Bartscher 700231 Refrigerated wall shelf "Rimi" Operativne instrukcije

Bartscher 700231 Refrigerated wall shelf
"Rimi"
700231
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2022-06-13
HR
2
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Originalne upute za uporabu
1
Sigurnost ....................................................................................................... 2
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 6
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 6
Opće informacije............................................................................................ 7
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 7
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 7
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 7
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 8
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 8
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 8
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 8
Tehnički podaci.............................................................................................. 9
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 9
4.2
Funkcije uređaja..................................................................................... 10
4.3
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 11
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 14
Čišćenje i održavanje .................................................................................. 17
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 17
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 17
6.3
Održavanje ............................................................................................ 18
Moguće smetnje .......................................................................................... 18
Zbrinjavanje ................................................................................................. 20
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
700231
1 / 20
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sicher e und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehä ndigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 20
700231
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
700231
3 / 20
Sigurnost
•
•
•
•
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
Rukovatelji
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
4 / 20
700231
Sigurnost
•
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Nepravilna uporaba
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
•
•
Na uređaju nemojte bušiti otvore niti na njega montirati druge predmete.
Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.
•
•
•
HR
700231
5 / 20
Sigurnost
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
1.4
Hlađenje napitaka i hrane (npr. zakuski, salata itd.).
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:
–
–
–
–
HR
6 / 20
Čuvanje zapaljivih predmeta i tekućina kao što su eter, nafta ili ljepila;
Čuvanje eksplozivnih materijala kao što su aerosoli koji sadrže lako
zapaljive propelente;
Skladištenje farmaceutskih proizvoda ili konzervirane krvi;
Čuvanje živih životinja.
700231
Opće informacije
2
2.1
Opće informacije
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
Jamstveni rok za ovaj uređaj iznosi 24 mjeseca od datuma njegove nabave.
2.2
HR
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
700231
7 / 20
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
Transport, pakiranje i čuvanjee
3.1
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
HR
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
8 / 20
700231
Tehnički podaci
4
4.1
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Naziv:
Rashladni ormar "Rimi"
Br. art.:
700231
Materijal:
nehrđajući čelik, staklo
Zapremina u litrama:
Površina za postavljanje u
220
m2:
0,52
Broj polica regala:
3
Dimenzije polica-regala (Š. x D. x V.) u
mm:
460 x 285 x 42
Materijal površine postavljanja:
nehrđajući čelik
Širina površine za odlaganje u mm:
442
Dubina površine za postavljanje na
policama / s donje strane u mm:
296 / 310
Raspon temperature od - do °C:
2 - 10
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,143
Klimatska klasa:
6
Okretni kotačići
4 okretni kotači, 2 fiksirajući
Priključna snaga:
1,3 kW | 220-240 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
490 x 675 x 1742
Težina u kg:
94,6
HR
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
700231
9 / 20
Tehnički podaci
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
Boja: srebrna, crna
Hlađenje: optočni zrak
Regulacija temperature: digitalna
Upravljanje: elektronsko
Digitalni displej
Funkcija automatskog odleđivanja
Isparivanje kondenzata
Unutarnja rasvjeta LED
Podesiva visina polica regala
Police-regali s letvama za cijene
Korisna visina unutra: podesiva
Roleta za zatvaranje
Sigurnosno staklo
Vrsta ostakljenja: jednostruko
4.2
Funkcije uređaja
Mobilni rashladni ormar je projektiran za eksponiranje robe i optimalno je prilagođen
zoni za posluživanje u svakoj prostoriji za prodaju.
3 police podesive visine i donja površina za postavljanje s letvama za cijene
omogućavaju individualno, sukladno potrebama za hlađene napitke, zakuske i jela.
10 / 20
700231
Tehnički podaci
4.3
Popis sklopova uređaja
HR
Crtež 1
1. Gornja zaštita
2. Roleta za zatvaranje
3. Bočni stakleni prozor
(desni/lijevi)
5. Otvori za izlaz zraka
4. Polica-regal s letvom za cijenu 3x)
7. Ručka
8. Kućište
9. Otvori za ulaz zraka
10. Okretni kotači (4x), 2 fiksirajući
11. Ispusno crijevo za
kondenzacijsku vodu s ručkama
13. Zaštita
12. Donja površina za postavljanje
700231
6. Digitalni regulator temperature
14. LED rasvjeta
11 / 20
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
Raspakiranje / postavljanje
•
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
HR
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
– lako dostupna
– s dobrom ventilacijom.
•
•
•
•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Kako biste izbjegli oštećivanje kompresora, tijekom instalacije ili transporta
uređaj nemojte naginjati pod kutom većim od 45°.
•
•
•
•
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
•
•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Nemojte blokirati niti zatvarati otvore za ventilaciju niti mjesto za ulaz ili izlaz
zraka u uređaj.
•
•
•
•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Ne postavljajte uređaj na mjesta izložena neposrednom djelovanju sunca ili blizu
izvora topline (npr. blizu štednjaka, grijača, grijalica i sličnih uređaja). Izvori
topline mogu negativno utjecati na potrošnju struje i smanjivati učinkovitost
uređaja.
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Uređaj postavite na način da osigurate dobru cirkulaciju dovoljne količine zraka.
Nemojte blokirati niti zatvarati otvore za ventilaciju sa stražnje strane uređaja.
12 / 20
700231
Instalacija i rukovanje
•
Zadržite barem 10 cm razmaka od zidova i drugih predmeta.
•
Kada uređaj postavite na željeno mjesto, pomoću kočnice odredite položaj
okretnih kotača.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Prije prve uporabe uređaj mora stajati barem 2 sata prije nego ga ćete priključiti
na struju.
Nakon nestanka napajanja ili nakon što izvadite utikač iz utičnice, pričekajte
barem 5 minuta prije nego uređaj ponovo priključite na struju.
HR
700231
13 / 20
Instalacija i rukovanje
5.2
Rukovanje
Napomene za korisnike
•
•
•
•
Napitke ili hranu u odgovarajućim posudama postavite na policama / na površini
za postavljanje na način da se nađu u dovoljnoj udaljenosti jedno od drugog
kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija zraka unutar uređaja. Premali razmak
između proizvoda negativno utječe na učinak hlađenja.
U uređaj nemojte stavljati toplu hranu već je najprije ohladite do sobne
temperature.
U slučaju nenadanog nestanka struje roletu povucite prema dolje kako biste
izbjegli gubitak hladnog zraka .
Nakon završetka korištenja uređaj isključite iz napajanja (izvucite utikač iz
utičnice!).
Priprema uređaja
1. Prije prve uporabne uređaj i njegov pribor pažljivo očistite u skladu s uputama iz
točke 6 „Čišćenje“.
HR
2.
3.
4.
5.
Na kraju pažljivo osušite uređaj i njegov pribor.
Pomoću vodilica s kukama montirajte police na potrebnu visinu.
Uređaj uključite u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
Postavite željenu temperaturu. Poštujte napomene iz poglavlja „Digitalni
regulator temperature“ i „Postavke“.
6. Roletu povucite prema dolje.
7. Napitke i hranu postavite u vitrinu tek onda kad će uređaj postići dovoljni učinak
hlađenja.
14 / 20
700231
Instalacija i rukovanje
•
Setzen Sie den Schaltkasten mit H eiz element vorsichtig auf den hi nteren R and des Ger ätes. Sworz eń w dolnej cz ęści s krz ynki roz dzi elczej musi wchodzić w otwór w urz ądzeniu głównym. W taki spos ób s krz ynka rozdzi elcz a jest prawi dło wo ustawi ona.
Digitalni regulator temperature / funkcije gumba
1. Pokazatelj hlađenja LCD
2. Pokazatelj odleđivanja LCD
3. Gumb LED rasvjete / odmrzavanje
4. Gumb za postavke SET
5. Digitalni displej
6. Gumb za smanjivanje temperature
HR
7. Gumb za povećavanje temperature
Pokazatelji LCD
Pokazatelj hlađenja LCD
Taj pokazatelj gori tijekom procesa hlađenja,
ostaje isključen kad se temperatura hlađenja održava na konstantnoj
razini i treperi tijekom odgode uključivanja.
Pokazatelj odleđivanja LCD
Kontrolna lampica gori dok traje odleđivanje,
gasi se kad završi proces odleđivanja,
i treperi tijekom odgode odleđivanja.
700231
15 / 20
Instalacija i rukovanje
•
Postavke
Postavljanje željene vrijednosti (željene vrijednosti temperature)
Optimalne postavke temperature su određene tvornički i odgovaraju temperaturi
rada u uređaju iz područja 2 °C - 10 °C.
Kako biste promijenili postavljenu temperaturu, postupajte na sljedeći način:
–
kratkotrajno pritisnite gumb
, odmah nakon toga na digitalnom
displeju počinje treperiti postavljena vrijednost temperature;
–
povećajte ili smanjite vrijednost temperature pomoću gumba
–
odabranu vrijednost temperature potvrdite pomoću gumba
ili
;
.
Ako u razdoblju od 10 sekundi nećete pritisnuti nijedan gumb, na digitalnom
displeju će se prikazati trenutna temperatura u rashladnoj vitrini.
NAPOMENA!
Ako su potrebne sljedeće promjene postavki parametara, obratite se
servisnoj radionici.
HR
Odleđivanje
Automatsko odleđivanje
Automatsko odleđivanje je tvornički postavljeno i realizira se 4 puta unutar 24 sati.
Ručno odleđivanje
U slučaju pada učinka hlađenja (npr. nakon dužeg otvaranja vrata) ili kad je
potrebno odlediti uređaj u vrijeme koje je različito od tvornički postavljenog
vremena, možete pokrenuti ručno odleđivanje.
1. Pritisnite gumb
i pridržite ga u tom položaju 6 sekundi kako bi se odmah
pokrenulo odleđivanje.
Uključuje se LCD pokazatelj odleđivanja
. Počinje proces odleđivanja. Nakon
završetka procesa odleđivanja LCD pokazatelj za odleđivanje se gasi. Sljedeći
proces odleđivanja počinje automatski nakon isteka 6 sati.
16 / 20
700231
Čišćenje i održavanje
Uključivanje/isključivanje rasvjete LED
Uređaj je opremljen sa 4 rasvjetne letve LED. Letve se nalaze ispod polica i ispod
gornje zaštite uređaja.
1. Po potrebi možete uključiti rasvjetu kratko pritišćući gumb
regulatora temperature.
2. Ponovo pritisnite gumb
digitalnog
i isključite rasvjetu.
Isključivanje uređaja
1. Nakon završetka korištenja uređaja ili kad ga želite očistiti, isključite ga iz
napajanja (izvucite utikač!).
Čišćenje i održavanje
6
6.1
•
•
•
•
•
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Čišćenje
Uređaj redovito čistite.
Iz uređaja izvadite sve proizvode.
Po potrebi izvadite police.
Police i površinu za postavljanje čistite toplom vodom s blagim deterdžentom
pomoću mekane krpice.
Bočna stakla očistite iznutra i izvana, a isto tako i kućište, ručku i zaštiti čistite
mekanom vlažnom krpicom.
Očišćene elemente i površine brišite vlažnom krpicom s dodatkom čiste vode.
Na kraju oprane elemente i površine pažljivo osušite pomoću mekane krpice.
Ako ste izvadili police, montirajte ih na vodilicama na željenoj visini.
700231
17 / 20
HR
Moguće smetnje
9. Roletu ostavite gore kako bi se uređaj mogao dobro osušiti.
6.3
Održavanje
Barem jednom godišnje ili po potrebi naručite kontrolu uređaja kod stručne osobe.
7
Moguće smetnje
Mögliche
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili
grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti
smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Nema hlađenja.
Utikač nije pravilno stavljen u Provjerite utikač i pravilno
utičnicu.
ga stavite u utičnicu.
Oštećen osigurač električnog Provjerite osigurač,
napajanja.
provjerite uređaj nakon što
ga uključite u drugu
utičnicu.
HR
18 / 20
Nema struje.
Provjerite električno
napajanje.
Oštećen regulator
temperature.
Kontaktirajte prodavača.
Nestanak rashladnog
sredstva.
Kontaktirajte prodavača.
700231
Moguće smetnje
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nedovoljan učinak
hlađenja.
Neposredna ekspozicija na
suncu ili blizina izvora
topline.
Odmaknite uređaj od
izvora topline.
Nepravilna cirkulacija zraka
oko uređaja.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Blokiran/zatvoren ulaz zraka
i/ ili izlaz zraka iz uređaja.
Oslobodite ulazi izlaz zraka
iz uređaja.
Premali razmak između
proizvoda ili previše
proizvoda u uređaju.
Osigurajte dovoljan razmak
između proizvoda u
uređaju, odstranite
nepotrebne predmete.
Kompresor se
automatski ne
isključuje.
Previše proizvoda u uređaju.
Odstranite višak proizvoda.
Uređaj preglasno
radi.
Uređaj nije postavljen na
ravnu podlogu.
Postavite uređaj na ravnu
podlogu.
Uređaj dodiruje zidove ili
druge predmete.
Osigurajte dovoljan razmak
od zida i drugih predmeta.
Sljedeća pojava nije smetnja u radu uređaja:
–
700231
Kod uobičajene uporabe čuje se zvuk tekuće vode. Na taj se način javlja
rashladno sredstvo koje kruži u sustavu.
19 / 20
HR
Zbrinjavanje
Poruke o greškama na digitalnom displeju
Greška
8
Opis
Posljedice
Rješenje
„HH“
Pregrijavanje (preko 45°C) ili Kompresor počinje raditi
kratki spoj senzora
na 45 minuta, a nakon
temperature u prostoriji.
toga se isključuje na 15
minuta.
Kontaktirajte
servisere.
„LL“
Premala temperatura.
Otvoren krug ( nema
kontakta s senzorom
temperature okoline)
Kompresor počinje raditi
na 45 minuta, a nakon
toga se isključuje na 15
minuta.
Kontaktirajte
servisere.
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
HR
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
20 / 20
700231
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement