Uniden | UBC30XLT | UBC 30XLT - danita electronics

UBC 30XLT - danita electronics
UBC 30XLT
Programmerbar
radiohandscannare
med
200 kanaler
Manual
S 3031
Innehållsförteckning
Vad är en radioscanning? .............................sida 3
UBC 30XLT .................................................sida 4
Montering.....................................................sida 5
Tangentöversikt ............................................sida 6
Funktionstangent: ........................................sida 7
Light.........................................................sida 7
Step.... ......................................................sida 7
Delay..... ...................................................sida 7
Prioritet ....................................................sida 7
Tangentlås ................................................sida 7
Lagra frekvenser .....................................sida 7
Display..........................................................sida 8
Bandplan.......................................................sida 9
Sök................................................................sida 10
Scanna..................... .....................................sida 11
Reset.............................................................sida 12
Rengöring.....................................................sida 13
Garanti ......................................................sida 14
Tekniska specifikationer ..............................sida 15
Kom lätt igång ..............................................sida 16
Förpackning
Uniden Bearcat 3OXLT leveras med:
- Gummiantenn
- Manual på svenska och engelska
Läs denna manualen noggrant innan scannaren används.
Engelsk manual © 2006 Uniden
Svensk manual © 2006 Comitel Consumer Electronics A/S
2
Hvad är radioscanning?
En radioscannare är en radiomottagere som kan ta emot radiosignaler
inom ett bestämt frekvensområde. Hur stort detta område är, varierer
från apparat till apparat.
En radioscannare kan användas till att avlyssna radiostatioer (FM
och AM) analoga mobiltelefoner, telegrafstationer och så vidare. Till
exempel polis, brandkår, hamnmyndigheterna, skeppstrafik, flygplatser,
flygplan med mera.
dioscanning finns med UBC 3OXLT i två varianter:
1. Sökning inom ett självdefinierat frekvomsområde.
2. Scanning av inprogrammerade kanaler.
Först skall man hitta önskade frekvenser vid sökning, se dem på internet
eller få dem av en kompis. Sen ska koderna programeras in i en ”bank”.
Nu kan man fort scanna igennom de frekvenser där det händer något.
Viktigt!
Scannaren får inte slängas som vanligt avfall, men bör inlämnas på en
återvinningsstation eller liknande.
Viktigt!
Det krävs ingen licens för att äga eller använda en radioscannare. Ändå är användelsen av
radioscannare underlagda vissa restriktioner.
Enligt Justitsministeriets bekendtgørelse har alla användare av en radiomottagere obetingad tystnadsplikt. Det betyder att sändningarnas innehåll inte utnytjas, ges vidare, skrivas
ned, eller registreras; deras existens får inte omtalas för utomstående.
Undantag från tystnadsplikten:
1) Sändningar från radio- och tv-stationer, amatörradio og 27 MHz walkie-talkie,
2) Sändningar från radio- och tv-stationer, via satellit,
3) Sändningar som är för alla, till exempel nödsignal, navigationssignal eller liknande.
3
UBC 30XLT
Uniden Bearcat 3OXLT er den minnsta scannern från Uniden.
Uniden Bearcat 3OXLT er en kvalitetshandscanner i ett elegant kompakt design.
Bearcat 30 XLT är designat till att sitta i skärpet eller ligga i innerfickan, när man har behov av en radiscannare i fälten. Bearcat 30 XLT
är producerad av hållbart material.
De fasta kanalerna är indelade i tre banker (”banks”), en för varje
frekvensområde och varierar i storlek. Man bestämmer själv hur
många kanaler man vill lägga in på varje frekvensband. Dock max 200
kanaler allt som allt.
De tre frekvensbanden är FM musik radio, Air band som är flygtrafik
og VHF som är landmobila frekvenser som till exempel polisradio
och brand- och räddningstrafik. När väl de intressanta frekvenserna är
inprogrammerade går det fort att avlyssna de frekvenser där det händer
något.
Uniden Bearcat 30 XLT innehåller oceaner av möjligheter för att
stoppa scanningen manuelt, hoppa till nästa aktiva kanal och så vidare.
Uniden Bearcat 30 XLT täcker frekvensområdet från 88 MHz til 174
MHz, utan undantag.
De inprogrammerade frekvenserna lagras i radiscannarens minne i upp
till ett år efter att batteriet är tomt eller har avlägsnats.
Birdies är amerikansk slang för interna frekvenser i scannaren som
den kan stanna på. Om man vill undersöka huruvida en eller flera av
dessa frekvenser finns, kan man ta av antennen och söka igenom de
frekvensområden som man önskar att använda. Om man hör oväsen
med stängd squelch är det en Birdie. L/O lock out kan användas.
4
Montering
Den antennen som följer med sätts på UBC 30 XLT på
BNC uttaget överst på scannaren. Uppmärksamma att
mottagagningsavstånden kan vara upp till 2,5 gånger större
utomhus än inomhus. Mottagningsavståndet kan förökas
ytterligare till det dubbla om man tillsluter en utomhus
antenn av typen ”discone” monterad på toppen av byggnaden
och förbinner den med ett 50 Ohm´s koaksialkabel.
Clips sätts fast på baksidan av scannaren.
Uniden Bearcat 30 XLT levereras utan batterier, men
använder 3 st AA Alkaline batterier. Var uppmärksam på
att när batteriet börjar ta slut, kommer batteri indikatorn att
börja blinka. Ungefär 10 minuter senare stänger scannaren
av sig själv.
Sätt i alla tre Alkaline batterierna i batterihållaren, som det
framgår av bilden.
Det är också möjligt att använda återuppladningsbara
Nickel metal batterier, dessa måste dock uppladdas utanför
apparaten.
Earphone/Headset
UBC 30 XLT har ett standard 3,5 mm output. Använd
endast hörlurar som har en impedans på minst 32 Ohm.
Andra hörlurar kan förstöra både radioscannaren och dina
öron.
5
Tangentöversikt
PWR, håll inne knappen i två sekunder för att sätta på eller stänga av UBC
30 XLT. Korta tryck används när man vill ut ur en eventuell inkodning eller
inställning.
BAND, välger de 3 frekvensbanden med pilknapparna till ON eller OFF.
De tre frekvensbanden är FM musik radio, Air band som är flygtrafik og
VHF som är landmobila frekvenser som till exempel polisradio och brandoch räddningstrafik.
VOL/SQ, tryck en eller flera gånger, VOL/SQ skiftar på displayen.
VOL är ljudstyrkan ock reguleras med pilknapparna till mellen 0 och
30. SQ är squelch, som är gränser för oväsen, reguleras mellan 0 och 10.
Börja med en inställning på 8-9. Sökning och scanning stannar vid öppen
squelch.
,används i och utanför menuerna till val eller step upp eller ner.
L/O, lockout, stäng ut en kanal, där det till exempel är mycket oväsen,
från sökning eller scanning. Vid långt tryck hörs två toner och alla L/O har
öppnats upp igen.
RMS/HOLD, stannar och återupptar sökning eller scanning.
MON, monitor öppnar squelch så att man kan avlyssna mycket svaga
signal, som ligger under squelch inställningsläget.
F/M, displayen skiftar mellan FREQ, frekvens sökning och MEM memory,
minnes kanal sökning.
FNC . funktions knapp som gör att flera av knapparna har dubbel funktion.
Se mer under Funktionsknapp.
6
Funktionstangent:
Uniden UBC 3OXLT har två-knapp funktionskontroll.
Vigtigt !
Aktivera funktionstangenten gennom att trycka på FNC och ”F” visas i
displayen. Detta är utgångspunkten för nedanstående dubbelfunktion.
LIGHT, sätter på bakgrundsbelysningen i 10 sekunder
STEP, ändra frekvens-step i sökning. I Danmark bör man använda 12,5 KHz
step. Man kan välja från 5 till 100 KHz step +Auto. Auto följer bandplan 1
eller 2, beroende på vad som väljs vid uppstart.
DELAY, är den tid som scannaren stannar på kanalen, efter att signalet har
försvunnit. Välj från 0 till 5 sekunder med pilarna. 2 sekunder är vanligen
använd.
PRI, prioritering av en kanal i varje bank. När en kanal är prioriterad kommer
den att sccannas oftare än de andra kanalerna. Prioritet aktiveras gennom ett
kort tryck på PRI och PRI visas i displayen. Tryck ett kort tryck till och PRI
försvinner från displayen.
Vid levering är kanal 1 P kanal. Flyttning av P-kanalen går till så här:
Scannaren ska vara i MEM och HOLD, använd pilarna till den kanal som ska
vara P-kanal. Håll inne PRI-knappen i 3 sekunder, pip ljud och P kommer
fram i displayen.
, Tangentlås låses/ låses upp vid et kort tryck på nyckel figuren.
MW, kanal lagring vid sökning.
(Endast BAND, VHF är ON, i det efterföljande eksempel. FREQ är i diplayen
och HOLD är inte i displayen. Se eventuelt tangentöversikten.)
UBC 3OXLT söker nu, om den stannar på oväsen använd antingen L/O
eller pilarna. Om UBC 30 XLT stannar på en frekvens som man önskar
att spara, tryck då på MW (kom ihåh att ”F” FNC ska visas i displayen.
Displayen skiftar nu mellan frekvensen och första lediga kanal. Tryck MW
och frekvensen lagras.
MW, kanallagring av en frekvens som man känner till.
(Endast BAND, VHF er ON i detta exemplet. MEM är i displayen och HOLD
är i displayen. Se eventuelt tangentöversikten.)
Använd pilarna til den kanal som önskas. Tryck FNC så ”F” är i displayen.
Tryck MW i två sekunder, ett pip hörs och displayen visar 00.
Tryck på FNC och ”F” försvinnner. Tryck på pilen och displayen visar en
frekvens i hela tal. Völj till exempel 160.000. Tryck på FNC ”F” i displayen.
Använd pilarna till nästa siffra som ska ändras. Tryck FCN “F” försvinder.
Använd pilarna til frekvens ändring. Fortsätta till all cifre är ändrat. Tryck
MW och frekvensen lagras.
7
Display
FM - FM musik radio band.
AIR - Flygtrafikband
VHF - Landmobil band.
MEM -Scannare mode av memory / lagrade frekvenser.
VOL - Ljudstyrka regulering.
SQ - Squelch regulering.
- Tangenter är låsta.
F
- Funktionstangenten är aktiv.
P - Prioritetskanal. Det finns en per bank.
FREQ - Sökmode är aktiv
HOLD - Stoppad scanning och sökmode.
L/O - Lock out. Kanalen är låst ute.
PRI - Prioritetsmode är aktiv.
DLY - Delay vid scanningsstopp är aktiv.
PRI - Prioritetsmode är aktiv.
BATT - Batteri indikator vid låg batterinivå.
8
Bandplan
Bandplan 1
Frekvensband MHz
Mode
Step (kHz)
87.500- 107.900
WFM
100
Transmission
FM Radio
108.0000 - 136.9875
AM
12.5 / 8.33
Valfritt
137.0000 - 157.9875
FM
12.5
158.0000 - 160.5900
FM
10
VHF-högbandet
160.6000 - 162.5875
FM
12.5
VHF-högbandet
162.6000 - 173.9900
FM
10
VHF-högbandet
AIRCRAFT flygbandet
2M-amatörbandet
Bandplan 2
Frekvensband MHz
Mode
Step (kHz)
87.500 - 107.900
WFM
100
Transmission
108.0000 - 136.9875
AM
12.5 / 8.33
Valfritt
137.0000 - 143.9950
FM
5
Militär landmobil
144.0000 - 145.9875
FM
12.5
2M-amatörbandet
146.0000 - 155.9900
FM
10
VHF-högbandet
156.0000 - 162.0250
FM
12.5
VHF-sjöbandet
162.0300 - 173.9900
FM
10
VHF-högbandet
FM Radio
AIRCRAFT flygbandet
Bandplan 1 och 2 visar de step som scannaren gör i Auto sökmode, och har inflytande på
den lagrade frekvensen. Man växlar mellan plan 1 och 2 gennom att trycka in BAND när
UBC 30 XLT sätts igång. Bandplan 1 eller 2 visas i displayen.
9
Sökning
Denna UBC 30 XLT scannare är specielt designad till att söka igennom
ett frekvensband och på det viset lagra de frekvenser i minnet som låter
intressanta.
Det finns 3 frekvensband som kan sökas igennom.
FM musik radio, 87,5 – 107,9 MHz. Detta bandet ägnar sig inte till att
sättas ihop med andra sökband (AIR och VHF) eftersom detta band ju
har konstanta frekvenser i luften.
AIR, 108 – 137 MHz är flygtrafikbandet.
VHF, 137 – 174 MHz är landmobil radio, till exempel polis och
räddningstjänsten.
Sökning påbörjas vid att trycka på FM tills FREQ står i displayen och
sedan trycka på HOLD så att “HOLD” försvinner i displayen.
Sökning sker i step på några kHz som antingen är enligt bandplan
1 eller bandplan 2 (se Bandplan) eller inställt av användaren (se
Funktionstanget/step)
Varför ska man lagra frekvenser? Det är för att sökningen tar för lång tid
för att komma tillbaka till specifika frekvenser, när kommunikationen
kommer på en frekvens och man riskerar därför att missa en massa
viktig information.
10
Scanning
När radioscannaren har inprogrammerade kanaler, är det möjligt
att göra programmerade scanningar, det vill säga scanningar över
inprogrammerade frekvenser. Det är gennom programmerade scanningar
at UBC 30 XLT visar sin styrka med sina 200 kanaler fördelat på 3
banker.
För att få radioscannaren att scanna över alla kanaler, som inte är
manuelt uteslutna, gör såhär:
1. Tryck på FM om inte MEM redan syns i displayen.
2. Tryck på HOLD för att stoppa scanningen.
3. Tryck på HOLD för att fortsätta scanningen.
4. Tryck på L/O för att till eksempel utesluta en kanal som väsnas.
Om du bara vill avlyssna en specifik programmerad kanal, gör så här:
1. Tryck på HOLD
2. Använd pilarna till den önskade kanalen, till exempel 5.
Det är med UBC 30 XLT möjligt att prioritera kanaler. Det är dock
endast möjligt att prioritera en kanal i varje band. Prioritera en kanal
på följande sätt:
1. Välj en kanal, som till exempel ovan.
11
2. Tryck på FNC och håll därefter PRI intryckt i cirka 3 sekunder, P
syns nu i displayen.
3. Upprepa eventuellt processen för att flytta prioriteten till en annan
kanal.
Det är med UBC 30 XLT möjligt att övervaka P kanaler, medan
radioscannaren avlyssnar en radiokälla. UBC 30 XLT kan övervaka
de prioriterade kanalerna, samtidigt med att den avlyssnar alla andra
kanaler. Gör så här:
1. Tryck på FNC och sedan på PRI. Nu kommer PRI fram i displayen
och UBC 30 XLTscannar de proriterade kanalerna också när
scannaren stannar på en kanal med signal.
2. Tryck nu på FNC och PRI igen för att ta bort priritetsscanningen
igen. PRI försvinner från displayen.
Det är möjligt att manuelt, utesluta vilken som helst kanal från scanning
med UBC 30 XLT. Gör så hör:
1. Välj den kan kanelen som önskas utesluten från scanning.
2. Tryck på L/O. L/O visas i displayen.
Nu är kanalen utesluten från den automatiska scanningen.
3. Tryck på L/O för att inkludera kanalen i scanningen igen.
4. Tryck på L/O i minst 2 sekunder för att inkludera alla uteslutnan
kanaler. 2 pip hörs.
Nollställa/Resette UBC 30XLT
Om man med tiden har gjort för många ändringar kan man nollställa
scannaren, men kom ihåg att skriva ned de frekvenser som ska användas
igen.
Stäng av UBC 30 XLT.
Tryck på bägge pilarna samtidigt med att PWR sätts igång. Håll alla tre
kanppar intryckta i cirka tre sekunder. CLEAR kommer fram i displayen
och all information är borta.
12
Rengöring
Scannaren bör rengöras med en fuktig trasa. Använd inte organiska
upplösningsmedel, eftersom det kan skada plasten.
Gör inte själv reperationer eller modifikationer. Kontakta närmaste
återförsäljare. Icke autoriserade reperationer eller modifikationer
medför att garantin annuleras.
Varning!
Uniden Bearcat 30 XLT är inte vattentät och är inte beräknad till att användas under vattnet
eller i extremt fuktiga områden.
UBC 30 XLT använder 3 stycken AA batterier, som ska slängas på ett miljömässigt korrekt
sätt, till exempel hos återförsäljaren.
13
Garanti
Kvitto eller faktura gäller som garanti, när den är försedd med
återförsäljarens namn och datum.
Garantin är gällande i 6 månader efterföljt av 18 månaders
reklamationsrätt på radioscannaren från köpsdagen.
UBC 30 XLT är inte vattentät. Skador som uppstår på grund av vätska
eller fukt omfattas inte av garantin.
Skador som uppstår på grund av fel användning av radioscannaren
eller på grund av ickke autoriserade modifikationer eller reparationer,
omfattas inte av garantin.
Skador som uppstår på grund av icke avsedd användning av
radioscannaren, omfattas inte av garantin.
UBC 30 XLT bör uppbevaras otillgängligt för mindre barn.
UBC 30 XLT är CE godkänd och lever därför upp till de europeiska
kraven för elektroniska produkter.
Vid fel eller brister som är omfattade av garantin, ska radioscannaren
inlämnas, innan garantin utlöper, till en autoriserad återförsäljare med
specifikation av fel eller brist.
14
Tekniska specifikationer
Uniden Bearcat 30 XLT har följande tekniska specifikationer:
Frekvenser:
87,5 - 107,9 MHz, FM radio.
108 - 136,7 MHz, Fly band.
137 - 174 MHz, VHF landmobil.
Antal kanaler:
Antal band:
200
3 med variabelt antal kanaler
Scanningshastighet:
Sökhastighet:
Scan- / sökdelay:
25 kanaler pr. sekund (max.)
25 step per sekund (normal)
0-5 sekunder. (2 sekunder är standard.)
Audiouttag:
400 mW nominelt i 24 Ohm intern högtalare.
Externt högtalaruttag är 3,5mm.
Anten:
BNC 50 Ohm anten.
Storlek:
Vikt:
53 x 28 x 104 mm. (B x D x H)
100 g.
Ström:
3 x AA batteri. 4,5V DC
15
Kom lätt igång
Om du inte känner till frekvensen för den trafik du önskar
att avlyssna, kan du använda UBC 30 XLTs fantastiska
sökfunktioner på följande sätt:
1. Sätt på scannaren på PWR.
2. Tryck på BAND flera gånger, endast VHF eller AIR
ska vara ON. Använd pilarna för ON/OFF inställning.
3. Tryck på FM tills FREQ står i displayen. Tryck
på HOLD så att HOLD försvinner i displayen.
Sökningen sätts nu igång.
4. Om UBC 30 XLT stannar på oväsen, tryck då på
L/O och scanningen fortsätter.
5. Ljudet reguleras vid att trycka på VOL/SQ och sedan
på pilarna för regulering.
6. För att få UBC 30 XLT att fortsätta sökningen vid
stopp, utan att använda L/O, tryck på pilarna upp
och ned
Rätt till ändringar förbehålls
©2006 Comitel Consumer Electronics
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising