Whirlpool | AKZM 754/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZM 754 User manual

AKZM 754
Instrukcja obslugi i konserwacji
User and maintenance manual
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST
BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle
przestrzegać.
Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.
Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi
oznaczeniami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do
poważnych urazów.
OSTRZEŻENIE
Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby
prowadzić do poważnych urazów.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informują, w jaki sposób
zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać
następujących instrukcji:
Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności instalacyjnej.
Instalacja lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta
oraz obowiązującymi lokalnie przepisami bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli
nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi.
Urządzenie musi być uziemione.
Przewód zasilający piekarnik powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci.
Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik
wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm.
Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód.
Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.
Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do przygotowywania żywności. Wszystkie inne
zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są zabronione. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, a
także osoby bez doświadczenia, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją doświadczonych
osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
Dostępne części mogą się bardzo rozgrzać podczas pracy piekarnika. Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do
urządzenia i nie bawiły się nim.
Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek ani wewnętrznych powierzchni urządzenia,
ponieważ można się poparzyć. Nie dopuszczać do kontaktu ze ściereczkami lub innym łatwopalnym materiałem, dopóki
wszystkie komponenty urządzenia nie wystygły wystarczająco.
Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwiczki urządzenia i pozwolić na stopniowe wyjście gorącego powietrza
oraz pary z wnętrza komory. Gdy drzwiczki urządzenia są zamknięte, gorące powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór
nad panelem sterowania. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.
Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawiczek. Uważać, aby nie
dotykać gorących elementów.
Nie wkładać do urządzenia materiałów łatwopalnych i nie przechowywać ich w jego pobliżu. W razie przypadkowego
włączenia się urządzenia mogłoby dojść do pożaru.
Nie wolno podgrzewać ani piec w urządzeniu potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się
wewnątrz, może spowodować eksplozję pojemnika i uszkodzenie urządzenia.
Nie używać pojemników plastikowych.
Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy nadzorować pieczenie potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju.
Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
Jeśli do pieczonych potraw dodano napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino itp.), należy pamiętać, że alkohole
wyparowują w wysokiej temperaturze. Nie można zatem wykluczyć, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką.
PL1
Utylizacja urządzeń AGD
-
-
Urządzenie zostały wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, aby
zapewnić, że sprzęt jest niezdatny do użytku.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z
odpowiednim lokalnym urzędem gminy, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
INSTALACJA
Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy nie został on uszkodzony w czasie transportu oraz czy drzwiczki zamykają się
prawidłowo. W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją.
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY
•
•
•
•
Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na ciepło (min. 90 °C).
Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna.
Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną
częścią piekarnika.
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa
znajduje się przy przedniej krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiczkach.
•
Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany
technik. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
ZALECENIA OGÓLNE
Przed pierwszym użyciem:
-
Usunąć zabezpieczenia kartonowe, folię oraz nalepki z akcesoriów.
Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do temperatury 200° na ok. jedną godzinę. Pozwoli to na usunięcie woni
materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych.
Podczas eksploatacji:
-
Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiczkach, aby ich nie uszkodzić.
Nie opierać się na drzwiczkach i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie.
Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową.
Nigdy nie wlewać wody do wnętrza gorącego piekarnika; może dojść do uszkodzenia powierzchni emaliowanej.
Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię.
Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie
zostały przycięte przez jego drzwiczki.
Nie wolno narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Utylizacja opakowania
Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem (
wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.
). Części opakowania nie należy
Utylizacja urządzenia
-
Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) oraz polską ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia
negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie
jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
Oszczędzanie energii
-
Nagrzewać urządzenie jedynie wtedy, jeśli jest to zalecane w tabeli pieczenia lub w przepisie.
Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej wchłaniają ciepło.
Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem ustawionego łącznego czasu pieczenia. Jeśli potrawy wymagają dłuższego
czasu, nadal będą się piekły.
PL2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
-
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w
Rozporządzeniu ( ) nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z
wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zmieniła
Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami), Dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
(“EMC”) nr 2004/108/WE.
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
Piekarnik nie działa:
•
•
Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony.
Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Elektroniczny programator nie działa:
•
Na wyświetlaczu pojawia się “ ” oraz numer. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy wtedy
podać numer, który następuje po literze “ ”.
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym:
1.
Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w “Instrukcji wyszukiwania
usterek”.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym serwisem.
Należy podać:
•
krótki opis usterki;
•
dokładny typ i model piekarnika;
•
numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie Service na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej
krawędzi komory piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiczkach). Numer serwisowy jest również podany w karcie
gwarancyjnej;
•
dokładny adres;
•
numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (co jest gwarancją użycia oryginalnych części
zamiennych oraz właściwej naprawy).
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
-
Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
Czyszczenie przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne.
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Zewnętrzne części piekarnika
Ważne: nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z
urządzeniem, należy natychmiast wytrzeć go wilgotną ściereczką.
•
Powierzchnie czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha ściereczką.
PL3
Wnętrze piekarnika
Ważne: nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem
uszkodzić emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach.
•
Po każdym użyciu piekarnika odczekać, aż ostygnie, a następnie wyczyścić go (najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciepły),
aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia (np. potraw o dużej zawartości cukru).
•
Stosować środki przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać zaleceń ich producenta.
•
Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy stosować odpowiedni detergent w płynie. Aby ułatwić czyszczenie
piekarnika, można zdemontować drzwi (patrz KONSERWACJA).
•
Górna grzałka grilla (patrz KONSERWACJA) może zostać obniżona (tylko w niektórych modelach), aby ułatwić czyszczenie
górnej części komory urządzenia.
UWAGA: podczas długiego pieczenia potraw zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp.) może dojść do osadzania
się skroplin na wewnętrznej stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub
gąbką.
Akcesoria:
•
•
Akcesoria po użyciu należy umyć płynem do mycia naczyń. Jeśli są jeszcze gorące, ubrać rękawice kuchenne.
Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką.
Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych paneli katalitycznych (jeśli urządzenie
jest w nie wyposażone):
WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub ściernych, twardych szczotek oraz szorstkich gąbek do mycia
naczyń, ani środków w aerozolu do mycia piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i
pozbawić ją właściwości samoczyszczących.
•
Włączyć pusty piekarnik na temperaturę 200°C w funkcji Termoobieg i pozwolić, żeby pracował przez ok. 1 godzinę.
•
Po zakończeniu pozwolić urządzeniu ostygnąć, a następnie gąbką usunąć ewentualne resztki potraw.
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
-
Stosować rękawice ochronne.
Opisane czynności przeprowadzać przy zimnym urządzeniu.
Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
DEMONTAŻ DRZWI
Aby wyjąć drzwi:
1.
2.
3.
Całkowicie otworzyć drzwi.
Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące zawiasy (Rys. 1).
Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały (A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (Rys. 2).
Ponowny montaż drzwiczek:
1.
2.
3.
4.
Włożyć zawiasy w obsady.
Całkowicie otworzyć drzwi.
Opuścić dwa zaczepy.
Zamknąć drzwi.
Rys. 1
Rys. 2
PL4
PRZESUNIĘCIE GÓRNEJ GRZAŁKI (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
1.
2.
3.
Wyjąć boczne prowadnice półek (Rys. 3).
Lekko wysunąć grzałkę (Rys. 4) i ją obniżyć (Rys. 5).
Aby z powrotem umieścić grzałkę na miejscu, podnieść ją, lekko pociągnąć do siebie i oprzeć na obsadach bocznych.
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
WYMIANA ŻARÓWKI
Aby wymienić tylną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone):
1.
Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego.
2.
Odkręcić klosz (Rys. 6), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz.
3.
Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego.
Aby wymienić boczną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone):
1.
Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego.
2.
Wyjąć boczne prowadnice półek, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone (Rys. 3).
3.
Podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć klosz (Rys. 7).
4.
Wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) (Rys. 8).
5.
Z powrotem nałożyć klosz i docisnąć do ścianki, aby zaskoczył i zamknął się prawidłowo (Rys. 9).
6.
Z powrotem zamontować boczne prowadnice półek.
7.
Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego.
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
UWAGA:
Stosować wyłącznie żarówki 25-40W/230V, typ E-14, T300°C lub żarówki halogenowe 20-40W/230 V, typ G9, T300°C.
Żarówki można zakupić w autoryzowanym serwisie.
WAŻNE:
W razie stosowania żarówek halogenowych, nie wolno dotykać ich gołymi rękami. Na żarówce pozostają odciski
palców, co może doprowadzić do późniejszego jej uszkodzenia.
Nie uruchamiać piekarnika, jeśli klosz nie jest z powrotem zainstalowany.
PL5
INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE - PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI
1.
Panel sterowania
2.
Grzałka górna/grill
3.
Wentylator chłodzący (niewidoczny)
4.
Tabliczka znamionowa (nie usuwać!)
5.
Oświetlenie
6.
Grzałka okrągła (niewidoczna)
7.
Wentylator
8.
Rożen (jeśli jest w zestawie)
9.
Grzałka dolna (niewidoczna)
10. Drzwi
11. Położenie półek (liczba półek wskazana jest z przodu piekarnika)
12. Ścianka tylna
UWAGA:
Podczas pieczenia wentylator chłodzący może się od czasu do czasu uruchamiać, aby zmniejszyć pobór energii
elektrycznej.
Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez pewien czas.
AKCESORIA W ZESTAWIE
Rys. A
A.
B.
C.
D.
E.
Rys. B
Rys. C
Rys. D
Rys. E
RUSZT (1): służy do pieczenia potraw lub jako półka, na której można umieścić formy, blachy lub inne naczynia
przystosowane do pieczenia w piekarniku.
TACKA DO OCIEKANIA (1): służy do zbierania tłuszczu (należy go wtedy wsunąć pod ruszt) lub jako forma do pieczenia
mięsa, ryb, warzyw, focacci itp.
BLACHA DO CIAST (1): służy do wypieku pieczywa i ciast, ale również do pieczenia mięs, ryb w folii itp.
PANELE KATALITYCZNE (2): ułatwiają czyszczenie i utrzymanie czystości ścianek piekarnika.
PROWADNICE PÓŁEK: ułatwiają wsuwanie i wysuwanie akcesoriów.
AKCESORIA NIEWCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY
Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.
PL6
WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA
Ruszt oraz inne akcesoria są wyposażone w system blokad, który zapobiega ich przypadkowemu wyjściu.
Rys. 1
1.
2.
Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią “A” do góry (Rys. 1).
Przechylić ruszt przy blokadzie “B” (Rys. 2).
Rys. 2
Rys. 3
3.
Ustawić ruszt z powrotem poziomo i wsunąć do końca - “C” (Rys. 3).
4.
Aby wyjąć ruszt, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Włożenie innych akcesoriów, np. tacki do ociekania, blachy do pieczenia ciast, wymaga wykonania takich samych czynności.
Wypustka w części płaskiej pozwala na zablokowanie akcesoriów.
OPIS PANELU STEROWANIA
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY
Mrożonki
Rozmrażanie
Utrzymyw. w cieple
Specjalne: Rozmrażanie potraw
4
2
WYŚWIETLACZ
1.
POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI: włączenie/wyłączenie oraz wybór funkcji
2.
POKRĘTŁO NAWIGACJI: poruszanie się po menu, regulacja ustawionych wartości
UWAGA: dwa pokrętła są wysuwane. Wcisnąć je na środku, aby wysunęły się z obsady.
3.
PRZYCISK : Powrót do poprzedniego ekranu
4.
PRZYCISK : Wybór oraz potwierdzenie ustawień
1
3
LISTA FUNKCJI
Po ustawieniu pokrętła przełącznika funkcji na dowolną pozycję włącza się piekarnik: na wyświetlaczu pojawiają się funkcje lub
podmenu powiązane z daną funkcją.
Podmenu można wybrać po ustawieniu pokrętła na funkcjach: GRILL, FUNKCJE SPECJALNE, USTAWIENIA, PRZEPISY oraz
ULUBIONE.
Mrożonki
A
Rozmrażanie
B
Utrzymyw. w cieple
Specjalne: Rozmrażanie potraw
C
D
A.
B.
C.
D.
Symbol podświetlonej funkcji
Podświetloną funkcję można wybrać, wciskając
Opis podświetlonej funkcji
Inne funkcje dostępne do wyboru.
PL7
SZCZEGÓŁY FUNKCJI
Po wybraniu żądanej funkcji na wyświetlaczu pojawiają się dalsze opcje oraz związane z nimi szczegóły
--:--
180°C
Pole 3
TEMPERATURA
Piecz. Konwekcyjne
Tak
Pole 2
Start
NAGRZEWANIE
CZAS PIECZENIA
Pole 4
--:--
Pole 5
ZAKOŃCZENIE
Kursor
Pole 1
Do przechodzenia między poszczególnymi polami należy używać pokrętła “Nawigacja”: kursor przemieszcza się obok wartości,
które można zmieniać, zgodnie z wyżej opisaną kolejnością. Wcisnąć przycisk , aby wybrać wartość, zmienić ją, obracając
pokrętło nawigacji, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM - WYBÓR JĘZYKA ORAZ USTAWIENIE ZEGARA
Aby zapewnić prawidłową pracę piekarnika, podczas pierwszego włączenia należy wybrać żądany język oraz ustawić aktualną
godzinę.
W tym celu należy:
1.
Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na dowolną pozycję: na wyświetlaczu pojawi się lista pierwszych trzech dostępnych
języków.
2.
Pokrętłem nawigacji przewinąć listę.
3.
Po podświetleniu żądanego języka nacisnąć , aby go wybrać.
Po ustawieniu języka na wyświetlaczu miga 12:00.
4.
Ustawić czas pokrętłem nawigacji.
5.
Potwierdzić ustawienie, naciskając :
WYBÓR FUNKCJI PIECZENIA
180°C
Tak
NAGRZEWANIE
1.
2.
3.
180°C
--:--
TEMPERATURA
CZAS PIECZENIA
Piecz. Konwekcyjne
Start
--:--
TEMPERATURA
--:--
Tak
ZAKOŃCZENIE
NAGRZEWANIE
CZAS PIECZENIA
Piecz. Konwekcyjne
Start
--:--
ZAKOŃCZENIE
Jeśli piekarnik jest wyłączony, obrócić pokrętło przełącznika funkcji; na wyświetlaczu pojawią się funkcje pieczenia oraz
związane z nimi podmenu.
UWAGA: Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na str. 12 oraz str. 13.
Opcje dostępne wewnątrz podmenu można przeglądać obracając pokrętło nawigacji: wybrana funkcja zostanie
podświetlona na biało na środku wyświetlacza. Aby potwierdzić wybór, nacisną przycisk .
na wyświetlaczu pojawią się ustawienia pieczenia. Jeśli fabrycznie ustawione wartości odpowiadają żądanym, obrócić
pokrętło nawigacji tak, aby kursor znajdował się obok komunikatu Start”, a następnie nacisnąć przycisk ; jeśli nie,
wykonać poniższe czynności, aby zmienić ustawienia.
USTAWIENIE TEMPERATURY/MOCY GRILLA
180°C
TEMPERATURA
Nie
NAGRZEWANIE
Konwencjonalne
Start
200°C
TEMPERATURA
Nie
NAGRZEWANIE
--:--
180°C
--:--
Nie
--:--
200°C
--:--
Nie
CZAS PIECZENIA
ZAKOŃCZENIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
ZAKOŃCZENIE
--:--
TEMPERATURA
NAGRZEWANIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
--:--
TEMPERATURA
NAGRZEWANIE
--:--
ZAKOŃCZENIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
--:--
ZAKOŃCZENIE
Aby zmienić temperaturę lub moc grilla, należy:
1.
Sprawdzić, czy kursor jest w pobliżu wartości temperatury (pole 1); nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr, który
będzie zmieniany: wartości temperatury migają.
2.
Ustawić żądaną wartość pokrętłem nawigacji i potwierdzić przyciskiem .
3.
Obrócić pokrętło nawigacji tak, aby kursor znajdował się obok komunikatu START, a następnie nacisnąć przycisk .
4.
Na wyświetlaczu pojawi się sugestia, na który poziom włożyć potrawę. Wykonać czynność i wcisnąć przycisk , aby
rozpocząć pieczenie.
Ustawiona temperatura może zostać zmieniona również podczas pieczenia. Należy wtedy przeprowadzić tę samą
procedurę.
5.
Po zakończeniu pieczenia pojawia się stosowny komunikat. W tym momencie można wyłączyć piekarnik, ustawiając
pokrętło przełącznika funkcji na 0 (zero), lub przedłużyć pieczenie, przekręcając pokrętło nawigacji w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara. Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawi się pasek chłodzenia, który informuje o temperaturze
wewnątrz piekarnika.
PL8
NAGRZEWANIE PIEKARNIKA
200°C
TEMPERATURA
Konwencjonalne
Nie
NAGRZEWANIE
Start
200°C
TEMPERATURA
NAGRZEWANIE
200°C
--:--
Nie
--:--
200°C
Start
--:--
Tak
--:--
TEMPERATURA
NAGRZEWANIE
ZAKOŃCZENIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Tak
--:--
CZAS PIECZENIA
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
ZAKOŃCZENIE
--:--
TEMPERATURA
NAGRZEWANIE
ZAKOŃCZENIE
--:--
Start
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
--:--
Start
ZAKOŃCZENIE
Aby nagrzać piekarnik przed włożeniem potrawy do pieczenia, należy zmienić fabryczne ustawienia piekarnika w następujący
sposób:
1.
Pokrętłem nawigacji ustawić kursor na nagrzewanie.
2.
Nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr: miga komunikat “Nie”.
3.
Zmienić parametr pokrętłem nawigacji: na wyświetlaczu pojawi się napis “Si” (Tak).
4.
Potwierdzić wybór przyciskiem .
SZYBKIE NAGRZEWANIE
180°C
TEMPERATURA
Mrożonki
Rozmrażanie
Utrzymyw. w cieple
Obróć +/- aby ustawić. ...
Specjalne: Rozmrażanie potraw
Start
Aby szybko nagrzać piekarnik, należy:
1.
Wybrać funkcję szybkiego nagrzewania pokrętłem przełącznika funkcji.
2.
Potwierdzić przyciskiem : ustawienia pojawią się na wyświetlaczu.
3.
Jeśli zaproponowana temperatura odpowiada żądanej, obrócić pokrętło nawigacji tak, aby kursor znalazł się w pobliżu pozycji
“Start” i wcisnąć przycisk . Aby zmienić temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w poprzednich rozdziałach. Sygnał
dźwiękowy poinformuje, że piekarnik osiągnął ustawioną temperaturę. Po zakończeniu nagrzewania piekarnik automatycznie
wybiera funkcję grzania konwencjonalnego
.
W tym momencie można włożyć potrawę i rozpocząć pieczenie.
4.
Aby ustawić inną funkcję pieczenia, należy skorzystać z pokrętła przełącznika funkcji.
USTAWIANIE CZASU PIECZENIA
--:--
180°C
TEMPERATURA
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Nie
NAGRZEWANIE
Start
00:01
180°C
TEMPERATURA
Nie
GG MM
Konwencjonalne
NAGRZEWANIE
--:--
ZAKOŃCZENIE
Start
19:01
ZAKOŃCZENIE
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
Nie
NAGRZEWANIE
GG MM
Konwencjonalne
Start
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
Nie
NAGRZEWANIE
19:01
ZAKOŃCZENIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
19:20
ZAKOŃCZENIE
Funkcja ta pozwala na pieczenie przez określony czas, od minimum 1 minuty do maksimum dozwolonego w zależności od
wybranej funkcji. Po upływie tego czasu piekarnik wyłącza się automatycznie.
1.
Aby ustawić funkcję, ustawić kursor pokrętłem nawigacji obok komunikatu “Czas pieczenia”.
2.
Nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr; na ekranie miga “00:00”.
3.
Zmieniać wartości pokrętłem nawigacji, dopóki nie wyświetli się żądany czas pieczenia.
4.
Potwierdzić wybraną wartość przyciskiem .
PRZYRUMIENIANIE
Po zakończeniu pieczenia w przypadku funkcji, dla których jest to możliwe, na wyświetlaczu pojawia się propozycja
przyrumienienia potrawy. Funkcję tę można włączyć jedynie wtedy, gdy ustawiono czas pieczenia.
- 00:05
CZAS PIECZENIA
Koniec pieczenia: 20:00
^: przedłużyć, ✓: przyrumienić
20:05
Przyrumienianie
Koniec przyrumieniania: 20:05
KONIEC
Po upływie czasu pieczenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat “^ aby przedłużyć, , aby przyrumienić”. Po naciśnięciu
przycisku
piekarnik rozpoczyna fazę przyrumieniania, która trwa 5 minut. Funkcję tę można wykonać tylko jeden raz.
PL9
USTAWIENIE CZASU ZAKOŃCZENIA / OPÓŹNIONY START
Można ustawić żądaną godzinę zakończenia pieczenia, opóźniając rozpoczęcie pracy piekarnika o maksimum 23 godziny i
59 minut. Jest to możliwe wyłącznie po ustawieniu czasu pieczenia. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w
przypadku wybranej funkcji nie jest wymagane nagrzewanie piekarnika.
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
Nie
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
NAGRZEWANIE
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
Nie
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
NAGRZEWANIE
20:10
ZAKOŃCZENIE
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
Nie
19:20
ZAKOŃCZENIE
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Start
NAGRZEWANIE
20:10
ZAKOŃCZENIE
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Nie
Start
NAGRZEWANIE
19:20
ZAKOŃCZENIE
- 00:30
180°C
TEMPERATURA
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Nie
Start
NAGRZEWANIE
20:10
ZAKOŃCZENIE
- 00:29
180°C
TEMPERATURA
CZAS PIECZENIA
Konwencjonalne
Nie
Start
NAGRZEWANIE
20:10
ZAKOŃCZENIE
Po ustawieniu czasu pieczenia na wyświetlaczu pojawia się godzina zakończenia pieczenia (np. 19:20). Aby opóźnić zakończenie
pieczenia, zmieniając (opóźniając) czas jego rozpoczęcia, należy:
1.
Pokrętłem nawigacji ustawić kursor obok godziny zakończenia pieczenia.
2.
Nacisnąć przycisk , aby wybrać parametr: miga godzina zakończenia pieczenia.
3.
Pokrętłem nawigacji zmieniać godzinę zakończenia pieczenia, aż do osiągnięcia żądanej wartości.
4.
Potwierdzić wybraną wartość przyciskiem .
5.
Obrócić pokrętło nawigacji tak, aby kursor znajdował się obok komunikatu START, a następnie nacisnąć przycisk .
6.
Na wyświetlaczu pojawi się sugestia, na który poziom włożyć potrawę. Wykonać czynność i wcisnąć przycisk , aby
rozpocząć pieczenie. Piekarnik rozpocznie pieczenie po upływie czasu obliczonego w taki sposób, aby zakończenie
wypadło o ustawionej godzinie (np. jeśli przyrządzana będzie potrawa wymagająca 20 minut pieczenia, po ustawieniu
godziny zakończenia na 20:10 piekarnik rozpocznie pracę o godz. 19:50).
UWAGA: Podczas oczekiwania na rozpoczęcie pieczenia można rozpocząć program, obracając pokrętłem nawigacji tak,
aby kursor znalazł się obok komunikatu “Start”, a następnie naciskając przycisk .
W każdym momencie można zmienić ustawione wartości (temperatura, poziom grilla, czas pieczenia, godzina
zakończenia). Postępować zgodnie z opisem w poprzednich rozdziałach.
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO W PIEKARNIKU
168°
19:42
Ciepło resztkowe
Po zakończeniu pieczenia lub po wyłączeniu piekarnika, jeżeli w jego komorze panuje temperatura powyżej 50°C, na
wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura oraz pasek chłodzenia. Gdy ciepło resztkowe osiągnie poziom 50°C, na
wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.
MINUTNIK
00 : 00 : 00
00 : 30 : 00
01 : 09 : 00
Obrócić +/-, aby ustawić timer i ✓ aby rozpocząć
Obrócić +/-, aby ustawić timer i ✓, aby rozpocząć
Czas
(GG)
(MM)
(SS)
(GG)
(MM)
(SS)
Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony. Jest ona przydatna, np. podczas gotowania makaronu
- można wtedy kontrolować czas gotowania. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 1 godzina i 30 minut.
1.
Jeśli piekarnik jest wyłączony, nacisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się “00:00:00”.
2.
Pokrętłem nawigacji ustawić żądany czas.
3.
Nacisnąć przycisk , aby rozpoczęło się odliczanie od końca. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawia się
“00:00:00” i rozlega się sygnał dźwiękowy. W tym momencie można przedłużyć czas (postępując zgodnie z powyższymi
wskazówkami) lub wyłączyć minutnik (naciskając przycisk ). Na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.
PL10
PRZEPISY
Dzięki technologii “6th Sense” można korzystać z 30 przepisów ustawionych fabrycznie. Idealnie skomponowano w nich dobór
funkcji oraz temperaturę pieczenia.
Należy jedynie przestrzegać zaleceń podanych w załączonej książce kucharskiej w zakresie składników oraz przygotowania
potrawy. W odniesieniu do całej reszty należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Deser
Deser
Mięso
Mięso
Ryby
Ryby
6th Sense: Wciśnij ✓ aby przejrzeć przepisy
6th Sense: Wciśnij ✓ aby przejrzeć przepisy
Kebab
Kebab
Pieczeń wieprzowa
Pieczeń wieprzowa
Golonka
Golonka
6th Sense: Opisy - patrz książka kucharska
Automatyczna
- 00:32
STEROWANIE
CZAS PIECZENIA
Pieczeń wieprzowa
Start
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6th Sense: Opisy - patrz książka kucharska
Włóż potrawę na poziom 3
Później naciśnij ✓
19:20
ZAKOŃCZENIE
Pokrętłem przełącznika funkcji wybrać “PRZEPISY”.
Wybrać spośród zaproponowanych potraw tę, którą chce się przyrządzić.
Potwierdzić wybraną potrawę przyciskiem .
Wybrać żądany przepis pokrętłem nawigacji.
Potwierdzić przyciskiem : na wyświetlaczu pojawia się informacja o orientacyjnym czasie pieczenia.
Włożyć potrawę i obrócić pokrętło nawigacji tak, aby kursor znajdował się obok komunikatu “Start”, a następnie nacisnąć
przycisk .
Na wyświetlaczu pojawi się sugestia, na który poziom włożyć potrawę. Wykonać czynność i wcisnąć przycisk , aby
rozpocząć pieczenie. Aby opóźnić czas rozpoczęcia pieczenia, patrz odnośny rozdział.
Obróć potrawę
Pieczenie prawie zakończone
Sprawdź potrawę
Koniec pieczenia: 19:45
Naciśnij ^, aby przedłużyć pieczenie
Uwagi: Niektóre potrawy wymagają obrócenia lub pomieszania w połowie pieczenia: piekarnik włącza sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się informacja o rodzaju wymaganej czynności.
Początkowo wskazany czas pieczenia jest wyłącznie orientacyjny: może zostać automatycznie przedłużony podczas
pieczenia.
Krótko przez upływem czasu pieczenia piekarnik sygnalizuje, aby sprawdzić, czy potrawa jest dopieczona w stopniu
odpowiadającym użytkownikowi. Jeśli nie jest, to po upływie czasu pieczenia można ręcznie przedłużyć pieczenie pokrętłem
nawigacji.
USTAWIENIA
1.
Aby zmienić niektóre parametry wyświetlacza, pokrętłem przełącznika funkcji należy wybrać “USTAWIENIA” w menu
głównym.
2.
Potwierdzić przyciskiem : Na wyświetlaczu pojawiają się parametry, które można zmieniać (język, głośność sygnały
dźwiękowego, jasność wyświetlacza, czas, tryb eko).
3.
Pokrętłem nawigacji należy wybrać ustawienie, które ma być zmienione.
4.
Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.
5.
Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, aby zmienić parametr.
6.
Nacisnąć przycisk ; na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie czynności.
UWAGA: Gdy piekarnik jest wyłączony, jeśli aktywna jest funkcja TRYB EKO, wyświetlacz zgaśnie po kilku sekundach. Jeśli
funkcja ta nie jest aktywna (Wyłączony), po kilku sekundach zmniejsza się jedynie jasność wyświetlacza.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Funkcja ta umożliwia zablokowanie działania wszystkich przycisków i pokręteł na panelu sterowania.
Aby ją włączyć, należy jednocześnie nacisnąć przyciski oraz i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli blokada jest
aktywna, działanie przycisków jest zablokowane, a na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat oraz symbol . Funkcję tę
można włączyć również podczas pieczenia. Aby ją wyłączyć, należy ponownie wykonać wyżej opisane czynności. Gdy blokada
przed dziećmi jest włączona, piekarnik można wyłączyć ustawiając pokrętło na 0 (zero). W takiej sytuacji należy jednak ponownie
ustawić wcześniej wybraną funkcję.
PL11
TABELA OPISU FUNKCJI
POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI
OFF
KONTROLKA
SZYBKIE
NAGRZEWANIE
Do przerywania pieczenia i wyłączania piekarnika.
Do włączania i wyłączania oświetlenia wewnątrz piekarnika.
Do szybkiego nagrzewania piekarnika.
KONWENCJONALNE
Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Korzystać z 3 poziomu. Do pieczenia
pizzy, tart warzywnych i mięsnych oraz nadziewanych ciast stosować natomiast poziom 1. lub
2. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
GRILL
Do grillowania antrykotu, szaszłyków, kiełbasek; podpiekania warzyw lub przyrumieniania
chleba. Zaleca się włożenie potrawy na poziom 4 lub 5. Podczas grillowania mięs zaleca się
stosowanie tacki do ociekania, na której będzie się zbierał ociekający tłuszcz. Włożyć tackę na
poziom 3 lub 4, wlewając do niej około pół litra wody. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
Podczas pieczenia drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
TURBOGRILL
Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić potrawę na
środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie tacki do ociekania, na której będzie się zbierał
ociekający tłuszcz. Włożyć tackę na poziom 1 lub 2, wlewając do niej około pół litra wody. Nie
trzeba nagrzewać piekarnika. Podczas pieczenia drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Wraz z tą funkcją można korzystać z rożna, pod warunkiem, że dostępne są odpowiednie
akcesoria.
TERMOOBIEG
Do jednoczesnego pieczenia potraw na kilku półkach (maks. trzech). Potrawy mogą być różne,
lecz muszą wymagać takiej samej temperatury pieczenia (np: ryby, warzywa, ciasta). Funkcja ta
umożliwia pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw. Korzystać
z 3. poziomu, gdy pieczenie odbywa się tylko na jednej półce, z 1 i 4 poziomu, gdy pieczenie
odbywa się na dwóch półkach, a z 1, 3 i 5 poziomu, gdy pieczenie odbywa się na trzech
półkach. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
PIECZENIE
KONWEKCYJNE
Do pieczenia mięs i ciast z płynnym nadzieniem (słonych i słodkich) na jednej półce. Korzystać z
3 poziomu. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
SPECJALNE
Patrz FUNKCJE SPECJALNE.
USTAWIENIA
Ustawianie wyświetlacza (język, czas, jasność, głośność sygnału dźwiękowego, tryb eko).
PRZEPISY
SKRÓTY
Możliwość wyboru spośród 30 różnych przepisów ustawionych fabrycznie (patrz załączona
książka kucharska). Piekarnik automatycznie ustawia optymalną temperaturę, funkcję oraz czas
pieczenia. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących przygotowania, akcesoriów oraz
poziomów pieczenia, które podano w książce kucharskiej.
Bezpośredni dostęp do 10 najczęściej stosowanych funkcji. Aby zmienić ustawienia żądanej
funkcji, patrz rozdział “WYBÓR FUNKCJI PIECZENIA”.
PL12
FUNKCJE SPECJALNE
ROZMRAŻANIE
Do przyspieszania rozmrażania artykułów spożywczych. Zaleca się umieszczenie potrawy na
środkowym poziomie. Zaleca się pozostawienie potrawy w opakowaniu, aby zapobiec
wysuszeniu jej powierzchni.
UTRZYM. W CIEPLE
Pozwala utrzymać ciepło i chrupkość świeżo ugotowanych potraw (np: mięs, potraw
smażonych, zapiekanek). Zaleca się umieszczenie potrawy na środkowym poziomie. Funkcja
nie włącza się, gdy temperatura w komorze przekracza 65°C.
WYRASTANIE
Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Aby zachować jakość wyrastania,
funkcji nie powinno się włączać, gdy temperatura w komorze przekracza 50°C. Umieścić ciasto
na 2 poziomie. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
UDOGODNIENIA
Do pieczenia gotowych dań przechowywanych w temperaturze otoczenia lub w chłodziarce
(kruche ciasteczka, gotowe ciasta do pieczenia, bułeczki, pierwsze dania oraz produkty typu
chleb). Funkcja szybko i delikatnie piecze wszystkie rodzaje potraw; może być stosowana
również do podgrzewania już upieczonych potraw. Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przygotowania podanych na opakowaniu mrożonek. Nie trzeba nagrzewać
piekarnika.
MAXI COOKING
Do pieczenia dużych kawałków mięs (powyżej 2,5 kg). Korzystać z 1 lub 2 poziomu w zależności
od rozmiarów mięsa. Nie trzeba nagrzewać piekarnika.
Lasagne
Pizza
MROŻONKI
Strudel
jabłkowy
Funkcja automatycznie dobiera najlepszą temperaturę oraz tryb pieczenia dla 5 różnych
kategorii gotowych dań mrożonych. Korzystać z 2 lub 3 poziomu pieczenia. Nie trzeba
nagrzewać piekarnika.
Frytki
Chleb
Osobiste
Można indywidualnie ustawić wartość temperatury w zakresie od 50 do 250°C, odpowiednio
do różnych kategorii produktów.
PL13
TABELA PIECZENIA
Przepis
Funkcja Nagrzewanie
Poziom
(od dołu)
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
Akcesoria
-
2/3
160-180
30-90
Tortownica na ruszcie
-
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
35-90
-
1-4
160-200
40-90
-
3
170-180
20-45
-
1-4
160-170
20-45
Ciasta drożdżowe
Ciasta z nadzieniem (sernik,
strucla, szarlotka)
Biszkopty/Tarty
Poz. 4: tortownica na ruszcie
Poz. 1: tortownica na ruszcie
Ociekacz/blacha do ciast lub
tortownica na ruszcie
Poz. 4: tortownica na ruszcie
Poz. 1: tortownica na ruszcie
Ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 4: ruszt
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-5
160-170
20-45
Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Ptysie
-
3
180-200
30-40
-
1-4
180-190
35-45
Ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 4: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-5
180-190
35-45
Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Bezy
-
3
90
110-150 Ociekacz lub blacha do ciast
-
1-4
90
140-160
Poz. 4: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-5
90
140-160 Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Chleb / Pizza / Focaccia
-
1/2
190-250
15-50
-
1-4
190-250
20-50
Ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 4: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-5
190-250
25-50
Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Tarta mięsno-warzywna
(tarta warzywna, quiche)
-
3
180-190
40-55
-
1-4
180-190
45-70
Tortownica na ruszcie
Poz. 4: tortownica na ruszcie
Poz. 1: tortownica na ruszcie
Poz. 5: tortownica na ruszcie
-
1-3-5
180-190
45-70
Poz. 3: tortownica na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
+ tortownica
PL14
Przepis
Nadziewane ciasto
francuskie/Słone paluszki
Funkcja Nagrzewanie
Poziom
(od dołu)
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
Akcesoria
-
3
190-200
20-30
Ociekacz lub blacha do ciast
-
1-4
180-190
20-40
Poz. 4: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-5
180-190
20-40
Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Lasagne/Zapiekany
makaron/Cannelloni/
Zapiekanka
-
3
190-200
45-55
Baranina / Cielęcina /
Wołowina / Wieprzowina
1 kg
-
3
190-200
80-110 Ociekacz lub blacha na ruszcie
Kurczak / Królik / Kaczka 1kg
-
3
200-230
50-100 Ociekacz lub blacha na ruszcie
Indyk / Gęś 3kg
-
2
190-200
80-130 Ociekacz lub blacha na ruszcie
Ryba pieczona/w folii (filet,
w całości)
-
3
180-200
40-60
Ociekacz lub blacha na ruszcie
Nadziewane warzywa
(pomidory, cukinie,
bakłażany)
-
2
180-200
50-60
Blacha na ruszcie
Chleb tostowy
-
5
Wysoka
3-6
Filety / kawałki ryb
-
4
Średnia
20-30
Blacha na ruszcie
Ruszt
Poz. 4: ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Poz. 3: ociekacz napełniony wodą
Kiełbaski / Szaszłyki /
Kotlety / Hamburgery
-
5
Średnia-Wysoka
15-30
Poz. 5: ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Poz. 4: ociekacz napełniony wodą
-
2
Średnia (2)
55-70
Kurczak pieczony 1-1,3 kg
Poz. 2: ruszt (obrócić potrawę po
upływie dwóch trzecich czasu
pieczenia)
Poz. 1: ociekacz napełniony wodą
Poz. 2: rożen (jeśli jest w zestawie)
-
2
Wysoka (3)
80-110
Krwisty rostbef 1 kg
-
3
Średnia
35-45
Blacha na ruszcie (w razie potrzeby
obrócić potrawę po upływie 2/3
czasu pieczenia)
Udziec jagnięcy / Golonka
-
3
Średnia
60-90
Ociekacz lub blacha na ruszcie (w
razie potrzeby obrócić potrawę po
upływie 2/3 czasu pieczenia)
Pieczone ziemniaki
-
3
Średnia
45-55
Ociekacz lub blacha na ruszcie (w
razie potrzeby obrócić potrawę po
upływie 2/3 czasu pieczenia)
Zapiekane warzywa
-
3
Wysoka
10-15
Blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz napełniony wodą
Poz. 4: blacha na ruszcie
Lasagne i mięso
-
1-4
200
Mięso i ziemniaki
-
1-4
200
PL15
50-100* Poz. 1: ociekacz lub blacha na
ruszcie
Poz. 4: blacha na ruszcie
45-100* Poz. 1: ociekacz lub blacha na
ruszcie
Przepis
Ryba i warzywa
Funkcja Nagrzewanie
-
Poziom
(od dołu)
Temperatura
(°C)
1-4
180
Czas
(min.)
Akcesoria
Poz. 4: blacha na ruszcie
30-50* Poz. 1: ociekacz lub blacha na
ruszcie
Poz. 5: blacha na ruszcie
Pełny posiłek:
Tarta (Poz. 5) / Lasagna (Poz.
3) / Mięso (Poz. 1)
-
1-3-5
190
40-120
Poz. 3: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
3
Auto
10-15
-
1-4
Auto
15-20
-
1-3-5
Auto
20-30
Ociekacz/blacha do ciast lub ruszt
Poz. 4: blacha na ruszcie
Poz. 1: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 5: blacha na ruszcie
Mrożone pizze
Poz. 3: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 1: blacha na ruszcie
Poz. 5: blacha na ruszcie
-
1-3-4-5
Auto
20-30
Poz. 4: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 3: ociekacz lub blacha do ciast
Poz. 1: blacha na ruszcie
*
Czas pieczenia jest orientacyjny.Potrawy należy wyjmować w różnym czasie według preferencji indywidualnych.
PL16
Lista sprawdzonych przepisów (zgodnie z normami IEC 50304/60350:2009-03 i DIN 3360-12:07:07)
Przepis
Funkcja Nagrzewanie
Poziom Temperatura
(od dołu)
(°C)
Czas
(min.)
Akcesoria i uwagi
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
-
3
170
20-30
-
1-4
160
20-35
-
3
170
25-35
-
1-4
160
-
1-3-5
160
-
2
170
30-40
Tortownica na ruszcie
-
2/3
185
70-90
Tortownica na ruszcie
-
1-4
175
75-95
Poz. 4: tortownica na ruszcie
Poz. 1: tortownica na ruszcie
-
5
Wysoka
3-6
-
5
3 (Wys.)
18-30
Poz. 5: ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Poz. 4: ociekacz napełniony wodą
-
3
180
35-45
Ociekacz/blacha do ciast
-
1-4
160
55-65
Poz. 4: blacha do ciast
Poz. 1: ociekacz
-
2
170
-
3
170
40-50
Ociekacz/blacha do ciast
-
1-4
160
45-55
Poz. 4: blacha do ciast
Poz. 1: ociekacz
Herbatniki kruche (Shortbread)
Ociekacz/blacha do ciast
Poz. 4: blacha do ciast
Poz. 1: ociekacz
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Ciasteczka (Small cakes)
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Biszkopt beztłuszczowy (Fatless
sponge cake)
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
Ociekacz/blacha do ciast
Poz. 4: blacha do ciast
Poz. 1: ociekacz
Poz. 5: blacha na ruszcie
35-45* Poz. 3: blacha do ciast
Poz. 1: ociekacz
30-40
2 jabłeczniki (Two apple pies)
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Tosty (Toast)**
Ruszt
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Hamburgery (Burgers)**
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Jabłecznik, ciasto drożdżowe
(Apple cake, yeast tray cake)
DIN 3360-12:07 § 6.6
Pieczeń wieprzowa (Roast pork)
110-150 Poz. 2: ociekacz
DIN 3360-12:07 Załącznik C
Placek (Flat cake)
W poniższej tabeli przedstawione zostały zalecane funkcje i temperatury umożliwiające uzyskanie optymalnych rezultatów dla
wszystkich typów przepisów. W przypadku korzystania z funkcji termoobiegu do pieczenia na jednym poziomie zaleca się
umieszczenie potrawy na trzeciej półce i ustawienie tej samej temperatury, która zalecana jest w przypadku pieczenia z
TERMOOBIEGIEM
na kilku poziomach.
W przypadku grillowania zaleca się pozostawienie 3-4 cm wolnej przestrzeni od krawędzi przedniej rusztu, aby ułatwić jego
wyciągnięcie.
Wskazówki podane w tabeli nie zakładają stosowania prowadnic półek. Przeprowadzić próby bez prowadnic półek.
* Wyjąć poziom 5 przed innymi poziomami, kiedy znajdująca się na nim potrawa osiągnie żądane przyrumienienie. Poziomy 1 i
3 mają dłuższe czasy pieczenia.
** W przypadku grillowania zaleca się pozostawienie 3-4 cm wolnej przestrzeni od krawędzi przedniej rusztu, aby ułatwić jego
wyciągnięcie.
Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z normą EN50304)
Aby przeprowadzić test, skorzystać z odnośnej tabeli.
Zużycie energii oraz czas nagrzewania
Wybrać funkcję i przeprowadzić test z włączoną jedynie opcją Nagrzewanie (“Tak nagrzewanie”).
Test dokładności sterowania
Wybrać funkcję i przeprowadzić test jedynie przy wyłączonej funkcji Nagrzewanie (kiedy nagrzewanie jest włączone, układ sterowania
piekarnika celowo wytwarza wahania profilu temperatury).
PL17
RADY I SUGESTIE
Sposób czytania tabeli pieczenia
Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej potrawy oraz informację, czy należy ją piec na jednej czy kilku półkach
jednocześnie. Temperatury pieczenia dotyczą momentu włożenia potrawy do piekarnika, za wyjątkiem nagrzewania (gdy jest
przewidziane). Temperatury oraz czasy pieczenia są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo
stosowa niższe sugerowane wartości, a później, jeśli pieczenie nie jest zgodne z wymaganiami, przejść do wyższych. Zaleca się
stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie oraz, w miarę możliwości, blach lub form do pieczenia z ciemnego metalu.
Można stosować również naczynia lub akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub z porcelany. Czas pieczenia nieco się wtedy
wydłuy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli pieczenia, dotyczących wyboru
akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach.
Jednoczesne pieczenie różnych potraw
Korzystając z funkcji “TERMOOBIEG”, można równocześnie piec różne potrawy np. ryby i warzywa), przy czym potrawy te muszą
wymagać tej samej temperatury i muszą być ułożone na różnych półkach. Wyjąć potrawy, które wymagają krótszego pieczenia,
i pozostawić potrawy, które wymagają dłuższego pieczenia.
Ciasta
-
-
Delikatne ciasta piec z wykorzystanie funkcji pieczenia konwencjonalnego na jednym tylko poziomie. Stosować formy z
ciemnego metalu i stawiać je zawsze na ruszcie z kompletu. Do pieczenia na kilku poziomach wybierać funkcję
Termoobieg i ustawiać formy na ruszcie w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować.
Aby sprawdzić, czy ciasto drożdżowe jest już gotowe, włożyć drewniany patyczek w najwyższym miejscu ciasta. Jeśli
patyczek pozostanie suchy, ciasto jest gotowe.
Jeśli stosowane są formy z nieprzywierającą powłoką, ciasto może nierówno wyrosnąć po bokach.
Jeśli ciasto “opada” podczas pieczenia, podczas następnego pieczenia należy ustawić niższą temperaturę lub zmniejszyć
ilość płynu lub delikatniej mieszać ciasto.
Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta owocowe) wymagają funkcji “PIECZ. KONWEKCYJNE”. Jeśli spód ciasta
będzie zbyt wilgotny, korzystać z niższej półki i wyłożyć spód bułką tartą lub pokruszonymi herbatnikami przed
włożeniem nadzienia.
Mięsa
-
Stosować blachy lub naczynia żaroodporne dowolnego rodzaju, dopasowane do rozmiarów pieczonego mięsa. W
przypadku pieczeni zaleca się wlanie na dno naczynia niewielkiej ilości rosołu, aby nieco zwilżyć mięso i dodać smaku.
Gdy pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w piekarniku na ok. 10-15 min. lub zawinąć w folię aluminiową.
Przygotowując mięso do grillowania należy pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy kawałki mają tę samą grubość.
Bardzo grube kawałki mięsa wymagają dłuższego pieczenia. Aby zapobiec przypaleniu powierzchni, należy mięso
odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt na niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie dwóch trzecich czasu pieczenia.
Zaleca się stosowanie tacki do ociekania, która będzie zbierała ociekający sok - należy do niej wlać pół litra wody i umieścić
bezpośrednio pod rusztem, na którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie potrzeby uzupełnić wodę.
Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach)
Służy do pieczenia dużych kawałków mięsa i drobiu, umożliwiając ich równomierne dopieczenie. Wsunąć mięso na szpikulec
rożna, obwiązując go sznurkiem kuchennym (w przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest unieruchomione przed włożeniem
szpikulca do gniazda na przedniej ściance piekarnika, po czym oprzeć go na odpowiednim wsporniku. Aby zmniejszyć ilość
dymu i zebrać spływające soki, zaleca się umieszczenie na pierwszej półce tacki do ociekania, do której należy wlać pół litra wody.
Szpikulec posiada plastikowe pokrętło, które należy zdjąć przed rozpoczęciem pieczenia i z którego należy korzystać po jego
zakończeniu, aby wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia.
Pizza
Lekko nasmarować blachę, aby pizza była bardziej chrupiąca, nawet na spodzie. Po upływie dwóch trzecich czasu pieczenia
dodać mozzarellę na pizzę.
Funkcja Wyrastanie (dostępny tylko w niektórych modelach)
Zaleca się przykrycie ciasta wilgotną ściereczką przed włożeniem do piekarnika. Czasy wyrastania w takiej funkcji skracają się o
ok. jedną trzecią w porównaniu do wyrastania w temperaturze otoczenia (20-25°C). Czas wyrastania dla ciasta na pizzę (1 kg) to
ok. jedna godzina.
PL18
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT
This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times.
This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others.
All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms:
DANGER
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury.
WARNING
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury.
All safety warnings give specific details of the potential risk present and indicate how to reduce risk of injury, damage and electric
shock resulting from improper use of the appliance. Carefully observe the following instructions:
The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work.
Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer’s
instructions and local safety regulations. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the
user manual.
Regulations require that the appliance is earthed.
The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the power supply
socket.
For installation to comply with current safety regulations, an all-pole disconnect switch with minimum contact gap of
3 mm must be utilized.
Do not use multiple plug adapters or extension leads.
Do not pull the power supply cable in order to unplug the appliance.
The electrical components must not be accessible to the user after installation.
Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.
This appliance is designed solely for use as a domestic appliance for cooking food. No other type of use is permitted
(e.g.: heating rooms). The Manufacturer declines all responsibility for inappropriate use or incorrect setting of the controls.
The appliance is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or
without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those
responsible for their safety.
The accessible parts of the appliance may become very hot during use. Young children should be kept away from the
appliance and supervised to ensure that they do not play with it.
During and after use, do not touch the heating elements or interior surfaces of the appliance - risk of burns. Do not allow
the appliance to come into contact with cloths or other flammable materials until all the components have cooled
sufficiently.
At the end of cooking, exercise caution when opening the appliance door, letting the hot air or steam exit gradually
before accessing the oven. When the appliance door is shut, hot air is vented from the aperture above the control panel.
Do not obstruct the vent apertures.
Use oven gloves to remove pans and accessories, taking care not to touch the heating elements.
Do not place flammable materials in or near the appliance: a fire may break out if the appliance is inadvertently switched
on.
Do not heat or cook sealed jars or containers in the appliance. The pressure that builds up inside might cause the jar to
explode, damaging the appliance.
Do not use containers made of synthetic materials.
Overheated oils and fats catch fire easily. Always remain vigilant when cooking foods rich in fat and oil.
Never leave the appliance unattended during food drying.
If alcoholic beverages are used when cooking foods (e.g. rum, cognac, wine), remember that alcohol evaporates at high
temperatures. As a result, there is a risk that vapours released by the alcohol may catch fire upon coming into contact with
the electrical heating element.
Scrapping of household appliances
-
This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal
regulations. Before scrapping, cut off the power supply cable.
For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your
competent local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance.
GB19
INSTALLATION
After unpacking the oven, make sure that it has not been damaged during transport and that the oven door closes properly. In
the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. To prevent any damage, only remove the oven
from its polystyrene foam base at the time of installation.
PREPARING THE HOUSING UNIT
•
•
•
•
Kitchen units in contact with the oven must be heat resistant (min 90°C).
Carry out all cabinet cutting work before fitting the oven in the housing and carefully remove all wood chips and sawdust.
After installation, the bottom of the oven must no longer be accessible.
For correct appliance operation, do not obstruct the minimum gap between the worktop and the upper edge of the oven.
ELECTRICAL CONNECTION
Make sure the power voltage specified on the appliance dataplate is the same as the mains voltage. The dataplate is on the front
edge of the oven (visible when the door is open).
•
Power cable replacement (type H05 RR-F 3 x 1.5 mm2) must be carried out by a qualified electrician. Contact an
authorized service centre.
GENERAL RECOMMENDATIONS
Before use:
-
Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories.
Remove the accessories from the oven and heat it at 200° for about an hour to eliminate the smell and fumes from the
insulating materials and protective grease.
During use:
-
Do not place heavy objects on the door as they could damage it.
Do not cling to the door or hang anything from the handle.
Do not cover the inside of the oven with aluminium foil.
Never pour water into the inside of a hot oven; this could damage the enamel coating.
Never drag pots or pans across the bottom of the oven as this could damage the enamel coating.
Make sure that the electrical cables of other appliances do not touch hot parts of the oven or become trapped in the door.
Do not expose the oven to atmospheric agents.
SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT
Disposal of packing material
The packing material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol ( ). The various parts of the packing must
therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.
Scrapping the product
-
This appliance is marked in compliance with European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol
on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as
domestic waste but must be taken to an appropriate collection centre for the recycling of electrical and electronic
equipment.
Energy saving
-
Only pre-heat the oven if specified in the cooking table or your recipe.
Use dark lacquered or enamelled baking moulds as they absorb heat far better.
Switch the oven off 10/15 minutes before the set cooking time. Food requiring prolonged cooking will continue to cook even
once the oven is switched off.
DECLARATION OF CONFORMITY
-
This oven, which is intended to come into contact with foodstuffs, complies with European Regulation ( ) n.1935/2004
and has been designed, manufactured and sold in conformity with the safety requirements of the “Low Voltage” directive
2006/95/CE (which replaces 73/23/CEE and subsequent amendments), the protection requirements of “EMC” 2004/108/
CE.
GB20
TROUBLESHOOTING GUIDE
The oven does not work:
•
•
Check for the presence of mains electrical power and if the oven is connected to the electrical supply.
Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The electronic programmer does not work:
•
If the display shows the letter “ ” followed by a number, contact your nearest After-sales Service. Specify in this case the
number that follows the letter “ ”.
AFTER-SALES SERVICE
Before calling the After-Sales Service:
1.
See if you can solve the problem yourself with the help of the suggestions given in the “Troubleshooting guide“.
2.
Switch the appliance off and back on again it to see if the fault persists.
If after the above checks the fault still occurs, get in touch with the nearest After-sales Service.
Always specify:
•
a brief description of the fault;
•
the type and exact model of the oven;
•
the service number (number after the word Service on the rating plate), located on the right hand edge of the oven cavity
(visible when the oven door is open). The service number is also indicated on the guarantee booklet;
•
your full address;
•
your telephone number.
If any repairs are required, please contact an authorised After-sales Service (to guarantee that original spare parts will be used
and repairs carried out correctly).
CLEANING
WARNING
-
Never use steam cleaning equipment.
Only clean the oven when it is cool to the touch.
Disconnect the appliance from the power supply.
Oven exterior
IMPORTANT: do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with
the appliance, clean immediately with a damp cloth.
•
Clean the surfaces with a damp cloth. If it is very dirty, add a few drops of washing up detergent to the water. Finish off
with a dry cloth.
Oven interior
IMPORTANT: do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin enamelled surfaces
and the oven door glass.
•
After every use, allow the oven to cool then clean it preferably while it is still warm in order to remove built-up dirt and
stains caused by food residues (e.g. food with a high sugar content).
•
Use proprietary oven detergents and follow the manufacturer’s instructions to the letter.
•
Clean the door glass with a suitable liquid detergent. The oven door can be removed to facilitate cleaning (see
MAINTENANCE).
•
The top heating element of the grill (see MAINTENANCE) can be lowered (some models only) to clean the roof of the oven.
N.B.: during prolonged cooking of foods with a high water content (e.g. pizza, vegetables, etc.) condensation may form
on the inside of the door and around the seal. When the oven is cold, dry the inside of the door with a cloth or sponge.
Accessories:
•
•
Soak the accessories in water with washing up detergent immediately after use, handling them with oven gloves if still
hot.
Food residues can be easily removed using a brush or sponge.
Cleaning the rear wall and catalytic side panels of the oven (if present):
IMPORTANT: do not use corrosive or abrasive detergents, coarse brushes, pot scourers or oven sprays which could
damage the catalytic surface and ruin its self-cleaning properties.
•
Operate the oven empty with the fan-assisted function at 200°C for about one hour
•
Next, leave the appliance to cool down before removing any food residue with a sponge.
GB21
MAINTENANCE
-
WARNING
Use protective gloves.
Ensure the oven is cold before carrying out the following operations.
Disconnect the appliance from the power supply.
REMOVING THE DOOR
To remove the door:
1.
2.
3.
Open the door fully.
Lift the catches and push them forwards as far as they will go (Fig. 1).
Close the door as far as it will go (A), lift it up (B) and turn it (C) until it is released (D) (Fig. 2).
To refit the door:
1.
2.
3.
4.
Fig. 1
Insert the hinges in their seats.
Open the door fully.
Lower the two catches.
Close the door.
Fig. 2
MOVING THE TOP HEATING ELEMENT (SOME MODELS ONLY)
1.
2.
3.
Fig. 3
Remove the side accessory holder grilles (Fig. 3).
Pull the heating element out a little (Fig. 4) and lower it (Fig. 5).
To reposition the heating element, lift it up, pulling it slightly towards you, making sure it comes to rest on the lateral
supports.
Fig. 4
Fig. 5
GB22
REPLACING THE OVEN LAMP
To replace the rear lamp (if present):
1.
Disconnect the oven from the power supply.
2.
Unscrew the lamp cover (Fig. 6), replace the lamp (see note for lamp type) and screw the lamp cover back on.
3.
Reconnect the oven to the power supply.
To replace the side lamp (if present):
1.
Disconnect the oven from the power supply.
2.
Remove the side accessory holder grilles, if present (Fig. 3).
3.
Use a screwdriver to prise off the lamp cover (Fig. 7).
4.
Replace the lamp (see note for lamp type) (Fig. 8).
5.
Reposition the lamp cover, pushing it on firmly until it snaps into place (Fig. 9).
6.
Refit the side accessory holder grilles.
7.
Reconnect the oven to the power supply.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
N.B.:
Only use 25-40W/230V type E-14, T300°C incandescent lamps, or 20-40W/230 V type G9, T300°C halogen lamps.
Lamps are available from our After-sales Service.
IMPORTANT:
If using halogen lamps, do not handle with bare hands since fingerprints can damage them.
Do not use the oven until the lamp cover has been repositioned.
GB23
INSTRUCTIONS FOR OVEN USE
FOR ELECTRICAL CONNECTION, SEE THE PARAGRAPH ON INSTALLATION
1.
Control panel
2.
Upper heating element/grill
3.
Cooling fan (not visible)
4.
Dataplate (not to be removed)
5.
Lamps
6.
Circular heating element (not visible)
7.
Fan
8.
Turnspit (if present)
9.
Lower heating element (not visible)
10. Door
11. Position of shelves (the number of shelves is indicated on the front of the oven)
12. Rear wall
N.B.:
During cooking, the cooling fan may switch on at intervals in order to minimise energy consumption.
At the end of cooking, after the oven has been switched off, the cooling fan may continue to run for a while.
ACCESSORIES SUPPLIED
Fig. A
A.
B.
C.
D.
E.
Fig. B
Fig. C
Fig. D
Fig. E
WIRE SHELF (1): the wire shelf can be used to grill food or as a support for pans, cake tins and other ovenproof cooking
receptacles.
DRIP TRAY (1): the drip tray is designed to be positioned under the wire shelf in order to collect fat or as an oven tray for
cooking meat, fish, vegetables, focaccia, etc.
BAKING TRAY (1): for cooking all bread and pastry products, but also roasts, fish en papillotte, etc.
CATALYTIC PANELS (2): for easier and more thorough cleaning of the oven walls.
SLIDING RUNNERS: to facilitate insertion and removal of accessories.
ACCESSORIES NOT SUPPLIED
Other accessories can be purchased separately from the After-sales Service.
GB24
INSERTING WIRE SHELVES AND OTHER ACCESSORIES IN THE OVEN
The wire shelf and other accessories are provided with a locking mechanism to prevent their accidental removal.
Fig. 1
1.
2.
Insert the wire shelf horizontally, with the raised part “A” upwards (Fig. 1).
Angle the wire shelf when it reaches the locking position “B” (Fig. 2).
Fig. 2
Fig. 3
3.
Return the wire shelf to the horizontal position and push it in fully to “C” (Fig. 3).
4.
To remove the wire shelf proceed in reverse order.
The other accessories, like the drip tray and baking tray, are inserted in exactly the same way. The protrusion on the flat surface
enables the accessories to lock in place.
CONTROL PANEL DESCRIPTION
ELECTRONIC PROGRAMMER
Frozen Food
Defrost
Warm Keeping
Specials: For defrosting food
1
3
DISPLAY
4
2
1.
FUNCTION SELECTOR KNOB: On/off and function selector knob
2.
BROWSE KNOB: for browsing the menu and adjusting pre-set values
N.B.: the two knobs are retractable. Press the knobs in the middle and they pop up.
3.
BUTTON : to return to the previous screen
4.
BUTTON : to select and confirm settings
LIST OF FUNCTIONS
Turn the “Functions” knob to any position and the oven switches on: the display shows the functions or the associated
submenus.
The submenus are available and selectable by turning the knob to the functions GRILL, SPECIAL, SETTINGS, RECIPES and
SHORTCUTS.
Frozen Food
A
Defrost
B
Warm Keeping
Specials: For defrosting food
C
D
A.
B.
C.
D.
Symbol for highlighted function
Highlighted function can be selected by pressing
Description of highlighted function
Other available and selectable functions.
GB25
DETAILS OF FUNCTION
After selection of the desired function, the display will show further options and related details.
--:--
180°C
Zone 3
TEMPERATURE
Zone 4
--:--
Zone 5
Convection Bake
Yes
Zone 2
COOK TIME
Start
PREHEAT
END TIME
Cursor
Zone 1
To move between the different areas, turn the “Browse” knob: the cursor moves to the adjustable values, following the order
described above. Press button to select the value, change it by turning the “Browse” knob and confirm with button .
USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME - LANGUAGE SELECTION AND SETTING
THE TIME
For correct use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired language and set the
correct time.
Proceed as follows:
1.
Turn the “Functions” knob to any position: the display will show the list of the first three available languages.
2.
Turn the “Browse” knob to scroll the list.
3.
When the desired language is highlighted, press to select it.
After language selection, the display will flash 12:00.
4.
Set the time by turning the “Browse” knob.
5.
Confirm your setting by pressing .
SELECTING COOKING FUNCTIONS
180°C
TEMPERATURE
Yes
PREHEAT
1.
2.
3.
--:--
180°C
--:--
Yes
COOK TIME
Convection Bake
Start
--:--
TEMPERATURE
END TIME
PREHEAT
COOK TIME
Convection Bake
Start
--:--
END TIME
If the oven is off, turn the “Functions” knob; the display will show the cooking functions or associated submenus.
N.B.: for the list and description of functions, see the specific table at page 30 and at page 31.
Within the submenus, browse the various options available by turning the “Browse” knob: the chosen function is
highlighted in white in the centre of the screen. To select it, press .
the cooking settings are displayed on the screen. If the pre-set values are those desired, turn the “Browse” knob to
position the cursor at “Start” and then press ; otherwise, proceed as indicated above to change them.
SETTING THE TEMPERATURE/OUTPUT OF THE GRILL
180°C
TEMPERATURE
No
PREHEAT
Conventional
Start
200°C
TEMPERATURE
No
PREHEAT
--:--
180°C
--:--
No
--:--
200°C
--:--
No
COOK TIME
END TIME
COOK TIME
Conventional
Start
END TIME
--:--
TEMPERATURE
PREHEAT
COOK TIME
Conventional
Start
--:--
TEMPERATURE
PREHEAT
--:--
END TIME
COOK TIME
Conventional
Start
--:--
END TIME
To change the temperature or output of the grill, proceed as follows:
1.
Check that the cursor is positioned next to the temperature value (zone 1); press button to select the parameter to be
changed: the temperature values flash.
2.
Set the desired value by turning the “Browse” knob and press to confirm.
3.
Turn the “Browse” knob to position the cursor at “Start” and then press .
4.
The display indicates which shelf food should be placed on. Do as instructed and press to start cooking.
The set temperature can also be changed during cooking by following the same procedure.
5.
At the end of cooking, the end of cooking message is displayed. At this point the oven can be switched off by turning the
“Functions” knob to 0 (zero), or cooking can be prolonged by turning the “Browse” knob clockwise. When switched off,
the display shows the cooling bar which indicates the temperature inside the oven.
GB26
PREHEATING THE OVEN
200°C
TEMPERATURE
No
PREHEAT
Conventional
Start
200°C
TEMPERATURE
Yes
PREHEAT
--:--
200°C
--:--
No
--:--
200°C
--:--
Yes
COOK TIME
PREHEAT
END TIME
COOK TIME
Conventional
Start
--:--
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
Start
--:--
TEMPERATURE
PREHEAT
END TIME
--:--
END TIME
COOK TIME
Conventional
Start
--:--
END TIME
If you wish to preheat the oven before inserting food, change the oven’s default selection as follows:
1.
Turn the “Browse” knob to position the cursor at preheating.
2.
Press button to select the setting: “No” flashes on the display.
3.
Change the setting by turning the “Browse” knob: the display shows “Yes”.
4.
To confirm your choice, press button .
FAST PREHEATING
180°C
TEMPERATURE
Frozen Food
Defrost
Warm Keeping
Turn +/- to adjust ...
Specials: For defrosting food
Start
If you wish to preheat the oven quickly before inserting food, change the oven’s default selection as follows:
1.
Turn the “Functions” knob to select the fast preheating function.
2.
Confirm by pressing : the settings are displayed on the screen.
3.
If the proposed temperature is that desired, turn the “Browse” knob to position the cursor at “Start” and then press . To
change the temperature, proceed as described in previous paragraphs. An acoustic signal will sound when the oven has
reached the set temperature. At the end of preheating, the oven automatically selects the conventional function
.
At this point food can be placed in the oven for cooking.
4.
If you wish to set a different cooking function, turn the “Functions” knob and select the desired function.
SETTING COOKING TIME
180°C
TEMPERATURE
No
PREHEAT
Conventional
Start
180°C
TEMPERATURE
No
PREHEAT
--:--
180°C
--:--
No
COOK TIME
END TIME
Conventional
Start
PREHEAT
00:01
180°C
19:01
No
HH:MM
END TIME
- 00:30
TEMPERATURE
HH:MM
Conventional
Start
- 00:30
TEMPERATURE
PREHEAT
19:01
END TIME
COOK TIME
Conventional
Start
19:20
END TIME
This function can be used to cook food for a set length of time, from a minimum of 1 minute to the maximum time allowed by
the selected function, after which the oven switches off automatically.
1.
To select the function, turn the “Browse” knob to position the cursor at “cooking duration”.
2.
Press button to select the setting; “00:00” flashes on the display.
3.
Change the value by turning the “Browse” knob to display the desired cooking time.
4.
Confirm the selected value by pressing button .
BROWNING
At the end of cooking, with certain functions, the display indicates the possibility of browning the surface of your dish. This function
can only be used when cooking time has been set.
- 00:05
COOK TIME
Cooking finished at 20:00
^ to prolong, ✓ to brown
Browning
20:05
Browning finished at 20:05
END TIME
At the end of cooking time, the display shows “^ to prolong, to brown”. Press button
browning cycle. This function can only be used once after cooking.
GB27
, and the oven starts a 5 minute
SETTING END OF COOKING TIME / DELAYED START
The end of cooking time can be set, delaying the start of cooking by up to a maximum of 23 hours and 59 minutes. This can only
be done once cooking time has been set. This setting is only possible when pre-heating is not required for the selected
function.
- 00:30
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
19:20
END TIME
- 00:30
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
20:10
END TIME
- 00:30
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
20:10
END TIME
- 00:30
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
19:20
END TIME
- 00:30
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
20:10
END TIME
- 00:29
180°C
TEMPERATURE
COOK TIME
Conventional
No
Start
PREHEAT
20:10
END TIME
After setting cooking time, the display shows the end of cooking time (for example 19:20). To delay the end of cooking time, and
thus also the cooking start time, proceed as follows:
1.
Turn the “Browse” knob to position the cursor at the end of cooking time.
2.
Press button to select the setting: the end of cooking time flashes.
3.
To delay the end of cooking time, turn the “Browse” knob to set the desired value.
4.
Confirm the selected value by pressing button .
5.
Turn the “Browse” knob to position the cursor at START and then press .
6.
The display indicates which shelf food should be placed on. Do as instructed and press to start cooking. The oven will
start cooking after a period of time calculated so as to finish cooking at the set time (for example, in the case of a dish
which requires a cooking time of 20 minutes, if the end of cooking time is set to 20:10, the oven will begin cooking at
19:50).
N.B.: During the interval before cooking starts, the oven can in any case be switched on by turning the “Browse” knob
to position the cursor at “Start” and then pressing .
At any time, set values (temperature, grill setting, cooking time) can be changed as described in previous paragraphs.
INDICATION OF THE RESIDUAL HEAT INSIDE THE OVEN
168°
19:42
Residual Heat
If at the end of cooking, or when the oven is switched off, the temperature inside the oven is over 50°C, the display shows the
current temperature and the bar indicating cooling in progress. When the residual heat reaches 50°C, the display shows the
current time.
TIMER
00 : 00 : 00
00 : 30 : 00
01 : 09 : 00
Turn +/- to set Timer, ✓ to Start
Turn +/- to set Timer, ✓ to Start
Timer
(HH)
(MM)
(SS)
(HH)
(MM)
(SS)
This function can be used only with the oven switched off and is useful, for example, for monitoring the cooking time of pasta.
The maximum time which can be set is 1 hour 30 minutes.
1.
With the oven switched off, press button : the display will show “00:00:00”.
2.
Turn the “Browse” knob to select the desired time.
3.
Press button to start the countdown. When the set time has elapsed, the display will show “00:00:00” and an acoustic
signal will sound. At this point the time can be prolonged, proceeding as described above, or the timer can be deactivated
by pressing button (the time of day will be shown on the display).
GB28
RECIPES
Thanks to “Sixth sense” technology, the oven offers 30 pre-set recipes with ideal cooking temperatures.
Simply follow the recipe as regards ingredients and the method of preparation. Then, proceed as follows:
Dessert
Dessert
Meat
Meat
Fish
Fish
6th Sense: Press ✓ to view recipes
6th Sense: Press ✓ to view recipes
Kebabs
Kebabs
Pork Chops
Pork Chops
Shank of Pork
Shank of Pork
6th Sense: See cookbook for description
Automatic
- 00:32
CONTROL
COOK TIME
Pork Chops
Start
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6th Sense: See cookbook for description
Insert food on level 3
Press ✓ when done
19:20
END TIME
Select “RECIPES” by turning the “Functions” knob.
Select the dish to be cooked from the proposed list.
Confirm the selected dish using button .
Select the desired recipe by turning the “Browse” knob.
Confirm by pressing : the display shows the approximate cooking time.
Place the dish in the oven and turn the “Browse” knob to position the cursor at “Start”, then press .
The display indicates which shelf food should be placed on. Do as instructed and press to start cooking. To delay the
start of cooking, see the relevant paragraph.
Please turn food
Cooking nearly finished
Please check on food
Cooking Finished at 19:45
Press to Prolong Cooking
NOTES: Some dishes must be turned or stirred half way through cooking: the oven will emit an acoustic signal and the
display will indicate what action is required.
The initial cooking time displayed is merely for guidance: it can be prolonged automatically during cooking.
Shortly before cooking time finishes, the oven prompts you to check that the food is cooked to your satisfaction. If it is not, extra
time can then be added manually by turning the “Browse” knob.
SETTINGS
1.
2.
To change some display settings, select “SETTINGS” from the main menu by turning the “Functions” knob.
Confirm by pressing : the display shows which settings can be changed (language, volume of acoustic signal, display
brightness, time, energy saving function).
3.
Select the setting to be changed by turning the “Browse” knob.
4.
Press button to confirm.
5.
Follow the instructions of the display to change the settings.
6.
Press button ; a message appears on the display confirming your selection.
N.B.: when the oven is switched off, if the ECOMODE (energy saving) function is selected (ON), the display switches off after a
few seconds. If, on the other hand, the function is not selected (OFF), after a few seconds the display is merely dimmed.
KEY-LOCK
This function can be used to lock the buttons and knobs on the control panel.
To activate it, press and at the same time for at least 3 seconds. If activated, the functions of the buttons are locked and
the display shows a message and the symbol . This function can also be activated during cooking. To deactivate it, repeat the
above procedure. When the key-lock function is activated, the oven can be switched off by turning the knob to 0 (zero). In this
case, however, the previously selected function will have to be set again.
GB29
FUNCTION DESCRIPTION TABLE
Function selector knob
OFF
To halt cooking and switch off the oven.
LAMP
To switch the oven interior light on/off.
FAST PREHEATING
CONVENTIONAL
To preheat the oven rapidly.
To cook any kind of dish on one shelf only. Use the 3rd shelf. To cook pizza, savoury pies and
sweets with liquid fillings, use the 1st or 2nd shelf. The oven does not have to be preheated.
GRILL
To grill steak, kebabs and sausages; to cook vegetables au gratin and toast bread. Place food on
the 4th or 5th shelf. When grilling meat, use the drip tray to collect the cooking juices. Position it
on the 3rd/4th shelf, adding approx. half a litre of water. The oven does not have to be preheated.
During cooking the oven door must remain closed.
TURBO GRILL
To roast large joints of meat (legs, roast beef, chickens). Position the food on the middle shelves.
Use the drip tray to collect the cooking juices. Position it on the 1st/2nd shelf, adding approx. half
a litre of water. The oven does not have to be preheated. During cooking the oven door must
remain closed. With this function you can also use the turnspit, if provided.
FORCED AIR
To cook a variety of food requiring the same cooking temperature on several shelves (maximum
three) at the same time (e.g. fish, vegetables, cakes). This function can be used to cook different
foods without odours being transferred from one food to another. Use the 3rd shelf to cook on
one shelf only, the 1st and 4th to cook on two shelves, and the 1st, 3rd and 5th to cook on three
shelves. The oven does not have to be preheated.
CONVECTION BAKE
To cook meat and pies with liquid filling (savoury or sweet) on a single shelf. Use the 3rd shelf. The
oven does not have to be preheated.
SPECIALS
See SPECIAL FUNCTIONS.
SETTINGS
Setting the display (language, time, brightness, volume of acoustic signal, energy saving function).
RECIPES
Selecting 30 different pre-set recipes (see enclosed recipe booklet). The oven automatically sets
the optimum cooking temperature, function and time. It is important to follow the instructions
given in the recipe book regarding preparation, accessories and which oven shelf to use.
SHORTCUTS
To directly access the 10 most used functions. To change the settings of the desired function, see
paragraph “SELECTING COOKING FUNCTIONS”.
GB30
SPECIAL
DEFROST
To speed up defrosting of food. Place food on the middle shelf. Leave food in its packaging in
order to prevent it from drying out on the outside.
KEEP WARM
For keeping just-cooked food hot and crisp (e.g: meat, fried food or flans). Place food on the
middle shelf. The function will not activate if the temperature in the oven is above 65°C.
RISING
For optimal rising of sweet or savoury dough. To safeguard the quality of proving, the function will
not activate if the temperature in the oven is above 50°C. Place the dough on the 2nd shelf. The
oven does not have to be preheated.
CONVENIENCE
Cooking ready meals kept at room temperature or from refrigerated cabinets (biscuits, liquid cake
mixtures, muffins, first courses and bakery products). This function gently cooks all food quickly; it
can also be used to reheat cooked food. Follow the instructions on the food packaging. The oven
does not have to be preheated.
MAXI COOKING
To cook large joints of meat (above 2.5 kg). Use the 1st or 2rd shelves, depending on the size of the
joint. The oven does not have to be preheated.
Lasagne
Pizza
FROZEN
FOOD
Strudel
French
fries
The function automatically selects the ideal cooking temperature and mode for 5 different types
of ready frozen food. Use the 2nd or 3rd shelf. The oven does not have to be preheated.
Bread
Custom
The temperature can be set from 50 to 250°C to cook other types of product.
GB31
COOKING TABLE
Recipe
Function Preheating
Shelf
Temperature
(from bottom)
(°C)
Time
(min)
Accessories
Cake tin on wire shelf
-
2/3
160-180
30-90
-
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
35-90
-
1-4
160-200
40-90
-
3
170-180
20-45
-
1-4
160-170
20-45
Leavened cakes
Filled pies (cheesecake,
strudel, apple pie)
Biscuits / Tartlets
Shelf 4: cake tin on wire shelf
Shelf 1: cake tin on wire shelf
Drip tray/ baking tray or cake tin
on wire shelf
Shelf 4: cake tin on wire shelf
Shelf 1: cake tin on wire shelf
Drip tray or baking tray
Shelf 4: wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
160-170
20-45
Shelf 3: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Choux pastry
-
3
180-200
30-40
-
1-4
180-190
35-45
Drip tray or baking tray
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
180-190
35-45
Shelf 3: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Meringues
-
3
90
110-150 Drip tray or baking tray
-
1-4
90
140-160
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
90
140-160 Shelf 3: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Bread / Pizza / Focaccia
-
1/2
190-250
15-50
-
1-4
190-250
20-50
Drip tray or baking tray
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
190-250
25-50
Shelf 3: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Savoury pies (vegetable
pie, quiche lorraine)
-
3
180-190
40-55
-
1-4
180-190
45-70
Cake tin on wire shelf
Shelf 4: cake tin on wire shelf
Shelf 1: cake tin on wire shelf
Shelf 5: cake tin on wire shelf
-
1-3-5
180-190
45-70
Shelf 3: cake tin on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray +
cake tin
GB32
Recipe
Vols-au-vent / Puff pastry
crackers
Function Preheating
Shelf
Temperature
(from bottom)
(°C)
Time
(min)
Accessories
Drip tray or baking tray
-
3
190-200
20-30
-
1-4
180-190
20-40
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
180-190
20-40
Shelf 3: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Lasagna / Baked pasta /
Cannelloni / Flans
-
3
190-200
45-55
Oven tray on wire shelf
Lamb / Veal / Beef / Pork
1 Kg
-
3
190-200
80-110
Drip tray or oven tray on wire
shelf
Chicken / Rabbit / Duck
1 Kg
-
3
200-230
50-100
Drip tray or oven tray on wire
shelf
Turkey / Goose 3 Kg
-
2
190-200
80-130
Drip tray or oven tray on wire
shelf
Baked fish / en papillote
(fillet, whole)
-
3
180-200
40-60
Drip tray or oven tray on wire
shelf
Stuffed vegetables
(tomatoes, courgettes,
aubergines)
-
2
180-200
50-60
Oven tray on wire shelf
Toast
-
5
High
3-6
Fish fillets / steaks
-
4
Medium
20-30
Wire shelf
Shelf 4: wire shelf (turn food
halfway through cooking)
Shelf 3: drip tray with water
Sausages / Kebabs / Spare
ribs / Hamburgers
-
5
Medium-High
15-30
Shelf 4: drip tray with water
-
2
Medium (2)
55-70
Roast chicken 1-1.3 Kg
Roast Beef rare 1 Kg
Shelf 5: wire tray (turn food
halfway through cooking)
Shelf 2: wire tray (turn food two
thirds of the way through
cooking)
Shelf 1: drip tray with water
Shelf 2: turnspit (if present)
-
2
High (3)
80-110
-
3
Medium
35-45
Oven tray on wire shelf (turn
food two thirds of the way
through cooking if necessary)
Shelf 1: drip tray with water
Leg of lamb / Shanks
-
3
Medium
60-90
Drip tray or oven tray on wire
shelf (turn food two thirds of the
way through cooking if
necessary)
Roast potatoes
-
3
Medium
45-55
Drip tray or baking tray (turn
food two thirds of the way
through cooking if necessary)
Vegetables au gratin
-
3
High
10-15
Oven tray on wire shelf
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Lasagna & Meat
-
1-4
200
Meat & Potatoes
-
1-4
200
GB33
50-100* Shelf 1: drip tray or oven tray on
wire shelf
Shelf 4: oven tray on wire shelf
45-100* Shelf 1: drip tray or oven tray on
wire shelf
Recipe
Fish & Vegetables
Complete meal:
Tart (Level 5) / Lasagna
(Level 3) / Meat (Level 1)
Function Preheating
-
Shelf
Temperature
(from bottom)
(°C)
1-4
180
Time
(min)
Accessories
Shelf 4: oven tray on wire shelf
30-50* Shelf 1: drip tray or oven tray on
wire shelf
Level 5: pan on rack
-
1-3-5
190
40-120 Level 3: pan on rack
Level 1: drip-tray or pan on rack
-
3
Auto
10-15
-
1-4
Auto
15-20
-
1-3-5
Auto
20-30
Drip tray / baking tray or wire
shelf
Shelf 4: oven tray on wire shelf
Shelf 1: drip tray or baking tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
Frozen pizza
Shelf 3: drip tray or baking tray
Shelf 1: oven tray on wire shelf
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-4-5
Auto
20-30
Shelf 4: drip tray or baking tray
Shelf 3: drip tray or baking tray
Shelf 1: oven tray on wire shelf
*
Cooking time is approximate. Food can be removed from the oven at different times depending on personal preference.
GB34
Table of Tested Recipes (in compliance with IEC 50304/60350:2009-03 and DIN 3360-12:07:07)
Recipe
Function Preheating
Shelf
Temperature
(from bottom)
(°C)
Time
(min)
Accessories and notes
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
-
3
170
20-30 Drip tray / baking tray
-
1-4
160
20-35
-
3
170
25-35 Drip tray / baking tray
-
1-4
160
30-40
Shortbread
Shelf 4: baking tray
Shelf 1: drip tray
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Small cakes
Shelf 4: baking tray
Shelf 1: drip tray
Shelf 5: oven tray on wire shelf
-
1-3-5
160
35-45* Shelf 3: baking tray
Shelf 1: drip tray
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Fatless sponge cake
-
2
170
30-40 Cake tin on wire shelf
-
2/3
185
70-90 Cake tin on wire shelf
-
1-4
175
75-95
-
5
High
3-6
-
5
3 (High)
-
3
180
35-45 Drip tray / baking tray
-
1-4
160
55-65
-
2
170
-
3
170
40-50 Drip tray / baking tray
-
1-4
160
45-55
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
Two apple pies
Shelf 4: cake tin on wire shelf
Shelf 1: cake tin on wire shelf
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Toast**
Wire shelf
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Burgers**
Shelf 5: wire tray (turn food
18-30 halfway through cooking)
Shelf 4: drip tray with water
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Apple cake, yeast tray cake
Shelf 4: baking tray
Shelf 1: drip tray
DIN 3360-12:07 § 6.6
Roast pork
110-150 Shelf 2: drip tray
DIN 3360-12:07 annex C
Flat cake
Shelf 4: baking tray
Shelf 1: drip tray
The cooking table advises the ideal function and cooking temperature to ensure the best results with all recipes. If you wish to
cook on one shelf only using the fan-assisted function, place food on the third shelf and select the temperature recommended
for the “FORCED AIR”
function when cooking on more than one shelf.
When grilling food, leave a space of 3-4 cm at the front to facilitate removal from the oven.
The indications in the table are without use of the runners. Do the tests without the runners.
* Remove level 5 before the other levels, when browned as required. Levels 1 and 3 have longer cooking times.
** When grilling food, it is advisable leave a space of 3-4 cm from the front edge of the grill to facilitate removal
Energy efficiency class (according to EN50304)
To do the test, use the dedicated table
Energy consumption and preheating time
Select the function and do the test only with the “Preheating” option activated (“Preheating yes”).
Control Accuracy test
Select the function and do the test only with the “Preheating” option deactivated (when preheating is activated, the oven
control intentionally creates an oscillation of the temperature profile)
GB35
RECOMMENDED USE AND TIPS
How to read the cooking table
The table indicates the best function to use for any given food, to be cooked on one or more shelves at the same time. Cooking
times start from the moment food is placed in the oven, excluding pre-heating (where required). Cooking temperatures and
times are purely for guidance and will depend on the amount of food and type of accessory used. Use the lowest recommended
values to begin with and, if the food is not cooked enough, then move on to higher values. Use the accessories supplied and
preferably dark coloured metal cake tins and oven trays. You can also use pans and accessories in pyrex or stoneware, but bear
in mind that cooking times will be slightly longer. To obtain best results, carefully follow the advice given in the cooking table
for the choice of accessories (supplied) to be placed on the various shelves.
Cooking different foods at the same time
Using the “CONVECTION BAKE” function, you can cook different foods which require the same cooking temperature at the same
time (for example: fish and vegetables), using different shelves. Remove the food which requires less cooking time and leave
food which requires longer cooking time in the oven.
Desserts
-
-
Cook delicate desserts with the conventional function on one shelf only. Use dark coloured metal cake tins and always
position them on the wire shelf supplied. To cook on more than one shelf, select the forced air function and stagger the
position of the cake tins on the shelves, aiding optimum circulation of the hot air.
To check whether a raising cake is cooked, insert a wooden toothpick into the centre of the cake. If the toothpick comes
out clean, the cake is ready.
If using non-stick cake tins, do not butter the edges as the cake may not rise evenly around the edges.
If the cake “sinks” during cooking, set a lower temperature the next time, perhaps reducing the amount of liquid in the
mixture and mixing more gently.
For sweets with moist fillings (cheesecake or fruit pies) use the “CONVECTION BAKE” function. If the base of the cake is
soggy, lower the shelf and sprinkle the bottom of the cake with breadcrumbs or biscuit crumbs before adding the filling.
Meat
-
Use any kind of oven tray or pyrex dish suited to the size of the piece of meat being cooked. For roast joints, it is best to
add some stock to the bottom of the pan, basting the meat during cooking for added flavour. When the roast is ready, let
it rest in the oven for another 10-15 minutes, or wrap it in aluminium foil.
When you want to grill meat, choose cuts with an even thickness all over in order to achieve uniform cooking results. Very
thick pieces of meat require longer cooking times. To prevent the meat from burning on the outside, lower the position of
the wire shelf, keeping the food farther away from the grill. Turn the meat two thirds of the way through cooking.
To collect the cooking juices it is advisable to place a drip-tray with half a litre of water directly under the grill on which the meat
is placed. Top-up when necessary.
Turnspit (only in some models)
Use this accessory to evenly roast large pieces of meat and poultry. Place the meat on the spit rod, tying it with string if chicken,
and check that it is secure before inserting the rod in the seat located on the front wall of the oven and resting it on the respective
support. To prevent smoke and to collect cooking juices, it is advisable to place a drip-tray with half a litre of water on the first
level. The rod has a plastic handle which must be removed before starting to cook, and used at the end of cooking to avoid burns
when taking the food out of the oven.
Pizza
Lightly grease the trays to ensure the pizza has a crispy base. Scatter the mozzarella over the pizza two thirds of the way through
cooking.
Dough proving function (only in some models)
It is always best to cover the dough with a damp cloth before placing it in the oven. Dough proving time with this function is
reduced by approximately one third compared to proving at room temperature (20-25°C). Proving time for a 1 Kg batch of pizza
dough is around one hour.
GB36
5019 310 01292
PL
GB
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA
Printed in Italy
05/2011
Download PDF

advertising