Bartscher 100083 Ice-cube maker W150 Betjeningsvejledning

Bartscher 100083 Ice-cube maker W150 Betjeningsvejledning | Manualzz
W150
100083
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland
tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Version: 2.0
Forberedelsesdato: 2023-02-13
DK
2
Original betjeningsvejledning
1
Sikkerhed ...................................................................................................... 2
Forklaring af advarselsord ....................................................................... 2
Sikkerhedstips ......................................................................................... 3
Brug som beregnet .................................................................................. 6
Ukorrekt brug ........................................................................................... 6
Generelle oplysninger.................................................................................... 7
2.1
Ansvar og garanti ..................................................................................... 7
2.2
Ophavsret beskyttelse ............................................................................. 7
2.3
Overensstemmelseserklæring ................................................................. 7
Transport, emballage og opbevaring ............................................................. 8
3.1
Leveringskontrol....................................................................................... 8
3.2
Emballage ................................................................................................ 8
3.3
Opbevaring .............................................................................................. 8
Tekniske data ................................................................................................ 9
4.1
Tekniske data .......................................................................................... 9
4.2
Kompilering af apparatets komponenter ................................................ 10
4.3
Apparatets funktioner ............................................................................. 10
Installation og betjeninga ............................................................................. 11
5.1
Installation.............................................................................................. 11
5.2
Betjening ................................................................................................ 12
Rengøring og vedligeholdelse ..................................................................... 15
6.1
Sikkerhedsanvisninger ved rengøring .................................................... 15
6.2
Rengøring .............................................................................................. 15
6.3
Afkalkning .............................................................................................. 15
Mulige driftsfejl............................................................................................. 16
Bortskaffelse ................................................................................................ 18
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
100083
1 / 18
Sikkerhed
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h d es Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og
opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!
Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation,
dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning.
Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle
sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder
bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser
og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.
Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med
enheden, og især inden du sætter den i brug,for at undgå skader på personer og
ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.
Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares
i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden
overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.
1
DK
Sikkerhed
Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog
være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere
skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde
sikkerhedsinstruktionerne.
1.1
Forklaring af advarselsord
Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne
betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger
skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.
FARE!
FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller
død, hvis de ikke undgås.
2 / 18
100083
Sikkerhed
ADVARSEL!
ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate
eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.
FORSIGTIG!
FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre
eller moderate skader, hvis de ikke undgås.
, di e
OBS!
Signalord OBS angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå,
hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.
HENVISNING!
HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere
oplysninger og brugsanvisninger.
1.2
DK
Sikkerhedstips
Elektrisk strøm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra
strømforsyningen.
Rør ikke stikket med våde hænder.
Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra
strømforsyningen.
Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved
passende værksteder.
Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
Strømkablet skal foldes helt ud.
100083
3 / 18
Sikkerhed
•
•
•
Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beska-digelse. Brug ikke
enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er
beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det
udskiftet.
Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare
•
•
•
•
DK
•
•
•
•
•
Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i
nærheden af dette eller andre apparater Gasserne kan forårsage brand eller
eksplotion.
Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind
i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede
indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af
elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle
antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå
kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets
komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du
udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet
strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft,efter at ilden er
slukket.
Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger
eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde.
Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan
ødelægge apparatet.
Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.
4 / 18
100083
Sikkerhed
Halten Sie Verpac kungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. De kunne bli ve s ammenfiltr et i dem og kvæl t.
Driftspersonale
•
Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år samt personer med begrænset fysisk,
sensorisk, mental evne og med lidt erfaring og/eller viden, hvis de overvåges
eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de deraf følgende risici. Børn
må ikke lege med apparatet.
Ukorrekt anvendelse
•
•
•
•
•
Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver
mulighed for sikker drift.
Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse
med forskrifterne.
Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.
•
•
Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.
•
100083
DK
5 / 18
Sikkerhed
1.3
Brug som beregnet
Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den
normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som
utilsigtet brug.
Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:
–
1.4
Isterningsstørrelse:
Ukorrekt brug
Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding,
brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i
denne betjeningsvejledning.
DK
6 / 18
100083
Generelle oplysninger
2
2.1
Generelle oplysninger
Ansvar og garanti
Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under
hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt
vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra
muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der
leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i
denne brugsanvisning.
Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:
– manglende overholdelse af anvisningerne,
– ukorrekt brug,
– indførelse af tekniske ændringer,
– brug af uautoriserede reservedele.
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at
forbedre dets ydeevne og kvalitet.
2.2
Ophavsret beskyttelse
DK
Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er
indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af
betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og
bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige
samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale
erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.
2.3
Overensstemmelseserklæring
Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er
bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med
glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.
100083
7 / 18
Transport, emballage og opbevaring
3
Transport, emballage og opbevaring
3.1
Leveringskontrol
Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere,om apparatet indeholder
alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde
af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på
specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal
du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes
umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer
inden for de gældende frister.
I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.
3.2
DK
Emballage
Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den
flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.
Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige
materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.
Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.
Genbrugsemballager skal genanvendes.
3.3
Opbevaring
Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen
vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under
følgende forhold:
– i lukkede rum
– skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
– væk fra aggressive midler
– på et sted, der er beskyttet mod sollys
– på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.
Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og
emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om
nødvendigt.
8 / 18
100083
Tekniske data
4
Tekniske data
4.1
Tekniske data
Navn:
Isterningemaskine W150
Art.nr.:
100083
Materiale:
kunststof
Beholderkapacitet i liter:
2,3
Produktion / arbejdscyklus, i stk:
24
Produktion maks. i kg. /time:
15 / 24
Kapacitet beholder i kg:
1,0
Kølemiddel / mængde i kg:
R600a / 0,035
Klimaklasse:
ST
Effekt:
0,24 kW | 220-240 V | 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:
280 x 380 x 345
Vægt i kg:
10,4
DK
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!
Version / egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udførelse isterning: terningform, klar
Kapacitet vandtank: op til 360 isterninger
Vandafløb: bagved
Niveausensor
Produktion ved hjælp af et vertikal fordampersystem
Køling: kompressor
Kontrol: knap, elektronisk
Tænd/sluk-knap
Kontrollamper: Tænd/ sluk, fuld tank, fyld beholderen
Inklusiv: isterningsske
100083
9 / 18
Tekniske data
4.2
Kompilering af apparatets komponenter
DK
1.
3.
5.
7.
9.
Låg til vandbeholder
Vandbeholder
Lukkehætte
Isterningsske
Is sliske
4.3
2. Betjeningspanel
4. Ventilationshul
6. Hus
8. Tank
10. Tanklåg
Apparatets funktioner
Denne isterningemaskine er designet til produktion af isterninger i forskellige
størrelser
10 / 18
100083
Installation og betjeninga
5
Installation og betjeninga
5.1
Installation
Udpakning / indstilling
•
Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og
transportsikringer.
FORSIGTIG!
Fare for kvælning!
Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og
polystyrenkomponenter.
•
•
•
•
•
Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den.
Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af
klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet
opløsningsmiddel.
Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
Placer aldrig apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse,
hvis det er nødvendigt.
Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
– med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig
overfor høje temperaturer
– stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
– let tilgængelig
– med god ventilation.
•
•
•
•
•
•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Anbring ikke apparatet på steder med høj luftfugtighed. Luftens relative
fugtighed skal højst være 70%.
Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller
nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan
negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets
funktioner.
Kompressoren må ikke vippes mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under
installation eller transport.
•
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Husk, at bevare den mindste afstand fra vægge og genstande på 15 cm fra
siden og bagfra samt 20 cm over apparatet.
100083
11 / 18
DK
Installation og betjeninga
•
Apparatet skal kun installeres i et rum med omgivelsestemperatur mellem 10 °C
og 32 °C.
Tilslutning til strømforsyning
•
•
•
•
•
•
DK
Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det
lokale netværk.
Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut
ikke apparatet til en stikkontakter med flere stik.
Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
Hvis apparatet bringes ind i rummet udefra om vinteren, skal den opvarmes til
stuetemperatur i et par timer, før den tages i brug.
Vent i 1 time, før kølevæsken sætter sig ned, derefter kan du tilslutte apparatet
til strømforsyningen.
Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er fjernet fra stikkontakten, kan
apparatet forbindes igen til strømforsyningen efter mindst 5 minutter.
5.2
Betjening
Forberedelse af apparatet
1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i
afsnit 6 "Rengøring" .inden første brug.
2.
3.
4.
5.
Tør apparatet og tilbehøret.
Sæt tanken på plads.
Fjern låget fra vandbeholderen.
Fyld vandtanken med frisk drikkevand.
HENVISNING: Fyld ikke beholderen under tanken med vand.
6. Sørg for, at vandstanden ikke overskrider mærket "FULL".
7. Placer låget på vandbeholderen.
12 / 18
100083
Installation og betjeninga
Betjeningspanel
Betjenings panel
1.
2.
3.
4.
Kontrollampe for vandbeholder
Tank kontrollampe
Tænd / sluk-kontrollampe
Tænd/sluk-knap
DK
Opstart
1. Tilslut apparatet til en enkelt jordet stikkontakt.
2. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen.
Produktionen af isterninger startes. Produktionscyklus varer - afhængigt af
omgivelsestemperaturen - ca. 15 til 20 minutter.
3. For at ændre størrelsen på isterninger skal du holde tænd / sluk-knappen nede i
5 sekunder.
Produktionen af isterningerne forlænges med ca. 3 minutter, og isterningerne bliver
lidt tykkere.
4. Når du bruger apparatet, er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere
vandstanden i den nederste beholder under tanken.
Hvis der ikke er nok vand til at udføre produktionen af isterningerne, tømmer
apparatet automatisk vandet fra den store vandbeholder til bundtanken for at
fortsætte produktionen af isterningerne.
Hvis både den nedre tank og den store vandbeholder ikke har nok vand, stopper
apparatet automatisk, og kontrollampen "TILFØJ VAND" lyser.
5. Sluk for apparatet med tænd/sluk-knappen.
6. Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand under mærket "FULL".
100083
13 / 18
Installation og betjeninga
7. Efter en kort ventetid skal du starte produktionsprocessen ved at trykke på
tænd/sluk-knappen.
FORSIGTIG!
For at sikre korrekt hygiejne skal vandet i vandbeholderen skiftes hver 24
timer.
Maskinen stopper automatisk produktionsprocessen, når tanken er fuld.
"FULL ICE” kontrollampen lyser.
8. Fjern isterningerne fra tanken ved hjælp af isterningssken.
Efter at isterningerne er fjernet, fortsætter produktionen.
FORSIGTIG!
Af hygiejniske årsager skal isterninger, der dannes under den første
produktionsproces bortskaffes og ikke bruges til afkøling af drikkevarer
eller fødevarer.
DK
9. Hvis apparatet ikke længere bruges, skal du slukke for det ved hjælp af tænd /
sluk-knappen.
10. Skru lukkehætten bag på apparatet, og tøm vandet fra vandbeholderen.
HENVISNING: Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal du
tømme alt vand fra vandbeholderen og bundtanken ved hjælp af
vandafløbet placeret på bagsiden af apparatet.
Hvis apparatet skal genstartes efter en lang brud, skal 2-3
produktionscykler for isterning udføres ved hjælp af frisk vand til fjernelse
af bakterier. De med dette fremstillede isterninger skal bortskaffes.
14 / 18
100083
Rengøring og vedligeholdelse
6
Rengøring og vedligeholdelse
6.1
•
•
•
•
•
Sikkerhedsanvisninger ved rengøring
Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
Lad apparatet afkøle helt.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under
rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at
rengøre apparatet.
Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet.
Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det
kommer i kontakt med ledende komponenter.
Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske
rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.
6.2
Rengøring
1. Apparatet skal rengøres grundigt ved slutningen af arbejdsdagen.
2. Fjern tanken.
3. Vask tanken under rindende varmt vand.
4. Lukkehætten på bagsiden af apparatet skal drejes mod uret for at dræne
vandet.
5. Apparatet skal rengøres indvendigt og udvendigt med varmt vand og et mildt
rengøringsmiddel.
6. Skyl grundigt i rent vand.
7. Skru lukkehætten på vandafløbet.
8. Når du er færdig med at rengøre apparatet skal du tørre og polere overfladen
med en blød, tør klud.
6.3
Afkalkning
Uegnet vand kan føre til dannelse af kalk i apparatets vandbeholder. Disse
aflejringer kan påvirke driften af apparatet. Apparatet skal derfor afkalkes
regelmæssigt.
1. Til afkalkning skal du bruge en vandopløsning med eddike eller et kommercielt
tilgængeligt afkalkningsmiddel. Overhold producentens anvisninger.
2. Fyld beholderen med vand.
3. Start produktionscyklussen.
4. Skru lukkehætten af på vandafløbet.
100083
15 / 18
DK
Mulige driftsfejl
5. Tøm vandet fra vandbeholderen ved hjælp af vandafløbet.
6. Udfør yderligere 1-2 produktionscyklusser med frisk vand, for at fjerne eventuel
resterende afkalkningsopløsning.
FORSIGTIG!
De producerede isterninger skal bortskaffes og ikke bruges til at køle
drikkevarer eller fødevarer!
7. Tøm vandet fra vandbeholderen igen.
8. Skru lukkehætten på vandafløbet.
7
Mulige driftsfejl
Mögliche
Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne driftsbetjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.
Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.
DK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kontrollampen "Tilføj
vand" lyser.
Intet vand.
Stop apparatet. Fyld
vandbeholderen med frisk
drikkevand til "FULL"
markering. Tryk på
tænd/sluk-knappen for at
genstarte apparatet.
„FULL ICE“
kontrollampen lyser.
Der er for meget is i tanken.
Fjern issen fra tanken.
16 / 18
100083
Mulige driftsfejl
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Beholderen er fyldt
med vand, men
lampen "TILFØJ
VAND" lyser
Vandet er ikke rent, eller der
er fremmedlegemer i det.
Hæld frisk drikkevand.
Vandfilteret i den nederste
beholder under tanken er
blokeret.
Rengør vandfilteret.
Intet vand strømmer
ud af vandafløbet på
apparatets bagside
Vandafløbet er blokeret.
Rengør vand udgang.
Apparatet starter ikke Vandet er ikke rent nok.
isproduktionen
Den nederste beholdervæg
under tanken er for beskidt.
Hæld frisk drikkevand.
Isterningerne er
skørte
For høj
omgivelsestemperatur
Hold tænd / sluk-knappen
nede i 5 sekunder.
Produktionen af isterninger
udvides
Isterninger
produceres ikke.
Den omgivende temperatur
eller vandtemperatur i den
nederste beholder er for høj
Brug apparatet ved en
omgivende temperatur
under 32 °C, og fyld
vandbeholderen med
koldere vand
Kølemidlet lækker
Kontakt forhandleren.
Tilstoppet rør i kølesystemet.
Kontakt forhandleren.
Rengør bundbeholderen
Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:
–
100083
Ved normal brug kan du høre lyden af flydende vand. Det er et
kølemiddel, som strømmer i systemet.
17 / 18
DK
Bortskaffelse
8
Bortskaffelse
Elektrisk udstyr
Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk
udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og
miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i
husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen,
og fjern forbindelseskablet fra apparatet.
Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.
Kølemiddel
Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser.
DK
18 / 18
100083
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement