Bruksanvisning R80 RDC 700
1186920 C
19.10.06
HEATING
Bruksanvisning
Funksjonsenhet
R80 RDC 700
NOBØ ELECTRO AS
P.O. BOX 16, N-7501 STJØRDAL, NORWAY
[email protected] - www.nobo.no
8 7 2 1 4 3 5
6
NORSK
1. GENERELT
Funksjonsenhet R80 RDC 700 passer til NOBØs ovner av typen
C, P, K, L, R, T og B.Ovnen skal være avslått ved monteringen.
Fig. 2-L1 viser plasseringen av enhetens typeskilt.
R80 RDC 700 er utstyrt med dobbel termostat for innstilling av
komfort- og sparetemperatur. Den er klargjort for strømsparing
ved hjelp av NOBØ EC 700 sentralenhet. Noter ovnens plassering
og mottakerkode i mottakeroversikten bak i sentralenhetens
bruksanvisning for bruk ved programmering av sentralenheten.
For programmering av sentralenheten henvises det til
bruksanvisning for denne.
Fig. 1
L1
2. BETJENINGSPANEL (fig. 1)
1. Innstilling av ønsket komforttemperatur
2. Innstilling av ønsket sparetemperatur
3. Overstyringsknapp
4. Statuslampe (rød=komfort, grønn=spar)
Blinkende grønn (1s av/0,5s på) = frostsikring
Blinkende grønn (10s av/0,5s på) = avstengt
5. Gult lys indikerer at ovnen avgir varme
6. Nettbryter
7. Tegn for frostsikring = ca. 7°C
8. Mottakerkode
Fig. 2
3. BRUK
Still inn ønsket temperaturnivå for komfort- og spareperiodene.
Overstyringsknapp kan betjenes hvis man ønsker å la ovnen
gå i sparing når sentralenheten er programmert til komfort og
motsatt. Hvis funksjonsenheten benyttes uten å være programmert i en sentralenhet, vil overstyringsknappen bare kunne
brukes til å oppnå skifte mellom sparing og komfort. Lysdiode
vil veksle mellom rød og grønn avhengig av om ovnen har
mottatt komfort- eller sparesignal fra sentralenhet eller overstyringsknapp.
4.RENGJØRING
Ovnen kan enkelt felles fram for rengjøring. Dette gjøres ved
å trykke ned de to topplåsene "P" (fig.3) på veggrammen og
trekke ovnen fram. Ovnen festes til veggrammen igjen ved å
presse den mot topplåsene.
5.ADVARSEL
Tildekking av ovnen kan medføre brannfare. Ovnen må derfor
ikke tildekkes.
6.SERVICE
Ved behov for service, kontakt din lokale forhandler eller
NOBØ ELECTRO AS. Reklamasjonsrettigheter i henhold
til kjøpsloven.
Fig. 3
0470
SAMSVARSERKLÆRING (DoC).
Nobø Electro AS erklærer herved at utstyret som er
beskrevet i denne anvisningen (RDC 700) oppfyller
alle vesentlige krav og andre relevante
bestemmelser i EU- direktiv 1999/5/EF.
Ved behov for kopi av DoC kan forespørsel
sendes til: [email protected]
1186920 C
19.10.06
HEATING
User instruction
Function unit
R80 RDC 700
NOBØ ELECTRO AS
8 7 2 1 4 3 5
6
P.O. BOX 16, N-7501 STJØRDAL, NORWAY
[email protected] - www.nobo.no
ENGLISH
1. GENERAL
The R80 RDC 700 function module is for use with NOBO
heaters of types C, P, K, L, R, T and B. The heater must be
turned off during fitting. Fig. 2-L1 shows the position of the
unit's type plate.
R80 RDC 700 has a double thermostat for setting comfort
and economy temperatures. Power saving setup is effected
with the NOBØ EC 700 central unit. Note the location of the
heater and the receiver code into the table in the back of
the central units user manual for later programming of the
central unit. For programming the central unit, see the
appropriate users manual.
Fig. 1
L1
2. CONTROL PANEL (fig. 1)
1. Desired comfort temperature setting.
2. Desired economy temperature setting.
3. Override button
4. Status lamp (red=comfort, green=economy)
Flashing green (1s off/0,5s on) = frost protection
Flashing green (10s off/0,5s on) = shut off
5. Yellow light indicates that the heater is producing heat.
6. Main switch
7. Symbol for frost protection
8. Receiver code
Fig. 2
3. USE
Set the desired temperature levels for comfort and
economy periods. Use override button, fig.1 (3) to
switch the heater to economy function when the
central unit is programmed to comfort, and vice versa.
If the function unit is used without being programmed on
a central unit, the override button will just toggle
between economy mode and comfort mode. Light
diode (4) alternates between red and green depending
on whether the heater has received a comfort or an
economy signal from the central unit or override button.
4. CLEANING
It is very easy to pull the heater forwards in order to clean
behind it. This is done by pressing down the two top
catches "P" (fig.3) on the back of the heater which secure
it to the wall bracket.
After cleaning the heater must be fixed in the normal
position.
5. WARNING
Covering the heater may lead to a risk of fire. The heater
must therefore never be covered.
6. SERVICE
If any need for service arises, contact your local dealer or
NOBØ ELECTRO AS. Compensation rights in accordance
with current legislation.
Fig. 3
0470
Declaration of Conformity (DoC).
Nobø Electro AS declares that the equipment described
in this user guide (RDC 700), is in compliance with
the essential requirements and other relevant
provisions of EU Directive 1999/5/EC (R&TTE).
If you require a copy of the original signed DoC, please
send an E-mail to: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement