Asus TUF Gaming VG34VQEL1A Monitor Gebruikershandleiding | Manualzz
VG34V-serie
LCD-monitor
Gebruikshandleiding
Inhoudsopgave
Opmerkingen................................................................................................ iii
Veiligheidsinformatie................................................................................... iv
Onderhoud en reiniging............................................................................. vii
1.1
Welkom!......................................................................................... 1-1
1.2
Inhoud van verpakking................................................................. 1-1
1.3
De monitor monteren.................................................................... 1-2
1.4
Sluit de kabels aan........................................................................ 1-3
1.4.1
Achterzijde van de LCD-monitor...................................... 1-3
1.5
Inleiding tot de monitor................................................................ 1-4
1.5.1
De bedieningsknoppen gebruiken .................................. 1-4
2.1
De monitor afstellen...................................................................... 2-1
2.2
De arm/voet ontkoppelen (voor VESA-wandbevestiging)......... 2-2
2.3
Afmetingen omtrek....................................................................... 2-3
3.1
OSD (On-Screen Display) menu.................................................. 3-1
3.1.1
Opnieuw configureren...................................................... 3-1
3.1.2
Kennismaken met de OSD-functie................................... 3-2
3.2
Specificaties.................................................................................. 3-8
3.3
Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)................................. 3-9
3.4
Ondersteunde timinglijst............................................................ 3-10
Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze handleiding, waaronder de producten en software die hierin worden
beschreven, mogen worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een
ophalingssysteem of vertaald in enige taal en in enige vorm of met enige middelen, met uitzondering
van de documentatie die door de aankoper wordt opgeslagen voor back-updoeleinden, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
De productgarantie of -dienstverlening zal niet worden verlengd indien: (1) het product is gerepareerd
of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het
serienummer van het product vervormd is of ontbreekt.
ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "AS IS" ZONDER GARANTIE VAN ENIG SOORT, EXPLICIET
OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKENT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF
OMSTANDIGHEDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, DIENS DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS OF AGENTEN
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE (WAARONDER SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, GEMISTE OPDRACHTEN,
VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN
DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DAT
DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN DOOR ENIG DEFECT OF FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF
PRODUCT.
SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE
VERSCHAFT EN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING OP ENIG TIJDSTIP ZONDER
VOORAFGAANDE VERWITTIGING EN MOGEN NIET WORDEN GEZIEN ALS EEN VERPLICHTING
DOOR ASUS. ASUS NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ENIGE FOUTEN OF ONJUISTHEDEN DIE KUNNEN OPTREDEN IN DEZE HANDLEIDING,
WAARONDER IN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.
De product- en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen, kunnen al dan niet gedeponeerde
handelsmerken zijn of auteursrechten hebben van hun respectievelijke bedrijven en worden enkel gebruikt
ter identificatie of als uitleg en in het voordeel van de eigenaren, zonder inbreuk erop te maken.
ii
Opmerkingen
Kennisgeving van Federal Communications Commission
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening
ervan dient te geschieden conform de volgende twee voorwaarden:
•
Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
•
Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen
zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt
en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd
en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, kan schadelijke
interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter geen
garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een
specifieke installatie. Als deze apparatuur wel nadelige storing veroorzaakt
bij radio- of televisieontvangst (u kunt dit vaststellen door de apparatuur uit
en aan te zetten), moet de gebruiker de storing proberen te verhelpen door
een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
•
Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de
ontvanger op is aangesloten.
•
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor
ondersteuning.
Verklaring van Canadian Department of Communications
Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten van Klasse B niet voor
emissies van radioruis van digitale apparatuur, zoals beschreven in
de Radio Interference Regulations van het Canadian Department of
Communications.
Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.
Het apparaat kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als
gevolg. Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig worden
bevestigd aan de vloer/wand overeenkomstig de installatie-instructies.
iii
Veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iv
Alle documentatie die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig
doorlezen, alvorens de monitor in te stellen.
De monitor niet blootstellen aan regen of vocht om gevaar op brand of
schokken te vermijden.
Probeer de monitorkast nooit te openen. De gevaarlijke hoge
spanningen in de monitor kunnen ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.
Als de stroomtoevoer defect is, deze niet zelf proberen te repareren.
Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw
verkooppunt.
Controleer, alvorens het product te gaan gebruiken, of alle kabels goed
zijn aangesloten en of de stroomkabels niet beschadigd zijn. Neem
direct contact op met uw dealer als u enige schade waarneemt.
Gleuven en openingen aan de achterzijde en bovenzijde van de
behuizing dienen voor de ventilatie. Deze openingen niet blokeren.
Dit product nooit in de buurt of op een verwarming of warmtebron
plaatsen, tenzij er een juiste ventilatie is voorzien.
De monitor mag alleen worden gebruikt op een type stroombron dat
wordt weergegeven op het etiket. Raadpleeg uw dealer of uw lokale
elektriciteitsbedrijf, indien u niet zeker bent van het stroomtype bij u
thuis.
Gebruik de juiste stroomstekker die voldoet aan uw lokale
voedingsnorm.
De stroomstrips en de verlengkabels niet overbelasten. Overbelasting
kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Vermijd stof, vocht en temperatuurpieken. Plaats de monitor niet in
een gebied dat nat kan worden. Plaats de monitor op een stabiele
ondergrond.
Ontkoppel de eenheid tijdens onweer of als deze gedurende een
langere periode niet zal worden gebruikt. Dit beschermt de monitor
tegen schade door stroomstoten.
Duw nooit objecten of mors nooit enige vloeistof in de openingen van
de monitorkast.
Voor een goede werking dient u de monitor alleen te gebruiken met
UL-vermelde computers met correct geconfigureerde aansluitpunten
die zijn gemarkeerd tussen 100 - 240 V wisselstroom.
Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en
moet makkelijk te bereiken zijn.
Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw
verkooppunt bij technische problemen met de monitor.
Zorg voor een aardaansluiting voordat u de stekker in het stopcontact
steekt. Als u de aardverbinding verbreekt, moet u dat doen nadat u de
stekker uit het stopcontact hebt getrokken.
•
•
Bevestig dat het distributiesysteem in de gebouwinstallatie zal
voorzien in de circuitonderbreker met specificatie voor 120/240V 20 A
(maximum).
Indien het is uitgerust met een bevestigingsstekker met 3 pennen aan
het stroomsnoer, sluit u het snoer aan op een geaard stopcontact
met 3 pennen. Schakel de aardpen van het stroomsnoer niet uit,
bijvoorbeeld door het bevestigen van een adapter met 2 pennen. De
pool voor de aarding is een belangrijke veiligheidsfunctie.
Stabiliteitsgevaar
•
Het product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als
gevolg. Om letsel te voorkomen, moet dit product stevig worden
bevestigd aan de vloer/wand overeenkomstig de installatie-instructies.
•
Een product kan vallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als
gevolg. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden vermeden door het
nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
•
Gebruik ALTIJD kasten of standaarden of installatiemethoden die
worden aanbevolen door de fabrikant van de productset.
•
Gebruik ALTIJD meubilair dat het product veilig kan ondersteunen.
•
Zorg er ALTIJD voor dat het product niet over de rand van het
ondersteunende meubilair hangt.
•
Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubilair klimmen
om bij het product of de bedieningen ervan te komen.
•
Leg snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw product ALTIJD zo
dat er niet over gestruikeld kan worden en dat er niet aan getrokken of
niet vastgepakt kunnen worden.
•
Plaats een product NOOIT op een onstabiele locatie.
•
Plaats het product NOOIT op groot meubilair (bijvoorbeeld een kast
of boekenkast) zonder zowel het meubilair als het product aan een
geschikte ondersteuning te verankeren.
•
Plaats het product NOOIT op een doek of andere materialen die
geplaatst kunnen zijn tussen het product en het ondersteunende
meubilair.
•
Plaats NOOIT items die kinderen kunnen verleiden om te klimmen,
zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop het product of
meubilair waarop het product is geplaatst.
•
Als het bestaande product bewaard en verplaatst gaat worden, moeten
dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.
WAARSCHUWING
Gebruik van andere dan de opgegeven hoofd- of oortelefoons, kan leiden
tot gehoorverlies vanwege overmatige geluidsdruk.
v
Voorkom kantelen
Bij het gebruik van de display, maakt u de LCD vast aan een wand met gebruik
van een snoer of ketting die het gewicht van de monitor kan ondersteunen, om zo
te voorkomen dat de monitor valt.
1
M4- of M6-schroef
Snoer
2
Snoer of ketting
•
•
•
•
vi
Het display-ontwerp kan afwijken van het geïllustreerde ontwerp.
Installeren moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
technicus, en neem contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
Voor modellen met een netto gewicht van >=7kg. Selecteer de
geschikte manier om kantelen te voorkomen.
Voor de modellen met VESA-montage gebruikt u methode
, installeer de schroeven met ring in de opening van de VESAmontage, en bind het snoer of de ketting vervolgens aan de
wand. Gebruik anders methode om het snoer of de ketting
aan de standaard te binden en het vervolgens te bevestigen aan
de wand.
Onderhoud en reiniging
•
Voordat u de monitor optilt of verplaatst, is het beter om alle kables en
de stroomkabel te ontkoppelen. Volg de juiste heftechnieken bij het
plaatsen van de monitor. Pak de randen van de monitor beet wanneer
u de monitor optilt of draagt. Til het scherm niet op aan de voet of de
kabel.
•
Reinigen. Schakel uw monitor uit en haal de stroomkabel uit het
stopcontact. Reinig het oppervlak van de monitor met een pluisvrije,
niet schurende doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd
met een doek bevochtigd in een mild reinigingsmiddel.
•
Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel met alcohol of aceton.
Gebruik een reinigingsmiddel bestemd voor gebruik met een LCDscherm. Sproei het reinigingsmiddel nooit direct op het scherm,
omdat het dan in de monitor kan lekken en een elektrische schok kan
veroorzaken.
De volgende symptomen zijn normaal bij de monitor:
•
Door de aard van het fluorescerende licht kan het scherm flikkeren
tijdens het eerste gebruik. Zet de stroomschakelaar uit en vervolgens
weer aan, zodat de monitor niet meer flikkert.
•
De helderheid op het scherm kan iets ongelijk zijn, afhankelijk van het
bureaubladpatroon dat u gebruikt.
•
Als hetzelfde beeld uren achtereen wordt weergegeven, kan er een
nabeeld van het vorige scherm achterblijven op het scherm nadat het
beeld is veranderd. Het scherm zal langzaam herstellen of u kunt de
stroomschakelaar uren uitschakelen.
•
Als het scherm zwart wordt, gaat knipperen of niet meer verlicht
kan worden, dient u contact op te nemen met uw dealer of het
onderhoudscentrum om dit op te lossen. Het scherm niet zelf
repareren!
Gebruikte conventies in deze handleiding
WAARSCHUWING: Informatie om letsel te voorkomen bij uzelf bij
het uitvoeren van een taak.
OPGELET: Informatie om schade te voorkomen aan componenten
bij het uitvoeren van een taak.
BELANGRIJK: Informatie die u MOET opvolgen om een taak te
voltooien.
OPMERKING: Tips een aanvullende informatie als hulpmiddel bij
het voltooien van een taak.
vii
Waar kunt u meer informatie vinden
Raadpleeg de volgende bronnen voor aanvullende informatie en producten softwarebijwerkingen.
viii
1.
ASUS websites
De wereldwijde ASUS websites bieden bijgewerkte informatie
over de hardware- en softwareproducten van ASUS. Raadpleeg
http://www.asus.com
2.
Optionele documentatie
Uw productverpakking kan aanvullende documentatie bevatten die
door uw dealer kunnen zijn toegevoegd. Deze documenten vormen
geen onderdeel van de standaardverpakking.
1.1
Welkom!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ASUS® LCD-monitor!
De meest recente breedbeeld LCD-monitor van ASUS biedt een
scherpere, breedere en helderdere weergave, evenals een reeks
kenmerken die uw kijkervaring verruimen.
Met deze kenmerken kunt u genieten van het gemak en de geweldige
visuele ervaring die de monitor u geeft!
1.2
Inhoud van verpakking
Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking:
LCD-monitor
Basis
Snelle gebruikshandleiding
Garantiekaart
1x USB-kabel (optioneel)
1x Voedingskabel
1x HDMI-kabel (optioneel)
1x DP-kabel (optioneel)
1x Schroevendraaier
•
Neem direct contact op met uw verkooppunt als enige van de bovenstaande
items is beschadigd of ontbreken.
ASUS LCD-monitor serie VG34
1-1
1.3
De monitor monteren
Zo zet u de monitor in elkaar:
1.
Lijn het schroefgat op de arm uit met de meegeleerde schroef op de
voet. Steek de voet vervolgens in de arm.
2.
Maak de voet aan de arm vast door de meegeleverde schroef aan te
draaien.
2
1
3
*Standaard schroefgrootte: M6 x 17mm
1-2
Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product
1.4
Sluit de kabels aan
1.4.1
Achterzijde van de LCD-monitor
9
1.
HDMI2-poort
2.
HDMI1-poort
3.
DP2-poort
4.
DP1-poort
5.
Oortelefoon
6.
USB
7.
USB
8.
Type-B-poort
9.
Gelijkstroomingang
1
ASUS LCD-monitor serie VG34
2 3 4 5
6 7 8
1-3
1.5
Inleiding tot de monitor
1.5.1
De bedieningsknoppen gebruiken
Gebruik de bedieningsknop achterop de monitor om de beeldinstellingen
aan te passen.
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1.
Voedingsindicator:
•
2.
Aan
Amberkleurig
Stand-by-modus
Uit
Uit
Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.
Druk op deze snelkoppeling om te wisselen tussen de zeven
vooringestelde video-modi (Landschap, Racemodus, Bioscoopmodus,
RTS/RGP, FPS, sRGB en MOBA), met GameVisual™ Video Intelligence
Technology.
GamePlus-knop:
Dit is snelkoppeling 1.
•
1-4
Beschrijving
Wit
GameVisual-knop:
Dit is snelkoppeling 2.
•
4.
Status
Voedingsknop:
•
3.
De kleurendefinitie van de stroomindicator staat in de onderstaande
tabel.
GamePlus: De functie GamePlus biedt een gereedschapskist en
maakt een betere gaming-omgeving voro gebruikers bij het spelen van
verschillende soorten games. Met name de functie Richtkruis is speciaal
ontworpen voor nieuwe gamers of beginners die geïnteresseerd zijn in
FPS-games (First Person Shooter).
Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product
GamePlus activeren:
•
Druk op de knop GamePlus om het hoofdmenu van GamePlus te
openen.
•
Actief Richtkruis, Timer, FPS-teller of functie Beeldschermuitlijning.
•
Verplaats de knop
( ) omhoog/omlaag om te selecteren en
druk op
( ) om de gewenste functie te bevestigen. Druk op
om af te sluiten.
•
Richtkruis/Timer/FPS-teller is beweegbaar door op de
toets te drukken.
Hoofdmenu
GamePlus
5.
5-richting-
GamePlus-Richtkruis GamePlus-Timer
Knop Sluiten:
•
Het OSD-menu afsluiten.
•
•
(5-richtingsknop):
Schakelt het OSD-menu in. Activeert het geselecteerde OSD-menu-item.
Verlaagt/verhoogt de waarden of verplaatst uw selectie omhoog/omlaag/
naar links/naar rechts
6.
ASUS LCD-monitor serie VG34
1-5
2.1
De monitor afstellen
•
Voor een optimale weergave, raden wij aan dat u naar de volledige
voorzijde van de monitor kijkt en de monitor op de hoek afstemt die het
meest comfortabel is voor u.
•
Houd de voet vast om te voorkomen dat de monitor valt bij het wijzigen
van de hoek.
•
U kunt de kantelhoek van de monitor afstellen van +23˚ tot -5˚ en de
draaihoek van links of rechts regelen tot 15˚.
•
-5 ~ 15
130mm
-10°
ASUS LCD-monitor serie VG34
+10°
2-1
2.2
De arm/voet ontkoppelen (voor VESAwandbevestiging)
Het afneembare voetstuk van deze monitor is speciaal ontworpen voor
VESA-wandmontage.
De arm/voet afnemen
2-2
1.
Ontkoppel de stroom- en signaalkabels. Leg de monitor voorzichtig
met de voorkant omlaag op de EPS-verpakking.
2.
Verwijder de vier (4) schroeven waarmee de arm op de achterkant
van de mmonitor is bevestigd.
3.
Maak de standaard (arm en voet) los van de monitor.
•
De VESA-wandbevestigingset (100 x 100 mm) kan afzonderlijk worden
aangeschaft.
•
Gebruik alleen de wandbevestigingsbeugel met UL-classificatie met een
minimumgewicht/-belasting van 28,8 kg (schroefgrootte: M4 x 10 mm).
Hoofdstuk 2: Installatie
2.3
Afmetingen omtrek
Eenheid: mm
ASUS LCD-monitor serie VG34
2-3
3.1
OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1
Opnieuw configureren
Gaming
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Variabele OD
FreeSync Premium
ELMB
GamePlus
GameVisual
Shadow Boost
1.
Druk op de centrale of 5-richtingknop om het OSD-menu te weer te
geven.
2.
Druk op de knoppen  en  om tussen de opties in het menu te
wisselen. Terwijl u van het ene naar het volgende pictogram gaat,
wordt de naam van de optie gemarkeerd.
3.
Druk op de centrale knop om het gemarkeerde item in het menu te
selecteren.
4.
Druk op de knoppen  en  om de gewenste parameter te
selecteren.
5.
Druk op de centrale knop om naar de schuifbalk te gaan en gebruik
vervolgens de knoppen  of , overeenkomstig de indicatoren in het
menu, om de wijzigingen aan te brengen.
6.
Druk op ◄/► om het menu naar links / rechts te verplaatsen.
ASUS LCD-monitor serie VG34
3-1
3.1.2
1.
Kennismaken met de OSD-functie
Gaming
Deze functie bevat zes subopties die u kunt selecteren naar uw
voorkeur.
Gaming
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Variabele OD
FreeSync Premium
ELMB
GamePlus
GameVisual
Shadow Boost
3-2
•
Variabele OD: Het afstembereik is van 0 tot 100.
•
FreeSync Premium: Hiermee kan een voor FreeSync ondersteund
grafische bron de vernieuwingsfrequentie van de display dynamisch
afstemmen gebaseerd op typische beeldsnelheden van de inhoud voor
zuinige, vrijwel schokvrije display-update met lage latentie.
•
ELMB: Selecteer dit om bewegingsonscherpte te verminderen en
ghosting te minimaliseren als objecten snel over het scherm bewegen.
•
GamePlus: Actief Richtkruis, Timer of FPS-teller of functie
Beeldschermuitlijning.
•
GameVisual: Deze functie bevat zeven subopties die u kunt selecteren
naar uw voorkeur.
•
Shadow Boost: Verbetering van donkere kleuren past de gammacurve
van de monitor aan om de donkere tonen te verrijken in een beeld
waardoor donkere scènes en objecten veel gemakkelijker te vinden zijn.
•
In de Racemodus kunnen de functies Kleurverzadiging en ASCR niet door de
gebruiker worden geconfigureerd.
•
In de sRGB kunnen de functies Kleurverzadiging, Huidskleur, Kleur,
Helderheid, Contrast en ASCR niet door de gebruiker worden geconfigureerd.
•
In de MOBA kunnen de functies Kleurverzadiging en ASCR niet door de
gebruiker worden geconfigureerd.
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
2.
Beeldinst
U kunt Helderheid, Contrast, VividPixel, ASCR, Beeldaspect
aanpassen en Blauwlichtfilter aanpassen vanuit deze hoofdfunctie.
Beeldinst
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Helderheid
Contrast
HDR
VividPixel
ASCR
Beeldaspect aanpassen
Blauwlichtfilter
•
Helderheid: Het afstembereik is van 0 tot 100.
•
Contrast: Het afstembereik is van 0 tot 100.
•
HDR: Breed dynamisch bereik. Bevat twee HDR-modi (ASUS Cinema
HDR en ASUS Gaming HDR).
•
VividPixel: ASUS Exclusive Technology die levensechte beelden
verzorgt voor een kristalheldere en gedetailleerde weergave. Het
afstembereik is van 0 tot 100.
•
ASCR: Selecteer Aan of Uit om de functie Dynamische
contrastverhoudingin of uit te schakelen, ASCR is uitgeschakeld als
ECO-modus of ELMB aan is.
•
Beeldaspect aanpassen: Hiermee stelt u de beeldverhouding in op
“Volledig scherm”, 4:3, 16:9 (24”W) en 16:9 (27”W)
•
Blauwlichtfilter: Pas het energieniveau aan van het blauwe licht dat
werd uitgestraald vanaf de LED-achtergrondverlichting.
ASUS LCD-monitor serie VG34
3-3
•
•
•
Wanneer Blauwlichtfilter is geactiveerd, worden de standaardinstellingen van
de standaard modus automatisch geïmporteerd.
De functie Helderheid kan worden ingesteld van Niveau 1 tot Niveau 3.
Niveau 4 is de geoptimaliseerde instelling. Dit is in naleving van de TUV laag
blauwlicht-certificering. De functie Helderheid kan niet door de gebruiker
worden geconfigureerd.
•
4:3 is alleen beschikbaar wanneer de ingangsbron in 4:3-formaat is.
Zie het volgende om stress op de ogen te verminderen:
•
•
•
•
3.
De gebruiker moet enige tijd weggaan van het scherm als deze daar vele uren
achter moet werken. Aangeraden wordt om korte pauzes te nemen (minimaal
5 minuten) na ongeveer 1 uur continu werken achter de computer. Het nemen
van korte en regelmatige onderbrekingen is effectiever dan een enkele lange
onderbreking.
Om stress en droogte van de ogen te beperken, moet de gebruiker de ogen
regelmatig rust geven door naar voorwerpen in de verte te kijken.
Oogoefeningen kunnen helpen om stress van de ogen te beperken. Herhaal
deze oefeningen vaak. Raadpleeg een arts als stress van de ogen blijft
terugkeren. Oogoefeningen: (1) Kijk regelmatig omhoog en omlaag (2) Laat
uw ogen langzaam rollen (3) Beweeg uw ogen diagonaal.
Blauw licht met een hoge energie kan stress van de ogen veroorzaken
evenals AMD (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie). Blauwlichtfilter om
70 % (max.) schadelijk blauw licht te verminderen ter voorkoming van CVS
(Computer-visie syndroom).
Kleur
Selecteer de beeldkleur die u wilt met deze optie.
Kleur
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Kleur
Kleurverzadiging
Huidskleur
•
•
•
Kleur: Bevat drie vooringestelde kleurmodi (Koel, Normaal, Warm) en
één Gebruiker modus.
Kleurverzadiging: Het afstembereik is van 0 tot 100.
Huidskleur: Bevat drie kleurmodi, waaronder Roodachtig, Natuurlijk en
Geelachtig.
•
3-4
In de stand Gebruiker, kunnen de kleuren R (Rood), G (Groen) en B (Blauw)
door de gebruiker worden ingesteld; het instelbereik loopt van 0 tot 100.
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
4.
Ingangsselectie
Selecteer de ingangsbron uit HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort-1 of
DisplayPort-2-ingangssignaal.
Ingangsselectie
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
HDMI-1
HDMI-2
DisplayPort-1
DisplayPort-2
5.
PIP/PBP-instelling
Met de instelling PIP/PBP kunt u subvenster(s) openen die met een
willekeurige videobron verbonden zijn.
PIP/PBP-instelling
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
PIP/PBP-modus
PIP/PBP-bron
Kleurinstelling
PIP-grootte
Door deze functie te activeren, toont deze monitor twee beelden, drie
beelden of vier beelden voor elke videobron.
•
PIP/PBP-modus: Selecteer PIP, PBP of schakel het uit.
•
PIP/PBP-bron: Selecteert de video-ingangsbron uit "HDMI-1", "HDMI-2",
"DisplayPort-1" of "DisplayPort-2".
•
Kleurinstelling: Stel de modus GameVisual in voor elk PIP/PBP-venster.
•
PIP-grootte: Past de grootte van het PIP-scherm aan op "Klein",
"Gemiddeld" of "Groot".
ASUS LCD-monitor serie VG34
3-5
5.
MyFavorite
U kunt de Snelkoppeling en Aangep. instelling aanpassen vanuit deze
hoofdfunctie.
MyFavorite
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Snelkoppeling
Aangep. Instelling
6.
•
Snelkoppeling: De gebruiker kan kiezen uit “GamePlus”, “GameVisual”,
“Helderheid”, “Contrast”, PIP/PBP-instelling, “Blauwlichtfilter”, “Kleur”,
“Volume” en deze instellen als sneltoets.
•
Aangep. Instelling: U kunt uw instelling naar gelang uw favoriet doen.
Systeem-instelling
Stemt de systeemconfiguratie af.
Systeem-instelling
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Taal
Geluid
ECO Mode
USB Hub
Voedingsindicator
Slot voedingsknop
Toetsvergrendeling
OSD-instelling
Systeem-instelling
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B HDR Off
Racemodus DisplayPort-1 3440x1440@165Hz
Informatie
Reset alles
3-6
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
•
Taal: Selecteer de OSD-taal. De mogelijkheden zijn: Engels, Frans,
Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Pools, Tsjechisch,
Kroatisch, Hongaars, Roemeens, Portugees, Turks, Vereenvoudigd
Chinees, Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans, Iranees, Thais en
Indonesisch.
•
Geluid: Stemt het niveau van het uitgangsvolume af of dempt de audio.
•
ECO Mode: Activeer de ecologiemodus voor energiebesparing.
•
USB Hub: schakel de functie USB Hub in/uit tijdens de stand-bymodus.
•
Voedingsindicator: Schakel de voedings-LED in/uit.
•
Slot voedingsknop: De voedingsknop in-/uitschakelen.
•
Toetsvergrendeling: Alle toetsfuncties uitschakelen. Houd
de toets omlaag langer dan vijf seconden ingedrukt om de
toetsvergrendelingsfunctie uit te schakelen.
•
OSD-instelling: Past de OSD Timeout, DDC/CI en Doorzichtigheid van
het OSD-menu aan.
•
Informatie: Toont de monitorgegevens.
•
Reset alles: Selecteert “Ja” om alle instellingen terug te zetten naar de
standaard fabrieksmodus.
ASUS LCD-monitor serie VG34
3-7
3.2
Specificaties
Model
Paneelgrootte
Max. Resolutie
Helderheid
Intrinsieke contrastverhouding (std.)
Kijkhoek (CR = 10)
34” B (86,43cm)
3440X1440 bij 165Hz
550cd/m2 (std.) 550cd/m2 (piek)
4000:1
178°(V) / 178°(H)
Weergavekleuren
16,7M kleuren (8bit)
Kleurverzadiging
84%NTSC/DCI-P3 90%
Responstijd
4ms (G to G), MPRT 1ms
Satellietluidspreker
2W x 2 stereo
Oortelefoonuitgang
Ja
HDMI-ingang
DisplayPort-ingang
HDMIx2
DisplayPortx2
Stroom Aan verbruik (max.)
110W
Chassiskleuren
Zwart
Energie besparende modus
< 0,5W
Uitschakelmodus
< 0,5W
Kanteling
-5° ~ +15°
Draaien
+10°~-10°
Fys. afmetingen (BxHxD)
809 x 546 x 274 mm
Fys. Afmetingen zonder voet
(BxHxD) (Voor VESA-wandmontage)
809 x 366 x 105 mm
Afmetingen verpakking (BxHxD)
980 x 226 x 516 mm
Netto gewicht (schatting)
9,01 kg
Bruto gewicht (schatting)
11,74 kg
Spanning
Bedrijfstemperatuur
3-8
VG34VQL1B
WS 100 ~ 240 V (intern)
0~40°
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
3.3
Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)
Probleem
Mogelijke oplossing
Stroom-LED brandt niet
• Druk op de knop om te controleren of de monitor
aan staat.
• Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten
op de monitor en de netvoeding.
• Controleer de functie Voedingsindicator in het
OSD-hoofdmenu. Selecteer "Aan" om de voedingsLED in te schakelen.
De stroom-LED brandt
amberkleurig en er is geen
schermbeeld
• Controleer of de monitor en de computer aan
staan.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten
op de monitor en de computer.
• Controleer de signaalkabel op gebogen
pennen.
• Sluit de computer aan op een andere beschikbare
monitor en controleer of de computer goed
werkt.
Het schermbeeld is te licht of te
donker
• Stem de instellingen van het Contrast en de
Helderheid af via OSD.
Het beeld beweegt of een
golfpatroon is aanwezig in het
beeld
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten
op de monitor en de computer.
• Verwijder elektrische apparatuur die de elektrische
interferentie kunnen veroorzaken.
Het schermbeeld heeft verkeerde • Controleer de signaalkabel op gebogen
kleuren (wit ziet er niet uit als wit)
pennen.
• Opnieuw instellen via OSD.
• Stem de R/G/B-kleurinstellingen af of selecteer de
kleur via OSD.
Geen geluid of zacht geluid
ASUS LCD-monitor serie VG34
• Stem de volume-instellingen af van zowel uw
monitor als de computer.
• Controleer of het stuurprogramma van de
geluidskaart van de computer goed is geïnstalleerd
en geactiveerd.
3-9
3.4
Ondersteunde timinglijst
PC-timings lijst van HDMI / DP-ingangen
Resolutie
640x480-60Hz
640x480-67Hz
640x480-72Hz
640x480-75Hz
720x400-70Hz
800x600-56Hz
800x600-60Hz
800x600-72Hz
800x600-75Hz
1024x768-60Hz
1024x768-70Hz
1024x768-75Hz
1152x864-75Hz
1280x720-60Hz (RB)
1280x720-60Hz
1280x960-60Hz
1280x1024-60Hz
1280x1024-75Hz
1440x900-60Hz (CVT RB)
1440x900-60Hz
1680x1050-60Hz (CVT RB)
1680x1050-60Hz
1920x1080-60Hz
2560x1440-144Hz
3440x1440-60Hz(CVT RB)
3440x1440-100Hz(CVT RB)
3440x1440-120Hz(DP)
3440x1440-144Hz(DP)
3440x1440-165Hz(DP)
640x480P-60Hz
720x480P-60Hz
1280x720P-50Hz
1280x720P-60Hz
1440x480P-60Hz
1440x576P-50Hz
1920x1080i-50Hz
1920x1080P-50Hz
3-10
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Hoofdstuk 3: Algemene gebruiksaanwijzing
1920x1080i-60Hz
1920x1080P-60Hz
3840 x 2160P-50Hz
3840 x 2160P-60Hz
PBP-modus
1280x1440-60Hz(2560*1440)
1720x1440-60Hz (3440*1440)
1920x1600-60Hz (3840*1600)
1920x2160-60Hz (3840*2160)
ASUS LCD-monitor serie VG34
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
3-11
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement