Whirlpool | Petra Collection | (Diplomová práce 2008 Petra Bitnerová)

V (W) HEDVÁBÍ
BcA. Petra Bitnerová
Diplomová práce
2008
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
2
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
3
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
4
ABSTRAKT
Tato práce pojednává o hedvábí, o jeho barvení r znými zp soby, které
existují. Výsledkem jeho vypracování kolekce hedvábných šat
z ru n
malovaného hedvábí pro spole nost Whirlpool, která se zabývá výrobou a
prodejem elektrospot ebi . Její reklamy jsou známy vílami, které ve svých
krásných šatech reprezentují výrobky této spole nosti.
ABSTRACT
This diploma work is about silk, about painting on it in the various ways. The
result of this work is a collection of eight silk hand-painted dresses for
Whirlpool. This company produce electronics for households. The
advertisement of this company is build-up on nymphs, whose represent the
products in their beautiful dresses.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
5
D kuji paní ak.mal. Šárce Šiškové za odborné vedení p i mé diplomové práci a
spole nosti Whirlpool za umožn ní spolupráce.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
OBSAH
ÚVOD……………………………………………………………………7
I. TEORETICKÁ ÁST…………………….................................…….8
1 HISTORIE VÝROBY HEDVÁBÍ………………………………...9
1.1 Odborné názvosloví a hmotnost hedvábných tkanin…………………….10
1.2 Základní hmotnost a typy hedvábných tkanin…………………………...11
2 JAK MALOVAT NA HEDVÁBÍ…………....................................12
II. PRAKTICKÁ ÁST………………………………………………..15
3 WHIRLPOOL……………………………………………………...16
3.1 Víla chlazení……………………………………………………18
3.2 Víla my ky……………………………………………………...19
3.3 Víla trouby……………………………………………………...19
3.4 Víla pra ky……………………………………………………...20
3.5 Víla mikrovlnné trouby…………………………………………21
3.6 Víla páry………………………………………………………...21
3.7 Víla vestavných spot ebi ……………………………………..22
3.8 Víla power clean………………………………………………...22
ZÁV R…………………………………………………………………..23
III. OBRAZOVÁ ÁST ( materiály )………………………………….24
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY………………………………….33
OBRAZOVÁ P ÍLOHA
6
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
7
ÚVOD
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila práci z hedvábím. Jeho barvení, aranžování,…
Tuto kreativní innost jsem si zvolila práv proto, že m neomezuje ve výb ru materiálu
nebo spíše jeho barevnosti.
Cht la bych si také vyzkoušet zda zvládnu doposud nabyté v domosti z oblasti od vního a
textilního designu p evést do praxe a vytvo it tak kolekci hedvábných šat , která by mohla
reprezentovat ur itý výrobek.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
I. TEORETICKÁ ÁST
8
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
1
9
HISTORIE VÝROBY HEDVÁBÍ
Hedvábnictví neboli výroba hedvábí je známa tisíce let. ína, Indie a další
zem Dálného východu produkovaly hedvábné vlákno a tkaly z n j látky,
jichž si vysoce cenili císa ové, králové a nejbohatší vrstvy spole nosti.
Výroba hedvábí ve Velké Británii nabyla významu až v 16. a 17. století, kdy
do zem p išli tkalci z Nizozemska a Francie a založili první dílny a továrny
na tkaní hedvábí. Tito p ist hovalci se p vodn usadili v Londýn , zejména
v oblasti Spitalfields, a teprve pozd ji se rozptýlili i do jiných ástí zem .
Tkaní hedvábí se brzy stalo d ležitým a specializovaným podnikáním, které
v roce 1629 vyústilo v založení Cechu tkalc hedvábí.
Hedvábí se vyrábí z vláken pocházejících z kokonu housenky motýla bource
morušového. Divoce žijící motýli rodu bourc se vyskytují v mnoha zemích,
ale
í ané si už p ed mnoha sty let všimli mimo ádných vlastností jemného
hedvábného vlákna produkovaného housenkou motýla Bombyx mori ili
bource morušového.Housenky bource morušového chované pod pe livým
dohledem produkují vlákno, které mají kulat jší tvar, hladší povrch a je
jemn jší než vlákna jiných bourc , takže se snadn ji rozplétá a vytvá í
pevn jší nit a tkaninu.
Sami ka motýla bource morušového naklade 400-500 malých vají ek, z nichž
se koncem jara líhne nová generace výrobc hedvábného vlákna.
Drobné housenky se krmí pouze listy morušovníku a b hem ty až p ti týdn
rychle rostou. V pr b hu této doby se asi ty ikrát svlékají.
Jakmile housenka dosáhne délky 7,5-10 cm, p estane se krmit a za ne splétat
kokon. K výrob takového kokonu pot ebuje až dva kilometry hedvábného
vlákna.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
10
Dosp lá housenka se v kokonu pozvolna prom uje v motýla a zhruba za 10
dn , kdy je její metamorfóza dokon ena, se z kokonu vyno í nový motýl.
Kokony ur ené k výrob hedvábné nit se sbírají t sn p ed vykuklení motýl
a vkládají se do horké vzdušné lázn , která motýly v kokonu rychle usmrtí.
Tím se p edejde poškození hedvábného vlákna, k n muž dochází p i vylézání
motýla z kokonu, takže vlákno m že být odvinuto v celé délce.
Kokony se vloží do va ící vody, která zm k uje serin, lepkavou hmotu držící
vlákno kokonu pohromad .
Zatímco kokony plavou na povrchu vody, e ením se z nich uvolní konce
vláken, které se zachytí a navíjejí na cívky nebo do p aden. V tomto stádiu je
vlákno známé jako surové hedvábí a má barvu slonoviny. Na jeden kilogram
surového hedvábného vlákna je pot eba asi 45 000 kokon . Jakmile je
souvislé hedvábné vlákno navinuto, m že se skát nebo stá et, aby vznikla
dostate n silná nit ke tkaní. Hedvábné vlákno je pružné a pevné a lze je
použít k výrob
mnoha druh
látek, které se liší hmotností, splývavostí,
leskem a strukturou, po ínaje jemným šifonem nebo hedvábnou organzou a
kon e t žkým hedvábným dupionem, taftem nebo brokátem.
1.1 Odborné názvosloví a hmotnost hedvábných tkanin
Standardní ínský termín pro hmotnost hedvábí je mommi,
jenž se zkracuje na mm a vyjad uje po et hedvábných nití na milimetr.
Hedvábí ozna ené 5 mm bylo utkáno z 5 nití na 1 milimetr,
Zatímco hedvábí o hmotnosti 12 mm má 12 nití na milimetr a je mnohem
t žší.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
1.2 Základní hmotnost a typy hedvábných tkanin
3,5 mm = velmi lehké hedvábí jako šifon nebo mušelín
5 mm = leh í hedvábí jako je paj nebo pongé
8 mm = st edn t žké hedvábí jako habotai, krepdešín nebo žoržet
12 mm = t žké hedvábí jako satén, dupion nebo taft
11
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
2
12
JAK MALOVAT NA HEDVÁBÍ ?
Malování na hedvábí je nádherná tv r í
prost edk , které lze k malb
innost. Rozmanitost barev a
použít, nám umož uje vytvo it nekone né
množství efekt a kreací.
M žeme vytvo it jak dekorativní p edm t, tak i ú elný kus od vu nebo nap .
interiérový dopln k. Vícemén
mohou být všechny tyto funkce skryty
v jednom kuse hedvábí.
Já sama jsem se s malbou na hedvábí setkala poprvé na jakési módní
p ehlídce asi p ed deseti lety. Tenkrát m napadlo, co takhle namalovat šátky
babi kám k vánoc m.
Bohužel s hedvábím to není tak jednoduché jako s malbou na papír. Musela
jsem si po ídit sadu barev, napínací rám, jemné kovové há ky, konturové
barvy, paletu, pipetu,…, zkrátka je toho pot eba víc.
Od té doby mi ale všechny tyto pom cky vydržely a jediné co musím
dokupovat jsou barvy a kontury a myslím, že moje spot eba je ím dál v tší,
nebo m žu íct, že tato kreativní innost m docela pohlcuje a neustále m
nutí hledat a objevovat nové techniky.
Prozatím bych cht la zmínit v podstat základní techniku, kterou jsem použila
k výrob model pro diplomovou práci. Abych se tedy vrátila k pot ebným
pom ckám, základem jsou samoz ejm barvy, ale abychom je mohly spolu
s konturovými barvami použít, velmi d ležitý je napínací rám.
Protože tedy ve v tšin používám barvy, které se fixují zažehlením a ty jsou
tekuté a edí se také vodou, musí se nanášet na hedvábí, které je napnuté
v rámu ve vodorovné poloze.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
13
K rámu se materiál p ipev uje pomocí há k , p ipíná k , lepící pásky,
p ípadn tím co je zrovna k dispozici. Hedvábí by nem lo být prov šené,
proto je lepší p ipevnit látku ve více místech.
Dalším krokem je nanášení konturových barev. Tyto barvy se používají
pokud chceme na hedvábí vytvo it konkrétní vzor. Konturová barva bývá
v tšinou v tub
zakon ené špi kou, proto s ní lze jednoduše malovat a
obtahovat obrys jako s tužkou.
Tekutá barva se pak nanáší št tcem doprost ed zaschlé kontury. Funguje to
v podstat na zp sob d tských omalovánek.
Kontura ale není podmínkou zajímavého vzoru. Já sama jsem ji ve své práci
v podstat nepoužila.
Zajímavých efekt se dá dosáhnout pomocí míchání barev, st íkání barev,
sypáním solí, jejichž krystalky mohou být r zn velké. Lze použít i s l
kuchy skou, která stejn jako speciální soli na hedvábí barvu odpuzuje a po
jejím nasypání do mokré barvy vznikají na hedvábí zajímavé shluky bílých
skvrn a flí k .
Práce s hedvábím je tak trochu kouzlení, protože v tšinou je výsledek
vícemén p ekvapení. Proto je také každé dílo originálem a nelze je nikdy
zopakovat i když použijeme stejný motiv. Barva se vždy zachová jinak, ale
práv to se mi na práci s hedvábím líbí.
Technik, které lze p i barvení a malování použít je spousta.
Existují barvy, které se fixují parou, barvy práškové, kyselá barviva,…
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Vzor m žeme vytvá et pomocí
14
nanášení vosku, asením nebo vázáním
materiálu, stejn jako u batiky. P edevším tyto vzory jsou pak p ekvapením.
Uhlídat se dá vícemén jenom barevnost, kterou si v podstat volíme sami.
Pokud tedy je ur itý zám r, je lepší použít konturu.
Protože jsem cht la vytvo it kolekci šat , které by m ly p sobit lehce a
étericky, zvolila jsem pro jejich barvení nejjednodušší metodu.
P vodn jsem cht la vyrobit pouze hedvábné šaty u nichž bych si vyhrála
s materiálem a inspirací by pro m tedy bylo samotné hedvábí.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
II. PRAKTICKÁ ÁST
15
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
3
16
WHIRLPOOL
Pro moji diplomovou práci se mi poda ilo navázat spolupráci se spole ností
Whirlpool, jejíchž reklamy, a jsou na domácí spot ebi e, jsou pro m velkým
ideálem. Kdo tyto reklamy zná, ví, že každý typ spot ebi e reprezentuje jakási
víla, jejíž od v, výraz a barevnost by m li znázor ovat vlastnosti tohoto
produktu.
Víla je jakýmsi spojením s p írodou, zd raz uje šetrnost produkt Whirlpool.
Je krásná a jemná, uleh uje komunikaci se spot ebiteli – ženami. Myslím, že
ženy v nich vidí jakýsi ideál, který je pro n samoz ejm ve spojitosti se
spot ebi em.
Takováto reklama ur it zap sobí na první pohled díky své barevnosti a dob e
se pamatuje. Myslím, že nevím o nikom, kdo by neznal reklamy Whirlpool a
také myslím, že doposud nikdo ne ekl, že by se mu tyto reklamy nelíbily nebo
na n j nep sobily dob e. Naopak si myslím, že p ítomnost krásné víly, p sobí
na lidi dob e a reklama si získává jejich d v ru.
Whirlpool má asi 8 základních víl, kterými jsem se snažila v po átku
inspirovat.
Základem pro jejich barevnost je vždy typ spot ebi e, tzn. jestli je to lednice,
trouba, mikrovlnka,….
Myslím, že každý lov k si dokáže p edstavit n jakou barvu, když se zamyslí
nad tím jakou „silou“ spot ebi p sobí. Trouba – teplo – ervená, my ka –
voda – modrá, …
D ležité je také propojení s p írodou a ekologií, na základ
ehož mají víly
své atributy neboli magické symboly. Kv tiny, motýli, voda, slunce,…
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
17
P estože všechny víly se mi velmi líbí a myslí, že jsou dokonalé, snažila jsem
se je trochu pozm nit.
Cht la jsem je trochu polidštit, aby byly zákaznicím ( myslím, že spot ebi e
Whirlpool používají p edevším ženy) ješt o kousek blíž. Aby byly i tak
trochu hravé a barevn jší. Aby p edstavovaly ženu, která je sice
nadpozemská, ale zárove má radost ze svého díla – spot ebi e. M la by to
být rozzá ená víla-žena, která p edá svou radost dál. Umožní i ostatním
ženám, aby m ly stejného pomocníka doma, a protože budou stejn spokojené
a jejich práce bude jednodušší, možná se budou cítit i o n co víc krásné,…
Abych to tedy zjednodušila, cht la jsem vytvo it víly, které budou ženám
blízké a aby to co p edstavují bylo srozumitelné a p ijatelné pro nejširší okruh
zákazník .
Jak už jsem se zmínila všechny víly považuji za krásné, ale n které na m
p sobí tak trochu chladn a nedosažiteln .
3.1 Víla chlazení
P vodní víla chlazení je sv tle fialová, stejn jako kv tiny, které jsou jejími
atributy. Mají p edstavovat sv žest, trvalost a krásu, které dokáže lednice
zachovat. Chlazení tedy dokáže zachovat pevný tvar kv t a jejich krásu.
Já osobn tuto vílu považuji za jednu z nejkrásn jších, ale protože jsem se
snažila proniknout do tajemství t chto víl a pochopit jejich význam a
barevnost, u této jediné jsem m la s barvou trochu problém.
Chápu kv tiny a sv žest, kterou p edstavují. Myslím ale, že spot ebi e
Whirlpool jsou ur eny p edevším pro domácnosti a tak m napadlo v kolika
domácnostech asi mají lednici, do které se dávají chladit a uchovávat kv tiny.
Fialová barva ve mn také ve spojitosti s chlazením asociuje n co jiného.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
18
Za ala jsem tedy p emýšlet nad n ím b žn jším, co v lednici uchováváme.
N co ,co p edstavuje sv žest, pevný tvar, zá ivou a sv ží barevnost. Co t eba
oby ejná zelenina. Já vím, že to možná na první pohled zní trochu p ízemn ,
že se jedná o jídlo. Možná je to tím, že je zrovna te jaro, ale co m napadlo,
jsou t eba listy kapusty, nebo oby ejného salátu. Krásné, zá iv zelenkavé
listy, které jsou na první pohled velmi k ehké, ale lednice nám je pom že
zachovat v jejich sv žesti. Co t eba vytvo it vílu, zá iv , jarn zelenou?
Tvar a asení salátu p ímo nabádá k vytvo ení podobné sukýnky. Co t eba
baletka? Sv ží, lehká, vznášející se, s úsm vem na rtu?
3.2 Víla my ky
Víla my ky se nachází uprost ed bublinek, z jejích dlaní tryská voda, jakoby
ji rozdává, stejn jako istotu. Usmívá se. Její od v je st íb itošedomodrý.
Tekoucí voda vytvá í jakési kaskády nebo slupky, které mají p edstavovat
nejspíše fáze mytí, proudy vody.
Protože malba na hedvábí umož uje vytvo it nejr zn jší vzorování i prolínání
proužk i díky jediné barv , tak pokud použiji t eba modrou a její odstíny,
mohu vytvo it proužky postupn se m nící, navazující a splývající stejn jako
fáze mytí my ky.
istota a lehkost p írodního materiál p estavuje šetrnost
k p írod , vod a ekologii.
3.3 Víla trouby
Víla trouby a má reprezentovat troubu, spot ebi p sobící teplem- žárem, na
m p sobí jako chladná dáma. Její od v je sice ervený, což ba m la být barva
p ipomínající teplo a žár. Zdá se mi ale až p íliš dokonalá a nedostupná a
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
19
trochu mi i chybí úsm v na její tvá i. Jejím atributem je písmeno, které by
m lo symbolizovat schopnost spot ebi e komunikovat svým uživatelem
pomocí displeje. Nevím jestli to není pro potenciálního zákazníka až p íliš
složité vodítko a jestli by reklama nem la upoutat p edevším tím základním,
na co je spot ebi ur en. T eba ve srovnání s vílou my ky, které z dlaní tryská
voda, protože my ka p sobí hlavn vodou, my p ijde písmeno v dlani ervené
víly docela nesrozumitelné. Myslím, že prioritní je p edevším teplo a žár,
které je v p ípad mnou vytvo ených šat reprezentováno kombinací ervené
a žluté barvy, které se prolínají. A p edstavují pro m silný žár – ohe . Víla
tan ící v široké rozevláté ohnivé sukni, p edstavuje všudyp ítomné teplo, tzn.
spot ebi takto p sobící.
Ohnivá tane nice, m možná napadla i v souvislosti s jižními národy, nap .
Špan lsko-slunce-teplo-tanec-dobrá kuchyn -trouba.
Op t je zde patrné spojení s p írodou.
3.4 Víla pra ky, suši ky
Pra ka stejn jako my ka p sobí vodou, proto základní barvou této víly je
modrá. Jejími atributy jsou motýli, kte í p edstavují r znorodost materiál ,
barev. Stejn tak jako každý materiál pot ebuje jiné zacházení, ili jiný
zp sob praní, tak i motýli jsou r znorodí a odlišní, každý pot ebuje jiné
prost edí. Tato víla se mi líbí a myslím, že pln vystihuje svou funkci.
M napadl možná ješt trochu hrav jší zp sob jak vílu p edstavit.
Hedvábí mi op t umož uje vytvo it zajímavé barevné efekty, p ipomínající
kv tiny. Ty se prolínají modrým základem, který p ipomíná vodu a praní.
Barvy p edstavují kv tiny-rozkvetlou louku, její v ni-v ni istého prádla, a
motýly, kte í se po louce prohán jí.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
20
Vílu si p edstavuji jako vílu-štístko, sedící s úsm vem na své pra ce, mající
radost z praní.Vícemén pra ka Whirlpool je jako její kouzlo, které ud lá vše
za ni.
3.5 Víla mikrovlnné trouby
Protože mikrovlnná trouba pro m p edstavuje,jakoby nejmodern jší
technologii ze všech, myslím že její víla m že vypadat tak trochu
nadpozemsky.
Víla Whirlpool je žlutá-zlatá, jakoby slune ní královna. Tak jak si dokážeme
každý živel spojit s n jakou barvou u mikrovln je to trochu t žší. V každém
p ípad
jde také o teplo. M
napadá neustále spojitost s moderními
technologiemi, jako nap . solární energie. Takže jsem zp t u Slunce-zlatá
barva, vln ní teplého vzduchu. Myslím, že potenciální zákazník nad reklamou
zdaleka tak složit neuvažuje. Ale kdyby byla víla mikrovlnky t eba zelená
ur it by si v podv domí íkal, že to n jak není v po ádku.
Tato víla prost musí zá it.
Proto jsem i já z stala u zlatožluté barvy. Použila jsem v základu op t hedvábí
a pro náznak jakýchsi paprsk lehký hedvábný šifon, který se lehce vlní.
3.6 Víla páry
Víla páry by m la být p esn tak jak je bílá, zahalená do oblá ku páry, m la
by být sama lehou ká jako oblá ek, m la by se vznášet.
Na rozdíl od víly Whirlpool jsem vílu zahalila celou, v etn hlavy. Víla má na
sob lehké bílé šaty z hedvábného šifonu, který je jako pe í ko. P es hlavu má
pr svitnou kapuci. M la by mít r žové tvá i ky a zdravou barvu pleti, aby
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
21
bylo vid t, že se nachází v teple a že je spokojená, jinak by mohla také
p sobit jako zmrzlá ledová královna.
3.7 Víla vestavných spot ebi
Vestavné spot ebi e jsou trochu o n em jiném než jednotlivé produkty. Tato
skupina zahrnuje všechny výrobky, které se dají zabudovat a v podstat
skrýt.Víla, která tuto skupinu p edstavuje, nemá barvu podle toho jak p sobí,
nemá vlastn ani žádný atribut, který vyjad uje její vlastnosti. M la by
budoucímu uživateli íct, že Whirlpool nenabízí jen oby ejné spot ebi e, ale
že m žete objevit i n co co se p izp sobí vaší domácnosti, co budete mít, tak
jak vy sami si p ejete.Víla Whirlpool, zastupující tuto skupiny se podobá
cizokrajné krásce s dalekohledem, pomocí n hož m žete objevit nové
možnosti produkt Whirlpool.
Moje víla je také tajemná kráska, jejíž od v se skrývá ze dvou ástí. Hladký a
dob e padnoucí povrch, který skrývá dokonalé jádro.Od v je tedy vytvo en ze
dvou druh materiál . Vn jší je hladká splývavá látka, která skrývá tmavou,
dokonale tvarovanou plastickou krajku. Vše ve stejné barv .
3.8 Víla power clean
Jedná se o novou vlastnost spot ebi , používajících vodu. Je to tzv.
sprcha,tryska. Víla p edstavující tuto vlastnost, má sv j od v stejn jako
ostatní víly, zastupující vodní spot ebi e, lad n do modra. Štíhlá prodloužená
a prodlužující silueta perfektn vystihuje vertikální proud vody, proto jsem se
snažila tento charakter zachovat. Možná op t díky materiálu, jsem mohla
zvýraznit proud tekoucí a t íštící se vody.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
22
ZÁV R
Myslím,že samotná výroba hedvábných šat , neboli malba na hedvábí je
velmi kreativní inností, p i které jsem získala spoustu nových zkušeností a
v domostí.
Vím te zase o trochu víc, co mi materiál dovolí, co vše dokáže barva s mojí i
bez mojí pomoci.
Jsem ale ráda, že tato innost mi také stále n co skrývá a mám se po ád na co
t šit. Že výsledek bude p íšt zase jiný a nový.
Velmi zajímavou zkušeností pro m bylo i propojení tohoto kreativního
odv tví s reklamou, s vílami Whirlpool.
Snažila jsem se nad látkou a modelem p emýšlet už ne jenom jako výtvarník,
ale i lov k, který chce n co prodat, upoutat zákazníka a íct mu, co m že od
v ci kterou si kupuje o ekávat.
Necht la jsem víly Whirlpool kritizovat, jsou pro m velkou inspirací.
Snažila jsem se jen pochopit jejich filozofii a pokusit se nabídnout i n jakou
jinou variantu.
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
III. OBRAZOVÁ ÁST
( materiály)
23
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla chlazení
24
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla my ky
25
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla trouby
26
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla pra ky
27
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla mikrovlnné trouby
28
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla páry
29
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla vestavných spot ebi
30
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
Víla power clean
31
UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1.
Malujeme na hedvábí, Caroline Earl
AL press, ISBN 80-7218-565-9
2.
materiály spole nosti Whirlpool
32
OBRAZOVÁ P ÍLOHA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising