kablem zasilającym, kabel ten należy podłączyć
bezpośrednio do gniazda ściennego. Nie należy korzystać z filtrów przepięciowych ani przedłużaczy.
• Wymień akumulator natychmiast, gdy UPS wskaże, że jego wymiana jest konieczna.
• Zestawy XLBP należy zawsze instalować na dole konfiguracji montażu w szafie. Zasilacz UPS należy instalować
nad zestawami XLBP.
• W przypadku montażu w szafie urządzenia peryferyjne należy zawsze instalować nad zasilaczem UPS.
• Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do
urządzenia.
Bezpieczne wyłączanie spod napięcia
Akumulatory podłączone do zasilacza awaryjnego UPS stwarzają ryzyko porażenia prądem, nawet gdy urzadzenie jest
odłączone od obwodu odbiorczego (sieci zasilającej). Przed rozpoczęciem wykonywania czynności instalacyjnych lub
serwisowych urządzenia należy sprawdzić, czy:
• Automatyczny wyłącznik zasilania od strony sieci jest ustawiony w pozycji OFF. Zasilacz awaryjny UPS
podłączany jest do sieci zasilającej lub gniazdka ściennego.
• Zestawy akumulatorów są odłączone.
Bezpieczeństwo elektryczne
• W celu zachowania zgodności z dyrektywą EMC dla produktów sprzedawanych w Europie, przewody wyjściowe
podłączone do zasilacza nie powinny przekraczać 10 metrów długości.
• Przewód masy w zasilaczu UPS służy do przewodzenia prądu upływowego z odbiorników prądu (urządzeń
komputerowych). Tor zasilający zasilacz UPS należy wyposażyć w przewód uziemiający w izolacji. Przewód ten
musi mieć tę samą średnicę, a zastosowana izolacja musi być wykonana z tego samego materiału, jak w
przypadku uziemionych i nieuziemionych przewodów bezpośrednio podłączonych do toru zasilającego. Przewód
jest zwykle w kolorze zielonym z żółtym paskiem lub bez żółtego paska.
• Przewodnik uziemienia wejścia UPS musi być prawidłowo podłączony w panelu serwisowym do uziemienia
ochronnego.
• Jeśli wejście zasilania UPS jest dostarczane przez oddzielny system, przewodnik uziemienia musi być
prawidłowo podłączony w transformatorze zasilania lub w silnikowym generatorze.
Bezpieczne używanie akumulatora
OSTRZEŻENIE
RYZYKO ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO I WYSTĄPIENIA NADMIERNEGO ZADYMIENIA
• Wymiany akumulatora należy dokonać co najmniej raz na 10 lat lub po osiągnięciu kresu jego trwałości
użytkowej, zależnie, co nastąpi szybciej.
• Wymień akumulator natychmiast, gdy UPS wskaże, że jego wymiana jest konieczna.
• Wymień baterie na baterie tego samego typu, co oryginalnie zainstalowane w urządzeniu.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.
• Serwisowanie akumulatorów wymaga udziału osób dysponujących odpowiednią wiedzą na ich temat oraz
znajomością wymaganych środków ostrożności, albo co najmniej nadzoru przez takie osoby. Nieupoważniony
personel nie powinien zbliżać się do akumulatorów.
• Schneider Electric używa akumulatorów litowo-jonowych. W trakcie normalnego użytkowania i obsługi, nie ma
dojścia do wewnętrznych komponentów akumulatora.
• Żywotność baterii wynosi zwykle od ośmiu do dziesięciu lat. Mają na nią wpływ czynniki środowiskowe.
Wysokie temperatury otoczenia, niska jakość zasilania sieciowego wywołująca częste, szybkie rozładowania
skracają żywotność akumulatora.
2
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
• PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany akumulatorów należy zdjąć biżuterię
wykonaną z materiałów przewodzących, np. łańcuszek, zegarek czy obrączkę. Prąd o dużym natężeniu
przewodzony przez taką biżuterię może spowodować poważne oparzenia.
• PRZESTROGA: Nie umieszczaj ani nie używaj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
Nie zgniataj ani nie wrzucaj baterii z akumulatora do ognia. Akumulatory mogą eksplodować.
• PRZESTROGA: Nie należy podejmować prób otwierania zestawu akumulatorów. Takie próby spowodują
odsłonięcie przyłączy ogniw, które powodują zagrożenie energetyczne.
• PRZESTROGA: Nie otwieraj ani nie uszkadzaj akumulatora Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i
oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
• PRZESTROGA: Akumulator może stwarzać zagrożenie porażeniem elektrycznym i poparzeniem wskutek
działania dużego prądu zwarciowego. Podczas pracy z akumulatorami należy stosować następujące środki
ostrożności:
– Podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatorów należy odłączyć źródło ładowania.
– Nie należy nosić żadnych metalowych przedmiotów, takich jak zegarki na rękę lub pierścienie.
– Na akumulatorach nie wolno kłaść narzędzi ani metalowych części.
– Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
– Należy zakładać gumowe rękawice i buty na gumowej podeszwie.
– Określ, czy akumulator jest celowo lub nieumyślnie uziemiony. Kontakt z dowolną częścią uziemionego
akumulatora może spowodować porażenie prądem elektrycznym i poparzenie wysokim prądem
zwarciowym. Ryzyko takich zagrożeń może zostać zmniejszone, jeśli podczas instalacji i konserwacji
zostaną usunięte podstawy przez wykwalifikowaną osobę.
• PRZESTROGA: Uszkodzone akumulatory mogą osiągać temperatury przekraczające progi oparzeniowe dla
powierzchni dotykanych.
• Nie należy używać zestawów akumulatorowych, które spadły, są uszkodzone lub zdeformowane.
• Nie należy powodować zwarcia w zestawie akumulatorowym.
• Nie wbijaj gwoździ do akumulatora.
• Nie uderzaj młotkiem w akumulator.
Informacje ogólne
• Informacje na temat maksymalnej liczby akumulatorów obsługiwanych przez dany model zasilacza UPS
znajdują się “Dane techniczne” na stronie 5.
Uwaga: W przypadku każdego dodanego zestawu akumulatorów wymagany jest wydłużony czas
ładowania.
• Numer modelu i numer seryjny znajdują się na małej plakietce na panelu tylnym. W niektórych modelach
dodatkowa etykieta znajduje się na obudowie pod przednim panelem.
• Zużyte akumulatory zawsze należy przekazywać do recyklingu.
• Opakowanie można przekazać do recyklingu lub przechować w celu ponownego użycia.
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
3
Zawartość opakowania
Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić firmę przewozową i dostawcę.
Tylko modele SRT1000/SRT1500 UXI-NCLI
Wstaw NMC
Czujniki temperatury
Kabel USB Typu A do Micro USB
Kabel RJ45 do DB9
Wstaw PCBE
Dear Customer,
For network -based, graceful, unattended shutdown of
your physical servers and virtual machines , it is highly
recommended that you install the latest version of
PowerChute TM Network Shutdown. Learn more and
download for free from https://www.apc .com/pcns .
To access all the network management documentation
and download firmware updates, configuration wizards
and MIB, please visit https://www.apc.com/upsnmc .
990-6234
Wszystkie modele
Przedni panel
obudowy
a es .
TM
p urch
PS
ing
rt- U
,
per at
C S ma
t omer
fe o you
r AP
Cus
at
nd sa
yo u
Dear
in g a nded th
ns on
me
i tor
lat io
, mon y re com
ra tu
hl
trol
S.
C ong
t con is hig of
t -UP
en
it
ni
Smar
n
own,
conv e
your
ersio
For m shutd at est v E di ti on te d by
te
om
ess
tec
l
sy s a ll th e TM B usin r s pro re e fr
s erve d fo r f e
inst hut e
e rC
cb
all
oa
Pow ar e on d d ownl co m/ p
so ftw more an .a p c.
ww
n
L ear s :/ /w
ht tp
Kabel USB
-6
990
Blok złączy EPO
2 klamry stabilizujące
4 śruby z łbem płaskim do
zabezpieczenia klamer
stabilizujących
189
2 wyjściowe kable
połączeniowe IEC
suo1275a
• 1 pary klamer stabilizujących
• 4 śruby z łbem płaskim do przymocowania stopek stabilizujących
konfiguracji wolnostojącej do zasilacza UPS
• 1 para łączników
• 8 śrub z łbem walcowym
x8
x4
Zestaw szyn z instrukcją i sprzętem do • 1 para klamer do montażu w szafie
montażu szyn w szafie.
• 6 śrub z łbem płaskim do przymocowania klamer do montażu w szafie do
zasilacza UPS
• 4 śruby ozdobne do przymocowania klamer do montażu w szafie do szyn
su0434a
x6
x4
4
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
Dane techniczne
UPS
SRTL1000RMXLI
SRTL1000RMXLI-NC
SRTL1500RMXLI
SRTL1500RMXLI-NC
SRTL1000RM4UXLI
SRTL1000RM4UXLI-NC
SRTL1500RM4UXLI
SRTL1500RM4UXLI-NC
Moduł Zasilania
SRT1000UXI-LI
SRT1000UXI-NCLI
SRT1500UXI-LI
SRT1500UXI-NCLI
SRT1000UXI-LI
SRT1000UXI-NCLI
SRT1500UXI-LI
SRT1500UXI-NCLI
Pakiet akumulatorowy
XBP48RM1U-LI
XBP48RM2U-LI
NOTATKA: Dodatkowe specyfikacje techniczne są dostępne w witrynie internetowej firmy APC by Schneider
Electric pod adresem www.apc.com.
Parametry otoczenia
Temperatura
Wysokość n.p.m.
Eksploatacja
Przechowywanie
Eksploatacja
Przechowywanie
Wilgotność
Międzynarodowy kod zabezpieczeń
Stopień zanieczyszczenia
0º do 40 ºC (32º do 104 ºF)
-15º do 45 ºC (5º do 113 ºF)
0 - 3,000 m (0 - 10,000 ft)
0 - 15,000 m (50,000 ft)
Względna od 0% do 95%, bez kondensacji
IP20
2
Parametry fizyczne
Zasilacz UPS jest ciężki. Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących podnoszenia.
Masa urządzenia bez opakowania
13,7 kg (30,2 lb)
Masa urządzenia z opakowaniem
21 kg (46,3 lb)
Wymiary urządzenia bez opakowania
85 (2U) mm x 432 mm x 590 mm
Wysokość x szerokość x głębokość
3,35 (2U) in x 17 in x 23,3 in
Wymiary urządzenia z opakowaniem
245 mm x 600 mm x 810 mm
Wysokość x szerokość x głębokość
9,7 in x 23,6 in x 31,9 in
Numer modelu i numer seryjny znajdują się na małej plakietce na panelu tylnym.
Akumulator
Zewnętrzny pakiet akumulatorowy
Typ akumulatora
Typowa pojemność
Maksymalna ciągła moc rozładowania
Maksymalna szybkość ładowania
Typowa pojemność akumulatora
Napięcie znamionowe akumulatora
XBP48RM1U-LI
XBP48RM2U-LI
Litowo-jonowych
600 watt-hours
2400 watt-hours
1,5 kW
3 kW
12 A
12 Ah
50 Ah
48 VDC
SRT1000UXI-NCLI, SRT1500UXI-NCLI,
Kompatybilne moduły zasilania
SRT1000UXI-LI SRT1500UXI-LI
Maksymalna liczba XLBP obsługiwanych przez UPS 5
2
Długość kabla zasilania akumulatora
600 mm (23,6 in)
Długość kabla komunikacyjnego akumulatora
300 mm (11,8 in)
LIŚCIK:
• UPS nie obsługuje żadnego innego typu/marki pakiet akumulatorów.
• Instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika akumulatora zamiennego.
• Ładuj xlbp natychmiast po otrzymaniu / pierwszej instalacji i co najmniej raz na sześć miesięcy w przypadku
przechowywania lub nieużywania.
• Informacje dotyczące zamiennych zestawów akumulatorów można uzyskać od sprzedawcy lub firmy APC by
Schneider Electric na stronie www.apc.com.
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
5
Przegląd elektryczny
Kategoria przepięciowa
II
Obowiązujący system dystrybucji mocy sieci energetycznej System zasilania TN
Odpowiedni standard
IEC 62040-1
PRZESTROGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, podłączyć tylko do obwodu wyposażonego w
zabezpieczenie przed maksymalnym przetężeniem gałęzi obwodu.
Modele
Dane znamionowe
Modele SRT1000
1000 VA/900 W
Modele SRT1500
1500 VA/1350 W
Prąd znamionowy wyłącznika
automatycznego budynku
(Circuit Breaker - CB)
16 A
Wyjście
Częstotliwość wyjściowa
50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Voltage (Znamionowe napięcie wyjściowe)
220 V, 230 V, 240V
Wejście
Częstotliwość wejściowa
40 Hz - 70 Hz
Nominalne napięcie wejściowe
220 V, 230 V, 240V
Wartość znamionowa zasilania (wejścia)
Modele SRT1000: 5,5 A
Modele SRT1500: 8 A
Montaż w szafie lub obudowie za pomocą klamer
Instrukcje dotyczące montażu szyn znajdują się w instrukcji montażu zestawu szyn.
PRZESTROGA
RYZYKO UPADKU SPRZĘTU
• Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru
sprzętu.
• W celu przymocowania klamer do zasilacza UPS należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
• W celu przymocowania zestawu zasilacza awaryjnego UPS do stelaża należy zawsze używać zalecanej
liczby śrub.
• Zasilacz UPS należy zawsze instalować na dole szafy.
• Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała.
A
B
x3
x4
s u o1
274 a
x4
x3
suo1276a
6
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
C
D
x4
suo1278a
suo1277a
x4
E
suo1279a
Instalacja wieży
PRZESTROGA
RYZYKO UPADKU SPRZĘTU
• Urządzenie jest ciężkie.
• Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała.
A
B
suo12
suo1
65b
264a
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
7
C
s uo1
D
x2
x2
266a
E • Zdemontować pokrywę wyświetlacza.
• Jeśli to konieczne, obrócić panel wyświetlacza w
prawo, o ćwierć obrotu.
• Zamontować przednią maskownicę.
suo1268b
suo1267b
x4
LIŚCIK:
• Należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją instalacji XLBP dotyczącą połączeń między zasilaczami UPS i
XLBP.
• Jeśli w konfiguracji wieży ma być podłączonych wiele pakiet akumulatorów, skontaktuj się z Działem obsługi
klienta APC by Schneider Electric, aby uzyskać dodatkowe wymagane akcesoria.
8
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
Elementy panelu tylnego
Wskazówka: Należy zapoznać się z tabelą “Klucz do identyfikacji funkcji panelu tylnego” na stronie 9,
zawierającą objaśnienie numerów użytych na rysunkach panelu tylnego w niniejszej instrukcji.
SRT1000/1500 UXI-LI
suo1280a
SRT1000/SRT1500 UXI-NCLI
suo1 972 a
Klucz do identyfikacji funkcji panelu tylnego
A Przekaźniki SmartSlot
Do gniazda SmartSlot można podłączyć opcjonalne akcesoria do zarządzania.
B Wejście zasilania
prądem zmiennym AC
Podłącz zasilacz UPS do źródła zasilania prądem sieciowym.
C Moc akumulatora i
złącze sygnału
Podłącz zestaw przewodów akumulatora, w celu połączenia zasilacza awaryjnego UPS i zestawu
akumulatora. Zestawy akumulatorów zapewniają przedłużony czas pracy podczas zaników zasilania.
Zasilacz UPS rozpozna automatycznie maksymalnie 5 zewnętrznych zestawów akumulatorów.
D Sterowalne grupowe
wyjścia zasilające 1
Te gniazda służą do podłączenia urządzeń elektronicznych.
E Śruba uziemiająca
obudowy
Zasilacz UPS i zestawy XLBP są wyposażone w śruby uziemiające do podłączenia przewodów
uziemiających. Przed podłączeniem przewodu uziemiającego należy odłączyć zasilacz UPS od
zasilania sieciowego.
F Port komunikacji
akumulatora (DB15)
Podłączyć przewód komunikacyjny akumulatora z XLBP. Dzięki temu będzie możliwa
komunikacja pomiędzy XLBP a zasilaczem awaryjnym UPS.
G Sterowalne grupowe
wyjścia zasilające 2
Te gniazda służą do podłączenia urządzeń elektronicznych.
H Termiczny wyłącznik
awaryjny obwodu
wejściowego
Wyłącznik awaryjny chroni zasilacz UPS przed nadmiernym obciążeniem. Zostaje wyzwolony,
w momencie podłączenia zbyt dużego obciążenia do zasilacza UPS.
I Zacisk EPO
Zacisk EPO umożliwia użytkownikowi podłączenie zasilacza UPS do centralnego systemu EPO.
K Ałącze Szeregowe
Port Serial Com służy do komunikacji z zasilaczem UPS.
Należy stosować tylko zestawy interfejsów dostarczone lub zatwierdzone przez firmę APC
by Schneider Electric. Jakiekolwiek inne kable szeregowe nie będą zgodne ze złączem
zasilacza UPS.
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
9
L Port USB
Do portu USB można podłączyć serwer w celu komunikacji za pomocą natywnego systemu
operacyjnego lub w celu zapewnienia oprogramowania do komunikacji z zasilaczem UPS.
M Network Management
Card (NMC3)
Szczegółowe informacje na temat portów można znaleźć w instrukcji obsługi fabrycznie
zainstalowanej karty NMC3.
Konfiguracja zasilacza UPS
Podłączanie funkcji awaryjnego wyłączania zasilania
Instrukcje dotyczące podłączenia wyłącznika awaryjnego (EPO) znajdują się w instrukcji obsługi i konserwacji.
Aby pobrać instrukcję obsługi i konserwacji zeskanuj kod QR za przednią ramką, patrz “Lokalizacja kodu QR dla
dokumentu użytkownika” na stronie 12, aby uzyskać szczegółowe informacje, lub
1. przejdź do https://www.apc.com/us/en/country-selector,
2. wybierz swoją lokalizację,
3. wpisz “Instrukcja obsługi i konserwacji < Nazwa Modelu>” w pasku wyszukiwania.
Konfigurowanie sterowalnych grupowych wyjść zasilających
Wyjścia zasilające zasilacza UPS są rozmieszczone w grupach. W celu skonfigurowania funkcji sterowalnych
wyjść zasilających należy przejść do menu Advanced za pomocą interfejsu wyświetlacza, a następnie wybrać
kolejno pozycje: Menu główne > Konfiguracja > Wyjścia zasilające > Grupowe wyjścia zasilające.
Wyświetlacz zasilacza UPS
A Przycisk POWER ON/OFF
Znaczenie podświetlenia przycisków:
-Brak podświetlenia, zasilacz UPS i zasilanie
wyjściowe są wyłączone
-Białe podświetlenie, zasilacz UPS i zasilanie
wyjściowe są włączone
-Czerwone podświetlenie, zasilacz UPS jest
włączony, a zasilanie wyjściowe jest wyłączone
B Ikona obciążenia
Ikona wyłączonego/wyciszonego alarmu
dźwiękowego
C Informacje o stanie zasilacza UPS
D Ikony trybu pracy
LOAD
Output 230.0 v
On-Line
1
2
E Przycisk ESCAPE
F Przycisk OK
G Przycisk UP/DOWN
H Ikony stanu sterowalnych grupowych wyjść
zasilających
suo1282a
I Ikony stanu akumulatora
Używanie interfejsu wyświetlacza
Przyciski strzałek UP/DOWN służą do przewijania opcji menu. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybraną
opcję. Naciśnij przycisk ESC, aby wrócić do poprzedniego menu.
Ikony na wyświetlaczu LCD mogą różnić się w zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania układowego.
LOAD
Ikona obciążenia: Przybliżona procentowa wartość obciążenia wskazywana jest przez liczbę
podświetlonych segmentów paska wskaźnika obciążenia.Każdy z segmentów reprezentuje
16% obciążenia.
Ikona wyciszenia: Wskazuje wyłączenie/wyciszenie alarmu dźwiękowego.
10
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
Informacje o stanie zasilacza UPS
W obszarze informacji o stanie znajdują się ważne informacje dotyczące stanu zasilacza UPS.
W menu Standard użytkownik może wybrać jeden z pięciu poniższych ekranów. Przyciski strzałek UP/DOWN służą do
przewijania ekranów.
Menu Advanced zostanie przewinięte automatycznie o pięć ekranów.
• Napięcie wejściowe
• Napięcie wyjściowe
• Częstotliwość wyjściowa
• Obciążenie
• Runtime
W przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego zasilacza UPS wyświetlone zostaną aktualizacje stanu, określające
zdarzenie lub zaistniały stan.
W zależności od wagi zdarzenia lub stanu wyświetlacz może zostać podświetlony na pomarańczowo, co oznacza
Komunikat lub na czerwono, co oznacza Alert.
Ikony trybu pracy
Tryb sieciowy: Zasilacz UPS zasila podłączone urządzenia przystosowanym prądem sieciowym.
Tryb obejścia: Zasilacz UPS znajduje się w trybie Obejście, a podłączone urządzenia będą zasilane
prądem sieciowym, dopóki napięcie wejściowe i częstotliwość nie przekroczą skonfigurowanych
limitów.
Tryb Ekologiczny: W trybie Ekologicznym zasilanie sieciowe jest doprowadzane bezpośrednio do
podłączonych urządzeń.
W przypadku braku zasilania sieciowego nastąpi przerwa w doprowadzaniu zasilania do
podłączonych urządzeń przez maksymalnie 10 ms, w czasie których zasilacz UPS zostanie
przełączony do trybu Zasilanie sieciowe lub Zasilanie akumulatorowe.
W przypadku włączania trybu Ekologicznego należy wziąć pod uwagę urządzenia, które mogą być
czułe na wahania zasilania.
Ikona informacja o stanie zasilacza UPS
Tryb zasilania akumulatorowego: Zasilacz UPS zasila podłączone urządzenia z akumulatorów.
Zasilacz UPS wykrył wewnętrzny błąd akumulatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu.
X
Zasilacz UPS wykrył krytyczny błąd akumulatora. Kończy się okres żywotności akumulatora i należy
go wymienić.
Wskazuje alert zasilacza UPS, który wymaga uwagi.
Ikony sterowalnych grupowych wyjść zasilających
Dostępne zasilanie w sterowalnych grupowych wyjściach zasilających:Liczba obok ikony
wskazuje określone grupowe wyjścia zasilające z dostępnym zasilaniem.
Migająca ikona wskazuje, że grupowe wyjścia zasilające zmieniają stan z OFF na ON z opóźnieniem.
Niedostępne zasilanie w sterowalnych grupowych wyjściach zasilających:Liczba obok ikony
wskazuje określone grupowe wyjścia zasilające bez dostępnego zasilania.
Migająca ikona wskazuje, że grupowe wyjścia zasilające zmieniają stan z ON na OFF z opóźnieniem.
Ikony stanu akumulatora
Stan naładowania akumulatora:Wskazuje stan naładowania akumulatora.
Trwa ładowanie akumulatora:Wskazuje, że akumulator jest w trakcie ładowania.
Smart-UPS On-Line SRT1000UXI-LI/SRT1500UXI-LI Wieża/do Monta u w szafie 2U
11
Przegląd menu
Interfejs wyświetlacza zawiera menu standardowe i zaawansowane. Preferencje dotyczące wyświetlania menu
Standard lub Advanced wybierane są w trakcie instalacji początkowej i można je zmienić w dowolnym
momencie za pomocą menu Configuration (Konfiguracja).
Menu Standard to menu, które są najczęściej używane.
W menu Advanced znajdują się dodatkowe opcje.
Wskazówka: Rzeczywiste ekrany menu mogą się różnić w zależności od modelu i wersji oprogramowania
układowego.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji menu można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza UPS.
Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD
Kąt widzenia wyświetlacza LCD można dostosować w celu ułatwienia odczytu wyświetlanych komunikatów.
1. Zdejmij przedni panel obudowy.
2. Znajdź przycisk na dole panelu wyświetlacza.
3. Naciśnij ten przycisk i wysuń dolną część wyświetlacza LCD. Ustawienie ekranu pod maksymalnym
kątem zostanie wskazane słyszalnym kliknięciem.
su
09
26
a
Lokalizacja kodu QR dla dokumentu użytkownika
Kod QR do pobierania dokumentów użytkownika znajduje
się za przednią ramką.
1. Otwórz przedni panel.
3. Kliknij “Dokumentacja”.
4. Kliknij “Dokumenty Cyklu Życia Zasobów”.
suo1973a
2. Zeskanuj kod QR.
5. Kliknij na żądany dokument.
Informacje na temat pomocy technicznej dla klientów oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują
się w witrynie internetowej firmy APC pod adresem www.apc.com.
© 2022 APC by Schneider Electric. APC, the APC logo, Smart-UPS and PowerChute są własnością
firm Schneider Electric Industries S.A.S. lub firm z nimi stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki
towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
PL 990-5877B
07/2022
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement