Användarmanual User manual THERMOS OFFICE
Användarmanual
User manual
THERMOS OFFICE
SE
Energisnål kaffebryggare.
Kapacitet 1,9 liter
Lätt att installera och använda
EN
Power saving coffee machines.
Capacity 1,9 litres
Simple installation and easy to use.
Din återförsäljare / Your retail dealer
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Rev. 101115
1. Innehåll / Table of contents
Thermos Office
1. Innehåll / Table of contents
2. Funktionsbeskrivning / Instructions
3. Installation och igångsättning / Installation and start 4. Bryggning av kaffe / Brewing of coffee
5. Skötselråd / Maintenance
6. Viktigt
6. Important
7. Kontroll / Åtgärd
7. Possible solution
Garanti och Service
2.
2
3
4 - 5
6-7
8-9
10
11
12
13
2. Funktionsbeskrivning - Functions. Thermos Office
Bryggindikator
Brewing indicator
Startar bryggningen
Starts brewing
Funktionsbeskrivning
Kaffebryggare för manuell vattenpåfyllning.
I tanken finns en flottör som aktiverar en mikrobrytare när vatten fylls på.
Mikrobrytaren aktiverar i sin tur bryggelementet och bryggningen startar.
Under bryggningen lyser brygglampan på maskinens högra sida.
Då vattnet är slut i tanken så bryts strömmen till bryggelementet och brygglampan
släcks.
Maskinen är försedd med överhettningsskydd som återställes manuellt efter det att
strömmen har brutits.
Instructions
Coffee machine for manual water filling.
In the tank there is a float which activates a microswitch when water is filled.
Microswitch activates element unit and brewing starts.
During brewing the brewlamp is lit.
When the tank is empty the current to the boiler is cut and the brewlamp is switched off.
The machine is equipped with an overheating protection which is manually restored
when the current has been cut.
3.
3. Installation och igångsättning / Installation and start
Thermos Office
Placera maskinen
Placing machine.
3.1.
Placera maskinen på ett plant vattentätt underlag.
Place machine on a flat level and waterproof surface.
Elektrisk koppling
Electrical coupling
3. 2.
OBS! Anslut stickproppen till ett separat jordat vägguttag. 230 V, 10 ampere.
CAUTION!
Connect the plug to a separate wall socket. 4.
240 V, 13 amp. (230 V, 10 amp).
3. Installation och igångsättning / Installation and start
Thermos Office
Bryggning med endast vatten/ Brewing with water only.
3.4.
Gör första bryggningarna med endast vatten. För att fylla upp vattensystemet.
1. Sätt filterhållaren på plats utan filter och kaffe.
Lyft upp locket och fyll på färskt kranvatten.
Ställ termosen under filterhållaren. Vänta i 2 minuter.
Koppla på manöverbrytare för bryggning.
Brygglampan skall nu tändas och vattnet skall börja rinna ner i kannan.
Bryggningen tar cirka 6 minuter.
Do the first brewings with water only. To filling up water system.
1. Place filter holder without filter and coffee.
Lift up the cover and fill the machine with
fresh tap water.
Place the pot under the filter holder. Wait two minutes.
Turn on switch .
The brew lamp which indicates that brewing is in progress shall now be lit and the water shall start pouring through the filterholder into the thermos.
Brewing will take about 6 minutes.
5.
4. Bryggning av kaffe / Brewing of coffee.
Thermos Office
4.1.
Placera ett 90mm filter i filterhållaren. Place a 90mm filter in the filter holder.
4.2.
Häll i en portion kaffe - 100 / 125 gram s.k.restaurangmalning (malning mellan kok och
brygg).
Bred ut kaffet jämnt i filtret.
Add coffee , restaurant / catering grounded
coffee).
Make sure that the coffee is evenly spread.
4.3.
Sätt filterhållaren på plats.
Place the filter holder. 4.4.
Lyft på locket och häll i en kanna (1,9L) färskt
kranvatten.
Lift up the lid and pour in a pot of fresh tap water
(1,9L).
6.
4. Bryggning av kaffe / Brewing of coffee.
Thermos Office
4.5.
Ställ termoskannan under filterhållaren.
Place the thermos pot under the filterholder.
4.6.
Koppla på manöverbrytare för bryggning.
Turn on control switch for brewing. Under bryggningen (6 min) lyser brygglampan.
During the brewing,
(about 6 minutes) the brew lamp is lit.
7.
5. Skötselråd Maintenance Thermos Office
VIKTIGT!
- Före varje bryggning. Skölj termosen.
- Maskinen får ej överspolas eller nedsänkas i vatten.
IMPORTANT!
- Before each brewing. Rinse thermos.
- The machine should not be submerged in water or washed in a dishwasher
Rengöring. Varje dag.
Cleaning. Each day.
Varje dag.
Diska kannan och filterhållaren med
rengöringsmedel för kaffemaskiner.
Torka rent spridarmunstycket och området
runt detsamma.
Använd endast en mjuk trasa och flytande
rengöringsmedel som inte repar.
Each day.
Wash the pot and the filterholder with liquid
solution for coffee machines. Clean the spray
nozzle and the surrounding area.
Use a soft rag and liquid solution that
does not scratch.
8.
5. Skötselråd Maintenance Thermos Office
Rengöring varje vecka
Häll 50 ml avkalkningsmedel för kaffemaskiner i en kanna och fyll den med kallt vatten.
Häll sedan blandningen av vatten och avkalkningsmedel i maskinen och genomför en bryggning utan pappersfilter och kaffe i filterhållaren.
Efter detta måste minst 3 bryggningar ske med enbart rent vatten för att skölja bort alla rester
av
avkalkningsmedlet .
Regelbunden användning av avkalkningsmedel för kaffebryggare reducerar uppbyggnaden av
kalk där detta är ett problem.
Vid anslutning till vatten med hög kalkhalt
rekommenderas att ett kalkfilter monteras före
maskinen.
Vid utvändig rengöring använd mjuk trasa och
flytande rengöringsmedel som inte repar.
Cleaning each week.
Descaling and cleaning.
Pour 50 ml descaling / cleaning solution in a pot and fill it up with cold water.
Pour the mixture in the machine and proceed with a brewing without a filterpaper or coffee.
Rinse by brewing at least 3 times with clean water so that the particles from descaling solution
disappear.
Regular descaling will ensure optimum brewing performance and a longer life of the machine.
In areas with high level lime problem, a
descaling filter should be mounted.
Surface cleaning. Use a soft rag and liquid
solution that does not scratch.
Om du ska diska kannan i en diskmaskin.
Tag av locket och placera kannan upp och ned i diskmaskinen.
When dishing the thermos in a dishwasher.
Dismantle lid and place thermos up and down in dishwasher.
Avkalkningsmedel / Descaling solution Art.nr./Art. no. 110412
9.
6. Viktigt.
Thermos Office
Viktigt
Bryggaren bör stå på ett plant underlag för att den skall arbeta tillfredsställande.
Bryggaren skall placeras på ett vattentätt underlag så att eventuellt utläckande vatten
blir synligt.
Allt installationsarbete måste utföras av behörig personal.
10.
6. IMPORTANT!.
Thermos Office
Important.
The machine should stand on a flat surface so that it will function properly.
The machine should be placed on a water-proof surface so that any leakage is easily
noticeable.
Do not leave the machine unattended while using.
The machine must be disconnected from electrical supply before any maintenance.
All maintenance and installations must be done of an authorized personel.
11.
7. Kontroll / Åtgärd.
Symptom
Thermos Office
Kontroll/Åtgärd.
A. Brytaren tänds inte.
1. 2. 3. 4. B. Värmeplattan blir ej varm
fastän brytaren tänds.
Kontrollera anslutningen till
vägguttaget/arbetsbrytaren.
Kontrollera säkringen till
väggutaget/arbetsbrytaren (10 amp).
Kontrollera om värmeplattan blir varm, om så är fallet byt brytare
Kontrollera anslutningen till brytare
1. 2. Kontrollera anslutningen till elementet
Trasigt element, om så är fallet byt ut det.
C. Bryggaren ångar kraftigt.
1. 2. 3. 4. Maskinen kan vara i behov av avkalkning.
Spridarmunstycket kan vara igensatt.
Veck på slangen ?
Tilloppet till bryggelementet kan vara
igensatt.
D. Byggindikatorlampan 1. tänds inte, bryggaren börjar ej att brygga.
2. 3. Överhettningsskyddet har löst ut. Återställes
med knappen på densamma.
Orsak se punkt C.
Kontrollera mikrobrytaren .
Kontrollera flottören .
E. Bryggindikatorlampan tänds,
men bryggaren börjar ej att brygga.
Kontrollera anslutningen till bryggelementet
Bryggelementet kan vara trasigt.
1. 2. Alla ingrepp i maskinen och allt installationsarbete måste utföras av
behörig personal.
12.
7. Possible solutions.
Fault
Thermos Office
Possible Solution
A. Switch does not light.
1. 2. 3. Check plug connection to wall socket.
Check fuse in plug.
Check if hot plate becomes warm, if so
replace switch.
B. Hot plate does not become
warm although switch is lit.
Check connection to element .
If element defective, replace.
1. 2. C. Brewer omits excess steam.
1. 2. 3. 4. Machine may require descaling.
Spray nozzel may need unblocking.
Hose, may be bent?
Inlet to boiler may be blocked. Descale.
machine - if boiler still defective - replace.
D. Brewing lamp does not
1. light, machine will not brew. 2. 3. Trip-switch has activated - reset with button.
For possible fault / solution see C.
Check microswicth.
Check float.
E. Brewing lamp is lit but
machine will not brew.
Check connection to boiler.
Boiler unit may need replacing.
1.
2. All installations must be done of an authorized personel.
13.
THERMOS OFFICE
Gäller endast Sverige / Sweden only Garantibestämmelser
2 års garanti på delar.
Gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
För att garantin skall gälla förutsättes att skötselinstruktionerna har följts, att skälig
aktsamhet har iakttagits och att felanmälan har gjorts utan dröjsmål, samt att berörd utrustning
inte använts i avvaktan på service om risk finns att skadan eller bristen skulle förvärras.
Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar som glas, normalt underhåll som rensning av
silar och filter, fel på grund av föroreningar, kalk eller fel spänning,
tryck eller justering av vattenmängd.
Garantin omfattar ej heller följdskador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av apparaten.
Garantin upphör att gälla efter reparation eller liknande ingrepp av företag annat än
av oss rekommenderat.
FÖR SERVICE
Vänligen kontakta din återförsäljare
FOR SERVICE
Please contact your retail dealer
Din återförsäljare / Your retail dealer
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
CREM International AB
Box 10, Viksgränd 2, SE-670 40 Åmotfors, Sweden
Tel: +46 (0)570-477 00, Fax: +46 (0)570-47719
E-mail: [email protected] www.creminternational.com
Art. nr/Art. no. 1730115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement