Dimplex | WI 18TE | WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE
Instrukcja montażu
i obsługi
Polski
WI 9 TE
WI 14 TE
WI 18 TE
WI 22 TE
WI 27 TE
Pompa ciepła
woda/woda
do instalacji
wewnętrznej
Nr zamówienia: 452232.66.11
FD 8806
Spis treści
Prosimy koniecznie przeczytać .................................................................................................. D-2
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Ważne wskazówki ................................................................................................................................ D-2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ....................................................................................... D-2
Przepisy i normy prawne .................................................................................................................. D-2
Energooszczędne użytkowanie pompy ciepła ....................................................................................... D-2
Zastosowanie pompy ciepła ....................................................................................................... D-2
2.1 Zakres zastosowania ......................................................................................................................... D-2
2.2 Sposób działania ................................................................................................................................ D-2
3
Urządzenie podstawowe .............................................................................................................. D-3
4
Transport ...................................................................................................................................... D-3
5
Ustawienie .................................................................................................................................... D-4
5.1 Wskazówki ogólne .............................................................................................................................. D-4
5.2 Emisja dźwięku .................................................................................................................................... D-4
6
Montaż ........................................................................................................................................... D-4
6.1
6.2
6.3
6.4
7
Informacje ogólne ..................... ......................................................................................................... D-4
Podłączenie od strony grzewczej ....................... ............................................................................. D-4
Podłączenie od strony źródła ciepła…………….............................................................................. D-4
Przyłącze elektryczne ........................................................................................................................ D-5
Uruchomienie …............................................................................................................................ D-5
7.1 Informacje ogólne ................................................................................................................................ D-5
7.2 Przygotowanie ..................................................................................................................................... D-5
7.3 Sposób postępowania przy uruchomieniu …………….................................................................... D-5
8
Konserwacja / Czyszczenie .......................................................................................................... D-6
8.1
8.2
8.3
8.4
9
Konserwacja ........................................................................................................................................... D-6
Czyszczenie od strony grzewczej ...................................................................................................... D-6
Czyszczenie od strony źródła ciepła ............................................................................................. ... D-6
W ymagania dotyczące jakości wody ............................................................................................ ... D-6
Zakłócenia / szukanie błędów....................................................................................................... D-6
10 Wyłączenie z użytkowania / utylizacja ........................................................................................ D-6
11 Informacje dotyczące urządzenia ................................................................................................ D-7
12 Dokument gwarancyjny................................................................................................................. D-8
Załącznik ............................................................................................................................................... A-I
www.dimplex.de
D-1
Polski
1
1
1 Prosimy koniecznie
przeczytać
1.1
Ważne wskazówki
Polski
UWAGA!
Woda ze studni musi posiadać wymaganą jakość.
UWAGA!
Pompa ciepła nie jest przymocowana do drewnianej palety.
UWAGA!
Pompa ciepła może zostać pochylona tylko do max. 45° (w każdym
kierunku).
UWAGA!
Nie podnosić urządzenia za otwory w blachach obudowy!
UWAGA!
Przed uruchomieniem należy usunąć zabezpieczenie transportowe.
UWAGA!
Przed podłączeniem pompy ciepła należy przepłukać instalację grzewczą.
Pompę ciepła należy podłączyć zgodnie z odnośnymi przepisami
do instalacji źródła ciepła i instalacji grzewczej. Osoby, a przede
wszystkim dzieci, które z powodu swoich fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych uwarunkowań, niedoświadczenia
lub braku wiedzy nie są w stanie używać urządzenia w
bezpieczny sposób, nie powinny używać tego urządzenia bez
nadzoru lub pouczenia osoby odpowiedzialnej.
Dzieci powinny być pod nadzorem, aby wykluczyć możliwość
zabawy z urządzeniem.
1.4
Energooszczędne użytkowanie
pompy ciepła
Używając pompę ciepła przyczyniają się Państwo do ochrony
naszego środowiska. Staranne rozplanowanie instalacji
grzewczej i źródła ciepła jest bardzo ważne dla efektywnej
pracy pompy ciepła. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę
na możliwie niską temperaturę zasilania wody. Z tego względu
wszystkie podłączone odbiorniki energii powinny być
przystosowane do niskiej temperatury zasilania. Temperatura
wody grzewczej wyższa o 1 K zwiększa zużycie energii o ok.
2,5%. Ogrzewanie niskotemperaturowe o temperaturze
zasilania w granicach 30°C - 50°C nadaje si ę dobrze do
energooszczędnej eksploatacji.
UWAGA!
Przy podłączaniu przewodu zasilania należy zwrócić uwagę na pole
elektryczne wirujące w prawo (przy złym kierunku wirowania pola pompa
ciepła nie jest wydajna i pracuje bardzo głośno).
2 Zastosowanie pompy
ciepła
UWAGA!
Uruchomienie pompy ciepła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją
montażu i obsługi regulatora pompy ciepła.
UWAGA!
W celu uniknięcia tworzenia się osadów (np. rdzy) w skraplaczu zaleca
się zastosowanie odpowiedniego systemy antykorozyjnego.
UWAGA!
Prace przy pompie ciepła mogą być wykonywane jedynie przez
autoryzowany i fachowy serwis.
UWAGA!
Przed otwarciem urządzenia należy wszystkie obwody elektryczne
odłączyć od napięcia.
2.1
Zakres zastosowania
Pompa ciepła typu woda/woda przeznaczona jest wyłącznie do
podgrzewania wody grzewczej. Może być zastosowana
zarówno w już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach
grzewczych. Nośnikiem ciepła jest woda. Wodę można
doprowadzić ze studni lub podobnych instalacji.
Aby wykluczyć ryzyko korozji parownika, wodę studzienną
należy zbadać pod kątem prawdopodobieństwa korozji
materiałów metalicznych wg DIN 50930.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w podręczniku
projektowania i instalacji grzewczych pomp ciepła.
UWAGA!
Woda studzienna musi posiadać wymaganą jakość.
1.2 Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Urządzenie jest dopuszczone tylko do zastosowania
przewidzianego przez producenta. Inne lub wykraczające poza
ten zakres zastosowanie uważane jest za niezgodne z
przeznaczeniem. Należy również przestrzegać przynależnej
dokumentacji produktu. Zabronione są zmiany lub przebudowa
urządzenia.
1.3
Przepisy i normy prawne
Pompa ciepła spełnia wszystkie istotne przepisy DIN/VDE oraz
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. Podane one zostały w
Deklaracji zgodności WE wchodzącej w skład Załącznika.
Elektryczne podłączenie pompy ciepła należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami VDE, EN i IEC. Ponadto należy
przestrzegać warunków przyłączenia dostawców energii.
D-2
2.2
Sposób działania
Pompa studzienna pompuje wodę do parownika pompy ciepła.
Tam ciepło oddawane jest do czynnika chłodniczego w obiegu
chłodniczym.
Czynnik chłodniczy jest zasysany przez napędzaną elektrycznie
sprężarkę, zagęszczany i „pompowany“ na wyższy poziom
temperatury. Nie dochodzi przy tym do strat doprowadzonej w
tym procesie elektrycznej mocy napędowej, lecz jest ona
przekazywana w większości czynnikowi chłodniczemu.
Następnie czynnik chłodniczy dopływa do skraplacza i
przekazuje tutaj znowu swoją energię cieplną wodzie grzewczej.
W zależności od punktu znamionowego pracy woda grzewcza
ogrzewa się do 60 °C.
4
Urządzenie podstawowe
Urządzenie podstawowe składa się z gotowej do podłączenia
pompy ciepła do instalacji wewnętrznej z obudową, skrzynką
rozdzielczą i zintegrowanym regulatorem. Obieg chłodniczy jest
„hermetycznie zamknięty” i zawiera fluoryzowany czynnik
chłodniczy R407C o wartości GWP 1525, podany w protokole z
Kioto. Czynnik ten jest bezfreonowy, niepalny i nie niszczy
warstwy ozonowej.
4
Transport
Do transportu na płaskim podłożu nadaje się wózek podnośny.
W przypadku transportu pompy ciepła na nierównym podłożu
lub po schodach można użyć pasów nośnych. Pasy można
przeprowadzić bezpośrednio pod drewnianą paletą.
UWAGA!
Polski
3
Pompa ciepła nie jest przymocowana do drewnianej palety.
W skrzynce rozdzielczej znajdują się wszystkie elementy
potrzebne do pracy pompy ciepła. Do pompy ciepła dołączony
jest czujnik ścienny temperatury zewnętrznej z materiałem
mocującym i filtr zanieczyszczeń. Doprowadzenie napięcia dla
obwodu obciążenia i obwodu sterowniczego wykonuje
użytkownik.
Przewód doprowadzający ustawionej przez użytkownika pompy
studni należy podłączyć w skrzynce rozdzielczej. Należy przy
tym sprawdzić, czy fabrycznie wbudowana ochrona silnika jest
wystarczająca dla pompy zainstalowanej przez użytkownika.
1
2
UWAGA!
Pompa ciepła może zostać pochylona tylko do max. 45° (w każdym
kierunku).
Do podniesienia urządzenia bez palety należy wykorzystać
otwory znajdujące się po bokach w ramie. W tym celu należy
zdjąć boczne blachy obudowy. Do przenoszenia można
wykorzystać rurę powszechnie dostępną w handlu.
UWAGA!
Nie podnosić urządzenia za otwory w blachach obudowy!
Po zakończeniu transportu należy usunąć zabezpieczenie
transportowe w urządzeniu.
3
Usunąć zabezpieczenie
transportowe.
4
UWAGA!
1) Parownik
Przed uruchomieniem należy usunąć zabezpieczenie transportowe.
2) Skrzynka rozdzielcza
3) Skraplacz
4) Sprężarka
www.dimplex.de
D-3
5
5
5.1
Ustawienie
Wskazówki ogólne
6
Montaż
6.1
Informacje ogólne
Polski
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, równej i poziomej
powierzchni tylko w pomieszczeniach, w których nie ma wilgoci.
Aby zapewnić odpowiednią izolację akustyczną, rama powinna
przylegać szczelnie do podłoża. Jeżeli nie jest to możliwe, mogą
być potrzebne dodatkowe środki izolacji akustycznej.
Przy pompie ciepła należy wykonać następujące połączenia:
Pompę ciepła należy tak ustawić, aby można było bez problemu
przeprowadzić prace serwisowe. Jest to zapewnione, gdy
zachowany jest odstęp od ścian stałych wynoszący ok. 1m.
6.2 Podłączenie od strony
grzewczej
Zasilanie/powrót instalacji studni
Zasilanie/powrót ogrzewania
Zasilanie energią elektryczną
UWAGA!
Przed podłączeniem pompy ciepła należy przepłukać instalację grzewczą.
Przed podłączeniem pompy od strony wody grzewczej należy
przepłukać instalację grzewczą, aby usunąć ewentualne
zanieczyszczenia, resztki materiału uszczelniającego itd.
Nagromadzenie
zanieczyszczeń
w
skraplaczu
może
doprowadzić do całkowitej awarii pompy ciepła.
Po dokonaniu instalacji od strony grzewczej, system grzewczy
należy napełnić, odpowietrzyć i przeprowadzić próbę
ciśnieniową.
Minimalne natężenie przepływu wody grzewczej
5.2
Emisja dźwięku
Dzięki izolacji akustycznej pompa ciepła pracuje bardzo cicho.
Aby zapobiec przenoszeniu drgań na fundament, pod ramą
podstawową pompy ciepła należy położyć odpowiednią
matę tłumiącą z gumy.
Aby zapobiec przenoszeniu szumu do systemu grzewczego,
zaleca się podłączenie pompy ciepła do systemu grzewczego
przy pomocy węży elastycznych.
Należy zapewnić minimalne natężenie przepływu wody
grzewczej w każdym trybie pracy instalacji grzewczej. Można to
osiągnąć
np.
poprzez
zainstalowanie
rozdzielacza
bezciśnieniowego lub zaworu przelewowego. Ustawienie
zaworu
przelewowego
objaśnione
jest
w
rozdziale
Uruchomienie.
Ochrona przed mrozem przy ustawieniu w
miejscach narażonych na działanie mrozu
Wraz z gotowością do pracy regulatora i pomp obiegowych
systemu grzewczego aktywna jest funkcja ochrony regulatora
przed mrozem. W przypadku wyłączenia pompy z
eksploatacji lub braku prądu instalację należy opróżnić. W
przypadku instalacji pomp ciepła, w których nie można
rozpoznać braku prądu (domek letniskowy), obieg grzewczy
powinien posiadać odpowiednią ochronę przed mrozem.
6.3 Podłączenie od strony źródła
ciepła
Przy podłączeniu należy zachować następujący sposób
postępowania:
Przewody studni należy podłączyć do zasilania i powrotu
pompy ciepła.
UWAGA!
Woda studni musi posiadać wymaganą jakość.
Należy przestrzegać podstawowego schematu hydraulicznego.
D-4
7.3
Przyłącze elektryczne
Przy pompie ciepła należy wykonać następujące połączenia
elektryczne.
Podłączenie przewodu sterowniczego do płyty rozdzielczej
pompy ciepła przy pomocy zacisków X1: L/N/PE.
Podłączenie przewodu mocy do płyty rozdzielczej pompy
ciepła przy pomocy zacisków X5: L1/L2/L3/PE.
Podłączenie przewodu mocy pompy studni do płyty
rozdzielczej pompy ciepła przy pomocy zacisku X5:
L11/L21/L31/PE.
Podłączenie pompy studni (przez użytkownika) do płyty
rozdzielczej pompy ciepła przy pomocy zacisku X1:
PE i stycznika pompy K5: 2/4/6.
Przy podłączeniu przewodu mocy pompy studziennej należy
zapewnić, aby zasilanie prądu do zacisków nie było wyłączane
przez stycznik taryfowy. Ma to na celu zapewnienie opóźnienia
wyłączenia pompy studziennej.
Wszystkie elementy elektryczne potrzebne do pracy pompy
ciepła znajdują się na płycie rozdzielczej.
Dokładne instrukcje dotyczące podłączenia i funkcjonowania
regulatora pompy ciepła (np. dołączony czujnik ścienny
zewnętrzny) zawarte są w załączonej instrukcji obsługi
regulatora.
Należy przewidzieć wyłączanie na wszystkich biegunach przy
zachowaniu
odstępu
rozwarcia
styków
wynoszącego
przynajmniej 3 mm (np. stycznik blokady dostawcy energii
(EVU) lub stycznik mocy) oraz 3-biegunowy bezpiecznik
samoczynny ze wspólnym uruchamianiem wszystkich
przewodów zewnętrznych. Potrzebny przekrój przewodu należy
wybrać zgodnie z poborem mocy pompy ciepła, technicznymi
warunkami podłączenia dostawcy energii i odpowiednimi
przepisami. Pobór mocy pompy ciepła jest podany w informacji
o produkcie lub na tabliczce znamionowej. Zaciski
przyłączeniowe przewidziane są dla przekroju przewodu
wynoszącego maksymalnie 10 mm2.
UWAGA!
Przy podłączaniu przewodu zasilania należy zwrócić uwagę na pole
elektryczne wirujące w prawo (przy złym kierunku wirowania pompa ciepła
nie jest wydajna i pracuje bardzo głośno).
7
Uruchomienie
7.1
Informacje ogólne
Aby zapewnić prawidłowe uruchomienie urządzenia, powinno
być ono przeprowadzone przez autoryzowany serwis firmowy.
Przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest
przedłużenie gwarancji (por. Świadczenia gwarancyjne).
7.2
Przygotowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić następujące
punkty:
Wszystkie przyłącza pompy ciepła muszą być zamontowane
zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 6.
Instalacja źródła ciepła i obieg grzewczy muszą być
napełnione i sprawdzone.
W obiegu wody studziennej i obiegu grzewczym muszą być
otwarte wszystkie zawory, które mogłyby zakłócić prawidłowy
przepływ.
Regulator pompy ciepła musi być odpowiednio
zprogramowany do instalacji grzewczej zgodnie z instrukcją
obsługi.
7.3
Sposób postępowania przy
uruchomieniu
Pompa ciepła jest uruchamiana przez regulator pompy ciepła.
UWAGA!
Uruchomienie pompy ciepła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją
montażu i obsługi regulatora pompy ciepła.
Jeżeli minimalna przepustowość wody grzewczej zapewniana
jest za pomocą zaworu przelewowego, zawór ten należy
odpowiednio dobrać do instalacji grzewczej. Nieprawidłowe
ustawienie może doprowadzić do różnych symptomów błędów i
zwiększonego zapotrzebowania na energię. W celu
prawidłowego ustawienia zaworu przelewowego zaleca się
następujący sposób postępowania:
Należy zamknąć wszystkie obiegi grzewcze, które również w trybie
pracy w zależności od użycia mogą być zamknięte, tak aby dla
przepustowości wody powstał najmniej korzystny stan pracy. Z
reguły są to obiegi grzewcze pomieszczeń położonych po stronie
południowej i zachodniej. Przynajmniej jeden obieg grzewczy musi
pozostać otwarty (np. łazienka).
Zawór przelewowy należy otworzyć na tyle, aby uzyskać przy
aktualnej temperaturze źródła ciepła podane w poniższej tabeli
maksymalne różnice temperatur między dopływem i powrotem
systemu grzewczego. Pomiar różnicy temperatur należy
przeprowadzić w miarę możliwości jak najbliżej pompy ciepła. W
przypadku instalacji monoenergetycznych należy wyłączyć grzałkę.
Temperatura
źródła ciepła
do
Max. różnica temp. między
dopływem i powrotem
systemu grzewczego
7° C
12° C
10 K
13° C
18° C
11 K
19° C
25° C
12 K
od
Zakłócenia występujące podczas pracy wyświetlane są na
regulatorze pompy ciepła i można je usunąć w sposób opisany w
instrukcji obsługi regulatora pompy ciepła.
www.dimplex.de
D-5
Polski
6.4
8
8
Konserwacja /
Czyszczenie
8.1 Konserwacja
Polski
Pompa ciepła nie wymaga konserwacji. Aby zapobiec zakłóceniom
pracy spowodowanych gromadzeniem się zanieczyszczeń w
wymiennikach ciepła, należy zadbać o to, aby do instalacji źródła
ciepła i instalacji grzewczej nie dostały się żadnego rodzaju
zanieczyszczenia. W przypadku gdyby doszło jednak do zakłóceń z
powodu zanieczyszczenia, instalację należy wyczyścić w podany
poniżej sposób.
8.2 Czyszczenie od strony
grzewczej
Tlen może doprowadzić do powstania produktów utleniania (rdza)
w obiegu wody grzewczej, w szczególności w przypadku
stosowania komponentów stalowych. Produkty te dostają się przez
zawory, pompy obiegowe lub rury z tworzywa sztucznego do
systemu grzewczego. Z tego względu należy zwrócić uwagę na
szczelność dyfuzyjną instalacji, szczególnie w przypadku rur
ogrzewania podłogowego.
UWAGA!
W celu uniknięcia tworzenia się osadów (np. rdzy) w kondensatorze zaleca
się zastosowanie odpowiedniego systemy antykorozyjnego.
Wodę grzewczą mogą zanieczyścić również resztki smarów i
materiałów uszczelniających.
Jeżeli zanieczyszczenia są tak duże, że wydajność skraplacza w
pompie ciepła uległa zmniejszeniu, instalacja musi zostać
oczyszczona przez instalatora.
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy proponujemy zastosować do
czyszczenia 5% kwas fosforowy lub - w przypadku częstszego
czyszczenia - 5% kwas mrówkowy.
W obu przypadkach płyn do czyszczenia powinien mieć
temperaturę pokojową. Zaleca się przepłukać wymiennik ciepła w
kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
Aby zapobiec przedostaniu się do obiegu instalacji grzewczej
środka czyszczącego zawierającego kwas, zalecamy podłączyć
urządzenie płuczące bezpośrednio do zasilania i powrotu
skraplacza. Następnie należy gruntownie przepłukać instalację
używając odpowiednich środków neutralizujących, aby zapobiec
powstaniu uszkodzeń spowodowanych przez ewentualnie
pozostałe w systemie resztki środków czyszczących.
Kwasy należy stosować ostrożnie i należy przestrzegać
obowiązujących przepisów i norm.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem
środków czyszczących!
8.3 Czyszczenie od strony źródła
ciepła
Aby chronić parownik przed zanieczyszczeniem, na wejściu źródła
ciepła pompy ciepła zamontowany jest osadnik zanieczyszczeń. Na
D-6
początku sito filtracyjne osadnika zanieczyszczeń należy czyścić w
stosunkowo krótkich odstępach czasu. W przypadku zmniejszenia
ilości zanieczyszczeń można odpowiednio wydłużyć odstęp
czasowy.
8.4 Wymagania dotyczące jakości
wody
Aby zapobiec osadzaniu się związków żelaza i manganu w
instalacji pompy ciepła, woda gruntowa nie może zawierać
żadnych osadzających się substancji, a dopuszczalne wartości
ŻELAZA (< 0,2 mg/l) i MANGANU (< 0,1 mg/l) muszą być
zachowane.
Zabrania się stosowania wody powierzchniowej lub wód
powierzchniowych zawierających sól. Informacje na temat
możliwości wykorzystania wody gruntowej można uzyskać u
lokalnego dostawcy wody. Analiza wody przeprowadzana będzie
przez laboratoria wody.
Analiza wody pod kątem korozji parownika nie jest konieczna, jeżeli
średnia roczna temperatura wody gruntowej nie jest wyższa niż 13
°C. W tym przypadku musz ą być tylko zachowane dopuszczalne
wartości przewidziane dla żelaza i manganu (osadzanie się
związków żelaza i manganu).
9
Zakłócenia / Szukanie
błędów
Pompa ciepła jest produktem wysokiej jakości i powinna pracować
bez zakłóceń. Jeżeli mimo to wystąpi zakłócenie, zostanie ono
wyświetlone na wyświetlaczu menedżera pompy ciepła. Więcej
informacji na ten temat znajduje się na stronie Zakłócenia i
szukanie błędów w instrukcji obsługi menedżera pompy ciepła.
Jeżeli zakłócenia nie można usunąć samodzielnie, należy
powiadomić odpowiedni serwis klienta.
UWAGA!
Prace przy pompie ciepła mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany
i fachowy serwis.
UWAGA!
Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć wszystkie obwody elektryczne
od napięcia zasilania.
10 Wyłączenie z użytkowania
/ utylizacja
Przed demontażem pompę ciepła należy odłączyć od napięcia i
zamknąć zawory. Należy przestrzegać wymagań istotnych dla
środowiska naturalnego dotyczących odzysku, ponownego użycia
oraz utylizacji części i materiałów zgodnie z obowiązującymi
normami. Należy zwrócić szczególną uwagę na fachową utylizację
oleju i czynnika chłodniczego.
11
11 Informacje dotyczące urządzenia
Typ i oznaczenie handlowe produktu
WI 9TE
WI 14TE
WI 18TE
WI 22TE
WI 27TE
2
Budowa
2.1
Stopień ochrony wg EN 60 529
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP20
2.2
Miejsce ustawienia
wewnątrz
wewnątrz
wewnątrz
wewnątrz
wewnątrz
3
Dane techniczne
3.1
Granice temperatury eksploatacyjnej:
Woda grzewcza - zasilanie
°C
do 58
do 58
do 58
do 58
do 58
Woda zimna (źródło ciepła)
°C
+7 do +25
+7 do +25
+7 do +25
+7 do +25
+7 do +25
K
9,5
8,8
9,2
9,6
9,4
3.2
Różnica temperatury wody grzewczej
3.3
Wydajność cieplna / współczynnik efektywności przy W7 / W55 1
3.4
przy W10 / W35
przy W10 / W50 1
kW / ---
przy W10 / W45 1
kW / ---
przy W10 / W35 1
kW / ---
Poziom mocy akustycznej
kW / ---
5,0
5,0
14,9 /
3,0
19,0 /
3,2
24,6 /
3,2
7,7 /
3,2
13,4 /
3,6
16,3 /
3,7
20,8 /
3,8
26,4 /
3,8
7,6 /
3,5
8,3 /
5,1
8,2 /
4,9
13,2 /
3,8
16,1 /
4,0
53
55
55
0,75 / 1,4 / 1,3 / 2,3 / 1,6 /
7000 24000 7000 22000 2600
Przepływ wody dolnego źródła przy wewnętrznej różnicy ciśnień
(źródło ciepła)
m³/h / Pa
2,0 /
6200
3.7
Czynnik chłodniczy; całkowita masa wypełnienia
typ / kg
R407C / 1,7
typ / litr
Ester poliolu Ester poliolu
FV68S / 1,7
(POE) / 1,0 (POE) / 1,36
Wymiary, przyłącza i waga
4.1
Wymiary urządzenia bez przyłączy 2
wys. x szer. x dł. mm
26,0 /
4,1
58
2,8 /
7600
3.6
4
20,5 /
4,0
13,6 / 13,5 / 17,1 / 16,9 / 21,5 / 21,3 / 26,4 / 26,1 /
5,2
5,0
5,3
5,2
5,5
5,3
5,1
4,9
Przepływ wody grzewczej przy wewnętrznej różnicy ciśnień
Środek smarny; całkowita masa wypełnienia
5,0
12,2 /
2,5
3.5
3.8
5,0
6,9 /
2,5
dB(A)
m³/h / Pa
5,0
59
2,0 / 3,7 / 2,4 / 4,5 /
8000 24300 12500 36000
1,9 / 3,3 / 3,2 / 4,0 / 3,6 / 5,0 / 4,8 / 7,0 / 6,7 /
5600 19000 13000 12000 9500 20000 17900 16000 14900
R407C / 1,6
R407C / 3,5
R407C / 3,2
R407C / 4,5
Ester poliolu
(POE) / 1,77
Ester poliolu
(POE) / 4,1
1445 x 650 x 1445 x 650 x 1445 x 650 x 1445 x 650 x 1445 x 650 x
575
575
575
575
575
4.2
Przyłącza urządzenia dla ogrzewania
cal
G 1¼" a
G 1¼" a
G 1¼" a
G 1¼" a
G 1¼" a
4.3
Przyłącza urządzenia dla źródła ciepła
cal
G 1¼" a
G 1¼" a
G 1½" a
G 1½" a
G 1½" a
156
168
187
189
259
4.4 Ciężar jednostki transportowej / jednostek transportowych
kg
łącznie z opakowaniem
5
Przyłącze elektryczne
5.1
Napięcie znamionowe; zabezpieczenie
V/A
5.2
Pobór mocy znamionowy 1
kW
5.3
Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnego rozruchu
W10 W35
A
5.4
Natężenie prądu znamionowe W10 W35 / cos ϕ
6
Odpowiada europejskim przepisom bezpieczeństwa
7
Pozostałe cechy urządzenia
7.1
Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarznięciem4
7.2
Stopnie mocy
7.3
Regulator wewnętrzny / zewnętrzny
A / ---
400 / 16
1,62
1,68
400 / 16
2,64
30 (bez roz.)
2,9 /
0,8
3,03 /
0,8
3
400 / 16
2,72
3,21
4,91 /
0,8
5,8 /
0,8
26
4,8 /
0,8
3
tak
tak
1
1
wew.
wew.
400 / 20
3,93
4,02
5,15
5,90 /
0,8
7,0 / 7,25 /
0,8
0,8
9,4 /
0,8
28
3
400 / 20
3,27
27
5,29
29
9,54 /
0,8
3
3
tak
tak
tak
1
1
1
wew.
wew.
wew.
1. Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia. Od strony ekonomicznej i energetycznej należy uwzględnić punkt biwalentny i regulację. Przy tym np. W10 /
W55 oznacza: Temperatura źródła ciepła 10 °C i Temperatura zasilania wody grz ewczej 55 °C.
2. Należy uwzględnić, że potrzeba jest więcej miejsca dla przyłącza rurowego, obsługi i konserwacji.
3. Patrz Deklaracja zgodności WE
4. Pompa cyrkulacyjna systemu grzewczego i regulator pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do użycia.
www.dimplex.de
D-7
Polski
1
Załączniki
1
Rysunek wymiarowy .............................................................................................................. A-II
2
Wykresy .................................................................................................................................. A-III
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Schematy obwodowe ............................................................................................................. A-VIII
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
WI 9TE ................................................................................................................. A-III
WI 14TE ...............................................................................................................A-IV
WI 18TE ...............................................................................................................A-V
WI 22TE ................................................................................................................A-VI
WI 27TE ...............................................................................................................A-VII
Układ sterowania WI 9TE - WI 22TE ............................................................................................A-VIII
Obciążenie WI 9TE - WI 22TE ..........................................................................................................A-IX
Schemat połączeń zacisków WI 9TE - WI 22TE ...........................................................................A-X
Legenda WI 9TE - WI 22TE..............................................................................................................A-XI
Układ sterowania WI 27TE .............................................................................................................A-XII
Obciążenie WI 27TE ......................................................................................................................A-XIII
Schemat połączeń zacisków WI 27TE ………..…………………………………………………….. A-XIV
Legenda WI 27TE ............................................................................................................................ A-XV
Podstawowy schemat hydrauliczny.....................................................................................A-XVI
4.1 Schemat .......................................................................................................................................... A-XVI
4.2 Legenda ........................................................................................................................................... A-XVII
5
Deklaracja zgodności ...........................................................................................................A-XVIII
www.dimplex.de
A-I
Załączniki
3
Charakterystyki
Charakterystyki
Charakterystyki
Charakterystyki
Charakterystyki
Powrót źródła ciepła
Wejście do pompy ciepła
ok. 160*
ok. 50
Zasilanie źródła ciepła
Wyjście z pompy ciepła
Powrót ogrzewania
Wejście do pompy ciepła
*dla WI 27TE
Podłączenia od strony ogrzewania:
WI 9 - 27TE
gwint zewnętrzny 1 1/4``
Podłączenia od strony źródła ogrzewania:
WI 9 -14TE
gwint zewnętrzny 1 1/4`` (filtr wody z gwintem zewnętrznym 1 1/4``)
WI 18 - 27CS
gwint zewnętrzny 1 1/2`` (filtr wody z gwintem zewnętrznym 1 1/2``)
1
Zasilanie ogrzewania
Wyjście z pompy ciepła
1 Rysunek wymiarowy
A-II
Wraz z zamontowanym filtrem
wody
2.1
2 Wykresy
2.1
Charakterystyki WI 9TE
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody wylotowej w [ºC]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej 0,75 m³/h
Załączniki
Przepustowość zimnej wody 2 m³/h
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
Pobór mocy (zawierający udział mocy pompy)
Spadek ciśnienia w [Pa]
parownik
.
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
Współczynnik mocy (zawierający udział mocy pompy)
Natężenie przepływu zimnej wody w [m³/h]
Spadek ciśnienia w [Pa]
skraplacz
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
www.dimplex.de
A-III
2.2
2.2
Charakterystyki WI 14TE
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody wylotowej w [ºC]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej 1,3 m³/h
Przepustowość zimnej wody 3,3m³/h
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
Załączniki
Pobór mocy (zawierający udział mocy pompy)
Spadek ciśnienia w [Pa]
Parownik
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
Współczynnik mocy (zawierający udział mocy pompy)
Natężenie przepływu zimnej wody w [m³/h]
Spadek ciśnienia w [Pa]
Skraplacz
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
A-IV
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
2.3
2.3
Charakterystyki WI 18TE
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody wylotowej w [ºC]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej 1,6 m³/h
Przepustowość zimnej wody 4,0 m³/h
Pobór mocy (zawierający udział mocy pompy)
Załączniki
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Spadek ciśnienia w [Pa]
Parownik
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Współczynnik mocy (zawierający udział mocy pompy)
Natężenie przepływu zimnej wody w [m³/h]
Spadek ciśnienia w [Pa]
Skraplacz
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
www.dimplex.de
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
A-V
2.4
2.4
Charakterystyki WI 22TE
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody wylotowej w [ºC]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej 2,0 m³/h
Przepustowość zimnej wody 5,0 m³/h
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Załączniki
Pobór mocy (zawierający udział mocy pompy)
Spadek ciśnienia w [Pa]
Parownik
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Współczynnik mocy (zawierający udział mocy pompy)
Natężenie przepływu zimnej wody w [m³/h]
Spadek ciśnienia w [Pa]
Skraplacz
Temperatura na wejściu zimnej wody w [ºC]
A-VI
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
2.5
2.5
Charakterystyki WI 27TE
Moc grzewcza w [kW]
Temperatura wody wylotowej w [ºC]
Warunki:
Przepustowość wody grzewczej 2,4 m³/h
Przepustowość zimnej wody 7,0 m³/h
Pobór mocy (zawierający udział mocy pompy)
Załączniki
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Spadek ciśnienia w [Pa]
Parownik
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
Współczynnik mocy (zawierający udział mocy pompy)
Natężenie przepływu zimej wody w [m³/h
Spadek ciśnienia w [Pa]
Skraplacz
Temperatura na wejściu zimnej wody [ºC]
www.dimplex.de
Natężenie przepływu wody grzewczej w [m³/h]
A-VII
3
3 Schematy obwodowe
3.1
Układ sterowania WI 9TE - WI 22TE
Sieć
Załączniki
A-VIII
3.2
Obciążenie WI 9TE - WI 22TE
www.dimplex.de
Okablowanie
przy dostawie
Sieć
(bezpośrednie zasilanie pompy studni)
Zmienić okablowanie:
w instalacjach bez blokady
dostawcy energii można
zrezygnować z
bezpośredniego zasilania
pompy studziennej.
Sieć
(zasilanie sprężarki poprzez stycznik
blokady dostawcy energii EVU)
(nie w WI 9TE)
1,4 – 2,0A (WI 9TE – WI 22TE)
2,2 – 3,5A (WI 27TE)
Producent: Grundfos
Typ pompy prąd znamionowy
3.2
A-IX
Załączniki
grzałka
Mieszacz
obiegu
głównego
lub
Styk otwarty = PC zablokowana
Funkcja E10 jest możliwa do wyboru
Drugie wejście blokady
Styk otwarty = PC zablokowana
W razie potrzeby usunąc mostek A2
3.3
Sieć
3.3 Schemat połączeń zacisków WI 9TE – WI 22TE
A-X
Sieć
3.4
3.4
Legenda WI 9TE - WI 22TE
Należy zamontować mostek drutowy, jeżeli nie jest
wymagany stycznik blokady
A2
W przypadku przypadku zastosowania drugiego
wejścia blokady należy usunąć mostek drutowy
B3*
Termostat ciepłej wody
B4*
Termostat wody w basenie
E9*
Grzejnik nurnikowy ciepłej wody
E10*
2. generator ciepła (kocioł grzewczy lub grzałka
elektryczna)
F2
Bezpiecznik wyjść przekaźnika N1 na J12 i
J13
4,0 ATr
F3
Bezpiecznik wyjść przekaźnika N1 na J15 do
J18
4,0 ATr
F4
Presostat wysokiego ciśnienia
F5
Presostat niskiego ciśnienia (F5 jest od serii WI
22TE ogranicznikiem z ręcznym kasowaniem)
F10
Wyłącznik przepływu
F15
Przekaźnik przeciążenia dla M11 / Przekaźnik
przeciążenia przewidziany jest dla pompy
zawartej w pakiecie solankowym
H5*
Kontrolka zakłóceń
J1...J18 Zaciskowe złącze wtykowe na N1
K1
Stycznik sprężarki
K5
Stycznik pompy pierwotnej
K11*
Przekaźnik elektronowy - zdalny wyświetlacz
zakłóceń (na zespole przekaźników)
K12*
Przekaźnik elektronowy dla pompy obiegowej wody
w basenie (na zespole przekaźników)
K20*
Stycznik dla E10
K21*
Stycznika dla E9
K22*
Stycznik blokady dostawcy energi (EVU)
K23*
Stycznik pomocniczy SPR
M1
Sprężarka
M11*
Pompa pierwotna
M13*
Pompa obiegowa systemu grzewczego
M15*
Pompa obiegowa drugiego obiegu grzewczego
M16*
Dodatkowa pompa obiegowa
M18*
Pompa obiegowa ciepłej wody
M19*
Pompa obiegowa wody w basenie
M21*
Mieszacz obiegu głównego
M22*
Mieszacz drugiego obiegu grzewczego
N1
Regulator pompy ciepła
N7
Rozrusznik łagodnego rozruchu (nie występuje w
urzadzeniach WI 9TE)
N11*
Zespól przekaźników
N14
Element obsługi
R1
Czujnik zewnętrzny
R2
Czujnik na powrocie
R3
Czujnik ciepłej wody (alternatywnie do termostatu
ciepłej wody)
R5
Czujnik dla drugiego obiegu grzewczego
R6
Czujnik ochrony przed zamarzaniem
R7
Opornik kodowany 49k9
T1
Transformator bezpieczeństwa 230/24V AC-28VA
X1
Listwa zaciskowa Sterowanie sieci L/N/PE-230V
AC-50 Hz/Bezpieczniki/Rozdzielacze N i PE
X2
Listwa zaciskowa rozdzielacza 24V AC
X3
Listwa zaciskowa rozdzielacza GND dla czujników
X5
Listwa zaciskowa zasilania 3L/PE-400V
AC-50 Hz
Załączniki
A1
Skróty:
EVS
SPR
MA*
MZ
*
Wejście blokady dostawcy energii (EVU)
Dodatkowe wejście blokady
Mieszalnik OTWARTY - 1 obieg grzewczy
Mieszalnik ZAMKNIĘTY - 1 obieg grzewczy
Części dostarczane przez użytkownika wzgl.
dostępne jako osprzęt
www.dimplex.de
A-XI
3.5
3.5
Układ sterowania WI 27TE
Sieć
Załączniki
A-XII
3.6
3.
Zmienić okablowanie:
w instalacjach bez blokady dostawcy energii
można zrezygnować z bezpośredniego
zasilania pompy studziennej.
(zasilanie sprężarki poprzez stycznik
blokady dostawcy energii EVU)
Obciążenie WI 27TE
www.dimplex.de
Sieć
Sieć
(bezpośrednie zasilanie pompy studziennej)
Okablowanie przy
dostawie
Producent: Grundfos
Typ pompy
prąd znamionowy
3.6
A-XIII
Załączniki
lub
Funkcja E10 jest możliwa do
wyboru
3.7
A-XIV
Drugie wejście blokady
Styk otwarty = PC zablokowana
W razie potrzeby usunąć mostek A2
Sieć
Załączniki
Sieć
3.7
Schemat połączeń zacisków WI 27 TE
8
A1
A2
B1
B3*
B4*
E9*
E10*
F2
F3
F4
F5
F10
F12
F14
H5*
J1...J18
K1
K1.1
K1.2
K5
K11*
K12*
K20*
K21*
K22*
K23*
M1
M11*
M13*
M15*
M16*
M18*
M19*
M21*
M22*
N1
N7
N11*
N14
Q1
Q2
R1
R2
R3*
R5
R6
R7
R9
T1
X1
X2
X3
X5
Legenda WI 27TE
Należy zamontować mostek drutowy, jeżeli nie jest
wymagany stycznik blokady
W przypadku zastosowania drugiego wejścia blokady
należy usunąć mostek drutowy
Presostat dostosowania energetycznego przy
przygotowaniu ciepłej wody
Termostat ciepłej wody
Termostat wody w basenie
Grzejnik nurnikowy ciepłej wody
2. generator ciepła
Bezpiecznik wyjść przekaźnika N1 na J12 i
J13
4,0 ATr
Bezpiecznik wyjść przekaźnika N1 na J15 do
J18
4,0 ATr
Presostat wysokiego ciśnienia
Presostat niskiego ciśnienia – ogranicznik z ręcznym
kasowaniem
Wyłącznik przepływu
Czujnik temperatury N7
Elektroniczna ochrona silnika sprężarki 1
Kontrolka zakłóceń
Zaciskowe złącze wtykowe na N1
Stycznik dla M1
Stycznik ograniczenia prądu rozruchowego M1
Przekaźnik czasowy zwłoczny K1
Stycznik dla M11
Przekaźnik elektronowy dla H5
Przekaźnik elektronowy dla M19
Stycznik dla E10
Stycznik dla E9
Stycznik blokady dostawcy energii (EVU)
Stycznik pomocniczy SPR
Sprężarka
Pompa pierwotna
Pompa obiegowa systemu grzewczego
Pompa obiegowa drugiego obiegu grzewczego
Dodatkowa pompa obiegowa
Pompa obiegowa ciepłej wody
Pompa obiegowa wody w basenie
Mieszacz obiegu głównego
Mieszacz drugiego obiegu grzewczego
Regulator pompy ciepła
Rozrusznik łagodnego rozruchu
Zespół przekaźników
Element obsługi
Wyłącznik zabezpieczenia mocowego pompy
studziennej
Wyłącznik zabezpieczenia mocowego sprężarki
Czujnik zewnętrzny
Czujnik na powrocie
Czujnik ciepłej wody (alternatywnie do termostatu
ciepłej wody)
Czujnik dla drugiego obiegu grzewczego
Czujnik ochrony przed zamarzaniem
Opornik kodowany 49k9
Czujnik zasilania
Transformator bezpieczeństwa 230/24V AC-28VA
Listwa zaciskowa Sterowanie sieci L/N/PE-230V
AC-50 Hz/Bezpieczniki/Rozdzielacze N i PE
Listwa zaciskowa rozdzielacza 24V AC
Listwa zaciskowa rozdzielacza GND dla czujników
Listwa zaciskowa zasilania 3L/PE-400V AC-50 Hz
Y4
Zawór elektromagnetyczny z funkcją dopasowania
energetycznego przy przygotowaniu ciepłej wody
EVS
SPR
MA*
MZ
*
Wejście blokady dostawcy energii (EVU)
Dodatkowe wejście blokady
Mieszalnik OTWARTY - 1 obieg grzewczy
Mieszalnik ZAMKNIĘTY - 1 obieg grzewczy
Części dostarczane przez użytkownika wzgl.
dostępne jako osprzęt
Załączniki
3.8
Skróty:
www.dimplex.de
A-XV
4 Podstawowy schemat hydgrauliczny
4.1
Załączniki
A-XVI
Schemat
10
4.2
Legenda
Zawór odcinający
Zawór odcinający ze spustem
Zawór przelewowy
Zawór bezpieczeństwa
Pompa obiegowa
Naczynie wzbiorcze
Zawór sterowany temperaturą pomieszczenia
Zawór zwrotny
Zawór zamykający z zaworem zwrotnym
Odbiornik ciepła
Osadnik zanieczyszczeń
Czujnik temperatury
Elastyczny wąż przyłączeniowy
Pompa ciepła
Załączniki
Zasobnik buforowy
Regulator pompy ciepła
Rozdzielnica elektryczna
Zbiornik ciepłej wody
Kierunek przypływu wody gruntowej
Studnia ssąca
Studnia chłonna
M11
Pompa obiegowa studzienna
M13
Pompa obiegowa systemu
grzewczego
M18
Pompa obiegowa ciepłej wody
R1
Czujnik ścienny zewnętrzny
R2
Czujnik na powrocie
R3
Czujnik ciepłej wody
R9
Czujnik na dopływie
KW
Zimna woda
WW
Ciepła woda
www.dimplex.de
A-XVII
5 Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisana poniżej firma
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
potwierdza, że podane poniżej urządzenie (urządzenia) pod względem swojej koncepcji i typu budowy oraz
wprowadzonej przez nas na rynek wersji jest (są) zgodne z odpowiednimi podstawowymi wymaganiami
dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.
Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku dokonania zmian urządzenia (urządzeń), które nie zostały z
nami uzgodnione.
Nazwa:
Pompa ciepła woda / woda
do instalacji wewnętrznej z R407C
Załączniki
Typ(y):
Zharmonizowane normy europejskie:
WI 9TE
WI 14TE
WI 18TE
WI 22TE
WI 27 TE
EN 255:1997
EN 378:2000
DIN 8901
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 T1): 2006
DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700 T40):2006-11
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 T14-1):2003-09
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 T14-2):2002-08
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 T2):2005-09
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 T3):2002-05
Dyrektywy WE
Dyrektywa WE dotycząca niskiego napięcia
(2006/95/WE)
Dyrektywa WE dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej (89/336/WE)
Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych
(97/23/WE)
EN 60335-1:2002 + A11 + A1 + A12
Corr. + A2:2006
EN 60335-2-40:2003 + A11 + A12 + A1 +
Corr.:2006
EN 55014-1:2000 +A1:2001 + A2:2002
EN 55014-2:1997 + A1:2001
EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
EN 61000-3-3:1995 + Corr.:1997 + A1:2001
Normy krajowe
D
BGR 500
Kulmbach, 30.01.2007
CE11W01M.doc
A-XVIII
A
Wolfgang Weinhold
Prezes
CH
SVTI
Andreas Tilch
Kierownik Branżowy
Załączniki
5
www.dimplex.de
A-XIX
A-XX
5
Załączniki
Załączniki
5
www.dimplex.de
A-XXI
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów
+49 (0) 9221 709 565
www.dimplex.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising