Zanussi Electrolux | ZWH 6160 P | Gebruiksaanwijzing 2 Notice d`utilisation 27

Gebruiksaanwijzing 2 Notice d`utilisation 27
nl
ow
D
d
de
oa
w
w
w
2
27
m
FR
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
fro
NL
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Wasautomaat
Lave-linge
ZWH 6140 P
ZWH 6160 P
nl
ow
D
Speciale accessoires _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
10
10
10
20
20
22
de
Wijzigingen voorbehouden
e
.b
re
or
nb
2
4
4
5
6
6
fro
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voorzorgsmaatregelen bij vorst _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d
de
oa
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Belangrijk! Zorgvuldig lezen en voor toekomstige
raadpleging bewaren.
• De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot
de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij,
als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
• Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de
machine wordt opgeborgen, zodat u ze later nog eens
kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar
kennis kan nemen van de werking van het apparaat en
de bijbehorende waarschuwingen.
• U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen
voordat u de machine installeert of in gebruik neemt.
• Voordat u de machine voor het eerst in gebruik neemt,
dient u ze te controleren op eventuele schade die kan
zijn ontstaan tijdens het transport. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
• Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de
temperatuur onder nul is, zet u de wasmachine 24 uur
in een ruimte met kamertemperatuur voordat u ze in
gebruik neemt.
• Deze machine is gemaakt voor gebruik in een normale
huishoudelijke situatie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor vorstschade. Lees "Voorzorgsmaatregelen
bij vorst".
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om
te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
2
• Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het
glas van de deur heet worden. Niet aanraken!
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de
trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de
trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers,
schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
• Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare
ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat
deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
• Gebruik uw apparaat niet om artikelen met baleinen,
materialen zonder zoom of gescheurde materialen te
wassen.
• Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de
kraan dicht.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag
altijd om originele vervangingsonderdelen.
Montage
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het
apparaat verplaatst.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten
vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt na-
nl
ow
D
3
e
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen verstikkingsgevaar! Houd ze buiten het bereik van kinderen.
.b
Gebruik
Kinderbeveiliging
re
•
or
•
nb
•
de
•
an
•
.v
•
w
•
w
•
w
•
m
•
•
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogrammakaart".
• Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle
zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn.
Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel
vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u
artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
• De wasmiddellade is uitgerust met een bakje voor
vloeibaar wasmiddel. Gebruik dit bakje niet voor gelachtige wasmiddelen met programma's waarin een
voorwas is opgenomen of met de uitgestelde startoptie.
In al deze gevallen kunt u de wasmiddelballen of zakjes
die met het wasmiddel zijn meegeleverd gebruiken.
Haal de bal of het zakje aan het einde van de wascyclus
uit de wasmachine.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine worden gewassen. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de
vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact,
maar pak altijd de stekker zelf beet.
• Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het
bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
fro
•
d
de
oa
•
gelaten, kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
Dit apparaat kan alleen als vrijstaand toestel worden
gebruikt. NIET inbouwen onder een werkblad en het
bovenstuk om wat voor reden dan ook NIET verwijderen.
Controleer na de installatie van het apparaat of het niet
op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad
het aansluitsnoer niet tegen de muur platdrukt.
Installeer de machine op een vlakke harde vloer.
Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder het apparaat om oneffenheden van de vloer te compenseren.
Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst,
dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast
om de lucht onder het apparaat goed te laten circuleren.
Zorg ervoor dat de machine geen muren of andere keukenapparaten raakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een koudwatertoevoer.
Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen. Gebruik altijd de bij de machine
geleverde slang.
De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de
slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult
u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal
voor dit doel is gemaakt.
Let er altijd op of er na de installatie geen water uit de
slangen en de aansluitingen lekt.
Als het apparaat is geïnstalleerd op een plaats waar het
kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen bij vorst". De fabrikant wijst de verantwoordelijkheid voor bevriezingsschade af.
Eventuele loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn
voor de installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter of een bekwaam persoon.
Eventuele elektrotechnische werkzaamheden die nodig
zijn voor de installatie van het apparaat moeten worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een
bekwaam persoon.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• Bewaar alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten
het bereik van kinderen.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Deze wasmachine beschikt over
een speciale functie om te voorkomen dat kinderen of
huisdieren in het apparaat vast komen te zitten.
w
w
w
an
.v
de
Als de wasmachine op een plaats staat waar de temperatuur onder 0°C kan dalen, gaat u als volgt te werk om
eventueel in de machine achtergebleven water te verwijderen:
1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht,
3. schroef de waterinvoerslang los van de kraan,
4. schroef de afvoerslang los van de achtersteun en
maak de slang los van de gootsteen of tap,
5. plaats een opvangbak op de grond,
6. laat de afvoerslang op de grond liggen, plaats de externe uiteinden van de afvoer- en invoerslangen in de
opvangbak op de grond en laat het water helemaal
weglopen,
7. schroef de waterinvoerslang weer aan de kraan en de
afvoerslang op de achterkant van het apparaat,
Wanneer u de machine opnieuw wilt starten, moet de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C zijn.
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
4
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
e
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
.b
Om deze functie uit te
schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de
deur te sluiten, dient u de
knop naar links te draaien
tot de groef verticaal staat.
re
or
nb
Om deze functie te activeren dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan
de binnenkant van de deur
naar rechts te draaien tot
de groef horizontaal staat.
Gebruik zo nodig een
muntstuk.
nl
ow
D
m
w
w
w
an
.v
de
1
2
7
3
11
8
9
4
9
9
10
5
12
6
1 Wasmiddellade
2 Bovenblad
3 Bedieningspaneel
4 Deurhandgreep
5 Typeplaatje (op de binnenrand)
6 Voorste verstelbare voetjes
7 Afvoerslang
8 Afvoerslangsteun
9 Slanghouders
10 Wateraansluiting
11 Netsnoer
12 Voetje achterkant
5
e
Beschrijving van het product
.b
Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:
re
or
nb
Milieutips
• Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het
milieu wordt zo beschermd!).
• De machine werkt economischer als hij volledig wordt
gevuld.
• Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil
worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
• Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de
hoeveelheid wasgoed.
fro
Materialen met het symbool
zijn recyclebaar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.
d
de
oa
Verpakkingsmaterialen
nl
ow
D
d
de
oa
Technische gegevens
Breedte
Hoogte
Diepte
Elektrische aansluiting
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.
Leidingwaterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximale belading
Katoen
7 kg
Centrifugetoerental
Maximaal
1400 tpm (ZWH6140P)
1600 tpm (ZWH6160P)
m
w
w
w
an
.v
60 cm
85 cm
50 cm
fro
Afmetingen
de
e
.b
re
or
nb
Montage
Uitpakken
• De externe folie eraf
trekken. Gebruik zo nodig een mes.
Waarschuwing!
• Lees het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie"
zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert.
x3
A
B
x3
x1
C
x2
Waarschuwing! Verwijder en bewaar alle transportbeveiligingen, zodat ze kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden
vervoerd.
• Verwijder de afdekking van het karton.
• Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen.
Benodigd gereedschap
1
10 mm
30 mm
2
• Leg het voorstuk op de
grond, achter de machine, en leg de machine er dan voorzichtig
op, met de achterkant
op de grond. Zorg dat
hierbij geen slangen
gekneld raken.
• Verwijder de basis van polystyreen van de onderkant.
6
nl
ow
D
d
de
oa
• Schroef de drie bouten (AA) los en verwijder de slangC).
houders (C
• Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar
buiten (BB).
m
fro
• Plaats de machine weer
rechtop.
w
w
w
.v
an
Waarschuwing! Verwijder de afvoerslang niet uit de achterste
steun. Verwijder deze
slang alleen als dit nodig
is om water af te voeren.
Raadpleeg "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" en
"Problemen oplossen".
de
e
.b
re
or
nb
• Open de deur en verwijder de plastic slanggeleider, de zak met de
gebruiksaanwijzing en
de plastic afsluitdoppen
uit de trommel.
• Verwijder het netsnoer en de af- en toevoerslang van
C) op de achterkant van het appade slanghouders (C
raat.
• Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee
grotere gaten dicht met de bijbehorende plastic doppen.
7
nl
ow
D
Watertoevoer
d
de
oa
Plaatsing en waterpas zetten
fro
m
Sluit de slang aan op een
kraan met 3/4”-schroefdraad.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
35°
45°
x4
Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of
lager te zetten.
De machine MOET waterpas en stabiel staan op een
platte, harde ondergrond. Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtbelwaterpas. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen worden uitgevoerd met een
moersleutel.
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen,
lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking.
Herhaal het waterpas zetten als de machine nog niet waterpas en stabiel staat.
Maak de ringmoer los om de slang onder een hoek naar
links of naar rechts te bevestigen, afhankelijk van de
plaats van uw waterkraan. Bevestig de toevoerslang niet
naar beneden gericht. Als de toevoerslang geplaatst is,
dient u de ringmoer weer vast te draaien om lekkage te
voorkomen.
Waterafvoer
Vorm allereerst een haak in het uiteinde van de afvoerslang met behulp van de plastic slanggeleider die met de
wasmachine is meegeleverd.
Het uiteinde van de afvoerslang kan op vier manieren
worden geplaatst:
• Over de rand van een gootsteen gehaakt, met behulp
van de plastic slanggeleider.
8
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Als de uitlaattap nog niet eerder is gebruikt, verwijdert u
een afdichting die eventueel aanwezig kan zijn.
w
w
w
• Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van
niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm.
.v
an
Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de
binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn
dan de buitendiameter van
de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt
zijn.
e
.b
re
or
• Op een uitlaattap van een gootsteen.
nb
MAX 100cm
de
Maak de plastic slanggeleider met een stuk touw aan de
kraan vast om te voorkomen dat de afvoerslang tijdens
het afvoeren van water uit het apparaat losraakt.
• Rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de
muur van de kamer.
Druk de afvoerslang op de tap en maak hem vast met
een klem. Zorg dat er een lus in de afvoerslang wordt
gevormd, om te voorkomen dat afval uit de gootsteen in
de wasmachine terechtkomt.
De afvoerslang kan worden verlengd tot maximaal 4
meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk zijn verkrijgbaar bij de klantenservice bij u in de buurt.
Overzicht van de aansluitingen
115 cm
100 cm
150 cm
max 100 cm
9 0 cm
min. 60 cm
min. 60 cm
max 100 cm
115 cm
140 cm
9
nl
ow
D
• Verzeker u ervan dat de hoofdstekker en de kabel niet
platgedrukt of beschadigd worden door de achterkant
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen
van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer in uw huis.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en
verlengkabels. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of wijzig de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de klantenservice.
d
de
oa
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Speciale accessoires
Rubberen voetenset
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.
De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren.
Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking te voorkomen.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
Het eerste gebruik
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de
wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
• Zorg dat de trommel leeg is.
temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de
trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een
halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de
hoofdwas en start de machine.
• Laat, voordat u de machine voor de eerste keer
gebruikt, het katoenprogramma op de hoogste
Dagelijks gebruik
De was sorteren
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk
kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.
Voordat u de was in de machine doet
Belangrijk! Zorg ervoor dat
er geen metalen voorwerpen in het wasgoed achterblijven (bijv. haarspeldjes, veiligheidsspelden,
spelden). Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen.
Bind ceintuurs of lange
riemen vast. Verwijder
eventuele haken (d.w.z.
gordijnen).
• Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was
zijn «witheid» verliezen.
10
nl
ow
D
d
de
oa
Open de deur door de handgreep voorzichtig naar
buiten te trekken.
m
Wasgoed in de machine doen
fro
w
w
w
Doe het wasgoed stuk
voor stuk in de trommel;
schud het eerst zo goed
mogelijk uit.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
• Nieuwe gekleurde kledingstukken kunnen in de eerste
wasbeurt uitlopen. Ze moeten daarom de eerste keer
apart worden gewassen.
• Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal
wasmiddel of reinigingspasta.
• Behandel gordijnen met speciale zorg.
• Was sokken en handschoenen in de zak of een net.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen:
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat
opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal
wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg
het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; meerdere malen behandelen.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de
vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur
in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de
vlek een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel;
goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton1), leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven,
vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel achtergebleven sporen met
bleekmiddel.
Inkt: afhankelijk van het inkttype, maakt u de stof eerst
vochtig met aceton1) en vervolgens met azijnzuur. Behandel eventuele achtergebleven vlekken op witte stoffen met
bleekmiddel en spoel grondig na.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar,
brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.
Maximale lading
De aanbevolen lading is te vinden op de "wasprogrammakaarten".
Algemene regels:
• Katoen, linnen: trommel vol maar niet te volgepropt;
• Synthetische stoffen: trommel niet meer dan half vol;
• Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld.
Sluit de deur voorzichtig
Waarschuwing! Zorg
dat er bij het sluiten
van de deur geen kledingstukken vast komen te zitten.
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
Een goed wasresultaat is mede afhankelijk van de keuze
van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Hoewel ze biologisch afbreekbaar zijn, bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de
mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:
1) gebruik geen aceton op kunstzijde.
11
nl
ow
D
m
w
w
w
SH
PU
e
.b
re
or
nb
RE
TO MOV
CL E
EA
N
SH
PU
de
RE
TO MOV
CL E
EA
N
an
.v
Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de
mate van vervuiling en de hardheid van het gebruikte water.
Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de
aanwijzingen op de verpakking van het product.
Gebruik minder wasmiddel als:
• u een kleine lading wast,
• het wasgoed licht vervuild is,
• er veel schuimvorming tijdens het wassen aanwezig is.
DOWN (omlaag) - kleppositie bij gebruik van
VLOEIBAAR wasmiddel tijdens de hoofdwas
fro
Hoeveelheid te gebruiken wasmiddel
UP (omhoog) - de kleppositie bij het gebruik van
wasmiddel in POEDERvorm
d
de
oa
• waspoeder voor alle soorten weefsels,
• waspoeder voor tere weefsels (40°C max) en wol,
• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten
weefsels, of speciaal voor alleen wol.
Als de klep zich niet in de gewenste positie bevindt:
Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde 'hardheidsgraden'. Informatie over de hardheid van het
water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf.
Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we
aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de
instructies van de fabrikant opvolgt.
Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.
De wasmiddellade openen
Compartiment voor
poeder of vloeibaar wasmiddel dat wordt gebruikt
voor de hoofdwas.
Compartiment voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel).
Waarschuwing! Als u een voorwas wilt uitvoeren,
giet u het wasmiddel tussen de te wassen
kledingstukken in de trommel.
Waarschuwing! Afhankelijk van het type wasmiddel
dat u gebruikt (poeder of vloeistof), zorgt u dat de
klep, die zich in het hoofdwascompartiment bevindt, zich
in de gewenste positie bevindt.
Klep voor poeder of vloeibaar wasmiddel
12
• Verwijder de lade. Duw de rand van de lade naar buiten, zoals aangegeven door de pijl (PUSH) om het
verwijderen van de lade te vergemakkelijken.
De klep staat omlaag en u wilt poeder toevoegen:
• Draai de klep omhoog.
Zorg dat de klep goed
vastzit.
• Plaats de lade voorzichtig terug.
• Meet het wasmiddel af.
• Doe het waspoeder in
het vak voor de hoofd.
was
De klep staat omhoog en u wilt vloeibaar wasmiddel gebruiken:
nl
ow
D
d
de
oa
• programma's waarin een voorwas is opgenomen
• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als het wasprogramma niet onmiddellijk start.
m
fro
w
• Draai de klep omlaag.
• Plaats de lade voorzichtig terug.
w
w
In alle bovenstaande gevallen, gebruikt u de klep in
de positie "UP" (omhoog).
an
.v
de
De wasverzachter afmeten
Waarschuwing! Gebruik de klep niet in de positie
"DOWN" (omlaag) bij:
• gelachtig wasmiddel of dik wasmiddel
• waspoeder
De wasmiddellade sluiten
Een wasprogramma instellen
Met het bedieningspaneel kunt u een wasprogramma en verschillende opties selecteren.
Wanneer er een optietoets wordt geselecteerd, gaat het bijbehorende controlelampje branden. Anders is het lampje uit.
Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties het hoofdstuk "Wasprogrammakaart". Als er
een verkeerde optie wordt gekozen, knippert het ingebouwde rode controlelampje van de knop 7 3 keer.
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
7
13
e
• Giet vloeibaar wasmiddel in het compartiment
zonder dat de limiet die op de klep wordt aangegeven, wordt overschreden. Het wasmiddel moet in het
juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan
voordat het wasprogramma wordt gestart.
.b
Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het
product en zorgt u ervoor dat het wasmiddel in de lade
kan worden gegoten.
re
or
nb
Giet wasverzachter of een
ander nabehandelingsmiddel in het compartiment
dat wordt aangegeven met
(de markering «MAX»
mark in de lade niet overschrijden). Eventuele nabehandelingsmiddelen
moeten in het juiste vakje
van de wasmiddellade
worden gedaan voordat
het wasprogramma wordt
gestart.
• Meet het wasmiddel af.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De programmakeuzeknop kan naar links of rechts worden gedraaid. Het groene controlelampje van de toets 7 gaat knipperen: het apparaat staat nu aan.
w
w
Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet wanneer
de machine in werking is, gaat het rode controlelampje van de toets 7
3 keer knipperen om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. De
machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.
w
Programmakeuzeknop
an
.v
de
60°
40°
2
30°
Druk de temperatuurknop in om de meest geschikte temperatuur voor uw
wasgoed te selecteren.
Temp.
Automatisch kort centrifugeren
en
3
Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.
Door Automatisch kort centrifugeren te selecteren wordt de centrifugesnelheid met de helft verminderd, maar niet minder dan 400 tpm. Het desbetreffende lampje licht op.
— Niet centrifugeren
Als u deze optie kiest, worden alle centrifugeergangen onderdrukt en vervangen door een spoelgang, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt Aanbevolen voor extreem fijne weefsels Bij sommige programma's gebruiken de
spoelgangen meer water.
Supersnel
4
14
Super s nel
Rapide
Door op deze toets te drukken, gaat het bijbehorende controlelampje branden.
Kort programma voor licht vervuild wasgoed, of voor was die alleen opgefrist moet worden.
Met deze optie wordt een verminderde lading wasgoed aanbevolen:
• Katoen 3,5 kg
• Synthetica en fijne was 2 kg
e
90°
.b
Temperatuurtoets
re
• Als u de machine wilt uitschakelen, draait u de programmakeuzeknop in
de positie
.
• Als u een programma dat op een bepaald moment draait, wilt annuleren
of wijzigen, schakelt u de wasmachine uit door de programmakeuzeknop
naar de positie
te draaien. Selecteer het nieuwe programma door de
knop naar het gewenste programma te draaien. Start het nieuwe programma door nogmaals op toets 7te drukken. Het water in de kuip zal
niet worden weggepompt.
or
nb
1
nl
ow
D
Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg
gevoelige huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk
zijn om het wasgoed met een extra hoeveelheid water te spoelen.
Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 3 en 4: het
controlelampje 6.2 gaat branden. Deze functie blijft permanent actief. Om de
functie te verwijderen, drukt u nogmaals op dezelfde toetsen tot het controlelampje 6.2 uit gaat.
m
w
w
w
Super s nel
Rapide
fro
Centrifugeren
Essorage
d
de
oa
Extra Spoelen
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Startuitstel
5
Star tui ts tel
Départ dif féré
3H
6H
9H
De start van het programma kan met deze toets 9, 6 of 3 uur worden uitgesteld. Het desbetreffende lampje licht op.
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat
u het programma start.
Een uitgestelde start selecteren:
• Kies het programma en de gewenste opties;
• Selecteer de uitgestelde start door te drukken op toets 5;
• Druk op de toets 7:
– de machine begint de tijd af te tellen in uren.
– Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.
De uitgestelde start annuleren nadat u het programma hebt gestart:
• zet het apparaat op PAUZE door op toets 7 te drukken,
• druk eenmaal op toets 5, het lampje van het gekozen startuitstel gaat uit,
• druk nogmaals op toets 7 om het programma te starten.
De functie STARTUITSTEL kan niet worden geselecteerd bij het waterafvoerprogramma.
Belangrijk! Het gekozen uitstel kan alleen worden veranderd nadat u het
wasprogramma opnieuw hebt gekozen. De deur blijft gedurende het uitstel
vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasmachine eerst op
PAUZE zetten (door op toets 7) te drukken) en een paar minuten te wachten.
Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u nogmaals op toets 7.
Controlelampjes
6.1
6.2
6.3
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
• Wanneer u het programma start door op de knop 7 te drukken, gaat het
controlelampje voor de wasfase (66.1) branden. Dit betekent dat de wasmachine actief is.
• Het controlelampje voor aanvullende spoelbeurten (66.2) gaat branden
wanneer de wasmachine een extra spoelbeurt uitvoert.
• Als het programma is afgelopen, gaat het controlelampje voor het einde
van het programma (66.3) branden.
15
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Start het programma door te drukken op toets 7
• Als u het gekozen programma wilt starten, drukt u op de toets 7. Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. Het controlelampje 6.1 gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is. Als u een uitgestelde start hebt gekozen, begint de machine af te tellen.
• Als u een lopend programma wilt onderbreken, drukt u op de toets 7: het
bijbehorende groene controlelampje begint te knipperen. Het is mogelijk
om bepaalde opties van een lopend programma te veranderen voordat
het programma deze opties uitvoert.
• Als u het programma opnieuw wilt starten vanaf het punt waarop het werd
onderbroken, drukt u op de toets 7.
• Als het programma is gestart, wordt de deur vergrendeld. Als u om een
bepaalde reden de deur wilt openen, zet u de wasmachine eerst op PAUZE door op de toets 7 te drukken. Na een paar minuten kan de deur geopend worden.
Als de deur niet kan worden geopend, betekent dit dat de machine al aan
het opwarmen was of dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder geval de deur niet te forceren!
Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de
te draaien. Na een paar minuten
machine uit door de keuzeknop naar
kan de deur geopend worden (llet op het waterniveau en de temperatuur!).
Als u de deur hebt gesloten, moet u het programma opnieuw selecteren
en op de toets 7 drukken.
w
w
w
an
.v
de
Het apparaat stopt automatisch. Het controlelampje van de
knop 7 en het bijbehorende controlelampje van de net beeindigde wasfase gaat uit. Het lampje 6.3 gaat branden.
Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het
water in de trommel niet wordt weggepompt, blijft de deur
vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur geopend kan worden.
Volg onderstaande instructies om het water af te voeren:
• Zet de programmakeuzeknop op
.
• Kies het programma pompen of centrifugeren.
• Verlaag indien nodig de centrifugesnelheid met de betreffende knop.
• Druk op de knop 7.
Aan het einde van het programma kan de deur worden geom de maopend. Draai de programmakeuzeknop op
chine uit te schakelen.
Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed
of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent
om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de
16
deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
Waarschuwing! Als er kinderen of huisdieren in huis
aanwezig zijn, activeert u de kinderbeveiliging aan
de binnenkant van het deurframe (lees voor meer informatie "Kinderbeveiliging" in het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie").
Stand-by: tijdens het instellen van een programma
en als het programma is voltooid, als de programmakeuzeknop en andere knoppen niet worden aangeraakt,
dan wordt na een paar minuten het energiebesparende
systeem ingeschakeld. Het controlelampje gaat uit. Het
groene controlelampje van de knop 7 knippert af en toe.
Door op een willekeurige knop te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.
e
Aan het einde van het programma
.b
7
re
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
or
nb
Start/Pauze
nl
ow
D
d
de
oa
Deurafdichting
fro
m
Aan het einde van elke cyclus controleert u de deurafdichting en verwijdert u
objecten die eventueel in
de vouw zijn achtergebleven.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type
wasgoed
Opties
Katoen (Katoen/Coton)
90° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid van: 1400
tpm (ZWH6140P); 1600 tpm (ZWH6160P)
Max. belading 7 kg - gereduceerde lading 3,5 kg1)
Witte was, gekleurd katoen en linnen. Normaal vervuilde was.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA KORT,
EXTRA SPOELING
KATOEN + VOORWAS (+Voorwas/+Prélavage)2)
90° - Koud
Voorwas - Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid
van: 1400 tpm (ZWH6140P); 1600 tpm (ZWH6160P)
Max. belading 7 kg - gereduceerde lading 3,5 kg1)
Witte was, gekleurd katoen en linnen. Sterk vervuilde artikelen.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA KORT,
EXTRA SPOELING
ECO (Zuinig/Eco)
60° - 40°
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid van: 1400
tpm (ZWH6140P); 1600 tpm (ZWH6160P)
Max. belading 7 kg
Wit en bont katoen. Dit programma kan worden geselecteerd voor
licht of normaal vervuilde katoenen wasgoed. De temperatuur wordt
verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Hierdoor kunt u een goed
wasresultaat bereiken en tegelijk energie besparen.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA SPOELING
SYNTHETICA (Synthetisch/Synthétiques)
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200
tpm
Max. belading 3,5 kg - gereduceerde lading 2 kg1)
Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses. Normaal vervuilde was.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA KORT,
EXTRA SPOELING
Wasmiddeldoseerbakje
17
nl
ow
D
d
de
oa
MIX
20°
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200
tpm
Max. belading 3,5 kg
Koud wasprogramma dat zeer energiebesparend werkt, voor licht
vervuild wasgoed. Voor dit programma is een wasmiddel nodig dat
actief is in koud water.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA SPOELING
BEHOEDZAAM (Fijne was/Délicats)
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700
tpm
Max. belading kg 3,5 - Gereduceerde lading 2 kg1)
Fijne was: acryl, viscose, polyester. Normaal vervuilde was.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA KORT,
EXTRA SPOELING
- HANDWAS /
- WOL (Wol/Laine - Handwas/Lavage à la
main)
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200
tpm
Max. belading 2 kg
In de machine wasbare wol, met de hand wasbare wol en fijn wasgoed met het symbool «handwas». Opmerking: Een enkel of groot
stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als het apparaat de laatste centrifugefase niet uitvoert,
moet u meer stukken toevoegen, de lading opnieuw handmatig verspreiden en dan het centrifugeprogramma selecteren.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTTIJDKEUZE
SPOELEN (Spoelen/Rinçage))
Spoelen - Kort centrifugeren op 700 tpm. Als een centrifugesnelheid hoger dan 700 tpm wordt geselecteerd door op de relevante
knop te drukken, voert het apparaat een lange centrifuge uit. (Maximale centrifugesnelheid: 1400 tpm voor ZWH6140P en 1600 tpm
voor ZWH6160P)
Max. belading 7 kg
Voor het spoelen en centrifugeren van katoenen kledingstukken die
met de hand zijn gewassen. Selecteer de optie EXTRA SPOELEN om
de spoelactie te intensiveren. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA SPOELING
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
18
w
POMPEN (Pompen/Vidange)
Water wegpompen
Om het water dat is achtergebleven in de trommel af te voeren bij
programma's met de optie Spoelstop.
Wasmiddeldoseerbakje
m
Opties
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type
wasgoed
nl
ow
D
d
de
oa
CENTRIFUGEREN (Centrifugeren/Essorage)
Pompen en lang centrifugeren op maximale centrifugesnelheid:
1400 tpm (ZWH6140P); 1600 tpm (ZWH6160P)
Max. belading 7 kg
Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand gewassen zijn en na programma's met de Spoelstop-optie Als Automatisch kort centrifugeren wordt geselecteerd door op de relevante
knop te drukken, voert het apparaat een korte centrifuge uit.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
STARTTIJDKEUZE
ANTIKREUK (Antikreuk/Repassage facile)
40° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 900
tpm
Voor de beste anti-kreukresultaten verlaagt u de belading van synthetische kledingstukken. (Aanbevolen belading 1 kg)
Synthetische of gemengde stoffen. Voorzichtig wassen en centrifugeren om kreuken te voorkomen. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTUITSTEL
EXTRA SPOELING
DEKENS (Dekens/Couette)
30°
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700
tpm
Speciaal programma voor een enkele synthetische deken, dekbed,
sprei enz.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
STARTTIJDKEUZE
MINI 30
30°
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 700
tpm
Max. belading 2 kg
Synthetische stoffen en fijne was. Licht vervuild wasgoed of wasgoed dat slechts hoeft te worden opgefrist.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTTIJDKEUZE
JEANS
60° - Koud
Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugesnelheid op 1200
tpm
Max. belading 3,5 kg
Broeken, shirts of jasjes in denim en jersey gemaakt van hi-tech
materialen. De optie Extra Spoelen wordt automatisch geactiveerd.
AUTOMATISCH KORT
CENTRIFUGEREN,
NIET CENTRIFUGEREN,
STARTTIJDKEUZE
Wasmiddeldoseerbakje
m
Opties
fro
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type
wasgoed
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
1) Als u de optie SUPERSNEL selecteert door te drukken op toets 4, raden we u aan de maximale belading te beperken, zoals
aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.
2) Bij een voorspoelfase kan het wasmiddel direct in de trommel worden gedaan.
19
nl
ow
D
d
de
oa
Verbruikswaarden
fro
Energieverbruik (kWh)1)
Waterverbruik (liter)1)
Witte katoen 95° C
2.20
79
180
Katoen 60 °C
1.30
73
170
Katoen 40 °C
0.85
73
145
Synthetische stoffen 40 °C
0.65
58
95
Fijne was 40 °C
0.65
71
77
Wol/Handwas 30 °C
0.30
48
55
Katoen 60 °C eco2)
1.19
54
200
Katoen 40 °C eco2)
0.90
54
185
Programmaduur (Minuten)1)
m
Programma
w
w
w
an
.v
de
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel de wasmachine uit en
haal de stekker uit het stopcontact voordat u met
schoonmaken begint.
Onderhoudswasbeurt
Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er
aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren
Ga als volgt te werk
• Moet de trommel leeg zijn
• Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen
• Gebruik een normale hoeveelheid wasmiddel, dit moet
waspoeder zijn met biologische eigenschappen
De wasmiddellade schoonmaken
De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.
20
• Verwijder de lade.
• Om het schoonmaken
te vergemakkelijken,
moet het bovenste gedeelte van het vakje
voor nabehandelingsmiddelen worden verwijderd.
e
1) De consumptiegegevens die in dit overzicht worden weergegeven, zijn indicatief. De gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de
hoeveelheid, het type wasgoed, de temperatuur van de watertoevoer en de omgevingstemperatuur.
2) Dit is het programma voor testinstituten. Overeenkomstig EN60456.
.b
De katoen 60 °C eco en katoen 40 °C eco zijn de standaard katoenprogramma's voor normaal vervuilde katoenen was. Ze zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was en het zijn zeer efficiënte programma's voor gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van dat type katoenen was. De daadwerkelijke watertemperatuur kan verschillen van de vermelde cyclustemperatuur.
re
or
nb
Programma's voor energiebesparing
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• open de afdekking van
het filter door op de
speciale haak te drukken en de afdekking
omhoog te draaien;
w
w
w
an
.v
de
Waarschuwing!
houd de afdekking
van het filter open totdat
het filter is verwijderd;
e
.b
re
or
nb
• Met een borsteltje kunt u de uitsparing schoonmaken en alle resten waspoeder verwijderen.
• Reinig alle verwijderde onderdelen van de doseerlade onder een kraan om eventuele resten waspoeder
te verwijderen.
• voordat u het filter verwijdert, haalt u alle
pluisjes en kleine objecten rondom het filter
weg;
• Gebruik het borsteltje
om de uitsparing
schoon te maken. Zo
zorgt u ervoor dat alle
resten waspoeder goed
van de boven- en onderkant van de uitsparing worden verwijderd.
Als u de doseerbak en uitsparing hebt schoongemaakt,
plaatst u de wasmiddellade terug.
Het afvoerfilter schoonmaken
Het filter houdt pluisjes of vreemde objecten tegen die per
ongeluk in het wasgoed terecht zijn gekomen.
De pomp moet regelmatig worden schoongemaakt.
Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:
• Draai de programmakeuzeknop naar de stand
;
• trek de stekker uit het stopcontact;
• open de deur;
• verwijder het filter en maak het schoon onder de
kraan;
• plaats de afdekking van
het filter zo nodig weer
rechtop;
• open de afdekking van
het filter en plaats het
filter terug;
• draai de trommel en lijn
de afdekking van het
filter ( FILTER) uit met
de pijl op de deurvergrendeling;
21
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
startknop rood knippert of het display (indien aanwezig)
het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen
oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de
watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.
w
w
w
an
.v
De watertoevoerfilters schoonmaken:
de
• sluit de afdekking van
het filter;
• steek de stekker weer in
het stopcontact.
De watertoevoerfilters schoonmaken
Belangrijk! Als het apparaat niet met water wordt gevuld,
het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de
• Schroef de slang van
de machine. Houd een
oude doek bij de hand
om eventueel gemorst
water te kunnen opvegen.
• Maak het filter in de
klep schoon met een
stevige borstel of met
een doek.
• Schroef de slang terug op de wasmachine en zorg
dat de aansluiting stevig vastzit.
• Draai de waterkraan open.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de
inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de onderstaande tabel beschreven aanwijzingen.
22
Tijdens de werking van de wasmachine is het mogelijk dat
het rode controlelampje van de knop 7 gaat knipperen en
dat een van de controlelampjes gaat branden om aan te
geven dat het apparaat niet werkt.
Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.
e
het filter is correct geplaatst wanneer de indicator op de
bovenkant zichtbaar is en wordt geblokkeerd;
.b
• Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor
dat de aansluiting stevig vast zit.
re
or
nb
• Draai de waterkraan
dicht.
• Schroef de slang van
de kraan.
• Reinig het zeefje in de
slang met een harde
borstel.
nl
ow
D
fro
De waterkraan is dicht.
• Draai de waterkraan open.
De toevoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
Het filter in de toevoerslang of het inlaatventielfilter is verstopt.
• Maak de watertoevoerfilters schoon (lees 'De watertoevoerfilters schoonmaken'
voor meer informatie).
m
w
w
w
an
.v
de
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
Mogelijke oorzaak/oplossing
d
de
oa
Storingscode en storing
e
.b
re
or
nb
Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.1 gaat
branden:
Probleem met de watertoevoer.
De afvoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
Het afvoerfilter is verstopt.
Als het apparaat stopt met werken zonder dat het water wordt afgevoerd, voert u eerst
een noodafvoer uit:
• zet de programmakeuzeknop op
;
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
•
•
•
•
•
•
Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.2 gaat
branden:
Probleem met de waterafvoer.
•
•
•
•
•
trek de stekker uit het stopcontact;
draai de waterkraan dicht;
wacht zo nodig totdat het water is afgekoeld;
schroef de afvoerslang los van de achtersteun (zie "Voorzorgsmaatregelen bij
vorst") en maak de slang los van de gootsteen of tap;
laat de slang op de grond lopen;
zet een opvangbak op de grond en houd het uiteinde van de afvoerslang in de bak.
Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Wanneer de
opvangbak vol is, maakt u hem leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water
meer uit de slang komt;
schroef de afvoerslang weer op de achtersteun en plaats de slang terug;
open de deur en verwijder het wasgoed;
maak het afvoerfilter schoon volgens de beschrijving in "Het afvoerfilter schoonmaken";
aan het einde van de schoonmaakprocedure sluit u de deur en steekt u de stekker
weer in het stopcontact.
Voer een pompprogramma uit om te controleren of de wasmachine nu goed werkt.
23
nl
ow
D
m
w
w
w
De deur is niet of niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
fro
an
.v
de
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
Mogelijke oorzaak/oplossing
d
de
oa
Storingscode en storing
e
.b
re
or
nb
Het lampje van knop 7 knippert en het lampje 6.3 gaat
branden:
Deur open.
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking zonder
een zichtbaar alarm.
Storing
Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.
Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine start niet:
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
• Steek de stekker in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
• Controleer de elektrische installatie in uw woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
• Vervang de zekering.
De programmakeuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet op knop 7 gedrukt.
• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op knop 7.
De uitgestelde start is gekozen.
• Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start.
Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer
weg:
Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag.
• Raadpleeg de paragraaf "Waterafvoer" in hoofdstuk "Installatie".
De machine pompt het water
niet weg en/of centrifugeert
niet:
Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt
weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt.
• Kies het programma pompen of centrifugeren.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
24
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak/oplossing
d
de
oa
Storing
fro
De deur gaat niet open:
Het programma loopt nog.
• Wacht tot het wasprogramma is afgelopen.
De deur is niet ontgrendeld.
• Wacht tot de deur wordt vrijgegeven.
Er staat water in de trommel.
• Kies het programma pompen of centrifugeren om het water af te voeren.
m
Er ligt water op de vloer:
Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).
• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.
Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is
niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt;
controleer of de slang vochtig is.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
De afvoer- of toevoerslang is beschadigd.
• Vervang deze door een nieuwe.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.
• Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.
Het apparaat staat niet goed waterpas.
De machine staat te schudden • Stel de voetjes af.
of maakt lawaai:
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed.
• Plaats meer wasgoed in de trommel.
Centrifugeren begint traag of
de machine centrifugeert niet:
De elektronische voorziening voor het detecteren van een verkeerd evenwicht is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed
wordt opnieuw verdeeld doordat de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait.
Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het
normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds
niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel
het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren.
• Plaats meer wasgoed in de trommel.
De lading is te klein.
• Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens
het programma centrifugeren.
Er is geen water zichtbaar in
de trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine.
25
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak/oplossing
d
de
oa
Storing
fro
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.
De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele
motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start
en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en
voor een betere stabiliteit van de machine.
m
Onbevredigende wasresultaten
Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen behandeld.
• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te
behandelen.
De juiste temperatuur was niet gekozen.
• Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen.
Te veel wasgoed in de trommel.
• Reduceer de lading.
w
w
w
an
.v
de
...
...
...
No.
..
Ser.
Mod
Prod . ...
. No. ... ...
...
...
Productnummer (PNC)
...............................
Serienummer (S.N.)
...............................
e
...............................
.b
Modelbeschrijving
(MOD.)
re
Ser. No. ... ... ...
or
De contactgegevens van het servicecentrum staan op
het typeplaatje. Wij adviseren u om de gegevens hier te
noteren:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
26
nb
Schakel na het voltooien van deze controles het apparaat
in en druk op de knop 7 om het programma weer te starten.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op
met onze service-afdeling.
nl
ow
D
Accessoires spéciaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valeurs de consommation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
35
35
36
46
46
48
de
Sous réserve de modifications
e
.b
re
or
nb
27
29
29
30
31
31
fro
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Précautions contre le gel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d
de
oa
Sommaire
Consignes de sécurité
Important Veuillez lire attentivement cette notice et la
conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement.
• La sécurité de votre appareil est conforme aux normes
de l'industrie et à la législation en vigueur. Cependant,
en tant que fabricant, nous vous rappelons les règles
de sécurité suivantes.
• Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.
Si l'appareil venait à être vendu ou cédé à une autre
personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de l'appareil et des avertissements s'y rapportant.
• Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement
cette notice avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
• Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
• Si votre appareil est livré en hiver, lorsque la température est inférieure à 0 °C, laissez-le dans un local à
température ambiante pendant 24 heures avant de le
brancher.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable
en cas de dommages dus au gel. Reportez-vous au
chapitre « Précautions contre le gel ».
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas les caractéristiques techniques de cet
appareil, de quelque manière que ce soit.
• Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
• Assurez-vous que les enfants et animaux domestiques
ne penètrent pas dans le tambour. Pour éviter tout ris-
•
•
•
•
•
•
que d'accident, contrôlez l'intérieur du tambour avant
d'utiliser l'appareil.
Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles
de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre
objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants
dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
N'utilisez que les quantités de produit de lavage et
d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive risque d'endommager le linge. Conformez-vous aux quantités préconisées par les fabricants.
Lavez les petits articles (chaussettes, ceintures lavables
en machine, etc.) dans un sac de toile ou une taie
d'oreiller, afin d'éviter qu'ils ne glissent entre le tambour et la cuve.
Ne lavez pas en machine les articles avec des baleines,
les tissus non ourlés ou déchirés.
Débranchez toujours la prise de courant et fermez le
robinet d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non
qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service
après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées
Constructeur.
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Avant la première utilisation de l'appareil, il est impératif de débrider l'appareil et de retirer l'emballage mis
en place pour le transport. L'élimination incomplète
des dispositifs de protection pour le transport pourrait
occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. Reportez-vous au chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
27
nl
ow
D
w
w
w
an
.v
de
e
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instructions d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les
enfants (risque d'asphyxie). Conservez-les hors de la
portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des
enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour. L'appareil est doté d’un dispositif spécial pour éviter que cela se produise.
.b
Sécurité enfants
re
or
nb
28
m
• Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne
l'utilisez pas à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
• Lavez en machine uniquement les articles pouvant
supporter ce traitement. Suivez les instructions se trouvant sur l'étiquette du vêtement.
• Ne surchargez pas l'appareil. Reportez-vous au tableau
« Programmes de lavage ».
• Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières, ainsi que les fermetures à glissière. Évitez de
laver des articles effilochés ou déchirés, et traitez avant
le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et
d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE peuvent
PAS être lavés en machine.
• La boîte à produits est fournie avec un compartiment
pour la lessive liquide. N'utilisez pas ce compartiment
avec des gels de lavage, des programmes avec prélavage ou l'option de départ différé. Dans tous les cas,
vous pouvez utiliser les boules doseuses ou sachets
fournis avec les produits de lavage. Pensez à retirer ces
éléments à la fin du cycle de lavage.
• Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. ne doivent pas être mis dans un lavelinge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage
en machine, il faudra attendre que le produit se soit
évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour le débrancher ; tirez toujours au niveau de la prise.
• N’utilisez jamais votre nouveau lave-linge si le câble
d’alimentation, le bandeau de commande, le plan de
travail ou le socle est endommagé et laissent apparaître
l'intérieur de l'appareil.
fro
Utilisation
d
de
oa
• Cet appareil ne peut pas être encastré. Ne le placez
PAS sous un plan de travail et ne retirez JAMAIS le
plan de travail.
• Après avoir installé l'appareil, assurez-vous qu'il ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail n’écrase pas le câble
d'alimentation contre le mur.
• Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
• Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre
sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.
• Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les
pieds afin de permettre à l'air de circuler librement
sous l'appareil.
• Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les
autres meubles de la cuisine.
• Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'arrivée
d'eau froide.
• N’utilisez jamais pour le raccordement un tuyau déjà
utilisé précédemment. Utilisez toujours le tuyau fourni
avec l'appareil.
• Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il
est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le
robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau plus
long, conçu pour ce type d'utilisation.
• Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, qu’aucun
tuyau ou raccord ne fuit.
• Si l’appareil est installé dans un lieu exposé au gel,
veuillez lire le chapitre « Précautions contre le gel ».
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au gel.
• Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
• Ne confiez les travaux électriques de votre habitation
nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un
électricien qualifié.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
re
or
nb
Pour désactiver ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le
bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la
rainure soit verticale.
e
.b
Pour activer ce dispositif,
tournez le bouton (sans
appuyer) situé à l’intérieur
du hublot dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit
horizontale. Si nécessaire,
utilisez une pièce de monnaie.
Précautions contre le gel
Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, procédez comme suit pour
évacuer toute l'eau restant dans l'appareil :
1. débranchez l'appareil ;
2. fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
3. dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet ;
4. dévissez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du robinet ;
6. laissez le tuyau de vidange sur le sol, placez les extrémités externes des tuyaux de vidange et d'arrivée
d'eau dans le récipient et laissez l'eau s'écouler complètement ;
7. revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et le tuyau
de vidange à l'arrière de l'appareil.
Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurezvous que la température ambiante est supérieure à 0 °C.
5. posez un récipient au sol ;
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
29
nl
ow
D
d
de
oa
• Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et
de temps (l'environnement s'en trouvera également
protégé !).
• L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il
est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne
pas surcharger le tambour.
• Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge
peut alors être lavé à une température plus basse.
• Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du
degré de salissure des articles ainsi que de la charge
de linge à laver.
m
fro
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
w
w
w
Matériaux d'emballage
an
de
1
2
7
3
11
8
9
4
9
9
10
5
12
6
1 Boîte à produits
2 Plan de travail
3 Bandeau de commande
4 Poignée d'ouverture du hublot
5 Plaque signalétique (sur le bord intérieur)
6 Pieds réglables avant
30
7 Tuyau de vidange
8 Support du tuyau de vidange
9 Fixations des tuyaux
10 Tuyau d’arrivée d’eau
11 Câble d'alimentation électrique
12 Pieds arrière
e
Description de l'appareil
.b
Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi
contribuer à la protection de l'environnement, nous vous
recommandons de respecter les conseils suivants :
re
or
nb
Conseils écologiques
.v
Tous les matériaux marqués du symbole
sont recyclables.
>PE<=polyéthylène
>PS<=polystyrène
>PP<=polypropylène
Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte
adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.
nl
ow
D
d
de
oa
Caractéristiques techniques
Largeur
Hauteur
Profondeur
Branchement électrique
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque
signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
Maximale
0,05 MPa
0,8 MPa
Charge maximale
Coton
7 kg
Vitesse d'essorage
Maximale
1400 tr/min (ZWH6140P)
1600 tr/min (ZWH6160P)
m
w
w
w
an
.v
60 cm
85 cm
50 cm
fro
Dimensions
de
e
.b
re
or
nb
Installation
Déballage
• Retirez le film externe.
Si nécessaire, utilisez
un cutter.
Avertissement
• Lisez attentivement le chapitre « Consignes de
sécurité » avant de procéder à l'installation de
l'appareil.
x3
A
B
x3
x1
C
x2
Avertissement Retirez et conservez tous les dispositifs de sécurité de transport (vous en aurez besoin si l'appareil doit à nouveau être transporté).
Outils nécessaires
• Retirez la partie supérieure du carton.
• Retirez les cales en polystyrène.
1
10 mm
30 mm
2
• Placez la cale avant au
sol derrière l'appareil,
puis couchez l'appareil
avec précaution dessus, hublot vers le
haut. Veillez à ne pas
écraser les tuyaux.
• Retirez la base en polystyrène en bas de l'appareil.
31
nl
ow
D
d
de
oa
• Dévissez les trois boulons (AA) et retirez les fixations
C).
(C
• Retirez (en les faisant glisser délicatement) les goujons en plastique correspondants (BB).
m
fro
• Remettez l'appareil debout.
w
w
w
.v
an
Avertissement Ne
retirez pas le tuyau
de vidange du support arrière. Ne retirez ce tuyau
que si cela s'avère nécessaire pour vidanger l'eau.
Consultez les chapitres
« Précautions en cas de
gel » et « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
de
e
32
.b
• Bouchez le petit trou supérieur et les deux gros orifices à l'aide des bouchons en plastique correspondants.
re
• Sortez le câble d'alimentation électrique et les tuyaux
C) à l'arriède vidange/d'arrivée d'eau des fixations (C
re de l'appareil.
or
nb
• Ouvrez le hublot et sortez du tambour le guide
en plastique, le sachet
contenant la notice
d'utilisation et les bouchons en plastique.
nl
ow
D
Arrivée d'eau
d
de
oa
Positionnement et mise à niveau
fro
m
Vissez le raccord du tuyau
d'alimentation sur le filetage du robinet d'arrivée
d'eau (20 x 27).
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
35°
45°
x4
Procédez à la mise à niveau de l'appareil en relevant ou
en abaissant les pieds.
L'appareil DOIT être de niveau et stable sur un sol plat
et dur. Si nécessaire, vérifiez le niveau avec un niveau à
bulle. Utilisez une clé pour ajuster le cas échéant.
Desserrez la bague de serrage pour orienter le tuyau en
angle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche
du robinet de l'eau. Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Après avoir positionné le tuyau
d'alimentation, veillez à revisser correctement l'écrou de
serrage pour éviter les fuites.
Vidange de l'eau
Une mise à niveau correcte évite les vibrations, le bruit
ou des déplacements de l'appareil au cours de son
fonctionnement.
Recommencez la mise à niveau si l'appareil n'est pas
stable.
Commencez par former un crochet à l'extrémité du
tuyau de vidange en utilisant le guide en plastique fourni avec l'appareil.
L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée
de quatre façons :
• Sur le bord d'un lavabo à l'aide du guide en plastique.
33
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• Dans un conduit à une hauteur dont la distance au
sol doit être comprise entre 60 et 100 cm.
an
.v
de
MAX 100cm
w
w
w
Il est indispensable de
prévoir une entrée d'air à
l'extrémité du tuyau de vidange (pour éviter tout siphonnage éventuel) à savoir, le diamètre intérieur
du tuyau de vidange doit
être supérieur au diamètre
extérieur du flexible. Le
tuyau de vidange ne doit
pas être plié.
34
e
Si la sortie du siphon n'a jamais été utilisée, retirez le
bouchon éventuellement en place.
Le tuyau de vidange peut être allongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange supplémentaire
et un raccord sont disponibles auprès de votre service
après-vente.
.b
Emboîtez le tuyau de vidange sur la sortie et fixez-le
avec une bague, en vous assurant que le tuyau forme
une boucle pour éviter que les eaux usées de l'évier ne
repartent dans l'appareil.
• Directement dans un conduit d’évacuation intégré au
mur.
re
• À la sortie du siphon d'un évier.
or
nb
Fixez le guide en plastique au robinet à l'aide d'une ficelle pour empêcher que l'extrémité du tuyau de vidange se décroche lorsque l'appareil est en cours de vidange.
nl
ow
D
d
de
oa
Raccordements
m
fro
140 cm
an
.v
de
9 0 cm
Branchement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement
multiple. Risque d'incendie.
• Ne remplacez pas ou ne modifiez pas vous-même le
câble d'alimentation électrique. Contactez le service
après-vente.
150 cm
max 100 cm
100 cm
min. 60 cm
min. 60 cm
max 100 cm
e
.b
re
or
nb
115 cm
w
w
w
115 cm
• Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise murale est accessible après
installation.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Mais tirez toujours sur la prise.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Accessoires spéciaux
Kit de pieds en caoutchouc
Disponible auprès de votre magasin vendeur.
Les pieds en caoutchouc sont particulièrement recommandés sur les sols en parquet flottant, les sols en bois et
les sols glissants.
Montez les pieds en caoutchouc afin d'éviter les vibrations, les bruits et le déplacement de l'appareil pendant
son fonctionnement.
Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.
Première utilisation
• Assurez-vous que les raccordements électriques
et d'arrivée d'eau sont conformes aux instructions d'installation.
• Vérifiez que le tambour est vide.
35
nl
ow
D
sés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de
lessive dans le compartiment principal et démarrez le programme.
m
fro
w
w
w
an
.v
Utilisation quotidienne
d
de
oa
• Avant la première utilisation, lancez un cycle coton à la température la plus élevée, sans placer
de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utili-
de
2) ne pas utiliser d’acétone sur de la soie artificielle.
e
• Lavez les articles blancs et les couleurs séparément.
Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au
cours du lavage.
• Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles
de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre
sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.
• Frottez les endroits particulièrement sales à l’aide d’un
détergent ou d’une pâte spécifique.
• Apportez un soin tout particulier aux rideaux.
• Lavez les chaussettes et les gants à l'intérieur d'un sac
ou d'un filet.
Traitement des taches tenaces avant le lavage :
Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour
les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de
l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et
rincez.
.b
Important Videz les poches intérieures et les poches des pantalons des
petits objets métalliques
qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones, etc.). Boutonnez
les taies d'oreiller, fermez
les fermetures à glissière
et à pression, les crochets.
Nouez les ceintures et les
rubans. Retirez tous les
crochets (par exemple,
des rideaux).
re
Avant le chargement du linge
or
Suivez les symboles pour l’entretien des textiles se trouvant sur l’étiquette de chaque article et les instructions de
lavage du fabricant. Nous vous conseillons de séparer : le
blanc, les couleurs, le synthétique, les textiles délicats et
les lainages.
36
Peinture à l'huile : humidifiez à l'aide d'un solvant après
avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.
Taches de graisse séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence térébentine.
Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches,
assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.
Taches de moisissure : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleurs bon teint seulement).
Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de
blanchiment (blancs et couleurs bon teint seulement).
Stylo à bille et colle : tamponnez à l'acétone 2) après avoir
étalé le vêtement sur un chiffon propre.
Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone comme ci-dessus
et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Eliminez les
taches résiduelles des articles blancs avec un agent de
blanchiment.
Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un
agent de blanchiment.
Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone2), puis d'acide acétique. Traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment puis rincez abondamment.
Cambouis - goudron : traitez d'abord avec un détachant,
de l'alcool dénaturé ou de l'essence, puis frottez avec une
pâte détergente.
nb
Tri du linge
nl
ow
D
Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le
commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :
• lessives en poudre pour tous les types de textiles,
• lessives en poudre pour les tissus délicats (40 °C max)
et les lainages,
• lessives liquides, de préférence pour les programmes
de lavage à températures peu élevées (60 °C max.)
pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales
pour les lainages uniquement.
m
fro
Chargement du linge
d
de
oa
Ouvrez le hublot avec précaution vers l'extérieur à
l'aide de la poignée.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Placez les articles un à un
dans le tambour, en les
dépliant le plus possible.
Dosage des produits lessiviels
Charge maximale
Les charges recommandées sont indiquées au
chapitre « Programmes de lavage ».
Règles générales :
• Coton, lin : tambour plein mais sans surcharger
• Synthétiques : tambour à moitié de son volume
• Articles délicats et lainages : tambour au tiers de son
volume.
Fermez délicatement le hublot
Avertissement Avant
de refermer le hublot, assurez-vous qu'aucun article n'est coincé.
Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction
de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré
de salissure et de la dureté de l'eau.
Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.
Utilisez moins de lessive si :
• vous lavez peu de linge
• le linge n’est pas très sale
• vous constatez qu’il y a trop de mousse pendant le lavage.
Degrés de dureté de l’eau
L’eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de
distribution d'eau de votre région ou tout autre service
compétent.
En cas de dureté d’eau moyenne ou élevée, nous recommandons d’ajouter de l’adoucissant en suivant les instructions du fabricant.
Si le degré de dureté de l’eau est peu élevé, adaptez la
quantité de lessive.
Ouvrez la boîte à produits.
Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à
utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées
sur les emballages.
Bien qu’ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en
grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre
de la nature.
Le type et la quantité de lessive à utiliser est en fonction
de la charge de linge à laver, du type de tissu, du niveau
de salissure et de la dureté de l'eau.
Compartiment destiné
à la lessive en poudre ou
liquide pour le lavage
Compartiprincipal.
ment destiné aux additifs
liquides (assouplissant,
amidon).
Avertissement Si vous souhaitez effectuer un
prélavage, versez la lessive directement sur les
articles à laver dans le tambour.
37
nl
ow
D
d
de
oa
Avertissement Selon le type de lessive utilisé
(poudre ou liquide), assurez-vous que la languette
située dans la boîte à produit se trouve sur la bonne
position.
m
fro
• Déterminez la dose à
utiliser.
• Versez la lessive en
poudre dans le compartiment de lavage
.
principal
w
w
w
an
.v
Languette pour lessive en poudre ou liquide
SH
PU
RE
TO MOV
CL E
EA
N
SH
PU
RE
TO MOV
CL E
EA
N
• Faites basculer la languette vers le bas.
• Remettez la boîte en
position avec précaution.
Si la languette n'est pas dans la bonne position :
• Déterminez la dose à utiliser.
Vérifiez toujours la dose de produit à utiliser indiquée sur l'emballage et assurez-vous que cette
lessive peut être versée dans la boîte.
• Retirez la boîte. Poussez le bord de la boîte vers l'extérieur, dans la direction indiquée par la flèche pour
faciliter le retrait de la boîte.
La languette est vers le bas et vous voulez utiliser une
lessive en poudre :
• Faites basculer la languette vers le haut, en
vous assurant qu'elle
est complètement engagée.
• Remettez la boîte en
position avec précaution.
38
• Versez la lessive liquide dans le compartiment
sans dépasser la limite indiquée sur la languette. La
lessive doit être versée dans le compartiment correspondant de la boîte à produits avant le démarrage du
programme de lavage.
•
•
•
•
Avertissement Ne placez pas la languette vers le bas
dans les cas suivants :
Lessive en gel ou épaisse
Lessive en poudre
Programmes avec prélavage
N'utilisez pas de lessive liquide si le programme de lavage ne démarre pas immédiatement.
Dans tous les cas ci-dessus, placez la languette
vers le haut.
e
La languette est vers le haut et vous voulez utiliser une
lessive liquide :
.b
re
or
nb
Vers le bas : position à
utiliser pour la lessive liquide
de
Vers le haut : position à
utiliser pour la lessive en
poudre
nl
ow
D
d
de
oa
Assouplissant
Fermez la boîte à produits.
fro
m
Versez l'assouplissant ou
les additifs dans le compartiment portant le sym(sans dépasser la
bole
marque « MAX » indiquée
dans la boîte). Les additifs
doivent être versés dans
les compartiments correspondants de la boîte à
produits avant le démarrage du programme de lavage.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Sélection du programme de lavage
Le bandeau de commande permet de sélectionner un programme de lavage et différentes options.
Lorsque vous appuyez sur une touche Option, le voyant correspondant s'allume. Sinon, les voyants sont éteints.
Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options, reportez-vous au tableau « Programmes de lavage ». Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant rouge de la
touche 7 clignote 3 fois.
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
7
39
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Le sélecteur
peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Le voyant vert de la touche
7 commence à clignoter : ce qui signifie que l'appareil est en fonctionnement.
w
w
w
Sélecteur de programme
an
.v
Si vous tournez le sélecteur de programme sur un autre programme
pendant le fonctionnement, le voyant rouge de la touche 7 clignote
3 fois pour signaler une erreur. L'appareil n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.
de
90°
60°
40°
30°
Appuyez sur la touche Température pour sélectionner la température la plus
appropriée au linge à laver.
Temp.
Réduction automatique d'essorage et Exclusion d'essorage
3
Une fois le programme sélectionné, l’appareil propose automatiquement la
vitesse d'essorage maximum autorisée pour ce programme.
Si vous sélectionnez l'option Réduction automatique d'essorage, la vitesse
d'essorage est réduite de moitié, sans toutefois devenir inférieure à 400 tr/
min. Le voyant correspondant s'allume.
— Exclusion d'essorage
En choisissant cette option, toutes les phases d'essorage sont supprimées
et remplacées par une vidange, pour ne pas froisser le linge. Recommandée
pour les textiles très délicats. Certains programmes utilisent plus d'eau lors
du rinçage.
Rapide
40
Super s nel
Rapide
Quand vous appuyez sur cette touche, le voyant correspondant s'allume.
Cycle court pour du linge peu sale ou du linge qui a seulement besoin
d'être rafraîchi.
Avec cette option, une charge réduite est recommandée :
• Coton 3,5 kg
• Synthétiques et délicats 2 kg
e
.b
Touche Température
4
re
• Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le sélecteur de programme en po.
sition
• Pour annuler ou changer un programme en cours d'exécution, mettez à
.
l'arrêt l'appareil en tournant le sélecteur de programme en position
Choisissez le nouveau programme en tournant le sélecteur sur ce programme. Lancez le nouveau programme en appuyant à nouveau sur la
touche 7. L'eau reste dans la cuve.
2
or
nb
1
nl
ow
D
m
w
w
w
Super s nel
Rapide
Cet appareil est conçu pour consommer peu d'eau. Toutefois, pour les personnes particulièrement sensibles (allergiques aux produits de lavage), il
peut être nécessaire de rincer le linge avec une quantité d'eau plus importante.
Appuyez simultanément sur les touches 3 et 4 pendant quelques secondes :
le voyant 6.2 s'allume. Cette fonction reste activée en permanence. Pour la
désactiver, appuyez de nouveau sur les mêmes touches jusqu'à ce que le
voyant 6.2 s'éteigne.
fro
Centrifugeren
Essorage
d
de
oa
Rinçage plus
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Départ différé
5
Star tui ts tel
Départ dif féré
3H
6H
9H
Le départ du programme peut être différé de 9, 6 ou 3 heures à l’aide de
cette touche. Le voyant correspondant s'allume.
Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et
avant de le lancer.
Sélection du départ différé :
• sélectionnez le programme ainsi que les options souhaitées ;
• sélectionnez l'option Départ différé en appuyant sur la touche 5 ;
• appuyez sur la touche 7 :
– l’appareil commence son décompte.
– Le programme démarre à l’expiration du départ différé sélectionné.
Annulation du départ différé après le départ du programme :
• mettez l'appareil sur PAUSE en appuyant sur la touche 7 ;
• appuyez une fois sur la touche 5 ; le voyant correspondant au délai sélectionné s'éteint ;
• appuyez de nouveau sur la touche 7 pour lancer le programme.
Le DÉPART DIFFÉRÉ ne peut pas être sélectionné avec le programme de vidange.
Important Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage. Le hublot sera verrouillé jusqu'au
moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, mettez d'abord
l'appareil sur PAUSE (en appuyant sur la touche 7), puis attendez quelques
minutes. Lorsque vous avez fermé le hublot, appuyez de nouveau sur la touche 7.
Voyants
6.1
6.2
6.3
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
• Quand vous lancez le programme en appuyant sur la touche 7, le voyant
Phase de lavage (66.1) s'allume. Cela signifie que l'appareil fonctionne.
• Le voyant Rinçage plus (66.2) s'allume quand l'appareil effectue un rinçage supplémentaire.
• À la fin du programme, le voyant Fin de cycle (66.3) s'allume.
41
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Lancez le programme en appuyant sur la touche 7
• Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche 7 ; le voyant vert correspondant cesse de clignoter. Le voyant 6.1 s'allume pour
indiquer que l'appareil fonctionne et que le hublot est verrouillé. Si vous
avez sélectionné un départ différé, l'appareil commence son décompte.
• Pour interrompre un programme en cours, appuyez sur la touche 7 : le
voyant vert correspondant clignote. Il est possible de modifier certaines
options d’un programme en cours avant qu’elles ne soient exécutées.
• Pour redémarrer le programme là où il a été interrompu, appuyez sur la
touche 7.
• Une fois le programme de lavage lancé, le hublot est verrouillé. Si, pour
une raison quelconque, vous devez ouvrir le hublot, commencez par
mettre l'appareil en PAUSE en appuyant sur la touche 7. Le hublot pourra
être ouvert au bout de quelques minutes.
Si le hublot demeure verrouillé, cela signifie que l'appareil chauffe déjà
ou que le niveau d’eau est trop élevé. Quoiqu'il en soit, n'essayez pas de
forcer le hublot !
Si vous ne parvenez pas à ouvrir le hublot mais que cela est absolument
. Au
nécessaire, mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le sélecteur sur
bout de quelques minutes, le hublot pourra être ouvert (aattention au niveau et à la température de l'eau !). Après avoir refermé le hublot, vous
devrez sélectionner de nouveau le programme et les options et appuyer
sur la touche 7.
w
w
w
an
.v
de
L'appareil se met à l'arrêt automatiquement. Le voyant de
la touche 7 et le voyant correspondant à la phase de lavage venant juste de se terminer s’éteignent. Le voyant 6.3
s'allume.
Si vous avez sélectionné un programme avec l'option Arrêt cuve pleine, l'eau reste dans la cuve à la fin du programme et le hublot reste verrouillé pour vous rappeler
qu'il faut vidanger l'eau avant d'ouvrir le hublot.
Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :
• Tournez le sélecteur de programme sur
.
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.
• Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.
• Appuyez sur la touche 7.
À la fin du programme, le hublot peut être ouvert. Tournez
pour mettre le lave-linle sélecteur de programme sur
ge à l'arrêt.
Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide. Si vous
ne désirez pas faire une autre lessive, fermez le robinet
d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la for42
mation de moisissures et l'apparition de mauvaises
odeurs.
Avertissement Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, activez la sécurité enfants à l'intérieur du cadre du hublot (pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe « Sécurité enfants » dans le
chapitre « Consignes de sécurité »).
Mode veille : si vous ne touchez pas le sélecteur de
programme ni aucune autre touche pendant la préparation du programme et quand le programme est terminé, le système d'économie d'énergie s'active au bout de
quelques minutes. Les voyants s'éteignent. Le voyant vert
de la touche 7 clignote lentement. Appuyez sur n'importe
quelle touche pour sortir l’appareil du mode d'économie
d'énergie.
e
À la fin du programme
.b
7
re
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
or
nb
Départ/Pause
nl
ow
D
d
de
oa
Joint du hublot
fro
m
À la fin de chaque cycle,
inspectez le joint du hublot et retirez les objets
éventuellement coincés
dans le pli.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Programme - Température maximum et minimum - Description du
cycle - Vitesse d'essorage maximum - Charge de linge maximum Type de linge
Options
COTON (Katoen/Coton)
90 ° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à :
1400 tr/min (ZWH6140P) ; 1600 tr/min (ZWH6160P)
Charge maxi 7 kg - Charge réduite 3,5 kg1)
Coton blanc/couleur et lin. Articles normalement sales.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RAPIDE,
RINÇAGE PLUS
COTON + PRÉLAVAGE (+Voorwas/+Prélavage)2)
90 ° - Froid
Prélavage - Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à : 1400 tr/min (ZWH6140P) ; 1600 tr/min (ZWH6160P)
Charge maxi 7 kg - Charge réduite 3,5 kg1)
Coton blanc/couleur et lin. Articles très sales.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RAPIDE,
RINÇAGE PLUS
ÉCO (Zuinig/Eco)
60 ° - 40 °
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à :
1400 tr/min (ZWH6140P) ; 1600 tr/min (ZWH6160P)
Charge maxi 7 kg
Coton blanc et couleur. Ce programme peut être sélectionné pour
les articles en coton peu ou normalement sales. La température est
réduite et la durée de lavage prolongée. Cela permet d’obtenir un
lavage efficace tout en économisant de l’énergie.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RINÇAGE PLUS
SYNTHÉTIQUES (Synthetisch/Synthétiques)
60 ° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
1200 tr/min
Charge maxi 3,5 kg - Charge réduite 2 kg1)
Synthétiques ou tissus mélangés : sous-vêtements, vêtements de
couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers. Articles normalement sales.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RAPIDE,
RINÇAGE PLUS
Compartiment à
produit de lavage
43
nl
ow
D
d
de
oa
Options
MIX
20 °
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
1200 tr/min
Charge maxi 3,5 kg
Lavage à froid très économe en énergie pour le linge peu sale. Ce
programme exige l'emploi d'une lessive active à froid.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RINÇAGE PLUS
m
e
.b
re
or
44
nb
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RINÇAGE PLUS
de
RINÇAGE (Spoelen/Rinçage))
Rinçage - Vitesse d'essorage lente à 700 tr/min. Si une vitesse
d'essorage supérieure à 700 tr/min est sélectionnée, en choisissant
la touche correspondante, l'appareil effectue un essorage long. (Vitesse d'essorage maximum : 1400 tr/min pour ZWH6140P et 1600
tr/min pour ZWH6160P)
Charge maxi 7 kg
Pour rincer et essorer des vêtements en coton qui ont été lavés à la
main. Sélectionnez l'option RINÇAGE PLUS pour intensifier l'action
du rinçage. L'appareil effectue des rinçages supplémentaires.
an
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ
.v
- LAVAGE À LA MAIN /
- LAINE (Wol/Laine - Handwas/
Lavage à la main)
40 ° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
1200 tr/min
Charge maxi 2 kg
Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et tissus délicats portant la mention « Lavage à la main ». Remarque : un seul
article ou un article encombrant peut déséquilibrer la machine. Si
l’appareil n'effectue pas la dernière phase d'essorage, ajoutez du
linge, répartissez-le manuellement, puis sélectionnez le programme
d'essorage.
w
w
w
DÉLICATS (Fijne was/Délicats)
RÉDUCTION AUTOMATI40 ° - Froid
QUE D'ESSORAGE,
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
EXCLUSION D'ESSORAGE,
700 tr/min
DÉPART DIFFÉRÉ,
Charge maxi kg 3,5 - Charge réduite 2 kg1)
RAPIDE,
Tissus délicats : acrylique, viscose, polyester. Articles normalement
RINÇAGE PLUS
sales.
VIDANGE (Pompen/Vidange)
Vidange de l'eau
Pour évacuer l'eau restant dans le tambour après les programmes
effectués avec l'option Anti-froissage.
Compartiment à
produit de lavage
fro
Programme - Température maximum et minimum - Description du
cycle - Vitesse d'essorage maximum - Charge de linge maximum Type de linge
nl
ow
D
d
de
oa
Options
ESSORAGE (Centrifugeren/Essorage)
Vidange et essorage long à la vitesse d'essorage maximum : 1400
tr/min (ZWH6140P) ; 1600 tr/min (ZWH6160P)
Charge maxi 7 kg
Essorage séparé pour les vêtements lavés à la main et après les
programmes utilisés avec l'option Arrêt cuve pleine. Si vous sélectionnez l'option Réduction automatique d'essorage en appuyant sur
la touche correspondante, l'appareil effectue un essorage court.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ
REPASSAGE FACILE (Antikreuk/Repassage facile)
40 ° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
900 tr/min
Pour obtenir le meilleur résultat anti-froissage possible, réduisez la
charge de synthétiques. (Charge recommandée 1 kg)
Synthétiques ou tissus mélangés. Lavage et essorage en douceur
pour éviter le froissage du linge. L'appareil effectue des rinçages
supplémentaires.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ,
RINÇAGE PLUS
COUVERTURE (Dekens/Couette)
30 °
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
700 tr/min
Programme spécial destiné à une seule couverture, une seule couette ou un seul couvre-lit synthétiques.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ
MINI 30
30 °
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
700 tr/min
Charge maxi 2 kg
Synthétiques et délicats. Articles peu sales ou qui ont uniquement
besoin d'être rafraîchis.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ
JEANS
60 ° - Froid
Lavage principal - Rinçages - Vitesse d’essorage maximum à
1200 tr/min
Charge maxi 3,5 kg
Pantalons, chemises ou vestes en jean et en jersey réalisés avec
des matières haute technologie. L'option Rinçage Plus est automatiquement activée.
RÉDUCTION AUTOMATIQUE D'ESSORAGE,
EXCLUSION D'ESSORAGE,
DÉPART DIFFÉRÉ
Compartiment à
produit de lavage
m
fro
Programme - Température maximum et minimum - Description du
cycle - Vitesse d'essorage maximum - Charge de linge maximum Type de linge
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
1) Si vous sélectionnez l'option RAPIDE à l'aide de la touche 4, nous vous conseillons de réduire la charge maximale comme indiqué. Il
est possible de charger la machine au maximum, mais le résultat au nettoyage sera moins bon.
2) En cas de prélavage, versez la lessive directement dans le tambour.
45
nl
ow
D
d
de
oa
Valeurs de consommation
fro
Consommation d'énergie (KWh)1)
Consommation d'eau
(litres)1)
Durée du programme
(minutes)1)
Coton blanc 95 °C
2.20
79
180
Coton 60 °C
1.30
73
170
Coton 40 °C
0.85
73
145
Synthétiques 40 °C
0.65
58
95
Délicats 40 °C
0.65
71
77
Laine/Lavage à la main 30 °C
0.30
48
55
Coton 60 °C ÉCO2)
1.19
54
200
Coton 40 °C ÉCO2)
0.90
54
185
m
Programme
w
w
w
an
.v
de
Avertissement Mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez-le électriquement avant de procéder au
nettoyage.
Lavage d’entretien
Les lavages à basse température peuvent provoquer l’accumulation de résidus à l’intérieur du tambour.
Nous vous conseillons d’effectuer un lavage d’entretien
régulièrement.
Procédez comme suit :
• Le tambour doit être vide.
• Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le
plus chaud.
• Utilisez une mesure de lessive normale, un type de
poudre ayant des propriétés biologiques.
Nettoyage de la boîte à produits
Les compartiments lavage et additifs doivent faire l'objet
d'un nettoyage régulier.
46
• Retirez la boîte.
• Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment
réservé à l'additif doit
être enlevée.
e
Entretien et nettoyage
.b
1) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la
quantité et du type de linge, de la température de l'eau d'alimentation et de la température ambiante.
2) Il s'agit du programme standard pour les instituts d'essais. Il est conforme à la norme EN60456.
re
Les programmes Coton 60 °C ÉCO et Coton 40 °C ÉCO sont les programmes coton standard pour le linge en
coton normalement sale. Il sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et ce sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge en coton.
La température réelle de l'eau peut être différente de la température indiquée pour le cycle.
or
nb
Programmes pour l'économie d'énergie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• ouvrez le couvercle du
filtre en appuyant sur le
crochet spécial et en
faisant tourner le couvercle vers le haut ;
w
w
w
an
.v
de
Avertissement laissez le couvercle du
filtre ouvert jusqu'à ce que
le filtre soit retiré.
Une fois la boîte et le logement nettoyés, remettez la
boîte en place.
Nettoyage du filtre de vidange
Le filtre permet de récupérer les peluches et autres corps
étrangers.
La pompe doit être nettoyée régulièrement.
Pour nettoyer le filtre, procédez comme suit :
• tournez le sélecteur de programme en position
;
• débranchez l'appareil ;
• ouvrez le hublot ;
• retirez le filtre et nettoyez-le sous l'eau courante ;
• si nécessaire, remettez
le couvercle du filtre
dans la bonne position ;
• ouvrez le couvercle du
filtre et insérez à nouveau le filtre ;
• tournez le tambour et
alignez le couvercle du
filtre (FFILTER) avec la
flèche sur le joint de
porte ;
47
e
• Utilisez la même brosse
pour nettoyer le logement en s'assurant que
la partie supérieure et
la partie inférieure sont
bien nettoyées.
.b
• avant de retirer le filtre,
ôtez les peluches ou les
petits objets autour du
filtre ;
re
or
nb
• Utilisez une brosse dure pour retirer tous les résidus
de lessive.
• Nettoyez à l’eau courante toutes les pièces retirées
de la boîte à produits afin d'éliminer les résidus de
poudre.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
touche de départ clignote en jaune ou que le message
d'une alarme spécifique s'affiche (si l'afficheur est
disponible ; pour plus d'informations, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... »),
vérifiez si les filtres d'arrivée d'eau sont obstrués.
w
w
w
an
.v
de
Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :
• Revissez le tuyau sur l'appareil et vérifiez le raccordement.
• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Important Si vous remarquez que l'appareil n'est pas
approvisionné en eau, met du temps à se remplir, que la
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de
programme. Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou
d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications
fournies dans les tableaux, sans faire appel à un technicien.
48
Pendant le fonctionnement, il se peut que le voyant rouge
de la touche 7 clignote et que l'un des voyants s'allume
pour indiquer que l'appareil ne fonctionne pas.
Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler le service
après-vente.
e
Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau
• Dévissez le tuyau de
l'appareil. Conservez à
portée de main un chiffon pour éponger l'eau
qui peut sortir.
• Nettoyez le filtre à l'aide
d'une brosse dure ou
d'un chiffon.
.b
• fermez le couvercle du
filtre ;
• rebranchez l'appareil.
• Revissez le tuyau sur le robinet. Vérifiez le raccordement.
re
Le filtre est correctement inséré quand le voyant sur sa
partie supérieure est visible et bloqué.
or
nb
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
• Dévissez le tuyau du
robinet.
• Nettoyez le filtre du
tuyau à l'aide d'une
brosse dure.
nl
ow
D
Cause possible/solution
d
de
oa
Code d'alarme et anomalie de
fonctionnement
m
fro
Le robinet d'arrivée d’eau est fermé.
• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.
Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau ou de la soupape d'admission est obstrué.
• Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau (lisez le chapitre « Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée d'eau » pour plus d'informations).
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.1 est allumé :
Problème d'arrivée d'eau
Le tuyau de vidange est écrasé ou plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est obstrué.
Si l'appareil arrête de fonctionner sans vidanger l'eau, commencez par effectuer une
vidange d'urgence :
• Tournez le sélecteur de programme sur
.
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
•
•
•
•
•
•
Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.2 est allumé :
Problème d'évacuation d'eau •
•
•
•
•
Débranchez l'appareil.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Si nécessaire, attendez que l’eau refroidisse.
Dévissez le tuyau de vidange du support arrière (reportez-vous au paragraphe
« Précautions contre le gel ») et décrochez-le de l'évier ou du siphon.
Laissez le tuyau sur le sol.
Posez un récipient sur le sol et placez l’extrémité du tuyau d'évacuation dans le
récipient. L’eau s’écoulera par gravité dans le récipient. Quand le récipient est
plein, videz-le. Répétez l’opération jusqu’à ce que l’eau cesse de s'écouler.
Vissez le tuyau de vidange au support arrière et repositionnez-le.
Ouvrez le hublot et sortez le linge.
Procédez au nettoyage du filtre de vidange conformément aux instructions du paragraphe « Précautions contre le gel ».
Une fois le nettoyage terminé, fermez le hublot et rebranchez l'appareil.
Lancez un programme de vidange pour vérifier si l'appareil fonctionne.
49
nl
ow
D
Cause possible/solution
d
de
oa
Code d'alarme et anomalie de
fonctionnement
m
fro
Vous avez oublié de fermer le hublot ou vous ne l'avez pas fermé correctement.
• Fermez correctement le hublot.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Hoofdwas
Lavage
Extra spoelen
Rinçage plus
Einde
Fin
Star t/ Pau ze
Départ/Pause
Le voyant de la touche 7 clignote et le voyant 6.3 est allumé :
Hublot ouvert
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de
programme sans alarme visible.
Anomalie
Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler le service
après-vente.
Cause possible/solution
L'appareil ne démarre pas :
L’appareil n'est pas correctement branché.
• Insérez la fiche dans la prise d'alimentation.
La prise n'est pas alimentée.
• Vérifiez votre installation électrique domestique.
Le fusible de l’installation électrique est endommagé.
• Remplacez le fusible.
Le sélecteur de programme n’est pas correctement positionné et vous n'avez pas appuyé sur la touche 7.
• Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche 7.
Le départ différé a été sélectionné.
• Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.
L'appareil se remplit d'eau
mais vidange immédiatement :
L'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas.
• Reportez-vous au paragraphe « Vidange de l'eau » du chapitre « Installation ».
L'appareil ne vidange pas et/
ou n'essore pas :
Vous avez sélectionné une option ou un programme qui prévoit de garder l'eau dans
la cuve à la fin du programme ou qui élimine les phases d’essorage.
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
50
nl
ow
D
d
de
oa
Cause possible/solution
Il y a de l'eau au pied de l’appareil :
Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n’est pas adaptée au lavage en
machine (trop de mousse).
• Réduisez la quantité de lessive ou utilisez un autre produit de lavage.
Vérifiez l'absence de fuite aux raccordements du tuyau d'arrivée d'eau. Il n’est pas
toujours facile de voir si de l’eau s'écoule le long d’un tuyau ; vérifiez s’il est mouillé.
• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.
Le tuyau de vidange ou d’alimentation est endommagé.
• Remplacez-le par un neuf.
Le hublot ne s'ouvre pas :
Le programme n'est pas terminé.
• Attendez la fin du cycle de lavage.
Le dispositif de verrouillage du hublot n’est pas désactivé.
• Attendez que le dispositif de verrouillage du hublot soit désactivé.
Il y a de l’eau dans le tambour.
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage pour évacuer l'eau.
L'appareil vibre et est bruyant :
Vous n'avez pas retiré l’emballage ou les dispositifs de protection utilisés pour le
transport.
• Vérifiez la bonne installation de l’appareil.
L’appareil n’est pas stabilisé correctement.
• Réglez les pieds.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour.
• Ajoutez du linge.
L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore
pas :
le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce que le linge n'est
pas bien réparti dans le tambour. Pour répartir le linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse et cela jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, l’appareil procède normalement à l’essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes, la charge n’est toujours pas correctement répartie, l’essorage n’a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d’essorage.
• Ajoutez du linge.
La charge est trop petite.
• Ajoutez des articles, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d’essorage.
On ne voit pas d'eau dans le
tambour :
Les appareils fabriqués selon des technologies modernes fonctionnent de façon
beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciens modèles, sans
que cela n'affecte les performances.
m
fro
Anomalie
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
51
nl
ow
D
Cause possible/solution
d
de
oa
Anomalie
fro
m
Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en
machine.
• Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive mieux adaptée.
Les taches tenaces n’ont pas été préalablement traitées.
• Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.
Vous avez sélectionné une température de lavage inadaptée.
• Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne température.
Charge de linge excessive.
• Réduisez la charge.
w
w
w
an
.v
de
...
...
...
No.
..
Ser.
Mod
Prod . ...
. No. ... ...
...
...
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
52
Désignation du modèle
(MOD)
...............................
Numéro du produit
(PNC)
...............................
Numéro de série (S.N.)
...............................
e
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
.b
Une fois ces vérifications terminées, mettez en fonctionnement l'appareil et appuyez sur la touche 7 pour redémarrer
le programme.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
re
L’appareil est équipé d’un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un
L'appareil fait un bruit inhabi- bruit particulier. Ce nouveau moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essotuel.
rage et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité
accrue de l'appareil.
or
nb
Les résultats de lavage ne
sont pas satisfaisants :
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
53
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
54
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
55
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
132938980-A-062011
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising